EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0547-20170109

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 547/2012 od 25. lipnja 2012. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/547/2017-01-09

02012R0547 — HR — 09.01.2017 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2012

od 25. lipnja 2012.

o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu

(Tekst značajan za EGP)

( L 165 26.6.2012, 28)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2282 оd 30. studenoga 2016.

  L 346

51

20.12.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2012

od 25. lipnja 2012.

o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn pumpi za vodu

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom određuju zahtjevi za ekološki dizajn s obzirom na stavljanje na tržište centrifugalnih pumpi za vodu za crpljenje čiste vode, uključujući pumpe za vodu ugrađene u druge proizvode.

2.  Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a) pumpe za vodu namijenjene isključivo za crpljenje čiste vode na temperaturama ispod – 10 °C ili iznad 120 °C, osim u pogledu zahtjeva u vezi s informacijama iz Priloga II. točke 2. podtočaka 11. do 13.;

(b) pumpe za vodu namijenjene isključivo za gašenje požara;

(c) potisne pumpe za vodu;

(d) samousisne pumpe za vodu.

Članak 2.

Definicije

Pored definicija iz Direktive 2009/125/EZ primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „pumpa za vodu” je hidraulički dio uređaja koji pokreće čistu vodu fizikalnim ili mehaničkim djelovanjem i ima jedan od sljedećih oblika:

 pumpa s aksijalnim ulazom i vlastitim ležajem (ESOB),

 blok pumpa s aksijalnim ulazom (ESCC),

 blok pumpa s aksijalnim ulazom u izvedbi in-line (ESCCi),

 vertikalna višestupanjska (MS-V),

 potopna višestupanjska (MSS).

2. „pumpa za vodu s aksijalnim ulazom” znači jednostupanjska, centrifugalna pumpa za vodu s aksijalnim ulazom i suhim rotorom, namijenjena za tlakove do 16 bara, s posebnom brzinom ns između 6 i 80 o/min, minimalnim nominalnim protokom od 6 m3/h (1,667·10–3 m3/s), najvećom snagom osovine 150 kW, maksimalnom visinom dobave od 90 m pri nominalnoj brzini od 1 450 o/min i maksimalnom visinom dobave od 140 m pri nominalnoj brzini od 2 900 o/min.

3. „nominalni protok” znači dobava i protok koji proizvođač jamči u uobičajenim radnim uvjetima.

4. „suhi rotor” znači da između rotora u kućištu pumpe i motora postoji brtvenicama zatvoreni spoj na osovini te da pogonski motor ostaje suh.

5. „pumpa za vodu s aksijalnim ulazom i vlastitim ležajem” (ESOB) je pumpa za vodu s aksijalnim ulazom i vlastitim ležajevima.

6. „blok pumpa s aksijalnim ulazom” (ESCC) je pumpa za vodu s aksijalnim ulazom čija je motorna osovina produžena tako da je istodobno i osovina pumpe.

7. „blok pumpa s aksijalnim ulazom u izvedbi in-line” (ESCCi) znači pumpa za vodu čiji se ulazni i izlazni otvor za vodu nalaze na istoj osi.

8. „vertikalna višestupanjska pumpa za vodu” (MS-V) znači višestupanjska (i > 1) centrifugalna pumpa za vodu sa suhim rotorom, u kojoj su rotori montirani na vertikalnoj rotirajućoj osi, namijenjena za tlakove do 25 bara, s nominalnom brzinom od 2 900 o/min i maksimalnim protokom 100 m3/h (27,78·10–3 m3/s).

9. „potopna višestupanjska pumpa za vodu” (MSS) znači višestupanjska (i > 1) centrifugalna pumpa za vodu s nominalnim vanjskim promjerom 4” (10,16 cm) ili 6” (15,24 cm), namijenjena za rad u bušotini s nominalnom brzinom od 2 900 o/min i pri temperaturama između 0 °C i 90 °C.

10. „centrifugalna pumpa za vodu” znači pumpa za vodu koja pumpa čistu vodu hidrodinamičkim silama.

11. „potisna pumpa za vodu” znači pumpa za vodu koja pumpa čistu vodu zahvatom određenog obujma čiste vode i potiskivanjem tog obujma prema izlazu pumpe.

12. „samousisna pumpa za vodu” znači pumpa za vodu koja pumpa čistu vodu i koja može započeti s radom i/ili raditi i kada je samo djelomično napunjena vodom.

13. „čista voda” znači voda s maksimalnim udjelom neupijajuće slobodne čvrste tvari od 0,25 kg/m3 i maksimalnim udjelom otopljene čvrste tvari od 50 kg/m3, pod uvjetom da ukupni udio plina u vodi ne prelazi količinu zasićenosti. Bilo koji aditivi, potrebni za sprečavanje zamrzavanja vode do – 10 °C, ne uzimaju se u obzir.

Definicije za potrebe priloga II. do V. utvrđuju se u Prilogu I.

Članak 3.

Zahtjevi za ekološki dizajn

Zahtjevi u vezi s minimalnim stupnjem iskorištenja i zahtjevi u vezi s informacijama za centrifugalne pumpe za vodu utvrđuju se u Prilogu II.

Zahtjevi za ekološki dizajn primjenjuju se u skladu sa sljedećim rasporedom:

1. od 1. siječnja 2013. pumpe za vodu moraju imati minimalni stupanj iskorištenja kako je utvrđeno u Prilogu II. točki 1. podtočki (a);

2. od 1. siječnja 2015. pumpe za vodu moraju imati minimalni stupanj iskorištenja kako je utvrđeno u Prilogu II. točki 1. podtočki (b);

3. od 1. siječnja 2013. informacije o pumpama za vodu moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Prilogu II. točki 2.

Usklađenost sa zahtjevima za ekološki dizajn mjeri se i izračunava u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu III.

Nije potreban nikakav zahtjev za ekološki dizajn u vezi s bilo kojim drugim parametrom ekološkog dizajna iz Priloga I. dijela 1. Direktive 2009/125/EZ.

Članak 4.

Ocjenjivanje sukladnosti

Postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 8. stavka 2. Direktive 2009/125/EZ unutarnja je kontrola dizajna utvrđena u Prilogu IV. toj Direktivi ili sustav upravljanja za ocjenjivanje sukladnosti utvrđen u Prilogu V. toj Direktivi.

Članak 5.

Postupak provjere radi nadzora nad tržištem

Pri izvođenju provjera radi nadzora nad tržištem iz članka 3. stavka 2. Direktive 2009/125/EZ, za zahtjeve za ekološki dizajn utvrđene u Prilogu II. ovoj Uredbi tijela država članica primjenjuju postupak provjere utvrđen u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

Članak 6.

Referentne vrijednosti

Referentne vrijednosti za najučinkovitije pumpe za vodu dostupne na tržištu u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe utvrđene su u Prilogu V.

Članak 7.

Preispitivanje

Komisija preispituje ovu Uredbu s obzirom na tehnološki napredak i predstavlja rezultate tog preispitivanja Savjetodavnom forumu za ekološki dizajn najkasnije četiri godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Cilj je tog preispitivanja usvajanje proširenog pristupa za proizvod.

Komisija preispituje tolerancije korištene u metodologiji za izračunavanje energetske učinkovitosti prije 1. siječnja 2014.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Definicije koje se primjenjuju za potrebe priloga II. do V.

Za potrebe priloga II. do V. primjenjuju se sljedeće definicije:

1. rotor” znači rotirajuća komponenta centrifugalne pumpe koja prenosi energiju na vodu.

2. puni rotor” znači rotor maksimalnog promjera za koji su u katalozima proizvođača pumpi za vodu navedene značajke prema veličini pumpe.

3. posebna brzina” (ns) znači dimenzionalna vrijednost koja označuje oblik rotora pumpe za vodu prema dobavi, protoku i brzini (n):

image [min–1]

pri čemu:

 dobava” (H) znači povećanje hidrauličke energije vode u metrima [m], koju proizvodi pumpa za vodu u određenoj radnoj točki,

 brzina vrtnje” (n) znači broj okretaja osovine u minuti [o/min],

 protok” (Q) znači stopa protoka volumena vode [m3/s] kroz pumpu za vodu,

 stupanj” (i) znači broj rotora u nizu pumpe za vodu,

 točka najvećeg stupnja iskorištenja” (BEP) znači radna točka pumpe za vodu na kojoj je maksimalni stupanj hidrauličkog iskorištenja izmjeren kod hladne čiste vode.

4. stupanj iskorištenja hidrauličke pumpe” (η) znači omjer između mehaničke snage koja se prenosi na tekućinu koja prolazi kroz pumpu za vodu i ulazne mehaničke snage koja se prenosi na osovinu pumpe.

5. hladna čista voda” znači čista voda koja se koristi za testiranje pumpe, s maksimalnom kinematičkom viskoznošću od 1,5 × 10–6 m2/s, maksimalnom gustoćom 1 050  kg/m3 i maksimalnom temperaturom od 40 °C.

6. djelomično opterećenje” (PL) znači radna točka pumpe za vodu pri protoku od 75 % u BEP-u.

7. preopterećenje” (OL) znači radna točka pumpe za vodu pri protoku od 110 % u BEP-u.

8. indeks minimalnog stupnja iskorištenja” (MEI) znači jedinica mjere bez dimenzija za stupanj iskorištenja hidrauličke pumpe pri točki najvećeg stupnja iskorištenja, djelomičnom opterećenju i preopterećenju.

9. C” znači konstanta za svaki posebni tip pumpe za vodu, koja određuje razlike u stupnju iskorištenja za različite tipove pumpi.
PRILOG II.

Zahtjevi za ekološki dizajn pumpi za vodu

1.   ZAHTJEVI U VEZI S UČINKOVITOSTI

(a) Od 1. siječnja 2013. pumpe za vodu moraju imati minimalni stupanj iskorištenja:

 pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (BEP) od najmanje (ηΒΕΡ) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,1 u skladu s Prilogom III.,

 minimalni stupanj iskorištenja kod djelomičnog opterećenja (PL) od najmanje (ηΡL) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,1 u skladu s Prilogom III.,

 minimalni stupanj iskorištenja kod preopterećenja (OL) od najmanje (ηΟL) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,1 u skladu s Prilogom III.

(b) Od 1. siječnja 2015. pumpe za vodu moraju imati:

 minimalni stupanj iskorištenja pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (BEP) od najmanje (ηΒΕΡ) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,4 u skladu s Prilogom III.,

 minimalni stupanj iskorištenja kod djelomičnog opterećenja (PL) od najmanje (ηΡL) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,4 u skladu s Prilogom III.,

 minimalni stupanj iskorištenja kod preopterećenja (OL) od najmanje (ηΟL) min requ, kada se mjerenje izvodi u skladu s Prilogom III. i kada se kod izračunavanja koristi vrijednost C za MEI = 0,4 u skladu s Prilogom III.

2.   ZAHTJEVI U VEZI S INFORMACIJAMA O PROIZVODU

Od 1. siječnja 2013. informacije o pumpama za vodu iz članka 1. i utvrđene u sljedećim točkama 1. do 15. moraju biti jasno vidljive:

(a) u tehničkoj dokumentaciji o pumpama za vodu;

(b) na besplatnim internetskim stranicama proizvođača pumpa za vodu.

Informacije se navode istim redoslijedom kojim su prikazane u točkama 1. do 15.. Informacije iz točke 1. i točaka 3. do 6. trajno se označuju na pločici pumpe za vodu ili blizu nje.

1. Indeks minimalnog stupnja iskorištenja: MEI ≥ [x,xx].

2. Standardni tekst: „Referentna vrijednost za najučinkovitije pumpe za vodu je MEI ≥ 0,70” ili oznaka „Referentna vrijednost MEI ≥ 0,70”.

3. Godina proizvodnje.

4. Naziv proizvođača ili robna marka, broj upisa u poslovni registar i mjesto proizvodnje.

5. Vrsta proizvoda i oznaka veličine.

6. Učinkovitost hidrauličke pumpe (%) s prilagođenim rotorom [xx,x] ili uputa [–,-].

7. Krivulje značajki pumpe, uključujući obilježja stupnja iskorištenja.

8. Standardni tekst: „Učinkovitost pumpe s prilagođenim rotorom obično je niža od učinkovitosti pumpe s punim promjerom rotora. Korigiranjem rotora pumpa se prilagođava određenoj radnoj točki, što rezultira smanjenom potrošnjom energije. Indeks minimalnog stupnja iskorištenja (MEI) temelji se na punom promjeru rotora.”.

9. Standardni tekst: „Rad ove pumpe za vodu s različitim točkama djelovanja može biti učinkovitiji i ekonomičniji ako je kontroliran, na primjer, uporabom pogona s promjenjivom brzinom koji prilagođava rad pumpe sustavu”.

10. Informacije za rastavljanje, recikliranje ili odlaganje na kraju životnog vijeka proizvoda.

11. Standardni tekst za pumpe za vodu namijenjene isključivo za crpljenje čiste vode pri temperaturama ispod – 10 °C: „Namijenjena isključivo za uporabu ispod – 10 °C”.

12. Standardni tekst za pumpe za vodu namijenjene isključivo za crpljenje čiste vode pri temperaturama iznad 120 °C: „Namijenjena isključivo za uporabu iznad 120 °C”.

13. Za pumpe namijenjene posebno za crpljenje čiste vode pri temperaturama ispod – 10 °C ili iznad 120 °C proizvođač mora opisati pripadajuće tehničke parametre i značajke.

14. Standardni tekst: „informacije o učinkovitosti referentnih vrijednosti dostupne su na [www.xxxxxxxxx.xxx]”.

15. Grafikon učinkovitosti referentnih vrijednosti za MEI = 0,7 za pumpu na temelju modela sa slike. Slični grafikon učinkovitosti osigurava se za MEI = 0,4.

Slika
Primjer grafikona učinkovitosti referentnih vrijednosti za ESOB 2900 image

Mogu se dodati daljnje informacije upotpunjene grafikonima, slikama ili simbolima.
PRILOG III.

Mjerenja i izračuni

Za potrebe usklađenosti i provjere usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe, mjerenja i izračuni izvode se na temelju usklađenih normi čiji su referentni brojevi objavljeni u Službenom listu Europske unije, ili na temelju drugih pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda koje uzimaju u obzir općenito priznate suvremene mjerne metode i donose rezultate za koje se smatra da imaju nisku razinu nesigurnosti. Moraju ispunjavati sve sljedeće tehničke parametre.

Stupanj iskorištenja hidrauličke pumpe, kako je definiran u Prilogu I., mjeri se pri dobavi i protoku koji odgovaraju točki najvećeg stupnja iskorištenja (BEP), djelomičnom opterećenju (PL) i preopterećenju (OL) za rotor s punim promjerom s hladnom čistom vodom.

Formula za izračunavanje traženog minimalnog stupnja iskorištenja pri točki najvećeg stupnja iskorištenja (BEP) je sljedeća:

image

pri čemu

x = ln (ns); y = ln (Q) i ln = prirodni logaritam, Q = protok u [m3/h]; ns = specifična brzina u [min–1]; C = vrijednost iz tablice.

Vrijednost C ovisi o vrsti i nominalnoj brzini pumpe kao i vrijednosti MEI.Tablica

Indeks minimalnog stupnja iskorištenja (MEI) i pripadajuća vrijednost C ovisno o vrsti i brzini pumpe

Vrijednost C za MEI

Cvrsta pumpe,o/min

MEI = 0,10

MEI = 0,40

C (ESOB, 1 450 )

132,58

128,07

C (ESOB, 2 900 )

135,60

130,27

C (ESCC, 1 450 )

132,74

128,46

C (ESCC, 2 900 )

135,93

130,77

C (ESCCi, 1 450 )

136,67

132,30

C (ESCCi, 2 900 )

139,45

133,69

C (MS-V, 2 900 )

138,19

133,95

C (MSS, 2 900 )

134,31

128,79

Zahtjevi za stanje djelomičnog opterećenja (PL) i preopterećenja (OL) utvrđuju se pri nešto nižim vrijednostima od onih za protok od 100 % (ηΒΕΡ).

Svi stupnjevi iskorištenja temelje se na rotoru s punim promjerom (neprilagođeni rotor). Vertikalne višestupanjske pumpe za vodu trebaju se testirati s trostupanjskom (i = 3) verzijom. Potopive višestupanjske pumpe za vodu trebaju se testirati s devetstupanjskom (i = 9) verzijom. Ako se ovaj broj stupnjeva ne nudi za određenu vrstu proizvoda, za testiranje se odabire prvi sljedeći veći broj stupnjeva za tu vrstu proizvoda.

▼M1
PRILOG IV.

Postupak provjere usklađenosti proizvoda koji provode tijela za nadzor tržišta

Dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u ovom Prilogu odnose se samo na provjeru izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela države članice, a proizvođač/uvoznik ne smije ih upotrebljavati kao dopušteno odstupanje za određivanje vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji ili za tumačenje tih vrijednosti u svrhu postizanja sukladnosti odnosno za izvješćivanje o većoj učinkovitosti na bilo koji način.

Pri provjeri usklađenosti modela proizvoda sa zahtjevima utvrđenima u Prilogu II. ovoj Uredbi u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2009/125/EZ, nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak na zahtjeve iz ovog Priloga:

1. nadležna tijela države članice provjeravaju samo jednu jedinicu modela;

2. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako:

(a) vrijednosti navedene u tehničkoj dokumentaciji u skladu s točkom 2. Priloga IV. Direktivi 2009/125/EZ (prijavljene vrijednosti) i, prema potrebi, vrijednosti upotrijebljene za izračun tih vrijednosti nisu povoljnije za proizvođača ili uvoznika od rezultata odgovarajućih mjerenja obavljenih u skladu s njezinim stavkom (g); i

(b) prijavljene vrijednosti ispunjavaju sve zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i ako sve potrebne informacije o proizvodu koje je objavio proizvođač ili uvoznik ne sadržavaju vrijednosti povoljnije za proizvođača ili uvoznika od prijavljenih vrijednosti; i

(c) nakon što nadležna tijela države članice ispitaju jedinicu modela, izračunane vrijednosti (vrijednosti relevantnih parametara izmjerenih pri ispitivanju i vrijednosti izračunane iz tih mjerenja) u skladu su s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.;

3. ako nisu postignuti rezultati iz točke 2. podtočaka (a) ili (b), smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

4. ako rezultat iz točke 2. podtočke (c) nije postignut, nadležna tijela države članice odabiru tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje;

5. smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima ako je za te tri jedinice aritmetička sredina izračunanih vrijednosti u skladu s odgovarajućim dopuštenim odstupanjima pri provjeri navedenima u tablici 2.;

6. ako nije postignut rezultat iz točke 5., smatra se da model nije u skladu s ovom Uredbom;

7. nakon donošenja odluke o neusklađenosti modela u skladu s točkama 3. i 6., nadležna tijela države članice bez odgode dostavljaju sve relevantne informacije nadležnim tijelima ostalih država članica i Komisiji.

Nadležna tijela države članice primjenjuju metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu III.

Nadležna tijela države članice primjenjuju isključivo dopuštena odstupanja pri provjeri utvrđena u tablici 2., a na zahtjeve iz ovog Priloga primjenjuju isključivo postupak opisan u točkama od 1. do 7. Bilo koja druga dopuštena odstupanja, poput onih navedenih u usklađenim normama ili bilo kojoj drugoj metodi mjerenja, ne primjenjuju se.Tablica 2.

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Parametri

Dopuštena odstupanja pri provjeri

Stupanj iskorištenja u točki najvišeg stupnja iskorištenja (ηΒΕΡ)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

Stupanj iskorištenja pri djelomičnom opterećenju (ηΡ L)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

Stupanj iskorištenja pri preopterećenju (ηΟ L)

Izračunana vrijednost ne smije biti niža od prijavljene vrijednosti za više od 5 %.

▼B
PRILOG V.

Referentne vrijednosti iz članka 6.

U trenutku stupanja na snagu ove Uredbe referentna vrijednost za najbolju dostupnu tehnologiju na tržištu pumpi za vodu je indeks minimalnog stupnja iskorištenja (MEI) ≥ 0,70.

Top