EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20220119

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 792/2012 od 23. kolovoza 2012. o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2022-01-19

02012R0792 — HR — 19.01.2022 — 002.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006

( L 242 7.9.2012, 13)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/57 оd 15. siječnja 2015.

  L 10

19

16.1.2015

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2281 оd 16. prosinca 2021.

  L 473

131

30.12.2021


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 029, 10.2.2022,  47 (2021/2281)
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 792/2012

od 23. kolovoza 2012.

o utvrđivanju pravila za oblikovanje dozvola, potvrda i drugih dokumenta predviđenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima te izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006Članak 1.

Opća odredba

Ova Uredba opisuje oblik i tehničke specifikacije obrazaca za dozvole, potvrde i druge dokumente predviđene Uredbom (EZ) br. 338/97 i Uredbom (EZ) br. 865/2006. Oblik i tehničke specifikacije određuju se za sljedeće dokumente:

1. 

uvozne dozvole;

2. 

izvozne dozvole;

3. 

potvrde o ponovnom izvozu;

4. 

potvrde o osobnom vlasništvu;

5. 

potvrde o zbirci uzoraka;

▼M1

(5.a) 

potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

6. 

obavijesti o uvozu;

7. 

potvrde o putujućim izložbama;

▼M1

8. 

dopunski listovi za potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o putujućim izložbama i potvrde o glazbenim instrumentima;

▼B

9. 

potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b), stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b);

10. 

oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97.

Članak 2.

Obrasci

▼M1

1.  
Obrasci za uvozne dozvole, izvozne dozvole, potvrde o ponovnom izvozu, potvrde o osobnom vlasništvu, potvrde o zbirci uzoraka i potvrde o glazbenim instrumentima te zahtjevi za njihovo izdavanje moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga I., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

▼B

2.  
Obrasci za obavijest o uvozu, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi, moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga II. Oni mogu sadržavati serijski broj.

▼C1

Do 19. siječnja 2023. za sastavljanje obavijesti o uvozu mogu se koristiti i obrasci iz Priloga II. u verziji koja je na snazi 18. siječnja 2022.

▼B

3.  
Obrasci za potvrde o putujućim izložbama i zahtjevi za izdavanje tih dokumenata moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga III., osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.
4.  
Obrasci za dopunske listove za potvrde o osobnom vlasništvu i potvrde o putujućim izložbama moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga IV.
5.  
Obrasci za potvrde predviđene u članku 5. stavku 2. točki (b) te stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 i njezinu članku 8. stavku 3. i članku 9. stavku 2. točki (b) kao i zahtjevi za izdavanje tih potvrda moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga V. ovoj Uredbi, osim polja namijenjenih nacionalnoj uporabi.

Međutim, države članice mogu predvidjeti da polja 18 i 19, umjesto unaprijed otisnutog teksta, moraju sadržavati samo relevantnu potvrdu ili dozvolu ili oboje.

6.  
Obrasci za oznake iz članka 7. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 338/97 moraju biti u skladu s obrascima iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Tehničke specifikacije obrazaca

1.  
Papir za obrasce iz članka 2. mora biti bezdrvni i obrađen za pisanje težine najmanje 55 g/m2.
2.  
Veličina obrazaca iz članka 2. stavaka od 1. do 5. mora biti 210 × 297 mm (A4) s najvećim odstupanjem dužine od 18 mm manje i 8 mm veće.
3.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 1. mora biti sljedeća:

(a) 

bijela za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) 

žuta za obrazac 2, preslika za imatelja;

(c) 

svijetlo zelena za obrazac 3, preslika za državu izvoza ili ponovnog izvoza za uvoznu dozvolu ili preslika koju carinska tijela vraćaju upravnom tijelu nadležnom za izdavanje potvrda za izvoznu dozvolu ili potvrdu o ponovnom izvozu;

(d) 

ružičasta za obrazac 4, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(e) 

bijela za obrazac 5, zahtjev.

4.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavka 2. mora biti:

(a) 

bijela za obrazac 1, izvornik;

(b) 

žuta za obrazac 2, preslika za uvoznika;

5.  

Boja papira za obrasce iz članka 2. stavaka 3. i 5. mora biti:

(a) 

žuta za obrazac 1, izvornik, sa sivo otisnutim „guilloche” uzorkom pozadine na prednjoj strani, za otkrivanje svakog mehaničkog ili kemijskog krivotvorenja;

(b) 

ružičasta za obrazac 2, preslika za upravno tijelo nadležno za izdavanje;

(c) 

bijela za obrazac 3, zahtjev.

6.  
Boja papira za dopunske listove i oznake iz članka 2. stavaka 4. i 6. mora biti bijela.
7.  
Obrasci iz članka 2. moraju biti otisnuti i ispunjeni na jednom od službenih jezika Unije koji određuju upravna tijela svake države članice. Kada je potrebno, oni sadrže prijevod sadržaja na jedan od radnih jezika Konvencije.
8.  
Države članice odgovorne su za tisak obrazaca iz članka 2., koji, za obrasce iz članka 2. stavaka od 1. do 5., mogu biti dio postupka računalnog izdavanja dozvola/potvrda.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

1. 

Brišu se članci 2. i 3.

2. 

Brišu se prilozi od I. do VI.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 27. rujna 2012.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.