EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1284-20210807

Consolidated text: Uredba Vijeća (EU) br. 1284/2009 od 22. prosinca 2009. o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici Gvineji

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/2021-08-07

02009R1284 — HR — 07.08.2021 — 010.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1284/2009

od 22. prosinca 2009.

o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici Gvineji

( L 346 23.12.2009, 26)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 279/2010 od 31. ožujka 2010.

  L 86

20

1.4.2010

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 269/2011 od 21. ožujka 2011.

  L 76

1

22.3.2011

 M3

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1295/2011 od 13. prosinca 2011.

  L 330

1

14.12.2011

 M4

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 49/2013 od 22. siječnja 2013.

  L 20

25

23.1.2013

 M5

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013

►M6

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 380/2014 od 14. travnja 2014.

  L 111

29

15.4.2014

►M7

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1604 od 25. listopada 2018.

  L 268

16

26.10.2018

►M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

►M9

UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/1778 od 24. listopada 2019.

  L 272

3

25.10.2019

►M10

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1301 od 5. kolovoza 2021.

  L 283

7

6.8.2021
▼B

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1284/2009

od 22. prosinca 2009.

o uvođenju posebnih mjera ograničavanja prema Republici GvinejiČlanak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

▼M6 —————

▼B

(d) 

„financijska sredstva” znači financijska imovina i koristi svake vrste, uključujući ali ne ograničavajući se na:

i. 

gotovinu, čekove, potraživanja u novcu, mjenice, platne naloge i druge instrumente plaćanja;

ii. 

depozite kod financijskih institucija ili drugih subjekata, stanje na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii. 

vrijednosni papiri kojima se trguje javno i privatno i dužnički instrumenti, uključujući dionice i udjele, certifikate koji predstavljaju vrijednosne papire, obveznice, zapise, varante, zadužnice i ugovore o izvedenicama;

iv. 

kamate, dividende ili druge prihode od ili vrijednost koja proistječe iz ili je stvorena imovinom;

v. 

kredit, pravo prijeboja, jamstva, jamstvo da će ugovor biti izvršen u skladu s dogovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. 

akreditive, teretnice, kupoprodajne ugovore;

vii. 

dokumente kojima se dokazuje vlasništvo nad udjelima u fondovima ili financijskim izvorima;

(e) 

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, promjene, korištenja, pristupa ili poslovanja financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi rezultirao bilo kakvom promjenom njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, značaja, odredišta ili drugom promjenom koja bi omogućila da se financijska sredstva koriste, uključujući upravljanje portfeljem vrijednosnih papira;

(f) 

„gospodarski izvori” znači imovina svake vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja nije financijska sredstva ali se može koristiti za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(g) 

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje njihova korištenja za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući ali ne ograničavajući na prodavanje, unajmljivanje ili njihovo opterećivanje hipotekom;

(h) 

„područje Unije” znači državna područja na koje se primjenjuje Ugovor, prema uvjetima određenim u Ugovoru.

▼M6 —————

▼B

Članak 6.

1.  
Sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji pripadaju, u vlasništvu su, drže ih ili nadziru fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedena u Prilogu II. zamrzavaju se.
2.  
Nikakva financijska sredstva ili gospodarski izvori nisu dostupni ni izravno ni neizravno ili u korist fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela navedenih u Prilogu II.

▼M2

3.  
Prilog II. sastoji se od osoba za koje je Međunarodna istražna komisija utvrdila da su odgovorne za događaje od 28. rujna 2009. u Republici Gvineji i s njima povezanih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, kako ih odredi Vijeće u skladu člankom 4. stavkom 1. Odluke Vijeća 2010/638/ZVSP od 25. listopada 2010. o mjerama ograničavanja protiv Republike Gvineje ( 1 ).

▼B

4.  
Sudjelovanje, svjesno i namjerno, u aktivnostima čiji je cilj ili učinak, izravno ili neizravno, izbjeći mjere navedene u stavcima 1. i 2. zabranjeno je.

▼M6

Članak 7.

Zabrana utvrđena u članku 6. stavku 2. ne izaziva nikakvu odgovornost bilo koje vrste fizičkih i pravnih osoba, subjekata ili tijela koji su financijska sredstva ili gospodarske izvore učinili dostupnima, ako nisu znali i nisu imali razumnog razloga sumnjati da bi njihove akcije mogle prekršiti dotičnu zabranu.

▼B

Članak 8.

1.  

Odstupajući od članka 6. nadležna tijela država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. mogu dopustiti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili učiniti dostupnima određena financijska sredstva ili gospodarske izvore pod uvjetima koje smatraju prikladnima, nakon što su utvrdila da su financijska sredstva ili gospodarski izvori:

(a) 

neophodni za zadovoljavanje osnovnih potreba osoba navedenih u Prilogu II. i o njima ovisnih članova obitelji, uključujući plaćanja za prehrambene proizvode, stanarinu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i komunalne naknade;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje razumnih profesionalnih naknada ili nadoknada za nastale troškove povezane s pružanjem pravnih usluga;

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje naknada ili usluga za rutinsko čuvanje ili održavanje zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora; ili

(d) 

neophodni za izvanredne troškove, pod uvjetom da je država članica obavijestila o razlozima zbog kojih smatra da to posebno dopuštenje treba odobriti svim ostalim državama članicama i Komisiji najmanje dva tjedna prije dopuštenja.

2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svim dopuštenjima odobrenim prema stavku 1.

Članak 9.

1.  

Odstupajući od članka 6. nadležna tijela država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. mogu dopustiti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori o kojima je riječ predmetom su sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava utemeljenog prije datuma na koji je osoba, subjekt ili tijelo navedeno u članku 6. uvršteno u Prilog II., ili je sudska, upravna ili arbitražna presuda donesena prije tog datuma;

(b) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori o kojima je riječ koristit će se isključivo za izvršavanje tražbina osiguranih takvim založnim pravom ili priznatih važećima u takvoj presudi, u granicama postavljenim prema mjerodavnom pravu i propisima koji uređuju prava osoba koje imaju takva tražbine;

(c) 

založno pravo ili presuda nije u korist osobe, subjekta ili tijela navedenog u Prilogu II.; i

(d) 

priznavanje založnog prava ili presude nije suprotno javnom poretku u dotičnoj državi članici.

2.  
Relevantna država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom dopuštenju odobrenom prema stavku 1.

Članak 10.

1.  
Članak 6. stavak 2. ne sprečava financijske ili kreditne institucije u Uniji u kreditiranju zamrznutih računa na koje prime financijska sredstva prenesena na račun navedene fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela, pod uvjetom svi priljevi na takve račune također budu zamrznuti. Financijske ili kreditne institucije obavješćuju relevantno nadležno tijelo o svakoj takvoj transakciji bez odlaganja.
2.  

Članak 6. stavak 2. ne primjenjuje se na priljeve na zamrznute račune od:

(a) 

kamata ili drugih prinosa na te račune; ili

(b) 

dospjelih plaćanja po ugovorima, sporazumima ili obvezama koji su zaključeni ili nastali prije datuma na koji su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u članku 3. uvršteni u Prilog II.,

pod uvjetom svaka takva kamata, drugi prinosi, plaćanja ili financijski instrumenti budu zamrznuti u skladu s člankom 6. stavkom 1.

Članak 11.

Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanje da se financijska sredstva ili gospodarski izvori učine dostupnima, provedeno u dobroj vjeri da je takva akcija u skladu s ovom Uredbom, ne izazivaju bilo kakvu odgovornost na strani fizičke ili pravne osobe ili subjekta ili tijela koje ga provodi, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako je dokazano da su financijska sredstva i gospodarski izvori zamrznuti ili zadržani kao rezultat nemara.

Članak 12.

1.  

Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) 

odmah dostavljaju svaku informaciju koja bi olakšala sukladnost s ovom Uredbom, kao što su računi i iznosi zamrznuti u skladu s člankom 6., nadležnim tijelima država članica kako su naznačena na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III. za zemlju gdje borave ili su smješteni i prenose takvu informaciju, izravno ili preko nadležnog tijela kako je naznačeno na internetskim stranicama navedenim u Prilogu III., Komisiji; i

(b) 

surađuju s tim nadležnim tijelom u svakoj provjeri takve informacije.

2.  
Svaka dodatna informacija koju Komisija izravno primi stavlja se na raspolaganje dotičnoj državi članici.
3.  
Svaka informacija pružena ili primljena u skladu s ovim člankom koristi se samo u svrhe za koje je pružena ili primljena.

Članak 13.

Komisija i države članice odmah obavješćuju jedni druge o mjerama poduzetima prema ovoj Uredbi i dostavljaju jedna drugoj sve druge relevantne informacije kojima raspolažu u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije u pogledu kršenja ili problema izvršavanja i presuda koje su donijeli nacionalni sudovi.

Članak 14.

Prilog II. uključuje gdje je dostupno, informaciju o navedenim fizičkim osobama u svrhu dostatne identifikacije dotičnih osoba.

Takva informacija može uključivati:

(a) 

prezime i ime, uključujući nadimak ili titulu, ako postoje;

(b) 

datum i mjesto rođenja;

(c) 

nacionalnost;

(d) 

broj putovnice ili osobne karte;

(e) 

porezni broj i broj socijalnog osiguranja;

(f) 

spol;

(g) 

adresu ili druge informacije o kretanju osobe;

(h) 

funkciju ili zanimanje;

(i) 

datum imenovanja.

Prilog II. može također uključivati informacije u svrhu identifikacije kao što je gore navedeno za članove obitelji navedenih osoba, pod uvjetom da je ta informacija potrebna u specifičnom slučaju isključivo u svrhu provjere identiteta navedene fizičke osobe o kojoj je riječ.

Prilog II. također uključuje i osnovu za uvrštenje, kao što je zanimanje.

▼M2

Članak 15.

Komisija ima ovlasti izmijeniti Prilog III. na temelju informacija koje dostave države članice.

▼M2

Članak 15.a

1.  
Ako Vijeće odluči na fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo primijeniti mjere iz članka 6. stavka 1., na odgovarajući način izmjenjuje Prilog II.
2.  
Vijeće svoju odluku, uključujući razloge za uvrštenje na popis, dostavlja fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavka 1., izravno, ako je adresa poznata, ili objavom oglasa, pod uvjetom da takva fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo ima mogućnost očitovati se.
3.  
Ako su podnesene primjedbe ili se podastru novi bitni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku te o tome na odgovarajući način obavještava fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.
4.  
Popis u Prilogu II. preispituje se redovito, a najmanje svakih 12 mjeseci.

▼B

Članak 16.

1.  
Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju za kršenje ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne da se osigura njihova provedba. Sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.
2.  
Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima bez odlaganja nakon stupanja na snagu ove Uredbe i obavješćuju je o svakoj narednoj izmjeni.

▼M9

Članak 16.a

1.  

Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke radi izvršavanja svojih zadaća na temelju ove Uredbe. Te zadaće uključuju:

(a) 

u pogledu Vijeća, pripremu i izmjene Priloga I.;

(b) 

u pogledu Visokog predstavnika, pripremu izmjena Priloga I.;

(c) 

u pogledu Komisije:

i. 

dodavanje sadržaja Priloga I. u elektronički, konsolidirani popis osoba, skupina i subjekata koji podliježu financijskim mjerama ograničavanja Unije i u interaktivni zemljopisni prikaz sankcija, koji su oba dostupni javnosti;

ii. 

obradu informacija o učinku mjera poduzetih na temelju ove Uredbe, na primjer podataka o vrijednosti zamrznutih financijskih sredstava i podataka o odobrenjima koja su dodijelila nadležna tijela.

2.  
Vijeće, Komisija i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenim tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u mjeri u kojoj je ta obrada potrebna za pripremu Priloga I.
3.  
Za potrebe ove Uredbe, Vijeće, služba Komisije iz Priloga II. ovoj Uredbi i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

▼B

Članak 17.

1.  
Države članice imenuju nadležna tijela navedena u ovoj Uredbi i identificiraju ih u ili preko internetskih stranica navedenih u Prilogu III.
2.  
Države članice obavješćuju Komisiju o svojim nadležnim tijelima bez odlaganja nakon stupanja na snagu ove Uredbe i obavješćuju je o svim narednim izmjenama.
3.  
Kad u Uredbi postoji zahtjev za obavješćivanjem, izvještavanjem ili drugačijim komuniciranjem s Komisijom, adresa ili druge pojedinosti kontakta koji se koristi za takvu komunikaciju naznačeni su u Prilogu III.

Članak 18.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Unije, uključujući njezin zračni prostor;

(b) 

na svakom plovilu ili zrakoplovu u nadležnosti države članice;

(c) 

na svaku osobu unutar ili izvan teritorija Unije koja je državljanin neke države članice;

(d) 

na svaku fizičku i pravnu osobu, subjekt ili tijelo koje je registrirano ili utemeljeno po zakonu države članice;

(e) 

na svaku fizičku i pravnu osobu, subjekt ili tijelo u pogledu svakog djelomično ili u cijelosti obavljenog posla unutar Unije.

Članak 19.

Ova Uredba stupa na snagu na dan njezine objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M6 —————

▼M7
PRILOG II.

POPIS FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, SUBJEKATA ILI TIJELA IZ ČLANKA 6. STAVKA 3. 

Ime

(i moguća druga imena)

Podaci za utvrđivanje identiteta

Razlozi uvrštenja na popis

▼M10

1.

Satnik Moussa Dadis CAMARA

Datum rođenja: 1.1.1964. ili 29.12.1968.

Broj putovnice: R0001318

Spol: muški

Adresa: Ouagadougou (Burkina Faso)

Funkcija ili zvanje: bivši vojnik i vođa vojne hunte CNDD-a (Conseil National pour la Democratie et le Developpement)

Osoba koja je prema zaključcima Međunarodne istražne komisije odgovorna za događanja 28. rujna 2009. u Gvineji

2.

Pukovnik Moussa Tiégboro CAMARA

Drugo ime: Moussa Thiegboro CAMARA

Datum rođenja: 1.1.1968.

Broj putovnice: 7190

Spol: muški

Funkcija ili zvanje: glavni tajnik Predsjedništva Republike Gvineje

Osoba koja je prema zaključcima Međunarodne istražne komisije odgovorna za događanja 28. rujna 2009. u Gvineji

3.

Pukovnik dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Datum rođenja: 26.2.1957.

Broj putovnice: 13683

Spol: muški

Funkcija ili zvanje: vojni liječnik

Osoba koja je prema zaključcima Međunarodne istražne komisije odgovorna za događanja 28. rujna 2009. u Gvineji

4.

Satnik Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Spol: muški

Adresa: Conakry (Republika Gvineja)

Funkcija ili zvanje: bivši vojnik

Ostale informacije: u pritvoru

Osoba koja je prema zaključcima Međunarodne istražne komisije odgovorna za događanja 28. rujna 2009. u Gvineji

5.

Pukovnik Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

Datum rođenja: 1.1.1960.

Spol: muški

Funkcija ili zvanje: ministar nadležan za sigurnost predsjednika

Osoba koja je prema zaključcima Međunarodne istražne komisije odgovorna za događanja 28. rujna 2009. u Gvineji

▼M6
PRILOG III.

Internetske stranice za informacije o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

▼M8

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPAR

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDSKA

http://www.ud.se/sanktioner

UJEDINJENA KRALJEVINA

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussels, Belgium

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) SL L 280, 26.10.2010., str. 10

Top