EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0648-20200101

Consolidated text: Uredba (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/2020-01-01

02012R0648 — HR — 01.01.2020 — 015.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) br. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. srpnja 2012.

o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(Tekst značajan za EGP)

( L 201 27.7.2012, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) br. 575/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 26. lipnja 2013.

  L 176

1

27.6.2013

►M2

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1002/2013 оd 12. srpnja 2013.

  L 279

2

19.10.2013

 M3

DIREKTIVA 2014/59/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 15. svibnja 2014.

  L 173

190

12.6.2014

►M4

UREDBA (EU) br. 600/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

  L 173

84

12.6.2014

►M5

DIREKTIVA (EU) 2015/849 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 20. svibnja 2015.

  L 141

73

5.6.2015

 M6

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1515 оd 5. lipnja 2015.

  L 239

63

15.9.2015

►M7

UREDBA (EU) 2015/2365 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2015.

  L 337

1

23.12.2015

 M8

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/610 оd 20. prosinca 2016.

  L 86

3

31.3.2017

►M9

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/979 оd 2. ožujka 2017.

  L 148

1

10.6.2017

►M10

UREDBA (EU) 2017/2402 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 12. prosinca 2017.

  L 347

35

28.12.2017

►M11

UREDBA (EU) 2019/834 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2019.

  L 141

42

28.5.2019

►M12

UREDBA (EU) 2019/2099 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. listopada 2019.

  L 322

1

12.12.2019
▼B

UREDBA (EU) br. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. srpnja 2012.

o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju

(Tekst značajan za EGP)GLAVA I.

PREDMET, OPSEG PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i opseg primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za poravnanje i bilateralno upravljanje rizicima za ugovore o OTC izvedenicama, izvještajni zahtjevi za ugovore o izvedenicama i jedinstveni zahtjevi za obavljanje aktivnosti središnjih drugih ugovornih strana i trgovinskih repozitorija.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na središnje druge ugovorne strane i njihove članove sustava poravnanja, financijske druge ugovorne strane i trgovinske repozitorije. Ona se primjenjuje na nefinancijske druge ugovorne strane i mjesta trgovanja ako je to predviđeno.

3.  Glava V. ove Uredbe primjenjuje se samo na prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kako je utvrđeno u točki 18.(a) i (b) i točki 19. članka 4. stavka 1. Direktive 2004/39/EZ.

4.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a) članove ESSB-a i tijela ostalih država članica koja obavljaju slične funkcije i ostala javna tijela Unije zadužena za upravljanje ili koja posreduju pri upravljanju javnim dugom;

(b) Banku za međunarodne namire;

▼M2

(c) središnje banke i javna tijela zadužena za posredovanje u upravljanju javnim dugom u sljedećim državama:

i. Japan;

ii. Sjedinjene Američke Države;

▼M9

iii. Australija;

iv. Kanada;

v. Hong Kong;

vi. Meksiko;

vii. Singapur;

viii. Švicarska.

▼B

5.  S iznimkom izvještajne obveze u skladu s člankom 9., ova se Uredba ne primjenjuje na sljedeće subjekte:

(a) multilateralne razvojne banke, kako su navedene u odjeljku 4.2. dijela 1. Priloga VI. Direktivi 2006/48/EZ;

(b) javna državna tijela u smislu točke 18. članka 4. Direktive 2006/48/EZ koja su u vlasništvu središnjih država i kojima središnje države pružaju izričite jamstvene aranžmane;

(c) Europski fond za financijsku stabilnost i Mehanizam za europsku financijsku stabilnost.

6.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 82. radi izmjene popisa navedenog u stavku 4. ovog članka.

U tu svrhu, Komisija najkasnije 17. studenoga 2012. Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće o ocjeni međunarodnog tretmana javnih tijela zaduženih za upravljanje javnim dugom ili koja posreduju pri upravljanju javnim dugom i središnjih banaka.

To izvješće uključuje komparativnu analizu tretmana tih tijela i središnjih banaka u pravnom okviru značajnog broja trećih zemalja, uključujući najmanje tri najznačajnije jurisdikcije u pogledu obujma ugovora kojima se trguje i standarda upravljanja rizicima koji se primjenjuju na transakcije izvedenicama tih tijela i središnjih banaka u tim jurisdikcijama. Ako se u izvješću zaključi, posebno u pogledu komparativne analize, da je iz obveze poravnanja i izvješćivanja potrebno izuzeti monetarne odgovornosti središnjih banaka tih trećih zemalja, Komisija ih dodaje na popis naveden u stavku 4.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) „središnja druga ugovorna strana” znači pravnu osobu koja posreduje između drugih ugovornih strana u ugovorima kojima se trguje na jednom ili više financijskih tržišta, te postaje kupac svakom prodavatelja i prodavatelj svakom kupcu;

(2) „trgovinski repozitorij” znači pravnu osobu koja na središnjem mjestu prikuplja i vodi evidenciju o izvedenicama;

(3) „poravnanje” znači postupak uspostavljanja pozicija, uključujući izračun neto obveza i postupak kojim se osigurava dostupnost financijskih instrumenata, gotovine, ili obojeg za osiguranje izloženosti koje proizlaze iz tih pozicija;

(4) „mjesto trgovanja” znači sustav kojim upravlja investicijsko društvo ili tržišni operater u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. i članka 4. stavka 1. točke 13. Direktive 2004/39/EZ osim sistematskog internalizatora u smislu članka 4. stavka 1. točke 7. te Direktive, koji u sustavu objedinjuje interese za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata, na način koji dovodi do zaključivanja ugovora u skladu s glavom II. ili III. te Direktive;

(5) „izvedenica” ili „ugovor o izvedenicama” znači financijski instrument kako je utvrđeno u točkama 4. do 10. odjeljka C Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ kako je provedena člankom 38. i 39. Uredbe (EZ) br. 1287/2006;

(6) „vrsta izvedenica” znači podskupinu izvedenica koje dijele zajedničke i bitne značajke što uključuje barem odnos s temeljnom imovinom, vrstu temeljne imovine i valutu ugovorenog iznosa. Izvedenice koje pripadaju istoj vrsti mogu imati različite rokove dospijeća;

▼M7

(7) „OTC izvedenica” ili „ugovor o OTC izvedenicama” znači ugovor o izvedenicama koji se ne izvršava na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ ili na tržištu treće zemlje koje se smatra istovrijednim uređenom tržištu u skladu s člankom 2.a ove Uredbe;

▼M11

(8) „financijska druga ugovorna strana” znači:

(a) investicijsko društvo koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

(b) kreditna institucija koja ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 );

(c) društvo za osiguranje ili društvo za reosiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 );

(d) UCTIS i, ako je relevantno, njegovo upravljačko društvo, koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, osim ako je taj UCITS osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog plana kupnje dionica za zaposlenike ili više njih;

(e) institucija za strukovno mirovinsko osiguranje kako je definirana u članka 6. točki 1. Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 );

(f) alternativni investicijski fond (AIF) kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, s poslovnim nastanom u Uniji ili kojim upravlja upravitelj alternativnih investicijskih fondova (UAIF) koji ima odobrenje za rad ili je registriran u skladu s tom direktivom, osim ako je taj AIF osnovan isključivo za potrebe izvršenja jednog plana kupnje dionica za zaposlenike ili više njih ili ako je taj AIF sekuritizacijski subjekt posebne namjene kako se navodi u članku 2. stavku 3. točki (g) Direktive 2011/61/EU i, ako je relevantno, njegov UAIF s poslovnim nastanom u Uniji;

(g) središnji depozitorij vrijednosnih papira koji je ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 );

▼B

(9) „nefinancijska druga ugovorna strana” znači društvo s poslovnim nastanom u Uniji osim subjekata navedenih u točkama 1. do 8.;

(10) „mirovinski sustav” znači:

(a) institucije za strukovno mirovinsko osiguranje u smislu članka 6. točke (a) Direktive 2003/41/EZ, uključujući sve subjekte koji imaju odobrenje za rad koji su odgovorni za upravljanje takvom institucijom i koji djeluju u njeno ime, kako je navedeno u članku 2. stavku 1. te Direktive kao i svi pravni subjekti osnovani radi ulaganja takvih institucija, koje djeluju samo i isključivo u njihovom interesu;

(b) djelatnosti institucija za strukovno mirovinsko osiguranje iz članka 3. Direktive 2003/41/EZ;

(c) djelatnosti strukovnog mirovinskog osiguranja društava za životno osiguranje obuhvaćene Direktivom 2002/83/EZ, pod uvjetom da su sva imovina i sve obveze te djelatnosti odvojene te da se njima upravlja i da su organizirane odvojeno od ostalih djelatnosti društva za osiguranje, bez mogućnosti prijenosa.

(d) svi ostali subjekti koji imaju odobrenje za rad i nad kojima se provodi nadzor ili aranžmani koji djeluju na nacionalnoj osnovi, pod uvjetom da:

i. su priznati u skladu s nacionalnim pravom; i

ii. njihova glavna svrha je pružanje mirovinskih davanja;

(11) „rizik druge ugovorne strane” znači rizik da druga ugovorna strana u transakciji neće ispuniti obveze prije konačne namire novčanog toka transakcije;

(12) „ugovor o međudjelovanju” znači ugovor između dvije ili više središnjih drugih ugovornih strana koji uključuje izvršavanje transakcija između sustava;

(13) „nadležno tijelo” znači nadležno tijelo iz propisa navedenih u točki 8. ovog članka, nadležno tijelo iz članka 10. stavka 5. ili tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 22.;

(14) „član sustava poravnanja” znači društvo koje sudjeluje u središnjoj drugoj ugovornoj strani i koje je odgovorno za izvršavanje financijskih obveza koje proizlaze iz takvog sudjelovanja;

(15) „klijent” znači društvo koje je u ugovornom odnosu s članom sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane koji omogućava tom društvu poravnanje njegovih transakcija posredstvom te središnje druge ugovorne strane;

(16) „grupa” znači grupa društava koja se sastoji od matičnog društva i njegovih društava kćeri u smislu članaka 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ ili grupu društava iz članka 3. stavka 1. i članka 80. stavaka 7. i 8. Direktive 2006/48/EZ;

(17) „financijska institucija” znači društvo osim kreditne institucije, čija je glavna aktivnost stjecanje financijskih sredstava ili provođenje jedne ili više aktivnosti navedenih u točkama 2. do 12. Priloga I. Direktivi 2006/48/EZ;

(18) „financijski holding” znači financijska institucija, čija su društva kćeri isključivo ili uglavnom kreditne institucije ili financijske institucije, s time da je barem jedno od tih društava kćeri kreditna institucija i koja nije mješoviti financijski holding u smislu članka 2. stavka 15. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu ( 6 );

(19) „društvo za pomoćne usluge” znači društvo čija se glavna aktivnost sastoji od vlasništva nad ili upravljanja imovinom, upravljanja uslugama obrade podataka ili slične aktivnosti koja predstavlja pomoćnu aktivnost glavnoj aktivnosti jedne ili više kreditnih institucija;

(20) „kvalificirani udjel” znači izravni ili neizravni udjel u središnjoj drugoj ugovornoj strani ili trgovinskom repozitoriju koji predstavlja najmanje 10 % udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima, kako je utvrđeno u člancima 9. i 10. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ( 7 ), uzimajući u obzir uvjete vezano uz udruživanje tih udjela utvrđene u članku 12. stavcima 4. i 5. te Direktive, ili koji omogućava izvršenje značajnog utjecaja na upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom ili trgovinskim repozitorijem u kojem postoji takav udjel;

(21) „matično društvo” znači matično društvo kako je opisano u člancima 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ;

(22) „društvo kći” znači društvo kći kako je opisano u člancima 1. i 2. Direktive 83/349/EEZ, uključujući društvo kći društva kćeri krajnjeg matičnog društva;

(23) „kontrola” znači odnos između matičnog društva i društva kćeri, kako je opisano u članku 1. Direktive 83/349/EEZ;

(24) „uska povezanost” znači situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezane na sljedeći način:

(a) sudjelovanjem, putem izravnog vlasništva ili kontrole nad 20 % ili više prava glasa ili kapitala u jednom društvu; ili

(b) kontrolom ili sličnim odnosom između fizičke ili pravne osobe i društva ili društva kćeri društva koje se također smatra društvom kćeri matičnog društva koje je na čelu tih društava.

Situacija u kojoj su dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba trajno povezane s istom osobom kroz odnos kontrole također se smatra uskom povezanošću između tih osoba.

(25) „kapital” znači upisani kapital u smislu članka 22. Direktive Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija ( 8 ) ako je plaćen, plus povezani računi premija na dionice, te ako u potpunosti apsorbira gubitke iz redovnog poslovanja i, u slučaju stečaja ili likvidacije, se raspoređuje nakon svih ostalih potraživanja;

(26) „rezerve” znači rezerve kako je utvrđeno u članku 9. Četvrte direktive Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava ( 9 ) i zadržana dobit i preneseni gubici koji su rezultat konačnog računa dobiti ili gubitaka;

(27) „odbor” znači upravni ili nadzorni odbor, ili oboje, u skladu s nacionalnim zakonom o trgovačkim društvima;

(28) „neovisni član” odbora znači član odbora koji nije u poslovnom, obiteljskom ili drugom odnosu koji dovodi do sukoba interesa vezano uz dotičnu središnju drugu ugovornu stranu ili njene vlasnike kontrolnih udjela, njenu upravu ili članove sustava poravnanja i koji nije bio u takvom odnosu tijekom razdoblja od pet godina prije njegovog članstva u odboru;

(29) „više rukovodstvo” znači osoba ili osobe koje stvarno upravljaju poslovanjem središnje druge ugovorne strane ili trgovinskog repozitorija i izvršni član ili članovi odbora;

▼M10

(30) „pokrivena obveznica” znači obveznica koja ispunjava zahtjeve iz članka 129. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(31) „subjekt pokrivenih obveznica” znači izdavatelj pokrivenih obveznica ili skupina za pokriće pokrivenih obveznica.

▼M7

Članak 2.a

Odluke o istovrijednosti za potrebe definicije OTC izvedenica

1.  Za potrebe članka 2. točke 7. ove Uredbe tržište treće zemlje smatra se istovrijednim uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ ako je usklađeno s pravno obvezujućim zahtjevima koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi III. te direktive i ako podliježe stalnom djelotvornom nadzoru i izvršenju u toj trećoj zemlji, kako je utvrdila Komisija u skladu s postupkom iz stavka 2. ovog članka.

2.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima se određuje da je tržište treće zemlje usklađeno s pravno obvezujućim zahtjevima koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi III. Direktive 2004/39/EZ te da podliježe stalnom djelotvornom nadzoru i izvršenju u toj trećoj zemlji za potrebe stavka 1.

Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 86. stavka 2. ove Uredbe.

3.  Komisija i ESMA objavljuju na svojim internetskim stranicama popis onih tržišta koja se smatraju istovrijednima u skladu s provedbenim aktom iz stavka 2. Taj popis redovito se ažurira.

▼B

Članak 3.

Unutargrupne transakcije

1.  U pogledu nefinancijske druge ugovorne strane, unutargrupna transakcija je ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom ugovornom stranom koja čini dio iste grupe pod uvjetom da su obje druge ugovorne strane u cijelosti obuhvaćene istom konsolidacijom i da podliježu odgovarajućoj centraliziranoj procjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika, i da druga ugovorna strana ima poslovni nastan u Uniji ili, ako ima poslovni nastan u trećoj zemlji, da je Komisija donijela provedbeni akt u skladu s člankom 13. stavkom 2. u pogledu te treće zemlje.

2.  U pogledu financijske druge ugovorne strane, unutargrupna transakcija znači:

(a) ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom drugom ugovornom stranom koja čini dio iste grupe, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i. financijska druga ugovorna strana ima poslovni nastan u Uniji ili, ako ima poslovni nastan u trećoj zemlji, Komisija je donijela provedbeni akt u skladu s člankom 13. stavkom 2. u pogledu te treće zemlje;

ii. druga druga ugovorna strana je financijska druga ugovorna strana, financijski holding, financijska institucija ili društvo za pomoćne usluge koji podliježu odgovarajućim bonitetnim zahtjevima;

iii. obje druge ugovorne strane u cijelosti su obuhvaćene istom konsolidacijom;

iv. obje druge ugovorne strane podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika;

(b) ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s drugom drugom ugovornom stranom gdje su obje druge ugovorne strane dio istog institucionalnog programa zaštite, iz članka 80. stavka 8. Direktive 2006/48/EZ, pod uvjetom da je ispunjen uvjet naveden u točki (a) podtočki ii. ovog stavka;

(c) ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen između kreditnih institucija povezanih s istim središnjim tijelom ili između takve kreditne institucije i središnjeg tijela, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. Direktive 2006/48/EZ; ili

(d) ugovor o OTC izvedenicama koji je sklopljen s nefinancijskom drugom ugovornom stranom koja je dio iste grupe pod uvjetom da su obje druge ugovorne strane u cijelosti obuhvaćene istom konsolidacijom i da podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika i da druga ugovorna strana ima poslovni nastan u Uniji ili u jurisdikciji treće zemlje za koju je Komisija donijela provedbeni akt kako je navedeno u članku 13. stavku 2. u pogledu te treće zemlje.

3.  Za potrebe ovog članka, smatra se da su druge ugovorne strane obuhvaćene istom konsolidacijom kada su obje ili:

(a) uključene u konsolidaciju u skladu s Direktivom 83/349/EEZ ili Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) donesenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 ili, u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, u skladu s opće prihvaćenim računovodstvenim načelima treće zemlje za koje je utvrđeno da su istovrijedni MSFI-ju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1569/2007 (ili računovodstvenim standardima treće zemlje čija je uporaba dozvoljena u skladu s člankom 4. te Uredbe); ili

(b) obuhvaćene istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi u skladu s Direktivom 2006/48/EZ ili Direktivom 2006/49/EZ, ili u pogledu grupe čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji, istim nadzorom na konsolidiranoj osnovi koji provodi nadležno tijelo treće zemlje koji je potvrđen kao istovrijedan onom koji je uređen načelima utvrđenima u članku 143. Direktive 2006/48/EZ ili članku 2. Direktive 2006/49/EZ.GLAVA II.

PORAVNANJE, IZVJEŠĆIVANJE I SMANJENJE RIZIKA OTC IZVEDENICA

Članak 4.

Obveza poravnanja

1.  Druge ugovorne strane izvršavaju poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koji se odnose na vrstu OTC izvedenica za koje je određeno da podliježu obvezi poravnanja u skladu s člankom 5. stavkom 2., ako ti ugovori ispunjavaju oba sljedeća zahtjeva:

(a) sklopljeni su na jedan od sljedećih načina:

▼M11

i. između dvije financijske druge ugovorne strane koje ispunjavaju uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka;

ii. između financijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka i nefinancijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka;

iii. između dvije nefinancijske druge ugovorne strane koje ispunjavaju uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka;

iv. između, s jedne strane, financijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 4.a stavka 1. drugog podstavka ili nefinancijske druge ugovorne strane koja ispunjava uvjete iz članka 10. stavka 1. drugog podstavka i, s druge strane, subjekta koji ima poslovni nastan u trećoj zemlji i koji bi podlijegao obvezi poravnanja da ima poslovni nastan u Uniji;

▼B

v. između dva subjekta koji imaju poslovni nastan u jednoj ili više trećih zemalja koji bi podlijegali obvezi poravnanja kada bi imali poslovni nastan u Uniji, pod uvjetom da ugovor ima izravan, značajan i predvidljiv utjecaj u Uniji ili gdje je takva obveza potrebna ili primjerena radi sprečavanja izbjegavanja odredbi ove Uredbe; i

▼M11

(b) sklopljeni su ili obnovljeni na datum ili nakon datuma od kojeg obveza poravnanja proizvodi učinke, pod uvjetom da na datum njihova sklapanja ili obnove obje druge ugovorne strane ispunjavaju uvjete utvrđene u točki (a).

▼B

2.  Ne dovodeći u pitanje tehnike smanjenja rizika iz članka 11., ugovori o OTC izvedenicama, koji čine unutargrupne transakcije kako su opisane u članku 3., ne podliježu obvezi poravnanja.

Izuzeće navedeno u prvom podstavku primjenjuje se samo:

(a) kada su dvije druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji koje pripadaju istoj grupi prvo obavijestile njihova nadležna tijela pisanim putem da se planiraju koristiti izuzećem za ugovore o OTC izvedenicama koje su međusobno sklopile. Obavijest se daje najmanje 30 kalendarskih dana prije korištenja izuzeća. U roku 30 kalendarskih dana nakon primitka te obavijesti, nadležna tijela mogu dati prigovor na uporabu tog izuzeća ako transakcije između drugih ugovornih strana ne ispunjavaju uvjete utvrđene u članku 3., ne dovodeći u pitanje pravo nadležnih tijela da daju prigovor nakon isteka razdoblja od 30 kalendarskih dana ako se ti uvjeti više ne ispunjavaju. U slučaju neslaganja između nadležnih tijela, ESMA može pomoći tim tijelima u postizanju sporazuma u skladu sa svojim ovlastima na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(b) na ugovore o OTC izvedenicama između dviju drugih ugovornih strana koje pripadaju istoj grupi i koje imaju poslovni nastan u državi članici i u trećoj zemlji, ako je druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji dobila odobrenje za primjenu izuzeća od svog nadležnog tijela u roku 30 dana nakon što je ono primilo obavijest od druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji, pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti utvrđeni u članku 3. Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o toj odluci.

3.  Poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koji podliježu obvezi poravnanja u skladu sa stavkom 1. obavlja se posredstvom središnje druge ugovorne strane koja ima odobrenje u skladu s člankom 14. ili koja je priznata u skladu s člankom 25. za obavljanje poravnanja te vrste OTC izvedenica i navedena u registru u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom b.

U tu svrhu druga ugovorna strana postaje član sustava poravnanja, klijent ili uspostavlja neizravne dogovore o poravnanju s članom sustava poravnanja, pod uvjetom da ti dogovori ne povećavaju rizik druge ugovorne strane i osiguravaju da imovina i pozicije druge ugovorne strane uživaju zaštitu koja je istovrijedna onoj navedenoj u člancima 39. i 48.

4.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju ugovori za koje se smatra da imaju izravan, značajan i predvidiv utjecaj unutar Unije ili slučajevi u kojima je potrebno ili primjereno sprečavati izbjegavanje neke odredbe ove Uredbe kako je navedeno u stavku 1. točki (a) podtočki v. i vrste neizravnih ugovornih aranžmana koji ispunjavaju uvjete iz drugog podstavka stavka 3.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M10

5.  Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugovore o OTC izvedenicama koje su sklopili subjekti pokrivenih obveznica u vezi s pokrivenom obveznicom ili sekuritizacijski subjekt posebne namjene u vezi sa sekuritizacijom u smislu Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća ( 10 ), uz sljedeće uvjete:

(a) u slučaju sekuritizacijskog subjekta posebne namjene, sekuritizacijski subjekt posebne namjene izdaje samo sekuritizacije koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 18. i članaka od 19. do 22. ili od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402 (Uredba o sekuritizaciji);

(b) ugovor o OTC izvedenicama primjenjuje se samo za zaštitu kamatne stope ili tečajnih neusklađenosti u okviru pokrivene obveznice ili sekuritizacije; i

(c) aranžmanima u okviru pokrivene obveznice ili sekuritizacije primjereno se umanjuje kreditni rizik druge ugovorne strane u odnosu na ugovore o OTC izvedenicama koje je subjekt pokrivene obveznice ili sekuritizacijski subjekt posebne namjene zaključio u vezi s pokrivenom obveznicom ili sekuritizacijom.

6.  Da bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka te uzimajući u obzir potrebu za sprečavanjem regulatorne arbitraže, europska nadzorna tijela izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje kriterija za utvrđivanje aranžmana u okviru pokrivenih obveznica ili sekuritizacija na temelju kojih se primjereno umanjuje kreditni rizik druge ugovorne strane u smislu stavka 5.

Europska nadzorna tijela dostavljaju Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 18. srpnja 2018.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredbe (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 ili (EU) br. 1095/2010.

▼M11

Članak 4.a

Financijske druge ugovorne strane koje podliježu obvezi poravnanja

1.  Financijska druga ugovorna strana koja zauzima pozicije u ugovorima o OTC izvedenicama može svakih 12 mjeseci izračunati svoju zbirnu prosječnu poziciju na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci u skladu sa stavkom 3.

Ako financijska druga ugovorna strana ne izračuna svoje pozicije ili ako rezultat tog izračuna premašuje bilo koji od pragova poravnanja određenih na temelju članka 10. stavka 4. točke (b), financijska druga ugovorna strana:

(a) odmah obavješćuje ESMA-u i relevantno nadležno tijelo o tome te, ako je relevantno, navodi razdoblje upotrijebljeno za izračun;

(b) uspostavlja dogovore o poravnanju u roku od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka; i

(c) postaje podložna obvezi poravnanja iz članka 4. za sve ugovore o OTC izvedenicama koji se odnose na bilo koju vrstu OTC izvedenica koja podliježe obvezi poravnanja, a koji su sklopljeni ili obnovljeni više od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka.

2.  Financijska druga ugovorna strana koja 17. lipnja 2019. podliježe obvezi poravnanja iz članka 4. ili koja postane podložna obvezi poravnanja u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom, ostaje podložna toj obvezi i nastavlja s poravnavanjem dok ta financijska druga ugovorna strana relevantnom nadležnom tijelu ne dokaže da njezina zbirna prosječna pozicija na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne premašuje prag poravnanja utvrđen na temelju članka 10. stavka 4. točke (b).

Financijska druga ugovorna strana mora moći dokazati relevantnom nadležnom tijelu da se izračunom zbirne prosječne pozicije na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne dovodi do sustavnog podcjenjivanja te pozicije.

3.  Financijska druga ugovorna strana u izračun pozicija iz stavka 1. uključuje sve ugovore o OTC izvedenicama koje su sklopili ta financijska druga ugovorna strana ili drugi subjekti u grupi kojoj ta financijska druga ugovorna strana pripada.

Neovisno o prvom podstavku, za UCITS i AIF-ove pozicije iz stavka 1. izračunavaju se na razini fonda.

Društva za upravljanje UCITS-om koja upravljaju više nego jednim UCITS-om i UAIF-ovi koji upravljaju više nego jednim AIF-om moraju moći relevantnom nadležnom tijelu dokazati da izračun pozicija na razini fonda ne dovodi do:

(a) sustavnog podcjenjivanja pozicija bilo kojeg fonda kojim upravljaju ili pozicija upravitelja; i

(b) izbjegavanja obveze poravnanja.

Relevantna nadležna tijela financijske druge ugovorne strane i drugih subjekata u grupi uspostavljaju postupke suradnje kako bi se osigurao učinkovit izračun pozicija na razini grupe.

▼B

Članak 5.

Postupak obveze poravnanja

▼M11

1.  Ako nadležno tijelo izda odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za poravnanje neke vrste OTC izvedenica na temelju članka 14. ili 15. ili ako je vrsta OTC izvedenica za koju središnja druga ugovorna strana namjerava započeti poravnanje obuhvaćena postojećim odobrenjem dobivenim u skladu s člankom 14. ili 15., nadležno tijelo odmah obavješćuje ESMA-u o tom odobrenju ili vrsti OTC izvedenica za koju središnja druga ugovorna strana namjerava započeti poravnanje.

▼B

2.  U roku šest mjeseci od primitka obavijesti u skladu sa stavkom 1. ili obavljanja postupka za priznavanje navedenog u članku 25., ESMA, nakon provođenja javne rasprave i nakon savjetovanja s ESRB-om i, prema potrebi, nadležnim tijelima trećih zemalja, izrađuje i podnosi Komisiji radi potvrde nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) vrsta OTC izvedenica koje trebaju podlijegati obvezi poravnanja iz članka 4.;

(b) datum ili datume od kojih obveza poravnanja proizvodi učinke, uključujući u slučaju postepenog uvođenja i kategorije drugih ugovornih strana na koje se obveza primjenjuje.

▼M11 —————

▼B

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M4

Pri sastavljanju nacrta regulatornih tehničkih standarda prema ovom stavku, ESMA ne dovodi u pitanje prijelazne odredbe u pogledu ugovora o izvedenicama u području energije iz C6 kako je utvrđeno člankom 95. Direktive 2014/65/EU ( 11 ).

▼B

3.  Na vlastitu inicijativu ESMA utvrđuje, nakon provođenja javne rasprave i savjetovanja s ESRB-om i, prema potrebi, nadležnim tijelima trećih zemalja u skladu s kriterijima navedenima u točkama (a), (b) i (c) stavka 4. i obavješćuje Komisiju o vrstama OTC izvedenica koje trebaju podlijegati obvezi poravnanja iz članka 4. a za koje još ni jedna središnja druga ugovorna strana nije dobila odobrenje.

Nakon obavijesti, ESMA objavljuje poziv za izradu prijedloga za poravnanje tih vrsta izvedenica.

4.  Uz glavni cilj koji se sastoji od smanjenja sistemskog rizika, nacrt regulatornih tehničkih standarda za dio iz stavka 2. točke (a) uzima u obzir sljedeće kriterije:

(a) stupanj standardizacije ugovornih uvjeta i operativnih postupaka relevantne vrste OTC izvedenica;

(b) obujam i likvidnost relevantne vrste OTC izvedenica;

(c) dostupnost fer, pouzdanih i opće prihvaćenih informacija o kreiranju cijena u dotičnoj vrsti OTC izvedenica.

U pripremi tih nacrta regulatornih tehničkih standarda, ESMA može uzeti u obzir međusobnu povezanost između drugih ugovornih strana koje se koriste relevantnim vrstama OTC izvedenica, očekivani utjecaj na razine rizika druge ugovorne strane između drugih ugovornih strana kao i učinak na tržišno natjecanje u Uniji.

Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se detaljnije određuju kriteriji iz točaka (a), (b) i (c) prvog podstavka.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz trećeg podstavka ovog stavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

5.  Nacrt regulatornih tehničkih standarda za dio iz stavka 2. točke (b) uzima u obzir sljedeće kriterije:

(a) očekivani obujam relevantne vrste OTC izvedenica;

(b) obavlja li već jedna ili više središnjih ugovornih strana poravnanje iste vrste OTC izvedenica;

(c) sposobnost relevantne središnje druge ugovorne strane da obrađuje očekivani obujam i upravlja rizikom koji proizlazi iz poravnanja relevantne vrste OTC izvedenica;

(d) vrstu i broj aktivnih drugih ugovornih strana i drugih ugovornih strana za koje se očekuje da će biti aktivne na tržištu za relevantnu vrstu OTC izvedenica;

(e) vrijeme koje je potrebno drugoj ugovornoj strani koja podliježe obvezi poravnanja da uspostavi aranžmane za poravnanje njenih ugovora o OTC izvedenicama posredstvom središnje druge ugovorne strane;

(f) upravljanje rizikom i pravnu i operativnu sposobnost niza drugih ugovornih strana koje su aktivne na tržištu za relevantnu vrstu OTC izvedenica i koje bi bile obuhvaćene obvezom poravnanja u skladu s člankom 4. stavkom 1.

6.  Ako određena vrsta ugovora o OTC izvedenicama više nema središnju drugu ugovornu stranu koja ima odobrenje ili je priznata za obavljanje poravnanja tih ugovora u skladu s ovom Uredbom, ona prestaje podlijegati obvezi poravnanja iz članka 4. te se primjenjuje stavak 3. ovog članka.

Članak 6.

Javni registar

1.  ESMA uspostavlja, održava i ažurira javni registar radi jasnog i nedvosmislenog utvrđivanja vrsta OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja. Javni registar dostupan je na internetskoj stranici ESMA-e.

2.  Registar sadržava:

(a) vrste OTC izvedenica koje podliježu obvezi poravnanja u skladu s člankom 4.;

▼M12

(b) središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje u skladu s člankom 17. ili su priznate u skladu s člankom 25. te datum odobrenja odnosno priznanja, uz navođenje središnjih drugih ugovornih strana koje imaju odobrenje ili su priznate za potrebe obveze poravnanja;

▼B

(c) datume od kojih obveza poravnanja proizvodi učinke, uključujući i postepeno uvođenje;

(d) vrste OTC izvedenica koje je odredila ESMA u skladu s člankom 5. stavkom 3.;

▼M11 —————

▼B

(f) središnje druge ugovorne strane o kojima je nadležno tijelo obavijestilo ESMA-u za potrebe obveze poravnanja i datum obavijesti za svaku od njih.

▼M11

3.  Ako središnja druga ugovorna strana više nema odobrenje ili nije priznata u skladu s ovom Uredbom za poravnanje određene vrste OTC izvedenica, ESMA odmah briše tu središnju drugu ugovornu stranu iz javnog registra u vezi s tom vrstom OTC izvedenica.

▼B

4.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju podaci koje treba uključiti u javni registar iz stavka 1.

ESMA dostavlja Komisiji svaki takav nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M11

Članak 6.a

Suspenzija obveze poravnanja

1.  ESMA može zatražiti da Komisija suspendira obvezu poravnanja iz članka 4. stavka 1. za određene vrste OTC izvedenica ili određenu vrstu druge ugovorne strane ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a) određene vrste OTC izvedenica više nisu prikladne za središnje poravnanje u skladu s kriterijima iz članka 5. stavka 4. prvog podstavka i članka 5. stavka 5.;

(b) središnja druga ugovorna strana vjerojatno će prestati obavljati poravnanje tih određenih vrsta OTC izvedenica, a nijedna druga središnja druga ugovorna strana ne može poravnavati te određene vrste OTC izvedenica bez prekida;

(c) suspenzija obveze poravnanja za te određene vrste OTC izvedenica ili određenu vrstu druge ugovorne strane potrebna je kako bi se izbjegla ili uklonila ozbiljna prijetnja financijskoj stabilnosti ili urednom funkcioniranju financijskih tržišta u Uniji i proporcionalna je tim ciljevima.

Za potrebe prvog podstavka točke (c) i prije zahtjeva iz prvog podstavka ESMA se savjetuje s ESRB-om i nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 22.

Zahtjevu iz prvog podstavka prilažu se dokazi da je ispunjen barem jedan od tamo utvrđenih uvjeta.

Ako ESMA smatra da je suspenzija obveze poravnanja materijalna promjena kriterija kako bi obveza trgovanja počela proizvoditi učinke, kako se navodi u članku 32. stavku 5. Uredbe (EU) br. 600/2014, zahtjev naveden u prvom podstavku ovog stavka može uključivati i zahtjev za suspenziju obveze trgovanja iz članka 28. stavaka 1. i 2. te uredbe za iste određene vrste OTC izvedenica koje podliježu zahtjevu za suspenziju obveze poravnanja.

2.  Pod uvjetima utvrđenima u stavku 1. ovog članka, nadležna tijela odgovorna za nadzor članova sustava poravnanja i nadležna tijela imenovana u skladu s člankom 22. mogu zatražiti da ESMA Komisiji podnese zahtjev za suspenziju obveze poravnanja. U takvom zahtjevu nadležnog tijela navodi se obrazloženje i dostavljaju dokazi o ispunjenju barem jednog od uvjeta utvrđenih u stavku 1. prvom podstavku ovog članka.

ESMA u roku od 48 sati od primitka zahtjeva od nadležnog tijela iz prvog podstavka ovog stavka i na temelju obrazloženja i dokaza koje je pružilo nadležno tijelo traži od Komisije da suspendira obvezu poravnanja iz članka 4. stavka 1. ili odbija zahtjev iz prvog podstavka ovog stavka. ESMA o svojoj odluci obavješćuje dotično nadležno tijelo. ESMA daje pismeno obrazloženje za svaki odbijeni zahtjev nadležnog tijela.

3.  Zahtjevi iz stavaka 1. i 2. ne objavljuju se.

4.  Komisija bez nepotrebne odgode nakon primitka zahtjeva iz stavka 1. i na temelju obrazloženja i dokaza koje je dostavila ESMA suspendira obvezu poravnanja za određene vrste OTC izvedenica ili za određenu vrstu druge ugovorne strane iz stavka 1. s pomoću provedbenog akta ili odbija zahtjev za suspenziju. Komisija daje pismeno obrazloženje ESMA-i za svaki odbijeni zahtjev za suspenziju. Komisija o tome odmah obavješćuje Europski parlament i Vijeće te im prosljeđuje obrazloženje koje je dano ESMA-i. Takve informacije ne objavljuju se.

Provedbeni akt iz prvog podstavka ovog stavka donosi se u skladu s postupkom iz članka 86. stavka 3.

5.  Ako ESMA to zatraži u skladu sa stavkom 1. četvrtim podstavkom ovog članka, provedbenim aktom kojim se suspendira obveza poravnanja za određene vrste OTC izvedenica može se suspendirati i obveza trgovanja utvrđena u članku 28. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 600/2014 za iste određene vrste OTC izvedenica koje podliježu suspenziji obveze poravnanja.

6.  Suspenzija obveze poravnanja i, ako je to primjenjivo, obveze trgovanja dostavlja se ESMA-i i objavljuje u Službenom listu Europske unije, na internetskim stranicama Komisije te u javnom registru iz članka 6.

7.  Suspenzija obveze poravnanja iz stavka 4. valjana je tijekom početnog razdoblja koje nije dulje od tri mjeseca od datuma početka primjene te suspenzije.

Suspenzija obveze trgovanja iz stavka 5. valjana je tijekom istog početnog razdoblja.

8.  Ako razlozi za suspenziju i dalje postoje, Komisija s pomoću provedbenog akta može produljiti suspenziju iz stavka 4. za dodatna razdoblja ne dulja od tri mjeseca, pri čemu ukupno razdoblje suspenzije ne traje dulje od 12 mjeseci. Svako produljenje suspenzije objavljuje se u skladu sa stavkom 6.

Provedbeni akt iz prvog podstavka ovog stavka donosi se u skladu s postupkom iz članka 86. stavka 3.

ESMA u dovoljnom roku prije kraja razdoblja suspenzije iz stavka 7. ovog članka ili razdoblja produljenja iz prvog podstavka ovog stavka izdaje mišljenje za Komisiju o tome postoje li i dalje razlozi za suspenziju. Za potrebe stavka 1. prvog podstavka točke (c) ovog članka, ESMA se savjetuje s ESRB-om i nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 22. ESMA šalje primjerak tog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću. To se mišljenje ne objavljuje.

Provedbenim aktom kojim se produljuje suspenzija obveze poravnanja može se produljiti i razdoblje suspenzije obveze trgovanja iz stavka 7.

Produljenje suspenzije obveze trgovanja valjano je za isto razdoblje kao i produljenje suspenzije obveze poravnanja.

▼B

Članak 7.

Pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani

▼M4

1.  Središnja druga ugovorna strana koja ima odobrenje za rad za obavljanje poravnanja ugovora o OTC izvedenicama prihvaća obavljati poravnanje takvih ugovora na nediskriminirajućoj i transparentnoj osnovi, bez obzira na mjesto trgovanja. Time se osobito osigurava da mjesto trgovanja ima pravo na nediskriminirajuće postupanje u pogledu toga kako se postupa s ugovorima kojima se trguje na tom mjestu trgovanja u smislu:

(a) zahtjeva za instrumente osiguranja i netiranje ekonomski jednakovrijednih ugovora, pri čemu uključenje takvih ugovora u konačno netiranje i ostale postupke netiranja središnje druge ugovorne strane na temelju primjenjivog stečajnog prava ne bi ugrozilo nesmetano i uredno funkcioniranje, valjanost i/ili izvršivost tih postupaka; i

(b) međusobnog kolateraliziranja s povezanim ugovorima koji se poravnavaju kod iste središnje druge ugovorne strane prema modelu rizika koji ispunjava uvjete iz članka 41.

Središnja druga ugovorna strana može tražiti da mjesto trgovanja ispunjava operativne i tehničke zahtjeve koje određuje središnja druga ugovorna strana, uključujući zahtjeve koji se odnose na upravljanje rizicima.

▼B

2.  Središnja druga ugovorna strana pristaje na ili odbija službeni zahtjev za pristup mjesta trgovanja u roku tri mjeseca od takvog zahtjeva.

3.  Kada središnja druga ugovorna strana odbija pristup u skladu sa stavkom 2., ona daje mjestu trgovanja opširno obrazloženje za takvo odbijanje.

4.  Osim u slučajevima kada nadležno tijelo mjesta trgovanja i ono središnje druge ugovorne strane odbiju pristup, središnja druga ugovorna strana odobrava pristup, podložno drugom podstavku, u roku tri mjeseca od donošenja odluke kojom se daje pristanak na službeni zahtjev mjesta trgovanja u skladu sa stavkom 2.

Nadležno tijelo mjesta trgovanja i ono središnje druge ugovorne strane mogu odbiti pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani nakon službenog zahtjeva od strane mjesta trgovanja samo ako bi taj pristup ugrožavao nesmetano i uredno funkcioniranje tržišta ili bi imao negativan utjecaj na sistemski rizik.

5.  ESMA rješava sve sporove koji proizlaze iz neslaganja između nadležnih tijela u skladu sa svojim ovlastima prema članku 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M4

6.  Uvjeti iz stavka 1. o nediskriminirajućem postupanju u pogledu toga kako se tretiraju ugovori kojima se trguje na tom mjestu trgovanja s obzirom na zahtjeve za instrumente osiguranja i netiranje ekonomski jednakovrijednih ugovora i međusobno kolateraliziranje s povezanim ugovorima koji se poravnavaju kod iste središnje druge ugovorne strane nadalje se utvrđuju tehničkim standardima usvojenima u skladu s člankom 35. stavkom 6. točkom (e) Uredbe (EU) br. 600/2014 ( 12 ).

▼B

Članak 8.

Pristup mjestu trgovanja

1.  Mjesto trgovanja osigurava podatke o trgovanju na nediskriminirajući i transparentan način svim središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za obavljanje poravnanja ugovora o OTC izvedenicama kojima se trguje na tom mjestu trgovanja na zahtjev središnje druge ugovorne strane.

2.  Kada središnja druga ugovorna strana podnese službeni zahtjev mjestu trgovanja za pristup mjestu trgovanja, mjesto trgovanja odgovara središnjoj drugoj ugovornoj strani na taj zahtjev u roku tri mjeseca.

3.  Kada mjesto trgovanja odbije pristup, ono o tome obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu, uz navođenje detaljnog obrazloženja.

4.  Ne dovodeći u pitanje odluku nadležnih tijela mjesta trgovanja i središnje druge ugovorne strane, mjesto trgovanja osigurava pristup u roku tri mjeseca od pozitivnog odgovora na zahtjev za pristup.

Pristup središnje druge ugovorne strane mjestu trgovanja odobrava se samo u slučaju kada takav pristup ne zahtijeva međudjelovanje ili ne prijeti neometanom i urednom funkcioniranju tržišta, posebno zbog fragmentacije likvidnosti i ako je mjesto trgovanja uspostavilo primjerene mehanizme za sprečavanje takve fragmentacije.

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje pojam fragmentacije likvidnosti.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.

Obveza izvješćivanja

▼M11

1.  Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane osiguravaju da se o pojedinostima o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopili i svim izmjenama ili otkazima ugovora dostavi izvješće u skladu sa stavcima od 1.a do 1.f ovog članka trgovinskom repozitoriju registriranom u skladu s člankom 55. ili priznatom u skladu s člankom 77. Navedene pojedinosti dostavljaju se najkasnije sljedeći radni dan nakon sklapanja, izmjene ili otkaza ugovora.

Obveza izvješćivanja primjenjuje se na ugovore o izvedenicama koji su:

(a) sklopljeni prije 12. veljače 2014. i još su važeći na taj datum;

(b) sklopljeni 12. veljače 2014. ili nakon tog datuma.

Neovisno o članku 3., obveza izvješćivanja ne primjenjuje se na ugovore o izvedenicama unutar iste grupe ako je barem jedna od drugih ugovornih strana nefinancijska druga ugovorna strana ili bi se smatrala nefinancijskom drugom ugovornom stranom da ima poslovni nastan u Uniji, pod sljedećim uvjetima:

(a) obje druge ugovorne strane u cijelosti su obuhvaćene istom konsolidacijom;

(b) obje druge ugovorne strane podliježu odgovarajućoj centraliziranoj ocjeni rizika te postupcima mjerenja i kontrole rizika; i

(c) matično društvo nije financijska druga ugovorna strana.

Druge ugovorne strane obavješćuju svoja nadležna tijela o namjeri da se koriste izuzećem iz trećeg podstavka. Izuzeće vrijedi osim ako se obaviještena nadležna tijela ne slažu da su ispunjeni uvjeti iz trećeg podstavka u roku od tri mjeseca od datuma obavijesti.

▼M11

1.e  Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane koje su obvezne izvijestiti o pojedinostima o ugovorima o izvedenicama osiguravaju da se te pojedinosti dostavljaju ispravno i bez udvostručavanja.

1.f  Druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane koje podliježu obvezi izvješćivanja iz stavka 1. tu obvezu izvješćivanja mogu delegirati.

▼B

2.  Druge ugovorne strane vode evidenciju o svim ugovorima o izvedenicama koje su sklopile i o svim izmjenama najmanje pet godina nakon prekida ugovora.

3.  Kada trgovinski repozitorij ne stoji na raspolaganju za evidentiranje podataka o ugovoru o izvedenicama, druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane osiguravaju dostavljanje tih podataka ESMA-i.

U tom slučaju ESMA osigurava svim relevantnim subjektima iz članka 81. stavka 3. pristup svim podacima o ugovorima o izvedenicama koje trebaju za obavljanje svojih odgovornosti i mandata.

4.  Smatra se da druga ugovorna strana ili središnja druga ugovorna strana koja dostavlja podatke o ugovoru o izvedenicama trgovinskom repozitoriju ili ESMA-i, ili subjekt koji dostavlja te podatke u ime druge ugovorne strane ili središnje druge ugovorne strane ne krše bilo kakva ograničenja koja se odnose na otkrivanje podataka a koja nameće taj ugovor ili zakonski ili drugi propisi.

Izvještajni subjekt ili njegovi direktori ili zaposlenici ne snose odgovornost za navedeno otkrivanje podataka.

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju podaci i vrste izvješća iz stavaka 1. i 3. za različite vrste izvedenica.

Izvješćima iz stavaka 1. i 3. određuje se barem:

(a) strane u ugovoru o izvedenicama i, ako je on različit, korisnika prava i obveza koje proizlaze iz njega;

(b) glavne značajke ugovora o izvedenicama, uključujući vrstu tih ugovora, temeljno dospijeće, ugovorenu vrijednost, cijenu i datum namire.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M11

6.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene stavaka 1. i 3., ESMA u bliskoj suradnji s ESSB-om izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) standardi i formati za podatke u pogledu informacija koje se dostavljaju, a kojima je obuhvaćeno barem sljedeće:

i. globalni identifikatori pravne osobe (LEI);

ii. međunarodni identifikacijski brojevi vrijednosnih papira (ISIN);

iii. jedinstvene identifikacijske oznake transakcije (UTI);

(b) metode i mehanizmi za izvješćivanje;

(c) učestalost dostave izvješća;

(d) datum do kojeg treba izvijestiti o ugovorima o izvedenicama.

ESMA pri izradi tog nacrta provedbenih tehničkih standarda uzima u obzir međunarodna kretanja i standarde dogovorene na razini Unije ili na svjetskoj razini te njihovu usklađenost sa zahtjevima za izvješćivanje utvrđenima u članku 4. Uredbe (EU) 2015/2365 ( 13 ) i članku 26. Uredbe (EU) br. 600/2014.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 10.

Nefinancijske druge ugovorne strane

▼M11

1.  Nefinancijska druga ugovorna strana koja zauzima pozicije u ugovorima o OTC izvedenicama može svakih 12 mjeseci izračunati svoju zbirnu prosječnu poziciju na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci u skladu sa stavkom 3.

Ako nefinancijska druga ugovorna strana ne izračuna svoje pozicije ili ako rezultat tog izračuna u pogledu jedne vrste OTC izvedenica, ili više njih, premašuje pragove poravnanja određene na temelju stavka 4. prvog podstavka točke (b), ta nefinancijska druga ugovorna strana:

(a) odmah obavješćuje ESMA-u i relevantno nadležno tijelo o tome te, ako je relevantno, navodi razdoblje upotrijebljeno za izračun;

(b) uspostavlja dogovore o poravnanju u roku od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka;

(c) postaje podložna obvezi poravnanja iz članka 4. za ugovore o OTC izvedenicama sklopljene ili obnovljene više od četiri mjeseca nakon obavijesti iz točke (a) ovog podstavka koji se odnose na one vrste imovine u pogledu kojih rezultat izračuna premašuje pragove poravnanja ili, ako nefinancijska druga ugovorna strana nije izračunala svoju poziciju, koji se odnose na bilo koju vrstu OTC izvedenica koja podliježe obvezi poravnanja.

2.  Nefinancijska druga ugovorna strana koja 17. lipnja 2019. podliježe obvezi poravnanja iz članka 4. ili koja postane podložna obvezi poravnanja u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom ovog članka, ostaje podložna toj obvezi i nastavlja s poravnavanjem dok ta nefinancijska druga ugovorna strana relevantnom nadležnom tijelu ne dokaže da njezina zbirna prosječna pozicija na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne premašuje prag poravnanja utvrđen na temelju stavka 4. točke (b) ovog članka.

Nefinancijska druga ugovorna strana mora moći dokazati relevantnom nadležnom tijelu da se izračunom zbirne prosječne pozicije na kraju mjeseca za prethodnih 12 mjeseci ne dovodi do sustavnog podcjenjivanja te pozicije.

▼M11

2.a  Relevantna nadležna tijela nefinancijske druge ugovorne strane i drugih subjekata u grupi uspostavljaju postupke suradnje kako bi se osigurao učinkovit izračun pozicija na razini grupe.

▼B

3.  Nefinancijska druga ugovorna strana uključuje u izračun pozicija iz stavka 1. sve ugovore o OTC izvedenicama koje je sklopila nefinancijska druga ugovorna strana ili drugi nefinancijski subjekti u grupi kojoj ta nefinancijska druga ugovorna strana pripada, koji objektivno mjerljivo ne smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili aktivnost financiranja poslovanja nefinancijske druge ugovorne strane ili te grupe.

4.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda, nakon savjetovanja s ESRB-om i ostalim mjerodavnim tijelima, kojima se određuju:

(a) kriteriji za utvrđivanje ugovora o OTC izvedenicama koji objektivno mjerljivo smanjuju rizike koji se izravno odnose na komercijalnu aktivnost ili na aktivnost financiranja poslovanja iz stavka 3.; i

(b) vrijednosti pragova poravnanja, koji se utvrđuju uzimanjem u obzir sistemsku važnost zbroja neto pozicija i izloženosti po drugoj ugovornoj strani i po vrsti OTC izvedenica.

Nakon provođenja javne rasprave, ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M11

Nakon savjetovanja s ESRB-om i ostalim relevantnim tijelima, ESMA periodično preispituje pragove poravnanja iz prvog podstavka točke (b) i, prema potrebi, posebno vodeći računa o međusobnoj povezanosti financijskih drugih ugovornih strana, predlaže izmjene regulatornih tehničkih standarda u skladu s ovim stavkom.

Tom periodičnom preispitivanju prilaže se izvješće ESMA-e na tu temu.

▼B

5.  Svaka država članica određuje tijelo odgovorno za osiguranje ispunjavanja obveze iz stavka 1.

Članak 11.

Tehnike smanjenja rizika ugovora o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane

1.  Financijske druge ugovorne strane i nefinancijske druge ugovorne strane koje sklapaju ugovor o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, osiguravaju i pri tome postupaju s dužnom pažnjom, postojanje primjerenih postupaka i aranžmana za mjerenje, praćenje i smanjenje operativnog rizika i rizika druge ugovorne strane, uključujući najmanje:

(a) pravovremenu potvrdu, kada je prikladno, elektroničkim putem, o uvjetima relevantnog ugovora o OTC izvedenicama;

(b) pouzdane i otporne formalizirane postupke nad kojima je moguće provoditi reviziju radi usklađenja portfelja, upravljanja povezanog rizika i radi ranog otkrivanja i rješavanja sporova između strana i radi praćenja vrijednosti važećih ugovora.

2.  Financijske druge ugovorne strane i nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. utvrđuju tekuću tržišnu vrijednost važećih ugovora na dnevnoj osnovi. Kada tržišni uvjeti sprečavaju vrednovanje u skladu s tekućom tržišnom vrijednošću, vrednovanje se obavlja pouzdanim i razboritim vrednovanjem na temelju modela.

3.  Financijske druge ugovorne strane imaju postupke za upravljanje rizicima koji zahtijevaju pravovremenu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala u pogledu ugovora o OTC izvedenicama koji su sklopljeni na ili nakon 16. kolovoza 2012. Nefinancijske druge ugovorne strane iz članka 10. imaju postupke za upravljanje rizicima koji zahtijevaju pravovremenu, točnu i primjereno odvojenu razmjenu kolaterala u pogledu ugovora o OTC izvedenicama koji su sklopljeni prilikom ili nakon prekoračivanja praga poravnanja.

4.  Financijske druge ugovorne strane imaju primjeren i razmjeran iznos kapitala za upravljanje rizikom koji nije obuhvaćen primjerenom razmjenom kolaterala.

5.  Zahtjev utvrđen u stavku 3. ovog članka ne primjenjuje se na unutargrupnu transakciju iz članka 3. koju su sklopile druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u istoj državi članici pod uvjetom da ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

6.  Unutargrupna transakcija iz članka 3. stavka 2. točaka (a), (b) ili (c) koju su sklopile druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u različitim državama članicama izuzima se u cijelosti ili djelomično iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. ovog članka, na temelju pozitivne odluke obiju mjerodavnih nadležnih tijela, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) postupci drugih ugovornih strana za upravljanje rizicima primjereno su pouzdani, čvrsti i usklađeni s razinom složenosti transakcije s izvedenicama;

(b) ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

Ako nadležna tijela ne donesu pozitivnu odluku u roku 30 kalendarskih dana od primitka zahtjeva za izuzećem, ESMA može pomoći tim tijelima u postizanju sporazuma u skladu sa svojim ovlastima na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

7.  Unutargrupna transakcija iz članka 3. stavka 1. koju su sklopile nefinancijske druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u različitim državama članicama izuzimaju se iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. ovog članka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) postupci drugih ugovornih strana za upravljanje rizicima primjereno su pouzdani, čvrsti i usklađeni s razinom složenosti transakcije s izvedenicama;

(b) ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

Nefinancijske druge ugovorne strane obavješćuju nadležna tijela iz članka 10. stavka 5. o svojoj namjeri da se koriste tim izuzećem. Izuzeće vrijedi osim ako se neko od obaviještenih nadležnih tijela ne slaže da su ispunjeni uvjeti iz točke (a) ili (b) prvog podstavka u roku tri mjeseca od datuma obavijesti.

8.  Unutargrupna transakcija iz članka 3. stavka 2. točaka (a) do (d) koju su sklopile druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji i druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u jurisdikciji treće zemlje, izuzima se u cijelosti ili djelomično iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. ovog članka, na temelju pozitivne odluke mjerodavnog nadležnog tijela odgovornog za nadzor druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) postupci drugih ugovornih strana za upravljanje rizicima primjereno su pouzdani, čvrsti i usklađeni s razinom složenosti transakcije s izvedenicama;

(b) ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

9.  Unutargrupna transakcija iz članka 3. stavka 1. koju su sklopile nefinancijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u Uniji i druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u jurisdikciji treće zemlje izuzimaju se iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. ovog članka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) postupci drugih ugovornih strana za upravljanje rizicima primjereno su pouzdani, čvrsti i usklađeni s razinom složenosti transakcije s izvedenicama;

(b) ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

Nefinancijska druga ugovorna strana obavješćuje nadležno tijelo iz članka 10. stavka 5. o svojoj namjeri da se koristi tim izuzećem. Izuzeće vrijedi osim ako se obaviješteno nadležno tijelo ne slaže da su ispunjeni uvjeti iz točke (a) ili (b) prvog podstavka u roku tri mjeseca od datuma obavijesti.

10.  Unutargrupna transakcija iz članka 3. stavka 1. koju su sklopile nefinancijska druga ugovorna strana i financijska druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u različitim državama članicama izuzima se u cijelosti ili djelomično iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. ovog članka, na temelju pozitivne odluke mjerodavnog nadležnog tijela odgovornog za nadzor financijske druge ugovorne strane, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) postupci drugih ugovornih strana za upravljanje rizicima primjereno su pouzdani, čvrsti i usklađeni s razinom složenosti transakcije s izvedenicama;

(b) ne postoji tekuća ili predviđena praktična ili pravna zapreka brzom prijenosu kapitala ili otplati obveza između drugih ugovornih strana.

Mjerodavno nadležno tijelo odgovorno za nadzor financijske druge ugovorne strane o svakoj takvoj odluci obavješćuje nadležno tijelo iz članka 10. stavka 5. Izuzeće vrijedi osim ako se obaviješteno nadležno tijelo ne slaže da su ispunjeni uvjeti iz točke (a) ili (b) prvog podstavka. U slučaju neslaganja između nadležnih tijela, ESMA može pomoći tim tijelima u postizanju sporazuma u skladu sa svojim ovlastima na temelju članka 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

11.  Druga ugovorna strana u unutargrupnoj transakciji koja je izuzeta iz zahtjeva utvrđenog u stavku 3. javno objavljuje informaciju o tom izuzeću.

Nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u o svim odlukama koje se donose u skladu sa stavcima 6., 8. ili 10. ili obavijestima primljenima u skladu sa stavcima 7., 9. ili 10. i dostavlja ESMA-i podatke o dotičnoj unutargrupnoj transakciji.

12.  Obveze navedene u stavcima 1. do 11. primjenjuju se na ugovore o OTC izvedenicama koji su sklopljeni između subjekata trećih zemalja koji bi podlijegali tim obvezama kada bi imali poslovni nastan u Uniji, pod uvjetom da ti ugovori imaju izravan, značajan i predvidiv utjecaj u Uniji ili kada je takva obveza potrebna ili primjerena radi sprečavanja izbjegavanja bilo koje odredbe ove Uredbe.

13.  ESMA redovito prati aktivnosti s izvedenicama koji ne ispunjavaju uvjete za poravnanje radi otkrivanja slučajeva u kojima bi određena vrsta izvedenica mogla predstavljati sistemski rizik i sprečavanja regulatorne arbitraže između transakcija izvedenicama koje su obrađene putem poravnanja i onih koje nisu obrađene putem poravnanja. Nakon savjetovanja s ESRB-om, ESMA posebno poduzima mjere u skladu s člankom 5. stavkom 3. ili preispituje regulatorne tehničke standarde o zahtjevima za iznos nadoknade utvrđenima u stavku 14. ovog članka i u članku 41.

14.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju:

(a) postupci i aranžmani iz stavka 1.;

(b) tržišni uvjeti koji sprečavaju utvrđivanje tekuće tržišne vrijednosti i kriterije za uporabu vrednovanja na temelju modela iz stavka 2.;

(c) podaci o izuzetim unutargrupnim transakcijama koji se navode u obavijesti iz stavaka 7., 9. i 10.;

(d) detaljne informacije o izuzetim unutargrupnim transakcijama iz stavka 11.;

(e) ugovori za koje se smatra da imaju izravan, značajan i predvidiv utjecaj unutar Unije ili slučajevi u kojima je potrebno ili primjereno sprečavati izbjegavanje bilo koje odredbe ove Uredbe kako je navedeno u stavku 12.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M10

15.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, europska nadzorna tijela izrađuju zajednički nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju:

▼M11

(a) postupci za upravljanje rizicima, uključujući razine i vrstu kolaterala i dogovore o odvajanju iz stavka 3.;

▼M11

(aa) postupci nadzora kojima se osigurava početna i kontinuirana provjera tih postupaka upravljanja rizicima;

▼M10

(b) postupci kojih se druge ugovorne strane i mjerodavna nadležna tijela trebaju pridržavati prilikom primjene izuzećâ u skladu sa stavcima od 6. do 10.;

(c) primjenjivi kriteriji iz stavaka od 5. do 10., uključujući posebno što se treba smatrati praktičnom ili pravnom zaprekom brzom prijenosu kapitala i otplati obveza između drugih ugovornih strana.

Razina i vrsta kolaterala potrebnog za ugovore o OTC izvedenicama koje u vezi s pokrivenom obveznicom zaključe subjekti pokrivenih obveznica ili sekuritizacijski subjekt posebne namjene u vezi sa sekuritizacijom u smislu ove Uredbe i u skladu s uvjetima iz članka 4. stavka 5. ove Uredbe te zahtjevima određenima u članku 18. te u člancima od 19. do 22. ili člancima od 23. do 26. Uredbe (EU) 2017/2402 (Uredba o sekuritizaciji) utvrđuju se uzimajući u obzir sve prepreke s kojima se suočava pri razmjeni kolaterala u odnosu na postojeće aranžmane o kolateralu u okviru pokrivene obveznice ili sekuritizacije.

▼M11

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda, osim onih iz prvog podstavka točke (aa), podnosi Komisiji do 18. srpnja 2018.

EBA u suradnji s ESMA-om i EIOPA-om nacrt regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka točke (aa) podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

▼M10

Ovisno o pravnoj prirodi druge ugovorne strane, delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. uredbe (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010 ili (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 12.

Kazne

1.  Države članice utvrđuju pravila o kaznama primjenjivima na povrede odredaba pravila iz ove glave i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te kazne uključuju barem administrativne globe. Određene kazne su učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela odgovorna za nadzor financijskih, i kada je to potrebno, nefinancijskih drugih ugovornih strana, javno objavljuju svaku kaznu koja je nametnuta za povrede članaka 4., 5. i 7. do 11., osim ako bi to objavljivanje moglo ozbiljno ugroziti financijska tržišta ili prouzrokovati nerazmjernu štetu uključenim stranama. Države članice objavljuju u redovitim vremenskim intervalima izvješća o ocjeni učinkovitosti primijenjenih pravila o kaznama. Ta objava ne smije sadržavati osobne podatke u smislu članka 2. točke (a) Direktive 95/46/EZ.

Do 17. veljače 2013., države članice obavješćuju Komisiju o pravilima iz stavka 1. One bez odlaganja obavješćuju Komisiji o svakoj daljnjoj izmjeni tih pravila.

3.  Povreda pravila iz ove glave ne utječe na valjanost ugovora o OTC izvedenicama ili na mogućnost strana u ugovoru da provedu odredbe ugovora o OTC izvedenicama. Povreda pravila iz ove glave ne daje pravo na nadoknadu od stranke u ugovoru o OTC izvedenicama.

Članak 13.

Mehanizam za izbjegavanje dvostrukih ili proturječnih pravila

1.  ESMA pomaže Komisiji u praćenju i pripremi izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o međunarodnoj primjeni načela utvrđenih u člancima 4., 9., 10. i 11., posebno u pogledu mogućih dvostrukih ili proturječnih zahtjeva koji se postavljaju sudionicima na tržištu, koja daje preporuke za moguće mjere.

2.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje da pravni, nadzorni i izvršni aranžmani treće zemlje:

(a) budu istovrijedni zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom u skladu s člancima 4., 9., 10. i 11.;

(b) osiguravaju zaštitu profesionalne tajne koja je istovrijedna onoj navedenoj u ovoj Uredbi; i

(c) budu učinkovito primijenjeni i da se izvršavaju na pravedan način i bez narušavanja tržišne konkurencije, u cilju osiguranja učinkovitog nadzora i izvršenja u toj trećoj zemlji.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s kontrolnim postupkom iz članka 86. stavka 2.

3.  Provedbeni akt o istovrijednosti kako je navedeno u stavku 2. podrazumijeva da su druge ugovorne strane koje sklapaju transakciju koja podliježe ovoj Uredbi ispunile obveze iz članaka 4., 9., 10. i 11. kada barem jedna od drugih ugovornih strana ima poslovni nastan u toj trećoj zemlji.

4.  Komisija, u suradnji s ESMA-om, prati učinkovitu provedbu zahtjeva istovrijednim onima iz članaka 4., 9., 10. i 11. od strane trećih zemalja za koje je donesen provedbeni akt o istovrijednosti, i redovito podnosi izvješće, najmanje jednom godišnje, Europskom parlamentu i Vijeću. Kada izvješće otkrije nedovoljnu ili nedosljednu primjenu spomenutih istovrijednih zahtjeva od strane tijela trećih zemalja, Komisija u roku 30 kalendarskih dana od podnošenja izvješća, povlači priznanje o istovrijednosti dotičnog pravnog okvira treće zemlje. U slučaju povlačenja provedbenog akta o istovrijednosti, druge ugovorne strane automatski ponovno podliježu svim zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.GLAVA III.

IZDAVANJE ODOBRENJA I NADZOR SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANAPOGLAVLJE 1.

Uvjeti i postupci za izdavanje odobrenja središnje druge ugovorne strane

Članak 14.

Izdavanje odobrenja središnje druge ugovorne strane

1.  Kada pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji planira pružati usluge poravnanja u svojstvu središnje druge ugovorne strane, ona podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan (nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane), u skladu s postupkom navedenim u članku 17.

2.  Nakon što je izdano odobrenje u skladu s člankom 17., ono proizvodi učinke na cijelom području Unije.

3.  Odobrenje iz stavka 1. izdaje se samo za aktivnosti povezane s poravnanjem i u njemu se određuju usluge ili aktivnosti koje središnja druga ugovorna strana smije pružati ili obavljati kao i vrsta financijskih instrumenata koji su obuhvaćeni tim odobrenjem.

4.  Središnja druga ugovorna stalno ispunjava potrebne uvjete za izdavanje odobrenja.

Središnja druga ugovorna strana bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje nadležno tijelo o svim značajnim promjenama koje utječu na uvjete za izdavanje odobrenja.

5.  Odobrenje iz stavka 1. ne smije sprečavati države članice u donošenju ili daljnjoj primjeni dodatnih zahtjeva, u pogledu središnjih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom na njihovom državnom području, kao ni određenih zahtjeva za izdavanje odobrenja u skladu s Direktivom 2006/48/EZ.

Članak 15.

Proširenje aktivnosti i usluga

1.  Središnja druga ugovorna strana koja želi proširiti svoje poslovanje na dodatne usluge ili aktivnosti koje nisu obuhvaćene prvobitnim odobrenjem, podnosi zahtjev za proširenje nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane. Ponuda usluga poravnanja za koje središnja druga ugovorna strana još nije dobila odobrenje, smatra se proširenjem tog odobrenja.

Proširenje odobrenja provodi se u skladu s postupkom navedenim u članku 17.

2.  Kada središnja druga ugovorna strana želi proširiti svoje poslovanje u državu članicu osim one u kojoj ima poslovni nastan, nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane odmah obavješćuje nadležno tijelo te države članice.

▼M12

3.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA u suradnji s ESSB-om izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti pod kojima dodatne usluge ili aktivnosti na koje središnja druga ugovorna strana želi proširiti svoje poslovanje nisu obuhvaćeni prvobitnim odobrenjem, te je stoga za njih potrebno proširenje odobrenja u skladu sa stavkom 1. ovog članka i kojima se određuje postupak za savjetovanje s kolegijem osnovanim u skladu s člankom 18. o ispunjavanju ili neispunjavanju tih uvjeta.

ESMA Komisiji podnosi taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do 2. siječnja 2021.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 16.

Kapitalni zahtjevi

1.  Za dobivanje odobrenja u skladu s člankom 14., središnja druga ugovorna strana ima stalan i raspoloživ temeljni kapital u iznosu od najmanje 7,5 milijuna eura.

2.  Kapital središnje druge ugovorne strane, uključujući zadržanu dobit i rezerve, razmjeran je riziku koji proizlazi iz aktivnosti središnje druge ugovorne strane. On treba cijelo vrijeme biti dovoljan kako bi se osiguralo uredno zatvaranje ili restrukturiranje aktivnosti tijekom primjerenog vremenskog razdoblja i odgovarajuća zaštita središnje druge ugovorne strane od kreditnog rizika, rizika druge ugovorne strane, tržišnog, operativnog i pravnog rizika te rizika poslovanja koji već nisu pokriveni posebnim financijskim sredstvima kako je navedeno u člancima 41. do 44.

3.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, EBA, u uskoj suradnji s ESSB-om i nakon savjetovanja s ESMA-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi vezano uz kapital, zadržanu dobit i rezerve središnje druge ugovorne strane iz stavka 2.

EBA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 17.

Postupak za izdavanje odobrenja ili odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja

1.  Središnja druga ugovorna strana podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan.

2.  Središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev osigurava sve potrebne informacije kako bi se nadležno tijelo uvjerilo da središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev ima u trenutku izdavanja odobrenja uspostavljene sve potrebne aranžmane za ispunjavanje zahtjeva utvrđenih ovom Uredbom. Nadležno tijelo odmah prenosi sve informacije primljene od središnje druge ugovorne strane koja podnosi zahtjev ESMA-i i kolegiju iz članka 18. stavka 1.

▼M12

3.  U roku od 30 radnih dana od primitka zahtjeva nadležno tijelo ocjenjuje potpunost zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun, nadležno tijelo određuje rok do kojeg središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev mora dostaviti dodatne informacije. Nakon primitka tih dodatnih informacija nadležno tijelo odmah ih prosljeđuje ESMA-i i kolegiju osnovanom u skladu s člankom 18. stavkom 1. Nakon što ocijeni da je zahtjev potpun, nadležno tijelo o tome obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu koja podnosi zahtjev, članove kolegija i ESMA-u.

▼B

4.  Nadležno tijelo izdaje odobrenje samo kada se u potpunosti uvjeri da središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev ispunjava sve zahtjeve utvrđene ovom Uredbom i da je središnja druga ugovorna strana prijavljena kao sustav u skladu s Direktivom 98/26/EZ.

Nadležno tijelo uzima u obzir mišljenje kolegija doneseno u skladu s člankom 19. Kada se nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ne slaže s pozitivnim mišljenjem kolegija, ono u svojoj odluci navodi detaljne razloge i objašnjenje svakog značajnog odstupanja od tog pozitivnog mišljenja.

Središnjoj drugoj ugovornoj strani ne smije se izdati odobrenje ako svi članovi kolegija, isključujući nadležna tijela države članice u kojoj ta središnja druga ugovorna strana ima poslovni nastan, uzajamnim sporazumom donesu zajedničko mišljenje u skladu s člankom 19. stavkom 1. da se toj središnjoj drugoj ugovornoj strani ne smije izdati odobrenje. U tom mišljenju se navode potpuni i detaljni razlozi zbog kojih kolegij smatra da nisu ispunjeni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom ili drugim pravom Unije.

Kada nije doneseno zajedničko mišljenje uzajamnim sporazumom kako je navedeno u trećem podstavku i kada je dvotrećinska većina kolegija izrazila negativno mišljenje, bilo koje od predmetnih nadležnih tijela može, na temelju te dvotrećinske većine kolegija, u roku 30 kalendarskih dana od donošenja tog negativnog mišljenja, uputiti predmet ESMA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

U upućenoj odluci navode se potpuni i detaljni razlozi zbog kojih određeni članovi kolegija smatraju da nisu ispunjeni zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom ili drugim dijelovima prava Unije. U takvom slučaju nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane odgađa svoju odluku o izdavanju odobrenja i čeka odluku o izdavanju odobrenja koju može donijeti ESMA u skladu s člankom 19. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Nadležno tijelo donosi svoju odluku u skladu s odlukom ESMA-e. Predmet se ne upućuje ESMA-i nakon isteka razdoblja od 30 dana iz četvrtog podstavka.

Kada svi članovi kolegija, isključujući tijela države članice u kojoj središnja druga ugovorna strana ima poslovni nastan, donesu zajedničko mišljenje uzajamnim sporazumom, u skladu s člankom 19. stavkom 1., da središnjoj drugoj ugovornoj strani ne treba izdati odobrenje, nadležno tijelo te središnje druge ugovorne strane može uputiti taj predmet ESMA-i u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Nadležno tijelo države članice u kojoj središnja druga ugovorna strana ima poslovni nastan prenosi odluku ostalim uključenim nadležnim tijelima.

5.  U slučaju kada nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane nije primijenilo odredbe ove Uredbe ili ih je primijenilo na način koji se čini kršenjem prava Unije, ESMA djeluje u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

ESMA može ispitati navodno kršenje ili neprimjenjivanje prava Unije na zahtjev bilo kojeg člana kolegija ili na vlastitu inicijativu, nakon što je obavijestila nadležno tijelo.

6.  U obavljanju svojih zadaća, ni jedna aktivnost koju obavlja neki član kolegija ne smije izravno ili neizravno diskriminirati neku državu članicu ili grupu država članica kao mjesto za usluge poravnanja u bilo kojoj valuti.

7.  U roku šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva, nadležno tijelo obavješćuje pisanim putem središnju drugu ugovornu stranu koja podnosi zahtjev, uz navođenje detaljnog obrazloženja, o izdavanju ili odbijanju zahtjeva za odobrenje.

Članak 18.

Kolegij

▼M12

1.  U roku od 30 kalendarskih dana od podnošenja potpunog zahtjeva u skladu s člankom 17. nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane osniva kolegij te upravlja i predsjeda njime kako bi se olakšalo obavljanje zadaća iz članaka 15., 17., 30., 31., 32., 35., 49., 51. i 54.

▼B

2.  Kolegij se sastoji od:

▼M12

(a) predsjednika ili nekog od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane iz članka 24.a stavka 2. točaka (a) i (b);

▼B

(b) nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane;

▼M12

(c) nadležnih tijela odgovornih za nadzor članova sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trima državama članicama koje na zbirnoj osnovi tijekom razdoblja od godinu dana najviše doprinose u jamstveni fond središnje druge ugovorne strane iz članka 42. ove Uredbe, između ostalog, prema potrebi, ESB-a kada obavlja zadaće koje se odnose na bonitetni nadzor kreditnih institucija u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma, a koje su mu dodijeljene u skladu Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013 ( 14 );

▼M12

(ca) nadležnih tijela odgovornih za nadzor članova sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane koji nisu navedeni u točki (c), podložno suglasnosti nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane. Ta nadležna tijela za sudjelovanje u kolegiju zahtijevaju suglasnost nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane, pri čemu obrazloženje zahtjeva temelje na svojoj procjeni učinka koji bi financijske teškoće središnje druge ugovorne strane mogle imati na financijsku stabilnost njihove države članice. Ako nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ne odobri zahtjev, ono mora za to dati cjelovito i detaljno obrazloženje u pisanom obliku;

▼B

(d) nadležnih tijela odgovornih za nadzor mjesta trgovanja kojima usluge pruža središnja druga ugovorna strana;

(e) nadležnih tijela koja provode nadzor središnjih drugih ugovornih strana s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju;

(f) nadležnih tijela koja provode nadzor središnjih depozitorija vrijednosnih papira s kojima je središnja druga ugovorna strana povezana;

(g) relevantnih članova ESSB-a koji su odgovorni za nadzor središnje druge ugovorne strane i relevantnih članova ESSB-a koji su odgovorni za nadzor središnjih drugih ugovornih strana s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju;

(h) središnjih banaka koje izdaju najvažnije valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije se poravnanje obavlja;

▼M12

(i) središnjih banaka koje izdaju najvažnije valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije poravnanje obavlja ili će obavljati središnja druga ugovorna strana, koje nisu navedene u točki (h), podložno suglasnosti nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane. Te središnje banke izdanja za sudjelovanje u kolegiju zahtijevaju suglasnost nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane, pri čemu obrazloženje zahtjeva temelje na svojoj procjeni učinka koji bi financijske teškoće središnje druge ugovorne strane mogle imati na njihovu odgovarajuću valutu izdanja. Ako nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ne odobri zahtjev, ono mora za to dati cjelovito i detaljno obrazloženje u pisanom obliku.

Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane objavljuje na svojim internetskim stranicama popis članova kolegija. Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ažurira taj popis bez nepotrebne odgode nakon svake izmjene sastava kolegija. Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane o tom popisu obavješćuje ESMA-u u roku od 30 kalendarskih dana od osnivanja kolegija ili izmjene njegova sastava. Nakon što od nadležnog tijela središnje druge ugovorne strane primi obavijest, ESMA na svojim internetskim stranicama bez nepotrebne odgode objavljuje popis članova tog kolegija.

▼B

3.  Nadležno tijelo države članice koje nije član kolegija može tražiti od kolegija sve informacije koje su važne za obavljanje njegovih nadzornih zadaća.

4.  Kolegij osigurava, ne dovodeći u pitanje odgovornosti nadležnih tijela u skladu s ovom Uredbom:

(a) pripremu mišljenja iz članka 19.;

(b) razmjenu informacija, uključujući zahtjeve za informacijama u skladu s člankom 84.;

(c) sporazum o dobrovoljnom povjeravanju zadaća između njegovih članova;

(d) koordinaciju programa nadzorne kontrole na temelju ocjene rizika središnje druge ugovorne strane; i

(e) utvrđivanje postupaka i planova hitnih mjera za rješavanje kriznih situacija, kako je navedeno u članku 24.

▼M12

Kako bi se olakšalo obavljanje zadaća dodijeljenih kolegijima na temelju prvog podstavka, članovi kolegija iz stavka 2. imaju pravo doprinositi utvrđivanju dnevnog reda za sastanke kolegija, posebno dodavanjem točaka na dnevni red pojedinog sastanka.

▼B

5.  Osnivanje i funkcioniranje kolegija temelji se na pisanom sporazumu između svih njegovih članova.

▼M12

Tim sporazumom utvrđuju se praktični aranžmani za funkcioniranje kolegija, uključujući detaljna pravila o:

i. postupcima glasovanja iz članka 19. stavka 3.;

ii. postupcima za utvrđivanje dnevnog reda za sastanke kolegija;

iii. učestalosti sastanaka kolegija;

iv. obliku i opsegu informacija koje nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane mora pružati članovima kolegija, posebno u pogledu informacija koje se moraju pružati u skladu s člankom 21. stavkom 4.;

v. primjerenim minimalnim rokovima u kojima članovi kolegija procjenjuju relevantnu dokumentaciju;

vi. modalitetima komunikacije među članovima kolegija.

Sporazumom se mogu utvrditi i zadaće koje treba povjeriti nadležnom tijelu središnje druge ugovorne strane ili drugom članu kolegija.

6.  Kako bi se osiguralo dosljedno i usklađeno funkcioniranje kolegijâ širom Unije, ESMA u suradnji s ESSB-om izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti pod kojima se valute Unije iz stavka 2. točke (h) trebaju smatrati najvažnijima i pojedinosti praktičnih aranžmana iz stavka 5.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do 2. siječnja 2021.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 19.

Mišljenje kolegija

1.  U roku četiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva od strane središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 17., nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane provodi procjenu rizika središnje druge ugovorne strane i podnosi izvješće kolegiju.

U roku 30 kalendarskih dana nakon primitka izvješća, i na temelju nalaza iz tog izvješća, kolegij donosi zajedničko mišljenje kojim utvrđuje ispunjava li središnja druga ugovorna strana sve zahtjeve utvrđene ovom Uredbom.

Ne dovodeći u pitanje četvrti podstavak članka 17. stavka 4. i ako se ne donese zajedničko mišljenje u skladu s drugim podstavkom, kolegij u istom roku donosi većinsko mišljenje.

▼M12

1.a  Ako kolegij da mišljenje u skladu s ovom Uredbom, na zahtjev bilo kojeg člana kolegija i nakon što ga donese većina kolegija u skladu sa stavkom 3. ovog članka, to mišljenje može, uz utvrđivanje je li središnja druga ugovorna strana usklađena s ovom Uredbom, sadržavati preporuke namijenjene rješavanju nedostataka u upravljanju rizikom središnje druge ugovorne strane i povećanju njezine otpornosti.

Ako kolegij može dati mišljenje, svaka središnja banka izdanja koja je članica kolegija u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (h) i (i). može donijeti preporuke u vezi s valutom koju izdaje.

▼B

2.  ESMA olakšava donošenje zajedničkog mišljenja u skladu s njenom funkcijom opće koordinacije u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M12

3.  Većinsko mišljenje kolegija donosi se na temelju obične većine njegovih članova.

U kolegijima koji imaju najviše 12 članova, najviše dva člana kolegija iz iste države članice imaju pravo glasa, a svaki član koji ima pravo glasa ima jedan glas. U kolegijima koji imaju više od 12 članova, najviše tri člana kolegija iz iste države članice imaju pravo glasa, a svaki član koji ima pravo glasa ima jedan glas.

Ako je ESB član kolegija u skladu s člankom 18. stavkom 2. točkama (c) i (h), on ima dva glasa.

Članovi kolegija iz članka 18. stavka 2. točaka (a), (ca) i (i). nemaju pravo glasa u vezi s mišljenjima kolegija.

▼M12

4.  Ne dovodeći u pitanje postupak propisan u članku 17., nadležno tijelo propisno razmatra mišljenje kolegija postignuto u skladu sa stavkom 1. ovog članka, uključujući sve moguće preporuke namijenjene rješavanju nedostataka u upravljanju rizikom središnje druge ugovorne strane i povećanju njezine otpornosti. Ako se nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ne slaže s mišljenjem kolegija, uključujući sve preporuke sadržane u njemu namijenjene rješavanju nedostataka u postupcima upravljanja rizikom središnje druge ugovorne strane i povećanju njezine otpornosti, ono u svojoj odluci navodi cjelovito obrazloženje i objašnjenje svakog značajnog odstupanja od tog mišljenja ili preporuka.

▼B

Članak 20.

Oduzimanje odobrenja

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 3., nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane oduzima odobrenje ako središnja druga ugovorna strana:

(a) ne iskoristi odobrenje u roku 12 mjeseci, izričito se odrekne odobrenja ili nije pružala usluge ili obavljala ikakve aktivnosti tijekom prethodnih šest mjeseci;

(b) je dobila odobrenje na temelju lažnih izjava ili na drugi protupropisni način;

(c) više ne ispunjava uvjete pod kojima je odobrenje izdano i nije u zadanom okviru poduzela korektivne mjere koje je zatražilo nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane;

(d) je ozbiljno i sustavno kršila zahtjeve utvrđene ovom Uredbom.

2.  Kada nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane smatra da postoji neka od okolnosti iz stavka 1., ono o tome u roku pet radnih dana obavješćuje ESMA-u i članove kolegija.

3.  Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane savjetuje se s članovima kolegija o potrebi oduzimanja odobrenja središnje druge ugovorne strane, osim u slučaju kada je potrebna hitna odluka.

4.  Svaki član kolegija može, u bilo kojem trenutku, tražiti da nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ispita ispunjava li središnja druga ugovorna strana i nadalje uvjete pod kojima joj je izdano odobrenje.

5.  Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane može ograničiti oduzimanje na određenu uslugu, aktivnost ili vrstu financijskih instrumenata.

6.  Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane šalje ESMA-i i članovima kolegija svoju detaljno obrazloženu odluku, koja uzima u obzir mišljenje s rezervom članova kolegija.

7.  Odluka o oduzimanju odobrenja proizvodi učinke u cijeloj Uniji.

Članak 21.

Preispitivanje i ocjena

▼M12

1.  Ne dovodeći u pitanje ulogu kolegija, nadležna tijela iz članka 22. preispituju aranžmane, strategije, postupke i mehanizme koje primjenjuju središnje druge ugovorne strane radi usklađivanja s ovom Uredbom i ocjenjuju rizike kojima su izložene ili bi mogle biti izložene središnje druge ugovorne strane, a koji uključuju barem financijske i operativne rizike.

▼B

2.  Preispitivanje i ocjena iz stavka 1. obuhvaćaju sve zahtjeve za središnje druge ugovorne strane koji su utvrđeni ovom Uredbom.

▼M12

3.  Nadležna tijela određuju učestalost i dubinu preispitivanja i ocjene iz stavka 1., uzimajući posebno u obzir veličinu, sistemsku važnost, prirodu, razmjer, složenost aktivnosti i međupovezanost s drugim infrastrukturama financijskog tržišta dotičnih središnjih drugih ugovornih strana. Preispitivanje i ocjena ažuriraju se najmanje jednom godišnje.

Središnje druge ugovorne strane podliježu izravnim nadzorima. Nadležna tijela na zahtjev ESMA-e mogu pozvati osoblje ESMA-e da sudjeluje u izravnim nadzorima.

Nadležno tijelo može proslijediti ESMA-i sve informacije koje je dobilo od središnjih drugih ugovornih strana tijekom izravnih nadzora ili u vezi s njima.

▼B

4.  Nadležna tijela redovito, i to najmanje jednom godišnje, obavješćuju kolegij o rezultatima preispitivanja i ocjeni kako je navedeno u stavku 1., kao i o eventualnim poduzetim korektivnim mjerama ili nametnutim kaznama.

5.  Nadležna tijela traže od svake središnje druge ugovorne strane koja ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom da u ranoj fazi poduzmu potrebne mjere ili korake za rješavanje te situacije.

▼M12

6.  Kako bi se osigurala dosljednost u pogledu formata, učestalosti i dubine preispitivanja koju provode nacionalna nadležna tijela u skladu s ovim člankom, ESMA do 2. siječnja 2021. izdaje smjernice u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 kako bi se dodatno odredili, na način koji odgovara veličini, strukturi i unutarnjoj organizaciji središnjih drugih ugovornih strana te prirodi, opsegu i složenosti njihovih aktivnosti, zajednički postupci i metodologije za proces nadzornog preispitivanja i ocjene iz stavaka 1. i 2. te iz stavka 3. prvog podstavka ovog članka.

▼BPOGLAVLJE 2.

Supervizija i nadzor središnjih drugih ugovornih strana

Članak 22.

Nadležno tijelo

1.  Svaka država članica određuje nadležno tijelo odgovorno za obavljanje zadaća koje proizlaze iz ove Uredbe vezano uz izdavanje odobrenja i nadzor središnjih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom na području dotične države članice i o tome obavješćuje Komisiju i ESMA-u.

Kada država članica odredi više od jednog nadležnog tijela, ona jasno određuje njihove uloge i određuje jedno tijelo koje je odgovorno za koordinaciju suradnje i razmjenu informacija s Komisijom, ESMA-om, nadležnim tijelima ostalih država članica, EBA-om i relevantnim članovima ESSB-a, u skladu s člancima 23., 24., 83. i 84.

2.  Svaka država članica osigurava da nadležno tijelo ima nadzorne i istražne ovlasti potrebne za izvršavanje svojih funkcija.

3.  Svaka država članica osigurava mogućnost da se mogu poduzeti ili nametnuti primjerene administrativne mjere, u skladu s nacionalnim pravom, protiv fizičkih ili pravnih osoba odgovornih za nepridržavanje ove Uredbe.

Te su mjere učinkovite, razmjerne i odvraćajuće i mogu uključiti zahtjeve za korektivnim mjerama u zadanom vremenskom okviru.

4.  ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis nadležnih tijela određenih u skladu sa stavkom 1.POGLAVLJE 3.

Suradnja

Članak 23.

Suradnja između nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela usko surađuju međusobno, s ESMA-om, i, ako je potrebno, s ESSB-om.

2.  U obavljanju svojih općih zadaća, nadležna tijela uzimaju u obzir mogući učinak njihovih odluka na stabilnost financijskog sustava u svim ostalim dotičnim državama članicama, posebno krizne situacije iz članka 24., na temelju informacija koje su u danom trenutku dostupne.

▼M12

Članak 23.a

Suradnja u području nadzora između nadležnih tijela i ESMA-e u pogledu središnjih drugih ugovornih strana koje imaju odobrenje

1.  ESMA ima ulogu koordinacije među nadležnim tijelima i među kolegijima radi izgradnje zajedničke nadzorne kulture i dosljednih nadzornih praksi, osiguranja jedinstvenih postupaka i dosljednih pristupa te jačanja dosljednosti u rezultatima nadzora, posebice u pogledu područja nadzora koja imaju prekograničnu dimenziju ili mogući prekogranični učinak.

2.  Nadležna tijela podnose svoje nacrte odluka ESMA-i prije donošenja bilo kojeg akta ili bilo koje mjere na temelju članaka 7., 8., 14., 15., članaka od 29. do 33. i članaka 35., 36. i 54.

Nadležna tijela mogu također podnositi nacrte odluka ESMA-i prije donošenja bilo kojeg drugog akta ili bilo koje druge mjere u skladu sa svojim dužnostima iz članka 22. stavka 1.

3.  ESMA u roku od 20 radnih dana od primitka nacrta odluke podnesenog u skladu sa stavkom 2. u vezi s određenim člankom nadležnom tijelu dostavlja mišljenje o tom nacrtu odluke ako je to potrebno u svrhu promicanja dosljedne i usklađene primjene tog članka.

Ako se u nacrtu odluke podnesene ESMA-i u skladu sa stavkom 2. pokaže nedostatak konvergencije ili usklađenosti u primjeni ove Uredbe, ESMA izdaje smjernice ili preporuke u svrhu promicanja potrebne dosljednosti ili usklađenosti u primjeni ove Uredbe u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  Ako ESMA donese mišljenje u skladu sa stavkom 3., nadležno tijelo propisno razmatra to mišljenje i obavješćuje ESMA-u o svakom naknadnom djelovanju ili nedjelovanju. Ako se nadležno tijelo ne slaže s mišljenjem ESMA-e, ESMA-i dostavlja komentare o svakom značajnom odstupanju od tog mišljenja.

▼M12

Članak 24.

Krizne situacije

Nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane ili bilo koje drugo relevantno tijelo obavješćuje bez nepotrebne odgode ESMA-u, kolegij, relevantne članove ESSB-a i druga relevantna tijela o svakoj kriznoj situaciji koja se odnosi na središnju drugu ugovornu stranu, između ostalog o kretanjima na financijskim tržištima, koja može imati nepovoljan učinak na likvidnost tržišta, prijenos monetarne politike, neometano funkcioniranje platnih sustava ili stabilnost financijskog sustava u državi članici u kojoj središnja druga ugovorna strana ili jedan od njezinih članova sustava poravnanja imaju poslovni nastan.

▼M12POGLAVLJE 3.A

Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane

Članak 24.a

Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane

1.  ESMA uspostavlja trajni interni odbor na temelju članka 41. Uredbe (EU) br. 1095/2010 u svrhu pripreme nacrta odluka koje se podnose na usvajanje Odboru supervizora i obavljanja zadaća utvrđenih u stavcima 7., 9. i 10. ovog članka („Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane”).

2.  Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane sastoji se od:

(a) predsjednika, koji ima pravo glasa;

(b) dvaju neovisnih članova, koji imaju pravo glasa;

(c) nadležnih tijela država članica iz članka 22. ove Uredbe u kojima se nalazi središnja druga ugovorna strana koja ima odobrenje, koja imaju pravo glasa; ako je država članica imenovala nekoliko nadležnih tijela, svako od imenovanih nadležnih tijela te države članice može odlučiti imenovati jednog predstavnika u svrhu sudjelovanja na temelju ove točke, međutim, u postupcima glasovanja utvrđenima u članku 24.c predstavnici pojedine države članice zajedno se smatraju jednim članom s pravom glasa;

(d) sljedećih središnjih banaka izdanja:

i. ako se Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane sastaje u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja, u pogledu pripreme svih odluka koje se odnose na članke navedene u stavku 10. ovog članka u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama druge razine rizika i na članak 25. stavak 2.a, središnje banke izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) koje su zatražile članstvo u Nadzornom odboru za središnje druge ugovorne strane, koje nemaju pravo glasa;

ii. ako se Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane sastaje u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje u skladu s člankom 14., u kontekstu rasprava koje se odnose na stavak 7. točku (b) i točku (c) podtočku iv. ovog članka, središnje banke koje izdaju valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije poravnanje obavljaju središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje koje su zatražile članstvo u Nadzornom odboru za središnje druge ugovorne strane, koje nemaju pravo glasa.

Članstvo za potrebe podtočaka i. i ii. odobrava se automatski na temelju jednokratnog pisanog zahtjeva upućenog predsjedniku.

3.  Ako je to primjereno i potrebno, predsjednik na sastanke Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane može u svojstvu promatrača pozvati članove kolegijâ iz članka 18.

4.  Sastanke Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane saziva njegov predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nekog od njegovih članova koji ima pravo glasa. Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane sastaje se najmanje pet puta godišnje.

5.  Predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane neovisni su stručnjaci zaposleni na puno radno vrijeme. Imenuje ih Odbor supervizora na temelju postignuća, vještina, znanja iz područja poravnanja, aktivnosti nakon trgovanja, bonitetnog nadzora i financijskih pitanja te iskustva relevantnog za nadzor i regulaciju središnjih drugih ugovornih strana, nakon provedbe otvorenog postupka odabira.

Prije imenovanja predsjednika i neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane, a najkasnije mjesec dana nakon što ih odabere Odbor supervizora, Odbor supervizora Europskom parlamentu podnosi svoj popis kandidata koji su u užem izboru poštujući načelo rodne ravnoteže, a Europski parlament, nakon saslušanja odabranih kandidata, odobrava ih ili ih odbija.

Ako predsjednik ili neki od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane više ne ispunjava uvjete potrebne za obavljanje svojih dužnosti ili je utvrđeno da je kriv za tešku povredu dužnosti, Vijeće na prijedlog Komisije koji je odobrio Europski parlament može donijeti provedbenu odluku kojom ga razrješuje dužnosti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Europski parlament ili Vijeće mogu obavijestiti Komisiju da smatraju da su ispunjeni uvjeti za razrješenje predsjednika ili nekog od neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane, na što Komisija daje svoj odgovor.

Mandat predsjednika i neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane traje pet godina i može se produljiti jednom.

6.  Predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane ne smiju obnašati nikakvu drugu dužnost na nacionalnoj razini, na razini Unije ni na međunarodnoj razini. Oni djeluju neovisno i objektivno u isključivom interesu Unije kao cjeline, i ne smiju tražiti niti primati upute od institucija ili tijela Unije, bilo koje vlade države članice ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

Ni države članice, ni institucije ili tijela Unije ni bilo koje drugo javno ili privatno tijelo ne smiju pokušati utjecati na predsjednika i neovisne članove Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane u obavljanju njihovih zadaća.

U skladu s Pravilnikom o osoblju iz članka 68. Uredbe (EU) br. 1095/2010, predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane nakon napuštanja službe i dalje su dužni ponašati se časno i diskretno u pogledu prihvaćanja određenih imenovanja ili pogodnosti.

7.  U odnosu na središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje ili podnose zahtjev za odobrenjem u skladu s člankom 14. ove Uredbe, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane za potrebe članka 23.a stavka 1. ove Uredbe priprema odluke i obavlja zadaće povjerene ESMA-i u članku 23.a stavku 3. ove Uredbe i zadaće navedene u sljedećim točkama:

(a) najmanje jednom godišnje provodi istorazinsku analizu (peer review analysis) nadzornih aktivnosti svih nadležnih tijela u vezi s izdavanjem odobrenja i nadzorom središnjih drugih ugovornih strana u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(b) najmanje jednom godišnje pokreće i koordinira procjene otpornosti, na razini Unije, središnjih drugih ugovornih strana na nepovoljna tržišna kretanja u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe EU br. 1095/2010;

(c) promiče redovitu razmjenu i raspravu među nadležnim tijelima imenovanima u skladu s člankom 22. stavkom 1. ove Uredbe u vezi s:

i. relevantnim nadzornim aktivnostima i odlukama koje su donijela nadležna tijela iz članka 22. pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom u pogledu izdavanja odobrenja i nadzora središnjih drugih ugovornih strana s poslovnim nastanom na njihovu državnom području;

ii. nacrtima odluka koje je nadležno tijelo podnijelo ESMA-i u skladu s člankom 23.a stavkom 2. prvim podstavkom;

iii. nacrtima odluka koje je nadležno tijelo podnijelo ESMA-i na dobrovoljnoj osnovi u skladu s člankom 23.a stavkom 2. drugim podstavkom;

iv. relevantnim tržišnim kretanjima, uključujući situacije ili događaje koji utječu ili će vjerojatno utjecati na bonitetnu ili financijsku stabilnost ili otpornost središnjih drugih ugovornih strana koje imaju odobrenje u skladu s člankom 14. ili njihovih članova sustava poravnanja;

(d) obavješćuje se i raspravlja o svim mišljenjima i preporukama koje su donijeli kolegiji na temelju članka 19. ove Uredbe, kako bi se doprinijelo dosljednom i usklađenom funkcioniranju kolegija i poticala usklađenost u primjeni ove Uredbe među njima.

Za potrebe prvog podstavka točaka od (a) do (d) nadležna tijela bez nepotrebne odgode pružaju ESMA-i sve relevantne informacije i dokumentaciju.

8.  Ako aktivnosti ili razmjena iz stavka 7. točaka od (a) do (d) pokažu nedostatak konvergencije i usklađenosti u primjeni ove Uredbe, ESMA izdaje potrebne smjernice ili preporuke na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ili mišljenja na temelju članka 29. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Ako procjena iz stavka 7. točke (b) ukaže na nedostatke u otpornosti jedne ili više središnjih drugih ugovornih strana, ESMA izdaje potrebne preporuke na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

9.  Osim toga, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane može:

(a) na temelju svojih aktivnosti u skladu sa stavkom 7. točkama od (a) do (d), zatražiti od Odbora supervizora da razmotri je li donošenje smjernica, preporuka i mišljenja ESMA-e potrebno za rješavanje nedostatka konvergencije i usklađenosti u primjeni ove Uredbe među nadležnim tijelima i kolegijima. Odbor supervizora propisno razmatra te zahtjeve i daje primjeren odgovor;

(b) podnijeti Odboru supervizora mišljenja o odlukama koje treba donijeti u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1095/2010, osim odluka iz članaka 17. i 19. te uredbe, u vezi sa zadaćama koje su dodijeljene nadležnim tijelima iz članka 22. ove Uredbe.

10.  Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane priprema nacrte odluka u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje treba donijeti Odbor supervizora i obavlja zadaće povjerene ESMA-i u člancima 25., 25.a, 25.b, člancima od 25.f do 25.q i članku 85. stavku 6.

11.  Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane, u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja, kolegiju za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c dostavlja dnevne redove svojih sastanaka prije njihova održavanja, zapisnike sa svojih sastanaka, cjelovite nacrte odluka koje podnosi Odboru supervizora i konačne odluke koje je donio Odbor supervizora.

12.  U tu svrhu namijenjeno osoblje ESMA-e, koje posjeduje dostatno znanje, vještine i iskustvo, podupire Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane kako bi se:

(a) pripremili sastanci Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane;

(b) pripremile analize potrebne Nadzornom odboru za središnje druge ugovorne strane za obavljanje njegovih zadaća;

(c) pružila potpora Nadzornom odboru za središnje druge ugovorne strane u njegovoj međunarodnoj suradnji na administrativnoj razini.

13.  Za potrebe ove Uredbe ESMA osigurava strukturnu odvojenost između Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane i drugih funkcija iz Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 24.b

Savjetovanje sa središnjim bankama izdanja

1.  U pogledu odluka koje treba donijet na temelju članaka 41., 44., 46., 50. i 54. u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama druge razine rizika, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane savjetuje se sa središnjim bankama izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f). Svaka središnja banka izdanja može odgovoriti. Svi odgovori moraju stići u roku od 10 radnih dana od dana dostave nacrta odluke. U kriznim situacijama navedeni rok ne premašuje 24 sata. Ako središnja banka izdanja predloži izmjene ili podnese prigovor na nacrte odluka na temelju članaka 41., 44., 46., 50. i 54., o tome daje cjelovito i detaljno obrazloženje u pisanom obliku. Nakon završetka razdoblja za savjetovanje Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane propisno razmatra izmjene koje su predložile središnje banke izdanja.

2.  Ako u nacrtu odluke Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane ne odrazi izmjene koje je predložila središnja banka izdanja, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane u pisanom obliku o tome obavješćuje tu središnju banku izdanja navodeći cjelovito obrazloženje zašto nisu uzete u obzir izmjene koje je predložila ta središnja banka izdanja i pružajući objašnjenje za sva odstupanja od tih izmjena. Nadzorni odbor za središnje duge ugovorne strane Odboru supervizora zajedno sa svojim nacrtom odluke podnosi izmjene koje su predložile središnje banke izdanja i svoja objašnjenja zašto one nisu uzete u obzir.

3.  U pogledu odluka koje treba donijeti na temelju članka 25. stavka 2.c i članka 85. stavka 6. Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane traži suglasnost središnjih banaka izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) u vezi s pitanjima koja se odnose na valute koje one izdaju. Smatra se da je svaka središnja banka izdanja dala suglasnost, osim ako središnja banka izdanja predloži izmjene ili podnese prigovor u roku od 10 radnih dana od dana dostave nacrta odluke. Ako središnja banka izdanja predloži izmjene ili podnese prigovor na nacrt odluke, o tome daje cjelovito i detaljno obrazloženje u pisanom obliku. Ako središnja banka izdanja predloži izmjene u pogledu pitanja koja se odnose na valutu koju ona izdaje, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane Odboru supervizora može podnijeti samo nacrt odluke kako je izmijenjen u pogledu tih pitanja. Ako središnja banka izdanja podnese prigovor u pogledu pitanja koja se odnose na valutu koju ona izdaje, Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane ne smije uključiti ta pitanja u nacrt odluke koji podnosi Odboru supervizora na donošenje.

Članak 24.c

Donošenje odluka u Nadzornom odboru za središnje druge ugovorne strane

Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane odluke donosi običnom većinom glasova svojih članova s pravom glasa. Ako je rezultat glasovanja neodlučen, predsjednik ima odlučujući glas.

Članak 24.d

Donošenje odluka u Odboru supervizora

Ako Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane podnosi nacrte odluka Odboru supervizora na temelju članka 25. stavaka 2., 2.a, 2.b, 2.c i 5., članka 25.p, članka 85. stavka 6. i članka 89. stavka 3.b ove Uredbe i dodatno samo za središnje druge ugovorne strane druge razine rizika u skladu s člancima 41., 44., 46., 50. i 54. ove Uredbe, Odbor supervizora odlučuje o tim nacrtima odluka u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1095/2010 u roku od 10 radnih dana.

Ako Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane podnosi nacrte odluka Odboru supervizora na temelju članaka koji nisu članci iz prvog podstavka, Odbor supervizora odlučuje o tim nacrtima odluka u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1095/2010 u roku od tri radna dana.

Članak 24.e

Odgovornost

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati predsjednika i neovisne članove Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane da daju izjavu, pritom u potpunosti poštujući njihovu neovisnost. Predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane daju tu izjavu pred Europskim parlamentom i odgovaraju na sva pitanja koja im postave njegovi članovi, kad god se to traži.

2.  Predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane u pisanom obliku izvješćuju Europski parlament i Vijeće o glavnim aktivnostima Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane kada se to zatraži i najmanje 15 dana prije davanja izjave iz stavka 1.

3.  Predsjednik i neovisni članovi Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane izvješćuju o svim relevantnim informacijama koje Europski parlament zatraži na ad hoc i povjerljivoj osnovi. To izvješće ne obuhvaća povjerljive informacije koje se odnose na pojedinačne središnje druge ugovorne strane.

▼BPOGLAVLJE 4.

Odnosi s trećim zemljama

Članak 25.

Priznavanje središnje druge ugovorne strane treće zemlje

▼M12

1.  Središnja druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji može pružati usluge poravnanja članovima sustava poravnanja ili mjestima trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji samo ako je tu središnju drugu ugovornu stranu priznala ESMA.

▼B

2.  ESMA može, nakon savjetovanja s tijelima iz stavka 3. priznati središnju drugu ugovornu stranu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji koja je podnijela zahtjev za priznavanjem za pružanje određenih usluga ili aktivnosti poravnanja ako:

(a) je Komisija donijela provedbeni akt u skladu sa stavkom 6.;

(b) središnja druga ugovorna stana ima odobrenje u trećoj zemlji i podliježe učinkovitom nadzoru i izvršenju čime se osigurava potpuna usklađenost s bonitetnim zahtjevima koji se primjenjuju u toj trećoj zemlji;

(c) su dogovori o suradnji uspostavljeni u skladu sa stavkom 7.;

▼M5

(d) središnja druga ugovorna strana ima poslovni nastan ili odobrenje u trećoj zemlji za koju Komisija, u skladu s Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ( 15 ), ne smatra da ima strateške nedostatke u svojem nacionalnom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma koji predstavljaju značajne prijetnje financijskom sustavu Unije;

▼M12

(e) nije utvrđeno da je središnja druga ugovorna strana sistemski važna ili da će vjerojatno postati sistemski važna u skladu sa stavkom 2.a i stoga je središnja druga ugovorna strana prve razine rizika.

2.a  Nakon savjetovanja s ESRB-om i središnjim bankama izdanja iz stavka 3. točke (f) ESMA utvrđuje je li središnja druga ugovorna strana treće zemlje sistemski važna ili hoće li vjerojatno postati sistemski važna za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica (središnja druga ugovorna strana druge razine rizika) uzimajući u obzir sve sljedeće kriterije:

(a) prirodu, veličinu i složenost poslovanja središnje druge ugovorne strane u Uniji i izvan Unije, u mjeri u kojoj njezino poslovanje može imati sistemski učinak na Uniju ili jednu ili više njezinih država članica, uključujući:

i. ukupnu vrijednost transakcija čije je poravnanje obavila središnja druga ugovorna strana razvrstanih prema svakoj valuti Unije ili ukupnu izloženost središnje druge ugovorne strane koja obavlja aktivnosti poravnanja prema njezinim članovima sustava poravnanja i, u mjeri u kojoj su informacije dostupne, prema njezinim klijentima i neizravnim klijentima s poslovnim nastanom u Uniji, među ostalim ako su ih države članice odredile kao ostale sistemski važne institucije (OSV institucije) u skladu s člankom 131. stavkom 3. Direktive 2013/36/EU; i

ii. profil rizičnosti središnje druge ugovorne strane u pogledu, među ostalim, pravnog, operativnog i poslovnog rizika;

(b) učinak koji bi propast ili poremećaj rada središnje druge ugovorne strane imao na:

i. financijska tržišta, uključujući likvidnost tržišta kojima pruža usluge;

ii. financijske institucije;

iii. financijski sustav općenito; ili

iv. financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica;

(c) strukturu članstva u sustavu poravnanja središnje druge ugovorne strane uključujući, u mjeri u kojoj su informacije dostupne, strukturu mreže klijenata i neizravnih klijenata njezinih članova sustava poravnanja, s poslovnim nastanom u Uniji;

(d) mjeru u kojoj alternativne usluge poravnanja koje pružaju druge središnje druge ugovorne strane postoje u financijskim instrumentima iskazanima u valutama Unije za članove sustava poravnanja i, u mjeri u kojoj su informacije dostupne, njihove klijente i indirektne klijente s poslovnim nastanom u Uniji;

(e) odnose, međuovisnosti ili druga međudjelovanja središnje druge ugovorne strane s drugim infrastrukturama financijskog tržišta, drugim financijskim institucijama i financijskim sustavom općenito u mjeri u kojoj bi to moglo utjecati na financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica.

Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 82. radi dodatnog određivanja kriterija utvrđenih u prvom podstavku do 2. siječnja 2021.

Ne dovodeći u pitanje ishod postupka priznavanja, ESMA nakon provedbe procjene iz prvog podstavka obavješćuje, u roku od 30 radnih dana od utvrđivanja da je zahtjev te središnje druge ugovorne strane potpun u skladu sa stavkom 4. drugim podstavkom, središnju drugu ugovornu stranu koja podnosi zahtjev smatra li je se središnjom drugom ugovornom stanom prve razine rizika.

2.b  Ako ESMA utvrdi da je središnja druga ugovorna strana sistemski važna ili da će vjerojatno postati sistemski važna (središnja druga ugovorna strana druge razine rizika) u skladu sa stavkom 2.a, ona tu središnju drugu ugovornu stranu priznaje za pružanje određenih usluga ili aktivnosti poravnanja samo ako su, uz uvjete iz stavka 2. točaka od (a) do (d), ispunjeni i sljedeći uvjeti:

(a) središnja druga ugovorna strana u trenutku priznavanja, a nakon toga na kontinuiranoj osnovi, ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 16. i u glavama IV. i V. U pogledu usklađenosti središnje druge ugovorne strane s člancima 41., 44., 46., 50. i 54. ESMA se savjetuje sa središnjim bankama izdanja iz stavka 3. točke (f) u skladu s postupkom utvrđenim u članku 24.b stavku 1. ESMA u skladu s člankom 25.a uzima u obzir mjeru u kojoj pojedina središnja druga ugovorna strana ispunjava te zahtjeve time što ispunjava usporedive zahtjeve koji se primjenjuju u trećoj zemlji;

(b) središnje banke izdanja iz stavka 3. točke (f) dostavile su ESMA-i u roku od 30 radnih dana od utvrđivanja da pojedina središnja druga ugovorna strana treće zemlje nije središnja druga ugovorna strana prve razine rizika u skladu sa stavkom 2.a ili nakon preispitivanja u skladu sa stavkom 5. pisanu potvrdu o tome da središnja druga ugovorna strana ispunjava sljedeće zahtjeve koje su te središnje banke izdanja možda uvele pri obavljanju svojih zadaća monetarne politike:

i. dostavlja sve informacije koje središnja banka izdanja može zahtijevati, na njezin obrazložen zahtjev, ako ESMA nije na drugi način pribavila te informacije;

ii. u potpunosti i uredno surađuje sa središnjom bankom izdanja u kontekstu procjene otpornosti središnje druge ugovorne strane na nepovoljna tržišna kretanja provedene u skladu s člankom 25.b stavkom 3.;

iii. otvara ili obavješćuje o namjeri da otvori, u skladu s relevantnim kriterijima pristupa i zahtjevima, prekonoćni depozitni račun u središnjoj banci izdanja;

iv. ispunjava zahtjeve koje središnja banka izdanja primjenjuje u izvanrednim situacijama, u okviru svojih nadležnosti za rješavanje privremenih sistemskih likvidnosnih rizika koji utječu na prijenos monetarne politike ili neometano funkcioniranje platnih sustava i zahtjeve u vezi s kontrolom likvidnosnog rizika, zahtjevima za iznosom nadoknade, kolateralom, aranžmanima za namiru ili ugovorima o međudjelovanju.

Zahtjevima iz podtočke iv. osigurava se učinkovitost, stabilnost i otpornost središnjih drugih ugovornih strana te su oni usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u članku 16. i glavama IV. i V. ove Uredbe.

Primjena zahtjeva iz podtočke iv. uvjet je za priznavanje tijekom ograničenog razdoblja od najdulje šest mjeseci. Ako na kraju tog razdoblja središnja banka izdanja smatra da izvanredna situacija i dalje traje, primjena zahtjevâ u svrhu priznavanja može se produljiti jednom za dodatno razdoblje koje nije dulje od šest mjeseci.

Prije uvođenja zahtjeva iz podtočke iv. ili produljenja njihove primjene središnja banka izdanja obavješćuje ESMA-u, druge središnje banke izdanja iz stavka 3. točke (f) i članove kolegija za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja i daje im objašnjenje o tome kako će zahtjevi koje namjerava uvesti utjecati na učinkovitost, stabilnost i otpornost središnjih drugih ugovornih strana te obrazloženje toga zašto su zahtjevi potrebni i razmjerni kako bi se osigurao prijenos monetarne politike ili neometano funkcioniranje platnih sustava u vezi s valutom koju izdaje. ESMA središnjoj banci izdanja podnosi mišljenje u roku od 10 radnih dana od dostave nacrta zahtjeva ili nacrta produljenja. U kriznim situacijama navedeni rok ne premašuje 24 sata. U svojem mišljenju ESMA posebice razmatra učinke uvedenih zahtjeva na učinkovitost, stabilnost i otpornost središnje druge ugovorne strane. Druge središnje banke izdanja iz stavka 3. točke (f) mogu podnijeti mišljenje u istom roku. Nakon završetka razdoblja za savjetovanje središnja banka izdanja propisno razmatra izmjene predložene u mišljenjima ESMA-e ili središnjih banaka izdanja iz stavka 3. točke (f).

Središnja banka izdanja također obavješćuje Europski parlament i Vijeće prije produljenja primjene zahtjevâ iz podtočke iv.

Središnja banka izdanja na trajnoj osnovi surađuje i razmjenjuje informacije s ESMA-om i drugim središnjim bankama izdanja iz stavka 3. točke (f) u vezi sa zahtjevima iz podtočke iv., a posebno u vezi s procjenom sistemskih likvidnosnih rizika i učinaka uvedenih zahtjeva na učinkovitost, stabilnost i otpornost središnjih drugih ugovornih strana.

Ako središnja banka izdanja uvede bilo koji od zahtjeva iz ove točke nakon što je središnja druga ugovorna stana druge razine rizika priznata, ispunjavanje svakog takvog zahtjeva smatra se uvjetom za priznavanje, a središnje banke izdanja dostavljaju ESMA-i pisanu potvrdu, u roku od 90 radnih dana, o tome da središnja druga ugovorna strana ispunjava zahtjev.

Ako središnja banka izdanja ESMA-i nije u roku dostavila potvrdu u pisanom obliku, ESMA može smatrati da je taj zahtjev ispunjen;

(c) središnja druga ugovorna strana dostavila je ESMA-i:

i. pisanu izjavu koju je potpisao njezin pravni zastupnik, u kojoj se daje bezuvjetna suglasnost središnje druge ugovorne strane da se:

 u roku od tri radna dana od primitka zahtjeva ESMA-e dostave svi dokumenti, evidencije, informacije i podaci kojima ta središnja druga ugovorna strana raspolaže u trenutku primitka zahtjeva; i

 ESMA-i omogući pristup svim poslovnim prostorima središnje druge ugovorne strane;

ii. obrazloženo pravno mišljenje neovisnog pravnog stručnjaka kojim se potvrđuje da je dana suglasnost valjana i izvršiva u skladu s primjenjivim propisima;

(d) središnja druga ugovorna strana provela je sve potrebne mjere i uspostavila sve potrebne postupke kako bi se osigurala stvarna usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u točkama (a) i (c);

(e) Komisija nije donijela provedbeni akt u skladu sa stavkom 2.c.

2.c  Nakon savjetovanja s ESRB-om i uz suglasnost središnjih banaka izdanja iz stavka 3. točke (f) u skladu s člankom 24.b stavkom 3. te razmjerno stupnju sistemske važnosti središnje druge ugovorne strane u skladu sa stavkom 2.a ovog članka, ESMA na temelju detaljno obrazložene procjene može zaključiti da su središnja druga ugovorna strana ili pojedine njezine usluge poravnanja toliko sistemski važne da se tu središnju drugu ugovornu strane ne bi trebalo priznati za pružanje određenih usluga poravnanja ili aktivnosti poravnanja. Suglasnost središnje banke izdanja odnosi se samo na valutu koju izdaje, a ne na preporuku u cjelini kako je navedena u drugom podstavku ovog stavka. ESMA u svojoj procjeni također:

(a) objašnjava kako se ispunjavanjem uvjeta utvrđenih u stavku 2.b ne bi u dovoljnoj mjeri riješilo pitanje rizika za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica;

(b) opisuje značajke usluga poravnanja koje pruža središnja druga ugovorna strana, uključujući likvidnosne zahtjeve i zahtjeve u pogledu fizičke namire povezane s pružanjem tih usluga;

(c) daje kvantitativnu tehničku procjenu troškova, koristi i posljedica odluke o nepriznavanju središnje druge ugovorne strane za pružanje određenih usluga poravnanja ili aktivnosti poravnanja, uzimajući u obzir sljedeće:

i. postojanje potencijalnih alternativnih zamjena za pružanje dotičnih usluga poravnanja u dotičnim valutama članovima sustava poravnanja i, u mjeri u kojoj su informacije dostupne, njihovim klijentima i neizravnim klijentima s poslovnim nastanom u Uniji;

ii. moguće posljedice uključivanja važećih ugovora koje drži središnja druga ugovorna strana u područje primjene provedbenog akta.

ESMA na temelju svoje procjene preporučuje da Komisija donese provedbeni akt kojim se potvrđuje da tu središnju drugu ugovornu stranu ne bi trebalo priznati za pružanje određenih usluga poravnanja ili aktivnosti poravnanja.

Komisija ima najmanje 30 radnih dana za procjenu preporuke ESMA-e.

Nakon podnošenja preporuke iz drugog podstavka Komisija kao krajnju mjeru može donijeti provedbeni akt u kojem se određuje sljedeće:

(a) da nakon razdoblja prilagodbe koje je odredila Komisija u skladu s točkom (b) ovog podstavka ta središnja druga ugovorna strana treće zemlje može pružati pojedine ili sve svoje usluge poravnanja samo članovima sustava poravnanja i mjestima trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji, nakon što je za to dobila odobrenje u skladu s člankom 14.;

(b) odgovarajuće razdoblje prilagodbe za tu središnju drugu ugovornu stranu, njezine članove sustava poravnanja i njihove klijente. Razdoblje prilagodbe ne smije biti dulje od dvije godine i može se produljiti samo jedanput za dodatnih šest mjeseci ako i dalje postoje razlozi za odobravanje razdoblja prilagodbe;

(c) uvjeti pod kojima ta središnja druga ugovorna strana može nastaviti pružati određene usluge poravnanja ili aktivnosti poravnanja tijekom razdoblja prilagodbe iz točke (b);

(d) sve mjere koje se poduzimaju tijekom razdoblja prilagodbe kako bi se ograničili potencijalni troškovi za članove sustava poravnanja i njihove klijente, osobito one s poslovnim nastanom u Uniji.

Komisija pri određivanju usluga i razdoblja prilagodbe iz četvrtog podstavka točaka (a) i (b) uzima u obzir sljedeće:

(a) značajke usluga koje ta središnja druga ugovorna strana nudi i njihovu zamjenjivost;

(b) hoće li se i u kojoj mjeri područjem primjene provedbenog akta obuhvatiti važeće poravnane transakcije, uzimajući u obzir pravne i ekonomske posljedice tog obuhvaćanja;

(c) potencijalne troškovne posljedice za članove sustava poravnanja i, ako su te informacije dostupne, za njihove klijente, osobito one s poslovnim nastanom u Uniji.

Provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 86. stavka 2.

▼M12

3.  Pri procjeni jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 2. točaka od (a) do (d) ESMA se savjetuje s:

▼B

(a) nadležnim tijelom države članice u kojoj središnja druga ugovorna strana pruža ili planira pružati usluge poravnanja i koje je središnja druga ugovorna strana odabrala;

(b) nadležnim tijelima odgovornim za nadzor članova sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane koji imaju poslovni nastan u tri države članice koje, prema mišljenju središnje druge ugovorne strane najviše doprinose ili se predviđa da će najviše doprinijeti jamstvenom fondu središnje druge ugovorne strane iz članka 42. na zbirnoj osnovi tijekom razdoblja od godinu dana;

(c) nadležnim tijelima odgovornima za nadzor mjesta trgovanja smještenim u Uniji kojima pruža usluge ili će pružati usluge središnja druga ugovorna strana;

(d) nadležnim tijelima koja nadziru središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u Uniji s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju;

(e) relevantnim članovima ESSB-a država članica u kojima središnja druga ugovorna strana pruža ili planira pružati usluge poravnanja i relevantnim članovima ESSB-a koji su odgovorni za nadzor središnjih drugih ugovornih strana s kojima su sklopljeni ugovori o međudjelovanju;

▼M12

(f) središnjim bankama koje izdaju sve valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije poravnanje obavlja ili će obavljati središnja druga ugovorna strana.

▼B

4.  Središnja druga ugovorna strana iz stavka 1. podnosi svoj zahtjev ESMA-i.

▼M12

Središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev pruža ESMA-i sve informacije potrebne za njezino priznavanje. ESMA u roku od 30 radnih dana od primitka zahtjeva ocjenjuje je li zahtjev potpun. Ako zahtjev nije potpun, ESMA određuje rok do kojeg središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev mora pružiti dodatne informacije. Sve informacije koje primi od središnje druge ugovorne strane koja podnosi zahtjev ESMA odmah šalje kolegiju za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja.

Odluka o priznavanju temelji se na uvjetima utvrđenima u stavku 2. za središnje druge ugovorne strane prve razine rizika i u stavku 2. točkama od (a) do (d) te stavku 2.b za središnje druge ugovorne strane druge razine rizika. Neovisna je o bilo kakvim procjenama koje služe kao temelj za odluku o istovrijednosti iz članka 13. stavka 3. U roku od 180 radnih dana od utvrđivanja da je zahtjev potpun u skladu s drugim podstavkom ESMA, uz navođenje detaljno obrazloženog objašnjenja, u pisanom obliku obavješćuje središnju drugu ugovornu stranu koja podnosi zahtjev je li priznavanje odobreno ili odbijeno.

ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje popis središnjih drugih ugovornih strana priznatih u skladu s ovom Uredbom, pri čemu navodi jesu li klasificirane kao središnje druge ugovorne strane prve razine rizika ili kao središnje druge ugovorne strane druge razine rizika.

5.  Nakon savjetovanja s tijelima i subjektima iz stavka 3. ESMA preispituje priznavanje središnje druge ugovorne strane s poslovnim nastanom u trećoj zemlji:

(a) ako ta središnja druga ugovorna strana namjerava proširiti ili smanjiti opseg svojih aktivnosti i usluga u Uniji, u kojem slučaju središnja druga ugovorna strana o tome mora obavijestiti ESMA-u i podnijeti joj sve potrebne informacije; i

(b) u svakom slučaju najmanje svakih pet godina.

To se preispitivanje provodi u skladu sa stavcima od 2. do 4.

Ako nakon preispitivanja iz prvog podstavka ESMA utvrdi da bi središnju drugu ugovornu stranu treće zemlje koja je klasificirana kao središnja druga ugovorna strana prve razine rizika trebalo klasificirati kao središnju drugu ugovornu stranu druge razine rizika, ESMA određuje odgovarajuće razdoblje prilagodbe od najviše 18 mjeseci, tijekom kojeg središnja druga ugovorna strana mora ispuniti zahtjeve iz stavka 2.b. ESMA može produljiti to razdoblje prilagodbe za još najviše šest mjeseci na obrazložen zahtjev središnje druge ugovorne strane ili nadležnog tijela odgovornoga za nadzor članova sustava poravnanja ako je takvo produljenje opravdano iznimnim okolnostima i posljedicama za članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji.

6.  Komisija može donijeti provedbeni akt u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 182/2011 kojim se utvrđuje:

(a) da se pravnim i nadzornim sustavima treće zemlje osigurava da središnje druge ugovorne strane koje imaju odobrenje u toj trećoj zemlji na kontinuiranoj osnovi ispunjavaju pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima utvrđenima u glavi IV. ove Uredbe;

(b) da te središnje druge ugovorne strane na kontinuiranoj osnovi podliježu djelotvornom nadzoru i izvršenju u toj trećoj zemlji;

(c) da se pravnim okvirom te treće zemlje predviđa djelotvoran istovrijedan sustav za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana kojima je izdano odobrenje u skladu s pravnim sustavima trećih zemalja.

Komisija može uvjetovati primjenu provedbenog akta iz prvog podstavka time da treća zemlja djelotvorno i na kontinuiranoj osnovi ispunjava sve u njemu utvrđene zahtjeve te time da ESMA može djelotvorno ispunjavati svoje odgovornosti u pogledu središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja priznatih u skladu sa stavcima 2 i 2.b ili u pogledu praćenja iz stavka 6.b, među ostalim sklapanjem i primjenom dogovora o suradnji iz stavka 7.

▼M12

6.a  Komisija može donijeti delegirani akt u skladu s člankom 82. radi dodatnog određivanja kriterija iz stavka 6. točaka (a), (b) i (c).

6.b  ESMA prati regulatorna i nadzorna kretanja u trećim zemljama za koje su doneseni provedbeni akti u skladu sa stavkom 6.

Ako ESMA utvrdi da u tim trećim zemljama postoje regulatorna ili nadzorna kretanja koja bi mogla utjecati na financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica, o tome bez odgode obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i članove kolegija za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c. Sa svim takvim informacijama postupa se kao s povjerljivim informacijama.

ESMA jedanput godišnje Komisiji i članovima kolegija za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c podnosi povjerljivo izvješće o regulatornim i nadzornim kretanjima u trećim zemljama iz prvog podstavka.

▼M12

7.  ESMA uspostavlja djelotvorne dogovore o suradnji s relevantnim nadležnim tijelima trećih zemalja čiji su pravni i nadzorni okviri priznati kao istovrijedni ovoj Uredbi u skladu sa stavkom 6. Takvim dogovorima određuje se barem sljedeće:

(a) mehanizam za razmjenu informacija između ESMA-e, središnjih banaka izdanja iz stavka 3. točke (f) i nadležnih tijela dotičnih trećih zemalja, uključujući pristup svim informacijama koje zahtijeva ESMA u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje u trećim zemljama, kao što su značajne promjene modela i parametara rizika, proširenje aktivnosti i usluga središnje druge ugovorne strane, promjene u strukturi računa klijenata te u uporabi platnih sustava sa znatnim učinkom na Uniju;

▼B

(b) mehanizam za brzo obavješćivanje ESMA-e kada nadležno tijelo treće zemlje smatra da središnja druga ugovorna strana koju ono nadzire krši uvjete iz svog odobrenja ili iz drugog prava kojem ona podliježe;

(c) mehanizam za brzo obavješćivanje ESMA-e od strane nadležnog tijela treće zemlje kada je središnjoj drugoj ugovornoj strani koju ono nadzire dano pravo za pružanje usluga poravnanja članovima sustava poravnanja ili klijentima s poslovnim nastanom u Uniji;

▼M12

(d) postupci koji se odnose na koordinaciju nadzornih aktivnosti, uključujući suglasnost tijela trećih zemalja da dopuste istrage i izravne nadzore u skladu s člankom 25.g odnosno člankom 25.h;

▼M12

(e) postupci potrebni za djelotvorno praćenje regulatornih i nadzornih kretanja u pojedinoj trećoj zemlji;

(f) postupci potrebni kako bi tijela trećih zemalja osigurala djelotvorno izvršenje odluka koje je ESMA donijela u skladu s člankom 25.b, člancima od 25.f do 25.m, člankom 25.p i člankom 25.q;

(g) postupci potrebni kako bi tijela trećih zemalja bez nepotrebne odgode obavijestila ESMA-u, kolegij za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c i središnje banke izdanja iz stavka 3. točke (f) o svim kriznim situacijama povezanima s priznatom središnjom drugom ugovornom stranom, između ostalog o kretanjima na financijskim tržištima, koje bi mogle nepovoljno utjecati na tržišnu likvidnost i stabilnost financijskog sustava u Uniji ili u nekoj njezinoj državi članici te o postupcima i planovima za nepredvidive situacije kojima bi se odgovorilo na takve situacije;

(h) suglasnost tijela treće zemlje u pogledu daljnje razmjene svih informacija koje su dostavila ESMA-i u okviru dogovora o suradnji s tijelima iz stavka 3. i članovima kolegija za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja, podložno zahtjevima poslovne tajne utvrđenima u članku 83.

Ako ESMA smatra da nadležno tijelo treće zemlje ne primjenjuje odredbe utvrđene u dogovoru o suradnji sklopljenom u skladu s ovim stavkom, ona o tome povjerljivo i bez odgode obavješćuje Komisiju. Komisija u tom slučaju može odlučiti preispitati provedbeni akt donesen u skladu sa stavkom 6.

▼B

8.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju podaci koje središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev pruža ESMA-i u svom zahtjevu za priznavanje.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M12

Članak 25.a

Usporediva usklađenost

1.  Središnja druga ugovorna strana iz članka 25. stavka 2.b može podnijeti obrazloženi zahtjev da ESMA procijeni može li se smatrati da je ta središnja druga ugovorna strana svojom usklađenošću s primjenjivim okvirom treće zemlje, uzimajući u obzir odredbe provedbenog akta donesenoga u skladu s člankom 25. stavkom 6., usklađena sa zahtjevima utvrđenima u članku 16. i glavama IV. i V. ESMA zahtjev odmah šalje kolegiju za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja.

2.  U zahtjevu iz stavka 1. navodi se činjenična osnova za utvrđivanje usporedivosti te obrazloženje zašto su usklađenošću sa zahtjevima koji se primjenjuju u trećoj zemlji ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članku 16. i glavama IV. i V.

3.  Kako bi se osiguralo da procjena iz stavka 1. stvarno odražava regulatorne ciljeve koji se žele postići zahtjevima utvrđenima u članku 16. i glavama IV. i V. te interese Unije u cjelini, Komisija donosi delegirani akt kojim se određuje sljedeće:

(a) minimalni elementi koje treba procijeniti za potrebe stavka 1. ovog članka;

(b) modaliteti i uvjeti za provedbu procjene.

Komisija donosi delegirani akt iz prvog podstavka u skladu s člankom 82. do 2. siječnja 2021.

Članak 25.b

Kontinuirano ispunjavanje uvjeta za priznavanje

1.  ESMA je odgovorna za obavljanje zadaća koje proizlaze iz ove Uredbe i odnose se na nadzor, na kontinuiranoj osnovi, usklađenosti priznatih središnjih drugih ugovornih strana druge razine rizika sa zahtjevima iz članka 25. stavka 2.b točke (a). Kada je riječ o odlukama na temelju članaka 41., 44., 46., 50. i 54., ESMA se savjetuje sa središnjim bankama izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) u skladu s člankom 24.b stavkom 1.

ESMA od svake središnje ugovorne strane druge razine rizika najmanje jedanput godišnje zahtijeva potvrdu da su zahtjevi iz članka 25. stavka 2.b točaka (a), (c) i (d) i dalje ispunjeni.

Ako pojedina središnja banka izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) smatra da središnja druga ugovorna strana druge razine rizika više ne ispunjava uvjet iz članka 25. stavka 2.b točke (b), o tome odmah obavješćuje ESMA-u.

2.  Ako središnja druga ugovorna strana druge razine rizika ESMA-i ne dostavi potvrdu iz stavka 1. drugog podstavka ili ako ESMA primi obavijest u skladu sa stavkom 1. trećim podstavkom, smatra se da središnja druga ugovorna strana više ne ispunjava uvjete za priznavanje na temelju članka 25. stavka 2.b te se primjenjuje postupak utvrđen u članku 25.p stavcima 2., 3. i 4.

3.  ESMA u suradnji s ESRB-om provodi procjene otpornosti priznatih središnjih drugih ugovornih strana druge razine rizika na nepovoljna tržišna kretanja u skladu s člankom 32. stavkom 2. Uredbe EU br. 1095/2010, u koordinaciji s procjenama iz članka 24.a stavka 7. točke (b). Središnje banke izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) mogu doprinijeti takvim procjenama pri obavljanju svojih zadaća monetarne politike. ESMA pri provedbi tih procjena obuhvaća barem financijske i operativne rizike te osigurava dosljednost s procjenama otpornosti središnjih drugih ugovornih strana Unije provedenih na temelju članka 24.a stavka 7. točke (b) ove Uredbe.

Članak 25.c

Kolegij za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja

1.  ESMA uspostavlja kolegij za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja radi olakšavanja razmjene informacija.

2.  Kolegij se sastoji od:

(a) predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane, koji predsjeda kolegijem;

(b) dvoje neovisnih članova Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane;

(c) nadležnih tijela iz članka 22.; u državama članicama u kojima je više tijela imenovano nadležnima u skladu s člankom 22., ta se tijela dogovaraju o zajedničkom predstavniku;

(d) nadležnih tijela odgovornih za nadzor članova sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji;

(e) nadležnih tijela odgovornih za nadzor mjesta trgovanja s poslovnim nastanom u Uniji kojima središnja druga ugovorna strana pruža usluge ili će pružati usluge;

(f) nadležnih tijela koja provode nadzor središnjih depozitorija vrijednosnih papira s poslovnim nastanom u Uniji s kojima su središnje druge ugovorne strane povezane ili se namjeravaju povezati;

(g) članova ESSB-a.

3.  Članovi kolegija mogu od Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane zahtijevati da raspravi o određenim pitanjima povezanima s pojedinom središnjom drugom ugovornom stranom s poslovnim nastanom u trećoj zemlji. Takav zahtjev sastavlja se u pisanom obliku i sadržava detaljno obrazloženje zahtjeva. Nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane propisno razmatra takve zahtjeve i daje primjeren odgovor.

4.  Osnivanje i funkcioniranje kolegija temelji se na pisanom sporazumu između svih njegovih članova. Na sve članove kolegija primjenjuje se obveza čuvanja profesionalne tajne u skladu s člankom 83.

Članak 25.d

Naknade

1.  ESMA središnjim drugim ugovornim stranama s poslovnim nastanom u trećoj zemlji naplaćuje sljedeće naknade u skladu s ovom Uredbom i u skladu s delegiranim aktom donesenim na temelju stavka 3.:

(a) naknade povezane sa zahtjevima za priznavanje na temelju članka 25.;

(b) godišnje naknade povezane sa zadaćama ESMA-e u skladu s ovom Uredbom u vezi sa središnjim drugim ugovornim stranama priznatima u skladu s člankom 25.

2.  Naknade iz stavka 1. razmjerne su prometu dotične središnje druge ugovorne strane i pokrivaju sve troškove ESMA-e koji se odnose na priznavanje te na izvršavanje njezinih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

3.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 82. radi dodatnog određivanja sljedećeg:

(a) vrsta naknada;

(b) aktivnosti za koje se plaćaju naknade;

(c) iznosa naknada;

(d) načina na koji moraju plaćati naknade:

i. središnja druga ugovorna strana koja podnosi zahtjev za priznavanje;

ii. priznata središnja druga ugovorna strana klasificirana kao središnja druga ugovorna strana prve razine rizika u skladu s člankom 25. stavkom 2.;

iii. priznata središnja druga ugovorna strana klasificirana kao središnja druga ugovorna strana druge razine rizika u skladu s člankom 25. stavkom 2.b.

Članak 25.e

Izvršavanje ovlasti iz članaka od 25.f do 25.h

Ovlasti dodijeljene ESMA-i ili bilo kojem dužnosniku ESMA-e ili bilo kojoj drugoj osobi koju oni ovlaste u skladu s člancima od 25.f do 25.h ne smiju se koristiti za zahtijevanje otkrivanja informacija ili dokumenata koji podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti.

Članak 25.f

Zahtjev za informacije

1.  ESMA može na temelju običnog zahtjeva ili odluke zahtijevati od priznatih središnjih drugih ugovornih strana i povezanih trećih strana kojima su te središnje druge ugovorne strane izdvojile poslovne funkcije ili aktivnosti da pruže sve informacije koje su ESMA-i potrebne za obavljanje njezinih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

2.  Prilikom slanja običnog zahtjeva za informacije u skladu sa stavkom 1. ESMA navodi sve sljedeće podatke:

(a) upućivanje na ovaj članak kao pravnu osnovu zahtjeva;

(b) svrhu zahtjeva;

(c) informacije koje se zahtijevaju;

(d) rok za pružanje informacija;

(e) obavijest osobi od koje se zahtijevaju informacije da nije obvezna pružiti informacije, ali da u slučaju dobrovoljnog odgovora na zahtjev pružene informacije ne smiju biti netočne ili obmanjujuće;

(f) globu predviđenu u članku 25.j u vezi s točkom (a) odjeljka V. Priloga III. ako su odgovori na postavljana pitanja netočni ili obmanjujući.

3.  Prilikom zahtijevanja da se informacije pruže odlukom u skladu sa stavkom 1. ESMA navodi sve sljedeće podatke:

(a) upućivanje na ovaj članak kao pravnu osnovu zahtjeva;

(b) svrhu zahtjeva;

(c) informacije koje se zahtijevaju;

(d) rok za pružanje informacija;

(e) periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k ako su zahtijevane informacije nepotpune;

(f) globu predviđenu u članku 25.j u vezi s točkom (a) odjeljka V. Priloga III. zbog toga što nisu pružene informacije koje se zahtijevaju ili ako su odgovori na postavljena pitanja netočni ili obmanjujući; i

(g) pravo na podnošenje žalbe protiv odluke Odboru za žalbe ESMA-e i pravo na pokretanje postupka za preispitivanje odluke pred Sudom Europske unije („Sud”) u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  Osobe iz stavka 1. ili njihovi predstavnici i, u slučaju pravnih osoba ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe ovlaštene zakonom ili njihovim statutom za njihovo zastupanje, pružaju tražene informacije. Propisno ovlašteni odvjetnici mogu pružiti informacije u ime svojih klijenata. Potonji su i dalje u potpunosti odgovorni ako su pružene informacije nepotpune, netočne ili obmanjujuće.

5.  ESMA bez odgode šalje presliku običnog zahtjeva ili svoje odluke relevantnom nadležnom tijelu treće zemlje u kojoj osobe iz stavka 1. na koje se odnosi zahtjev za informacije imaju prebivalište ili poslovni nastan.

Članak 25.g

Opće istrage

1.  Radi obavljanja svojih zadaća iz ove Uredbe ESMA može provoditi potrebne istrage središnjih drugih ugovornih strana druge razine rizika i povezanih trećih strana kojima su te središnje druge ugovorne strane izdvojile poslovne funkcije, usluge ili aktivnosti. U tu svrhu dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ovlastila ESMA imaju ovlast:

(a) pregledavati svu evidenciju, podatke, postupke i sve ostale materijale relevantne za izvršavanje njezinih zadaća, bez obzira na kojem su mediju pohranjeni;

(b) izraditi ili pribaviti ovjerene preslike ili izvode iz te evidencije, podataka, postupaka i ostalih materijala;

(c) pozvati središnje druge ugovorne strane druge razine rizika ili njihove predstavnike ili osoblje i zatražiti od njih usmena ili pisana objašnjenja činjenica ili dokumenata koji se odnose na predmet i svrhu nadzora te zabilježiti odgovore;

(d) ispitati sve ostale fizičke ili pravne osobe koje pristanu na takvo ispitivanje radi prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

(e) zatražiti evidenciju telefonskih razgovora i prometa podataka.

Središnje banke izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) mogu, na temelju obrazloženog zahtjeva upućenog ESMA-i, sudjelovati u takvim istragama ako su takve istrage relevantne za obavljanje njihovih zadaća monetarne politike.

Kolegij za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c obavješćuje se bez nepotrebne odgode o svim nalazima koji mogu biti relevantni za izvršavanje njegovih zadaća.

2.  Dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila za potrebe istraga iz stavka 1. izvršavaju svoje ovlasti nakon predočenja pisanog ovlaštenja u kojem se navode predmet i svrha istrage. U tom se ovlaštenju navode i periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k ako zatražena evidencija, podaci, postupci ili svi drugi materijali ili odgovori na pitanja postavljena središnjim drugim ugovornim stranama druge razine rizika nisu dostavljeni ili su nepotpuni te globe predviđene u članku 25.j u vezi s točkom (b) odjeljka V. Priloga III. ako su odgovori na pitanja postavljena središnjim drugim ugovornim stranama druge razine rizika netočni ili obmanjujući.

3.  Središnje druge ugovorne strane druge razine rizika dužne su se podvrgnuti istragama koje se pokreću na temelju odluke ESMA-e. U odluci se navode predmet i svrha istrage, periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k ove Uredbe, pravni lijekovi koji su na raspolaganju u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 te pravo na preispitivanje odluke pred Sudom.

4.  Prije slanja obavijesti o pokretanju istrage središnjoj drugoj ugovornoj strani druge razine rizika ESMA o istrazi i identitetu ovlaštenih osoba obavješćuje relevantno nadležno tijelo treće zemlje u kojoj će se istraga provoditi. Na zahtjev ESMA-e dužnosnici dotičnog nadležnog tijela treće zemlje mogu pomoći tim ovlaštenim osobama u obavljanju njihovih zadaća. Dužnosnici dotičnog nadležnog tijela treće zemlje mogu i prisustvovati istragama. Istrage koje se provode u pojedinoj trećoj zemlji u skladu s ovim člankom moraju se provoditi na temelju dogovora o suradnji uspostavljenih s relevantnim nadležnim tijelom treće zemlje.

Članak 25.h

Izravni nadzori

1.  Radi obavljanja svojih zadaća iz ove Uredbe ESMA može provoditi sve potrebne izravne nadzore u svim poslovnim prostorima, na zemljištu ili imovini središnjih drugih ugovornih strana druge razine rizika i povezanih trećih strana kojima su te središnje druge ugovorne strane izdvojile poslovne funkcije, usluge ili aktivnosti.

Središnje banke izdanja iz članka 25. stavka 3. točke (f) mogu ESMA-i podnijeti obrazloženi zahtjev za sudjelovanjem u takvim izravnim nadzorima ako je to relevantno za obavljanje njihovih zadaća monetarne politike.

Kolegij za središnje druge ugovorne strane trećih zemalja iz članka 25.c obavješćuje se bez nepotrebne odgode o svim nalazima koji mogu biti relevantni za izvršavanje njegovih zadaća.

2.  Dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila za provođenje izravnog nadzora mogu ući u sve poslovne prostore, na zemljište ili u imovinu pravnih osoba koje su predmetom odluke o pokretanju nadzora koju je donijela ESMA i imaju sve ovlasti utvrđene u članku 25.g stavku 1. Ovlašteni su i za pečaćenje svih poslovnih prostora te knjiga ili evidencija tijekom nadzora i u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje nadzora.

3.  ESMA pravodobno prije nadzora šalje obavijest o nadzoru relevantnom nadležnom tijelu treće zemlje u kojoj će se nadzor provoditi. Ako je to potrebno za pravilnu provedbu i učinkovitost nadzora, ESMA nakon slanja obavijesti relevantnom nadležnom tijelu treće zemlje može obaviti izravni nadzor bez slanja prethodne obavijesti središnjoj drugoj ugovornoj strani. Nadzori koji se provode u trećim zemljama u skladu s ovim člankom moraju se provoditi na temelju dogovora o suradnji uspostavljenih s relevantnim nadležnim tijelom treće zemlje.

Dužnosnici ESMA-e i druge osobe koje je ESMA ovlastila za provođenje izravnog nadzora izvršavaju svoje ovlasti nakon predočenja pisanog ovlaštenja u kojem se navode predmet i svrha nadzora te periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k ako se dotične osobe ne podvrgnu nadzoru.

4.  Središnje druge ugovorne strane druge razine rizika dužne su se podvrgnuti izravnom nadzoru koji je naložen odlukom ESMA-e. U odluci se navode predmet i svrha nadzora, određuje datum njegova početka te navode periodične novčane kazne predviđene u članku 25.k, pravni lijekovi koji su dostupni u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 te pravo na preispitivanje odluke pred Sudom.

5.  Dužnosnici nadležnog tijela treće zemlje u kojoj se nadzor treba provoditi, kao i osobe koje to tijelo ovlasti ili imenuje, mogu na zahtjev ESMA-e aktivno pomagati dužnosnicima ESMA-a i drugim osobama koje je ESMA ovlastila. Dužnosnici relevantnog nadležnog tijela treće zemlje mogu i prisustvovati izravnim nadzorima.

6.  ESMA također može od nadležnih tijela treće zemlje zatražiti da u njezino ime provedu određene istražne radnje i izravne nadzore predviđene u ovom članku i u članku 25.g stavku 1.

7.  Ako dužnosnici ESMA-e i druge osobe u pratnji koje je ovlastila ESMA utvrde da se neka osoba protivi nadzoru naloženome u skladu s ovim člankom, ESMA može od dotičnog nadležnog tijela treće zemlje zatražiti da im pruži potrebnu pomoć uključujući, prema potrebi, pomoć policije ili nekog drugog istovrijednog tijela za izvršavanje zakonodavstva kako bi im se omogućilo provođenje izravnog nadzora.

Članak 25.i

Postupovna pravila za poduzimanje nadzornih mjera i izricanje globa

1.  Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom ESMA utvrdi da postoje ozbiljne naznake o mogućem postojanju činjenica koje bi mogle predstavljati povredu navedenu u Prilogu III. ili više takvih povreda, ESMA imenuje neovisnog istražnog službenika unutar ESMA-e radi istrage o tom predmetu. Imenovani službenik ne smije biti osoba koja je uključena ni osoba koja je izravno ili neizravno bila uključena u postupak priznavanja ili nadzora dotične središnje druge ugovorne strane i svoje funkcije obavlja neovisno od ESMA-e.

2.  Istražni službenik istražuje navodne povrede, uzimajući u obzir sve komentare dobivene od osoba koje su predmetom istraga i podnosi ESMA-i kompletan spis sa svojim nalazima.

Radi obavljanja svojih zadaća istražni službenik može izvršavati ovlast zahtijevanja informacija u skladu s člankom 25.f i provođenja istraga i izravnih nadzora u skladu s člancima 25.g i 25.h. Prilikom izvršavanja tih ovlasti istražni službenik mora postupati u skladu s člankom 25.e.

Prilikom obavljanja svojih zadaća istražni službenik ima pristup svim dokumentima i informacijama koje ESMA prikupi tijekom svojih aktivnosti.

3.  Nakon završetka njegove istrage i prije podnošenja spisa s njegovim nalazima ESMA-i, istražni službenik osobama koje su predmetom istrage daje priliku da budu saslušane o pitanjima koja se istražuju. Istražni službenik svoje nalaze temelji samo na činjenicama koje su dotične osobe imale priliku komentirati.

Pravo dotičnih osoba na obranu mora se u potpunosti poštovati tijekom istraga u skladu s ovim člankom.

4.  Prilikom podnošenja spisa s njegovim nalazima ESMA-i istražni službenik o toj činjenici obavješćuje osobe koje su predmetom istrage. Osobe koje su predmetom istrage imaju pravo pristupa spisu, pri čemu se mora uvažavati legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo na pristup spisu ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente ESMA-e.

5.  Na temelju spisa s nalazima istražnog službenika i na zahtjev uključenih osoba, a nakon saslušanja osoba koje su predmetom istrage u skladu s člankom 25.l ESMA odlučuje jesu li osobe koje su predmetom istrage počinile jednu ili više povreda iz Priloga III. te ako jesu, poduzima nadzornu mjeru u skladu s člankom 25.q i izriče globu u skladu s člankom 25.j.

6.  Istražni službenik ne sudjeluje u raspravama ESMA-e niti na drugi način intervenira u postupak odlučivanja ESMA-e.

7.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 82. kojima se dodatno određuju postupovna pravila za izvršavanje ovlasti za izricanje globa ili periodičnih novčanih kazni, između ostalog odredbe o pravu na obranu, odredbe o rokovima te o naplati globa ili periodičnih novčanih kazni, kao i rokovi zastare i rokovi za izricanje i izvršenje novčanih kazni.

8.  Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom ustanovi da postoje ozbiljne naznake o mogućem postojanju činjenica za koje zna da bi mogle predstavljati kazneno djelo u skladu s primjenjivim pravnim okvirom treće zemlje, ESMA te predmete upućuje odgovarajućim tijelima radi istrage i mogućeg kaznenog progona. Nadalje, ESMA se suzdržava od izricanja globa ili periodičnih novčanih kazni ako je svjesna da postoji prethodna pravomoćna oslobađajuća ili osuđujuća presuda koja proizlazi iz identičnih ili iz u suštini istih činjenica, u kaznenim postupcima prema nacionalnom pravu.

Članak 25.j

Globe

1.  Ako u skladu s člankom 25.i stavkom 5. utvrdi da je središnja druga ugovorna strana namjerno ili iz nemara počinila jednu od povreda navedenih u Prilogu III., ESMA donosi odluku kojom izriče globu u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Smatra se da je središnja druga ugovorna strana počinila povredu namjerno ako ESMA na temelju objektivnih čimbenika utvrdi da su središnja druga ugovorna strana ili njezino više rukovodstvo djelovali s namjerom počinjenja povrede.

2.  Temeljni iznosi globa iz stavka 1. jednaki su najviše dvostrukom iznosu dobiti koja je ostvarena ili gubitka koji je izbjegnut zbog povrede, ako ih je moguće odrediti, ili najviše 10 % ukupnog godišnjeg prometa, kako je definiran u relevantnom pravu Unije, koji je pravna osoba ostvarila u prethodnoj poslovnoj godini.

3.  Temeljni iznosi navedeni u stavku 2. prilagođavaju se, prema potrebi, uzimajući u obzir otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti u skladu s relevantnim koeficijentima navedenima u Prilogu IV.

Relevantni otežavajući koeficijenti primjenjuju se jedan po jedan na osnovni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog otežavajućeg koeficijenta, temeljnom iznosu dodaje se razlika između temeljnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog otežavajućeg koeficijenta.

Relevantni olakšavajući koeficijenti primjenjuju se jedan po jedan na osnovni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog olakšavajućeg koeficijenta, od temeljnog iznosa oduzima se razlika između temeljnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog olakšavajućeg koeficijenta.

4.  Neovisno o stavcima 2. i 3., iznos globe ne smije premašiti 20 % godišnjeg prometa koji je dotična središnja druga ugovorna strana ostvarila u prethodnoj poslovnoj godini, ali ako je središnja druga ugovorna strana povredom izravno ili neizravno stekla financijsku korist, iznos globe mora biti barem jednak toj koristi.

Ako središnja druga ugovorna strana djelovanjem ili nedjelovanjem počini više od jedne povrede iz Priloga III., primjenjuje se samo viša globa izračunana u skladu sa stavcima 2. i 3. koja se odnosi na jednu od tih povreda.

Članak 25.k

Periodične novčane kazne

1.  ESMA odlukom izriče periodične novčane kazne kako bi primorala:

(a) središnju drugu ugovornu stranu druge razine rizika da prekine povredu u skladu s odlukom donesenom u skladu s člankom 25.q stavkom 1. točkom (a);

(b) osobu iz članka 25.f stavka 1. da pruži potpune informacije koje su zatražene odlukom u skladu člankom 25.f;

(c) središnju drugu ugovornu stranu druge razine rizika:

i. da se podvrgne istrazi i posebno da pruži potpunu evidenciju, podatke, postupke i druge potrebne materijale i da dopuni i ispravi ostale informacije pružene tijekom istrage pokrenute odlukom u skladu s člankom 25.g; ili

ii. da se podvrgne izravnom nadzoru naloženom odlukom donesenom u skladu s člankom 25.h.

2.  Periodična novčana kazna mora biti učinkovita i razmjerna. Periodična novčana kazna izriče se za svaki dan kašnjenja.

3.  Neovisno o stavku 2., iznos periodičnih novčanih kazni jednak je 3 % prosječnog dnevnog prometa u prethodnoj poslovnoj godini ili, u slučaju fizičkih osoba, 2 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. Taj iznos izračunava se od datuma naznačenog u odluci kojom se izriče periodična novčana kazna.

4.  Periodična novčana kazna izriče se za razdoblje od najviše šest mjeseci nakon obavijesti o odluci ESMA-e. Nakon isteka tog razdoblja ESMA preispituje tu mjeru.

Članak 25.l

Saslušanje relevantnih osoba

1.  Prije donošenja odluke o globi ili periodičnoj novčanoj kazni u skladu s člancima 25.j i 25.k ESMA daje osobama koje su predmetom postupka priliku da budu saslušane u pogledu njezinih nalaza. ESMA temelji svoje odluke samo na nalazima koje su osobe koje su predmetom postupka imale priliku komentirati.

Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se ako je potrebno hitno djelovati s ciljem sprječavanja znatne i neposredne štete za financijski sustav. ESMA u tom slučaju može donijeti privremenu odluku i dotičnim osobama daje priliku da budu saslušane u najkraćem mogućem roku nakon donošenja odluke.

2.  U postupku se mora u potpunosti poštovati pravo na obranu osoba koje su predmetom postupka. One imaju pravo na pristup spisu ESMA-e, pri čemu se mora uvažavati legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo na pristup spisu ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente ESMA-e.

Članak 25.m

Objava, priroda, izvršenje i namjena globa i periodičnih novčanih kazni

1.  ESMA javno objavljuje svaku globu i periodičnu novčanu kaznu izrečenu u skladu s člancima 25.j i 25.k ove Uredbe, osim ako bi se takvom javnom objavom ozbiljno ugrozila financijska tržišta ili prouzročila nerazmjerna šteta uključenim stranama. Takva objava ne smije sadržavati osobne podatke u smislu Uredbe (EZ) br. 45/2001.

2.  Globe i periodične novčane kazne izrečene u skladu s člancima 25.j i 25.k administrativne su prirode.

3.  Ako ESMA odluči da neće izreći nikakve globe ili novčane kazne, ona o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i relevantna nadležna tijela treće zemlje i navodi razloge za svoju odluku.

4.  Globe i periodične novčane kazne izrečene u skladu s člancima 25.j i 25.k izvršive su.

Izvršenje je uređeno pravilima građanskog postupka koja su na snazi u državi članici ili trećoj zemlji u kojoj se izvršenje provodi.

5.  Iznosi globa i periodičnih novčanih kazni prihod su općeg proračuna Europske unije.

Članak 25.n

Preispitivanje od strane Suda

Sud ima punu nadležnost za preispitivanje odluka kojima je ESMA izrekla globu ili periodičnu novčanu kaznu. On može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu globu ili periodičnu novčanu kaznu.

Članak 25.o

Izmjene Priloga IV.

Kako bi se uzela u obzir kretanja na financijskim tržištima, Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 82. u vezi s mjerama za izmjenu Priloga IV.

Članak 25.p

Povlačenje priznavanja

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 25.q i podložno sljedećim stavcima, ESMA nakon savjetovanja s tijelima i subjektima iz članka 25. stavka 3. povlači odluku o priznavanju donesenu u skladu s člankom 25. u sljedećim slučajevima:

(a) ako se dotična središnja druga ugovorna strana nije koristila priznavanjem u roku od šest mjeseci, izričito se odrekne priznavanja ili prestane poslovati tijekom razdoblja duljeg od šest mjeseci;

(b) ako je dotična središnja druga ugovorna strana ostvarila priznavanje na temelju lažnih navoda ili na neki drugi nezakonit način;

(c) ako je dotična središnja druga ugovorna strana ozbiljno i sustavno kršila bilo koji od uvjeta za priznavanje utvrđenih u članku 25. ili ako više ne ispunjava bilo koji od tih uvjeta te ako u bilo kojoj od tih situacija nije unutar primjerenog utvrđenog roka od najviše šest mjeseci poduzela korektivne mjere koje je zatražila ESMA;

(d) ako ESMA ne može djelotvorno ispunjavati svoje odgovornosti u skladu s ovom Uredbom u vezi s dotičnom središnjom drugom ugovornom stranom jer tijelo treće zemlje te središnje druge ugovorne strane nije ESMA-i pružilo sve relevantne informacije ili ne surađuje s ESMA-om u skladu s člankom 25. stavkom 7.;

(e) u slučaju povlačenja ili suspenzije provedbenog akta iz članka 25. stavka 6. ili neispunjenja bilo kojeg od uvjeta povezanih s tim aktom.

ESMA povlačenje priznavanja može ograničiti na određenu uslugu, aktivnost ili vrstu financijskih instrumenata.

ESMA pri određivanju datuma stupanja na snagu odluke o povlačenju priznavanja nastoji što više smanjiti potencijalne poremećaje na tržištu i predviđa primjereno razdoblje prilagodbe koje ne smije biti dulje od dvije godine.

2.  Prije povlačenja priznavanja u skladu sa stavkom 1. točkom (c) ovog članka ESMA razmatra mogućnost primjene mjera iz članka 25.q stavka 1. točaka (a), (b) i (c).

Ako ESMA utvrdi da nisu poduzete korektivne mjere unutar utvrđenog roka od najviše šest mjeseci iz stavka 1. prvog podstavka točke (c) ovog članka ili da poduzete mjere nisu primjerene te nakon savjetovanja s tijelima iz članka 25. stavka 3. ESMA povlači odluku o priznavanju.

3.  ESMA bez nepotrebne odgode obavješćuje relevantno nadležno tijelo treće zemlje o odluci o povlačenju priznavanja priznate središnje druge ugovorne strane.

4.  Svako tijelo iz članka 25. stavka 3. koje smatra da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1. može od ESMA-e zahtijevati da ispita jesu li ispunjeni uvjeti za povlačenje priznavanja dotične priznate središnje druge ugovorne strane ili njezina priznavanja za određenu uslugu, aktivnost ili vrstu financijskih instrumenata. Ako odluči da neće povući priznavanje dotične središnje druge ugovorne strane, ESMA tijelu koje je podnijelo zahtjev daje cjelovito obrazloženje.

Članak 25.q

Nadzorne mjere ESMA-e

1.  Ako u skladu s člankom 25.i stavkom 5. ustanovi da je središnja druga ugovorna strana druge razine rizika počinila neku od povreda navedenih u Prilogu III., ESMA donosi jednu ili više sljedećih odluka, kojima:

(a) zahtijeva od središnje druge ugovorne strane da prekine povredu;

(b) izriče globe u skladu s člankom 25.j;

(c) izdaje javne obavijesti;

(d) povlači priznavanje središnje druge ugovorne strane ili njezino priznavanje za određenu uslugu, aktivnost ili vrstu financijskih instrumenata u skladu s člankom 25.p.

2.  ESMA pri donošenju odluka iz stavka 1. uzima u obzir prirodu i ozbiljnost povrede, vodeći računa o sljedećim kriterijima:

(a) trajanju i učestalosti povrede;

(b) jesu li povredom otkrivene ozbiljne ili sistemske slabosti u postupcima središnje druge ugovorne strane ili u njezinim sustavima za upravljanje ili internim kontrolama;

(c) je li povreda prouzročila ili olakšala financijska kaznena djela ili je na neki način povezana s njima;

(d) je li povreda počinjena namjerno ili iz nemara.

3.  ESMA bez nepotrebne odgode obavješćuje dotičnu središnju drugu ugovornu stranu o svakoj odluci koju donese na temelju stavka 1. i dostavlja je relevantnim nadležnim tijelima treće zemlje i Komisiji. ESMA objavljuje svaku takvu odluku na svojim internetskim stranicama u roku od 10 radnih dana od dana njezina donošenja.

ESMA prilikom objave svoje odluke kako je navedeno u prvom podstavku objavljuje i da dotična središnja druga ugovorna strana ima pravo na žalbu protiv odluke i, prema potrebi, činjenicu da je žalba podnesena, navodeći da takva žalba nema odgodni učinak kao i činjenicu da Odbor za žalbe ESMA-e može suspendirati primjenu osporene odluke u skladu s člankom 60. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼BGLAVA IV.

ZAHTJEVI ZA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANEPOGLAVLJE 1.

Organizacijski zahtjevi

Članak 26.

Opće odredbe

1.  Središnja druga ugovorna strana ima pouzdane sustave upravljanja s jasnom organizacijskom strukturom i dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti, učinkovite postupke za utvrđivanje, upravljanje, praćenje i izvješćivanje o rizicima kojima je središnja druga ugovorna strana izložena ili bi mogla biti izložena, te primjerene mehanizme unutarnje kontrole kao i odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke.

2.  Središnja druga ugovorna strana donosi politike i postupke koji su dovoljno učinkoviti kako bi osigurali usklađenost s ovom Uredbom, kao i usklađenost njenih direktora i zaposlenika sa svim odredbama ove Uredbe.

3.  Središnja druga ugovorna strana održava i upravlja organizacijskom strukturom koja osigurava kontinuitet i uredno funkcioniranje u obavljanju njenih usluga i aktivnosti. Ona se koristi primjerenim i proporcionalnim sustavima, sredstvima i postupcima.

4.  Središnja druga ugovorna strana osigurava jasno odvajanje između linija odgovornosti za upravljanje rizicima i onima za ostale operacije središnje druge ugovorne strane.

5.  Središnja druga ugovorna strana donosi, provodi i vodi politiku naknada koja promiče pouzdano i učinkovito upravljanje rizicima i koja ne stvara poticaje za ublažavanje standarda vezanih uz rizike.

6.  Središnja druga ugovorna strana održava sustave informacijske tehnologije koji odgovaraju složenosti, raznovrsnosti i vrsti usluga i aktivnosti koje se obavljaju kako bi se osigurali visoki standardi sigurnosti i integriteta i povjerljivosti informacija.

7.  Središnja druga ugovorna strana stavlja besplatno na raspolaganje javnosti svoje sustave upravljanja, pravila kojima se uređuje središnja druga ugovorna strana i svoje pristupne kriterije za članstvo u sustavu poravnanja.

8.  Središnja druga ugovorna strana podliježe čestim i neovisnim revizijama. Rezultati tih revizija dostavljaju se upravi i stavljaju se na raspolaganje nadležnom tijelu.

9.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s članovima ESSB-a, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj pravila i sustava upravljanja iz stavaka 1. do 8.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 27.

Više rukovodstvo i odbor

1.  Više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane ima dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva kako bi osiguralo pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom.

2.  Središnja druga ugovorna strana ima odbor. Najmanje jedna trećina, ali ne manje od dva člana tog odbora su neovisni. Predstavnici klijenata članova sustava poravnanja pozivaju se na sastanke odbora radi pitanja koja se odnose na članke 38. i 39. Naknade neovisnim i ostalim neizvršnim članovima odbora ne smiju biti povezane s poslovnim rezultatima središnje druge ugovorne strane.

Članovi odbora središnje druge ugovorne strane, uključujući njihove neovisne članove imaju dovoljno dobar ugled i primjerenu stručnost u području financijskih usluga, upravljanju rizicima i uslugama poravnanja.

3.  Središnja druga ugovorna strana jasno određuje uloge i odgovornosti odbora i zapisnike sa sastanka odbora stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu i revizorima.

Članak 28.

Odbor za rizike

1.  Središnja druga ugovorna strana osniva odbor za rizike, kojeg čine predstavnici njenih članova sustava poravnanja, neovisni članovi odbora i predstavnici njenih klijenata. Odbor za rizike može pozvati zaposlenike središnje druge ugovorne strane i vanjske neovisne stručnjake da prisustvuju sastancima odbora za rizik bez prava glasa. Nadležna tijela mogu tražiti da prisustvuju sastancima odbora za rizik bez prava glasa i da budu prikladno obaviješteni o aktivnostima i odlukama odbora za rizik. Savjeti odbora za rizik neovisni su o bilo kakvom izravnom utjecaju od strane uprave središnje druge ugovorne strane. Ni jedna skupina predstavnika ne može imati većinu u odboru za rizik.

2.  Središnja druga ugovorna strana jasno određuje mandat, sustave upravljanja kojima se osigurava njena neovisnost, operativne postupke, pristupne kriterije i mehanizme za izbor članova odbora za rizik. Sustavi upravljanja javno su dostupni i njima se barem određuje da odborom za rizik predsjeda neovisni član odbora, da je izravno odgovoran odboru i da redovito održava sastanke.

3.  Odbor za rizike savjetuje odbor o svim aranžmanima koji mogu utjecati na upravljanje rizicima središnje druge ugovorne strane, poput značajne promjene u njenom modelu rizika, postupcima u slučaju neispunjavanja obveza, kriterijima za prihvaćanje članova u sustav poravnanja, poravnanju novih vrsta instrumenata ili izdvajanju poslovnih procesa. Savjeti odbora za rizik nisu potrebni za dnevne operacije središnje druge ugovorne strane. Ulažu se odgovarajući napori za savjetovanje s odborom za rizik o kretanjima koja utječu na upravljanje rizicima središnje druge ugovorne strane u kriznim situacijama.

4.  Ne dovodeći u pitanje pravo nadležnih tijela da budu prikladno obaviješteni, članovi odbora za rizik obvezni su čuvati povjerljivost informacija. Kada predsjednik odbora za rizik utvrdi da je određeni član u sukobu interesa ili bi mogao biti u sukobu interesa vezano uz određeno pitanje, tom se članu neće dopustiti da glasa o tom pitanju.

5.  Središnja druga ugovorna strana odmah obavješćuje nadležno tijelo o svakoj odluci kojom odbor odluči da neće slijediti savjete odbora za rizik.

Članak 29.

Vođenje evidencije

1.  Središnja druga ugovorna strana čuva, kroz razdoblje od najmanje 10 godina, svu evidenciju o pruženim uslugama i aktivnostima kako bi osigurala nadležnom tijelu praćenje usklađenosti središnje druge ugovorne strane s ovom Uredbom.

2.  Središnja druga ugovorna strana čuva, kroz razdoblje od najmanje 10 godina od prekida ugovora, sve informacije o svim ugovorima koje je obradila. Te informacije omogućuju barem identifikaciju izvornih uvjeta transakcije prije poravnanja posredstvom te središnje druge ugovorne strane.

3.  Središnja druga ugovorna strana na zahtjev stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu, ESMA-i i mjerodavnim članovima ESSB-a evidencije i informacije iz stavaka 1. i 2. i sve informacije o pozicijama ugovora čije je poravnanje obavljeno, bez obzira na mjesto gdje su transakcije izvršene.

4.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju podaci o evidencijama i informacijama koje se čuvaju kako je navedeno u stavcima 1. do 3.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

5.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti primjene stavaka 1. i 2., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje oblik evidencije i informacije koje se zadržavaju.

ESMA dostavlja Komisiji nacrt navedenih provedbenih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 30.

Dioničari i članovi s kvalificiranim udjelima

1.  Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani ako nije bilo obaviješteno o identitetu dioničara ili članova, bilo izravnih ili neizravnih te fizičkih ili pravnih osoba s kvalificiranim udjelima i o iznosima tih udjela.

2.  Nadležno tijelo odbija izdati odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani ako se ne uvjeri u prikladnost dioničara ili članova s kvalificiranim udjelima u središnjoj drugoj ugovornoj strani, uzimajući u obzir potrebu osiguravanja pouzdanog i razboritog upravljanja središnjom drugom ugovornom stranom.

3.  Ako između središnje druge ugovorne strane i drugih fizičkih ili pravnih osoba postoji uska povezanost, nadležno tijelo izdaje odobrenje samo ako ta povezanost ne sprečava učinkovito obavljanje nadzornih funkcija nadležnog tijela.

4.  Kada osobe iz stavka 1. imaju utjecaj koji vjerojatno može dovesti u pitanje pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom, nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere kako bi se takva situacija okončala, što može uključiti oduzimanje odobrenja središnje druge ugovorne strane.

5.  Nadležno tijelo odbija izdati odobrenja ako zakoni, propisi ili administrativne mjere neke treće zemlje koji vrijede za jednu ili više fizičkih ili pravnih osoba s kojima je središnja druga ugovorna strana usko povezana, ili poteškoće u provođenju tih zakona, propisa ili administrativnih mjera, sprečavaju nadležno tijelo u učinkovitom obavljanju svojih nadzornih funkcija.

Članak 31.

Obavješćivanje nadležnih tijela

1.  Središnja druga ugovorna strana obavješćuje svoje nadležno tijelo o svim promjenama u njenom upravljanju i dostavlja nadležnom tijelu sve potrebne informacije za procjenjivanje usklađenosti s člankom 27. stavkom 1. i drugim podstavkom članka 27. stavka 2.

Kada postoji vjerojatnost da će ponašanje člana odbora dovesti u pitanje pouzdano i razborito upravljanje središnje druge ugovorne strane, nadležno tijelo poduzima primjerene mjere, koje mogu uključivati uklanjanje tog člana iz odbora.

2.  Svaka fizička ili pravna osoba ili te osobe kada djeluju zajednički („predloženi stjecatelj”), koja je donijela odluku o stjecanju, izravnom ili neizravnom, kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani ili o daljnjem povećanju, izravnom ili neizravnom, takvog kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani, ako kao posljedica te situacije postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima dostigne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili ako time središnja druga ugovorna strana postaje njegova podružnica („predloženo stjecanje”), o tome prvo obavješćuje pisanim putem nadležno tijelo središnje druge ugovorne strane u kojem želi steći ili povećati kvalificirani udjel, i pri tome navodi veličinu planiranog udjela i relevantne informacije, kako je navedeno u članku 32. stavku 4.

Svaka fizička ili pravna osoba koja je donijela odluku o prodaji, izravno ili neizravno, kvalificiranog udjela u središnjoj drugoj ugovornoj strani („predloženi prodavatelj”) o tome prvo obavješćuje pisanim putem nadležno tijelo i pri tome navodi veličinu tog udjela. Ta osoba također obavješćuje nadležno tijelo ako je odlučila smanjiti kvalificirani udjel tako da postotak glasačkih prava ili kapitala koji ima padne ispod 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da središnja druga ugovorna strana prestaje biti društvo kći te osobe.

Nadležno tijelo odmah i u svakom slučaju u roku dva radna dana od primitka obavijesti iz ovog stavka i informacija iz stavka 3. potvrđuje njihov primitak pisanim putem predloženom stjecatelju ili prodavatelju.

Nadležno tijelo ima najviše 60 radnih dana od datuma pisane potvrde primitka obavijesti i svih dokumenata koje treba priložiti obavijesti u skladu s popisom iz članka 32. stavka 4. (razdoblje za procjenu) za provođenje ocjene predviđene člankom 32. stavkom 1. (procjena).

Nadležno tijelo obavješćuje predloženog stjecatelja ili prodavatelja o datumu isteka razdoblja za procjenu prilikom potvrde primitka.

3.  Nadležno tijelo može, tijekom razdoblja za procjenu, prema potrebi, ali najkasnije 50-tog radnog dana tijekom razdoblja za procjenu, zahtijevati daljnje informacije koje su potrebne za provođenje procjene. Taj zahtjev podnosi se pisanim putem i u njemu se detaljno navodi koje su dodatne informacije potrebne.

Razdoblje za procjenu prekida se tijekom razdoblja koje teče od datuma zahtjeva za informacijama od strane nadležnog tijela i primitka odgovora na taj zahtjev od strane predloženog stjecatelja. Taj prekid ne može trajati dulje od 20 radnih dana. Nadležno tijelo može po vlastitom nahođenju tražiti daljnje dopune ili pojašnjenja informacija ali to ne može imati za posljedicu prekid razdoblja za procjenu.

4.  Nadležno tijelo može produljiti prekid iz drugog podstavka stavka 3. do 30 radnih dana ako je predloženi stjecatelj ili prodavatelj:

(a) smješten ili dobio odobrenje za rad izvan Unije;

(b) fizička ili pravna osoba koja ne podliježe nadzoru u skladu s ovom Uredbom ili Direktivom 73/239/EEZ, Direktivom Vijeća 92/49/EEZ od 18. lipnja 1992. o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na izravno osiguranje osim životnog osiguranja ( 16 ) ili direktivama 2002/83/EZ, 2003/41/EZ, 2004/39/EZ, 2005/68/EZ, 2006/48/EZ, 2009/65/EZ ili 2011/61/EU.

5.  Kada se nadležno tijelo, nakon provedbe procjene, odluči suprotstaviti predloženom stjecanju, ono u roku dva radna dana, i ne nakon razdoblja za ocjenu, obavješćuje predloženog stjecatelja pisanim putem i navodi razloge za tu odluku. Nadležno tijelo u skladu s time obavješćuje kolegij iz članka 18. Ovisno o nacionalnom pravu, primjerena izjava o razlozima za tu odluku se može staviti na raspolaganje javnosti na zahtjev predloženog stjecatelja. Međutim, države članice mogu dopustiti nadležnom tijelu da otkrije te podatke bez zahtjeva predloženog stjecatelja.

6.  Kada se nadležno tijelo ne suprotstavi predloženom stjecanju tijekom razdoblja za procjenu, smatra se da je ono odobreno.

7.  Nadležno tijelo može odrediti maksimalno razdoblje za okončanje predloženog stjecanja i može ga prema potrebi produljiti.

8.  Države članice ne nameću zahtjeve za obavješćivanje nadležnog tijela o izravnim ili neizravnim stjecanjima glasačkih prava ili kapitala ili za odobrenje od strane nadležnog tijela izravnih ili neizravnih stjecanja glasačkih prava ili kapitala koji su stroži od onih navedenih u ovoj Uredbi.

Članak 32.

Procjena

1.  Prilikom procjenjivanja obavijesti iz članka 31. stavka 2. i informacija iz članka 31. stavka 3., a kako bi osiguralo pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom u kojoj se predlaže stjecanje i vodeći računa o vjerojatnom utjecaju predloženog stjecatelja na središnju drugu ugovornu stranu, nadležno tijelo procjenjuje prikladnost predloženog stjecatelja i financijske pouzdanosti predloženog stjecatelja u skladu sa sljedećim:

(a) reputacija i financijska pouzdanost predloženog stjecatelja;

(b) reputacija i iskustvo osobe koja će upravljati poslovanjem središnje druge ugovorne strane kao rezultat predloženog stjecanja;

(c) sposobnost središnje druge ugovorne strane da se uskladi i da održava usklađenost s ovom Uredbom;

(d) postojanje opravdanih razloga za sumnju, vezano s predloženim stjecanjem, u pranje novca ili financiranje terorizma ili pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma u smislu članka 1. Direktive 2005/60/EZ ili postojanje opravdanih razloga za sumnju da bi predloženo stjecanje moglo povećati rizik za to.

Prilikom procjenjivanja financijske pouzdanosti predloženog stjecatelja, nadležno tijelo pridaje posebnu pažnju vrsti poslovanja koja se obavlja i koja se predviđa obavljati u središnjoj drugoj ugovornoj strani u kojoj se predlaže stjecanje.

Prilikom procjenjivanja sposobnosti središnje druge ugovorne strane za usklađivanje s ovom Uredbom, nadležno tijelo pridaje posebnu pažnju pitanju ima li grupa čiji će ona postati dio strukturu koja omogućava učinkovit nadzor, učinkovitu razmjenu informacija između nadležnih tijela i određivanje raspodjele odgovornosti između nadležnih tijela.

▼M12

Za procjenu nadležnog tijela u pogledu obavijesti predviđene u članku 31. stavku 2. i informacija iz članka 31. stavka 3. potrebno je mišljenje kolegija na temelju članka 19.

▼B

2.  Nadležna tijela se mogu suprotstaviti predloženom stjecanju samo kada postoje opravdani razlozi za to na temelju kriterija iz stavka 1. ili kada informacije koje pruža predloženi stjecatelj nisu potpune.

3.  Države članice ne nameću prethodne uvjete u pogledu razine udjela koji se stječu i ne dopuštaju njihovim nadležnim tijelima preispitivanje predloženog stjecanja sa stanovišta gospodarskih tržišnih potreba.

4.  Države članice će učini javno dostupnim popis kojim se određuju informacije koje su potrebne za provođenje procjene i koje se pružaju nadležnim tijelima prilikom dostave obavijesti iz članka 31. stavka 2. Tražene informacije su razmjerne i prilagođavaju se prirodi predloženog stjecatelja i predloženog stjecanja. Države članice ne smiju tražiti informacije koje nisu važne za bonitetnu ocjenu.

5.  Neovisno o članku 31. stavcima 2., 3. i 4., kada je nadležno tijelo obaviješteno o dva ili više prijedloga za stjecanje ili povećanje kvalificiranih udjela u istoj središnjoj drugoj ugovornoj strani, ono tretira predložene stjecatelje na nediskriminirajući način.

6.  Mjerodavna nadležna tijela međusobno usko surađuju prilikom provođenja procjene kada je predloženi stjecatelj:

(a) druga središnja druga ugovorna strana, kreditna institucija, društvo za životno osiguranje, društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, tržišni operater, upravitelj sustava za namiru vrijednosnih papira, društvo za upravljanje UCITS-om ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova koji imaju odobrenje u drugoj državi članici;

(b) matično društvo druge središnje druge ugovorne strane, kreditne institucije, društva za životno osiguranje, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, tržišnog operatera, upravitelja sustava za namiru vrijednosnih papira, društva za upravljanje UCITS-om ili upravitelj alternativnih investicijskih fondova koji imaju odobrenje u drugoj državi članici;

(c) fizička ili pravna osoba koja kontrolira drugu središnju drugu ugovornu stranu, kreditnu instituciju, društvo za životno osiguranje, ostala društva za osiguranje, društvo za reosiguranje, investicijsko društvo, tržišnog operatera, upravitelja sustava za namiru vrijednosnih papira, društvo za upravljanje UCITS-om ili upravitelja alternativnih investicijskih fondova koji imaju odobrenje u drugoj državi članici.

7.  Nadležna tijela si međusobno, bez nepotrebnog odlaganja, pružaju sve informacije koje su neophodne ili relevantne za ocjenu. Nadležna tijela si međusobno na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije a sve neophodne informacije na vlastitu inicijativu. U odluci nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani u kojoj se predlaže stjecanje, navode se sva stajališta ili mišljenje s rezervom koje je izrazilo nadležno tijelo odgovorno za predloženog stjecatelja.

Članak 33.

Sukob interesa

1.  Središnja druga ugovorna strana održava i upravlja učinkovitim pisanim organizacijskim i administrativnim aranžmanima za identifikaciju i upravljanje mogućim sukobima interesa između nje, uključujući njene direktore, zaposlenike ili druge osobe s izravnom ili neizravnom kontrolom ili usko povezane osobe i njenih članova sustava poravnanja ili njihovih klijenata koji su poznati središnjoj drugoj ugovornoj strani. Ona održava i provodi odgovarajuće postupke koji imaju za cilj rješavanje mogućih sukoba interesa.

2.  Kada organizacijski ili administrativni aranžmani središnje druge ugovorne strane za upravljanje sukobima interesa nisu dovoljni kako bi osigurali, sa zadovoljavajućom pouzdanošću, sprečavanje rizika štete interesima članova sustava poravnanja ili klijenta, ona jasno otkriva članu sustava poravnanja opću prirodu ili izvore sukoba interesa prije prihvaćanja novih transakcija od tog člana sustava poravnanja. Kada je klijent poznat središnjoj drugoj ugovornoj strani, središnja druga ugovorna strana obavješćuje klijenta i člana sustava poravnanja na čijeg se klijenta to odnosi.

3.  Kada je središnja druga ugovorna strana matično društvo ili društvo kći, pisani aranžmani uzimaju u obzir i sve okolnosti kojih je središnja druga ugovorna strana svjesna ili bi trebala biti svjesna a koje mogu dovesti do sukoba interesa kao rezultat strukture i poslovnih aktivnosti ostalih društava s kojima je ona u odnosu matičnog društva ili društva kćeri.

4.  Pisani aranžmani utvrđeni u skladu sa stavkom 1. uključuju sljedeće:

(a) okolnosti koje predstavljaju sukob interesa ili mogu dovesti do sukoba interesa koji može imati za posljedicu znatan rizik od nastanka štete za interese jednog ili više članova sustava poravnanja ili klijenata;

(b) postupke koje treba poštovati i mjere koje je potrebno donijeti za upravljanje takvim sukobima.

5.  Središnja druga ugovorna strana poduzima sve odgovarajuće korake za sprečavanje zlouporabe informacija koje se vode u njenom sustavu i sprečava uporabu tih informacija za ostale poslovne aktivnosti. Fizička osoba koja je usko povezana sa središnjom drugom ugovornom stranom ili pravna osoba koja je u odnosu matičnog društva ili društva kćeri sa središnjom drugom ugovornom stranom ne smije se koristiti povjerljivim informacijama koje se evidentiraju u toj središnjoj drugoj ugovornoj strani u komercijalne svrhe bez prethodne pisane suglasnosti klijenta kojemu pripadaju te povjerljive informacije.

Članak 34.

Kontinuitet poslovanja

1.  Središnja druga ugovorna strana uspostavlja, provodi i održava primjerenu politiku kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od kriznih situacija koji imaju za cilj osigurati očuvanje njenih funkcija, pravovremeni oporavak operacija i ispunjavanje obveza središnje druge ugovorne strane. Tim planom predviđa se oporavak svih transakcija u trenutku smetnji kako bi se središnjoj drugoj ugovornoj strani omogućio siguran nastavak poslovanja i okončanje namire na planirani datum.

2.  Središnja druga ugovorna strana uspostavlja, provodi i održava primjereni postupak kojim se osigurava pravovremena namira ili prijenos imovine i pozicija klijenata i članova sustava poravnanja u slučaju oduzimanja odobrenja na temelju odluke u skladu s člankom 20.

3.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s članovima ESSB-a, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje minimalni sadržaj i zahtjevi vezano uz politiku kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od kriznih situacija.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 35.

Izdvajanje poslovnih procesa

1.  Kada središnja druga ugovorna strana izdvaja poslovne procese, usluge ili aktivnosti, ona ostaje u potpunosti odgovorna za ispunjavanje svih svojih obveza iz ove Uredbe i osigurava da u svakom trenutku:

(a) izdvajanje poslovnih procesa ne dovodi do delegiranja njenih odgovornosti;

(b) odnos i obveze središnje druge ugovorne strane prema njenim članovima sustava poravnanja ili, kada je to potrebno, prema njihovim klijentima se ne mijenjaju;

(c) uvjeti za izdavanje odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani efektivno se ne mijenjaju;

(d) izdvajanje poslovnih procesa ne sprečava izvršavanje supervizorskih i nadzornih funkcija, kao ni izravan pristup za stjecanje relevantnih informacija potrebnih za ispunjavanje tih mandata;

(e) izdvajanjem poslovnih procesa ne uskraćuju se središnjoj drugoj ugovornoj strani potrebni sustavi i kontrole za upravljanje rizicima kojima je izložena;

(f) pružatelj usluga ima zahtjeve u pogledu kontinuiteta poslovanja koji su istovrijedni onima koje je središnja druga ugovorna strana dužna ispuniti u skladu s ovom Uredbom;

(g) središnja druga ugovorna strana i nadalje posjeduje stručnost i sredstva potrebne za ocjenu kvalitete pruženih usluga i organizacijske adekvatnosti i adekvatnosti kapitala pružatelja usluga, za učinkovit nadzor izdvojenih poslovnih procesa i upravljanje rizicima povezanim s izdvajanjem poslovnih procesa i nadzire te procese i upravlja tim rizicima na kontinuiranoj osnovi;

(h) središnja druga ugovorna strana ima izravan pristup relevantnim informacijama izdvojenih poslovnih procesa;

(i) pružatelj usluga surađuje s nadležnim tijelom vezano uz izdvojene poslovne procese;

(j) pružatelj usluga štiti povjerljive informacije koje se odnose na središnju drugu ugovornu stranu i njene članove sustava poravnanja i klijente ili, kada taj pružatelj usluga ima poslovni nastan u trećoj zemlji, osigurava da standardi za zaštitu podataka te treće zemlje ili oni navedeni u sporazumu između dotičnih strana, budu usporedivi standardima za zaštitu podataka na snazi u Uniji.

▼M12

Središnja druga ugovorna strana ne smije izdvajati glavne aktivnosti povezane s upravljanjem rizicima ako to izdvajanje ne odobri nadležno tijelo. Za odluku nadležnog tijela potrebno je mišljenje kolegija na temelju članka 19.

▼B

2.  Nadležno tijelo zahtijeva da središnja druga ugovorna strana jasno, pisanim sporazumom utvrdi svoja prava i obveze i prava i obveze pružatelja usluga.

3.  Središnja druga ugovorna strana na zahtjev stavlja na raspolaganje sve informacije koje su potrebne nadležnom tijelu za ocjenjivanje usklađenosti obavljanja izdvojenih poslovnih procesa s ovom Uredbom.POGLAVLJE 2.

Pravila poslovnog ponašanja

Članak 36.

Opće odredbe

1.  Prilikom pružanja usluga svojim članovima sustava poravnanja, i prema potrebi, njihovim klijentima, središnja druga ugovorna strana postupa pošteno i profesionalno i u skladu s najboljim interesima tih članova sustava poravnanja i klijenata i pouzdanog upravljanja rizicima.

2.  Središnja druga ugovorna strana ima dostupna, transparentna i fer pravila za brzo rješavanje pritužbi.

Članak 37.

Zahtjevi za sudjelovanje

1.  Središnja druga ugovorna strana utvrđuje, kada je to potrebno prema vrsti proizvoda čije se poravnanje obavlja, kategorije prihvatljivih članova sustava poravnanja i kriterije prihvatljivosti, u skladu sa savjetom odbora za rizik sukladno članku 28. stavku 3. Ti kriteriji su nediskriminirajući, transparentni i objektivni kako bi se osigurao fer i otvoren pristup središnjoj drugoj ugovornoj strani i osiguravaju da članovi sustava poravnanja imaju dovoljno financijskih resursa i operativne sposobnosti za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u središnjoj drugoj ugovornoj strani. Kriteriji koji ograničavaju pristup dopušteni su samo pod uvjetom da oni imaju za cilj kontrolu rizika središnje druge ugovorne strane.

2.  Središnja druga ugovorna strana osigurava kontinuiranu primjenu kriterija iz stavka 1. i ima pravovremeni pristup informacijama koje su relevantne za tu procjenu. Središnja druga ugovorna strana provodi, najmanje jednom godišnje, obuhvatnu reviziju usklađenosti njenih članova sustava poravnanja s ovim člankom.

3.  Članovi sustava poravnanja koji obavljaju poravnanje transakcija u ime njihovih klijenata imaju potrebna dodatna financijska sredstva i operativni kapacitet za obavljanje te aktivnosti. Pravila središnje druge ugovorne strane za članove sustava poravnanja omogućavaju joj prikupljanje relevantnih temeljnih informacija radi identifikacije, praćenja i upravljanja relevantnim koncentracijama rizika vezano uz pružanje usluga klijentima. Članovi sustava poravnanja, na zahtjev, obavješćuju središnju drugu ugovornu stranu o kriterijima i aranžmanima koje donesu kako bi omogućili svojim klijentima pristup uslugama središnje druge ugovorne strane. Članovi sustava poravnanja odgovorni su za osiguranje da klijenti ispunjavaju svoje obveze.

4.  Središnja druga ugovorna strana ima objektivne i transparentne postupke za suspenziju i uredno isključenje članova sustava poravnanja koji više ne ispunjavaju kriterije iz stavka 1.

5.  Središnja druga ugovorna strana može uskratiti pristup članovima sustava poravnanja koji ispunjavaju kriterije iz stavka 1. samo kada je to opravdano pisanim putem i utemeljeno na obuhvatnoj analizi rizika.

6.  Središnja druga ugovorna strana može nametnuti posebne dodatne obveze članovima sustava poravnanja, poput sudjelovanja na aukcijama pozicija člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze. Te dodatne obveze razmjerne su riziku koji nosi član sustava poravnanja i ne smiju ograničiti sudjelovanje na određene kategorije članova sustava poravnanja.

Članak 38.

Transparentnost

1.  Središnja druga ugovorna strana i njeni članovi sustava poravnanja javno objavljuju cijene i naknade povezane s uslugama koje pružaju. One objavljuju cijene i naknade za svaku pruženu uslugu odvojeno, kao i diskonte i rabate i uvjete pod kojima se ostvaruje korist od tih smanjenja. Središnja druga ugovorna strana omogućuje svojim članovima sustava poravnanja i, prema potrebi, njihovim klijentima, odvojen pristup specifičnim uslugama koje pruža.

Središnja druga ugovorna strana odvojeno vodi troškove i prihode vezano uz pružene usluge i otkriva te informacije nadležnom tijelu.

2.  Središnja druga ugovorna strana izvješćuje članove sustava poravnanja i klijente o rizicima povezanim s pruženim uslugama.

3.  Središnja druga ugovorna strana izvješćuje svoje članove sustava poravnanja i svoje nadležno tijelo o informacijama o cijenama koje su korištene za izračun njenih izloženosti na kraju dana prema njenim članovima sustava poravnanja.

Središnja druga ugovorna strana javno objavljuje ukupan obujam obračunatih transakcija za svaku vrstu instrumenata čije je poravnanje izvršila.

4.  Središnja druga ugovorna strana javno objavljuje operativne i tehničke zahtjeve vezano uz komunikacijske protokole o formatima sadržaja i poruka kojima se koristi u interakciji s trećim stranama, kao i operativne i tehničke zahtjeve iz članka 7.

5.  Središnja druga ugovorna strana javno objavljuje svako kršenje kriterija iz članka 37. stavka 1. i zahtjeva utvrđenih u stavku 1. ovog članka koje izvrše članovi sustava poravnanja, osim kada nadležno tijelo, nakon savjetovanja s ESMA-om, smatra da bi takva objava predstavljala prijetnju financijskoj stabilnosti ili povjerenju u tržište ili bi ozbiljno ugrozila financijska tržišta ili dovela da nerazmjerne štete uključenim stranama.

▼M11

6.  Središnja druga ugovorna strana osigurava svojim članovima sustava poravnanja alat za simulaciju s pomoću kojeg mogu na bruto osnovi odrediti dodatni inicijalni iznos nadoknade koju središnja druga ugovorna strana može zatražiti nakon poravnanja nove transakcije. Tom alatu može se pristupiti samo na temelju sigurnog pristupa, a rezultati simulacije nisu obvezujući.

7.  Središnja druga ugovorna strana osigurava svojim članovima sustava poravnanja informacije o modelima inicijalnog iznosa nadoknade koje upotrebljava. Za te informacije vrijedi sljedeće:

(a) u njima se jasno objašnjava model inicijalnog iznosa nadoknade i način njegove primjene;

(b) u njima se jasno objašnjavaju ključne pretpostavke i ograničenja modela inicijalnog iznosa nadoknade te okolnosti u kojima te pretpostavke više nisu valjane;

(c) one su dokumentirane.

▼B

Članak 39.

Odvajanje i prenosivost

1.  Središnja druga ugovorna strana vodi odvojenu evidenciju i račune čime omogućava da u bilo kojem trenutku i bez odgode, razlikuje u računima kod središnje druge ugovorne strane imovinu i pozicije koji se vode za račun jednog člana sustava poravnanja od imovine i pozicija koji se vode za račun bilo kojeg drugog člana sustava poravnanja i od vlastite imovine.

2.  Središnja druga ugovorna strana nudi vođenje odvojene evidencije i računa čime omogućava svakom članu sustava poravnanja da razlikuje u računima kod središnje druge ugovorne strane imovinu i pozicije tog člana sustava poravnanja od imovine i pozicija koji se vode za račun njegovih klijenata („odvajanje zbirnih računa za klijente”).

3.  Središnja druga ugovorna strana nudi vođenje odvojene evidencije i računa čime omogućava svakom članu sustava poravnanja da razlikuje u računima kod središnje druge ugovorne strane imovinu i pozicije koji se vode za račun određenog klijenta od one imovine i pozicija koji se vode za račun ostalih klijenata („odvajanje pojedinačnih računa za klijente”). Na zahtjev, središnja druga ugovorna strana nudi članovima sustava poravnanja mogućnost otvaranja više računa na vlastito ime ili za račun njihovih klijenata.

4.  Član sustava poravnanja vodi odvojenu evidenciju i račune koji mu omogućavaju da razlikuje, i u računima koji se vode kod središnje druge ugovorne strane i u vlastitim računima, svoju imovinu i pozicije od imovine i pozicija koje se vode za račun njegovih klijenata kod središnje druge ugovorne strane.

5.  Član sustava poravnanja nudi svojim klijentima, barem, izbor između odvajanja zbirnih računa za klijente i odvajanja pojedinačnih računa za klijente i obavješćuje ih o troškovima i razini zaštite iz stavka 7. povezanih sa svakom od tih opcija. Klijent potvrđuje svoj izbor pisanim putem.

6.  Kada se klijent odluči za odvajanje pojedinačnih računa za klijente, svaki iznos nadoknade koji premašuje zahtjeve klijenta se također knjiži na središnju drugu ugovornu stranu i odvaja se od iznosa nadoknada ostalih klijenata ili članova sustava poravnanja i ne izlaže se gubicima povezanima s pozicijama koje se knjiže na drugom računu.

7.  Središnje druge ugovorne strane i članovi sustava poravnanja javno objavljuju razine zaštite i troškove povezane s različitim razinama odvajanja koje nude i nude te usluge pod prihvatljivim komercijalnim uvjetima. Podaci o različitim razinama odvajanja uključuju opis glavnih pravnih implikacija pojedinačnih razina odvajanja kao i informacije o mjerodavnom stečajnom pravu u odnosnim jurisdikcijama.

8.  Središnja druga ugovorna strana ima pravo uporabe vezano uz iznose nadoknade ili doprinose u jamstveni fond koji se prikupljaju putem ugovora o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima, u smislu članka 2. stavka 1. točke (c) Direktive 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu ( 17 ), pod uvjetom da je uporaba takvih ugovora predviđena njenim pravilima poslovanja. Član sustava poravnanja potvrđuje svoje prihvaćanje pravila poslovanja pisanim putem. Središnja druga ugovorna strana javno objavljuje pravo uporabe koje se izvršava u skladu s člankom 47.

9.  Zahtjev za razlikovanjem imovine i pozicija u računima kod središnje druge ugovorne strane je ispunjen kada:

(a) se imovina i pozicije knjiže u odvojenim računima;

(b) se sprečava netiranje pozicija knjiženih na različitim računima;

(c) imovina koja obuhvaća pozicije knjižene na računu nije izložena gubicima povezanim s pozicijama koje se knjiže na drugom računu.

10.  Imovina se odnosi na kolateral koji se drži za pokrivanje pozicija i uključuje pravo na prijenos imovine jednak tom kolateralu ili primitcima realizacije bilo kojeg kolaterala, ali ne uključuje doprinose u jamstveni fond.

▼M11

11.  Nacionalnim propisima država članica o nesolventnosti ne sprečava se središnju drugu ugovornu stranu da djeluje u skladu s člankom 48. stavcima 5., 6. i 7. u pogledu imovine i pozicija koji se knjiže na računima kako je navedeno u stavcima od 2. do 5. ovog članka.

▼BPOGLAVLJE 3.

Bonitetni zahtjevi

Članak 40.

Upravljanje izloženošću

Središnja druga ugovorna strana mjeri i ocjenjuje svoju likvidnost i kreditne izloženosti prema svakom članu sustava poravnanja i, prema potrebi, prema drugoj središnjoj drugoj ugovornoj strani s kojom je sklopila ugovor o međudjelovanju, gotovo u realnom vremenu. Središnja druga ugovorna strana ima pravovremeni pristup na nediskriminirajućoj osnovi relevantnim izvorima za formiranje cijena radi učinkovitog mjerenja njenih izloženosti. To se obavlja uz prihvatljivu cijenu.

Članak 41.

Zahtjevi za iznosom nadoknade

1.  Središnja druga ugovorna strana određuje, poziva i prikuplja iznose nadoknade kako bi ograničila svoje kreditne izloženosti koje proizlaze od njenih članova sustava poravnanja i, prema potrebi, od središnjih drugih ugovornih strana s kojima ima sklopljene ugovore o međudjelovanju. Ti iznosi nadoknade su dovoljni za pokriće mogućih izloženosti za koje središnja druga ugovorna strana procjenjuje da će se pojaviti do likvidacije dotičnih pozicija. One su također dovoljne za pokriće gubitaka koji proizlaze iz najmanje 99 % kretanja izloženosti tijekom određenog vremenskog razdoblja i osiguravaju potpunu kolateralizaciju izloženosti središnje druge ugovorne strane prema svim njenim članovima sustava poravnanja, i, prema potrebi, prema središnjim drugim ugovornim stranama s kojima ima sklopljene ugovore o međudjelovanju, najmanje jednom dnevno. Središnja druga ugovorna strana redovito prati i, prema potrebi, revidira razinu svojih iznosa nadoknada u svjetlu trenutnih uvjeta na tržištu uzimajući u obzir moguće procikličke učinke takvih revizija.

2.  Pri određivanju zahtjeva za iznosom nadoknade, središnja druga ugovorna strana donosi modele i parametre koji uzimaju u obzir rizična obilježja proizvoda čije se poravnanje obavlja i uzimaju u obzir vremensko razdoblje između prikupljanja iznosa nadoknade, tržišne likvidnosti i mogućnosti promjena tijekom trajanja transakcije. Modele i parametre potvrđuje nadležno tijelo i oni podliježu mišljenju u skladu s člankom 19.

3.  Središnja druga ugovorna strana poziva i prikuplja iznose nadoknade na dnevnoj osnovi, barem kada su premašeni unaprijed definirani pragovi.

4.  Središnja druga ugovorna strana poziva i prikuplja iznose nadoknade koji su primjereni za pokriće rizika koji proizlazi iz pozicija u računima koji se vode u skladu s člankom 39., vezano uz određene financijske instrumente. Središnja druga ugovorna strana može izračunati iznose nadoknade za portfelj financijskih instrumenata pod uvjetom da je metodologija kojom se koristi razborita i solidna.

5.  Kako bi osigurala dosljednu primjenu ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s EBA-om i ESSB-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju odgovarajući postotak i vremenski okviri razdoblja likvidacije i izračun povijesne volatilnosti, kako je navedeno u stavku 1., koji se uzimaju u obzir za različite vrste financijskih instrumenata, vodeći računa o cilju ograničavanja procikličnosti i uvjete pod kojima je moguće provesti prakse vezano uz portfeljne iznose nadoknade, navedene u stavku 4.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 42.

Jamstveni fond

1.  Kako bi ograničila daljnju kreditnu izloženost prema svojim članovima, središnja druga ugovorna strana održava unaprijed financiran jamstveni fond za pokriće gubitaka koji premašuju gubitke koji se pokrivaju zahtjevima za iznos nadoknade utvrđenima u članku 41., a proizlaze iz neispunjavanja obveza, uključujući pokretanje postupka stečaja jednog ili više članova sustava poravnanja.

Središnja druga ugovorna strana određuje minimalni iznos ispod kojeg jamstveni fond ni u kojim okolnostima ne smije pasti.

2.  Središnja druga ugovorna strana određuje minimalnu veličinu doprinosa u jamstveni fond i kriterije za izračun doprinosa pojedinačnih članova sustava poravnanja. Doprinosi su razmjerni izloženostima svakog člana sustava poravnanja.

3.  Jamstveni fond omogućava središnjoj drugoj ugovornoj strani barem podnošenje, u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima, neispunjavanja obveza člana sustava poravanja prema kojemu ona ima najveće izloženosti ili drugog i trećeg najvećeg člana sustava poravnanja, ako je ukupan zbroj izloženosti prema njima veći. Središnja druga ugovorna strana izrađuje scenarije ekstremnih ali mogućih tržišnih uvjeta. Ti scenariji uključuju najvolatilnija razdoblja koja su iskusila tržišta kojima središnja druga ugovorna strana pruža svoje usluge kao i niz mogućih budućih scenarija. Oni uzimaju u obzir iznenadnu prodaju financijskih sredstava i naglo smanjenje tržišne likvidnosti.

4.  Središnja druga ugovorna strana može uspostaviti više od jednog jamstvenog fonda za različite vrste instrumenata čije poravnanje obavlja.

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, u uskoj suradnji s ESSB-om i nakon savjetovanja s EBA-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje okvir za definiranje ekstremnih ali mogućih tržišnih uvjeta iz stavka 3., koji se koriste prilikom definiranja veličine jamstvenog fonda i ostalih financijskih sredstava iz članka 43.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 43.

Ostala financijska sredstva

1.  Središnja druga ugovorna strana održava dostatna unaprijed financirana dostupna financijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka koji premašuju gubitke koji se pokrivaju zahtjevima za iznosom nadoknade utvrđenima u članku 41. i jamstvenim fondom kako je navedeno u članku 42. Ta unaprijed financirana financijska sredstva uključuju namjenska sredstva središnje druge ugovorne strane koja su središnjoj drugoj ugovornoj strani dostupna bez ograničenja i koja se ne smiju koristiti za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 16.

2.  Jamstveni fond iz članka 42. i ostala financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka u svakom trenutku omogućavaju središnjoj drugoj ugovornoj da podnese u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima, neispunjavanje obveza najmanje dva člana sustava poravnanja prema kojima ima najveće izloženosti.

3.  Središnja druga ugovorna strana može zahtijevati od članova sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze da osiguraju dodatna sredstva u slučaju da drugi član sustava poravnanja ne ispunjava obveze. Izloženost članova sustava poravnanja središnje druge ugovorne strane prema središnjoj drugoj ugovornoj strani je ograničena.

Članak 44.

Kontrole likvidnosnog rizika

1.  Središnja druga ugovorna strana u svakom trenutku ima pristup adekvatnoj likvidnosti za obavljanje svojih usluga i aktivnosti. U tu svrhu ona pribavlja potrebne kreditne linije ili slične aranžmane za pokriće svojih likvidnosnih potreba u slučaju da financijska sredstva koja joj stoje na raspolaganju nisu odmah dostupna. Član sustava poravnanja, matično društvo ili društvo kći tog člana sustava poravnanja zajedno ne smiju osigurati više od 25 % kreditnih linija potrebnih središnjoj drugoj ugovornoj strani.

Središnja druga ugovorna strana mjeri, na dnevnoj osnovi, svoje moguće likvidnosne potrebe. Pri tome uzima u obzir likvidnosni rizik koji proizlazi iz neispunjavanja obveza najmanje dva člana sustava poravnanja prema kojima ima najveće izloženosti.

2.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s mjerodavnim tijelima i članovima ESSB-a, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje okvir za upravljanje likvidnosnim rizikom koji središnje druge ugovorne strane trebaju podnijeti u skladu sa stavkom 1.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 45.

Redoslijed pokrića nepodmirenih obveza

1.  Središnja druga ugovorna strana za pokriće dugova koristi iznose nadoknade člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze prije uporabe ostalih financijskih sredstava.

2.  Kada iznosi nadoknade člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze nisu dovoljni za pokriće gubitaka koje ima središnja druga ugovorna strana, za pokriće tih gubitaka središnja druga ugovorna strana koristi doprinose iz jamstvenog fonda člana koji ne ispunjava svoje obveze.

3.  Središnja druga ugovorna strana koristi doprinose iz jamstvenog fonda članova sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze i druga financijska sredstva iz članka 43. stavka 1. samo nakon što je iscrpila doprinose člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze.

4.  Središnja druga ugovorna strana prvo koristi namjenski kapital a ne doprinose iz jamstvenog fonda članova sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze. Središnja druga ugovorna strana ne smije koristiti iznose nadoknade članova sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze za pokriće gubitaka koji proizlaze iz neispunjavanja obveza drugog člana sustava poravnanja.

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s mjerodavnim nadležnim tijelima i članovima ESSB-a, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje metodologija za izračun i održavanje iznosa kapitala središnjih drugih ugovornih strana koja se koriste u skladu sa stavkom 4.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 46.

Kolateralni zahtjevi

1.  Središnja druga ugovorna strana prihvaća visoko likvidni kolateral koji nosi minimalni kreditni i tržišni rizik za pokriće njene početne i tekuće izloženosti prema njenim članovima sustava poravnanja. U slučaju nefinancijskih drugih ugovornih strana, središnja druga ugovorna strana može prihvatiti bankovna jamstva, uzimajući u obzir ta jamstva prilikom izračuna njene izloženosti prema banci koja je član sustava poravnanja. Ona primjenjuje odgovarajuće korektivne faktore na vrijednosti imovine koji ukazuju na moguć pad njihove vrijednosti u razdoblju od njihove posljednje revalorizacije i trenutka do kojeg se mogu opravdano smatrati likvidiranima. Pri utvrđivanju prihvatljivog kolaterala i odgovarajućih korektivnih faktora, ona uzima u obzir likvidnosni rizik koji proizlazi iz neispunjavanja obveza određenog sudionika na tržištu i rizik koncentracije vezano uz određenu imovinu.

2.  Središnja druga ugovorna strana može prihvatiti, kada je to primjereno i dovoljno razborito, temeljnu imovinu ugovora o izvedenicama ili financijski instrument iz kojeg proizlazi izloženost središnje druge ugovorne strane, kao kolateral za pokriće njenih zahtjeva za iznosom nadoknade.

3.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s EBA-om, ESRB-om i ESSB-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje:

(a) vrsta kolaterala koja bi se mogla smatrati visoko likvidnom, poput gotovine, zlata, državnih obveznica i korporacijskih obveznica visoke kvalitete i pokrivenih obveznica;

(b) korektivni faktori iz stavka 1. i;

(c) uvjeti pod kojima se jamstva poslovnih banaka mogu prihvatiti kao kolateral u skladu sa stavkom 1.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 47.

Investicijska politika

1.  Središnja druga ugovorna strana ulaže svoja financijska sredstva samo u gotovinu ili u visoko likvidne financijske instrumente koji nose minimalni tržišni i kreditni rizik. Ulaganja središnje druge ugovorne strane moraju biti takva da ih je moguće brzo unovčiti uz minimalni negativan učinak na cijene.

2.  Iznos kapitala, uključujući zadržanu dobit i rezerve središnje druge ugovorne strane koji nisu uloženi u skladu sa stavkom 1., ne uzimaju se u obzir za potrebe članka 16. stavka 2. ili članka 45. stavka 4.

3.  Financijski instrumenti koji služe kao iznosi nadoknade ili doprinosi u jamstveni fond deponiraju se, kada su dostupni, kod upravitelja sustava za namiru vrijednosnih papira koji osiguravaju punu zaštitu tih financijskih instrumenata. Mogu se koristiti i drugi vrlo sigurni aranžmani s financijskim institucijama koje imaju odobrenje.

4.  Gotovinski depoziti središnje druge ugovorne strane obavljaju se putem vrlo sigurnih aranžmana s financijskim institucijama koje imaju odobrenje ili uporabom stalno raspoloživih sredstava središnjih banaka ili drugim sličnim načinom koji utvrde središnje banke.

5.  Kada središnja druga ugovorna strana deponira imovinu kod treće strane, ona osigurava mogućnost odvojene identifikacije imovine koja pripada članovima sustava poravnanja od imovine koja pripada središnjoj drugoj ugovornoj strani pomoću različito naslovljenih računa u knjigama treće strane ili nekim drugim istovrijednim mjerama kojima se postiže ista razina zaštite. Središnja druga ugovorna strana ima otvoren pristup financijskim instrumentima kada je to potrebno.

6.  Središnja druga ugovorna strana ne ulaže svoj kapital ili iznose koji proizlaze iz zahtjeva utvrđenih u člancima 41., 42., 43. ili 44. u vlastite vrijednosne papire ili vrijednosne papire njenog matičnog društva ili društva kćeri.

7.  Pri donošenju odluka o ulaganju, središnja druga ugovorna strana uzima u obzir njenu ukupnu izloženost kreditnom riziku prema pojedinačnim dužnicima i osigurava da njena ukupna izloženost svakom pojedinačnom dužniku ostane u prihvatljivim granicama koncentracije.

8.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s EBA-om i ESSB-om, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju financijski instrumenti koji se mogu smatrati visoko likvidnima i koji nose minimalni kreditni i tržišni rizik kako je navedeno u stavku 1., vrlo sigurni aranžmani iz stavaka 3. i 4. i granice koncentracije iz stavka 7.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 48.

Postupci u slučaju neispunjavanja obveza

1.  Središnja druga ugovorna strana ima uspostavljene detaljne postupke za slučajeve kada član sustava poravnanja ne ispunjava zahtjeve za sudjelovanje središnje druge ugovorne strane utvrđene u članku 37. u roku i u skladu s postupcima koje utvrđuje središnja druga ugovorna strana. Središnja druga ugovorna strana detaljno navodi postupke koje treba slijediti u slučaju kada središnja druga ugovorna strana ne objavi neispunjavanje obveza od strane člana sustava poravnanja. Ti se postupci preispituju jednom godišnje.

2.  Središnja druga ugovorna strana odmah poduzima mjere za obuzdavanje gubitaka i likvidnosnih pritisaka koji proizlaze iz neispunjavanja obveza i osigurava da zatvaranje pozicija bilo kojeg člana sustava poravnanja ne narušava njeno poslovanje ili izlaže članove sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze gubicima koje oni ne mogu predvidjeti ili kontrolirati.

3.  Kada središnja druga ugovorna strana smatra da član sustava poravnanja neće biti u mogućnosti ispuniti svoje buduće obveze, ona odmah obavješćuje nadležno tijelo prije objave ili pokretanja postupka o neispunjavanju obveza. Nadležno tijelo odmah dostavlja tu informaciju ESMA-i, relevantnim članovima ESSB-a i tijelu odgovornom za nadzor člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze.

4.  Središnja druga ugovorna strana provjerava provedivost njenih postupaka u slučaju neispunjavanja obveza. Ona poduzima sve odgovarajuće korake kako bi osigurala da ima pravne ovlasti za unovčenje vlasničkih pozicija člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze i za prijenos ili unovčenje pozicija klijenata člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze.

5.  Kada se imovina i pozicije bilježe u evidenciji i računima središnje druge ugovorne strane kao da se drže za račun klijenata člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze u skladu s člankom 39. stavkom 2., središnja druga ugovorna strana se barem ugovorno obvezuje na pokretanje postupaka za prijenos imovine i pozicija koje drži član sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze za račun svojih klijenata drugom članu sustava poravnanja kojega odrede svi dotični klijenti, na njihov zahtjev i bez suglasnosti člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze. Taj drugi član sustava poravnanja obvezan je prihvatiti tu imovinu i pozicije samo ako je prethodno ušao u ugovorni odnos s klijentima kojim se obvezao na to. Ako se prijenos tom drugom članu sustava poravnanja nije dogodio iz bilo kojeg razloga tijekom unaprijed definiranog razdoblja za prijenos navedenog u njenim pravilima poslovanja, središnja druga ugovorna strana može poduzeti sve mjere koje joj dopuštaju njena pravila za aktivno upravljanje njenim rizicima u odnosu na te pozicije, uključujući likvidaciju imovine i pozicija koje drži član sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze za račun svojih klijenata.

6.  Kada se imovina i pozicije bilježe u evidenciji i računima središnje druge ugovorne strane kao da se drže za račun klijenta člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze u skladu s člankom 39. stavkom 2., središnja druga ugovorna strana se barem ugovorno obvezuje na pokretanje postupaka za prijenos imovine i pozicija koje drži član sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze za račun klijenta drugom članu sustava poravnanja kojega odredi taj klijent, na zahtjev klijenta i bez suglasnosti člana sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze. Taj drugi član sustava poravnanja obvezan je prihvatiti tu imovinu i pozicije samo ako je prethodno ušao u ugovorni odnos s klijentom kojim se obvezao na to. Ako se prijenos tom drugom članu sustava poravnanja nije dogodio iz bilo kojeg razloga tijekom unaprijed definiranog razdoblja za prijenos navedenog u njegovim pravilima poslovanja, središnja druga ugovorna strana može poduzeti sve mjere koje joj dopuštaju njena pravila za aktivno upravljanje njenim rizicima u odnosu na te pozicije, uključujući likvidaciju imovine i pozicija koje drži član sustava poravnanja koji ne ispunjava obveze za račun klijenta.

7.  Kolateral klijenata koji se odvaja u skladu s člankom 39. stavcima 2. i 3. koristi se isključivo za pokriće pozicija koje se drže za njihov račun. Svaki saldo koji duguje središnja druga ugovorna strana nakon završetka postupka upravljanja neispunjenim obvezama člana sustava poravnanja od strane središnje druge ugovorne strane vraća se klijentima kada su oni poznati središnjoj drugoj ugovornoj strani, ili ako oni to nisu, članu sustava poravnanja za račun njegovih klijenata.

Članak 49.

Preispitivanje modela, ispitivanje otpornosti na stres i retroaktivno ispitivanje

▼M12

1.  Središnja druga ugovorna strana redovito preispituje modele i parametre za izračun svojih zahtjeva za iznosom nadoknade, doprinosa u jamstveni fond, zahtjeva za kolateral i ostalih mehanizama za kontrolu rizika. Ona podvrgava modele strogim i čestim ispitivanjima otpornosti na stres radi procjene njihove otpornosti u ekstremnim, ali mogućim tržišnim uvjetima i provodi retroaktivna ispitivanja radi procjene pouzdanosti primijenjene metodologije. Središnja druga ugovorna strana osigurava neovisnu potvrdu, obavješćuje svoje nadležno tijelo i ESMA-u o rezultatima provedenih ispitivanja i osigurava njihovu potvrdu u skladu sa stavcima 1.a, 1.b, 1.c, 1.d i 1.e prije donošenja svih značajnih promjena modela i parametara.

Za donesene modele i parametre, kao i za sve njihove značajne promjene, potrebno je mišljenje kolegija u skladu sa sljedećim stavcima.

ESMA osigurava prosljeđivanje informacija o rezultatima ispitivanja otpornosti na stres europskim nadzornim tijelima, ESSB-u i Jedinstvenom sanacijskom odboru kako bi im omogućila da procijene izloženost financijskih društava neispunjavanju obveza od strane središnjih drugih ugovornih strana.

▼M12

1.a  Ako središnja druga ugovorna strana namjerava donijeti bilo kakvu značajnu promjenu modela i parametara iz stavka 1., nadležnom tijelu i ESMA-i podnosi zahtjev za potvrdu te izmjene. Središnja druga ugovorna strana svojim zahtjevima prilaže neovisnu potvrdu planirane izmjene. Nadležno tijelo i ESMA svaki zasebno središnjoj drugoj ugovornoj strani potvrđuju primitak potpunog zahtjeva.

1.b  U roku od 50 radnih dana od primitka potpunih zahtjeva nadležno tijelo i ESMA svaki zasebno provode procjenu rizika značajne promjene i podnose svoja izvješća kolegiju osnovanom u skladu s člankom 18.

1.c  Kolegij u roku od 30 radnih dana od primitka izvješćâ iz stavka 1.b donosi mišljenje većinom glasova u skladu s člankom 19. stavkom 3. Neovisno o privremenom donošenju u skladu sa stavkom 1.e, nadležno tijelo ne smije donijeti odluku o dodjeli ili odbijanju potvrde za značajne promjene modela i parametara dok kolegij ne donese to mišljenje, osim ako kolegij nije donio mišljenje unutar roka.

1.d  Nadležno tijelo i ESMA svaki zasebno u roku od 90 radnih dana od primitka zahtjevâ iz stavka 1.a obavješćuju središnju drugu ugovornu stranu te se obavješćuju međusobno, u pisanom obliku i uz navođenje detaljno obrazloženog objašnjenja, o tome je li potvrda dodijeljena ili odbijena.

1.e  Središnja druga ugovorna strana ne može donijeti značajne promjene modela i parametara iz stavka 1. prije nego što dobije potvrde svojeg nadležnog tijela i ESMA-e. Kada je to opravdano, nadležno tijelo uz suglasnost ESMA-e može dopustiti privremeno donošenje pojedine značajne promjene tih modela ili parametara prije nego što ih se potvrdi.

▼B

2.  Središnja druga ugovorna strana redovito ispituje ključne aspekte svojih postupaka u slučaju neispunjavanja obveza i poduzima sve odgovarajuće korake kako bi osigurala da ih razumiju svi članovi sustava poravnanja i da svi članovi sustava poravnanja imaju uspostavljene primjerene aranžmane za odgovor u slučaju događaja neispunjavanja obveza.

3.  Središnja druga ugovorna strana javno objavljuje ključne informacije o svom modelu za upravljanje rizicima i pretpostavkama koje su korištene za obavljanje ispitivanja otpornosti na stres iz stavka 1.

4.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA, nakon savjetovanja s EBA-om, drugim mjerodavnim nadležnim tijelima i članovima ESSB-a, izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje:

(a) vrsta ispitivanja koja se provode za različite vrste financijskih instrumenata i portfelja;

(b) uključenost članova sustava poravnanja ili ostalih strana u tim ispitivanjima;

(c) učestalost ispitivanja;

(d) vremensko razdoblje ispitivanja;

(e) ključne informacije iz stavka 3.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 30. rujna 2012.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M12

5.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu ovog članka, ESMA nakon savjetovanja s EBA-om, drugim relevantnim nadležnim tijelima i članovima ESSB-a izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima se određuju uvjeti pod kojima su promjene modela i parametara iz stavka 1. značajne.

ESMA Komisiji podnosi taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do 2. siječnja 2021.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 50.

Namira

1.  Kada je to izvodivo i moguće, središnja druga ugovorna strana se koristi novcem središnje banke za namiru svojih transakcija. Kada se ne koristi novac središnje banke, poduzimaju se koraci za strogo ograničavanje rizika namire gotovog novca.

2.  Središnja druga ugovorna strana jasno navodi svoje obveze u pogledu isporuke financijskih instrumenata, kao i podatak ima li obvezu izvršavati ili primati isporuku financijskog instrumenta ili nadoknađuje li sudionicima gubitke koji nastanu u postupku isporuke.

3.  Kada središnja druga ugovorna strana ima obvezu izvršavati ili primati isporuke financijskih instrumenata, ona eliminira osnovni rizik uporabom mehanizma isporuka po plaćanju (engl. delivery-versus-payment) ako je to moguće.

▼M1POGLAVLJE 4.

Izračuni i izvješćivanje za potrebe Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 50.a

Izračun KCCP

1.  Za potrebe članka 308. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva ( 18 ), središnja druga ugovorna strana izračunava KCCP na način naveden u stavku 2. ovog članka za sve ugovore i transakcije čije poravnanje ona obavlja za sve svoje klirinške članove koji su obuhvaćeni danim jamstvenim fondom.

2.  Središnja druga ugovorna strana izračunava hipotetski kapital (KCCP) kako slijedi:

image

pri čemu:

EBRMi = vrijednost izloženosti prije smanjenja rizika koja je jednaka vrijednosti izloženosti središnje druge ugovorne strane prema klirinškom članu i koja proizlazi iz svih ugovora i transakcija s tim klirinškim članom, izračunata bez uzimanja u obzir kolaterala kojeg je dao taj klirinški član;

IMi = inicijalna marža koju klirinški član i daje središnjoj drugoj ugovornoj strani;

DFi = preduplate klirinškog člana i;

RW = ponder rizika od 20 %;

stopa kapitala = 8 %.

Sve vrijednosti u formuli u prvom podstavku odnose se na vrednovanje na kraju dana prije nego što se uplate marže koje su pozvane za uplatu pri posljednjem pozivu za uplatu marže tog dana.

3.  Središnja druga ugovorna strana provodi izračun koji se traži u skladu sa stavkom 2. najmanje jednom tromjesečno ili češće ako to zahtijevaju nadležna tijela onih klirinških članova koji su institucije.

4.  Za potrebe stavka 3. EBA sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se, pobliže određuje sljedeće:

(a) učestalost i datum izračuna iz stavka 2.;

(b) situacija u kojima nadležno tijelo institucije koja djeluje kao klirinški član može zahtijevati veće učestalosti izračuna i izvješćivanja od onih iz točke (a).

EBA dostavlja Komisiji navedeni nacrt provedbenih tehničkih standarda do 1. siječnja 2014.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 50.b

Opća pravila za izračun KCCP

Za potrebe izračuna iz članka 50.a stavka 2., primjenjuje se sljedeće:

(a) središnja druga ugovorna strana izračunava vrijednost izloženosti prema svojim klirinškim članovima kako slijedi:

i. za izloženosti koje proizlaze iz ugovora i transakcija navedenih u članku 301. stavku 1. točkama (a) i (d) Uredbe (EU) br. 575/2013, izračunava ih u skladu s metodom tržišne vrijednosti utvrđenom u članku 274.;

ii. za izloženosti koje proizlaze iz ugovora i transakcija navedenih u članku 301. stavku 1. točkama (b), (c) i (e) Uredbe (EU) br. 575/2013, središnja druga ugovorna strana izračunava ih u skladu sa složenom metodom financijskoga kolaterala iz članka 223. te Uredbe s regulatornim korektivnim faktorima, navedenima u člancima 223. i 224. te Uredbe. Iznimka iz točke (a) članka 285. stavka 3. te Uredbe ne primjenjuje se;

iii. za izloženosti koje proizlaze iz transakcija koje nisu navedene u članku 301. stavku 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i koje podrazumijevaju samo rizik namire, središnja druga ugovorna strana izračunava ih u skladu s dijelom trećim, glavom V. te Uredbe;

(b) za institucije koje su obuhvaćene Uredbom (EU) br. 575/2013, skupovi za netiranje jednaki su onima definiranima u dijelu trećem, glavi II. te Uredbe;

(c) pri izračunu vrijednosti iz točke (a), središnja druga ugovorna strana oduzima od svojih izloženosti kolateral koji su dali njezini klirinški članovi, primjereno umanjen za regulatorne korektivne faktore u skladu sa složenom metodom financijskoga kolaterala iz članka 224. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(e) kada središnja druga ugovorna strana ima izloženosti prema jednoj ili više središnjih drugih ugovornih strana, ona tretira te izloženosti kao da su izloženosti klirinškim članovima te u izračun KCCP uključuje sve marže ili preduplate u fond koje je primila od tih središnjih drugih ugovornih strana;

(f) kada središnja druga ugovorna strana ima obvezujući ugovorni aranžman sa svojim klirinškim članovima koji joj omogućava da cijelu inicijalnu maržu ili dio inicijalne marže primljene od njezinih klirinških članova iskoristi kao preduplate u fond, za potrebe izračuna iz stavka 1. središnja druga ugovorna strana smatra tu inicijalnu maržu preduplatama u fond, a ne inicijalnim maržama;

(h) pri primjeni metode tržišne vrijednosti u skladu s člankom 274. Uredbe (EU) br 575/2013, središnja druga ugovorna strana zamjenjuje formulu iz članka 298. stavka 1. točke (c) podtočke ii. te Uredbe sljedećim:

image

gdje se brojitelj NGR izračunava u skladu s člankom 274. stavkom 1. te Uredbe neposredno prije same razmjene varijacijskih marži na kraju razdoblja namire, a nazivnik je bruto trošak zamjene;

(i) kada središnja druga ugovorna strana ne može izračunati vrijednost NGR-a iz članka 298. stavka 1. točke (c) podtočke ii. Uredbe (EU) br. 575/2013, ona:

i. o tome obavješćuje njezine klirinške članove koji su institucije i njihova nadležna tijela o nemogućnosti izračuna NGR-a i razloga zbog kojih ona ne može napraviti taj izračun;

ii. tijekom razdoblja od tri mjeseca, ona se može koristiti vrijednošću NGR-a od 0,3 za izračun PCEred iz točke (h) ovog članka;

(j) kada, na kraju razdoblja iz točke i. podtočke ii., središnja druga ugovorna strana još uvijek nije u mogućnosti izračunati vrijednost NGR-a, ona čini sljedeće:

i. prestaje izračunavati KCCP;

ii. obavješćuje svoje klirinške članove koji su institucije i njihova nadležna tijela da je prestala izračunavati KCCP;

(k) za potrebe izračuna potencijalne buduće izloženosti za opcije i opcije za ugovor o razmjeni u skladu s metodom tržišne vrijednosti iz članka 274. Uredbe (EU) br. 575/2013, središnja druga ugovorna strana množi zamišljeni iznos ugovora apsolutnom vrijednošću delta opcije (
image ) iz članka 280. stavka 1. točke (a) te Uredbe;

(l) kada središnja druga ugovorna strana ima više jamstvenih fondova, izračun iz članka 50.a stavka 2. provodi za svaki jamstveni fond posebno.

Članak 50.c

Izvješćivanje informacija

1.  Za potrebe članka 308. Uredbe (EU) br. 575/2013, središnja druga ugovorna strana izvješćuje sljedeće informacije svojim klirinškim članovima koji su institucije i njihovim nadležnim tijelima:

(a) hipotetski kapital KCCP;

(b) iznos preduplata (DFCM );

(c) iznos njezinih financijskih sredstava koji se temelje na preduplatama, a koje je obvezna upotrijebiti, bilo u skladu sa zakonom ili u skladu s ugovornim sporazumom s njezinim klirinškim članovima za pokriće gubitaka nakon nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog ili više njezinih klirinških članova prije nego što se počnu upotrebljavati doprinosi u jamstveni fond ostalih klirinških članova (DFCCP );

(d) ukupan broj njezinih klirinških članova (N);

(e) faktor koncentracije (β), kako je naveden u članku 50.d.

Kada središnja druga ugovorna strana ima više jamstvenih fondova, informacije iz prvog podstavka iskazuje za svaki jamstveni fond zasebno.

2.  Središnja druga ugovorna strana izvješćuje svoje klirinške članove koji su institucije barem tromjesečno, ili češće na zahtjev nadležnih tijela tih klirinških članova.

3.  EBA sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje sljedeće:

(a) jedinstveni obrazac za potrebe izvješćivanja iz stavka 1.;

(b) učestalost i datumi izvješćivanja iz stavka 2.;

(c) situacije u kojima nadležna tijela institucije koja djeluje kao klirinški član može zahtijevati učestalije izvješćivanje od onog navedenog u točki (b).

EBA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do 1. siječnja 2014.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 50.d

Izračun specifičnih stavki koje iskazuju središnje druge ugovorne strane

Za potrebe članka 50.c, primjenjuje se sljedeće:

(a) kada je pravilima središnje druge ugovorne strane određeno da se ona u cijelosti ili djelomično koristi svojim financijskim sredstvima istodobno s preduplatama njezinih klirinških članova na način koji ta sredstva čini jednakima preduplatama klirinškog člana u smislu njihovog apsorbiranja gubitaka središnje druge ugovorne strane u slučaju nastanka statusa neispunjavanja obveza ili insolventnosti jednog ili više njezinih klirinških članova, središnja druga ugovorna strana dodaje odgovarajući iznos tih sredstava DFCM-u;

(b) kada je pravilima središnje druge ugovorne strane određeno da se ona u cijelosti ili djelomično koristi svojim financijskim sredstvima za pokriće svojih gubitaka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza jednog ili više njezinih klirinških članova nakon što je iscrpila svoj jamstveni fond, ali prije njezinog pozivanja na ugovorene doprinose njezinih klirinških članova, središnja druga ugovorna strana dodaje odgovarajući iznos tih dodatnih financijskih sredstava (DFa CCP) ukupnom iznosu preduplata (DF) kako slijedi:
image

image

(c) središnja druga ugovorna strana izračunava faktor koncentracije (β) u skladu sa sljedećom formulom:

image

pri čemu je:

PCEred,1

=

smanjeni iznos potencijalne buduće kreditne izloženosti svih ugovora i transakcije središnje druge ugovorne strane s klirinškim članom i;

PCEred,1

=

smanjeni iznos potencijalne buduće kreditne izloženosti svih ugovora i transakcije središnje druge ugovorne strane s klirinškim članom koji ima najvišu vrijednost PCEred-a;

PCEred,1

=

smanjeni iznos potencijalne buduće kreditne izloženosti svih ugovora i transakcije središnje druge ugovorne strane s klirinškim članom s drugom najvećom vrijednošću PCEred-a.

▼BGLAVA V.

UGOVORI O MEĐUDJELOVANJU

Članak 51.

Ugovori o međudjelovanju

1.  Središnja druga ugovorna strana može sklopiti ugovore o međudjelovanju s drugom središnjom ugovornom stranom ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u člancima 52., 53. i 54.

2.  Prilikom sklapanja ugovora o međudjelovanju s drugom središnjom drugom ugovornom stranom radi pružanja usluga određenom mjestu trgovanja, središnja druga ugovorna strana ima nediskriminirajući pristup, kako podacima koji su joj potrebni za obavljanje njenih funkcija s tog određenog mjesta trgovanja, pod uvjetom da središnja druga ugovorna strana ispunjava operativne i tehničke zahtjeve koje utvrđuje mjesto trgovanja, tako i dotičnom sustavu za namiru.

3.  Sklapanje ugovora o međudjelovanju ili pristup izvorima podataka ili sustavu za namiru iz stavaka 1. i 2. odbija se ili ograničava, izravno ili neizravno, samo radi kontrole eventualnih rizika koji proizlaze iz takvog ugovora ili pristupa.

Članak 52.

Upravljanje rizicima

1.  Središnje druge ugovorne strane koje sklapaju ugovore o međudjelovanju:

(a) uspostavljaju primjerene politike, postupke i sustave za učinkovitu identifikaciju, praćenje i upravljanje rizicima koji proizlaze iz takvog ugovora kako bi mogle pravodobno ispunjavati svoje obveze;

(b) dogovaraju se o njihovim odnosnim pravima i obvezama, uključujući mjerodavno pravo koje uređuje njihove odnose;

(c) identificiraju, prate i učinkovito upravljaju kreditnim i likvidnosnim rizikom tako da neispunjavanje obveza člana sustava poravnanja jedne središnje druge ugovorne strane ne utječe na središnju drugu ugovornu stranu koja je obuhvaćena ugovorom o međudjelovanju;

(d) identificiraju, prate i rješavaju moguće međuovisnosti i korelacije koji proizlaze iz ugovora o međudjelovanju i koji mogu utjecati na kreditni i likvidnosni rizik vezano uz koncentracije članova sustava poravnanja, i objedinjenih financijskih sredstava.

Za potrebe točke (b) prvog podstavka, središnje druge ugovorne strane koriste se istim pravilima o trenutku ulaska naloga za prijenos u odnosne sustave i o trenutku neopozivosti kako je utvrđeno u Direktivi 98/26/EZ, prema potrebi.

Za potrebe točke (c) prvog podstavka, uvjeti ugovora utvrđuju postupak za upravljanje posljedicama neispunjavanja obveza kada jedna od središnjih drugih ugovornih strana s kojima je sklopljen ugovor o međudjelovanju ne ispunjava obveze.

Za potrebe točke (d) prvog podstavka, središnje druge ugovorne strane provode strogu kontrolu nad ponovnom uporabom kolaterala članova sustava poravnanja u okviru ugovora, ako im to dopuštaju njihova nadležna tijela. Ugovorom se utvrđuje na koji se način postupa s tim rizicima, uzimajući u obzir dovoljno pokriće i potrebu za ograničavanjem zaraze.

2.  Kada se modeli za upravljanje rizicima kojima se koriste središnje druge ugovorne strane za pokriće njihove izloženosti njihovim članovima sustava poravnanja ili njihove međusobne izloženosti razlikuju, središnje druge ugovorne strane utvrđuju te razlike, ocjenjuju rizike koji mogu proizlaziti iz njih i poduzimaju mjere i osiguravaju dodatna financijska sredstva kojima se ograničava njihov učinak na ugovor o međudjelovanju kao i njihove moguće posljedice u smislu rizika zaraze i osiguravaju da te razlike ne utječu na sposobnost središnjih drugih ugovornih strana za upravljanje posljedicama neispunjavanja obveza člana sustava poravnanja.

3.  Sve povezane troškove koji proizlaze iz stavaka 1. i 2. snosi središnja druga ugovorna strana koja traži međudjelovanje ili pristup, osim ako je drukčije ugovoreno između strana.

Članak 53.

Pružanje iznosa nadoknade između središnjih drugih ugovornih strana

1.  Središnja druga ugovorna strana razlikuje u računima imovinu i pozicije koji se drže za račun središnjih drugih ugovornih strana s kojima je sklopila ugovor o međudjelovanju.

2.  Kada središnja druga ugovorna strana koja sklopi ugovor o međudjelovanju s drugom središnjom ugovornom stranom pruži samo inicijalne iznose nadoknade toj središnjoj drugoj ugovornoj strani u skladu s ugovorom o financijskom kolateralu u vrijednosnim papirima, središnja druga ugovorna strana primatelj nema pravo uporabe iznosa nadoknade koje je pružila druga središnja druga ugovorna strana.

3.  Kolateral primljen u obliku financijskih instrumenata deponira se kod upravitelja sustava za namiru vrijednosnih papira prijavljenih u skladu s Direktivom 98/26/EZ.

4.  Imovina iz stavaka 1. i 2. dostupna je središnjoj drugoj ugovornoj strani primatelju samo u slučaju da središnja druga ugovorna strana koja je pružila kolateral u okviru ugovora o međudjelovanju ne ispunjava obveze.

5.  U slučaju da središnja druga ugovorna strana koja je primila kolateral u okviru ugovora o međudjelovanju ne ispunjava obveze, kolateral iz stavaka 1. i 2. odmah se vraća središnjoj drugoj ugovornoj strani koja ga je pružila.

Članak 54.

Odobrenje ugovora o međudjelovanju

1.  Ugovor o međudjelovanju podliježe prethodnom odobrenju od strane nadležnih tijela uključenih središnjih drugih ugovornih strana. Primjenjuje se postupak iz članka 17.

2.  Nadležna tijela izdaju odobrenje za ugovor o međudjelovanju samo kada uključene središnje druge ugovorne strane imaju odobrenje za poravnanje u skladu s člankom 17. ili kada su priznate u skladu s člankom 25. ili najmanje tri godine imaju odobrenje u skladu s već postojećim nacionalnim sustavom za izdavanje odobrenja, kada su ispunjeni zahtjevi utvrđeni u članku 52. a tehnički uvjeti za poravnanje transakcija u skladu s uvjetima iz ugovora omogućavaju neometano i uredno funkcioniranje financijskih tržišta i kada predmetni ugovor ne narušava učinkovitost nadzora.

3.  Kada nadležno tijelo smatra da nisu ispunjeni zahtjevi utvrđeni u stavku 2., ono daje objašnjenja pisanim putem o svojim stajalištima u pogledu rizika drugim nadležnim tijelima i uključenim središnjim drugim ugovornim stranama. Ono također obavješćuje ESMA-u koja izdaje mišljenje o stvarnoj valjanosti stajališta u pogledu rizika kao temelja za odbijanje ugovora o međudjelovanju. Mišljenje ESMA-e stavlja se na raspolaganje svim uključenim središnjim drugim ugovornim stranama. Kada se mišljenje ESMA-e razlikuje od ocjene mjerodavnog nadležnog tijela, to nadležno tijelo ponovno razmatra svoje stajalište, uzimajući u obzir mišljenje ESMA-e.

4.  Do 31. prosinca 2012., ESMA izdaje smjernice ili preporuke radi uspostavljanja dosljednih, djelotvornih i učinkovitih procjena ugovora o međudjelovanju, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

ESMA izrađuje nacrte tih smjernica ili preporuka nakon savjetovanja s članovima ESSB-a.GLAVA VI.

REGISTRACIJA I NADZOR TRGOVINSKOG REPOZITORIJAPOGLAVLJE 1.

Uvjeti i postupci za registraciju trgovinskog repozitorija

Članak 55.

Registracija trgovinskog repozitorija

1.  Trgovinski repozitorij se registrira kod ESMA-e za potrebe članka 9.

2.  Kako bi bio prihvatljiv za registraciju u skladu s ovim člankom, trgovinski repozitorij je pravna osoba s poslovnim nastanom u Uniji koja ispunjava zahtjeve utvrđene u glavi VII.

3.  Registracija trgovinskog repozitorija proizvodi učinke na cijelom području Unije.

4.  Registrirani trgovinski repozitorij stalno ispunjava uvjete za registraciju. Trgovinski repozitorij, bez nepotrebnog odlaganja, obavješćuje ESMA-u o svim značajnim promjenama uvjeta za registraciju.

Članak 56.

Zahtjev za registraciju

▼M11

1.  Za potrebe članka 55. stavka 1., trgovinski repozitorij ESMA-i podnosi bilo što od sljedećeg:

(a) zahtjev za registraciju;

(b) zahtjev za proširenje registracije ako je trgovinski repozitorij već registriran u skladu s poglavljem III. Uredbe (EU) 2015/2365.

▼B

2.  ESMA ocjenjuje potpunost zahtjeva u roku 20 radnih dana od primitka zahtjeva.

Ako zahtjev nije potpun, ESMA utvrđuje rok do kojeg trgovinski repozitorij osigurava dodatne informacije.

Nakon što ocijeni da je zahtjev potpun, ESMA o tome obavješćuje trgovinski repozitorij.

▼M11

3.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) pojedinosti o zahtjevu za registraciju iz stavka 1. točke (a);

(b) pojedinosti o pojednostavnjenom zahtjevu za proširenje registracije iz stavka 1. točke (b).

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za primjenu stavka 1., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) format zahtjeva za registraciju iz stavka 1. točke (a);

(b) format zahtjeva za proširenje registracije iz stavka 1. točke (b).

U vezi s prvim podstavkom točkom (b), ESMA izrađuje pojednostavnjeni format.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 57.

Obavješćivanje nadležnih tijela i savjetovanje s nadležnim tijelima prije registracije

1.  Ako je trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev za registraciju subjekt kojemu je nadležno tijelo države članice u kojoj ima poslovni nastan izdalo odobrenje ili ga je registriralo, ESMA, bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje to nadležno tijelo i savjetuje se s tim nadležnim tijelom prije registracije trgovinskog repozitorija.

2.  ESMA i mjerodavno nadležno tijelo razmjenjuju sve informacije koje su potrebne za registraciju trgovinskog repozitorija kao i za nadzor usklađenosti tog subjekta s uvjetima za registraciju ili za izdavanje odobrenja u državi članici u kojoj ima poslovni nastan.

Članak 58.

Razmatranje zahtjeva

1.  ESMA, u roku 40 radnih dana od obavijesti iz trećeg podstavka članka 56. stavka 2., razmatra zahtjev za registraciju na temelju usklađenosti trgovinskog repozitorija s člancima 78. do 81. i donosi detaljno obrazloženu odluku o registraciji ili odluku o odbijanju registracije.

2.  Odluka koju donosi ESMA u skladu sa stavkom 1. proizvodi učinke od petog radnog dana od njezina donošenja.

Članak 59.

Obavješćivanje o odlukama ESMA-e o registraciji

1.  Kada ESMA donese odluku o registraciji ili odluku o odbijanju ili oduzimanju registracije, ona u roku pet radnih dana o svojoj odluci obavješćuje trgovinski repozitorij, uz navođenje detaljnog obrazloženja.

ESMA bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo iz članka 57. stavka 1. o svojoj odluci.

2.  ESMA o svakoj odluci koju donese u skladu sa stavkom 1. obavješćuje Komisiju.

3.  ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis trgovinskih repozitorija registriranih u skladu s ovom Uredbom. Taj se popis ažurira u roku pet radnih dana od donošenja odluke u skladu sa stavkom 1.

Članak 60.

Izvršavanje ovlasti iz članaka 61. do 63.

Ovlasti dodijeljene ESMA-i ili bilo kojem dužnosniku ESMA-e ili bilo kojoj drugoj osobi koju ovlasti ESMA u skladu s člancima 61. do 63. ne smiju se koristiti za zahtijevanje otkrivanja informacija ili dokumenata koji podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti.

Članak 61.

Zahtjev za informacijama

1.  ESMA može na temelju običnog zahtjeva ili odluke zahtijevati od trgovinskih repozitorija i povezanih trećih strana kojima su trgovinski repozitoriji izdvojili poslovne funkcije ili aktivnosti da pruže sve informacije koje su joj potrebne za obavljanje njenih zadaća u skladu s ovom Uredbom.

2.  Prilikom slanja običnog zahtjeva za informacijama u skladu sa stavkom 1., ESMA:

(a) upućuje na ovaj članak kao pravni temelj za zahtjev;

(b) navodi svrhu zahtjeva;

(c) određuje koje su informacije potrebne;

(d) utvrđuje vremenski rok u kojem treba pružiti informacije;

(e) obavješćuje osobu od koje se zahtijevaju informacije da nije obvezna pružiti informacije ali da u slučaju dobrovoljnog odgovora na zahtjev, pružene informacije ne smiju biti netočne ili obmanjujuće; i

(f) navodi globu predviđenu člankom 65. u vezi s točkom (a) odjeljka IV. Priloga I. u slučaju davanja netočnih ili obmanjujućih odgovora na postavljana pitanja.

3.  Prilikom zahtjeva za dostavljanje podataka u skladu sa stavkom 1. na temelju odluke, ESMA:

(a) upućuje na ovaj članak kao pravni temelj za zahtjev;

(b) navodi svrhu zahtjeva;

(c) određuje koje su informacije potrebne;

(d) utvrđuje vremenski rok u kojem treba pružiti informacije;

(e) navodi periodične novčane kazne predviđene člankom 66. ako su dane tražene informacije nepotpune;

(f) navodi globu predviđenu člankom 65. u vezi s točkom (a) odjeljka IV. Priloga I. u slučaju davanja netočnih ili obmanjujućih odgovora na postavljana pitanja; i

(g) navodi pravo na podnošenje žalbe protiv odluke Odboru za žalbe ESMA-e i pravo na preispitivanje te odluke od strane Suda pravde Europske unije (Sud) u skladu s člancima 60. i 61. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  Osobe navedene u stavku 1. ili njihovi predstavnici i, u slučaju pravnih osoba ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe koje su ovlaštene zakonom ili njihovim statutom, dostavljaju tražene informacije. Propisno ovlašteni odvjetnici mogu pružiti informacije u ime svojih klijenata. Potonji ostaju i nadalje u potpunosti odgovorni za nepotpunost, netočnost ili obmanjujuću prirodu pruženih informacija.

5.  ESMA bez odlaganja šalje presliku običnog zahtjeva ili njene odluke nadležnom tijelu države članice u kojoj osobe iz stavka 1. na koje se odnosi zahtjev za informacijama imaju domicil ili poslovni nastan.

Članak 62.

Opće istrage

1.  S ciljem obavljanja svojih zadaća iz ove Uredbe, ESMA može provoditi potrebne istrage osoba iz članka 61. stavka 1. U tu svrhu, dužnosnici i ostale osobe koje ovlasti ESMA imaju ovlast:

(a) pregledati svu evidenciju, podatke, postupke i ostale materijale važne za obavljanje njenih zadaća, bez obzira na kojem se mediju čuvaju;

(b) izraditi ili dobivati ovjerene preslike ili izvode iz te evidencije, podataka, postupaka i ostalih materijala;

(c) pozvati i tražiti od osoba iz članka 61. stavka 1. ili njihovih predstavnika ili osoblja usmena ili pisana objašnjenja o činjenicama ili dokumentima koji se odnose na predmet i svrhu nadzora i zabilježiti odgovore;

(d) ispitati sve ostale fizičke ili pravne osobe koje pristanu na takvo ispitivanje radi prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

(e) tražiti evidenciju telefonskih razgovora i prometa podataka.

2.  Dužnosnici i ostale osobe koje je ESMA ovlastila za potrebe istraga iz stavka 1. izvršavaju svoje ovlasti na temelju pisanog ovlaštenja u kojem se navodi predmet i svrha istrage. U tom ovlaštenju se navode i periodične novčane kazne predviđene člankom 66. u slučaju kada tražena evidencija, podaci, postupci ili drugi materijali ili odgovori na pitanja postavljeni osobama iz članka 61. stavka 1. nisu pruženi ili su nepotpuni i globe iz članka 65. u vezi s točkom (b) odjeljka IV. Priloga I., u slučaju netočnih ili obmanjujućih odgovora na pitanja postavljena osobama iz članka 61. stavka 1.

3.  Osobe iz članka 61. stavka 1. dužne su se podvrgnuti istragama koje se pokreću na temelju odluke ESMA-e. U odluci se navodi predmet i svrha istrage, periodične novčane kazne predviđene člankom 66., pravni lijekovi koji stoje na raspolaganju u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 i pravo na preispitivanje odluke od strane Suda.

4.  Pravodobno prije istrage, ESMA obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj se treba provesti istraga o istrazi i o identitetu ovlaštenih osoba. Dužnosnici dotičnih nadležnih tijela, na zahtjev ESMA-e, pomažu tim ovlaštenim osobama u obavljanju njihovih zadaća. Na zahtjev, istragama mogu prisustvovati i dužnosnici dotičnog nadležnog tijela.

▼M11

5.  Ako u skladu s nacionalnim pravilima nacionalno nadležno tijelo za zahtjev za evidenciju o telefonskim razgovorima ili prometu podataka iz stavka 1. točke (e) mora imati odobrenje pravosudnog tijela, zahtjev za to odobrenje podnosi i ESMA. ESMA može podnijeti zahtjev za to odobrenje i kao mjeru predostrožnosti.

▼B

6.  Kada se podnosi zahtjev za odobrenje kako je navedeno u stavku 5., nacionalno pravosudno tijelo provjerava autentičnost odluke ESMA-e i provjerava jesu li predviđene prisilne mjere proizvoljne ili prekomjerne u odnosu na predmet istraga. Prilikom provjere proporcionalnosti prisilnih mjera, nacionalno pravosudno tijelo može tražiti od ESMA-e detaljna pojašnjenja, posebno vezano uz razloge za sumnju ESMA-e da je došlo do povrede ove Uredbe i ozbiljnost povrede na koju se sumnja i prirodu uključenosti osobe koja je predmet prisilnih mjera. Međutim, nacionalno pravosudno tijelo ne smije preispitivati potrebu za istragom ili zahtijevati da mu se pruže informacije o spisu ESMA-e. Zakonitost ESMA-ine odluke podliježe jedino preispitivanju od strane Suda nakon postupka navedenog u Uredbi (EU) br. 1095/2010.

Članak 63.

Izravni nadzor

▼M11

1.  S ciljem obavljanja svojih dužnosti iz ove Uredbe, ESMA može provoditi sve potrebne izravne nadzore u svim poslovnim prostorima, na zemljištu ili nad imovinom pravnih osoba iz članka 61. stavka 1. Ako ispravno vođenje i učinkovitost nadzora to zahtijevaju, ESMA može provoditi izravni nadzor bez prethodne najave.

2.  Dužnosnici i ostale osobe koje imaju ovlaštenje ESMA-e za provođenje izravnog nadzora mogu ući u sve poslovne prostore, imovinu ili na zemljište pravnih osoba na temelju odluke o istrazi koju donosi ESMA i imaju sve ovlasti iz članka 62. stavka 1. Oni također imaju ovlast za pečaćenje svih poslovnih prostora i knjiga ili evidencije tijekom nadzora i u mjeri u kojoj je to potrebno za nadzor.

▼B

3.  Dužnosnici i ostale osobe koje imaju ovlaštenje ESMA-e za provođenje izravnog nadzora izvršavaju svoje ovlasti na temelju pisanog ovlaštenja u kojem se navodi predmet i svrha nadzora i periodične novčane kazne predviđene člankom 66. u slučaju kada se dotične osobe ne podvrgnu nadzoru. Pravodobno prije nadzora, ESMA šalje obavijest o inspekciji nadležnom tijelu države članice u kojoj se treba izvršiti nadzor.

4.  Osobe iz članka 61. stavka 1. podvrgavaju se izravnom nadzoru kojeg nalaže odluka ESMA-e. U odluci se navodi predmet i svrha nadzora, određuje datum njegovog početka te navode periodične novčane kazne predviđene člankom 66., pravni lijekovi dostupni u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 kao i pravo na preispitivanje te odluke od strane Suda. ESMA donosi te odluke nakon savjetovanja s nadležnim tijelom države članice u kojoj se treba provesti nadzor.

5.  Dužnosnici nadležnog tijela države članice u kojoj se treba provesti nadzor kao i osobe koje imaju ovlaštenje ili ih je imenovalo nadležno tijelo države članice u kojoj se treba provesti nadzor, na zahtjev ESMA-e aktivno pomažu dužnosnicima i ostalim osobama koje imaju ovlaštenje ESMA-e. U tu svrhu, oni imaju ovlasti navedene u stavku 2. Na zahtjev, izravnom nadzoru mogu prisustvovati i dužnosnici nadležnog tijela dotične države članice.

6.  ESMA može također zahtijevati od nadležnih tijela da provode određene istražne radnje i izravne nadzore predviđene ovim člankom i člankom 62. stavkom 1. u njeno ime. U tu svrhu, nadležna tijela imaju iste ovlasti kao i ESMA kako je utvrđeno ovim člankom i člankom 62. stavkom 1.

7.  Kada dužnosnici i ostale osobe u pratnji koje imaju odobrenje ESMA-e ustanove da se određena osoba protivi nadzoru naloženom u skladu s ovim člankom, nadležno tijelo dotične države članice pruža im potrebnu pomoć, i zahtjeva, prema potrebi, pomoć policije ili nekog istovrijednog provedbenog tijela, kako bi im omogućili provođenje izravnog nadzora.

▼M11

8.  Ako u skladu s nacionalnim pravilima nacionalno nadležno tijelo za izravni nadzor predviđen u stavku 1. ili za pomoć predviđenu u stavku 7. mora imati odobrenje pravosudnog tijela, zahtjev za to odobrenje podnosi i ESMA. ESMA može podnijeti zahtjev za to odobrenje i kao mjeru predostrožnosti.

▼B

9.  Kada se podnosi zahtjev za ovlaštenje kako je navedeno u stavku 8., nacionalno pravosudno tijelo provjerava autentičnost ESMA-ine odluke i provjerava jesu li predviđene prisilne mjere proizvoljne ili prekomjerne u odnosu na predmet nadzora. Prilikom provjere proporcionalnosti prisilnih mjera, nacionalno pravosudno tijelo može tražiti ESMA-u za detaljna objašnjenja. Takav zahtjev za detaljnim objašnjenjima može se posebno odnositi na razloge za sumnju ESMA-e da je došlo do povrede ove Uredbe, kao i na ozbiljnost povrede na koju se sumnja i prirodu uključenosti osobe koja je predmet prisilnih mjera. Međutim, nacionalno pravosudno tijelo ne smije preispitivati potrebu za istragom ili zahtijevati da mu se pruže informacije o spisu ESMA-e. Zakonitost ESMA-ine odluke podliježe jedino preispitivanju od strane Suda nakon postupka navedenog u Uredbi (EU) br. 1095/2010.

Članak 64.

Postupovna pravila za poduzimanje nadzornih mjera i nametanje globa

1.  Kada u obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom, ESMA ustanovi da postoje ozbiljne naznake o mogućem postojanju činjenica koje bi mogle predstavljati jednu ili više povreda navedenih u Prilogu I., ESMA imenuje neovisnog istražnog službenika unutar ESMA-e radi istrage o tom predmetu. Imenovani službenik ne smije biti uključen ili ne smije biti osoba koja je izravno ili neizravno bila uključena u nadzor ili u postupak registracije dotičnog trgovinskog repozitorija i on obavlja svoje funkcije neovisno od ESMA-e.

2.  Istražni službenik istražuje navedene povrede, uzimajući u obzir sve komentare dobivene od osoba koje su predmet istraga i podnosi ESMA-i kompletan spis s njegovim nalazima.

U cilju obavljanja svojih zadaća, istražni službenik može izvršavati ovlast koja mu daje pravo zahtijevati informacije u skladu s člankom 61. i provoditi istrage i izravne nadzore u skladu s člancima 62. i 63. Prilikom uporabe tih ovlasti, istražni službenik ispunjava uvjete iz članka 60.

Prilikom obavljanja svojih zadaća, istražni službenik ima pristup svim dokumentima i informacijama koje prikupi ESMA tijekom svojih nadzornih aktivnosti.

3.  Nakon završetka njegove istrage i prije podnošenja spisa s njegovim nalazima ESMA-i, istražni službenik daje osobama koje su predmet istraga priliku da budu saslušane vezano uz predmete koji se istražuju. Istražni službenik temelji svoje nalaze samo na onim činjenicama koje su dotične osobe imale priliku komentirati.

Pravo dotičnih osoba na obranu u potpunosti se poštuje tijekom istraga u skladu s ovim člankom.

▼M11

4.  Prilikom podnošenja spisa s nalazima iz stavka 3. ESMA-i, istražni službenik obavješćuje osobe koje su predmet istrage. Te osobe imaju pravo pristupa spisu, pri čemu se mora uvažavati legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo na pristup spisu ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente ESMA-e.

▼B

5.  Na temelju spisa s nalazima istražnog službenika i na zahtjev uključenih osoba a nakon što je saslušala osobe koje su predmet istrage u skladu s člankom 67., ESMA odlučuje jesu li osobe koje su predmet istrage izvršile jednu ili više povreda navedenih u Prilogu I. te u potvrdnom slučaju poduzima nadzornu mjeru u skladu s člankom 73. i nameće globu u skladu s člankom 65.

6.  Istražni službenik ne sudjeluje u raspravama ESMA-e i ne intervenira na drugi način u postupku odlučivanja ESMA-e.

7.  Komisija donosi daljnje poslovnike za izvršavanje ovlasti za nametanje globa ili periodičnih novčanih kazni, kao i odredbe o pravu na obranu, vremenske odredbe i naplatu globa ili periodičnih novčanih kazni te donosi detaljna pravila o zastari za nametanje i izvršenje kazni.

Pravila iz prvog podstavka donose se pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 82.

▼M11

8.  Ako pri obavljanju svojih dužnosti u skladu s ovom Uredbom ESMA ustanovi da postoje ozbiljne naznake o mogućem postojanju činjenica za koje zna da bi mogle predstavljati kazneno djelo u skladu s mjerodavnim pravom, ESMA te predmete upućuje relevantnim tijelima radi istrage i mogućeg kaznenog progona. Nadalje, ESMA se suzdržava od nametanja globa ili periodičnih novčanih kazni ako je svjesna da je prethodna oslobađajuća presuda ili osuda koja proizlazi iz identičnih činjenica ili u bitnome istovjetnih činjenica već postala pravomoćna u kaznenim postupcima prema nacionalnom pravu.

▼B

Članak 65.

Globe

1.  Kada, u skladu s člankom 64. stavkom 5., ESMA ustanovi da je trgovinski repozitorij, namjerno ili nemarom, izvršio jednu od povreda navedenih u Prilogu I., ona donosi odluku kojom nameće globu u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

Smatra se da je povreda koju je izvršio trgovinski repozitorij izvršena namjerno ako ESMA utvrdi objektivne čimbenike koji pokazuju da je trgovinski repozitorij ili njegovo više rukovodstvo djelovalo s namjerom da izvrši povredu.

2.  Temeljni iznosi globa iz stavka 1. određeni su u okviru sljedećih limita:

(a) za povrede iz točke (c) odjeljka I. Priloga I. i točaka (c) do (g) odjeljka II. Priloga I, i točaka (a) i (b) odjeljka III. Priloga I., globe iznose najmanje 10 000 eura i najviše ►M11  200 000  eura ◄ ;

▼M11

(b) za povrede iz točaka (a), (b) i od (d) do (k) odjeljka I. Priloga I. i točaka (a), (b) i (h) odjeljka II. Priloga I., globe iznose najmanje 5 000 eura i najviše 100 000 eura;

▼M11

(c) za povrede iz odjeljka IV. Priloga I., globe iznose najmanje 5 000  eura, a najviše 10 000  eura.

▼B

Prilikom odlučivanja o nižim, srednjim ili višim vrijednostima temeljnog iznosa globa iz prvog podstavka, ESMA uzima u obzir godišnji promet u prethodnoj poslovnoj godini dotičnog trgovinskog repozitorija. Niža vrijednost temeljnog iznosa vrijedi za trgovinske repozitorije s godišnjim prometom ispod 1 milijun eura, srednja vrijednost temeljnog iznosa vrijedi za trgovinske repozitorije s godišnjim prometom između 1 i 5 milijuna eura i viša vrijednost temeljnog iznosa vrijedi za trgovinske repozitorije s godišnjim prometom većim od 5 milijuna eura.

3.  Temeljni iznosi navedeni u stavku 2. usklađuju se, prema potrebi, tako da se uzimaju u obzir otežavajući ili olakšavajući čimbenici u skladu s relevantnim koeficijentima navedenima u Prilogu II.

Relevantni otežavajući koeficijenti primjenjuju se jedan po jedan na temeljni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog otežavajućeg koeficijenta, temeljnom iznosu se dodaje razlika između temeljnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog otežavajućeg koeficijenta.

Relevantni olakšavajući koeficijenti primjenjuju se jedan po jedan na temeljni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog olakšavajućeg koeficijenta, od temeljnog iznosa oduzima se razlika između temeljnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog olakšavajućeg koeficijenta.

4.  Neovisno o stavcima 2. i 3., iznos globe ne smije premašiti 20 % godišnjeg prometa dotičnog trgovinskog repozitorija u prethodnoj poslovnoj godini ali, ako je trgovinski repozitorij povredom izravno ili neizravno stekao financijsku korist, iznos globe mora biti barem jednak toj koristi.

Kada čin ili propust trgovinskog repozitorija čini više od jedne povrede iz Priloga I., primjenjuje se samo viša globa izračunata u skladu sa stavcima 2. i 3. koja se odnosi na jednu od tih povreda.

Članak 66.

Periodične novčane kazne

1.  ESMA odlukom nameće periodične novčane kazne kako bi primorala:

(a) trgovinski repozitorij da prekine povredu u skladu s odlukom donesenom u skladu s člankom 73. stavkom 1. točkom (a); ili

(b) osobu iz članka 61. stavka 1.:

i. da pruži sve informacije koje se traže odlukom u skladu s člankom 61.;

ii. da se podvrgne istrazi i posebno da pruži potpunu evidenciju, podatke, postupke i druge potrebne materijale i da dopuni i ispravi ostale informacije pružene tijekom istrage koja je pokrenuta odlukom na temelju članka 62.; ili

iii. da se podvrgne izravnom nadzoru naloženom odlukom donesenom u skladu s člankom 63.

2.  Periodična novčana kazna mora biti učinkovita i razmjerna. Periodična novčana kazna nameće se za svaki dan kašnjenja.

3.  Neovisno o stavku 2., iznos periodičnih novčanih kazni je 3 % prosječnog dnevnog prometa u prethodnoj poslovnoj godini, ili, u slučaju fizičkih osoba, 2 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. On se izračunava od datuma naznačenog u odluci kojom se nameće periodična novčana kazna.

4.  Periodična novčana kazna nameće se za maksimalno razdoblje od šest mjeseci nakon obavijesti o odluci ESMA-e. Nakon isteka tog razdoblja, ESMA preispituje tu mjeru.

Članak 67.

Saslušanje relevantnih osoba

▼M11

1.  Prije donošenja odluke u skladu s člankom 73. stavkom 1. o periodičnoj novčanoj kazni u skladu s člankom 66., ESMA daje osobama koje su predmet postupka priliku da budu saslušane u pogledu njezinih nalaza. ESMA temelji svoje odluke samo na nalazima koje su osobe koje su predmet postupka imale priliku komentirati.

Prvi podstavak ovog stavka ne primjenjuje se na odluke iz članka 73. stavka 1. točaka (a), (c) i (d) ako je potrebno hitno djelovati s ciljem sprečavanja znatne i neposredne štete za financijski sustav ili sprečavanja znatne i neposredne štete za integritet, transparentnost, učinkovitost ili uredno funkcioniranje financijskih tržišta, uključujući stabilnost ili ispravnost podataka dostavljenih trgovinskom repozitoriju. ESMA u tom slučaju može donijeti privremenu odluku i dotičnim osobama daje mogućnost da budu saslušane u najkraćem mogućem roku nakon donošenja odluke.

▼B

2.  U postupku se u potpunosti poštuje pravo na obranu osoba koje su predmet postupka. Oni imaju pravo na pristup spisu ESMA-e, pri čemu se mora uvažavati legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo na pristup spisu ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente ESMA-e.

Članak 68.

Objava, priroda, izvršenje i dodjela globa i periodičnih novčanih kazni

1.  ESMA javno objavljuje svaku globu i periodičnu novčanu kaznu nametnutu u skladu s člancima 65. i 66. osim ako bi takva objava ozbiljno ugrozila financijska tržišta ili prouzročila nerazmjernu štetu uključenim stranama. Takva objava ne smije sadržavati osobne podatke u smislu Uredbe (EZ) br. 45/2001.

2.  Globe i periodične novčane kazne nametnute u skladu s člancima 65. i 66. su administrativne prirode.

3.  Kada ESMA odluči da neće nametnuti globe ili novčane kazne, ona o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Komisiju i nadležna tijela dotične države članice i navodi razloge za svoju odluku.

4.  Globe i periodične novčane kazne nametnute u skladu s člancima 65. i 66. su izvršive.

Izvršenje se uređuje pravilima građanskog postupka koji je na snazi u državi na čijem se području provodi. Nalog za njezino izvršenje prilaže se uz odluku, bez drugih formalnosti osim provjere vjerodostojnosti odluke, koju provodi tijelo koje u tu svrhu imenuje vlada svake države članice i o kojem obavješćuje ESMA-u i Sud.

Kada su te formalnosti ispunjene na zahtjev zainteresirane strane, ona može nastaviti s izvršenjem u skladu s nacionalnim pravom, iznoseći slučaj neposredno pred nadležno tijelo.

Izvršenje se može obustaviti samo odlukom Suda. Međutim, sudovi dotične države članice imaju nadležnost nad pritužbama da je izvršenje provedeno na neodgovarajući način.

5.  Iznosi globa i periodičnih novčanih plaćanja dodjeljuju se općem proračunu Europske unije.

Članak 69.

Preispitivanje od strane Suda

Sud ima punu nadležnost za preispitivanje odluka kojima je ESMA nametnula globu ili periodičnu novčanu kaznu. On može poništiti, smanjiti ili povećati nametnutu globu ili periodičnu novčanu kaznu.

Članak 70.

Izmjene Priloga II.

Kako bi se uzela u obzir kretanja na financijskim tržištima, Komisija ima ovlast za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 82. vezano uz mjere za izmjenu Priloga II.

Članak 71.

Oduzimanje registracije

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 73., ESMA oduzima registraciju trgovinskom repozitoriju ako trgovinski repozitorij:

(a) se izričito odrekne registracije ili u posljednjih šest mjeseci nije pružao usluge;

(b) je dobio registraciju na temelju lažnih navoda ili na neki drugi nezakonit način;

(c) više ne ispunjava uvjete pod kojima je registriran.

2.  ESMA bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje mjerodavno nadležno tijelo iz članka 57. stavka 1. o odluci o oduzimanju registracije trgovinskom repozitoriju.

3.  Nadležno tijelo države članice u kojoj trgovinski repozitorij obavlja svoje usluge i aktivnosti i koje smatra da je ispunjen jedan od uvjeta iz stavka 1., može zahtijevati od ESMA-e da preispita jesu li ispunjeni uvjeti za oduzimanje registracije trgovinskom repozitoriju. Kada ESMA odluči ne oduzeti registraciju dotičnom trgovinskom repozitoriju, ona opširno obrazlaže svoju odluku.

4.  Nadležno tijelo iz stavka 3. je tijelo određeno u skladu s člankom 22.

Članak 72.

Naknade za nadzor

1.  ESMA zaračunava naknade trgovinskim repozitorijima u skladu s ovom Uredbom i u skladu s delegiranim aktima donesenim u skladu sa stavkom 3. Te naknade u potpunosti pokrivaju potrebne izdatke ESMA-e vezano uz registraciju i nadzor trgovinskog repozitorija i nadoknade troškova koje nadležna tijela mogu imati u obavljanju zadaća u skladu s ovom Uredbom, a posebno kao rezultat delegiranja zadaća u skladu s člankom 74.

▼M11

2.  Iznosom naknade zaračunane trgovinskom repozitoriju pokrivaju se svi razumni ESMA-ini administrativni troškovi koji se odnose na njegovu registraciju i ESMA-ine aktivnosti nadzora i proporcionalan je prometu dotičnog trgovinskog repozitorija te vrsti registracije i nadzora koji obavlja ESMA.

▼B

3.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 82. radi daljnjeg određivanja vrsta naknada, predmeta vezano uz koje se plaćaju naknade, iznosa naknada i načina na koji se one plaćaju.

Članak 73.

Nadzorne mjere ESMA-e

1.  Kada, u skladu s člankom 64. stavkom 5., ESMA ustanovi da je trgovinski repozitorij izvršio neku od povreda navedenih u Prilogu I., ona donosi jednu ili više sljedećih odluka:

(a) zahtijeva od trgovinskog repozitorija da prekine povredu;

(b) nameće globe u skladu s člankom 65.;

(c) izdaje javne obavijesti;

(d) kao zadnje rješenje, oduzima registraciju trgovinskom repozitoriju.

2.  Pri donošenju odluka iz stavka 1., ESMA uzima u obzir prirodu i ozbiljnost povrede, vodeći računa o sljedećim kriterijima:

(a) trajanje i učestalost povrede;

(b) jesu li povredom otkrivene ozbiljne ili sistemske slabosti u postupcima društva ili u njegovim sustavima za upravljanje ili internim kontrolama;

(c) je li povreda prouzrokovala, olakšala ili je na neki drugi način povezana s financijskim kaznenim djelima;

(d) je li povreda izvršena namjerno ili je uzrokovana nemarom.

3.  Bez nepotrebnog odlaganja, ESMA obavješćuje dotični trgovinski repozitorij o svakoj odluci koju donese u skladu sa stavkom 1., i dostavlja je nadležnim tijelima država članica i Komisiji. Ona javno objavljuje svaku takvu odluku na svojoj internetskoj stranici u roku 10 radnih dana od dana njenog donošenja.

Prilikom javne objave svoje odluke kako je navedeno u prvom podstavku, ESMA također javno objavljuje pravo dotičnog trgovinskog repozitorija na podnošenje žalbe na odluku, činjenicu, ovisno o slučaju, da je ta žalba podnesena i uz navođenje da ta žalba nema odgodni učinak kao i činjenicu da Odbor za žalbe ESMA-e može odgoditi primjenu osporene odluke u skladu s člankom 60. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 74.

Delegiranje zadaća nadležnim tijelima od strane ESMA-e

1.  Kada je to potrebno za pravilno obavljanje nadzorne zadaće, ESMA može delegirati određene nadzorne zadaće nadležnom tijelu države članice u skladu sa smjernicama koje izdaje ESMA sukladno članku 16. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Takve određene nadzorne zadaće mogu, posebno, uključivati ovlast za traženje informacija u skladu s člankom 61. i za provođenje istraga i izravnih nadzora u skladu s člankom 62. i člankom 63. stavkom 6.

2.  Prije delegiranja određene zadaće, ESMA se savjetuje s mjerodavnim nadležnim tijelom. To savjetovanje se odnosi na:

(a) opseg zadaće koja se delegira;

(b) rokove za obavljanje te zadaće; i

(c) prijenos potrebnih informacija ESMA-i i od strane ESMA-e.

3.  U skladu s uredbom o naknadama koju je donijela Komisija u skladu s člankom 72. stavkom 3., ESMA nadležnom tijelu nadoknađuje troškove koje je ono imalo kao rezultat obavljanja delegiranih zadaća.

4.  ESMA preispituje odluku iz stavka 1. u primjerenim vremenskim razmacima. Delegiranje se može povući u bilo kojem trenutku.

5.  Delegiranje zadaća ne utječe na odgovornost ESMA-e i ne ograničava mogućnost da ESMA obavlja i nadgleda delegiranu aktivnost. Nadzorne odgovornosti iz ove Uredbe, uključujući odluke o registraciji, konačne ocjene i daljnje odluke o povredama se ne smiju delegirati.POGLAVLJE 2.

Odnosi s trećim zemljama

Članak 75.

Istovrijednost i međunarodni sporazumi

1.  Komisija može donijeti provedbeni akt kojim određuje da pravni i nadzorni sustavi treće zemlje osiguravaju:

(a) usklađenost trgovinskih repozitorija koji imaju odobrenje u toj trećoj zemlji s pravno obvezujućim zahtjevima koji su istovrijedni onima utvrđenim ovom Uredbom;

(b) stalan učinkovit nadzor i izvršenje trgovinskih repozitorija u toj trećoj zemlji; i

(c) postojanje jamstva čuvanja profesionalne tajne i zaštite poslovnih tajni koje trećim stranama otkrivaju tijela i njihova istovrijednost onima navedenima u ovoj Uredbi.

Taj se provedbeni akt donosi u skladu s kontrolnim postupkom iz članka 86. stavka 2.

2.  Prema potrebi, a u svakom slučaju nakon donošenja provedbenog akta kako je navedeno u stavku 1., Komisija podnosi Vijeću preporuke za sklapanje međunarodnih sporazuma s relevantnim trećim zemljama o zajedničkom pristupu i razmjeni informacija o ugovorima o izvedenicama koje se nalaze u trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u tim trećim zemljama, na način kojim se tijelima Unije, uključujući ESMA-u, osigurava neposredan i stalan pristup svim potrebnim informacijama za obavljanje njihovih zadaća.

3.  Nakon sklapanja sporazuma iz stavka 2., i u skladu s njima, ESMA uspostavlja dogovore o suradnji s nadležnim tijelima relevantnih trećih zemalja. Tim se dogovorima određuje barem sljedeće:

(a) mehanizam za razmjenu informacija između ESMA-e i drugih tijela Unije odgovornih u skladu s ovom Uredbom s jedne strane i mjerodavnih nadležnih tijela dotičnih trećih zemalja, s druge strane; i

(b) postupke koji se odnose na koordinaciju nadzornih aktivnosti.

4.  ESMA primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001 vezano uz prijenos osobnih podataka trećoj zemlji.

Članak 76.

Dogovori o suradnji

Mjerodavna tijela trećih zemalja u čijim jurisdikcijama nema trgovinskih repozitorija s poslovnim nastanom, mogu kontaktirati ESMA-u s ciljem uspostavljanja dogovora o suradnji radi pristupa informacijama o ugovorima o izvedenicama koje se vode u trgovinskim repozitorijima u Uniji.

ESMA može uspostaviti dogovore o suradnji s relevantnim tijelima radi pristupa informacijama o ugovorima o izvedenicama koje se vode u trgovinskim repozitorijima u Uniji koje ta tijela trebaju radi ispunjavanja njihovih odgovornosti i mandata, pod uvjetom postojanja jamstva čuvanja profesionalne tajne i zaštite poslovnih tajni koje ta tijela dijele s trećim stranama.

▼M11

Članak 76.a

Uzajamni izravni pristup podacima

1.  Ako je to potrebno za obavljanje njihovih dužnosti, relevantna tijela trećih zemalja u kojima jedan trgovinski repozitorij ili više njih imaju poslovni nastan imaju izravan pristup informacijama u trgovinskim repozitorijima s poslovnim nastanom u Uniji, pod uvjetom da je Komisija o tome donijela provedbeni akt u skladu sa stavkom 2.

2.  Nakon što tijela iz stavka 1. ovog članka podnesu zahtjev, Komisija može donijeti provedbene akte u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 86. stavka 2. u kojima se određuje ispunjava li pravni okvir treće zemlje tijela koje podnosi zahtjev sve uvjete navedene u nastavku:

(a) trgovinski repozitoriji s poslovnim nastanom u toj trećoj zemlji imaju odgovarajuće odobrenje za rad;

(b) u toj trećoj zemlji provodi se kontinuiran učinkovit nadzor i izvršavanje trgovinskih repozitorija;

(c) postoje jamstva čuvanja profesionalne tajne, uključujući zaštitu poslovnih tajni koje tijela dijele s trećim stranama, i barem su istovrijedna jamstvima utvrđenima u ovoj Uredbi;

(d) trgovinski repozitoriji koji u toj trećoj zemlji imaju odgovarajuće odobrenje za rad podliježu pravno obvezujućoj i izvršivoj obvezi da subjektima iz članka 81. stavka 3. odobre izravan i trenutačan pristup podacima.

▼B

Članak 77.

Priznavanje trgovinskih repozitorija

1.  Trgovinski repozitorij s poslovnim nastanom u trećoj zemlji može pružati svoje usluge i aktivnosti subjektima s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe članka 9. tek nakon što ga prizna ESMA u skladu sa stavkom 2.

2.  Trgovinski repozitorij iz stavka 1. podnosi ESMA-i svoj zahtjev za priznavanjem zajedno sa svim potrebnim informacijama, što uključuje barem informacije potrebne za provjeru ima li trgovinski repozitorij odobrenje i podliježe li učinkovitom nadzoru u trećoj zemlji:

(a) koju je priznala Komisija, na temelju provedbenog akta u skladu s člankom 75. stavkom 1. kao zemlju s istovrijednim i izvršivim regulatornim i nadzornim okvirom;

(b) koja je sklopila međunarodni sporazum s Unijom u skladu s člankom 75. stavkom 2.; i

(c) koja je sklopila dogovore o suradnji u skladu s člankom 75. stavkom 3. kako bi osigurala da tijela Unije, uključujući ESMA-u, imaju neposredan i stalan pristup svim potrebnim informacijama.

U roku 30 radnih dana od primitka zahtjeva, ESMA ocjenjuje potpunost zahtjeva. Ako zahtjev nije potpun, ESMA utvrđuje rok do kojeg trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev osigurava dodatne informacije.

U roku 180 radnih dana od podnošenja potpunog zahtjeva, ESMA obavješćuje pisanim putem trgovinski repozitorij koji podnosi zahtjev, uz navođenje detaljnog obrazloženja, o odobravanju ili odbijanju priznavanja.

ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis trgovinskih repozitorija priznatih u skladu s ovom Uredbom.GLAVA VII.

ZAHTJEVI ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

Članak 78.

Opći zahtjevi

1.  Trgovinski repozitorij ima pouzdane sustave upravljanja s jasnom organizacijskom strukturom i dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti i primjerene mehanizme unutarnje kontrole i dobre administrativne i računovodstvene postupke koji sprečavaju otkrivanje povjerljivih informacija.

2.  Trgovinski repozitorij održava i upravlja učinkovitim pisanim organizacijskim i administrativnim aranžmanima za identifikaciju i upravljanje svim mogućim sukobima interesa koji se odnose na njegove direktore, zaposlenike ili osobe koje su izravno ili neizravno s njima usko povezane.

3.  Trgovinski repozitorij uspostavlja primjerene politike i postupke kojima se može osigurati njegova usklađenost, kao i usklađenost njegovih direktora i zaposlenika, sa svim odredbama ove Uredbe.

4.  Trgovinski repozitorij održava i upravlja primjerenom organizacijskom strukturom koja osigurava kontinuitet i uredno funkcioniranje trgovinskog repozitorija u obavljanju njegovih usluga i aktivnosti. On se koristi primjerenim i proporcionalnim sustavima, sredstvima i postupcima.

5.  Kada trgovinski repozitorij nudi pomoćne usluge poput potvrde trgovanja, usklađivanja trgovanja, upravljanja kreditnim događajima, usklađivanja ili kompresije portfelja, trgovinski repozitorij operativno odvaja te pomoćne usluge od funkcije trgovinskog repozitorija središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o izvedenicama.

6.  Više rukovodstvo i članovi odbora trgovinskog repozitorija imaju dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva kako bi osigurali pouzdano i razborito upravljanje trgovinskim repozitorijem.

7.  Trgovinski repozitorij ima objektivne, nediskriminirajuće i javno objavljene zahtjeve za pristup društava koja podliježu obvezi izvješćivanja iz članka 9. Trgovinski repozitorij daje pružateljima usluga nediskriminirajući pristup informacijama koje se vode u trgovinskom repozitoriju, pod uvjetom da su relevantne druge ugovorne strane suglasne s time. Kriteriji koji ograničavaju pristup dopušteni su samo pod uvjetom da oni imaju za cilj kontrolu rizika za podatke koji se vode u trgovinskom repozitoriju.

8.  Trgovinski repozitorij javno objavljuje cijene i naknade povezane s uslugama koje se pružaju u skladu s ovom Uredbom. On objavljuje cijene i naknade za svaku pruženu uslugu posebno, uključujući diskonte i rabate i uvjete pod kojima se ostvaruje korist od tih smanjenja. On izvještajnim subjektima omogućava zaseban pristup pojedinačnim uslugama. Cijene i naknade koje zaračunava trgovinski repozitorij temelje se na troškovima.

Članak 79.

Operativna pouzdanost

1.  Trgovinski repozitorij utvrđuje izvore operativnog rizika i minimalizira ih kroz razvoj odgovarajućih sustava, kontrola i postupaka. Ti sustavi su pouzdani i sigurni i imaju dovoljne kapacitete za obradu primljenih informacija.

2.  Trgovinski repozitorij uspostavlja, provodi i održava primjerenu politiku kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od kriznih situacija koji imaju za cilj osigurati održavanje njegovih funkcija, pravovremeni oporavak operacija i ispunjavanje obveza trgovinskog repozitorija. Taj plan osigurava barem uspostavu rezervnih kapaciteta.

3.  Trgovinski repozitorij kojemu je oduzeta registracija osigurava urednu zamjenu i prijenos podataka drugim trgovinskim repozitorijima i preusmjeravanje izvještajnih tokova drugim trgovinskim repozitorijima.

Članak 80.

Zaštita i evidentiranje

1.  Trgovinski repozitorij osigurava povjerljivost, integritet i zaštitu informacija primljenih u skladu s člankom 9.

2.  Trgovinski repozitorij se može koristiti podacima koje primi u skladu s ovom Uredbom u komercijalne svrhe ako su relevantne druge ugovorne strane dale suglasnost za to.

3.  Trgovinski repozitorij odmah evidentira informacije primljene u skladu s člankom 9. i drži ih najmanje 10 godina nakon prekida predmetnih ugovora. Za dokumentiranje promjena u pohranjenim podacima, on se koristi pravovremenim i učinkovitim postupcima evidentiranja.

4.  Trgovinski repozitorij izračunava pozicije po vrstama izvedenica i po izvještajnom subjektu na temelju dostavljenih izvješća o ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 9.

5.  Trgovinski repozitorij pravovremeno omogućava stranama u ugovoru pristup i ispravak informacija o tom ugovoru.

▼M11

5.a  Drugim ugovornim stranama koje nemaju obvezu izvješćivanja o pojedinostima svojih ugovora o OTC izvedenicama na temelju članka 9. stavaka od 1.a do 1.d te drugim ugovornim stranama i središnjim drugim ugovornim stranama koje su delegirale svoju obvezu izvješćivanja na temelju članka 9. stavka 1.f trgovinski repozitorij na zahtjev osigurava pristup informacijama dostavljenima u njihovo ime.

▼B

6.  Trgovinski repozitorij poduzima sve odgovarajuće korake za sprečavanje zlouporabe informacija koje se vode u njegovim sustavima.

Fizička osoba koja je usko povezana s trgovinskim repozitorijem ili pravna osoba koja je u odnosu matičnog društva ili društva kćeri s trgovinskim repozitorijem, ne smije se koristiti povjerljivim informacijama koje se evidentiraju u trgovinskom repozitoriju u komercijalne svrhe.

Članak 81.

Transparentnost i dostupnost podataka

1.  Trgovinski repozitorij redovito i na lako dostupan način, objavljuje zbirne pozicije prema vrstama izvedenica iz ugovora koji su mu prijavljeni.

2.  Trgovinski repozitorij prikuplja i održava podatke i osigurava da subjekti iz stavka 3. imaju izravan i trenutačan pristup podacima o ugovorima o izvedenicama koji su im potrebni za ispunjavanje njihovih odnosnih odgovornosti i mandata.

▼M7

3.  Trgovinski repozitorij stavlja na raspolaganje potrebne informacije sljedećim subjektima kako bi im omogućio ispunjavanje njihovih odnosnih odgovornosti i mandata:

(a) ESMA-i;

(b) EBA-i;

(c) EIOPA-i;

(d) ESRB-u;

(e) nadležnom tijelu odgovornom za nadzor pristupa središnjih drugih ugovornih strana trgovinskim repozitorijima;

(f) nadležnom tijelu odgovornom za nadzor mjesta trgovanja prijavljenih ugovora;

(g) relevantnim članovima ESSB-a, uključujući ESB pri provođenju zadaća u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma iz Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 ( 19 );

(h) mjerodavnim tijelima treće zemlje koja je sklopila međunarodni sporazum s Unijom kako je navedeno u članku 75.;

(i) nadzornim tijelima određenima u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 20 );

(j) mjerodavnim tijelima Unije za vrijednosne papire i tržište čije zadaće i mandati nadzora obuhvaćaju ugovore, tržišta, sudionike i temeljnu imovinu koji su obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe;

(k) mjerodavnim tijelima treće zemlje koja su sklopila dogovore o suradnji s ESMA-om kako je navedeno u članku 76.;

(l) Agenciji za suradnju energetskih regulatora osnovanoj Uredbom (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća ( 21 );

(m) sanacijskim tijelima imenovanima u skladu s člankom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća ( 22 );

(n) Jedinstvenom sanacijskom odboru osnovanom Uredbom (EU) br. 806/2014;

(o) nadležnim tijelima ili nacionalnim nadležnim tijelima u smislu uredbi (EU) br. 1024/2013 i (EU) br. 909/2014 te direktiva 2003/41/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU i 2014/65/EU te nadzornim tijelima u smislu Direktive 2009/138/EZ;

(p) nadležnim tijelima određenima u skladu s člankom 10. stavkom 5. ove Uredbe;

▼M11

(q) relevantnim tijelima treće zemlje u odnosu na koju je donesen provedbeni akt na temelju članka 76.a.

▼M4

Trgovinski repozitorij prenosi podatke nadležnim tijelima u skladu sa zahtjevima prema članku 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 ( 23 ).

▼B

4.  ESMA daje ostalim relevantnim tijelima Unije informacije potrebne za obavljanje njihovih zadaća.

▼M11

5.  Kako bi se osigurala dosljedna primjena ovog članka, ESMA nakon savjetovanja s članovima ESSB-a izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a) informacije koje se objavljuju ili stavljaju na raspolaganje u skladu sa stavcima 1. i 3.;

(b) učestalost objavljivanja informacija iz stavka 1.;

(c) operativni standardi potrebni za agregiranje i usporedbu podataka među trgovinskim repozitorijima te pristup tim informacijama za subjekte iz stavka 3.;

(d) uvjeti, aranžmani i potrebna dokumentacija pod kojima i s pomoću kojih trgovinski repozitoriji odobravaju pristup subjektima iz stavka 3.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnosi Komisiji do 18. lipnja 2020.

ESMA pri izradi tog nacrta regulatornih tehničkih standarda osigurava da se objavljivanjem informacija iz stavka 1. ne otkrije identitet bilo koje ugovorne strane.

Komisiji se delegira ovlast za dopunu ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 82.

Postupak delegiranja

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata daje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

▼M12

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 25. stavka 2.a, članka 25. stavka 6.a, članka 25.a stavka 3., članka 25.d stavka 3., članka 25.i stavka 7., članka 25.o, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 25. stavka 2.a, članka 25. stavka 6.a, članka 25.a stavka 3., članka 25.d stavka 3., članka 25.i stavka 7., članka 25.o, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se nastoji savjetovati s ESMA-om i savjetuje se sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

▼M11

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

▼M12

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 1. stavka 6., članka 4. stavka 3.a, članka 25. stavka 2.a, članka 25. stavka 6.a, članka 25.a stavka 3., članka 25.d stavka 3., članka 25.i stavka 7., članka 25.o, članka 64. stavka 7., članka 70., članka 72. stavka 3. i članka 85. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼BGLAVA VIII.

OPĆE ODREDBE

Članak 83.

Profesionalna tajna

1.  Obveza čuvanja profesionalne tajne primjenjuje se na sve osobe koje rade ili su radile za nadležna tijela određena u skladu s člankom 22. i tijela iz članka 81. stavka 3., za ESMA-u, ili za revizore i stručnjake koji djeluju po nalogu nadležnih tijela ili ESMA-e. Povjerljive informacije koje su te osobe primile tijekom obavljanja svojih zadaća ne smiju se otkriti drugim osobama ili tijelima, osim u sažetom ili zbirnom obliku tako da se ne mogu pojedinačno identificirati središnje druge ugovorne strane, trgovinski repozitoriji ili neke druge osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve iz kaznenog ili poreznog prava ili iz ove Direktive.

2.  U slučaju stečaja ili prisilne likvidacije središnje druge ugovorne strane, povjerljive informacije koje se ne odnose na treće strane mogu se otkriti u građanskom ili trgovačkom postupku, ako je to potrebno za provođenje postupka.

3.  Ne dovodeći u pitanje slučajeve koje pokriva kazneno ili porezno pravo, nadležna tijela, ESMA, ostala tijela ili fizičke ili pravne osobe koje nisu nadležna tijela koja primaju povjerljive informacije u skladu s ovom Uredbom, mogu se tim informacijama koristiti samo u okviru obavljanja svojih zadaća i izvršavanja svojih funkcija, u slučaju nadležnih tijela u okviru ove Uredbe ili, u slučaju drugih tijela, pravnih ili fizičkih osoba u svrhu za koju su im te informacije dostavljene ili u okviru upravnih ili sudskih postupaka koji se posebno odnose na izvršavanje tih funkcija, ili oboje. Ako su ESMA, nadležno tijelo ili neko drugo tijelo ili osoba koja daje podatke dali svoju suglasnost, tijelo koje prima informacije se može njima koristiti u druge nekomercijalne svrhe.

4.  Sve povjerljive informacije primljene, razmijenjene ili prenijete drugima u skladu s ovom Uredbom podliježu obvezi čuvanja profesionalne tajne utvrđene u stavcima 1., 2. i 3. Međutim, ovi uvjeti ne sprečavaju ESMA-u, nadležna tijela ili mjerodavne središnje banke da razmjenjuju ili prenose povjerljive informacije u skladu s ovom Uredbom i s drugim zakonodavstvom koje se primjenjuje na investicijska društva, kreditne institucije, mirovinske fondove, UCITS-e, upravitelje alternativnih investicijskih fondova, posrednike u osiguranju i reosiguranju, društva za osiguranje, uređena tržišta ili tržišne operatere, ili na neki drugi način uz suglasnost nadležnog tijela ili nekog drugog tijela ili fizičke ili pravne osobe koji su dostavili informacije.

5.  Stavci 1., 2. i 3. ne sprečavaju nadležna tijela da u skladu sa svojim nacionalnim pravom razmjenjuju ili prenose povjerljive informacije koje nisu primili od nadležnog tijela druge države članice.

Članak 84.

Razmjena informacija

1.  Nadležna tijela, ESMA i ostala mjerodavna tijela, bez nepotrebnog odlaganja, dostavljaju jedni drugima informacije potrebne za obavljanje svojih zadaća.

2.  Nadležna tijela, ESMA, ostala mjerodavna tijela i ostala tijela ili fizičke i pravne osobe koje primaju povjerljive informacije u obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom koriste se tim informacijama samo u obavljanju svojih zadaća.

3.  Nadležna tijela dostavljaju informacije relevantnim članovima ESSB-a kada je ta informacija važna za obavljanje njihovih zadaća.GLAVA IX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Izvješća i preispitivanje

▼M11

1.  Komisija do 18. lipnja 2024. ocjenjuje primjenu ove Uredbe i priprema opće izvješće. Komisija to izvješće podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.

▼M11

1.a  ESMA do 17. lipnja 2023. Komisiji podnosi izvješće o sljedećem:

(a) utjecaju Uredbe (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća ( 24 ) na razinu poravnanja koje obavljaju financijske i nefinancijske druge ugovorne strane i na raspodjelu poravnanja u okviru svake vrste drugih ugovornih strana, osobito u pogledu financijskih drugih ugovornih strana s ograničenim obujmom poslovanja OTC izvedenicama te u pogledu primjerenosti pragova za poravnanje iz članka 10. stavka 4.;

(b) utjecaju Uredbe (EU) 2019/834 na kvalitetu i pristupačnost podataka dostavljenih trgovinskim repozitorijima, kao i kvalitetu informacija koje su trgovinski repozitoriji stavili na raspolaganje;

(c) izmjenama okvira izvješćivanja, uključujući primjenu i provedbu delegiranog izvješćivanja kako je utvrđeno u članku 9. stavku 1.a te posebno o njegovu utjecaju na opterećenje u vezi s izvješćivanjem za nefinancijske druge ugovorne strane koje ne podliježu obvezi poravnanja;

(d) dostupnosti usluga poravnanja, posebno o tome olakšava li se pristup poravnanju zahtjevom da se usluge poravnanja, izravno ili neizravno, pružaju pod poštenim, razumnim, nediskriminirajućim i transparentnim komercijalnim uvjetima iz članka 4. stavka 3.a.

▼M11

2.  Komisija do 18. lipnja 2020. i svakih 12 mjeseci nakon toga do konačnog produljenja iz trećeg podstavka priprema izvješće u kojem ocjenjuje jesu li izrađena prihvatljiva tehnička rješenja potrebna mirovinskim sustavima za prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade te jesu li za ta prihvatljiva tehnička rješenja potrebne neke dodatne mjere.

ESMA do 18. prosinca 2019. i svakih 12 mjeseci nakon toga do konačnog produljenja iz trećeg podstavka u suradnji s EIOPA-om, EBA-om i ESRB-om podnosi izvješće Komisiji u kojem ocjenjuje sljedeće:

(a) jesu li središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi uložili odgovarajuće napore i izradili prihvatljiva tehnička rješenja kojima se mirovinskim sustavima olakšava sudjelovanje u središnjem poravnanju polaganjem gotovinskih i negotovinskih kolaterala koji služe kao varijacijski iznosi nadoknade, uključujući posljedice tih rješenja na likvidnost tržišta i procikličnost te njihove moguće pravne i druge posljedice;

(b) obujam i prirodu aktivnosti mirovinskih sustava na tržištima na kojima se trguje poravnanim i neporavnanim OTC izvedenicama, unutar svake vrste imovine, te eventualni sistemski rizik za financijski sustav;

(c) posljedice koje činjenica da mirovinski sustavi ispunjavaju zahtjev za poravnanje ima na njihove strategije ulaganja, uključujući sve promjene stanja njihove novčane i nenovčane imovine;

(d) posljedice pragova poravnanja utvrđenih na temelju članka 10. stavka 4. točke (b) na mirovinske sustave;

(e) utjecaj drugih pravnih zahtjeva na razliku u troškovima između ugovora s poravnanim i neporavnanim OTC izvedenicama, uključujući zahtjeve za iznos nadoknade za neporavnane izvedenice i izračun omjera financijske poluge u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013;

(f) jesu li potrebne neke dodatne mjere kojima bi se mirovinskim sustavima olakšalo sudjelovanje u poravnanju.

Komisija može donijeti delegirani akt u skladu s člankom 82. kojim se dvogodišnje razdoblje iz članka 89. stavka 1. dvaput produljuje za godinu dana ako zaključi da nije razvijeno prihvatljivo tehničko rješenje te da središnje poravnanje ugovora o izvedenicama i dalje nepovoljno utječe na mirovine budućih umirovljenika.

Središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi ulažu maksimalne napore da bi doprinijeli razvoju prihvatljivih tehničkih rješenja kojima se olakšava poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koje su sklopili mirovinski sustavi.

Komisija osniva stručnu skupinu koja se sastoji od predstavnika središnjih drugih ugovornih strana, članova sustava poravnanja, mirovinskih sustava i drugih relevantnih sudionika za takva prihvatljiva tehnička rješenja kako bi se pratili njihovi napori i ocijenio napredak u razvoju prihvatljivih tehničkih rješenja kojima se olakšava poravnanje ugovora o OTC izvedenicama koje su sklopili mirovinski sustavi, uključujući prijenos gotovinskih i negotovinskih kolaterala kao varijacijskih iznosa nadoknade od strane mirovinskih sustava. Ta se stručna skupina sastaje barem svakih šest mjeseci. Komisija pri sastavljanju izvješća u skladu s prvim podstavkom uzima u obzir napore koje su uložile središnje druge ugovorne strane, članovi sustava poravnanja i mirovinski sustavi.

3.  Komisija do 18. prosinca 2020. priprema izvješće u kojem ocjenjuje:

(a) dovodi li se obvezama izvješćivanja o transakcijama na temelju članka 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i na temelju ove Uredbe do udvostručavanja obveze izvješćivanja o transakcijama za izvedenice koje nisu OTC i bi li se obveza izvješćivanja o transakcijama za izvedenice koje nisu OTC mogla ublažiti ili pojednostavniti za sve druge ugovorne strane bez nepotrebnog gubitka informacija;

(b) potrebu i primjerenost usklađivanja obveze trgovanja za izvedenice na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 s izmjenama uvedenima na temelju Uredbe (EU) 2019/834 u pogledu obveze poravnanja za izvedenice, a posebno opsega subjekata koji podliježu obvezi poravnanja;

(c) trebaju li se transakcije koje izravno proizlaze iz usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, uključujući kompresiju portfelja, izuzeti od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 1., uzimajući u obzir mjeru u kojoj se tim uslugama ublažavaju rizici, posebno kreditni rizik druge ugovorne strane i operativni rizik, potencijal za izbjegavanje obveze poravnanja i potencijal za odvraćanje od središnjeg poravnanja.

Komisija izvješće iz prvog podstavka podnosi Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.

▼M11

3.a.  ESMA do 18. svibnja 2020. podnosi izvješće Komisiji. U tom se izvješću ocjenjuje sljedeće:

(a) dosljednost zahtjeva za izvješćivanje za izvedenice koje nisu OTC iz Uredbe (EU) br. 600/2014 i članka 9. ove Uredbe, u pogledu pojedinosti o ugovorima o izvedenicama o kojima se izvješćuje i u pogledu pristupa relevantnih subjekata podacima, te bi li ti zahtjevi trebali biti usklađeni;

(b) izvedivost daljnjeg pojednostavnjenja lanaca izvješćivanja za sve druge ugovorne strane, uključujući sve neizravne klijente, uzimajući u obzir potrebu za pravodobnim izvješćivanjem te uzimajući u obzir mjere donesene na temelju članka 4. stavka 4. ove Uredbe i članka 30. stavka 2. Uredbe 600/2014;

(c) usklađenost obveze trgovanja za izvedenice na temelju Uredbe (EU) br. 600/2014 s izmjenama uvedenima na temelju Uredbe (EU) 2019/834 u pogledu obveze poravnanja za izvedenice, a posebno opsega subjekata koji podliježu obvezi poravnanja;

(d) u suradnji s ESRB-om, trebaju li se transakcije koje izravno proizlaze iz usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, uključujući kompresiju portfelja, izuzeti od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 1.; u tom se izvješću:

i. ispituje kompresija portfelja i druge dostupne usluge smanjenja rizika nakon trgovanja koje se ne koriste pri utvrđivanju cijena, a koje smanjuju netržišne rizike za portfelje izvedenica bez mijenjanja tržišnog rizika portfelja, kao što su transakcije za ponovno uravnoteženje;

ii. objašnjavaju svrha i funkcioniranje takvih usluga smanjenja rizika nakon trgovanja, mjera u kojoj ublažavaju rizike, posebno kreditni rizik druge ugovorne strane i operativni rizik, te se procjenjuje potreba za poravnanjem takvih transakcija ili njihovim izuzimanjem od poravnanja, radi upravljanja sistemskim rizikom; i

iii. procjenjuje u kojoj mjeri eventualno izuzeće takvih usluga od obveze poravnanja odvraća od središnjeg poravnanja i omogućuje drugim ugovornim stranama da izbjegnu obvezu poravnanja;

(e) bi li se mogao proširiti popis financijskih instrumenata za koje se smatra da su visoko likvidni i nose minimalan tržišni i kreditni rizik u skladu s člankom 47., i bi li se tim popisom moglo obuhvaćati jedan novčani fond koji ima odobrenje za rad u skladu s Uredbom (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća ( 25 ) ili više njih.

▼B

4.  Komisija, u suradnji s državama članicama i ESMA-om te nakon traženja ocjene ESRB-a, sastavlja godišnje izvješće kojim ocjenjuje mogući sistemski rizik i troškovne implikacije ugovora o međudjelovanju.

Težište izvješća je barem broj i složenost takvih dogovora te adekvatnost sustava i modela za upravljanje rizicima. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.

ESRB pruža Komisiji svoju ocjenu mogućeg sistemskog rizika ugovora o međudjelovanju.

5.  ESMA podnosi Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji godišnje izvješće o kaznama koje su nametnula nadležna tijela kao i o nadzornim mjerama, globama i periodičnim novčanim kaznama.

▼M12

6.  ESMA u suradnji s ESRB-om te uz suglasnost, u skladu s člankom 24.b stavkom 3., središnjih banaka koje izdaju sve valute Unije u kojima su financijski instrumenti čije poravnanje obavlja ili će obavljati središnja druga ugovorna strana treće zemlje kojoj je upućen provedbeni akt iz članka 25. stavka 2.c drugog podstavka Komisiji podnosi izvješće o primjeni odredaba tog provedbenog akta, u kojemu se posebno procjenjuje je li rizik za financijsku stabilnost Unije ili jedne ili više njezinih država članica u dovoljnoj mjeri ublažen. ESMA podnosi svoje izvješće Komisiji u roku od 12 mjeseci od isteka razdoblja prilagodbe određenoga u skladu s člankom 25. stavkom 2.c četvrtim podstavkom točkom (b). Suglasnost središnje banke izdanja odnosi se samo na valutu koju ona izdaje, a ne na izvješće u cjelini.

Komisija u roku od 12 mjeseci nakon dostave izvješća iz prvog podstavka priprema izvješće o primjeni odredaba tog provedbenog akta. Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.

7.  Komisija do 2. siječnja 2023. priprema izvješće u kojem se ocjenjuje djelotvornost:

(a) zadaća ESMA-e, a posebno Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane, kada je riječ o poticanju konvergencije i usklađenosti u primjeni ove Uredbe među nadležnim tijelima iz članka 22. i kolegijima iz članka 18.;

(b) okvira za priznavanje i nadzor središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja;

(c) okvira za jamčenje jednakih uvjeta među središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje u skladu s člankom 14. te među središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje i središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja koje su priznate u skladu s člankom 25.;

(d) podjele odgovornosti između ESMA-e, nadležnih tijela i središnjih banaka izdanja.

Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, zajedno s eventualnim odgovarajućim prijedlozima.

▼B

Članak 86.

Postupak Odbora

1.  Europski odbor za vrijednosne papire koji je osnovan Odlukom Komisije 2001/528/EZ ( 26 ) pomaže Komisiji. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

▼M11

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 8. Uredbe (EU) br. 182/2011 u vezi s njezinim člankom 5.

▼B

Članak 87.

Izmjena Direktive 98/26/EZ

1.  U članku 9. stavku 1. Direktive 98/26/EZ, dodaje se sljedeći podstavak:

„Kada upravitelj sustava pruži kolateralno jamstvo upravitelju drugog sustava vezano uz sustav koji je u odnosu međudjelovanja, na prava upravitelja sustava pružatelja kolaterala na to kolateralno jamstvo ne smije utjecati stečajni postupak protiv upravitelja sustava primatelja.”.

2.  Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s točkom 1. do 17. kolovoza 2014. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na Direktivu 98/26/EZ ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 88.

Internetske stranice

1.  ESMA održava internetsku stranicu koja pruža podatke o sljedećem:

(a) ugovorima prihvatljivim za obvezu poravnanja u skladu s člankom 5.;

(b) kaznama nametnutima za kršenja članaka 4., 5. i 7. do 11.;

(c) središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za pružanje usluga ili aktivnosti u Uniji a koje imaju poslovni nastan u Uniji i o uslugama ili aktivnostima za koje imaju odobrenje da ih pružaju ili obavljaju, te o vrstama financijskih instrumenata obuhvaćenih njihovim odobrenjem.

(d) kaznama nametnutima za kršenje glava IV. i V.;

(e) središnjim drugim ugovornim stranama koje imaju odobrenje za pružanje usluga ili aktivnosti u Uniji a koje imaju poslovni nastan u trećoj zemlji i o uslugama ili aktivnostima za koje imaju odobrenje da ih pružaju ili obavljaju, te o vrstama financijskih instrumenata obuhvaćenih njihovim odobrenjem;

(f) trgovinskim repozitorijima koji imaju odobrenje za pružanje usluga ili aktivnosti u Uniji;

(g) globama i periodičnim novčanim kaznama nametnutima u skladu s člancima 65. i 66.;

(h) javnom registru iz članka 6.

2.  Za potrebe točaka (b), (c) i (d) stavka 1., nadležna tijela održavaju internetske stranice koje su povezane s internetskom stranicom ESMA-e.

3.  Sve internetske stranice iz ovog članka javno su dostupne i redovito se ažuriraju i pružaju informacije u jasnom obliku.

Članak 89.

Prijelazne odredbe

▼M11

1.  Obveza poravnanja iz članka 4. ne primjenjuje se do 18. lipnja 2021. na ugovore o OTC izvedenicama kojima se objektivno mjerljivo smanjuju investicijski rizici koji se izravno odnose na financijsku solventnost mirovinskih sustava ni na subjekte koji se osnivaju radi isplate naknade članovima tih mirovinskih sustava u slučaju neispunjavanja obveza.

Obveza poravnanja iz članka 4. ne primjenjuje se na ugovore o OTC izvedenicama iz prvog podstavka ovog stavka koje su mirovinski sustavi sklopili u razdoblju od 17. kolovoza 2018. do 16. lipnja 2019.

▼B

Ugovori o OTC izvedenicama koji bi inače podlijegali obvezi poravnanja u skladu s člankom 4., sklopljeni od strane tih subjekata tijekom tog razdoblja podliježu zahtjevima utvrđenima u članku 11.

2.  Vezano uz mirovinske sustave iz članka 2. stavka 10. točaka (c) i (d), izuzeće iz stavka 1. ovog članka odobrava mjerodavno nadležno tijelo za vrste subjekata ili vrste aranžmana. Nakon primitka zahtjeva, nadležno tijelo obavješćuje ESMA-u i EIOPA-u. U roku 30 kalendarskih dana od primitka obavijesti, ESMA, nakon savjetovanja s EIOPA-om, izdaje mišljenje o ocjeni usklađenosti vrste subjekata ili vrste aranžmana s člankom 2. stavkom 10. točkom (c) ili (d) kao i o razlozima zbog kojih je izuzeće opravdano uslijed poteškoća u ispunjavanju zahtjeva za varijacijskim iznosom nadoknade. Nadležno tijelo odobrava izuzeće samo kada se u potpunosti uvjeri da je određena vrsta subjekata ili vrsta aranžmana usklađena s člankom 2. stavkom 10. točkom (c) ili (d) i da imaju poteškoće u ispunjavanju zahtjeva za varijacijskim iznosom nadoknade. Nadležno tijelo donosi odluku u roku deset radnih dana od primitka mišljenja ESMA-e, uvažavajući to mišljenje. Ako se nadležno tijelo na slaže s mišljenjem ESMA-e, ono navodi detaljne razloge i objašnjenje svakog značajnog odstupanja od tog mišljenja.

ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis vrsta subjekata i vrsta aranžmana iz članka 2. stavka 10. točke (c) i (d) kojima je odobreno izuzeće u skladu s prvim podstavkom. Radi daljnjeg jačanja dosljednosti rezultata nadzora, ESMA svake godine provodi stručnu analizu subjekata koji se nalaze na popisu, u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

3.  Središnja druga ugovorna strana koja je dobila odobrenje za pružanje usluga poravnanja u državi članici u kojoj ima poslovni nastan u skladu s nacionalnim pravom te države članice prije nego što je Komisija donijela regulatorne tehničke standarde iz članaka 4., 5., 8. do 11., 16., 18., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 46., 47., 49., 56. i 81., za potrebe ove Uredbe podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja u skladu s člankom 14. u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu svih regulatornih tehničkih standarda iz članaka 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. i 49.

Središnja druga ugovorna strana s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, koja je priznata za pružanje usluga poravnanja u državi članici u skladu s nacionalnim pravom te države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne tehničke standarde iz članaka 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. i 49., za potrebe ove Uredbe podnosi zahtjev za priznavanjem u skladu s člankom 25. u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu svih regulatornih tehničkih standarda u skladu s člancima 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. i 49.

▼M12

3.a  ESMA ne izvršava svoje ovlasti u skladu s člankom 25. stavcima 2.a, 2.b i 2.c do datuma na koji delegirani akti iz članka 25. stavka 2.a drugog podstavka i iz članka 25.a stavka 3. ne stupe na snagu, a kada je riječ o središnjim drugim ugovornim stranama za koje ESMA nije donijela odluku o priznavanju na temelju članka 25. prije 1. siječnja 2020., do datuma na koji relevantni provedbeni akt iz članka 25. stavka 6. ne stupi na snagu.

3.b  ESMA osniva kolegij i upravlja njime na temelju članka 25.c za sve središnje druge ugovorne strane priznate u skladu s člankom 25. prije 1. siječnja 2020. u roku od četiri mjeseca od datuma stupanja na snagu delegiranog akta iz članka 25. stavka 2.a drugog podstavka.

3.c  ESMA u roku od 18 mjeseci od datuma stupanja na snagu delegiranog akta iz članka 25. stavka 2.a drugog podstavka, u skladu s člankom 25. stavkom 5., preispituje odluke o priznavanju koje su donesene na temelju članka 25. stavka 1. prije datuma stupanja na snagu delegiranih akata iz članka 25. stavka 2.a drugog podstavka i iz članka 25.a stavka 3.

Ako nakon preispitivanja iz prvog podstavka ovog stavka ESMA utvrdi da bi središnju drugu ugovornu stranu koja je priznata prije 1. siječnja 2020. trebalo klasificirati kao središnju drugu ugovornu stranu druge razine rizika u skladu s člankom 25. stavkom 2.a, ESMA određuje odgovarajuće razdoblje prilagodbe od najviše 18 mjeseci, tijekom kojeg središnja druga ugovorna strana mora ispuniti zahtjeve iz članka 25. stavka 2.b. ESMA može produljiti razdoblje prilagodbe za dodatnih šest mjeseci na obrazložen zahtjev središnje druge ugovorne strane ili bilo kojeg nadležnog tijela odgovornoga za nadzor članova sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji ako je takvo produljenje opravdano iznimnim okolnostima i utjecajem na članove sustava poravnanja s poslovnim nastanom u Uniji.

▼B

4.  Do donošenja odluke o izdavanju odobrenja ili priznavanju središnje druge ugovorne strane u skladu s ovom Uredbom, i dalje se primjenjuju odnosna nacionalna pravila o izdavanju odobrenja i priznavanju središnjih drugih ugovornih strana a nadzor nad središnjom drugom ugovornom stranom i nadalje provodi nadležno tijelo države članice u kojoj ona ima poslovni nastan ili u kojoj je priznata.

5.  Kada je nadležno tijelo izdalo odobrenje središnjoj drugoj ugovornoj strani za poravnanje određene vrste izvedenica u skladu s nacionalnim pravom njegove države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne tehničke standarde iz članaka 16., 26., 29., 34., 41., 42., 45., 47. i 49., nadležno tijelo te države članice obavješćuje ESMA-u o tom odobrenju u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda iz članka 5. stavka 1.

Kada je nadležno tijelo priznalo središnju drugu ugovornu stranu s poslovnim nastanom u trećoj zemlji za pružanje usluga poravnanja u skladu s nacionalnim pravom njegove države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne tehničke standarde iz članaka 16., 26., 29., 34., 41., 42., 45., 47. i 49., nadležno tijelo te države članice obavješćuje ESMA-u o tom priznavanju u roku mjesec dana od dana stupanja na snagu regulatornih tehničkih standarda iz članka 5. stavka 1.

▼M1

5.a  Do 15 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu posljednjeg od regulatornih tehničkih standarda navedenih u člancima 16., 25., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. i 49., ili dok se ne donese odluka u skladu s člankom 14. o izdavanju odobrenja središnjoj drugoj ugovornoj strani, ovisno o tome što se prije dogodi, ta središnja druga ugovorna strana primjenjuje tretman naveden u trećem podstavku ovog stavka.

Do 15 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu posljednjeg od regulatornih tehničkih standarda navedenih u člancima 16., 26., 29., 34., 41., 42., 44., 45., 47. and 49., ili dok se ne donese odluka u skladu s člankom 25. o priznavanju središnje druge ugovorne strane, ovisno o tome što se prije dogodi, ta središnja druga ugovorna strana primjenjuje tretman naveden u trećem podstavku ovog stavka.

Do rokova definiranih u prva dva podstavka ovog stavka te podložno četvrtom podstavku ovog stavka, kada središnja druga ugovorna strana nema jamstveni fond i nema obvezujući aranžman sa svojim klirinškim članovima koji joj omogućava da se koristi cijelom inicijalnom maržom ili dijelom inicijalne marže dobivene od njezinih klirinških članova kao da je riječ o preduplatama u fond, informacije o kojima izvješćuje u skladu s člankom 50.c stavkom 1. uključuju ukupan iznos inicijalne marže koju je primila od svojih klirinških članova (IM).

Rokovi iz prvog i drugog podstavka ovog stavka mogu se produžiti za šest mjeseci u skladu s provedbenim aktom Komisije donesenim u skladu s člankom 497. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

▼B

6.  Trgovinski repozitorij kojem je izdano odobrenje ili koji je registriran u državi članici u kojoj ima poslovni nastan za prikupljanje i vođenje evidencije o izvedenicama u skladu s nacionalnim pravom te države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne i provedbene tehničke standarde iz članaka 9., 56. i 81., podnosi zahtjev za registraciju u skladu s člankom 55. u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu tih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda.

Trgovinski repozitorij s poslovnim nastanom u trećoj zemlji, kojem je izdano odobrenje za prikupljanje i vođenje evidencije o izvedenicama u državi članici u skladu s nacionalnim pravom te države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne i provedbene tehničke standarde iz članaka 9., 56. i 81., podnosi zahtjev za priznavanje u skladu s člankom 77. u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu tih regulatornih i provedbenih tehničkih standarda.

7.  Do donošenja odluke o registraciji ili priznavanju trgovinskog repozitorija u skladu s ovom Uredbom, i dalje se primjenjuju odnosna nacionalna pravila o izdavanju odobrenja, registraciji i priznavanju trgovinskog repozitorija, a nadzor nad trgovinskim repozitorijem i nadalje provodi nadležno tijelo države članice u kojoj on ima poslovni nastan ili u kojoj je priznat.

8.  Trgovinski repozitorij kojem je izdano odobrenje ili koji je registriran u državi članici u kojoj ima poslovni nastan za prikupljanje i vođenje evidencije o izvedenicama u skladu s nacionalnim pravom te države članice prije nego što je Komisija donijela regulatorne i provedbene tehničke standarde iz članaka 56. i 81., može se koristiti za ispunjavanje izvještajnih zahtjeva u skladu s člankom 9. dok se ne donese odluka o registraciji tog trgovinskog repozitorija u skladu s ovom Uredbom.

Trgovinski repozitorij koji ima poslovni nastan u trećoj državi i kojem je dopušteno prikupljati i voditi evidenciju o izvedenicama u skladu s nacionalnim pravom države članice prije nego što je Komisija donijela sve regulatorne i provedbene tehničke standarde iz članaka 56. i 81., mogu se koristiti za ispunjavanje izvještajnih zahtjeva iz članka 9. dok se ne donese odluka o priznavanju tog trgovinskog repozitorija u skladu s ovom Odlukom.

9.  Neovisno o članku 81. stavku 3. točki (f), kada ne postoji međunarodni sporazum između treće zemlje i Unije kako je navedeno u članku 75., trgovinski repozitorij može staviti potrebne informacije na raspolaganje relevantnim tijelima te treće zemlje do 17. kolovoza 2013., pod uvjetom da o tome obavijesti ESMA-u.

▼M12

Članak 90.

Osoblje i sredstva ESMA-e

ESMA do 2. siječnja 2022. ocjenjuje kadrovske potrebe i potrebe za sredstvima koje proizlaze iz njezina preuzimanja ovlasti i zadaća u skladu s ovom Uredbom i podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

▼B

Članak 91.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Popis povreda iz članka 65. stavka 1.

I.

Povrede koje se odnose na organizacijske zahtjeve ili sukobe interesa:

(a) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 1. time što nema pouzdane sustave upravljanja s jasnom organizacijskom strukturom i dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti i primjerene mehanizme unutarnje kontrole i dobre administrativne i računovodstvene postupke koji sprečavaju otkrivanje povjerljivih informacija;

(b) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 2. time što ne održava i ne upravlja učinkovitim pisanim organizacijskim i administrativnim aranžmanima za identifikaciju i upravljanje svim mogućim sukobima interesa koji se odnose na njegove direktore, zaposlenike ili osobe koje su izravno ili neizravno s njima usko povezane;

(c) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 3. time što ne uspostavlja primjerene politike i postupke kojima se može osigurati njegova usklađenost, kao i usklađenost njegovih direktora i zaposlenika, sa svim odredbama ove Uredbe;

(d) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 4. time što ne održava i ne upravlja primjerenom organizacijskom strukturom koja osigurava kontinuitet i uredno funkcioniranje trgovinskog repozitorija u obavljanju njegovih usluga i aktivnosti;

(e) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 5. time što operativno ne odvaja svoje pomoćne usluge od svoje funkcije središnjeg prikupljanja i vođenja evidencije o izvedenicama;

(f) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 6. time što ne osigurava da njegovo više rukovodstvo i članovi odbora imaju dovoljno dobar ugled i dovoljno iskustva kako bi osigurali pouzdano i razborito upravljanje trgovinskim repozitorijem;

(g) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 7. time što nema objektivne, nediskriminirajuće i javno objavljene zahtjeve za pristup od strane pružatelja usluga i društava koji podliježu obvezi izvješćivanja iz članka 9.;

(h) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 8. time što javno ne objavljuje cijene i naknade povezane s uslugama koje se pružaju u skladu s ovom Uredbom, što ne dopušta izvještajnim subjektima zaseban pristup pojedinačnim uslugama ili time što naplaćuje cijene i naknade koje se ne temelje na trošku;

▼M11

(i) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (a) time što ne uspostavlja primjerene postupke za učinkovito usklađivanje podataka među trgovinskim repozitorijima;

(j) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (b) time što ne uspostavlja primjerene postupke za provjeru cjelovitosti i ispravnosti dostavljenih podataka;

(k) trgovinski repozitorij povređuje članak 78. stavak 9. točku (c) time što ne uspostavlja primjerene politike za uredan prijenos podataka drugim trgovinskim repozitorijima kada to zatraže druge ugovorne strane i središnje druge ugovorne strane iz članka 9. ili kada je to potrebno iz nekog drugog razloga.

▼B

II.

Povrede koje se odnose na operativne zahtjeve:

(a) trgovinski repozitorij povređuje članak 79. stavak 1. time što ne utvrđuje izvore operativnog rizika i ne minimalizira ih razvojem odgovarajućih sustava, kontrola i postupaka;

(b) trgovinski repozitorij povređuje članak 79. stavak 2. time što ne uspostavlja, ne provodi i ne održava primjerenu politiku kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od kriznih situacija koji imaju za cilj osigurati očuvanje njegovih funkcija, pravovremeni oporavak operacija i ispunjavanje obveza trgovinskog repozitorija;

(c) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 1. time što ne osigurava povjerljivost, integritet ili zaštitu informacija primljenih u skladu s člankom 9.;

(d) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 2. uporabom podataka koje prima u skladu s ovom Uredbom u komercijalne svrhe bez suglasnosti relevantnih drugih ugovornih strana;

(e) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 3. time što odmah ne evidentira informacije primljene u skladu s člankom 9. ili time što ih ne čuva najmanje 10 godina od prekida relevantnih ugovora ili time što se ne koristi učinkovitim postupcima evidentiranja za dokumentiranje promjena u evidentiranim informacijama;

(f) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 4. time što ne izračunava pozicije po vrstama izvedenica i izvještajnom subjektu na temelju dostavljenih izvješća o ugovorima o izvedenicama u skladu s člankom 9.;

(g) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 5. time što pravovremeno ne omogućava stranama u ugovoru pristup i ispravak informacija u tom ugovoru;

(h) trgovinski repozitorij povređuje članak 80. stavak 6. time što ne poduzima sve odgovarajuće korake za sprečavanje zlouporabe informacija koje se vode u njegovim sustavima.

III.

Povrede koje se odnose na transparentnost i dostupnost informacija:

(a) trgovinski repozitorij povređuje članak 81. stavak 1. time što ne objavljuje redovito i na lako dostupan način zbirne pozicije prema vrstama izvedenica koje su mu prijavljene;

(b) trgovinski repozitorij povređuje članak 81. stavak 2. time što ne omogućava subjektima iz članka 81. stavka 3. izravan i trenutačan pristup podacima o ugovorima o izvedenicama koji su im potrebni za ispunjavanje njihovih odnosnih odgovornosti i mandata.

IV.

Povrede koje se odnose na prepreke nadzornim aktivnostima:

(a) trgovinski repozitorij povređuje članak 61. stavak 1. time što na običan zahtjev za informacijama koji postavlja ESMA u skladu s člankom 61. stavkom 2. ili kao odgovor na odluku ESMA-e kojom se traže informacije u skladu s člankom 61. stavkom 3. pruža netočne ili obmanjujuće informacije;

(b) trgovinski repozitorij pruža netočne ili obmanjujuće odgovore na pitanja postavljena u skladu s člankom 62. stavkom 1. točkom (c);

(c) trgovinski repozitorij ne usklađuje se pravovremeno s nadzornom mjerom koju donosi ESMA u skladu s člankom 73;

▼M11

(d) trgovinski repozitorij povređuje članak 55. stavak 4. time što pravodobno ne obavješćuje ESMA-u o svim materijalnim promjenama uvjeta za njegovu registraciju.

▼B
PRILOG II.

Popis koeficijenata vezanih uz otežavajuće i olakšavajuće čimbenike za primjenu članka 65. stavka 3.

Na temeljne iznose iz članka 65. stavka 2., kumulativno se primjenjuju sljedeći koeficijenti:

I. Koeficijenti usklađenja vezani uz otežavajuće čimbenike:

(a) ako se radi o opetovanoj povredi, za svako njeno ponavljanje primjenjuje se dodatni koeficijent od 1,1;

(b) ako se radi o povredi koja traje dulje od šest mjeseci, primjenjuje se koeficijent od 1,5;

(c) ako se radi o povredi kojom su otkrivene sistemske slabosti u organizaciji trgovinskog repozitorija, a posebno u njegovim postupcima, sustavima upravljanja ili internim kontrolama, primjenjuje se koeficijent od 2,2;

(d) ako se radi o povredi koja ima negativni utjecaj na kvalitetu podataka koje on vodi, primjenjuje se koeficijent od 1,5;

(e) ako se radi o povredi koja je izvršena namjerno, primjenjuje se koeficijent od 2;

(f) ako nisu poduzete korektivne mjere od trenutka kad je otkriveno kršenje, primjenjuje se koeficijent od 1,7;

(g) ako više rukovodstvo trgovinskog repozitorija nije surađivalo s ESMA-om u provođenju istraga, primjenjuje se koeficijent od 1,5.

II. Koeficijenti usklađenja vezani uz olakšavajuće čimbenike:

(a) ako se radi o povredi koja je trajala kraće od 10 radnih dana, primjenjuje se koeficijent od 0,9;

(b) ako više rukovodstvo trgovinskog repozitorija može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere za sprečavanje povrede, primjenjuje se koeficijent od 0,7;

(c) ako je trgovinski repozitorij obavijestio ESMA-u brzo, učinkovito i u potpunosti o povredi, primjenjuje se koeficijent od 0,4;

(d) ako je trgovinski repozitorij dobrovoljno poduzeo mjere kako bi osigurao da ne dođe do slične povrede u budućnosti, primjenjuje se koeficijent od 0,6.

▼M12
PRILOG III.

Popis povreda iz članka 25.j stavka 1.

I. Povrede koje se odnose na kapitalne zahtjeve:

(a) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 16. stavak 1. ako nema stalan i raspoloživ temeljni kapital u iznosu od najmanje 7,5 milijuna EUR;

(b) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 16. stavak 2. ako nema kapital, uključujući zadržanu dobit i rezerve, koji je razmjeran riziku koji proizlazi iz njezinih aktivnosti i u svakom trenutku dovoljan da se osigura uredno zatvaranje ili restrukturiranje tih aktivnosti tijekom primjerenog vremenskog razdoblja i odgovarajuća zaštita središnje druge ugovorne strane od kreditnog rizika, rizika druge ugovorne strane, tržišnog, operativnog i pravnog rizika te rizika poslovanja koji već nisu pokriveni posebnim financijskim sredstvima kako je navedeno u člancima od 41. do 44.

II. Povrede koje se odnose na organizacijske zahtjeve ili sukobe interesa:

(a) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 1. ako nema pouzdane sustave upravljanja s jasnom organizacijskom strukturom i dobro određenim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti, učinkovite postupke za utvrđivanje, upravljanje, praćenje i izvješćivanje o rizicima kojima je izložena ili bi mogla biti izložena te primjerene mehanizme unutarnje kontrole, uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke;

(b) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 2. ako nije donijela politike i postupke koji su dovoljno učinkoviti kako bi se osigurala usklađenost s ovom Uredom, između ostalog usklađenost njezinih direktora i zaposlenika s ovom Uredbom;

(c) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 3. ako ne održava organizacijsku strukturu ili ne upravlja organizacijskom strukturom kojom se osigurava kontinuitet i uredno funkcioniranje u obavljanju njezinih usluga i aktivnosti ili ako se ne koristi primjerenim i proporcionalnim sustavima, sredstvima ili postupcima;

(d) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 4. ako ne osigurava jasno odvajanje između linija odgovornosti za upravljanje rizicima i onima za ostale operacije središnje druge ugovorne strane;

(e) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 5. ako ne donosi, ne provodi ili ne vodi politiku naknada kojom se promiče pouzdano i učinkovito upravljanje rizicima i kojom se ne potiče na ublažavanje standarda vezanih uz rizike;

(f) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 6. ako ne održava sustave informacijske tehnologije koji odgovaraju složenosti, raznovrsnosti i vrsti usluga i aktivnosti koje se obavljaju kako bi se osigurali visoki standardi sigurnosti i integriteta te povjerljivosti informacija;

(g) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 7. ako ne stavlja na raspolaganje javnosti, besplatno, svoje sustave upravljanja, pravila kojima se uređuje središnja druga ugovorna strana ili svoje pristupne kriterije za članstvo u sustavu poravnanja;

(h) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 26. stavak 8. ako se nad njome ne provode česte i neovisne revizije ili ako odboru ne dostavi rezultate tih revizija ili ih ne stavi na raspolaganje ESMA-i;

(i) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 27. stavak 1. ili članak 27. stavak 2. drugi podstavak ako ne osigura da njezino više rukovodstvo i članovi odbora imaju dovoljno dobar ugled i iskustvo da bi se osiguralo pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom;

(j) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 27. stavak 2. ako ne osigura da najmanje jednu trećinu članova, ali ne manje od dvoje članova, tog odbora čine neovisni članovi ili ako ne poziva predstavnike klijenata članova sustava poravnanja na sastanke odbora radi pitanja koja se odnose na članke 38. i 39. ili ako naknade za neovisne i ostale neizvršne članove odbora poveže s poslovnim rezultatima druge ugovorne strane;

(k) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 27. stavak 3. ako jasno ne odredi uloge i odgovornosti odbora ili ako zapisnike sa sastanaka odbora ne stavi na raspolaganje ESMA-i ili revizorima;

(l) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 28. stavak 1. ako ne osnuje odbor za rizike ili ako među članovima tog odbora za rizike nisu predstavnici njezinih članova sustava poravnanja, neovisni članovi odbora i predstavnici njezinih klijenata, ako je sastav članova odbora za rizike takav da jedna od tih skupina predstavnika ima većinu u odboru za rizike ili ako usprkos zahtjevu ESMA-e da je se propisno obavješćuje ne obavijesti ESMA-u o aktivnostima i odlukama odbora za rizike;

(m) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 28. stavak 2. ako jasno ne odredi mandat članova odbora za rizike, sustave upravljanja kojima se osigurava njegova neovisnost, operativne postupke, pristupne kriterije ili mehanizme za izbor članova odbora za rizike ili ako ne učini te sustave upravljanja javno dostupnima ili ako njima ne odredi da odborom za rizike predsjeda neovisni član odbora koji izravno odgovara odboru i redovito održava sastanke;

(n) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 28. stavak 3. ako ne dopusti da odbor za rizike savjetuje odbor o svim aranžmanima koji mogu utjecati na upravljanje rizicima središnje druge ugovorne strane ili ako ne poduzme odgovarajuće napore radi savjetovanja s odborom za rizike o kretanjima koja utječu na upravljanje rizicima središnje druge ugovorne strane u kriznim situacijama;

(o) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 28. stavak 5. ako odmah ne obavijesti ESMA-u o svakoj odluci odbora o tome da neće slijediti savjete odbora za rizike;

(p) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 29. stavak 1. ako ne čuva svu evidenciju o pruženim uslugama i aktivnostima tijekom razdoblja od najmanje 10 godina, koja je potrebna kako bi se ESMA-i omogućilo da prati usklađenost središnje druge ugovorne strane s ovom Uredbom;

(q) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 29. stavak 2. ako tijekom razdoblja najmanje deset godina od prekida ugovora ne čuva sve informacije o svim ugovorima koje je obradila, na način kojim se omogućuje identifikacija izvornih uvjeta transakcije prije poravnanja posredstvom te središnje druge ugovorne strane;

(r) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 29. stavak 3. ako ESMA-i i relevantnim članovima ESSB-a na njihov zahtjev ne stavlja na raspolaganje evidenciju i informacije iz članka 29. stavaka 1. i 2. ili sve informacije o pozicijama ugovora čije je poravnanje obavljeno, bez obzira na mjesto izvršenja transakcija;

(s) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 30. stavak 1. ako ne obavijesti ili pogrešno ili nepotpuno obavijesti ESMA-u o identitetu svojih dioničara ili članova, izravnih ili neizravnih, fizičkih ili pravnih, te osoba s kvalificiranim udjelima ili o iznosima tih udjela;

(t) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 30. stavak 4. ako osobama iz članka 30. stavka 1. dopusti da izvršavaju utjecaj kojim se vjerojatno može dovesti u pitanje pouzdano i razborito upravljanje središnjom drugom ugovornom stranom;

(u) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 31. stavak 1. ako ne obavijesti ili pogrešno ili nepotpuno obavijesti ESMA-u o svakoj promjeni u svojem rukovodstvu ili ne dostavi ESMA-i sve potrebne informacije za procjenu usklađenosti s člankom 27. stavkom 1. ili člankom 27. stavkom 2. drugim podstavkom;

(v) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 33. stavak 1. ako nema u pisanom obliku ili ne primjenjuje učinkovite organizacijske i administrativne aranžmane za utvrđivanje mogućih sukoba interesa, ili upravljanje njima, između nje, uključujući njezine direktore, zaposlenike ili druge osobe s izravnom ili neizravnom kontrolom ili bliskim vezama, i njezinih članova sustava poravnanja ili njihovih klijenata koji su poznati središnjoj drugoj ugovornoj strani ili ako nema ili ne primjenjuje odgovarajuće postupke koji imaju za cilj rješavanje mogućih sukoba interesa;

(w) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 33. stavak 2. ako članu sustava poravnanja ili dotičnom klijentu tog člana sustava poravnanja, prije prihvaćanja novih transakcija od dotičnog člana sustava poravnanja, ne dostavi jasne informacije o općoj prirodi ili razlozima sukoba interesa koji je poznat središnjoj drugoj ugovornoj strani, ako organizacijski ili administrativni aranžmani središnje druge ugovorne strane za upravljanje sukobima interesa nisu dovoljni kako bi osigurali, sa zadovoljavajućom pouzdanošću, sprečavanje rizika nastanka štete za interese člana sustava poravnanja ili klijenta;

(x) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 33. stavak 3. ako u svojim pisanim aranžmanima ne uzme u obzir sve okolnosti, koje su joj poznate ili bi joj trebale biti poznate, a koje mogu dovesti do sukoba interesa kao rezultat strukture i poslovnih aktivnosti ostalih društava s kojima je ona u odnosu matičnog društva ili društva kćeri;

(y) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 33. stavak 5. ako ne poduzme sve odgovarajuće korake za sprječavanje zlouporabe informacija iz svojih sustava ili ne spriječi uporabu tih informacija za druge poslovne aktivnosti ili od strane fizičke osobe koja je blisko povezana sa središnjom drugom ugovornom stranom ili pravne osobe koja je u odnosu matičnog društva ili društva kćeri sa središnjom drugom ugovornom stranom koja se koristi povjerljivim informacijama koje se evidentiraju u toj središnjoj ugovornoj strani u komercijalne svrhe bez prethodne suglasnosti klijenta kojemu te povjerljive informacije pripadaju;

(z) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 36. stavak 1. ako ne postupa pošteno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih članova sustava poravnanja i njihovih klijenata;

(aa) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 36. stavak 2. ako nema dostupna, transparentna i pravedna pravila za brzo rješavanje pritužbi;

(ab) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 37. stavak 1. ili stavak 2. ako na kontinuiranoj osnovi primjenjuje diskriminirajuće, netransparentne ili subjektivne kriterije prihvatljivosti ili ako na drugi način, na kontinuiranoj osnovi, ne osigurava pravedan i otvoren pristup toj središnjoj drugoj ugovornoj strani ili ako svojim članovima sustava poravnanja na kontinuiranoj osnovi ne osigurava dovoljna financijska sredstva i operativne sposobnosti za ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sudjelovanja u toj središnjoj drugoj ugovornoj strani ili ako jednom godišnje ne provodi sveobuhvatnu reviziju usklađenosti svojih članova sustava poravnanja;

(ac) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 37. stavak 4. ako nema objektivne i transparentne postupke za suspenziju i uredno isključenje članova sustava poravnanja koji više ne ispunjavaju kriterije iz članka 37. stavka 1.;

(ad) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 37. stavak 5. ako članovima sustava poravnanja koji ispunjavaju kriterije iz članka 37. stavka 1. uskrati pristup bez propisnog obrazloženja u pisanom obliku koje se temelji na sveobuhvatnoj analizi rizika;

(ae) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 1. ako klijentima svojih članova sustava poravnanja ne omogući odvojen pristup specifičnim uslugama koje pruža;

(af) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 39. stavak 7. ako ne nudi različite razine odvajanja iz tog stavka po prihvatljivim komercijalnim uvjetima.

III. Povrede koje se odnose na operativne zahtjeve:

(a) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 34. stavak 1. ako ne uspostavi, ne provodi ili ne održava primjerenu politiku kontinuiteta poslovanja i plan oporavka od kriznih situacija koji imaju za cilj osigurati očuvanje njezinih funkcija, pravovremen oporavak operacija i ispunjavanje obveza središnje druge ugovorne strane, kojima se barem omogućuje oporavak svih transakcija u trenutku smetnje kako bi se središnjoj drugoj ugovornoj strani omogućio siguran nastavak njezina poslovanja i okončanje namire na planirani datum;

(b) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 34. stavak 2. ako ne uspostavi, ne provodi ili ne održava primjeren postupak kojim se osigurava pravovremena i uredna namira ili prijenos imovine i pozicija klijenata i članova sustava poravnanja u slučaju povlačenja priznavanja na temelju odluke u skladu s člankom 25.;

(c) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 35. stavak 1. drugi podstavak ako izdvoji glavne aktivnosti koje se odnose na upravljanje rizicima te središnje druge ugovorne strane, a da za to nema odobrenje ESMA-e;

(d) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 39. stavak 1. ako ne vodi odvojenu evidenciju i račune na temelju kojih u bilo kojem trenutku i bez odgode u računima kod te središnje druge ugovorne strane može razlikovati imovinu i pozicije koji se vode za račun jednog člana sustava poravnanja od imovine i pozicija koji se vode za račun bilo kojeg drugog člana sustava poravnanja i od vlastite imovine;

(e) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 39. stavak 2. ako ne nudi vođenje i ako na zahtjev ne vodi odvojene evidencije i račune na temelju kojih svaki član sustava poravnanja u računima kod te središnje druge ugovorne strane može razlikovati svoju imovinu i pozicije od imovine i pozicija koji se vode za račun njezinih klijenata;

(f) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 39. stavak 3. ako ne nudi vođenje i na zahtjev ne vodi odvojene evidencije i račune na temelju kojih svaki član sustava poravnanja u računima kod te središnje druge ugovorne strane može razlikovati imovinu i pozicije koji se vode za račun određenog klijenta od imovine i pozicija koji se vode za račun ostalih klijenata ili ako svojim članovima sustava poravnanja na njihov zahtjev ne ponudi mogućnost otvaranja više računa na njihovo vlastito ime za račun njihovih klijenata;

(g) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 40. ako gotovo u realnom vremenu ne mjeri i ne ocjenjuje svoju likvidnosnu i kreditnu izloženost prema svakom članu sustava poravnanja i, prema potrebi, prema drugoj središnjoj drugoj ugovornoj strani s kojom je sklopila ugovor o međudjelovanju ili ako nema pristup relevantnim izvorima za formiranje cijena radi učinkovitog mjerenja svojih izloženosti uz prihvatljivu cijenu;

(h) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 41. stavak 1. ako ne određuje, ne traži ili ne naplaćuje iznose nadoknade od svojih članova sustava poravnanja ili, prema potrebi, od središnjih drugih ugovornih strana s kojima je sklopila ugovor o međudjelovanju kako bi ograničila svoje kreditne izloženosti ili ako određuje, traži ili naplaćuje iznose nadoknade koji nisu dovoljni za pokriće njezinih mogućih izloženosti koje bi se prema njezinoj procjeni mogle pojaviti prije unovčenja relevantnih pozicija ili za pokriće gubitaka koji proizlaze iz najmanje 99 % kretanja izloženosti tijekom odgovarajućeg razdoblja ili su dovoljni kako bi se osiguralo da ta središnja druga ugovorna strana u cijelosti kolateralizira svoje izloženosti prema svim svojim članovima sustava poravnanja i, prema potrebi, prema svim središnjim drugim ugovornim stranama s kojima je sklopila ugovor o međudjelovanju, najmanje na dnevnoj osnovi, ili kako bi se, prema potrebi, uzeli u obzir mogući prociklički učinci;

(i) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 41. stavak 2. ako za određivanje svojih zahtjeva za iznosom nadoknade ne donese modele i parametre kojima se uzimaju u obzir rizična obilježja proizvoda čije se poravnanje obavlja, razdoblje između naplata iznosa nadoknade, tržišna likvidnost i mogućnost promjena tijekom trajanja transakcije;

(j) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 41. stavak 3. ako ne traži i ne naplaćuje iznose nadoknade na dnevnoj osnovi, barem kada su premašeni unaprijed definirani pragovi;

(k) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 42. stavak 3. ako ne održava jamstveni fond koji joj barem omogućuje da u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima podnese neispunjavanje obveza člana sustava poravnanja prema kojemu je najviše izložena ili neispunjavanje obveza drugog i trećeg najvećeg člana sustava poravnanja ako je zbroj izloženosti prema njima veći ili ako izradi scenarije u koje nisu uključena najvolatilnija razdoblja na tržištima na kojima središnja druga ugovorna strana pruža svoje usluge i niz mogućih budućih scenarija u kojima se uzimaju u obzir iznenadne prodaje financijskih sredstava i nagla smanjenja tržišne likvidnosti;

(l) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 43. stavak 2. ako joj njezin jamstveni fond iz članka 42. i njezina ostala financijska sredstva iz članka 43. stavka 1. ne omogućuju da podnese neispunjavanje obveza dvaju članova sustava poravnanja prema kojima je najviše izložena u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima;

(m) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 44. stavak 1. ako u svakom trenutku nema pristup odgovarajućoj likvidnosti za obavljanje svojih usluga i aktivnosti ili ako na dnevnoj osnovi ne mjeri svoje moguće likvidnosne potrebe;

(n) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 45. stavke 1., 2. i 3. ako za pokriće gubitaka ne upotrijebi iznose nadoknade člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze prije nego što upotrijebi druga financijska sredstva;

(o) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 45. stavak 4. ako najprije ne upotrijebi namjenska vlastita sredstva, a tek onda doprinose iz jamstvenog fonda članova sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze;

(p) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 46. stavak 1. ako za pokriće svoje početne i tekuće izloženosti prema svojim članovima sustava poravnanja prihvati bilo što osim visoko likvidnog kolaterala koji nosi minimalan kreditni i tržišni rizik, ako drugi kolateral nije dopušten delegiranim aktom koji je Komisija donijela na temelju članka 46. stavka 3.;

(q) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 47. stavak 1. ako svoja financijska sredstva ne ulaže samo u gotovinu ili visoko likvidne financijske instrumente koji nose minimalan tržišni i kreditni rizik i moguće ih je brzo unovčiti uz minimalan negativni učinak na cijene;

(r) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 47. stavak 3. ako financijske instrumente koji služe kao iznosi nadoknade ili doprinosi u jamstveni fond ne deponira kod upravitelja sustava za namiru vrijednosnih papira koji osiguravaju punu zaštitu tih financijskih instrumenata, ako su ti upravitelji dostupni, ili ako se ne koristi drugim vrlo sigurnim aranžmanima s financijskim institucijama koje imaju odobrenje;

(s) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 47. stavak 4. ako gotovinske depozite ne obavlja samo putem vrlo sigurnih aranžmana s financijskim institucijama koje imaju odobrenje ili uporabom stalno raspoloživih sredstava središnjih banaka ili drugim sličnim načinom koji osiguraju središnje banke;

(t) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 47. stavak 5. ako deponira imovinu kod treće strane, a da ne osigura da se ta imovina koja pripada članovima sustava poravnanja može identificirati odvojeno od imovine koja pripada središnjoj drugoj ugovornoj strani i od imovine koja pripada toj trećoj strani s pomoću različito naslovljenih računa u knjigama treće strane ili nekim drugim istovrijednim mjerama kojima se postiže ista razina zaštite ili ako, prema potrebi, nema brz pristup financijskim instrumentima;

(u) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 47. stavak 6. ako svoj kapital ili iznose koji proizlaze iz zahtjeva utvrđenih u člancima od 41. do 44. ulaže u vlastite vrijednosne papire ili vrijednosne papire svojega matičnog društva ili društva kćeri;

(v) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 48. stavak 1. ako nema uspostavljene detaljne postupke koji se primjenjuju kada član sustava poravnanja ne ispunjava zahtjeve za sudjelovanje utvrđene u članku 37. u roku i u skladu s postupcima koje je utvrdila središnja druga ugovorna strana ili ako ne utvrdi detaljno postupke koji se primjenjuju ako središnja druga ugovorna strana ne objavi da član sustava poravnanja ne ispunjava svoje obveze ili ako ne provede godišnje preispitivanje tih postupaka;

(w) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 48. stavak 2. ako odmah ne poduzme mjere kako bi ograničila gubitke i likvidnosne pritiske koji proizlaze iz neispunjavanja obveza člana sustava poravnanja i kako bi osigurala da se zatvaranjem pozicija bilo kojeg člana sustava poravnanja ne narušava njezino poslovanje ili da se članove sustava poravnanja koji ispunjavaju svoje obveze ne izlaže gubicima koje ne mogu predvidjeti ili kontrolirati;

(x) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 48. stavak 3. ako prije objave ili pokretanja postupka u slučaju neispunjavanja obveza o tome odmah ne obavijesti ESMA-u;

(y) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 48. stavak 4. ako ne provjeri jesu li njezini postupci u slučaju neispunjavanja obveza izvršivi i ako ne poduzme sve odgovarajuće korake kako bi osigurala da ima pravne ovlasti za unovčenje vlasničkih pozicija člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze i za prijenos ili unovčenje pozicija klijenata člana sustava poravnanja koji ne ispunjava svoje obveze;

(z) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 49. stavak 1. ako redovito ne preispituje svoje modele i parametre za izračun svojih zahtjeva za iznosom nadoknade, doprinosa u jamstveni fond, zahtjeva za kolateral ili ostalih mehanizama za kontrolu rizika; ako te modele ne podvrgava strogim i čestim ispitivanjima otpornosti na stres radi procjene njihove otpornosti u ekstremnim ali mogućim tržišnim uvjetima; ako ne provodi retroaktivna ispitivanja radi procjene pouzdanosti korištene metodologije; ako ne dobije neovisnu potvrdu; ako ne obavijesti ESMA-u o rezultatima obavljenih ispitivanja; ili ako ne dobije potvrdu ESMA-e prije donošenja svih značajnih promjena modela i parametara ako ESMA nije dopustila privremeno donošenje te promjene prije njezina potvrđivanja;

(aa) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 49. stavak 2. ako redovito ne ispituje ključne aspekte svojih postupaka u slučaju neispunjavanja obveza ili ako ne poduzima sve odgovarajuće korake kako bi osigurala da ih svi članovi sustava poravnanja razumiju i da imaju uspostavljene primjerene aranžmane za odgovor u slučaju neispunjavanja obveza;

(ab) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50. stavak 1. ako se, kada je to izvedivo i dostupno, ne koristi novcem središnje banke za namiru svojih transakcija ili ako ne poduzme korake kako bi strogo ograničila rizike gotovinske namire ako se ne koristi novcem središnje banke;

(ac) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50. stavak 3. ako ne eliminira osnovne rizike uporabom mehanizma isporuka po plaćanju u mjeri u kojoj je to moguće ako ta središnja druga ugovorna strana ima obvezu izvršavati ili primati isporuke financijskih instrumenata;

(ad) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50.a ili članak 50.b ako ne izračunava KCCP kako je navedeno u tim člancima ili ako ne slijedi pravila za izračun KCCP-a utvrđena u članku 50.a stavku 2. i člancima 50.b i 50.d;

(ae) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50.a stavak 3. ako KCCP ne izračunava najmanje jedanput u tri mjeseca ili ga izračunava rjeđe nego što to ESMA zahtijeva u skladu s člankom 50.a stavkom 3.;

(af) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 51. stavak 2. ako nema nediskriminirajući pristup podacima koji su joj potrebni za obavljanje njezinih funkcija s pojedinog mjesta trgovanja u dovoljnoj mjeri da središnja druga ugovorna strana ispunjava operativne i tehničke zahtjeve koje je utvrdilo to mjesto trgovanja, i dotičnom sustavu za namiru;

(ag) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 52. stavak 1. ako sklopi ugovor o međudjelovanju bez ispunjenja bilo kojeg od uvjeta utvrđenih u točkama od (a) do (d) tog stavka;

(ah) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 53. stavak 1. ako u računima ne razlikuje imovinu i pozicije koji se drže za račun neke druge središnje druge ugovorne strane s kojom je sklopila ugovor o međudjelovanju;

(ai) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 54. stavak 1. ako sklopi ugovor o međudjelovanju bez prethodnog odobrenja ESMA-e.

IV. Povrede koje se odnose na transparentnost i dostupnost informacija:

(a) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 1. ako ne objavi cijene i naknade zasebno za svaku uslugu koju pruža, uključujući diskonte i rabate te uvjete pod kojima se mogu ostvariti ta smanjenja;

(b) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 1. ako ESMA-i ne dostavi informacije o troškovima i prihodima od svojih usluga;

(c) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 2. ako svoje članove sustava poravnanja i njihove klijente ne obavijesti o rizicima povezanima s pruženim uslugama;

(d) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 3. ako svojim članovima sustava poravnanja ili ESMA-i ne dostavi informacije o cijenama koje su korištene za izračun njezinih izloženosti na kraju dana prema njezinim članovima sustava poravnanja ili ne objavi ukupni obujam transakcija čije se poravnanje obavlja za svaki instrument čije se poravnanje obavlja posredstvom te središnje druge ugovorne strane;

(e) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 4. ako ne objavi operativne i tehničke zahtjeve vezane uz komunikacijske protokole o sadržaju i formatima poruka kojima se koristi u interakciji s trećim stranama, kao i operativne i tehničke zahtjeve iz članka 7.;

(f) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 5. ako ne objavi povrede kriterija iz članka 37. stavka 1. koje su počinili članovi sustava poravnanja ili zahtjeva utvrđenih u članku 38. stavku 1., osim ako ESMA smatra da bi takva objava predstavljala prijetnju financijskoj stabilnosti ili povjerenju u tržište ili da bi ozbiljno ugrozila financijska tržišta ili prouzročila nerazmjernu štetu uključenim stranama;

(g) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 6. ako svojim članovima sustava poravnanja ne osigura simulacijski alat koji im omogućuje da odrede iznos dodatne inicijalne marže, na bruto osnovi, koji središnja druga ugovorna strana može zahtijevati nakon nove transakcije čije je poravnanje obavljeno ili osiguravanjem pristupa tom alatu na neosiguranoj osnovi;

(h) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 38. stavak 7. ako svojim članovima sustava poravnanja ne pruži informacije o modelima inicijalne marže kojima se koristi kako je navedeno u točkama (a), (b) i (c) drugoj rečenici tog stavka.

(i) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 39. stavak 7. ako ne objavi razinu zaštite i troškove povezane s različitim razinama odvajanja koje ona pruža;

(j) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 49. stavak 3. ako ne objavi ključne aspekte svojeg modela za upravljanje rizicima ili pretpostavke koje je koristila za obavljanje ispitivanja otpornosti na stres iz članka 49. stavka 1.;

(k) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50. stavak 2. ako jasno ne navede svoje obveze u pogledu isporuka financijskih instrumenata, među ostalim i podatak ima li obvezu izvršavati ili primati isporuku financijskog instrumenta ili nadoknađuje li sudionicima gubitke koji nastanu u postupku isporuke;

(l) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50.c stavak 1. ako informacije navedene u članku 50.c stavku 1. točkama od (a) do (e) ne dostavi svojim članovima sustava poravnanja koji su institucije ili njihovim nadležnim tijelima;

(m) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika krši članak 50.c stavak 2. ako ne obavješćuje svoje članove sustava poravnanja koji su institucije najmanje jedanput u tri mjeseca ili ih obavješćuje rjeđe nego što to ESMA zahtijeva u skladu s člankom 50.c stavkom 2.

V. Povrede koje se odnose na prepreke nadzornim aktivnostima:

(a) središnja druga ugovorna strana krši članak 25.f ako u odgovoru na odluku kojom se zahtijevaju informacije na temelju članka 25.f stavka 3. ne pruži informacije ili ako u odgovoru na običan zahtjev za informacijama ESMA-e u skladu s člankom 25.f stavkom 2. ili na odluku ESMA-e kojom se zahtijevaju informacije u skladu s člankom 25.f stavkom 3. pruži netočne ili obmanjujuće informacije;

(b) središnja druga ugovorna strana ili njezini predstavnici pruže netočne ili obmanjujuće odgovore na pitanja postavljena u skladu s člankom 25.g stavkom 1. točkom (c);

(c) središnja druga ugovorna strana krši članak 25.g stavak 1. točku (e) tako što ne ispuni zahtjev ESMA-e u vezi s evidencijom o telefonskim razgovorima ili prometom podataka;

(d) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika pravodobno ne postupi u skladu s nadzornom mjerom koja se zahtijeva odlukom koju je ESMA donijela u skladu s člankom 25.q;

(e) središnja druga ugovorna strana druge razine rizika ne pristane na izravni nadzor koji se zahtijeva odlukom o pokretanju nadzora koju je ESMA donijela u skladu s člankom 25.h.
PRILOG IV.

Popis koeficijenata koji se odnose na otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za primjenu članka 25.j stavka 3.

Na osnovne iznose iz članka 25.j stavka 2. kumulativno se primjenjuju sljedeći koeficijenti:

I. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na otežavajuće okolnosti:

(a) ako je riječ o opetovanoj povredi, za svako njezino ponavljanje primjenjuje se dodatni koeficijent od 1,1 ;

(b) ako je riječ o povredi koja traje dulje od šest mjeseci, primjenjuje se koeficijent od 1,5 ;

(c) ako su povredom otkrivene sistemske slabosti u organizaciji središnje druge ugovorne strane, posebno u njezinim postupcima, sustavima upravljanja ili unutarnjim kontrolama, primjenjuje se koeficijent od 2,2 ;

(d) ako povreda nepovoljno utječe na kvalitetu aktivnosti i usluga središnje druge ugovorne strane, primjenjuje se koeficijent od 1,5 ;

(e) ako je riječ o povredi koja je počinjena namjerno, primjenjuje se koeficijent od 2;

(f) ako nisu poduzete korektivne mjere od trenutka kada je otkriveno kršenje, primjenjuje se koeficijent od 1,7 ;

(g) ako više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane nije surađivalo s ESMA-om pri provođenju njezinih istraga, primjenjuje se koeficijent od 1,5 .

II. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na olakšavajuće okolnosti:

(a) ako je riječ o povredi koja je trajala kraće od 10 radnih dana, primjenjuje se koeficijent od 0,9 ;

(b) ako više rukovodstvo središnje druge ugovorne strane može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere za sprečavanje povrede, primjenjuje se koeficijent od 0,7 ;

(c) ako je središnja druga ugovorna strana brzo, učinkovito i u potpunosti obavijestila ESMA-u o povredi, primjenjuje se koeficijent od 0,4 ;

(d) ako je središnja druga ugovorna strana dobrovoljno poduzela mjere kako bi se onemogućilo počinjenje slične povrede u budućnosti, primjenjuje se koeficijent od 0,6 .( 1 ) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

( 2 ) Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

( 3 ) Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

( 4 ) Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

( 5 ) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).

( 6 ) SL L 35, 11.2.2003., str. 1.

( 7 ) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

( 8 ) SL L 372, 31.12.1986., str. 1.

( 9 ) SL L 222, 14.8.1978., str. 11.

( 10 ) Uredba (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28.12.2017., str. 35.).

( 11 ) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

( 12 ) Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

( 13 ) Uredba (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 337, 23.12.2015., str. 1.).

( 14 ) Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

( 15 ) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

( 16 ) SL L 228, 11.8.1992., str. 1.

( 17 ) SL L 168, 27.6.2002., str. 43.

( 18 ) SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

( 19 ) Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

( 20 ) Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje (SL L 142, 30.4.2004., str. 12.).

( 21 ) Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 211, 14.8.2009., str. 1.).

( 22 ) Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Šeste direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

( 23 ) Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

( 24 ) Uredba (EU) 2019/834 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, suspenzije obveze poravnanja, zahtjevâ za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija te zahtjevâ za trgovinske repozitorije (SL L 141, 28.5.2019., str. 42.).

( 25 ) Uredba (EU) 2017/1131 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o novčanim fondovima (SL L 169, 30.6.2017., str. 8.).

( 26 ) SL L 191, 13.7.2001., str. 45.

Top