EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0034-20221017

Consolidated text: ODLUKA VIJEĆA 2013/34/ZVSP od 17. siječnja 2013. o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(1)/2022-10-17

02013D0034 — HR — 17.10.2022 — 007.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2013/34/ZVSP

od 17. siječnja 2013.

o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)

( L 014 18.1.2013, 19)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA VIJEĆA 2013/729/ZVSP od 9. prosinca 2013.

  L 332

18

11.12.2013

 M2

ODLUKA VIJEĆA 2014/220/ZVSP od 15. travnja 2014.

  L 113

27

16.4.2014

 M3

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/446 od 23. ožujka 2016.

  L 78

74

24.3.2016

►M4

ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/971 od 8. lipnja 2017.

  L 146

133

9.6.2017

►M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/716 od 14. svibnja 2018.

  L 120

8

16.5.2018

►M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/434 od 23. ožujka 2020.

  L 89

1

24.3.2020

►M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1966 od 17. listopada 2022.

  L 270

82

18.10.2022


Koju je ispravio:

 C1

Ispravak,  L 116, 30.4.2016,  39 (2016/446)
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2013/34/ZVSP

od 17. siječnja 2013.

o vojnoj misiji Europske unije za doprinos osposobljavanju oružanih snaga Malija (EUTM Mali)▼M6

Članak 1.

Misija

1.  
Unija provodi vojnu misiju za osposobljavanje u Maliju (EUTM Mali) kako bi pomogla oružanim snagama Malija (MOS) da ponovno uspostave svoje vojne kapacitete kako bi mogle provoditi vojne operacije kojima je cilj ponovna uspostava teritorijalne cjelovitosti Malija i smanjenje prijetnje koju predstavljaju terorističke skupine te kako bi pružila vojnu pomoć zajedničkim snagama skupine G5 Sahel i nacionalnim oružanim snagama u zemljama skupine G5 Sahel. Misija EUTM Mali nije uključena u borbene operacije.
2.  

Strateški ciljevi misije EUTM Mali jesu:

(a) 

doprinijeti poboljšanju operativnoga kapaciteta MOS-a pod nadzorom legitimnih civilnih vlasti Malija;

(b) 

pružiti potporu skupini G5 Sahel operacionalizacijom zajedničkih snaga skupine G5 Sahel i nacionalnih oružanih snaga u zemljama skupine G5 Sahel.

▼M7

3.  
Za potrebe cilja iz stavka 2. točke (a) misija EUTM Mali pruža MOS-u vojne savjete i obrazovanje osim ako PSO ne odluči suspendirati te aktivnosti. Usto, ako PSO odluči da su ispunjeni uvjeti, misija EUTM Mali pruža MOS-u osposobljavanje, uključujući osposobljavanje prije razmještanja, i mentorstvo, putem neizvršnog praćenja do taktičke razine, kako bi misija EUTM Mali mogla pratiti aktivnosti MOS-a te njegovo djelovanje i ponašanje, među ostalim u pogledu poštovanja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava.

▼M6

4.  
Za potrebe cilja iz stavka 2. točke (b), misija EUTM Mali pruža zajedničkim snagama skupine G5 Sahel te nacionalnim oružanim snagama u zemljama skupine G5 Sahel vojne savjete, osposobljavanje i mentorstvo, putem neizvršnog praćenja do taktičke razine.
5.  
Misija EUTM Mali primjenjuje postupan i modularan pristup za aktivnosti izvan Malija kojima se pruža potpora skupini G5 Sahel.
6.  
Aktivnosti misije EUTM Mali provode se u bliskoj koordinaciji i suradnji između država članica i institucija i tijela Unije, u skladu s integriranim pristupom EU-a, te s drugim akterima uključenim u potporu MOS-u, posebno Ujedinjenim narodima (UN), operacijom Barkhane i Ekonomskom zajednicom zapadnoafričkih država (ECOWAS) s ciljem jačanja usklađenosti djelovanja, osiguravanja izbjegavanja kolizija i prikladnog optimiziranja resursa na najbolji način, uz poštovanje institucionalnog okvira Unije. Potporu tim aktivnostima pruža regionalna jedinica za savjetovanje i koordinaciju (RACC) u okviru misije EUCAP Sahel Mali.

▼M7

7.  
Koristeći se dostupnim sredstvima i sposobnostima, misija EUTM Mali u okviru postojećeg mandata nastavlja s provedbom usmjerenih aktivnosti u Nigeru i Burkini Faso iz Malija, u potpunosti uzimajući u obzir politički kontekst i potrebe koje su izrazila nadležna tijela, dok se ne uspostave posebna rješenja za osiguravanje kontinuiteta i trajanja operacija.
8.  
Misija EUTM Mali podupire strateške komunikacijske napore za poticanje vrijednosti Unije, promicanje djelovanja Unije i otkrivanje kršenja i povreda ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava koje su počinile strane snage u Maliju.

▼B

Članak 2.

Imenovanje zapovjednika misije EU-a

▼M4

1.  
Direktor službe za vojno planiranje i provođenje (MPCC) zapovjednik je misije EUTM Mali.
2.  
Brigadni general Peter Devogelaere imenuje se zapovjednikom snaga misije EU-a EUTM Mali.

▼B

Članak 3.

Određivanje sjedišta misije

▼M4

1.  
MPCC je statička zapovjedna i nadzorna struktura na strateškoj vojnoj razini, smještena izvan područja operacija, odgovorna za operativno planiranje i vođenje misije EUTM Mali.
2.  
Sjedište snaga misije EUTM Mali nalazi se u Maliju, a djeluje pod zapovjedništvom zapovjednika snaga misije EU-a.
3.  
Jedinica za potporu sjedištu snaga misije u Bruxellesu djeluje u okviru MPCC-a sve dok on ne postigne potpunu operativnu sposobnost.

▼M1

Članak 3.a

Projektna jedinica

1.  
Misija EUTM Mali ima projektnu jedinicu za utvrđivanje i provedbu projekata. Misija, prema potrebi, koordinira projekte koje države članice i treće države provode u okviru njihove odgovornosti na područjima povezanima s mandatom misije i koji služe kao potpora njezinim ciljevima, olakšava njihovu provedbu i pruža savjete.
2.  
Podložno stavku 3., zapovjednik misije EU-a ovlašten je koristiti financijske doprinose država članica ili trećih država za provedbu projekata koji na dosljedan način nadopunjuju ostale aktivnosti misije EUTM Mali. U tom slučaju, zapovjednik misije EU-a sklapa dogovor s tim državama, koji posebice obuhvaća posebne postupke za postupanje sa svim pritužbama trećih stranaka u pogledu štete koja je nastala kao posljedica činjenja ili propuštanja činjenja zapovjednika misije EU-a pri korištenju financijskih sredstava koje su osigurale te države.

EU ili VP ni pod kojim okolnostima ne odgovaraju državama članicama koje daju doprinose za posljedice činjenja ili propuštanja činjenja zapovjednika misije pri korištenju financijskih sredstava tih država.

3.  
PSU je suglasan s prihvaćanjem financijskog doprinosa trećih država za projektnu jedinicu.

▼B

Članak 4.

Planiranje i pokretanje misije EUTM Mali

Odluka o pokretanju misije EUTM Mali Vijeće donosi nakon odobrenja plana misije i pravila o uporabi oružanih snaga.

Članak 5.

Politički nadzor i strateško usmjeravanje

1.  
U okviru odgovornosti Vijeća i VP-a, PSO provodi politički nadzor nad misijom EUTM Mali i strateški usmjerava tu misiju. Vijeće ovlašćuje PSO-a za donošenje odgovarajućih odluka u skladu s člankom 38. UEU-a. To ovlaštenje uključuje ovlast za izmjenu dokumenata o planiranju, između ostalog plana misije i zapovjednog lanca. Također uključuje ovlast za donošenje odluka o imenovanju sljedećih ►M4  zapovjednika snaga misije EU-a ◄ . Vijeće zadržava ovlast za odlučivanje o ciljevima i prestanku misije EUTM Mali.
2.  
PSO redovito izvješćuje Vijeće.
3.  
PSO redovito dobiva izvješća od predsjednika Vojnog odbora EU-a (EUMC) u pogledu provedbe misije EUTM Mali. PSO može, prema potrebi, pozvati zapovjednika misije EU-a ►M4  i zapovjednika snaga misije EU-a ◄ na svoje sastanke.

Članak 6.

Vojno usmjeravanje

1.  
EUMC nadzire pravilno izvršavanje misije EUTM Mali, koja se provodi pod nadzorom zapovjednika misije EU-a.
2.  
EUMC redovito prima izvješća od zapovjednika misije EU-a. EUMC može, prema potrebi, pozvati zapovjednika misije EU-a ►M4  i zapovjednika snaga misije EU-a ◄ na svoje sastanke.
3.  
Predsjednik EUMC-a djeluje kao glavna kontaktna točka sa zapovjednikom misije EU-a.

Članak 7.

Usklađenost odgovora Unije i koordinacija

1.  
VP osigurava provedbu ove Odluke i njezinu usklađenost s vanjskim djelovanjem Unije kao cjeline, između ostalog s razvojnim programima Unije.

▼M4

2.  
Ne dovodeći u pitanje zapovjedni lanac, zapovjednik snaga misije EU-a prima lokalne političke smjernice od posebnog predstavnika Europske unije za Sahel u koordinaciji s voditeljem delegacije Unije u Bamaku.

▼B

3.  
Misija EUTM Mali koordinira se s misijom ZSOP-a Unije u Nigeru (EUCAP SAHEL Niger) s ciljem istraživanja moguće sinergije.
4.  
Misija EUTM Mali koordinira svoje aktivnosti s bilateralnim aktivnostima država članica u Maliju, kao i s drugim međunarodnim akterima u regiji, posebno s UN-om, sa Afričkom unijom (AU), s ECOWAS-om i s bilateralnim akterima, između ostalih sa Sjedinjenim Državama i s Kanadom te s ključnim regionalnim akterima.

Članak 8.

Sudjelovanje trećih država

1.  
Ne dovodeći u pitanje autonomiju Unije u donošenju odluka i njezin jedinstveni institucionalni okvir te u skladu s odgovarajućim smjernicama Europskog vijeća, treće države može se pozvati da sudjeluju u misiji EUTM Mali.
2.  
Vijeće ovlašćuje PSO za pozivanje trećih država da ponude doprinose, i za donošenje odgovarajućih odluka o prihvaćanju predloženih doprinosa, po preporuci zapovjednika misije EU-a ►M4  nakon savjetovanja sa zapovjednikom snaga misije EU-a ◄ i EUMC-a.
3.  
Detaljni aranžmani u pogledu sudjelovanja trećih država utvrđuju se sporazumima sklopljenima u skladu s člankom 37. UEU-a i postupkom utvrđenim u članku 218. UFEU-a. Ako su Unija i treća država sklopile sporazum o utvrđivanju okvira za sudjelovanje treće države u misijama Unije za upravljanje krizama, odredbe takvog sporazuma primjenjuju se u kontekstu misije EUTM Mali.
4.  
Treće države koje daju značajne vojne doprinose misiji EUTM Mali imaju jednaka prava i obveze u pogledu svakodnevnog upravljanja misijom EUTM Mali kao i države članice koje sudjeluju u misiji EUTM Mali.
5.  
Vijeće ovlašćuje PSO za donošenje odgovarajućih odluka o osnivanju Odbora doprinositelja ako treće države daju značajne vojne doprinose.

Članak 9.

Status osoblja pod vodstvom EU-a

Status jedinca i osoblja pod vodstvom EU-a, uključujući povlastice, imunitete i dodatna jamstva potrebna za ispunjenje i nesmetano funkcioniranje njihove misije, podliježu sporazumu sklopljenom u skladu s člankom 37. UEU-a i postupkom utvrđenim u članku 218. UFEU-a.

Članak 10.

Financijski aranžmani

1.  
Zajedničkim troškovima misije EUTM Mali upravlja se u skladu s Odlukom 2011/871/ZVSP

▼M5

2.  
Financijski referentni iznos za zajedničke troškove misije EUTM Mali za razdoblje od 19. svibnja 2018. do 18. svibnja 2020. iznosi 59 743 047,00  EUR. Postotak referentnog iznosa iz članka 25. stavka 1. Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/528 ( 1 ) iznosi 0 %, a postotak za preuzete obveze iz članak 34. stavka 3. te odluke iznosi 30 %.

▼M6

3.  
Financijski referentni iznos za zajedničke troškove misije EUTM Mali za razdoblje od 19. svibnja 2020. do 18. svibnja 2024. iznosi 133 711 059 EUR. Postotak referentnog iznosa iz članka 25. stavka 1. Odluke Vijeća (ZVSP) 2015/528 iznosi 15 % za preuzimanje obveza i 0 % za plaćanja.

▼B

Članak 11.

Dostavljanje informacija

1.  

VP je ovlašten trećim državama koje sudjeluju u ovoj Odluci, prema potrebi i u skladu s potrebama misije EUTM Mali, dostavljati klasificirane podatke EU-a nastale za potrebe misije EUTM Mali, u skladu s Odlukom Vijeća 2011/292/EU od 31. ožujka 2011. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a ( 2 ):

(a) 

do razine predviđene u primjenjivim sporazumima o sigurnosti podataka sklopljenima između Unije i dotične treće države ili

(b) 

do razine „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” u ostalim slučajevima.

2.  
VP je također ovlašten UN-u i ECOWAS-u, u skladu s operativnim potrebama misije EUTM Mali, dostavljati klasificirane podatke EU-a do razine „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, koji su nastali za potrebe misije EUTM Mali, u skladu s Odlukom 2011/292/EU. U tu svrhu sastavljaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela UN-a i ECOWAS-a.
3.  
U slučaju specifične i hitne operativne potrebe, VP je također ovlašten državi domaćinu dostavljati klasificirane podatke EU-a do razine „RESTREINT UE/EU RESTRICTED”, koji su nastali za potrebe misije EUTM Mali, u skladu s Odlukom 2011/292/EU. U tu svrhu sastavljaju se aranžmani između VP-a i nadležnih tijela države domaćina.
4.  
VP je ovlašten trećim državama koje sudjeluju u ovoj Odluci dostavljati dokumente EU-a koji nisu klasificirani, a povezani su s raspravama Vijeća o misiji EUTM Mali i za koje vrijedi obveza čuvanja profesionalne tajne u skladu s člankom 6. stavkom 1. Poslovnika Vijeća ( 3 ).
5.  
VP može delegirati ovlasti iz stavaka od 1. do 4., kao i mogućnost sklapanja aranžmana iz stavaka 2. i 3., osoblju Europske službe za vanjsko djelovanje i/ili zapovjedniku misije EU-a ►M4  i/ili zapovjednika snaga misije EU-a ◄ .

Članak 12.

Stupanje na snagu i prestanak

1.  
Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

▼M6

2.  
Mandat misije EUTM Mali prestaje 18. svibnja 2024.

▼B

3.  
Ova se Odluka stavlja izvan snage na datum zatvaranja sjedišta misije u skladu s odobrenim planovima za završetak misije EUTM Mali i ne dovodeći u pitanje postupke u pogledu revizije i financijskog izvještavanja misije EUTM Mali, utvrđene u Odluci 2011/871/ZVSP.( 1 ) Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/528 od 27. ožujka 2015. o uspostavi mehanizma za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova operacija Europske unije koje imaju vojne ili obrambene implikacije (Athena) i o stavljanju izvan snage Odluke 2011/871/ZVSP (SL L 84, 28.3.2015., str. 39.).

( 2 ) SL L 141, 27.5.2011., str. 17.

( 3 ) Odluka Vijeća 2009/937/EU od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća (SL L 325, 11.12.2009., str. 35.).

Top