EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0582-20210101

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/2021-01-01

02011R0582 — HR — 01.01.2021 — 012.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 582/2011

od 25. svibnja 2011.

o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

( L 167 25.6.2011, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 64/2012 od 23. siječnja 2012.

  L 28

1

31.1.2012

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 136/2014 оd 11. veljače 2014.

  L 43

12

13.2.2014

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 133/2014 оd 31. siječnja 2014.

  L 47

1

18.2.2014

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 627/2014 оd 12. lipnja 2014.

  L 174

28

13.6.2014

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1718 оd 20. rujna 2016.

  L 259

1

27.9.2016

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1347 оd 13. srpnja 2017.

  L 192

1

24.7.2017

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2400 оd 12. prosinca 2017.

  L 349

1

29.12.2017

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/932 оd 29. lipnja 2018.

  L 165

32

2.7.2018

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1939 оd 7. studenoga 2019.

  L 303

1

25.11.2019

 M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1181 оd 7. kolovoza 2020.

  L 263

1

12.8.2020


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 012, 15.1.2021,  3 (2019/1939)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 582/2011

od 25. svibnja 2011.

o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom određuju mjere za provedbu članaka 4., 5., 6. i 12. Uredbe (EZ) br. 595/2009.

Ona isto tako mijenja Uredbu (EZ) br. 595/2009 i Direktivu 2007/46/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„sustav motora” znači motor, sustav kontrole emisije i komunikacijsko sučelje (oprema i poruke) između jedne ili više elektroničkih upravljačkih jedinica sustava motora (dalje u tekstu: ECU, Electronic Control Unit) i bilo koje druge upravljačke jedinice pogonskog sklopa ili vozila;

(2) 

„program skupljanja sati rada” znači ciklus starenja i razdoblje skupljanja sati rada za određivanje faktora pogoršanja za porodicu motora s obzirom na sustav za naknadnu obradu ispušnih plinova;

(3) 

„porodica motorâ” znači proizvođačevo razvrstavanje motorâ koji po svojoj konstrukciji, kako je utvrđeno u odjeljku 6. Priloga I., imaju slične značajke emisija ispušnih plinova; svi članovi porodice su u skladu s primjenljivim graničnim vrijednostima emisija;

(4) 

„tip motora” znači kategorija motora koja se ne razlikuje u bitnim značajkama koje su određene u Prilogu 4. dodatku I.;

(5) 

„tip vozila s obzirom na emisije ►M10  ————— ◄ ” znači skupina vozila koja se ne razlikuju u bitnim značajkama motora i vozila određenim u Prilogu I. dodatku 4.

(6) 

„sustav deNOx” znači sustav selektivne katalitičke redukcije (dalje u tekstu: SCR, Selective Catalytic Reduction), apsorber NOx, pasivni ili aktivni katalizator NOx ili neki drugi sustav za naknadnu obradu ispušnih plinova namijenjen za smanjivanje emisije dušikovih oksida (NOx);

(7) 

„sustav za naknadnu obradu ispušnih plinova” znači katalizator (oksidacijski, trostrukog djelovanja ili neki drugi), filtar čestica, sustav deNOx, kombinirani filtar za deNOx i čestice ili neki drugi uređaj za smanjivanje emisije koji je ugrađen iza motora;

(8) 

„sustav ugrađene dijagnostike” ili „OBD sustav” znači sustav u vozilu ili motoru koji ima sposobnost:

(a) 

otkrivanja neispravnosti koje utječu na značajke emisije sustava motora; i

(b) 

upozoravanja na njihovu pojavu pomoću upozornog sustava; i

(c) 

određivanja vjerojatnog područja neispravnosti pomoću podataka pohranjenih u memoriji računala i prijenosa tih podataka izvan vozila;

▼M4

(9) 

„namjerno pokvaren sastavni dio ili sustav” (dalje u tekstu: „QDC”, Qualified Deteriorated Component) znači sastavni dio ili sustav koji je bio namjerno pokvaren ubrzanim starenjem ili rukovanjem na nadzirani način i koji je tijelo za homologaciju prihvatilo u skladu s odredbama iz Priloga 9.B Uredbi UNECE br. 49 za uporabu pri dokazivanju učinkovitosti sustava OBD-a motora;

▼B

(10) 

„ECU” znači elektronička upravljačka jedinica sustava motora;

(11) 

„dijagnostički kod neispravnosti” (dalje u tekstu: DTC, Diagnostic Trouble Code) znači brojčani ili slovnobrojčani identifikator koji identificira ili označuje neispravnost;

(12) 

„prenosivi sustav za mjerenje emisijâ” (dalje u tekstu: PEMS) znači prenosivi sustav za mjerenje emisijâ koji ispunjava zahtjeve utvrđene u Prilogu II. dodatku 2.;

(13) 

„indikator neispravnosti” (dalje u tekstu: MI, Malfunction Indicator) znači indikator koji je dio sustava za upozoravanje i koji jasno obavješćuje vozača vozila u slučaju neispravnosti;

(14) 

„ciklus starenja” znači djelovanje vozila ili motora (brzina, opterećenje, snaga) u razdoblju skupljanja sati rada;

(15) 

„kritični sastavni dijelovi povezani s emisijama” znači sljedeći sastavni dijelovi koji su prvenstveno namijenjeni kontroli emisije: svi sustavi za naknadnu obradu ispušnih plinova, ECU s pripadajućim osjetnicima i pokretačima te sustav za povrat ispušnih plinova u cilindar (dalje u tekstu: EGR, Exhaust Gas Recirculation) sa svim pripadajućim filtrima, hladnjacima, regulacijskim ventilima i cijevima;

(16) 

„kritično održavanje povezano s emisijama” znači održavanje koje se izvodi na kritičnim sastavnim dijelovima povezanim s emisijama;

(17) 

„održavanje povezano s emisijama” znači održavanje koje znatno utječe na emisije ili bi moglo utjecati na pogoršanje emisija iz vozila ili motora tijekom uobičajene uporabe vozila;

(18) 

„porodica motora s obzirom na sustav za naknadnu obradu ispušnih plinova” znači proizvođačevo razvrstavanje motora koji su u skladu s definicijom porodice motora, ali su dodatno razvrstani kao motori koji upotrebljavaju slične sustave za naknadnu obradu ispušnih plinova;

▼M4

(19) 

„Wobbeov indeks (donja vrijednost Wl ili gornja vrijednost Wu)” znači omjer odgovarajuće kalorične vrijednosti plina po jedinici obujma i kvadratnog korijena njegove relativne gustoće pri istim referentnim uvjetima:

image

Što se može izraziti i kao

image

(20) 

„Faktor pomaka λ (dalje u tekstu: «Sλ»)” znači izraz koji opisuje zahtijevanu prilagodljivost sustava upravljanja rada motora s obzirom na promjenu koeficijenta viška zraka λ ako motor za gorivo upotrebljava plin čiji se sastav razlikuje od sastava čistog metana prema specifikaciji u Prilogu 4. Dodatku 5. Odjeljku A.5.5.1. Uredbi UNECE br. 49;

▼B

(21) 

„održavanje koje nije povezano s emisijama” znači održavanje koje značajno ne utječe na emisije niti ima trajni učinak na pogoršanje emisija iz vozila ili motora tijekom uobičajene uporabe vozila nakon obavljenog održavanja;

(22) 

„porodica OBD motora” znači proizvođačevo razvrstavanje sustava motora koji imaju zajedničke metode nadzora i dijagnoze neispravnosti koje se odnose na emisije;

(23) 

„alat za pregled” znači vanjska ispitna opremu koja se upotrebljava za normiranu vanjsku komunikaciju s OBD sustavom u skladu sa zahtjevima ove Uredbe;

(24) 

„pomoćna strategija za ograničenje emisija” (dalje u tekstu: AES, Auxiliary Emission Strategy) znači strategija za ograničenje emisijâ koja se aktivira i zamjenjuje ili mijenja osnovnu strategiju za ograničenje emisija s posebnim ciljem i kao odgovor na poseban sklop okolnih uvjeta i/ili uvjeta djelovanja i koja djeluje samo dok ti uvjeti postoje;

(25) 

„osnovna strategija za ograničenje emisija” (dalje u tekstu: BES, Base Emission Strategy) znači strategija za ograničenje emisija koja je aktivna u cjelokupnom radnom opsegu brzine vrtnje i opterećenja motora osim ako se aktivira AES;

(26) 

„koeficijent radne učinkovitosti u uporabi” znači omjer između broja koji označuje koliko puta su postojali uvjeti u kojima bi nadzor, ili skupina nadzora, morao otkriti neispravnost i broja voznih ciklusâ koji se odnose na taj nadzor ili skupinu nadzorâ;

(27) 

„pokretanje motora” znači paljenje, pokretanje i početak izgaranja i završava kada brzina vrtnje motora dosegne 150 min-1 ispod uobičajene brzine vrtnje u praznom hodu zagrijanog motora;

(28) 

„radni slijed” znači slijed koji obuhvaća pokretanje motora, razdoblje djelovanja (motora), isključivanje motora i vrijeme do sljedećeg pokretanja, kada posebni OBD nadzor djeluje do kraja i neispravnost, ako postoji, bila bi otkrivena;

(29) 

„nadzor graničnih vrijednosti emisija” znači nadzor neispravnosti koja dovodi do prekoračenja praga OBD graničnih vrijednosti (dalje u tekstu: OTL, OBD threshold limits) i obuhvaća:

(a) 

izravno mjerenje emisija jednim ili više osjetnika postavljenih na izlazu iz ispušne cijevi i modelom za korelaciju između izravnih emisija i emisija propisanih za ispitni ciklus;

b) 

upozorenje na povećanje emisija pomoću korelacije između ulaznih i izlaznih podataka računala i emisija propisanih za ispitni ciklus;

(30) 

„nadzor učinkovitosti” znači nadzor neispravnosti koji obuhvaća provjere funkcionalnosti i nadzor parametara koji nisu izravno u korelaciji s graničnim vrijednostima emisija, što se izvodi na sastavnim dijelovima ili sustavima radi provjere djeluju li u naznačenom području;

(31) 

„razumljiva greška” znači neispravnost pri kojoj se signal koji šalje pojedinačni osjetnik ili sastavni dio razlikuje od očekivanog signala kada se uspoređuje sa signalima od drugih osjetnika ili sastavnih dijelova sustava motora, uključujući slučajeve kada se svi izmjereni signali i izlazni podaci sastavnih dijelova pojedinačno nalaze unutar uobičajenog djelovanja odgovarajućeg osjetnika ili sastavnog dijela i u kojem niti jedan osjetnik ili sastavni dio ne javlja neispravnost;

(32) 

„nadzor potpunog otkaza” znači nadzor s ciljem otkrivanja neispravnosti koja bi prouzročila potpuni gubitak željene funkcije nekog sustava;

(33) 

„neispravnost” znači greška ili pogoršanje sustava motora, obuhvaćajući OBD sustav, za koju se može razumno očekivati da bi prouzročila povećanje emisija neke od onečišćujućih tvari reguliranih propisima iz sustava motora ili smanjenje učinkovitosti OBD sustava;

(34) 

„opći nazivnik” znači brojač koji pokazuje broj koliko je puta vozilo djelovalo, uzimajući u obzir opće uvjete;

(35) 

„brojač ciklusa paljenja” znači brojač koji pokazuje broj pokretanja motora ostvarenih na vozilu;

(36) 

„vozni ciklus znači” slijed koji se sastoji od pokretanja motora, razdoblja djelovanja (vozila), isključivanja motora i vremena do sljedećeg pokretanja;

(37) 

„skupina nadzora” znači, u svrhu ocjene učinkovitosti porodice OBD motora u uporabi, OBD nadzori koji se upotrebljavaju za određivanje ispravnog djelovanja sustava za kontrolu emisija;

(38) 

„neto snaga” znači snaga izmjerena na ispitnom uređaju na prirubnici koljenastog vratila, ili jednakovrijedna snaga izmjerena pri odgovarajućem broju obrtaja ili brzini vrtnje motora s pomoćnim pogonima u skladu s Prilogom XIV. i preračunata na referentne atmosferske uvjete;

(39) 

„najveća neto snaga” znači najveća neto snaga izmjerena pri punom opterećenju motora;

(40) 

„filtar čestica Dieselovih motora s protokom kroz stijenke” znači filtar čestica Dieselovih motora (dalje u tekstu: DPF, Diesel Particulate Filter) u kojem svi ispušni plinovi moraju prolaziti kroz stijenku koja odvaja kruti materijal;

(41) 

„stalna regeneracija” znači regeneracija sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova koja se događa stalno ili najmanje jedanput po ispitivanju svjetski usklađenim prijelaznim voznim ciklusom (dalje u tekstu: WHTC, World Harmonized Transient Driving Cycle) s pokretanjem zagrijanog motora;

▼M1

(42) 

„prilagodba zahtjevima kupaca” znači svaka promjena na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici koja je napravljena na izričit zahtjev kupca i koja je podložna homologaciji tipa;

▼M10 —————

▼M1

(44) 

„sustav prijenosa” znači sustav prema definiciji iz članka 3. stavka 23. Direktive 2007/46/EZ, koji se prenosi sa starog tipa vozila na nove tipove vozila;

▼M4

(45) 

„dizelski režim rada” znači normalan režim rada motora s dvojnim gorivom tijekom kojega motor ne upotrebljava plinovito gorivo u bilo kojim uvjetima rada motora;

(46) 

„motor s dvojnim gorivom” znači sustav motora dizajniran tako da istodobno upotrebljava dizelsko gorivo i plinovito gorivo, pri čemu se potrošnja svakog goriva mjeri odvojeno kada utrošena količina jednog goriva u odnosu na drugo može varirati ovisno o radu;

(47) 

„režim rada s dvojnim gorivom” znači normalan režim rada motora s dvojnim gorivom tijekom kojega motor istodobno troši i dizelsko, i plinovito gorivo u nekim uvjetima rada motora;

(48) 

„vozilo s dvojnim gorivom” znači vozilo koje pokreće motor s dvojnim gorivom te koji goriva koja motor upotrebljava dobiva iz odvojenih ugrađenih sustava spremnika;

(49) 

„servisni režim” znači poseban režim motora s dvojnim gorivom koji se aktivira za potrebe popravka te izlaska vozila iz prometa kada režim rada s dvojnim motorom nije moguć;

(50) 

„omjer energije i plina”, za motore s dvojnim gorivom, znači energetski sadržaj plinovitog goriva podijeljen s energetskim sadržajem oba goriva (dizelskog i plinovitog), izraženo u postocima, pri čemu se energetski sadržaj goriva utvrđuje kao niža vrijednost zagrijavanja;

(51) 

„prosječan omjer plina” znači prosječan omjer energije i plina izračunat za ciklus vožnje;

(52) 

„tip 1A motora s dvojnim gorivom” znači motor s dvojnim gorivom koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina nije niži od 90 posto (GERWHTC ≥ 90 %) te ne radi u praznom hodu upotrebljavajući isključivo dizelsko gorivo te nema dizelski režim rada;

(53) 

„tip 1B motora s dvojnim gorivom” znači motor s dvojnim gorivom koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina nije niži od 90 posto (GERWHTC ≥ 90 %) te ne radi u praznom hodu upotrebljavajući isključivo dizelsko gorivo u režimu rada s dvojnim gorivom te ima dizelski režim rada;

(54) 

„tip 2A motora s dvojnim gorivom” znači motor s dvojnim gorivom koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina iznosi između 10 % i 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) te koji nema dizelski režim rada ili koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina nije niži od 90 posto (GERWHTC ≥ 90 %) te u praznom hodu upotrebljava isključivo dizelsko gorivo te nema dizelski režim rada;

(55) 

„tip 2B motora s dvojnim gorivom” znači motor s dvojnim gorivom koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina iznosi između 10 % i 90 % (10 % < GERWHTC < 90 %) te koji ima dizelski režim rada ili koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina nije niži od 90 posto (GERWHTC ≥ 90 %) te u praznom hodu upotrebljava isključivo dizelsko gorivo u režimu rada s dvojnim gorivom te ima dizelski režim rada;

(56) 

„tip 3B motora s dvojnim gorivom” znači motor s dvojnim gorivom koji radi u ispitnom ciklusu WHSC-a s pokretanjem zagrijanog motora, pri čemu prosječni omjer plina ne prelazi 10 posto (GERWHTC ≤ 10 %) te ima dizelski režim rada;

▼M10

(57) 

„broj čestica” znači ukupan broj krutih čestica iz ispuha, kvantificiran u skladu s metodama razrjeđivanja, uzorkovanja i mjerenja utvrđenima u Prilogu 4. Pravilniku UNECE-a br. 49 ( 1 ).

▼M10 —————

▼B

Članak 3.

Zahtjevi za homologaciju tipa

▼M10

1.  

Za dobivanje EU homologacije sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice, EU homologacije vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije ili EU homologacije vozila s obzirom na emisije, proizvođač, u skladu s odredbama Priloga I., mora dokazati da su vozila ili sustavi motora ili porodice motora ispitani i da ispunjavaju zahtjeve propisane u člancima 4. i 14. te u prilozima III. do VIII., X., XIII. i XIV. Proizvođač također mora osigurati sukladnost sa specifikacijama referentnih goriva iz Priloga IX. U slučaju motora i vozila s dvojnim gorivom, proizvođač mora, osim toga, postupiti u skladu sa zahtjevima iz Priloga XVIII.

Za dobivanje EU homologacije vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije ili EU homologacije vozila s obzirom na emisije proizvođač mora dokazati i da su ispunjeni zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi Komisije (EU) 2017/2400 ( 2 ) u pogledu predmetne skupine vozila. Taj se zahtjev ne primjenjuje ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, stavljati na tržište ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe (EU) 2017/2400 za odgovarajuću skupinu vozila.

▼M10 —————

▼M10

2.  
Za dobivanje EU homologacije vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije ili EU homologacije vozila s obzirom na emisije proizvođač mora osigurati sukladnost sa zahtjevima za ugradnju iz odjeljka 4. Priloga I. te, za vozila s dvojnim gorivom, i s dodatnim zahtjevima za ugradnju iz odjeljka 6. Priloga XVIII.
3.  
Za vozila s referentnom masom većom od 2 380 kg, ali koja ne prelazi 2 610 kg, homologirana na temelju ove Uredbe za dobivanje proširenja EU homologacije s obzirom na emisije proizvođač mora ispuniti zahtjeve iz odjeljka 5. Priloga VIII.

▼M4

4.  
Odredbe za drugu mogućnost homologacije iz Priloga X. točke 2.4.1. i Priloga XIII. točke 2.1. ne primjenjuju se za homologaciju EZ-a tipa sustava motora ili obitelji motora kao zasebne tehničke jedinice. Ove odredbe ne primjenjuju se na motore i vozila s dvojnim gorivom.
5.  
Svaki sustav motora i svaki element konstrukcije koji bi mogli utjecati na emisije plinovitih onečišćujućih tvari i onečišćujućih čestica konstruira se, proizvodi, sastavlja i ugrađuje tako da se motoru omogući da u uobičajenoj uporabi bude u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 595/2009 i ove Uredbe. Proizvođač osigurava i sukladnost sa zahtjevima za emisije izvan ciklusa iz članka 14. i Priloga VI. ovoj Uredbi. U slučaju motora i vozila s dvojnim gorivom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Priloga XVIII.

▼M10

6.  
Za dobivanje EU homologacije sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice ili EU homologacije vozila s obzirom na emisije u zahtjevima za homologaciju za sve vrste goriva, homologaciju za ograničene vrste goriva ili homologaciju za specifično gorivo proizvođač mora osigurati sukladnost s odgovarajućim zahtjevima iz odjeljka 1. Priloga I.

▼B

7.  
Za dobivanje EZ homologacije tipa za motor koji kao gorivo upotrebljava benzin ili E85, proizvođač osigurava ispunjavanje posebnih zahtjeva za otvore za punjenje spremnikâ goriva za vozila koja kao gorivo upotrebljavaju benzin i E85 kako je navedeno u odjeljku 4.3. Priloga I.
8.  
Za dobivanje EZ homologacije tipa proizvođač osigurava ispunjavanje posebnih zahtjeva za sigurnost elektroničkog sustava iz točke 2.1. Priloga X.
9.  
Proizvođač poduzima potrebne tehničke mjere u skladu s ovom Uredbom, kako bi osigurao da su emisije iz ispušne cijevi učinkovito ograničene tijekom cijelog uobičajenog životnog vijeka i u uobičajenim uvjetima uporabe. Te mjere obuhvaćaju osiguravanje sigurnosti crijeva i spojnica koje se upotrebljavaju u sustavima za kontrolu emisijâ tako da su sukladne s ciljem prvobitnog modela.
10.  
Proizvođač osigurava da rezultati ispitivanja emisija zadovoljavaju graničnu vrijednost primjenljivu u uvjetima ispitivanja propisanih ovom Uredbom.
11.  
Proizvođač određuje faktore pogoršanja koji će biti upotrijebljeni za dokazivanje sukladnosti emisija plinovitih onečišćujućih tvari i onečišćujućih čestica porodice motora ili porodice motora s obzirom na naknadnu obradu ispušnih plinova s odgovarajućim graničnim vrijednostima emisija iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 595/2009 tijekom cijelog uobičajenog životnog vijeka i u uobičajenim uvjetima uporabe iz članka 4. stavka 2. te Uredbe.

Postupci za dokazivanje sukladnosti sustava porodice motora ili porodice motora s obzirom na naknadnu obradu ispušnih plinova tijekom cijelog uobičajenog životnog vijeka određeni su u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

12.  
Za motore s vanjskim izvorom paljenja podvrgnute ispitivanju koje je utvrđeno u Prilogu IV., najviši dopušteni sadržaj ugljičnog monoksida u ispušnim plinovima treba biti onaj koji je naveo proizvođač vozila. Međutim, najviši sadržaj ugljičnog monoksida ne smije prelaziti 0,3 % obujamski.

Pri povišenoj brzini vrtnje, u praznom hodu, obujamski sadržaj ugljičnog monoksida u ispušnim plinovima ne smije prelaziti 0,2 % kada je brzina vrtnje motora najmanje 2 000 min-1,a lambda vrijednost 1 ± 0,03 ili je u skladu sa specifikacijama proizvođača.

13.  
U slučaju zatvorenog kućišta koljenastog vratila, proizvođači osiguravaju da za ispitivanje iz Priloga V. sustav za prozračivanje motora ne dopušta emisije nikakvog plina iz kućišta koljenastog vratila u atmosferu. Ako je kućište koljenastog vratila otvorenog tipa, emisije se moraju izmjeriti i dodati emisijama iz ispušne cijevi u skladu s odredbama iz Priloga V.
14.  
Kod podnošenja zahtijeva za homologaciju tipa, proizvođači tijelu za homologaciju dostavljaju podatke koji pokazuju da sustav deNOx zadržava svoju funkciju kontrole tijekom svih uvjeta koji se redovito susreću na području Unije, posebno pri niskim temperaturama.

Osim toga, proizvođači tijelu za homologaciju dostavljaju podatke o strategiji djelovanja sustava za povrat ispušnih plinova u cilindar (dalje u tekstu: EGR, Exhaust Gas Recirculation System), uključujuċi i njegovo djelovanje pri niskim temperaturama.

Podaci obuhvaćaju i opis mogućih učinaka na emisije djelovanja sustava pri niskim temperaturama okoline.

▼M1 —————

▼B

Članak 4.

Sustavi ugrađene dijagnostike (OBD)

1.  
Proizvođači osiguravaju da su svi sustavi motora i sva vozila opremljena OBD sustavom.
2.  
OBD sustav je konstruiran, proizveden i ugrađen u vozilo u skladu s Prilogom X. tako da omogućuje određivanje vrsta pogoršanja ili neispravnosti iz tog Priloga tijekom cijelog životnog vijeka vozila.
3.  
Proizvođač osigurava da OBD sustav ispunjava zahtjeve iz Priloga X., uključujući i zahtjeve za radne značajke u uporabi, u svim uobičajenim i razumno predvidljivim uvjetima vožnje koji se mogu susresti u Europskoj uniji, uključujući uvjete uobičajene uporabe navedene u Prilogu X.
4.  
Pri ispitivanju s namjerno oštećenim sastavnim dijelom, indikator neispravnosti OBD sustava mora se aktivirati u skladu s Prilogom X. Indikator neispravnosti OBD sustava može se aktivirati i tijekom ispitivanja kada su razine emisija niže od graničnih vrijednosti koje su navedene za OBD u Prilogu X.
5.  
Proizvođač osigurava ispunjavanje odredbi o radnim značajkama u uporabi porodice OBD motora iz Priloga X.
6.  
OBD sustav treba pohranjivati i učiniti dostupnim odgovarajuće podatke o radnim značajkama u uporabi OBD sustava bez ikakvog zaštitnog kodiranja preko normiranog komunikacijskog OBD protokola u skladu s odredbama Priloga X.
7.  
Po izboru proizvođača, u razdoblju od 3 godine nakon datuma iz članka 8. stavaka 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 595/2009, OBD sustavi mogu biti u skladu s alternativnim odredbama iz Priloga X. ovoj Uredbi na koje se poziva ovaj stavak.

▼M5

8.  
Na zahtjev proizvođača mogu se do 31. prosinca 2015., u slučaju novih tipova vozila ili motora te do 31. prosinca 2016. za sva nova vozila prodana, registrirana ili stavljena u uporabu u Uniji, koristiti alternativne odredbe što se tiče nadzora filtra čestica Dieselovih motora kako je određeno u točki 2.3.3.3. Priloga X.

▼M1

Članak 5.

▼M10

Zahtjev za EU homologaciju tipa sustava motora ili porodice motora kaozasebne tehničke jedinice s obzirom na emisije

▼B

1.  
Proizvođač tijelu za homologaciju podnosi zahtjev za EZ homologaciju tipa sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice.
2.  
Zahtjev iz stavka 1. sastavlja se u skladu s obrascem opisnog dokumenta koji je propisan u Prilogu I. dodatku 4. U tu se svrhu primjenjuje dio 1. tog dodatka.

▼M10

3.  

Zajedno sa zahtjevom, proizvođač dostavlja opisnu dokumentaciju u kojoj se potpuno objašnjava sve elemente konstrukcije koji utječu na emisije, strategiju kontrole emisije sustava motora, načine kojima sustav motora kontrolira izlazne veličine koje utječu na emisije, bez obzira na to je li ta kontrola izravna ili neizravna, i mjere za sprečavanje nedopuštenih zahvata te se potpuno objašnjava sustav za upozoravanje i prinudu vozača koji se zahtijeva odjeljcima 4. i 5. Priloga XIII. Tijelo za homologaciju označava i datira opisnu dokumentaciju te je čuva najmanje deset godina nakon dodjele homologacije.

Opisna dokumentacija sastoji se od sljedećih dijelova:

informacija iz Dijela 8. Priloga I.;

opisne dokumentacije za AES kako je opisana u Dodatku 11. Prilogu I. ovoj Uredbi kako bi homologacijska tijela mogla procijeniti da se AES upotrebljava na odgovarajući način.

Na zahtjev proizvođača tijelo za homologaciju preliminarno ocjenjuje AES novih tipova vozila. U tom slučaju proizvođač nacrt opisne dokumentacije za AES dostavlja tijelu za homologaciju najranije 2 mjeseca, a najkasnije 12 mjeseci prije početka homologacijskog postupka.

Tijelo za homologaciju daje preliminarnu ocjenu na temelju nacrta opisne dokumentacije za AES koji dostavi proizvođač. Tijelo za homologaciju preliminarnu ocjenu daje u skladu s metodologijom opisanom u Dodatku 2. Prilogu VI. Tijelo za homologaciju može odstupiti od te metodologije u iznimnim i opravdanim slučajevima.

Preliminarna ocjena AES-a novih tipova vozila za potrebe homologacije vrijedi 18 mjeseci. To se razdoblje može produljiti za još 12 mjeseci ako proizvođač dostavi tijelu za homologaciju dokaz da na tržištu nisu dostupne nikakve nove tehnologije koje bi promijenile preliminarnu ocjenu AES-a.

Forum za razmjenu informacija o provedbi svake godine sastavlja popis AES-a koje su homologacijska tijela ocijenila neprihvatljivima, a zatim ga Komisija objavljuje.

▼B

4.  

Osim informacija iz stavka 3. proizvođač dostavlja i sljedeće informacije:

(a) 

za motore s vanjskim izvorom paljenja, izjavu proizvođača o najmanjem postotku zatajenja paljenja, u odnosu na ukupni broj paljenja, koji bi mogao imati za posljedicu ili prekoračenje graničnih vrijednosti navedenih u Prilogu X. ako bi taj postotak zatajenja paljenja bio prisutan od početka ispitivanja emisija iz Priloga III. ili bi mogao dovesti do pregrijavanja jednog ili više katalizatora što bi moglo prouzročiti nepopravljivo oštećenje;

(b) 

opis mjera koje je poduzeo radi sprečavanja neovlaštenog zahvata i preinaka u računalu (računalima) za kontrolu emisije, uključujući opremu za osuvremenjivanje korištenjem od proizvođača odobrenog programa ili umjeravanja;

(c) 

dokumentaciju OBD sustava u skladu sa zahtjevima iz odjeljka 5. Priloga X.;

▼M10 —————

▼B

(e) 

izjavu o sukladnosti emisija izvan ciklusa sa zahtjevima članka 14. i odjeljka 9. Priloga VI.;

(f) 

izjavu proizvođača da radne značajke u uporabi OBD sustava ispunjavaju zahtjeve u Prilogu X. dodatku 6.;

▼M10 —————

▼B

(h) 

početni plan za ispitivanja u uporabi u skladu s točkom 2.4. Priloga II.;

(i) 

prema potrebi, kopije drugih homologacija s odgovarajućim podacima koji omogućuju dopune homologacija i određivanje faktora pogoršanja;

▼M4

(j) 

kada je potrebno, paket dokumentacije za ispravnu ugradnju homologiranog motora kao zasebne tehničke jedinice.

▼B

5.  
Proizvođač tehničkoj službi koja je odgovorna za homologacijska ispitivanja dostavlja motor ili, prema potrebi, osnovni motor koji predstavlja tip koji treba homologirati.
6.  
Izmjene marke sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provedene nakon homologacije automatski ne poništavaju homologaciju, osim ako se njihove izvorne značajke ili tehnički parametri izmijene tako da to utječe na funkcionalnost motora ili sustava za kontrolu onečišćenja.

▼M1

Članak 6.

▼M10

Administrativne odredbe za EU homologaciju tipa sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice s obzirom na emisije

▼B

1.  
►M10  Ako su svi odgovarajući zahtjevi ispunjeni, tijelo za homologaciju dodjeljuje EU homologaciju sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice i izdaje homologacijski broj u skladu sa sustavom brojčanog označivanja koji je utvrđen u odgovarajućem provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

Ne dovodeći u pitanje odredbe tog provedbenog akta, 3. dio homologacijskog broja sastavlja se skladu s Dodatkom 9. Prilogu I. ovoj Uredbi. ◄

Tijelo za homologaciju ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu motora.

▼M4

1.a  

Kao zamjenu odredbama članka 1. stavka 1., tijelo za homologaciju dodjeljuje homologaciju EZ-a sustava motora ili obitelji motora kao zasebne tehničke jedinice ako su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi:

(a) 

u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju EZ-a dodijeljena je homologacija sustava motora ili obitelji motora kao zasebne tehničke jedinice u skladu s Uredbom UNECE br. 49;

▼M10 —————

▼M4

(c) 

ispunjeni su zahtjevi iz Priloga X. odjeljka 6.2. ove Uredbe tijekom prijelaznog razdoblja određenog člankom 4. stavkom 7. ove Uredbe.

(d) 

primjenjuju se svi ostali izuzeci navedeni u Prilogu VII. točkama 3.1. i 5.1. ove Uredbe, Prilogu X. točkama 2.1. i 6.1. ove Uredbe, Prilogu XIII. točkama 2., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. i 10. ove Uredbe te Prilogu XIII. Dodatku 6. točki 1. ove Uredbe.

▼M4

2.  
Pri dodjeli homologacije EZ-a sukladno stavcima 1. i 1.a, tijelo za homologaciju izdaje certifikat o homologaciji EZ-a upotrebljavajući model određen Dodatkom 5. Prilogu I.

▼B

Članak 7.

▼M10

Zahtjev za EU homologaciju vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije

1.  
Proizvođač podnosi tijelu za homologaciju zahtjev za EU homologaciju vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije.

▼B

2.  
Zahtjev iz stavka 1. sastavlja se u skladu s obrascem opisnog dokumenta koji je određen u dijelu 2. Priloga I. dodatku 4. Uz zahtjev se prilaže preslika certifikata o EZ homologaciji tipa sustava motora ili porodice motora kao zasebne tehničke jedinice koji je izdan u skladu s člankom 6.
3.  
Proizvođač dostavlja opisnu dokumentaciju koja potpuno objašnjava sve elemente sustava za upozoravanje i prisilu vozača koji je ugrađen u vozilo i zahtijeva se Prilogom XIII. Ta se opisna dokumentacija donosi u skladu s člankom 5., stavkom 3.
4.  

Osim informacija iz stavka 3. proizvođač dostavlja i sljedeće informacije:

(a) 

opis mjera koje je poduzeo radi sprečavanja neovlaštenog zahvata u upravljačkim jedinicama vozila obuhvaćenih ovom Uredbom i njihove preinake, uključujući opremu za osuvremenjivanje uporabom od proizvođača odobrenog programa ili umjeravanja;

(b) 

opis sastavnih dijelova OBD sustava vozila u skladu sa zahtjevima iz odjeljka 5. Priloga X.;

▼M10 —————

▼B

(e) 

prema potrebi, kopije drugih homologacija s odgovarajućim podacima koji omogućuju dopune homologacija.

5.  
Izmjene marke sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provedene nakon homologacije automatski ne poništavaju homologaciju, osim ako se njihove izvorne značajke ili tehnički parametri izmijene tako da to utječe na funkcionalnost motora ili sustava za kontrolu onečišćenja.

Članak 8.

▼M10

Administrativne odredbe za EU homologaciju vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije

▼B

1.  
►M10  Ako su svi odgovarajući zahtjevi ispunjeni, tijelo za homologaciju dodjeljuje EU homologaciju vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije i izdaje homologacijski broj u skladu sa sustavom brojčanog označivanja koji je utvrđen u odgovarajućem provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/858.

Ne dovodeći u pitanje odredbe tog provedbenog akta, 3. dio homologacijskog broja sastavlja se u skladu s Dodatkom 9. Prilogu I. ovoj Uredbi. ◄

Tijelo za homologaciju ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu motora.

▼M4

1.a  

►M10  Kao alternativu postupku iz stavka 1., tijelo za homologaciju dodjeljuje EU homologaciju vozila s homologiranim sustavom motora s obzirom na emisije ako su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi: ◄

(a) 

u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju EZ-a dodijeljena je homologacija vozila s homologiranim sustavom motora u skladu s Uredbom UNECE br. 49;

▼M10 —————

▼M4

(c) 

zahtjevi iz Priloga X. točke 6.2. ove Uredbe ispunjeni su tijekom prijelaznog razdoblja navedenog u članku 4. stavku 7.;

▼M8

(d) 

primjenjuju se svi ostali izuzeci utvrđeni u točki 3.1. Priloga VII. ovoj Uredbi, točkama 2.1. i 6.1. Priloga X. ovoj Uredbi, točkama 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. i 10.1. Priloga XIII. ovoj Uredbi i točki 1.1. Dodatka 6. Prilogu XIII. ovoj Uredbi;

▼M8

(e) 

zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi (EU) 2017/2400 ispunjeni su u pogledu predmetne skupine vozila osim ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, prodavati ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te Uredbe za odgovarajuću skupinu vozila.

▼M4

2.  
Pri dodjeli homologacije EZ-a sukladno stavcima 1. i 1.a, tijelo za homologaciju izdaje certifikat o homologaciji EZ-a upotrebljavajući model određen Dodatkom 6. Prilogu I.

▼B

Članak 9.

▼M10

Zahtjev za EU homologaciju vozila s obzirom na emisije

1.  
Proizvođač podnosi tijelu za homologaciju zahtjev za EU homologaciju vozila s obzirom na emisije.

▼B

2.  
Zahtjev iz stavka 1. sastavlja se u skladu s obrascem opisnog dokumenta koji je propisan u Prilogu I. dodatku 4. U tu svrhu primjenjuju se dijelovi 1. i 2. tog dodatka.
3.  
Proizvođač dostavlja opisnu dokumentaciju koja potpuno objašnjava sve elemente konstrukcije koji utječu na emisije, strategiju kontrole emisije sustava motora, načine kojima sustav motora kontrolira izlazne vrijednosti koje utječu na emisije, bez obzira na to je li ta kontrola izravna ili neizravna, i potpuno objašnjava sustav za upozoravanje i prisilu vozača koji se zahtijeva u Prilogu XIII. Ta je opisna dokumentacija u skladu s člankom 5. stavkom 3.
4.  
Osim informacija iz stavka 3. proizvođač, dostavlja i sljedeće informacije koje se zahtijevaju u članku 5. stavku 4. točkama od (a) do (i) i članku 7. stavku 4. točkama od (a) do (e).
5.  
Proizvođač tehničkoj službi koja je odgovorna za homologacijska ispitivanja dostavlja motor koji predstavlja tip koji treba homologirati.
6.  
Izmjene marke sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provedene nakon homologacije automatski ne poništavaju homologaciju, osim ako se njihove izvorne značajke ili tehnički parametri izmijene tako da to utječe na funkcionalnost motora ili sustava za kontrolu onečišćenja.

Članak 10.

▼M10

Administrativne odredbe za EU homologaciju vozila s obzirom na emisije

▼B

1.  
►M10  Ako su svi odgovarajući zahtjevi ispunjeni, tijelo za homologaciju dodjeljuje EU homologaciju vozila s obzirom na emisije i izdaje homologacijski broj u skladu sa sustavom brojčanog označivanja koji je utvrđen u odgovarajućem provedbenom aktu donesenom u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/858.

Ne dovodeći u pitanje odredbe tog provedbenog akta, 3. dio homologacijskog broja sastavlja se u skladu s Dodatkom 9. Prilogu I. ovoj Uredbi. ◄

Tijelo za homologaciju ne smije dodijeliti isti broj drugom tipu motora.

▼M4

1.a.  

►M10  Kao alternativu postupku iz stavka 1., tijelo za homologaciju dodjeljuje EU homologaciju vozila s obzirom na emisije ako su ispunjeni svi sljedeći zahtjevi: ◄

(a) 

homologacija vozila već je odobrena u skladu s Uredbom UNECE br. 49 u trenutku podnošenja zahtjeva za EZ homologaciju;

▼M10 —————

▼M4

(c) 

ispunjeni su zahtjevi iz Priloga X. odjeljka 6.2. ove Uredbe tijekom prijelaznog razdoblja određenog člankom 4. stavkom 7. ove Uredbe;

▼M8

(d) 

primjenjuju se svi ostali izuzeci utvrđeni u točki 3.1. Priloga VII. ovoj Uredbi, točkama 2.1. i 6.1. Priloga X. ovoj Uredbi, točkama 2.1., 4.1., 5.1., 7.1., 8.1. i 10.1.1. Priloga XIII. ovoj Uredbi i točki 1.1. Dodatka 6. Prilogu XIII. ovoj Uredbi;

▼M8

(e) 

zahtjevi iz članka 6. i Priloga II. Uredbi (EU) 2017/2400 ispunjeni su u pogledu predmetne skupine vozila osim ako proizvođač navede da se nova vozila tipa koji se homologira neće registrirati, prodavati ili staviti u uporabu u Uniji na datum ili nakon datuma iz članka 24. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te Uredbe za odgovarajuću skupinu vozila.

▼M4

2.  
Pri dodjeli homologacije EZ-a sukladno stavcima 1. i 1.a, tijelo za homologaciju izdaje certifikat o homologaciji EZ-a upotrebljavajući model određen Dodatkom 7. Prilogu I.

▼B

Članak 11.

Sukladnost proizvodnje

1.  
Mjere kojima se osigurava sukladnost proizvodnje poduzimaju se u skladu s odredbama članka 12. Direktive 2007/46/EZ.
2.  
Sukladnost proizvodnje provjerava se na temelju opisa u certifikatima o homologaciji tipa koji su utvrđeni u Prilogu I. dodacima 5., 6. i 7., prema potrebi.
3.  
Sukladnost proizvodnje ocjenjuje se u skladu s posebnim uvjetima koje se odnose na sukladnost proizvodnje utvrđenim u odjeljku 7. Priloga I. i odgovarajućim statističkim metodama u dodacima 2. i 3. tom Prilogu.

Članak 12.

Sukladnost u uporabi

1.  
Mjere za osiguravanje sukladnosti u uporabi vozila ili sustava motora koji su homologirani u skladu s Direktivom 2005/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 4 ) poduzimaju se u skladu s člankom 12. Direktive 2007/46/EZ i ispunjavaju zahtjeve Priloga II. ovoj Uredbi u slučaju vozila ili sustava motora koji su homologirani u skladu s ovom Uredbom i zahtjeve Priloga XII. ovoj Uredbi u slučaju vozila ili sustava motora koji su homologirani u skladu s Direktivom 2005/55/EZ.
2.  
Tehničke mjere koje poduzme proizvođač su takve da su emisije iz ispušne cijevi stvarno ograničene za vrijeme cijelog uobičajenog životnog vijeka vozila u uobičajenim uvjetima uporabe. Sukladnost s odredbama ove Uredbe provjerava se tijekom uobičajenog vijeka života sustava motora koji je ugrađen u vozilo uz uobičajene uvjete uporabe propisane u Prilogu II. ovoj Uredbi.
3.  
Proizvođač rezultate ispitivanja u uporabi dostavlja tijelu za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju u skladu s početnim planom koji je bio dostavljen u trenutku homologacije. Svako odstupanje od početnog plana treba biti opravdano na prihvatljiv način za tijelo za homologaciju.
4.  
Ako tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa nije zadovoljno rezultatima ispitivanja u skladu s proizvođačevim izvješćivanjem u skladu s odjeljkom 10. Priloga II. ili je dostavio dokaz o nezadovoljavajućoj sukladnosti u uporabi, tijelo za homologaciju može narediti proizvođaču da provede ispitivanje u svrhu potvrđivanja. Tijelo za homologaciju provjerava izvješće o potvrdnom ispitivanju koje je proizvođač dostavio.
5.  
Kada tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa nije zadovoljno rezultatima ispitivanja u uporabi ili ispitivanjima u svrhu potvrđivanja u skladu s kriterijima određenim u Prilogu II. ili na temelju ispitivanja u uporabi koje je provela država članica, ono zahtijeva od proizvođača da dostavi plan popravnih mjera za uklanjanje nesukladnosti u skladu s člankom 13. i odjeljkom 9. Priloga II.
6.  
Svaka država članica može provesti svoje vlastito nadzorno ispitivanje na temelju postupka ispitivanja sukladnosti u uporabi propisanog u Prilogu II. i o njemu izvijestiti. Podaci o nabavi, održavanju i sudjelovanju proizvođača u aktivnostima moraju se zabilježiti. Na zahtjev tijela za homologaciju, tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa osigurava potrebne informacije o homologaciji tipa, kako bi se omogućilo ispitivanje u skladu s procedurom utvrđenom u Prilogu II.
7.  
Ako država članica utvrdi da tip motora ili vozila nije u skladu s primjenljivim zahtjevima ovog članka i Priloga II., o tome bez odlaganja preko svojeg tijela za homologaciju obaviješćuje tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa u skladu sa zahtjevima članka 30. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ.

Nakon te obavijesti i u skladu s odredbom članka 30. stavka 6. Direktive 2007/46/EZ, tijelo za homologaciju države članice koja je dodijelila prvobitnu homologaciju tipa odmah obavješćuje proizvođača da tip motora ili vozila ne ispunjava zahtjeve tih odredaba.

8.  
Nakon obavijesti iz stavka 7. i u slučajevima kada se prethodnim ispitivanjem sukladnosti u uporabi dokaže sukladnost, tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa može zahtijevati od proizvođača da provede dodatna potvrdna ispitivanja nakon dogovora sa stručnjacima iz države članice koja je izvijestila o nesukladnom vozilu.

Ako takvi podaci o ispitivanju nisu raspoloživi, proizvođač u roku od 60 radnih dana po primitku obavijesti iz stavka 7. tijelu za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa dostavlja plan popravnih mjera u skladu s člankom 13. ili provodi dodatno ispitivanje sukladnosti u uporabi s istovrijetnim vozilom radi provjere da li tip motora ili vozila ispunjavaju zahtjeve. U slučaju kada proizvođač može dokazati prihvatljivo za tijelo za homologaciju da je potrebno dodatno vrijeme za provođenje dodatnog ispitivanja, može mu se odobriti to produljenje.

9.  
Stručnjaci iz države članice koji su, u skladu sa stavkom 7., izvijestili o nesukladnom tipu motora ili vozila, pozivaju se na sudjelovanje u dodatnim ispitivanjima sukladnosti u uporabi iz stavka 8. Osim toga, rezultati ispitivanja dostavljaju se toj državi članici i tijelima za homologaciju.

Ako se tim ispitivanjima sukladnosti u uporabi ili potvrdnim ispitivanjima potvrdi nesukladnost tipa motora ili vozila, tijelo za homologaciju od proizvođača zahtijeva da dostavi plan popravnih mjera za otklanjanje nesukladnosti. Plan popravnih mjera treba biti u skladu s odredbama u članku 13. i odjeljku 9. Priloga II.

Ako se tim ispitivanjima sukladnosti u uporabi ili potvrdnim ispitivanjima dokaže sukladnost, proizvođač dostavlja izvješće tijelu za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa. Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa dostavlja izvješće državi članici koja je izvijestila o nesukladnom tipu vozila i tijelima za homologaciju. Izvješće sadržava rezultate ispitivanja u skladu s odjeljkom 10. Priloga II.

10.  
Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa obavješćuje državu članicu koja je ustanovila da tip motora ili vozila nisu u skladu s primjenljivim zahtjevima o napretku i rezultatima rasprava s proizvođačem, provjernim ispitivanjima i popravnim mjerama.

Članak 13.

Popravne mjere

1.  
Na zahtjev tijela za homologaciju i nakon ispitivanja u uporabi u skladu s člankom 12. proizvođač dostavlja plan popravnih mjera tijelu za homologaciju najkasnije 60 radnih dana nakon primitka obavijesti od tijela za homologaciju. Kada proizvođač može pružiti zadovoljavajuće dokaze tijelu za homologaciju da je potrebno dodatno vrijeme za istraživanje uzroka nesukladnosti za dostavljanje plana popravnih mjera, produljenje se može odobriti.
2.  
Popravne mjere primjenjuju se za sve motore u uporabi koji pripadaju istoj porodici motora ili OBD porodici motora te se proširuju i na porodice motora ili OBD porodice motora koje bi mogle imati iste greške. Proizvođač treba ocijeniti potrebu za izmjenom homologacijskih dokumenata te o rezultatu te ocjene izvijestiti tijelo za homologaciju.
3.  
Tijelo za homologaciju dogovara se s proizvođačem kako bi se postigao sporazum o planu popravnih mjera i njegovom provođenju. Ako tijelo za homologaciju koje je dodijelilo prvobitnu homologaciju tipa ustanovi da se ne može postići takav sporazum, pokreċe se postupak propisan u članku 30. stavku 1. i članku 35. stavku 5. Direktive 2007/46/EZ.
4.  
Tijelo za homologaciju u roku od 30 radnih dana od dana kada je zaprimilo plan popravnih mjera od proizvođača odobrava ili odbacuje taj plan popravnih mjera. Tijelo za homologaciju također u istom roku obavješava proizvođača i sve države članice o svojoj odluci o odobrenju ili odbacivanju plana popravnih mjera.
5.  
Proizvođač je odgovoran za provođenje odobrenog plana popravnih mjera.
6.  
Proizvođač čuva evidenciju o svakom sustavu motora ili vozilu, opozvanom i popravljenom ili preinačenom te o radionici koja je obavila popravak. Ta je evidencija po zahtjevu dostupna tijelu za homologaciju tijekom izvođenja plana i u razdoblju od 5 godina nakon što se plan provede.
7.  
Svaki popravak ili preinaka iz stavka 6. treba se zabilježiti u certifikatu koji proizvođač daje vlasniku motora ili vozila.

Članak 14.

Zahtjevi za ograničenje emisija izvan ciklusa

1.  
Proizvođač poduzima sve potrebne mjere u skladu s ovom Uredbom i člankom 4. Uredbe (EZ) br. 595/2009 da se emisije iz ispušne cijevi učinkovito ograniče tijekom cijelog uobičajenog životnog vijeka i u uobičajenim uvjetima uporabe.

Te mjere uzimaju u obzir sljedeċe:

a) 

opće zahtjeve koji obuhvaċaju zahtijevajuće radne značajke i zabranu poremećajnih strategija;

b) 

zahtjeve za učinkovito ograničenje emisije iz ispušne cijevi u rasponu uvjeta okoline u kojima se bi se moglo očekivati djelovanje vozila i u rasponu radnih uvjeta koji bi mogli nastupiti;

(c) 

dodatne zahtjeve o laboratorijskom ispitivanju emisija izvan ciklusa u trenutku homologacije;

▼M1

(d) 

zahtjevi s obzirom na pokazno ispitivanje prijenosnog uređaja za mjerenje emisija pri homologaciji tipa i svi dodatni zahtjevi s obzirom na ispitivanje vozila u uporabi izvan ciklusa, kako je predviđeno ovom Uredbom;

▼B

(e) 

zahtjeve prema proizvođaču da izda izjavu o sukladnosti sa zahtjevima za ograničenje emisija izvan ciklusa.

2.  
Proizvođač ispunjava posebne zahtjeve i primjenjuje pripadajuće postupke ispitivanja iz Priloga VI.

▼M6 —————

▼B

Članak 15.

Uređaji za kontrolu onečišćenja

1.  
►M1  Proizvođač osigurava da su zamjenski uređaji za kontrolu onečišćenja namijenjeni za ugradbu na EZ homologirane sustave motora ili vozila iz Uredbe (EZ) br. 595/2009 EZ homologirani kao zasebne tehničke jedinice u skladu sa zahtjevima ovog članka i članaka 1.a, 16. i 17. ◄

Za potrebe ove Uredbe, katalizatori, uređaji deNOx i filtri čestica smatraju se uređajima za kontrolu onečišćenja.

2.  
Izvorni zamjenski uređaji za kontrolu onečišćenja koji pripadaju tipu obuhvaćenom u. točki 3.2.12. dodatka 4. Prilogu I. i namijenjeni su ugradnji na vozilo na koje se odnosi odgovarajući dokument o homologaciji tipa ne moraju biti u skladu sa svim odredbama iz Priloga XI. pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve točaka 2.1., 2.2. i 2.3. tog Priloga.
3.  
Proizvođač osigurava da izvorni uređaji za kontrolu onečišćenja na sebi imaju identifikacijske oznake.
4.  

Identifikacijske oznake iz stavka 3. sastoje se od sljedećeg:

(a) 

naziva ili zaštitnog znaka proizvođača vozila ili motora;

(b) 

marke i identifikacijskog broja dijela izvornog uređaja za kontrolu onečišćenja, kao u podacima u točki 3.2.12.2. dodatka 4. Prilogu I.

▼M6 —————

▼B

Članak 16.

Zahtjevi za EZ homologaciju tipa za tip zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja kao zasebne tehničke jedinice

1.  
Proizvođač podnosi tijelu za homologaciju zahtjev za EZ homologaciju tipa zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja kao zasebne tehničke jedinice.
2.  
Zahtjev se sastavlja u skladu s obrascem opisnog dokumenta koji je propisan u Prilogu XI. dodatku 1.

▼M10 —————

▼B

4.  

Proizvođač dostavlja tehničkoj službi koja je odgovorna za homologacijska ispitivanja sljedeće:

(a) 

jedan ili više sustava motora koji su homologirani u skladu s ovom Uredbom i opremljeni novim izvornim uređajem za kontrolu onečišćenja;

(b) 

jedan uzorak tipa zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja;

(c) 

dodatni uzorak tipa zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja, u slučaju zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja koji je namijenjen za ugradnju na vozilo opremljeno OBD sustavom.

5.  
Za potrebe stavka 4. točke (a) podnositelj zahtjeva odabire ispitne motore uz suglasnost tehničke službe.

▼M4

Ispitni uvjeti usklađeni su sa zahtjevima određenima odjeljkom 6. Priloga 4. Uredbi UNECE br. 49.

▼B

Ispitni motori ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a) 

nemaju grešaka u sustavu kontrole emisije;

(b) 

svaki neispravni ili previše istrošeni izvorni dio koji je povezan s emisijama treba biti popravljen ili zamijenjen;

(c) 

prije ispitivanja emisija ispravno su ugođeni i namješteni u skladu sa specifikacijama proizvođača.

6.  
Za potrebe stavka 4. točaka (b) i (c), uzorak treba biti jasno i neizbrisivo označen proizvođačevim trgovačkim nazivom ili zaštitnim znakom i njegovom trgovačkom oznakom.
7.  
Za potrebe stavka 4. točke (c), uzorak treba biti namjerno oštećen sastavni dio.

Članak 17.

Administrativne odredbe za EZ homologaciju tipa zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja kao zasebne tehničke jedinice

1.  
Ako su odgovarajući zahtjevi ispunjeni, tijelo za homologaciju dodjeljuje EZ homologaciju tipa za zamjenske uređaje za kontrolu onečišćenja kao zasebne tehničke jedinice i izdaje broj homologacije tipa u skladu sa sustavom brojčanog označivanja koji je utvrđen u Prilogu VII. Direktivi 2007/46/EZ.

Tijelo za homologaciju ne smije dodijeliti isti broj drugom zamjenskom uređaju za kontrolu onečišćenja kao zasebnoj tehničkoj jedinici.

Isti broj homologacije može pokrivati uporabu tog tipa zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja na određenom broju različitih tipova vozila.

2.  
Za potrebe stavka 1., tijelo za homologaciju izdaje certifikat o EZ homologaciji tipa, izrađen u skladu s obrascem iz Priloga XI. dodatku 2.
3.  
Ako proizvođač može dokazati tijelu za homologaciju ili tehničkoj službi da zamjenski uređaj za kontrolu onečišćenja pripada tipu koji je naveden u točki 3.2.12.2. dodatka 4. Prilogu I., dodjeljivanje homologacije tipa ne ovisi o provjeri sukladnosti sa zahtjevima koji su propisani u odjeljku 4. Priloga XI.

▼M6

Članak 17.a

Prijelazne odredbe za određene homologacije tipa i potvrde o sukladnosti

1.  
Od 1. rujna 2018. nacionalna tijela odbijaju, zbog razloga koji se odnose na emisije, dodjeljivati EZ homologaciju ili nacionalne homologaciju za nove tipove vozila ili motora ispitanih postupcima koji nisu u skladu s točkama 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.3.1.2., 4.3.1.2.1. i 4.3.1.2.2. Dodatka 1. Prilogu II.
2.  
U slučaju novih vozila koja nisu u skladu s točkama 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.2.2.2.2., 4.3.1.2., 4.3.1.2.1. i 4.3.1.2.2. Dodatka 1. Prilogu II., nacionalna tijela od 1. rujna 2019. smatraju da potvrde o sukladnosti koje se odnose na ta vozila više ne važe za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te, zbog razloga koji se odnose na emisije, zabranjuju registraciju, prodaju i stavljanje u uporabu takvih vozila.

Od 1. rujna 2019., osim u slučaju zamjenskih motora za vozila u uporabi, nacionalna tijela zabranjuju prodaju ili uporabu novih motora koji nisu u skladu s točkama 4.2.2.2., 4.2.2.2.1., 4.3.1.2. i 4.3.1.2.1. Dodatka 1. Prilogu II.

▼M10

3.  

S učinkom od 1. siječnja 2021. nacionalna tijela moraju odbijati dodjeljivati, na temelju razloga koji se odnose na emisije, EU homologacije tipa ili nacionalne homologacije tipa za nove tipove vozila ili motora koji nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/1939 ( 5 ).

Odstupajući od prvog podstavka, novi tipovi motora s vanjskim izvorom paljenja, motori s dvojnim gorivom tipa 1 A i motori s dvojnim gorivom tipa 1B (u načinu rada na dvojno gorivo) te vozila opremljena takvim motorima moraju biti u skladu s najvećim dopuštenim faktorom sukladnosti za broj čestica u skladu s točkom 6.3 Priloga II., s učinkom od 1. siječnja 2023. Međutim, od 1. siječnja 2021. faktor sukladnosti radnog prozora broja čestica i faktor sukladnosti prozora mase CO2 moraju se navesti u rezultatima pokaznog ispitivanja PEMS-om na certifikatu o homologaciji tipa radi nadzora.

4.  

S učinkom od 1. siječnja 2022. nacionalna tijela u slučaju novih vozila koja nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1939 moraju smatrati da potvrde o sukladnosti koje se odnose na ta vozila više ne vrijede za potrebe članka 48. Uredbe (EU) 2018/858 te, zbog razloga koji se odnose na emisije, zabraniti registraciju, stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu takvih vozila.

Odstupajući od prvog podstavka, s učinkom od 1. siječnja 2024. nacionalna tijela u slučaju novih vozila opremljenih motorima s vanjskim izvorom paljenja, motorima s dvojnim gorivom tipa 1 A i motorima s dvojnim gorivom tipa 1B (u načinu rada na dvojno gorivo) koja nisu u skladu s najvećim dopuštenim faktorom sukladnosti za broj čestica u skladu s točkom 6.3 Priloga II. i zahtjevima ove Uredbe kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1939 moraju smatrati da potvrde o sukladnosti koje se odnose na ta vozila više ne vrijede za potrebe članka 48. Uredbe (EU) 2018/858 te, zbog razloga koji se odnose na emisije, zabraniti registraciju, stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu takvih vozila. Međutim, od 1. siječnja 2022. faktor sukladnosti radnog prozora broja čestica i faktor sukladnosti prozora mase CO2 moraju se navesti u rezultatima pokaznog ispitivanja PEMS-om na certifikatu o homologaciji tipa radi nadzora.

S učinkom od 1. siječnja 2022., osim u slučaju zamjenskih motora za vozila u uporabi, nacionalna tijela moraju, zbog razloga koji se odnose na emisije, zabraniti stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu novih motora koji nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1939.

Odstupajući od trećeg podstavka, s učinkom od 1. siječnja 2024., osim u slučaju zamjenskih motora za vozila u uporabi, nacionalna tijela moraju, zbog razloga koji se odnose na emisije, zabraniti stavljanje na raspolaganje na tržištu i stavljanje u uporabu novih motora s vanjskim izvorom paljenja, motora s dvojnim gorivom tipa 1 A i motora s dvojnim gorivom tipa 1B (u načinu rada na dvojno gorivo) koji nisu u skladu sa zahtjevima ove Uredbe kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2019/1939.

▼B

Članak 18.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 595/2009

Uredba (EZ) br. 595/2009 mijenja se u skladu s Prilogom XV. ovoj Uredbi.

Članak 19.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se u skladu s Prilogom XVI. ovoj Uredbi.

Članak 20.

Stupanje na snagu

1. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama
POPIS PRILOGA

PRILOG I.

Opće odredbe za EZ homologaciju tipa

Dodatak 1.

Postupak za ispitivanje sukladnosti proizvodnje kada je standardno odstupanje zadovoljavajuće

Dodatak 2.

Postupak za ispitivanje sukladnosti proizvodnje kada standardno odstupanje ne zadovoljava ili nije raspoloživo

Dodatak 3.

Postupak za ispitivanje sukladnosti proizvodnje na proizvođačev zahtjev

Dodatak 4.

Obrasci opisnog dokumenta

Dodatak 5.

Obrazac certifikata o EZ homologaciji tipa za tip motora/sastavnog dijela kao zasebne tehničke jedinice

Dodatak 6.

Obrazac certifikata o EZ homologaciji tipa za tip vozila s homologiranim motorom

Dodatak 7.

Obrazac certifikata o EZ homologaciji tipa za tip vozila s obzirom na sustav

Dodatak 8.

Primjer oznake EZ homologacije

Dodatak 9.

Sustav brojčanog označivanja certifikata o EZ homologaciji tipa

Dodatak 10.

Pojašnjenja

Dodatak 11.

Opisna dokumentacija za AES

PRILOG II.

Sukladnost motora ili vozila u uporabi

Dodatak 1.

Ispitni postupak za ispitivanje emisija vozila s prenosivim sustavima za mjerenje emisija

Dodatak 2.

Prijenosna oprema za mjerenje

Dodatak 3.

Umjeravanje prijenosne opreme za mjerenje

Dodatak 4.

Metoda za provjeravanje sukladnosti signala ECU-a o zakretnom momentu

PRILOG III.

Provjera emisije ispuštanja

PRILOG IV.

Podaci o emisijama koji se zahtijevaju pri homologaciji tipa za potrebe tehničkih pregleda

PRILOG V.

Provjera emisija plinova iz kućišta koljenastog vratila

PRILOG VI.

Zahtjevi za ograničavanje emisija izvan ciklusa i emisija vozila u uporabi

Dodatak 1.

Pokazno ispitivanje prijenosnog uređaja za mjerenje emisija pri homologaciji tipa

PRILOG VII.

Provjeravanje trajnosti sustava motora

PRILOG VIII.

Emisije CO2 i potrošnje goriva

PRILOG IX.

Specifikacije referentnih goriva

PRILOG X.

Ugrađena dijagnostika

Dodatak 5.

Ocjena učinkovitosti ugrađenog sustava za dijagnostiku u prijelaznom razdoblju

PRILOG XI.

EZ homologacija tipa zamjenskih uređaja za kontrolu onečišćenja kao zasebne tehničke jedinice

Dodatak 1.

Obrazac opisnog dokumenta

Dodatak 2.

Obrazac certifikata o EZ homologaciji tipa

Dodatak 3.

Postupak provjere trajnosti za ocjenjivanje značajki zamjenskog uređaja za kontrolu onečišćenja u pogledu emisija

Dodatak 4.

Slijed za toplinsko starenje

Dodatak 5.

Ispitni ciklus za prikupljanje podataka na dinamometaru s valjcima ili na cesti

Dodatak 6.

Postupak ispuštanja i vaganja

Dodatak 7.

Primjer programa skupljanja sati rada uključujući sljedove toplinskog starenja, potrošnje maziva i regeneracije

Dodatak 8.

Dijagram tijeka izvođenja programa skupljanja sati rada

PRILOG XII.

Sukladnost motora i vozila u uporabi homologiranih u skladu s Direktivom 2005/55/EZ

PRILOG XIII.

Zahtjevi za osiguravanje ispravnog djelovanja mjera za kontrolu emisija NOx

Dodatak 6.

Demonstracija minimalne prihvatljive kvalitete reagensa CDmin

PRILOG XIV.

Mjerenje neto snage motora

PRILOG XV.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 595/2009

PRILOG XVI.

Izmjene Uredbe 2007/46/EZ

PRILOG XVIII.

Posebni tehnički zahtjevi za motore i vozila s dvojnim gorivom

Dodatak 1.

Tipovi motora i vozila s dvojnim gorivom – popis glavnih radnih zahtjeva
PRILOG I.

OPĆE ODREDBE ZA EZ HOMOLOGACIJU TIPA

1.   ZAHTJEVI O VRSTI GORIVA

1.1.    Zahtjevi o EZ homologaciji tipa za različite tipove goriva

EZ homologacija tipa za različite tipove goriva dodjeljuje se pod uvjetom ispunjavanja zahtjeva u točkama od 1.1.1. do 1.1.6.1.

▼M4

1.1.1. Osnovni motor mora ispuniti zahtjeve ove Uredbe na odgovarajućim referentnim gorivima navedenim u Prilogu IX. Posebni uvjeti primjenjuju se na motore koji se napajaju prirodnim plinom/biometanom, uključujući i motore s dvojnim gorivom, kao što je navedeno u točki 1.1.3.

▼M6

1.1.2.  ►M9  Ako proizvođač dopušta da porodica motora radi na komercijalna goriva koja nisu u skladu s Direktivom 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ) ili s CEN normom EN 228:2012 u slučaju bezolovnog benzina ili s CEN normom EN 590:2013 u slučaju dizela, primjerice na FAME B100 (CEN EN 14214), mješavinu FAME-a i dizela B20/B30 (CEN EN 16709), parafinsko gorivo (CEN EN 15940) ili druga, proizvođač, povrh zahtjeva u točki 1.1.1., ispunjava sljedeće zahtjeve: ◄

(a) 

deklarira goriva na koja porodica motora može raditi u točki 3.2.2.2.1. opisnog dokumenta iz dijela 1. Dodatka 4. upućivanjem na normu ili proizvodnu specifikaciju konkretnog komercijalnog goriva određene marke koje ne ispunjava ni jednu normu poput onih navedenih u točki 1.1.2. Proizvođač deklarira i da uporaba deklariranog goriva ne utječe na funkcionalnost OBD-a;

▼M9

(a.1) 

odrediti korekcijski faktor za snagu za svako gorivo deklarirano u skladu s točkom 5.2.7., ako je primjenjivo;

▼M6

(b) 

dokazuje da osnovni motor ispunjava zahtjeve iz Priloga III. i u Dodatku 1. Prilogu VI. ovoj Uredbi u pogledu deklariranih goriva; tijelo za homologaciju može zatražiti da se zahtjevi koji se odnose na dokazivanje dodatno prošire onima utvrđenima u prilozima VII. i X.;

(c) 

ispunjava zahtjeve o sukladnosti u uporabi propisane u Prilogu II. u pogledu deklariranih goriva, što uključuje sve mješavine deklariranih goriva i komercijalnih goriva iz Direktive 98/70/EZ i odgovarajućih CEN norma.

Na zahtjev proizvođača zahtjevi utvrđeni u ovoj točki primjenjuju se na goriva koja se rabe u vojne svrhe.

Za potrebe točke (a) prvog podstavka, ako se za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe provode ispitivanja emisije, ispitnom se izvješću prilaže izvješće o analizi goriva koje obuhvaća barem parametre navedene u službenoj specifikaciji proizvođača goriva.

▼M4

1.1.3. U slučaju motora na prirodni plin proizvođač dokazuje da osnovni motor ima sposobnost prilagodbe bilo kojem sastavu goriva koje se može pojaviti na tržištu. Ovo dokazivanje provodi se u skladu s ovim odjeljkom te, kad je riječ o motorima s dvojnim gorivom, i u skladu s dodatnim odredbama s obzirom na postupak prilagodbe goriva određen u Prilogu 15. odjeljku 6.4. Uredbe UNECE br. 49.

U slučaju prirodnog plina općenito postoje dva tipa goriva, visokokalorično gorivo (H-plin) i niskokalorično gorivo (L-plin), ali uz znatne razlike unutar oba tipa; znatno se razlikuju u njihovu sadržaju energije izraženom Wobbeovim indeksom i njihovim faktorom λ-pomaka (Sλ). Za prirodne plinove s faktorom λ-pomaka između 0,89 i 1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) smatra se da pripadaju H-rasponu, dok se za prirodne plinove s faktorom λ-pomaka između 1,08 i 1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) smatra da pripadaju L-rasponu. Sastav referentnih goriva odražava se na velike promjene Sλ.

Osnovni motor ispunjava zahtjeve ove Uredbe za referentna goriva GR (gorivo 1) i G25 (gorivo 2), kako je određeno u Prilogu IX., bez ikakva ponovnog prilagođavanja punjenja goriva između dvaju ispitivanja (potrebna je samoprilagodba). Jedno prilagođivanje, bez mjerenja, dopušteno je na jednom ciklusu WHTC s pokretanjem zagrijanog motora nakon promjene goriva. Nakon tog prilagođivanja motor se mora ohladiti u skladu s Prilogom 4. odjeljkom 7.6.1. Uredbe UNECE br. 49.

U slučaju ukapljenog prirodnog plina/biometana (LNC) osnovni motor udovoljava zahtjevima ove Uredbe o referentnim gorivima GR (gorivo 1) i G20 (gorivo 2), kako je određeno Prilogom IX., bez ikakva prilagođavanja punjenja goriva između dvaju ispitivanja (potrebna je samoprilagodba). Jedno prilagođivanje, bez mjerenja, dopušteno je na jednom ciklusu WHTC s pokretanjem zagrijanog motora nakon promjene goriva. Nakon tog prilagođivanja, motor se mora ohladiti u skladu s Prilogom 4. odjeljkom 7.6.1. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

1.1.3.1. Na zahtjev proizvođača motor se može ispitati s trećim gorivom (gorivo 3) ako je faktor λ-pomaka (Sλ) između 0,89 (to je u donjem području GR) i 1,19 (to je u gornjem području G25), na primjer kada je gorivo 3 komercijalno gorivo. Rezultati ovog ispitivanja mogu biti upotrijebljeni kao uporište za ocjenu sukladnosti proizvodnje.

▼M4

1.1.4. U slučaju motora na prirodni plin (CNG) koji je prilagodljiv rasponu H-plinova, s jedne strane, te rasponu L-plinova s druge strane, a koji se prebacuje između H-raspona i L-raspona pomoću prekidača, osnovni motor se mora testirati na relevantno referentno gorivo kako je navedeno u Prilogu IX. za svaki raspon, na svakom položaju prekidača. Goriva su GR (gorivo 1) i G23 (gorivo 3) za H-raspon plinova i G25 (gorivo 2) i G23 (gorivo 3) za L-raspon plinova. Osnovni motor ispunjava zahtjeve ove Uredbe u oba položaja prekidača, bez ikakvih prilagođavanja punjenja goriva između dvaju ispitivanja u oba položaja prekidača. Jedno prilagođivanje, bez mjerenja, dopušteno je na jednom ciklusu WHTC s pokretanjem zagrijanog motora nakon promjene goriva. Nakon tog prilagođivanja, motor se hladi u skladu s Prilogom 4. odjeljkom 7.6.1. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

1.1.4.1. Na zahtjev proizvođača motor se može ispitati i s trećim gorivom (gorivo 3), ako je faktor λ-pomaka (Sλ) između 0,89 (to je u donjem području GR) i 1,19 (to je u gornjem području G25), na primjer kada je gorivo 3 komercijalno gorivo. Rezultati ovog ispitivanja mogu biti upotrijebljeni kao uporište za ocjenu sukladnosti proizvodnje.

▼M6

1.1.5. Kad je riječ o motorima na prirodni plin/biometan, omjer rezultata emisije „r” određuje se za svaku onečišćujuću tvar kako slijedi:

image

ili

image

i

image

▼M4

1.1.6. U slučaju ukapljenog naftnog plina (LPG) proizvođač treba pokazati da osnovni motor ima sposobnost prilagodbe bilo kojem sastavu goriva koje se može pojaviti na tržištu.

U slučaju ukapljenog naftnog plina (LPG) postoje promjene u sastavu C3/C4. Te se promjene odražavaju u referentnim gorivima. Osnovni motor udovoljava zahtjevima emisija s referentnim gorivima A i B, kako su određena u Prilogu IX., bez ikakvih prilagođivanja goriva između dvaju ispitivanja. Jedno prilagođivanje, bez mjerenja, dopušteno je na jednom ciklusu WHTC s pokretanjem zagrijanog motora nakon promjene goriva. Nakon tog prilagođivanja motor se hladi u skladu s Prilogom 4. odjeljkom 7.6.1. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

1.1.6.1. Omjer rezultata emisije „r” treba se odrediti za svaku onečišćujuću tvar kako slijedi:

image

▼M4

1.2.    Zahtjevi za homologaciju za ograničen raspon goriva u slučaju motora koji za gorivo upotrebljavaju prirodni plin/biometan ili ukapljeni naftni plin (LPG), uključujući motore s dvojnim gorivom

Homologacija za više vrsta goriva dodjeljuje se pod uvjetom ispunjavanja zahtjeva iz točaka 1.2.1. do 1.2.2.2.

1.2.1. Homologacija ispušnih emisija motora na prirodni plin (CNG) i prilagođenih radu s tipom plinova H ili s tipom plinova L.

Osnovni motor ispituje se na odgovarajuće referentno gorivo, kako je određeno u Prilogu IX., za odgovarajući tip. Goriva su GR (gorivo 1) i G23 (gorivo 3) za H-raspon plinova i G25 (gorivo 2) i G23 (gorivo 3) za L-raspon plinova. Osnovni motor mora ispuniti zahtjeve ove Uredbe bez rebalansa do dovoda goriva između dva ispitivanja. Jedno prilagođivanje, bez mjerenja, dopušteno je na jednom ciklusu WHTC s pokretanjem zagrijanog motora nakon promjene goriva. Nakon tog prilagođivanja motor se hladi u skladu s Prilogom 4. odjeljkom 7.6.1. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

1.2.1.1. Na zahtjev proizvođača motor se može ispitati i s trećim gorivom umjesto G23 (gorivo 3) ako je faktor λ-pomaka (Sλ) između 0,89 (to je u donjem rasponu GR) i 1,19 (to je u gornjem području G25), na primjer kada je gorivo 3 komercijalno gorivo. Rezultati ovog ispitivanja mogu se upotrijebiti kao uporište za ocjenu sukladnosti proizvodnje.

1.2.1.2. Omjer rezultata emisije „r” treba se odrediti za svaku onečišćujuću tvar kako slijedi:

image

, ili

image

, i

image

1.2.1.3. Pri isporuci kupcu motor na sebi ima oznaku propisanu u odjeljku 3.3. za koji tip plinova je motor homologiran.

▼M4

1.2.2. Homologacija ispušnih emisija motora na prirodni plin/biometan ili ukapljeni prirodni plin (LPG) i prilagođen radu s jednim određenim sastavom goriva.

Osnovni motor treba ispunjavati zahtjeve za emisije pri pogonu s referentnim gorivima GR i G25 u slučaju prirodnog plina (CNG) ili s referentnim gorivima GR i G20 u slučaju ukapljenog prirodnog plina (LNG) ili s referentnim gorivima A i B u slučaju ukapljenog naftnog plina, kako je određeno u Prilogu IX. To fino prilagođavanje sastoji se od ponovnog kalibriranja baze podataka punjenja goriva, bez ikakve promjene osnovne strategije upravljanja ili osnovne strukture baze podataka. Ako je potrebno, dopuštena je promjena dijelova koji izravno utječu na protok goriva, kao što su sapnice brizgalice.

1.2.2.1. U slučaju prirodnog plina (CNG) motor se na zahtjev proizvođača može ispitati s referentnim gorivima GR i G23 ili s referentnim gorivima G25 i G23, a u tom je slučaju homologacija važeća samo za tip H ili za tip plinova L.

1.2.2.2. Pri isporuci kupcu motor na sebi ima natpis propisan u točki 3.3. s podacima o sastavu goriva za koji je motor kalibriran.

▼M4

1.3.    Zahtjevi za homologaciju za određenu vrstu goriva

1.3.1. Homologacija za određenu vrstu goriva može se dodijeliti motorima koje pokreće ukapljeni prirodni plin (LNG), uključujući motore s dvojnim gorivom, označenim oznakom homologacije koja sadrži slova „LNG20” u skladu s točkom 3.1. ovog Priloga.

1.3.2. Proizvođač može podnijeti zahtjev isključivo za homologaciju za određenu vrstu goriva u slučaju kada kalibriranje motora za određeni sastav ukapljenog prirodnog plina (LNG) dovodi do faktora λ-pomaka koji se ne razlikuje za više od 3 % od faktora λ-pomaka goriva G20, kako je određeno Prilogom IX., te u kojemu udio etana ne premašuje 1,5 %.

1.3.3. U slučaju obitelji motora s dvojnim gorivom, kada se motori kalibriraju za određeni sastav ukapljenog prirodnog plina (LNG), što dovodi do faktora λ-pomaka koji se ne razlikuje za više od 3 % od faktora λ-pomaka goriva G20, kako je određeno Prilogom IX., te u kojemu udio etana ne premašuje 1,5 %, osnovni motor ispituje se samo na G20 referentno plinovito gorivo, kako je određeno Prilogom IX.

▼B

2.   HOMOLOGACIJA TIPA ISPUŠNIH EMISIJA ČLANA PORODICE

2.1. Uz iznimku slučaja spomenutog u točki 2.2., homologacija tipa osnovnog motora proširuje se na sve članove porodice bez daljnjeg ispitivanja, za bilo koji sastav goriva unutar tipa za koji je osnovni motor homologiran (u slučaju motora opisanih u točki 1.2.2.) ili za isti tip goriva (u slučaju motora opisanih u točki 1.1. ili točki 1.2.) za koji je osnovni motor homologiran.

2.2. Ako tehnička služba utvrdi da podneseni zahtjev s obzirom na odabrani osnovni motor ne predstavlja u potpunosti porodicu motora definiranu u dijelu 1. dodatka 4., ta tehnička služba može odabrati i ispitati alternativni i ako je potrebno dodatni referentni ispitni motor.

3.   OZNAKE MOTORA

▼M6

3.1.

►M10  Kad je riječ o motoru homologiranom kao zasebna tehnička jedinica ili o vozilu homologiranom s obzirom na emisije, motor mora na sebi imati: ◄

(a) 

zaštitni znak ili trgovački naziv proizvođača motora;

(b) 

proizvođačev trgovački opis motora.

▼M4

3.2.

Svaki motor koji je u skladu s homologiranim tipom prema ovoj Uredbi kao zasebna tehnička jedinica ima oznaku homologacije EZ-a. Ta se oznaka sastoji od:

▼B

3.2.1. 

pravokutnika oko malog slova „e” te razlikovnog broja države članice koja je dodijelila EZ homologaciju tipa za zasebnu tehničku jedinicu:

1

za Njemačku

2

za Francusku

3

za Italiju

4

za Nizozemsku

5

za Švedsku

6

za Belgiju

7

za Mađarsku

8

za Češku

9

za Španjolsku

11

za Ujedinjenu Kraljevinu

12

za Austriju

13

za Luksemburg

17

za Finsku

18

za Dansku

19

za Rumunjsku

20

za Poljsku

21

za Portugal

23

za Grčku

24

za Irsku

▼M2

25

za Hrvatsku

▼B

26

za Sloveniju

27

za Slovačku

29

za Estoniju

32

za Latviju

34

za Bugarsku

36

za Litvu

49

za Cipar

50

za Maltu

▼M6

3.2.1.1. 

u slučaju motora na prirodni plin/biometan jedna od sljedećih oznaka postavlja se iza broja homologacije EZ-a:

(a) 

H ako je motor homologiran i umjeren za tip plinova H;

(b) 

L ako je motor homologiran i umjeren za tip plinova L;

(c) 

HL ako je motor homologiran i umjeren za tipove plinova H i L;

(d) 

Ht ako je motor homologiran i umjeren za specifičan sastav plinova u tipu plinova H i moguće ga je finim ugađanjem dobave goriva prenamijeniti za drugi specifičan plin u tip plinova H;

(e) 

LTL ako je motor homologiran i umjeren za specifičan sastav plinova u tipu plinova L i moguće ga je finim ugađanjem dobave goriva prenamijeniti za drugi specifičan plin u tip plinova L;

(f) 

HLt ako je motor homologiran i umjeren za specifičan sastav plinova u tipu plinova H ili L i moguće ga je finim ugađanjem dobave goriva prenamijeniti za drugi specifičan plin u tipu plinova H ili L;

(g) 

CNGfr u svim drugim slučajevima kada motor radi na stlačeni prirodni plin (CNG)/biometan i konstruiran je za rad s jednim ograničenim rasponom sastava plinskog goriva;

(h) 

LNGfr kada motor radi na ukapljeni prirodni plin (LNG) i konstruiran je za rad s jednim ograničenim rasponom sastava goriva;

(i) 

LPGfr kada motor radi na ukapljeni naftni plin (LPG) i konstruiran je za rad s jednim ograničenim rasponom sastava goriva;

(j) 

LNG20 u slučaju motora homologiranih i umjerenih za određeni sastav LNG-a zbog kojeg se faktor λ-pomaka ne razlikuje za više od 3 % od faktora λ-pomaka goriva G20 određenog u Prilogu IX. te čiji udio etana ne prelazi 1,5 %;

(k) 

LNG u slučaju motora homologiranih i umjerenih za bilo koji drugi sastav LNG-a.

3.2.1.2. 

u slučaju motora na dvojno gorivo homologacijska oznaka sadržava niz znakova nakon nacionalnog simbolauisluže tome da se razlikuje za koji je tip motora s dvojnim gorivom i za koje tipove plinova dodijeljena homologacija. Niz znakova sastoji se od dvaju znakova koje označavaju tip motora na dvojno gorivo, kako je određen u članku 2., za kojima slijede slova iz točke 3.2.1.1 koja odgovaraju sastavu prirodnog plina/biometana koji motor upotrebljava. Tipove motora na dvojno gorivo označavaju sljedeća dva znaka:

(a) 

1A za motore na dvojno gorivo tipa 1A;

(b) 

1B za motore na dvojno gorivo tipa 1B;

(c) 

2A za motore na dvojno gorivo tipa 2A;

(d) 

2B za motore na dvojno gorivo tipa 2B;

(e) 

3B za motore na dvojno gorivo tipa 3B.

3.2.1.3. 

homologacijska oznaka za dizelske motore s kompresijskim paljenjem ima slovo „D” iza nacionalnog simbola.

3.2.1.4. 

homologacijska oznaka za motore s kompresijskim paljenjem na etanol (ED95) ima slova „ED” iza nacionalnog simbola.

3.2.1.5. 

homologacijska oznaka za motore s vanjskim izvorom paljenja na etanol (E85) ima oznaku „E85” iza nacionalnog simbola.

3.2.1.6 

homologacijska oznaka za motore s vanjskim izvorom paljenja na benzin ima slovo „P” iza nacionalnog simbola.

▼M4

3.2.2. 

Oznaka homologacije EZ-a također sadržava u blizini pravokutnika „osnovni broj homologacije” iz odjeljka 4. broja homologacije određenog u Prilogu VII. Direktivi 2007/46/EZ, ispred kojeg je slovo koje označava fazu emisija za koje je dodijeljena homologacija EZ-a.

3.2.3. 

Oznaka homologacije EZ-a tipa postavlja se na motor tako da bude jasno čitljiva i neizbrisiva. Ona je vidljiva kada je motor ugrađen na vozilo i postavljena na dio koji je potreban za normalan rad motora i inače ga nije potrebno mijenjati tijekom životnog vijeka motora.

Osim oznake na motoru, oznaku homologacije EZ-a moguće je vidjeti i preko ploče s instrumentima. Na taj je način spremna na pregled te su upute o pristupu uključene u priručnik za korisnike vozila.

▼B

3.2.4. 

Primjeri oznake EZ homologacije tipa navedeni su u Dodatku 8.

▼M4

3.3.

Oznake za motore na prirodni plin/biometan i ukapljeni naftni plin (LPG)

U slučaju motora na prirodni plin/biometan i ukapljeni naftni plin (LPG) s homologizacijom za određene vrste goriva stavljaju se sljedeće oznake koje sadrže informaciju iz točke 3.3.1.

▼B

3.3.1.

Sljedeći podaci nalaze se na naljepnici:

U slučaju iz točke 1.2.1.3. na naljepnici se navodi „SAMO ZA UPORABU S PRIRODNIM PLINOM TIPA H.” Ako je primjenljivo, „H” se zamjenjuje s „L”.

U slučaju iz točke 1.2.2.2. na naljepnici se navodi „SAMO ZA UPORABU S PRIRODNIM PLINOM SPECIFIKACIJE…” ili „SAMO ZA UPORABU S UKAPLJENIM NAFTNIM PLINOM SPECIFIKACIJE…” ako je primjenljivo. Svi podaci iz odgovarajuće tablice u Prilogu IX. navode se zajedno s pojedinačnim sastavnim elementima i ograničenjima koje je odredio proizvođač motora.

Visina slova i brojki je najmanje 4 mm.

Kada nedostatak prostora ne dopušta takvo označivanje, moguće je koristiti pojednostavnjeni kod. U tom slučaju napomene s objašnjenjima koje sadržavaju sve gore navedene podatke trebaju biti lako dostupne svakoj osobi koja puni spremnik goriva ili obavlja održavanje ili popravke na motoru i njegovoj dodatnoj opremi, kao i odgovarajućim mjerodavnim institucijama. Položaj i sadržaj tih napomena s objašnjenjima trebaju se odrediti dogovorom između proizvođača i tijela za homologaciju.

3.3.2.

Svojstva

Naljepnice trebaju biti trajne za vrijeme cijelog životnog vijeka motora. Naljepnice trebaju biti jasno čitljive i njihova slova i brojke trebaju biti neizbrisivi. Osim toga, naljepnice trebaju biti pričvršćene na takav način da se ne odljepljuju za vrijeme cijelog životnog vijeka motora i da ih je nemoguće ukloniti, a da ih se ne uništi ili izbriše.

3.3.3.

Postavljanje

Naljepnice trebaju biti pričvršćene na dio motora koji je nužan za uobičajeni rad motora i koji se u pravilu ne mijenja tijekom životnog vijeka motora. Osim toga, naljepnice trebaju biti postavljene tako da ih se može lako uočiti nakon što je motor opremljen svim pomoćnim uređajima potrebnim za rad motora.

▼M10

3.4.

U slučaju zahtjeva za EU homologaciju vozila s homologiranim motorom s obzirom na emisije ili EU homologaciju vozila s obzirom na emisije, naljepnica iz točke 3.3. treba se postaviti i u blizini otvora za punjenje goriva.

▼B

4.   UGRADNJA MOTORA U VOZILO

4.1.

Motor se ugrađuje u vozilo tako da su ispunjeni homologacijski zahtjevi. Sljedeće značajke u vezi s homologacijom motora trebaju se uzeti u obzir:

4.1.1. 

podtlak u usisnoj grani nije viši od onoga koji je za homologaciju motora naveden u dijelu 1. dodatka 4.;

4.1.2. 

protutlak ispušnih plinova nije viši od onoga koji je za homologaciju motora naveden u dijelu 1. dodatka 4.;

4.1.3. 

snaga koju apsorbira dodatna oprema potrebna za rad motora nije veća od one koja je za homologaciju motora navedena u dijelu 1. dodatka 4.;

4.1.4. 

značajke sustava za naknadnu obradu ispušnih plinova u skladu su s onima koje su za homologaciju motora navedene u dijelu 1. dodatka 4.

4.2.

Ugradnja homologiranog motora u vozilo

Ugradnja motora homologiranog kao zasebna tehnička jedinica u vozilu treba dodatno ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) 

u vezi sa sukladnosti OBD sustava, ugradnja, u skladu s dodatkom 1. Prilogu 9. B Pravilniku UN/ECE br. 49, treba ispunjavati zahtjeve proizvođača iz dijela 1. dodatka 4.;

▼M6

(b) 

u pogledu sukladnosti sustava kojim se osigurava ispravno djelovanje mjera za kontrolu NOx, ugradnja ispunjava, u skladu s Dodatkom 4. Prilogu 11. Pravilniku UN/ECE-a br. 49., proizvođačeve zahtjeve u pogledu ugradnje kako je određeno u dijelu 1. Priloga 1. tom Pravilniku.;

▼M4

(c) 

ugradnja homologiranog motora s dvojnim gorivom koji je odobren kao zasebna tehnička jedinica zadovoljava i specifične uvjete ugradnje određene Prilogom 15. odjeljkom 6. Uredbe UNECE br. 49 te zahtjeve ugradnje proizvođača iz Priloga XVIII. odjeljka 7. ove Uredbe.

▼B

4.3.

Uljevni otvori spremnika goriva u slučaju motora koji kao gorivo upotrebljava benzin ili E85

4.3.1 Uljevni otvor spremnika benzina ili E85 mora biti konstruiran tako da sprečava punjenje spremnika iz mlaznice dobavne pumpe koja ima vanjski promjer od 23,6 mm ili veći.

4.3.2. Točka 4.3.1. ne odnosi se na vozilo kod kojega su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) 

da je vozilo konstruirano i izrađeno tako da benzin s olovom ne utječe štetno ni na jedan uređaj konstruiran za kontrolu emisije plinovitih onečišćujućih tvari; te

(b) 

da je vozilo uočljivo, čitljivo i neizbrisivo označeno simbolom za benzin bez olova propisanim u ISO 2575:2004 na mjestu koje je izravno vidljivo osobi koja puni spremnik goriva. Dopuštene su dodatne oznake.

4.3.3. Treba osigurati da ne dođe do prekomjernih emisija isparavanjem i rasipanja goriva prouzročenog nedostatkom čepa spremnika goriva. To se može postići na jedan od sljedećih načina:

(a) 

uporabom čepa spremnika goriva koji se automatski otvara i zatvara i ne može se skinuti;

(b) 

konstrukcijom koja sprečava prekomjerne emisije isparavanjem u slučaju nedostatka čepa spremnika goriva;

(c) 

ili u slučaju vozila M1 i N1 na neki drugi način koji ima isti učinak. Takvi primjeri obuhvaćaju čep spremnika goriva pričvršćen sponom odnosno lancem ili čep koji se otključava istim ključem koji služi i za paljenje motora, ali nisu na to ograničeni. U tom slučaju se ključ može izvaditi iz čepa samo kada je čep zaključan.

5.   ZAHTJEVI I ISPITIVANJA ZA ISPITIVANJE U UPORABI

5.1.    Uvod

Ovim se odjeljkom utvrđuju specifikacije i ispitivanja ECU podataka u trenutku homologacije, za potrebe ispitivanja u uporabi.

5.2.    Opći zahtjevi

▼M4

5.2.1. Za potrebe ispitivanja u uporabi, sustav OBD-a treba u realnom vremenu i s frekvencijom od najmanje 1 Hz učiniti raspoloživim izračunatu vrijednost opterećenja (zakretni moment motora kao postotak najvećeg zakretnog momenta i najvećeg raspoloživog zakretnog momenta pri stvarnoj brzini vrtnje motora), brzinu vrtnje motora, temperaturu rashladne tekućine motora, trenutačnu potrošnju goriva te referentni najveći zakretni moment motora ovisno o brzini vrtnje motora, kao obvezne informacije o protoku podataka.

▼B

5.2.2. ECU može ocijeniti izlazni zakretni moment uporabom ugrađenih algoritama za izračun proizvedenog unutarnjeg zakretnog momenta i zakretnog momenta trenja.

5.2.3. Zakretni moment motora u Nm koji proizlazi iz gornjih informacija o protoku podataka mora omogućiti izravnu usporedbu s vrijednostima izmjerenim pri određivanju snage motora u skladu s Prilogom XIV. Osim toga, mogući ispravci s obzirom na dodatnu opremu moraju se uključiti u gornje informacije o protoku podataka.

5.2.4. Pristup informacijama koje se zahtijevaju u točki 5.2.1. treba se osigurati u skladu sa zahtjevima iz Priloga X. i normama iz dodatka 6. Prilogu 9. B UN/ECE Pravilniku br. 49.

5.2.5. Prosječno opterećenje, izračunano u Nm za svaki radni uvjet na temelju informacija koje se zahtijevaju u točki 5.2.1., ne smije se razlikovati od izmjerenog prosječnog opterećenja u istim radnim uvjetima za više od:

(a) 

7 % pri određivanju snage motora u skladu s Prilogom XIV.;

▼M9

(b) 

10 % pri provođenju ispitivanja svjetski usklađenim ciklusom stacionarnih stanja (dalje u tekstu „WHSC”) u skladu s Prilogom III., osim za režime rada 1 i 13 (režimi rada u praznom hodu).

▼B

UN/ECE Pravilnik br. 85 ( 7 ) dopušta da se stvarno najveće opterećenje motora razlikuje od referentnog najvećeg opterećenja za 5 % da bi se promjenljivost proizvodnog postupka uzela u obzir. To je dopušteno odstupanje uzeto u obzir u gore navedenim vrijednostima.

5.2.6. Vanjski pristup informacijama koje se zahtijevaju u točki 5.2.1. ne smije utjecati na emisije ili radne značajke vozila.

▼M9

5.2.7. Ako razlika između izmjerene vrijednosti zakretnog momenta dobivene s deklariranim komercijalnim gorivom i izračunane vrijednosti zakretnog momenta iz informacija koje se zahtijevaju u točki 5.2.1. premašuje bilo koju vrijednost iz točke 5.2.5., za tu porodicu motora mora se utvrditi korekcijski faktor za snagu za svako dodatno komercijalno gorivo koje proizvođač dopušta u skladu s točkom 1.1.2. Korekcijski faktor izračunava se kao omjer prosječnog izmjerenog zakretnog momenta [Nm] za referentno gorivo u skladu s Prilogom IX. i prosječnog izmjerenog najvećeg zakretnog momenta [Nm] za deklarirano komercijalno gorivo.

▼B

5.3.    Verifikacija raspoloživosti i sukladnosti ECU informacija koje se zahtijevaju za ispitivanje u uporabi

5.3.1. Raspoloživost informacija o protoku podataka koji se zahtijevaju u točki 5.2.1. u skladu sa zahtjevima iz točke 5.2.2. dokazuje se vanjskim alatom za pregled OBD-a kako je opisano u Prilogu X.

5.3.2. U slučaju kada se takve informacije ne mogu dobiti na ispravan način alatom za pregled koji funkcionira ispravno, motor se smatra nesukladnim.

▼M9

5.3.3. Ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.2.5. dokazuje se za osnovni motor porodice motora pri utvrđivanju snage motora u skladu s Prilogom XIV. i pri ispitivanju WHSC-om u skladu s Prilogom III. te laboratorijskog ispitivanja izvan ciklusa pri homologaciji u skladu s odjeljkom 6. Priloga VI.

5.3.3.1. Ispunjavanje zahtjeva iz točke 5.2.5. dokazuje se za svakog člana porodice motora pri utvrđivanju snage motora u skladu s Prilogom XIV. U tu se svrhu provode dodatna mjerenja na nekoliko radnih točaka djelomičnog opterećenja i brzine vrtnje motora (npr. pri načinima rada u WHSC-u i na nekim dodatnim slučajno odabranim točkama).

▼M9

5.3.3.2. Ako je primjenjivo, korekcijski faktor za snagu za porodicu motora, iz točke 5.2.7., određuje se s osnovnim motorom porodice motora.

▼M4

5.3.4. U slučaju kada ispitivani motor ne ispuni zahtjeve iz Priloga XIV. o dodatnoj opremi, izmjereni zakretni moment ispravlja se u skladu s postupkom ispravljanja iz Priloga 4. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

5.3.5. Sukladnost signala ECU-a o zakretnom momentu smatra se dokazanom ako signal zakretnog momenta ostane unutar dopuštenih odstupanja navedenih u točki 5.2.5.

6.   PORODICA MOTORA

▼M4

6.1.    Parametri koji određuju obitelj motora

Obitelj motora, kako ju je odredio proizvođač motora, u skladu je s Prilogom 4. odjeljkom 5.2. Uredbe UNECE br. 49 te, u slučaju motora i vozila s dvojnim gorivom, s Prilogom 15. odjeljkom 3.1. Uredbe UNECE br. 49.

6.2.    Izbor osnovnog motora

Osnovni motor obitelji odabire se u skladu sa zahtjevima iz Priloga 4. točke 5.2.4. Uredbe UNECE br. 49 te, u slučaju motora i vozila s dvojnim gorivom, s Prilogom 15. odjeljkom 3.1.2. Uredbe UNECE br. 49.

▼B

6.3.    Parametri za određivanje porodice OBD motora

Porodica OBD motora određena je osnovnim parametrima konstrukcije koji su zajednički sustavima motora u porodici u skladu s odjeljkom 6.1. Priloga 9. B UN/ECE Pravilniku br. 49.

▼M4

6.4.    Proširenje za uključivanje novog sustava motora u obitelj motora

6.4.1. Na zahtjev proizvođača, a nakon odobrenja tijela za homologaciju, moguće je uključiti novi motorni sustav kao člana certificirane obitelji motora ako su zadovoljeni kriteriji iz točke 6.1.

6.4.2. Ako elementi dizajna sustava osnovnog motora predstavljaju i one novog sustava motora u skladu s točkom 6.2. te, u slučaju motora s dvojnim gorivom, u skladu s Prilogom 15. stavkom 3.1.2. Uredbe UNECE br. 49, onda sustav osnovnog motora ostaje nepromijenjen te proizvođač mijenja opisnu dokumentaciju iz Priloga I.

6.4.3. Gdje elementi dizajna novog sustava motora ne odgovaraju sustavu osnovnog motora u skladu s točkom 6.4.2., ali predstavljaju cijelu obitelj motora, novi sustav motora postat će novi osnovni motor. U tom slučaju dokazuje se da su novi elementi dizajna u skladu s odredbama ove Uredbe te se mijenja opisna dokumentacija iz Priloga I.

▼B

7.   SUKLADNOST PROIZVODNJE

7.1.    Opći zahtjevi

Mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje poduzimaju se u skladu s člankom 12. Direktive 2007/46/EZ. Sukladnost proizvodnje se provjerava na temelju opisa u certifikatima o homologaciji tipa iz dodatka 4. ovom Prilogu. Pri primjeni dodataka 1., 2. ili 3. izmjerene emisije plinovitih onečišćujućih tvari i onečišćujućih čestica iz motora koji su predmet provjeravanja sukladnosti proizvodnje prilagođivaju se odgovarajućim faktorima pogoršanja (DF) za taj motor, kako je navedeno u Dopuni certifikata o EZ homologaciji tipa koji je dodijeljen u skladu s ovom Uredbom.

Odredbe Priloga X. Direktivi 2007/46/EZ primjenjuju se kada tijela za homologaciju nisu zadovoljna s proizvođačevim postupkom neovisne ocjene.

Svi motori koji se podvrgavaju ispitivanjima nasumično se izabiru iz proizvodne serije.

7.2.    Emisije onečišćujućih tvari

7.2.1 Ako se trebaju mjeriti emisije onečišćujućih tvari i homologacija motora ima jedno ili više proširenja, ispitivanja se provode na motorima koji su opisani u opisnoj dokumentaciji koja se odnosi na odgovarajuće proširenje.

7.2.2. Sukladnost motora dostavljena na ispitivanje onečišćujućih tvari

Nakon što se motor dostavi nadležnim tijelima, proizvođač ne smije više obavljati nikakva namještanja na izabranim motorima.

7.2.2.1. Tri odgovarajuća motora uzimaju se iz serijske proizvodnje motora. Motori se ispituju prema WHTC i, kada je primjenljivo, prema WHSC, radi provjere sukladnosti proizvodnje. Granične vrijednosti dane su u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 595/2009.

7.2.2.2. Ako tijelo za homologaciju prihvati standardno odstupanje proizvodnje koje dostavi proizvođač u skladu s Prilogom X. Direktivi 2007/46/EZ, ispitivanja se provode u skladu s dodatkom 1. ovom Prilogu.

Ako tijelo za homologaciju ne prihvati standardno odstupanje proizvodnje koje dostavi proizvođač u skladu s Prilogom X. Direktivi 2007/46/EZ, ispitivanja se provode u skladu s dodatkom 2. ovom Prilogu.

Na proizvođačev zahtjev ispitivanja se provode u skladu s dodatkom 3. ovom Prilogu.

7.2.2.3. Na temelju ispitivanja motora uzorkovanjem kao je navedeno u točki 7.2.2.2., smatra se da je proizvodnja određene serije motora sukladna ako se donese pozitivna odluka za sve onečišćujuće tvari i da nije sukladna ako se donese negativna odluka za jednu onečišćujuću tvar, u skladu s kriterijima ispitivanja iz odgovarajućeg dodatka.

Ako se za jednu onečišćujuću tvar donese pozitivna odluka, ta se odluka ne može promijeniti bilo kakvim dodatnim ispitivanjima koja se izvode da bi se donijela odluka za druge onečišćujuće tvari.

Ako se ne donese pozitivna odluka za sve onečišćujuće tvari i niti jedna negativna odluka za bilo koju onečišćujuću tvar, ispitivanje se provodi na drugom motoru (vidjeti sliku 1.).

Ako se ne donese odluka, proizvođač u svakom trenutku može zaustaviti ispitivanje. U tom se slučaju upisuje negativna odluka.

Slika 1.

Shematski prikaz ispitivanja sukladnosti proizvodnje