EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0072-20190130

Consolidated text: Odluka Vijeća 2011/72/ZVSP od 31. siječnja 2011. o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/72(1)/2019-01-30

02011D0072 — HR — 30.01.2019 — 010.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA 2011/72/ZVSP

od 31. siječnja 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u Tunisu

( L 028 2.2.2011, 62)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2011/79/ZVSP od 4. veljače 2011.

  L 31

40

5.2.2011

 M2

ODLUKA VIJEĆA 2012/50/ZVSP od 27. siječnja 2012.

  L 27

11

31.1.2012

►M3

ODLUKA VIJEĆA 2012/724/ZVSP od 26. studenoga 2012.

  L 327

45

27.11.2012

 M4

ODLUKA VIJEĆA 2013/72/ZVSP od 31. siječnja 2013.

  L 32

20

1.2.2013

 M5

PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA 2013/409/ZVSP od 30. srpnja 2013.

  L 204

44

31.7.2013

 M6

ODLUKA VIJEĆA 2014/49/ZVSP od 30. siječnja 2014.

  L 28

38

31.1.2014

 M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2015/157 od 30. siječnja 2015.

  L 26

29

31.1.2015

►M8

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/119 od 28. siječnja 2016.

  L 23

65

29.1.2016

►M9

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/153 od 27. siječnja 2017.

  L 23

19

28.1.2017

►M10

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/141 od 29. siječnja 2018.

  L 25

38

30.1.2018

►M11

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/135 od 28. siječnja 2019.

  L 25

23

29.1.2019
▼B

ODLUKA VIJEĆA 2011/72/ZVSP

od 31. siječnja 2011.

o mjerama ograničavanja protiv određenih osoba i subjekata s obzirom na stanje u TunisuČlanak 1.

1.  Zamrzavaju se sva financijska sredstva koja pripadaju, u vlasništvu su, nalaze se kod ili su pod nadzorom osoba odgovornih za otuđenje tuniskih državnih financijskih resursa te fizičkih ili pravnih osoba koje su s njima povezane, a navode se u popisu u Prilogu.

2.  Nikakva financijska sredstva ne smiju biti, izravno ili neizravno, dostupna ili upotrijebljena u korist fizičkih ili pravnih osoba koje se navode u Prilogu.

3.  Nadležno državno tijelo države članice može odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili staviti na raspolaganje određena financijska sredstva ili gospodarske izvore pod odgovarajućim uvjetima nakon što utvrdi da su navedena financijska sredstva i gospodarski izvori:

(a) potrebni za pokrivanje osnovnih troškova osoba iz Priloga i uzdržavanih članova njihove obitelji uključujući plaćanje hrane, najamnine ili hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja te naknada za režije;

(b) namijenjeni isključivo za plaćanje primjerenih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga;

(c) namijenjeni isključivo za plaćanje honorara ili troškova usluga za redovito držanje ili održavanje zamrznutih sredstava ili druge financijske imovine ili gospodarskih izvora; ili

(d) potrebni za pokrivanje izvanrednih troškova, pod uvjetom da je nadležno tijelo barem dva tjedna prije davanja odobrenja obavijestilo nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju po kojoj osnovi bi spomenuto odobrenje trebalo dati.

O svakom odobrenju koje daju na temelju ovog stavka države članice obavješćuju ostale države članice i Komisiju.

▼M3

4.  Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma uvrštenja fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz stavka 1. na popis iz Priloga, ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u predmetnoj državi članici prije ili nakon tog datuma;

(b) sredstva ili gospodarski izvori koristit će se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili priznatih kao valjanih takvom odlukom, u okvirima određenim važećim zakonima i propisima koji uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) odluka nije u korist fizičke ili prave osobe, subjekta ili tijela iz Priloga; i

(d) priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom predmetne države članice.

Predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svim odobrenjima izdanim na temelju ovog stavka.

5.  Stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune iz naslova:

(a) kamata ili drugih prihoda na tim računima; ili

(b) plaćanja dospjelih prema ugovorima i sporazumima koji su sklopljeni ili obvezama koje su nastale prije datuma kad su ti računi postali predmetom ove Odluke; ili

(c) plaćanja dospjelih na temelju sudske, upravne ili arbitražne odluke donesene u Uniji ili izvršive u predmetnoj državi članici,

pod uvjetom da se na te kamate, druge zarade i plaćanja i dalje primjenjuju mjere iz stavka 1.

▼B

Članak 2.

1.  Postupajući prema prijedlogu neke države članice ili visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeće uspostavlja te mijenja popis iz Priloga.

2.  Vijeće obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt o svojoj odluci o uvrštenju na popis, kao i o osnovi za uvrštenje, bilo izravno ako je adresa poznata ili objavljivanjem obavijesti, čime se takvoj osobi ili subjektu nudi prilika da iznese primjedbe.

3.  Ako su podnesene primjedbe ili su izneseni značajni novi dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku i o tome obavješćuje predmetnu osobu ili subjekt.

Članak 3.

1.  U Prilogu se navodi po kojoj su osnovi osobe ili subjekti uvršteni na popis.

2.  U Prilogu se također, ako su dostupni, navode podaci potrebni za utvrđivanje identiteta predmetnih osoba ili subjekata. Kad se radi o osobama, ti podaci mogu obuhvaćati imena, uključujući i lažna imena, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata te funkciju ili zanimanje. Kad se radi o subjektima, ti podaci mogu obuhvaćati nazive, mjesto i datum registracije, registarski broj i mjesto poslovanja.

Članak 4.

Kako bi se postigao maksimalan učinak gore navedenih mjera, Unija potiče treće zemlje da donesu mjere slične mjerama iz ove Odluke.

▼M11

Članak 5.

Ova Odluka primjenjuje se do 31. siječnja 2020. Ona se stalno preispituje. Prema potrebi može se produljiti ili izmijeniti ako Vijeće smatra da njezini ciljevi nisu ispunjeni.

▼B

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

▼M8
PRILOG

POPIS OSOBA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1. 

Ime i prezime

Identifikacijski podaci

Obrazloženje

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Bivši predsjednik Tunisa, rođen u Hamman-Sousseu 3. rujna 1936., sin Selme HASSEN, oženjen Leïlom TRABELSI, br. nacionalne osobne iskaznice 00354671.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog pronevjere javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog zloporabe funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te zbog kaznenog djela primitka od strane javnog dužnosnika javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist i korist članova svoje obitelji.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Tunisu 24. listopada 1956., kći Saide DHERIF, udana za Zinea El Abidinea BENA ALIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00683530.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te zbog sudioništva u kaznenom djelu primitka od strane javnog dužnosnika javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist i korist članova svoje obitelji.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 4. ožujka 1944., sin Saide DHERIF, oženjen Yaminom SOUIEI, glavni direktor, s boravištem u 11 rue de France – Radès Ben Arous, br. nacionalne osobne iskaznice 05000799.

Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Sabhi, Libija 7. siječnja 1980., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, oženjen Inès LEJRI, s boravištem u Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04524472.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg glavnog direktora Banque Nationale Agricole) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M10

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunižanin, rođen u Tunisu 2. prosinca 1981., sin Naïme BOUTIBA, oženjen Nesrinom BEN ALI, br. nacionalne osobne iskaznice 04682068.

Osoba je predmetom pravosudne istrage tuniskih vlasti zbog sudioništva u pronevjeri tuniskih javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Ben Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika, bivšeg predsjednika Ben Alija, radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu i zbog sudioništva u kaznenom djelu primanja, od strane javnog dužnosnika, javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist ili korist članova svoje obitelji.

▼M8

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 16. siječnja 1987., kći Leïle TRABELSI, udana za Fahda Mohamada Sakhera MATERIJA, br. nacionalne osobne iskaznice 00299177.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te zbog sudioništva u kaznenom djelu primitka od strane javnog dužnosnika javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist i korist članova svoje obitelji.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Tunisu 17. srpnja 1992., kći Leïle TRABELSI, s boravištem u Predsjedničkoj palači, br. nacionalne osobne iskaznice 09006300.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 5. studenoga 1962., sin Saide DHERIF, glavni direktor, s prebivalištem u 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00777029.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 24. lipnja 1948., sin Saide DHERIF, oženjen Nadijom MAKNI, vršitelj dužnosti upravitelja poljoprivrednog poduzeća, s boravištem u 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00104253.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena u Radèsu 19. veljače 1953., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda MAHJOUBA, glavna direktorica, s boravištem u 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, br. nacionalne osobne iskaznice 00403106.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. kolovoza 1974., sin Najie JERIDI, poslovni čovjek, s prebivalištem u 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence, br. nacionalne osobne iskaznice 05417770.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 26. travnja 1950., sin Saide DHERIF, oženjen Souadom BEN JEMIA, glavni direktor, s boravištem u 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00178522.

Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 25. rujna 1955., sin Saide DHERIF, oženjen Helom BELHAJ, glavni direktor, s boravištem u 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05150331.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 27. prosinca 1958., kći Saide DHERIF, udana za Mohameda Montassara MEHERZIJA, direktorica prodaje, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00166569.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi, zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu te zbog sudioništva u kaznenom djelu primitka od strane javnog dužnosnika javnih sredstava za koja je znao da nisu plativa te koja je iskoristio za vlastitu korist i korist članova svoje obitelji.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunižanin, rođen u La Marsi 5. svibnja 1959., sin Fatme SFAR, oženjen Samirom TRABELSI, glavni direktor, s boravištem u 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 00046988.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunižanka, rođena 1. veljače 1960., kći Saide DHERIF, udana za Habiba ZAKIRA, s boravištem u 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00235016.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunižanin, rođen 5. ožujka 1957., sin Saide BEN ABDALLAH, oženjen Nefissom TRABELSI, trgovac nekretninama, s boravištem u 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur, br. nacionalne osobne iskaznice 00547946.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. srpnja 1973., sin Yamine SOUIEI, glavni direktor, trgovac nekretninama, s boravištem u stambenoj zgradi Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05411511.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunižanka, rođena u Tunisu 25. lipnja 1975., kći Mounire TRABELSI (sestra Leile TRABELSI), glavna direktorica, udana za Mourada MEHODOUIJA, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05417907.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunižanin, rođen u Tunisu 3. svibnja 1962., sin de Neile BARTAJI, oženjen Lilijom NACEF, glavni direktor, s boravištem u 41 rue Garibaldi – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05189459.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 18. rujna 1976., sin Najie JERIDI, glavni direktor, s boravištem u stambenom objektu Erriadh 2 – Gammarth – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05412560.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanka, rođena 4. prosinca 1971., kći Yamine SOUIEI, glavna direktorica, s boravištem u 2 rue El Farrouj – La Marsa, br. nacionalne osobne iskaznice 05418095.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunižanin, rođen 20. prosinca 1965., sin Radhije MATHOUTHI, oženjen Lindom CHERNI, djelatnik u uredu Tunisaira, s boravištem u 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00300638.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunižanin, rođen 29. siječnja 1988., sin de Kaouther Feriel HAMZA, glavni direktor Stafiem – Peugeot, s boravištem u 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunižanin, rođen 13. siječnja 1959., sin Leïle CHAIBI, oženjen Dorsaf BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00400688.

Osoba je predmet pravosudnih istraga tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 5. srpnja 1965., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Slima CHIBOUBA, s boravištem u 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 00589759.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M9

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 21. kolovoza 1971., kći Naïme EL KEFI, udana za Mohameda Marwana MABROUKA, br. nacionalne osobne iskaznice 05409131.

Nositeljica tuniške putovnice br. x599070 izdane u studenome 2016., važeće do 21.11.2021.

Osoba je predmetom pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

▼M11 —————

▼M8

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Le Bardou 8. ožujka 1963., kći Naïme EL KEFI, udana za Slima ZARROUKA, liječnica, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00589758.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunižanin, rođen u Tunisu 13. kolovoza 1960., sin Maherzie GUEDIRE, oženjen Ghazouom BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, br. nacionalne osobne iskaznice 00642271.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 22. studenoga 1949., sin Selme HASSEN, novinski fotograf u Njemačkoj, s boravištem u 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02951793.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Hammam-Sousseu 13. ožujka 1947., oženjen Zohrom BEN AMMAR, glavni direktor, s boravištem u rue El Moez – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02800443.

Osoba (preminula) čije su aktivnosti predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Hammam-Sousseu 16. svibnja 1952., kći Selme HASSEN, udana za Fathija REFATA, predstavnica Tunisaira, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02914657.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunižanka, rođena u Sousseu 18. rujna 1956., kći Selme HASSEN, udana za Sadoka Habiba MHIRIJA, direktorica trgovačkog društva, s boravištem u avenue de I'lmam Muslim – Khezama ouest – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 02804872.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen 28. listopada 1938., sin Selme HASSEN, umirovljen, udovac Selme MANSOUR, s boravištem u 255 cité El Bassatine – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 02810614.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 21. listopada 1969., sin Selme MANSOUR, oženjen Monijom CHEDLI, glavni direktor, s boravištem u avenue Hédi Nouira – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04180053.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 29. travnja 1974., sin Selme MANSOUR, neoženjen, glavni direktor, s boravištem u 83 Cap Marina – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04186963.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Monastiru 12. listopada 1972., sin Selme MANSOUR, neoženjen, trgovac koji se bavi izvozom i uvozom, s boravištem u avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, br. nacionalne osobne iskaznice 04192479.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanka, rođena u Monastiru 8. ožujka 1980., kći Selme MANSOUR, udana za Zieda JAZIRIJA, tajnica trgovačkog društva, s boravištem u rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 06810509.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 8. listopada 1978., sin Hayete BEN ALI, direktor trgovačkog društva, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590835.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 9. kolovoza 1977., sin Hayete BEN ALI, glavni direktor, s boravištem u 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05590836.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunižanka, rođena u Monastiru 30. kolovoza 1982., kći Hayete BEN ALI, udana za Badreddinea BENNOURA, s boravištem u rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 08434380.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 13. siječnja 1970., sin Naïme BEN ALI, voditelj odjela u Tunisairu, s boravištem u Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana, br. nacionalne osobne iskaznice 05514395.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Hammamu – Sousseu 22. listopada 1967., sin Naïme BEN ALI, posebni savjetnik pri Ministarstvu prometa, s boravištem u 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 05504161.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunižanin, rođen u Sousseu 3. siječnja 1973., sin Naïme BEN ALI, oženjen Lamijom JEGHAM, glavni direktor, s boravištem u 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam – Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05539378.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunižanin, rođen u Parizu 27. listopada 1966., sin Paulette HAZAT, direktor trgovačkog društva, s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, br. nacionalne osobne iskaznice 05515496 (dvojno državljanstvo).

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika (bivšeg predsjednika Bena Alija) radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nositelj tuniškog i francuskog državljanstva; rođen u Le Petit Quevilly (76) 6. travnja 1971. (ili 16. travnja prema podacima na tuniškoj osobnoj iskaznici); sin Tijanija BEN ALIJA rođenog 9. veljače 1932. i Paulette HAZET (ili HAZAT) rođene 23. veljače 1936.; oženjen Amelom SAIED (ili SAID); glavni direktor; s boravištem u Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, prema podacima na tuniškoj osobnoj iskaznici br. 00297112; s boravištem u 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), prema podacima na francuskoj osobnoj iskaznici br. 111277501841.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunižanin, rođen u Tunisu 28. kolovoza 1974., sin Leile DEROUICHE, direktor prodaje, s boravištem u 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, br. nacionalne osobne iskaznice 04622472.

Osoba je predmet pravosudne istrage tuniških vlasti zbog sudioništva u pronevjeri javnih sredstava od strane javnog dužnosnika, zbog sudioništva u zloporabi funkcije od strane javnog dužnosnika radi pribavljanja nepripadajuće koristi trećoj osobi i nanošenja štete upravi te zbog protuzakonitog utjecaja na javnog dužnosnika radi neposrednog ili posrednog postizanja koristi za drugu osobu.

Top