EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0802-20130104

Consolidated text: Uredba Komisije (EU) br. 802/2010 od 13. rujna 2010. o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/802/2013-01-04

2010R0802 — HR — 04.01.2013 — 001.002


►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 802/2010

od 13. rujna 2010.

o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije

(Tekst značajan za EGP)

( L 241, 14.9.2010, p.4)

 

 

  No

page

date

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1205/2012 od 14. prosinca 2012.

  L 347

10

15.12.2012




▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 802/2010

od 13. rujna 2010.

o provedbi članka 10. stavka 3. i članka 27. Direktive 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na rezultate kompanije

(Tekst značajan za EGP)



EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o nadzoru države luke ( 1 ), a posebno njezin članak 10. stavak 3. i članak 27.,

budući da:

(1)

Rezultati kompanije jedan su od općih parametara na temelju kojih se određuje rizični profil broda.

(2)

Kako bi se odredili rezultati kompanije u smislu Direktive 2009/16/EZ, potrebno je da prilikom inspekcijskog pregleda broda inspektori zabilježe IMO broj koji je dodijeljen kompaniji.

(3)

Kako bi se procijenili rezultati kompanije, treba uzeti u obzir broj nedostataka i zabrana plovidbe za sve brodove u floti kompanije na kojima je obavljen inspekcijski pregled unutar Unije i unutar područja obuhvaćenog Pariškim memorandumom o suglasnosti o nadzoru države luke (Pariški memorandum).

(4)

Potrebno je oslanjati se na stručno znanje stečeno primjenom Pariškog memoranduma u pogledu metodologije koja se koristi za procjenu rezultata kompanije.

(5)

Za objavu popisa kompanija s lošim ili vrlo lošim rezultatima na javnim mrežnim stranicama, Komisija bi se trebala oslanjati na Europsku agenciju za pomorsku sigurnost, osnovanu Uredbom (EZ) br. 1406/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ),

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za sigurnost na moru i sprečavanje onečišćenja s brodova,

DONIJELA JE OVU UREDBU:



Članak 1.

Identifikacija kompanija

Države članice osiguravaju da se kompanija, kako je definirana člankom 2. stavkom 18. Direktive 2009/16/EZ, identificira IMO brojem, ako brod mora primjenjivati Međunarodni kodeks o upravljanju sigurnošću (ISM Kodeks) iz poglavlja IX. Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru (Konvencija SOLAS).

Članak 2.

Kriteriji za procjenu rezultata kompanije

1.  Radi procjene rezultata kompanije iz točke (e) dijela I.1. Priloga I. Direktivi 2009/16/EZ, primjenjuju se kriteriji navedeni u Prilogu ovoj Uredbi.

2.  Razina uspješnosti kompanije ažurira se svakodnevno, a računa se na temelju 36 mjeseci koji prethode procjeni. U tu svrhu, za izračun se koriste podaci prikupljeni od 17. lipnja 2009. Ako je od 17. lipnja 2009. proteklo manje od 36 mjeseci, za izračun se koriste dostupni podaci.

3.  Kompanije se klasificiraju kao kompanije s vrlo niskim, niskim, srednjim ili visokim rezultatima, kao što je navedeno u točki 3. Priloga.

Članak 3.

Objava popisa kompanija s niskim i vrlo niskim rezultatima

1.  S ciljem redovite objave podataka o kompanijama s niskim i vrlo niskim rezultatima na javnim mrežnim stranicama, Komisiji pomaže Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), u skladu s člankom 27. Direktive 2009/16/EZ.

▼M1

2.  EMSA na svojim javnim internetskim stranicama od 1. siječnja 2014. objavljuje i svakodnevno ažurira sljedeće podatke:

(a) popis kompanija čiji su rezultati neprekidno u razdoblju od 36 mjeseci bili vrlo loši;

(b) popis kompanija čiji su rezultati neprekidno u razdoblju od 36 mjeseci bili loši ili vrlo loši;

(c) popis kompanija čiji su rezultati neprekidno u razdoblju od 36 mjeseci bili loši.

▼B

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.




PRILOG

KRITERIJI U VEZI S REZULTATIMA KOMPANIJE

(iz članka 10. stavka 3. Direktive 2009/16/EZ)

1.    Indeks zabrana plovidbe

Indeks zabrana plovidbe je omjer broja zabrana plovidbe svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer zabrana plovidbe za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zabrana plovidbe smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod prosječnog omjera zabrana plovidbe za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zabrana plovidbe smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad prosječnog omjera zabrana plovidbe za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zabrana plovidbe smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod prosječnog omjera zabrana plovidbe za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks zabrana plovidbe za neku kompaniju smatra se iznad prosjeka bez obzira na sve druge rezultate inspekcijskog pregleda ako je u prethodnih 36 mjeseci bilo kojem brodu u floti te kompanije izdan nalog o zabrani uplovljavanja u skladu s Direktivom 2009/16/EZ.

2.    Indeks nedostataka

Indeks nedostataka je omjer ukupnih bodova svih nedostataka svih brodova u floti neke kompanije i broja inspekcijskih pregleda svih brodova u floti te kompanije u prethodnih 36 mjeseci, u odnosu na prosječni omjer nedostataka za sve brodove pregledane u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

U smislu prvog podstavka, nedostaci koji se odnose na ISM Kodeks ponderiraju se na 5 bodova, a svi drugi nedostaci ponderiraju se na 1 bod. Prosječan omjer nedostataka unutar područja obuhvaćenog Pariškim memorandumom ponderira se uzimajući u obzir prosječnu pojavu nedostataka koji se odnose na ISM Kodeks i svih drugih nedostataka po inspekcijskom pregledu.

Indeks nedostataka smatra se prosječnim ako je unutar granice od 2 posto bodova iznad ili ispod ponderiranog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks nedostataka smatra se iznad prosjeka ako je više od 2 posto bodova iznad ponderiranog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

Indeks nedostataka smatra se ispod prosjeka ako je više od 2 posto bodova ispod ponderiranog prosjeka nedostataka u području Pariškog memoranduma tijekom prethodnih 36 mjeseci.

3.    Matrica rezultata kompanije

Rezultati kompanije klasificiraju se na sljedeći način:



Indeks zabrana plovidbe

Indeks nedostataka

Rezultati kompanije

iznad prosjeka

iznad prosjeka

vrlo niski

iznad prosjeka

prosječan

niski

iznad prosjeka

ispod prosjeka

prosječan

iznad prosjeka

ispod prosjeka

iznad prosjeka

prosječan

prosječan

srednji

prosječan

ispod prosjeka

ispod prosjeka

prosječan

ispod prosjeka

ispod prosjeka

visoki

Međutim, ako na floti neke kompanije nisu obavljeni inspekcijski pregledi ili ako nije propisano da ima IMO broj, za tu će se kompaniju smatrati da ima srednje rezultate.



( 1 ) SL L 131, 28.5.2009., str. 57.

( 2 ) SL L 208, 5.8.2002., str. 1.

Top