EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0408-20141217

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 408/2011 od 27. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/408/2014-12-17

2011R0408 — HR — 17.12.2014 — 001.001


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 408/2011

od 27. travnja 2011.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka

(Tekst značajan za EGP)

( L 108, 28.4.2011, p.21)

 

 

  No

page

date

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1264/2014 оd 26. studenoga 2014.

  L 341

6

27.11.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 408/2011

od 27. travnja 2011.

o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima ( 1 ), a posebno njezin članak 5. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1185/2009 utvrđuje se novi okvir za izradu usporedivih europskih statističkih podataka o prodaji i uporabi pesticida.

(2)

U skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1185/2009, države članice prenose statističke podatke u elektroničkom obliku, u skladu s odgovarajućim tehničkim oblikom koji usvaja Komisija.

(3)

S ciljem osiguranja povjerljivosti, prenesene datoteke označavaju se oznakom koja pokazuje jesu li preneseni podaci o tvari, kemijskom razredu, kategoriji proizvoda ili glavnoj skupini povjerljivi ili nisu.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski statistički sustav,

DONIJELA JE OVU UREDBU:▼M1

Članak 1.

Države članice prenose statističke podatke o pesticidima navedene u prilozima I. i II. Uredbi (EZ) br. 1185/2009 koristeći se definicijama strukture podataka SDMX. Podaci se dostavljaju Komisiji (Eurostatu) putem usluga jedinstvene ulazne točke ili se Komisiji (Eurostatu) omogućuje elektroničko dohvaćanje tih podataka.

Članak 2.

Struktura podataka za prijenos podataka o stavljanju pesticida na tržište Komisiji (Eurostatu) navodi se u Prilogu I.

Struktura podataka za prijenos podataka o uporabi pesticida u poljoprivredi Komisiji (Eurostatu) navodi se u Prilogu II.

▼B

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOG I.

Struktura statističkih podataka o stavljanju pesticida na tržište

Sljedeća struktura podataka dio je datoteka za prijenos:Broj

Polje

Napomene

1.

Država

npr. Francuska

2.

Godina

referentna godina za podatke (npr. 2010.)

3.

Glavna skupina

oznake navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1185/2009

4.

Kategorije proizvoda

 

5.

Kemijski razred

 

6.

Aktivna tvar

 

7.

Vrijednost opažanja (prodana količina)

u kilogramima tvari

8.

Oznaka povjerljivosti za polja broj 3., 4., 5. i 6.

oznaka
PRILOG II.

Struktura statističkih podataka o korištenju pesticida u poljoprivredi

Sljedeća struktura podataka dio je datoteka za prijenos:Broj

Polje

Napomene

1.

Država

npr. Francuska

2.

Godina

referentna godina za podatke (npr. 2010.)

3.

Usjevi

raščlamba po pojedinačnim usjevima

4.

Aktivna tvar

oznake navedene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 1185/2009

5.

Vrijednost opažanja: Količina tvari korištena na usjevima

u kilogramima tvari

6.

Vrijednost opažanja: površina pod usjevima koji su tretirani ovom tvari

(u hektarima)

7.

Oznaka povjerljivosti

oznaka( 1 ) SL L 324, 10.12.2009., str. 1.

Top