Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0206-20170701

Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/206/2017-07-01

02010R0206 — HR — 01.07.2017 — 023.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 206/2010

od 12. ožujka 2010.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja

(Tekst značajan za EGP)

( L 073 20.3.2010, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 810/2010 od 15. rujna 2010.

  L 243

16

16.9.2010

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 144/2011 od 17. veljače 2011.

  L 44

7

18.2.2011

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 342/2011 od 8. travnja 2011.

  L 96

10

9.4.2011

 M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 801/2011 od 9. kolovoza 2011.

  L 205

27

10.8.2011

 M5

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1112/2011 od 3. studenoga 2011.

  L 287

32

4.11.2011

 M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 497/2012 od 7. lipnja 2012.

  L 152

1

13.6.2012

 M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 546/2012 od 25. lipnja 2012.

  L 165

25

26.6.2012

►M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 644/2012 od 16. srpnja 2012.

  L 187

18

17.7.2012

 M9

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1036/2012 od 7. studenoga 2012.

  L 308

13

8.11.2012

►M10

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1160/2012 od 7. prosinca 2012.

  L 336

9

8.12.2012

►M11

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 71/2013 od 25. siječnja 2013.

  L 26

7

26.1.2013

►M12

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 102/2013 od 4. veljače 2013.

  L 34

4

5.2.2013

►M13

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 191/2013 od 5. ožujka 2013.

  L 62

22

6.3.2013

►M14

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 196/2013 od 7. ožujka 2013.

  L 65

13

8.3.2013

 M15

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 482/2013 od 24. svibnja 2013.

  L 139

6

25.5.2013

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M17

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 556/2013 od 14. lipnja 2013.

  L 164

13

18.6.2013

►M18

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 780/2013 оd 14. kolovoza 2013.

  L 219

1

15.8.2013

 M19

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 854/2013 оd 4. rujna 2013.

  L 237

1

5.9.2013

►M20

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1044/2013 оd 25. listopada 2013.

  L 284

12

26.10.2013

►M21

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1218/2014 оd 13. studenoga 2014.

  L 329

20

14.11.2014

►M22

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/604 оd 16. travnja 2015.

  L 100

60

17.4.2015

 M23

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/917 оd 15. lipnja 2015.

  L 149

11

16.6.2015

►M24

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/535 оd 5. travnja 2016.

  L 89

8

6.4.2016

►M25

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/922 оd 10. lipnja 2016.

  L 154

21

11.6.2016

►M26

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1248 оd 28. srpnja 2016.

  L 204

112

29.7.2016

►M27

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1832 оd 17. listopada 2016.

  L 280

13

18.10.2016

►M28

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/384 оd 2. ožujka 2017.

  L 59

3

7.3.2017

►M29

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/731 оd 25. travnja 2017.

  L 108

7

26.4.2017


►C1

,  L 238, 6.9.2013,  23 (780/2013)

►C2

,  L 029, 5.2.2015,  16 (780/2013)

►C3

,  L 146, 3.6.2016,  37 (2016/535)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 206/2010

od 12. ožujka 2010.

o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi veterinarskog certificiranja za unos u Uniju pošiljaka koje sadrže sljedeće žive životinje ili svježe meso:

(a) papkare;

(b) životinje navedene u dijelu 2. Priloga IV.;

(c) svježe meso namijenjeno prehrani ljudi, osim mesnih pripravaka, papkara i kopitara.

2.  Ovom se Uredbom utvrđuju popisi trećih zemalja, područja ili njihovih dijelova iz kojih se pošiljke iz stavka 1. mogu unijeti u Uniju.

▼M18 —————

▼B

4.  Ova se Uredba primjenjuje ne dovodeći u pitanje bilo kakve posebne zahtjeve certificiranja utvrđene u ostalim aktima Unije ili sporazumima koje je Unija sklopila s trećim zemljama.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „papkari” znači papkari kako je utvrđeno u članku 2. točki (d) Direktive 2004/68/EZ;

(b) „svježe meso” znači svježe meso kako je utvrđeno u točki 1.10 Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004;

(c) „kopitari” znači kopitari kako je utvrđeno u članku 2. točki (b) Direktive Vijeća 90/426/EEZ ( 1 );

(d) „gospodarstvo” znači farmu ili neko drugo službeno nadzirano poljoprivredno, industrijsko ili trgovačko poduzeće, uključujući zoološke vrtove, zabavne parkove te životinjske rezervate ili lovne rezervate u kojima se životinje redovito drže ili uzgajaju.POGLAVLJE II.

UVJETI ZA UNOS ŽIVIH ŽIVOTINJA U UNIJU

Članak 3.

Opći uvjeti za unos papkara u Uniju

Pošiljke papkara unose se u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) dolaze iz trećih treće zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova navedenih u stupcima 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga I. za koje postoji obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci navedenoj u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I.;

(b) prati ih odgovarajući veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga I., uzimajući u obzir posebne uvjete navedene u stupcu 6. tablice iz dijela 1. navedenog Priloga, a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(c) ispunjavaju zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (b), uključujući:

i. dopunska jamstva utvrđena u navedenom certifikatu, ako su navedena u stupcu 5. tablice iz dijela 1. Priloga I.;

ii. sve dodatne zahtjeve veterinarskog certificiranja koje država članica odredišta može nametnuti u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Unije i koji su uključeni u certifikat.

▼M18

Članak 3a

Uvjeti za unos papkara namijenjenih ovlaštenom tijelu, zavodu ili centru

1.  Odstupajući od članka 3. nadležna tijela države članice mogu odobriti unos u svoje državno područje pošiljaka papkara vrsti navedenih u tablicama 1., 2. i 3. dijela 1. Priloga VI. ako su te pošiljke namijenjene ovlaštenom tijelu, zavodu ili centru pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) nadležno tijelo odredišne države članice izvršilo je procjenu rizika za zdravlje životinja koji pošiljke mogu predstavljati Uniji;

(b) dotične pošiljke dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili njihova dijela koji su uključeni u jedan od popisa u:

(i) dijelu 1. Priloga I. ili u dijelu 1. Priloga II. ovoj Uredbi;

(ii) Odluci 2004/211/EZ ( 2 ), Odluci 2007/777/EZ ( 3 ), Uredbi (EZ) br. 798/2008 ( 4 ), Uredbi (EZ) br. 119/2009 ( 5 ), Uredbi (EZ) br. 605/2010 ( 6 ).

(c) papkari su podrijetlom iz tijela, zavoda ili centra u trećoj zemlji, državnom području ili njihovom dijelu iz točke (a) koji su uključeni na popis sastavljen u skladu s člankom 3c;

(d) papkari su bili u karanteni u objektima otpornima na vektore u okviru tijela, zavoda ili centra iz točke (c) za razdoblje predviđeno odgovarajućim certifikatima;

(e) papkari se prevoze izravno u ovlašteno tijelo, zavod ili centar u odredišnoj državi članici;

(f) Papkari su popraćeni odgovarajućim veterinarskim certifikatom sastavljenim u skladu s obrascem veterinarskog certifikata iz tablica 1., 2. i 3. u dijelu 1. Priloga VI. i u dijelu 2. tog Priloga;

(g) papkari ispunjavaju zahtjeve utvrđene u obrascu veterinarskog certifikata iz točke (f).

Odredišna država članica prije unošenja papkara u svoje državno područje obavješćuje Komisiju i druge države članice u Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja o odobrenju danom u skladu s prvim podstavkom.

2.  Ako izvanredne okolnosti onemogućuju sukladnost s točkama (c) i (d) stavka 1. nadležna tijela odredišnih država članica mogu odobriti unos u svoje državno područje papkara vrsti navedenih u tablici 1., 2. i 3. dijela 1. Priloga VI. iz drugih gospodarstava koja ispunjavaju zahtjeve iz tih točaka pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve iz točaka (a), (b) i (e) do (g) stavka 1. te ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) vlasnik ili fizička osoba koja ga zastupa prethodno su podnijeli zahtjev za dozvolu i odredišna je država članica odobrila takvu dozvolu nakon što je izvršila procjenu rizika kojom je pokazano da unos dotičnih papkara u njihovo državno područje ne predstavlja rizik za zdravlje životinja;

(b) papkari su bili u karanteni u trećoj zemlji podrijetla, državnom području ili njihovu dijelu pod službenim nadzorom onoliko vremena koliko je potrebno da ispune uvjete zdravlja životinja utvrđene u obrascu veterinarskog certifikata iz točke (f):

(i) u mjestu koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje podrijetla životinja, državnog područja ili njihova dijela;

(ii) u skladu s režimom propisanim u dozvoli kojime se osiguravaju barem jednaka jamstva onima iz točaka (a), (b) i (e) do (g) stavka 1.

Ako se papkari unose u Uniju u skladu s prvim podstavkom stavljaju se u karantenu u odredišnom ovlaštenom tijelu, zavodu ili centru najmanje šest mjeseci od unosa u Uniju, te u tom razdoblju nadležna tijela mogu primijeniti zahtjeve iz članka 8. stavka 1. točke (a) Direktive Vijeća 90/425/EEZ.

Odredišna država članica koja odobrava unos papkara u skladu s prvim podstavkom prije unosa papkara u svoje državno područje o tom odobrenju obavješćuje Komisiju i druge države članice u Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.

Članak 3b

Uvjeti za unos i provoz papkara namijenjenih ovlaštenom tijelu, zavodu ili centru kroz državno područje države članice koja nije odredišna država članica

Provoz papkara iz članka 3a kroz državu članicu koja nije odredišna država članica dopušten je samo uz odobrenje nadležnog tijela države članice kroz koju se provozi. Takvo odobrenje može se dati samo na temelju procjene rizika tog nadležnog tijela na osnovu informacija koje je dobilo od odredišne države članice.

Odredišna država članica prije provoza obavješćuje Komisiju i druge države članice u Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja o odobrenju unosa životinja pod određenim uvjetima utvrđenima u članku 3a.

Članak 3c

Popis ovlaštenih tijela, zavoda ili centara u trećim zemljama, državnim područjima i njihovim dijelovima

1.  Nakon provjere usklađenosti s uvjetima iz stavka 2. svaka država članica može sastaviti popis tijela, zavoda ili centara koji mogu odobriti unos papkara u njihovo državno područje u skladu s člankom 3a. stavkom 1.

2.  Tijelo, zavod ili centar u trećoj zemlji, državnom području ili njegovom dijelu može biti uključen na popis iz stavka 1. samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) tijelo, zavod ili centar ispunjava zahtjeve utvrđene u dijelu 3. Priloga VI.;

(b) nadležno tijelo treće zemlje, državnog područja ili njegova dijela gdje se nalazi tijelo, zavod ili centar odobrava to tijelo, zavod ili centar;

(c) nadležno tijelo treće zemlje, državnog područja ili njegova dijela pruža dovoljna jamstva da su ispunjeni uvjeti za odobrenje tijela, zavoda ili centara utvrđeni u dijelu 4. Priloga VI.

3.  Država članica u popis iz stavka 1. može uključiti tijela, zavode ili centre u trećim zemljama koji su već uključeni u takav popis koji je sastavila druga država članica bez da procjenjuje sukladnost s uvjetima iz stavka 2.

4.  Države članice popise iz stavka 1. ažuriraju posebno uzimajući u obzir ukidanje ili povlačenje odobrenja koje je tijelima, zavodima ili centrima koji su tamo smješteni i uključeni na popis dalo nadležno tijelo treće zemlje, državnog područja ili njegova dijela.

5.  Popise iz stavka 1. države članice stavljaju na raspolaganje javnosti u okviru informativnih stranica na internetu koje redovito ažuriraju.

6.  Države članice Komisiju obavješćuju o internetskoj adresi njihovih informativnih stranica.

▼M18

Članak 4.

Uvjeti za sabirne centre za određene pošiljke papkara

1.  Pošiljke papkara koje sadržavaju žive životinje iz više od jednog gospodarstva unose se u Uniju samo ako su prikupljene u sabirnim centrima koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje podrijetla životinja, državnog područja ili njegova dijela u skladu sa zahtjevima iz dijela 5. Priloga I.

2.  Pošiljke papkara unesene u Uniju u skladu s člankom 3a ili člankom 6. ne smiju biti podrijetlom iz više od jednog gospodarstva i ne smiju se prikupljati u sabirnim centrima.

▼B

Članak 5.

Protokoli za standardizaciju materijala te postupci uzorkovanja i testiranja za papkare

Ako se veterinarskim certifikatima navedenim u stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga I. za bolesti navedene u dijelu 6. navedenog Priloga zahtijeva uzorkovanje i testiranje za unos u Uniju pošiljaka papkara, takvo uzorkovanje i testiranje provodi se od strane ili pod kontrolom nadležnog tijela treće zemlje podrijetla u skladu s Protokolom za standardizaciju materijala i postupaka testiranja iz dijela 6. navedenog Priloga.

Članak 6.

Posebni uvjeti za određene pošiljke papkara uvezene u Sv. Petar i Mikelon i unesene u Uniju

Pošiljke papkara vrste navedene u tablici u dijelu 7. Priloga I. koje su unesene u Sv. Petar i Mikelon manje od šest mjeseci prije datuma slanja iz Sv. Petra i Mikelona u Uniju, unose se u Uniju samo ako:

(a) ispunjavaju zahtjeve boravišta i karantene iz poglavlja 1. toga dijela;

(b) testirane su u skladu sa zahtjevima za testiranje zdravlja životinja iz poglavlja 2. toga dijela.

Članak 7.

Opći uvjeti za unos u Uniju određenih vrsta pčela

1.  Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV. unose se u Uniju samo iz trećih zemalja ili državnih područja:

(a) navedenih u dijelu 1. Priloga II.;

(b) u kojima prisutnost američke gnjiloće, etinioze (kornjaš Aethina tumida) i tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.) podliježe obveznoj prijavi diljem čitavog državnog područja treće zemlje ili dotičnog državnog područja.

2.  Odstupajući od stavka 1. točke (a), pošiljke pčela mogu se unijeti u Uniju iz dijela treće zemlje ili državnog područja navedenog u dijelu 1. Priloga II. koje je:

(a) zemljopisno i epidemiološki izolirani dio treće zemlje ili državnog područja

(b) navedeno u stupcu 3. tablice iz odjeljka 1. dijela 1. Priloga IV.

Kada se to odstupanje primijeni, unos pošiljaka pčela u Uniju zabranit će se iz ostalih dijelova treće zemlje ili dotičnog državnog područja koje nije navedeno u trećem stupcu tablice iz odjeljka 1. dijela 1. Priloga I.V.

3.  Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV. sastoje se bilo:

(a) od kaveza s maticama (Apis mellifera i Bombus spp.), od kojih svaki sadrži jednu maticu s najviše 20 pratećih hraniteljica; ili

(b) od spremnika s bumbarima (Bombus spp.), od kojih svaki sadrži koloniju od najviše 200 odraslih bumbara.

4.  Pošiljke pčela vrste navedene u tablici 1. dijela 2. Priloga IV.:

(a) prati odgovarajući veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga IV., a ispunjava ih i potpisuje službeni inspektor treće zemlje izvoznice;

(b) ispunjavaju veterinarske zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (a).

Članak 8.

Opći uvjeti o prijevozu živih životinja u Uniju

Tijekom razdoblja nakon utovara u trećoj zemlji podrijetla i prije dolaska na graničnu inspekcijsku postaju unosa u Uniju, pošiljke živih životinja:

(a) ne prevoze se zajedno s ostalim životinjama koje:

i. nisu namijenjene za unos u Uniju; ili

ii. su lošijeg zdravstvenog statusa;

▼M18

(b) ne istovaruju se, ili kada se prevoze zrakom, ne premještaju se u drugi zrakoplov, niti se prevoze cestom, željeznicom ili pješice kroz treću zemlju, državno područje ili dio državnog područja treće zemlje koja nije ovlaštena za uvoz dotičnih životinja u Uniju.

▼B

Članak 9.

Rok za razdoblje prijevoza živih životinja u Uniju

Pošiljke živih životinja unose se u Uniju samo ako pošiljka stigne do granične inspekcijske postaje unosa u Uniju u roku od 10 dana od datuma izdavanja odgovarajućeg veterinarskog certifikata.

U slučaju pomorskog prijevoza, navedeno razdoblje od 10 dana produljuje se za dodatno razdoblje koje odgovara trajanju putovanja morem, kako je potvrđeno potpisanom izjavom kapetana broda, sastavljenom u skladu s dijelom 3. Priloga I. te se u izvornom obliku prilaže veterinarskom certifikatu.

Članak 10.

Posebni uvjeti u vezi s prskanjem pošiljaka živih životinja koje se prevoze zračnim putem u Uniju

Ako se pošiljke živih životinja, isključujući pošiljke pčela, prevoze zračnim putem, kavez ili kontejner u kojem se prevoze, kao i okolno područje, prska se odgovarajućim insekticidom.

To se prskanje vrši neposredno prije zatvaranja vrata zrakoplova nakon utovara te nakon svakog naknadnog otvaranja vrata u trećoj zemlji dok zrakoplov ne stigne na krajnje odredište.

Kapetan zrakoplova potvrđuje da je izvršeno prskanje potpisivanjem izjave sastavljene u skladu s dijelom 4. Priloga I. i priložene u izvorniku veterinarskom certifikatu.

Članak 11.

Uvjeti koji se primjenjuju nakon unosa u Uniju određenih pošiljaka papkara

▼M18

1.  Nakon unosa u Uniju pošiljke papkara, osim onih iz članka 3a, otpremaju se bez odlaganja na odredišno gospodarstvo u prijevoznim sredstvima otpornima na vektore.

Ti papkari ostaju na tom gospodarstvu najmanje 30 dana osim ako se izravno otpremaju u klaonicu.

▼B

2.  Nakon unosa u Uniju pošiljke papkara namijenjene za neodgodivo klanje otpremaju se bez odlaganja u odredišne klaonice gdje će biti zaklane u roku od pet radnih dana od datuma dolaska u klaonicu.

Članak 12.

Posebni uvjeti o provozu kroz treće zemlje određenih pošiljaka papkara

Ako se primjenjuje poseban uvjet I. dijela 1. Priloga I., kako bi se omogućilo pošiljkama papkara iz toga uvjeta, podrijetlom iz jedne od država članica i namijenjene drugoj državi članici, da se provezu kroz treću zemlju, državno područje ili njezin dio koji je naveden u tablici u dijelu 1. Priloga I., ali za koje nema odgovarajućeg obrasca veterinarskog certifikata za pošiljke dotičnih papkara iz stupca 4. navedene tablice, primjenjuju se sljedeći uvjeti:

(a) za goveda za tov:

i. nadležno tijelo krajnjeg odredišta mora unaprijed odrediti gospodarstvo krajnjeg odredišta;

ii. žive životinje sadržane u pošiljci ne smiju se premještati iz objekta krajnjeg odredišta osim za neodgodivo klanje;

iii. sva premještanja živih životinja u gospodarstvo krajnjeg odredišta i iz njega moraju se provoditi pod kontrolom nadležnog tijela sve dok se životinje koje sačinjavaju pošiljku drže na gospodarstvu.

(b) za papkare za neodgodivo klanje primjenjuje se članak 11. stavak 2.

▼M8

Članak 12.a

Odstupanje koje se odnosi na provoz kroz Litvu određenih pošiljki živih goveda za uzgoj i proizvodnju

1.  Dopušten je provoz cestovnim putem kroz Litvu pošiljki živih goveda za uzgoj i proizvodnju iz ruske regije Kalinjingrad koje se šalju na odredište izvan Unije, i to pod uvjetima da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) životinje ulaze u Litvu preko granične inspekcijske postaje na cesti Kybartai i izlaze iz Litve preko granične inspekcijske postaje Medininkai;

(b) životinje se prevoze u kontejnerima koji se prevoze cestovnim vozilima i koje je veterinarska služba nadležnog tijela Litve zapečatila serijski numeriranom plombom na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaza u Uniju na cesti Kybartai;

(c) dokumente iz treće alineje članka 7. stavka 1. Direktive Vijeća 91/496/EEZ, uključujući pravilno popunjeni veterinarski certifikat u skladu s obrascem veterinarskog certifikata „BOV-X-TRANSIT-RU’ iz dijela 2. Priloga I. ovoj Uredbi, koji prate životinje od granične inspekcijske postaje na cesti Kybartai do granične inspekcijske postaje Medininkai, mora ovjeriti službeni veterinar nadležnog tijela odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju na cesti Kybartai, i to tako što će na svaku stranicu staviti pečat ‚SAMO ZA PROVOZ IZ RUSKE REGIJE KALINJINGRAD KROZ LITVU”;

(d) ispunjeni su zahtjevi iz članka 9. Direktive Vijeća 91/496/EEZ;

(e) službeni veterinar granične inspekcijske postaje na cesti Kybartai potpisao je zajednički veterinarski dokument o ulasku iz članka 1. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 282/2004 ( 7 ) i potvrdio da je pošiljka prihvatljiva za provoz kroz Litvu;

(f) životinje prati zdravstveni certifikat koji omogućuje nesmetan ulazak u Bjelarus te veterinarski certifikat izdan za mjesto odredišta životinja u Rusiji.

2.  Pošiljka se ne smije iskrcati u Uniji i mora se prevesti izravno do izlazne granične inspekcijske postaje Medininkai.

Službeni veterinar na graničnoj inspekcijskoj postaji Medininkai popunjava dio 3. Zajedničkog veterinarskog dokumenta o ulasku nakon što se izlaznom kontrolom pošiljke utvrdi da je riječ o istoj pošiljci koja je ušla u Litvu na graničnoj inspekcijskoj postaji na cesti Kybartai.

3.  Ako tijekom provoza nastane bilo kakva nepravilnost ili hitni slučaj, država članica provoza prema potrebi primjenjuje mjere predviđene u drugoj alineji članka 8. stavka 1. točke (b) Direktive 90/425/EEZ ( 8 ).

4.  Nadležno tijelo Litve redovito provjerava odgovara li broj pošiljki koje su ušle na područje Unije broju onih koje su izašle s područja Unije.

▼B

Članak 13.

Uvjeti koji s primjenjuju nakon unosa u Uniju pošiljaka pčela iz članka 7.

1.  Pošiljke pčela matica iz članka 7. stavka 3. točke (a) bez odlaganja se prenose na određeno mjesto krajnjeg odredišta gdje se pčelinje zajednice stavljaju pod kontrolu nadležnog tijela, a matice se prebacuju u nove kaveze prije uvođenja u lokalne kolonije.

2.  Kavezi, hraniteljice i ostali materijal koji je pratio matice iz treće zemlje podrijetla šalje se laboratorij određen od strane nadležnoga tijela za ispitivanje prisutnosti:

(a) etinioze (kornjaš Aethina tumida), njihovih jajašaca ili ličinki;

(b) znakova tropileloze (grinja Tropilaelaps spp.).

Nakon laboratorijskog ispitivanja, kavezi, hraniteljice i materijal se uništavaju.

3.  Pošiljke bumbara (Bombus spp.) iz članka 7. stavka 3. točke (b) prenose se bez odlaganja na određeno mjesto odredišta.

Navedeni bumbari mogu ostati u kontejneru u kojem su uneseni u Uniju do kraja životnog vijeka kolonije.

Taj kontejner i materijal koji je pratio bumbare iz treće zemlje podrijetla uništava se najkasnije na kraju životnog vijeka kolonije.

▼M18

Članak 13a

Uvjeti koji se primjenjuju nakon unošenja pošiljaka papkara namijenjenih odobrenim tijelima, zavodima ili centrima

1.  Nakon unosa u Uniju pošiljke papkara namijenjene odobrenim tijelima, zavodima ili centrima, otpremaju se bez odlaganja odobrenom odredišnom tijelu, zavodu ili centru u prijevoznim sredstvima otpornima na vektore, izrađenima na način da životinje ne mogu pobjeći te da izmet, mokraća, stelja, krma, otpad ili bilo koji drugi materijal ne mogu iscuriti ili ispasti iz vozila ili spremnika tijekom prijevoza.

2.  Životinje se drže u karanteni u objektima otpornima na vektore u prostorima odobrenog tijela, zavoda ili centra odredišne države članice najmanje 30 dana. Nakon 30 dana boravka u karanteni životinje se mogu premjestiti u drugo ovlašteno tijelo, zavod ili centar.

3.  Životinje unesene u odobreno tijelo, zavod ili centar smiju se premjestiti samo na odredište koje nije odobreno tijelo, zavod ili centar pod uvjetom da je:

(a) prošlo najmanje šest mjeseci od unosa u Uniju, i

(b) kretanje izvršeno u skladu s člankom 4. Priloga C Direktivi 92/65/EEZ.

4.  Odstupajući od stavka 3. životinje mogu napustiti odobreno tijelo, zavod ili centar prije isteka razdoblja od šest mjeseci utvrđenog u tom stavku samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) životinje se izvoze u treću zemlju, državno područje ili njezin dio

(b) u svrhu njihova izvoza kako je navedeno u stavku a) životinje se prevoze u prijevoznim sredstvima otpornima na vektore, izrađenima na način da životinje ne mogu pobjeći te da izmet, mokraća, stelja, krma, otpad ili bilo koji drugi materijal ne mogu iscuriti ili ispasti iz vozila ili kontejnera tijekom prijevoza.

▼BPOGLAVLJE III.

UVJETI ZA UNOS SVJEŽEG MESA U UNIJU

Članak 14.

Opći uvjeti za uvoz svježeg mesa

Pošiljke svježeg mesa namijenjene prehrani ljudi uvoze se u Uniju samo ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela iz stupaca 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga II. za koje je u odgovarajućem stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga II. prikazan obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci;

(b) predstavljene su na graničnoj inspekcijskoj postaji unosa u Uniju uz pratnju odgovarajućeg veterinarskog certifikata, sastavljenog u skladu s odgovarajućim obrascem veterinarskog certifikata iz dijela 2. Priloga II., uzimajući u obzir posebne uvjete navedene u stupcu 6. tablice iz dijela 1. navedenog Priloga, a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(c) ispunjavaju zahtjeve iz veterinarskog certifikata iz točke (b), uključujući:

i. dopunska jamstva utvrđena u navedenom certifikatu, ako su navedena u stupcu 5. tablice iz dijela 1. Priloga II.;

ii. sve dodatne zahtjeve veterinarskog certificiranja koje država članica odredišta može nametnuti u skladu s veterinarskim zakonodavstvom Unije i koji su uključeni u certifikat.

Članak 15.

Uvjeti koji se primjenjuju nakon uvoza trupova divljih papkara s kožom

U skladu s člankom 8. stavkom 2. Direktive Vijeća 97/78/EZ ( 9 ), pošiljke trupova divljih papkara s kožom namijenjenih prehrani ljudi nakon daljnje prerade prenose se bez odlaganja u odredišni objekt za preradu.

Članak 16.

Provoz i skladištenje svježeg mesa

Unos u Uniju pošiljaka svježeg mesa koje nije namijenjeno uvozu u Uniju, već je namijenjeno trećoj zemlji bilo izravnim provozom ili nakon skladištenja u Uniji u skladu s člankom 12. stavkom 4. i člankom 13. Direktive 97/78/EZ, odobrava se samo ako pošiljke ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) dolaze iz treće zemlje, državnog područja ili njezina dijela iz stupaca 1., 2. i 3. tablice iz dijela 1. Priloga II., za koje je u odgovarajućem stupcu 4. tablice iz dijela 1. Priloga II. prikazan obrazac veterinarskog certifikata koji odgovara dotičnoj pošiljci;

(b) ispunjavaju posebne zahtjeve zdravlja životinja za dotičnu pošiljku, kako je navedeno u odgovarajućem obrascu veterinarskog certifikata iz točke (a);

(c) prati ih veterinarski certifikat, sastavljen u skladu s obrascem veterinarskog certifikata iz Priloga III., a ispunjava ih i potpisuje službeni veterinar treće zemlje izvoznice;

(d) potvrđene su kao prihvatljive za provoz, uključujući za skladištenje prema potrebi, na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku iz članka 2. stavka 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004 ( 10 ), kojeg potpisuje službeni veterinar granične inspekcijske postaje unosa u Uniju.

Članak 17.

Odstupanje za provoz kroz Latviju, Litvu i Poljsku

1.  Odstupajući od članka 16., provoz cestom ili željeznicom kroz Uniju, između određenih graničnih inspekcijskih postaja u Latviji, Litvi i Poljskoj navedenih u Odluci Komisije 2009/821/EZ ( 11 ), pošiljaka koje dolaze iz Rusije i namijenjene su Rusiji izravno ili preko druge treće zemlje odobrava se pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) na graničnoj inspekcijskoj postaji unosa u Uniju veterinarske službe nadležnog tijela pošiljku moraju zapečatiti serijski numeriranom plombom;

(b) službeni veterinar nadležnog tijela odgovornog za graničnu inspekcijsku postaju unosa u Uniju ovjerava svaku stranicu dokumenta koji prati pošiljku i kako je navedeno u članku 7. Direktive 97/78/EZ natpisom „SAMO ZA PROVOZ DO RUSIJE PREKO EU-a”;

(c) ispunjeni su postupovni zahtjevi predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d) pošiljka je potvrđena kao prihvatljiva za provoz na zajedničkom veterinarskom dokumentu o ulasku kojeg potpisuje službeni veterinar granične inspekcijske postaje unosa u Uniju.

2.  Istovar ili skladištenje, kako je određeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ, takvih pošiljaka na području Unije nije dozvoljeno.

3.  Nadležno tijelo vrši redovite revizije kako bi osiguralo da broj pošiljaka i količina proizvoda koja napušta područje Unije odgovara broju i količini koja je ušla.

▼M17

Članak 17.a

Izuzeće u vezi s provozom kroz Hrvatsku pošiljaka iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama

1.  Odstupajući od članka 16., dopušta se izravni provoz cestom preko Unije između granične inspekcijske postaje Nova Sela i granične inspekcijske postaje Ploče pošiljaka koje potječu iz Bosne i Hercegovine namijenjenih trećim zemljama pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) pošiljka je zapečaćena plombom sa serijskim brojem od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(b) dokumenti koji prate pošiljku prema članku 7. Direktive 97/78/EZ ovjereni su sa „SAMO ZA PROVOZ U TREĆE ZEMLJE PREKO EU” na svakoj stranici od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska;

(c) ispunjeni su postupovni uvjeti predviđeni člankom 11. Direktive 97/78/EZ;

(d) pošiljka je certificirana kao prihvatljiva za provoz Zajedničkim veterinarskim dokumentom o ulasku prema članku 2. stavku 1. Uredbe Komisije (EZ) br. 136/2004, od strane službenog veterinara na graničnoj inspekcijskoj postaji ulaska.

2.  Nisu dopušteni istovar ili skladištenje takvih pošiljaka na području Unije, kako je navedeno u članku 12. stavku 4. ili u članku 13. Direktive 97/78/EZ.

3.  Nadležno tijelo dužno je provoditi redovite provjere i osiguravati da broj pošiljaka i količina proizvoda koji odlaze iz Unije odgovara broju i količinama koji ulaze u Uniju.

▼BPOGLAVLJE IV.

OPĆE, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Certificiranje

Veterinarski certifikati koji se zahtijevaju ovom Uredbom ispunjavaju se u skladu s pojašnjenjima iz Priloga V.

Međutim, taj zahtjev ne isključuje uporabu elektroničkog certificiranja ili drugih dogovorenih sustava usklađenih na razini Unije.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

▼M1

Tijekom prijelaznog razdoblja pošiljke živih životinja, osim pčela podrijetlom iz savezne države Hawaii, i svježeg mesa namijenjenog prehrani ljudi certificirane prije 30. studenoga 2010. u skladu s odlukama 79/542/EEZ i 2003/881/EZ mogu se i dalje unositi u Uniju do 31. svibnja 2011.

▼B

Članak 20.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2003/881/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

PAPKARI

▼M8

DIO 1.Popis trećih zemalja, njihovih državnih područja ili dijelova  (1)

ISO oznaka i ime treće zemlje

Oznaka područja

Opis treće zemlje, njezina državnog područja ili dijela

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Obrazac (obrasci)

DJ

1

2

3

4

5

6

▼M28 —————

▼M28

CA – Kanada

CA-0

Cijela zemlja

POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

 

IV.b

IX.

V.

XIII. (6)

▼M8

CH – Švicarska

CH-0

Cijela zemlja

 (3)

 

 

CL – Čile

CL-0

Cijela zemlja

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grenland

GL-0

Cijela zemlja

OVI-X, RUM

 

V

▼M16 —————

▼M8

IS – Island

IS-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Crna Gora

ME-0

Cijela zemlja

 

 

I

MK – bivša jugoslavenska republika Makedonija (4)

MK-0

Cijela zemlja

 

 

I

▼M22

NZ – Novi Zeland

NZ-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y,

RUM,

POR-X, POR-Y

OVI-X, OVI-Y

 

III

V

XII

▼M8

PM – Sveti Petar i Mikelon

PM-0

Cijela zemlja

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y,

CAM

 

 

RS – Srbija (5)

RS-0

Cijela zemlja

 

 

I

RU – Rusija

RU-0

Cijela zemlja

 

 

 

RU-1

Cijema zemlja, osim regije Kalinjingrad

 

 

 

RU-2

Regija Kalinjingrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

▼M12

US – Sjedinjene Države

US-0

Cijela zemlja

POR-X

D

 

▼M8

(*1)   Ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve certificiranja koji su predviđeni u relevantnim sporazumima između Unije i trećih zemalja.

(*2)   Isključivo za žive životinje, osim životinja vrste cervidae.

(*3)   Certifikati u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

(*4)   Bivša jugoslavenska republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu državu dogovorit će se nakon zaključenja pregovora koji se trenutačno vode na razini UN-a.

(*5)   Ne uključuje Kosovo u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99.

(*6)    ►M28  Kanada: razdoblje sezonski slobodno od bolesti plavog jezika jest od 1. studenoga do 15. svibnja u skladu s Kodeksom OIE-a o zdravlju kopnenih životinja. ◄

Posebni uvjeti (vidjeti napomene u pojedinom certifikatu):

„I”

:

kad se kroz državno područje treće zemlje provoze žive životinje namijenjene neodgodivom klanju ili živa goveda za tov, koji se šalju iz jedne države članice u drugu državu članicu u kamionima koji su zapečaćeni plombom sa serijskim brojem.

Broj plombe mora biti upisan u zdravstveni certifikat izdan u skladu s obrascem iz Priloga F Direktivi 64/432/EEZ ( 12 ) za živa goveda namijenjena klanju i tovu te u skladu s obrascem I. iz Priloga E Direktivi 91/68/EEZ ( 13 ).

Osim toga, po dolasku na graničnu inspekcijsku postaju ulaska u Uniju plomba mora biti neoštećena i broj plombe upisan u integrirani računalni veterinarski sustav Unije (TRACES).

Na izlasku iz Unije, a prije provoza preko državnog područja jedne ili više trećih zemalja, certifikat mora ovjeriti nadležno veterinarsko tijelo sljedećim riječima „SAMO ZA PROVOZ IZMEĐU RAZLIČITIH DIJELOVA EUROPSKE UNIJE KROZ BIVŠU JUGOSLAVENSKU REPUBLIKU MAKEDONIJU/CRNU GORU/SRBIJU ( *1 ) ( *2 )”.

Goveda za tov moraju se prevesti izravno na odredišno gospodarstvo koje je odredilo nadležno veterinarsko tijelo odredišta. Te se životinje ne smiju premještati s gospodarstva osim na neodgodivo klanje.

„II”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od tuberkuloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„III”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„IVa”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od enzootske leukoze goveda (ELG-a) u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„IVb”

:

Državno područje sa stadima službeno slobodnim od enzootske leukoze goveda (ELG-a) koja ispunjavaju uvjete jednake onim iz Priloga D Direktivi 64/432/EEZ, u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata BOV-X.

„V”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata OVI-X.

„VI”

:

Zemljopisna ograničenja:

„VII”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od tuberkuloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata RUM.

„VIII”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bruceloze u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata RUM.

„IX”

:

Državno područje kojem je priznat status područja službeno slobodnog od bolesti Aujeszkoga u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X.

„X”

:

Samo za provoz goveda za uzgoj i/ili proizvodnju iz regije Kalinjingrad u druge regije Rusije kroz Litvu.

▼M21

„XI”

:

Gospodarstva ili kompartmenti kojima se priznaje da primjenjuju kontrolirane uvjete držanja u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2075/2005.

▼M22

„XII”

:

Državno područje na kojem je priznano da su stada goveda službeno slobodna od tuberkuloze, istovrijedna onima koja su priznana na temelju uvjeta utvrđenih u stavcima 1. i 2. Priloga A.I. Direktivi 64/432/EEZ za potrebe izvoza živih životinja u Uniju certificiranih prema obrascu veterinarskog certifikata BOV–X ili BOV-Y.

▼M28

„XIII”

:

Područje kojem je priznat službeni status područja slobodnog od bolesti plavog jezika u svrhu izvoza u Uniju živih životinja koje su certificirane u skladu s obrascem veterinarskih certifikata BOV-X, OVI-X, OVI-Y or RUM.

▼M8

DIO 2.

Obrasci veterinarskih certifikata

Obrasci:

„BOV-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena uzgoju i/ili proizvodnji nakon uvoza.

„BOV-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena neodgodivom klanju nakon uvoza.

„BOV-X-TRANSIT-RU”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaća goveda (uključujući vrste Bubalus i Bison te njihove križance) namijenjena provozu iz regije Kalinjingrad do drugih regija Rusije preko područja Litve.

„OVI-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće ovce (Ovis aries) i domaće koze (Capra hircus) namijenjene uzgoju i/ili proizvodnji nakon uvoza.

„OVI-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće ovce (Ovis aries) i domaće koze (Capra hircus) namijenjene neodgodivom klanju nakon uvoza.

▼M12

„POR-X”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće svinje (Sus scrofa) namijenjene za rasplod i/ili proizvodnju nakon uvoza ili namijenjene za prijevoz kroz Uniju iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju.

▼M8

„POR-Y”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za domaće svinje (Sus scrofa) namijenjene neodgodivom klanju nakon uvoza.

„RUM”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za životinje iz reda Artiodactyla (osim goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus i njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae) i porodice Rhinocerotidae i Elephantidae.

„SUI”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za divlje životinje iz porodica Suidae, Tayassuidae i Tapiridae.

„CAM”

:

Obrazac posebne potvrde za životinje koje se uvoze sa Svetog Petra i Mikelona pod uvjetima iz dijela 7. Priloga I.

DJ (dopunska jamstva):

▼M28

„A”

:

Jamstva koja se odnose na testove vezane uz bolest plavog jezika i epizootsku hemoragijsku bolest kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem veterinarskih certifikata BOV-X (točka II.2.1.(d)), OVI-X (točka II.2.1.(d)) i RUM (točka II.2.1.(c)).

▼M8

„B”

:

Jamstva koja se odnose na testove na vezikularnu bolest svinja i klasičnu svinjsku kugu kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X (točka II.2.4.B) i SUI (točka II.2.4.B).

„C”

:

Jamstva koja se odnose na testove na brucelozu kod životinja koje su certificirane u skladu s obrascem certifikata POR-X (točka II.2.4.C) i SUI (točka II.2.4.C).Z

▼M12

„D”Jamstva vezano uz test na vezikularni stomatitis životinja certificiranih prema obrascu veterinarskog certifikata POR-X’ (točka II.2.1. (b)).

▼M28

Obrazac BOV-X

image

image

image ►(1) M29  

image

image

image ►(1) M29  

image

▼M22

image

image

►(1) M29  

image

image

►(1) M29  

image

▼M10

Obrazac BOV-X-TRANSIT-RU

image

image

image

▼M28

Obrazac OVI-X

image

image

image

image

image

image

image

Obrazac OVI-Y

image

image

image

image

image

▼M12

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼B

image

image

►(1) M21  

image

image

►(1) M21  

▼M28

Obrazac RUM

image

image

image

image

image

image

image

▼B

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 3.

Dopuna za pomorski prijevoz životinja

(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu, ako prijevoz do granice Unije uključuje prijevoz morem, puta.)Izjava zapovjednika broda

Ja, dolje potpisani zapovjednik broda (ime ……), izjavljujem kako su životinje, iz priloženog veterinarskog certifikata br.…, boravile na palubi broda tijekom putovanja iz … u … (zemlja izvoznica) do … u Uniji te da se brod nije zaustavio ni na jednom mjestu izvan … (zemlja izvoznica) na putu u Uniju, osim u: … (usputne luke). Nadalje, navedene životinje nisu na palubi bile u kontaktu s drugim životinjama nižeg zdravstvenog statusa tijekom putovanja.

Sastavljeno u … dana …

(Luka dolaska)

(Datum dolaska)

(pečat)

(potpis zapovjednika)

(ime velikim tiskanim slovima i titula)

DIO 4.

Dopuna za prijevoz životinja zrakom

(Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu, ako prijevoz do granice Unije uključuje prijevoz zrakom, čak iako samo na dijelu puta.)Izjava zapovjednika zrakoplova

Ja, dolje potpisani zapovjednik zrakoplova (ime …), izjavljujem da je kavez ili kontejner i područje oko kaveza ili kontejnera koji sadrži životinje iz priloženog veterinarskog certifikata br. … poprskano insekticidom prije polaska.

Sastavljeno u … dana …

(Zračna luka dolaska)

(Datum dolaska)

(pečat)

(potpis zapovjednika)

(ime velikim tiskanim slovima i titula)

DIO 5.

Uvjeti za odobravanje sabirnih centara (iz članka 4.)

Da bi bili odobreni, sabirni centri moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

I. Moraju biti pod nadzorom službenog veterinara.

II. Svaki se sabirni centar mora se nalaziti u središtu područja radijusa od od 20 km u kojem, prema službenim nalazima, nije bilo slučaja slinavke i šapa 30 dana prije uporabe kao odobreni sabirni centri.

III. Prije svake uporabe kao odobreni sabirni centri, moraju biti očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju, koje zemlja izvoznica službeno odobrava kao učinkovito u kontroli slinavke i šapa.

IV. Uzimajući u obzir njihove kapacitete za smještaj životinja, moraju imati:

(a) prostor namijenjen isključivo za uporabu kao sabirni centar;

(b) odgovarajuće prostore i opremu koji se mogu lako čistiti i dezinficirati, za utovar i istovar te primjerenog standarda za smještaj životinja, za napajanje i hranidbu životinja te za svaki potrebni tretman;

(c) odgovarajuće prostore za inspekcijski pregled i izolaciju životinja;

(d) odgovarajuću opremu za čišćenje i dezinficiranje prostorija i kamiona;

(e) odgovarajuće skladišne prostorije za hranu za životinje, stelju i gnoj;

(f) odgovarajuće sustave za skupljanje i odstranjivanje otpadne vode;

(g) ured za službenog veterinara.

V. Tijekom rada na raspolaganju mora biti dovoljno veterinara za izvršavanje svih zadaća iz dijela 5.;

VI. Moraju primati samo pojedinačno označene životinje kako bi se zajamčila sljedivost. U tu svrhu vlasnik ili osoba odgovorna za sabirni centar mora pri primanju životinja osigurati da su životinje pravilno označene te da su popraćene zdravstvenim dokumentima ili certifikatima u skladu s predmetnom vrstom ili kategorijom životinja.

Usto, vlasnik ili osoba odgovorna za sabirni centar mora zabilježiti u registru ili bazi podataka i najmanje tri godine čuvati ime posjednika, podrijetlo životinja, datum ulaska i izlaska, identifikacijski broj životinje ili registracijski broj stada podrijetla i objekt odredišta te registracijski broj prijevoznika i registracijski broj kamiona koji dovozi ili sakuplja životinje u sabirnom centru.

VII. Sve životinje koje prolaze kroz sabirni centar moraju ispunjavati zdravstvene uvjete utvrđene za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju.

VIII. Životinje namijenjene unosu u Uniju koje prolaze kroz sabirni centar moraju unutar šest dana od dolaska u sabirni centar biti utovarene i otpremljene izravno na granicu zemlje izvoznice:

(a) pritom ne smiju doći u dodir s papkarima, osim onih koji ispunjavaju zdravstvene uvjete utvrđene za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju;

(b) moraju biti razdvojene u pošiljke tako da ni jedna pošiljka istodobno ne sadrži životinje za uzgoj ili proizvodnju i životinje za neodgodivo klanje;

(c) prevoziti se u prijevoznim sredstvima ili spremnicima koji su najprije očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju koje je službeno odobreno u zemlji izvoznici kao učinkovito u kontroli slinavke i šapa te koji su izrađeni tako da feces, mokraća, stelja ili hrana za životinje ne mogu istjecati ili ispadati tijekom prijevoza.

IX. Ako uvjeti za izvoz životinja u Uniju zahtijevaju testiranje životinja u određenom razdoblju prije utovara, to razdoblje mora uključivati svako razdoblje sakupljanja u sabirnom centru, do šest dana, nakon dolaska životinja u odobreni sabirni centar.

X. Treća zemlja izvoznica mora odrediti centre koji su odobreni za životinje za uzgoj i proizvodnju i one centre koji su odobreni za životinje namijenjene klanju te mora obavijestiti Komisiju i središnja nadležna tijela država članica o nazivima i adresama takvih prostorija. Te se informacije moraju redovito ažurirati.

XI. Treća zemlja izvoznica utvrđuje postupak za službeni nadzor odobrenih sabirnih centara i osigurava provođenje takvog nadzora.

XII. Odobrene sabirne centre mora redovito pregledavati nadležno tijelo treće zemlje kako bi se provjerilo jesu li zahtjevi za odobrenje iz točaka I. do XI. i dalje ispunjeni.

Ako navedeni pregledi pokažu da se navedeni uvjeti više ne ispunjavaju, odobrenje centra mora se privremeno ukinuti. Odobrenje se može obnoviti samo ako se nadležno tijelo treće zemlje uvjeri da centar u potpunosti ispunjava sve uvjete iz točaka I. do XI.

DIO 6.

Protokoli za standardizaciju materijala i postupaka testiranja

(iz članka 5.)

Tuberkuloza (TBL)

Jednokratni intradermalni tuberkulinski test s goveđim tuberkulinom provodi se u skladu s Prilogom B Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju životinja iz porodice Suidae jednokratni intradermalni tuberkulinski test s avijarnim tuberkulinom izvodi se u skladu s Prilogom B Direktivi 64/432/EEZ, s tom razlikom što je mjesto ubrizgavanja nabor kože na korijenu uške.

▼M2

Bruceloza (Brucella abortus) (BRL)

Test aglutinacije seruma, test vezanja komplemenata, test puferiranog antigena brucella, imunoenzimni test (ELISA) i test fluorescentne polarizacije (FPA) provode se prema Prilogu C Direktivi 64/432/EEZ.

▼B

Bruceloza (Brucella melitensis) (BRL)

Testovi se provode u skladu s Prilogom C Direktivi 91/68/EEZ.

Enzootska leukoza goveda (EBL)

Agar-gel imunodifuzijski test i imunoenzimski test (ELISA) provode se u skladu sa stavcima A i C Poglavlja II. Priloga D Direktivi Vijeća 64/432/EEZ.

Bolest plavog jezika (BTG)

A.

Blokirajući ili kompetitivni test ELISA provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Kompetitivna ELISA s pomoću monoklonskog protutijela 3-17-A3 može utvrditi protutijela na sve poznate serotipove virusa bolesti plavog jezika (BTV).

Načelo testa je prekid reakcije između antigena virusa bolesti plavog jezika (BTV) i grupno specifičnog monoklonskog protutijela (3-17-A3) dodavanjem pretraživanog seruma. Protutijela na BTV, prisutna u pretraživanom serumu, blokiraju reaktivnost monoklonskog protutijela (Mab) i uzrokuju smanjenje očekivanog obojenja nakon dodavanja enzimom označenog protumišjeg protutijela kromogena/supstrata. Serumi se mogu testirati u jednostrukom razrjeđenju 1:5 (spot test – Dodatak 1.) ili se mogu titrirati (titracija seruma – Dodatak 2.) do završne točke razrjeđenja. Vrijednosti inhibicije iznad 50 % mogu se smatrati pozitivnima.

Materijali i reagensi:

1. Odgovarajuće mikrotitarske pločice za test ELISA.

2. Antigen: dostupan u obliku koncentrata ekstrahiranog iz staničnih kultura koji se priprema kao što je opisano dalje u tekstu te skladišti pri temperaturama – 20 °C ili – 70 °C.

3. Blokirajući pufer: fiziološku otopinu puferiranu fosfatom (PBS), koji sadrži 0,3 % BTV negativnoga goveđeg seruma (odraslih goveda), 0,1 % (v/v) Tween-20 (dostupan kao sirup polioksietilen sorbitan monolaurat) u PBS.

4. Monoklonsko protutijelo: 3-17-A3 (dostupno kao supernatant kulture tkiva hibridoma), usmjereno na grupno specifični polipeptid VP7, čuvano pri temperaturi od – 20 °C ili liofilizirano te prije uporabe razrijeđeno u omjeru 1:100 s blokirajućim puferom.

5. Konjugat: protumišji globulin kunića (adsorbiran ili eluiran), konjugiran na peroksidazu hrena i čuvan u tamnom prostoru na 4 °C.

6. Kromogen i supstrat: orto-fenildiamin (kromogen OPD) s konačnom koncentracijom 0,4 mg/ml u sterilnoj destiliranoj vodi. Vodikov peroksid (30 % w/v supstrat) 0,05 % v/v dodan neposredno prije uporabe (5 μl H2O2 na 10 ml OPD). (S OPD-om postupajte pažljivo – nosite gumene rukavice – moguće mutagene tvari).

7. 1-molarna sumporna kiselina: 26,6 ml dodamo u 473,4 ml destilirane vode. (Zapamtite: uvijek dodajte kiselinu u vodu, a nikada vodu u kiselinu).

8. Rotacijska tresilica.

9. Čitač mikropločica testa ELISA (test se može očitati vizualno).

Oblik testa

Cc: kontrola konjugata (bez seruma/bez monoklonskih protutijela); C++: snažna pozitivna kontrola sa serumom; C+: slaba pozitivna kontrola sa serumom; C-: negativna kontrola sa serumom; Cm: kontrola s monoklonskim protutijelom (bez seruma).DODATAK 1.:

Jednostruko razrjeđenje uzorka (1:5) (40 seruma/pločica)

 

Kontrole

Pretraživani serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

Cc

C-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

C++

C++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

C+

C+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

H

Cm

Cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40DODATAK 2.:

Titracija seruma (10 seruma/pločica)

 

Kontrole

Pretraživani serumi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Cc

C-

1:5

 

 

 

 

 

 

 

 

1:5

B

Cc

C-

1:10

 

 

 

 

 

 

 

 

1:10

C

C++

C++

1:20

 

 

 

 

 

 

 

 

1:20

D

C++

C++

1:40

 

 

 

 

 

 

 

 

1:40

E

C+

C+

1:80

 

 

 

 

 

 

 

 

1:80

F

C+

C+

1:160

 

 

 

 

 

 

 

 

1:160

G

Cm

Cm

1:320

 

 

 

 

 

 

 

 

1:320

H

Cm

Cm

1:640

 

 

 

 

 

 

 

 

1:640

Protokol testa:

Kontrola konjugata (Cc)

:

Jažice 1.A i 1.B predstavljaju slijepu kontrolu koja se sastoji od antigena BTV i konjugata. Može se koristiti za namještanje čitača ELISA.

Kontrola Mab (Cm)

:

Stupci 1. i 2. redovi G i H predstavljaju kontrolu s monoklonskim protutijelom i sadržavaju antigen protiv BTV-a, monoklonsko protutijelo i konjugat. Obojenje je najintenzivnije u navedenim jažicama. Srednja vrijednost očitavanja optičke gustoće te kontrole predstavlja vrijednost inhibicije 0 %.

Pozitivna kontrola (C++, C+)

:

Stupci 1. i 2. redovi C-D-E-F. Navedene jažice sadrže antigen protiv BTV-a, snažno pozitivan i slabo pozitivan antiserum protiv BTV-a, Mab i konjugat.

Negativna kontrola (C-)

:

Jažice 2.A i 2.B su negativne kontrole, koje sadrže antigen protiv BTV-a, negativni antiserum protiv BTV-a, Mab i konjugat.

Pretraživani serumi

:

Za opsežna serološka istraživanja i brze orijentacijske testove, kako bi se serumi se mogu pretraživati u jednostrukom razrjeđenju 1:5 (Dodatak 1.). Deset seruma može se pretraživati u rasponu od 1:5 do 1:640 (Dodatak 2.). Na taj se način može približno utvrditi titar protutijela u pretraživanom serumu.

Postupak:

1. Razrijedimo antigen na BTV na predtitriranu koncentraciju u PBS stavimo ga nakratko u ultrazvučnu kupelj kako bi se nagomilani virus raspršio (ako ona nije na raspolaganju, snažno pipetiramo) i dodamo 50 μl u sve jažice na pliticu ELISA. Stresemo lijevu i desnu stranu plitice kako bi se antigen ravnomjerno raspršio.

2. Inkubiramo pri temperaturi od 37 °C 60 minuta na rotacijskoj tresilici. Isperemo plitice tri puta, prelijevajući i prazneći jažice nesterilnim PBS-om te ih stavimo na upijajući papir kako bi se osušile.

3. Kontrolne jažice: dodamo 100 μl blokirajućeg pufera u jažice Cc. Dodamo 50 μl pozitivnog i negativnog kontrolnog seruma, pri razrjeđenju 1:5 (10 μl seruma + 40 μl blokirajućeg pufera), u odgovarajuću jažicu C-, C+ i C++. Dodamo 50 μl blokirajućeg pufera u kontrolne jažice Mab.

Metoda jednokratne titracije: Svaki pretraživani serum, razrijeđen 1:5 u blokirajućem puferu, dodamo kako bi se udvostručile jažice u stupcima 3. do 12. (10 μl seruma + 40 μl blokirajućeg pufera),

ili

Metoda titracije seruma: pripremimo serije dvostrukog razrjeđenja svakog pretraživanog uzorka (1:5 do 1:640) u blokirajućem puferu u osam jažica svakog pojedinog stupca od 3. do 12.

4. Nakon dodavanja pretraživanih seruma odmah razrijedimo Mab 1:100 u blokirajućem puferu te dodamo 50 μl u sve jažice na plitici, osim za slijepu kontrolu.

5. Inkubiramo 60 minuta na 37 °C na rotacijskoj tresilici. Isperemo tri puta PBS-om i osušimo.

6. Razrijedimo kunićji protumišji koncentrat na 1:5 000 u blokirajućem puferu i dodamo 50 μl u svaku jažicu na plitici.

7. Inkubiramo 60 minuta na 37 °C na rotacijskoj tresilici. Isperemo tri puta PBS-om i osušimo.

8. Otopimo orto-fenildiamin dihidroklorid (OPD) i netom prije upotrebe dodamo 5 μl 30-postotnog vodikovog peroksida u svakih 10 ml OPD-a. Dodamo 50 μl u svaku jažicu na mikropločici. Pričekamo približno 10 minuta da se razvije obojenje i zaustavimo reakciju s 1-molarne sumporne kiseline (50 μl na jažicu). Moraju se obojiti kontrolne jažice Mab i one jažice u kojima su serumi bez protutijela na BTV.

9. Mikropločice pregledamo vizualno ili spektrofotometričnim čitačem i zapišemo rezultate.

Analiza rezultata:

S pomoću računalnog programskog paketa ispišemo vrijednost optičke gustoće (OD) i postotke inhibicije (PI) za testne i kontrolne serume, na temelju srednje vrijednosti, zabilježene u kontrolnim jažicama za antigen. Na temelju podataka izraženih kao OD i PI vrijednosti, određujemo je li test obavljen unutar prihvatljivih granica. Gornje kontrolne granice (GKG) i donje kontrolne granice (DKG) za kontrolu Mab (antigeni Mab, bez pretraživanih seruma) nalaze se između OD vrijednosti 0,4 i 1,4. Potrebno je odbaciti svaku pliticu koja ne ispunjava gore navedena mjerila.

Ako računalni programski paket nije na raspolaganju, ispišemo vrijednosti OD na pisaču testa ELISA. Izračunamo srednju vrijednost OD za kontrolne jažice za antigen, koja je jednaka 100-postotnoj vrijednosti. Utvrdimo 50-postotnu vrijednost OD i ručno izračunamo pozitivnost i negativnost svakog uzorka.

Vrijednost postotka inhibicije (PI) = 100 - (OD od svake pretraživane kontrole/srednja vrijednost OD kontrole za monoklonsko protutijelo (Cm)) × 100.

Dvostruke jažice s negativnim kontrolnim serumom i dvostruke jažice za slijepu kontrolu moraju dosegnuti vrijednosti PI između +25 % i – 25 % te između +95 % i +105 %. Ako vrijednosti nisu unutar navedenih granica, to ne znači da je plitica neprihvatljiva, već upućuje na razvoj pozadinske boje. Snažno i slabo pozitivni kontrolni serumi moraju prikazati vrijednosti PI između +81 % i 100 % te između 51 % i 80 %.

Dijagnostički je prag za pretraživane serume 50 % (PI 50 % i OD 50 %). Uzorci koji prikazuju vrijednosti PI > 50 % smatraju se negativnima. Uzorci koji imaju vrijednosti PI iznad i ispod praga kod dvostrukih jažica smatraju se sumnjivima; takvi se uzorci mogu ponovno ispitati spot testom i/ili titracijom. Pozitivni se uzorci također mogu titrirati kako bi se utvrdio stupanj pozitivnosti.

Vizualno očitavanje: pozitivne i negativne uzorke lako razlikujemo prostim okom; slabije pozitivne ili snažno negativne uzorke teže je ocijeniti prostim okom.

Priprema antigena protiv BTV-a (bolesti plavog jezika) za test ELISA:

1. 40 – 60 Rouxouvih stanica protočne stanične linije BHK-21 triput isperemo s Eagle’s Medium bez seruma te ih inficiramo virusom bolesti plavog jezika, serotip 1 Eagle’s Medium bez seruma.

2. Inkubiramo na 37 °C i svaki dan provjerimo citopatski učinak (CPE).

3. Kada su citopatski učinci (CPE) dovršeni u 90 do 100 % u svakoj Rouxovoj stanici protočne stanične linije BHK-21, pokupimo virus otresajući sve stanice priljubljene uz staklo.

4. Centrifugiramo pri 2 000 do 3 000 okr./min. kako bismo peletirali stanice.

5. Odbacimo supernatant i pripremimo novu suspenziju stanica u približno 30 ml PBS-a koji sadrži 1 % „Sarkosyla” i 2 ml fenilmetilsulfonil flourida (lizni pufer). Pri tom stanice mogu stvoriti gel te se može dodati više liznog pufera kako bi se taj učinak smanjio. (Napomena: fenilmetilsulfonil flourid je štetan – postupati krajnje oprezno.)

6. 60 sekundi razbijamo stanice ultrazvučnom sondom amplitude od 30 mikrona.

7. Centrifugiramo 10 minuta pri brzini od 10 000 okretaja u minuti.

8. Supernatant pohranimo na temperaturi od + 4 °C i pripremimo novu suspenziju preostalog staničnog peleta u 10 do 20 ml liznog pufera.

9. Triput obradimo u ultrazvučnoj kupelji i pročistimo te na svakom stupnju pohranimo supernatant.

10. Pripremimo skupni uzorak supernatanta te ga centrifugiramo u Beckmannovoj centrifugi s 30 ml epruvetama i rotorom SW 28, pri 24 000 okr./min. (100 000 g) 120 minuta, pri temperaturi od + 4 °C, na 5 milititarskoj podlozi 40-postotne otopine saharoze (w/v u PBS).

11. Odstranimo supernatant, temeljito isperemo epruvete i pripremimo novu suspenziju peleta u PBS s pomoću ultrazvučne kupelji. Pohranimo antigen u jednakim dijelovima na temperaturi od – 20 °C.

Titracija antigena za BTV za ELISA test:

Za titraciju antigena za BTV koristi se indirektna ELISA. Dvostruka razrjeđenja antigena titriraju se u odnosu na konstantno razrjeđenje (1/100) monoklonskih protutijela 3-17-A3. Protokol je kako slijedi:

1. Antigen protiv BTV-a razrijeđen u PBS-u u omjeru 1:20 titriramo duž mikrotitarskih plitica u serijama dvostrukog razrjeđenja (50 μl po jažici) s pomoću višekanalne pipete.

2. Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

3. Isperemo plitice tri puta PBS-om.

4. Dodamo 50 μl monoklonskog protutijela 3-17-A3 (razrijeđenog u omjeru 1/100) u svaku jažicu na mikrotitarskoj plitici.

5. Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

6. Isperemo plitice tri puta PBS-om.

7. U svaku jažicu mikrotitarske plitice dodamo 50 μl kunićjeg protumišjeg globulina, konjugiranog na peroksidazu iz hrena, razrijeđenog na predtitranu optimalnu koncentraciju.

8. Inkubiramo jedan sat na 37 °C na rotacijskoj tresilici.

9. Dodamo supstrat i kromogen, kao što je prethodno opisano. Prekinemo reakciju nakon 10 minuta dodavanjem 1-molarne sumporne kiseline (50 μl po jažici).

Kod kompetitivnog testa ELISA mora biti suvišak monoklonskih protutijela te zato odabiremo razrjeđenje antigena koje leži na titracijskoj krivulji (a ne na ravnini) koja daje približno 0,8 OD nakon 10 minuta.

B.

Agar gel imunodifuzijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Antigen:

Precipitirajući antigen pripremamo u bilo kojoj staničnoj kulturi koja podupire brzo razmnožavanje referentnog soja virusa bolesti plavog jezika. Preporučuje se uporaba BHK ili Vero stanica. Antigen je prisutan u tekućem supernatantu na kraju rasta virusa, ali je za njegovu učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To se može postići bilo kojim standardnim postupkom koncentracije proteina; virus se u antigenu može inaktivirati dodavanjem 0,3 % (vol./vol.) beta-propiolaktona.

Poznati pozitivni kontrolni serum:

Uporabom međunarodnog referentnog seruma i antigena pripremimo nacionalni standardni serum koji je standardiziran u optimalnome volumenskom omjeru u odnosu na međunarodni referentni serum, liofiliziran i korišten kao poznati kontrolni serum u svakom testu.

Pretraživani serum

Postupak

:

1 %-tnu agarozu, pripremljenu u boratu ili puferu natrijevog barbitola, pH 8,5 do 9,0, nalijemo u Petrijevu zdjelicu do visine od najmanje 3,0 mm. U agar urežemo testni uzorak od sedam potpuno suhih jažica, svaka promjera 5,0 mm. Uzorak se sastoji od jedne središnje jažice i šest jažica oko nje u krugu s promjerom 3 cm. Središnju jažicu punimo standardnim antigenom. Rubne jažice 2, 4 i 6 napunimo poznatim pozitivnim serumom, jažice 1, 3 i 5 napunimo pretraživanim serumima. Sustav inkubiramo do 72 sata na sobnoj temperaturi u zatvorenoj vlažnoj prostoriji.

Tumačenje

:

Pretraživani je serum pozitivan ako s antigenom oblikuje tanku specifičnu precipitirajuću crtu te ako ima potpuno jednaku crtu s kontrolnim serumom. Pretraživani je serum negativan ako se ne oblikuje specifična crta s antigenom te ako se crta kontrolnog seruma ne zakrivi. Petrijeve zdjelice pregledavamo na tamnoj podlozi, pri neizravnom osvjetljenju.

Epizootska hemoragijska bolest (EHD)

Agar gel imunodifuzijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Antigen:

Precipitirajući antigen pripremimo u bilo kojoj staničnoj kulturi u kojoj se odgovarajući serotip(ovi) virusa epizootske hemoragijske bolesti brzo razmnožava(ju). Preporučuje se uporaba BHK ili Vero stanica. Antigen je prisutan u tekućem supernatantu na kraju rasta virusa, ali je za njegovu učinkovitost potrebna 50 do 100-kratna koncentracija. To se može postići bilo kojim standardnim postupkom koncentracije proteina; virus se u antigenu može inaktivirati dodavanjem 0,3 % (vol./vol.) beta-propiolaktona.

Poznati pozitivni kontrolni serum:

Uporabom međunarodnog referentnog seruma i antigena pripremimo nacionalni standardni serum koji je standardiziran u optimalnome volumnom omjeru u odnosu na međunarodni referentni serum, liofiliziran i korišten kao poznati kontrolni serum u svakom testu.

Pretraživani serum

Postupak

:

1 %-tnu agarozu pripremljenu u boratu ili puferu natrijevog barbitola, pH 8,5 do 9,0 nalijemo u Petrijevu zdjelicu do visine od najmanje 3,0 mm. U agar urežemo testni uzorak od sedam potpuno suhih jažica, svaka promjera 5,0 mm. Uzorak se sastoji od jedne središnje jažice i šest jažica oko nje u krugu s promjerom od 3 cm. Središnju jažicu punimo standardnim antigenom. Rubne jažice 2, 4 i 6 napunimo poznatim pozitivnim serumom, jažice 1, 3 i 5 napunimo pretraživanim serumima. Sustav inkubiramo do 72 sata na sobnoj temperaturi u zatvorenoj vlažnoj prostoriji.

Tumačenje

:

Pretraživani je serum pozitivan ako s antigenom oblikuje tanku specifičnu precipitirajuću crtu te ako ima potpuno jednaku crtu s kontrolnim serumom. Pretraživani je serum negativan ako se ne oblikuje specifična crta s antigenom te ako se crta kontrolnog seruma ne zakrivi. Petrijeve zdjelice pregledavamo na tamnoj podlozi, pri neizravnom osvjetljenju.

Zarazni rinotraheitis goveda (ZRG)/zarazni pustularni vulvovaginitis (ZPV)

A.

Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Sve serume inaktiviramo 30 minuta prije uporabe na temperaturi od 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikrotitarskim pločicama, pri kojem je doza virusa konstantna a otopina(-e) seruma varira(ju), koristimo staničnu liniju MDBK ili druge prijemljive stanice. Colorado, Oxford ili neki drugi referentni soj virusa koristimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazrijeđene uzorke seruma pomiješamo s jednakom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiramo 24 sata na temperaturi od 37 °C na mikrotitarskim pločicama prije nego li im dodamo stanice MDBK. Stanice upotrebljavamo u koncentraciji koja osigurava oblikovanje potpune jednoslojne stanične kulture nakon 24 sata.

Kontrole

:

i. test infektivnosti virusa, ii. kontrola toksičnosti seruma, iii. kontrole nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni protuserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titar virusa upotrijebljenog u testu, očitamo nakon tri do šest dana inkubacije pri temperaturi 37 °C. Titri seruma smatraju se negativnima ako pri razrjeđenju 1:2 (nerazrijeđeni serum) ne dođe do neutralizacijske reakcije.

B.

Bilo koji drugi test, koji je priznat u Odluci 2004/558/EZ ( 14 ).

Slinavka i šap (FMD)

A.

Sakupljanje ezofagealnih/faringealnih uzoraka i testiranje provodi se prema sljedećem protokolu:

Reagensi

:

Prije uzorkovanja pripravimo transportni medij. Po 2 ml medija raspoređuje se u onoliko spremnika koliko ima životinja koje ćemo uzorkovati. Spremnici moraju biti otporni na zamrzavanje na krutom CO2 ili tekućem dušiku. Uzorke ezofagealnog/faringealnog sputuma prikupljamo korištenjem posebne sonde, pod nazivom probang. Za prikupljanje uzorka faringoezofagealna sonda (probang) provuče se kroz usta, preko hrpta jezika, nadolje u gornji dio jednjaka. Površinski epitel gornjeg dijela jednjaka ostružemo lateralno i dorzalno. Potom izvadimo sondu, po mogućnosti nakon što životinja proguta. Posudica (grabilica sonde) mora biti puna i sadržavati mješavinu sluzi, sline, ezofagealne tekućine i staničnih ostataka. Potrebno je pripaziti da svaki uzorak sadrži nešto vidljivog staničnog tkiva. Potrebno je izbjegavati grubo postupanje koje uzrokuje krvarenje. Uzorci nekih životinja mogu biti kontaminirani ruminalnim sadržajima (sadržajem iz buraga). Takve uzorke potrebno je baciti i usta životinje isprati vodom ili po mogućnosti fiziološkom otopinom prije ponovnog uzorkovanja.

Priprema uzoraka

:

Provjerimo kvalitetu svakog uzorka prikupljenog faringoezofagealnom sondom, i 2 ml uzorka s jednakom količinom transportnog medija ulijemo u spremnik otporan na zamrzavanje. Spremnike čvrsto zatvorimo, zapečatimo, dezinficiramo i označimo naljepnicom. Uzorke držimo na hladnom (+ 4 °C) i pregledamo nakon tri do četiri sata ili ih do pregleda držimo zamrznute na suhom ledu (– 69 °C) ili u tekućem dušiku. Prije uzorkovanja svake sljedeće životinje sondu dezinficiramo i tri puta isperemo čistom vodom.

Testiranje na FMD virus

:

Uzorke ucijepimo u primarne kulture iz stanica goveđe štitnjače uporabom najmanje triju epruveta po uzorku. Mogu se upotrijebiti druge prijemljive stanice, na primjer primarne stanice goveđih ili svinjskih bubrega, ali je potrebno imati na umu da su one manje osjetljive na neke tipove FMD virusa. Epruvete inkubiramo na 37 °C na rotacijskoj tresilici i svaki dan za 48 sati provjeravamo prisutnost citopatskog učinka (CPE). Ako je negativan, provedemo slijepi prijenos kulture na nove kulture i ponovno provjerimo učinak za 48 sati. Potrebno je potvrditi specifičnost svakog CPE-a.

Preporučeni transportni mediji:

1. 0,08M fosfatni pufer, pH 7,2 s 0,01 % goveđeg serumskog albumina, 0,002 % fenol crvenog bojila i antibiotika.

2. Medij za kulturu tkiva (npr. Eagle’s MEM) s 0,04M pufera Hepes, 0,01 % goveđeg serumskog albumina i antibiotika, pH 7,2.

3. Transportnom mediju dodamo antibiotike (na ml konačne otopine), npr. penicilin 1 000 IJ, neomicin sulfat 100 IJ, polimiksin B sulfat 50 IE, mikostatin 100 IJ.

B.

Virus neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Reagensi

:

Standardni antigen na FMDV pripremimo u staničnim kulturama ili na stanicama goveđeg jezika i pohranimo ga na – 70 °C ili manje ili na – 20 °C nakon dodatka 50 % glicerola. To je standardni antigen. FMDV je u tim uvjetima stabilan i titar tijekom višemjesečnog razdoblja malo varira.

Postupak

:

Test provodimo na graduiranim mikropločicama s ravnim dnom za kulturu tkiva, koristeći prijemljive stanice kao što su na primjer IB-RS-2, BHK-21 ili stanice telećih bubrega. Serume za testiranje razrijedimo u omjeru 1:4 u mediju stanične kulture bez seruma, s dodatkom 100 IJ/ml neomicina ili drugih odgovarajućih antibiotika. Serume inaktiviramo pri 56 °C 30 minuta i s količinama po 0,05 ml pripremimo na mikropločicama dvostruke serije uporabom petlji za razrjeđivanje s količinama po 0,05 ml. U svaku jažicu dodamo pretitrirani virus, također razrijeđen u mediju stanične kulture bez seruma, koji sadrži 100 TCID50 na 0,05 ml. Nakon inkubacije na 37 °C jedan sat, kako bi se omogućila neutralizacija, u svaku jažicu dodamo po 0,05 ml suspenzije stanica s po 0,5 do 1,0 × 106 stanica na 1 ml u mediju stanične kulture, koji sadrži serum bez protutijela protiv FMD i zapečatimo ploče. Ploče inkubiramo na 37 °C. Jednoslojne ploče obično konfluiraju u 24 sata. Nakon 48 sati CPE je obično dovoljno izražen da je test moguće mikroskopski očitati. Tada se može napraviti konačno mikroskopsko očitavanje ili se mikropločice fiksiraju i oboje za makroskopsko očitavanje, na primjer s 10-postotnom otopinom formaldehidau 0,05-postotnome metilenskom plavilu.

Kontrole

:

Kontrole pri svakom testu uključuju homologni antiserum s poznatim titrom, staničnu kontrolu, kontrolu toksičnosti seruma, kontrolu medija i titraciju virusa iz koje izračunamo stvarnu količinu virusa pri testiranju.

Tumačenje

:

Jažice s jasno izraženim CPE smatraju se zaraženim a neutralizacijski se titri izražavaju kao recipročne vrijednosti konačne otopine seruma, prisutnog u mješavini serum/virus na 50 % krajnje točke, ocijenjene po Spearman-Karberevoj metodi. (Karber, G., 1931, Archiv für Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480). Testovi se smatraju valjanim kada je stvarna količina virusa korištenog po jažici na testu između 101,5 i 102,5 TCID50 i ako je titar referentnog seruma unutar dvostruke vrijednosti njegova očekivanog titra, procijenjeno po prethodnim titracijama. Ako su kontrole izvan ovih granica, test je potrebno ponoviti. Konačni titar 1:11 ili manje smatra se negativnim.

C.

Dokazivanje i kvantificiranje protutijela testom ELISA izvodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Reagensi

:

Kunićji antiserumi protiv antigena 146S sedam tipova virusa slinavke i šapa (FMDV), upotrijebljen u prethodno određenoj optimalnoj koncentraciji u puferu karbonat/bikarbonat, pH 9,6. Antigene pripremimo od odabranih tipova virusa uzgojenih na jednoslojnim BHK-21 staničnim linijama. Upotrijebimo nepročišćene supernatante i predtitriramo ih u skladu s protokolom, ali bez seruma, da dobijemo razrijeđenu otopinu koja nakon dodatka jednake količine PBST-a (fiziološka otopina puferirana fosfatom, sa 0,05 % Tween-20 i fenol crvenog indikatora) daje očitanje optičke gustoće između 1,2 i 1,5. Viruse možemo upotrijebiti inaktivirane. PBST se koristi kao razrjeđivač. Antiserume zamoraca pripremimo tako da zamorce inokuliramo antigenom 146S svakog serotipa. Unaprijed određenu optimalnu koncentraciju priredimo u PBST-u koji sadrži 10 % normalnoga goveđeg seruma i 5 % normalnog kunićjeg seruma. Kunićji anti-zamorački imunoglobulin, konjugiran na hrenovoj peroksidazi (HRP), upotrijebimo u unaprijed određenoj optimalnoj koncentraciji u PBST-u koji sadrži 10 % normalnoga goveđeg seruma i 5 % normalnog kunićjeg seruma. Test serume razrijedimo u PBST-u.

Postupak:

1. Mikropločice ELISA prekrijemo s 50 μl kunićjeg antiseruma i ostavimo preko noći u vlažnoj komori na sobnoj temperaturi.

2. Pedeset mikrolitara duplicirane dvojne serije svakog testiranog seruma, počevši s 1:4, priredimo na višejažičnim mikropločicama (pločama s više jažica) s dnom u obliku slova U (nosive ploče). Pedeset mikrolitara konstantne doze antigena dodamo u svaku jažicu i pustimo da mješavina odstoji preko noći na 4 °C. Dodatkom antigena razrijedimo početno razrijeđeni serum na 1:8.

3. Mikropločice ELISA pet puta isperemo s PBST-om.

4. Pedeset mikrolitara mješavine serum/antigen prenesemo s nosivih ploča na mikropločice ELISA prekrivene kunićjim serumom i inkubiramo ih na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

5. Nakon ispiranja u svaku jažicu dodamo po 50 μl antiseruma od zamoraca protiv antigena u skladu s točkom 4. Mikropločice inkubiramo na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

6. Mikropločice isperemo i u svaku jažicu dodamo po 50 μl kunićjeg anti-zamoračkog imunoglobulina, konjugiranog na peroksidazi hrena (HRP). Mikropločice inkubiramo na 37 °C jedan sat na rotacijskoj tresilici.

7. Mikropločice isperemo i u svaku jažicu dodamo po 50 μl ortofenilen-diamina s 0,05 % H2O2 (30 %) w/v.

8. Reakciju zaustavljamo nakon 15 minuta s 1,25M H2SO4.

Mikropločice očitamo spektrofotometrično na 492 nm na čitaču testa ELISA povezanom s mikroračunalom.

Kontrole

:

Za svaki upotrijebljeni antigen, 40 jažica bez seruma, ali koje sadrže antigen razrijeđen u PBST-u. Duplicirana dvostruka otopina serije homolognoga goveđeg antiseruma. Duplicirana dvostruka otopina serije negativnoga goveđeg seruma.

Tumačenje

:

Titri protutijela izraženi su kao konačna otopina testiranih seruma, koje dosižu 50 % srednje vrijednosti OD-a zabilježene u jažicama s kontrolama virusa bez testiranog seruma. Vrijednosti titra iznad 1:40 smatraju se pozitivnim.

Reference

:

Hamblin C, Barnett ITR i Hedger RS (1986.) „A new enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus. I. Development and method of ELISA.”Journal of Immunological Methods, 93, 115 to 121.11.

Bolest Aujeszkoga (AJD)

A.

Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Prije upotrebe sve serume inaktiviramo 30 minuta na 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikropločicama, pri kojima je doza virusa konstantna, a otopina(-e) seruma varira(ju), upotrijebimo staničnu liniju Vero ili druge osjetljive stanične linije. Virus bolesti Aujeszkoga upotrijebimo pri 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirane nerazrijeđene uzorke seruma pomiješamo s jednakom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiramo dva sata na 37 °C na mikropločicama prije nego što im dodamo odgovarajuće stanice. Stanice upotrijebimo na koncentraciji koja nakon 24 sata tvori potpunu jednoslojnu staničnu kulturu.

Kontrole

:

i. provjera infektivnosti virusa, ii. kontrole toksičnosti seruma, iii. kontrole nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni antiserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titar virusa upotrijebljenog u testu bilježimo nakon tri do sedam dana inkubacije na 37 °C. Titri seruma, manji od 1:2 (nerazrijeđeni serum) smatraju se negativnim.

B.

Bilo koji drugi test priznat u okviru Odluke 2008/185/EZ ( 15 ).

Transmisivni gastroenteritis svinja (TGE)

Serum neutralizacijski test provodi se u skladu sa sljedećim protokolom:

Serum

:

Prije upotrebe sve serume inaktiviramo 30 minuta na 56 °C.

Postupak

:

Za serum neutralizacijski test na mikropločicama, pri kojem jedoza virusa konstantna, a otopina(e) seruma variraju, upotrijebimo staničnu liniju A72 (stanice psećeg tumora) ili druge osjetljive stanične linije. Virus TGE-a upotrebljava se na 100 TCID50 na 0,025 ml; inaktivirani nerazrijeđeni uzorci seruma miješaju se s istom količinom (0,025 ml) suspenzije virusa. Mješavine virus/serum inkubiraju se 30 do 60 minuta na 37 °C na mikropločicama prije nego što im dodamo odgovarajuće stanice. Stanice upotrijebimo u koncentraciji koja osigurava postupnu jednoslojnu staničnu kulturu nakon 24 sata. Svaka stanica dobiva 0,1 ml stanične suspenzije.

Kontrole

:

i. provjera infektivnosti virusa, ii. kontrole toksičnosti seruma, iii. kontrola nenacijepljenih staničnih kultura, iv. referentni antiserumi.

Tumačenje

:

Rezultate serum neutralizacijskog testa i titra virusa, upotrijebljenog u testu, bilježimo nakon tri do pet dana inkubacije na 37 °C. Titri seruma manji od 1:2 (konačna otopina) smatraju se negativnim. Ako su nerazrijeđeni uzorci seruma toksični za kulture tkiva, ti se serumi mogu razrijediti na 1:2 prije upotrebe u testu. To će biti jednako 1:4 konačne otopine seruma. U tim se slučajevima titri seruma manji od 1:4 (konačna otopina) smatraju negativnim.

Vezikularna bolest svinja (SVD)

Testovi za vezikularnu bolest svinja (SVD) provode se u skladu s Odlukom 2000/428/EZ ( 16 ).

Klasična svinjska kuga (CSF)

Testovi za klasičnu svinjsku kugu (CSF) provode se u skladu s Odlukom 2002/106/EZ ( 17 ).

Testovi za CSF moraju slijediti smjernice opisane u odgovarajućem poglavlju Priručnika standardnih postupaka za dijagnostičke testove i cjepiva – OIE.

Procjenu osjetljivost i specifičnost serološkog testa za CSF mora provoditi nacionalni laboratorij s uvedenim sustavom za osiguranje kvalitete. Upotrijebljeni testovi moraju biti dokazano sposobni prepoznavati raspone slabih i jakih pozitivnih referentnih seruma te omogućiti otkrivanje protutijela u ranoj fazi bolesti i fazi rekonvalescencije.

▼M12

Vezikularni stomatitis (VS)

Provodi se test neutralizacije virusa (VN) u skladu s protokolima o testiranjima na vezikularni stomatitis naznačenima u poglavlju 2.1.19. Priručnika za dijagnostičke testove i cjepiva za kopnene životinje OIE-a.

Za serume koji sprečavaju citopatski učinak (CPE) kod razrijeđenosti od 1:32 smatra se da sadrže protutijela virusa vezikularnog stomatitisa.

▼B

DIO 7.

Uvjeti zdravlja životinja za uvoz i karantenu za životinje uvezene na Sv. Petar i Mikelon u razdoblju kraćem od šest mjeseci prije unosa u Uniju

(iz članka 6.)

Obuhvaćene vrste životinjaTakson

RED

PORODICA

ROD I VRSTA

Artiodactyla

Camelidae

Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.

POGLAVLJE 1.

Boravak i karantena

1.

Životinje uvezene na Sveti Petar i Mikelon moraju boraviti u odobrenom karantenskom objektu najmanje 60 dana prije otpremanja za unos u Uniju. Ovo se razdoblje može produljiti zbog zahtjeva vezanih uz pretrage za pojedine vrste. Dodatno, životinje moraju ispunjavati sljedeće zahtjeve:

(a) Životinje mogu ući u karantenski objekt u odvojenim pošiljkama. Međutim, nakon ulaska u karantenski objekt sve životinje iste vrste u karanteni moraju se smatrati jednom skupinom i prema njima se treba odnositi kao prema skupini. Razdoblje karantene za cijelu skupinu mora početi u trenutku kada zadnja životinja uđe u karantenski prostor;

(b) Unutar karantenskog objekta svaku pojedinu skupinu životinja mora se držati u izolaciji, bez posrednog ili neposrednog kontakta s drugim životinjama, uključujući one iz drugih pošiljaka koje mogu biti prisutne;

Svaka se pošiljka mora držati u odobrenom karantenskom objektu i mora biti zaštićena od insekata vektora;

(c) Ako se tijekom razdoblja karantene prekine izolacija skupine životinja te one dođu u kontakt s drugim životinjama, ponovno mora početi razdoblje karantene u jednakom trajanju kao što je bilo propisano pri ulasku u karantenski objekt;

(d) Životinje namijenjene unosu u Uniju koje prolaze kroz karantenski objektmoraju se utovariti i otpremiti izravno u Uniju:

i. ne dolazeći u kontakt s drugim životinjama osim onih koje ispunjavaju zdravstvene uvjete koji su utvrđeni za unos odgovarajuće kategorije životinja u Uniju;

ii. razdijeljene u pošiljke tako da niti jedna pošiljka ne može doći u kontakt sa životinjama koje nisu prikladne za uvoz u Uniju;

iii. u prijevoznim sredstvima ili kontejnerima koji su prethodno očišćeni i dezinficirani sredstvom za dezinfekciju koje je na Svetom Petru i Mikelonu službeno odobreno kao učinkovito sredstvo za kontrolu bolesti navedenih u poglavlju 2. i koji su tako konstruirani da feces, urin, stelja ili hrana za životinje ne mogu istjecati ili ispadati iz vozila tijekom prijevoza.

2.

Karantenske prostorije moraju zadovoljavati barem minimalne standarde koji su utvrđeni u Prilogu B Direktivi 91/496/EEZ ( 18 ) te ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) moraju biti pod nadzorom službenog veterinara;

(b) moraju se nalaziti u središtu područja promjera od najmanje 20 km u kojemu, prema službenim nalazima, nije bilo niti jednog slučaja slinavke i šapa u razdoblju od najmanje 30 dana prije njihova korištenja kao karantenskog objekta;

(c) prije korištenja kao karantenskog objekta, moraju se očistiti i dezinficirati sredstvom za dezinfekciju koje je na Svetom Petru i Mikelonu službeno odobreno kao učinkovito sredstvo za kontrolu bolesti navedenih u poglavlju 2.;

(d) uzimajući u obzir broj životinja koje može prihvatiti, moraju imati:

i. prostor namijenjen isključivo za karantenu životinja, uključujući odgovarajući smještaj prikladnog standarda za životinje;

ii. odgovarajuće prostore koje:

 se mogu lako očistiti i dezinficirati,

 uključuju opremu za siguran utovar i istovar,

 mogu ispuniti sve zahtjeve vezane uz napajanje i hranidbu životinja,

 omogućuju lako pružanje potrebne veterinarske pomoći;

iii. odgovarajuće prostore za preglede i izolaciju;

iv. odgovarajuću opremu za čišćenje i dezinfekciju prostorija i prijevoznih sredstava;

v. odgovarajući skladišni prostor za hranu za životinje, stelju i gnoj;

vi. odgovarajući sustav za sakupljanje otpadnih voda;

vii. ured za službenog veterinara;

(e) tijekom rada, mora imati dovoljan broj veterinara za obavljanje svih obaveza;

(f) smije prihvaćati samo životinje koje su pojedinačno označene kako bi se jamčila sljedivost. U tom smislu, pri primanju životinja vlasnik ili osoba odgovorna u karantenskom objektu mora osigurati da životinje budu pravilno označene i da ih prate zdravstveni certifikat koji je potreban za dotičnu vrstu i kategoriju životinja. Osim toga, vlasnik ili odgovorna osoba mora upisati u registar ili bazu podataka ime posjednika, podrijetlo životinja u pošiljci, datume ulaska i izlaska životinja u pošiljci, identifikacijski broj životinja u pošiljci i njihovo mjesto odredišta te mora te podatke čuvati najmanje 3 godine,

(g) nadležno tijelo mora odrediti postupak za službeni nadzor karantenskog objekta te mora osigurati da se taj nadzor provodi; taj nadzor mora uključivati redovite preglede kako bi se provjerilo ispunjavaju li se zahtjevi na temelju kojih je izdano odobrenje. U slučaju neispunjavanja tih uvjeta i privremenog ukidanja, odobrenje se može ponovno dobiti tek nakon što se nadležno tijelo uvjeri da karantenske prostorije ispunjavaju sve uvjete navedene pod točkama od (a) do (g).

POGLAVLJE 2.

Testovi za utvrđivanje zdravlja životinja

1.   OPĆI ZAHTJEVI

Laboratorijski testovi moraju se provoditi u odobrenom laboratoriju u Uniji te se dokumenti o svim laboratorijskim testovima i njihovim rezultatima, cijepljenju i liječenju moraju priložiti zdravstvenom certifikatu.

Kako bi se intervencije na životinjama svele na najmanju moguću mjeru, uzorkovanje, pretrage i eventualna cijepljenja treba grupirati koliko god je to moguće, poštujući pritom minimalne vremenske razmake propisane protokolima za izvođenje testova iz dijela 2. ovog Poglavlja.

2.   POSEBNI ZAHTJEVI

2.1    DEVE I OSTALI KAMELIDI (CAMELIDAE)

2.1.1.    Tuberkuloza

(a)  Testovi koje treba koristiti: intradermalni usporedni test reakcije koji koristi goveđi pročišćeni proteinski derivat (PPD) i avijarni PPD koji odgovaraju normama za proizvodnju goveđeg i avijarnog tuberkulina kako je opisano u točki 2.1.2 Priloga B Direktivi 64/432/EEZ.

Test se obavlja na području iza ramena (aksilarno područje) prema postupku opisanom u točki 2.2.4 Priloga B Direktivi 64/432/EEZ.

(b)  Vremenski raspored: životinje treba testirati u roku od dva dana od njihova dolaska u karantenski objekt te 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Tumačenje testova:

reakcija se smatra:

 negativnom ako je povećanje debljine kožnog nabora manje od 2 mm.

 pozitivnom ako je povećanje debljine kožnog nabora veće od 4 mm.

 sumnjivom ako je povećanje debljine kožnog nabora na goveđi PPD između 2 mm i 4 mm ili veće od 4 mm ali manje od reakcije na avijarni PPD.

(d)  Moguće mjere nakon testiranja:

Ako se kod životinje utvrdi pozitivna reakcija na intradermalni test reakcije na goveđi PPD, životinja se isključuje iz skupine, a ostale se životinje moraju ponovno testirati počevši najmanje 42 dana nakon datuma prvog pozitivnog testa i taj se test smatra prvim testom kako je opisano pod (b).

Ako se pozitivna reakcija utvrdi kod više od jedne životinje u skupini, izvoz u Uniju odbija se za cijelu skupinu.

Ako se kod jedne ili više životinja iz iste skupine utvrdi sumnjiva reakcija, cijela se skupina mora ponovno testirati počevši najmanje 42 dana od datuma prvog pozitivnog testa i taj se test smatra prvim testom kako je opisano pod (b).

2.1.2.    Bruceloza

(a)  Test koji treba koristiti:

i.  Brucella abortus: Rose Bengal test (RBT) i serum aglutinacijski test (SAT) kako su opisani u točki 2.5. odnosno točki 2.6. Priloga C Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju pozitivnog rezultata, za potvrdu treba obaviti test reakcije vezanja komplementa kako je opisano u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

ii.  Brucella melitensis: RBT i SAT kako su opisani u točki 2.5. odnosno točki 2.6. Priloga C Direktivi 64/432/EEZ. U slučaju pozitivnog rezultata, za potvrdu treba obaviti test reakcije vezanja komplementa prema metodi opisanoj u Prilogu C Direktivi 91/68/EEZ.

iii.  Brucella ovis: test reakcije vezanja komplementa kako je opisan u Prilogu D Direktivi 91/68/EEZ.

(b)  Vremenski raspored: životinje treba testirati u roku od dva dana od njihova dolaska u karantenski objekt te 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Tumačenje testova:

Pozitivna reakcija na testove jest reakcija kako je definirana u Prilogu C Direktivi 64/432/EEZ.

(d)  Moguće mjere nakon testiranja:

Životinje koje pokažu pozitivnu reakciju na jedan ili više testova isključuju se iz skupine, a ostale se životinje moraju ponovno testirati počevši najmanje 42 dana nakon prvog pozitivnog testa: taj se test smatra prvim testom opisanim pod (b).

Unos u Uniju odobrava se samo za one životinje koje pokažu negativnu reakciju na dva uzastopna testa obavljena kako je opisano pod (b).

2.1.3.    Bolest plavog jezika i epizootska hemoragijska bolest (EHD)

(a)  Test koji treba koristiti: agar gel imunodifuzijski test (AGID) kako je opisan u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

U slučaju pozitivne reakcije, životinje treba pretražiti kompetitivnim ELISA testom kako je opisano u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009) kako bi se razlučile te dvije bolesti.

(b)  Vremenski raspored:

Životinje moraju imati negativnu reakciju na dva testa: prvi se obavlja u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt, a drugi najmanje 21 dan od datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja:

i. Bolest plavog jezika

Ako se testom ELISA koji je opisan u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009) utvrdi pozitivna reakcija kod jedne ili više životinja, pozitivna životinja/životinje isključuju se iz skupine, a preostale životinje iz skupine drže se u karanteni 100 dana počevši od datuma kada su uzeti uzorci za pozitivni test. Skupina se smatra slobodnom od bolesti plavog jezika samo ako se redovitim pregledima koje provodi službeni veterinar za vrijeme karantene ne otkriju klinički znakovi bolesti i ako se utvrdi da u karantenskom objektu nema vektora bolesti plavog jezika (Culicoides).

Ako za vrijeme razdoblja karantene opisanog u prvome podstavku još jedna životinja pokaže kliničke znakove bolesti plavog jezika, unos u Uniju odbija se za cijelu skupinu životinja.

ii. Epizootska hemoragijska bolest (EHD)

Ako se potvrdnim ELISA testom obavljenim na jednoj ili više životinja koje su dale pozitivnu reakciju utvrdi prisutnost protutijela za virus EHD, dotična se životinja odnosno životinje smatraju pozitivnim i isključuju se iz skupine, a cijela se skupina mora ponovno testirati najmanje 21 dan od datuma prve pozitivne dijagnoze te ponovno najmanje 21 dan nakon datuma ponovljenog testa, pri čemu rezultati u obama testovima moraju biti negativni.

Ako se tijekom jednog ili obaju testiranja obavljena za ponovljeno testiranje dobije pozitivna reakcija kod još jedne životinje, unos u Uniju odbija se za cijelu skupinu životinja.

2.1.4.    Slinavka i šap (FMD)

(a)  Test koji treba koristiti: Dijagnostički testovi (probang test i serološke pretrage) primjenom metode ELISA i metode virus neutralizacije prema Protokolima koji su opisani u dijelu 6. Priloga I. Uredbi (EU) br. 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(b)  Vremenski raspored: životinje moraju pokazati negativnu reakciju na dva testa: prvi se obavlja u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt, a drugi najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na FMD virus, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu ne ispunjava uvjete za unos u Uniju.

Napomena: Ako se otkriju protutijela za strukturne i nestrukturne proteine FMD virusa, smatra se da je to posljedica prijašnje zaraze FMD-om bez obzira na to jesu li cijepljene ili necijepljene.

2.1.5.    Goveđa kuga

(a)  Test koji treba koristiti: Kompetitivni ELISA test kako je opisan u OIE-ovom Priručniku o dijagnostičkim testovima i cjepivima za kopnene životinje, najnovija verzija, propisani je test za međunarodni promet i to je test izbora. Može se koristiti i serum neutralizacijski test ili drugi priznati testovi u skladu protokolima što su opisani u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na virus goveđe kuge, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.6.    Vezikularni stomatitis

(a)  Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijski test ili drugi priznati test u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: Ako se i kod jedne životinje utvrdi pozitivna reakcija na virus vezikularnog stomatitisa, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.7.    Groznica Riftske doline

(a)  Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijskitest ili drugi priznati test u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti uzročniku groznice Riftske doline, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.8.    Bolest kvrgave kože

(a)  Test koji treba koristiti: Serološka pretraga pomoću testa ELISA, virus neutralizacijskog testa ili drugog priznatog testa u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: Ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti bolesti kvrgave kože, smatra se da nijedna životinja koje se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.9.    Crimean Congo hemoragijska groznica

(a)  Test koji treba koristiti: ELISA, virus neutralizacijski test, test imunofluorescencije ili drugi priznati test.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: Ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti uzročniku Crimean Congo hemoragijske groznice, onda nijedna životinja koje se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.10.    Sura (Trypanosoma evansi)

(a)  Test koji treba koristiti: Parazit se može dokazati u koncentriranim uzorcima krvi u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: Ako se kod neke od životinja u pošiljci otkrije T. evansi, smatra se da ta životinja nije prikladna za unos u Uniju. Preostale životinje u skupini treba lokalno i sustavno liječiti protiv parazita pomoću prikladnih sredstava koja su djelotvorna protiv T. evansi.

2.1.11.    Maligna kataralna groznica

(a)  Test koji treba koristiti: otkrivanje virusne DNK na temelju identifikacije pomoću imunofluorescencije ili imunocitokemije u skladu s protokolima opisanim u odgovarajućim odjeljcima OIE-ovog priručnika.

(b)  Vremenski raspored: životinje se testiraju dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana nakon datuma prvog testa.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: ako neka od životinja pokazuje znakove izloženosti malignoj kataralnoj groznici, smatra se da nijedna životinja koja se nalazi u karantenskom objektu nije prikladna za unos u Uniju.

2.1.12.    Bjesnoća

Cijepljenje: cijepljenje protiv bjesnoće može se obaviti kada to zatraži država članica odredišta, a životinji se uzima uzorak krvi te se provodi serum neutralizacijski test za protutijela.

2.1.13.

Enzootska leukoza goveda. (samo ako su životinje namijenjene slanju u državu članicu ili regiju koja je službeno slobodna od enzootske leukoze goveda, kako je navedeno u članku 2. stavku 2. točki (k) Direktive 64/432/EEZ)

(a)  Test koji treba koristiti: AGID test ili blokirajuća ELISA u skladu s protokolima koji su opisani u OIE-ovom priručniku, najnovija verzija.

(b)  Vremenski raspored: životinje se moraju testirati dva puta: prvi put u roku od dva dana od dolaska u karantenski objekt te drugi put najmanje 42 dana od datuma prvog testiranja.

(c)  Moguće mjere nakon testiranja: životinje koje pokažu pozitivnu reakciju na test opisan pod (a) isključuju se iz skupine životinja u karantenskom objektu, a ostale se životinje ponovno testiraju najranije 21 dan od datuma prvog pozitivnog testa: taj se test smatra prvim testom opisanim pod (b).

Smatra se da su samo životinje koje pokažu negativnu reakciju na dva uzastopna testa obavljena kako je opisano pod (b) prikladne za unos u Uniju.
PRILOG II.

SVJEŽE MESO

▼M2

DIO 1.Popis trećih zemalja, državnih područja i njihovih dijelova (1)

ISO oznaka i naziv treće zemlje

Oznaka državnog područja

Opis treće zemlje, državnog područja ili njegovog dijela

Veterinarski certifikat

Posebni uvjeti

Datum zatvaranja (2)

Datum otvaranja (3)

Obrazac (obrasci)

DJ

1

2

3

4

5

6

7

8

AL – Albanija

AL-0

Cijela država

 

 

 

 

▼M25

AR – Argentina

AR-0

Cijela država

EQU

 

 

 

 

AR-1

Pokrajine:

Buenos Aires,

Catamarca,

Corrientes (9),

Entre Ríos,

La Rioja

Mendoza,

Misiones,

dio pokrajine Neuquén (osim područja uključenog u AR-2),

dio pokrajine Río Negro (osim područja uključenog u AR-2),

San Juan,

San Luis,

Santa Fe,

Tucuman,

Cordoba,

La Pampa,

Santiago del Estero,

Chaco,

Formosa,

Jujuy,

Salta (osim područja uključenog u AR-3).

BOV

RUF

RUW (9)

A

1

 

1. kolovoza 2010.

AR-2

Pokrajine:

Chubut,

Santa Cruz,

Tierra del Fuego,

dio pokrajine Neuquén (osim u departmanu Confluencia, područje istočno od provincijske ceste 17 te u departmanu Picun Leufúu, područje istočno od provincijske ceste 17),

dio pokrajine Río Negro (osim: u departmanu Avellaneda, područje sjeverno od provincijske ceste 7 i istočno od provincijske ceste 250, u mjestu Conesa, područje istočno od provincijske ceste 2, u departmanu El Cuy, područje sjeverno od provincijske ceste 7 od njezina križanja s provincijskom cestom 66 do granice s departmanom Avellaneda te u gradu San Antonio, područje istočno od provincijske ceste 250 i provincijske ceste 2).

BOV

OVI

RUW

RUF

 

 

 

1. kolovoza 2008.

AR-3

Dio pokrajine Salta: područje od 25 km od granice s Bolivijom i Paragvajem koje se prostire od distrikta Santa Catalina u pokrajini Jujuy do distrikta Laishi u pokrajini Formosa (prijašnja tampon-zona područja strogog nadzora)

BOV

RUF

RUW

A

1

 

1. srpnja 2016.

▼M2

AU – Australija

AU-0

Cijela država

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

▼M28

BA – Bosna i Hercegovina (10)

BA-0

Cijela zemlja

BOV

 

 

 

 

▼M2

BH – Bahrein

BH

Cijela država

 

 

 

 

▼M25

BR – Brazil

BR – 0

Cijela država

EQU

 

 

 

 

BR-1

država Minas Gerais,

država Espírito Santo,

država Goiás,

država Mato Grosso,

država Rio Grande do Sul,

država Mato Grosso Do Sul (osim područja uključenog u BR-4).

BOV

A i H

1

 

1. prosinca 2008.

BR-2

Država Santa Catarina

BOV

A i H

1

 

31. siječnja 2008.

BR-3

Države Paraná i São Paulo

BOV

A i H

1

 

1. kolovoza 2008.

BR-4

Dio države Mato Grosso Do Sul: područje od 15 km od vanjskih granica općina Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã i Mundo Novo te područja u općinama Corumbá i Ladário (prijašnje određeno područja strogog nadzora)

BOV

A i H

1

 

1. srpnja 2016.

▼M26

BW – Bocvana

BW-0

Cijela zemlja

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Zone pod veterinarskim nadzorom 3c, 4b, 5, 8, 9 i 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11. svibnja 2011.

26. lipnja 2012.

BW-2

Zone pod veterinarskim nadzorom 10, 11, 13 i 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7. ožujka 2002.

BW-3

Zone pod veterinarskim nadzorom 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20. listopada 2008.

20. siječnja 2009.

BW-4

Zona pod veterinarskim nadzorom 4a, osim tampon zone pod intenzivnim veterinarskim nadzorom od 10 km uz granicu sa zonom u kojoj se provodi cijepljenje protiv bolesti slinavke i šapa i s područjem upravljanja divljim životinjama.

BOV

F

1

28. svibnja 2013.

18. veljače 2011.

BW-5

Zone pod veterinarskim nadzorom 6a i 6b

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28. svibnja 2013.

18. kolovoza 2016.

▼M2

BY – Bjelarus

BY-0

Cijela država

 

 

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Cijela država

BOV; OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

CH – Švicarska

CH-0

Cijela država

*

 

 

 

 

CL – Čile

CL-0

Cijela država

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

 

 

CN – Kina

CN-0

Cijela država

 

 

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Cijela država

EQU

 

 

 

 

CR – Kostarika

CR-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

CU – Kuba

CU-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

DZ – Alžir

DZ

Cijela država

 

 

 

 

ET – Etiopija

ET

Cijela država

 

 

 

 

FK – Falklandski otoci

FK

Cijela država

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

GL – Grenland

GL

Cijela država

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Cijela država

 

 

 

 

HN – Honduras

HN

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M16 —————

▼M22

IL – Izrael (6)

IL-0

Cijela zemlja

 

 

 

 

▼M2

IN – Indija

IN-0

Cijela država

 

 

 

 

IS – Island

IS-0

Cijela država

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

 

 

▼M14

JP – Japan

JP

Cijela zemlja

BOV

 

 

 

28. ožujka 2013.

▼M2

KE – Kenija

KE-0

Cijela država

 

 

 

 

MA – Maroko

MA-0

Cijela država

EQU

 

 

 

 

ME – Crna Gora

ME-0

Cijela država

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Cijela država

 

 

 

 

▼M28

MK – bivša jugoslavenska republika Makedonija (4)

MK-0

Cijela zemlja

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

▼M2

MU – Mauricijus

MU-0

Cijela država

 

 

 

 

MX – Meksiko

MX-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Cijela država

EQU, EQW

 

 

 

 

NA-1

Južno od pojasa zabrane pristupa koji se proteže od Palgrave Pointa na zapadu do Gama na istoku

BOV, OVI, RUF, RUW

F i J

1

 

 

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Cijela država

BOV; RUF, RUW

 

 

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Cijela država

 

 

 

 

NZ – Novi Zeland

NZ-0

Cijela država

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

 

 

PA – Panama

PA-0

Cijela država

BOV, EQU

 

 

 

 

▼M22

PY – Paragvaj

PY-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

PY-0

Cijela zemlja

BOV

A

1

 

17. travnja 2015.

▼M2

RS – Srbija (5)

RS-0

Cijela država

BOV, OVI, EQU

 

 

 

 

RU – Rusija

RU-0

Cijela država

 

 

 

 

RU-1

Regija Murmanska, autonomno područje Yamolo-Nenetsa

RUF

 

 

 

 

▼M24

SG – Singapur (7)

SG-0

Cijela zemlja

NZ-TRANSIT-SG (8)

 

 

 

 

▼M2

SV – El Salvador

SV-0

Cijela država

 

 

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Cijela država

EQU, EQW

 

 

 

 

SZ-1

Područje zapadno od „crvene crte” ograda zabrane koje se proteže prema sjeveru od rijeke Usutu do granice s Južnom Afrikom zapadno od Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

1

 

 

SZ-2

Područja pod veterinarskim nadzorom slinavke i šapa i područja nadzora u kojima se provodi cijepljenje kako je objavljeno u obliku Zakonskog instrumenta pod brojem pravne napomene 51 iz 2001.

BOV, RUF, RUW

F

1

 

4. kolovoza 2003.

TH – Tajland

TH-0

Cijela država

 

 

 

 

TN – Tunis

TN-0

Cijela država

 

 

 

 

TR – Turska

TR-0

Cijela država

 

 

 

 

TR-1

Pokrajine Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat i Kirikkale

EQU

 

 

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Cijela država

 

 

 

 

US – Sjedinjene Države

US-0

Cijela država

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

 

 

▼M11

UY – Urugvaj

UY-0

Cijela zemlja

EQU

 

 

 

 

BOV

A i J

1

 

1. studenoga 2001.

OVI

A

1

 

 

▼M3

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Cijela država

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Cijela država osim:

— dijela područja pod nadzorom radi slinavke i šapa koji se nalazi u veterinarskim regijama Mpumalanga i sjevernih pokrajina u okruzima Ingwavuma veterinarske regije Natala i u pograničnom području s Bocvanom istočno od geografske dužine 28 °, te

— okruga Camperdown u pokrajini KwaZulu-Natal.

BOV, OVI, RUF RUW

F

1

11. veljače 2011.

 

▼M2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Cijela država

 

 

 

 

(1)   Ne dovodeći u pitanje posebne uvjete za izdavanje certifikata predviđene u sporazumima Unije s trećim zemljama.

(2)    ►M14  

(3)   Samo meso životinja zaklanih onog datuma koji je naveden u stupcu 8. ili nakon tog datuma smije se uvoziti u Uniju (ako u stupcu 8. nije naveden datum, to znači da ne postoje vremenska ograničenja). ◄

(4)   Bivša jugoslavenska republika Makedonija: privremena oznaka ne dovodi u pitanje na bilo koji način konačnu nomenklaturu za tu državu koja će se dogovoriti nakon dovršenja pregovora koji se na tu temu vode u Ujedinjenim narodima.

(5)   Ne uključujući Kosovo koje je trenutačno pod međunarodnom upravom prema Rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244 od 10. lipnja 1999.

(6)   U daljnjemu tekstu Izrael se odnosi na Državu Izrael, isključujući područja pod izraelskom upravom od lipnja 1967., to jest Golansku visoravan, Pojas Gaze, Istočni Jeruzalem i ostatak Zapadne obale.

(7)   Samo za svježe meso podrijetlom iz Novog Zelanda, u pogledu kojeg je Novom Zelandu odobren unos u Uniju, kojemu je priložen odgovarajući obrazac veterinarskog certifikata koji je izdalo nadležno tijelo Novog Zelanda, koje je namijenjeno Uniji, a koje se istovaruje, sa skladištenjem ili bez njega, i pretovaruje u odobrenom objektu tijekom provoza kroz Singapur.

(8)   Pri ulasku u Uniju pošiljkama bi trebao biti priložen taj obrazac veterinarskog certifikata koji je nadležno tijelo Singapura izdalo u sustavu TRACES te odgovarajući obrazac veterinarskog certifikata za uvoz svježeg mesa koji je izdalo nadležno tijelo Novog Zelanda, a koji nadležno tijelo Singapura može priložiti u sustavu TRACES.

(9)   Za „RUW”: osim sljedećih departmana pokrajine Corrientes: departmani Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme i San Luís del Palmar.

(10)   Samo za provoz pošiljki svježeg mesa domaćih goveda preko Bugarske u Tursku.

* = Uvjet prema Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima (SL L 114, 30.4.2002., str. 132.).

— = Nije propisano izdavanje certifikata i zabranjen je uvoz svježeg mesa (osim za one vrste navedene u retku za unos za cijelu državu).

„1”  Ograničenje kategorija:

Nije dozvoljen uvoz u Uniju klaoničkih proizvoda (osim u slučaju goveda, ošita i žvačnih mišića).

▼M1

DIO 2.

Obrasci veterinarskih certifikata

Obrasci

„BOV”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso uključujući mljeveno meso domaćih goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus i njihove križance).

„OVI”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso uključujući mljeveno meso domaćih ovaca (Ovis aries) i domaćih koza (Capra hircus)

„POR”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso uključujući mljeveno meso domaćih svinja (Sus scrofa).

„EQU”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso uključujući mljeveno meso domaćih kopitara (Equus caballus, Equus asinus i njihove križance).

„RUF”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, osim nusproizvoda klanja i mljevenog mesa uzgojenih ne-domaćih životinja iz reda Artiodactyla (osim goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus i njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae), i porodica Rhinocerotidae i Elephantidae.

„RUW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, osim jestivih nusproizvoda i mljevenog mesa slobodnoživućih ne-domaćih životinja iz reda Artiodactyla (osim goveda (uključujući vrste Bison i Bubalus i njihove križance), Ovis aries, Capra hircus, Suidae i Tayassuidae), i porodica Rhinocerotidae i Elephantidae.

„SUF”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, osim jestivih nusproizvoda i mljevenog mesa uzgojenih ne-domaćih životinja iz porodica Suidae, Tayassuidae, ili Tapridae.

„SUW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, osim jestivih nusproizvoda i mljevenog mesa slobodnoživućih ne-domaćih životinja iz porodica Suidae, Tayassuidae, ili Tapridae.

„EQW”

:

Obrazac veterinarskog certifikata za svježe meso, osim jestivih nusproizvoda i mljevenog mesa divljih kopitara koji pripadaju podvrsti Hippotigris (zebra).

▼M24

„NZ-TRANSIT-SG”

:

Obrazac veterinarskog certifikata samo za provoz preko Singapura s istovarom, mogućim skladištenjem i pretovarom svježeg mesa podrijetlom iz Novog Zelanda u pogledu kojeg je Novom Zelandu odobren unos u Uniju te koje ispunjuje uvjete za unos u Uniju i namijenjeno je Uniji.

▼M1

SG (Dodatna jamstva)

„A”

:

jamstva vezana za sazrijevanje, mjerenje pH i otkoštavanje svježeg mesa, osim nusproizvoda klanja certificiranog u skladu s obrascima veterinarskih certifikata BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.7.) i RUW (točka II.2.4.).

„C”

:

jamstva vezana za laboratorijsko ispitivanje na klasičnu svinjsku kugu u trupovima iz kojih je dobiveno svježe meso certificirano u skladu s obrascem veterinarskog certifikata SUW (točka II.2.3.B).

„D”

:

jamstva vezana za korištenje pomija na gospodarstvima u hranidbi životinja od kojih je dobiveno certificirano svježe meso u skladu s obrascem veterinarskog certifikata POR (točka II.2.3.d).

„E”

:

jamstva vezana za tuberkulinske testove kod životinja od kojih je dobiveno certificirano svježe meso u skladu s obrascem veterinarskog certifikata BOV (točka II.2.4.d).

„F”

:

jamstva vezana za sazrijevanje, i iskoštavanje svježeg mesa, osim nusproizvoda klanja certificiranog u skladu s obrascima veterinarskih certifikata BOV (točka II.2.6.), OVI (točka II.2.6.), RUF (točka II.2.6.) i RUW (točka II.2.7.).

„G”

:

jamstva vezana za 1., uklanjanje nusproizvoda klanja i kralježničke moždine i 2. testiranje i utvrđivanje podrijetla jelena vezano za kroničnu razornu bolest sobova kako je navedeno u obrascima veterinarskih certifikata RUF (točka II.1.7.) i RUW (točka II.1.8.)

„H”

:

dodatna jamstva nužna za Brazil. Po pitanju programa cijepljenja, s obzirom da država Santa Catarina u Brazilu ne provodi cijepljenje protiv slinavke i šapa, upućivanje na program cijepljenja ne primjenjuje se na meso koje potječe od životinja podrijetlom i zaklanih u toj državi.

„J”

:

jamstva u vezi premještanja goveda, ovaca i koza s gospodarstva u klaonicu koja im dopuštaju proći kroz sabirni centar (uključujući tržnice) prije prijevoza direktno na klanje.

▼M21

„K”

:

gospodarstva ili kompartmenti kojima se priznaje da primjenjuju kontrolirane uvjete držanja u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 2075/2005.

▼M1

Obrazac BOV

image

image

►(1) M29  

image

►(1) M29  

image

image

►(1) M13  

image

►(3) M13  

►(3) M29  

►(3) M29  

Obrazac OVI

image

image

►(1) M29  

image

►(1) M29  

image

►(1) M13  

image

►(2) M13  

►(2) M29  

▼B

image

image

►(1) M21  

image

►(1) M13  

image

►(2) M13  

►(2) M21  

image

image

►(1) M27  

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

►(1) M13  

image

►(1) M13  

image

image

image

image

image

image

image

image

►(2) M13  

►(2) M13  

image

image

image

image

image

image

image

▼M24

image

image

►(1) C3  

image

▼B
PRILOG III.

image

image

image
PRILOG IV.

ŽIVOTINJE IZ ČLANKA 1. STAVKA 1. TOČKE (b)

DIO 1.

Popisi trećih zemalja, državnog područja ili njihovih dijelova

ODJELJAK 1.

Dijelovi trećih zemalja ili državnog područja iz članka 7. stavka 2.

▼M1Država/državno područje

Oznaka dijela države/državnog područja

Opis dijela države

US – Sjedinjene Američke Države

US - A

savezna država Hawaii (1)

(1)   Ukinuta od 5. svibnja 2010.

▼B

DIO 2.

Tablica životinja i odgovarajući obrazac veterinarskih certifikataTablica 1.

 

„QUE”: Obrazac veterinarskog certifikata za pošiljke matica pčela i bumbara (Apis mellifera i Bombus spp.),

„BEE”: Obrazac veterinarskog certifikata za pošiljke kolonija bumbara (Bombus spp.)

Red

Porodica

Rod/vrste

Hymenoptera

Apidae

Apis mellifera, Bombus spp.

▼M20

Obrazac QUE

image

image

▼B

image

image
PRILOG V.

Napomene za pojašnjenje za ispunjavanje veterinarskih certifikata

(iz članka 18.)

(a) Veterinarske certifikate izdaje treća zemlja izvoznica na temelju obrazaca iz dijela 2. priloga I., II. i IV. te Priloga III., u skladu s formatom obrasca koji odgovara dotičnoj živoj životinji/svježem mesu.

Certifikati sadrže, prema redoslijedu označenom u obrascu brojevima, potvrde koje se traže za sve treće zemlje i, ovisno o slučaju, dopunska jamstva koja se traže za treću zemlju izvoznicu ili njezin dio.

Ako država članica odredišta za dotične žive životinje/svježe meso uvede dodatne zahtjeve certificiranja, potvrde koje potvrđuju da su ti zahtjevi ispunjeni također se uvrštavaju u izvorni obrazac veterinarskog certifikata.

(b) Ako je u obrascu veterinarskog certifikata navedeno da se određene izjave čuvaju prema potrebi, izjave koje nisu važne mogu se precrtati te ih parafira i pečatira službena osoba nadležna za certificiranje ili se u cijelosti brišu iz certifikata.

(c) Za žive životinje/svježe meso koje se izvozi s jednog ili više državnih područja iste zemlje izvoznice iz stupaca 2. i 3. dijela 1. priloga I., II. ili IV. koje se šalje na isto odredište i prevozi u istom željezničkom vagonu, kamionu, avionu ili brodu se mora osigurati poseban i jedinstven certifikat.

(d) Izvornik svakog certifikata sastoji se od jednog lista koji se ispunjava s obje strane ili, ako se zahtijeva više teksta, on mora biti u takvom obliku da sve potrebne stranice budu integrirane u jednu nedjeljivu cjelinu.

(e) Veterinarski certifikat sastavljen je na najmanje jednom od službenih jezika države članice granične inspekcijske postaje unosa u Uniju i države članice odredišta. Međutim, te države članice mogu prema potrebi dopustiti da se certifikat sastavi na službenom jeziku druge države članice, uz službeni prijevod.

(f) Ako se zbog identifikacije stavki u pošiljci (tablica u točki I.28 obrasca veterinarskog certifikata) uz certifikat prilažu dodatne stranice te se stranice također smatraju dijelom izvornog certifikata ako se na svakoj stranici nalazi potpis i pečat službene osobe nadležne za certificiranje.

(g) Ako certifikat zajedno s dodatnim tablicama iz točke (f) sadrži više od jedne stranice, na dnu svake stranica mora biti broj – (broj stranice) od (ukupnoga broja stranica) – a na vrhu stranice mora biti naveden referentni broj certifikata koji dodjeljuje nadležno tijelo.

(h) Izvornik certifikata mora ispuniti i potpisati službeni veterinar ili drugi imenovani službeni inspektor ako je tako propisano u obrascu veterinarskog certifikata. U slučaju živih životinja certifikat se mora ispuniti i potpisati u roku od 24 sata prije utovara pošiljke za unos u Uniju. Nadležna tijela treće zemlje izvoznice osiguravaju da se poštuju načela certificiranja jednakovrijedna načelima utvrđenima u Direktivi 96/93/EZ ( 19 ).

Boja potpisa mora se razlikovati od boje tiska. Isti zahtjev vrijedi za žigove, osim reljefnih ili vodenih žigova.

(i) Nadležno tijelo mora izdati referentni broj certifikata iz rubrike I.2 i II.a.

▼M18
PRILOG VI.

DIO 1.Tablica 1.

 

„RUM-A”: Obrazac veterinarskog certifikata za životinje vrsta navedenih u nastavku koje dolaze iz odobrenog tijela, zavoda ili centra ili su njima namijenjeni.

Red

Porodica

Rod/vrste

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (uključujući Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (uključujući anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (uključujući Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (uključujući Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (uključujući Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.Tablica 2.

 

„SUI-A”: Obrazac veterinarskog certifikata za životinje vrsta navedenih u nastavku koje dolaze iz odobrenog tijela, zavoda ili centra ili su njima namijenjeni.

Red

Porodica

Rod/vrste

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

 

Hippopotamidae

Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.Tablica 3.

 

„TRE-A”: Obrazac veterinarskog certifikata za životinje vrsta navedenih u nastavku koje dolaze iz odobrenog tijela, zavoda ili centra ili su njima namijenjeni.

Red

Porodica

Rod/vrste

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus ssp.

 

Rhinocerotidae

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

DIO 2.

image

image

►(1) C1  

image

►(1) C2  

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DIO 3.

Zahtjevi za ovlaštena tijela, zavode ili centre u trećim zemljama

Tijelo, zavod ili centar u trećoj zemlji mora:

(a) biti izgrađeni i izolirani na način da su odvojeni od svojeg okoliša;

(b) imati prikladna sredstva za hvatanje, vezanje i izoliranje životinja te moraju imati prikladne karantenske prostore i odobrene standardne operativne postupke za životinje koje su nepoznatog podrijetla;

(c) imati objekte otporne na vektore koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(i) imaju odgovarajuće fizičke prepreke na ulaznim i izlaznim točkama;

(ii) otvori na objektu otpornom na vektore zaštićeni su odgovarajućim mrežama koje se redovito impregniraju s odobrenim insekticidom u skladu s uputama proizvođača;

(iii) nadzor i kontrola vektora vrši se unutar i oko objekta otpornog na vektore;

(iv) poduzimaju se mjere kako bi se ograničila ili uklonila mjesta za razmnožavanje vektora u blizini objekta otpornog na vektore;

(v) dostupni su standardni operativni postupci uz opise rezervnog sustava i sustava alarma za objekte otporne na vektore i za prijevoz životinja iz tih objekata do mjesta utovara;

(d) čuvati najmanje 10 godina ažuriranu evidenciju u kojoj se navodi:

(i) broj i identitet (starost, spol, vrsta i prema potrebi individualna identifikacija) životinja svake vrste koje se nalaze u njihovim prostorima;

(ii) broj i identitet (starost, spol, vrsta i prema potrebi individualna identifikacija) životinja koje dolaze na njihove prostore ili sa njih odlaze te podaci o njihovom podrijetlu ili odredištu, prijevoznom sredstvu i zdravstvenom statusu tih životinja;

(iii) rezultate pretraga krvi ili bilo kojeg drugog dijagnostičkog postupka izvršenog na životinjama u njihovim prostorima;

(iv) slučajevi bolesti i liječenje ako je provedeno;

(v) rezultati obavljene obdukcije na životinjama koje su uginule u njihovim prostorima, uključujući mrtvorođene životinje;

(vi) rezultati opažanja za vrijeme boravka u izolaciji ili karanteni;

(e) nemati bolesti navedene u Prilogu A Direktivi 92/65/EEZ ili navedene u veterinarskim certifikatima za odgovarajuće vrste iz dijela 2. Priloga VI. ovoj Uredbi najmanje prethodne tri godine, što je vidljivo iz evidencije koja se vodi u skladu s točkom (d) i rezultata kliničkih i laboratorijskih testiranja izvršenih na životinjama u njihovim prostorima;

(f) imaju ili dogovor s laboratorijem kojeg je odobrilo nadležno tijelo da obavljaju obdukciju, ili imaju jedan ili više odgovarajućih prostora gdje se može obavljati obdukcija pod vodstvom ovlaštenog veterinara;

(g) osigurati zbrinjavanje trupova životinja koje uginu zbog bolesti ili su eutanazirane;

(h) s pomoću ugovora ili pravnog instrumenta osigurati usluge veterinara koji djeluje pod kontrolom nadležnog tijela koje ga je odobrilo te mora obavljati najmanje sljedeće zadatke:

(i) osigurati da se u tom tijelu, zavodu ili centru vrši odgovarajući nadzor bolesti i da se primjenjuju odgovarajuće mjere suzbijanja bolesti. Nadležno tijelo treće zemlje, državnog područja ili njihova dijela gdje se nalazi tijelo, zavod ili centar mora odobriti te mjere, uzimajući u obzir stanje bolesti, te one moraju uključivati najmanje sljedeće elemente:

 godišnji plan za nadzor bolesti uključujući odgovarajuće mjere suzbijanja s obzirom na zoonoze u životinjama koje se nalaze u tim prostorima;

 klinička, laboratorijska testiranja i obdukcije životinja za koje se sumnja da su zaražene prenosivim bolestima i zoonozama;

 cijepljenja prijemljivih životinja protiv zaraznih bolesti i zoonoza;

(ii) osigurati da se, ako je riječ o određenoj bolesti koja podliježe obvezi prijavljivanja u trećoj zemlji, državnom području ili njihovu dijelu, nadležnom tijelu bez odlaganja prijave sumnjiva uginuća ili prisutnost bilo kojeg drugog simptoma koje upućuje na to da su se životinje zarazile jednom ili više bolesti navedenih u Prilogu A Direktivi 92/65/EEZ ili u veterinarskom certifikatu za odgovarajuće vrste iz dijela 2. Priloga VI. ovoj Uredbi;

(iii) osigurati da su životinje koje dolaze propisno bile u karanteni u skladu s uputama koje je dalo nadležno tijelo;

(iv) osigurati sukladnost s zahtjevima zdravlja životinja koje životinje moraju ispuniti kako bi bile unesene u Uniju.

DIO 4.

Uvjeti za ovlaštena tijela, zavode ili centre u trećim zemljama

1. Odobrenje se daje samo onim tijelima, zavodima ili centrima koja ispunjavaju zahtjeve iz dijela 3.

2. Ako je potrebna zaštita od vektora, objekt otporan na vektore odobrava se samo ako su ispunjeni kriteriji iz točke (c) dijela 3. Nadležno tijelo kako bi dalo odobrenje mora najmanje tri puta tijekom zatraženog razdoblja zaštite (na početku, tijekom i na kraju razdoblja) provjeriti učinkovitost mjera zaštite protiv vektora s pomoću zamki za vektore postavljenih unutar objekta otpornog na vektore.

3. Svakom ovlaštenom tijelu mora se dodijeliti broj odobrenja.

4. Odobrenje vrijedi samo dok se ispunjavaju sljedeći uvjeti:

prostori su pod nadzorom službenog veterinara koji mora obavljati najmanje sljedeće zadatke:

(i) pregledati prostore tijela, zavoda ili centra najmanje jednom na godinu;

(ii) vršiti reviziju veterinarskih aktivnosti iz točke 1.(h) dijela 3. i provedbu godišnjeg plana za nadzor bolesti iz prve alineje točke (h)(i);

(iii) osigurati da se ispunjavaju odredbe iz dijelova 3. i 4.;

(iv) provjeriti:

 sukladnost sa zahtjevima zdravlja životinja koje životinje moraju ispuniti kako bi bile unesene u Uniju.

 da rezultati kliničkih, laboratorijskih testiranja i obdukcije na životinjama nisu otkrili pojavu bolesti iz Priloga A Direktivi 92/65/EEZ ili iz veterinarskih certifikata za odgovarajuće vrste iz dijela 2. Priloga VI ovoj Uredbi.

5. Odobrenje se mora povući ako nadležna tijela utvrde da se zahtjevi iz dijela 3. više ne ispunjavaju.

6. Ako se prijavi sumnjiva pojava jedne od bolesti iz Priloga A Direktivi 92/65/EEZ ili iz veterinarskih certifikata za odgovarajuće vrste iz dijela 2. Priloga VI. ovoj Uredbi, nadležno tijelo mora ukinuti odobrenje tijela, zavoda ili centra dok se sumnja službeno ne odbaci. Ovisno o bolesti o kojoj se radi i riziku njezina prenošenja, ukidanje se može odnositi na cijelo tijelo, zavod ili centar ili samo na određene kategorije životinja koje su podložne dotičnoj bolesti. Nadležno tijelo mora osigurati da se poduzimaju mjere potrebne kako bi se potvrdila ili isključila sumnja te izbjeglo širenje bolesti.

7. Ako se potvrdi sumnja u bolest iz točke 6., odobrenje tijela, zavoda ili centra mora se ukinuti.

8. Ako je odobrenje tijela, zavoda ili centra ukinuto, može se ponovno dobiti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) bolest i izvor zaraze iskorijenjeni su u prostorima tijela, zavoda ili centra;

(b) prostori dotičnog tijela, zavoda ili centra na odgovarajući su način očišćeni i dezinficirani;

(c) dotično tijelo, zavod ili centar ispunjava zahtjeve iz točaka (a) do (d) i (f) do (h) dijela 3.

9. Nadležno tijelo koje je odobrilo tijelo, zavod ili centar mora obavijestiti države članice koje su te objekte uključile na svoje popise ovlaštenih tijela, zavoda ili centara o ukidanju, povlačenju ili ponovnom izdavanju odobrenja.( 1 ) SL L 224, 18.8.1990., str. 42.

( 2 ) SL L 73, 11.3.2004., str. 1.

( 3 ) SL L 312, 30.11.2007., str. 49.

( 4 ) SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

( 5 ) SL L 39, 10.2.2009., str. 12.

( 6 ) SL L 175, 10.7.2010., str. 1.

( 7 ) SL L 49, 19.2.2004., str. 11.

( 8 ) SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

( 9 ) SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

( 10 ) SL L 21, 28.1.2004., str. 11.

( 11 ) SL L 296, 12.11.2009., str. 1.

( 12 ) SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

( 13 ) SL L 46, 19.2.1991., str. 19.

( *1 ) Prekrižiti državu prema potrebi.

( *2 ) Srbija, ne uključujući Kosovo u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1244/99.

( 14 ) SL L 249, 23.7.2004., str. 20.

( 15 ) SL L 59, 4.3.2008., str. 19.

( 16 ) SL L 167, 7.7.2000., str. 22.

( 17 ) SL L 39, 9.2.2002., str. 71.

( 18 ) SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

( 19 ) SL L 13, 16.1.1997., str. 28.

Top