EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1178-20140403

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 1178/2011 od 3. studenoga 2011. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2014-04-03

2011R1178 — HR — 03.04.2014 — 002.001


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1178/2011

od 3. studenoga 2011.

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 311, 25.11.2011, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

Uredba Komisije (EU) br. 290/2012 od 30. ožujka 2012.

  L 100

1

5.4.2012

►M2

Uredba Komisije (EU) br. 70/2014 оd 27. siječnja 2014.

  L 23

25

28.1.2014

►M3

Uredba Komisije (EU) br. 245/2014 od 13. ožujka 2014.

  L 74

33

14.3.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1178/2011

od 3. studenoga 2011.

o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

Uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ ( 1 ), te posebice članak 7. stavak 6., članak 8. stavak 5. i članak 10. stavak 5. te Uredbe,

budući da:

(1)

Cilj Uredbe (EZ) br. 216/2008 je uspostavljanje i održavanje visoke razine ujednačenosti sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu u Europi. Ta Uredba osigurava sredstva za postizanje tih ciljeva i ostalih ciljeva u polju sigurnosti zračnog prometa.

(2)

Piloti koji su uključeni u operacije određenih zrakoplova, kao i uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let, osoblje i organizacije uključene u osposobljavanje, ispitivanje ili provjeravanje tih pilota, moraju udovoljiti relevantnim bitnim zahtjevima koji su uspostavljeni u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 216/2008. Prema toj Uredbi piloti, kao i osoblje i organizacije uključene u njihovo osposobljavanje moraju biti certificirani kada je ustanovljeno da udovoljavaju bitnim zahtjevima.

(3)

Slično, pilotima bi se trebao izdati certifikat o zdravstvenoj sposobnosti i zrakoplovno-medicinski ispitivači, odgovorni za procjenu zdravstvene sposobnosti pilota, bi trebali biti certificirani kada se ustanovi da udovoljavaju bitnim zahtjevima. Međutim, Uredbom (EZ) br. 216/2008 predviđa se i mogućnost da liječnici opće prakse djeluju kao zrakoplovno-medicinski ispitivači pod određenim uvjetima i ako je to dopušteno nacionalnim zakonom.

(4)

Kabinska posada uključena u operacije određenih zrakoplova mora udovoljiti bitnim zahtjevima postavljenim u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 216/2008. Prema toj Uredbi, kabinskom osoblju se mora periodično procjenjivati zdravstvena sposobnost kako bi mogli sigurno obavljati dodijeljene im dužnosti. Sukladnost zahtjevima mora biti prikazano na temelju prikladne procjene temeljene na najboljoj zrakoplovno-medicinskoj praksi.

(5)

Uredbom (EZ) br. 216/2008 zahtjeva se od Komisije da usvoji potrebna provedbena pravila kako bi se mogli ustanoviti uvjeti za certificiranje pilota, kao i osoblja uključenog u njihovo osposobljavanje, ispitivanje ili provjeravanje, radi ovjeravanja članova kabinskog osoblja i radi procjene njihove zdravstvene sposobnosti.

(6)

Zahtjevi i procedure za zamjenu nacionalnih pilotskih dozvola i nacionalnih dozvola inženjera leta u pilotske dozvole će biti definirane, kako bi se osiguralo da im je dozvoljeno izvođenje aktivnosti pod ujednačenim uvjetima; kvalifikacije letačkih ispita će također biti zamijenjene u skladu s ovom Uredbom.

(7)

Trebalo bi biti moguće da države članice prihvaćaju dozvole koje su izdane od strane trećih zemalja, kada se može jamčiti razina sigurnosti jednaka uvjetima koji su specificirani Uredbom (EZ) broj 216/2008; Uvjeti za prihvaćanje dozvola izdanih od strane trećih zemalja trebaju biti uspostavljeni.

(8)

Kako bi se osiguralo da osposobljavanja započeta prije primjene ove Uredbe budu uzeta u obzir u svrhu stjecanja dozvola pilota, uvjeti za priznavanje osposobljavanja koje je već završeno trebaju biti uspostavljeni; uvjeti za priznavanje vojnih dozvola također trebaju biti uspostavljeni.

(9)

Potrebno je osigurati dovoljno vremena za zrakoplovnu industriju i administracije države članice da se prilagode novom zakonskom okviru, kako bi se omogućilo državama članicama dovoljno vremena za izdavanje specifičnih vrsta dozvola pilota i medicinskih svjedodžbi koje nisu obuhvaćene „JAR”-om, te kako bi se prepoznala pod određenim uvjetima valjanost izdanih dozvola i certifikata, kao i provedenih zrakoplovno-medicinskih procjena, prije primjene ove Uredbe.

(10)

Direktiva Vijeća 91/670/EEZ od 16. prosinca 1991. o međusobnom prihvaćanju dozvola za provođenje funkcija u civilnom zrakoplovstvu ( 2 ) je stavljena izvan snage u skladu s člankom 69. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 216/2008. Mjere usvojene ovom Uredbom smatraju se odgovarajućim mjerama.

(11)

Kako bi se osigurao lagani prijelaz i visoka razina ujednačenosti sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu u Uniji, mjere za implementaciju trebale bi odražavati trenutno stanje, uključujući najbolje prakse, i znanstveni i tehnički napredak u području osposobljavanja pilota i zrakoplovno-medicinske sposobnosti letačkih i kabinskih posada. Shodno tome, tehnički zahtjevi i administrativne procedure koje su usuglašene s Organizacijom međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO) i Zajedničkim zrakoplovnim vlastima (JAA), do 30. lipnja 2009. kao i s postojećim zakonodavstvom koje se odnosi na specifično nacionalno okruženje, trebale bi biti razmotrene.

(12)

Agencija je pripremila nacrt provedbenih pravila i podnijela ih je kao mišljenje Komisiji u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EZ) broj 216/2008.

(13)

Mjere osigurane u ovoj Uredbi su u skladu s mišljenjem odbora uspostavljenim sukladno članku 65. Uredbe broj 216/2008,

DONIJELA JE OVU UREDBU:Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za:

1. različita ovlaštenja za dozvole pilota, uvjete za izdavanje, održavanje, izmjenu, ograničavanje, suspendiranje ili oduzimanje dozvola, privilegije i odgovornosti imatelja dozvola, uvjete za konverziju postojećih nacionalnih dozvola pilota i nacionalnih dozvola inženjera leta u dozvole pilota, kao i uvjete pod kojima se prihvaćaju dozvole izdane u trećim zemljama;

2. certifikaciju osoba odgovornih za provođenje letačkog osposobljavanja ili osposobljavanja na uređajima koji simuliraju let i za procjenjivanje vještina pilota;

3. različiti certifikati o zdravstvenoj sposobnosti za pilote, uvjete za izdavanje, održavanje, izmjenu, ograničavanje, suspendiranje ili oduzimanje certifikata o zdravstvenoj sposobnosti, privilegije i odgovornosti imatelja certifikata o zdravstvenoj sposobnosti kao i uvjete za konverziju nacionalnih certifikata o zdravstvenoj sposobnosti u međusobno priznate certifikate o zdravstvenoj sposobnosti;

4. certifikaciju zrakoplovno-medicinskih ispitivača, kao i uvjete pod kojima liječnici opće prakse mogu djelovati kao zrakoplovno-medicinski ispitivači;

5. periodičku zrakoplovno-medicinsku procjenu članova kabinske posade, kao i kvalifikacije osoba odgovornih za tu procjenu;

▼M1

6. uvjeti za stjecanje, održavanje, dopunjavanje, ograničavanje, suspendiranje ili ukidanje potvrda kabinske posade, kao i privilegije i obaveze imatelja potvrda kabinske posade;

7. uvjeti za stjecanje, održavanje, dopunjavanje, ograničavanje, suspendiranje ili ukidanje certifikata organizacija za osposobljavanje pilota i zrakoplovno-medicinskih centara uključenih u davanje ocjene i zrakoplovno - medicinskih procjena članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu;

8. zahtjevi za certifikaciju uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let i organizacija koje operiraju i koriste te uređaje;

9. zahtjevi za sustavom administracije i sustavom upravljanja koje moraju ispuniti države članice, Agencija i organizacije u odnosu na pravila u točkama od 1. do 8.

▼B

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „Dozvola iz dijela-FCL” znači dozvola letačke posade koja ispunjava zahtjeve Priloga I;

2. „JAR” znači zajednički zrakoplovni zahtjevi usvojeno od Zajedničkih Zrakoplovnih Vlasti kako je primjenjivo na dan 30. lipnja 2009.;

3. „Dozvola pilota lakog zrakoplova (LAPL)” znači rekreacijska dozvola pilota iz članka 7 Uredbe (EZ) br. 216/2008;

4. „Dozvola usklađena s JAR-om” znači dozvola pilota i pripadajuća ovlaštenja, certifikati, autorizacije i/ili kvalifikacije, izdani ili priznati, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odražavajući JAR i procedure, od države članice koja je implementirala relevantni JAR i koja je predložena za međusobno priznavanje unutar sustava Zajedničkih Zrakoplovnih Vlasti u odnosu na pripadajući JAR;

5. „Dozvola koja nije usklađena s JAR-om” znači dozvola pilota izdana ili priznata od države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i koja nije predložena za međusobno priznavanje u odnosu na relevantni JAR;

6. „Priznavanje” znači priznavanje prethodnog iskustva ili kvalifikacija;

7. „Izvještaj o priznavanju” znači izvještaj na temelju kojeg se prethodno iskustvo ili kvalifikacije mogu priznati;

8. „Izvještaj o konverziji” znači izvještaj na temelju kojega se dozvola može konvertirati u dozvolu iz dijela-FCL;

9. „Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikat zrakoplovno-medicinskog ispitivača usklađeni s JAR-om” znači certifikat izdan ili priznat, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koje odražava JAR i procedure, od države članice koja je implementirala relevantni JAR i koja je predložena za međusobno priznavanje unutar sustava Zajedničkih Zrakoplovnih Vlasti u odnosu na pripadajući JAR;

10. „Certifikat o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikat zrakoplovno-medicinskog ispitivača koji nije usklađen s JAR-om” znači certifikat izdan ili priznat od države članice u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i koja nije predložena za međusobno priznavanje u odnosu na relevantni JAR;

▼M1

11. „Član kabinske posade” znači prikladno kvalificiran član posade, a koji nije član letačke posade ili član tehničke posade, kojega je operator odredio da izvodi zadatke vezane za sigurnost putnika i leta tijekom operacija;

12. „Članovi posade zrakoplova” znači članovi letačke posade ili članovi kabinske posade;

13. „JAR - certifikat, odobrenje ili organizacija” znači certifikat ili odobrenje izdano ili priznato ili organizacija certificirana, odobrena, registrirana ili prepoznata, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koja prikazuje JAR i procedure, od države članice koja je implementirala relevantan JAR i koja je predložena za međusobno priznavanje od strane sustava Zajedničkih zrakoplovnih Vlasti u odnosu na taj JAR.

▼M3

Članak 3.

Licenciranje pilota i certificiranje zdravstvene sposobnosti

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 8. ove Uredbe, piloti zrakoplova iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) i članka 4. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 216/2008 udovoljavaju tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima utvrđenima u Prilogu I. i Prilogu IV. ovoj Uredbi.

2.  Neovisno o privilegijama imatelja dozvola definiranima u Prilogu I. ovoj Uredbi, imatelji dozvola pilota izdanih u skladu s poddijelom B ili C Priloga I. ovoj Uredbi mogu obavljati letove iz članka 6. stavka 4.a Uredbe (EU) br. 965/2012. Time se ne dovodi u pitanje sukladnost s bilo kakvim dodatnim zahtjevima za prijevoz putnika ni razvoj komercijalnih operacija definiranih u poddijelu B ili C Priloga I. ovoj Uredbi.

▼B

Članak 4.

Postojeće nacionalne dozvole pilota

1.  Dozvole usklađene s JAR-om izdane ili priznate od države članice prije ►M1  ova Uredba se primjenjuje ◄ smatra se da su izdane u skladu s ovom Uredbom. Države članice zamjenjuju te dozvole s dozvolama koje su u skladu s formatom uspostavljenim u dijelu-ARA najkasnije do ►M1  8. travnja 2018. ◄

2.  Dozvole koje nisu usklađene s JAR-om uključujući pripadajuća ovlaštenja, certifikate, autorizacije i/ili kvalifikacije izdane ili priznate od države članice prije primjene ove Uredbe država članica koja je izdala dozvolu konvertira u dozvole iz dijela-FCL.

3.  Dozvole koje nisu usklađene s JAR-om konvertiraju se u dozvole iz dijela-FCL i pripadajuća ovlaštenja i certifikate u skladu s:

(a) odredbama Priloga II.; ili

(b) elementima utvrđenima u izvještaju o konverziji.

4.  Izvještaj o konverziji:

(a) sastavlja država članica koja je izdala dozvolu pilota u dogovoru s Europskom agencijom za sigurnost zračnog prometa (Agencija);

(b) opisuje nacionalne zahtjeve na temelju kojih su izdane dozvole pilota;

(c) opisuje opseg privilegija koje su dane pilotima;

(d) naznačuje za koje zahtjeve iz Priloga I. se daje priznavanje;

(e) naznačuje bilo koja ograničenja koja će biti upisana u dozvolu iz dijela-FCL i bilo koje zahtjeve koje pilot mora ispuniti kako bi se uklonila ta ograničenja.

5.  Izvještaj o konverziji sadrži preslike svih dokumenata koji su potrebni kako bi se dokazali elementi iz iz stavka 4. točaka (a) do (e), uključujući preslike relevantnih nacionalnih zahtjeva i procedura. Prilikom izrade izvještaja o konverziji, države članice nastoje da se, koliko god je to moguće, pilotima omogući da zadrže trenutni opseg aktivnosti.

6.  Neovisno o stavcima 1. i 3., imateljima certifikata instruktora za ovlaštenja za klasu ili certifikata ispitivača koji imaju privilegije za jednopilotni složeni zrakoplov visokih performansi, te se privilegije konvertiraju u certifikat instruktora za ovlaštenje za tip ili certifikat ispitivača za jednopilotne avione.

7.  Država članica može autorizirati pilota učenika da koristi ograničene privilegije bez nadzora prije nego udovolji svim zahtjevima potrebnim za izdavanje LAPL pod sljedećim uvjetima:

(a) privilegije su limitirane na nacionalni zračni prostor ili na njegove dijelove;

(b) privilegije su ograničene na ograničeni geografski prostor i na jednomotorne klipne avione s maksimalnom masom polijetanja koja ne prelazi 2 000 kg, i koja neće uključivati prijevoz putnika;

(c) takve autorizacije su izdane na temelju individualne procjene rizika sigurnosti koji će izraditi instruktor sljedeći koncept procjene rizika sigurnosti države članice;

(d) država članica dostavlja periodične izvještaje Komisiji i Agenciji svake 3 godine.

▼M3

8.  Do 8. travnja 2019. država članica može izdati odobrenje pilotu za uživanje posebnih ograničenih privilegija za upravljanje zrakoplovom u instrumentalnim uvjetima prije nego što pilot udovolji svim potrebnim uvjetima za izdavanje ovlaštenja za instrumentalno letenje u skladu s ovom Uredbom, uz sljedeće uvjete:

(a) država članica izdaje ta odobrenja samo kada je to opravdano određenim posebnim lokalnim uvjetima koji ne mogu biti ispunjeni ovlaštenjima utvrđenima ovom Uredbom;

(b) područje primjene privilegija koje se dodjeljuju autorizacijom zasniva se na procjeni rizika sigurnosti koju obavlja država članica, uzimajući u obzir potrebni stupanj osposobljavanja nužan za postizanje potrebne razine pilotske vještine;

(c) privilegije takvog odobrenja ograničene su na zračni prostor državnog područja države članice ili njegovih dijelova;

(d) autorizacija se izdaje podnositeljima zahtjeva nakon što završe odgovarajuće osposobljavanje koje održavaju kvalificirani instruktori i dokažu potrebne vještine kvalificiranom ispitivaču, kako je odredila država članica;

(e) država članica obavješćuje Komisiju, Europsku agenciju za sigurnost zračnog prometa i druge države članice o posebnostima tog odobrenja, uključujući i svoje obrazloženje i procjenu rizika sigurnosti;

(f) država članica prati aktivnosti povezane s odobrenjem kako bi osigurala prihvatljivu razinu sigurnosti i poduzela odgovarajuće mjere u slučaju utvrđivanja povećanog rizika ili bilo kakvih sigurnosnih pitanja;

(g) država članica obavlja preispitivanje sigurnosnih pitanja povezanih s provedbom odobrenja i podnosi izvješće Komisiji najkasnije do 8. travnja 2017.

▼B

Članak 5.

Postojeći nacionalni certifikati o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača

1.  Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača koji su usklađeni s JAR-om izdani ili priznati od države članice prije primjene ove Uredbe smatra se da su izdani u skladu s ovom Uredbom.

2.  Države članice moraju zamijeniti certifikate o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikate zrakoplovno-medicinskih ispitivača s certifikatima koji su u skladu s formatom uspostavljenim u dijelu-ARA najkasnije do 8. travnja 2017.

3.  Certifikati o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača koji nisu usklađeni s JAR-om izdani od države članice prije primjene ove Uredbe ostaju važeći do datuma njihovog sljedećeg produljenja ili do 8. travnja 2017., ovisno o tome što je ranije.

4.  U svrhu produljenja certifikata iz stavaka 1. i 2. moraju se ispuniti odredbe Priloga IV.

Članak 6.

Konverzija kvalifikacija za testno letenje

1.  Pilotima koji su prije primjene ove Uredbe provodili testno letenje kategorije 1 i 2 definirane Prilogom Uredbi Komisije (EZ) broj 1702/2003 ( 3 ) ili koji su provodili osposobljavanje pilota za testno letenje, će se konvertirati svoje kvalifikacije za testno letenje u ovlaštenja za testno letenje u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi i, kada je primjenjivo, certifikati instruktora za testno letenje od države članice koja je izdala kvalifikacije za testno letenje.

2.  Ova konverzija se mora provesti u skladu s elementima uspostavljenim u izvještaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 4. i 5.

Članak 7.

Postojeće nacionalne dozvole inženjera leta

1.  Kako bi se konvertirale dozvole inženjera leta, izdane u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji, u dozvole iz dijela-FCL, imatelji moraju podnijeti zahtjev državi članici koja je izdala dozvole.

2.  Dozvole inženjera leta moraju biti konvertirane u dozvole iz dijela-FCL u skladu s elementima uspostavljenim u izvještaju o konverziji koji ispunjava zahtjeve iz članka 4. stavaka 4. i 5.

3.  Kod podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole prometnog pilota (ATPL) za avione, moraju se ispuniti odredbe o priznavanju u FCL.510.A(c)(2) Priloga I.

Članak 8.

Uvjeti za prihvaćanje dozvola izdanih od trećih zemalja

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 12. Uredbe (EZ) broj 216/2008 i kada ne postoji ugovor između Unije i treće zemlje u području licenciranja pilota, države članice mogu prihvatiti dozvole trećih zemalja, i pripadajućih medicinskih svjedodžbi izdanih od strane ili u ime trećih zemalja, u skladu s odredbama Priloga III. ovoj Uredbi.

2.  Podnositelji zahtjeva za dozvole iz dijela-FCL koji posjeduju najmanje jednaku dozvolu, ovlaštenje ili certifikat izdan u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji od strane treće zemlje moraju ispuniti sve zahtjeve Priloga I. ovoj Uredbi, osim što zahtjevi u vezi s trajanjem tečaja, brojem lekcija i specifičnim satima osposobljavanja mogu biti smanjeni.

3.  Priznavanje podnositelju zahtjeva mora biti određeno od države članice kod koje pilot podnosi zahtjev na temelju preporuke odobrene organizacije za osposobljavanje.

4.  Imateljima ATPL dozvola izdanih od strane ili u ime trećih zemalja u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji koji su zadovoljili zahtjeve za iskustvom za izdavanje ATPL za relevantnu kategoriju zrakoplova kako je navedeno u poddijelu F Priloga I. ovoj Uredbi, može se priznati cjelovito osposobljavanje u svrhu ispunjavanja uvjeta za pristupanje polaganju ispita teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti, ako ta dozvola izdana od treće zemlje ima upisano važeće ovlaštenje za tip zrakoplova koji će se koristiti na ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL.

5.  Ovlaštenje za letenje na tipu aviona ili helikoptera može se izdati imateljima dozvola iz dijela-FCL koji ispunjavaju uvjete za izdavanje tih ovlaštenja uspostavljenih od strane trećih zemalja. Takva ovlaštenja će biti ograničena na zrakoplove registrirane u toj trećoj zemlji. Ovo ograničenje može se otkloniti nakon što pilot ispuni zahtjeve iz točke C.1 Priloga III.

Članak 9.

Priznavanje osposobljavanja koje je započelo prije primjene ove Uredbe

1.  S obzirom na izdavanje dozvola iz dijela-FCL u skladu s Prilogom I., osposobljavanje koje je započelo prije primjene ove Uredbe u skladu s zahtjevima i procedurama Zajedničkih zrakoplovnih vlasti, pod zakonskim nadzorom države članice predložene za međusobno priznavanje unutar sustava Zajedničkih zrakoplovnih vlasti u odnosu na relevantni JAR, priznaje se u potpunosti ako se osposobljavanje i ispitivanje završi najkasnije do 8. travnja 2016.

2.  Osposobljavanje koje je započelo prije primjene ove Uredbe u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji priznaje se u svrhu stjecanja dozvole iz dijela-FCL na temelju izvještaja o priznavanju uspostavljenog od države članice u savjetovanjima s Agencijom.

3.  Izvještaj o priznavanju opisuje opseg osposobljavanja, naznačuje za koje se zahtjeve dozvola iz dijela-FCL priznavanje daje i, ako je primjenjivo, koje zahtjeve podnositelji zahtjeva moraju ispuniti kako bi se izdale dozvole iz dijela-FCL. Izvještaj uključuje preslike svih dokumenata koji su potrebni kako bi se dokazao opseg osposobljavanja i nacionalno zakonodavstvo i postupke u skladu s kojima je osposobljavanje započelo.

▼M2

Članak 9.a

Osposobljavanje za ovlaštenje za tip i podaci o operativnoj prikladnosti

1.  Kada se u prilozima ovoj Uredbi upućuje na podatke o operativnoj prikladnosti utvrđene u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012, a oni nisu dostupni za zrakoplov odgovarajućeg tipa, polaznik tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip mora zadovoljavati samo odredbe Priloga Uredbi (EU) br. 1178/2011.

2.  U tečajeve osposobljavanja za ovlaštenja za tip odobrene prije nego što je u podacima o operativnoj prikladnosti za odgovarajući tip zrakoplova u skladu s Uredbom (EU) br. 748/2012 odobren minimalni nastavni plan za osposobljavanje pilota za ovlaštenje za tip obvezni se elementi osposobljavanja moraju uvrstiti najkasnije do 18. prosinca 2017. ili u roku od dvije godine od odobrenja podataka o operativnoj prikladnosti, što god bilo kasnije.

▼B

Članak 10.

Priznavanje za dozvole pilota stečene tijekom vojne službe

1.  U svrhu stjecanja dozvole iz dijela-FCL, imatelji dozvola letačke posade stečene tijekom vojne službe moraju podnijeti zahtjev državi članici u kojoj su služili.

2.  Znanje, iskustvo i vještine stečene u vojnoj službi će se priznati u svrhu ispunjavanja relevantnih zahtjeva Priloga I. u skladu s elementima izvještaja o priznavanju uspostavljenog od države članice u savjetovanjima s Agencijom.

3.  Izvještaj o priznavanju:

(a) opisuje nacionalne zahtjeve na temelju kojih su se vojne dozvole, ovlaštenja, certifikati, autorizacije i/ili kvalifikacije izdavale;

(b) opisuje opseg privilegija koje su piloti stekli;

(c) naznačuje za koje zahtjeve Priloga I. se priznavanje daje;

(d) naznačuje bilo kakva ograničenja koja trebaju biti uključena u dozvole iz dijela-FCL i naznačiti bilo koje zahtjeve koje piloti moraju ispuniti kako bi se ta ograničenja otklonila;

(e) uključuje preslike svih dokumenata koji su potrebni kako bi se dokazali gore navedeni elementi, zajedno s preslikama relevantnih nacionalnih zahtjeva i postupaka.

▼M1

Članak 10.a

Organizacija za osposobljavanje pilota

1.  Organizacija za osposobljavanje pilota udovoljava tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima kako je određeno prilozima VI. i VII. te mora biti certificirana.

2.  Smatra se da organizacije za osposobljavanje pilota koje posjeduju certifikat u skladu s JAR-om izdan ili priznat od države članice prije primjene ove Uredbe, posjeduju certifikat koji je izdan u skladu s ovom Uredbom.

U tom slučaju privilegije tih organizacija ograničene su na privilegije uključene u odobrenju izdanom od države članice.

Bez obzira na članak 2., organizacije za osposobljavanje pilota prilagođavaju svoje sustave upravljanja, programe osposobljavanja, procedure i priručnike u skladu s Prilogom VII. najkasnije do 8. travnja 2014.

3.  Organizacije JAR za osposobljavanje koje su registrirane od država članica prije primjene ove Uredbe smiju provoditi osposobljavanje za JAR privatne dozvole pilota (PPL).

4.  Države članice zamjenjuju certifikate iz stavka 2. prvog podstavka s certifikatima koji su u skladu s formatom određenim u Prilogu VI. najkasnije do 8. travnja 2017.

Članak 10.b

Uređaji za osposobljavanje koji simuliraju let

1.  Uređaji za osposobljavanje koji simuliraju let (FSTD-ovi) koji se koriste za osposobljavanje, ispitivanje i provjeru pilota, uz iznimku razvojnih uređaja za osposobljavanje za testno letenje, udovoljavaju tehničkim zahtjevima i administrativnim procedurama iz priloga VI. i VII., te moraju posjedovati kvalifikaciju.

2.  Smatra se da su certifikati FSTD kvalifikacije koji su izdani ili priznati u skladu s JAR-om prije primjene ove Uredbe, izdani u skladu s ovom Uredbom.

3.  Države članice zamjenjuju certifikate iz stavka 2. s certifikatima kvalifikacija koje udovoljavaju formatu određenim u Prilogu VI. najkasnije do 8. travnja 2017.

Članak 10.c

Zrakoplovno-medicinski centri

1.  Zrakoplovno-medicinski centri udovoljavaju tehničkim zahtjevima i administrativnim postupcima kako je određeno prilozima VI. i VII., te se moraju certificirati.

2.  Smatra se da su JAR odobrenja zrakoplovno-medicinskih centara, koja su izdana ili priznata od države članice prije primjene ove Uredbe, izdana u skladu s ovom Uredbom.

Zrakoplovno-medicinski centri prilagođavaju svoj sustav upravljanja, programe osposobljavanja, procedure i priručnike kako bi se uskladili s Prilogom VII. najkasnije do 8. travnja 2014.

3.  Države članice zamjenjuju odobrenja zrakoplovno-medicinskih centara iz stavka 2. prvog podstavka s certifikatom koji udovoljava formatu određenom u Prilogu VI. najkasnije do 8. travnja 2017.

▼B

Članak 11.

Zdravstvena sposobnost kabinske posade

1.  Članovi kabinske posade koji su uključeni u operacije zrakoplova iz članka 4. Stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) 216/2008 pridržavaju se tehničkih zahtjeva i administrativnih postupaka utvrđenih u Prilogu IV.

2.  Zdravstvene provjere ili procjene članova kabinske posade koji su provedenu u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) 3922/91 ( 4 ) i koje su još uvijek važeće na datum primjene ove Uredbe ostaju važeće prema ovoj Uredbi do onoga što je ranije od sljedeće navedenog:

(a) kraja razdoblja valjanosti određenog od strane nadležnog tijela u skladu s Uredbom(EEZ) 3922/91; ili

(b) kraja razdoblja valjanosti naznačenim u MED.C.005 Priloga IV.

Razdoblje valjanosti mora se računati od datuma zadnje medicinske provjere ili procjene.

Do kraja razdoblja valjanosti bilo koja daljnja ponovna zrakoplovno-medicinska procjena se provodi u skladu s Prilogom IV.

▼M1

Članak 11.a

Kvalifikacije kabinske posade i pripadajuće potvrde

1.  Članovi kabinske posade uključeni u komercijalne operacije zrakoplova iz članka 4. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 moraju biti kvalificirani i posjedovati pripadajuću potvrdu u skladu s tehničkim uvjetima i administrativnim postupcima utvrđenim u prilozima V. i VI.

2.  Članovi kabinske posade koji posjeduju, prije primjene ove Uredbe, potvrde o osposobljavanju o sigurnosti koje su izdane u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3922/91 („EU-OPS”):

(a) smatra se da su u skladu s ovom Uredbom, ako su usklađeni s primjenjivim osposobljavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz EU-OPS-a; ili

(b) ako nisu usklađeni s primjenjivim osposobljavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz EU-OPS-a, zahtijeva se završavanje svog potrebnog osposobljavanja i provjere prije nego se mogu smatrati da su usklađeni s ovom Uredbom; ili

(c) ako ne sudjeluju u komercijalnim operacijama avionima više od 5 godina, zahtijeva se završavanje tečaja početnog osposobljavanja i polaganje odgovarajućih ispita kao što je propisano u Prilogu V., prije nego se mogu smatrati da su u skladu s ovom Uredbom.

3.  Potvrde o osposobljavanju o sigurnosti koje su izdane u skladu s EU-OPS-om zamjenjuju se potvrdama kabinske posade koje su u skladu s formatom utvrđenim u Prilogu VI. najkasnije do 8. travnja 2017.

4.  Članovi kabinske posade uključeni u komercijalne operacije helikoptera na datum početka primjene ove Uredbe:

(a) smatra se da su u skladu sa zahtjevima za početno osposobljavanje iz Priloga V., ako su usklađeni s primjenjivim osposobljavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz JAR-ova za komercijalni zračni prijevoz helikopterima; ili

(b) ako nisu usklađeni s primjenjivim osposobljavanjem, provjerama i zahtjevima za skorašnjim iskustvom iz JAR-ova za komercijalni zračni prijevoz helikopterima, zahtijeva se završavanje svog potrebnog osposobljavanja i provjere potrebne za operacije helikopterima, osim početnog osposobljavanja, prije nego se mogu smatrati da su usklađeni s ovom Uredbom; ili

(c) ako ne sudjeluju u komercijalnim operacijama helikopterima više od 5 godina, zahtijeva se završavanje početnog osposobljavanja i polaganje odgovarajućih ispita kao što je propisano u Prilogu V., prije nego se mogu smatrati da su u skladu s ovom Uredbom.

5.  Bez obzira na članak 2., potvrde kabinske posade koje udovoljavaju formatu propisanom u Prilogu VI. izdaju se svim članovima kabinske posade uključenim u komercijalne operacije helikoptera najkasnije do 8. travnja 2013.

Članak 11.b

Sposobnosti nadzora

1.  Države članice određuju jedno ili više tijela kao nadležno tijelo unutar te države članice s potrebnim ovlastima i raspodijeljenim odgovornostima za certifikaciju i nadzor osoba i organizacija koje su predmet Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njezinim provedbenim pravilima.

2.  Ako država članica odredi više od jednog tijela kao nadležno tijelo:

(a) područja stručnosti svakog nadležnog tijela jasno su definirani u smislu odgovornosti i geografskih ograničenja;

(b) između tih tijela uspostavlja se koordinacija kako bi se osigurao učinkovit nadzor svih organizacija i osoba koji su predmet Uredbe (EZ) br. 216/2008 i njezinih provedbenih pravila.

3.  Države članice osiguravaju da nadležno tijelo(-a) ima potrebne sposobnosti da osigura(ju) nadzor svih osoba i organizacija pokrivenih njihovim planom nadzora, uključujući dovoljno resursa kako bi se zadovolji zahtjevi ove Uredbe.

4.  Države članice osiguravaju da nadležno tijelo ne provodi aktivnosti nadzora kad postoje dokazi da bi to moglo rezultirati, direktno ili indirektno, sukobom interesa, pogotovo kad se radi o članovima obitelji ili financijskoj koristi.

5.  Osoblje autorizirano od nadležnog tijela za provođenje certifikacije i/ili poslova nadzora ima ovlasti da izvodi najmanje sljedeće zadatke:

(a) pregledava zapise, podatke, procedure i bilo koji drugi relevantan materijal kako bi mogli izvoditi certifikaciju i/ili poslove nadzora;

(b) da uzimaju preslike ili dijelove tih zapisa, podataka, procedura ili drugih materijala;

(c) traže usmeno objašnjenje na licu mjesta;

(d) da ulaze u relevantne prostorije, operativna mjesta ili sredstva prijevoza;

(e) provode audite, istrage, procjene i inspekcije, uključujući inspekcije na stajanci i nenajavljene inspekcije; i

(f) provode ili iniciraju mjere prisile za osiguranje primjene propisa kako je odgovarajuće.

6.  Poslovi pod stavkom 5. provode se u u skladu s pravnim odredbama pojedine države članice.

Članak 11.c

Prijelazne mjere

Što se tiče organizacija za koje je Agencija nadležno tijelo u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 216/2008:

(a) države članice prosljeđuju Agenciji sve zapise vezane na nadzor takvih organizacija najkasnije do 8. travnja 2013.;

(b) proces certifikacije koji je država članica započela prije 8. travnja 2012. ta država članica završava u koordinaciji s Agencijom. Nakon što država članica izda certifikat, Agencija preuzima sve odgovornosti nadležnog tijela za tu.

▼B

Članak 12.

Stupanje na snagu i primjena

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ona se primjenjuje od 8. travnja 2012.

▼M1

1.b  Iznimno od odredaba stavka 1., države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju odredbe dodataka od I. do IV. do 8. travnja 2013.

▼B

2.  Odstupajući od stavka 1, države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati sljedeće odredbe Priloga I. do 8. travnja 2015.:

(a) odredbe povezane s dozvolama pilota zrakoplova s pogonjenim uzgonom, zračnog broda, balona i jedrilica;

(b) odredbe poddijela B;

(c) odredbe iz točaka FCL.800, FCL.805, FCL.815 i FCL.820;

(d) u slučaju helikoptera, odredbe odjeljka 8. poddijela J;

(e) odredbe odjeljaka 10. i 11. poddijela J.

3.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da neće konvertirati dozvole pilota aviona i helikoptera koje nisu usklađene s JAR-om, a koje su one izdale, do 8. travnja 2014.

▼M3

4.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati odredbe Uredbe na pilote koji posjeduju dozvolu i certifikat o zdravstvenoj sposobnosti izdan od strane treće zemlje, a koji su uključeni u nekomercijalne operacije zrakoplova navedenih u članku 4. stavku 1. točki (b) ili (c) Uredbe (EZ) br. 216/2008 do 8. travnja 2015.

▼B

5.  Odstupajući od stavka 1., države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati odredbe odjeljka 3 poddijela B Priloga IV. do 8. travnja 2015.

6.  Odstupajući od stavka 1, države članice mogu odlučiti da neće primjenjivati odredbe poddijela C Priloga IV. do 8. travnja 2014.

7.  Kada država članica odluči primjenjivati odredbe ►M1  stavaka 1.b do 6. ◄ , ona o tome obavješćuje Komisiju i Agenciju. Ova obavijest opisuje razloge za takvo odstupanje od primjene kao i program za provedbu koji sadrži predviđene aktivnosti i odgovarajuće rokove.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

[DIO-FCL]

PODDIO A

OPĆI ZAHTJEVI

FCL.001    Nadležno tijelo

Za potrebe ovog dijela nadležno tijelo je ono tijelo koje odredi država članica kojoj osoba podnosi zahtjev za izdavanje dozvola pilota ili pripadajućih ovlaštenja ili certifikata.

FCL.005    Područje primjene

Ovim se dijelom utvrđuju zahtjevi za izdavanje dozvola pilota i pripadajućih ovlaštenja i certifikata i uvjeta za njihovu valjanost i korištenje.

FCL.010    Definicije

Za potrebe ovog dijela primjenjuju se sljedeće definicije:

Akrobatski let znači namjerno izveden manevar zrakoplova u letu koji uključuje naglu promjenu položaja zrakoplova, neuobičajen položaj zrakoplova ili neuobičajenu promjenu brzine leta, koja nije neophodna za normalan let ili za osposobljavanje u svrhu stjecanja dozvola ili ovlaštenja osim za ovlaštenje za akrobatsko letenje.

Avion znači zrakoplov teži od zraka, pokretan motorom, koji uzgon u letu dobiva poglavito zbog aerodinamičkih reakcija na površinama krila.

Avion kojim se mora upravljati s kopilotom znači tip aviona kojim se mora upravljati s kopilotom kako je određeno u priručniku letenja ili u AOC-u.

Zrakoplov znači bilo koja naprava teža od zraka koja se može održavati u zraku putem reakcije zraka, osim reakcije zraka s površinom zemlje.

Vođenje zrakoplova znači dosljedna primjena dobre procjene i znanja, vještina i stavova za postizanje ciljeva leta.

Zračni brod znači zrakoplov lakši od zraka pokretan motorom, osim zračnih brodova na vrući zrak, koji su, za potrebe ovog dijela uključeni u definiciju balona.

Balon znači zrakoplov lakši od zraka, bez motora, koji se u letu održava upotrebom plina ili plamenikom. Za potrebe ovog dijela, zračni brod na vrući zrak, iako pokretan motorom, smatra se također balonom.

Uređaj za vježbanje osnovnih instrumentalnih procedura (BITD) znači uređaj za vježbanje, koji se nalazi na zemlji, koji u osnovi predstavlja klase aviona. Može koristiti instrumente postavljene na ekranu i kontrole na oprugu, predstavlja platformu za osposobljavanje za barem proceduralne aspekte instrumentalnog letenja.

Kategorija zrakoplova znači kategorizacija zrakoplova prema definiranim osnovnim karakteristikama, npr. avion, zrakoplov s pogonjenim uzgonom, helikopter, zračni brod, jedrilica, slobodni balon.

Klasa aviona znači kategorizacija aviona kojima se mogu izvoditi operacije s jednim pilotom i ne zahtijevaju ovlaštenje za tip.

Klasa balona znači kategorizacija balona prema načinu održavanja uzgona koji se koristi za održavanje leta.

Komercijalni zračni prijevoz znači zračni prijevoz putnika, robe i pošte u zamjenu za novčanu ili drugu vrstu naknade.

Sposobnost znači kombinacija vještina, znanja i stavova potrebnih da bi se zadatak izvršio u propisanom standardu.

Element sposobnosti znači radnju koja čini zadatak koji ima svoj početak i završetak te kojom su jasno određene njegove granice i mjerljivi ishod.

Jedinica sposobnosti znači diskretna funkcija koja se sastoji od broja elemenata sposobnosti.

Kopilot znači pilot koji nije zapovjednik zrakoplova, a koji upravlja zrakoplovom za čije operacije je potrebno više od jednog člana posade, isključujući pilota koji je u zrakoplovu u svrhu osposobljavanja za stjecanje dozvole ili ovlaštenja.

Rutno navigacijsko letenje znači let između točke polaska i točke dolaska prema ruti prije planiranoj koristeći se standardnim navigacijskim procedurama.

Kopilot u krstarenju znači pilot koji zamjenjuje kopilota u fazi krstarenja aviona, u višepilotnim operacijama iznad FL 200.

Nalet s instruktorom znači nalet ili instrumentalni nalet na zemlji tijekom kojeg se osoba osposobljava od instruktora autoriziranog u tu svrhu.

Pogreška znači radnja ili nedostatak iste kojom letačka posada uzrokuje odstupanja od organizacijskih namjera ili namjera ili očekivanja u letu.

Upravljanje pogreškom znači proces otkrivanja i reagiranja na pogrešku protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice greške, te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova.

Simulator letenja znači potpuna kopija pilotske kabine određenog tipa i modela zrakoplova, uključujući kompletnu opremu i kompjutorske programe potrebne za simulaciju zemaljskih i letnih operacija zrakoplova, zajedno sa sistemom za vizualnu prezentaciju vanjskog svijeta kao pogled iz pilotske kabine i pokretnu platformu.

Nalet:

za avione, motorne jedrilice, zrakoplov s pogonjenim uzgonom znači ukupno vrijeme od trenutka kad se zrakoplov pokrene u svrhu polijetanja, do trenutka kada se avion zaustavi po završetku leta;

za helikoptere znači ukupno vrijeme od početka rotacije rotora, do trenutka kad se helikopter zaustavi po završetku leta i prestane rotacija rotora;

za zračne brodove znači ukupno vrijeme od trenutka odvajanja zračnog broda od veznog mjesta, do trenutka kada se zračni brod zaustavi po završetku leta i sigurno veže;

za jedrilice znači ukupno vrijeme od trenutka zatrčavanja jedrilice na polijetanju, do trenutka kad se jedrilica potpuno zaustavi nakon leta;

za balone znači ukupno vrijeme od trenutka kad se košara odvoji od zemlje, do trenutka kad se potpuno zaustavi nakon leta;

Nalet pod instrumentalnim pravilima (IFR) znači ukupno vrijeme leta tijekom kojeg zrakoplov leti prema pravilima instrumentalnog letenja.

Uređaj za letačko osposobljavanje (FTD) znači potpuna kopija pilotskih instrumenata, opreme i komandi leta određenog tipa i modela zrakoplova, uključujući opremu i kompjutorske programe potrebne za simulaciju određenih radnji u pilotskoj kabini u operacijama na zemlji i u zraku. Ne zahtjeva vizualni sustav ni pokretnu platformu, osim u slučaju helikoptera razine 2 i 3, kada su obavezni vizualni sustavi.

Uređaja za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura (FNPT) znači uređaj koji predstavlja pilotsku kabinu određenog tipa ili klase i modela zrakoplova uključujući opremu i kompjutorske programe potrebne za simulaciju određenih radnji u pilotskoj kabini u operacijama na zemlji i u zraku.

Grupa balona znači kategorizacija balona prema veličini i kapacitetu kupole.

Helikopter znači zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava poglavito zbog reakcija zraka na jedan ili više pogonjenih rotora na približno vertikalnim osima.

Instrumentalni nalet u letu znači nalet tijekom kojeg pilot upravlja zrakoplovom u letu isključivo koristeći instrumente.

Instrumentalni nalet na zemlji znači vrijeme tijekom kojeg se pilot osposobljava za simulirano instrumentalno letenje, u uređaju za osposobljavanje koji simulira let (FSTD).

Instrumentalni nalet znači instrumentalni nalet u letu ili instrumentalni nalet na zemlji.

Višepilotne operacije;

za avione, znači operaciju koja zahtjeva najmanje dva pilota koji koriste suradnju višečlane posade (MCC), bilo na višepilotnim ili jednopilotnim avionima;

za helikoptere, znači operaciju koja zahtjeva najmanje dva pilota koji koriste suradnju višečlane posade (MCC) na višepilotnim helikopterima;

Suradnja višečlane posade (MCC) znači funkcioniranje članova letačke posade kao tima pod vodstvom zapovjednika zrakoplova.

Višepilotni zrakoplovi:

za avione, znači avioni certificirani za izvođenje operacija s posadom od najmanje dva pilota;

za helikoptere, zračne brodove i zrakoplove s pogonjenim uzgonom, znači tip zrakoplova za koji se zahtijeva izvođenje operacija s kopilotom kako je specificirano u priručniku letenja ili svjedodžbi operatora ili u drugom odgovarajućem dokumentu.

Noć znači razdoblje između kraja večernjega civilnog sumraka i početka jutarnjega civilnog sumraka, ili drugo razdoblje između zalaska i izlaska sunca, kako propiše nadležno tijelo.

Drugi uređaji za osposobljavanje znači pomagala za osposobljavanje, osim simulatora letenja, uređaja za letačko osposobljavanje ili uređaja za osposobljavanje letačkih i navigacijskih procedura, koji omogućuju osposobljavanje kada potpuno letačko okruženje nije potrebno.

Kriterij izvedbe znači jednostavna izjava procjene traženog ishoda elementa sposobnosti te opis kriterija korištenog da se ocjeni da li je traženi nivo izvedbe postignut.

Zapovjednik zrakoplova (PIC) znači pilot koji je određen za zapovjednika i odgovoran za sigurno izvođenje leta.

Zapovjednik zrakoplova pod nadzorom (PICUS) znači kopilot, koji pod nadzorom zapovjednika zrakoplova, obavlja dužnosti i funkcije zapovjednika zrakoplova, pod uvjetom da je metoda nadzora prihvatljiva nadležnom tijelu.

Zrakoplov s pogonjenim uzgonom znači bilo koji zrakoplov koji postiže vertikalni uzgon i horizontalan let uz pomoć različite geometrije rotora ili motorske sekcije koja je dio trupa ili krila zrakoplova.

Jedrilica s pomoćnim motorom znači zrakoplov opremljen s jednim ili više motora, koja kad su motori ugašeni ima sve karakteristike jedrilice.

Privatni pilot znači pilot koji posjeduje dozvolu koja zabranjuje upravljanje zrakoplovom kojim se izvode operacije za koje se daje naknada, osim u slučajevima uloge instruktora ili ispitivača kako je uspostavljeno u ovom dijelu.

Provjera stručnosti znači prikaz stručne osposobljenosti, koja uključuje i usmeno ispitivanje, ako ispitivač to smatra potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produženja valjanosti ovlaštenja.

Obnavljanje valjanosti znači administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlaštenja, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Produžavanje valjanosti znači administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Rutni sektor znači let koji obuhvaća polijetanje, odlaznu proceduru, let ne kraći od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaz i slijetanje.

Jedrilica znači zrakoplov teži od zraka koji se u zraku održava reakcijom zraka u odnosu na aerodinamički profil krila – zrakoplov čiji let ne zavisi od motora.

Avion s jednim pilotom znači zrakoplov koji je certificiran za izvođenje operacija s jednim pilotom.

Ispit praktične osposobljenosti znači ispit praktične osposobljenosti u svrhu stjecanje dozvole ili ovlaštenja uključujući i usmeno ispitivanje ako ispitivač to smatra potrebnim.

Samostalan nalet znači nalet tijekom kojeg je učenik pilot jedina osoba u zrakoplovu.

Učenik pilot u svojstvu zapovjednika zrakoplova (SPIC) znači učenik pilot koji djeluje kao zapovjednik zrakoplova u letu s instruktorom tijekom kojeg instruktor ne utječe na odluke ili upravljanje avionom, već samo nadgleda radnje učenika koji djeluje kao zapovjednik zrakoplova.

Ugroza znači događaji ili greške koji se javljaju izvan utjecaja letačke posade, povećavajući operativnu složenost i za koje moraju biti poduzete određene radnje da bi se održala granica sigurnosti.

Upravljanje ugrozom znači proces otkrivanja i reagiranja na prijetnje protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice prijetnje, te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova.

Motorna jedrilica (TMG) znači specifična klasa jedrilice s ugrađenim motorom i elisom koji se ne mogu uvući. TMG mora biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu s priručnikom letenja.

Tip zrakoplova znači kategorizacija zrakoplova koja zahtjeva ovlaštenje za tip kako je određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (operational suitability data - OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21, i koja uključuje sve zrakoplove jednakog osnovnog dizajna, uključujući modifikacije, osim modifikacija koje utječu na način upravljanja ili karakteristike leta.

▼M3

FCL.015    Zahtjev i stjecanje produljenje i obnavljanje dozvola, ovlaštenja i certifikata

▼B

(a)

Zahtjev za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvola pilota, pripadajućih ovlaštenja i certifikata podnosi se nadležnom tijelu u obliku i na način koje uspostavi to nadležno tijelo. Zahtjev mora sadržavati dokaze temeljem kojih podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvole ili certifikata kao i pripadajućih ovlaštenja ili upisa, kako je uspostavljeno u ovom dijelu i dijelu Zdravstvena sposobnost (Part-Medical).

(b)

Bilo koje ograničenje ili proširenje privilegija koje daje dozvola, ovlaštenje ili certifikat mora biti upisano u dozvolu ili certifikat koje je izdalo nadležno tijelo.

(c)

Osoba ne smije posjedovati više od jedne dozvole po kategoriji zrakoplova koja je izdana u skladu s ovim dijelom.

(d)

Zahtjev za izdavanje dozvole za drugu kategoriju zrakoplova, ili za izdavanje daljnjih ovlaštenja ili certifikata, kao i izmjena i dopuna, produžavanja ili obnavljanja tih dozvola, ovlaštenja ili certifikata moraju biti podneseni nadležnom tijelu koje je inicijalno izdalo dozvolu pilota, osim u slučaju kada pilot zahtjeva promjenu nadležnog tijela i prijenos zapisa vezanih za dozvolu i zdravstvenu sposobnost drugom nadležnom tijelu.

▼M3

FCL.020    Učenik pilot

(a) Učenik pilot ne smije letjeti samostalno osim ako je dobio autorizaciju da to učini i ako je pod nadzorom instruktora letenja.

(b) Prije prvog samostalnog leta učenik pilot mora imati najmanje:

1. u slučaju aviona, helikoptera i zračnih brodova: 16 godina starosti;

2. u slučaju jedrilica i balona: 14 godina starosti.

FCL.025    Provođenje teorijskog dijela ispita u svrhu stjecanja dozvola i ovlaštenja

▼B

(a)    Odgovornosti podnositelja zahtjeva

▼M3

(1) Podnositelji zahtjeva moraju pristupiti cjelokupnom setu teorijskog dijela ispita za stjecanje određene dozvole ili ovlaštenja u jednoj državi članici.

(2) Podnositelji zahtjeva smiju pristupiti teorijskom dijelu ispita ako ih preporuči odobrena organizacija za osposobljavanje (ATO) odgovorna za njihovo osposobljavanje, i to nakon što su završili odgovarajuće elemente tečaja teorijskog dijela osposobljavanja u zadovoljavajućem standardu.

▼B

(3) Preporuka odobrene organizacije za osposobljavanje vrijedi 12 mjeseci. Ako podnositelj zahtjeva nije pristupio polaganju ispita barem jedanput u tom razdoblju, potrebu za daljnjim osposobljavanjem mora odrediti ATO, temeljem potreba podnositelja zahtjeva.

(b)    Kriteriji za uspješno položen ispit

▼M3

(1) Uspješan prolaz na pojedinom ispitu teorijskog znanja podnositelj zahtjeva postiže ako ima najmanje 75 % bodova na tom ispitu. Nema kaznenih bodova.

▼B

(2) Ako nije drukčije određeno ovim dijelom, za podnositelja zahtjeva će se smatrati da je uspješno položio zahtijevani ispit iz teorijskog znanja za odgovarajuću dozvolu pilota ili ovlaštenje, nakon što je uspješno položio sve pojedine ispite unutar vremenskog razdoblja od 18 mjeseci, započeto s krajem kalendarskog mjeseca kada je Podnositelj zahtjeva prvi put pristupio polaganju ispita.

▼M3

(3) Ako podnositelj zahtjeva nije uspio položiti pojedini ispit teorijskog znanja u četiri pokušaja, ili nije uspio položiti cjelokupni set ispita iz teorijskog znanja tijekom šest ispitnih rokova ili u razdoblju iz stavka 2., on/ona mora ponovno polagati cjelokupni set ispita teorijskog dijela ispita.

Prije ponovnog polaganja cjelokupnog seta teorijskog dijela ispita podnositelj zahtjeva mora obaviti dodatno osposobljavanje u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje. Područje primjene i trajanje tog osposobljavanja određuje organizacija za osposobljavanje temeljem potreba podnositelja zahtjeva.

▼B

(c)    Razdoblje valjanosti

(1) Uspješno polaganje ispita iz teorijskog znanja smatrati će se važeće:

i. za stjecanje dozvole lakog zrakoplova, dozvole privatnog pilota aviona, dozvole pilota jedrilice, dozvole pilota balona u razdoblju od 24 mjeseca.

▼M3

ii. za stjecanje dozvole profesionalnog pilota, ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR), u razdoblju od 36 mjeseci.

▼B

iii. razdoblja iz i. i ii. računat će se od dana uspješno položenog kompletnog seta ispita iz teorijskog znanja u skladu s (b)(2).

(2) Uspjeh na teorijskim ispitima za ATPL(A) ostaje važeći u svrhu stjecanja ATPL dozvole 7 godina od zadnjeg datuma valjanosti:

i. ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) upisanog u dozvoli; ili

ii. u slučaju helikoptera, ovlaštenja za tip helikoptera upisanog u dozvoli.

FCL.030    Ispit praktične osposobljenosti

(a)

Prije polaganja ispita praktične osposobljenosti u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit iz teorijskog znanja, osim u slučaju kada podnositelji zahtjeva pohađaju integrirano letačko osposobljavanje.

U svakom slučaju, osposobljavanje za teorijsko znanje mora biti uvijek završeno prije polaganja ispita praktične osposobljenosti.

(b)

Osim za stjecanje ATPL dozvole, podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti, nakon završenog osposobljavanja, mora imati preporuku odgovorne organizacije/osobe za osposobljavanje. Zapisi o osposobljavanju moraju biti dostupni ispitivaču.

FCL.035    Priznavanje naleta i teorijskog znanja

(a)    Priznavanje naleta

▼M3

(1) Osim ako nije drukčije određeno ovim dijelom, nalet koji se priznaje u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, mora biti na istoj kategoriji zrakoplova za koju se dozvola, ovlaštenje ili certifikat traži.

(2) PIC ili na osposobljavanju.

i. Podnositelju zahtjeva u svrhu stjecanja dozvole, ovlaštenja ili certifikata, priznaje se u potpunosti samostalni nalet, dupli nalet i nalet u ulozi zapovjednika zrakoplova u svrhu postizanja ukupnog naleta zahtijevanog za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat.

ii. Podnositelj zahtjeva koji je završio ATP integrirani tečaj osposobljavanja, može se priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi zapovjednika zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole prometnog pilota, dozvole profesionalnog pilota i ovlaštenja za višemotorni tip ili ovlaštenja za klasu.

iii. Podnositelj zahtjeva koji je završio CPL/IR integrirani tečaj osposobljavanja, može se priznati do 50 sati SPIC instrumentalnog naleta u svrhu postizanja naleta zahtijevanog u ulozi zapovjednika zrakoplova, a u svrhu stjecanja dozvole profesionalnog pilota i ovlaštenja za višemotorni tip ili ovlaštenja za klasu.

▼M3

(3) Nalet kao kopilot ili PICUS. Osim ako nije drukčije određeno ovim dijelom, imatelju dozvole pilota kad djeluje kao kopilot ili PICUS, priznaje se ukupan nalet u ulozi kopilota u svrhu postizanja ukupnog naleta potrebnog za dozvolu pilota višeg ranga.

▼B

(b)    Priznavanje teorijskog znanja

▼M3

(1) Podnositelju zahtjeva koji je položio ispit teorijskog znanja za dozvolu prometnog pilota, priznaje se teorijsko znanje za stjecanje dozvole pilota lakog zrakoplova, dozvole privatnog pilota, dozvole profesionalnog pilota i, osim u slučaju helikoptera, za IR i EIR u istoj kategoriji zrakoplova.

▼B

(2) Podnositelju zahtjeva koji je položio ispit iz teorijskog znanja za CPL dozvolu, priznaje se propisano teorijsko znanje za LAPL ili PPL, u istoj kategoriji zrakoplova.

(3) Imatelju IR-a ili podnositelju zahtjeva koji je položio ispit iz teorijskog znanja za IR, priznaje se propisano teorijsko znanje za IR u drugoj kategoriji zrakoplova.

(4) Imatelju dozvole pilota priznaje se propisano osposobljavanje iz teorijskog znanja i ispiti za dozvolu u drugoj kategoriji zrakoplova u skladu s Dodatkom 1. ovom dijelu.

▼M3

(5) Neovisno o točki (b) stavku 3., imatelju ovlaštenja IR(A) koji je završio modularni tečaj osposobljavanja za IR(A) ili imatelju ovlaštenja za EIR navedeno se teorijsko osposobljavanje i ispit za ovlaštenje IR priznaje u cijelosti za drugu kategoriju zrakoplova samo ako je kandidat završio teorijsko osposobljavanje i položio ispite za dio-IFR tečaja u skladu s FCL.720.A. točkom (b) stavkom 2. podtočkom i.

▼B

Ovo priznavanje odnosi se i na podnositelje zahtjeva za dozvolu pilota koji su već uspješno položili ispit iz teorijskog znanja za stjecanje te dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova, sve dok traje razdoblje valjanosti specificirano u FCL.025(c).

FCL.040    Ostvarivanje privilegija dozvola

Ostvarivanje privilegija koje daje dozvola ovisi o valjanosti ovlaštenja koja su upisana u dozvolu, ako je primjenjivo, i važenjem certifikata o zdravstvenoj sposobnosti.

FCL.045    Obaveza nošenja i predočenja dokumenata

(a)

Pilot uvijek mora nositi sa sobom važeću dozvolu i važeći certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kad ostvaruje privilegije iz dozvole.

(b)

Pilot mora uz dozvolu nositi dokument koji sadrži njegovu/njezinu fotografiju u svrhu identifikacije.

(c)

Pilot ili učenik pilot, mora bez odlaganja dati na uvid njegove/njezine zapise o naletu u svrhu inspekcije po zahtjevu ovlaštene osobe nadležnog tijela.

(d)

Učenik pilot mora nositi na svim samostalnim letovima dokaz o autorizaciji kako se zahtijeva u FCL.020(a).

FCL.050    Zapisi o naletu

Pilot mora imati pouzdane zapise o detaljima svih obavljenih letova u obliku i način kako je uspostavilo nadležno tijelo.

FCL.055    Jezična sposobnost

(a)

Općenito. Piloti aviona, helikoptera, zrakoplova s pogonjenim uzgonom i zračnih brodova, koji su obvezni koristiti radiostanicu, ne smiju ostvarivati privilegije svojih dozvola i ovlaštenja ako u dozvoli nemaju upisanu jezičnu sposobnosti na engleskom jeziku ili na jeziku koji se koristi u radio komunikaciji u letu. Upisana jezična sposobnost mora sadržavati jezik, razinu jezične sposobnosti i datum važenja.

(b)

Podnositelj zahtjeva za upis jezične sposobnosti mora dokazati, u skladu s Dodatkom 2. ovom dijelu, najmanje operativnu razinu jezične sposobnosti u korištenju i frazeologije i običnog jezika. U tu svrhu podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:

1. efikasno komunicira u samo glasovnim (telefon/radiotelefon) i u licem-u-lice situacijama;

2. precizno i razgovijetno komunicira o općenitim temama i temama vezanim za posao;

3. koristi prikladne komunikacijske strategije za izmjenjivanje poruka i prepoznaje i rješava nesporazume u općem ili poslovno vezanom kontekstu;

4. uspješno svladava jezične izazove uzrokovane komplikacijom ili nenadanim spletom događaja koji se javljaju unutar konteksta rutinske poslovne situacije ili komunikacijskih zadataka s kojima su već upoznati; i

5. koristiti narječje ili naglasak koji je razumljiv zrakoplovnoj zajednici.

(c)

Osim za pilote koji su dokazali jezičnu sposobnost na stručnoj razini (razina 6), u skladu s Dodatkom 2. ovom dijelu, upis jezične sposobnost mora se ponovno procijeniti svakih:

1. 4 godine za operativnu razinu (razina 4); ili

2. 6 godina za naprednu razinu (razina 5).

▼M3

(d)

Specifični zahtjevi za imatelje ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili za instrumentalno letenje na ruti (EIR). Ne dovodeći u pitanje prethodne stavke, imatelji ovlaštenja za instrumentalno letenje (IR) ili ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) dokazali su sposobnost korištenja engleskog jezika na razini koja im omogućuje da:

▼B

1. razumiju sve informacije relevantne za izvršenje svih faza leta, uključujući i pripremu za let;

2. koriste radiotelefoniju u svim fazama leta, uključujući izvanredne situacije;

3. komuniciraju sa stalim članovima posade tijekom svih faza leta, uključujući i pripremu za let.

▼M3

(e)

Dokazivanje jezične sposobnosti i korištenja engleskog jezika za imatelje IR-a ili EIR-a provodi se metodom procjene kako je uspostavilo nadležno tijelo.

▼B

FCL.060    Skorašnje iskustvo

(a)

Baloni. Pilot balona ne smije upravljati balonom u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza ili prevoziti putnike ako u zadnjih 180 dana nije napravio:

1. najmanje 3 leta kao pilot balona, od kojih najmanje jedan let mora biti u odgovarajućoj klasi i grupi balona; ili

2. 1 let u odgovarajućoj klasi i grupi balona pod nadzorom instruktora kvalificiranog u skladu s poddijelom J.

(b)

Avioni, helikopteri, zrakoplovi pogonjenim uzgonom, zračni brodovi i jedrilice. Pilot ne smije upravljati zrakoplovom u svrhu komercijalnog zračnog prijevoza ili prevoziti putnike:

1. kao PIC ili kao kopilot ako nije u prethodnih 90 dana, obavio najmanje 3 polijetanja, prilaza i slijetanja na zrakoplovu istog tipa, klase ili FFS-u koji predstavlja taj tip ili klasu. Navedena 3 polijetanja i slijetanja mogu se obaviti ili u višepilotnim ili jednopilotnim operacijama, ovisno o privilegijama koje posjeduje pilot u dozvoli; i

2. kao PIC noću ako on/ona:

i. nije u prethodnih 90 dana obavio najmanje jedno polijetanje, prilaz, i slijetanje noću kao pilot na zrakoplovu istog tipa ili klase ili FFS-a koji predstavlja taj tip ili klasu; ili

ii. ne posjeduje IR;

▼M3

3. kao kopilot za krstarenje osim ako je on/ona:

i. ispunio zahtjeve iz točke (b) stavka 1. ili

ii. obavio u prethodnih 90 dana najmanje tri sektora kao kopilot za krstarenje na istom tipu ili klasi zrakoplova, ili

iii. obavio skorašnje iskustvo i osposobljavanje za osvježenje znanja letačkih vještina u FFS-u u intervalima koji nisu dulji od 90 dana. Navedeno osposobljavanje za osvježenje znanja može biti kombinirano s osposobljavanjem operatora za osvježenje znanja propisanim u dijelu ORO.

▼B

4. Kada pilot ima privilegiju operirati više od jednog tipa aviona sa sličnim upravljačkim i operativnim karakteristikama, ta 3 polijetanja, prilaza i slijetanja zahtijevana u (1) smiju biti obavljena kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21.

5. Kada pilot ima privilegiju operirati više od jednog tipa helikoptera, a koji nisu složeni helikopteri, sa sličnim upravljačkim i operativnim karakteristikama kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21., ta 3 polijetanja, prilaza i slijetanja zahtijevana u (1) smiju biti odrađena na samo jednom od tipova, uz uvjet da je pilot u proteklih 6 mjeseci odletio najmanje 2 sata leta na svakom od tipova helikoptera.

(c)

Specifični zahtjevi za komercijalni zračni prijevoz:

1. U slučaju komercijalnog zračnog prijevoza, razdoblje od 90 dana propisano u (b)(1) i (2) gore smije se produžiti do maksimalno 120 dana, ako pilot obavi linijsko letenje pod nadzorom instruktora za tip ili ispitivača.

2. Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (1), mora obaviti let osposobljavanja na zrakoplovu ili FFS-u koji predstavlja tip zrakoplova koji će se koristiti, što će uključivati najmanje zahtjeve iz (b)(1) i (2), prije nego može ponovo koristiti svoje privilegije.

FCL.065    Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari 60 godina ili više u komercijalnom zračnom prijevozu

(a)

60 - 64 godina. Avioni i helikopteri. Imatelj dozvole pilota koji je navršio 60 godina, ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu osim:

1. kao član višečlane posade; i

2. pod uvjetom da je takav imatelj jedini član posade koji je navršio 60 godina starosti.

(b)

65 godina. Imatelj dozvole pilota koji je navršio 65 godina, ne smije letjeti kao pilot zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu.

FCL.070    Ukidanje, suspenzija i ograničenje dozvola, ovlaštenja i certifikata

(a)

Dozvole, ovlaštenja i certifikati izdani u skladu s ovim dijelom mogu biti ograničeni, suspendirani ili ukinuti od strane nadležnog tijela u slučajevima kada pilot ne udovoljava zahtjevima iz ovog dijela, dijela – zdravstvena sposobnost ili primjenjivim operativnim zahtjevima, u skladu s uvjetima i procedurama uspostavljenima u dijelu-ARA.

(b)

Kada je pilotu dozvola suspendirana ili ukinuta, dužan je dozvolu ili certifikat odmah vratiti nadležnom tijelu.

PODDIO B

DOZVOLA PILOTA LAKOG ZRAKOPLOVA – LAPL

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.100    LAPL – Minimalna starosna dob

Podnositelj zahtjeva za LAPL mora imati:

(a) U slučaju aviona i helikoptera, najmanje 17 godina starosti;

(b) U slučaju jedrilica i balona, najmanje 16 godina starosti.

FCL.105    LAPL – Privilegije i uvjeti

(a)

Općenito. Privilegije imatelja LAPL omogućuje imatelju dozvole da djeluje bez naknade kao PIC u nekomercijalnim operacijama na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.

(b)

Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za LAPL mora ispuniti uvjete za relevantnu kategoriju zrakoplova i, kada je primjenjivo, za klasu ili tip zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti.

FCL.110    LAPL – Priznavanje za istu kategoriju zrakoplova

(a)

Podnositelju zahtjeva za LAPL koji je posjedovao drugu dozvolu u istoj kategoriji zrakoplova, u potpunosti će se priznati da ispunjava uvjete za LAPL dozvolu za tu kategoriju zrakoplova.

(b)

Bez obzira na paragraf (a), ako je druga dozvola koju podnositelj zahtjeva posjeduje istekla, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s FCL.125 za stjecanje LAPL za odgovarajuću kategoriju zrakoplova.

FCL.115    LAPL – Tečaj osposobljavanja

Podnositelj zahtjeva za LAPL mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj mora sadržavati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama koje se daju.

FCL.120    LAPL – Ispit iz teorijskog znanja

Podnositelj zahtjeva za LAPL mora dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju, kroz sljedeće ispite:

(a) Zajednički predmeti:

 Zračno pravo,

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija, i

 Komunikacija;

(b) Specifični predmeti koji se tiču različitih kategorija zrakoplova:

 Načela letenja,

 Operativni postupci,

 Izvedba leta i planiranje leta,

 Opće znanje o zrakoplovima, i

 Navigacija.

FCL.125    LAPL –Ispit praktične osposobljenosti

(a)

Podnositelj zahtjeva za LAPL d mora dokazati kroz ispit praktične osposobljenosti sposobnost da obavlja, kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, relevantne procedure i manevre s odgovarajućom kompetencijom koje odgovara privilegijama koje se daju.

(b)

Podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti mora biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti. Privilegije će biti ograničene na onu klasu ili tip zrakoplova koji je korišten za ispit praktične osposobljenosti, sve dok daljnja proširenja budu upisana u dozvolu u skladu s ovim poddijelom.

(c)

Prolazna ocjena

(1) Ispit praktične osposobljenosti mora biti podijeljen u različite sekcije, predstavljajući sve različite faze leta koje su odgovarajuće kategoriji zrakoplova na kojoj se leti.

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne položi bilo koju stavku sekcije, smatra se da nije položio cijelu odjeljak. Ako podnositelj zahtjeva ne položi samo jedan odjeljak obvezan je ponoviti samo taj odjeljak. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od jedne sekcije obvezan je ponoviti cijeli ispit.

(3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu s (2), pad bilo koje sekcije, uključujući one koje je položio u prethodnom pokušaju, će značiti da podnositelj zahtjeva nije položio ispit.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije položiti sve sekcije u dva pokušaja, obavezan je odraditi dodatno praktično osposobljavanje.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za LAPL za avion – LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije imatelja LAPL za avion omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC jednomotornog aviona s klipnim motorom ili TMG-a, maksimalne certificirane težine pri polijetanju do 2 000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nije ukrcano više od 4 osobe na zrakoplovu.

▼M3

(b)

Imatelj LAPL(A)-a smije prevoziti putnike nakon što, nakon izdavanja dozvole naleti 10 sati kao PIC na avionima ili TMG-u.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Kandidat za LAPL(A), mora obaviti najmanje 30 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMG-u, uključujući najmanje:

1. 15 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom na klasi na kojoj će se obaviti ispit praktične osposobljenosti;

2. 6 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 3 sata samostalnog letenja na ruti, uključujući barem jedan let na ruti dužine 150 km (80NM), tijekom kojeg se mora obaviti 1 slijetanje s potpunim zaustavljanjem na aerodromu koji je različit od aerodroma polijetanja.

(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za LAPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem moraju obaviti najmanje 21 sat na TMG-u nakon upisa TMG proširenja i kada su ispunjeni zahtjevi iz FCL.135.A(a) na avionima.

(c)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

Količinu priznatog naleta odrediti će ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na temelju provjere u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju:

1. neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2. neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a);

3. neće priznati zahtjevi iz (a)(2).

FCL.135.A    LAPL(A) – Proširenje privilegija na drugu klasu ili varijantu aviona

(a)

Privilegije LAPL(A) su ograničene na klasu i varijantu aviona ili TMG na kojima je bio proveden ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot na drugoj klasi ispuni sljedeće zahtjeve:

1. 3 sata letačkog osposobljavanja, uključujući:

i. 10 polijetanja i slijetanja s instruktorom; i

ii. 10 samostalnih polijetanja i slijetanja pod nadzorom instruktora.

2. Ispit praktične osposobljenosti kojim se dokazuje prikladna razina praktične osposobljenosti na novoj klasi. Tijekom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati ispitivaču prikladnu razinu teorijskog znanja za tu drugu klasu aviona iz sljedećih predmeta:

i. Operativni postupci;

ii. Izvedba leta i planiranje leta;

iii. Opće znanje o zrakoplovima.

(b)

Prije nego imatelj LAPL smije početi koristiti privilegije dozvole na drugoj varijanti aviona od one na kojoj je obavljen ispit praktične osposobljenosti, pilot mora obaviti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje nove varijante. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i mora biti potpisan od instruktora.

FCL.140.A    LAPL(A) – Zahtjevi za skorašnje iskustvo

(a)

Imatelji LAPL(A) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su završili, u prethodnih 24 mjeseca, kao piloti aviona ili TMG-a:

1. najmanje 12 sati naleta kao PIC, uključujući 12 polijetanja i slijetanja; i

2. osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata s instruktorom.

(b)

Imatelji LAPL(A) koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a) moraju:

1. Uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem prije nego ponovno počnu koristiti privilegije iz dozvole; ili

2. odraditi dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za LAPL za helikopter – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – Privilegije

Privilegije imatelja LAPL za helikopter omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jednomotornim helikopterima, maksimalne certificirane težine pri polijetanju do 2 000 kg ili manje, s najviše tri putnika, tako da nikad nije ukrcano više od 4 osobe na zrakoplovu.

FCL.110.H    LAPL(H) – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za LAPL(H) moraju obaviti 40 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima. Najmanje 35 sati mora biti na tipu helikoptera koji će se koristiti na ispitu praktične osposobljenosti. Letačko osposobljavanje mora sadržavati najmanje:

1. 20 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i

2. 10 sati samostalnog naleta pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja, uključujući najmanje jedan let na ruti dužine od najmanje 150 km (80NM), tijekom kojeg Podnositelj zahtjeva mora sletjeti sa zaustavljanjem na jedan aerodrom koji nije aerodrom polijetanja.

(b)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

Količinu priznatog naleta odrediti će ATO u kojem pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na temelju provjere u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju:

1. neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2. neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a);

3. neće priznati zahtjevi iz (a)(2).

FCL.135.H    LAPL(H) – Proširenje privilegija na drugi tip ili varijantu helikoptera

(a)

Privilegije LAPL(H)ograničene su na specifični tip i varijantu helikoptera na kojem je bio proveden ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada je pilot ispunio sljedeće zahtjeve:

1. 5 sati letačkog osposobljavanja uključujući:

i. 15 polijetanja, prilaza i slijetanja s instruktorom;

ii. 15 samostalnih polijetanja, prilaza i slijetanja pod nadzorom instruktora;

2. Ispit praktične osposobljenosti kojom se dokazuje prikladna razina praktične osposobljenosti na novom tipu. Tijekom navedenog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati prikladnu razinu teorijskog znanja za drugi tip helikoptera iz sljedećih predmeta:

  Operativni postupci,

  Izvedba leta i planiranje leta,

  Opće znanje o zrakoplovima.

(b)

Prije nego imatelj LAPL(H) smije početi koristiti privilegije dozvole na drugoj varijanti helikoptera nego na onoj na kojoj je bio proveden ispit praktične osposobljenosti, pilot mora završiti osposobljavanje za razlike ili za upoznavanje, kako je određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21. Osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i mora biti potpisan od strane instruktora.

FCL.140.H    LAPL(H) – Zahtjevi za skorašnje iskustvo

(a)

Imatelji LAPL(H) smiju koristiti privilegije iz dozvole na specifičnom tipu samo kada su obavili na helikopterima toga tipa u prethodnih 12 mjeseci:

1. najmanje 6 sati naleta kao PIC, uključujući 6 polijetanja, prilaza i slijetanja; i

2. osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata s instruktorom.

(b)

Imatelji dozvole koji ne ispunjavaju zahtjeve iz (a) moraju:

1. uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na specifičnom tipu helikoptera prije nego li ponovno počnu koristiti privilegije iz dozvole; ili

2. obaviti dodatno letenje ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za LAPL za jedrilice – LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije imatelja LAPL za jedrilice omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jedrilicama i jedrilicama s motorom. Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u, imatelj dozvole mora ispunjavati uvjete iz FCL.135.S.

▼M3

(b)

Imatelj LAPL(S) smije prevoziti putnike tek nakon što, nakon izdavanja dozvole, naleti 10 sati kao PIC na avionima ili obavi 30 startova kao PIC na jedrilicama ili motornim jedrilicama.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za LAPL(S) moraju obaviti najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na jedrilicama, ili jedrilicama s motorom uključujući najmanje:

1. 10 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom;

2. 2 sat samostalnog letenja pod nadzorom instruktora;

3. 45 startova i slijetanja;

4. 1 samostalni rutni let od najmanje 50 km (27 NM) ili 1 rutni let s instruktorom od najmanje 100 km (55 NM).

(b)

Od 15 sati naleta zahtijevanog u (a), najviše 7 sati može se obaviti na TMG-u.

(c)

Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

Nalet koji se priznaje određuje ATO u kojoj pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu prilikom prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju:

1. neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC;

2. neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a);

3. neće priznati zahtjevi u (a)(2) do (a)(4).

FCL.130.S    LAPL(S) – Vrsta starta

(a)

Privilegije LAPL(S) ograničene su na vrstu starta koji je korišten u ispitu praktične osposobljenosti. Navedeno ograničenje se može ukloniti kada je pilot ispunio sljedeće zahtjeve:

1. u slučaju starta na vitlu ili uz pomoć automobila, minimalno 10 startova s instruktorom, i 5 samostalnih startova pod nadzorom instruktora;

2. u slučaju starta u aero zaprezi ili uz pomoć motora na jedrilici, minimalno 5 startova s instruktorom, i 5 samostalnih polijetanja pod nadzorom instruktora. U slučaju starta uz pomoć motora na jedrilici osposobljavanje s instruktorom može se obaviti na TMG-u.

3. u slučaju starta uz pomoć gume, minimalno 3 starta s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora.

(b)

Završetak dodatnog osposobljavanja za vrstu starta mora biti upisano u knjižicu letenja i potpisano od instruktora.

(c)

U svrhu održavanja privilegija u bilo kojoj vrsti starta, piloti moraju obaviti minimalno 5 startova u proteklih 24 mjeseca, osim u slučaju starta uz pomoć gume, u kojem slučaju su dovoljna samo 2 starta.

(d)

Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti dodatni broj startova s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja privilegija.

FCL.135.S    LAPL(S) – Proširenje privilegija na TMG

Privilegije LAPL(S) mogu se proširiti na TMG kad je pilot završio u ATO-u, najmanje:

(a) 6 sati letačkog osposobljavanja na TMG-u, uključujući:

1. 4 sata letačkog osposobljavanja s instruktorom;

2. 1 samostalni rutni let od najmanje 150 km (80 NM), tijekom kojeg se mora sletjeti s potpunim zaustavljanjem na aerodrom koji je različit od aerodrom polijetanja;

(b) Ispit praktične osposobljenosti kojom se dokazuje prikladna razina praktične osposobljenosti na TMG-u. Tijekom ovog ispita podnositelj zahtjeva mora ispitivaču dokazati prikladnu razinu teorijskog znanja za TMG iz sljedećih predmeta:

 Načela letenja,

 Operativni postupci,

 Izvedba leta i planiranje leta,

 Opće znanje o zrakoplovima,

 Navigacija.

FCL.140.S    LAPL(S) – Zahtjevi za skorašnje iskustvo

(a)

Jedrilice i motorne jedrilice. Imatelji LAPL(S) smiju koristiti privilegije iz dozvole na jedrilicama i motornim jedrilicama kada su obavili na jedrilicama i motornim jedrilicama, isključujući TMG, u prethodnih 24 mjeseca:

1. 5 sati letenja kao PIC, uključujući 15 startova;

2. 2 trening leta s jednim instruktorom

(b)

TMG. Imatelji LAPL(S) smiju koristiti privilegije iz dozvole na TMG-u kada su:

1. u prethodna 24 mjeseca obavili na TMG-u:

i. najmanje 12 sati naleta kao PIC, uključujući 12 polijetanja i slijetanja; i

ii. osposobljavanje za osvježenje znanja u trajanju od najmanje 1 sata naleta s instruktorom.

2. Kad imatelj LAPL(S) ima i privilegije za letenje aviona, zahtjev iz (1) može se obaviti i na avionima.

(c)

Imatelji LAPL(S) koji ne udovoljavaju zahtjevima iz (a) ili (b), moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije:

1. uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na jedrilici ili TMG-u, kako je prikladno; ili

2. obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a) ili (b).

ODJELJAK 5.

Specifični zahtjevi za LAPL za balone – LAPL(B)

▼M3

FCL.105.B    LAPL(B) – Privilegije

Privilegije imatelja LAPL-a za balone omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na balonima na vrući zrak ili zračnim brodovima na vrući zrak, maksimalnog kapaciteta kupole 3 400 m3 ili balona s plinom, maksimalnog kapaciteta kupole 1 260 m3 s najviše tri putnika, tako da nikad nisu ukrcane više od četiri osobe na zrakoplovu.

FCL.110.B    LAPL(B) – Zahtjevi za iskustvo i priznavanje

▼B

(a)

Podnositelji zahtjeva za LAPL(B) moraju obaviti na balonima iste klase najmanje 16 sati letačkog osposobljavanja, uključujući najmanje:

1. 12 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom;

2. 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i

3. 1 samostalni let pod nadzorom instruktora u trajanju od najmanje 30 minuta.

(b)

Priznavanje. Podnositelju zahtjeva s prethodnim iskustvom kao PIC na balonima može se priznati nalet u svrhu ispunjavanja zahtjeva iz (a).

Priznati nalet određuje ATO u kojoj pilot pohađa tečaj osposobljavanja, a na osnovu ispita u letu kod prijema na osposobljavanje, ali se u svakom slučaju:

1. neće priznati više od ukupnog naleta kao PIC na balonima;

2. neće priznati više od 50 % naleta zahtijevanog u (a);

3. neće priznati zahtjevi iz (a)(2) do (a)(3).

FCL.130.B    LAPL(B) – Proširenje privilegija na letove balona sa sponom

(a)

Privilegije LAPL(B) ograničene su na letove balona bez spone. Ovo ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi najmanje 3 leta balona sa sponom na osposobljavanju.

(b)

Završetak dodatnog osposobljavanja mora biti upisano u knjižicu letenja i potpisano od instruktora.

(c)

Kako bi održao ovu privilegiju, pilot mora u proteklih 24 mjeseca obaviti najmanje 2 leta balona sa sponom.

(d)

Kad pilot ne udovoljava zahtjevima iz (c), mora obaviti dodatan broj letova balonom sa sponom s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora u svrhu obnavljanja privilegija.

FCL.135.B    LAPL(B) – Proširenje privilegija na drugu klasu balona

Privilegije LAPL(B) ograničene su na klasu balona na kojem se obavio ispit praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi na drugoj klasi balona, u ATO-u, najmanje:

(a) 5 letova osposobljavanja s instruktorom; ili

(b) u slučaju imatelja LAPL(B) za balone na vrući zrak, imajući namjeru proširiti privilegije na zračne brodove na vrući zrak, 5 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom; i

(c) ispit praktične osposobljenosti, tijekom koje će ispitivaču dokazati prikladnu razinu teorijskog znanja za drugu klasu iz sljedećih predmeta:

 Načela letenja,

 Operativni postupci,

 Izvedba leta i planiranje leta, i

 Opće znanje o zrakoplovima.

FCL.140.B    LAPL(B) – Zahtjevi za skorašnjim iskustvom

(a)

Imatelji LAPL(B) smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su obavili, na jednoj klasi balona u prethodnih 24 mjeseca, najmanje:

1. 6 sati naleta kao PIC, uključujući 10 polijetanja i slijetanja; i

2. 1 let osposobljavanja s instruktorom;

3. dodatno, ako je pilot kvalificiran za letenje s više od jedne klase balona, a da bi mogao koristiti privilegije na tim drugim klasama balona, mora na svakoj klasi u prethodnih 24 mjeseca obaviti 3 sata naleta uključujući 3 polijetanja i slijetanja.

(b)

Imatelji LAPL(B) dozvole koji ne udovoljavaju zahtjevima u (a), moraju prije nego što ponovno počnu koristiti svoje privilegije:

1. Uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi; ili

2. obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu udovoljavanju zahtjeva iz (a).

PODDIO C

DOZVOLA PRIVATNOG PILOTA (PPL), DOZVOLA PILOTA JEDRILICE (SPL) I DOZVOLA PILOTA BALONA (BPL)

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.200    Minimalna starosna dob

(a)

Podnositelj zahtjeva za PPL mora biti star najmanje 17 godina;

(b)

Podnositelj zahtjeva za BPL ili SPL mora biti star najmanje 16 godina.

FCL.205    Uvjeti

Podnositelji zahtjeva za stjecanje PPL moraju ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za klasu ili za tip zrakoplova koji se koristio za ispit praktične osposobljenosti, kako je uspostavljeno u poddijelu H.

FCL.210    Tečaj osposobljavanja

Podnositelji zahtjeva za BPL, SPL, ili PPL moraju završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj mora uključivati osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje koje odgovara privilegijama koje se daju.

FCL.215    Ispit iz teorijskog znanja

Podnositelji zahtjeva BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati razinu teorijskog znanja koje odgovara privilegijama koje se daju, iz sljedećih predmeta:

(a) Zajednički predmeti:

 Zračno pravo,

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija, i

 Komunikacija;

(b) Specifični predmeti vezani na različite kategorije zrakoplova:

 Načela letenja,

 Operativni postupci,

 Izvedba leta i planiranje leta,

 Opće znanje o zrakoplovima, i

 Navigacija.

FCL.235    Ispit praktične osposobljenosti

(a)

Podnositelji zahtjeva BPL, SPL, ili PPL moraju dokazati kroz uspješno položen ispit iz praktične osposobljenosti sposobnost da obavljaju, kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, relevantne procedure i manevre s odgovarajućom kompetencijom koje odgovara privilegijama koje se daju.

(b)

Podnositelji zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti mora biti osposobljen na istoj klasi ili tipu zrakoplova, ili grupi balona koja će se koristit za ispit praktične osposobljenosti.

(c)

Prolazna ocjena

(1) Ispit praktične osposobljenosti mora biti podijeljen u različite sekcije, predstavljajući sve različite faze leta koje su odgovarajuće kategoriji zrakoplova na kojoj se leti.

▼M3

(2) Ako podnositelj zahtjeva ne položi bilo koju stavku sekcije, smatra se da nije položio cijelu sekciju. Ako podnositelj zahtjeva ne položi samo jednu sekciju, obvezan je ponoviti samo tu sekciju. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od 1 sekcije obvezan je ponoviti cijeli ispit.

▼B

(3) Kada se ispit mora ponoviti u skladu s (2), pad bilo koje sekcije, uključujući one koje je položio u prethodnom pokušaju, će značiti da podnositelj zahtjeva nije položio ispit.

(4) Ako podnositelj zahtjeva ne uspije položiti sve sekcije u dva pokušaja, obavezan je odraditi dodatno praktično osposobljavanje.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za PPL avione - PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – Privilegije

(a)

Privilegije imatelja PPL(A) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kao ili kopilota na avionima ili TMG-ovima u nekomercijalnim operacijama.

(b)

Bez obzira na stavak gore, imatelj PPL(A) s privilegijom instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za:

1. provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(A) ili PPL(A);

2. obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za te dozvole;

▼M3

3. osposobljavanje, testiranja i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) –Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za PPL(A) moraju naletjeti najmanje 45 sati letačkog osposobljavanja na avionima, od čega najviše 5 sati može biti odrađeno na FSTD-u, uključujući najmanje:

1. 25 sati naleta s instruktorom; i

2. 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(A). Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(A) moraju obaviti najmanje 15 sati naleta na avionima nakon izdavanja LAPL(A), od čega najmanje 10 sati mora biti letačko osposobljavanje završeno kao tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 4 sata samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 2 sata samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim rutnim letom dužim od 270 km (150 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

(c)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem. Podnositelji zahtjeva za PPL(A) koji posjeduju LAPL(S) s TMG proširenjem moraju završiti:

1. najmanje 24 sata naleta na TMG nakon upisa TMG proširenja; i

2. 15 sati letačkog osposobljavanja na avionima kao tečaj osposobljavanja u ATO-u, uključujući najmanje zahtjeve iz (a)(2).

(d)

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznat će se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 10 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz (a)(2).

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za PPL helikoptere – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – Privilegije

(a)

Privilegije imatelja PPL(H) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kopilot na helikopterima u nekomercijalnim operacijama.

(b)

Bez obzira na stavak gore, imatelj PPL(H) s privilegijama instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za:

1. provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(H) ili PPL(H);

2. obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za te dozvole;

▼M3

3. osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – Iskustvo i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za PPL(H) moraju obaviti najmanje 45 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima, od čega najviše 5 sati može biti obavljeno na FNPT-u ili FFS-u, uključujući najmanje:

1. 25 sati naleta s instruktorom; i

2. 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora, uključujući najmanje 5 sati samostalnog rutnog letenja s najmanje jednim letom dužim od 185 km (100 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na 2 aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

3. 35 od 45 sati letačkog osposobljavanja mora biti obavljeno istom tipu helikoptera koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti.

(b)

Specifični zahtjevi za podnositelje zahtjeva koji posjeduju LAPL(H). Podnositelji zahtjeva za PPL(H) koji posjeduju LAPL(H) moraju završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 5 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje jedan samostalni rutni let pod nadzorom instruktora dužim od 185 km (100 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s potpunim zaustavljanjem na dva aerodroma koja su različita od aerodroma polijetanja.

(c)

Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznat će se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 6 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz (a)(2).

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za PPL zračni brod – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – Privilegije

(a)

Privilegije imatelja PPL(As) omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC ili kopilot zračnih brodova u nekomercijalnim operacijama.

(b)

Bez obzira na stavak gore, imatelj PPL(As) s privilegijama instruktora ili ispitivača, može primati naknadu za:

1. provođenje letačkog osposobljavanja za PPL(As);

2. obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za tu dozvolu;

▼M3

3. osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Kandidat za PPL(As) moraju obaviti najmanje 35 sati letačkog osposobljavanja na zračnim brodovima, od čega najviše 5 sati može biti obavljeno na FSTD-u, uključujući najmanje:

1. 25 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući:

i. 3 sata osposobljavanja za rutno letenja, uključujući 1 rutni let duži od 65 km (35NM);

ii. 3 sata osposobljavanja za instrumentalno letenje;

2. 8 polijetanja i slijetanja na aerodromu uključujući procedure za vezanje i odvezivanje;

3. 8 sati samostalnog letenja pod nadzorom instruktora.

(b)

Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju BPL i kvalifikaciju za upravljanje zračnim brodovima na topli zrak priznat će se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zračnim brodovima na topli zrak do maksimalno 5 sati.

ODJELJAK 5.

Specifični zahtjevi za dozvolu pilota jedrilice (SPL)

FCL.205.S    SPL – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije imatelja SPL omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom. Kako bi mogao koristiti privilegije na TMG-u, imatelj dozvole mora ispuniti uvjete iz FCL.135.S.

(b)

Imatelj SPL dozvole će:

1. prevoziti putnike samo kada je obavio, nakon izdavanja dozvole, najmanje 10 sati naleta ili 30 startova kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom;

2. biti ograničen da djeluje bez naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne:

i. navrši 18 godina starosti;

ii. obavi, nakon izdavanja dozvole, 75 sati naleta ili 200 startova kao PIC na jedrilicama ili jedrilicama s motorom;

iii. uspješno položi provjeru stručnosti s ispitivačem.

▼M3

(c)

Bez obzira na točku (b) stavak 2., imatelj SPL-a s privilegijama instruktora ili ispitivača smije primati naknadu za:

1. provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(S) ili SPL;

2. obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za te dozvole;

3. obuku, polaganje ispita i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama.

▼B

FCL.210.S    SPL – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za SPL moraju obaviti najmanje 15 sati letačkog osposobljavanja na jedrilicama ili jedrilicama s motorom, uključujući najmanje zahtjeve određene u FCL.110S.

(b)

Podnositeljima zahtjeva za SPL koji posjeduju LAPL(S) priznat će se u potpunosti uvjeti za stjecanje SPL.

Podnositeljima zahtjeva za SPL koji su posjedovali LAPL(S) unutar razdoblja od 2 godine prije podnošenja zahtjeva priznat će se u potpunosti zahtjevi za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje.

Priznavanje. Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju dozvolu pilota za drugu kategoriju zrakoplova, osim balona, priznat će se 10 % ukupnog naleta kao PIC na tim zrakoplovima do maksimalno 7 sati. Priznati nalet neće uključivati zahtjeve iz FCL.110S(a)(2) do (a)(4).

FCL.220.S    SPL – Vrste starta

Privilegije SPL ograničene su na vrstu starta koji je korišten u ispitu praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti i nove privilegije koristiti ako pilot ispuni zahtjeve u FCL.130S.

FCL.230.S    SPL – Zahtjevi za skorašnjim iskustvom

Imatelji SPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada udovoljavaju zahtjevima za skorašnje iskustvo iz FCL.140S.

ODJELJAK 6.

Specifični zahtjevi za dozvolu pilota balona (BPL)

FCL.205.B    BPL – Privilegije i uvjeti

▼M3

(a)

Privilegije imatelja BPL-a omogućuju imatelju dozvole da djeluje kao PIC na balonima.

▼B

(b)

Imatelji BPL dozvole biti će ograničeni da djeluju bez naknade u nekomercijalnim operacijama, sve dok ne:

1. navrše18 godina starosti;

2. obave 50 sati naleta i 50 polijetanja i slijetanja kao PIC na balonima;

3. uspješno polože provjeru stručnosti s ispitivačem na balonima specifične klase.

(c)

Bez obzira na stavak (b), imatelj BPL s privilegijama instruktora ili ispitivača smije primati naknadu za:

1. provođenje letačkog osposobljavanja za LAPL(B) ili BPL;

2. obavljanje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za te dozvole;

▼M3

3. osposobljavanje, testiranje i provjere za ovlaštenja ili certifikate povezane s tim dozvolama.

▼B

FCL.210.B    BPL – Zahtjevi za iskustvom i priznavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za BPL moraju obaviti na balonima u istoj klasi i grupi najmanje 16 sati letačkog osposobljavanja, uključujući najmanje:

1. 12 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom

2. 10 napuhavanja i 20 polijetanja i slijetanja; i

3. 1 samostalan let pod nadzorom instruktora u trajanju od najmanje 30 minuta.

(b)

Podnositeljima zahtjeva za BPL koji posjeduju LAPL(B) priznat će se u potpunosti uvjeti za stjecanje BPL.

Podnositeljima zahtjeva za BPL koji su posjedovali LAPL(B) unutar razdoblja od 2 godine prije podnošenja zahtjeva, priznat će se uvjeti za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje.

FCL.220.B    BPL – Proširenje privilegija na letove balona sa sponom

Privilegije BPL ograničene su na letove bez spone. Ograničenje se može ukloniti kada pilot ispuni zahtjeve iz FCL.130.B.

FCL.225.B    BPL - Proširenje privilegija na drugu klasu ili grupu balona

Privilegije BPL ograničene su na klasu i grupu balona koji se koristio pri obavljanju ispita praktične osposobljenosti. Ograničenje se može ukloniti kada pilot:

(a) u slučaju proširenja na drugu klasu unutar iste grupe, ispuni zahtjeve iz FCL.135.B;

(b) u slučaju proširenja na drugu grupu unutar iste klase balona, obavi najmanje:

1. 2 leta u svrhu osposobljavanja na balonu relevantne grupe; i

2. sljedeći nalet kao PIC na balonima:

i. za balone s kupolom kapaciteta između 3 401 m3 i 6 000 m3, najmanje 100 sati;

ii. za balone s kupolom kapaciteta između 6 001 m3 i 10 500 m3, najmanje 200 sati;

iii. za balone s kupolom kapaciteta većeg od 10 500 m3, najmanje 300 sati;

iv. za balone s plinom i kupolom kapaciteta većeg od 1 260 m3, najmanje 50 sati.

FCL.230.B    BPL – Zahtjevi za skorašnjim iskustvom

(a)

Imatelji BPL smiju koristiti privilegije iz dozvole samo kada su u jednoj klasi baloni obavili u prethodnih 24 mjeseca najmanje:

1. 6 sati naleta kao PIC, uključujući 10 polijetanja i slijetanja; i

▼M3

2. jedan let u svrhu osposobljavanja s instruktorom u balonu odgovarajuće klase i unutar najveće skupine za koju ima privilegije;

▼B

3. dodatno, ako su piloti kvalificirani za upravljanje s više od jedne klase balona, a da bi mogao koristiti privilegije na tim drugim klasama balona mora na svakoj klasi u prethodnih 24 mjeseca obaviti najmanje 3 sata naleta uključujući 3 polijetanja i slijetanja.

(b)

Imatelji BPL koji ne udovoljavaju zahtjevima u (a), mora prije nego što ponovno počne koristiti svoje privilegije:

1. Uspješno položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u balonu odgovarajuće klase i kupole kapaciteta za koju ima privilegije; ili

2. obaviti dodatni nalet ili polijetanja i slijetanja, s instruktorom ili samostalno pod nadzorom instruktora, u svrhu ispunjenja zahtjeva iz (a).

PODDIO D

DOZVOLA PROFESIONALNOG PILOTA - CPL

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.300    CPL - Minimalna starosna dob

Podnositelj zahtjeva za dozvolu profesionalnog pilota CPL mora imati najmanje 18 navršenih godina.

FCL.305    CPL – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije. Privilegije imatelja CPL, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:

1. koristi privilegije imatelja LAPL i PPL;

2. djeluje kao PIC ili kopilot na bilo kojem zrakoplovu u operacijama, osim u komercijalnom zračnom prijevozu;

3. djeluje kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom zrakoplovu, uz ograničenje određeno u FCL.060 i ovom poddijelu;

4. djeluje kao kopilot u komercijalnom zračnom prijevozu uz ograničenje određeno u FCL.060.

(b)

Uvjeti. Podnositelj zahtjeva za izdavanje CPL dozvole mora ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za klasu ili tip zrakoplova koji se koristi za ispit praktične osposobljenosti.

FCL.310    CPL – Ispiti iz teorijskog znanja

Podnositelj zahtjeva za CPL mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama koje mu daje dozvola, iz sljedećih predmeta:

 Zračno pravo,

 Opće znanje o zrakoplovima– Konstrukcija zrakoplova/Sustavi/Pogonski sustav,

 Opće znanje o zrakoplovima – Mjerni uređaji,

 Masa i ravnoteža,

 Izvedba,

 Planiranje i nadzor leta,

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija,

 Opća navigacija,

 Radio navigacija,

 Operativni postupci,

 Načela letenja,

 Pravila vizualnog letenja (VFR) Komunikacija.

FCL.315    CPL – Tečaj osposobljavanja

Podnositelj zahtjeva za CPL mora završiti osposobljavanje iz teorijskog znanja i letačko osposobljavanje u ATO-u, u skladu s Dodatkom 3. ovom dijelu.

FCL.320    CPL – Ispit praktične osposobljenosti

Podnositelj zahtjeva za CPL mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 4. ovom dijelu, i dokazati sposobnost djelovanja kao PIC za odgovarajuću kategoriju zrakoplova, i relevantne postupke i manevre s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje se daju dozvolom.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za kategoriju avion – CPL(A)

FCL.325.A    CPL(A) – Specifični uvjeti za imatelje MPL

Prije nego počne koristiti privilegije CPL(A), imatelj MPL mora obaviti na avionima:

(a) 70 sati naleta;

1. kao PIC; ili

2. najmanje 10 sati naleta kao PIC i dodatni naleta kao PIC pod nadzorom (PICUS).

Od tih 70 sati, 20 sati mora biti rutno letenje u vizualnim uvjetima (VFR) kao PIC, ili 10 sati rutnog letenja kao PIC i 10 sati kao PICUS. U ovaj nalet mora biti uključena jedan rutni let u vizualnim uvjetima od najmanje 540 km (300 NM) tijekom kojeg se mora obaviti potpuno zaustavljanje na 2 različita aerodroma kao PIC;

(b) elemente CPL modularnog tečaja osposobljavanja kako je specificirano u stavcima 10(a) i 11 Dodatka 3., E ovog dijela; i

(c) uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti za CPL(A), u skladu s FCL.320.

PODDIO E

DOZVOLA PILOTA VIŠEČLANE POSADE – MPL

FCL.400.A    MPL - Minimalna starosna dob

Podnositelj zahtjeva za MPL mora imati najmanje 18 navršenih godina.

FCL.405.A    MPL – Privilegije

(a)

Privilegije imatelja MPL su da djeluje kao kopilot na avionu za koji se zahtijeva da se mora operirati s kopilotom.

(b)

Imatelj MPL može steći dodatne privilegije kao što su:

1. privilegije imatelja PPL(A), pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti za PPL(A) propisani u Pododjeljku C;

2. privilegije imatelja CPL(A) dozvole, pod uvjetom da su zadovoljeni uvjeti propisani u FCL.325.A.

(c)

Imatelj MPL dozvole imat će privilegije IR(A) koje su ograničene na avione za koje se zahtijeva da se moraju operirati s kopilotom. Privilegije IR(A) se mogu proširiti na jednopilotne operacije avionima, pod uvjetom da je imatelj dozvole završio osposobljavanje koje je kako bi djelovao kao PIC u jednopilotnim operacijama koje se izvode isključivo uz instrumentalno letenje i uspješno položio jedno pilotni ispit praktične osposobljenosti za IR(A).

FCL.410.A    MPL – Tečaj osposobljavanja i ispiti iz teorijskog znanja

(a)

Tečaj. Podnositelj zahtjeva za MPL mora završiti tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje u ATO-u u skladu s Dodatkom 5. ovom dijelu.

(b)

Ispiti. Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati razinu znanja koje je odgovarajuće imatelju ATPL(A), u skladu s FCL.515, i ovlaštenju za višepilotni tip.

FCL.415.A    MPL – Praktični ispit

(a)

Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati kroz kontinuiranu procjenu vještina potrebnih za ispunjenje svih jedinica kompetencije kako je određeno u Dodatku 5. ovom dijelu, da leti kao PF i PNF, u višemotornom, turbinskom, višepilotnom avionu u vizualnim i instrumentalnim uvjetima.

(b)

Po završetku tečaja osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu, i dokazati sposobnost izvođenja relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola. Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na tipu aviona korištenog u naprednoj fazi integriranog tečaja osposobljavanja za MPL ili na FFS-u koji predstavlja isti tip.

PODDIO F

DOZVOLA PROMETNOG PILOTA – ATPL

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.500    ATPL -Minimalna starosna dob

Podnositelj zahtjeva za ATPL mora imati najmanje 21 navršenu godinu.

FCL.505    ATPL – Privilegije

(a)

Privilegije. Privilegije imatelja ATPL dozvole, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, su da:

1. koristi privilegije imatelja LAPL, PPL i CPL;

2. djeluje kao PIC zrakoplova u komercijalnom zračnom prijevozu.

(b)

Podnositelji zahtjeva za izdavanje ATPL moraju ispuniti zahtjeve za ovlaštenje za tip zrakoplova koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti.

FCL.515    ATPL – Tečaj osposobljavanja i ispiti iz teorijskog znanja

(a)

Tečaj. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj može biti integrirani ili modularni, u skladu s Dodatkom 3. ovom dijelu.

(b)

Ispit. Podnositelji zahtjeva za ATPL moraju dokazati razinu znanja koje odgovara privilegijama koje dozvola daje iz sljedećih predmeta:

 Zračno pravo,

 Opće znanje o zrakoplovima– Konstrukcija zrakoplova/Sustavi/Pogonski sustav,

 Opće znanje o zrakoplovima – Mjerni uređaji,

 Masa i ravnoteža,

 Izvedba,

 Planiranje i nadzor leta,

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija,

 Opća navigacija,

 Radio navigacija,

 Operativni postupci,

 Načela letenja,

 VFR Komunikacija,

 IFR Komunikacija.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za kategoriju avion – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – Ograničenja privilegija za pilote koji su prethodno posjedovali MPL

Ako je imatelj ATPL(A) prethodno posjedovao samo MPL, privilegije koje daje dozvola moraju biti ograničene na višepilotne operacije, osim kad je pilot ispunio zahtjeve iz FCL.405.A(b)(2) i (c) za jednopilotne operacije.

FCL.510.A    ATPL(A) – Preduvjeti, iskustvo i priznavanje

(a)

Preduvjeti. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) moraju biti imatelji:

1. MPL; ili

2. CPL(A) i IR za višemotorne avione. U ovom slučaju, podnositelj zahtjeva mora imati završeno MCC osposobljavanje.

(b)

Iskustvo. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) mora imati najmanje 1 500 sati naleta na avionima, uključujući najmanje:

1. 500 sati na avionima u višepilotnim operacijama,

2. 

i. 500 sati kao PIC pod nadzorom; ili

ii. 250 sati kao PIC; ili

iii. 250 sati, koji se sastoje od najmanje 70 sati kao PIC i preostalo kao PIC pod nadzorom (PICUS);

3. 200 sati rutnog letenja od kojih će najmanje 100 sati biti kao PIC ili PIC pod nadzorom (PICUS);

4. 75 sati instrumentalnog naleta od kojih ne više od 30 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji; i

5. 100 sati letenja noću kao PIC ili kopilot.

Od 1 500 sati naleta‚ maksimalno 100 sati smije biti nalet na FFS-u i FNPT-u. Od tih 100 sati maksimalno 25 sati može biti na FNPT-u.

(c)

Priznavanje.

1. Imateljima dozvole pilota za druge kategorije zrakoplova priznat će se nalet do maksimalno:

i. u slučaju TMG ili jedrilica, 30 sati kao PIC;

ii. u slučaju helikoptera, 50 % svog ukupnog naleta zahtijevanog u (b).

▼M3

2. Imateljima dozvole inženjera leta izdane u skladu s odgovarajućim nacionalnim propisima, priznat će se 50 % naleta u ulozi inženjera leta do maksimalno 250 sati. Tih 250 sati može se priznati za zahtijevanih 1 500 sati iz stavka (b), i za zahtijevanih 500 sati u stavku (b) podstavku 1., uz uvjet da ukupno priznati nalet po bilo kojoj od ovih točaka ne premašuje 250 sati.

▼B

(d)

Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti završeno prije ispita praktične osposobljenosti za ATPL(A).

FCL.520.A    ATPL(A) – Ispit praktične osposobljenosti

Podnositelj zahtjeva za ATPL(A) mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu i dokazati sposobnost da je kao PIC višepilotnog aviona u IFR uvjetima, i izvođenje relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola.

Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na avionu ili na odgovarajuće kvalificiranom FFS-u koji predstavlja isti tip aviona.

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – Preduvjeti, iskustvo i priznavanje

Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju:

(a) imati CPL(H) i ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera i moraju imati završeno MCC osposobljavanje;

(b) imati minimum 1 000 sati naleta kao pilot helikoptera od čega najmanje:

1. 350 sati na višepilotnim helikopterima;

2. 

i. 250 sati kao PIC, ili

ii. 100 sati kao PIC i 150 kao PIC pod nadzorom; ili

iii. 250 sati kao PIC pod nadzorom na višepilotnim helikopterima. U ovom slučaju, privilegije ATPL(H) će biti ograničene na višepilotne operacije, sve dok se ne naleti 100 sati kao PIC;

3. 200 sati rutnog letenja od čega najmanje 100 sati mora biti kao PIC ili PIC pod nadzorom;

4. 30 sati instrumentalnog naleta od čega najviše 10 sati može biti instrumentalni nalet na zemlji; i

5. 100 sati noćnog letenja kao PIC ili kopilot.

Od 1 000 sati naleta‚ maksimalno 100 sati smije biti završeno u FSTD-u, od čega maksimalno 25 sati smije biti na FNPT-u.

(c) Priznat će se nalet na avionima do 50 % naleta potrebnog u (b).

(d) Iskustvo zahtijevano u (b) mora biti odrađeno prije ispita praktične osposobljenosti za ATPL(H).

FCL.520.H    ATPL(H) – Ispit praktične osposobljenosti

Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu i dokazati sposobnost obavljanja dužnosti kao zapovjednik da djeluju kao PIC višepilotnog helikoptera, i izvođenja relevantnih procedura i manevara s kompetencijom koja odgovara privilegijama koje daje dozvola.

Ispit praktične osposobljenosti mora se obaviti na helikopteru ili na odgovarajuće kvalificiranom FFS-u koji predstavlja isti tip helikoptera.

PODDIO G

OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE – IR

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

▼M3

FCL.600    IR – Općenito

Osim kada je predviđeno u FCL.825,operacije pod IFR pravilima na avionu, helikopteru, zračnom brodu ili zrakoplovu s pogonjenim uzgonom provode samo imatelji dozvola PPL, CPL, MPL i ATPL koji posjeduju IR za odgovarajuću kategoriju zrakoplova ili kad su na ispitu praktične osposobljenosti ili na osposobljavanju s instruktorom.

▼B

FCL.605    IR - Privilegije

(a)

Privilegije imatelja IR ovlaštenja je letenje zrakoplovom po pravilima instrumentalnog letenja do minimalne visine od 200 ft (60 m).

(b)

U slučaju imatelja IR za višemotorni avion, privilegija se može proširiti na minimalne visine manje od 200 ft (60 m) kada podnositelj zahtjeva završi specifično osposobljavanje u ATO-u i uspješno odjeljak 6 ispita praktične osposobljenosti propisane u Dodatku 9. ovom dijelu u višepilotnom zrakoplovu.

(c)

Imatelji IR smiju koristiti privilegije u skladu s uvjetima propisanim u Dodatku 8. ovom dijelu.

(d)

Samo helikopteri. Kako bi koristio privilegije kao PIC pod pravilima instrumentalnog letenja višepilotnih helikoptera, imatelj IR(H) mora naletjeti najmanje 70 sati instrumentalnog naleta od čega najviše 30 sati može biti na instrumentalni nalet na zemlji.

FCL.610    IR – Preduvjeti i priznavanje

Podnositelji zahtjeva za IR moraju:

(a) Imati:

1. najmanje PPL dozvolu za odgovarajuću kategoriju zrakoplova; i

▼M3

i. privilegije letenja noću u skladu s FCL.810, ako se privilegije IR budu koristile noću ili

▼B

ii. ATPL dozvolu u drugoj kategoriji zrakoplova; ili

2. CPL dozvolu u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

▼M3

(b) Najmanje 50 sati rutnog letenja kao PIC u avionima, TMG-ima, helikopterima ili zračnim brodovima, od čega najmanje 10 sati, ili u slučaju zračnih brodova, 20 sati na relevantnoj kategoriji zrakoplova.

▼B

(c) Samo helikopteri. Podnositelji zahtjeva koji imaju završen ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H) integrirani tečaj osposobljavanja biti će oslobođeni zahtjeva iz (b).

FCL.615    IR – Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje

(a)

Tečaj. Podnositelj zahtjeva za IR mora završiti tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje i letačkog osposobljavanja u ATO-u.

Tečaj mora biti:

1. integrirani tečaj osposobljavanja koji uključuje osposobljavanje za IR, u skladu s Dodatkom 3. ovom dijelu; ili

2. modularni tečaj u skladu s Dodatkom 6. ovom dijelu.

▼M3

(b)

Ispit. Podnositelji zahtjeva dokazuju razinu teorijskog znanja koja je u skladu s dodijeljenim privilegijama iz sljedećih predmeta:

 Zračno pravo,

 Opće znanje o zrakoplovima – Instrumenti,

 Izvedba i nadzor leta,

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija,

 Radio navigacija,

 IFR komunikacija.

▼B

FCL.620    IR – Ispit praktične osposobljenosti

(a)

Podnositelji zahtjeva za IR moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 7. ovom dijelu kako bi dokazali sposobnost izvođenja relevantnih procedura i manevara s stupnjem kompetencije koja odgovara danim privilegijama.

(b)

Za višemotorni IR ispit praktične osposobljenosti mora biti obavljen na višemotornom zrakoplovu. Za jednomotorni IR ispit praktične osposobljenosti mora biti obavljen na jednomotornom zrakoplovu. Višemotorni avion s centralnim potiskom smatrat će se jednomotornim avionom u svrhu ovog stavka.

FCL.625    IR – Valjanost, produžavanje i obnavljanje

(a)

Valjanost. Valjanost IR je 1 godina.

(b)

Produžavanje.

1. Valjanost IR će biti produžena unutar tri mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja.

2. Podnositelji zahtjeva koji ne ostvare prolaz u relevantnim sekcijama IR provjere stručnosti prije isteka valjanosti IR neće koristiti IR privilegije sve dok provjera stručnosti nije položena u potpunosti.

(c)

Obnavljanje. Ako je valjanost IR ovlaštenja istekla, kako bi obnovio privilegije koje mu ovlaštenje daje podnositelj zahtjeva mora:

1. obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u da bi dosegnuo razinu stručnosti koja je potrebna za uspješan prolaz elemenata instrumentalnog letenja na ispitu praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu; i

2. uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj kategoriji zrakoplova.

(d)

Ako IR nije produžavano ili obnavljano u prethodnih 7 godina, od podnositelja zahtjeva će se zahtijevati da ponovo uspješno položi ispit iz teorijskog znanja i ispit praktične osposobljenosti.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za kategoriju aviona

FCL.625.A    IR(A) – Produžavanje

(a)

Produžavanje. Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(A):

1. kada je kombinirano sa produžavanjem ovlaštenja za klasu ili za tip, mora uspješno položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 9. ovom dijelu;

2. kada nije kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za klasu ili za tip, moraju:

i. za jednopilotne avione, uspješno položiti odjeljak 3b i one dijelove sekcije 1 koje su relevantne za namjeravani let na provjeri stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu; i

ii. za višemotorne avione, odraditi odjeljak 6 na provjeri stručnosti za jednopilotne avione u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu isključivo prema instrumentima.

3. FNPT II ili FFS koji predstavlja relevantnu klasu ili tip aviona može se koristiti u slučaju stavka (2), s tim da svaka druga provjera stručnosti za produžavanje valjanosti IR(A) u ovim okolnostima mora biti obavljena na avionu.

(b)

Priznavanje će biti u skladu s Dodatkom 8. ovom dijelu.

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera

FCL.625.H    IR(H) - Produžavanje

(a)

Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(H):

1. kada je kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, mora uspješno položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 9 ovog dijela, za relevantnu kategoriju helikoptera;

▼M3

2. kada nije kombinirano s produljenjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti samo odjeljak 5. i relevantne dijelove odjeljka 1. na provjeri stručnosti kako je propisano u Dodatku 9. ovom dijelu za relevantnu kategoriju helikoptera. U tom slučaju, FTD 2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip helikoptera može se koristiti za provjeru, ali svaka druga provjera stručnosti za produljenje valjanosti IR(H) ovlaštenja u ovim okolnostima mora biti obavljena na helikopteru.

▼B

(b)

Priznavanje će biti u skladu s Dodatkom 8. ovom dijelu.

FCL.630.H    IR(H) – Proširenje privilegija s jednomotornih na višemotorne helikoptere

Imatelji IR(H) za jednomotorne helikoptere koji žele proširiti po prvi puta IR(H) na višemotorne helikoptere moraju završiti:

(a) tečaj osposobljavanja u ATO-u koji obuhvaća najmanje 5 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od čega najviše 3 sata smije biti na FFS-u ili FTD2/3 ili FNPT II/III; i

(b) odjeljak 5 ispita praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na višemotornim helikopterima.

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za kategoriju zračnih brodova

FCL.625.As    IR(As) – Produžavanje

Podnositelji zahtjeva za produžavanje IR(As):

(a) kada je kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 9. ovom dijelu, za relevantnu kategoriju zračnog broda;

(b) kada nije kombinirano s produžavanjem ovlaštenja za tip, moraju uspješno položiti odjeljak 5 i one dijelove sekcije 1 koje su relevantne za namjeravani let na provjeri stručnosti za zračni brod u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu. U ovom slučaju FTD 2/3 ili FFS koji predstavlja relevantan tip može se koristiti za provjeru, s tim da svaka druga provjera stručnosti za produžavanje valjanosti IR(As) ovlaštenja u ovim okolnostima mora biti obavljena na zračnom brodu.

PODDIO H

OVLAŠTENJA ZA KLASU I TIP

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.700    Okolnosti u kojima je ovlaštenje za klasu ili za tip zrakoplova potrebno

(a)

Osim u slučaju LAPL, SPL i BPL dozvola, imatelji dozvole pilota ne smiju ni u kom slučaju djelovati kao piloti zrakoplova ako nemaju važeće i odgovarajuće ovlaštenje za klasu ili za tip, osim tijekom ispita praktične osposobljenosti, ili provjere stručnosti za obnavljanje ovlaštenja za klasu ili za tip, ili tijekom letačkog osposobljavanja.

(b)

Neovisno od (a), u slučaju letova koji se odnose na uvođenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, piloti mogu imati poseban certifikat nadležnog tijela, kojim se autorizira izvođenje takvih letova. Navedena autorizacija ima ograničenu valjanost za specifične letove.

(c)

Neovisno o (a) i (b), u slučaju letova koji se odnose na uvođenje ili modifikaciju tipova zrakoplova, izvođenih od strane organizacije za projektiranje ili proizvodnju zrakoplova u okviru njihovih privilegija, kao i za letačko osposobljavanje za ovlaštenje za testiranje leta, a kada nisu u skladu s ovim poddijelom, pilot može imati ovlaštenje za testiranje leta u skladu s FCL.820.

FCL.705    Privilegije imatelja ovlaštenja za klasu ili za tip

Privilegije imatelja ovlaštenja za klasu ili za tip su da djeluju kao pilot na klasi ili na tipu zrakoplova koji je određen u ovlaštenju.

FCL.710    Ovlaštenje za klasu ili za tip – varijante

(a)

Kako bi proširio svoje privilegije na drugu varijantu zrakoplova unutar ovlaštenja jedne klase ili tipa, pilot mora proći osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za upoznavanje klase ili tipa zrakoplova. U slučaju varijanti unutar ovlaštenja za tip, osposobljavanje za razlike ili osposobljavanje za upoznavanje tipa mora sadržavati relevantne elemente definirane u podacima operativne prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21.

▼M3

(b)

Ako imatelj dozvole nije letio varijantu zrakoplova u razdoblju od 2 godine nakon osposobljavanja za razlike, mora obaviti dodatno osposobljavanje za razlike ili uspješno položiti provjeru stručnosti na toj varijanti da bi zadržao privilegije, osim u slučaju tipova ili varijanti unutar klase jednomotornih klipnih aviona i ovlaštenja za klasu TMG-a.

▼B

(c)

Ovo osposobljavanje za razlike mora se upisati u pilotsku knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i biti potpisano od instruktora.

FCL.725    Zahtjevi za izdavanje ovlaštenja za klasu i tip zrakoplova

(a)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj osposobljavanja za tip mora sadržavati obavezne elemente za relevantni tip kako je definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) uspostavljenim u skladu s dijelom 21.

(b)

Ispit iz teorijskog znanja. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora uspješno položiti teorijske ispite organizirane od strane ATO-a kako bi dokazao razinu teorijskog znanja potrebnog za sigurno izvođenje operacija na odgovarajućoj klasi ili tipu zrakoplova.

1. Za višepilotne zrakoplove, polaganje ispita iz teorijskog znanja mora biti provedeno pisano i mora sadržavati najmanje 100 pitanja s višestrukim izborom odgovora, raspoređenih jednoliko po predmetima iz nastavnog plana.

2. Za jednopilotne višemotorne zrakoplove, polaganje ispita iz teorijskog znanja mora biti provedeno pisano a broj pitanja s višestrukim izborom odgovora mora ovisiti o složenosti zrakoplova.

3. Za jednomotorne zrakoplove, polaganje teorijskog ispita mora biti provedeno usmeno od strane ispitivača za vrijeme ispita praktične osposobljenosti kako bi se utvrdilo je li postignuta zadovoljavajuća razina znanja.

▼M3

4. Za jednopilotne avione koji su klasificirani kao avioni visokih performansi, ispit teorijskog znanja polaže se pisanim putem i sadržava najmanje 100 pitanja s višestrukim izborom odgovora, raspoređenih jednoliko po predmetima iz nastavnog plana.

▼B

(c)

Ispit praktične osposobljenosti. Podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu kako bi dokazao posjedovanje potrebnih vještina za sigurno izvođenje operacija na odgovarajućoj klasi ili tipu zrakoplova.

Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u razdoblju od 6 mjeseci nakon što je započeo tečaj osposobljavanja za klasu ili za tip i unutar razdoblja od 6 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja za klasu ili za tip.

(d)

Podnositelju zahtjeva koji već posjeduje ovlaštenje za tip zrakoplova, s privilegijom za jednopilotne ili višepilotne operacije, će se priznati da ispunjava uvjete teorijskog znanja, kad zahtjeva dodavanje privilegije za drugu vrstu operacije na istom tipu zrakoplova.

(e)

Neovisno o gore navedenim stavcima, piloti koji posjeduju ovlaštenje za testiranje letova izdanog u skladu s FCL.820 koji su bili uključen u razvoj, certifikaciju ili proizvodnju testnih letova za tip zrakoplova, i imaju 50 sati ukupnog naleta ili 10 sati naleta kao PIC u testnim letovima na tom istom tipu, imaju pravo na izdavanje ovlaštenja za relevantni tip zrakoplova, pod uvjetom da udovoljavaju zahtjevima za iskustvom i preduvjetima za izdavanje ovlaštenja za taj isti tip kako je propisano ovim poddijelom za relevantnu kategoriju zrakoplova.

FCL.740    Valjanost i obnavljanje ovlaštenja za klasu i tip

(a)

Razdoblje valjanosti ovlaštenja za klasu i tip je 1 godina, osim u slučaju ovlaštenja za jednopilotne jednomotorne klase koje važi 2 godine, osim ako nije drukčije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD), kako je uspostavljeno u dijelu 21.

(b)

Obnavljanje. Ako je ovlaštenje za klasu ili tip isteklo, podnositelj zahtjeva mora:

1. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, kada je to neophodno za dostizanje razine stručnosti koja je potrebna za sigurno izvođenje operacije relevantne klase ili tipa zrakoplova; i

2. uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za kategoriju aviona

FCL.720.A    Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za klasu ili tip – aviona

Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) utvrđenim u skladu s dijelom 21., podnositelj zahtjeva za ovlaštenje za klasu ili za tip mora ispuniti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja:

(a) Jednopilotni višemotorni avioni. Podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za klasu ili za tip na jednopilotnom višemotornom avionu mora obaviti najmanje 70 sati kao PIC na avionima.

(b) Jednopilotni nesloženi avioni visokih performansi. Prije početka letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za klasu ili za tip za jednopilotni avion klasificiran kao avion visokih performansi mora:

1. imati najmanje 200 sati ukupnog letačkog iskustva, od čega 70 sati kao PIC na avionima; i

2. 

i. imati certifikat o zadovoljavajuće završenom tečaju za dodatno teorijskom znanje u ATO-u; ili

ii. imati položene ispite iz teorijskog znanja za ATPL(A) u skladu s ovim dijelom; ili

iii. imati, dodatno uz dozvolu izdanu u skladu s ovim dijelom, ATPL(A) ili CPL(A)/IR s priznatim teorijskim znanjem za ATPL(A), izdanim u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji;

3. dodatno, piloti koji zahtijevaju privilegiju izvođenja operacija aviona u višepilotnim operacijama moraju zadovoljiti zahtjeve iz (d)(4).

(c) Jednopilotni složeni avioni visokih performansi. Podnositelji zahtjeva za izdavanje prvog ovlaštenja za tip jednopilotnog složenog aviona visokih performansi moraju dodatno uz zahtjeve iz (b) zadovoljiti zahtjeve za IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion, kako je propisano u poddijelu G.

(d) Višepilotni avioni. Podnositelj zahtjeva za prvi tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip všepilotnog aviona mora biti učenik pilot koji pohađa tečaj osposobljavanja za MPL ili mora ispuniti sljedeće zahtjeve:

1. imati najmanje 70 sati letačkog iskustva kao PIC na avionima;

2. imati IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion;

3. položiti ispit iz teorijskog znanja za ATPL(A) u skladu s ovim dijelom; i

4. osim kad je tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip kombiniran s tečajem osposobljavanja za MCC:

i. imati certifikat o uspješno završenom osposobljavanju za MCC na avionu; ili

ii. imati certifikat o završenom tečaju osposobljavanja za MCC na helikopterima i imati više od 100 sati letačkog iskustva kao pilot višepilotnog helikoptera; ili

iii. imati najmanje 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim helikopterima, ili

iv. imati najmanje 500 sati kao pilot u višepilotnim operacijama na jednopilotnim višemotornim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu u skladu s primjenjivim zahtjevima letačkih operacija.

▼M3

(e) Neovisno o točki (d), država članica može izdati ovlaštenje za tip s ograničenim privilegijama za višepilotni avion koje dozvoljava imatelju takvog ovlaštenja da djeluje kao kopilot u krstarenju iznad FL 200, uz uvjet da druga dva člana posade imaju ovlaštenje za tip izdano u skladu sa stavkom (d).

▼B

(f) Dodatna ovlaštenja za tip višepilotnog i za tip jednopilotnog složenog aviona visokih performansi. Podnositelj zahtjeva za izdavanje dodatnih ovlaštenja za tip višepilotnog aviona i tip jednopilotnog složenog aviona visokih performansi mora imati IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion.

(g) Kada je tako određeno u podacima o operativnoj prikladnosti (OSD) utvrđenim u skladu s dijelom 21, korištenje privilegija koje daje ovlaštenje za tip može u početku biti ograničeno na letenje pod nadzorom instruktora. Nalet pod nadzorom instruktora upisuje se u knjižicu letenja ili drugi odgovarajući dokument i potpisuje od instruktora. Ograničenje će se ukloniti kad pilot dokaže da je zahtijevan nalet pod nadzorom instruktora završen u skladu s podacima o operativnoj prikladnosti (OSD).

FCL.725.A    Teorijsko znanje i letačko osposobljavanje za izdavanje ovlaštenja za klasu i za tip - avioni

Ako nije drugačije određeno u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenim u skladu s dijelom 21:

(a) Jednopilotni višemotorni avioni.

1. Tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje za ovlaštenje za klasu jednopilotnog višemotornog aviona mora sadržavati najmanje 7 sati teorijskog osposobljavanja o operacijama višemotornih aviona.

2. Tečaj letačko osposobljavanje za ovlaštenje za klasu ili za tip jednopilotnog višemotornog aviona mora sadržavati najmanje 2 sat i 30 minuta letačkog osposobljavanja s instruktorom u normalnim uvjetima i ne manje od 3 sata i 30 minuta letačkog osposobljavanja s instruktorom u uvjetima otkaza motora i tehnikama asimetričnog leta.

(b) Jednopilotni hidroavion. Tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za jednopilotni hidroavion mora sadržavati osposobljavanje za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje. Letačko osposobljavanje za ovlaštenje za klasu ili tip jednopilotnog hidroaviona mora sadržavati najmanje 8 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom ako je podnositelj zahtjeva imatelj ovlaštenja za relevantnu klasu ili tip na kopnu, ili 10 sati ako nema navedeno ovlaštenje.

FCL.730.A    Specifični zahtjevi za pilote koji pohađaju tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip - ZFTT – avioni

(a)

Pilot koji pohađa tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip - ZFTT mora imati, na višepilotnom turbomlaznom avionu certificiranom po standardima CS-25 ili jednakovrijednom standardu plovidbenosti ili na višepilotnom turbopropelerskom avionu koji ima maksimalnu težinu pri polijetanju ne manju od 10 tona ili je certificiran kao putnička konfiguracija veću od 19 putnika, najmanje:

1. 1 500 sati naleta ili 250 rutnih sektora, ako se tijekom osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do razine CG, C ili privremeni C;

2. 500 sati naleta ili 100 rutnih sektora, ako se tijekom osposobljavanja koristi FFS kvalificiran do razine DG ili D.

(b)

Kada pilot prelazi s turbopropelerskog na turbomlazni avion ili obrnuto, obavezno je dodatno osposobljavanje na simulatoru leta.

FCL.735.A    Tečaj osposobljavanja za suradnju višečlane posade (MCC) – avion

(a)

MCC tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i

2. 20 sati praktičnog MCC osposobljavanja, ili 15 sati u slučaju kad se radi o učeniku pilotu koji pohađa ATP integriranom tečaju.

Mora se koristiti FNPT II MCC ili FFS. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 10 sati ako se koristi isti FFS za oba osposobljavanja.

(b)

MCC tečaj osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u.

(c)

Podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju, osim kad je MCC tečaj osposobljavanja nije kombiniran s tečajem osposobljavanja za ovlaštenje za tip.

(d)

Podnositelj zahtjeva koji je završio tečaj osposobljavanja za MCC za drugu kategoriju zrakoplova biti će oslobođen zahtjeva iz (a)(1).

FCL.740.A    Produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip – avioni

(a)

Produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip višemotornog aviona. Za produžavanje ovlaštenja za klasu i za tip višemotornog aviona podnositelj zahtjeva mora:

1. Uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili na FSTD-u koji predstavlja tu klasu ili tip unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i

2. obaviti u razdoblju važenja ovlaštenja, najmanje:

i. 10 rutnih sektora kao pilot na relevantnoj klasi ili tipu aviona; ili

ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnoj klasi ili tipu aviona ili FFS-u, s ispitivačem. Ovaj rutni sektor može biti obavljen za vrijeme provjere stručnosti.

3. Pilot koji radi za komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu s primjenjivim zahtjevima za zračne operacije i koji je prošao provjeru stručnosti kod operatora kombiniranu s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za klasu ili za tip biti će izuzet od zahtjeva u (2).

▼M3

4. Produljenje ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) ili IR(A), ako ga posjeduje, može se kombinirati s provjerom stručnosti za produljenje ovlaštenja za klasu ili za tip.

▼B

(b)

Produžavanje ovlaštenja za klasu jednopilotnog jednomotornog aviona.

1. Ovlaštenje za klasu jednomotornog klipnog aviona i TMG ovlaštenja. Za produžavanje ovlaštenja za klasu jednomotornog klipnog aviona ili TMG-a podnositelj zahtjeva mora:

i. unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, položiti provjeru stručnosti s ispitivačem u odgovarajućoj klasi u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu; ili

ii. unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, naletjeti 12 sati na relevantnoj klasi uključujući:

 6 sati kao PIC,

 12 polijetanja i 12 slijetanja, i

 let osposobljavanja u trajanju od najmanje 1 sat s FI ili CRI instruktorom. Podnositelji zahtjeva mogu biti izuzeti od ovog leta ako su položili provjeru stručnosti za klasu ili za tip ili ispit praktične osposobljenosti na drugoj klasi ili tipu aviona.

2. Kada podnositelji zahtjeva imaju oba ovlaštenja - za jednomotorni klipni avion-(kopno) za klasu i ovlaštenje za TMG, mogu ispuniti zahtjeve u (1) gore u bilo kojoj klasi i steći produžavanje valjanosti za oba ovlaštenja.

3. Klasa jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona-(kopno). Za produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona- (kopno), podnositelj zahtjeva mora u roku od tri mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, položiti provjeru stručnosti s ispitivačem na odgovarajućoj klasi aviona u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu.

(c)

Podnositelji zahtjeva koji ne polože sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka važenja ovlaštenja za tip ili klasu ne mogu koristiti privilegije tog ovlaštenja dok ne polože provjeru stručnosti.

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za kategoriju helikoptera

FCL.720.H    Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip – helikopteri

Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu s dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip helikoptera mora ispuniti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje relevantnog ovlaštenja:

(a) Višepilotni helikopter. Podnositelj zahtjeva za prvo osposobljavanje za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera mora:

1. imati najmanje 70 sati kao PIC na helikopterima;

2. osim kad je osposobljavanje za tip kombinirano s osposobljavanjem za MCC:

i. Imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC tečaj na helikopterima; ili

ii. imati najmanje 500 sati kao pilot na višepilotnim avionima, ili

iii. imati najmanje 500 sati kao pilot u višepilotnnim operacijama na višemotornim helikopterima;

3. Položiti ispit teorijskog znanja za ATPL(H).

(b) Podnositelj zahtjeva za prvo osposobljavanje za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera koji je završio ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ili CPL(H) integrirani tečaj i koji ne udovoljava zahtjevima iz (a)(1) može dobiti ovlaštenje za tip s privilegijom ograničenom na funkciju samo kao kopilot. Ograničenje se može ukloniti kada pilot:

1. naleti 70 sati kao PIC ili PIC pod nadzorom instruktora na helikopterima;

2. položi ispit praktične osposobljenosti kao PIC na odgovarajućem višepilotnom helikopteru.

(c) Jednopilotni višemotorni helikopteri. Podnositelj zahtjeva za izdavanje prvog ovlaštenja za tip jednopilotnog višemotornog helikoptera mora:

1. prije započinjanja letačkog osposobljavanja.

i. položiti ispit teorijskog znanja za ATPL(H); ili

ii. imati certifikat o završenom predulaznom tečaju provedenom od ATO-a. Tečaj mora sadržavati sljedeće predmete iz tečaja osposobljavanja za teorijsko znanje za ATPL(H):

 Opće znanje o zrakoplovima: konstrukcija zrakoplova/sustavi/pogonski sustav, i instrumenti/elektronika,

 Izvedba i planiranje leta: masa i ravnoteža, izvedba;

2. U slučaju podnositelja zahtjeva koji nije završio ATP(H)/IR, ATP(H), ili CPL(H)/IR integrirani tečaj osposobljavanja, mora imati najmanje 70 sati kao PIC na helikopterima.

FCL.735.H    Tečaj osposobljavanja za suradnju višečlane posade (MCC) – helikopter

(a)

MCC tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje:

1. za MCC/IR:

i. 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i

ii. 20 sati praktičnog osposobljavanja ili 15 sati, u slučaju kad se radi o učeniku pilotu na ATP(H)/IR integriranom tečaju. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 10 sati ako se koristi isti FSTD za oba osposobljavanja.

2. za MCC/VFR:

i. 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe; i

ii. 15 sati praktičnog osposobljavanja ili 10 sati u slučaju kad se radi o učeniku pilotu na ATP(H)/IR integriranom tečaju. Kada je MCC osposobljavanje kombinirano s inicijalnim osposobljavanjem za ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera, praktično MCC osposobljavanje može se smanjiti na ne manje od 7 sati ako se koristi isti FSTD za oba osposobljavanja.

(b)

MCC tečaj osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u.

Mora se koristiti FNPT II ili III kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili FFS.

(c)

Osim u slučaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i ovlaštenja za višepilotni tip, podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju.

(d)

Podnositelj zahtjeva koji je završio tečaj osposobljavanja za MCC za drugu kategoriju zrakoplova biti će oslobođen zahtjeva iz (a)(1)(i) ili (a)(2)(i), kako je primjenjivo.

(e)

Podnositelj zahtjeva za tečaj osposobljavanja za MCC/IR koji ima završen tečaj osposobljavanja za MCC/VFR biti će oslobođen zahtjeva iz (a)(1)(i), i mora obaviti 5 sati praktičnog osposobljavanja za MCC/IR.

FCL.740.H    Produžavanje ovlaštenja za tip – helikopteri

(a)

Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za tip helikoptera, podnositelj zahtjeva mora:

1. položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu helikoptera ili na FSTD koji predstavlja taj tip unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i

2. obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa helikoptera u razdoblju važenja ovlaštenja. Vrijeme naleta na provjeri stručnosti može se računati u ta 2 sata.

3. Kada je podnositelji zahtjeva imaju više od 1 ovlaštenja za tip jednomotornog klipnog helikoptera, mogu ostvariti produžavanje svih relevantnih ovlaštenja za tip ako prođu provjeru stručnosti na samo jednom relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su kao PIC helikoptera naletili najmanje 2 sata naleta na svakom tipu helikoptera za vrijeme važenja ovlaštenja.

Provjera stručnosti mora svaki puta biti odrađena na drugom tipu helikoptera.

4. Kada podnositelji zahtjeva imaju više od 1 ovlaštenja za tip jednomotornog turbinskog helikoptera s maksimalnom certificiranom težinom pri polijetanju do 3 175 kg, mogu ostvariti produžavanje svih relevantnih ovlaštenja za tip ako prođu provjeru stručnosti na samo jednom relevantnom tipu kojeg imaju, pod uvjetom da su izvršili:

i. 300 sati naleta kao PIC na helikopterima;

ii. 15 sati naleta na svakom tipu helikoptera za kojeg ima važeće ovlaštenje; i

iii. najmanje 2 sata naleta kao PIC helikoptera na svakom tipu helikoptera za vrijeme važenje ovlaštenja.

Provjera stručnosti mora svaki puta biti odrađena na drugom tipu helikoptera.

5. Pilot koji uspješno položi ispit praktične osposobljenosti za izdavanje dodatnog ovlaštenja za tip može ostvariti produžavanje ovlaštenja za relevantne tipove u zajedničkoj grupi, u skladu s (3) i (4).

6. Produžavanje IR(H), ako ga se posjeduje, može biti kombinirano s provjerom stručnosti za ovlaštenje za tip helikoptera.

(b)

Podnositelj zahtjeva koji nije položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka valjanost ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti. U slučaju (a)(3) i (4) podnositelj zahtjeva ne smije koristiti privilegije ni na jednom tipu helikoptera.

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za kategoriju zrakoplova s pogonjenim uzgonom

FCL.720.PL    Zahtjevi za iskustvom i preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip – zrakoplovi s pogonjenim uzgonom

Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti uspostavljenim u skladu s dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve za iskustvom i preduvjete za izdavanje ovlaštenja:

(a) u slučaju pilota aviona:

1. imati CPL/IR(A) s položenim ispitom teorijskog znanja za ATPL(A) ili ATPL(A);

2. imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC;

3. imati nalet veći od 100 sati kao pilot na višepilotnim avionima;

4. imati 40 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima;

(b) u slučaju pilota helikoptera:

1. imati CPL/IR(H) s položenim ispitom teorijskog znanja za ATPL ili ATPL/IR(H);

2. imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC;

3. imati nalet veći od 100 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima;

4. imati 40 sati letačkog osposobljavanja na avionima;

(c) u slučaju pilota koji su kvalificirani za letenje avionom i helikopterom:

1. imati najmanje CPL(H) dozvolu;

2. imati IR ovlaštenje i položen ispit teorijskog znanja za ATPL za avion ili helikopter;

3. imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC na avionu ili helikopteru;

4. imati nalet od najmanje 100 sati kao pilot na višepilotnim avionima ili helikopterima;

5. imati 40 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili helikopterima, kako je primjenjivo, ako pilot nema iskustvo kao ATPL ili na višepilotnom zrakoplovu.

FCL.725.PL    Letačko osposobljavanje za izdavanje ovlaštenja na tipu – zrakoplov s pogonjenim uzgonom

Letačko osposobljavanje kao dio tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom mora biti završeno na zrakoplovu i FSTD koji predstavlja isti zrakoplov i prikladno je kvalificiran za tu svrhu.

FCL.740.PL    Produžavanje ovlaštenja za tip – zrakoplov s pogonjenim uzgonom

(a)

Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenje za tipu zrakoplova s pogonjenim uzgonom, podnositelj zahtjeva mora:

1. položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu zrakoplova s pogonjenim uzgonom unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja;

2. obaviti u razdoblju važenja ovlaštenja, najmanje:

i. 10 rutnih sektora kao pilot relevantnog tipa zrakoplova s pogonjenim uzgonom; ili

ii. 1 rutni sektor kao pilot na relevantnom tipu zrakoplova s pogonjenim uzgonom ili FFS-u s ispitivačem. Ovaj rutni sektor može biti obavljen za vrijeme provjere stručnosti.

3. pilot koji radi za komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu sa zahtjevima za zračne operacije i koji je prošao provjeru stručnosti kod operatera kombiniranu s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za tip biti će izuzet od zahtjeva u (2).

(b)

Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma istjecanja ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti.

ODJELJAK 5.

Specifični zahtjevi za kategoriju zračni brodovi

FCL.720As    Preduvjeti za izdavanje ovlaštenja za tip – zračni brodovi

Osim ako nije drugačije definirano u podacima o operativnoj prikladnosti utvrđenim u skladu s dijelom 21, podnositelj zahtjeva za prvo ovlaštenje za tip zračnog broda mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve iskustva i preduvjete za izdavanje ovlaštenja:

(a) u slučaju višepilotnih zračnih brodova:

1. imati završeno 70 sati naleta kao PIC zračnih brodova;

2. imati certifikat o završenom osposobljavanju za MCC na zračnim brodovima.

3. podnositelj zahtjeva koji ne udovoljava zahtjevima iz (2) može dobiti ovlaštenje za tip s privilegijom ograničenom na funkciju samo kao kopilot. Ograničenje se može ukloniti kada pilot obavi 100 sati naleta kao PIC zračnih brodova ili kao PIC zračnih brodova pod nadzorom instruktora.

FCL.735.As    Tečaj osposobljavanje za suradnju višečlane posade (MCC) – zračni brodovi

▼M3

(a)

tečaj osposobljavanja MCC sadržava najmanje:

1. 12 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbe i

2. 5 sati praktičnog MCC osposobljavanja;

Koristi se FNPT II. ili III. kvalificiran za MCC, FTD 2/3 ili FFS.

▼B

(b)

MCC tečaj osposobljavanja mora biti završen unutar 6 mjeseci u ATO-u.

(c)

Osim u slučaju kombiniranog osposobljavanja za MCC i ovlaštenja za višepilotni tip, podnositelj zahtjeva po završetku osposobljavanja za MCC mora dobiti certifikat o završenom osposobljavanju.

(d)

Podnositelj zahtjeva koji je završio tečaj osposobljavanja za MCC u drugoj kategoriji zrakoplova biti će oslobođen zahtjeva iz (a).

FCL.740.As    Produžavanje ovlaštenja za tip – zračni brodovi

(a)

Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za tip zračnog broda podnositelj zahtjeva mora:

1. položiti provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu na relevantnom tipu zračnog broda unutar 3 mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja; i

2. obaviti najmanje 2 sata kao pilot relevantnog tipa helikoptera u razdoblju važenja ovlaštenja. Vrijeme naleta na provjeri stručnosti može se računati u ta 2 sata.

3. produžavanje IR(A), ako ga se posjeduje, može se kombinirati s provjerom stručnosti za produženje ovlaštenja za klasu ili tip.

(b)

Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma isteka važenja ovlaštenja za tip ne može koristiti privilegije tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti.

PODDIO I

DODATNA OVLAŠTENJA

FCL.800    Ovlaštenje za akrobatsko letenje

(a)

Imatelji dozvole pilota za avione, TMG ili jedrilice smije izvoditi akrobatske letove samo ako ima odgovarajuće ovlaštenje.

(b)

Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za akrobatsko letenje moraju završiti:

1. najmanje 40 sati naleta ili, u slučaju jedrilica, 120 startova kao PIC na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, nakon izdavanja dozvole;

2. tečaj osposobljavanja u ATO-u, uključujući:

i. osposobljavanje za teorijsko znanje koje odgovara ovlaštenju;

ii. najmanje 5 sati ili 20 letova letačkog osposobljavanja u akrobatskom letenju na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.

(c)

Privilegije ovlaštenja za akrobatsko letenje biti će ograničene na kategoriju zrakoplova na kojoj je završeno letačko osposobljavanje. Privilegije se mogu proširiti na drugu kategoriju zrakoplova samo ako pilot ima dozvolu za tu drugu kategoriju zrakoplova i s uspjehom završi najmanje 3 leta osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli akrobatski nastavni plan za tu kategoriju zrakoplova.

FCL.805    Ovlaštenje za vuču jedrilica i vuču transparenata

(a)

Imatelji dozvole pilota s privilegijama za letenje na avionima ili TMG-ovima smiju vući jedrilice ili transparente samo ako imaju odgovarajuće ovlaštenje za vuču jedrilica ili vuču transparenata.

(b)

Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za vuču jedrilica moraju završiti:

1. najmanje 30 sati naleta kao PIC i 60 polijetanja i slijetanja na avionima, ako se vuča provodi na avionima, ili TMG-ovima, a ako se provodi na TMG-ovima, nakon izdavanja dozvole;

2. tečaj osposobljavanja u ATO-u uključujući:

i. osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura i operacija za vuču;

ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vuči jedrilica, uključujući najmanje 5 letova s instruktorom; i

iii. osim za imatelje LAPL(S) ili SPL dozvole, 5 letova za upoznavanje u jedrilici koja je startala uz pomoć zrakoplova.

(c)

Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za vuču transparenata moraju završiti:

1. najmanje 100 sati naleta i 200 polijetanja i slijetanja kao PIC na avionima ili TMG-ovima, nakon izdavanja dozvole. Najmanje 30 sati mora biti na avionima, ako se vuča provodi avionima, ili TMG-ovima, a ako se provodi TMG-ovima:

2. tečaj osposobljavanja u ATO-u uključujući:

i. osposobljavanje za teorijsko znanje iz procedura i operacija za vuču;

ii. najmanje 10 letova osposobljavanja u vuči transparenata, uključujući najmanje 5 letova s instruktorom.

(d)

Privilegije ovlaštenja za vuču jedrilica i vuču transparenata biti će ograničene na avione ili TMG-ove, zavisno od vrste zrakoplova na kojem je završeno osposobljavanje. Privilegije se mogu proširiti ako je pilot imatelj dozvole za avione ili TMG i ako je s uspjehom završio najmanje 3 leta osposobljavanja s instruktorom, koji pokrivaju cijeli nastavni plan za vuču na bilo kojem zrakoplovu, kako je primjenjivo.

(e)

Kako bi mogao koristiti privilegije ovlaštenja za vuču jedrilica ili vuču transparenata imatelj ovlaštenja mora izvršiti najmanje 5 vuča u prethodnih 24 mjeseca.

(f)

Kada pilot ne udovoljava zahtjevu iz (e), prije nego počne koristiti privilegije ovlaštenja za vuču, mora izvršiti onaj broj vuča koji nedostaje s instruktorom ili pod nadzorom instruktora.

FCL.810    Ovlaštenje za noćno letenje

(a)

Avioni, TMG-ovi, zračni brodovi.

1. Ako se privilegije LAPL, SPL ili PPL za avione, TMG-ove ili zračne brodove budu koristile u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj sadržava:

i. osposobljavanje za teorijsko znanje;

▼M3

ii. najmanje 5 sati naleta u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova noću, uključujući najmanje 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog navigacijskog letenja s najmanje jednim letom s instruktorom od najmanje 50 km (27 NM) i 5 samostalnih polijetanja i slijetanja s potpunim zaustavljanjem.

▼B

2. Prije završetka osposobljavanja noću, imatelji LAPL moraju završiti letačko osposobljavanje za osnovno instrumentalno letenje koje se zahtjeva za izdavanje PPL.

3. Kad podnositelji zahtjeva ima oba ovlaštenja za klasu za jednomotorni klipni avion (kopno) i TMG, mogu završiti osposobljavanje iz (1) u bilo kojoj klasi ili obje.

(b)

Helikopteri. Ako će se privilegije iz PPL za helikoptere koristiti u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću, podnositelj zahtjeva mora:

1. završiti najmanje 100 sati naleta kao pilot helikoptera nakon izdavanja dozvole, uključujući najmanje 60 sati kao PIC helikoptera i 20 sati rutnog letenja;

2. završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u. Tečaj mora biti završen unutar razdoblja od 6 mjeseci sadržavati:

i. 5 sati osposobljavanja za teorijsko znanje;

ii. 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom na helikopteru; i

iii. 5 sati noćnog letenja, uključujući najmanje 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog navigacijskog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora sadržavati polijetanje i slijetanje.

3. Podnositelju zahtjeva koji posjeduje ili je posjedovao IR za avion ili TMG, može se priznati 5 sati u svrhu ispunjenja zahtjeva u (2)(ii) gore.

(c)

Baloni. Ako će se privilegija iz LAPL za balone ili BPL dozvole koristiti u uvjetima vizualnog letenja (VFR) noću, podnositelji zahtjeva moraju završiti barem 2 leta osposobljavanja s instruktorom noću u trajanju od najmanje 1 sat svaki.

FCL.815    Ovlaštenje za letenje u planinskom području

(a)

Privilegije. Privilegije imatelja ovlaštenja za letenje u planinskom području su izvođenje letova na avionima ili TMG-ovima na i s površina koje su određene da zahtijevaju takvo ovlaštenje od odgovarajućih nadležnih tijela određenih od država članica.

Inicijalno ovlaštenje za letenje u planinskom području može se ishoditi za:

1. kotače, kad se daje privilegija za letenje sa i od određenih površina kad nisu pokrivene snijegom; ili

2. skije, kad se daje privilegija za letenje sa i od određenih površina kada su pokrivene snijegom.

3. Privilegije inicijalnog ovlaštenja mogu se proširiti ili na kotače ili skije kada pilot prođe odgovarajući dodatni tečaj upoznavanja, uključujući osposobljavanje za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje, s instruktorom za letenje u planinskom području.

(b)

Tečaj osposobljavanja. Podnositelji zahtjeva za ovlaštenje za letenje u planinskom području moraju završiti unutar razdoblja od 24 mjeseca, tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje i letačkog osposobljavanja u ATO-u. Sadržaj tečaja mora odgovarati traženim privilegijama.

(c)

Ispit praktične osposobljenosti. Nakon završetka osposobljavanja podnositelj zahtjeva mora položiti ispit praktične osposobljenosti s ispitivačem (FE) kvalificiranim za ovu svrhu. Ispit praktične osposobljenosti mora sadržavati:

1. usmeni ispit iz teorijskog znanja;

2. 6 slijetanja na najmanje 2 različite površine koje su određene da je potrebno ovlaštenje za letenje u planinskom području a koje nisu površine polaska.

(d)

Valjanost. Važenje ovlaštenja za letenje u planinskom području je 24 mjeseca.

(e)

Produžavanje. Za produžavanje ovlaštenja za letenje u planinskom području podnositelj zahtjeva mora:

1. obaviti najmanje 6 slijetanja u planinskom području u protekla 24 mjeseca; ili

2. položiti provjeru stručnosti. Provjera stručnosti mora biti u skladu sa zahtjevima iz (c).

(f)

Obnavljanje. Ako je ovlaštenje isteklo, podnositelj zahtjeva mora udovoljavati zahtjevima iz (e)(2).

FCL.820    Ovlaštenje za testno letenje

(a)

Imatelji dozvola za avione ili helikoptere smiju djelovati kao PIC u kategoriji 1 ili 2 testnih letova, kako je definirano dijelom 21, kada imaju ovlaštenje za testno letenje.

(b)

Obaveza posjedovanja ovlaštenja za testno letenje kako je propisano u (a) odnosi se isključivo na testne letove koji se izvode na:

1. helikopterima certificiranim ili koji će biti certificirani u skladu sa standardima CS-27 ili CS-29 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti; ili

2. avionima certificiranim ili koji će biti certificirani u skladu s:

i. standardima CS-25 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti; ili

ii. standardima CS-23 ili jednakovrijednim standardima plovidbenosti, osim za avione s maksimalnom težinom pri polijetanju manjom od 2 000 kg.

(c)

Privilegije imatelja ovlaštenja za testno letenje su da, unutar relevantne kategorije zrakoplova:

1. u slučaju kategorije 1 ovlaštenja za testno letenje, izvodi sve kategorije testnih letova, kako je definirano u dijelom 21, bilo kao PIC ili kopilot;

2. u slučaju kategorije 2 ovlaštenja za testno letenje:

i. izvodi kategoriju 1 testnih letova kako je definirano dijelom 21:

 kao kopilot, ili

 kao PIC, u slučaju aviona navedenih u (b)(2)(ii), osim onih u regionalnoj kategoriji (commuter) ili koji imaju brzinu poniranja veću od 0,6 Macha ili koji imaju plafon leta veći od 25 000 ft;

ii. izvodi sve druge kategorije testnih letova, kako je definirano dijelom 21, bilo kao PIC ili kopilot;

3. dodatno, za obje kategorije 1 i 2 ovlaštenja za testne letove, za izvođenje letova posebno vezanih na aktivnosti organizacija za projektiranje i proizvodnju, u djelokrugu njihovih privilegija, kada ne mogu biti ispunjeni zahtjevi iz poddijela H.

(d)

Podnositelji zahtjeva za prvo izdavanje ovlaštenja za testno letenje moraju:

1. imati najmanje CPL i IR ovlaštenje u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

2. imati najmanje 1 000 sati naleta u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, od čega najmanje 400 sati kao PIC;

3. imati završen tečaj osposobljavanja u ATO-u koji odgovara namjeni zrakoplova i kategoriji letova. Tečaj mora sadržavati najmanje sljedeće predmete:

  Izvedba,

  Stabilnost i kontrola/Upravljanje,

  Sustavi,

  Upravljanje testiranjem,

  Upravljanje rizikom/sigurnošću.

(e)

Privilegije imatelja ovlaštenja za testne letove mogu biti proširene na druge kategorije testnih letova i druge kategorije zrakoplova kada su završeni dodatni tečajevi osposobljavanja u ATO-u.

▼M3

FCL.825    Ovlaštenje za instrumentalno letenje na ruti (en route instrument rating – EIR)

(a) Privilegije i uvjeti

1. Privilegije imatelja ovlaštenja za instrumentalno letenje na ruti (EIR) jesu dnevno letenje prema pravilima IFR u fazi leta na ruti, avionom za koji kandidat posjeduje ovlaštenje za klasu ili tip. Privilegija se može proširiti i na letenje noću prema IFR pravilima u fazi leta na ruti ako pilot posjeduje ovlaštenje za noćno letenje u skladu s FCL.810.

2. Imatelj ovlaštenja za EIR započinje ili nastavlja let na kojem namjerava koristiti privilegije svojeg ovlaštenja ako zadnje meteorološke informacije ukazuju da:

i. vremenski uvjeti na polasku omogućuju da se segment leta od uzlijetanja do planiranog prelaska s pravila VFR na pravila IFR provede u skladu s pravilima VFR i

ii. vremenski uvjeti u predviđeno vrijeme slijetanja u odredišnu zračnu luku omogućuju da se segment leta od prelaska s pravila IFR na pravila VFR do slijetanja provede u skladu s pravilima VFR.

(b) Uvjeti. Kandidati za ovlaštenje za EIR moraju posjedovati najmanje PPL(A) i najmanje 20 sati rutnog navigacijskog letenja kao PIC na avionima.

(c) Tečaj osposobljavanja. Kandidati za ovlaštenje za EIR moraju u roku od 36 mjeseci u ATO-u završiti:

1. najmanje 80 sati teorijskog osposobljavanja u skladu s FCL.615 i

2. instrumentalno letačko osposobljavanje, pri čemu:

i. letačko osposobljavanje za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione uključuje najmanje 15 sati instrumentalnog naleta s instruktorom i

ii. letačko osposobljavanje za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione uključuje najmanje 16 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od čega najmanje 4 sata u višemotornim avionima.

(d) Teorijsko znanje. Prije ispita praktične osposobljenosti kandidat mora dokazati zadovoljavajuću razinu teorijskog znanja u skladu s dodijeljenim privilegijama u predmetima navedenima u FCL.615(b).

(e) Ispit praktične osposobljenosti. Nakon završenog osposobljavanja kandidat prolazi provjeru praktične osposobljenosti u avionu s ispitivačem za ovlaštenje za instrumentalno letenje (IRE). Za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione ispit praktične osposobljenosti obavlja se u višemotornom avionu. Za ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione ispit praktične osposobljenosti obavlja se u jednomotornom avionu.

(f) Odstupajući od točaka (c) i (d), imatelj ovlaštenja za EIR za jednomotorne avione koji posjeduje i ovlaštenje za klasu ili tip višemotornih aviona, a želi po prvi put steći ovlaštenje za EIR za višemotorne avione, mora završiti tečaj osposobljavanja u ATO-u koji se sastoji od najmanje 2 sata instrumentalnog naleta s instruktorom u fazi leta na ruti u višemotornim avionima te mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti u skladu s točkom (e).

(g) Valjanost, produljenje i obnavljanje valjanosti

1. Ovlaštenje za EIR vrijedi godinu dana.

2. Kandidati za produljenje valjanosti ovlaštenja za EIR:

i. prolaze provjeru stručnosti u avionu u roku od 3 mjeseca neposredno prije datuma isteka ovlaštenja ili

ii. u roku od 12 mjeseci prije datuma isteka ovlaštenja obavljaju 6 sati letenja kao PIC u avionima po IFR pravilima te probni let u trajanju od najmanje jednog sata s instruktorom ovlaštenim za osposobljavanje za IR(A) ili EIR.

3. Za svako drugo sljedeće produljenje, imatelj ovlaštenja za EIR mora uspješno položiti provjeru stručnosti u skladu s prethodnom točkom (g) stavkom 2. podtočkom i.

4. Kada kandidatu istekne valjanost ovlaštenja za EIR, da bi obnovio privilegije:

i. mora proći osposobljavanje za osvježenje znanja s instruktorom ovlaštenog za osposobljavanje za IR(A) ili EIR da bi dostigao zahtijevanu razinu stručnosti

ii. mora uspješno položiti provjeru stručnosti.

5. Ako valjanost ovlaštenja EIR nije produljena ili obnovljena 7 godina od posljednjeg datuma valjanosti, imatelj mora ponovno polagati ispite za provjeru teorijskog znanja za EIR u skladu s FCL.615 točkom (b).

6. Za ovlaštenje za EIR za višemotorne avione provjera stručnosti radi produljenja ili obnavljanja valjanosti i probni let iz točke (g) stavka 2. podtočke ii. moraju se izvršiti u višemotornom avionu. Ako pilot ima i ovlaštenje za EIR za jednomotorne avione i uspješno položi navedenu provjeru stručnosti, ovlaštenje za EIR se produljuje ili obnavlja i za jednomotorne avione.

(h) U slučaju da je kandidat za ovlaštenje za EIR obavio instrumentalni nalet s instruktorom koji ima ovlaštenje IRI(A) ili FI(A) i privilegij za osposobljavanje za ovlaštenja IR ili EIR, ti se sati mogu priznati kao sati zahtijevani u točki (c) stavku 2. podtočkama i. i ii. najviše do 5 ili 6 sati. Četiri sata letačkog instrumentalnog osposobljavanja u višemotornim avionima iz točke (c) stavka 2. podtočke ii. izuzeta su od ovog priznavanja.

1. Za utvrđivanje broja sati za priznavanje te potreba za osposobljavanjem, kandidat obavlja uvodnu procjenu u ATO-u.

2. Letačko instrumentalno osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A) mora biti dokumentirano u posebnoj evidenciji osposobljavanja uz potpis instruktora.

i. Kandidatima za ovlaštenje za EIR koji imaju PPL ili CPL dozvolu iz dijela FCL te valjano ovlaštenje IR(A) koje je u skladu s odredbama iz Priloga 1. Čikaškoj konvenciji izdala treća zemlja, mogu se u cijelosti priznati zahtjevi povezani s tečajem osposobljavanja iz prethodne točke (c). Kako bi mu se izdalo ovlaštenje za EIR, kandidat mora:

1. uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za EIR;

2. odstupajući od prethodne točke (d), prilikom ispita praktične osposobljenosti dokazati ispitivaču da posjeduje odgovarajuću razinu teorijskog znanja iz zrakoplovnog prava, meteorologije te planiranja i provedbe leta (IR);

3. posjedovati minimalno iskustvo od najmanje 25 sati naleta po pravilima IFR u svojstvu zapovjednika aviona.

FCL.830    Ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti

(a) Imatelji pilotske dozvole s privilegijom letenja jedrilicama smiju jedrilicom ili motornom jedrilicom, isključujući TMG ulaziti u oblak isključivo ako su za to ovlašteni.

(b) Kandidati za ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti moraj ispuniti sljedeće uvjete:

1. obaviti 30 sati leta u jedrilicama ili motornim jedrilicama u svojstvu zapovjednika nakon izdavanja dozvole;

2. završiti tečaj osposobljavanja u organizaciji ATO-a uključujući:

i. teorijsko osposobljavanje i

ii. najmanje 2 sata naleta s instruktorom u jedrilicama ili motornim jedrilicama upravljajući jedrilicom isključivo uz pomoć instrumenata, od kojih najviše jedan sat može biti na TMG-u; i

3. ispit praktične osposobljenosti sa za to kvalificiranim ispitivačem (FE).

(c) imateljima ovlaštenja za EIR ili IR(A) priznaje se uvjet iz prethodne točke (b) stavka 2. podtočke i. odstupajući od točke (b) stavka 2. podtočke ii., kandidat mora obaviti najmanje jedan sat naleta s instruktorom u jedrilici ili motornoj jedrilici, isključujući TMG, upravljajući jedrilicom isključivo uz pomoć instrumenata.

(d) Imatelji ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti ostvaruju svoje privilegije samo ako su u posljednja 24 mjeseca imali najmanje 1 sat naleta ili 5 letova u svojstvu zapovjednika zrakoplova koristeći privilegiju ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti, u jedrilicama ili motornim jedrilicama, isključujući TMG-ove.

(e) Imatelji ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti koji ne ispunjuju uvjete iz točke (d) prije ponovnog prava na ostvarenje privilegija:

1. moraju uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti s kvalificiranim ispitivačem (FE); ili

(2) obaviti dodatan nalet ili letove u skladu s točkom (d) s kvalificiranim instruktorom.

(f) Imateljima valjanog ovlaštenja za EIR ili IR(A) u cijelosti se priznaju zahtjevi iz točke (d).

▼B

PODDIO J

INSTRUKTORI

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.900    Certifikati instruktora

(a)

Općenito. Osoba smije provodit samo:

1. letačko osposobljavanje na zrakoplovu kada ima:

i. dozvolu pilota izdanu ili prihvaćenu u skladu s ovom Uredbom;

ii. certifikat instruktora koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u skladu s ovim poddijelom;

2. letačko osposobljavanje na simulatoru letenja ili MCC osposobljavanje kada posjeduje certifikat instruktora koji odgovara osposobljavanju koje se daje, izdano u skladu s ovim poddijelom.

(b)

Posebni uvjeti:

1. U slučaju kada se uvode novi tipovi zrakoplova u državama članicama ili u floti operatora, i kad ispunjavanje zahtjevima iz ovog poddijela nije moguće, nadležno tijelo može izdati specifični certifikat koji daje privilegije za letačko osposobljavanje. Takav certifikat bit će ograničen na letačko osposobljavanje potrebno za uvođenje novog tipa zrakoplova i njegovo važenje ne smije biti duže od 1 godine.

2. Imatelji certifikata izdanog u skladu s (b)(1) koji žele podnijeti zahtjev za stjecanje certifikata instruktora moraju ispunjavati preduvjete i zahtjeve za produžavanje uspostavljene za tu kategoriju instruktora. Neovisno o FCL.905.TRI(b), certifikat instruktora TRI izdano u skladu s ovim (pod) stavkom uključuje privilegiju za osposobljavanje za izdavanje TRI ili SFI certifikata za relevantni tip.

(c)

Osposobljavanje izvan područja država članica:

1. Neovisno o stavku (a), u slučaju letačkog osposobljavanja u ATO-u smještenog izvan područja država članica, nadležno tijelo može izdati certifikat instruktora podnositelju zahtjeva koji posjeduje dozvolu pilota koja je izdane od treće zemlje u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji pod uvjetom da podnositelj zahtjeva:

i. ima najmanje jednakovrijednu dozvolu, ovlaštenje, ili certifikat kao za onu za koju je autoriziran da provodi osposobljavanje i u svakom slučaju najmanje CPL;

ii. udovoljava zahtjevima uspostavljenim u ovom poddijelu za izdavanje relevantnog certifikata instruktora;

iii. dokaže nadležnom tijelu prikladnu razinu znanja europskih zrakoplovnih propisa o sigurnosti kako bi mogao koristiti privilegije certifikata instruktora sukladno ovom dijelu.

2. Certifikat se ograničava na provođenje letačkog osposobljavanja:

i. u ATO-ima smještenim izvan područja država članica;

ii. učenicima pilotima koji imaju dovoljno znanje jezika na kojem se provodi letačko osposobljavanje.

FCL.915    Opći preduvjeti i zahtjevi za instruktore

(a)

Općenito. Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora imati najmanje 18 navršenih godina.

(b)

Dodatni zahtjevi za instruktore koji provode letačko osposobljavanje na zrakoplovu. Podnositelj zahtjeva za ili imatelj certifikata instruktora s privilegijom za provođenje letačkog osposobljavanje na zrakoplovu mora:

1. imati najmanje dozvolu i, gdje je relevantno, ovlaštenje za koje namjerava provoditi letačko osposobljavanje;

2. osim u slučaju instruktora za testne letove, mora:

▼M3

i. obaviti najmanje 15 sati naleta kao pilot na klasi ili tipu zrakoplova na kojem namjerava provoditi letačko osposobljavanje, od čega maksimalno 7 sati može biti na FSTD-u koji predstavlja klasu ili tip zrakoplova, ako je primjenjivo ili;

▼B

ii. položiti procjenu stručnosti za relevantnu kategoriju instruktora na toj klasi ili tipu zrakoplova;

3. biti ovlašten da djeluje kao PIC na zrakoplovu tijekom provođenja letačkog osposobljavanja.

(c)

Priznavanje za daljnja ovlaštenja i za svrhu produžavanja:

1. Podnositeljima zahtjeva za daljnje certifikate instruktora mogu se priznati osposobljenost za poučavanje i učenje koje je dokazano za certifikat instruktora koje već posjeduju.

2. Sati naleta kao ispitivač na ispitima praktične osposobljenosti ili provjerama stručnosti priznat će se u potpunosti u svrhu ispunjavanja uvjeta za produžavanje svih certifikata instruktora koja posjeduje.

FCL.920    Kompetencije instruktora i procjene

Svi instruktori moraju biti osposobljeni za dostizanje sljedećih kompetencija:

 Pripremanje sredstava,

 Stvaranje atmosfere pogodne za učenje,

 Prikazivanje znanja,

 Integriranje upravljanja prijetnjom i greškom, i CRM

 Upravljanje vremenom kako bi se postigli ciljevi osposobljavanja,

 Olakšavanje učenja,

 Procjena učinka učenika,

 Praćenje i ocjenjivanje napretka,

 Procjena sekcija osposobljavanja,

 Izvještavanje o rezultatima.

FCL.925    Dodatni zahtjevi za instruktore za MPL

(a)

Instruktori koji provode osposobljavanje za MPL moraju:

1. uspješno završiti tečaj osposobljavanja za instruktora za MPL u ATO-u; i

2. dodatno, za osnovnu, srednju i naprednu fazu MPL integriranog tečaja osposobljavanja:

i. imati iskustvo u višepilotnim operacijama; i

ii. imati završen inicijalni tečaj iz CRM-a kod komercijalnog zračnog prijevoznika odobrenog u skladu s primjenjivim zahtjevima letačkih operacija.

(b)

Tečaj osposobljavanja za MPL instruktora

(1) Tečaj osposobljavanja za MPL instruktora mora sadržavati najmanje 14 sati osposobljavanja.

Nakon završenog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora proći procjenu kompetencija instruktora i znanja o osposobljavanju kojem se pristupa na temelju kompetencija.

(2) Procjena se mora sastojati od praktične demonstracije letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj fazi tečaja osposobljavanja za MPL. Ova procjena mora biti provedena od ispitivača kvalificiranog u skladu s poddijelom K.

(3) Nakon uspješno završenog tečaja osposobljavanja za instruktora za MPL, ATO mora podnositelju zahtjeva izdati certifikat o završenom osposobljavanju.

(c)

Kako bi održao privilegije, instruktor mora, unutar prethodnih 12 mjeseci, izvršiti na tečaju osposobljavanja za MPL:

1. 1 simulatorsku odjeljak od najmanje 3 sata; ili

2. 1 letačku vježbu od najmanje 1 sata, uključujući najmanje 2 polijetanja i slijetanja.

(d)

Ako instruktor nije ispunio zahtjeve iz (c), prije ponovnog korištenja privilegija za osposobljavanje za MPL dozvolu mora:

1. obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja u ATO-u, u svrhu dostizanja razine kompetencije koja je potrebna za polaganje procjene instruktorskih kompetencija; i

2. položiti procjenu instruktorskih kompetencija kako je određeno u (b)(2).

FCL.930    Tečaj osposobljavanja

Podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora završiti tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje i letačko osposobljavanje u ATO-u. Dodatno uz specifične elemente opisane u ovom dijelu za svaku kategoriju instruktora, tečaj mora sadržavati elemente zahtijevane u FCL.920.

FCL.935    Procjena stručnosti

(a)

Osim za instruktore za suradnju višečlane posade (MCCI), instruktore na simulatoru letenja (STI), instruktore za letenje u planinskom području (MI) i instruktore za testne letove (FTI), podnositelj zahtjeva za certifikat instruktora mora položiti procjenu stručnosti na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova i dokazati ispitivaču kvalificiranom u skladu s poddijelom K sposobnost osposobljavanja učenika pilota do razine potrebne za izdavanje relevantne dozvole, ovlaštenja ili certifikata.

(b)

Procjena mora sadržavati:

1. dokazivanje kompetencija opisanih u FCL.920, u fazama prije leta, poslije leta i osposobljavanje za teorijsko znanje;

2. usmeno ispitivanje teorijskog znanja na zemlji, upute prije leta i upute poslije leta i demonstraciju u letu na odgovarajućoj klasi, tipu zrakoplova ili FSTD-u;

3. odgovarajuće vježbe za procjenu instruktorskih kompetencija.

(c)

Procjena mora biti provedena na istoj klasi ili tipu zrakoplova ili FSTD-u korištenom za letačko osposobljavanje.

(d)

Kad je procjena stručnosti zahtijevana za produžavanje certifikata instruktora, podnositelj zahtjeva koji ne uspije položiti procjenu stručnosti prije datuma isteka valjanosti certifikata instruktora, ne smije provoditi privilegije certifikata prije nego uspješno položi procjenu stručnosti.

FCL.940    Valjanost certifikata instruktora

Uz iznimku MI, i neovisno o FCL.900(b)(1), svi certifikati instruktora valjani su za razdoblje od 3 godine.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za instruktora letenja – FI

FCL.905.FI    FI – Privilegije i uvjeti

Privilegije FI su provođenje letačkog osposobljavanja za stjecanje, produžavanje, ili obnavljanje za:

(a) PPL, SPL, BPL i LAPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

(b) osposobljavanje za klasu i tip jednopilotnih, jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi; za proširenja klasa i grupa za balone i za proširenja klasa za jedrilice;

(c) ovlaštenja za jednopilotne ili višepilotne tipove zračnih brodova;

(d) CPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, pod uvjetom da FI ima najmanje 500 sati naleta kao pilot na toj kategoriji zrakoplova, uključujući najmanje 200 sati letačkog osposobljavanja;

(e) ovlaštenje za noćno letenje, pod uvjetom da je FI:

1. kvalificiran za noćno letenje u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

2. da je dokazao sposobnost osposobljavanja noću instruktoru kvalificiranom u skladu s i. u nastavku, i

3. udovoljava zahtjevima za iskustvom noću u FCL.060(b)(2);

▼M3

(f) ovlaštenja za vuču,ili akrobatsko letenje ili, u slučaju FI(S), ovlaštenja za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti uz uvjet da posjeduje te privilegije i da je dokazao sposobnost osposobljavanja za to ovlaštenje instruktoru leta kvalificiranom u skladu s podtočkom i. u nastavku;

(g) ovlaštenja za EIR ili IR u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, uz uvjet da instruktor letenja ima:

1. ima najmanje 200 sati naleta u instrumentalnim uvjetima od čega najviše 50 sati može biti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II;

2. završen tečaj osposobljavanja za instruktora za IRI kao učenik pilot, i položenu procjenu stručnosti za certifikat IRI; i

3. dodatno:

▼M3

i. za višemotorne avione, da ispunjuje zahtjeve za certifikat CRI za višemotorne avione;

▼B

ii. za višemotorne helikoptere, da ispunjava zahtjeve za certifikat TRI;

(h) ovlaštenja za klasu ili tip jednopilotnih višemotornih aviona, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi, pod uvjetom da FI udovoljava:

1. u slučaju aviona, preduvjete za tečaj osposobljavanja za CRI kako je određeno u FCL.915.CRI(a) i zahtjevima iz FCL.930.CRI i FCL.935;

▼M3

2. u slučaju helikoptera, zahtjeve kako je određeno u FCL.910.TRI(c)1. i u preduvjetima za tečaj osposobljavanja za TRI(H) kako je određeno u FCL.915.TRI(d)2.;

▼B

(i) FI, IRI, CRI, STI, ili MI certifikat,pod uvjetom da FI ima:

1. završeno najmanje:

i. u slučaju FI(S), najmanje 50 sati ili 150 startova letačkog osposobljavanja na jedrilicama;

ii. u slučaju FI(B), najmanje 50 sati ili 50 polijetanja letačkog osposobljavanja na balonima;

iii. u svim ostalim slučajevima‚ 500 sati letačkog osposobljavanja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

2. položio procjenu stručnosti u skladu s FCL.935 na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova i dokazati ispitivaču instruktora letenja (FIE), sposobnost osposobljavanja za FI certifikat;

(j) za MPL, pod uvjetom da FI:

1. za početnu fazu osposobljavanja, ima završeno najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima, uključujući najmanje 200 sati letačkog osposobljavanja;

2. za osnovnu fazu osposobljavanja:

i. ima IR ovlaštenje za višemotorni avion i privilegiju osposobljavanja za IR ovlaštenje; i

ii. Ima najmanje 1 500 sati naleta u višepilotnim operacijama;

3. u slučaju kad je FI već kvalificiran za osposobljavanja na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranim tečajevima, zahtjev iz (2)(ii) može se zamijeniti završenim strukturiranim tečajem osposobljavanja koji se sastoji od:

i. MCC kvalifikacije;

ii. obavljenih 5 sekcija letačkog osposobljavanja u fazi 3 na tečaju za MPL kao promatrač;

iii. obavljenih 5 sekcija letačkog osposobljavanja u fazi 4 na tečaju za MPL kao promatrač;

iv. obavljenih 5 sekcija operatorovog periodičkog linijski orijentiranog letačkog osposobljavanja (LOFT), kao promatrač;

v. sadržaja tečaja za osposobljavanje za instruktora MCCI.

U ovom slučaju FI mora provesti svojih prvih 5 sekcija osposobljavanja pod nadzorom TRI(A), MCCI(A) ili SFI(A) kvalificiranog za provođenje osposobljavanja za MPL.

FCL.910.FI    FI – Ograničenje privilegija

(a)

privilegije FI su ograničene na provođenje letačkog osposobljavanja pod nadzorom FI za istu kategoriju zrakoplova nominiranog od ATO za tu svrhu, u sljedećim slučajevima:

1. za izdavanje PPL, SPL, BPL i LAPL;

2. za sve integrirane tečajeve na PPL razini, u slučaju aviona i helikoptera;

▼M3

3. za osposobljavanja za klasu i tip jednopilotnih jednomotornih zrakoplova, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, proširenja za klase i grupe u slučaju balona i proširenja klasa u slučaju jedrilica;

▼B

4. za ovlaštenja za noćno letenje, za vuču ili za akrobatsko letenje.

(b)

Kad provodi osposobljavanje pod nadzorom, u skladu s (a), FI neće imati privilegiju odobravati učeniku pilotu prve samostalne letove i prve samostalne rutne letove.

(c)

ograničenje iz (a) i (b) će se ukinuti iz certifikata FI kada FI završi najmanje:

1. za FI(A), 100 sati letačkog osposobljavanja na avionima ili TMG-ovima i, dodatno nadgleda najmanje 25 samostalnih letova učenika pilota;

2. za FI(H), 100 sati letačkog osposobljavanja na helikopterima i, dodatno nadgleda najmanje 25 samostalnih letova i vježbi u zraku učenika pilota;

3. za FI(As), FI(S) i FI(B), 15 sati ili 50 polijetanja letačkog osposobljavanja koje pokriva cijeli nastavni plan za izdavanje PPL(As), SPL ili BPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.

FCL.915.FI    FI – Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za FI certifikat mora:

(a) u slučaju FI(A) i FI(H):

1. imati najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, od čega ne više od 5 sati smije biti na FSTD-u;

2. završiti 20 sati vizualnog rutnog letenja na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova kao PIC; i

(b) dodatno, za FI(A):

1. imati najmanje CPL(A); ili

2. imati najmanje PPL(A) i imati:

i. ispunjene zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL, osim za FI(A) koji provodi osposobljavanje samo za LAPL; i

ii. imati najmanje 200 sati naleta na avionima ili TMG-ovima, od čega 150 kao PIC;

3. završiti najmanje 30 sati na jednomotornim klipnim avionima od čega najmanje 5 sati mora biti odrađeno unutar 6 mjeseci prije prijemnog leta na osposobljavanje kako je određeno u FCL.930.FI(a);

4. završiti vizualni rutni let kao PIC, uključujući let od najmanje 540 km (300NM) i sletjeti s potpunim zaustavljanjem na dva različita aerodroma;

(c) dodatno, za FI(H), završiti 250 sati ukupnog naleta kao pilot helikoptera od čega:

1. najmanje 100 sati mora biti kao PIC, ako podnositelj zahtjeva ima najmanje CPL(H); ili

2. najmanje 200 sati kao PIC, ako podnositelj zahtjeva ima najmanje PPL(H) i ispunjava zahtjeve za teorijskim znanjem za CPL dozvolu;

(d) za FI(As), imati 500 sati naleta na zračnim brodovima kao PIC, od čega 400 sati mora biti kao PIC imatelj CPL(As);

▼M3

(e) za instruktora FI(S), imati 100 sati naleta i 200 startova kao PIC na jedrilicama. Dodatno, ako podnositelj želi provoditi osposobljavanje na TMG-ovima, on/ona mora imati 30 sati naleta kao PIC na TMG-ovima i obavljenu dodatnu procjenu stručnosti na TMG-u u skladu s FCL.935 s FI kvalificiranim u skladu s FCL.905.FI(i);

▼B

(f) za FI(B), imati 75 sati leta na balonu kao PIC, od čega najmanje 15 sati mora biti u klasi za koju namjerava osposobljavati.

FCL.930.FI    FI – Tečaj osposobljavanja

(a)

Podnositelji zahtjeva za FI certifikat moraju položiti specifični prijemni ispit u letu s kvalificiranim FI u skladu s FCL.905.FI(i) unutar 6 mjeseci prije početka osposobljavanja radi procjene sposobnosti da pohađaju tečaj. Ovaj prijemni ispit u letu može se bazirati na provjeri stručnosti za ovlaštenje za klasu i tip kako je određeno u Dodatku 9. ovom dijelu.

(b)

Tečaj osposobljavanja za FI mora sadržavati:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. 

i. u slučaju FI(A), FI(H), FI(As), najmanje 100 sati osposobljavanja za teorijsko znanje uključujući testove napretka;

ii. u slučaju FIB) ili FI(S), najmanje 30 sati osposobljavanja za teorijsko znanje, uključujući testove napretka;

3. 

i. u slučaju FI(A) i FI(H), najmanje 30 sati letačkog osposobljavanja, od čega 25 sati mora biti letenje s instruktorom, od čega 5 sati može biti na FFS-u, FNPT-u I ili II ili FTD-u 2/3;

ii. u slučaju FI(As), najmanje 20 sati letačkog osposobljavanja, od čega 15 sati mora biti letenje s instruktorom;

iii. u slučaju instruktora FI(S), najmanje 6 sati ili 20 polijetanja letačkog osposobljavanja;

iv. u slučaju instruktora FI(S), koji želi provoditi osposobljavanje za TMG, najmanje 6 sati letenja s instruktorom na TMG-u;

▼M3

v. u slučaju FI(B), najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja, uključujući tri polijetanja.

4. Kada podnose zahtjev za certifikat FI u drugoj kategoriji zrakoplova, pilotima koji posjeduju ili su posjedovali FI(A), (H) ili (As) priznaje se 55 sati iz zahtjeva u točki (b) stavku 2. podtočki i. ili 18 sati iz zahtjeva u točki (b) stavku 2. podtočki ii.

▼B

FCL.FI    FI – Produžavanje i obnavljanje

(a)

Za produžavanje FI certifikata, imatelj mora ispuniti 2 od sljedeća 3 zahtjeva:

1. završiti:

i. u slučaju FI(A) i FI(H), najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova za vrijeme važenja certifikata, kao FI, TRI, CRI, IRI, MI ili ispitivač. Ako se produžava privilegija za osposobljavanje za IR ovlaštenje, 10 od ovih 50 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti FI certifikata;

ii. u slučaju instruktora FI(As), najmanje 20 sati letačkog osposobljavanja na zračnim brodovima kao FI, IRI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata. Ako se produžava privilegija za osposobljavanje za IR ovlaštenje, 10 od ovih 20 sati mora biti osposobljavanje za IR ovlaštenje i mora biti odrađeno unutar 12 mjeseci prije isteka valjanosti odobrenja instruktora;

iii. u slučaju FI(S), najmanje 30 sati ili 60 polijetanja letačkog osposobljavanja na jedrilicama, jedrilicama s pomoćnim motorom ili TMG-ovima kao, FI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata;

iv. u slučaju FI(B), najmanje 6 sati letačkog osposobljavanja na balonima kao, FI ili ispitivač za vrijeme važenja certifikata;

2. prisustvovati seminaru za osvježenje instruktorskog znanja za vrijeme važenja certifikata FI;

3. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935 unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti FI certifikata;

(b)

Za svako drugo produžavanje u slučaju FI(A) ili FI(H), ili za svako treće produžavanje, u slučaju FI(As), FI(S) i FI(B), imatelj mora položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935.

(c)

Obnavljanje. Ako je FI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar perioda od 12 mjeseci prije obnavljanja:

1. prisustvovati seminaru za osvježenje instruktorskog znanja;

2. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935.

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za ovlaštenje instruktora na tipu – TRI

FCL.905.TRI    TRI – Privilegije i uvjeti

Privilegije TRI su provođenje osposobljavanja za:

▼M3

(a) produljenje i obnavljanje EIR ili IR, uz uvjet da TRI ima važeći IR;

▼B

(b) stjecanje TRI ili SFI certifikata, pod uvjetom da imatelj posjeduje 3 godine iskustva kao TRI; i

(c) u slučaju TRI za jednopilotne avione:

1. stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi, kada podnositelj zahtjeva želi izvoditi jednopilotne operacije.

Privilegije TRI(SPA) mogu se proširiti na letačko osposobljavanje za ovlaštenje za jednopilotne složene avione visokih performansi na izvođenje višepilotnih operacija, pod uvjetom da TRI:

i. posjeduje MCCI certifikat; ili

ii. posjeduje ili je posjedovao TRI certifikat za višepilotne avione;

2. za tečaj za MPL u osnovnoj fazi, pod uvjetom da su mu privilegije proširene na izvođenje višepilotnih operacija i posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat;

(d) u slučaju TRI za višepilotne avione:

1. stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip za:

i. višepilotne avione;

ii. jednopilotne složene avione visokih performansi kada podnositelj zahtjeva želi izvoditi višepilotne operacije;

2. osposobljavanje za MCC;

3. za tečaj za MPL u osnovnoj, proširenoj i naprednoj fazi, pod uvjetom da za osnovnu fazu posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat;

(e) u slučaju TRI za helikoptere:

1. stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip helikoptera;

2. osposobljavanje za MCC, pod uvjetom da ima ovlaštenje za tip višepilotnog helikoptera;

3. proširenje privilegije s jednomotornog IR(H) na višemotorni IR(H);

(f) u slučaju TRI za zrakoplove s pogonjenim uzgonom:

1. stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip zrakoplova s pogonjenim uzgonom;

2. osposobljavanje za MCC.

FCL.910.TRI    TRI - Ograničenje privilegija

(a)

Općenito. Ako je osposobljavanje za TRI obavljeno samo na FFS-u, privilegije TRI-a biti će ograničene na provođenje osposobljavanja samo na FFS-u.

U tom slučaju TRI može provoditi linijsko osposobljavanje pod nadzorom, pod uvjetom da je tečaj osposobljavanja za TRI sadržavao dodatno osposobljavanje za tu svrhu.

(b)

TRI za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom – TRI(A) i TRI(PL). Privilegije TRI su ograničene na tip aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom na kojem je provedeno osposobljavanje i procjena stručnosti. Privilegije TRI se mogu proširiti na druge tipove kad je TRI:

1. unutar 12 mjeseci koji prethode aplikaciji, obavio najmanje 15 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na odgovarajućem tipu zrakoplova, od čega 7 sektora smije biti na FFS-u;

2. završio tehničko osposobljavanje i dijelove letačkog osposobljavanja za relevantni TRI tečaj;

3. položio relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu s poddijelom K sposobnost provođenja osposobljavanja podnositelja zahtjeva do razine koje je potrebno za stjecanje ovlaštenja za tip, uključujući predpoletno, poslijeletno osposobljavanje i osposobljavanje za teorijsko znanje.

(c)

TRI za helikoptere – TRI(H).

1. Privilegije TRI(H) su ograničene na tip helikoptera na kojem je obavljen ispit stručne osposobljenosti za stjecanje TRI. Privilegije TRI-a se mogu proširiti na druge tipove kad je TRI:

i. završio odgovarajuće tehničko osposobljavanje za tip kao dio tečaja osposobljavanja za TRI na odgovarajućem tipu helikoptera ili FSTD-u koji predstavlja taj tip;

ii. obavio najmanje 2 sata letačkog osposobljavanja na odgovarajućem tipu, pod nadzorom prikladno kvalificiranog TRI(H); i

iii. položio relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s FCL.935 u svrhu dokazivanja FIE-u ili TRE-u kvalificiranom u skladu s poddijelom K sposobnost provođenja osposobljavanja podnositelja zahtjeva koje potrebno za stjecanje ovlaštenje za tip, uključujući predpoletno, poslijeletno osposobljavanje i osposobljavanje za teorijsko znanje.

2. Prije nego se privilegije TRI(H) prošire s jednopilotnih na višepilotne privilegije na istom tipu helikoptera, imatelj mora mati najmanje 100 sati u višepilotnim operacijama na tom tipu.

(d)

Neovisno o stavcima iznad, imatelji TRI certifikata kojima je izdano ovlaštenje za tip u skladu FCL.725(e) imati će pravo svoje TRI privilegije proširiti na novi tip zrakoplova.

FCL.915.TRI    TRI – Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za TRI certifikat mora:

(a) imati CPL, MPL ili ATPL dozvolu pilota na primjenjivoj kategoriji zrakoplova;

(b) za TRI(MPA) certifikat mora imati:

1. 1 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima; i

2. obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u koji predstavlja taj tip;

(c) za TRI(SPA) certifikat mora imati:

1. obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja kao zapovjednik na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na simulatoru leta FFS koji predstavlja taj tip;

2. 

i. najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima, uključujući 30 sati kao PIC na primjenjivom tipu aviona; ili

ii. imati ili je imao FI certifikat za višemotorne avione s IR(A) privilegijama;

(d) za TRI(H) mora imati:

1. za TRI(H) certifikat za jednopilotne jednomotorne helikoptere, 250 sati kao pilot na helikopterima;

2. za TRI(H) certifikat za jednopilotne višemotorne helikoptere, 500 sati kao pilot na helikopterima, uključujući 100 sati kao PIC na jednopilotnim višemotornim helikopterima;

3. za TRI(H) certifikat za višepilotne helikoptere, 1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima, uključujući:

i. 350 sati kao pilot na višepilotnim helikopterima; ili

ii. za podnositelje zahtjeva koji već imaju TRI(H) certifikat za jednopilotne višemotorne helikoptere, 100 sati kao pilot na tom tipu u višepilotnim operacijama.

4. Imateljima certifikata FI(H) priznaje s udovoljavanje zahtjeva iz (1) i (2) na relevantnom jednopilotnom helikopteru;

(e) za TRI(PL) mora imati:

1. 1 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima, zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, ili na višepilotnim helikopterima; i

2. obavljeno unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja, kao PIC ili kopilot na primjenjivom tipu zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u koji predstavlja taj tip.

FCL.930.TRI    TRI – Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za TRI mora sadržavati, najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući obnavljanje tehničkog znanja, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici/simulatoru.

3. 5 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućem zrakoplovu ili simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov za jednopilotne zrakoplove i 10 sati letačkog osposobljavanja na odgovarajućem zrakoplovu ili simulatoru koji predstavlja taj zrakoplov.

(b)

Podnositelji zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali certifikat instruktora priznaje se da udovoljavaju zahtjevima u (a)(1).

(c)

Podnositelju zahtjeva za TRI certifikat koji posjeduje SFI certifikat za relevantni tip priznaje se da udovoljava zahtjevima ovog stavka za stjecanje TRI certifikata koji je ograničen na provođenje letačkog osposobljavanja na simulatorima.

FCL.935.TRI    TRI – Procjena stručnosti

Ako je procjena stručnosti TRI-a izvedena na FSS-u, TRI certifikat će biti ograničen na provođenje letačkog osposobljavanja samo na FFS-u.

Ograničenje će se ukloniti kad TRI položi procjenu stručnosti na zrakoplovu.

FCL.940.TRI    TRI – Produžavanje i obnavljanje

(a)    Produžavanje

(1) Avioni. Za produžavanje TRI(A) certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 1 od sljedeća 3 zahtjeva:

i. izvršiti jedan od sljedećih dijelova cjelovitog tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip: jednu simulatorsku odjeljak u trajanju od najmanje 3 sata ili jednu letačku vježbu u trajanju od najmanje jednog sata uključujući najmanje dva polijetanja i slijetanja;

ii. izvršiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u;

iii. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935.

(2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom. Za produžavanje TRI(H) ili TRI(PL) certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti certifikata ispuniti 2 od sljedeća 3 zahtjeva:

i. obaviti 50 sati letačkog osposobljavanja na svakom tipu zrakoplova za koje ima privilegije osposobljavanja ili na FSTD-u koji predstavlja te tipove, od čega najmanje 15 sati mora biti unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti TRI certifikata.

U slučaju TRI(PL), navedeni sati letačkog osposobljavanja mogu se naletiti kao TRI ili TRE, ili SFI ili SFE. U slučaju TRI(H), nalet kao FI, IRI, r STI ili kao ispitivač također je relevantno za ovu svrhu;

ii. završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ulozi TRI u ATO-u;

iii. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935.

(3) Za svako drugo produžavanje TRI certifikata, imatelj mora položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935.

(4) Ako osoba posjeduje TRI certifikat za više od jednog tipa zrakoplova unutar iste kategorije, procjena stručnosti na jednom od tipova priznaje se za produžavanje TRI certifikata i na drugim tipovima unutar iste kategorije zrakoplova.

(5) Specifični zahtjevi za produženje TRI(H). TRI(H) koji posjeduje FI(H) certifikat na relevantnom tipu priznat će se udovoljavanje zahtjevima u (a) iznad. U tom slučaju, TRI(H) certifikat je valjan do isteka FI(H) certifikata.

(b)    Obnavljanje

(1) Avioni. Ako je TRI(A) certifikat istekao podnositelj zahtjeva mora:

i. obaviti unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, 30 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja na primjenjivom tipu aviona, od čega 15 sektora smije biti na FFS-u.

ii. završiti relevantne dijelove tečaja osposobljavanja za TRI u ATO-u;

iii. provesti u sklopu cjelovitog tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip, najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja na primjenjivom tipu aviona, pod nadzorom TRI(A).

(2) Helikopteri i zrakoplovi s pogonjenim uzgonom. Ako je TRI(H) ili TRI(PL) certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar razdoblja od 12 mjeseci prije obnavljanja:

i. završiti osposobljavanje za osvježenje instruktorskog znanja u ATO-u, koje mora sadržavati relevantne elemente tečaja osposobljavanja za TRI; i

ii. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935 na svakom tipu zrakoplova za koji se traži obnavljanje privilegija osposobljavanja.

ODJELJAK 5.

Specifični zahtjevi za instruktora za ovlaštenje za klasu – CRI

FCL.905.CRI    CRI – Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije CRI su provođenje osposobljavanje za:

▼M3

1. stjecanje, produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za klasu ili za tip za jednopilotne avione, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, kada podnositelj zahtjeva traži privilegije za letenje u jednopilotnim operacijama;

▼B

2. ovlaštenje za vuču ili za akrobatsko letenje za kategoriju zrakoplova, pod uvjetom da CRI ima relevantno ovlaštenje i da je dokazao sposobnost provođenja osposobljavanja za to ovlaštenje FI-u kvalificiranom u skladu s FCL.905.FI(i).

(b)

Privilegije CRI su ograničene za klasu ili za tip aviona na kojem je provedena procjena stručnosti instruktora. Privilegije CRI će biti proširene za druge klase ili za tipove kad CRI završi, unutar proteklih 12 mjeseci:

1. 15 sati naleta kao PIC na avionima primjenjive klase ili tipa aviona;

2. jedan let osposobljavanja s desnog sjedišta pod nadzorom drugog CRI ili FI kvalificiranog za tu klasu ili tip koji je na drugom pilotskom sjedištu.

▼M3

(c)

Podnositelji zahtjeva za CRI za višemotorne zrakoplove koji su imatelji CRI certifikata za jednomotorne zrakoplove moraju ispuniti uvjete za CRI određene zahtjevima FCL.915.CRI točkom (a) i zahtjevima FCL.930.CRI točkom (a) stavkom 3. i FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI - Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za CRI certifikat mora završiti najmanje:

(a) za višemotorne avione:

1. 500 sati naleta kao pilot na avionima;

2. 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu aviona;

(b) za jednomotorne avione:

1. 300 sati naleta kao pilot na avionima;

2. 30 sati kao PIC na primjenjivoj klasi ili tipu aviona.

FCL.930.CRI    CRI – Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za CRI mora uključivati, najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući obnavljanje tehničkog znanja, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici/simulatoru;

3. 5 sati letačkog osposobljavanja na višemotornim avionima, ili 3 sata letačkog osposobljavanja na jednomotornim avionima od FI(A) kvalificiranog u skladu s FCL.905.FI(i).

(b)

Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali certifikat instruktora u potpunosti se priznaje da udovoljavaju zahtjevima iz (a)(1).

FCL.940.CRI    CRI – Produžavanje i obnavljanje

(a)

za produžavanje CRI certifikata, podnositelj zahtjeva mora unutar 12 mjeseci koji prethode isteku valjanosti CRI certifikata:

1. obaviti barem 10 sati letačkog osposobljavanja u ulozi instruktora CRI. Ako podnositelj zahtjeva ima cRI privilegije na jednomotornim i višemotornim avionima, 10 sati letačkog osposobljavanja mora biti jednako podijeljeno između jednomotornih i višemotornih aviona; ili

2. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja u ulozi CRI u ATO-u; ili

3. položiti procjenu stručnosti u skladu s FCL.935 na višemotornom ili jednomotornom avionu, kako je relevantno.

(b)

Za svako drugo produžavanje CRI certifikata, imatelj mora udovoljiti zahtjevu (a)(3).

(c)

Obnavljanje. Ako je CRI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora, unutar razdoblja od 12 mjeseci prije obnavljanja:

1. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja kao CRI u ATO-u;

2. uspješno položiti procjenu stručnosti kao što je definirano u FCL.935.

ODJELJAK 6.

Specifični zahtjevi za instruktora za instrumentalno letenje IRI

FCL.905.IRI    IRI — Privilegije i uvjeti

▼M3

(a)

Privilegije IRI-a su provođenje osposobljavanja za izdavanje, produljenje i obnavljanje IR-a na odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.

▼B

(b)

Specifični zahtjevi za MPL tečaj. Da bi provodio osposobljavanje za osnovnu fazu osposobljavanja na MPL tečaju, IRI mora:

1. imati IR za višemotorne avione; i

2. imati najmanje 1 500 sati naleta na zrakoplovu u višečlanim operacijama.

3. U slučaju da je IRI već kvalificiran za provođenje osposobljavanja za integrirane ATP(A) ili CPL(A)/IR tečajeve, zahtjevi (b)(2) mogu biti zamijenjeni sa završenim tečajem danim u stavku FCL.905.FI(j)(3).

FCL.915.IRI    IRI —Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za IRI certifikat mora:

(a) za IRI(A):

1. imati najmanje 800 sati naleta IFR, od čega najmanje 400 sati mora biti u avionima; i

▼M3

2. u slučaju podnositelja zahtjeva za stjecanje IRI(A) za višemotorne avione, ispuniti zahtjeve iz stavaka FCL.915.CRI točke (a), FCL.930.CRI i FCL.935;

▼B

(b) za IRI(H):

1. imati najmanje 500 sati naleta IFR, od čega najmanje 250 sati mora biti instrumentalni nalet na helikopterima; i

2. u slučaju podnositelja zahtjeva za IRI(H) za višepilotne helikoptere, udovoljiti zahtjevima u FCL.905.FI(g)(3)(ii);

(c) za IRI(As), imati najmanje 300 sati IFR, od čega najmanje 100 sati mora biti instrumentalni nalet na zračnim brodovima.

FCL.930.IRI    IRI — Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za IRI mora uključivati, najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući ponavljanje teorijskog znanja iz instrumenata, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici;

3. 

i. za IRI(A), najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja na avionu, FFS-u, FTD-u 2/3 ili FPNT-u II. U slučaju da podnositelji zahtjeva imaju FI(A) certifikat, navedeni sati smanjuju se na 5;

ii. za IRI(H), najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja na helikopteru, FFS-u, FTD-u 2/3 ili FPNT-u II/III;

iii. za IRI(As), najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja na zračnom brodu, FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II.

(b)

Letačko osposobljavanje mora izvršiti FI kvalificiran u skladu s FCL.905.FI(i).

(c)

Za podnositelje zahtjeva koji imaju ili su imali certifikat instruktora smatrat će se da u potpunosti udovoljavaju zahtjevu (a)(1).

FCL.940.IRI    IRI —Produžavanje i obnavljanje

Za produžavanje i obnavljanje IRI certifikata, imatelj će udovoljiti zahtjevima za produžavanje i obnavljanje FI certifikata, u skladu s FCL.940.FI.

ODJELJAK 7.

Specifični zahtjevi za instruktora na simulatoru letenja – SFI

FCL.905.SFI    SFI — Privilegije i uvjeti

Privilegije SFI-a su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja, unutar relevantne kategorije zrakoplova, za:

(a) izdavanje, produžavanje i obnavljanje IR-a, ako on/ona ima ili je imao IR u relevantnoj kategoriji zrakoplova i ima završen IRI tečaj osposobljavanja; i

(b) slučaj SFI za jednopilotne avione:

1. izdavanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi, kada podnositelj zahtjeva traži privilegije za izvođenje jednopilotnih operacija.

Privilegije SFI(SPA) mogu biti proširene na letačko osposobljavanje za ovlaštenja za tip za jednopilotne složene avione visokih performansi u višepilotnim operacijama, ako on/ona:

i. ima MCCI certifikat; ili

ii. ima ili je imao TRI certifikat za višepilotni avion; i

2. ako su privilegije SFI(SPA) proširene na višepilotne operacije u skladu s (1):

i. MCC;

ii. MPL tečaj za osnovnu fazu osposobljavanja;

(c) slučaj SFI za višepilotne avione:

1. izdavanje, produljenje i obnavljanje ovlaštenja za tip za:

i. višepilotne avione;

ii. jednopilotne složene avione visokih performansi kada Podnositelj zahtjeva traži privilegije za izvođenje višepilotnih operacija;

2. MCC;

3. MPL tečaj za osnovnu fazu, prijelaznu i naprednu faze, ako, za osnovnu fazu, on/ona ima ili je imao FI(A) ili IRI(A) certifikat;

(d) za slučaj SFI za helikoptere:

1. stjecanje, produžavanje i obnavljanje ovlaštenja za tip helikoptera;

▼M3

2. MCC osposobljavanje kada SFI ima privilegije da provodi osposobljavanje za višepilotne helikoptere.

▼B

FCL.910.SFI    SFI —Ograničene privilegije

Privilegije SFI-a ograničene su na FTD 2/3 ili FFS za tip zrakoplova na kojem je SFI tečaj osposobljavanja završen.

Privilegije mogu biti proširene na druge FSTD-ove koji predstavljaju daljnje tipove iste kategorije zrakoplova kada je imatelj:

(a) zadovoljavajuće završio simulatorski sadržaj relevantnog tečaja za osposobljavanje za ovlaštenje za tip; i

(b) proveo na kompletnom tečaju za osposobljavanje za ovlaštenje za tip najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja povezanog s dužnostima SFI-a na odgovarajućem tipu pod nadzorom TRE-a i dobio pozitivnu ocjenu kvalificiranog TRE-a za tu svrhu.

FCL.915.SFI    SFI — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za SFI certifikat mora:

(a) imati ili je imao CPL, MPL ili ATPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

(b) položiti provjeru stručnosti za izdavanje specifičnog ovlaštenja za tip zrakoplova na FFS-u koji predstavlja odgovarajući tip, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu, i

(c) dodatno, za SFI(A) za višepilotne avione ili SFI(PL), imati:

1. najmanje 1 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima ili zrakoplovima s pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;

2. završeno kao pilot ili kao promatrač, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu, najmanje:

i. 3 rutna sektora u pilotskoj kabini odgovarajućeg tipa zrakoplova; ili

ii. 2 LOFT bazne simulatorske sekcije provedene od strane kvalificirane letačke posade u pilotskoj kabini odgovarajućeg tipa. Navedene simulatorske sekcije moraju uključivati 2 leta, svaki od najmanje 2 sata, između 2 različita aerodroma, i povezano prijeletno planiranje i poslijeletne upute (de-briefing);

(d) dodatno, za SFI(A) za jednopilotne složene avione visokih performansi:

1. imati najmanje 500 sati naleta kao PIC na jednopilotnim avionima;

2. imati ili je imao IR(A) ovlaštenje za višemotorne avione; i

3. udovoljiti zahtjevima iz (c)(2);

(e) dodatno, za SFI(H), imati:

1. obavljen, najmanje 1 sat naleta u pilotskoj kabini odgovarajućeg tipa, kao pilot ili kao promatrač unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu; i

2. za slučaj višepilotnih helikoptera, najmanje 1 000 sati letačkog iskustva kao pilot na helikopterima, uključujući najmanje 350 sati kao pilot višepilotnih helikoptera;

3. za slučaj jednopilotnih višemotornih helikoptera, 500 sati kao pilot na helikopterima, uključujući 100 sati kao PIC na jednopilotnim višemotornim helikopterima;

4. za slučaj jednopilotnih jednomotornih helikoptera, 250 sati kao pilot na helikopterima.

FCL.930.SFI    SFI — Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za SFI mora uključivati:

1. FSTD sadržaj odgovarajućeg tečaja za ovlaštenje za tip;

2. sadržaj TRI tečaja osposobljavanja.

(b)

Podnositelju zahtjeva za SFI certifikat koji ima TRI certifikat za relevantni tip, smatrati će se da potpuno udovoljava zahtjevima ovog stavka.

FCL.940.SFI    SFI —Produžavanje i obnavljanje

(a)

Produžavanje. Za produžavanje SFI certifikata podnositelj zahtjeva mora, unutar razdoblja valjanosti SFI certifikata, ispuniti 2 od sljedeća 3 zahtjeva:

1. imati 50 sati kao instruktor ili ispitivač na FSTD-u, od čega najmanje 15 sati mora biti unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti SFI certifikata;

2. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja za instruktore kao SFI u ATO-u;

3. uspješno položiti relevantne sekcije procjene stručnosti u skladu s FCL.935.

(b)

Dodatno, podnositelj zahtjeva mora položiti, na FFS-u, provjeru stručnosti za stjecanje specifičnog ovlaštenja za tip zrakoplova koji predstavlja tipove za koji se posjeduju privilegije.

(c)

Za svako drugo produžavanje SFI certifikata, imatelj mora udovoljiti zahtjevu iz (a)(3).

(d)

Obnavljanje. Ako je SFI certifikat istekao, imatelj mora, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu:

1. završiti simulatorski sadržaj SFI tečaja osposobljavanja;

2. ispuniti zahtjeve navedene u (a)(2) i (3).

ODJELJAK 8.

Specifični zahtjevi za instruktora za suradnju višečlane posade - MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI —Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije MCCI-a su provođenje letačkog osposobljavanja tijekom:

1. praktičnog dijela MCC tečajeva kada nije kombiniran s tečajem za osposobljavanje za ovlaštenje za tip; i

2. za slučaj MCCI(A), osnovne faze integriranog MPL tečaja osposobljavanja, ako on/ona posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) certifikat.

FCL.910.MCCI    MCCI — Ograničene privilegije

Privilegije imatelja MCCI certifikata moraju biti ograničene na FNPT II/III MCC, FTD 2/3 ili FFS na kojem je MCCI tečaj osposobljavanja završen.

Privilegije mogu biti proširene na druge FSTD-ove koji predstavljaju daljine tipove zrakoplova kada je imatelj završio praktični dio MCCI tečaja osposobljavanja na tom tipu FNPT-a II/III MCC, FTD-a 2/3 ili FFS-a.

FCL.915.MCCI    MCCI — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za MCCI certifikat mora:

(a) imati ili je imao CPL; MPL ili ATPL u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

(b) imati najmanje:

▼M3

1. u slučaju aviona, zračnih brodova i zrakoplova s pogonjenim uzgonom, 1 500 sati letačkog iskustva kao pilot u višečlanim operacijama;

▼B

2. za slučaj helikoptera, 1 000 sati letačkog iskustva kao pilot u višečlanim operacijama, od čega je najmanje 350 sati na višepilotnim helikopterima.

FCL.930.MCCI    MCCI — Tečaj osposobljavanja

(a)

MCCI tečaj osposobljavanja mora uključivati, najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. tehničko osposobljavanje povezano s vrstom FSTD-a na kojem podnositelj zahtjeva želi provoditi osposobljavanje;

3. 3 sata praktičnog osposobljavanja, koje može biti letačko osposobljavanje ili MCC osposobljavanje na relevantnom FNPT-u II/III MCC, FTD-u 2/3 ili FFS-u, pod nadzorom TRI-a, SFI-a ili MCCI-a imenovanog od ATO-a za tu svrhu. Navedeni sati letačkog osposobljavanja pod nadzorom moraju uključivati procjenu stručnosti podnositelja zahtjeva kao što je opisano u FCL.920.

(b)

Podnositeljima zahtjeva koji posjeduju ili su posjedovali FI, TRI, CRI, IRI ili SFI certifikat, smatrat će se da u potpunosti udovoljavaju zahtjevu iz (a)(1).

FCL.940.MCCI    MCCI — Produžavanje i obnavljanje

(a)

Za produžavanje MCCI certifikata podnositelj zahtjeva mora ispuniti zahtjeve FCL.930.MCCI(a)(3) na relevantnom tipu FNPT-a II/III, FTD-a 2/3 ili FFS-a, unutar zadnjih 12 mjeseci razdoblja valjanosti MCCI certifikata.

(b)

Obnavljanje. Ako je MCCI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora ispuniti zahtjeve FCL.930.MCCI(a)(2) i (3) na relevantnom tipu FNPT-a II/III MCC, FTD-a 2/3 ili FFS-a.

ODJELJAK 9.

Specifični zahtjevi za instruktora na sintetičkim uređajima – STI

FCL.905.STI    STI — Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije STI-a su provođenje osposobljavanja na simulatoru letenja u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova za:

1. za stjecanje dozvole;

2. stjecanje, produžavanje ili obnavljanje IR-a i klase ili ovlaštenja za tip za jednopilotne zrakoplove, osim za jednopilotne složene avione visokih performansi.

(b)

Dodatne privilegije za STI(A). Privilegije STI(A) uključuju osposobljavanje na simulatoru letenja tijekom faze „temeljne letačke vještine” za integrirani MPL tečaj osposobljavanja.

FCL.910.STI    STI — Ograničene privilegije

Privilegije STI-a moraju biti ograničene na FNPT II/III, FTD 2/3 ili FFS na kojem je tečaj osposobljavanja za STI završen.

Privilegije mogu biti proširene na druge FSTD-ove koji predstavljaju daljnje tipove zrakoplova kada imatelj ima:

(a) završen FFS sadržaj TRI tečaja osposobljavanja na odgovarajućem tipu;

(b) uspješno položenu provjeru stručnosti za specifično ovlaštenje za tip zrakoplova na FFS-u odgovarajućeg tipa, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu;

(c) obavljenu, na tečaju osposobljavanja za ovlaštenje za tip, najmanje jednu FSTD odjeljak povezanu s dužnostima STI-a s minimalnim trajanjem od 3 sata na odgovarajućem tipu zrakoplova, pod nadzorom ispitivača instruktora letenja (FIE).

FCL.915.STI    STI — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za STI certifikat mora:

(a) imati, ili je imao unutar 3 godine prije podnošenja zahtjeva, pilotsku dozvolu i privilegije instruktora koje odgovaraju tečajevima za koje se osposobljavanje namjerava provoditi;

(b) imati završenu na FNPT-u relevantnu provjeru stručnosti za ovlaštenje za klasu ili za tip, unutar razdoblja od 12 mjeseci koji prethode zahtjevu.

Podnositelj zahtjeva za STI(A) koji želi provoditi osposobljavanje samo na BITD-u, mora završiti samo one vježbe koje su prikladne za ispit praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A);

(c) dodatno, za STI(H), mora završiti najmanje 1 sat naleta kao promatrač u pilotskoj kabini odgovarajućeg tipa helikoptera, unutar 12 mjeseci koji prethode zahtjevu.

FCL.930.STI    STI — Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za STI mora sadržavati najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja povezanog s dužnostima STI-a na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II/III, pod nadzorom FIE-a. Navedeni sati letačkog osposobljavanja pod nadzorom moraju uključivati procjenu stručnosti Podnositelj zahtjeva kao što je opisano u FCL.920.

Podnositelji zahtjeva za STI(A) koji žele provoditi osposobljavanje samo na BITD-u, moraju završiti letačko osposobljavanje na BITD-u.

(b)

Za podnositelje zahtjeva za STI(H), tečaj će također uključivati FFS sadržaj odgovarajućeg TRI tečaja.

FCL.940.STI    Produžavanje i obnavljanje STI certifikata

(a)

Produžavanje. Za produžavanje STI certifikata podnositelj zahtjeva mora, unutar zadnjih 12 mjeseci razdoblja valjanosti STI certifikata:

1. obaviti najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja na FFS-u ili FNPT-u II/III ili BITD-u, kao dio kompletnog osposobljavanja za CPL, IR, PPL ili tečaja za ovlaštenje za klasu ili za tip; i

2. uspješno položiti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II/III na kojem je letačko osposobljavanje rutinski obavljeno, odgovarajuće sekcije provjere stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu za određenu klasu ili tip zrakoplova.

Za STI(A) koji osposobljava samo na BITD-u, provjera stručnosti mora sadržavati samo vježbe koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A).

(b)

Obnavljanje. Ako je STI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora:

1. završiti osposobljavanje za osvježenje znanja kao STI u ATO-u;

2. uspješno položiti na FFS-u, FTD-u 2/3 ili FNPT-u II/III na kojem je letačko osposobljavanje rutinski obavljeno, odgovarajuće sekcije provjere stručnosti u skladu s Dodatkom 9. ovom dijelu za odgovarajuću klasu ili tip zrakoplova.

Za STI(A) koji osposobljava samo na BITD-u, provjera stručnosti mora sadržavati samo vježbe koje odgovaraju ispitu praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A).

3. obaviti na kompletnom tečaju osposobljavanja za CPL, IR, PPL ili tečaju za ovlaštenje za klasu ili za tip; najmanje 3 sata letačkog osposobljavanja pod nadzorom FI, CRI(A), IRI ili TRI(H) imenovanog od ATO-a u tu svrhu. Najmanje 1 sat letačkog osposobljavanja mora biti pod nadzorom FIE(A).

ODJELJAK 10.

Instruktor za ovlaštenje za letenje u planinskom području- MI

FCL.905.MI    MI — Privilegije i uvjeti

Privilegije MI-a su provođenje letačkog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za letenje u planinskom području.

FCL.915.MI    MI — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za MI certifikat mora:

(a) imati, FI, CRI, ili TRI certifikat, s privilegijama za jednopilotne avione;

(b) imati ovlaštenje za planinsko letenje.

FCL.930.MI    MI — Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za MI mora uključivati procjenu stručnosti podnositelj zahtjeva kao što je opisano u FCL.920.

(b)

Prije početka tečaja, Podnositelji zahtjeva moraju uspješno položiti prijemni ispit u letu s MI-om koji ima FI certifikat kako bi se procijenilo njihovo iskustvo i sposobnost za pohađanje tečaja osposobljavanja.

▼M3

FCL.940.MI    Valjanost MI certifikata

MI certifikat valjan je sve dok su valjani certifikati FI, TRI ili CRI.

▼B

ODJELJAK 11.

Specifični zahtjevi za instruktora za testno letenje - FTI

FCL.905.FTI    FTI — Privilegije i uvjeti

(a)

Privilegije instruktora za testno letenja (FTI) su provođenje osposobljavanja, unutar odgovarajuće kategorije zrakoplova, za:

1. stjecanje kategorije 1 ili 2 ovlaštenja za testno letenje, ako on/ona posjeduje relevantnu kategoriju ovlaštenja za testno letenje;

2. stjecanje FTI certifikata, unutar relevantne kategorije ovlaštenja za testno letenje, ako instruktor ima najmanje 2 godine iskustva u osposobljavanju za stjecanje ovlaštenja za testno letenje.

(b)

Privilegije FTI-a koji ima kategoriju 1 ovlaštenja za testno letenje uključuju mogućnost letačkog osposobljavanja vezanog i za kategoriju 2 ovlaštenja za testno letenje.

FCL.915.FTI    FTI — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za FTI certifikat mora:

(a) imati ovlaštenje za testno letenje izdano u skladu s FCL.820;

(b) imati najmanje 200 sati kategorije 1 ili 2 testnog letenja.

FCL.930.FTI    FTI — Tečaj osposobljavanja

(a)

Tečaj osposobljavanja za FTI mora uključivati, najmanje:

1. 25 sati osposobljavanja za poučavanje i učenje;

2. 10 sati tehničkog osposobljavanja, uključujući ponavljanje tehničkog znanja, pripremu nastavnih planova i razvoj vještina osposobljavanja u učionici/simulatoru.

3. 5 sati praktičnog letačkog osposobljavanja pod nadzorom FTI-a kvalificiranog u skladu s FCL.905.FTI(b). Navedeni sati letačkog osposobljavanja moraju uključiti procjenu stručnosti Podnositelj zahtjeva kao što je opisano u FCL.920.

(b)

Priznavanje:

1. Za podnositelje zahtjeva koji imaju ili su imali certifikat instruktora, smatrat će se da u potpunosti udovoljavaju zahtjevu iz (a)(1).

2. Dodatno, za podnositelj zahtjeva koji imaju ili su imali FI ili TRI certifikat u relevantnoj kategoriji zrakoplova, smatrat će se da u potpunosti udovoljavaju zahtjevu (a)(2).

FCL.940.FTI    FTI — Produžavanje i obnavljanje

(a)

Produžavanje. Za produžavanje FTI certifikata, podnositelj zahtjeva mora, unutar razdoblja valjanosti FTI certifikata, ispuniti jedan od sljedećih zahtjeva:

1. imati najmanje:

i. 50 sati testnog letenja, od čega će najmanje 15 sati biti u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode datumu isteka FTI certifikata; i

ii. 5 sati letačkog osposobljavanja testnog letenja unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka FTI certifikata; ili

2. završiti osposobljavanje osvježenja znanja kao FTI u ATO-u. Osposobljavanje osvježenja znanja mora se temeljiti na elementu praktičnog letačkog osposobljavanja FTI tečaja osposobljavanja, u skladu s FCL.930.FTI(a)(3), i uključuje najmanje 1 let osposobljavanja pod nadzorom FTI-a kvalificiranog u skladu s FCL.905.FTI(b).

(b)

Obnavljanje. Ako je FTI certifikat istekao, podnositelj zahtjeva mora završiti osposobljavanje za osvježenje znanja kao FTI u ATO-u. Osposobljavanje za osvježenje znanja će biti usklađeno najmanje s zahtjevima iz FCL.930.FTI(a)(3).

PODDIO K

ISPITIVAČI

ODJELJAK 1.

Zajednički zahtjevi

FCL.1000    Certifikati ispitivača

(a)

Općenito. Imatelji certifikata ispitivača moraju:

1. imati dozvolu, ovlaštenje ili certifikat jednak onima za koje su ovlašteni provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti i imati privilegije osposobljavanja za njih.

2. biti kvalificirani za obnašanje dužnosti PIC na zrakoplovu tijekom ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti kada se provode na zrakoplovu.

(b)

Posebni uvjeti:

1. U slučaju uvođenja novog zrakoplova u državama članicama ili u flotu operatora, kada usklađenost s zahtjevima u ovom poddijelu nije moguće, nadležno tijelo može izdati poseban certifikat kojim se daju privilegije za provođenje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti. Takav certifikat mora biti ograničen na ispite praktične osposobljenosti i provjere stručnosti koje su potrebne za uvođenje novog tipa zrakoplova i njegova valjanost neće, u svakom slučaju, biti dulja od 1 godine.

2. Imatelji certifikata koji su stekli certifikat u skladu s (b)(1) i koji žele podnijeti zahtjev za certifikat ispitivača moraju ispuniti preduvjete i zahtjeve za produžavanje za tu kategoriju ispitivača.

(c)

Ispitivanje izvan područja država članica:

1. Bez obzira stavak (a), u slučaju ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti koje se provode u ATO-u izvan područja država članica, nadležno tijelo države članice može izdati certifikat ispitivača koji ima pilotsku dozvolu izdanu od treće zemlje u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji, ako podnositelj zahtjeva:

i. ima najmanje jednaku dozvolu, ovlaštenje, ili certifikat onima za koje je ovlašten provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti, i u svakom slučaju najmanje CPL;

ii. ispunjava zahtjeve uspostavljene u ovom poddijelu za stjecanje relevantnog certifikata ispitivača; i

iii. dokaže nadležnom tijelu prikladnu razinu znanja Europskih pravila sigurnosti zrakoplovstva kako bi bio sposoban izvršavati privilegije ispitivača u skladu s ovim dijelom.

2. Certifikat na koji se odnosi stavak (1) mora biti ograničen na provođenje ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti:

i. izvan područja država članica; i

ii. na pilote koji imaju dovoljno znanja iz jezika u kojem se provjera provodi.

FCL.1005    Ograničenje privilegija u slučaju postojećih interesa

Ispitivači ne smiju provoditi:

(a) ispite praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti podnositeljima zahtjeva za stjecanje dozvole, ovlaštenja ili certifikata:

1. kojima su provodili letačko osposobljavanje za dozvolu, ovlaštenje ili certifikat za koje se provodi ispit praktične osposobljenosti ili procjene stručnosti; ili

2. kada su bili odgovorni za preporuku za ispit praktične osposobljenosti, u skladu s FCL.030(b);

(b) ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti kad god osjećaju da bi njihova objektivnost mogla biti upitna.

FCL.1010    Preduvjeti za ispitivače

Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivača moraju dokazati:

(a) relevantno znanje, prijašnje radno iskustvo i odgovarajuće iskustvo vezano za privilegije ispitivača;

(b) da nisu bili podložni nikakvim sankcijama, uključujući privremeno oduzimanje, ograničenje ili oduzimanje neke od njihovih dozvola, ovlaštenja ili certifikata izdanih u skladu s ovim dijelom, zbog nesukladnosti s Osnovnom Uredbom i njenim Provedbenim Pravilima tijekom zadnje 3 godine.

FCL.1015    Standardizacija ispitivača

(a)

Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivača moraju proći standardizacijski tečaj predviđen od tog nadležnog tijela ili od ATO-a i odobrenog od tog nadležnog tijela.

(b)

Standardizacijski tečaj mora se sastojati od teorijskog i praktičnog osposobljavanja i mora uključivati, najmanje:

1. provođenje 2 ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti za dozvole, ovlaštenja ili certifikate za koje podnositelj zahtjeva traži privilegije za provođenje ispita i provjera;

2. osposobljavanje o primjenjivim zahtjevima u ovom dijelu i o primjenjivim zahtjevima letačkih operacija, provođenje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili procjena stručnosti, i njihovu dokumentaciju i izvješćivanje;

3. uputu (briefing) o nacionalnim administrativnim procedurama, o zahtjevima za zaštitu osobnih podataka, o odgovornosti, o osiguranju od nesreća i o naknadama;

▼M3

4. uputu o potrebi preispitivanja i primjene elemenata iz stavka 3. pri provođenju ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti podnositelja zahtjeva kada nadležno tijelo nije tijelo koje je izdalo certifikat ispitivaču i;

5. uputu kako prema potrebi ostvariti pristup tim nacionalnim procedurama i zahtjevima ostalih nadležnih tijela.

▼M3

(c)

Imatelji certifikata ispitivača ne smiju provoditi ispite praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti s podnositeljima zahtjeva za koje nadležno tijelo nije isto kao ono koje je izdalo certifikat ispitivača, osim kada se upoznaju s najnovijim dostupnim podacima o odgovarajućim nacionalnim procedurama tijela nadležnog za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva.

▼B

FCL.1020    Provjera stručnosti ispitivača

Podnositelji zahtjeva za certifikat ispitivača moraju dokazati svoju stručnost inspektoru nadležnog tijela ili starijem ispitivaču posebno ovlaštenom u tu svrhu od nadležnog tijela odgovornog za izdavanje certifikata ispitivača preko provođenja ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti u ulozi ispitivača za koje se privilegije traže, uključujući predpoletnu uputu (briefing), provođenje ispita, provjere ili procjene, i procjene osobe kojoj se ispit, provjera ili procjena daje, poslijeletnu uputu (debriefing) i unos zapisa u dokumentaciju.

FCL.1025    Valjanost, produžavanje i obnavljanje certifikata ispitivača

(a)

Valjanost. Certifikat ispitivača će biti valjan 3 godine.

(b)

Produžavanje. Certifikat ispitivača će se produljiti kada imatelj, tijekom razdoblja valjanosti certifikata:

1. provede najmanje 2 ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti svake godine;

2. prisustvuje seminaru za osvježenje znanja ispitivača pripremljen od nadležnog tijela ili od ATO-a i odobrenog od nadležnog tijela, tijekom razdoblja zadnje godine valjanosti.

3. Jedan od ispita praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti obavljene tijekom zadnje godine valjanosti razdoblja u skladu s (1) mora biti procijenjen od inspektora nadležnog tijela ili od starijeg ispitivača posebno ovlaštenog u tu svrhu od nadležnog tijela odgovornog za izdavanje certifikata ispitivača.

4. Kada podnositelj zahtjeva za produžavanje ima privilegije za više od jedne kategorije ispitivača, kombinirano produžavanje svih privilegija ispitivača može se postići kada podnositelj zahtjeva ispunjava zahtjeve u (b)(1) i (2) i FCL.1020 za jednu od kategorija certifikata ispitivača koju ima, u dogovoru s nadležnim tijelom.

(c)

Obnavljanje. Ako je certifikat istekao, podnositelji zahtjeva moraju ispuniti zahtjeve iz (b)(2) i FCL.1020 prije nego što nastave s korištenjem privilegija.

(d)

Certifikat ispitivača će biti produljen ili obnovljen samo ako podnositelj zahtjeva dokaže kontinuiranu usklađenost s zahtjevima u FCL.1010 i FCL.1030.

FCL.1030    Provođenje ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti

(a)

Tijekom provođenja ispita praktične osposobljenosti, provjera stručnosti i procjena stručnosti, ispitivači moraju:

1. osigurati da komunikacija s podnositeljem zahtjeva može biti uspostavljena bez jezičnih prepreka;

2. potvrditi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve kvalifikacije, zahtjeve osposobljavanja i iskustva u ovom dijelu za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje dozvole, ovlaštenja ili certifikata za koji se ispit praktične osposobljenosti, provjera stručnosti ili procjena stručnosti provodi;

3. upoznati podnositelja zahtjeva o posljedicama dostavljanja nepotpunih, netočnih ili neistinitih informacija vezano za njihovo osposobljavanje i letačko iskustvo.

(b)

Nakon završetka ispita praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti, ispitivač mora:

1. obavijestiti podnositelja zahtjeva o rezultatu testa. U slučaju djelomičnog prolaska ili pada, ispitivač mora obavijestiti podnositelja zahtjeva da on/ona ne može koristiti privilegije ovlaštenja dok ne postigne potpun prolaz. Ispitivač mora potanko obrazložiti bilo kakve dodatne zahtjeve za osposobljavanjem i objasniti podnositelju zahtjeva pravo žalbe.

2. u slučaju uspješno položenog ispita stručnosti ili procjene stručnosti za produžavanje ili obnavljanje, izvršiti unos u dozvolu ili certifikat podnositelja zahtjeva s novim datumom isteka valjanosti ovlaštenja ili certifikata, ako je posebno ovlašten u tu svrhu od strane nadležnog tijela odgovornog za dozvolu podnositelja zahtjeva;

3. dati podnositelju zahtjeva potpisan izvještaj s ispita praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti i podnijeti bez kašnjenja preslike izvještaja nadležnom tijelu odgovornom za dozvolu podnositelja zahtjeva, i nadležnom tijelu koje je izdalo certifikat ispitivača.

Izvještaj mora uključivati:

i. izjavu da je ispitivač primio sve informacije od podnositelj zahtjeva vezano za njegovo iskustvo i osposobljavanje, i potvrdio da su iskustvo i osposobljavanje u skladu s primjenjivim zahtjevima u ovom dijelu;

ii. potvrdu da su svi zahtijevani manevri i vježbe provedeni, kao i informaciju o usmenom ispitivanju teorijskog znanja, kada je primjenjivo. Ako podnositelj zahtjeva nije uspješno položio neki dio sekcije, ispitivač mora zapisati razloge za takvu procjenu;

iii. rezultat ispita, provjere ili procjene stručnosti;

▼M3

iv. izjava da je ispitivač pregledao i primijenio nacionalne procedure tijela nadležnog za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva ako tijelo nadležno za certifikat podnositelja zahtjeva nije isto ono koje je izdalo certifikat ispitivaču;

v. presliku certifikata ispitivača s područjem primjene njegovih/njezinih privilegija u svojstvu ispitivača u pogledu provođenja ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti ili procjene stručnosti podnositelja zahtjeva kada tijelo nadležno za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva nije isto ono koje je dodijelilo certifikat ispitivaču.

▼B

(c)

Ispitivači moraju čuvati zapise 5 godina s svim detaljima ispita praktične osposobljenosti, provjere stručnosti i procjene stručnosti koje su proveli i njihove rezultate.

(d)

Na zahtjev nadležnog tijela koje je odgovorno za izdavanje certifikata ispitivača, ili nadležnog tijela odgovornog za izdavanje dozvole podnositelja zahtjeva, ispitivač mora predati sve zapise i izvješća, i bilo koje druge informacije, kako se zahtijeva u svrhu nadzora.

ODJELJAK 2.

Specifični zahtjevi za ispitivače u letu – FE

FCL.1005.FE    FE — Privilegije i uvjeti

(a)

FE(A). Privilegije FE-a za avione su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za povezana jednopilotna ovlaštenja za klasu i za tip, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, ako ispitivač ima najmanje 1 000 sati naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima, uključujući najmanje 250 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

2. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje CPL(A) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za povezana jednopilotna ovlaštenja za klasu i za tip, osim za jednopilotne kompleksne avione visokih performansi, ako ispitivač ima najmanje 2 000 sati naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima, uključujući najmanje 250 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

3. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za LAPL(A), ako ispitivač ima najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima, uključujući najmanje 100 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

4. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za planinsko letenje, ako ispitivač ima najmanje 500 sati naleta kao pilot na avionima ili TMG-ovima, uključujući najmanje 500 polijetanja i slijetanja u svrhu letačkog osposobljavanja za ovlaštenje za planinsko letenje;

▼M3

5. provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za EIR, uz uvjet da FE ima najmanje 1 500 sati iskustva kao pilot u avionima i ispunjuje uvjete iz FCL.1010.IRE točke (a) stavka 2..

▼B

(b)

FE(H). Privilegije FE-a za helikoptere su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(H) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za jednopilotna jednomotorna ovlaštenja za tip helikoptera unesena u PPL(H), ako ispitivač ima najmanje 1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima, uključujući najmanje 250 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

2. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje CPL(H) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za jednopilotna jednomotorna ovlaštenja za tip helikoptera unesena u CPL(H), ako ispitivač ima najmanje 2 000 sati naleta kao pilot na helikopterima, uključujući najmanje 250 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

3. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za jednopilotna višemotorna ovlaštenja za tip helikoptera unesena u PPL(H) ili CPL(H), ako ispitivač ima ispunjene zahtjeve iz (1) ili (2), kako je primjenjivo, i ima CPL(H) ili ATPL(H) i, kada je primjenjivo, IR(H);

4. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za LAPL(H), ako ispitivač ima najmanje 500 sati naleta kao pilot na helikopterima, uključujući najmanje 150 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

(c)

FE(As). Privilegije FE-a za zračne brodove su provođenje ispita praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(As) i CPL(As) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za povezana ovlaštenja za tip zračnog broda, ako ispitivač ima 500 sati naleta kao pilot na zračnim brodovima, uključujući 100 sati u svrhu letačkog osposobljavanja.

(d)

FE(S). Privilegije FE-a za jedrilice su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za SPL i LAPL(S), ako ispitivač ima 300 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili jedrilicama s pomoćnim motorom, uključujući 150 sati ili 300 startova u svrhu letačkog osposobljavanja;

2. provjera stručnosti za proširenje SPL privilegija na komercijalne operacije, ako ispitivač ima 300 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili jedrilicama s pomoćnim motorom, uključujući 90 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

▼M3

3. ispita praktične osposobljenosti za proširenje privilegija imatelja SPL ili LAPL(S) na TMG, ako ispitivač ima 300 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili jedrilicama s pomoćnim motorom, uključujući 50 sati letačkog osposobljavanja na TMG-u;

4. ispita praktične osposobljenosti i stručnosti za ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti, pod uvjetom da ispitivač ima najmanje 200 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili motornim jedrilicama, uključujući najmanje 5 sati ili 25 letova letačkog osposobljavanja za ovlaštenje za letenje jedrilicom u uvjetima bez vanjske vidljivosti ili najmanje 10 sati letačkog osposobljavanja za ovlaštenje za EIR ili IR(A).

▼B

(e)

FE(B). Privilegije FE-a za balone su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje BPL i LAPL(B) i ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za proširenje privilegija na balon druge klase ili grupe, ako ispitivač ima 250 sati naleta kao pilot na balonima, uključujući 50 sati u svrhu letačkog osposobljavanja;

2. provjera stručnosti za proširenje BPL privilegija na komercijalne operacije, ako ispitivač ima 300 sati naleta kao pilot na balonima, od čega je 50 sati unutar iste grupe balona za koju se proširenje traži.

300 sati naleta mora uključivati 50 sati u svrhu letačkog osposobljavanja.

FCL.1010.FE    FE — Preduvjeti

Podnositelj zahtjeva za FE certifikat mora imati:

FI certifikat u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova.

ODJELJAK 3.

Specifični zahtjevi za ispitivača za ovlaštenje za tip

FCL.1005.TRE    TRE — Privilegije i uvjeti

(a)

TRE(A) i TRE(PL). Privilegije TRE-a za avione ili zrakoplove s pogonjenim uzgonom su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti za prvo stjecanje ovlaštenja za tip za avione ili zrakoplove s pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;

▼M3

2. provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za tip, ovlaštenja EIR i IR;

▼B

3. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A);

4. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje MPL; ako ispitivač ispunjava zahtjeve u FCL.925;

5. procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje TRI ili SFI certifikata u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova;

ako je tri godine ispitivač proveo u ulozi TRE-a.

(b)

TRE(H). Privilegije TRE(H) su provođenje:

1. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za tip helikoptera;

2. provjera stručnosti za produžavanje ili obnavljanje IR, ili proširenje IR(H) s jednomotornog helikoptera na višemotorni helikopter, ako TRE(H) ima valjani IR(H);

3. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(H);

4. procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje TRI(H) ili SFI(H) certifikata, ako je ispitivač tri godine proveo u ulozi TRE-a.

FCL.1010.TRE    TRE — Preduvjeti

(a)

TRE(A) i TRE(PL). Podnositelji zahtjeva za TRE certifikat za avione i zrakoplove s pogonjenim uzgonom moraju:

1. za slučaj višepilotnih aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom, imati 1 500 sati naleta kao piloti višepilotnih aviona ili zrakoplova s pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo, od čega najmanje 500 sati mora biti kao PIC;

2. za slučaj jednopilotnih kompleksnih aviona visokih performansi, imati 500 sati naleta kao pilot jednopilotnih aviona, od čega najmanje 200 sati mora biti kao PIC;

3. imati CPL ili ATPL i TRI certifikat za odgovarajući tip;

4. za prvo stjecanje TRE certifikata, moraju imati najmanje 50 sati letačkog osposobljavanja kao TRI, FI ili SFI na odgovarajućem tipu ili FSTD-u koji predstavlja taj tip.

(b)

TRE(H). Podnositelji zahtjeva za TRE(H) certifikat za helikoptere moraju:

1. imati TRI(H) certifikat ili, u slučaju jednopilotnih jednomotornih helikoptera, valjani FI(H) certifikat, za odgovarajući tip;

2. za prvo stjecanje TRE certifikata, moraju imati 50 sati letačkog osposobljavanja kao TRI, FI ili SFI na odgovarajućem tipu ili FSTD-u koji predstavlja taj tip;

3. za slučaj višepilotnih helikoptera, moraju imati CPL(H) ili ATPL(H) i 1 500 sati naleta kao pilot na višepilotnim helikopterima, od čega najmanje 500 sati mora biti kao PIC;

4. za slučaj jednopilotnih višemotornih helikoptera:

i. moraju imati 1 000 sati naleta kao pilot na helikopterima, od čega najmanje 500 sati mora biti kao PIC;

ii. moraju imati CPL(H) ili ATPL(H) i, kada je primjenjivo, valjani IR(H);

5. za slučaj jednopilotnih jednomotornih helikoptera;

i. moraju imati 750 sati naleta kao piloti na helikopterima, od čega najmanje 500 sati mora biti kao PIC;

▼M3

ii. imati CPL(H) ili ATPL(H).

▼B

6. Prije proširenja privilegija TRE(H) s jednopilotnih višemotornih na višepilotne višemotorne privilegije na istom tipu helikoptera, imatelj mora imati najmanje 100 sati u višepilotnim operacijama na tom tipu.

7. Za slučaj podnositelja zahtjeva za prvi višepilotni višemotorni TRE certifikat, 1 500 sati letačkog iskustva na višepilotnim helikopterima kako je traženo u (b)(3) može se smatrati zadovoljavajuće ako imaju 500 sati naleta kao PIC na višepilotnom helikopteru istog tipa.

ODJELJAK 4.

Specifični zahtjevi za ispitivača za klasu — CRE

FCL.1005.CRE    CRE — Privilegije

Privilegije CRE-a su provođenje, za jednopilotne avione, osim jednopilotnih kompleksnih aviona visokih performansi:

(a) ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštena za klasu i za tip;

(b) provjera stručnosti za:

1. produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za klasu i za tip;

2. produžavanje i obnavljanje IR-a, ako CRE ispunjava zahtjeve u FCL.1010.IRE(a);

▼M3

3. produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za EIR, uz uvjet da CRE ima najmanje 1 500 sati iskustva kao pilot u avionima i ispunjuje uvjete iz FCL.1010.IRE točke (a) stavka 2.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE — Preduvjeti

Podnositelji zahtjeva za CRE certifikat moraju:

(a) imati CPL(A), MPL(A) ili ATPL(A) s jednopilotnim privilegijama ili su je imali i imaju PPL(A);

(b) imaju CRI certifikat za odgovarajuću klasu ili tip;

(c) imaju 500 sati naleta kao piloti na avionima.

ODJELJAK 5.

Specifični zahtjevi za ispitivača za ovlaštenje za instrumentalno letenje

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE – Privilegije

Privilegije imatelja IRE certifikata su provođenje ispita praktične osposobljenosti za izdavanje te provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za EIR ili IR.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE — Preduvjeti

(a)

IRE(A). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za avione moraju imati IRI(A) i moraju imati:

1. 2 000 sati naleta kao piloti aviona; i

2. 450 sati naleta u IFR uvjetima, od čega 250 sati mora biti u ulozi instruktora.

(b)

IRE(H). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za helikoptere moraju imati IRI(H) i imati:

1. 2 000 sati naleta kao piloti helikoptera; i

2. 300 sati instrumentalnog letenja na helikopterima, od čega 200 sati mora biti u ulozi instruktora.

(c)

IRE(As). Podnositelji zahtjeva za IRE certifikat za zračne brodove moraju imati IRI(As) i imati:

1. 500 sati naleta kao piloti zračnih brodova; i

2. 100 sati instrumentalnog letenja na zračnim brodovima, od čega 50 sati mora biti u ulozi instruktora.

ODJELJAK 6.

Specifični zahtjevi za ispitivača na simulatoru – SFE

FCL.1005.SFE    SFE — Privilegije i uvjeti

(a)

SFE(A) i SFE(PL). Privilegije SFE-a na avionima ili zrakoplovima s pogonjenim uzgonom su provođenje na FFS-u:

1. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za tip za višepilotne avione ili zrakoplove s pogonjenim uzgonom, kako je primjenjivo;

2. provjera stručnosti za produžavanje ili obnavljanje IR, ako je SFE ispunjava zahtjeve u FCL.1010.IRE za odgovarajuću kategoriju zrakoplova;

3. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A);

4) ispita praktične osposobljenosti za stjecanje MPL(A); ako je ispitivač ispunjava zahtjeve u FCL.925;

5. procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje SFI certifikata u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova, ako je ispitivač proveo najmanje 3 godine u ulozi SFE-a.

(b)

SFE(H). Privilegije SFE-a za helikoptere su provođenje na FFS-u:

1. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje ovlaštenja za tip; i

2. provjera stručnosti za produžavanje i obnavljanje IR ovlaštenja, ako SFE udovoljava zahtjevima u FCL.1010.IRE(b);

3. ispita praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(H);

4. ispita praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje SFI(H) certifikata, ako je ispitivač proveo najmanje 3 godine u ulozi SFE-a.

FCL.1010.SFE    SFE — Preduvjeti

(a)

SFE(A). Podnositelji zahtjeva za SFE certifikat za avione moraju:

1. imati ili su imali ATPL(A), ovlaštenje za klasu ili za tip i SFI(A) certifikat za odgovarajući tip aviona;

2. imati najmanje 1 500 sati naleta kao piloti u višepilotnim avionima;

3. za prvo stjecanje SFE certifikata, imati najmanje 50 sati osposobljavanja na simulatoru kao SFI(A) na odgovarajućem tipu.

(b)

SFE(H). Podnositelji zahtjeva za SFE certifikat za helikoptere moraju:

1. imati ili su imali ATPL(H), ovlaštenje za tip i SFI(H) certifikat za odgovarajući tip helikoptera;

2. imati najmanje 1 000 sati naleta kao piloti u višepilotnim helikopterima;

3. za prvo stjecanje SFE certifikata, moraju imati najmanje 50 sati osposobljavanja na simulatoru letenja kao SFI(H) na odgovarajućem tipu.

ODJELJAK 7.

Specifični zahtjevi za ispitivača instruktora leta- FIE

FCL.1005.FIE    FIE — Privilegije i uvjeti

(a)

FIE(A). Privilegije FIE-a na avionima su provođenje procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje certifikata za FI(A), CRI(A), IRI(A) i TRI(A) na jednopilotnim avionima, ako imaju odgovarajući certifikat instruktora.

(b)

FIE(H). Privilegije FIE-a na helikopterima su provođenje procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje certifikata za FI(H), IRI(H) i TRI(H) na jednopilotnim helikopterima, ako imaju odgovarajući certifikat instruktora.

(c)

FIE(As), (S), (B). Privilegije FIE-a na jedrilicama, jedrilicama s pomoćnim motorom, balonima i zračnim brodovima su provođenje procjena stručnosti za stjecanje, produžavanje ili obnavljanje certifikata instruktora za odgovarajuću kategoriju zrakoplova, ako imaju odgovarajući certifikat instruktora.

FCL.1010.FIE    FIE — Preduvjeti

(a)

FIE(A). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za avione moraju:

za slučaj podnositelja zahtjeva koji žele provoditi procjene stručnosti:

1. imati odgovarajući certifikat instruktora, kako je primjenjivo;

2. imati 2 000 sati naleta kao piloti na avionima ili TMG-ovima; i

3. imati najmanje 100 sati naleta u svrhu osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora.

(b)

FIE(H). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za helikoptere moraju:

1. imati odgovarajući certifikat instruktora, kako je primjenjivo;

2. imati 2 000 sati naleta kao pilot na helikopterima;

3. imati najmanje 100 sati naleta u svrhu osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora.

(c)

FIE(As). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za zračne brodove moraju:

1. imati 500 sati naleta kao piloti na zračnim brodovima;

2. imati najmanje 20 sati naleta u svrhu osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje FI(As) certifikata;

3. imati odgovarajući certifikat instruktora.

(d)

FIE(S). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za jedrilice moraju:

1. imati odgovarajući certifikat instruktora;

2. imati 500 sati naleta kao pilot na jedrilicama ili na jedrilicama s pomoćnim motorom;

3. imati:

i. za podnositelje zahtjeva koji žele provoditi procjene stručnosti na TMG-ovima, 10 sati ili 30 polijetanja u svrhu osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora na TMG-ovima;

ii. u svim ostalim slučajevima, 10 sati ili 30 startova u svrhu osposobljavanja za stjecanje certifikata instruktora.

(e)

FIE(B). Podnositelji zahtjeva za FIE certifikat za balone moraju imati:

1. odgovarajući certifikat instruktora;

2. 350 sati naleta kao piloti na balonima;

3. 10 sati naleta u svrhu osposobljavanja podnositelja zahtjeva za stjecanje certifikata instruktora.
Dodatak 1.

Priznavanje teorijskog znanja

A.   PRIZNAVANJE TEORIJSKOG ZNANJA ZA STJECANJE DOZVOLE PILOTA U DRUGOJ KATEGORIJI ZRAKOPLOVA – PRIJELAZNO OSPOSOBLJAVANJE I ZAHTJEVI ISPITIVANJA

1.    LAPL, PPL, BPL i SPL

1.1. Za stjecanje LAPL-a, imatelju LAPL-a u drugoj kategoriji zrakoplova bit će u potpunosti priznato teorijsko znanje iz zajedničkih predmeta kako je definirano u FCL.120(a).

 Načela letenja,

 Opće znanje o zrakoplovima, Navigacija.

 Izvedba i planiranje leta,

 Operativni postupci.

1.2. Ne dovodeći u pitanje stavak gore, za stjecanje LAPL, PPL, BPL ili SPL, imatelj dozvole u drugoj kategoriji zrakoplova mora završiti osposobljavanje za teorijsko znanje i uspješno položiti ispite iz teorijskog znanja do odgovarajuće razine iz sljedećih predmeta:

 Načela letenja,

 Opće znanje o zrakoplovima, Navigacija.

 Izvedba i planiranje leta,

 Operativni postupci.

1.3. Za stjecanje PPL, BPL ili SPL, imateljima LAPL-a u istoj kategoriji zrakoplova bit će u potpunosti priznato osposobljavanje za teorijsko znanje i zahtjevi vezani za ispit iz teorijskog znanja.

2.    CPL

2.1. Podnositelj zahtjeva za CPL koji posjeduje CPL u drugoj kategoriji zrakoplova završiti će odobreni tečaj prijelaznog osposobljavanja za teorijsko znanje u skladu s utvrđenim razlikama između CPL programa za različite kategorije zrakoplova.

2.2. Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti ispite iz teorijskog znanja kako je opisano u ovom dijelu za sljedeće predmete u odgovarajućoj kategoriji zrakoplova:

021 — Opće znanje o zrakofvplovima: Konstrukcija i sustavi zrakoplova, Struja, Pogonski sustav, Oprema za spašavanje,

022 — Opće znanje o zrakoplovima: Mjerni uređaji,

032/034 — Izvedba avioni ili helikopteri, kao što je primjenjivo,

070 — Operativni postupci, i

080 — Načela letenja.

2.3. Podnositelju zahtjeva za CPL koji je uspješno položio odgovarajuće ispite iz teorijskog znanja za IR u istoj kategoriji zrakoplova bit će priznati zahtjevi teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija.

3.    ATPL

3.1. Podnositelj zahtjeva za ATPL koji ima ATPL u drugoj kategoriji zrakoplova mora završiti odobreni tečaj prijelaznog osposobljavanja za teorijsko znanje u ATO-u u skladu s utvrđenim razlikama između ATPL programa za različite kategorije zrakoplova.

▼M3

3.2. Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti sljedeće teorijske ispite kako je definirano u ovom dijelu iz sljedećih predmeta za odgovarajuću kategoriju zrakoplova:

021 — Opće znanje o zrakoplovima: Konstrukcija i sustavi zrakoplova, Struja, Pogonski sustav, Oprema za spašavanje,

022 — Opće znanje o zrakoplovima: Instrumenti,

032/034 — Izvedba avioni ili helikopteri, kako je primjenjivo,

070 — Operativni postupci i

080 — Načela letenja

▼B

3.3. Podnositelju zahtjeva za ATPL(A) koji je uspješno položio relevantne ispite iz teorijskog znanja za CPL(A) bit će priznati zahtjevi za teorijsko znanje iz predmeta VFR Komunikacija.

3.4. Podnositelju zahtjeva za ATPL(H), koji je uspješno položio ispite iz teorijskog znanja za CPL(H) bit će priznati zahtjevi teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

 Zračno pravo,

 Načela letenja (Helikopter),

 VFR komunikacija.

3.5. Podnositelju zahtjeva za ATPL(A) koji je uspješno položio ispite iz teorijskog znanja za IR(A) bit će priznati zahtjevi za teorijsko znanje iz predmeta IFR Komunikacija.

3.6. Podnositelju zahtjeva za ATPL(H), koji je uspješno položio ispite iz teorijskog znanja za CPL(H) bit će priznati zahtjevi za teorijsko znanje iz sljedećih predmeta:

 Načela letenja (Helikopter),

 VFR komunikacija.

4.    IR

▼M3

4.1. Podnositelju zahtjeva za IR ili EIR koji je uspješno položio odgovarajuće ispite iz teorijskog znanja za stjecanje CPL-a u istoj kategoriji zrakoplova priznat će se zahtjevi teorijskog znanja iz sljedećih predmeta:

 Ljudska izvedba,

 Meteorologija.

▼B

4.2. Podnositelj zahtjeva za IR(H) koji je uspješno položio odgovarajuće ispite iz teorijskog znanja za ATPL(H) VFR mora uspješno položiti ispite iz teorijskog znanja za sljedeće predmete:

 Zračno pravo,

 Planiranje leta i Nadzor leta,

 Radio navigacija,

 IFR komunikacija.
Dodatak 2.Razine ovlaštenja iz znanja jezika – Stručna, napredna i operativna razina

Razina

Izgovor

Jezična struktura

Vokabular

Lakoća izražavanja

Razumijevanje

Govorna interakcija

Stručna

(Razina 6)

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija su pod utjecajem materinskog jezika ili regionalne varijante, gotovo nikad ne utječu na razumijevanje.

Jednostavne i složene gramatičke i rečenične strukture rabi dosljedno i njima dobro vlada.

Raspon i točnost vokabulara su dovoljni za uspješno komuniciranje o širokom rasponu poznatih i nepoznatih tema. Vokabular je svojstven nekom narječju, nijansiran i osjetljiv na izraz.

Duže vrijeme može govoriti prirodno, tečno bez napora. Mijenja tečnost govora kako bi postigao stilski efekt, npr. naglasio poantu.

Koristi spontano odgovarajuće diskurzivne oznake i konektore.

Razumijevanje je dosljedno točno u gotovo svim kontekstima i uključuje razumijevanje jezičnih i kulturnih istančanosti.

Reagira s lakoćom u gotovo svim situacijama. Osjetljiv je na govorne i negovorne znakove, i odgovara na njih prikladno.

Napredna

(Razina 5)

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija su pod utjecajem materinskog jezika ili regionalne varijante, rijetko utječu na razumijevanje.

Jednostavne gramatičke i rečenične strukture rabi dosljedno i njima dobro vlada. Koristi složene strukture, ali s greškama koje ponekad mijenjaju značenje.

Raspon i točnost vokabulara su dovoljni za uspješno komuniciranje o općim i konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst. Govornik dosljedno i uspješno parafrazira. Vokabular je ponekad svojstven nekom narječju.

Duže vrijeme može govoriti relativno lako o poznatim temama, ali ne može stilski promijeniti tečnost govora. Može koristiti odgovarajuće diskurzivne oznake ili konektore.

Razumijevanje je potpuno kad je riječ o općim, konkretnim temama i o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst te uglavnom točan kada je govornik suočen s jezičnom ili situacijskom poteškoćom ili neočekivanim obratom događaja.

Sposoban je razumjeti široki izbor stilskog govora (dijalekt i/ili naglasak) ili izraze.

Reakcije su u trenutačne, prikladne i informativne. Uspijeva voditi vezu govornik/slušatelj.

Operativna

(Razina 4)

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija pod utjecajem su materinskog jezika ili regionalne varijante, no to samo ponekad utječe na razumijevanje.

Jednostavne gramatičke i rečenične strukture rabi kreativno i uglavnom njima dobro vlada. Greške se mogu pojaviti, posebno u neuobičajenim ili neočekivanim okolnostima, no to rijetko mijenja značenje.

Raspon i točnost vokabulara uglavnom su dovoljni za uspješno komuniciranje o općim i konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst.

Govornik često uspješno parafrazira kad mu nedostaje vokabular zbog neuobičajenih ili neočekivanih okolnosti.

Izvjesno vrijeme može govoriti odgovarajućim tempom.

Ponekad može doći do gubitka tečnosti na prijelazu od uvježbana ili formulaična govora u spontanu interakciju, no to ne sprječava djelotvorno komuniciranje. U određenoj se mjeri služi diskurzivnim oznakama i konektorima. Poštapalice koje rabi ne odvlače pozornost.

Razumijevanje je uglavnom potpuno kad je riječ o općim ili konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst, kad je naglasak ili varijanta kojom govori dovoljno razumljiva međunarodnoj zajednici.

Kada se govornik suoči s jezičnom ili situacijskom poteškoćom ili neočekivanim obratom događaja, razumijevanje može biti usporeno ili zahtijeva objašnjenje.

Reakcije su uglavnom trenutačne, prikladne i informativne.

Započinje i vodi razgovor čak i kada dođe do neočekivanog obrata događaja. Primjereno rješava moguće nesporazume postavljanjem pitanja, potvrđivanjem ili objašnjavanjem.

Napomena: Prvotni tekst iz Dodatka 2. prebačen je u AMC, vidjeti također pojašnjenje.
Dodatak 3.

Tečajevi osposobljavanja za stjecanje CPL-a i ATPL-a

1. Ovaj Dodatak opisuje zahtjeve za različite vrste tečajeva osposobljavanja za stjecanje CPL-a i ATPL-a, sa i bez IR-a.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi prijeći u drugi ATO tijekom tečaja osposobljavanja mora podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za formalnu procjenu potrebnih daljnjih sati osposobljavanja.

A.    Integrirani ATP tečaj osposobljavanja — avioni

OPĆENITO

1. Cilj integriranog ATP(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove kopilota u višepilotnim višemotornim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(A)/IR.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani ATP(A) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje, ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(A) ili PPL(H), priznati će se 50 % sati koje je naletio prije početka osposobljavanja, i to do maksimalno 40 sati letačkog iskustva ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva ima ovlaštenje za noćno letenje za avion, od čega najviše do 20 sati može biti nalet osposobljavanja s instruktorom.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za ATPL(A);

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje; i

(c) osposobljavanje za MCC za rad na višepilotnim avionima.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni ATP(A) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija i IR, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Tečaj ATP(A) osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 750 sati osposobljavanja.

7. MCC tečaj mora sadržavati najmanje 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbi.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(A) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

9. Letačko osposobljavanje, ne uključujući tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip, mora sadržavati ukupno najmanje 195 sati, koji uključuju sve testove napretka, od čega najviše do 55 sati za cjelokupni tečaj može biti instrumentalni nalet na uređaju. Unutar ukupnih 195 sati, podnositelj zahtjeva mora imati najmanje:

(a) 95 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega najviše do 55 sati za cjelokupni tečaj može biti instrumentalni nalet na uređaju;

(b) 70 sati kao PIC, uključujući VFR nalet i instrumentalni nalet u avionu kao učenik PIC (SPIC). Instrumentalni nalet u avionu kao SPIC smatrat će se kao PIC nalet, do maksimalno 20 sati.

(c) 50 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM), tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noći, sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom, koje će uključivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja sa zaustavljanjem; i

(e) 115 sati instrumentalnog naleta koji sadrži, najmanje:

1. 20 sati kao SPIC;

2. 15 sati MCC, koji se mogu izvesti na FFS-u ili FNTP-u II;

3. 50 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od čega najviše:

i. 25 sati može biti instrumentalnog naleta na uređaju na FNPT I, ili

ii. 40 sati može biti instrumentalnog naleta na uređaju na FNPT-u II, FTD-u 2 ili FFS-u, od čega najviše do 10 sati može biti izvedeno na FNPT-u I.

Podnositelju zahtjeva koji ima certifikat o završenom osposobljavanju za osnovni instrumentalni letački modul, priznat će se najviše do 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se ne priznaju;

(f) 5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

10. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktične osposobljenosti ili na jednomotornom ili na višemotornom avionu i pristupiti IR ispitu praktične osposobljenosti na višemotornom avionu.

B.    Modularni ATP tečaj osposobljavanja — Avioni

1. Podnositelji zahtjeva za ATPL(A) koji završe osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom tečaju moraju:

(a) imati najmanje PPL(A) izdan u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji.; i

završiti najmanje sljedeći broj sati osposobljavanja za teorijsko znanje:

1. za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(A): 650 sati;

2. za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(A): 400 sati;

3. za podnositelje zahtjeva koji imaju IR(A): 500 sati;

4. za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(A) i IR(A): 250 sati.

Osposobljavanje za teorijsko znanje mora se završiti prije pristupanja ispitu praktičnog osposobljavanja za ATPL(A).

C.    Integrirani CPL/IR tečaj osposobljavanja — Avioni

OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(A) i IR(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove na jednopilotnim jednomotornim ili višemotornim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(A)/IR.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(A)/IR tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. U slučaju da je podnositelj zahtjeva imatelj PPL(A) ili PPL(H), priznati će mu se 50 % sati koje je naletio prije početka osposobljavanja, i to do maksimalno 40 sati letačkog iskustva ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva ima ovlaštenje za noćno letenje za avion, od čega najviše do 20 sati može biti nalet osposobljavanja s instruktorom.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(A) i do razine znanja potrebne za IR; i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL/IR(A) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija i IR, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. CPL(A)/IR teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 500 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(A) i IR daju.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje, ne uključujući tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip, mora sadržavati ukupno najmanje 180 sati, koji uključuju sve testove napretka, od čega najviše do 40 sati za cjelokupni tečaj može biti instrumentalni nalet na uređaju. Unutar ukupnih 180 sati, podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje:

(a) 80 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega najviše do 40 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju;

(b) 70 sati kao PIC, uključujući VFR nalet i instrumentalni nalet u avionu koji može biti odrađen kao SPIC. Instrumentalni nalet u avionu kao SPIC smatrat će se kao PIC nalet, do maksimalno 20 sati.

(c) 50 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM), tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noći, sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom, koje će uključivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s zaustavljanjem; i

(e) 100 sati instrumentalnog letenja koji sadrže najmanje:

1. 20 sati kao SPIC; i

2. 50 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od čega najviše:

i. 25 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT I; ili

ii. 40 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u II, FTD-u 2 or FFS-u, od čega najviše do 10 sati može biti izvedeno na FNPT-u I.

Podnositelju zahtjeva koji ima certifikat o završenom osposobljavanju za osnovni instrumentalni letački modul, priznat će se najviše do 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se ne priznaju;

(f) 5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

ISPITI PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktične osposobljenosti i IR ispitu praktične osposobljenosti ili na višemotornom avionu ili na jednomotornom avionu.

D.    Integrirani CPL tečaj osposobljavanja — Avioni

OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(A).

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(A) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje, ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(A) ili PPL(H), priznati će se 50 % sati koje je naletio prije početka osposobljavanja, i to do maksimalno 40 sati letačkog iskustva, ili 45 sati ako podnositelj zahtjeva ima ovlaštenje za noćno letenje za avion, od čega najviše do 20 sati može biti nalet osposobljavanja s instruktorom.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(A); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL(A) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. CPL(A) tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 350 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(A) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje, ne uključujući tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip, mora sadržavati ukupno najmanje 150 sati, koji uključuju sve testove napretka, od čega najviše do 5 sati za cjelokupni tečaj može biti instrumentalni nalet na uređaju. Unutar ukupnih 150 sati, podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje:

(a) 80 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju;

(b) 70 sati kao PIC;

(c) 20 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM), tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(d) 5 sati naleta mora se obaviti po noći, sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom, koje će uključivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s zaustavljanjem; i

(e) 10 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od čega 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I, FTD-u 2 ili FFS-u. Za podnositelja zahtjeva koji ima certifikat o završenom osposobljavanju za osnovni instrumentalni letački modul, smatrat će se da ima najviše do 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se ne priznaju;

(f) 5 sati izvedenih u avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktične osposobljenosti na jednomotornom avionu ili višemotornom avionu.

E.    Modularni CPL tečaj osposobljavanja — Avioni

OPĆENITO

1. Cilj modularnog CPL(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti imatelje PPL(A) do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(A).

2. Prije pohađanja modularnog CPL(A) tečaja osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora biti imatelj PPL(A) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji.

3. Prije početka letačkog osposobljavanja podnositelj zahtjeva mora:

(a) imati 150 sati naleta na avionu;

(b) udovoljiti preduvjetima za stjecanje ovlaštenja za klasu ili tip za višemotorne avione u skladu s poddijelom H, ako će se višemotorni avion koristiti za ispit praktične osposobljenosti.

4. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modularni CPL(A) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO. Osposobljavanju za teorijsko znanje može se pristupiti u ATO-u koji provodi samo osposobljavanje za teorijsko znanje.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(A); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni CPL(A) teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 250 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(A) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju obaviti najmanje 25 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, uključujući 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalno letenje na uređaju na BITD-u, FNPT-u I ili II, na FTD-u 2 ili na FFS-u.

9. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(A) ovlaštenje, priznat će se u potpunosti nalet osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(H) ovlaštenje, priznat će se najviše do 5 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje, od čega će najmanje 5 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje biti provedeno na avionu. Za podnositelja zahtjeva koji ima certifikat o završenom osposobljavanju za osnovni instrumentalni letački modul, smatrat će se da ima najviše do 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje.

10. 

(a) Podnositelji zahtjeva koji imaju valjani IR moraju imati 15 sati letačkog osposobljavanja za vizualno letenje s instruktorom.

(b) Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlaštenje za noćno letenje za avion moraju dodatno imati najmanje 5 sati naleta letačkog osposobljavanja za noćno letenje, sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom, koje će uključivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s zaustavljanjem.

11. Najmanje 5 sati letačkog osposobljavanja mora se izvesti na avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe koji ima elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

ISKUSTVO

12. Podnositelj zahtjeva za stjecanje CPL(A) mora imati najmanje 200 sati naleta na avionu, uključujući najmanje:

(a) 100 sati kao PIC, od čega 20 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutni navigacijski let od najmanje 540 km (300 NM), tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(b) 5 sati naleta na avionu mora se obaviti po noći, sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom, koje će uključivati najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja s zaustavljanjem; i

(c) 10 sati letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje, od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalno letenje na uređaju na FNPT-u I, ili FNPT-u II ili FFS-u. Podnositelju zahtjeva koji ima certifikat o završenom osposobljavanju za osnovni instrumentalni letački modul, priznat će se najviše do 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje. Sati koji su izvedeni na BITD-u se ne priznaju;

▼M3

(d) 6 sati naleta mora se obaviti na višemotornom avionu, ako se višemotorni avion koristi u ispitu praktične osposobljenosti.

▼B

(e) PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se uračunati u 200 sati naleta, u sljedećim slučajevima:

i. 30 sati na helikopteru, ako podnositelj zahtjeva ima PPL(H); ili

ii. 100 sati na helikopterima, ako podnositelj zahtjeva ima CPL(H); ili

iii. 30 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili

iv. 30 sati na zračnim brodovima, ako podnositelj zahtjeva ima PPL(As); ili

v. 60 sati na zračnim brodovima, ako podnositelj zahtjeva ima CPL(As).

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13. Po završetku letačkog osposobljavanja i zahtjeva relevantnog iskustva podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(A) ispitu praktične osposobljenosti ili na jednomotornom ili na višemotornom avionu.

F.    Integrirani ATP/IR tečaj osposobljavanja — Helikopteri

OPĆENITO

1. Cilj integriranog ATP(H)/IR tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove kopilota u višepilotnim višemotornim helikopterima u komercijalnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(H)/IR.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani ATP(H)/IR tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje, ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati će se 50 % sati određenog iskustva, i to do maksimalno:

(a) 40 sati, od čega najviše do 20 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 50 sati, od čega najviše do 25 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlaštenje za noćno letenje za helikopter.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za ATPL(H) i do razine znanja za IR;

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje; i

(c) osposobljavanje za MCC za rad na višepilotnim helikopterima.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni ATP(H)/IR tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija i IR, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Tečaj ATP(H)/IR osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 750 sati osposobljavanja.

7. MCC tečaj mora sadržavati najmanje 25 sati osposobljavanja za teorijsko znanje i vježbi.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(H) i IR daju.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

9. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 195 sati, koji uključuju sve testove napretka. Unutar ukupnih 195 sati, podnositelji zahtjeva moraju imati najmanje:

(a) 140 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega:

1. 75 sati osposobljavanja za vizualno letenje može uključivati:

i. 30 sati na helikopteru FFS, razine C/D; ili

ii. 25 sati na FTD-u 2, 3; ili

iii. 20 sati na helikopteru FNPT-u II/III; ili

iv. 20 sati na avionu ili TMG-u;

2. 50 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje može uključivati:

i. najviše do 20 sati na helikopteru FFS-u ili FTD-u 2,3 ili FNPT-u II/III; ili

ii. 10 sati najmanje na helikopteru FNPT-u 1 ili na avionu;

3. 15 sati MCC-a, koji se mogu izvesti na helikopteru FFS-u ili helikopteru FTD-u 2, 3(MCC) ili FNPT-u II/III(MCC).

Ako je helikopter koji se koristio za letačko osposobljavanje različitog tipa od FFS-a helikoptera koji se koristio za osposobljavanje za vizualno letenje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za FNPT II/III helikoptera.

(b) 55 sati kao PIC, od čega 40 sati može biti kao SPIC. Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja danju i 1 samostalni sat letenja noću;

(c) 50 sati rutnog letenja, uključujući najmanje 10 sati rutnog letenja kao SPIC uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100NM) tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje;

(e) 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom sadržavajući:

i. 10 sati naleta osposobljavanja za osnovno instrumentalno letenje; i

ii. 40 sati IR osposobljavanja, koji uključuje najmanje 10 sati na višemotornom IFR certificiranom helikopteru.

ISPITI PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

10. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru i IR ispitu praktične osposobljenosti na IFR certificiranom višemotornom helikopteru i ispuniti zahtjeve za MCC osposobljavanje.

G.    Integrirani ATP tečaj osposobljavanja — Helikopteri

OPĆENITO

1. Cilj integriranog ATP(H) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove kopilota u višepilotnim višemotornim helikopterima s ograničenjem na VFR privilegije u komercijalnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(H).

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani ATP(H) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati će se 50 % sati određenog iskustva, i to do maksimalno:

(a) 40 sati, od čega najviše do 20 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 50 sati, od čega najviše do 25 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlaštenje za noćno letenje za helikopter.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za ATPL(H);

(b) osposobljavanje za vizualno i osnovno instrumentalno letenje; i

(c) osposobljavanje za MCC za rad na višepilotnim helikopterima.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni ATP(H) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Tečaj ATP(H) osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 650 sati osposobljavanja.

7. MCC tečaj mora sadržavati najmanje 20 sati vježbi za osposobljavanje za teorijsko znanje.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

8. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(H) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

9. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 150 sati, uključujući sve testove napretka. Unutar ukupnih 150 sati, podnositelji zahtjeva moraju završiti najmanje:

(a) 95 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega:

i. 75 sati osposobljavanja za vizualno letenje može uključivati:

1. 30 sati na helikopteru FFS razine C/D; ili

2. 25 sati na helikopteru FTD 2, 3; ili

3. 20 sati na helikopteru FNPT II/III; ili

4. 20 sati na avionu ili TMG-u;

ii. 10 sati osnovnog osposobljavanja za instrumentalno letenje može uključivati 5 sati na najmanje helikopteru FNPT I ili na avionu;

iii. 10 sati MCC-a, koji se mogu izvesti na helikopteru: helikopteru FFS-u ili FTD-u 2, 3(MCC) ili FNPT-u II/III(MCC).

Ako je helikopter koji se koristio za letačko osposobljavanje različitog tipa od FFS-a helikoptera koji se koristio za osposobljavanje za vizualno letenje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za FNPT II/III helikoptera.

(b) 55 sati kao PIC, od čega 40 sati može biti kao SPIC. Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja danju i 1 samostalni sat letenja noću;

(c) 50 sati rutnog letenja, uključujući najmanje 10 sati rutnog letenja kao SPIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM) tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(d) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje.

ISPITI PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

10. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktične osposobljenosti na višemotornom helikopteru i ispuniti MCC zahtjeve.

H.    Modularni ATP tečaj osposobljavanja — Helikopteri

1. Podnositelji zahtjeva za ATPL(H) koji završe osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom tečaju moraju imati najmanje PPL(H) i završiti najmanje sljedeći broj sati osposobljavanja unutar razdoblja od 18 mjeseci:

(a) za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(H) izdanu u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji.: 550 sati;

(b) podnositelji zahtjeva koji imaju CPL(H): 300 sati.

2. Podnositelji zahtjeva za ATPL(H)/IR koji završe osposobljavanje za teorijsko znanje na modularnom tečaju moraju imati najmanje PPL(H) i imati završen najmanje sljedeći broj sati osposobljavanja:

(a) za podnositelje zahtjeva koji imaju PPL(H): 650 sati;

(b) za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(H): 400 sati;

(c) za podnositelje zahtjeva koji imaju IR(H): 500 sati;

(d) za podnositelje zahtjeva koji imaju CPL(H) i IR(H): 250 sati.

I.    Integrirani CPL/IR tečaj osposobljavanja — Helikopteri

II.   OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(H)/IR tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove na jednopilotnim višemotornim helikopterima i stjecanje CPL(H)/IR na višemotornim helikopterima.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(H)/IR tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati će se 50 % sati određenog iskustva, i to do maksimalno:

(a) 40 sati, od čega najviše do 20 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 50 sati, od čega najviše do 25 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlaštenje za noćno letenje za helikopter.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(H) i do razine znanja za IR, i prvo stjecanje ovlaštenja za tip višemotornog helikoptera; i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL(H)/IR tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija i IR, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Tečaj CPL(H)/IR osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 500 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(H) i IR daju.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 180 sati uključujući sve testove napretka. Unutar 180 sati, podnositelji zahtjeva moraju završiti najmanje:

(a) 125 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega:

i. 75 sati osposobljavanja za vizualno letenje, koji mogu uključivati:

1. 30 sati na helikopter FFS-u razine C/D; ili

2. 25 sati na helikopter FTD-u 2,3; ili

3. 20 sati na helikopter FNPT-u II/III; ili

4. 20 sati na avionu ili TMG-u;

ii. 50 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje koji mogu uključivati:

1. do 20 sati na helikopter FFS-u ili FTD-u 2,3, ili FNPT-u II, III; ili

2. 10 sati na najmanje helikopter FNPT-u I ili na avionu.

Ako je helikopter koji se koristio za letačko osposobljavanje različitog tipa od FFS-a helikoptera koji se koristio za osposobljavanje za vizualno letenje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za FNPT II/III helikoptera.

(b) 55 sati kao PIC, od čega 40 sati može biti kao SPIC. Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja danju i 1 samostalni sat letenja noću;

(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;

(d) 10 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM) tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(e) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje;

(f) 50 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom sadržavajući:

i. 10 sati osposobljavanja za osnovno instrumentalno letenje; i

ii. 40 sati IR osposobljavanja, koji uključuje najmanje 10 sati na višemotornom IFR certificiranom helikopteru.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktične osposobljenosti ili na višemotornom ili na jednomotornom helikopteru i IR provjeri praktične osposobljenosti na IFR certificiranom višemotornom helikopteru.

J.    Integrirani CPL tečaj osposobljavanja — Helikopteri

OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(H) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(H).

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(H) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. Podnositelju zahtjeva koji je imatelj PPL(H), priznati će se 50 % sati određenog iskustva, i to do maksimalno:

(a) 40 sati, od čega najviše do 20 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 50 sati, od čega najviše do 25 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako ima ovlaštenje za noćno letenje za helikopter.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(H); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL(H) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni CPL(A) tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 350 sati osposobljavanja ili 200 sati ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(H) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 135 sati, uključujući sve testove napretka, od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju. Unutar 135 sati ukupno, podnositelji zahtjeva moraju završiti najmanje:

(a) 85 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega:

i. do 75 sati može biti osposobljavanje za vizualno letenje, i može uključivati:

1. 30 sati na helikopteru FFS razine C/D; ili

2. 25 sati na helikopter FTD-u 2,3; ili

3. 20 sati na helikopter FNPT-u II/III; ili

4. 20 sati na avionu ili TMG-u;

ii. do 10 sati može biti osposobljavanje za instrumentalno letenje, i može uključivati 5 sati na najmanje FNPT-u I helikoptera ili na avionu.

Ako je helikopter koji se koristio za letačko osposobljavanje različitog tipa od FFS-a helikoptera koji se koristio za osposobljavanje za vizualno letenje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno vremenom određenim za FNPT II/III helikoptera.

(b) 50 sati kao PIC, od čega 35 sati može biti kao SPIC. Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja danju i 1 samostalni sat letenja noću;

(c) 10 sati rutnog letenja s instruktorom;

(d) 10 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM) tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja;

(e) 5 sati naleta na helikopterima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje;

(f) 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom, uključujući najmanje 5 sati na helikopteru.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku određenog letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(H) ispitu praktične osposobljenosti.

K.    Modularni CPL tečaj osposobljavanja — Helikopteri

OPĆENITO

1. Cilj modularnog CPL(H) tečaja osposobljavanja je osposobiti imatelje PPL(H) do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(H).

2. Prije pohađanja modularnog CPL(H) tečaja osposobljavanja, kandidat mora biti imatelj PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji

3. Prije početka letačkog osposobljavanja podnositelj zahtjeva mora:

▼M3

(a) odletjeti 155 sati naleta, uključujući 50 sati kao PIC na helikopterima od čega je 10 sati rutno navigacijsko letenje. Sati kao PIC na drugim kategorijama zrakoplova mogu se ubrojiti u 155 sati naleta kako je određeno u stavku 11. odjeljka K;

▼B

(b) udovoljavati zahtjevima FCL.725 i FCL.720.H ako će se višemotorni helikopter koristiti za ispit praktične osposobljenosti.

4. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modularni CPL(H) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO. Osposobljavanju za teorijsko znanje može se pristupiti u ATO-u koji provodi samo osposobljavanje za teorijsko znanje.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(H); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni CPL(H) teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 250 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(H) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju obaviti najmanje 30 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, od čega:

(a) 20 sati osposobljavanja za vizualno letenje, koji mogu uključivati 5 sati na helikopter FFS-u ili FTD-u 2, 3 ili FNPT-u II, III; i

(b) 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje, koji mogu uključivati 5 sati na najmanje helikopter FTD-u 1 ili FNPT-u I ili avionu.

9. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(H) ovlaštenje, u potpunosti će se priznati nalet koji su stekli u svrhu osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom. Podnositelji zahtjeva koji imaju valjano IR(A) ovlaštenje, moraju završiti najmanje 5 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje na helikopteru.

10. Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlaštenje za noćno letenje za helikopter moraju dodatno završiti najmanje 5 sati naleta letačkog osposobljavanja za noćno letenje koje sadrži 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova po noći. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje.

ISKUSTVO

11. Podnositelj zahtjeva za CPL(H) mora završiti najmanje 185 sati naleta, uključujući 50 sati kao PIC, od čega 10 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 185 km (100 NM), tijekom kojeg se moraju obaviti slijetanja s zaustavljanjem na dva aerodroma različita od aerodroma polijetanja.

PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se uračunati u 185 sati naleta, u sljedećim slučajevima:

(a) 20 sati na avionima, ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL(A); ili

(b) 50 sati na avionima, ako je podnositelj zahtjeva imatelj CPL(A); ili

(c) 10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili

(d) 20 sati na zračnim brodovima, ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL(As); ili

(e) 50 sati na zračnim brodovima, ako je podnositelj zahtjeva imatelj CPL(As).

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

12. Po završetku određenog letačkog osposobljavanja i određenog iskustva, podnositelj zahtjeva će pristupiti CPL(H) ispitu praktične osposobljenosti.

L.    Integrirani CPL/IR tečaj osposobljavanja — Zračni brodovi

OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(As)/IR(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove na zračnim brodovima i stjecanje CPL(As)/IR.

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(As)/IR tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji U slučaju da je podnositelj zahtjeva imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) priznati će mu se najviše do:

(a) 10 sati, od čega do 5 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 15 sati, od čega najviše do 7 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako je podnositelj zahtjeva imatelj ovlaštenja za noćno letenje za zračni brod.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(As) i do razine znanja potrebne za IR; i prvo ovlaštenje za tip za zračni brod; i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL/IR(As) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. CPL(As)/IR teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 500 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(As) i IR daju.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 80 sati uključujući sve testove napretka. Unutar 80 sati, podnositelji zahtjeva moraju završiti najmanje:

(a) 60 sati osposobljavanje s instruktorom, od čega:

i. 30 sati osposobljavanje za vizualno letenje, koji mogu uključivati:

1. 12 sati na FFS-u zračnog broda; ili

2. 10 sati na FTD-u zračnog broda; ili

3. 8 sati na FNPT-u II/III zračnog broda; ili

4. 8 sati na avionu, helikopteru ili TMG-u;

ii. 30 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje koji mogu uključivati:

1. do 12 sati na FFS-u ili FTD-u ili FNPT-u II, III zračnog broda; ili

2. 6 sati na najmanje FTD-u 1 ili FNPT-u I zračnog broda ili na avionu.

Ako je zračni brod koji se koristio za letačko osposobljavanje različitog tipa od FFS-a koji se koristio za osposobljavanje za vizualno letenje, maksimalno priznavanje će biti ograničeno na 8 sati.

(b) 20 sati kao pIC, od čega 5 sati može biti kao SPIC. Mora se obaviti najmanje 14 samostalnih sati letenja danju i 1 samostalni sat letenja noću;

(c) 5 sat rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutni navigacijski let od najmanje 90 km (50 NM) tijekom kojeg se moraju obaviti 2 slijetanja s zaustavljanjem na odredišnom aerodromu;

(d) 5 sati naleta na zračnim brodovima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova noću. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje;

(e) 30 sati instrumentalnog naleta s instruktorom sadržavajući:

i. 10 sati naleta osposobljavanja za osnovno instrumentalno letenje; i

ii. 20 sati IR osposobljavanja, koje mora uključivati najmanje 10 sati na višemotornom IFR certificiranom zračnom brodu.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku određenog letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(As) ispit praktične osposobljenosti ili na višemotornom ili na jednomotornom zračnom brodu i IR ispitu praktične osposobljenosti na IFR certificiranom višemotornom zračnom brodu.

M.    Integrirani CPL tečaj osposobljavanja — Zračni brodovi

OPĆENITO

1. Cilj integriranog CPL(As) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(As).

2. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani CPL(As) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO.

3. Podnositelju zahtjeva se može dopustiti da započne osposobljavanje ili kao početnik, ili kao imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji. U slučaju da je podnositelj zahtjeva imatelj PPL(As), PPL(A) ili PPL(H) priznati će mu se najviše do:

(a) 10 sati, od čega do 5 sati može biti osposobljavanje s instruktorom; ili

(b) 15 sati, od čega najviše do 7 sati može biti osposobljavanje s instruktorom, ako je podnositelj zahtjeva imatelj ovlaštenja za noćno letenje za zračni brod.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(As); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

5. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni CPL (As) tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni CPL(As) teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 350 sati osposobljavanja ili 200 sati ako je podnositelj zahtjeva imatelj PPL.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

7. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(As) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 50 sati, uključujući sve testove napretka, od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju. Unutar ukupnih 50 sati, podnositelji zahtjeva moraju završiti najmanje:

(a) 30 sati osposobljavanja s instruktorom, od čega najviše do 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju;

(b) 20 sati kao PIC;

(c) 5 sati rutnog letenja s instruktorom;

(d) 5 sat rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutni navigacijski let od najmanje 90 km (50 NM) tijekom kojeg se moraju obaviti 2 slijetanja s zaustavljanjem na odredišnom aerodromu;

(e) 5 sati naleta na zračnim brodovima mora se obaviti noću sadržavajući 3 sata osposobljavanja s instruktorom uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih krugova noću. Svaki krug mora uključivati polijetanje i slijetanje;

(f) 10 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom, uključujući najmanje 5 sati na zračnom brodu.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

9. Po završetku određenog letačkog osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora pristupiti CPL(As) ispitu praktične osposobljenosti.

N.    Modularni CPL tečaj osposobljavanja — Zračni brodovi

OPĆENITO

1. Cilj modularnog CPL(As) tečaja osposobljavanja je osposobiti imatelje PPL(As) do razine stručnosti koja im je potrebna za stjecanje CPL(As).

2. Prije pohađanja modularnog CPL(As) tečaja osposobljavanja, podnositelj zahtjeva mora:

(a) biti imatelj PPL(As) izdanog u skladu s Prilogom 1. Čikaškoj konvenciji;

(b) imati završenih 200 sati naleta kao pilot zračnih brodova, uključujući 100 sati kao PIC, od čega 50 sati mora biti rutno navigacijsko letenje.

3. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modularni CPL(As) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja kako je organizirao ATO. Osposobljavanju za teorijsko znanje može se pristupiti u ATO-u koji provodi samo osposobljavanje za teorijsko znanje.

4. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za CPL(As); i

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

5. Odobreni CPL(As) teorijski tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 250 sati osposobljavanja.

POLAGANJE ISPITA IZ TEORIJSKOG ZNANJA

6. Podnositelj zahtjeva mora dokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih CPL(As) daje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7. Podnositelji zahtjeva bez IR-a moraju završiti najmanje 20 sati letačkog osposobljavanja s instruktorom, od čega:

10 sati osposobljavanja za vizualno letenje, koji mogu uključivati 5 sati na FFS-u ili FTD-u 2,3 ili FNPT II, III zračnog broda; i

10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje, koji mogu uključivati 5 sati na najmanje FTD-u 1 ili FNPT-u I zračnog broda ili na avionu.

8. Podnositeljima zahtjeva koji imaju valjano IR(As) ovlaštenje, priznat će se u potpunosti nalet osposobljavanja za instrumentalno letenje s instruktorom. Podnositelji zahtjeva koji imaju valjano IR ovlaštenje u drugim kategorijama zrakoplova moraju završiti najmanje 5 sati naleta osposobljavanja za instrumentalno letenje na zračnom brodu.

9. Podnositelji zahtjeva koji nemaju ovlaštenje za noćno letenje za zračni brod moraju dodatno završiti najmanje 5 sati naleta letačkog osposobljavanja za noćno letenje koje sadrži 3 sata osposobljavanja s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat rutnog letenja i 5 samostalnih školskih krugova po noći. Svaki školski krug mora uključivati polijetanje i slijetanje.

ISKUSTVO

10. Podnositelji zahtjeva za CPL(As) moraju imati završenih najmanje 250 sati naleta na zračnim brodovima, uključujući 125 sati kao PIC, od čega 50 sati rutnog letenja kao PIC, uključujući VFR rutno navigacijski let od najmanje 90 km (50 NM), tijekom kojeg se mora obaviti slijetanje s zaustavljanjem na odredišnom aerodromu.

PIC sati za druge kategorije zrakoplova mogu se uračunati u 185 sati naleta, u sljedećim slučajevima:

(a) 30 sati na avionima ili helikopterima, ako podnositelj zahtjeva ima PPL(A) ili PPL(H); ili

(b) 60 sati na avionima ili helikopterima, ako podnositelj zahtjeva ima CPL(A) ili CPL(H); ili

(c) 10 sati na TMG-ovima ili jedrilicama; ili

(d) 10 sati na balonima.

ISPIT PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

11. Po završetku određenog letačkog osposobljavanja i određenog iskustva, podnositelj zahtjeva će pristupiti CPL(As) ispitu praktične osposobljenosti.
Dodatak 4.

Ispit praktične osposobljenosti za stjecanje CPL-a

A.    Općenito

1. Podnositelj zahtjeva za ispit praktične osposobljenosti za CPL mora završiti osposobljavanje na istoj klasi ili tipu zrakoplova koji će se koristiti na ispitu.

2. Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti sve odgovarajuće sekcije ispita praktične osposobljenosti. Ako bilo koji dio sekcije nije uspješno položen, smatrati će se da ta sekcija nije uspješno položena. Neuspjeh u više od jedne sekcije zahtijevat će da podnositelj zahtjeva mora ponoviti cijelu provjeru. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio samo jednu odjeljak mora ponoviti samo neuspješno položenu odjeljak. Neuspjeh u bilo kojoj sekciji tijekom ponovljene provjere, uključujući one sekcije koje su uspješno položene u prethodnom pokušaju, zahtijevat će da podnositelj zahtjeva mora ponoviti cijelu provjeru. Sve odgovarajuće sekcije provjere praktične osposobljenosti moraju se završiti unutar 6 mjeseci. Neuspjeh da se postigne uspješan prolaz u svim odgovarajućim sekcijama provjere u dva pokušaja zahtijevat će dodatno osposobljavanje.

3. Dodatno osposobljavanje može se zahtijevati nakon bilo kojeg neuspješno položene ispita praktične osposobljenosti.

PROVOĐENJE ISPITA

4. Ako podnositelj zahtjeva izabere da se ispit praktične osposobljenosti prekine zbog razloga koje ispitivač u letu (FE) smatra neopravdanim, podnositelj zahtjeva mora ponoviti cijeli ispit. Ako je provjera prekinuta zbog razloga koje FE smatra opravdanim, na dodatnom letu moraju se provesti/ispitati samo one sekcije koje nisu završene.

5. Na diskreciju FE-a, podnositelj zahtjeva može ponoviti jednom bilo koji manevar ili proceduru provjere. FE može prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako smatra da pokazane letačke vještine/sposobnosti podnositelja zahtjeva zahtijevaju ponavljanje cijele provjere.

6. Od podnositelja zahtjeva se mora zahtijevati da leti zrakoplovom s pozicije s koje je moguće obaviti PIC dužnosti i da obavi provjeru kao da drugi član posade nije prisutan. Odgovornost za let se preuzima u skladu s nacionalnim propisima.

7. Podnositelj zahtjeva mora ukazati FE-u koje je provjere i dužnosti obavio, uključujući identifikaciju radio navigacijskih sredstava. Provjere moraju biti završene u skladu s listom provjere zrakoplova na kojem se ispit održava. Tijekom prijeletne pripreme za ispit, podnositelj zahtjeva je obvezan odrediti postavke snage i brzine. Performanse za polijetanje, prilaz i slijetanje moraju biti izračunate od strane podnositelja zahtjeva u skladu s operativnim priručnikom ili priručnikom za letenje zrakoplova koji se koristi.

8. FE neće sudjelovati u upravljanju zrakoplovom osim kada je potrebna intervencija u svrhu sigurnosti ili da se izbjegne neprihvatljivo zadržavanje/kašnjenje ostalog prometa.

B.    Sadržaj ispita praktične osposobljenosti za stjecanje CPL-a — Avioni

1. Avion koji se koristi za ispit praktične osposobljenosti mora udovoljavati zahtjevima za avione koji se koriste u svrhu osposobljavanja, i mora biti certificiran za prijevoz najmanje 4 osobe, imati elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

2. Ruta koja će se odletjeti mora biti izabrana od FE-a i odredište mora biti kontrolirani aerodrom. Podnositelj zahtjeva je odgovoran za planiranje leta i mora osigurati da je sva oprema i dokumentacija za izvršenje leta u avionu. Trajanje leta mora biti najmanje 90 minuta.

3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnosti:

(a) upravljanja avionom unutar njegovih ograničenja;

(b) izvođenja svih manevara s mirnoćom i preciznošću;

(c) Ispravno donošenje odluka i vođenje zrakoplova;

(d) primjenjivanja zrakoplovnog znanja; i

(e) održavanja kontrole zrakoplova u svakom trenutku na takav način da uspješan ishod procedure ili manevra nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.

ODSTUPANJA TIJEKOM ISPITA U LETU

4. Moraju se primjenjivati sljedeća ograničenja, uz dopuštena odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja i performansi aviona koji se koristi za ispit.

Visina

normalan let

± 100 stopa (ft)

pri simuliranom otkazu motora

± 150 stopa (ft)

Putanja leta po radio sredstvu

± 5°

Smjer leta

normalan let

± 10°

pri simuliranom otkazu motora

± 15°

Brzina

polijetanje i prilaz

± 5 čvorova

svi ostali režimi leta

± 10 čvorova

SADRŽAJ ISPITA

5. Dijelovi sekcije 2(c) i (e)(iv), i cjelokupne sekcije 5 i 6 mogu biti izvedene na FNPT-u II ili na FFS-u.

Korištenje lista provjera aviona, vođenje zrakoplova, upravljanje avionom korištenjem vanjskih vizualnih referenci, procedura sprečavanja zaleđivanja odnosno procedura odleđivanja i upravljanja greškama primjenjuju se u svim sekcijama.ODJELJAK 1.  PREDPOLETNE OPERACIJE (POSTUPCI) I ODLET

a

Predpoletne operacije; uključujući:

Planiranje leta, Dokumentacija, Proračun mase i ravnoteže aviona, Meteorološko izvješće, NOTAM-i

b

Prijeletni pregled aviona i održavanje

c

Vožnja po tlu i polijetanje

d

Provjere performansi nakon polijetanja i podešavanje (trim)

e

Operacije u zoni aerodroma i u školskom krugu

f

Procedura odleta, podešavanje visinomjera i sprečavanje sudara (promatranje)

g

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanja prema uputama ATC-a, R/T postupci

ODJELJAK 2.  OPĆI ZRAKOPLOVNI POSTUPCI

a

Upravljanje avionom prema vanjskim vizualnim orijentirima, uključujući pravolinijski, horizontalni, penjući i spuštajući let te promatranje okoline

b

Let na kritično malim brzinama uključujući prepoznavanje i vađenje iz početne faze i faze potpunog sloma uzgona

c

Zaokreti, uključujući zaokrete u konfiguraciji za slijetanje. Oštri okreti nagiba 45°

d

Let na kritično velikim brzinama, uključujući i prepoznavanje i izvlačenje iz spiralnog poniranja

e

Let isključivo po instrumentima, uključujući:

i.  Horizontalni let, konfiguracija za horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta

ii.  Penjući i spuštajući zaokreti 10°-30° nagiba

iii.  Ispravljanje aviona iz neuobičajenih položaja

iv.  Upotreba ograničenog broja instrumenata

f

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

ODJELJAK 3.  POSTUPCI NA RUTI

a

Upravljanje avionom prema vanjskim vizualnim orijentirima, uključujući postavke zrakoplova u krstarenju za dolet/izdržljivost

b

Orijentacija, čitanje karte

c

Visina, brzina, kontrola smjera aviona, promatranje

d

Podešavanje visinomjera, održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

e

Nadgledanje tijeka leta, dnevnik letenja, potrošnja goriva, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje

f

Promatranje meteoroloških uvjeta, procjena razvoja meteorološke situacije, planiranje promjene plana leta

g

Let po zadanoj liniji puta, određivanje položaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava (letenje po instrumentima), primjena promijenjenog plana leta na alternativni aerodrom (vizualno letenje)

ODJELJAK 4.  PRILAZ I SLIJETANJE

a

Postupci prilaza, postavljanje visinomjera, provjere, promatranje

b

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

c

Produžavanje s male visine

d

Normalno slijetanje, slijetanje s bočnim vjetrom (u pogodnim uvjetima)

e

Slijetanje na kratku stazu

f

Prilaz i slijetanje bez snage (jednomotorni avioni samo)

g

Slijetanje bez upotrebe zakrilaca

h

Radnje poslije leta

ODJELJAK 5.  IZVANREDNI POSTUPCI I POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI

Ovaj odjeljak se može kombinirati s odjeljcima 1. do 4.

a

Simulirani otkaz motora poslije polijetanja (na sigurnoj visini), vježba za slučaj požara

b

Otkazi opreme uključujući izvlačenje stajnog trapa zamjenskim načinom, otkazi kočnica i elektroopreme

c

Prisilno slijetanje (simulirano)

d

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

e

Usmeno ispitivanje

ODJELJAK 6.  SIMULIRANI ASIMETRIČNI LET I RELEVANTNE STAVKE ZA KLASU ILI TIP

Ovaj odjeljak se može kombinirati s odjeljcima 1. do 5.

a

Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini ako se ne izvodi na FFS)

b

Asimetrični prilaz s produžavanjem (go-around)

c

Asimetrični prilaz s slijetanjem s potpunim zaustavljanjem

d

Gašenje motora i ponovno pokretanje (engine shutdown)

e

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci, vođenje zrakoplova

f

Kako je odredio FE, bilo koja bitna stavka ispita praktične osposobljenosti za klasu/tip aviona, ako je primjenjivo:

i.  Sustavi aviona uključujući upotrebu auto-pilota

ii.  Sustav za održavanje pritiska (pressurisation system)

iii.  Upotreba sustava za odleđivanje i protiv zaleđivanja

g

Usmeno ispitivanje

C.    Sadržaj ispita praktične osposobljenosti za stjecanje CPL-a — Helikopteri

1. Helikopter koji se koristi za ispit praktične osposobljenosti mora udovoljavati zahtjevima za helikoptere koji se koriste u svrhu osposobljavanja.

2. Područje i ruta koja će se odletjeti mora biti izabrana od FE-a i sve operacije na malim visinama i lebdenje mora biti na odobrenim aerodromima/site. Rute koje se koriste za odjeljak 3 mogu završiti na aerodromu polaska ili na drugom aerodromu i jedno odredište mora biti kontrolirani aerodrom. Ispit praktične osposobljenosti može se provesti u 2 leta. Ukupno trajanje leta/-ova mora biti najmanje 90 minuta.

3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost:

(a) upravljanja helikopterom unutar njegovih ograničenja;

(b) izvođenja svih manevara s mirnoćom i preciznošću;

(c) ispravno donošenje odluka i vođenje zrakoplova;

(d) primjenjivanja zrakoplovnog znanja; i

(e) održavanja kontrole helikoptera u svakom trenutku na takav način da uspješan ishod procedure ili manevra nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.

ODSTUPANJA TIJEKOM ISPITA U LETU

4. Moraju se primjenjivati sljedeća ograničenja, uz dopuštena odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja i performansi helikoptera koji se koristi za provjeru.

Visina

normalan let

± 100 stopa (ft)

pri simuliranom otkazu motora

± 150 stopa (ft)

Putanja leta po radio sredstvu

± 10°

Smjer leta

normalan let

± 10°

pri simuliranom otkazu motora

± 15°

Brzina

polijetanje i prilaz

+ 5 čvorova

svi ostali režimi leta

± 10 čvorova

Zanošenje (Ground drift)

T.O. lebdenje I.G.E.

± 3 stope (ft)

Slijetanje bez zanošenja bočno ili unatrag

SADRŽAJ ISPITA

5. Dijelovi sekcije 4 mogu biti izvedeni na FNPT-u helikoptera ili na FFS-u helikoptera. Korištenje lista provjera helikoptera, vođenje zrakoplova, upravljanje helikopterom korištenjem vanjskih vizualnih referenci, procedure sprečavanja zaleđivanja i upravljanja greškama primjenjuju se u svim sekcijama.ODJELJAK 1.  PRIJELETNE/POSLIJELETNE PROVJERE I PROCEDURE

a

Znanje o helikopterima (npr. tehnička knjiga, gorivo, masa i ravnoteža, performanse), planiranje leta, dokumentacija, NOTAM-i, meteorologija

b

Prijeletni pregled/postupci, položaj i svrha dijelova

c

Pregled pilotske kabine, procedure pokretanja motora

d

Provjera komunikacijske i navigacijske opreme, izbor i postavljanje frekvencija

e

Prijeletne procedure, R/T postupci, održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a

f

Parkiranje, gašenje motora i poslijeletne procedure

ODJELJAK 2.  MANEVRI LEBDENJA, NAPREDNO UPRAVLJANJE UKLJUČUJUĆI OGRANIČENO PODRUČJE

a

Polijetanje i slijetanje (uzdizanje i slijetanje)

b

Vožnja po tlu (taksiranje), taksiranje u lebdenju

c

Stacionarno lebdenje s čeonim/bočnim/leđnim vjetrom

d

Zaokreti u stacionarnom lebdenju za 360° lijevi i desni (zaokreti u mjestu)

e

Manevri lebdenja prema naprijed, bočno i nazad

f

Simulirani otkaz motora u lebdenju

g

Brzo zaustavljanje u vjetar i niz vjetar

h

Slijetanje i polijetanje s nepripremljenih/kosih terena

i

Polijetanje (različiti profili)

j

Polijetanje s bočnim vjetrom i niz vjetar (ako je primjenjivo)

k

Polijetanje s maksimalnom masom polijetanja (stvarno ili simulirano)

l

Prilazi (različiti profili)

m

Polijetanje i slijetanje s ograničenom snagom

n

Autorotacije (FE će izabrati dvije od sljedećih predloženih stavki za izvođenje autorotacija - osnovna autorotacija, autorotacija brzinom najvećeg doleta, autorotacija na minimalnoj brzini, autorotacija sa zaokretom za 360°)

o

Slijetanje iz autorotacije

p

Izvođenje prinudnog slijetanja s povratom (dodavanjem) snage

q

Provjera snage, tehnika nadzora, tehnika prilaza i odleta

ODJELJAK 3.  NAVIGACIJA – PROCEDURE NA RUTI

a

Navigacija i orijentacija na različitim visinama, čitanje karata

b

Održavanje visine, brzine i smjera leta, opažanje prostora letenja, podešavanje visinomjera

c

Praćenje leta, navigacijski plan leta, kontrola potrošnje goriva, dolet s preostalom količinom goriva, ETA, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje, praćenje instrumenata

d

Promatranje meteoroloških uvjeta, procjena razvoja meteorološke situacije, planiranje promjene plana leta

e

Let po zadanoj liniji puta, određivanje položaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava

f

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a i pridržavanje pravila itd.

ODJELJAK 4.  PROCEDURE U LETU I MANEVRI SAMO PO INSTRUMENTIMA

a

Horizontalni let, kontrola pravca, visine, brzine

b

Standardni horizontalni zaokreti s nagibom do 30° u zadane smjerove, lijevi i desni za 180° do 360°

c

Penjući i spuštajući zaokreti, uključujući standardne zaokrete u zadane smjerove

d

Povratak iz nepravilnih položaja

e

Zaokreti s nagibom od 30°, sa skretanjem za 90° lijevo i desno

ODJELJAK 5.  NEREDOVNI I POSTUPCI U OPASNOSTI (SIMULIRANO GDJE JE MOGUĆE)

Primjedba (1)  Kada se ispit provodi na višemotornom helikopteru vježba simuliranog otkaza motora, uključujući prilaz i slijetanje s jednim motorom, moraju biti uključeni u provjeru.

Primjedba (2)  FE će odabrati četiri stavke od sljedećih:

a

Kvarovi motora, uključujući kvarove uređaja za automatsko doziranje goriva (governor), zaleđivanje raplinjača i motora, uljnih sistema, ako je primjenjivo

b

Kvarovi sustava goriva

c

Kvarovi električnog sustava

d

Kvarovi hidrauličnog sustava, uključujući prilaz i slijetanje bez hidraulike, ako je primjenjivo

e

Kvar glavnog rotora i/ili repnog rotora (samo na FFS-u ili kroz diskusiju)

f

Vježbe za slučaj požara, uključujući kontrolu i otklanjanje dima, ako je primjenjivo

g

Druge nestandardne i procedure u opasnosti, kao što su opisane u odgovarajućem letačkom priručniku, uključujući za višemotorne helikoptere:

Simulirani otkaz motora u polijetanju:

Prekinuto polijetanje na ili prije TDP ili sigurno prinudno slijetanje na ili prije DPATO, ubrzo nakon TDP ili DPATO

Slijetanje sa simuliranim otkazom motora:

Slijetanje ili produžavanje nakon otkaza motora prije LDP ili DPBL,

nakon LDP ili sigurno prinudno slijetanje nakon DPBL

D.    Sadržaj ispita praktične osposobljenosti za stjecanje CPL — Zračni brodovi

1. Zračni brod koji se koristi za ispit praktične osposobljenosti mora udovoljavati zahtjevima za zračne brodove koji se koriste u svrhu osposobljavanja.

2. Područje i ruta koja će se odletjeti mora biti izabrana od FE-a. Rute koje se koriste za odjeljak 3 mogu završiti na aerodromu polaska ili na drugom aerodromu i jedno odredište mora biti kontrolirani aerodrom. Ispit praktične osposobljenosti može se provesti u 2 leta. Ukupno trajanje leta/-ova mora biti najmanje 60 minuta.

3. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost:

(a) upravljanja zračnim brodom unutar njegovih ograničenja;

(b) izvođenja svih manevara s mirnoćom i preciznošću;

(c) Ispravno donošenje odluka i vođenje zrakoplova;

(d) primjene zrakoplovnog znanja; i

(e) održavanja kontrole zračnog broda u svakom trenutku na takav način da uspješan ishod procedure ili manevra nikad nije ozbiljno doveden u pitanje.

ODSTUPANJA TIJEKOM ISPITA U LETU

4. Moraju se primjenjivati sljedeća ograničenja, uz dopuštena odstupanja radi turbulentne atmosfere, kvalitete upravljanja, i performansi zračnog broda koji se koristi za ispit.

Visina

normalan let

± 100 stopa (ft)

pri simuliranom otkazu motora

± 150 stopa (ft)

Putanja leta po radio sredstvu

± 10°

Smjer leta

normalan let

± 10°

pri simuliranom otkazu motora

± 15°

SADRŽAJ ISPITA

5. Dijelovi sekcije 5 i 6 mogu biti izvedeni na FNPT-u zračnog broda ili na FFS-u zračnog broda. Korištenje lista provjera, vođenje zrakoplova, upravljanje zračnim brodom korištenjem vanjskih vizualnih referenci, procedure sprečavanja zaleđivanja i upravljanja greškama primjenjuju se u svim sekcijama.ODJELJAK 1.  PREDPOLETNE OPERACIJE (POSTUPCI) I ODLET

a

Predpoletne operacije; uključujući:

Planiranje leta, Dokumentacija, Proračun mase i ravnoteže, Meteorološko izvješće, NOTAM-i

b

Prijeletni pregled zračnog broda i održavanje

c

Procedura odveza zračnog broda, upravljanje na zemlji i polijetanje

d

Provjere performansi nakon polijetanja i podešavanje (trim)

e

Operacije u zoni aerodroma i u školskom krugu

f

Procedura odleta, podešavanje visinomjera i sprečavanje sudara (promatranje)

g

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

ODJELJAK 2.  OPĆI ZRAKOPLOVNI POSTUPCI

a

Upravljanje zračnim brodom prema vanjskim vizualnim orijentirima, uključujući pravolinijski, horizontalni, penjući i spuštajući let te promatranje okoline

b

Let na visini pritiska

c

Zaokreti

d

Strma snižavanja i penjanja

e

Let isključivo po instrumentima, uključujući:

i.  Horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta

ii.  Penjući i spuštajući zaokreti

iii.  Ispravljanje iz neuobičajenih položaja

iv.  Upotreba ograničenog broja instrumenata

f

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

ODJELJAK 3.  POSTUPCI NA RUTI

a

Upravljanje zračnim brodom prema vanjskim vizualnim orijentirima,

uzimajući u obzir dolet/izdržljivost

b

Orijentacija, čitanje karte

c

Visina, brzina, kontrola smjera aviona, promatranje

d

Podešavanje visinomjera, održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

e

Nadgledanje tijeka leta, dnevnik letenja, potrošnja goriva, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje

f

Promatranje meteoroloških uvjeta, procjena razvoja meteorološke situacije, planiranje promjene plana leta

g

Let po zadanoj liniji puta, određivanje položaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava (letenje po instrumentima), primjena promijenjenog plana leta na alternativni aerodrom (vizualno letenje)

ODJELJAK 4.  PRILAZ I SLIJETANJE

a

Postupci prilaza, postavljanje visinomjera, provjere, promatranje

b

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

c

Produžavanje s male visine

d

Normalno slijetanje, slijetanje s bočnim vjetrom (u pogodnim uvjetima)

e

Slijetanje na kratku stazu

f

Prilaz i slijetanje bez snage (jednomotorni avioni samo)

g

Slijetanje bez upotrebe zakrilaca

h

Radnje poslije leta

ODJELJAK 5.  IZVANREDNI POSTUPCI I POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI

Ovaj odjeljak se može kombinirati s odjeljcima 1. do 4.

a

Simulirani otkaz motora poslije polijetanja (na sigurnoj visini), vježba za slučaj požara

b

Otkazi opreme

c

Prisilno slijetanje (simulirano)

d

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci

e

Usmeno ispitivanje

ODJELJAK 6.  BITNE STAVKE ZA POJEDINU KLASU/TIP

Ovaj odjeljak se može kombinirati s odjeljcima 1. do 5.

a

Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini ako se ne izvodi na FFS)

b

Prilaz i produžavanje (go around) s otkazanim motorom(ima)

c

Prilaz i slijetanje sa zaustavljanjem s otkazanim motorom(ima)

d

Nepravilnosti u radu/otkazi u sistemu održavanja pritiska

e

Održavanje radio veze (komunikacije) i postupanje prema uputama ATC-a, R/T postupci, vođenje zrakoplova

f

Kako je odredio FE, bilo koja bitna stavka ispita praktične osposobljenosti za klasu/tip, ako je primjenjivo:

i.  sistemi zračnog broda

ii.  upravljane sistem za održavanje pritiska

g

Usmeno ispitivanje
Dodatak 5.

Integrirani MPL tečaj osposobljavanja

OPĆENITO

1. Cilj integriranog MPL tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti koja im je potrebna kako bi mogli obavljati poslove kopilota na višemotornim višepilotnim mlaznim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu u VFR i IFR uvjetima i stjecanje MPL.

▼M3

2. Tečaj osposobljavanja za MPL odobrava se samo ATO-u koji je dio operatora komercijalnog zračnog prijevoza koji je ishodio odobrenje u skladu s dijelom ORO ili koji ima poseban sporazum s takvim operatorom. Dozvola/odobrenje ograničeno je na tog posebnog operatora sve do završetka operaterova tečaja osposobljavanja za prijelaz.

▼B

3. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati integrirani MPL tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom tečaju osposobljavanja u ATO-u. Osposobljavanje će biti temeljeno na

4. Osposobljavanje se može dopustiti samo podnositeljima zahtjeva koji su početnici.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do razine znanja potrebne za ATPL(A);

(b) osposobljavanje za vizualno i instrumentalno letenje;

(c) osposobljavanje za MCC za rad na višepilotnim avionima; i

(d) osposobljavanje za ovlaštenje za tip.

6. Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio ili nije u mogućnosti završiti cjelokupni MPL tečaj može zatražiti od nadležnog tijela polaganje ispita iz teorijskog znanja i ispita praktične osposobljenosti za dozvolu nižih privilegija i IR, ako je ispunio primjenjive zahtjeve.

TEORIJSKO ZNANJE

7. Odobreni MPL tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora sadržavati najmanje 750 sati osposobljavanja do razine teorijskog znanja za ATPL(A), kao i broj sati koji su potrebni za teorijsko osposobljavanje za relevantno ovlaštenje za tip, u skladu s poddijelom H.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

8. Letačko osposobljavanje mora sadržavati ukupno najmanje 240 sati, komponiranih kao sati PF i PNF, u stvarnom i simuliranom letu, i mora pokrivati sljedeće 4 faze osposobljavanja:

(a) Faza 1 – Temeljne letačke vještine

Posebno osnovno osposobljavanje za jednopilotni avion.

(b) Faza 2 – Osnovna

Uvođenje višečlanih operacija i instrumentalnog leta.

(c) Faza 3 – Prijelazna

Primjena višečlanih operacija na višemotorne mlazne avione koji su certificirani kao avioni visokih performansi u skladu s dijelom 21.

(d) Faza 4 – Napredna

Osposobljavanje za ovlaštenje za tip u kompanijskom okruženju.

Letačko iskustvo u stvarnom letu mora uključivati sve zahtjeve iskustva poddijela H, osposobljavanje upset recovery, letenje noću, letenje samo isključivo prema instrumentima i iskustvo potrebno za postizanje relevantnog vođenja zrakoplova.

MCC zahtjevi moraju biti uklopljeni u relevantne faze iznad.

Osposobljavanje u asimetričnom letu mora se obaviti na avionu ili na FFS-u.

9. Svaka faza osposobljavanja u programu letačkog osposobljavanja mora biti sastavljena i od utvrđivanja znanja i od segmenata praktičnog osposobljavanja.

10. Tečaj osposobljavanja mora uključivati proces kontinuirane procjene programa osposobljavanja i kontinuiranu procjenu učenika koji slijede spomenuti program. Procjena mora osigurati:

(a) da su kompetencije i povezana procjena relevantni poslu kopilota u višečlanim operacijama aviona; i

(b) da učenici steknu potrebne kompetencije progresivno i na zadovoljavajući način.

11. Tečaj osposobljavanja mora uključivati najmanje 12 polijetanja i slijetanja kako bi se osigurala sposobnost. Navedena polijetanja i slijetanja moraju se obaviti pod nadzorom instruktora u avionu za koji se stječe ovlaštenje za tip.

RAZINA PROCJENE

12. Podnositelj zahtjeva za MPL mora dokazati uspješnost u svih 9 jedinica sposobnosti kako je naznačeno u stavku 13 ispod, na naprednoj razini sposobnosti koja je potrebna za obavljanje poslova i interakciju/međudjelovanje kao kopilot u mlazno pogonjenom višepilotnom avionu, u vizualnim i instrumentalnim uvjetima. Procjena mora potvrditi da je kontrola nad avionom ili situacijom održana svo vrijeme, kako bi se osigurao uspješan ishod procedure ili manevra. Podnositelj zahtjeva mora dosljedno dokazati znanje, sposobnosti i stavove koji su potrebni za sigurno izvođenje operacija na primjenjivom tipu aviona, u skladu s MPL kriterijima uspješnosti.

JEDINICE SPOSOBNOSTI

13. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost u sljedećih 9 jedinica sposobnosti:

1. primjenjivanje elemenata ljudskih mogućnosti, uključujući elemente upravljanja greškama;

2. izvođenje operacija na avionu dok je avion na zemlji;

3. izvođenje polijetanja;

4. izvođenje penjanja;

5. izvođenje krstarenja;

6. izvođenje snižavanja;

7. izvođenje prilaza;

8. izvođenje slijetanja; i

9. izvođenje poslova nakon slijetanja i nakon leta aviona.

SIMULIRANI LET

14. Minimalni zahtjevi za FSTD-ove:

(a) Faza 1 – Temeljne letačke vještine

E-osposobljavanje i uređaji za provođenje dijela zadataka odobreni od nadležnog tijela koji imaju sljedeće karakteristike:

 uključuju dodatnu opremu koja nije uobičajeno vezana sa stolnim računalima, poput funkcionalnih replika komanda potiska (throttle quadrant), palica za upravljanje (side-stick controller); ili FMS tipkovnica, i

 uključujući psihomotorne aktivnosti s odgovarajućom primjenom sile i vremenom mjerenja reakcije.

(b) Faza 2 – Osnovna

FNPT II MCC koji predstavlja generički višemotorni mlazno pogonjen avion.

(c) Faza 3 – Prijelazna

FSTD koji predstavlja višemotorni mlazno pogonjen avion za čije upravljanje je potreban i kopilot i kvalificiran za standard adekvatan razini B, koji dodatno uključuje:

 vizualni sustav kokpita za dan/sumrak/noć s minimalnim usporednim vidnim poljem koje pruža svakom pilotu 180 stupnjeva vodoravne i 40 stupnjeva okomite vidljivosti; i

 simulaciju ATC okruženja.

(d) Faza 4 – Napredna

FFS koji je potpuno ekvivalentan razini D ili razini C s poboljšanim vizualnim sustavom za dan, uključujući simulaciju ATC okruženja.
Dodatak 6.

Modularni tečajevi osposobljavanja za IR

A.    Modularni IR(A) - tečaj osposobljavanja

OPĆENITO

1. Cilj modularnog IR(A) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za upravljanje avionom u IFR-u i u IMC uvjetima. Tečaj se sastoji od dva modula, koji se mogu pohađati svaki zasebno ili kombinirano:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul se sastoji od 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od čega do 5 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na BITD-u, FNPT I-u ili II, ili na FFS-u. Nakon završetka modula osnovnog instrumentalno letenja, Podnositelju zahtjeva se mora izdati certifikat o završetku osposobljavanja.

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul sastoji se od preostalog dijela programa osposobljavanja za IR(A), 40 sati instrumentalnog naleta s instruktorom na jednomotornom avionu ili 45 sati instrumentalnog naleta s instruktorom na višemotornom avionu, i tečaj teorijskog znanja za IR(A).

▼M3

2. Kandidat koji želi pohađati modularni tečaj za stjecanje ovlaštenja IR(A) mora posjedovati PPL(A) ili CPL(A) dozvolu. Podnositelj zahtjeva za modul proceduralnog instrumentalnog letenja, koji nije imatelj CPL(A), mora posjedovati certifikat o završenom osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog letenja.

ATO osigurava da je podnositelj zahtjeva za tečaj višemotornog IR(A), koji nema ovlaštenje za klasu ili tip za višemotorni avion, završio osposobljavanje za višemotorni avion kako je navedeno u poddijelu H prije započinjanja letačkog osposobljavanja za IR(A).

▼B

3. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modul proceduralnog instrumentalnog letenja modularnog IR(A) tečaja osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom odobrenom tečaju osposobljavanja. Prije započinjanja osposobljavanja za modul proceduralnog instrumentalnog letenja ATO mora osigurati sposobnost podnositelja zahtjeva u osnovnim instrumentalnim letačkim vještinama. Ako je potrebno, mora se pristupiti osposobljavanju za osvježenje znanja.

4. Tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora se završiti unutar 18 mjeseci. Modul proceduralnog instrumentalnog letenja i ispit praktične osposobljenosti mora se završiti unutar razdoblja valjanosti uspješno položenih ispita iz teorijskog znanja.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR razine znanja;

(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni modularni IR(A) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 150 sati osposobljavanja za teorijsko znanje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7. Jednomotorni IR(A) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od čega najviše do 20 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I, ili najviše do 35 sati na FFS-u ili FNPT-u II. Najviše 10 sati od instrumentalnog naleta na uređaju na FNPT-u II ili FFS-u može biti izvedeno na FNPT-u I.

8. Višemotorni IR(A) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 55 sati instrumentalnog naleta s instruktorom,od čega najviše do 25 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I, ili najviše do 40 sati na FFS-u ili FNPT-u II. Najviše 10 sati od instrumentalnog naleta na uređaju na FNPT-u II ili FFS-u može biti izvedeno na FNPT-u I. Preostali dio osposobljavanja za instrumentalno letenje mora uključivati najmanje 15 sati na višemotornim avionima.

9. Imatelj jednomotornog IR(A), koji je isto imatelj višemotornog ovlaštenja za klasu ili tip, a koji želi steći višemotorni IR(A) po prvi puta, mora završiti tečaj u ATO-u koji sadržava najmanje 5 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje na višemotornim avionima, od čega 3 sata mogu biti na FFS-u ili FNPT II-u.

10.1. Imatelju CPL(A) ili imatelju certifikata o završenom osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog letenja može se umanjiti ukupan broj sati osposobljavanja zahtjevan u stavku 7 ili 8 gore za 10 sati.

▼M3

10.2. Imatelju IR(H) može se smanjiti ukupan zahtijevani broj sati osposobljavanja naveden u prethodnim stavcima 7. ili 8. na 10 sati.

▼B

10.3. Ukupno osposobljavanje za instrumentalno letenje u avionu mora biti usklađeno s stavkom 7 ili 8, kako odgovara.

11. Do ispita praktične osposobljenosti za IR(A), letačko osposobljavanje mora sadržavati:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja: Procedure i manevri za osnovni instrumentalni let koje pokrivaju najmanje:

osnovni instrumentalni let bez vanjskih vizualnih pomagala:

 horizontalni let

 penjanje

 spuštanje

 okreti u ravnom letu, penjanju, spuštanju;

instrumentalni uzorak;

oštri zaokret;

radionavigacija;

ispravak neuobičajenih položaja;

upotreba ograničenog broja instrumenata;

prepoznavanje i vađenje iz početne faze i faze potpunog sloma uzgona;

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja:

i. prijeletne postupke za IFR letenje, uključujući korištenje priručnika za letenje i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

ii. postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje za:

 prijelaz iz vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja,

 standardne instrumentalne odlaske i prilaze,

 IFR postupke na ruti,

 postupke za krug čekanja,

 instrumentalne prilaze do određenih minimuma,

 postupke prekinutog prilaza,

 slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug;

iii. manevre u letu i određene karakteristike leta;

iv. ako je potrebno, upravljanje višemotornim avionom u navedenim vježbama, uključujući letove isključivo po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog motora te gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode na FFS-u ili FNPT-u II).

▼M3

A.a.    IR(A) – Modularni tečaj letačkog osposobljavanja na temelju stjecanja vještina

OPĆENITO

1. Svrha je modularnog tečaja letačkog osposobljavanja na temelju stjecanja vještina osposobiti imatelje dozvole PPL ili CPL za stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje, uzimajući u obzir prethodna iskustva i osposobljavanja za instrumentalno letenje. Tečaj je osmišljen tako da kandidatima omogući stjecanje potrebne razine stručnosti za upravljanje zrakoplovima u skladu s pravilima IFR i u uvjetima IMC. Kombinacija je osposobljavanja za instrumentalno letenje sa instruktorom IRI(A) ili FI(A) ovlaštenim za osposobljavanje za IR i letačkog osposobljavanja unutar organizacije ATO.

2. Kandidat koji želi pohađati takav modularni tečaj temeljen na stjecanju vještina za ovlaštenje IR(A) mora posjedovati PPL(A) ili CPL(A) dozvolu.

3. Teorijsko osposobljavanje mora se završiti u roku od 18 mjeseci. Osposobljavanje za instrumentalno letenje i ispit praktične osposobljenosti moraju se obaviti u razdoblju valjanosti položenih teorijskih ispita.

4. Tečaj obuhvaća:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebnih za stjecanje ovlaštenja IR(A);

(b) instrumentalno letačko osposobljavanje.

TEORIJSKO ZNANJE

5. Odobreno modularno osposobljavanje za IR(A) na temelju stjecanja vještina iznosi najmanje 80 sati teorijskog osposobljavanja. Tečaj teorijskog osposobljavanja može obuhvaćati rad na računalu i elemente e-učenja. U skladu s ORA.ATO.305, treba osigurati minimalno trajanje poduke u učionici.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

6. Metoda stjecanja ovlaštenja IR(A) u okviru ovog modularnog tečaja zasniva se na stjecanju vještina. Međutim, kandidat mora ispunjivati minimalne uvjete navedene u nastavku. Za stjecanje potrebnih vještina može biti potrebno dodatno osposobljavanje.

(a) Modularni tečaj osposobljavanja za ovlaštenje IR(A) zasnovan na stjecanju vještina za jednomotorni avion sastoji se od najmanje 40 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih je do 10 sati instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT I ili do 25 sati u FFS-u ili FNPT II. Najviše 5 sati instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT II ili FFS-u može biti odrađeno na FNPT I.

i. Ako je kandidat:

(A) završio instrumentalno letačko osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A) ovlaštenim za osposobljavanje za IR ili

(B) već obavio nalet prema IFR pravilima kao PIC na avionima, u skladu s ovlaštenjem s privilegijom letenja prema IFR pravilima i u IMC uvjetima

ti se sati mogu priznati u okviru prethodnih 40 sati do najviše 30 sati,

ii. Ako je kandidat već odradio instrumentalni nalet s instruktorom, izuzev onih navedenih u prethodnoj točki (a) podtočki i., ti se sati mogu priznati u okviru potrebnih 40 sati do najviše 15 sati.

iii. Letačko osposobljavanje u svakom slučaju uključuje najmanje 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom u avionu u ATO-u.

iv. ukupno trajanje instrumentalnog osposobljavanja s instruktorom ne smije iznositi manje od 25 sati.

(b) Modularni tečaj osposobljavanja za ovlaštenje IR(A) zasnovan na stjecanju vještina za višemotorni avion sastoji se od najmanje 45 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih do 10 sati instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT I, ili do 30 sati u FFS-u ili FNPT II. Najviše 5 sati instrumentalnog naleta na zemlji u FNPT II ili FFS može biti odrađeno na FNPT I.

i. Ako je kandidat:

(A) završio instrumentalno letačko osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A) ovlaštenim za osposobljavanje za IR ili

(B) je već odradio nalet prema IFR pravilima kao PIC na avionu, u skladu s ovlaštenjem s privilegijom letenja prema IFR pravilima i u IMC uvjetima

ti se sati mogu priznati u okviru prethodnih 45 sati do najviše 35 sati.

ii. Ako je kandidat već odradio instrumentalni nalet s instruktorom, izuzev onih navedenih u gornjoj točki (a) podtočki i., ti se sati mogu priznati u okviru potrebnih 45 sati do najviše 15 sati.

iii. Letačko osposobljavanje u svakom slučaju mora iznositi najmanje 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom u višemotornom avionu u ATO-u.

iv. Ukupno trajanje instrumentalnog osposobljavanja s instruktorom ne smije biti manje od 25 sati, od kojih najmanje 15 sati mora biti odrađeno u višemotornom avionu.

(c) Za utvrđivanje broja sati za priznavanje te potreba za osposobljavanjem kandidat mora obaviti procjenu s provjere u letu kod prijema na osposobljavanje u ATO-u.

(d) Letačko instrumentalno osposobljavanje s instruktorom IRI(A) ili FI(A), u skladu s prethodnom točkom (a) podtočkom i. ili (b) podtočkom i., dokumentirano je u posebnoj evidenciji osposobljavanja uz potpis instruktora.

7. Letačko osposobljavanje za modularno stjecanje vještina za ovlaštenje IR(A) uključuje:

(a) procedure i manevre za osnovni instrumentalni let koji obuhvaćaju najmanje:

i. osnovni instrumentalni let bez vanjskih vizualnih pomagala;

ii. horizontalni let;

iii. penjanje;

iv. spuštanje;

v. okrete u ravnom letu, penjanje i spuštanje;

vi. instrumentalni uzorak;

vii. oštri zaokret;

viii. radionavigaciju;

ix. povratak s neuobičajenih visina;

x. ograničeni panel i

xi. prepoznavanje i povratak s djelomičnog i punog prevlačenja;

(b) prijeletne postupke za IFR, uključujući korištenje letačkog priručnika i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

(c) postupke i manevre za operacije IFR u normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje za:

i. prijelaz s vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja;

ii. standardne instrumentalne odlaske i prilaze;

iii. postupke IFR na ruti;

iv. postupke za krug čekanja;

v. instrumentalne prilaze do određenih minimuma;

vi. postupke prekinutog prilaza i

vii. slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug;

(d) manevre u letu i određene karakteristike leta;

(e) ako je potrebno, upravljanje višemotornim avionom u navedenom osposobljavanju, uključujući;

i. letove isključivo s pomoću instrumenata sa simulacijom otkazivanja jednog motora;

ii. gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode u simulatoru letenja ili FNPT II).

8. Kandidatima za stjecanje vještina u sklopu modularnog osposobljavanja modularno za ovlaštenje IR(A) koji imaju dozvolu PPL ili CPL iz dijela FCL te valjano ovlaštenje IR(A) koje je, u skladu s odredbama iz Priloga 1. Čikaškoj konvenciji, izdala treća zemlja, mogu se u cijelosti priznati zahtjevi vezani uz tečaj osposobljavanja iz stavka 4. kako bi mu se izdalo ovlaštenje IR(A), kandidat:

(a) mora uspješno položiti ispit praktične osposobljenosti za ovlaštenje IR(A) u skladu s Dodatkom 7.;

(b) tijekom ispita praktične osposobljenosti dokazati ispitivaču da posjeduje odgovarajuću razinu teorijskog znanja iz zrakoplovnog prava, meteorologije te planiranja i provedbe leta (IR) i

(c) mora posjedovati minimalno iskustvo od najmanje 50 sati naleta po IFR pravilima, kao PIC aviona.

PROCJENA S PROVJERE U LETU KOD PRIJEMA NA OSPOSOBLJAVANJE

9. Sadržaj i trajanje procjene s provjere u letu kod prijema na osposobljavanje utvrđuje ATO na temelju prethodnog instrumentalnog letačkog iskustva kandidata.

VIŠEMOTORNI AVIONI

10. Imatelj ovlaštenja IR(A) za jednomotorne avione koji posjeduje i ovlaštenje za klasu ili tip višemotornih aviona, a želi po prvi put steći ovlaštenje IR(A) za višemotorne avione, mora završiti tečaj u ATO-u koji obuhvaća najmanje 5 sati instrumentalnog naleta s instruktorom u višemotornim avionima, od kojih 3 sata može biti u FFS-u ili FNPT II, te mora položiti ispit praktične osposobljenosti.

▼B

B.    Modularni IR(H) tečaj osposobljavanja

1. Cilj modularnog IR(H) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za upravljanje helikopterom u IFR-u i u IMC uvjetima.

▼M3

2. Podnositelj zahtjeva za modularni tečaj za IR(H) mora posjedovati PPL(H)-a ili CPL(H)-a ili ATPL(H)-a. Prije započinjanja faze IR(H) tečaja osposobljavanja na zrakoplovu, podnositelj zahtjeva mora posjedovati ovlaštenje za tip helikoptera koji će se koristiti za ispit praktične osposobljenosti za IR(H) ili završeno odobreno osposobljavanje za ovlaštenje za tip na tom tipu. Podnositelj zahtjeva mora posjedovati certifikat o uspješno završenom MCC-u ako se ispit praktične osposobljenosti bude provodio u višepilotnim uvjetima.

▼B

3. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modularni IR(H) tečaj osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom odobrenom tečaju osposobljavanja.

4. Tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora se završiti unutar 18 mjeseci. Letačko osposobljavanje i ispit praktične osposobljenosti mora se završiti unutar razdoblja valjanosti uspješno položenih ispita iz teorijskog znanja.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR razine znanja;

(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni modularni IR(H) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 150 sati osposobljavanja.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7. Jednomotorni IR(H) tečaj mora sadržavati najmanje 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od čega:

(a) do 20 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I(H) ili (A). Navedenih 20 sati naleta osposobljavanja na FNPT-u I(H) ili (A) može se zamijeniti s 20 sati naleta osposobljavanja za IR(H) na avionu, koji je odobren za ovaj tečaj; ili

(b) do 35 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FTD-u 2/3, FNPT-u II/III ili FFS-u helikoptera.

Osposobljavanje za instrumentalno letenje mora uključivati najmanje 10 sati na IFR certificiranom helikopteru.

8. Višemotorni IR(H) tečaj mora sadržavati najmanje 55 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od čega;

(a) do 20 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I (H) ili (A). Navedenih 20 sati naleta osposobljavanja na FNPT-u I (H) ili (A) može se zamijeniti s 20 sati naleta osposobljavanja za IR(H) na avionu, koji je odobren za ovaj tečaj; ili

(b) do 40 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju FTD-u 2/3, FNPT-u II/III ili FFS-u helikoptera.

Osposobljavanje za instrumentalno letenje mora uključivati najmanje 10 sati na IFR certificiranom višemotornom helikopteru.

9.1. Imateljima ATPL(H) će se umanjiti teorijsko osposobljavanje za 50 sati.

▼M3

9.2. Imatelju IR(A) može se smanjiti ukupan broj sati osposobljavanja na 10 sati.

▼M3

9.3. Imatelju PPL(H)-a s ovlaštenjem za noćno letenje za helikopter ili imatelju CPL(H) ukupan iznos potrebnog instrumentalnog naleta u okviru obuke može biti umanjen za 5 sati.

▼B

10. Do ispita praktične osposobljenosti za IR(A), letačko osposobljavanje mora sadržavati:

(a) prijeletne postupke za IFR letove, uključujući korištenje priručnika za letenje i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

(b) postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, pokrivajući najmanje:

prijelaz iz vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja,

standardne instrumentalne odlaske i prilaze,

rutne IFR postupke,

postupke za krug čekanja,

instrumentalne prilaze do određenih minimuma,

postupke prekinutog prilaza,

slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug;

(c) manevre u letu i određene karakteristike leta;

(d) ako je potrebno, upravljanje višemotornim helikopterom u gore navedenim vježbama, uključujući letove isključivo po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog motora te gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na FFS-u ili FNPT-u II ili FTD-u 2/3).

C.    Modularni IR(As) tečaj osposobljavanja

OPĆENITO

1. Cilj modularnog IR(As) tečaja osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za upravljanje zračnih brodova u IFR-u i u IMC uvjetima. Tečaj se sastoji od dva modula, koji se mogu pohađati svaki zasebno ili kombinirano:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul se sastoji od 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od čega do 5 sati može biti instrumentalni naleta na uređaju na BITD-u, FNPT I-u ili II, ili na FFS-u. Nakon završetka modula osnovnog instrumentalno letenja, podnositelju zahtjeva se mora izdati certifikat o završetku osposobljavanja.

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul sastoji se od preostalog dijela programa osposobljavanja za IR(As), 25 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, i tečaja teorijskog znanja za IR(As).

2. Podnositelj zahtjeva za modularni IR(As) tečaj osposobljavanja mora biti imatelj PPL(As) s ovlaštenjem za noćno letenje ili CPL(As). Podnositelj zahtjeva za modul proceduralnog instrumentalnog letenja, a koji nije imatelj CPL(As), mora biti imatelj certifikata o završenom osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog letenja.

3. Podnositelj zahtjeva koji želi pohađati modul proceduralnog instrumentalnog letenja modularnog IR(As) tečaja osposobljavanja mora završiti sve faze osposobljavanja u jednom kontinuiranom odobrenom tečaju osposobljavanja. Prije započinjanja osposobljavanja za modul proceduralnog instrumentalnog letenja, ATO mora osigurati sposobnost podnositelja zahtjeva u osnovnim instrumentalnim letačkim vještinama. Ako je potrebno, mora se pristupiti osposobljavanju za osvježenje znanja.

4. Tečaj osposobljavanja za teorijsko znanje mora se završiti unutar 18 mjeseci. Modul proceduralnog instrumentalnog letenja i ispit praktične osposobljenosti mora se završiti unutar razdoblja valjanosti uspješno položenih ispita iz teorijskog znanja.

5. Tečaj mora sadržavati:

(a) osposobljavanje za teorijsko znanje do IR razine znanja;

(b) osposobljavanje za instrumentalno letenje.

TEORIJSKO ZNANJE

6. Odobreni modularni IR(As) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 150 sati osposobljavanja za teorijsko znanje.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7. Modularni IR(As) tečaj osposobljavanja mora sadržavati najmanje 35 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od čega do 15 sati može biti instrumentalni nalet na uređaju na FNPT-u I, ili do 20 sati na FFS-u ili FNPT II-u. Najviše do 5 sati instrumentalnog naleta na uređaju može se izvoditi na FNPT-u I.

8. Imatelj CPL(As) ili imatelj certifikata o završenom tečaju za osnovni instrumentalni letački modul može imati ukupan broj sati osposobljavanja zahtijevanog u stavku 7 umanjen za 10 sati. Ukupno letačko osposobljavanje za instrumentalno letenje mora biti usklađeno sa stavkom 7.

9. Ako je podnositelj zahtjeva imatelj IR u drugoj kategoriji zrakoplova ukupan zahtijevani broj sati letačkog osposobljavanja može se umanjiti za 10 sati na zračnim brodovima.

10. Do ispita praktične osposobljenosti za IR(A), letačko osposobljavanje mora sadržavati:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja:

Procedure i manevri za osnovni instrumentalni let koji pokrivaju najmanje:

osnovno instrumentalno letenje bez vanjskih vizualnih pomagala:

 horizontalni let,

 penjanje,

 spuštanje,

 okreti u ravnom letu, penjanju, spuštanju;

instrumentalni uzorak;

radionavigacija;

ispravak neuobičajenih položaja;

upotreba ograničenog broja instrumenata;

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja:

i. prijeletne postupke za IFR letenje, uključujući korištenje priručnika za letenje i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

ii. postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, koje pokrivaju najmanje:

 prijelaz iz vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja,

 standardne instrumentalne odlaske i prilaze,

 IFR postupke na ruti,

 postupke za krug čekanja,

 instrumentalne prilaze do određenih minimuma,

 postupke prekinutog prilaza,

 slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug;

iii. manevre u letu i određene karakteristike leta;

iv. ako je potrebno, upravljanje zračnim brodom u navedenim vježbama, uključujući letove isključivo po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog motora te gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode na FFS-u ili FNPT-u II).
Dodatak 7.

IR ispit praktične osposobljenosti

1. Podnositelj zahtjeva za IR mora biti provjeren na istom tipu ili klasi aviona na kojem je bio osposobljavan.

2. Podnositelj zahtjeva mora uspješno položiti sve relevantne sekcije provjere. Ako ne zadovolji bilo koju stavku u sekciji, smatra se da tu odjeljak nije zadovoljio. Ako podnositelj zahtjeva ne položi više od jedne sekcije, podnositelj zahtjeva će morati ponovno pristupiti polaganju cijele provjere. Podnositelj zahtjeva koji je pao samo jednu odjeljak, polagat će ponovno samo tu odjeljak. Ako kod ponovnog polaganja podnositelj zahtjeva nije položio bilo koju odjeljak, uključujući i onu koju je pao na prethodnom polaganju, Podnositelj zahtjeva će morati ponovno polagati cijelu provjeru ponovno. Sve relevantne sekcije provjere praktične osposobljenosti. Podnositelj zahtjeva sve sekcije provjere mora položiti u razdoblju od 6 mjeseci. Ako ne položi sve relevantne sekcije provjere u dva pokušaja, podnositelj zahtjeva će biti poslan na dodatno osposobljavanje.

3. Dodatno osposobljavanje može biti potrebno ako provjera nije uspješno položena. Broj polaganja provjere praktične osposobljenosti nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE

4. Provjerom se simulira stvaran let. Rutu kojom će se letjeti će odabrati ispitivač na provjeri. Važan element je sposobnost podnositelja zahtjeva da isplanira i provede let koristeći dobiveni brifing materijal. Podnositelj zahtjeva mora obaviti pripremu leta i osigurati da su sva potrebna oprema i dokumentacija za izvršenje leta u avionu. Let mora trajati najmanje 1 sat.

5. Ako podnositelj zahtjeva odluči prekinuti ispit praktične osposobljenosti iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, podnositelj zahtjeva će ponoviti cijeli ispit praktične osposobljenosti. Ako je let prekinut iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim, provjerit će se samo one sekcije koje nisu obavljene.

6. Prema nahođenju ispitivača, bilo koji manevar ili procedura ispita se može jednom ponoviti. Ispitivač može prekinuti ispit u bilo kojoj fazi ispita ako ustanovi da je potrebno ponoviti cijeli ispit.

7. Podnositelj zahtjeva mora upravljati zrakoplovom s pozicije gdje može obavljati sve zadaće zapovjednika zrakoplova, te će izvoditi ispit kao da nema drugih članova posade. Ispitivač neće sudjelovati niti u jednom dijelu operiranja zrakoplovom, osim ako je potrebno da intervenira u interesu sigurnosti, ili kako bi se izbjegao nepotrebni zastoj ostalog prometa. Odgovornost za let se mora uskladiti s nacionalnim zakonodavstvom.

8. Visinu odluke, minimalnu visinu poniranja i točku neuspjelog prilaza će odrediti podnositelj zahtjeva i usuglasiti s ispitivačem.

9. Podnositelj zahtjeva za IR će ukazivati ispitivaču provjere i zadaće koje izvodi, uključujući identifikaciju radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenim check listama za zrakoplov na kojem se provodi ispit. Tijekom predpoletne provjere, za ispit podnositelj zahtjeva mora obaviti podešavanje snage i brzine. Podatke o performansama za polijetanje, prilaz i slijetanje podnositelj zahtjeva mora izračunati sukladno operativnom priručniku ili letačkom priručniku zrakoplova kojim se koristi.

ODSTUPANJA TIJEKOM LETAČKOG ISPITA

10. Podnositelj zahtjeva mora dokazati sposobnost da:

upravlja zrakoplovom unutar njegovih ograničenja;

izvodi sve manevre glatko i precizno;

pokazuje dobru prosudbu i vođenje zrakoplova;

primjenjuje aeronautička znanja; i

Održava kontrolu zrakoplova cijelo vrijeme u takvoj mjeri da siguran ishod procedure ili manevra ni u jednom trenutku ne dolazi u pitanje.

11. Primjenjuju se sljedeća ograničenja, ispravljena kako bi se dopustilo odstupanje radi turbulencije i kvalitete upravljanja i performanse zrakoplova koji se koristi.

Visina

Općenito

±100 stopa

Početak prekinutog prilaza na visini odluke

+50 stopa/-0 stopa

Minimalna visina poniranja/MAP/visine

+50 stopa/-0 stopa

Putanja

Po radio sredstvu

±5°

Precizni prilaz

pola otklona, azimut i ravnina poniranja

Smjer leta

Sa svim ispravnim motorima

±5°

Pri simuliranom otkazu motora

±10°

Brzina

Sa svim ispravnim motorima

±5 čvorova

Pri simuliranom otkazu motora

+10 čvorova/-5 čvorova

SADRŽAJ ISPITAAvioni

Korištenje check liste, letačke vještine, postupci protiv odleđivanja i odleđivanja itd. primjenjivi u svim odjeljcima

ODJELJAK 1. —  PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET

a

Korištenje letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performansi, mase i ravnoteže

b

Korištenje dokumenata servisa zračnog prometa, meteoroloških dokumenata

c

Priprema ATC plana leta, IFR plan leta/log

d

Prepoletni pregled

e

Meteorološki minimumi

f

Taksiranje

g

Pretpoletni brifing. Polijetanje

((°))

Prijelaz na instrumentalni let

((°))

Postupci instrumentalnog odleta, podešavanje visinomjera

((°))

Suradnja s ATC — usklađenost, R/T procedure

ODJELJAK 2. —  OPĆE UPRAVLJANJE ((°))

a

Upravljanje avionom koristeći isključivo instrumente, uključujući: horizontalni let pri različitim brzinama, trim

b

Penjući i ponirući zaokreti s održavanjem Rate 1 zaokreta

c

Vraćanje iz neuobičajenih položaja, uključujući zaokreti od 45° stupnjeva i oštri ponirući zaokreti

(1)

Povratak iz prevlačenja u horizontalni let, penjući/ponirući zaokreti u konfiguraciju za slijetanje

e

Ograničeni panel: stabilizirajuće penjanje ili poniranje, horizontalni zaokreti at Rate 1 u dani smjer leta, vraćanje iz neuobičajenih položaja — primjenjivo samo za avion

ODJELJAK 3. —  IFR POSTUPCI NA RUTI ((°))

a

Praćenje, uključujući presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV

b

Korištenje radionavigacijskih uređaja

c

Horizontalni let, kontrola smjera letenja, visina i brzina, postavke snage, tehnike trimanja

d

Postavke visinomjera

e

Mjerenje vremena i revizija predviđenog vremena dolaska (ETA) (čekanje na ruti, ako je potrebno)

f

Nadzor napretka leta, zapisi s leta, potrošnja goriva, upravljanje sustavima

g

Procedure zaštite od zaleđivanja, ako je potrebno simulirati

h

Suradnja s ATC — usklađenost, R/T procedure

ODJELJAK 4. —  PROCEDURE PRECIZNOG PRILAZA ((°))

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Brifing za slijetanje i polijetanje, uključujući provjere poniranja/prilaza/slijetanja

((+))

Procedure kruga čekanja

e

Usklađenost s objavljenim procedurama prilaza

f

Tempiranje prilaza

g

Visina, brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

((+))

Prekinuti prilaz

((+))

Procedura prekinutog prilaza/slijetanje

j

Suradnja s ATC — usklađenost, R/T procedure

ODJELJAK 5. —  PROCEDURE NEPRECIZNOG PRILAZA ((°))

a

Podešavanje i provjera navigacijskih sredstava, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Brifing za slijetanje i polijetanje, uključujući provjere poniranja/prilaza/slijetanja

((+))

Procedure kruga čekanja

e

Usklađenost s objavljenim procedurama prilaza

f

Tempiranje prilaza

g

Brzina, kontrola brzine i smjera (stabilizirani prilaz)

((+))

Prekinuti prilaz

((+))

Procedura prekinutog prilaza/slijetanje

j

Suradnja s ATC — usklađenost, R/T procedure

ODJELJAK 6. —  LET S NEOPERATIVNIM MOTOROM (samo višemotorni avioni) ((°))

a

Simulirani otkaz motora poslije polijetanja i tijekom prekinutog prilaza

b

Prilaz, prekinuti prilaz i proceduralni prekinuti prilaz s jednim neoperativnim motorom

c

Prilaz i slijetanje s jednim neoperativnim motorom

d

Suradnja s ATC — usklađenost, R/T procedure

(*)   Može biti obavljeno u FFS, FTD 2/3 ili FNPT II

(+)  Može biti obavljeno ili u odjeljku 4. ili odjeljku 5.

(°)  Mora biti obavljeno samo koristeći instrumenteHelikopteri

Korištenje check liste, letačke vještine, postupci protiv odleđivanja i odleđivanja itd. primjenjivi u svim sekcijama

ODJELJAK 1. —  PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET

a

Korištenje letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performanse, mase i ravnoteže

b

Korištenje dokumenata servisa zračnog prometa, meteoroloških dokumenata

c

Priprema ATC plana leta, IFR plan leta/log

d

Pretpoletni pregled

e

Meteorološki minimumi

f

Taksiranje/Zračno taksiranje u sukladnosti s ATC ili instrukcijama instruktora

g

Pretpoletni brifing. Procedure i provjere

h