EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012D0535-20180423

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije od 26. rujna 2012. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode) (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6543) (2012/535/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/535/2018-04-23

02012D0535 — HR — 23.04.2018 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 26. rujna 2012.

o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode)

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6543)

(2012/535/EU)

( L 266 2.10.2012, 42)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/226 priopćeno pod brojem dokumenta C(2015 оd 11. veljače 2015.

  L 37

21

13.2.2015

►M2

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/427 priopćeno pod brojem dokumenta C(2017 оd 8. ožujka 2017.

  L 64

109

10.3.2017

►M3

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/618 priopćeno pod brojem dokumenta C(2018 оd 19. travnja 2018.

  L 102

17

23.4.2018
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE

od 26. rujna 2012.

o hitnim mjerama za sprečavanje širenja unutar Unije Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borove nematode)

(priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6543)

(2012/535/EU)Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „osjetljivo bilje” znači bilje (osim plodova i sjemenki) rodova Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr.;

▼M1

(b) „osjetljivo drvo” znači drvo četinjača (Coniferales) koje je obuhvaćeno jednom od sljedećih točaka:

i. drvo u smislu članka 2. stavka 2. Direktive 2000/29/EZ;

ii. drvo koje nije zadržalo svoju prirodnu oblu površinu;

iii. drvo u obliku košnica i kućica za gniježđenje ptica.

Osjetljivo drvo ne znači piljeno drvo i trupce vrsta Taxus L. i Thuja L. te drvo koje je bilo podvrgnuto obradi kojom se uklanja rizik prenošenja borove nematode;

▼B

(c) „osjetljiva kora” znači kora četinjača (Coniferales);

(d) „mjesto proizvodnje” znači svaki prostor koji djeluje kao zasebna proizvodna jedinica. To može uključivati proizvodna mjesta kojima se samostalno upravlja za fitosanitarne namjene;

(e) „vektor” znači kukci koji pripadaju rodu Monochamus Megerle in Dejean, 1821 ;

(f) „sezona letenja vektora” znači razdoblje od 1. travnja do 31. listopada, osim u slučaju kad postoji tehničko-znanstveno obrazloženje za drukčije trajanje sezone letenja vektora, uzimajući u obzir sigurnosnu granicu od četiri dodatna tjedna na početku i na kraju očekivane sezone letenja;

(g) „drveni materijal za pakiranje” znači drvo ili drveni proizvodi koji se koriste za podupiranje, zaštitu ili prijevoz robe, u obliku sanduka za pakiranje, kutija, gajbi, bubnjeva i sličnih ambalaža, paleta, sandučastih paleta i ostalih utovarnih ploča, okvira za palete i drva za pričvršćivanje tereta, bez obzira na to koriste li se stvarno za prijevoz predmeta. Prerađeno drvo proizvedeno lijepljenjem, zagrijavanjem ili primjenom tlaka ili njihovom kombinacijom i materijal za pakiranje u cijelosti sastavljen od drva debljine 6 mm ili manje su isključeni;

▼M2

(h) „biljka pogođena požarom ili olujom” znači svaka osjetljiva biljka oštećena u požaru ili oluji na način kojim se vektoru omogućuje polaganje jajašaca.

▼B

Članak 2.

Pregledi u područjima u kojima nije poznato da se pojavljuje borova nematoda

1.  Države članice godišnje provode preglede za Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (borovu nematodu), dalje u tekstu „borova nematoda”, na osjetljivom bilju, osjetljivom drvu i kori i na vektorima, i utvrđuju ima li dokaza o prisutnosti borove nematode u dijelovima njihovog državnog područja u kojima prije nije bilo poznato da se pojavljuje borova nematoda.

Ti pregledi sastoje se od prikupljanja i laboratorijskog ispitivanja uzoraka osjetljivog bilja, osjetljivog drva i kore te vektora. Broj uzoraka određuje se u skladu s pouzdanim znanstvenim i tehničkim načelima.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji opis pregleda navedenih u stavku 1., u kojem je određen broj mjesta pregleda, područja koja se trebaju pregledati i broj uzoraka koje treba podvrgnuti laboratorijskom ispitivanju svake godine. U tom opisu navode se znanstvena i tehnička načela na kojima se temelje ti pregledi.

Taj opis dostavlja se Komisiji do 1. ožujka godine u kojoj se trebaju provesti pregledi.

3.  Svaka država članica dostavlja Komisiji i drugim državama članicama rezultate pregleda iz stavka 1. do 1. ožujka godine nakon godine u kojoj su provedeni pregledi.

Članak 3.

Laboratorijsko ispitivanje

Laboratorijsko ispitivanje na prisutnost borove nematode na osjetljivom bilju, osjetljivom drvu i kori te vektorima provodi se u skladu s dijagnostičkim protokolom za Bursaphelenchus xylophilus predviđenim u Normi EPPO-a PM7/4(2) ( 1 ). Metode u toj normi mogu se dopuniti ili zamijeniti znanstveno potvrđenim molekularnim dijagnostičkim metodama za koje se pokazalo da su barem jednako osjetljive i pouzdane kao one u normi EPPO-a.

Članak 4.

Planovi pripravnosti

1.  Do 31. prosinca 2013. svaka država članica utvrđuje plan kojim se određuju radnje koje treba poduzeti na njezinom državnom području u skladu s člancima 5. do 16., u slučaju potvrđene prisutnosti ili sumnje na prisutnost borove nematode, dalje u tekstu „plan pripravnosti”.

▼M2

2.  U planu pripravnosti određuje se sljedeće:

(a) poseban odjeljak sa sažetim informacijama o procjeni opasnosti od borove nematode za predmetnu državu članicu, uključujući popratne informacije o biologiji borove nematode, očekivanim simptomima i napadnutim stablima te metodama otkrivanja, glavnim putevima ulaska i daljnjeg širenja, uključujući preporuke o načinima kako se opasnost od ulaska, smještaja i širenja može smanjiti;

(b) uloge i odgovornosti tijela uključenih u provedbu plana u slučaju službeno potvrđene prisutnosti ili sumnje u prisutnost borove nematode te zapovjedni lanac i postupci za koordinaciju mjera koje trebaju poduzeti nadležna službena tijela, druga tijela javne vlasti, delegirana tijela ili uključene fizičke osobe, laboratoriji i subjekti;

(c) uvjeti pristupa nadležnih službenih tijela prostorima subjekata i drugih osoba;

(d) uvjeti pristupa nadležnih službenih tijela, ako je potrebno, laboratorijima, opremi, osoblju, vanjskim stručnjacima i resursima potrebnima za brzo i djelotvorno iskorjenjivanje ili, prema potrebi, suzbijanje borove nematode;

(e) mjere koje treba poduzeti u vezi s pružanjem informacija Komisiji, ostalim državama članicama, predmetnim subjektima i javnosti u pogledu prisutnosti borove nematode i mjere poduzete u borbi protiv borove nematode ako se njezina prisutnost ili sumnja u njezinu prisutnost službeno potvrdi;

(f) dogovoreni načini bilježenja otkrića prisutnosti borove nematode;

(g) protokoli kojima su opisane metode vizualnog pregleda, uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja;

(h) postupci i osobe nadležne za okvir za koordinaciju sa susjednim državama članicama i, prema potrebi, susjednim trećim zemljama.

U sadržaju plana pripravnosti uzima se u obzir rizik koji navedeni organizam predstavlja za predmetnu državu članicu.

▼B

3.  Države članice osiguravaju vrednovanje i preispitivanje svojih planova pripravnosti.

4.  Države članice dostavljaju svoje planove pripravnosti Komisiji na njezin zahtjev.

Članak 5.

Demarkirana područja

1.  Ako rezultati godišnjeg pregleda predviđenog u članku 2. stavku 1. pokažu prisutnost borove nematode na osjetljivom bilju u dijelu državnog područja države članice u kojem prije nije bilo poznato da se pojavljuje, ili ako se drugim sredstvima dokaže takva prisutnost, ta država članica bez odlaganja demarkira područje u skladu sa stavkom 2., dalje u tekstu „demarkirano područje”.

Ako se prisutnost borove nematode otkrije u vektoru ili pošiljci osjetljivog drva, osjetljive kore ili u drvenom materijalu za pakiranje, dotična država članica provodi istragu u neposrednoj blizini mjesta na kojem je vektor ulovljen ili na kojem su osjetljivo drvo, osjetljiva kora ili drveni materijal za pakiranje bili u vrijeme otkrivene prisutnosti. Ako rezultati te istrage pokažu prisutnost borove nematode na osjetljivom bilju, primjenjuje se i podstavak 1.

2.  Demarkirano područje sastoji se od područja u kojem je otkrivena prisutnost borove nematode, dalje u tekstu „zaraženo područje”, i od područja koje okružuje zaraženo područje, dalje u tekstu „sigurnosno područje”. Sigurnosno područje široko je barem 20 km.

Ako se primjenjuju mjere za iskorjenjivanje u skladu s člankom 6., dotična država članica može odlučiti smanjiti širinu sigurnosnog područja na najmanje 6 km pod uvjetom da to smanjenje ne ugrožava iskorjenjivanje.

3.  Ako se otkrije da je borova nematoda prisutna u sigurnosnom području, bez odlaganja se utvrđuje novo demarkirano područje u skladu sa stavkom 1. uzimajući u obzir to otkriće.

Postojeće demarkirano područje može se umjesto toga izmijeniti uzimajući u obzir to otkriće ako to područje podliježe mjerama za iskorjenjivanje u skladu s člankom 6.

O svakom dokazu o prisutnosti borove nematode u sigurnosnom području treba odmah obavijestiti Komisiju i druge države članice.

4.  Ako se prisutnost borove nematode otkrije na području države članice i demarkirano područje moglo bi se proširiti na područje jedne ili više drugih država članica, druga država članica ili države članice utvrđuju, u skladu sa stavkom 1., demarkirano područje ili demarkirana područja koja upotpunjuju sigurnosno područje sigurnosnim područjem ili sigurnosnim područjima čija širina odgovara širini sigurnosnog područja u državi članici otkrića.

5.  Države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o demarkiranim područjima na svojem državnom području u roku od jednog mjeseca od dana kad je otkrivena prisutnost borove nematode u dotičnom području.

Ta obavijest uključuje opis demarkiranih područja, njihovu lokaciju i imena upravnih tijela na koja se demarkiranje odnosi, zajedno sa kartom na kojoj je naznačena lokacija svakog demarkiranog područja, zaraženog područja ili sigurnosnog područja.

Države članice dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama izmjene demarkiranih područja na svojem državnom području u roku od jednog mjeseca od te izmjene.

6.  Ako godišnji pregledi osjetljivog bilja i vektora, kako je određeno u točki 6. Priloga I., pokažu da nije otkrivena prisutnost borove nematode u dotičnom demarkiranom području u prethodne četiri godine, dotična država članica može odlučiti da to područje više nije demarkirano. Država članica u situaciji navedenoj u točki 5. Priloga I. može odlučiti da područje više nije demarkirano u slučaju da je odsutnost borove nematode potvrđena uzorkovanjem i ispitivanjem iz točke 7. tog Priloga.

Obavješćuje Komisiju i druge države članice o toj odluci unutar mjesec dana.

7.  Komisija utvrđuje popis demarkiranih područja i dostavlja taj popis državama članicama.

Taj se popis ažurira u skladu s obavijestima koje Komisija primi sukladno stavcima 5. i 6.

Članak 6.

Iskorjenjivanje

1.  Države članice poduzimaju mjere za iskorjenjivanje borove nematode prisutne u demarkiranim područjima na njihovom državnom području, kako je određeno u Prilogu I.

Borova nematoda smatra se iskorijenjenom ako godišnji pregledi osjetljivog bilja i vektora, kako je određeno u točki 6. Priloga I., pokažu da nije otkrivena prisutnost borove nematode u dotičnom demarkiranom području u prethodne četiri godine, ili u slučaju da je odsutnost borove nematode potvrđena uzorkovanjem i ispitivanjem iz trećeg podstavka točke 7. Priloga I.

2.  Države članice osiguravaju da mjere navedene u stavku 1. provodi tehnički kvalificirano osoblje nadležnih službenih tijela ili drugo tehnički kvalificirano osoblje koje djeluje pod nadzorom nadležnih službenih tijela.

Članak 7.

Suzbijanje

1.  Ako godišnji pregledi osjetljivog bilja i vektora, kako je određeno u točki 6. Priloga I., pokažu prisutnost borove nematode u demarkiranom području tijekom razdoblja od najmanje četiri uzastopne godine i prikupljeno iskustvo pokazuje da je, u dotičnoj situaciji, nemoguće iskorijeniti borovu nematodu, dotična država članica može umjesto toga odlučiti suzbiti borovu nematodu unutar tog područja.

Dotična država članica može, međutim, prije kraja tog razdoblja, odlučiti suzbiti borovu nematodu, umjesto da ju iskorijeni, u slučajevima kada promjer zaraženog područja prelazi 20 km, postoje dokazi o prisutnosti borove nematode u cijelom zaraženom području i prikupljeno iskustvo pokazuje da je u dotičnoj situaciji nemoguće iskorijeniti borovu nematodu u tom području.

Poduzimaju se mjere za suzbijanje, kako je određeno u Prilogu II.

2.  Ako država članica odluči, u skladu sa stavkom 1., primijeniti mjere za suzbijanje umjesto mjera za iskorjenjivanje, obavješćuje Komisiju o toj odluci iznoseći svoje razloge.

Ako se primjenjuje drugi podstavak stavka 1., Komisija provodi istrage u toj državi članici kako bi provjerila jesu li ispunjeni uvjeti predviđeni tim podstavkom.

3.  Demarkirana područja podložna mjerama za suzbijanje u skladu sa stavkom 1. označavaju se kao takva u popisu iz članka 5. stavka 7. Države članice mogu primijeniti mjere za suzbijanje samo u demarkiranim područjima koja su označena na tom popisu kao podložna suzbijanju borove nematode.

4.  Države članice osiguravaju da mjere navedene u stavku 1. provodi tehnički kvalificirano osoblje nadležnih službenih tijela ili drugo tehnički kvalificirano osoblje koje djeluje pod nadzorom nadležnih službenih tijela.

Članak 8.

Obavješćivanje subjekata i javnosti

Ako se primjenjuju mjere za iskorjenjivanje u skladu s člankom 6. ili mjere za suzbijanje u skladu s člankom 7., dotične države članice osiguravaju mjere za obavješćivanje dotičnih subjekata i javnosti.

Članak 9.

Obavješćivanje o nacionalnim mjerama

1.  Države članice, u roku od mjesec dana od obavijesti previđene prvim podstavkom članka 16. stavka 1. Direktive 2000/29/EZ o pojavi borove nematode u dijelu svojeg državnog područja u kojem njezina prisutnost prije nije bila poznata, obavješćuju Komisiju i druge države članice o mjerama koje su poduzele ili su odlučile poduzeti za iskorjenjivanje borove nematode u skladu s člankom 6.

2.  Ako država članica poduzme mjere za iskorjenjivanje borove nematode u skladu s člankom 6., obavijest o tim mjerama iz stavka 1. uključuje mjere koje se odnose na sječu, uzorkovanje, ispitivanje, odstranjivanje i uništenje osjetljivog bilja, kako je navedeno u točkama 2., 3., 4., 5., 7., 8. i 9. Priloga I., te osmišljavanje i organizaciju pregleda, uključujući broj inspekcijskih pregleda, uzoraka koje treba uzeti i laboratorijskih ispitivanja koja treba provesti, kako je navedeno u točki 6. Priloga I.

Ako država članica poduzme mjere za suzbijanje borove nematode u skladu s člankom 7., obavijest o tim mjerama iz stavka 1. uključuje mjere koje se odnose na sječu, uzorkovanje, ispitivanje, odstranjivanje i uništenje osjetljivog bilja te osmišljavanje i organizaciju pregleda, uključujući broj inspekcijskih pregleda, uzoraka koje treba uzeti i laboratorijskih ispitivanja koja treba provesti, kako je navedeno u točkama 2. i 3. Priloga II.

Ta obavijest o mjerama također uključuje opis mjera za obavješćivanje dotičnih subjekata i javnosti u skladu s člankom 8. i provjera koje treba provesti u skladu s člankom 11. stavkom 1.

▼M2

3.  Države članice do 30. travnja svake godine Komisiji i ostalim državama članicama dostavljaju izvješće o rezultatima mjera poduzetih na temelju članaka 6. i 7. od 1. travnja prethodne godine do 31. ožujka godine u kojoj se dostavlja izvješće.

Izvješće mora sadržavati sve sljedeće elemente:

(a) broj i lokacije otkrića prisutnosti borove nematode, uključujući karte, utvrđene zasebno za zaraženo područje i za sigurnosno područje;

(b) broj uginulih biljaka, biljaka u lošem zdravstvenom stanju ili biljaka pogođenih požarom ili olujom koje su identificirane, sa specifikacijom broja biljaka potpuno uništenih u šumskim požarima ili oluji;

(c) broj uginulih biljaka, biljaka u lošem zdravstvenom stanju ili biljaka pogođenih požarom ili olujom koje su uzorkovane;

(d) broj uzoraka uzetih od uginulih biljaka, biljaka u lošem zdravstvenom stanju ili biljaka pogođenih požarom ili olujom koje su ispitane na prisutnost borove nematode;

(e) broj uzoraka pozitivnih na borovu nematodu;

(f) broj uginulih biljaka, biljaka u lošem zdravstvenom stanju ili biljaka pogođenih požarom ili olujom koje su uklonjene, sa specifikacijom broja biljaka identificiranih prije početka relevantnog razdoblja;

(g) broj i lokacije zamki i razdoblje praćenja te broj vektora ulovljenih u zamkama, vrste o kojima je riječ, broj vektora analiziranih na prisutnost borove nematode, broj uzoraka analiziranih na prisutnost borove nematode zasebno za sigurnosna i zaražena područja, uključujući broj uzoraka pozitivnih na borovu nematodu, ako ih je bilo.

Države članice prikupljaju informacije navedene u točkama (b) i (f) u sljedećim razdobljima: od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. travnja do 31. listopada i od 1. studenoga do 31. prosinca prethodne godine te od 1. siječnja do 31. ožujka godine u kojoj se dostavlja izvješće.

Države članice pri priopćavanju tih informacija navode predmetno razdoblje prikupljanja.

▼B

4.  Države članice do 1. ožujka svake godine nakon obavijesti iz stavka 1., dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama mjere koje su odlučile poduzeti u toj godini za iskorjenjivanje borove nematode u skladu s člankom 6.

5.  Ako država članica odluči suzbiti borovu nematodu u demarkiranom području u skladu s člankom 7. stavkom 1., Komisiji i drugim državama članicama odmah dostavlja sukladno izmijenjenu verziju obavijesti o mjerama iz stavka 1.

Ta obavijest o mjerama može obuhvaćati razdoblje do najviše pet godina u slučaju demarkiranog područja podložnog mjerama za suzbijanje u skladu s člankom 7. Ako obavijest obuhvaća više od jedne godine, dotične države članice dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama izmijenjenu verziju te obavijesti o mjerama do 31. listopada u godini u kojoj prestaje važiti.

Ako su odlučene značajne promjene mjera za suzbijanje, ta obavijest o mjerama se revidira i dostavlja Komisiji i drugim državama članicama bez odgađanja.

Članak 10.

Premještanje osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore unutar Unije

1.  Osjetljivo bilje i osjetljivo drvo i kora premještaju se iz demarkiranih područja u područja koja nisu demarkirana i iz zaraženih područja u sigurnosna područja samo ako su ispunjeni uvjeti, kako je određeno u odjeljku 1. Priloga III.

2.  Osjetljivo bilje i osjetljivo drvo i kora premještaju se unutar zaraženog područja podložnog mjerama za iskorjenjivanje samo ako su ispunjeni uvjeti, kako je određeno u odjeljku 2. Priloga.

3.  Države članice mogu ograničiti premještanje osjetljivog bilja te osjetljivog drva i kore unutar zaraženih područja podložnih mjerama za suzbijanje.

Članak 11.

Provjere koje se odnose na premještanja iz demarkiranih područja na područja koja nisu demarkirana i iz zaraženih područja u sigurnosna područja

1.  Države članice provode česte nasumične provjere osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore koje se premješta iz demarkiranih područja koja se nalaze na njihovom državnom području u područja koja nisu demarkirana i iz zaraženih područja koja se nalaze na njihovom državnom području u sigurnosna područja.

Pri odlučivanju u određenom slučaju o tome gdje se provode provjere, države članice temelje svoju odluku na riziku da bilje ili drvo i kora koje se treba provjeriti prenosi živu borovu nematodu, uzimajući u obzir podrijetlo pošiljaka, stupanj osjetljivosti dotičnog bilja te drva i kore, te prošlu usklađenost s ovom Odlukom i Odlukom 2006/133/EZ od strane subjekta odgovornog za premještanje.

Provjere osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore provode se na sljedećim mjestima:

(a) na točkama s kojih se premještaju iz zaraženih područja u sigurnosna područja;

(b) na točkama s kojih se premještaju iz sigurnosnih područja u ne-demarkirana područja;

(c) na njihovim mjestima odredišta u sigurnosnom području; i

(d) na njihovim mjestima podrijetla u zaraženim područjima, kao što su pilane, iz kojih su premješteni iz zaraženog područja.

Države članice mogu odlučiti provesti provjere dodatno na drugim mjestima osim na onim navedenim u točkama (a) do (d).

Te provjere uključuju dokumentacijski pregled u pogledu zahtjeva utvrđenih u odjeljku 1. Priloga III., identifikacijski pregled i, u slučaju nepoštivanja ili sumnje na nepoštivanje tih zahtjeva, zdravstveni pregled bilja koji uključuje ispitivanje na prisutnost borove nematode.

2.  Države članice provode nasumične provjere na osjetljivom bilju i osjetljivom drvu i kori koje se premješta iz demarkiranih područja koja se nalaze izvan njihovog državnog područja u područja na njihovom državnom području koja nisu demarkirana.

Te provjere uključuju dokumentacijski pregled u pogledu zahtjeva utvrđenih u odjeljku 1. Priloga III., identifikacijski pregled i zdravstveni pregled bilja koji uključuje ispitivanje na prisutnost borove nematode.

▼M2

3.  Države članice svake godine do 30. travnja obavješćuju ostale države članice i Komisiju o vremenu i rezultatima provjera iz stavaka 1. i 2. provedenih prethodne godine.

▼B

Ako te provjere pokazuju da je borova nematoda prisutna na osjetljivom bilju ili osjetljivom drvu ili kori, države članice odmah obavješćuju Komisiju i druge države članice o tom otkriću.

Članak 12.

Mjere u slučaju nepoštivanja članka 10.

Ako provjere iz članka 11. pokažu da se zahtjevi iz odjeljka 1. ili 2. Priloga III. ne poštuju, države članice koje su provele te provjere odmah podvrgavaju neusklađeni materijal jednoj od sljedećih mjera:

(a) uništenje;

(b) premještanje pod službenim nadzorom u objekt za obradu posebno odobren za tu namjenu, gdje se podvrgava toplinskoj obradi kako bi se postigla temperatura od najmanje 56 °C tijekom najmanje 30 minuta na cijelom osjetljivom drvu i kori, čime se osigurava odstranjivanje živih borovih nematoda i živih vektora;

(c) ako se neusklađeni materijal sastoji od drvenog materijala za pakiranje koji se stvarno koristi u prijevozu predmeta, i ne dovodeći u pitanje Prilog III., povrat pod službenim nadzorom na mjesto otpreme, ili na lokaciju u blizini zadržavanja, radi prepakiranja tih predmeta i uništenja tog drvenog materijala za pakiranje, pri čemu treba izbjegavati svaki rizik od širenja borove nematode.

Članak 13.

Odobrenje objekata za obradu

1.  Države članice na čijem se državnom području nalazi demarkirano područje odobravaju objekte za obradu koji su odgovarajuće opremljeni za provođenje jednog ili više sljedećih zadatka, kako je određeno u Prilogu III.:

(a) obrada osjetljivog drva i kore, kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. tog Priloga i točki (c) prvog podstavka točke 2. odjeljka 2. tog Priloga;

(b) izdavanje biljnih putovnica navedenih u Direktivi Komisije 92/105/EEZ ( 2 ) za osjetljivo drvo i koru koji su obrađeni u dotičnim objektima za obradu u skladu s točkom (a) ovog stavka, kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 1. Priloga III. i točki (b) drugog podstavka točke 2. odjeljka 2. tog Priloga;

(c) obrada drvenog materijala za pakiranje, kako je određeno u točki 3.(a) odjeljka 1. tog Priloga i točki 3. odjeljka 2. tog Priloga; i

▼M1

(d) označivanje u skladu s Prilogom II. Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15, kako je određeno u točkama 2.(b) i 3.(b) odjeljka 1. Priloga III. i točki 3. odjeljka 2. tog priloga, košnica, kućica za gniježđenje ptica i drvenog materijala za pakiranje obrađenih u dotičnim objektima za obradu u skladu s točkama (a) i (c).

▼B

Ti se objekti dalje u tekstu navode kao „odobreni objekti za obradu”.

2.  Odobreni objekti za obradu osiguravaju sljedivost obrađenog osjetljivog drva, kore i drvenog materijala za pakiranje.

Članak 14.

Odobrenje za označivanje

▼M1

1.  Države članice na čijem se državnom području nalazi demarkirano područje odobravaju proizvođačima drvenog materijala za pakiranje, košnica i kućica za gniježđenje ptica koji su odgovarajuće opremljeni da, u skladu s Prilogom II. Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15, označe drveni materijal za pakiranje, košnice i kućice za gniježđenje ptica koje sastavljaju iz drva obrađenog u odobrenom objektu za obradu i uz koji je priložena biljna putovnica navedena u Direktivi 92/105/EEZ.

Ti se proizvođači dalje u tekstu navode kao „odobreni proizvođači drvenog materijala za pakiranje”.

▼B

2.  Odobreni proizvođači drvenog materijala za pakiranje koriste isključivo drvo iz objekata za obradu posebno odobrenih za tu namjenu i uz koje je priložena biljna putovnica navedena u Direktivi 92/105/EEZ za proizvodnju drvenog materijala za pakiranje i osiguravaju da se drvo koje se koristi za tu namjenu može slijediti natrag sve do tih objekata za obradu.

Članak 15.

Nadzor odobrenih objekata za obradu i odobrenih proizvođača drvenog materijala za pakiranje

Države članice nadziru odobrene objekte za obradu i odobrene proizvođače drvenog materijala za pakiranje kako bi osigurale da pravilno obavljaju svoje zadatke, kako je određeno u njihovom odobrenju.

Države članice osiguravaju da nadzor provodi tehnički kvalificirano osoblje nadležnih službenih tijela ili drugo tehnički kvalificirano osoblje koje djeluje pod nadzorom nadležnih službenih tijela.

Članak 16.

Povlačenje odobrenja odobrenih objekata za obradu i odobrenih proizvođača drvenog materijala za pakiranje

1.  Ako država članica koja je izdala odobrenje primijeti prisutnost borove nematode na osjetljivom drvu, kori ili drvenom materijalu za pakiranje obrađenom u odobrenom objektu za obradu, odmah povlači to odobrenje.

Ako država članica koja je izdala odobrenje primijeti prisutnost borove nematode na osjetljivom drvenom materijalu za pakiranje kojeg je označio odobreni proizvođač drvenog materijala za pakiranje, odmah povlači to odobrenje.

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako država članica koja je izdala odobrenje primijeti da odobreni objekt za obradu ili odobreni proizvođač drvenog materijala za pakiranje ne obavlja pravilno svoje zadatke, kako je određeno u njegovom odobrenju, poduzima potrebne mjere kako bi se osigurala sukladnost s člancima 13. i 14.

Članak 17.

Popis odobrenih objekata za obradu i odobrenih proizvođača drvenog materijala za pakiranje

1.  Države članice obavješćuju Komisiju kada odobre objekt za obradu u skladu s člankom 13. ili proizvođača drvenog materijala za pakiranje u skladu s člankom 14. te kada povlače takvo odobrenje.

2.  Komisija sastavlja popis odobrenih objekata za obradu i odobrenih proizvođača drvenog materijala za pakiranje i prosljeđuje taj popis državama članicama. U dijelu A tog popisa navode se odobreni objekti za obradu. U dijelu B tog popisa navode se odobreni proizvođači drvenog materijala za pakiranje. Taj se popis ažurira na temelju podataka dobivenih od država članica.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/133/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 19.

Pregled

Ova se Odluka preispituje najkasnije do 31. srpnja 2015.

Članak 20.

Datum primjene

Druga rečenica točke 2.(a) odjeljka 1. Priloga III. i druga rečenica točke 2.(c) odjeljka 2. tog Priloga primjenjuju se od 1. siječnja 2013.

Članak 21.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.
PRILOG I.

Mjere za iskorjenjivanje predviđene člankom 6.

1. Države članice u skladu s člankom 6. poduzimaju mjere u demarkiranim područjima za iskorjenjivanje borove nematode, kako je određeno u točkama 2. do 10.

Države članice uključuju detaljan opis tih mjera u obavijest predviđenu u članku 9. stavku 1.

2. Pri utvrđivanju demarkiranog područja, dotična država članica odmah u tom području stvara područje s polumjerom od najmanje 500 m oko svake osjetljive biljke kod koje je otkrivena prisutnost borove nematode, dalje u tekstu „područje sječe”. Stvarni polumjer tog područja određuje se za svaku osjetljivu biljku kod koje je otkrivena prisutnost borove nematode na temelju rizika od prijenosa borove nematode putem vektora dalje od 500 m od te osjetljive biljke.

U području sječe sve osjetljivo bilje se siječe, uklanja i uništava. Sječa i uništavanje tog bilja provode se u smjeru od vanjskog dijela područja prema središtu. Poduzimaju se sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo širenje borove nematode i njezinih vektora tijekom sječe.

▼M2

Sve bilje koje je uginulo ili je lošeg zdravstvenog stanja i određeni broj bilja zdravog izgleda koje je odabrano na temelju rizika od širenja borove nematode u određenom slučaju uzorkuje se nakon sječe. Uzorkovanje se provodi na nekoliko dijelova svake biljke, uključujući krošnju, a osobito na onim dijelovima na kojima su vidljivi znakovi aktivnosti insekata vektora. Uzorci se uzimaju i s prerezanih debala, otpada od rezanja i prirodnog otpada na kojima su vidljivi znakovi aktivnosti insekata vektora i koji se nalaze na dijelovima demarkiranih područja na kojima se pojava simptoma sušenja osjetljivog bilja ne očekuje ili se očekuje kasnije. Ti se uzorci ispituju na prisutnost borove nematode.

3. Ako država članica zaključi da stvaranje područja sječe s polumjerom od 500 m, kako je navedeno u točki 2., ima neprihvatljive društvene i okolišne učinke, najmanji polumjer područja sječe može se smanjiti na 100 m oko svake osjetljive biljke kod koje je otkrivena prisutnost borove nematode.

U iznimnim slučajevima za neke pojedinačne biljke koje se nalaze unutar područja sječe, ako država članica zaključi da je sječa tih biljaka neprikladna, može se samo za te biljke primijeniti alternativna mjera za iskorjenjivanje koja nudi istu razinu zaštite od širenja borove nematode. Razlog za takav zaključak i opis te mjere dostavlja se Komisiji u obavijesti predviđenoj u članku 9. stavku 1.

▼M2

4. Kad se primjenjuje točka 3., sve osjetljivo bilje koje se nalazi između 100 m i 500 m od osjetljivog bilja kod kojeg je otkrivena prisutnost borove nematode i koje je bilo izuzeto od sječe ispituje se prije, tijekom i poslije sezone letenja vektora na znakove ili simptome prisutnosti borove nematode.

Ako su ti znakovi ili simptomi prisutni, uzima se uzorak biljke i ispituje na prisutnost borove nematode. Uzorkovanje tog osjetljivog bilja provodi se na nekoliko dijelova biljke, uključujući krošnju. Predmetne države članice u sezoni letenja obavljaju intenzivne preglede vektora uzorkovanjem i ispitivanjem tih vektora na prisutnost borove nematode.

Te se mjere primjenjuju do završetka iskorjenjivanja, kako je propisano člankom 6. stavkom 1., ili do odobrenja mjera za suzbijanje, kako je propisano člankom 7. stavkom 1.

5. Ako država članica na temelju pregleda na prisutnost vektora u skladu s Međunarodnom normom za fitosanitarne mjere FAO-a br. 4 ( 3 ) ima dokaze da na predmetnom području vektor nije prisutan posljednje tri godine i uzimajući u obzir kapacitet širenja vektorâ, najmanji polumjer područja sječe iznosi 100 m oko svake osjetljive biljke kod koje je otkrivena prisutnost borove nematode.

Taj dokaz uključuje se u obavijest predviđenu u članku 9. stavku 1.

6. Države članice tijekom i izvan sezone letenja vektora obavljaju preglede osjetljivog bilja u demarkiranim područjima inspekcijskim pregledom, uzorkovanjem i ispitivanjem tog bilja i vektora na prisutnost borove nematode. Tijekom sezone letenja obavljaju i preglede vektora borove nematode. U okviru tih pregleda posebna pozornost posvećuje se osjetljivom bilju koje je uginulo, u lošem je zdravstvenom stanju ili je bilo pogođeno požarom ili olujom. Uzorkovanje tog osjetljivog bilja provodi se na nekoliko dijelova biljke, uključujući krošnju. Obavljaju se i pregledi prerezanih debala, otpada od rezanja i prirodnog otpada na kojima su vidljivi znakovi aktivnosti insekata vektora i koji se nalaze na dijelovima demarkiranih područja na kojima se pojava simptoma sušenja osjetljivog bilja ne očekuje ili se očekuje kasnije. Intenzitet pregledâ unutar polumjera od 3 000  m oko svake osjetljive biljke kod koje je otkrivena prisutnost borove nematode najmanje je četiri puta veći nego od 3 000  m oko bilja do vanjske granice sigurnosnog područja.

7. Države članice u cijelom demarkiranom području identificiraju i sijeku sve osjetljivo bilje kod kojeg je otkrivena prisutnost borove nematode te ono koje je uginulo, u lošem je zdravstvenom stanju ili je bilo pogođeno požarom ili olujom. Uklanjaju i uništavaju posječeno bilje i ostatke debala, poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo širenje borove nematode i njezina vektora do kraja sječe. Poštuju sljedeće uvjete:

(a) osjetljivo bilje identificirano izvan sezone letenja vektora se siječe prije sljedeće sezone letenja te se uništava na licu mjesta ili se uklanja i njihovo se drvo i kora obrađuju kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. Priloga III., ili se prerađuje kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 2. Priloga III;

(b) osjetljivo bilje identificirano tijekom sezone letenja vektora odmah se siječe te se uništava na licu mjesta ili se uklanja i njihovo se drvo i kora obrađuju kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. Priloga III., ili se prerađuje kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 2. Priloga III.

Posječeno osjetljivo bilje kod kojeg prisutnost borove nematode još nije otkrivena uzorkuje se i ispituje na prisutnost borove nematode, prema planu uzorkovanja koji može potvrditi s 99 % pouzdanosti da je razina prisutnosti borove nematode u tom osjetljivom bilju ispod 0,1 %.

Kada se primjenjuje točka 5., države članice mogu, međutim, odlučiti uzorkovati i ispitivati na prisutnost borove nematode osjetljivo bilje iz prvog podstavka bez da ga posijeku, prema planu uzorkovanja koji može potvrditi s 99 % pouzdanosti da je razina prisutnosti borove nematode u tom osjetljivom bilju ispod 0,1 %. Prva rečenica ne primjenjuje se na osjetljivo bilje kod kojeg je otkrivena prisutnost borove nematode.

8. Što se tiče osjetljivog drva identificiranog u demarkiranom području tijekom sezone letenja vektora, kako je navedeno u točki 7.(b), države članice gule koru na deblima posječenog osjetljivog bilja ili tretiraju ta debla insekticidom za kojeg se zna da je učinkovit protiv vektora ili pokrivaju ta debla mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom odmah nakon sječe. Nakon guljenja kore, tretiranja ili pokrivanja, osjetljivo drvo se, pod službenim nadzorom, odmah premješta na mjesto skladištenja ili u odobreni objekt za obradu. Drvo s kojeg nije oguljena kora se odmah na mjestu skladištenja ili u odobrenom objektu za obradu još jednom tretira insekticidom za kojeg se zna da je učinkovit protiv vektora ili se pokriva mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom.

▼M2

Ako država članica zaključi da guljenje kore, obrada insekticidom za koji se zna da je učinkovit protiv vektora i pokrivanje mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom nisu prikladni, drvo s kojeg nije oguljena kora odmah se uništava na mjestu događaja.

Drvni otpad dobiven u vrijeme sječe osjetljivog bilja koji je ostao na mjestu sječe i drvo s kojeg nije oguljena kora i koje je uništeno na mjestu događaja rascijepa se na komade koji nisu deblji ni širi od 3 cm.

▼M2

8.(a) Odstupajući od točke 7.(b), ako država članica zaključi da su sječa i uklanjanje osjetljivog bilja pogođenog požarom ili olujom tijekom sezone letenja vektora neprikladni, predmetna država članica može odlučiti nastaviti sječu i uklanjanje tog bilja prije početka sljedeće sezone letenja.

Ne dovodeći u pitanje točku 6., predmetna država članica u sezoni letenja obavlja intenzivne preglede u području pogođenom požarom ili olujom uzorkovanjem i ispitivanjem tih vektora na prisutnost borove nematode te, u slučaju potvrde, obavlja preglede osjetljivog bilja koje se nalazi u okolnom području inspekcijskim pregledima, uzorkovanjem i ispitivanjem tog bilja koje pokazuje znakove ili simptome prisutnosti borove nematode ili njezinih vektora.

▼B

9. Države članice uklanjaju i uništavaju sve osjetljivo bilje koje raste na mjestima proizvodnje bilja za sadnju gdje je borova nematoda otkrivena nakon početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa, pri čemu se poduzimaju sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo širenje borove nematode i njezinog vektora tijekom tih aktivnosti.

▼M1

9.(a) Države članice u cijelom sigurnosnom području utvrđuju posječeno osjetljivo bilje koje nije obuhvaćeno točkama 7., 8. i 9. One uklanjaju to bilje i ostatke njihovih debala poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo da djeluju kao atraktanti za borovu nematodu i njezin vektor.

▼B

10. Države članice osiguravaju higijenski protokol za sva vozila za prijevoz šumskih proizvoda i strojeve za preradu šumskih proizvoda kako bi osigurale da se borova nematoda ne može širiti putem tih vozila i strojeva.
PRILOG II.

Mjere za suzbijanje predviđene u članku 7.

1. Države članice u skladu s člankom 7. poduzimaju mjere za suzbijanje borove nematode u demarkiranim područjima koja imaju sigurnosno područje širine najmanje 20 km, kako je određeno u točkama 2. i 3.

Države članice uključuju detaljan opis tih mjera u obavijest predviđenu u članku 9. stavku 1.

▼M2

2. Države članice obavljaju godišnje preglede osjetljivog bilja i vektora u zaraženim područjima inspekcijskim pregledom, uzorkovanjem i ispitivanjem tog bilja i vektora na prisutnost borove nematode. U okviru tih pregleda posebna pozornost posvećuje se osjetljivom bilju koje je uginulo, u lošem je zdravstvenom stanju ili je bilo pogođeno požarom ili olujom. Pregledi će se usmjeriti na dijelove zaraženog područja koji graniče sa sigurnosnim područjima u cilju zaštite tih područja. Države članice sijeku sve osjetljivo bilje kod kojeg je otkrivena prisutnost borove nematode te uklanjaju i uništavaju to bilje i ostatke debala, poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo širenje borove nematode i njezinih vektora.

3. Države članice poduzimaju sljedeće mjere u sigurnosnim područjima:

(a) Države članice izvan i tijekom sezone letenja vektora obavljaju preglede osjetljivog bilja u sigurnosnim područjima inspekcijskim pregledom, uzorkovanjem i ispitivanjem tog bilja i vektora na prisutnost borove nematode. Tijekom sezone letenja obavljaju i preglede vektora borove nematode. U okviru tih pregleda posebna pozornost posvećuje se osjetljivom bilju koje je uginulo, u lošem je zdravstvenom stanju ili je bilo pogođeno požarom ili olujom te vektorima koji se nalaze u područjima u kojima je prisutnost borove nematode izgledna ili se može očekivati zakašnjela pojava simptomâ. Uzorkovanje osjetljivog bilja provodi se na nekoliko dijelova svake biljke, uključujući krošnju. Obavljaju se i pregledi prerezanih debala, otpada od rezanja i prirodnog otpada na kojima su vidljivi znakovi aktivnosti insekata vektora i koji se nalaze na dijelovima demarkiranih područja na kojima se pojava simptoma sušenja osjetljivog bilja ne očekuje.

▼M3

(b) Države članice na cijelom teritoriju predmetnih sigurnosnih područja identificiraju i sijeku sve osjetljivo bilje koje je uginulo, u lošem je zdravstvenom stanju ili je bilo pogođeno požarom ili olujom. Uklanjaju i uništavaju posječeno bilje i ostatke debala, poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo širenje borove nematode i njezina vektora prije, tijekom sječe i do uništenja posječenih biljaka i ostataka debala, pod sljedećim uvjetima:

(i) Osjetljivo bilje identificirano izvan sezone letenja vektora prije sljedeće sezone letenja siječe se i uništava na licu mjesta, premješta se pod službenim nadzorom na zaraženo područje ili se uklanja. U posljednjem slučaju drvo i kora tog bilja obrađuju se, kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. Priloga III., ili se prerađuju, kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 2. Priloga III.

(ii) Osjetljivo bilje identificirano u sezoni letenja vektora odmah se siječe i uništava na licu mjesta, premješta se pod službenim nadzorom na zaraženo područje ili se uklanja. U posljednjem slučaju drvo i kora tog bilja obrađuju se, kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. Priloga III., ili se prerađuju, kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 2. Priloga III.

Ako država članica zaključi da nije prikladno provesti sječu, uklanjanje i uništavanje osjetljivog bilja identificiranog tijekom sezone letenja i pogođenog požarom ili olujom, predmetna država članica može odlučiti posjeći, ukloniti i uništiti to bilje prije početka sljedeće sezone letenja. Tijekom sječe i uklanjanja predmetno osjetljivo bilje uništava se na licu mjesta ili se uklanja, a njegovo se drvo i kora obrađuju, u skladu s točkom 2.(a) odjeljka 1. Priloga III., ili se prerađuju, u skladu s točkom 2.(b) odjeljka 2. Priloga III. Ako se primjenjuje odstupanje i ne dovodeći u pitanje točku (a), predmetna država članica u sezoni letenja obavlja intenzivne preglede u području pogođenom požarom ili olujom uzorkovanjem i ispitivanjem tih vektora na prisutnost borove nematode te, ako se potvrdi prisutnost, obavlja intenzivnije preglede osjetljivog bilja koje se nalazi u okolnom području inspekcijskim pregledima, uzorkovanjem i ispitivanjem bilja koje pokazuje znakove ili simptome prisutnosti borove nematode.

Odstupajući od točaka i. i ii. Portugal može odlučiti da će sječu, uklanjanje i uništavanje osjetljivog bilja za koje je nadležno službeno tijelo službeno utvrdilo da je 2017. pogođeno vatrom provesti u duljem roku, a najkasnije do 31. ožujka 2020. U tom će se razdoblju prvo pristupiti sječi, uklanjanju i uništavanju osjetljivog bilja smještenog na sljedećim područjima:

 područja koja graniče sa zaraženim područjem,

 područja na kojima su vidljivi znakovi aktivnosti insekata vektora,

 područja s povećanom stopom stabala koja propadaju, koja upućuje na moguću prisutnost borove nematode,

 sva druga područja koja predstavljaju najveći rizik od zaraze borovom nematodom.

Predmetno osjetljivo bilje sječe se i uništava na licu mjesta, premješta se pod službenim nadzorom na zaraženo područje ili se uklanja. U tom slučaju drvo i kora tog bilja obrađuju se kako je određeno u točki 2.(a) odjeljka 1. Priloga III. ili se prerađuju kako je određeno u točki 2.(b) odjeljka 2. Priloga III. Osjetljivo bilje koje insekt vektor ne može iskoristiti za dovršetak svojeg životnog ciklusa može se zadržati na mjestu bez uništavanja.

Portugal do 31. svibnja 2018. Komisiji i državama članicama podnosi godišnji akcijski plan koji sadržava sljedeće: zemljovide na kojima su označene lokacija bilja pogođenog požarima u sigurnosnom području i lokacija područja koja se navode u drugom podstavku te obrazloženje tog odabira, mjere koje će se provesti kako bi se smanjio rizik od zaraze borovom nematodom u razdoblju do sječe, uklanjanja ili uništavanja predmetnog bilja, uključujući intenzivnije aktivnosti pregleda osjetljivog bilja i vektora radi ranog otkrivanja prisutnosti borove nematode, potrebna sredstva i odgovarajuće rokove za provedbu tih mjera. Portugal do 31. svibnja 2019. podnosi još jedan godišnji plan istog sadržaja.

Razina rizika koji predstavlja predmetno bilje procjenjuje se na godišnjoj osnovi te se akcijski plan prema potrebi ažurira. Aktivnosti predviđene u akcijskom planu uzimaju se u obzir pri pripremi općeg akcijskog plana iz članka 9.

Portugal Komisiji i državama članicama dostavlja izvješće o godišnjim rezultatima, uključujući rezultate intenzivnijih pregleda vektora, te sva ažuriranja akcijskog plana do 30. travnja godine koja slijedi predmetnu godinu.

Posječeno osjetljivo bilje, osim bilja koje je potpuno uništeno šumskim požarima, uzorkuje se i ispituje na prisutnost borove nematode, prema planu uzorkovanja kojim se s 99 % pouzdanosti može potvrditi da je razina prisutnosti borove nematode u tom osjetljivom bilju ispod 0,02 %.

▼M2

(c) U pogledu osjetljivog drva identificiranog u sigurnosnom području tijekom sezone letenja vektora, kako je navedeno u točki (b), države članice gule koru na deblima posječenog osjetljivog bilja ili obrađuju ta debla insekticidom za koji se zna da je učinkovit protiv vektora ili pokrivaju ta debla mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom odmah nakon sječe.

Nakon guljenja kore, obrade ili pokrivanja, osjetljivo se drvo pod službenim nadzorom odmah premješta na mjesto skladištenja ili u odobreni objekt za obradu. Drvo s kojeg nije oguljena kora odmah se na mjestu skladištenja ili u odobrenom objektu za obradu još jednom obrađuje insekticidom za koji se zna da je učinkovit protiv vektora ili se pokriva mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom.

Drvni otpad dobiven u vrijeme sječe osjetljivog bilja koji je ostao na mjestu sječe rascijepa se na komade koji nisu deblji ni širi od 3 cm.

Odstupajući od prvog podstavka, ako država članica zaključi da guljenje kore, obrada insekticidom za koji se zna da je učinkovit protiv vektora i pokrivanje mrežom protiv kukaca natopljenom takvim insekticidom nisu prikladni, drvo s kojeg nije oguljena kora odmah se uništava na mjestu događaja. Ako se primijeni odstupanje, drvni otpad dobiven u vrijeme sječe osjetljivog bilja koji je ostao na mjestu sječe i drvo s kojeg nije oguljena kora, a koje je uništeno na mjestu događaja, rascijepaju se na komade koji nisu deblji ni širi od 3 cm.

▼M1

3.(a) Države članice u cijelom sigurnosnom području utvrđuju i posječeno osjetljivo bilje koje nije obuhvaćeno točkom 3.(b). One uklanjaju to bilje i ostatke njihovih debala poduzimajući sve potrebne mjere opreza kako bi se izbjeglo da djeluju kao atraktanti za borovu nematodu i njezin vektor.

▼B

4. Države članice osiguravaju higijenski protokol za sva vozila za prijevoz šumskih proizvoda i strojeve za preradu šumskih proizvoda kako bi osigurale da se borova nematoda ne može širiti putem tih vozila i strojeva.
PRILOG III.

Uvjeti za premještanje osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore unutar Unije, kako je predviđeno člankom 10.

ODJELJAK 1.

Uvjeti za premještanje osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore iz demarkiranih područja u područja koja nisu demarkirana i iz zaraženih područja u sigurnosna područja

1. Osjetljivo bilje može se premještati pod uvjetom da ispunjava sljedeće uvjete:

(a) uzgojeno je na mjestima proizvodnje na kojima borova nematoda ili njezini simptomi nisu uočeni od početka posljednjeg potpunog vegetacijskog ciklusa;

(b) uzgajano je tijekom cijelog svojeg životnog ciklusa pod potpunom fizičkom zaštitom koja osigurava da vektor ne može doseći bilje;

(c) službeno je inspekcijski pregledano, ispitano i utvrđeno je da nije zaraženo borovom nematodom i vektorom;

(d) prati ga biljna putovnica pripremljena i izdana u skladu s Direktivom 92/105/EEZ za odredišta unutar Unije;

(e) prevezeno je izvan sezone letenja vektora u zatvorenim kontejnerima ili u pakiranju koje osigurava da se ne može pojaviti zaraza borovom nematodom ili vektorom.

2. Osjetljivo drvo i kora, s izuzetkom drvenog materijala za pakiranje, može se premještati pod uvjetom da drvo ili kora ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) bili su podvrgnuti odgovarajućoj toplinskoj obradi u odobrenom objektu za obradu kako bi se postigla temperatura od najmanje 56 °C tijekom najmanje 30 minuta na cijelom drvu i kori, čime se osigurava odstranjivanje živih borovih nematoda i živih vektora. U slučaju toplinske obrade kompostiranjem, ono se provodi u skladu sa specifikacijom obrade koja je odobrena u skladu s postupkom navedenim u članku 18. stavku 2. Direktive 2000/29/EZ;

▼M1

(b) prati ih biljna putovnica navedena u Direktivi 92/105/EEZ koju je izdao odobreni objekt za obradu; u pogledu osjetljivog drva u obliku košnica i kućica za gniježđenje ptica prati ih ta biljna putovnica ili su označeni u skladu s Prilogom II. Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15;

(c) u slučaju drva koje nema koru premješteni su izvan sezone letenja vektora ili sa zaštitnim pokrivačem, čime se osigurava da se ne može pojaviti zaraza borovom nematodom ili vektorom.

▼B

3. Osjetljivo drvo u obliku drvenog materijala za pakiranje može se premještati pod uvjetom da drveni materijal za pakiranje ispunjava sljedeće uvjete:

(a) bio je u odobrenom objektu za obradu podvrgnut jednom od odobrenih tretiranja, određenih Prilogom I. Međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere FAO-a br. 15, Uredba o drvenom materijalu za pakiranje u međunarodnoj trgovini ( 4 ), čime se osigurava odstranjivanje živih borovih nematoda i živih vektora;

(b) označeno je u skladu s Prilogom II. toj Međunarodnoj normi.

4. Iznimno od odredaba točaka 2. i 3., osjetljivo drvo može se premještati iz demarkiranih područja ili iz zaraženih područja u sigurnosno područje u odobreni objekt za obradu koji se nalazi najbliže demarkiranom području ili zaraženom području radi trenutne obrade kada se niti jedan prikladan objekt za obradu ne nalazi unutar tog demarkiranog ili zaraženog područja.

Izuzeće se primjenjuje samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) upravljanje, tretiranje, skladištenje i prijevoz posječenog osjetljivog bilja u skladu s točkama 8. i 10. Priloga I., i točkom 3.(c) i točkom 4. Priloga II., osiguravaju da vektor na tom drvu ne može biti prisutan ili ne može s njega pobjeći;

(b) premještanja se odvijaju izvan sezone letenja vektora ili sa zaštitnim pokrivačem koji osigurava da se ne može pojaviti zaraza borovom nematodom ili vektorom na drugim biljkama, drvu ili kori;

(c) premještanja su podvrgnuta redovitim kontrolama na licu mjestu od strane nadležnih tijela.

5. Iznimno od odredaba točaka 2. i 3., osjetljivo drvo i kora rasječeni na komade manje od 3 cm debljine i širine mogu se premještati iz demarkiranih područja u odobreni objekt za obradu koji se nalazi najbliže tom području, ili iz zaraženih područja u sigurnosno područje, kako bi se upotrijebilo kao gorivo, pod uvjetom da su ispunjene odredbe iz točaka (b) i (c) drugog podstavka točke 4.

ODJELJAK 2.

Uvjeti za premještanje osjetljivog bilja i osjetljivog drva i kore unutar zaraženih područja podložnih mjerama za iskorjenjivanje

1. Osjetljivo bilje za sadnju može se premještati pod uvjetom da ispunjava iste uvjete navedene u točki 1. odjeljka 1.

2. Osjetljivo drvo i kora mogu se premještati s ciljem podvrgavanja tog drva ili kore jednom od sljedećih tretiranja:

(a) uništavanje spaljivanjem na najbližoj lokaciji unutar demarkiranog područja određenoj za tu namjenu;

(b) korištenje kao goriva u objektu za preradu ili za druge destruktivne namjene pri čemu se osigurava odstranjivanje živih borovih nematoda ili živih vektora;

(c) podvrgavanje odgovarajućoj toplinskoj obradi u odobrenom objektu za obradu kako bi se postigla temperatura od najmanje 56 °C tijekom najmanje 30 minuta na cijelom drvu i kori, čime se osigurava odstranjivanje živih borovih nematoda i živih vektora. U slučaju toplinske obrade kompostiranjem, ono se provodi u skladu sa specifikacijom obrade koja je odobrena u skladu s postupkom navedenim u članku 18. stavku 2. Direktive 2000/29/EZ.

Sljedeći uvjeti primjenjuju se na ta premještanja:

(a) drvo ili kora premještaju se pod službenim nadzorom i izvan sezone letenja vektora ili sa zaštitnim pokrivačem, čime se osigurava da se ne može pojaviti zaraza borovom nematodom ili vektorom na drugim biljkama, drvu ili kori ili da se vektor ne može pojaviti; ili

(b) drvo ili kora koji su prošli tretiranje navedeno u točki (c) prvog stavka mogu se premještati pod uvjetom da ih prati biljna putovnica koju je izdao odobreni objekt za obradu.

Ova se točka ne primjenjuje na drveni materijal za pakiranje ili na osjetljivo drvo dobiveno od bilja koje je pojedinačno ispitano i utvrđeno je da nije zaraženo borovom nematodom.

3. Osjetljivo drvo u obliku drvenog materijala za pakiranje može se premještati ako ispunjava uvjete navedene u točki 3. odjeljka 1.( 1 ) EPPO Bilten 39(3):344-353.

( 2 ) SL L 4, 8.1.1993., str. 22.

( 3 ) Tajništvo Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (1995.), Međunarodna norma za fitosanitarne mjere 4: Zahtjevi za uspostavu područjâ bez štetočina.

( 4 ) Tajništvo Međunarodne konvencije za zaštitu bilja (2009.), Međunarodna norma za fitosanitarne mjere 15: Uredba o drvenom materijalu za pakiranje u međunarodnom prometu.

Top