EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1223-20160812

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o kozmetičkim proizvodima (preinaka) (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/2016-08-12

02009R1223 — HR — 12.08.2016 — 013.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 1223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o kozmetičkim proizvodima

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)

( L 342 22.12.2009, 59)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 344/2013 od 4. travnja 2013.

  L 114

1

25.4.2013

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 483/2013 od 24. svibnja 2013.

  L 139

8

25.5.2013

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 658/2013 оd 10. srpnja 2013.

  L 190

38

11.7.2013

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1197/2013 оd 25. studenoga 2013.

  L 315

34

26.11.2013

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 358/2014 оd 9. travnja 2014.

  L 107

5

10.4.2014

►M6

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 866/2014 оd 8. kolovoza 2014.

  L 238

3

9.8.2014

►M7

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1003/2014 оd 18. rujna 2014.

  L 282

1

26.9.2014

►M8

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1004/2014 оd 18. rujna 2014.

  L 282

5

26.9.2014

►M9

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1190 оd 20. srpnja 2015.

  L 193

115

21.7.2015

►M10

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1298 оd 28. srpnja 2015.

  L 199

22

29.7.2015

►M11

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/314 оd 4. ožujka 2016.

  L 60

59

5.3.2016

►M12

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/621 оd 21. travnja 2016.

  L 106

4

22.4.2016

►M13

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/622 оd 21. travnja 2016.

  L 106

7

22.4.2016

►M14

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1120 оd 11. srpnja 2016.

  L 187

1

12.7.2016

►M15

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1121 оd 11. srpnja 2016.

  L 187

4

12.7.2016

►M16

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1143 оd 13. srpnja 2016.

  L 189

40

14.7.2016

►M17

UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1198 оd 22. srpnja 2016.

  L 198

10

23.7.2016


►C1

,  L 254, 28.8.2014,  39 (866/2014)

►C2

,  L 017, 21.1.2017,  52 ((EU) 2016/314)
▼B

UREDBA (EZ) br. 1223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 30. studenoga 2009.

o kozmetičkim proizvodima

(preinaka)

(Tekst značajan za EGP)POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE

Članak 1.

Područje primjene i cilj

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila koja mora ispuniti svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište kako bi se osigurali funkcioniranje zajedničkog tržišta i visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

Članak 2.

Definicije

1.  U smislu ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „kozmetički proizvod” znači svaka tvar ili smjesa koja je namijenjena dodiru s vanjskim dijelovima ljudskog tijela (koža, kosa i vlasište, nokti, usnice i vanjski spolni organi) ili sa zubima i sluznicom usne šupljine isključivo ili prvenstveno radi njihova čišćenja, parfimiranja, i/ili zaštite i održavanja u dobrom stanju, mijenjanja njihova izgleda i/ili korekcije tjelesnih mirisa;

(b) „tvar” znači kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobivene bilo kojim proizvodnim postupkom, uključujući bilo koji dodatak potreban za očuvanje njihove stabilnosti i bilo koju nečistoću koja nastane tim postupkom, ali isključujući bilo koje otapalo koje je moguće odvojiti bez da to utječe na stabilnost tvari ili mijenja njezin sastav;

(c) „smjesa” znači smjesa ili otopina koja se sastoji od dviju ili više tvari;

(d) „proizvođač” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja proizvodi kozmetički proizvod ili za koju se takav proizvod dizajnira ili proizvodi, te koja stavlja taj kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili žigom;

(e) „distributer” znači bilo koja fizička ili pravna osoba u lancu nabave, osim proizvođača ili uvoznika, koja čini kozmetički proizvod dostupnim na tržištu Zajednice;

(f) „krajnji korisnik” znači potrošač ili osoba koja koristi kozmetički proizvod u svojem poslu;

(g) „dostupnost na tržištu” znači nabava kozmetičkog proizvoda radi njegove distribucije, potrošnje ili uporabe na tržištu Zajednice u okviru trgovačke djelatnosti, uz naplatu ili besplatno;

(h) „stavljanje na tržište” znači dostupnost kozmetičkog proizvoda po prvi put na tržištu Zajednice;

(i) „uvoznik” znači bilo koja fizička ili pravna osoba s poslovnim nastanom u Zajednici, koja stavlja kozmetički proizvod iz treće zemlje na tržište Zajednice;

(j) „harmonizirana norma” znači norma koju je donijelo jedno od europskih tijela za normizaciju iz Priloga I. Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih norma i propisa i pravila za usluge informatičkog društva ( 1 ) na temelju zahtjeva Komisije u skladu s člankom 6. te Direktive;

(k) „nanomaterijal” znači netopiv ili biološki postojan i namjenski proizveden materijal s jednom ili više vanjskih dimenzija, ili s unutarnjom strukturom od 1 do 100 nm;

(l) „konzervansi” znači tvari koje su isključivo ili prvenstveno namijenjene sprečavanju razvoja mikroorganizama u kozmetičkom proizvodu;

(m) „bojila” znači tvari koje su isključivo ili prvenstveno namijenjene bojenju kozmetičkog proizvoda, čitavog tijela ili određenih dijelova tijela putem apsorpcije ili refleksije vidljive svjetlosti; prekursori oksidativnih bojila za kosu također se smatraju bojilima;

(n) „UV-filtri” znači tvari koje su isključivo ili prvenstveno namijenjene zaštiti kože od određenih UV zračenja putem apsorpcije, refleksije ili raspršivanja UV zračenja;

(o) „neželjeni učinak” znači štetno djelovanje na zdravlje ljudi čiji uzrok može biti uobičajena ili razumno predvidljiva uporaba kozmetičkog proizvoda;

(p) „ozbiljni neželjeni učinak” znači neželjeni učinak čija su posljedica privremena ili trajna funkcionalna nesposobnost, invaliditet, hospitalizacija, prirođeni poremećaji ili izravna životna opasnost ili smrt;

(q) „povlačenje s tržišta” znači bilo koja mjera čiji je cilj spriječiti dostupnost kozmetičkog proizvoda iz lanca nabave na tržištu;

(r) „povrat od potrošača” znači bilo koja mjera čiji je cilj postići povrat kozmetičkog proizvoda koji je već stavljen na raspolaganje krajnjem korisniku;

(s) „okvirna formulacija” znači formulacija kojom se navodi kategorija ili funkcija sastojaka i njihova najveća koncentracija u kozmetičkom proizvodu, ili kojom se pružaju odgovarajući kvantitativni i kvalitativni podaci ako kozmetički proizvod nije obuhvaćen ili je samo djelomično obuhvaćen tom formulacijom. Komisija dostavlja upute za uspostavu okvirne formulacije i redovito ih prilagođava tehničkom i znanstvenom napretku.

2.  U smislu stavka 1. točke (a), tvar ili smjesa namijenjena za gutanje, udisanje, ubrizgavanje ili usađivanje u ljudsko tijelo ne smatra se kozmetičkim proizvodom.

3.  S obzirom na različite definicije nanomaterijala koje su objavila različita tijela i stalni tehnički i znanstveni napredak u području nanotehnologija, Komisija će prilagoditi stavak 1. točku (k) tehničkom i znanstvenom napretku te definicijama koje će se naknadno utvrditi na međunarodnoj razini. Ta mjera, kojom se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom nadzor iz članka 32. stavka 3.POGLAVLJE II.

SIGURNOST, ODGOVORNOST, SLOBODAN PROTOK

Članak 3.

Sigurnost

Kozmetički proizvod dostupan na tržištu mora biti siguran za zdravlje ljudi kada se koristi u uobičajenim ili razumno predvidljivim uvjetima uporabe, uzimajući posebno u obzir sljedeće:

(a) prezentaciju, uključujući sukladnost s Direktivom 87/357/EEZ;

(b) označivanje;

(c) upute za uporabu i odlaganje;

(d) bilo koje druge upute ili podatke koje osigurava odgovorna osoba iz članka 4.

Navođenje upozorenja ne oslobađa osobe iz članaka 2. i 4. od obveze ispunjavanja drugih zahtjeva ove Uredbe.

Članak 4.

Odgovorna osoba

1.  Na tržište se smiju stavljati samo oni kozmetički proizvodi za koje je pravna ili fizička osoba u Zajednici imenovana „odgovornom osobom”.

2.  Za svaki kozmetički proizvod koji se stavlja na tržište odgovorna osoba mora osigurati ispunjenje relevantnih obveza iz ove Uredbe.

3.  Za kozmetički proizvod proizveden u Zajednici, a koji se naknadno ne izvozi i ponovno uvozi u Zajednicu, odgovorna je osoba proizvođač s poslovnim nastanom u Zajednici.

Proizvođač može pismeno imenovati osobu s poslovnim nastanom u Zajednici kao odgovornu osobu, koja to mora pismeno prihvatiti.

4.  Ako proizvođač kozmetičkog proizvoda koji je proizveden u Zajednici, a koji se naknadno ne izvozi i ponovno uvozi u Zajednicu, ima poslovni nastan izvan Zajednice, dužan je pismeno imenovati osobu s poslovnim nastanom u Zajednici kao odgovornu osobu, koja to mora pismeno prihvatiti.

5.  Za uvezeni kozmetički proizvod odgovorna je osoba svaki uvoznik koji taj kozmetički proizvod stavlja na tržište.

Uvoznik može pismeno imenovati osobu s poslovnim nastanom u Zajednici kao odgovornu osobu, koja to mora pismeno prihvatiti.

6.  Distributer je odgovorna osoba ako stavlja kozmetički proizvod na tržište pod svojim imenom ili robnim žigom, ili ako izmijeni proizvod već stavljen na tržište tako da to može utjecati na njegovu sukladnost s primjenjivim zahtjevima.

Prijevod podataka o kozmetičkom proizvodu koji je već stavljen na tržište ne smatra se izmjenom tog proizvoda koja može utjecati na njegovu sukladnost s primjenjivim zahtjevima ove Uredbe.

Članak 5.

Obveze odgovornih osoba

1.  Odgovorne osobe osiguravaju sukladnost s člancima 3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., člankom 19. stavcima 1., 2. i 5., te člancima 20., 21., 23. i 24.

2.  Odgovorne osobe koje smatraju ili imaju razloga vjerovati da kozmetički proizvod koji su stavili na tržište nije sukladan s ovom Uredbom, odmah poduzimaju potrebne korektivne mjere kako bi osigurale sukladnost tog proizvoda, povukle ga s tržišta ili ostvarile njegov povrat od potrošača, ovisno o slučaju.

Nadalje, ako kozmetički proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi, odgovorne osobe o tome odmah obavješćuju nadležna nacionalna tijela država članica u kojima je taj proizvod dostupan i države članice u kojoj je izravno dostupna dokumentacija s podacima o proizvodu, te podrobno obrazlažu nesukladnost i poduzete korektivne mjere.

3.  Odgovorne osobe surađuju s tim nadležnim tijelima na njihov zahtjev, i to u vezi s bilo kojom mjerom za uklanjanje rizika koje predstavljaju kozmetički proizvodi koje su one učinile dostupnim na tržištu. Posebno, odgovorne osobe na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela dostavljaju tom tijelu sve potrebne podatke i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti određenih aspekata proizvoda na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti.

Članak 6.

Obveze distributera

1.  U okviru vlastitih djelatnosti, a prilikom osiguravanja dostupnosti kozmetičkog proizvoda na tržištu, distributeri djeluju s primjerenom pažnjom u vezi s primjenjivim zahtjevima.

2.  Prije osiguravanja dostupnosti kozmetičkog proizvoda na tržištu, distributeri provjeravaju sljedeće:

 da je proizvod označen podacima iz članka 19. stavka 1. točaka (a), (e) i (g), te članka 19. stavaka 3. i 4.,

 da su ispunjeni zahtjevi u pogledu jezika iz članka 19. stavka 5.,

 da nije istekao najkraći rok trajanja, ako se koristi u skladu s člankom 19. stavkom 1.

3.  Ako distributeri smatraju ili imaju razloga vjerovati da:

 kozmetički proizvod ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe, ne smiju učiniti taj proizvod dostupnim na tržištu dok se ne osigura njegova sukladnost s primjenjivim zahtjevima,

 kozmetički proizvod koji su učinili dostupnim na tržištu nije sukladan s ovom Uredbom, osiguravaju poduzimanje potrebnih korektivnih mjera za sukladnost tog proizvoda, povlačenje s tržišta ili njegov povrat od potrošača, ovisno o slučaju.

Nadalje, ako kozmetički proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi, distributeri o tome odmah obavješćuju odgovornu osobu i nadležna nacionalna tijela država članica u kojima je taj proizvod dostupan, te podrobno obrazlažu nesukladnost i poduzete korektivne mjere.

4.  Distributeri osiguravaju da, dok je proizvod pod njihovom odgovornošću, uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze njegovu sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe.

5.  Distributeri surađuju s nadležnim tijelima na njihov zahtjev, i to u vezi s bilo kojom mjerom, kako bi se uklonili rizici koje predstavljaju kozmetički proizvodi koje su oni učinili dostupnim na tržištu. Distributeri posebno, na temelju obrazloženog zahtjeva nadležnog nacionalnog tijela, dostavljaju tom tijelu sve potrebne podatke i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvoda sa zahtjevima iz stavka 2. na jeziku koji to tijelo može lako razumjeti.

Članak 7.

Identifikacija u lancu nabave

Na zahtjev nadležnog tijela:

 odgovorne su osobe dužne identificirati distributere kojima dobavljaju kozmetički proizvod,

 distributer je dužan identificirati distributera ili odgovornu osobu koja mu je dobavila kozmetički proizvod, ili distributere kojima on dobavlja kozmetički proizvod.

Ta obveza vrijedi tri godine od datuma kada je serija kozmetičkog proizvoda stavljena na raspolaganje distributeru.

Članak 8.

Dobra proizvodna praksa

1.  Proizvodnja kozmetičkih proizvoda mora biti sukladna s dobrom proizvodnom praksom radi postizanja ciljeva iz članka 1.

2.  Proizvodnja se smatra sukladnom s dobrom proizvodnom praksom ako se obavlja u skladu s odgovarajućim harmoniziranim normama čije su upute objavljene u Službenom listu Europske unije.

Članak 9.

Slobodan protok

Države članice ne smiju zbog razloga povezanih sa zahtjevima iz ove Uredbe odbiti, zabraniti ili ograničiti osiguranje dostupnosti na tržištu kozmetičkih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe.POGLAVLJE III.

PROCJENA SIGURNOSTI, DOKUMENTACIJA S PODACIMA O PROIZVODU, OBAVJEŠĆIVANJE

Članak 10.

Procjena sigurnosti

1.  Kako bi dokazala da kozmetički proizvod ispunjava odredbe članka 3., odgovorna osoba prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište osigurava da je kozmetički proizvod podvrgnut procjeni sigurnosti na temelju odgovarajućih podataka i da je izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda sastavljeno u skladu s Prilogom I.

Odgovorna osoba osigurava sljedeće:

(a) da su u procjeni sigurnosti uzeti u obzir namjena kozmetičkog proizvoda i očekivana sustavna izloženost pojedinim sastojcima u konačnoj formulaciji;

(b) da se u procjeni sigurnosti koristio odgovarajući pristup ocjenjivanju dokaza na temelju njihove važnosti radi provjere podataka iz svih postojećih izvora;

(c) da se izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda ažurira s obzirom na dodatne relevantne podatke prikupljene nakon stavljanja proizvoda na tržište.

Prvi podstavak primjenjuje se i na kozmetičke proizvode prijavljene u skladu s Direktivom 76/768/EEZ.

Komisija u uskoj suradnji sa svim dionicima donosi zaštitne smjernice kako bi omogućila poduzećima, posebno malim i srednjim, da ispune zahtjeve iz Priloga I. Te se smjernice donose u skladu s regulatornim postupkom iz članka 32. stavka 2.

2.  Procjenu sigurnosti kozmetičkog proizvoda, kako je utvrđeno u dijelu B. Priloga I., vrši osoba koja posjeduje diplomu ili neki drugi dokaz formalne osposobljenosti dobiven po završetku sveučilišnog teoretskog i praktičnog studija farmacije, toksikologije, medicine ili slične discipline, ili studija koji se u državi članici priznaje kao jednakovrijedan.

3.  Nekliničke studije sigurnosti navedene u procjeni sigurnosti u skladu sa stavkom 1. i izvršene nakon 30. lipnja 1998. s ciljem ocjenjivanja sigurnosti kozmetičkog proizvoda moraju biti u skladu sa zakonodavstvom Zajednice o načelima dobre laboratorijske prakse, a koje vrijedi u vrijeme provođenja odnosne studije, ili s drugim međunarodnim normama koje Komisija ili ECHA priznaju kao jednakovrijedne.

Članak 11.

Dokumentacija s podacima o proizvodu

1.  Kada se kozmetički proizvod stavlja na tržište, odgovorna osoba dužna je čuvati dokumentaciju s podacima o tom proizvodu. Dokumentaciju s podacima o proizvodu potrebno je čuvati deset godina od datuma kada je posljednja serija kozmetičkog proizvoda stavljena na tržište.

2.  Dokumentacija s podacima o proizvodu mora sadržavati sljedeće informacije i podatke, koje prema potrebi treba ažurirati:

(a) opis kozmetičkog proizvoda koji omogućuje da se dokumentacija s podacima o proizvodu jasno poveže s kozmetičkim proizvodom;

(b) izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda iz članka 10. stavka 1.;

(c) opis proizvodne metode i izjavu o sukladnosti s dobrom proizvodnom praksom iz članka 8.;

(d) ako je to opravdano zbog prirode ili učinka kozmetičkog proizvoda, dokaz o učinku za koji se tvrdi da ga posjeduje kozmetički proizvod;

(e) podatke o bilo kakvim ispitivanjima na životinjama koje su izvršili proizvođač, njegovi zastupnici ili dobavljači u vezi s razvojem ili procjenom sigurnosti kozmetičkog proizvoda ili njegovih sastojaka, uključujući bilo koje ispitivanje na životinjama izvršeno kako bi se ispunili zakonski ili regulatorni zahtjevi trećih zemalja.

3.  Odgovorna osoba osigurava dostupnost dokumentacije s podacima o proizvodu u elektroničkom ili drugom obliku na adresi naznačenoj na ambalaži proizvoda za potrebe nadležnog tijela države članice u kojoj se ta dokumentacija čuva.

Podaci sadržani u dokumentaciji s podacima o proizvodu moraju biti napisani na jeziku koji nadležna tijela države članice mogu lako razumjeti.

4.  Zahtjevi iz stavaka 1. do 3. ovog članka primjenjuju se i na kozmetičke proizvode koji su prijavljeni u skladu s Direktivom 76/768/EEZ.

Članak 12.

Uzorkovanje i analiza

1.  Uzorkovanje i analiza kozmetičkih proizvoda vrše se na pouzdan i ponovljiv način.

2.  U odsutnosti primjenjivog zakonodavstva Zajednice, pouzdanost i ponovljivost se pretpostavljaju ako je upotrijebljena metoda u skladu s odgovarajućim harmoniziranim normama, čije su upute objavljene u Službenom listu Europske unije.

Članak 13.

Obavješćivanje

1.  Prije stavljanja kozmetičkog proizvoda na tržište, odgovorna osoba dostavlja Komisiji sljedeće podatke u elektroničkom obliku:

(a) kategoriju kozmetičkog proizvoda i njegovo ime ili imena, što omogućuje njegovu identifikaciju;

(b) ime i adresu odgovorne osobe pri kojoj je izravno dostupna dokumentacija s podacima o proizvodu;

(c) državu podrijetla u slučaju uvoza;

(d) državu članicu u kojoj će se kozmetički proizvod staviti na tržište;

(e) kontaktne podatke fizičke osobe s kojom je prema potrebi moguće stupiti u kontakt;

(f) prisutnost tvari u obliku nanomaterijala, i:

i. njihovu identifikaciju, uključujući kemijski naziv (IUPAC) i druge deskriptore kako je utvrđeno u točki 2. preambule priloga II. do VI. ovoj Uredbi;

ii. razumno predvidljive uvjete izloženosti;

(g) ime i broj CAS (Chemicals Abstracts Service) ili EZ broj za tvari koje su razvrstane kao karcinogene, mutagene ili toksične za reprodukciju (CMR) kategorije 1A ili 1B u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008;

(h) okvirnu formulaciju koja omogućuje brzo i primjereno liječenje u slučaju poteškoća.

Prvi podstavak primjenjuje se i na kozmetičke proizvode prijavljene u skladu s Direktivom 76/768/EEZ.

2.  Kada se kozmetički proizvod stavlja na tržište, odgovorna osoba dostavlja Komisiji podatke o izvornoj oznaci, i ako je čitljiva, fotografiju odnosne ambalaže.

3.  Od 11. srpnja 2013. distributer koji osigurava dostupnost u državi članici kozmetičkog proizvoda koji je već stavljen na tržište druge države članice te na vlastitu inicijativu prevede podatke na oznaci proizvoda kako bi se uskladio s nacionalnim pravom, dostavlja Komisiji sljedeće podatke u elektroničkom obliku:

(a) kategoriju kozmetičkog proizvoda, njegovo ime u državi članici otpreme i njegovo ime u državi članici u kojoj postaje dostupan, što omogućuje njegovu identifikaciju;

(b) državu članicu u kojoj kozmetički proizvod postaje dostupan;

(c) vlastito ime i adresu;

(d) ime i adresu odgovorne osobe pri kojoj je izravno dostupna dokumentacija s podacima o proizvodu.

4.  Ako je kozmetički proizvod stavljen na tržište prije 11. srpnja 2013., ali se nakon tog datuma više ne stavlja na tržište, a distributer uvede taj proizvod u državu članicu nakon tog datuma, distributer dostavlja odgovornoj osobi sljedeće podatke:

(a) kategoriju kozmetičkog proizvoda, njegovo ime u državi članici otpreme i njegovo ime u državi članici u kojoj postaje dostupan, što omogućuje njegovu identifikaciju;

(b) državu članicu u kojoj kozmetički proizvod postaje dostupan;

(c) vlastito ime i adresu.

Na temelju tih podataka odgovorna je osoba dostavlja Komisiji u elektroničkom obliku podatke iz stavka 1. ovog članka ako obavijesti iz članka 7. stavka 3. i članka 7.a stavka 4. Direktive 76/768/EEZ nisu provedene u državi članici u kojoj kozmetički proizvod postaje dostupan.

5.  Komisija bez odgode stavlja na raspolaganje svim nadležnim tijelima u elektroničkom obliku podatke iz točaka (a) do (g) stavka 1. i iz stavaka 2. i 3.

Nadležna tijela mogu koristiti te podatke samo za potrebe nadzora nad tržištem, analize tržišta, ocjenjivanja i informiranja potrošača u skladu s člancima 25., 26. i 27.

6.  Komisija bez odgode stavlja na raspolaganje centrima za nadzor nad otrovima i sličnim tijelima, ako su države članice osnovale takve centre ili tijela, u elektroničkom obliku podatke iz stavaka 1., 2. i 3.

Ta tijela mogu koristiti te podatke samo za potrebe liječenja.

7.  Ako se bilo koji podatak iz stavaka 1., 3. i 4. promijeni, odgovorna osoba ili distributer dužni su ih ažurirati bez odgode.

8.  Uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak, te posebne potrebe u vezi s nadzorom nad tržištem, Komisija može izmijeniti stavke 1. do 7. dodavanjem novih zahtjeva.

Te mjere, kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.POGLAVLJE IV.

OGRANIČENJA ZA ODREĐENE TVARI

Članak 14.

Ograničenja za tvari navedene u prilozima

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 3., kozmetički proizvodi ne smiju sadržavati ništa od navedenog:

(a) zabranjene tvari

 zabranjene tvari iz Priloga II.;

(b) ograničene tvari

 ograničene tvari koje se ne koriste u skladu s ograničenjima iz Priloga III.;

(c) bojila

i. bojila osim onih iz Priloga IV. i bojila navedena u tom prilogu, ali koja se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenima u tom prilogu, uz iznimku proizvoda za bojenje kose iz stavka 2.;

ii. ne dovodeći u pitanje točku (b), točku (d) podtočku i. i točku (e) podtočku i., tvari iz Priloga IV., koje nisu namijenjene uporabi kao bojila i koje se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu;

(d) konzervanse

i. konzervanse osim onih iz Priloga V. i konzervanse koji su navedeni u tom prilogu, ali koji se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu;

ii. ne dovodeći u pitanje točku (b), točku (c) podtočku i. i točku (e) podtočku i., tvari iz Priloga V., koje nisu namijenjene uporabi kao konzervansi i koje se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu;

(e) UV-filtre

i. UV-filtre osim onih iz Priloga VI. i UV-filtre koji su navedeni u tom prilogu, ali koji se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu;

ii. ne dovodeći u pitanje točku (b), točku (c) podtočku i. i točku (d) podtočku i., tvari iz Priloga VI., koje nisu namijenjene uporabi kao UV-filtri i koje se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu;

2.  Osim ako Komisija ne donese odluku o proširenju područja primjene Priloga IV. na proizvode za bojenje kose, ti proizvodi ne smiju sadržavati bojila namijenjena bojenju kose osim onih iz Priloga IV. i bojila namijenjena bojenju kose koja su navedena u tom prilogu, ali koja se ne koriste u skladu s uvjetima utvrđenim u tom prilogu.

Odluka Komisije iz prvog podstavka, kojom se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donosi se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

Članak 15.

Tvari razvrstane kao CMR tvari

1.  U kozmetičkim je proizvodima zabranjena uporaba tvari koje su razvrstane kao CMR tvari kategorije 2 u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. Međutim, tvar razvrstana kao tvar kategorije 2 može se koristiti u kozmetičkim proizvodima ako ju je SCCS ocijenio i ako je utvrdio da je sigurna za uporabu u kozmetičkim proizvodima. U tom smislu Komisija donosi potrebne mjere u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe.

2.  U kozmetičkim je proizvodima zabranjena uporaba tvari koje su razvrstane kao CMR tvari kategorije 1A ili 1B u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Međutim, takve se tvari mogu iznimno koristiti u kozmetičkim proizvodima ako su nakon njihova razvrstavanja kao CMR tvari kategorije 1A ili 1B u skladu s dijelom 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) ispunjavaju zahtjeve o sigurnosti hrane, kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka koji se odnose na sigurnost hrane ( 2 );

(b) nisu dostupne zaštitne alternativne tvari, kako je dokazano analizom alternativnih mogućnosti;

(c) zahtjev se odnosi na posebnu uporabu kategorije proizvoda s poznatom izloženosti; i

(d) SCCS ih je ocijenio i utvrdio da su sigurne za uporabu u kozmetičkim proizvodima, a posebno s obzirom na izloženost tim proizvodima i uzimajući u obzir ukupnu izloženost iz drugih izvora, te vodeći računa o osjetljivim društvenim skupinama.

Kako bi se izbjegla zlouporaba kozmetičkog proizvoda, potrebno je utvrditi posebno označivanje u skladu s člankom 3. ove Uredbe uzimajući u obzir moguće rizike povezane s prisutnošću opasnih tvari i načine izlaganja.

S ciljem provedbe ovog stavka, Komisija je dužna izmijeniti priloge ovoj Uredbi u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe u roku od 15 mjeseci od uvrštenja odnosnih tvari u dio 3. Priloga VI. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.

U hitnim slučajevima Komisija može primijeniti žurni postupak iz članka 32. stavka 4. ove Uredbe.

Komisija je dužna ovlastiti SCCS za ponovnu ocjenu tih tvari odmah po pojavi zabrinutosti za sigurnost, a najkasnije pet godina nakon njihova uvrštenja u priloge III. do VI. ove Uredbe, te barem svakih pet godina nakon toga.

3.  Do 11. siječnja 2012. Komisija osigurava izradu prikladnih smjernica s ciljem usklađenog pristupa izradi i uporabi procjena ukupne izloženosti pri ocjenjivanju sigurne uporabe tvari CMR. Te se smjernice izrađuju u suradnji s SCCS-om, ECHA-om, EFSA-om i ostalim uključenim interesnim stranama, i to prema potrebi na temelju primjerene najbolje prakse.

4.  Ako su dostupna mjerila za identifikaciju tvari koje uzrokuju poremećaje endokrinog sustava, a koja su usuglašena na razini Zajednice ili na međunarodnoj razini, ili najkasnije do 11. siječnja 2015., Komisija je dužna preispitati ovu Uredbu u pogledu tvari koje uzrokuju poremećaje endokrinog sustava.

Članak 16.

Nanomaterijali

1.  Za svaki proizvod koji sadrži nanomaterijale potrebno je osigurati visoku razinu zaštite zdravlja ljudi.

2.  Odredbe ovog članka ne odnose se na nanomaterijale koji se koriste kao bojila, UV-filtri ili konzervansi koji su uređeni člankom 14., osim ako to nije izričito navedeno.

3.  Uz obavijesti iz članka 13., odgovorna osoba obavješćuje Komisiju u elektroničkom obliku o kozmetičkim proizvodima koji sadrže nanomaterijale šest mjeseci prije njihova stavljanja na tržište, osim ako ih je predmetna odgovorna osoba već bila stavila na tržište prije 11. siječnja 2013.

U tom slučaju, uz obavijest iz članka 13., odgovorna osoba obavješćuje Komisiju elektroničkim putem između 11. siječnja 2013. i 11. srpnja 2013. o kozmetičkim proizvodima koji sadrže nanomaterijale, a koji su već bili stavljeni na tržište.

Prvi i drugi stavak ne primjenjuju se na kozmetičke proizvode koji sadrže nanomaterijale koji ispunjavaju zahtjeve iz Priloga III.

Podaci koji se dostavljaju Komisiji moraju uključivati barem sljedeće:

(a) identifikaciju nanomaterijala, uključujući njegov kemijski naziv (IUPAC) i druge deskriptore kako je utvrđeno u točki 2. preambule priloga II. do VI.;

(b) specifikaciju nanomaterijala, uključujući veličinu čestica, te fizikalna i kemijska svojstva;

(c) procjenu količine nanomaterijala sadržane u kozmetičkim proizvodima koje se namjerava godišnje staviti na tržište;

(d) toksikološki profil nanomaterijala;

(e) podatke o sigurnosti nanomaterijala u vezi s kategorijom kozmetičkog proizvoda, s obzirom na način uporabe u tim proizvodima;

(f) razumno predvidljive uvjete izloženosti.

Odgovorna osoba može pismeno imenovati drugu pravnu ili fizičku osobu za obavješćivanje o nanomaterijalima i o tome obavješćuje Komisiju.

Komisija dodjeljuje referentni broj za podneseni toksikološki profil, koji može zamijeniti podatke koji se dostavljaju u skladu s točkom (d).

4.  Ako Komisija ima sumnje u pogledu sigurnosti nanomaterijala, bez odgode traži mišljenje SCCS-a o sigurnosti tog nanomaterijala za uporabu u relevantnim kategorijama kozmetičkih proizvoda i o razumno predvidljivim uvjetima izloženosti. Komisija osigurava da ti podaci budu javno dostupni. SCCS daje mišljenje u roku od šest mjeseci od dana zahtjeva Komisije. Ako SCCS utvrdi da nedostaju potrebni podaci, Komisija traži od odgovorne osobe dostavu tih podataka u jasno utvrđenom razumnom roku, koji neće biti produljen. SCCS daje konačno mišljenje u roku od šest mjeseci od podnošenja dodatnih podataka. Mišljenje SCCS mora biti javno dostupno.

5.  Komisija može u bilo kojem trenutku primijeniti postupak iz stavka 4. u slučaju bilo kakve sumnje u vezi sa sigurnošću, primjerice na temelju novih podataka koje je dostavila treća strana.

6.  Uzimajući u obzir mišljenje SCCS-a i ako postoji mogući rizik za zdravlje ljudi, uključujući slučajeve u kojima su podaci nedostatni, Komisija može izmijeniti priloge II. i III.

7.  Uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak, Komisija može izmijeniti stavak 3. dodavanjem novih zahtjeva.

8.  Mjere iz stavaka 6. i 7., kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

9.  U hitnim slučajevima Komisija može primijeniti postupak iz članka 32. stavka 4.

10.  Komisija čini dostupnima sljedeće podatke:

(a) do 11. siječnja 2014., Komisija osigurava dostupnost kataloga svih nanomaterijala koji se koriste u kozmetičkim proizvodima na tržištu, uključujući one koji se koriste kao bojila, UV-filtri i konzervansi u posebnom odjeljku te navodi kategorije kozmetičkih proizvoda i razumno predvidljive uvjete izloženosti. Taj se katalog redovito ažurira i javno je dostupan.

(b) Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću godišnje izvješće o postojećem stanju, u kojem navodi podatke o razvoju uporabe nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima u Zajednici, uključujući one koji se koriste kao bojila, UV-filtri i konzervansi u posebnom odjeljku. Prvo je izvješće potrebno podnijeti do 11. srpnja 2014. U ažuriranom je izvješću potrebno posebno navesti nove nanomaterijale u novim kategorijama kozmetičkih proizvoda, broj obavijesti, napredak u razvijanju metoda za ocjenjivanje nanomaterijala i smjernice za ocjenu sigurnosti, te podatke o programima međunarodne suradnje.

11.  Komisija redovito preispituje odredbe ove Uredbe u pogledu nanomaterijala s obzirom na znanstveni napredak i prema potrebi predlaže odgovarajuće izmjene tih odredaba.

Prvo je preispitivanje potrebno izvršiti do 11. srpnja 2018.

Članak 17.

Tragovi zabranjenih tvari

Nenamjerna prisutnost malih količina zabranjene tvari, koja je posljedica nečistoća u prirodnim ili sintetičkim sastojcima, proizvodnog postupka, skladištenja i migracije tvari iz ambalaže, što je tehnički neizbježno u dobroj proizvodnoj praksi, dopuštena je pod uvjetom da je ta prisutnost u skladu s člankom 3.POGLAVLJE V.

ISPITIVANJE NA ŽIVOTINJAMA

Članak 18.

Ispitivanje na životinjama

1.  Ne dovodeći u pitanje opće obveze iz članka 3., zabranjuje se sljedeće:

(a) stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda čija je konačna formulacija radi ispunjenja zahtjeva ove Uredbe ispitana na životinjama uz uporabu metode različite od alternativne metode nakon što je ta alternativna metoda potvrđena i usvojena na razini Zajednice te uzimajući u obzir razvoj potvrđivanja u okviru OECD-a;

(b) stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda koji sadrže sastojke ili kombinacije sastojaka koji su radi ispunjenja zahtjeva ove Uredbe ispitani na životinjama uz uporabu metode različite od alternativne metode nakon što je ta alternativna metoda potvrđena i usvojena na razini Zajednice te uzimajući u obzir razvoj potvrđivanja u okviru OECD-a;

(c) obavljanje ispitivanja gotovih kozmetičkih proizvoda na životinjama u Zajednici radi ispunjenja zahtjeva ove Uredbe;

(d) obavljanje ispitivanja sastojaka ili kombinacija sastojaka na životinjama u Zajednici radi ispunjenja zahtjeva ove Uredbe nakon datuma od kojeg se zahtijeva da se takva ispitivanja zamijene jednom ili više potvrđenih alternativnih metoda iz Uredbe Komisije (EZ) br. 440/2008 od 30. svibnja 2008. o utvrđivanju ispitnih metoda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) ( 3 ) ili iz Priloga VIII. ovoj Uredbi.

2.  Nakon savjetovanja s SCCS-om i Europskim centrom za potvrđivanje alternativnih metoda (ECVAM), te uzimajući u obzir razvoj potvrđivanja u okviru OECD-a, Komisija je utvrdila vremenske rasporede za provedbu odredaba iz točaka (a), (b) i (d) stavka 1., uključujući rokove za postupno ukidanje različitih ispitivanja. Vremenski rasporedi javno su dostupni od 1. listopada 2004., te poslani Europskom parlamentu i Vijeću. Rok za provedbu točaka (a), (b) i (d) stavka 1. bio je ograničen do 11. ožujka 2009.

U pogledu ispitivanja toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne toksičnosti i toksikokinetike, za koja se još uvijek ne uzimaju u obzir alternativne mogućnosti, rok za provedbu točaka (a) i (b) stavka 1. ograničen je na 11. ožujka 2013.

Komisija će proučiti moguće tehničke poteškoće pri provedbi zabrane u pogledu ispitivanja, a posebno one povezane s ispitivanjima toksičnosti ponovljenih doza, reproduktivne toksičnosti i toksikokinetike za koje se još uvijek ne uzimaju u obzir alternativne mogućnosti. Podaci o privremenim i konačnim rezultatima tih proučavanja sastavni su dio godišnjih izvješća koja se podnose u skladu s člankom 35.

Na temelju tih godišnjih izvješća i nakon savjetovanja sa subjektima iz prvog podstavka moguće je prilagoditi utvrđene vremenske rasporede iz prvog podstavka do 11. ožujka 2009. u vezi s prvi podstavkom, odnosno do 11. ožujka 2013. u vezi s drugim podstavkom.

Komisija će proučiti napredak i poštovanje rokova, kao i moguće tehničke poteškoće pri provedbi zabrane. Podaci o privremenim i konačnim rezultatima proučavanja Komisije sastavni su dio godišnjih izvješća koja se podnose u skladu s člankom 35. Ako se u okviru tih proučavanja najkasnije dvije godine prije isteka najduljeg roka iz drugog podstavka zaključi da se iz tehničkih razloga jedno ili više ispitivanja iz tog podstavka neće razviti i potvrditi prije isteka roka predviđenog u tom podstavku, Komisija o tome obavješćuje Europski parlament i Vijeće i donosi zakonodavni prijedlog u skladu s člankom 251. Ugovora.

U iznimnim okolnostima, u slučaju pojave ozbiljnih sumnji u pogledu sigurnosti postojećeg sastojka kozmetičkih proizvoda, država članica može zatražiti od Komisije da odobri odstupanje od stavka 1. Zahtjev mora sadržavati ocjenu stanja i naznaku potrebnih mjera. Na temelju zahtjeva i nakon savjetovanja s SCCS-om, te putem obrazložene odluke, Komisija može odobriti odstupanje. U tom se odobrenju utvrđuju uvjeti povezani s tim odstupanjem u pogledu posebnih ciljeva, trajanja i priopćavanja rezultata.

Odstupanje se odobrava samo u sljedećim slučajevima:

(a) ako je sastojak u širokoj uporabi i nije ga moguće nadomjestiti drugim sastojkom koji može vršiti sličnu funkciju;

(b) ako se dokaže postojanje posebnog problema za zdravlje ljudi, a potreba za provođenjem ispitivanja na životinjama je opravdana i podupire je podrobni protokol istraživanja koji je temelj za ocjenu.

Odluka o odobrenju, s njom povezani uvjeti i ostvareni konačni rezultati sastavni su dio godišnjeg izvješća koje podnosi Komisija u skladu s člankom 35.

Mjere iz podstavka šestog, kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

3.  U smislu ovog članka i članka 20.:

(a) „gotovi kozmetički proizvod” znači kozmetički proizvod u konačnoj formulaciji, kako se stavlja na tržište i kako je dostupan krajnjem korisniku, ili njegov prototip;

(b) „prototip” znači prvi model ili idejni projekt koji još nije serijski proizveden i iz kojeg se gotovi kozmetički proizvod umnožava ili konačno razvija.POGLAVLJE VI.

PODACI ZA POTROŠAČE

Članak 19.

Označivanje

1.  Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog članka, kozmetički proizvodi stavljaju se na tržište samo ako se na posudi i ambalaži kozmetičkih proizvoda nalaze sljedeći podaci ispisani neizbrisivim, jasno čitljivim i vidljivim slovima:

(a) ime ili registrirano ime i adresa odgovorne osobe. Te je podatke moguće skratiti ako to skraćenje omogućava identifikaciju te osobe i njezine adrese. Ako je navedeno nekoliko adresa, potrebno je istaknuti onu adresu na kojoj odgovorna osoba ima izravno dostupnu dokumentaciju s podacima o proizvodu. Za uvezene kozmetičke proizvode potrebno je navesti i državu podrijetla.

(b) nominalni sadržaj u trenutku pakiranja, naveden u obliku mase ili obujma, osim u slučaju ambalaže koja sadrži manje od pet grama ili pet mililitara, besplatnih uzoraka i pakiranja za jednokratnu uporabu; za pretpakovine koje se prodaju kao komplet proizvoda, a za koje podaci o masi ili obujmu nisu bitni, nije potrebno navesti sadržaj pod uvjetom da je na ambalaži naznačen broj proizvoda. Te podatke nije potrebno navesti ako je broj proizvoda lako vidljiv izvana ili ako se proizvod obično prodaje samo pojedinačno;

(c) datum do kojeg će kozmetički proizvod u odgovarajućim uvjetima skladištenja zadržati svoju prvotnu funkciju te će posebno ostati sukladan članku 3. („najkraći rok trajanja”).

Prije samog datuma ili podataka o tome gdje se on nalazi na ambalaži mora biti naveden simbol iz točke 3. Priloga VII. ili riječi: „najbolje upotrijebiti prije kraja”.

Najkraći rok trajanja mora biti jasno naznačen i sastavljen je od mjeseca i godine ili dana, mjeseca i godine, tim redom. Po potrebi se taj podatak dopunjava uvjetima koje je potrebno ispuniti kako bi se moglo zajamčiti navedeno trajanje.

Navođenje najkraćeg roka trajanja nije obvezno za kozmetičke proizvode s najkraćim rokom trajanja duljim od 30 mjeseci. Za takve je proizvode potrebno navesti razdoblje nakon otvaranja do isteka kojeg je proizvod siguran i potrošač ga može koristiti bez ikakve opasnosti. Ti se podaci označuju, uz iznimku slučajeva u kojima pojam trajanja nakon otvaranja proizvoda nije bitan, simbolom iz točke 2. Priloga VII., iza kojeg slijedi razdoblje trajanja (u mjesecima i/ili godinama);

(d) posebne mjere opreza koje je potrebno poštovati prilikom uporabe, te barem one iz priloga III. do VI. i bilo koja upozorenja o kozmetičkim proizvodima za profesionalnu uporabu;

(e) serijski broj proizvodnje ili referentni broj za identifikaciju kozmetičkog proizvoda. Ako to nije moguće iz praktičnih razloga budući da su kozmetički proizvodi premali, ti se podaci moraju navesti na ambalaži;

(f) funkcija kozmetičkog proizvoda, osim ako to nije jasno iz njegova izgleda;

(g) popis sastojaka. Ovaj se podatak može navesti samo na ambalaži. Ispred popisa mora stajati izraz: „sastojci”.

U smislu ovog članka, sastojak je bilo koja tvar ili smjesa koji se namjerno koriste u kozmetičkom proizvodu tijekom proizvodnog postupka. Međutim, sljedeće se tvari ne smatraju sastojcima:

i. nečistoće u upotrijebljenim sirovinama;

ii. pomoćni tehnički materijali upotrijebljeni u smjesi, ali koji nisu prisutni u krajnjem proizvodu.

Na parfeme i aromatske spojeve te njihove sirovine upućuje se putem izraza „parfem” ili „aroma”. Nadalje, prisutnost tvari čije je navođenje propisano stupcem „Ostalo” Priloga III. navode se na popisu sastojaka uz izraze parfem ili aroma.

Popis sastojaka navodi se silaznim redoslijedom s obzirom na njihovu masu u vrijeme kada su dodani kozmetičkom proizvodu. Sastojci u koncentracijama manjim od 1 % mogu se navesti bilo kojim redoslijedom nakon sastojaka u koncentracijama većim od 1 %.

Svi sastojci prisutni u obliku nanomaterijala moraju biti jasno naznačeni na popisu sastojaka. Nakon imena tih sastojaka u zagradi mora slijediti riječ „nano”.

Bojila koja nisu namijenjena bojenju kose mogu se navesti bilo kojim redoslijedom nakon ostalih kozmetičkih sastojaka. Za ukrasne kozmetičke proizvode koji se prodaju u više nijansi boja moguće je navesti sva bojila u paleti, osim onih koja su namijenjena bojenju kose, pod uvjetom da se dodaju riječi „može sadržavati” ili simbol „+/-”. Po potrebi je moguće upotrijebiti nazivlje CI (Colour Index).

2.  Ako iz praktičnih razloga nije moguće navesti podatke iz točaka (d) i (g) stavka 1., primjenjuje se sljedeće:

 podaci se navode na priloženom ili pričvršćenom listiću, naljepnici, traci, markici ili kartici,

 osim ako to nije neizvedivo, ti se podaci navode u skraćenom obliku ili putem simbola iz točke 1. Priloga VII., koji se moraju nalaziti na posudi ili ambalaži za podatke iz točke (d) stavka 1., odnosno na ambalaži za podatke iz točke (g) stavka 1.

3.  U slučaju sapuna, kuglica za kupanje i drugih malih proizvoda za koje je iz praktičnih razloga nemoguće navesti podatke iz točke (g) stavka 1. na naljepnici, markici, traci, kartici ili priloženom listiću, ti se podaci navode na obavijesti u neposrednoj blizini posude u kojoj je predmetni kozmetički proizvod izložen za prodaju.

4.  Za kozmetičke proizvode koji nisu pretpakirani, koji se pakiraju na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koji su pretpakirani za neposrednu prodaju, države članice donose podrobna pravila u vezi s navođenjem podataka iz stavka 1.

5.  Jezik na kojemu su napisani podaci iz točaka (b), (c), (d) i (f) stavka 1., te iz stavaka 2., 3. i 4. utvrđuje se pravnim propisima država članica u kojima je proizvod dostupan krajnjem korisniku.

6.  Podaci iz točke (g) stavka 1. navode se uporabom uobičajenog naziva sastojka iz glosara iz članka 33. Ako uobičajeni naziv sastojka ne postoji, koristi se naziv iz općeprihvaćenog nazivlja.

Članak 20.

Tvrdnje na proizvodima

1.  Pri označivanju, osiguranju dostupnosti na tržištu i reklamiranju kozmetičkih proizvoda nije dopušteno koristiti tekst, imena, robne žigove, slike i simbolične ili druge oznake kojima se tim proizvodima pripisuju obilježja ili funkcije koje oni nemaju.

2.  U suradnji s državama članicama, Komisija izrađuje akcijski plan u pogledu tvrdnji koje se koriste te kako bi utvrdila prioritete za donošenje zajedničkih mjerila za opravdavanje uporabe tvrdnje.

Nakon savjetovanja s SCCS-om ili drugim relevantnim tijelima, Komisija donosi popis zajedničkih mjerila za tvrdnje koje se mogu koristiti u vezi s kozmetičkim proizvodima, i to u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3. ove Uredbe, uzimajući u obzir odredbe Direktive 2005/29/EZ.

Do 11. srpnja 2016., Komisija podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o uporabi tvrdnji na temelju zajedničkih mjerila donesenih u skladu s drugim podstavkom. Ako se u izvješću zaključi da tvrdnje koje se koriste u vezi s kozmetičkim proizvodima nisu u sukladnosti sa zajedničkim mjerilima, Komisija u suradnji s državama članicama poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala tu sukladnost.

3.  Odgovorna osoba može na ambalaži proizvoda ili na bilo kojem dokumentu, obavijesti, naljepnici, prstenu ili grlu koji prate ili koji se odnose na kozmetički proizvod, izjaviti da nisu vršena ispitivanja na životinjama samo ako proizvođač i njegovi dobavljači nisu vršili ili naručili neko ispitivanje na životinjama gotovog kozmetičkog proizvoda, njegovog prototipa ili bilo kojeg njegovog sastojka, ili ako nisu koristili sastojke koje su drugi ispitivali na životinjama radi razvoja novih kozmetičkih proizvoda.

Članak 21.

Javna dostupnost podataka

Ne dovodeći u pitanje zaštitu, posebno poslovnih tajni i prava intelektualnog vlasništva, odgovorna osoba osigurava da su kvalitativni i kvantitativni sastav kozmetičkog proizvoda i, u slučaju parfema i aromatskih spojeva, ime i broj šifre spoja i identitet dobavljača, te postojeći podaci o neželjenim učincima i ozbiljnim neželjenim učincima koji su posljedica uporabe kozmetičkog proizvoda, lako dostupni javnosti putem bilo kojeg primjerenog sredstva.

Kvantitativni podaci o sastavu kozmetičkog proizvoda koji moraju biti javno dostupni ograničeni su na opasne tvari u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1272/2008.POGLAVLJE VII.

NADZOR NAD TRŽIŠTEM

Članak 22.

Unutarnji nadzor nad tržištem

Države članice provjeravaju sukladnost s ovom Uredbom putem unutarnjeg nadzora nad kozmetičkim proizvodima koji su dostupni na tržištu. One izvršavaju odgovarajuće provjere kozmetičkih proizvoda i gospodarskih subjekata u primjerenom opsegu, i to putem dokumentacije s podacima o proizvodu i prema potrebi putem fizičkih i laboratorijskih ispitivanja odgovarajućih uzoraka.

Države članice također nadziru sukladnost s načelima dobrih proizvodnih praksi.

Države članice dodjeljuju tijelima za nadzor nad tržištem potrebne ovlasti, resurse i znanje kako bi ona mogla uredno obavljati svoje zadatke.

Države članice periodično preispituju i ocjenjuju djelotvornost svojih nadzornih aktivnosti. Ta se preispitivanja i ocjenjivanja vrše barem svake četiri godine, a njihovi se rezultati priopćavaju ostalim državama članicama i Komisiji, te stavljaju na raspolaganje javnosti elektroničkim putem i prema potrebi putem drugim sredstvima.

Članak 23.

Obavješćivanje o ozbiljnim neželjenim učincima

1.  U slučaju ozbiljnih neželjenih učinaka, odgovorna osoba i distributeri bez odgode obavješćuju nadležno tijelo države članice u kojem je došlo do pojave tog ozbiljnog neželjenog učinka o sljedećem:

(a) svim ozbiljnim neželjenim učincima koji su im poznati ili za koje se razumno može očekivati da su im poznati;

(b) nazivu kozmetičkog proizvoda u pitanju, što omogućuje njegovu točnu identifikaciju;

(c) korektivnim mjerama koje su poduzeli, ako postoje.

2.  Nakon što odgovorna osoba prijavi ozbiljne neželjene učinke nadležnom tijelu države članice u kojoj je došlo do njihove pojave, to nadležno tijelo odmah prosljeđuje podatke iz stavka 1. nadležnim tijelima ostalih država članica.

3.  Nakon što distributeri prijave ozbiljne neželjene učinke nadležnom tijelu države članice u kojoj je došlo do njihove pojave, to nadležno tijelo odmah prosljeđuje podatke iz stavka 1. nadležnim tijelima ostalih država članica i odgovornoj osobi.

4.  Nakon što krajnji korisnici ili zdravstveno osoblje prijave ozbiljne neželjene učinke nadležnom tijelu države članice u kojoj je došlo do njihove pojave, to nadležno tijelo odmah prosljeđuje podatke o kozmetičkom proizvodu u pitanju nadležnim tijelima ostalih država članica i odgovornoj osobi.

5.  Nadležna tijela mogu koristiti podatke iz ovog članka za potrebe unutarnjeg nadzora nad tržištem, analize tržišta, ocjenjivanja i informiranja potrošača u skladu s člancima 25., 26. i 27.

Članak 24.

Podaci o tvarima

U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu sigurnosti bilo koje tvari sadržane u kozmetičkim proizvodima, nadležno tijelo države članice u kojoj je proizvod koji sadrži takvu tvar dostupan na tržištu može putem obrazloženog zahtjeva zatražiti od odgovorne osobe da dostavi popis svih kozmetičkih proizvoda za koje je odgovoran i koji sadrže tu tvar. U tom je popisu potrebno navesti koncentraciju te tvari u kozmetičkim proizvodima.

Nadležna tijela mogu koristiti podatke iz ovog članka za potrebe unutarnjeg nadzora nad tržištem, analize tržišta, ocjenjivanja i informiranja potrošača u skladu s člancima 25., 26. i 27.POGLAVLJE VIII.

NEISPUNJAVANJE OBVEZA, ZAŠTITNA KLAUZULA

Članak 25.

Neispunjavanje obveza od strane odgovorne osobe

1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 4., nadležna tijela traže od odgovorne osobe da poduzme sve odgovarajuće mjere, uključujući korektivne radnje za osiguranje sukladnosti kozmetičkog proizvoda, povlačenje proizvoda s tržišta ili njegov povrat od potrošača, u jasno utvrđenom roku, te razmjerno prirodi rizika ako nije ispunjeno bilo što od sljedećeg:

(a) dobra proizvodna praksa iz članka 8.;

(b) procjena sigurnosti iz članka 10.;

(c) zahtjevi vezani uz dokumentaciju s podacima o proizvodu iz članka 11.;

(d) odredbe o uzorkovanju i analizi iz članka 12.;

(e) zahtjevi vezani uz obavješćivanje iz članaka 13. i 16.;

(f) ograničenja za tvari iz članaka 14., 15. i 17.;

(g) zahtjevi vezani uz ispitivanje na životinjama iz članka 18.;

(h) zahtjevi vezani uz označivanje iz članka 19. stavaka 1., 2., 5. i 6.;

(i) zahtjevi vezani uz tvrdnje o proizvodima iz članka 20.;

(j) javna dostupnost podataka iz članka 21.;

(k) prijavljivanje ozbiljnih neželjenih učinaka iz članka 23.;

(l) zahtjevi vezani uz podatke o tvarima iz članka 24.

2.  Prema potrebi, nadležno tijelo obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj odgovorna osoba ima poslovni nastan o mjerama čije je poduzimanje zatražilo od odgovorne osobe.

3.  Odgovorna osoba osigurava poduzimanje mjera iz stavka 1. u odnosu na sve uključene proizvode koji su dostupni na tržištu u Zajednici.

4.  U slučaju ozbiljnih rizika za zdravlje ljudi, ako nadležno tijelo smatra da nesukladnost nije ograničena na područje države članice u kojoj je kozmetički proizvod dostupan na tržištu, ono obavješćuje Komisiju i nadležna tijela ostalih država članica o mjerama čije je poduzimanje zatražilo od odgovorne osobe.

5.  Nadležno tijelo poduzima sve potrebne mjere kako bi zabranilo ili ograničilo dostupnost na tržištu kozmetičkog proizvoda ili povuklo proizvod s tržišta ili ostvarilo njegov povrat od potrošača u sljedećim slučajevima:

(a) ako je potrebno poduzeti hitne mjere u slučaju ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi; ili

(b) ako odgovorna osoba ne poduzme sve odgovarajuće mjere u roku iz stavka 1.

U slučaju ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi nadležno tijelo obavješćuje Komisiju i nadležna tijela ostalih država članica o poduzetim mjerama.

6.  Ako ne postoji ozbiljan rizik za zdravlje ljudi, a u slučaju da odgovorna osoba nije poduzela sve odgovarajuće mjere, nadležno tijelo bez odgode obavješćuje nadležno tijelo države članice u kojoj odgovorna osoba ima poslovni nastan o poduzetim mjerama.

7.  Za provedbu stavaka 4. i 5. ovog članka koristi se sustav za razmjenu podataka iz članka 12. stavka 1. Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda ( 4 ).

Primjenjuju se i članak 12. stavci 2., 3. i 4. Direktive 2001/95/EZ i članak 23. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditiranje i nadzor nad tržištem s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište ( 5 ).

Članak 26.

Neispunjavanje obveza od strane distributera

Nadležna tijela traže od distributera da poduzmu sve odgovarajuće mjere, uključujući korektivne radnje za osiguranje sukladnosti kozmetičkog proizvoda, povlačenje proizvoda s tržišta ili njegov povrat od potrošača, u jasno utvrđenom roku, te razmjerno prirodi rizika ako nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 6.

Članak 27.

Zaštitna klauzula

1.  Ako proizvodi ispunjavaju zahtjeve iz članka 25. stavka 1., te ako nadležno tijelo utvrdi ili opravdano sumnja da kozmetički proizvod ili proizvodi dostupni na tržištu predstavljaju ili bi mogli predstavljati ozbiljni rizik za zdravlje ljudi, poduzima sve primjerene privremene mjere kako bi osiguralo povlačenje tog ili tih proizvoda s tržišta, njihov povrat od potrošača ili drukčije ograničavanje njihove dostupnosti na tržištu.

2.  Nadležno tijelo odmah obavješćuje Komisiju i nadležna tijela ostalih država članica o poduzetim mjerama i bilo kojim popratnim podacima.

Za svrhu prvog podstavka koristi se sustav za razmjenu podataka iz članka 12. stavka 1. Direktive 2001/95/EZ.

Primjenjuje se članak 12. stavci 2., 3. i 4. Direktive 2001/95/EZ.

3.  Što je prije moguće, Komisija utvrđuje jesu li privremene mjere iz stavka 1. opravdane. U tu se svrhu kad god je to moguće savjetuje sa zainteresiranim stranama, državama članicama i SCCS-om.

4.  Ako su privremene mjere opravdane, primjenjuje se članak 31. stavak 1.

5.  Ako privremene mjere nisu opravdane, Komisije o tome obavješćuje države članice, a mjerodavno nadležno tijelo stavlja izvan snage predmetne privremene mjere.

Članak 28.

Dobre administrativne prakse

1.  U bilo kojoj odluci donesenoj u skladu s člancima 25. i 27. potrebno je navesti razloge na kojoj se temelji. Nadležno tijelo bez odgode priopćava takvu odluku odgovornoj osobi, te je obavješćuje o pravnim sredstvima koja su joj na raspolaganju u skladu sa zakonodavstvom dotične države članice i o rokovima u kojima je moguće iskoristiti ta pravna sredstva.

2.  Osim u slučajevima u kojima je potrebno poduzimanje hitnih mjera zbog postojanja ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi, odgovorna osoba ima mogućnost iznijeti vlastito stajalište prije donošenja bilo kakve odluke.

3.  Odredbe iz stavaka 1. i 2. se po potrebi primjenjuju na distributera za sve odluke donesene u skladu s člancima 26. i 27.POGLAVLJE IX.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 29.

Suradnja između nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela država članica surađuju međusobno i s Komisijom kako bi osigurala pravilnu primjenu i urednu provedbu ove Uredbe, te kako bi međusobno razmjenjivala potrebne podatke s ciljem ravnomjerne primjene odredaba ove Uredbe.

2.  Komisija donosi odredbe za organizaciju razmjene iskustava među nadležnim tijelima s ciljem koordinancije ravnomjerne primjene odredaba ove Uredbe.

3.  Suradnja može biti dio inicijativa pokrenutih na međunarodnoj razini.

Članak 30.

Suradnja pri provjeravanju dokumentacije s podacima o proizvodu

Nadležno tijelo bilo koje države članice u kojoj je kozmetički proizvod dostupan može zatražiti od nadležnog tijela države članice u kojoj je izravno dostupna dokumentacija s podacima o proizvodu da provjeri ispunjava li dokumentacija s podacima o proizvodu zahtjeve iz članka 11. stavka 2., te dokazuju li podaci iz te dokumentacije sigurnost kozmetičkog proizvoda.

Nadležno tijelo koje je zatražilo podatke mora obrazložiti svoj zahtjev.

Na temelju tog zahtjeva, nadležno tijelo primatelj obavlja provjeru i obavješćuje nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev o rezultatima te provjere, i to bez nepotrebnog odgađanja i uzimajući u obzir žurnost zahtjeva.POGLAVLJE X.

PROVEDBENE MJERE, ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Izmjena priloga

1.  Ako postoji mogući rizik za zdravlje ljudi, koji je posljedica uporabe tvari u kozmetičkim proizvodima i koji je potrebno rješavati na razini Zajednice, Komisija može sukladno tomu izmijeniti priloge II. do VI. nakon savjetovanja s SCCS-om.

Te mjere, kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

U hitnim slučajevima Komisija može primijeniti žurni postupak iz članka 32. stavka 4.

2.  Komisija može izmijeniti priloge III. do VI. i Prilog VIII. nakon savjetovanja s SCCS-om radi njihove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.

Te mjere, kojima se izmjenjuju elemtni ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

3.  Komisija može izmijeniti Prilog I. nakon savjetovanja s SCCS-om ako je to potrebno kako bi se postigla sigurnost kozmetičkih proizvoda stavljenih na tržište.

Te mjere, kojima se izmjenjuju elementi ove Uredbe koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 32. stavka 3.

Članak 32.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Stalni odbor za kozmetičke proizvode.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rok iz članka 5. stavka 6. Odluke 1999/468/EZ jest tri mjeseca.

3.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

4.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5.a stavci 1., 2., 4. i 6, te članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Članak 33.

Glosar uobičajenih naziva sastojaka

Komisija izrađuje i ažurira glosar uobičajenih naziva satojaka. U tom smislu, Komisija uzima u obzir međunarodno priznata nazivlja, poput Međunarodnog nazivlja kozmetičkih sastojaka (INCI). Taj glosar ne čini popis tvari odobrenih za uporabu u kozmetičkim proizvodima.

Uobičajeni nazivi sastojaka koriste se za označivanje kozmetičkih proizvoda stavljenih na tržište najkasnije dvanaest mjeseci od objave glosara u Službenom listu Europske unije.

Članak 34.

Nadležna tijela, centri za nadzor nad otrovima ili slična tijela

1.  Države članice imenuju svoja nacionalna nadležna tijela.

2.  Države članice dostavljaju Komisiji pojedinosti o tijelima iz stavka 1., te o centrima za nadzor nad otrovima i sličnim tijelima iz članka 13. stavka 6. Po potrebi dostavljaju i ažurirane podatke.

3.  Komisija izrađuje i ažurira popis nadležnih i ostalih tijela iz stavka 2., te ga stavlja na raspolaganje javnosti.

Članak 35.

Godišnje izvješće o ispitivanjima na životinjama

Svake godine Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o:

(1) napretku pri razvoju, potvrđivanju i pravnoj prihvatljivosti alternativnih metoda. Izvješće sadržava točne podatke o broju i vrsti pokusa na životinjama u vezi s kozmetičkim proizvodima. Države članice dužne su prikupiti te podatke uz statističke podatke propisane Direktivom 86/609/EZ. Komisija posebno osigurava razvoj, potvrđivanje i pravnu prihvatljivost alternativnih ispitnih metoda bez uporabe živih životinja;

(2) napretku koji je ostvarila Komisija u nastojanju da OECD prihvati alternativne metode potvrđene na razini Zajednici, te da treće zemlje priznaju rezultate ispitivanja o sigurnosti izvršenih u Zajednici uz uporabu alternativnih metoda, posebno u okviru sporazuma o suradnji između Zajednice i tih država;

(3) načinu na koji su uzete u obzir posebne potrebe malih i srednjih poduzeća.

Članak 36.

Formalni prigovori u vezi s harmoniziranim normama

1.  Ako država članica ili Komisija smatraju da harmonizirana norma ne ispunjava u potpunosti zahtjeve odgovarajućih odredaba ove Uredbe, Komisija ili dotična država članica mogu podnijeti predmet Odboru osnovanom člankom 5. Direktive 98/34/EZ uz obrazloženje. Odbor donosi mišljenje bez odgode.

2.  Na temelju mišljenja Odbora, Komisija odlučuje hoće li ili ne objaviti, objaviti s ograničenjem, zadržati, zadržati s ograničenjem ili povući upute na dotičnu harmoniziranu normu u Službenom listu Europske unije.

3.  Komisija o tome obavješćuje države članice i mjerodavno europsko tijelo za normizaciju. Po potrebi može zatražiti pregled dotične harmonizirane norme.

Članak 37.

Sankcije

Države članice donose odredbe o sankcijama za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Te kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do 11. srpnja 2013., te je moraju bez odgode obavijestiti o svim naknadnim izmjenama koje utječu na njih.

Članak 38.

Stavljanje izvan snage

Direktiva 76/768/EEZ stavlja se izvan snage s učinkom od 11. srpnja 2013., uz iznimku članka 4.b koji se ukida s učinkom od 1. prosinca 2010.

Upućivanje na Direktivu stavljenu izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu.

Ovom se Uredbom ne dovode u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prijenos Direktiva iz dijela B. Priloga IX. u nacionalno pravo.

Međutim, nadležna tijela i dalje drže na raspolaganju podatke zaprimljene u skladu s člankom 7. stavkom 3. i člankom 7.a stavkom 4. Direktive 76/768/EEZ, a odgovorne osobe i dalje drže izravno dostupnim podatke prikupljene u skladu s člankom 7.a te Direktive do 11. srpnja 2020.

Članak 39.

Prijelazne odredbe

Odstupajući od Direktive 76/768/EEZ, moguće je staviti na tržište kozmetičke proizvode koji ispunjavaju odredbe ove Uredbe prije 11. srpnja 2013.

Odstupajući od Direktive 76/768/EEZ, od 11. siječnja 2012. obavješćivanje izvršeno u skladu s člankom 13. ove Uredbe smatra se sukladnim članku 7. stavku 3. i članku 7.a stavku 4. te Direktive.

Članak 40.

Stupanje na snagu i datum početka primjene

1.  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.  Primjenjuje se od 11. srpnja 2013. uz iznimku:

 članka 15. stavaka 1. i 2., koji se primjenjuju od 1. prosinca 2010., te članaka 14., 31. i 32. u mjeri u kojoj su potrebni za primjenu članka 15. stavaka 1. i 2., i

 članka 16. stavka 3. drugog podstavka, koji se primjenjuje od 11. siječnja 2013.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama.
PRILOG I.

IZVJEŠĆE O SIGURNOSTI KOZMETIČKOG PROIZVODA

Izvješće o sigurnosti kozmetičkog proizvoda sadržava barem sljedeće:

DIO A. –   podaci o sigurnosti kozmetičkog proizvoda

1.    Kvantitativni i kvalitativni sastav kozmetičkog proizvoda

Kvantitativni i kvalitativni sastav kozmetičkog proizvoda, uključujući kemijski identitet tvari (uključujući kemijski naziv, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, po mogućnosti) i njihova namjena. U slučaju parfema i aromatskih spojeva, opis naziva i broj šifre spoja, te identitet dobavljača.

2.    Fizikalno—kemijska svojstva i stabilnost kozmetičkog proizvoda

Fizikalno—kemijska svojstva tvari ili smjesa, te kozmetičkog proizvoda.

Stabilnost kozmetičkog proizvoda u razumno predvidljivim uvjetima skladištenja.

3.    Mikrobiološka kakvoća

Mikrobiološke specifikacije tvari ili smjese i kozmetičkog proizvoda. Posebnu se pozornost posvećuje kozmetičkim proizvodima koji se koriste oko očiju, općenito na sluznici, oštećenoj koži, djeci mlađoj od tri godine, starijima i osobama s oslabljenim imunološkim sustavom.

Rezultati ispitivanja učinkovitosti konzerviranja.

4.    Nečistoće, tragovi, podaci o ambalažnom materijalu

Čistoća tvari i smjesa.

U slučaju prisutnosti zabranjenih tvari u tragovima, dokazi o njihovoj tehničkoj neizbježnosti.

Odgovarajuća obilježja ambalažnog materijala, posebno čistoća i stabilnost.

5.    Uobičajeni i razumno predvidljivi uvjeti uporabe

Uobičajeni i razumno predvidljivi uvjeti uporabe proizvoda. Obrazloženje mora biti utemeljeno posebno s obzirom na upozorenja i ostala objašnjenja na oznaci proizvoda.

6.    Izloženost kozmetičkom proizvodu

Podaci o izloženosti kozmetičkom proizvodu, uzimajući u obzir nalaze u skladu s odjeljkom 5. u vezi s:

1) mjestom (mjestima) nanošenja;

2) površinom (površinama) nanošenja;

3) količinom upotrijebljenog proizvoda;

4) trajanjem i učestalošću uporabe;

5) uobičajenim i razumno predvidljivim načinom (načinima) uporabe;

6) ciljnom (ili izloženom) populacijom. Uzima se u obzir i moguća izloženost određene populacije.

Pri izračunu izloženosti također se uzimaju u obzir toksikološki učinci, koje je potrebno proučiti (npr. može biti potrebno izračunati izloženost po jedinici površine kože ili po jedinici tjelesne mase). Potrebno je uzeti u obzir i mogućnost sekundarne izloženosti načinima koji ne proizlaze iz izravne uporabe (npr. nenamjerno udisanje sprejeva, nenamjerno gutanje proizvoda za njegu usana itd.).

Posebnu pozornost posvetiti svim mogućim učincima na izloženost zbog veličine čestica.

7.    Izloženost tvarima

Podaci o izloženosti tvarima koje sadrži kozmetički proizvod za odgovarajuće toksikološke parametre, uzimajući u obzir podatke iz odjeljka 6.

8.    Toksikološki profil tvari

Ne dovodeći u pitanje članak 18., toksikološki profil tvari koju sadrži kozmetički proizvod za sve odgovarajuće toksikološke parametre. Posebnu pozornost posvetiti ocjeni lokalne toksičnosti (nadražaji kože i očiju), senzibilizacije kože i, u slučaju apsorpcije ultraljubičastog zračenja, fototoksičnosti.

Uzeti u obzir sve značajne toksikološke načine apsorpcije, kao i o sustavne učinke, te izračunati granicu sigurne uporabe (MoS — margin of safety) koja se temelji na razini bez zapaženog štetnog učinka (NOAEL — no observed adverse effects level). Valjano obrazložiti nepostojanje navedenog.

Posebnu pozornost posvetiti svim mogućim učincima na toksikološki profil uslijed:

 veličine čestica, uključujući nanomaterijale,

 nečistoća upotrijebljenih tvari i sirovina, i

 međusobnog djelovanja tvari.

Svaku uporabu dokaza iz različitih izvora potkrijepiti i valjano obrazložiti.

Jasno navesti izvor podataka.

9.    Neželjeni učinci i ozbiljni neželjeni učinci

Svi raspoloživi podaci o neželjenim učincima i ozbiljnim neželjenim učincima kozmetičkog proizvoda i, prema potrebi, drugih kozmetičkih proizvoda. To uključuje statističke podatke.

10.    Podaci o kozmetičkom proizvodu

Ostali primjenjivi podaci, npr. postojeće studije na dobrovoljcima ili propisno potvrđeni i dokazani nalazi ocjena rizika izvršenih u drugim povezanim područjima.

DIO B. –   Ocjena sigurnosti kozmetičkog proizvoda

1.    Zaključak ocjene

Izjava o sigurnosti kozmetičkog proizvoda u vezi s člankom 3.

2.    Navođenje upozorenja i uputa za uporabu

Izjava o potrebi navođenja bilo kojeg posebnog upozorenja i uputa za uporabu u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (d).

3.    Obrazloženje

Izlaganje znanstvenog obrazloženja na temelju kojeg su doneseni zaključak ocjene iz odjeljka 1. i izjava iz odjeljka 2. To se obrazloženje mora temeljiti na opisima iz dijela A. Prema potrebi obrazložiti i razmotriti granice sigurne uporabe.

Između ostalog je potrebno izraditi posebnu ocjenu kozmetičkih proizvoda koji su namijenjeni za uporabu na djeci mlađoj od tri godine i kozmetičkih proizvoda koji su isključivo namijenjeni vanjskoj intimnoj higijeni.

Ocjenjuje se i moguće međusobno djelovanje tvari koje su sadržane u kozmetičkom proizvodu.

Uzimanje i neuzimanje različitih toksikoloških profila valjano obrazložiti.

Valjano razmotriti učinke stabilnosti na sigurnost kozmetičkog proizvoda.

4.    Vjerodostojnost ocjenjivača i odobrenje dijela B.

Ime i adresa ocjenjivača sigurnosti.

Dokaz o osposobljenosti ocjenjivača sigurnosti.

Datum i potpis ocjenjivača sigurnosti.
Preambula Priloga II. do VI.

(1) U smislu priloga II. do VI.:

(a) „proizvod koji se ispire” znači kozmetički proizvod koji se mora ukloniti nakon nanošenja na kožu, kosu ili sluznicu;

(b) „proizvod koji se ne odstranjuje” znači kozmetički proizvod koji dulje ostaje u dodiru s kožom, kosom ili sluznicom;

(c) „proizvod za kosu” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na kosu ili dlake na glavi ili licu, osim na trepavice;

(d) „proizvod za kožu” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na kožu;

(e) „proizvod za usne” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na usne;

(f) „proizvod za lice” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na kožu lica;

(g) „proizvod za nokte” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na nokte;

(h) „oralni proizvod” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na zube ili sluznicu usne šupljine;

(i) „proizvod koji se nanosi na sluznicu” znači kozmetički proizvod koji se nanosi na sluznicu:

 usne šupljine,

 ruba očiju,

 ili vanjskih spolnih organa;

(j) „proizvod za oči” znači kozmetički proizvod koji se nanosi u blizini očiju;

(k) „profesionalna uporaba” znači da kozmetičke proizvode nanose i koriste osobe pri obavljanju njihove profesionalne djelatnosti.

(2) Za lakšu se identifikaciju tvari koriste sljedeći deskriptori:

 Internacionalni nezaštićeni nazivi (International Non-proprietary Names - INN) za farmaceutske supstancije, WHO, Ženeva, kolovoz 1975.;

 CAS brojevi (Chemical Abstracts Service);

 EZ broj koji odgovara brojevima s Europskoga popisa postojećih trgovačkih kemijskih tvari (EINECS) ili brojevima s Europskoga popisa prijavljenih kemijskih tvari (ELINCS), ili registracijskom broju dodijeljenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006;

 XAN, što je ime koje je odobrila određena država (X), npr. USAN, što odgovara potvrđenom nazivu Sjedinjenih Američkih Država;

 naziv iz glosara uobičajenih naziva sastojaka iz članka 33. ove Uredbe.

(3) Tvari iz priloga III. do VI. ne uključuju nanomaterijale, osim ako to nije izričito navedeno.
PRILOG II.

POPIS TVARI ZABRANJENIH U KOZMETIČKIM PROIZVODIMAReferentni broj

Identifikacija tvari

Kemijski naziv/INN

CAS broj

EZ broj

a

b

c

d

1

N-(5-klorobenzoksazol-2-il)acetamid

35783-57-4

 

2

(2-acetoksietil)trimetilamonijev hidroksid (acetilkolin) i njegove soli

51-84-3

200-128-9

3

Deanol aceglumat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolakton (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hidroksi-3-jodofenoksi)-3,5-dijodofenil] octena kiselina (Tiratrikol (INN)) i njezine soli

51-24-1

200-086-1

6

Metotreksat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aminokapronska kiselina (INN) i njezine soli

60-32-2

200-469-3

8

Cinhofen (INN), njegove soli, derivati i soli tih derivata

132-60-5

205-067-1

9

Tiropropinska kiselina (INN) i njezine soli

51-26-3

 

10

Trikloroctena kiselina

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (lišće, korijen i galenski pripravci)

84603-50-9

283-252-6

12

Akonitin (glavni alkaloid u Aconitum napellus L.) i njegove soli

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. i njegovi pripravci

84649-73-0

283-458-6

14

Epinefrin (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L., alkaloidi i njihove soli

90106-13-1

290-234-1

16

Alkin alkoholi, njihovi esteri, eteri i soli

 

 

17

Izoprenalin (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Alil izotiocijanat

57-06-7

200-309-2

19

Aloklamid (INN) i njegove soli

5486-77-1

 

20

Nalorfin (INN), njegove soli i eteri

62-67-9

200-546-1

21

Simpatikomimetički amini koji djeluju na središnji živčani sustav: bilo koja tvar s prvog popisa lijekova koji se izdaju na liječnički recept i koji su navedeni u rezoluciji Vijeća Europe AP (69) 2

300-62-9

206-096-2

22

Anilin, njegove soli i njegovi halogenirani i sulfonirani derivati

62-53-3

200-539-3

23

Betoksikain (INN) i njegove soli

3818-62-0

 

24

Zoksazolamin (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prokainamid (INN), njegove soli i derivati

51-06-9

200-078-8

26

Benzidin

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptan (INN), njegovi izomeri i soli

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrin (INN) i njegove soli

543-82-8

208-851-1

29

2-amino-1,2-bis (4-metoksifenil)etanol i njegove soli

530-34-7

 

30

1,3-dimetilpentilamin i njegove soli

105-41-9

203-296-1

31

4-aminosalicilna kiselina i njezine soli

65-49-6

200-613-5

32

Toluidini, njihovi izomeri, soli i halogenirani i sulfonirani derivati

26915-12-8

248-105-2

33

Ksilidini, njihovi izomeri, soli i halogenirani i sulfonirani derivati

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorin (9-(3-metilbut-2-eniloksi) furo[3,2-g]kromen-7-on)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. i njegovi galenski pripravci

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-dikloro-2-metilbutan

507-45-9

 

37

Tvari s androgenim učinkom

 

 

38

Antracensko ulje

120-12-7

204-371-1

39

Antibiotici

 

 

40

Antimon i njegovi spojevi

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. i njegovi pripravci

84603-51-0

283-253-1

42

Apomorfin ((R) 5,6,6a7-tetrahidro-6-metil-4H-dibenzo[de,g]-kinolin-10,11-diol) i njegove soli

58-00-4

200-360-0

43

Arsen i njegovi spojevi

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. i njegovi pripravci

8007-93-0

232-365-9

45

Atropin, njegove soli i derivati

51-55-8

200-104-8

46

Barijeve soli, uz iznimku barijevog sulfida pod uvjetima iz Priloga III. i barijevog sulfata, lakova, soli i pigmenata pripremljenih od bojila iz Priloga IV.

 

 

47

Benzen

71-43-2

200-753-7

48

Benzimidazol-2(3H)-on

615-16-7

210-412-4

49

Benzazepini i benzodiazepini

12794-10-4

 

50

1-dimetilaminometil-1-metilpropil benzoat (amilokain) i njegove soli

644-26-8

211-411-1

51

2,2,6-trimetil-4-piperidil benzoat (eukain) i njegove soli

500-34-5

 

52

Izokarboksazid (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumetiazid (INN) i njegovi derivati

73-48-3

200-800-1

54

Berilij i njegovi spojevi

7440-41-7

231-150-7

55

Brom, elementarni

7726-95-6

231-778-1

56

Bretilium tosilat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbromal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisoval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bromfeniramin (INN) i njegove soli

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonij bromid (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrilamonijev bromid (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucin

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakain (INN) i njegove soli

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazon (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamid (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbutamid (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenilbutazon (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmij i njegovi spojevi

7440-43-9

231-152-8

69

Kantaridi, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kantaridin

56-25-7

200-263-3

71

Fenprobamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Karbazol nitroderivati

 

 

73

Ugljikov disulfid

75-15-0

200-843-6

74

Katalaza

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelin i njegove soli

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (eterično ulje)

8006-99-3

 

77

2,2,2-trikloroetan-1,1-diol

302-17-0

206-117-5

78

Klor

7782-50-5

231-959-5

79

Klorpropamid (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Premješteno ili izbrisano

 

 

81

4-fenilazofenilen-1,3-diamin citrat hidroklorid (krizoidin citrat-hidroklorid)

5909-04-6

 

82

Klorzoksazon (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Kloro-6-metilpirimidin-4-il-dimetilamin (Krimidin-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klorprotiksen (INN) i njegove soli

113-59-7

204-032-8

85

Klofenamid (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N-bis(2-kloroetil)metilamin N-oksid i njegove soli

126-85-2

 

87

Klormetin (INN) i njegove soli

51-75-2

200-120-5

88

Ciklofosfamid (INN) i njegove soli

50-18-0

200-015-4

89

Manomustin (INN) i njegove soli

576-68-1

209-404-3

90

Butanilikain (INN) i njegove soli

3785-21-5

 

91

Kloromezazon (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanol (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-klorofenil)-2-fenilacetil]indan-1,3-dion (Klorofacinon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klorfenoksamin (INN)

77-38-3

 

95

Fenaglikodol (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Kloroetan

75-00-3

200-830-5

97

Krom; kromna kiselina i njezine soli

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., njegovi alkaloidi i galenski pripravci

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (plod, prah, galenski pripravci)

85116-75-2

285-527-6

100

Gliciklamid (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Kobaltov benzensulfonat

23384-69-2

 

102

Kolhicin, njegove soli i derivati

64-86-8

200-598-5

103

Kolhikozid i njegovi derivati

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. i njegovi galenski pripravci

84696-03-7

283-623-2

105

Konvalatoksin

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (plod)

 

 

107

Croton tiglium L. (ulje)

8001-28-3

 

108

1-butil-3-(N-krotonoilsulfanilil)urea

52964-42-8

 

109

Kurare i kurarin

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Sintetički kurarizansi

 

 

111

Vodikov cijanid i njegove soli

74-90-8

200-821-6

112

Feklemin (INN); 2-(alfa-cikloheksilbenzil)-N,N,N’,N’-tetraetil-1,3-propandiamin

3590-16-7

 

113

Ciklomenol (INN) i njegove soli

5591-47-9

227-002-6

114

Natrijev heksaciklonat (INN)

7009-49-6

 

115

Heksapropimat (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Premješteno ili izbrisano

 

 

117

O,O’-diacetil-N-alil-N-normorfin

2748-74-5

 

118

Pipazetat (INN) i njegove soli

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-dibromofenetil)-5-metilhidantoin

511-75-1

208-133-8

120

N,N-pentametilenbis(trimetilamonijeve) soli, npr. Pentametonijev bromid (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N,N’-[(metilimino)dietilen]bis(etildimetilamonijeve) soli, npr. Azametonijev bromid (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Ciklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klofenotan (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N,N’-heksametilenbis(trimetilamonijeve) soli, npr. Heksametonijev bromid (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Dikloroetani (etilen kloridi), npr. 1,2-dikloroetan

107-06-2

203-458-1

126

Dikloroetileni (acetilen kloridi), npr. Viniliden klorid (1,1-dikloretilen)

75-35-4

200-864-0

127

Lisergid (INN) (LSD) i njegove soli

50-37-3

200-033-2

128

2-dietilaminoetil 3-hidroksi-4-fenilbenzoat) i njegove soli

3572-52-9

222-686-2

129

Cinhokain (INN) i njegove soli

85-79-0

201-632-1

130

3-dietilaminopropil cinamat

538-66-9

 

131

O,O’-dietil-O-4-nitrofenil fosforotioat (Paration - ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oksalilbis(iminoetilen)] bis [(o-klorobenzil)dietilamonijeve] soli, npr. Ambenonijev klorid (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metiprilon (INN) i njegove soli

125-64-4

204-745-4

134

Digitalin i svi heterozidi iz Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hidroksi-3-(2-hidroksietil-N-metilamino)propil]teofilin (Ksantinol)

2530-97-4

 

136

Dioksetedrin (INN) i njegove soli

497-75-6

207-849-8

137

Piprokurarijev jodid (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propifenazon (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazin (INN) i njegove soli

58-46-8

200-383-6

140

Kaptodiam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklorazin (INN) i njegove soli

1243-33-0

 

142

Dimetilamin

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis(dimetilaminometil)propil benzoat (amidrikain, alipin) i njegove soli

963-07-5

213-512-6

144

Metapirilen (INN) i njegove soli

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramon (INN) i njegove soli

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptilin (INN) i njegove soli

50-48-6

200-041-6

147

Metformin (INN) i njegove soli

657-24-9

211-517-8

148

Izosorbit dinitrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malononitril

109-77-3

203-703-2

150

Sukcinonitril

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenol izomeri

51-28-5/329-71-5/573-56-8/25550-58-7

200-087-7/206-348-1/209-357-9/247-096-2

152

Inprokvon (INN)

436-40-8

 

153

Dimevamid (INN) i njegove soli

60-46-8

200-479-8

154

Difenilpiralin (INN) i njegove soli

147-20-6

205-686-7

155

Sulfinpirazon (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamoil-3,3-difenilpropil)-N,N-diizopropilmetil-amonijeve soli, npr. Izopropamid jodid (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktizin (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropin (INN) i njegove soli

86-13-5

 

159

Ciklizin (INN) i njegove soli

82-92-8

201-445-5

160

5,5-difenil-4-imidazolidon (doksenitoin (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecid (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiram (INN); tiram (INN)

97-77-8/137-26-8

202-607-8/205-286-2

163

Emetin, njegove soli i derivati

483-18-1

207-592-1

164

Efedrin i njegove soli

299-42-3

206-080-5

165

Oksanamid (INN) i njegovi derivati

126-93-2

 

166

Eserin ili Fizostigmin i njegove soli

57-47-6

200-332-8

▼M1

167

4-aminobenzojeva kiselina i njezini esteri sa slobodnom aminoskupinom

150-13-0

205-753-0

▼B

168

Kolin soli i njihovi esteri, npr. Kolin klorid (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamifen (INN) i njegove soli

77-22-5

201-013-6

170

Dietil 4-nitrofenil fosfat (Paraokson ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetoheptazin (INN) i njegove soli

509-84-2

 

172

Oksfeneridin (INN) i njegove soli

546-32-7

 

173

Etoheptazin (INN) i njegove soli

77-15-6

201-007-3

174

Meteptazin (INN) i njegove soli

469-78-3

 

175

Metilfenidat (INN) i njegove soli

113-45-1

204-028-6

176

Doksilamin (INN) i njegove soli

469-21-6

207-414-2

177

Tolboksan (INN)

2430-46-8

 

178

4-benziloksifenol i 4-etoksifenol

103-16-2/622-62-8

203-083-3/210-748-1

179

Paretoksikain (INN) i njegove soli

94-23-5

205-246-4

180

Fenozolon (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutetimid (INN) i njegove soli

77-21-4

201-012-0

182

Etilen oksid

75-21-8

200-849-9

183

Bemegrid (INN) i njegove soli

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamid (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidol (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametazon (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanizon (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidol (INN)

749-13-3

 

189

Fluorezon (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracil (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluoridna kiselina, njezine normalne soli, kompleksi i fluoridi, uz iznimku onih iz Priloga III.

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilamonijeve soli, npr. Furtretonij jodid (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamin (INN)

357-70-0

 

194

Progestogeni

 

 

195

1,2,3,4,5,6-Heksaklorocikloheksan (BHC-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (Endrin - ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-heksakloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen (Isodrin-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hidrastin, hidrastinin i njihove soli

118-08-1/6592-85-4

204-233-0/229-533-9

200

Hidrazidi i njihove soli, npr. izoniazid (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hidrazin, njegovi derivati i njihove soli

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoksin (INN) i njegove soli

4684-87-1

 

203

Varfarin (INN) i njegove soli

81-81-2

201-377-6

204

Etil bis(4-hidroksi-2-okso-1-benzopiran-3-il)acetat i soli kiseline

548-00-5

208-940-5

205

Metokarbamol (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatilnitrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-dihidroksi-3,3’-(3-metiltiopropiliden)dikumarin

 

 

208

Fenadiazol (INN)

1008-65-7

 

209

Nitroksolin (INN) i njegove soli

4008-48-4

223-662-4

210

Hiosciamin, njegove soli i derivati

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (listovi, sjemenke, prah i galenski pripravci)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemolin (INN) i njegove soli

2152-34-3

218-438-8

213

Jod

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametilen-bis (trimetilamonijeve soli), npr. Dekametonij bromid (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ipecacuanha (Cephelis ipecacuanha Brot. i srodne vrste), korijen, prah i galenski pripravci

8012-96-2

232-385-8

216

(2-izopropilpent-4-enoil)urea (apronalid)

528-92-7

208-443-3

217

α-Santonin [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-heksahidro-3,5a,9-trimetilnafto [1,2-b] furan-2,8-dion]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. i njezini galenski pripravci

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelin (INN) i njegove soli

90-69-7

202-012-3

220

Barbiturati

 

 

221

Živa i njezini spojevi, osim posebnih slučajeva iz Priloga V.

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trimetoksifenetilamin (meskalin) i njegove soli

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehid

9002-91-9

 

224

2-(4-alil-2-metoksifenoksi)-N,N-dietilacetamid i njegove soli

305-13-5

 

225

Kumetarol (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dekstrometorfan (INN) i njegove soli

125-71-3

204-752-2

227

2-metilheptilamin i njegove soli

540-43-2

 

228

Izometepten (INN) i njegove soli

503-01-5

207-959-6

229

Mekamilamin (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Gvaifenesin (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dikumarol (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrazin (INN), njegovi derivati i soli

134-49-6

205-143-4

233

Tiamazol (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-dihidro-2-metoksi-2-metil-4-fenil-2H,5H-pirano [3,2-c]-[1] benzopiran-5-on (ciklokumarol)

518-20-7

208-248-3

235

Karisoprodol (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolin (INN) i njegove soli

1082-56-0

 

238

Arekolin

63-75-2

200-565-5

239

Poldin metilsulfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hidroksizin (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftol

135-19-3

205-182-7

242

1-i 2-Naftilamin i njihove soli

134-32-7/91-59-8

205-138-7/202-080-4

243

3-(1-naftilmetil)-4-hidroksikumarin

39923-41-6

 

244

Nafazolin (INN) i njegove soli

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmin i njegove soli npr. Neostigmin bromid (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikotin i njegove soli

54-11-5

200-193-3

247

Amil nitriti

110-46-3

203-770-8

248

Anorganski nitriti uz iznimu natrijevog nitrita

14797-65-0

 

249

Nitrobenzen

98-95-3

202-716-0

250

Nitrokrezoli i njihove soli s alkalijskim metalima

12167-20-3

 

251

Nitrofurantoin (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidon (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerin; Propan-1,2,3-triil trinitrat

55-63-0

200-240-8

254

Acenokumarol (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalijski pentacijanonitrozilferat (2-), npr.

14402-89-2/13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbeni, njihovi homolozi i derivati

 

 

257

Noradrenalin i njegove soli

51-41-2

200-096-6

258

Noskapin (INN) i njegove soli

128-62-1

204-899-2

259

Gvanetidin (INN) i njegove soli

55-65-2

200-241-3

260

Estrogeni

 

 

261

Oleandrin

465-16-7

207-361-5

262

Klortalidon (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Peletierin i njegove soli

2858-66-4/4396-01-4

220-673-6/224-523-0

264

Pentakloroetan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritritil tetranitrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrikloral (INN)

78-12-6

 

267

Oktamilamin (INN) i njegove soli

502-59-0

207-947-0

268

Pikrinska kiselina

88-89-1

201-865-9

269

Fenacemid (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difenkloksazin (INN)

5617-26-5

 

271

2-fenilindan-1,3-dion (fenindion (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etilfenacemid (feneturid (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprokumon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Feniramidol (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamteren (INN) i njegove soli

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetil pirofosfat (TEPP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tritolil fosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocibin (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfor i metalni fosfidi

7723-14-0

231-768-7

280

Talidomid (INN) i njegove soli

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrotoksin

124-87-8

204-716-6

283

Pilokarpin i njegove soli

92-13-7

202-128-4

284

α-Piperidin-2-ilbenzil acetat, lijevorotirajući treo oblik (levofacetoperan (INN)) i njegove soli

24558-01-8

 

285

Pipradrol (INN) i njegove soli

467-60-7

207-394-5

286

Azaciklonol (INN) i njegove soli

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverin (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprin (INN) i njegove soli

55837-15-5

259-848-7

289

Olovo i njegovi spojevi

7439-92-1

231-100-4

290

Koniin

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (voda lovor višnje)

89997-54-6

289-689-9

292

Metirapon (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Radioaktivne tvari, kako su definirane Direktivom 96/29/Euratom (1) o utvrđivanju osnovnih sigurnosnih normi za zaštitu zdravlja radnika i javnosti od opasnosti ionizirajućeg zračenja

 

 

294

Juniperus sabina L. (listovi, eterično ulje i galenski pripravci)

90046-04-1

289-971-1

295

Hioscin, njegove soli i derivati

51-34-3

200-090-3

296

Soli zlata

 

 

297

Selen i njegovi spojevi, uz iznimku selenovog disulfida u uvjetima utvrđenim pod referentnim brojem 49 Priloga III.

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. i njegovi galenski pripravci

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) i njegove soli

90-39-1

201-988-8

300

Glukokortikoidi (kortikosteroidi)

 

 

301

Datura stramonium L. i njezini galenski pripravci

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantini, njihovi aglukoni i njihovi odnosni derivati

11005-63-3

234-239-9

303

Vrste Strophantus i njihovi galenski pripravci

 

 

304

Strihnin i njegove soli

57-24-9

200-319-7

305

Vrste Strychnos i njihovi galenski pripravci

 

 

306

Narkotici, prirodni i sintetički: sve tvari iz Tablica I. i II. jedinstvene Konvencije o narkoticima potpisane u New Yorku 30. ožujka 1961.

 

 

307

Sulfonamidi (sulfanilamid i njegovi derivati, koji se dobivaju supstitucijom jednog ili više H-atoma u -NH2 skupinama) i njihove soli

 

 

308

Sultiam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodimij i njegove soli

7440-00-8

231-109-3

310

Tiotepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes i njegovi galenski pripravci

84696-42-4

283-649-4

312

Telur i njegovi spojevi

13494-80-9

236-813-4

313

Ksilometazolin (INN) i njegove soli

526-36-3

208-390-6

314

Tetrakloroetilen

127-18-4

204-825-9

315

Ugljikov tetraklorid

56-23-5

200-262-8

316

Heksaetil tetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Talij i njegovi spojevi

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glikozidni ekstrakt

90147-54-9

290-446-4

319

Etionamid (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenotiazin (INN) i njegovi spojevi

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea i njezini derivati, uz iznimku onog s popisa iz Priloga III.

62-56-6

200-543-5

322

Mefenezin (INN) i njegovi esteri

59-47-2

200-427-4

323

Cjepiva, toksini ili serumi definirani kao imunološki medincinski proizvodi u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive 2001/83/EZ

 

 

324

Tranilcipromin (INN) i njegove soli

155-09-9

205-841-9

325

Trikloronitrometan (kloropikrin)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tribromoetanol (tribromoetilni alkohol)

75-80-9

200-903-1

327

Triklormetin (INN) i njegove soli

817-09-4

212-442-3

328

Tretamin (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Galamin trietjodid (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Stern i njezini galenski pripravci

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrin, njegove soli i galenski pripravci

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind. (sjemenke i galenski pripravci)

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. i njihovi pripravci

90131-91-2

290-407-1

334

Vinil klorid monomer

75-01-4

200-831-0

335

Ergokalciferol (INN) i kolekalciferol (vitamini D2 i D3)

50-14-6/67-97-0

200-014-9/200-673-2

336

Soli O-alkilditiougljikovih kiselina (ksantati)

 

 

337

Johimbin i njegove soli

146-48-5

205-672-0

338

Dimetilsulfoksid (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Difenhidramin (INN) i njegove soli

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-Butilfenol

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-Butilpirokatehol

98-29-3

202-653-9

342

Dihidrotahisterol (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Dioksan

123-91-1

204-661-8

344

Morfolin i njegove soli

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. i njegovi galenski pripravci

 

 

346

2-[4-metoksibenzil-N-(2-piridil)amino]etildimetilamin maleat (Mepiramin maleat; pirilamin maleat)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelenamin (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklorosalicilanilidi

7426-07-5

 

349

Diklorosalicilanilidi

1147-98-4

 

350

Tetrabromosalicilanilidi

 

 

351

Dibromosalicilanilidi

 

 

352

Bitionol (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Tiuram monosulfidi

97-74-5

202-605-7

354

Premješteno ili izbrisano

 

 

355

Dimetilformamid (N,N-dimetilformamid)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenilbut-3-en-2-on (benziliden aceton)

122-57-6

204-555-1

357

Benzoati 4-hidroksi-3-metoksi cinamilnog alkohola (koniferil alkohol), uz iznimku normalnog sadržaja u prirodnim ekstraktima

 

 

358

Furokumarini (npr. trioksisalen (INN), 8-metoksipsoralen, 5-metoksipsoralen), uz iznimku normalnog sadržaja u prirodnim ekstraktima.

U proizvodima za zaštitu od sunca i proizvodima za tamnjenje kože sadržaj mora biti manji od 1 mg/kg

3902-71-4/298-81-7/484-20-8

223-459-0/206-066-9/207-604-5

359

Ulje iz sjemenki Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrol, osim normalnog sadržaja u prirodnim ekstraktima i ako koncentracija ne prelazi:

100 ppm u gotovome proizvodu, 50 ppm u proizvodima za higijenu zuba i usne šupljine, te pod uvjetom da safrol nije prisutan u zubnim pastama koje su namijenjene isključivo djeci

94-59-7

202-345-4

361

5,5’-di-izopropil-2,2’-dimetilbifenil-4,4’-diil dihipojodit (timol jodid)

552-22-7

209-007-5

362

3’-etil-5’,6’,7’,8’-tetrahidro-5’,5’,8’,8’-tetrametil-2’-acetonafton ili 7-acetil-6-etil-1,1,4,4-tetrametil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen (AETT; Versalid)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenilendiamin i njegove soli

95-54-5

202-430-6

364

4-metil-m-fenilendiamin (toluen-2,4-diamin) i njegove soli

95-80-7

202-453-1

365

Aristolohijska kiselina i njezine soli; Aristolochia spp. i njezini pripravci

475-80-9/313-67-7/15918-62-4

202-499-6/206-238-3/-

366

Kloroform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-il acetat (dimetoksan)

828-00-2

212-579-9

369

Pirition natrij (INNM) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triklormetiltio)-4-cikloheksen-1,2-dikarboksimid (Kaptan - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2’-dihidroksi-3,3’,5,5’,6,6’-heksaklorodifenilmetan (Heksaklorofen (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(piperidinil)-2,4-pirimidindiamin 3-oksid (Minoksidil (INN)) i njegove soli

38304-91-5

253-874-2

373

3,4’,5-tribromosalicilanilid (Tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. i njezini pripravci

65497-07-6/60820-94-2

 

375

Tretinoin (INN) (Retinoična kiselina i njezine soli)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoksi-2,4-diaminobenzen (2,4-diaminoanisol – CI 76050) i njegove soli

615-05-4

210-406-1

377

1-metoksi-2,5-diaminobenzen (2,5-diaminoanisol) i njegove soli

5307-02-8

226-161-9

378

Bojilo CI 1214

3118-97-6

221-490-4

379

Bojilo CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Bojilo CI 42555 (Basic Violet 3)

Bojilo CI 42555:1

Bojilo CI 42555:2

548-62-9

467-63-0

208-953-6

207-396-6

381

Amil 4-dimetilaminobenzoat, smjesa izomera (Padimat A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amino-4-nitrofenol

99-57-0

202-767-9

384

2-amino-5-nitrofenol

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hidroksipregn-4-en-3,20-dion i njegovi esteri

80-75-1

201-306-9

386

Bojilo CI 42640 [4-[[4-(dimetilamino)fenil][4-[etil(3-sulfonatobenzil)amino]fenil]metilen]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden](etil)(3-sulfonatobenzil)amonij, natrijeva sol

1694-09-3

216-901-9

387

Bojilo CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Bojilo CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

 

389

Bojilo CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogeni sa steroidnom strukturom

 

 

391

Cirkonij i njegovi spojevi, uz iznimku tvari navedenih pod referentnim brojem 50 u Prilogu III. i cirkonijevih lakova, pigmenata ili soli bojila navedenih u Prilogu IV.

7440-67-7

231-176-9

392

Premješteno ili izbrisano

 

 

393

Acetonitril

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahidrozolin (Tetrizolin (INN)) i njegove soli

84-22-0

201-522-3

395

Hidroksi-8-kinolin i njegov sulfat, uz iznimku uporaba navedenih pod brojem 51 u Prilogu III.

148-24-3/134-31-6

205-711-1/205-137-1

396

Ditio-2,2’-bispiridin-dioksid 1,1’ (aditiv s trihidriranim magnezijevim sulfatom) – (Pirition disulfid + magnezijev sulfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Bojilo CI 12075 (Pigment Orange 5) i njegovi lakovi, pigmenti i soli

3468-63-1

222-429-4

398

Bojilo CI 45170 and CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/509-34-2

201-383-9/208-096-8

399

Lidokain (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-Epoksibutan

106-88-7

203-438-2

401

Bojilo CI 15585

5160-02-1/2092-56-0

225-935-3/218-248-5

402

Stroncijev laktat

29870-99-3

249-915-9

403

Stroncijev nitrat

10042-76-9

233-131-9

404

Stroncijev polikarboksilat

 

 

405

Pramokain (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etoksi-m-fenilenediamin i njegove soli

5862-77-1

 

407

2,4-diaminofeniletanol i njegove soli

14572-93-1

 

408

Pirokatehol (Katehol)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogalol

87-66-1

201-762-9

410

Nitrozamini, npr. dimetilnitrozoamin; nitrozodipropilamin; 2,2’-(nitrozoimino)bisetanol

62-75-9/621-64-7/1116-54-7

200-549-8/210-698-0/214-237-4

411

Sekundarni alkil- i alkanolamini i njihove soli

 

 

412

4-amino-2-nitrofenol

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilenediamin (toluen-2,6-diamin)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-Butil-3-metoksi-2,6-dinitrotoluen (Musk Ambrette)

83-66-9

201-493-7

415

Premješteno ili izbrisano

 

 

416

Stanice, tkivo ili proizvodi ljudskog podrijetla

 

 

417

3,3-bis(4-hidroksifenil)ftalid (Fenolftalein (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imidazol-4-ilakrilna kislina (Urokaninska kiselina) i njezin etilni ester

104-98-3/27538-35-8

203-258-4/248-515-1

419

Materijal kategorije 1 i 2, kako je utvrđeno člancima 4. odnosno 5. Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (3), te od njih dobiveni sastojci

 

 

420

Sirovi i rafinirani katran kamenog ugljena

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindan (mosken)

116-66-5

204-149-4

422

5-terc-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzen (mošus tibetanski)

145-39-1

205-651-6

423

Ulje korijena omana (Inula helenium L.) kada se koristi kao mirisni sastojak

97676-35-2

 

424

Benzilcijanid kada se koristi kao mirisni sastojak

140-29-4

205-410-5

425

Ciklamen alkohol kada se koristi kao mirisni sastojak

4756-19-8

225-289-2

426

Dietilmaleat kada se koristi kao mirisni sastojak

141-05-9

205-451-9

427

3,4-dihidrokumarin kada se koristi kao mirisni sastojak

119-84-6

204-354-9

428

2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid kada se koristi kao mirisni sastojak

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-dihidrogeraniol) kada se koristi kao mirisni sastojak

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dimetil-8-tert-butilkumarin kada se koristi kao mirisni sastojak

17874-34-9

241-827-9

431

Dimetil citrakonat kada se koristi kao mirisni sastojak

617-54-9

 

432

7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on (pseudometilionon) kada se koristi kao mirisni sastojak

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudoionon) kada se koristi kao mirisni sastojak

141-10-6

205-457-1

434

Difenilamin kada se koristi kao mirisni sastojak

122-39-4

204-539-4

435

Etil akrilat kada se koristi kao mirisni sastojak

140-88-5

205-438-8

436

Apsolut iz lišća smokve (Ficus carica L.) kada se koristi kao mirisni sastojak

68916-52-9

 

437

trans-2-heptenal kada se koristi kao mirisni sastojak

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-heksenal dietilacetal kada se koristi kao mirisni sastojak

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-heksenal dimetilacetal kada se koristi kao mirisni sastojak

18318-83-7

242-204-4

440

Hidroabietilni alkohol kada se koristi kao mirisni sastojak

13393-93-6

236-476-3

441

6-izopropil-2-dekahidronaftalenol kada se koristi kao mirisni sastojak

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoksikumarin kada se koristi kao mirisni sastojak

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metokisfenil)-3-buten-2-on (anisiliden aceton) kada se koristi kao mirisni sastojak

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoksifenil)-1-penten-3-on (alfa-metilanisilidenaceton) kada se koristi kao mirisni sastojak

104-27-8

203-190-5

445

Metil trans-2-butenoat kada se koristi kao mirisni sastojak

623-43-8

210-793-7

446

7-metilkumarin kada se koristi kao mirisni sastojak

2445-83-2

219-499-3

447

5-metil-2,3-heksandion (acetil izovaleril) kada se koristi kao mirisni sastojak

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentilidencikloheksanon kada se koristi kao mirisni sastojak

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on (pseudo-izometil jonon) kada se koristi kao mirisni sastojak

1117-41-5

214-245-8

▼M1

450

Verbena esencijalna ulja (Lippia citriodora Kunth.) i derivati, osim koncentrata kada se koriste kao mirisni sastojak

8024-12-2

285-515-0

▼B

451

Premješteno ili izbrisano

 

 

452

6-(2-Kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan

37894-46-5

253-704-7

453

Kobaltov diklorid

7646-79-9

231-589-4

454

Kobaltov sulfat

10124-43-3

233-334-2

455

Niklov monoksid

1313-99-1

215-215-7

456

Diniklov trioksid

1314-06-3

215-217-8

457

Niklov dioksid

12035-36-8

234-823-3

458

Triniklov disulfid

12035-72-2

234-829-6

459

Niklov tetrakarbonil

13463-39-3

236-669-2

460

Niklov sulfid

16812-54-7

240-841-2

461

Kalijev bromat

7758-01-2

231-829-8

462

Ugljični monoksid

630-08-0

211-128-3

463

1,3-butadien, vidjeti također unose 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Izobutan, ako sadrži ≥ 0,1 % m/m butadiena

75-28-5

200-857-2

465

Butan, ako sadrži ≥ 0,1 % m/m butadiena

106-97-8

203-448-7

466

Plinovi (naftni), C3-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68131-75-9

268-629-5

467

Otpadni plin (naftni), frakcionirana apsorpcija, katalitički krekiranog destilata i benzene, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68307-98-2

269-617-2

468

Otpadni plin (naftni), frakcionirani stabilizator katalitički polimeriziranih benzena, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68307-99-3

269-618-8

469

Otpadni plin (naftni), frakcionirani stabilizator katalitički reformiranog benzina, bez vodikovog sulfida, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-00-9

269-619-3

470

Otpadni plin (naftni), striper za obradu krekiranog destilata vodikom, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-01-0

269-620-9

471

Otpadni plin (naftni), apsorber katalitički krekiranog plinskog ulja, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-03-2

269-623-5

472

Otpadni plin (naftni), postrojenje za rekuperaciju plina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-04-3

269-624-0

473

Otpadni plin (naftni), postrojenje za rekuperaciju plina, deetanizer, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-05-4

269-625-6

474

Otpadni plin (naftni), frakcionator hidrodesulfuriziranog destilata i hidrodesulfuriziranog benzina, bez kiselina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-06-5

269-626-1

475

Otpadni plin (naftni), striper hidrodesulfuriziranog vakuumskog plinskog ulja, bez vodikovog sulfida, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-07-6

269-627-7

476

Otpadni plin (naftni), stabilizator frakcionacije izomernog benzina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-08-7

269-628-2

477

Otpadni plin (naftni), stabilizator lakog primarnog benzina, bez vodikovog sulfida, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-09-8

269-629-8

478

Otpadni plin (naftni), hidrodesulfurizirani primarni destilat, bez vodikovog sulfida, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-10-1

269-630-3

479

Otpadni plin (naftni), propan-propilen sirovina za alkilaciju iz deetanizera, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-11-2

269-631-9

480

Otpadni plin (naftni), hidrodesulfurizirano vakuumsko plinsko ulje, bez vodikovog sulfida, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68308-12-3

269-632-4

481

Plinovi (naftni), katalizirani krekirani vršni produkti, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68409-99-4

270-071-2

482

Alkani, C1-2, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68475-57-0

270-651-5

483

Alkani, C2-3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68475-58-1

270-652-0

484

Alkani, C3-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68475-59-2

270-653-6

485

Alkani, C4-5, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68475-60-5

270-654-1

486

Loživi plinovi, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-26-6

270-667-2

487

Loživi plinovi, destilati nafte, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-29-9

270-670-9

488

Ugljikovodici, C3-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-40-4

270-681-9

489

Ugljikovodici, C4-5, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-42-6

270-682-4

490

Ugljikovodici, C2-4, bogati s C3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-49-3

270-689-2

491

Naftni plinovi, ukapljeni, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-85-7

270-704-2

492

Naftni plinovi, ukapljeni, slađeni, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68476-86-8

270-705-8

493

Plinovi (naftni), C3-4, bogati izobutanom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-33-8

270-724-1

494

Destilati (naftni), C3-6, bogati piperilenom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-35-0

270-726-2

495

Plinovi (naftni), sirovina aminskog sustava, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-65-6

270-746-1

496

Plinovi (naftni), iz hidrodesulfurizacije benzena, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-66-7

270-747-7

497

Plinovi (naftni), iz reciklirajućeg toka pri proizvodnji benzena, bogati vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-67-8

270-748-2

498

Plinovi (naftni), mješavina ulja, bogati vodikom i dušikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-68-9

270-749-8

499

Plinovi (naftni), vršni produkt splitera butana, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-69-0

270-750-3

500

Plinovi (naftni), C2-3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-70-3

270-751-9

501

Plinovi (naftni), katalitički krekirano plinsko ulje, produkti s dna depropanizera, bogati C4, bez kiselina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-71-4

270-752-4

502

Plinovi (naftni), katalitički krekiranog plinskog ulja, produkti s dna depropanizera, bogati C3-5, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-72-5

270-754-5

503

Plinovi (naftni), katalitički krekirani benzen, produkti s vrha depropanizera, bogati C3, bez kiselina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-73-6

270-755-0

504

Plinovi (naftni), katalitički kreking, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-74-7

270-756-6

505

Plinovi (naftni), katalitički kreking, bogati C1-5, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-75-8

270-757-1

506

Plinovi (naftni), katalitički polimerizirana frakcija s vrha stabilizatora, bogati C2-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-76-9

270-758-7

507

Plinovi (naftni), vršni produkti stripera katalitički reformiranog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-77-0

270-759-2

508

Plinovi (naftni), katalitički reforming, bogati C1-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-79-2

270-760-8

509

Plinovi (naftni), reciklirani tok katalitičkog reforminga frakcije C6-8, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-80-5

270-761-3

510

Plinovi (naftni), frakcija C6-8 iz katalitičkog reforminga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-81-6

270-762-9

511

Plinovi (naftni), reciklirani tok katalitičkog reforminga frakcije C6-8, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-82-7

270-763-4

512

Plinovi (naftni), C3-5 sirovina za oleinsko-parafinsku alkilaciju, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-83-8

270-765-5

513

Plinovi (naftni), povratni tok C2, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-84-9

270-766-0

514

Plinovi (naftni), bogati C4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-85-0

270-767-6

515

Plinovi (naftni), vršnu produkti deetanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-86-1

270-768-1

516

Plinovi (naftni), vršni produkti deizobutanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-87-2

270-769-7

517

Plinovi (naftni), suhi depropaniz, bogati propenom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-90-7

270-772-3

518

Plinovi (naftni), vršni produkt depropanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-91-8

270-773-9

519

Plinovi (naftni), suhi-kiseli, iz plinsko-koncentracijske jedinice, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-92-9

270-774-4

520

Plinovi (naftni), plinsko-koncentracijski reapsorber destilacije, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-93-0

270-776-5

521

Plinovi (naftni), vršni produkti depropanizera pogona za rekuperaciju plina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-94-1

270-777-0

522

Plinovi (naftni), sirovina za Girbatol jedinicu, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-95-2

270-778-6

523

Plinovi (naftni), iz apsorbera vodika, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-96-3

270-779-1

524

Plinovi (naftni), bogati vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-97-4

270-780-7

525

Plinovi (naftni), reciklirajući tok smjese ulja obrađene vodikom, bogati vodikom i dušikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-98-5

270-781-2

526

Plinovi (naftni), frakcionator izomernog benzina, bogat C4, bez vodikovog sulfida, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68477-99-6

270-782-8

527

Plinovi (naftni), reciklirajući tok, bogati vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-00-2

270-783-3

528

Plinovi (naftni), dodavanje reformeru, bogati vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-01-3

270-784-9

529

Plinovi (naftni), reforming, obrada vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-02-4

270-785-4

530

Plinovi (naftni), reforming, obrada vodikom, bogati vodikom i metanom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-03-5

270-787-5

531

Plinovi (naftni), dodavanje u pogonu za reforming i obradu vodikom, bogati vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-04-6

270-788-0

532

Plinovi (naftni), destilacija produkata termičkog krekiranja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68478-05-7

270-789-6

533

Otpadni plin (naftni), izbistreno ulje iz katalitičkog krekinga i termički krekirani ostatak vakuumske frakcionacije refluksnog toka, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-21-7

270-802-5

534

Otpadni plin (naftni), stabilizacijski apsorber katalitički krekiranog benzina ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-22-8

270-803-0

535

Otpadni plin (naftni), kombinirani frakcionator produkata katalitičkog krekinga, katalitičkog reforminga i hidrodesulfurizacije, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-24-0

270-804-6

536

Otpadni plin (naftni), refrakcionacijski apsorber za produkte katalitičkog krekinga, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-25-1

270-805-1

537

Otpadni plin (naftni), frakcionirani stabilizator za katalitički reformirani benzin, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-26-2

270-806-7

538

Otpadni plin (naftni), separator za katalitički reformirani benzin, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-27-3

270-807-2

539

Otpadni plin (naftni), stabilizator a katalitiči reformiranog benzina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-28-4

270-808-8

540

Otpadni plin (naftni), separator za obradu krekiranog destilata vodikom, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-29-5

270-809-3

541

Otpadni plin (naftni), separator za hidrodesulfurizirani primarni benzin, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-30-8

270-810-9

542

Otpadni plin (naftni), miješani protok postrojenja za zasićeni plin, bogat C4, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-32-0

270-813-5

543

Otpadni plin (naftni), postrojenje za rekuperaciju zasićenog plina, bogat C1-2, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-33-1

270-814-0

544

Otpadni plin (naftni), termički kreking vakuum ostataka, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68478-34-2

270-815-6

545

Ugljikovodici, bogati C3-4, destilat nafte, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68512-91-4

270-990-9

546

Plinovi (naftni), vršni produkti stabilizatora za katalitički reformirani primarni benzin, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-14-4

270-999-8

547

Plinovi (naftni), deheksanizer primarnog benzina punog područja vrenja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-15-5

271-000-8

548

Plinovi (naftni), depropanizer hidrokrekinga, bogati ugljikovodicima, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-16-6

271-001-3

549

Plinovi (naftni), stabilizator lakog primarnog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-17-7

271-002-9

550

Plinovi (naftni), reformirani efluent iz visoko-tlačne isparne posude, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-18-8

271-003-4

551

Plinovi (naftni), reformirani efluent iz nisoko-tlačne isparne posude, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-19-9

271-005-5

552

Ostaci (naftni), spliter alkilacije, bogati C4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68513-66-6

271-010-2

553

Ugljikovodici, C1-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68514-31-8

271-032-2

554

Ugljikovodici, C1-4, slađeni, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68514-36-3

271-038-5

555

Plinovi (naftni), plin iz raf. destilacije, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68527-15-1

271-258-1

556

Ugljikovodici, C1-3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68527-16-2

271-259-7

557

Ugljikovodici, C1-4, frakcija debutanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68527-19-5

271-261-8

558

Plinovi (naftni), vršni produkti depentanizera jedinice za obradu benzena vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68602-82-4

271-623-5

559

Plinovi (naftni), C1-5, vlažni, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68602-83-5

271-624-0

560

Plinovi (naftni), sekundarni apsorber, vršni produkti frakcionatora fluidiziranog katalitičkog krekinga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68602-84-6

271-625-6

561

Ugljikovodici, C2-4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68606-25-7

271-734-9

562

Ugljikovodici, C3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68606-26-8

271-735-4

563

Plinovi (naftni), sirovina za alkilaciju, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68606-27-9

271-737-5

564

Plinovi (naftni), frakcije s dna depropanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68606-34-8

271-742-2

565

Naftni produkti, rafinerijski plinovi, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68607-11-4

271-750-6

566

Plinovi (naftni), iz niskotlačnog separatora za hidrokrekiranje, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68783-06-2

272-182-1

567

Plinovi (naftni), rafinerijska mješavina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68783-07-3

272-183-7

568

Plinovi (naftni), katalitički kreking, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68783-64-2

272-203-4

569

Plinovi (naftni), C2-4, slađeni, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68783-65-3

272-205-5

570

Plinovi (naftni), rafinerijski, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68814-67-5

272-338-9

571

Plinovi (naftni), iz separatora produkata platforminga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68814-90-4

272-343-6

572

Plinovi (naftni), iz depentanizerskog stabilizatora kiselog petroleja, obrađenog vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68911-58-0

272-775-5

573

Plinovi (naftni), iz isparne posude kiselog petroleja, obrađenog vodikom, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68911-59-1

272-776-0

574

Plinovi (naftni), iz frakcionatora sirove nafte, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68918-99-0

272-871-7

575

Plinovi (naftni), iz deheksanizera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-00-6

272-872-2

576

Plinovi (naftni), iz stripera „unifining” jedinice za desulfurizaciju destilata, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-01-7

272-873-8

577

Plinovi (naftni), iz frakcionatora fluidiziranog katalitičkog krekinga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-02-8

272-874-3

578

Plinovi (naftni), iz sekundarnog apsorbera, pročišćivač plinova iz fluidiziranog katalitičkog krekinga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-03-9

272-875-9

579

Plinovi (naftni), iz stripera jedinice za hidrodesulfurizaciju teškog destilata, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-04-0

272-876-4

580

Plinovi (naftni), laki primarni benzin iz stabilizatora frakcionacije, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-05-1

272-878-5

581

Plinovi (naftni), iz stripera „unifining” jedinice za desulfurizaciju benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-06-2

272-879-0

582

Plinovi (naftni), iz stabilizatora platforminga, frakcioniranje lakog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-07-3

272-880-6

583

Plinovi (naftni), iz predisparne kolone, destilacija sirove nafte, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-08-4

272-881-1

584

Plinovi (naftni), iz katalitičkog reforminga primarnog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-09-5

272-882-7

585

Plinovi (naftni), iz stabilizatora za primarnu destilaciju, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-10-8

272-883-2

586

Plinovi (naftni), iz katranskog stripera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-11-9

272-884-8

587

Plinovi (naftni), iz „unifining” stripera, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-12-0

272-885-3

588

Plinovi (naftni), vršni produkti splitera fluidiziranog katalitičkog krekinga, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68919-20-0

272-893-7

589

Plinovi (naftni), iz debutanizera katalitički krekiranog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68952-76-1

273-169-3

590

Otpadni plin (nafta), stabilizator katalitički krekiranog destilata i benzina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68952-77-2

273-170-9

591

Otpadni plin (naftni), iz separatora za katalitički desulfurizirani benzin, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68952-79-4

273-173-5

592

Otpadni plin (naftni), hidrodesulfurizacija primarnog benzina, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68952-80-7

273-174-0

593

Otpadni plin (naftni), iz apsorbera za termički krekiran destilat, plinsko ulje i benzin, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68952-81-8

273-175-6

594

Otpadni plin (naftni), stabilizator frakcionacije termički krekiranog ugljikovodika, naftni koking, ako sadrži > 0,1 % m/m butadiena

68952-82-9

273-176-1

595

Plinovi (naftni), laki parno krekirani, koncentrirani u butadienu, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68955-28-2

273-265-5

596

Plinovi (naftni), iz sekundarnog apsorbera, vršni proizvodi frakcionacije fluidiziranog katalitičkog krekinga i desulfurizacije plinskog ulja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68955-33-9

273-269-7

597

Plinovi (naftni), vršni proizvodi stabilizatora katalitičkog reforming primarnog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68955-34-0

273-270-2

598

Plinovi (naftni), destilacija sirove nafte i katalitički kreking, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

68989-88-8

273-563-5

599

Ugljikovodici, C4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

87741-01-3

289-339-5

600

Alkani, C1-4, bogati C3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

90622-55-2

292-456-4

601

Plinovi (naftni), iz dietanolanimskog pročistača plinskog ulja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-15-3

295-397-2

602

Plinovi (naftni), efluent hidrodesulfurizacije plinskog ulja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-16-4

295-398-8

603

Plinovi (naftni), hidrodesulfurizacijsko čišćenje plinskog ulja, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-17-5

295-399-3

604

Plinovi (naftni), iz isparne posude efluenta jedinice za hidrogenaciju, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-18-6

295-400-7

605

Plinovi (naftni), ostatak visokotlačnog parnog krekinga teškog benzina, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-19-7

295-401-2

606

Plinovi (naftni), „visbreaking” ostaci, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-20-0

295-402-8

607

Plinovi (naftni), parno krekirani, bogati C3, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-22-2

295-404-9

608

Ugljikovodici, C4, parno krekirani destilat, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-23-3

295-405-4

609

Naftni plinovi, ukapljeni, slađeni, frakcija C4, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

92045-80-2

295-463-0

610

Ugljikovodici, C4, bez 1,3-butadiena i izobutena, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

95465-89-7

306-004-1

611

Rafinati (naftni), parno krekirana frakcija C4 nakon ekstrakcije s bakrovima amonijevim acetatom, C3-5 i nezasićeni C3-5, ako sadrže > 0,1 % m/m butadiena

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]krizen (= benzo[a]piren)

50-32-8

200-028-5

613

Smola, katran kamenog ugljena-nafta, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

68187-57-5

269-109-0

614

Destilati (ugljen-nafta), aromati s kondenziranim prstenovima, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

68188-48-7

269-159-3

615

Premješteno ili izbrisano

 

 

616

Premješteno ili izbrisano

 

 

617

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, bez acenaftena, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90640-85-0

292-606-9

618

Smola, katran kamenog ugljena, niskotemperaturna, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-57-1

292-651-4

619

Smola, katran kamenog ugljena, niskotemperaturna, toplinski obrađena, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-58-2

292-653-5

620

Smola, katran kamenog ugljena, niskotemperaturna, oksidirana, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90669-59-3

292-654-0

621

Ostaci ekstrakcije (ugljen), smeđi, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

91697-23-3

294-285-0

622

Parafinski voskovi (ugljen), visokotemperaturni katran smeđeg ugljena, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92045-71-1

295-454-1

623

Parafinski voskovi (ugljen), visokotemperaturni katran smeđeg ugljena, obrađeni vodikom, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92045-72-2

295-455-7

624

Otpadne krutine, koking ugljen-katranska smola, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92062-34-5

295-549-8

625

Smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna, sekundarna, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-13-3

302-650-3

626

Ostaci (ugljen), ekstrakcija tekućim otapalima, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-46-2

302-681-2

627

Tekućine ugljena, ekst. otopina tekućeg otapala, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-47-3

302-682-8

628

Tekućine ugljena, ekstrakcija tekućim otapalima, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

94114-48-4

302-683-3

629

Parafinski voskovi (ugljen), visokotemperaturni katran smeđeg ugljena, obrađen ugljikom, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-76-6

308-296-6

630

Parafinski voskovi (ugljen), visokotemperaturni katran smeđeg ugljena, obrađen glinom, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-77-7

308-297-1

631

Parafinski voskovi (ugljen), visokotemperaturni katran smeđeg ugljena, obrađen silicijevom kiselinom, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

97926-78-8

308-298-7

632

Apsorpcijska ulja, bicikloaromatska i heterociklička ugljikovodična frakcija, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101316-45-4

309-851-5

633

Aromatski ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polietilenpolipropilen, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-74-5

309-956-6

634

Aromatski ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polietilen, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-75-6

309-957-1

635

Aromatični ugljikovodici, C20-28, policiklički, dobiveni pirolizom mješavine ugljen-smola kamenog ugljena-polistiren, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

101794-76-7

309-958-7

636

Smola, katran kamenog ugljena, visokotemperaturna, toplinski obrađena, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenz[a,h]antracen

53-70-3

200-181-8

638

Benz[a]antracen

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]piren

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluoranten

205-82-3

205-910-3

641

Benz(e)acefenantrilen

205-99-2

205-911-9

642

Benzo(k)fluoranten

207-08-9

205-916-6

643

Krizen

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropan

75-26-3

200-855-1

645

Trikloroetilen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-kloropropan

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-ol

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dikloropropan-2-ol

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triklorotoluen

98-07-7

202-634-5

650

α-klorotoluen (benzil klorid)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetan

106-93-4

203-444-5

652

Heksaklorobenzen

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetilen (vinil bromid)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diklorobut-2-buten

764-41-0

212-121-8

655

Metloksiran (propilen oksid)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoksietil)benzen (stiren oksid)

96-09-3

202-476-7

657

1-kloro-2,3-epoksipropan (epiklorohidrin)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-kloro-2,3-epoksipropan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epoksi-3-fenoksipropan (fenilglicidil eter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoksipropan-1-ol (glicidol)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoksi-1-propanol

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-bioksiran (1,2:3,4-diepoksibutan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1-il) metil]oksiran; epoksikonazol

133855-98-8

406-850-2

664

Klorometil metil eter

107-30-2

203-480-1

665

2-metoksietanol i njegov acetat (2-metoksietil acetat)

109-86-4/110-49-6

203-713-7/203-772-9

666

2-etoksietanol i njegov acetat (2-etoksietil acetat)

110-80-5/111-15-9

203-804-1/203-839-2

667

Oksibis[klorometan], bis (klorometil) eter

542-88-1

208-832-8

668

2-metoksipropanol

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolakton

57-57-8

200-340-1

670

Dimetilkarbamoil klorid

79-44-7

201-208-6

671

Uretan (etil karbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Premješteno ili izbrisano

 

 

673

Premješteno ili izbrisano

 

 

674

Metoksioctena kiselina

625-45-6

210-894-6

675

Dibutil ftalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-metoksietil) eter (dimetoksidiglikol)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-etilheksil) ftalat (dietilheksil ftalat)

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-metoksietil) ftalat

117-82-8

204-212-6

679

2-metoksipropil acetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-etilheksil[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]-metil]tio]acetat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrilamid, osim ako nije drukčije navedeno na drugome mjestu u ovoj Uredbi

79-06-1

201-173-7

682

Akrilonitril

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropan

79-46-9

201-209-1

684

Dinozeb, njegove soli i esteri, uz iznimku onih navedenih na drugome mjestu u ovome popisu

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanisol

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenil

92-93-3

202-204-7

687

2,4 Dinitrotoluen;

Dinitrotoluen, tehnički čist

121-14-2/25321-14-6

204-450-0/246-836-1

688

Binapakril

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluen

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dinitrotoluen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dinitrotoluen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dinitrotoluen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dinitrotoluen

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterb, njegove soli i esteri

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

698

Premješteno ili izbrisano

 

 

699

Diazometan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraaminoantrakinon (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Premješteno ili izbrisano

 

 

702

1-metil-3-nitro-1-nitrozogvanidin

70-25-7

200-730-1

703

Premješteno ili izbrisano

 

 

704

Premješteno ili izbrisano

 

 

705

4,4′-metilendianilin

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen) dianilin hidroklorid

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidin

838-88-0

212-658-8

708

o-anisidin

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetoksibenzidin (orto-dianizidin) i njegove soli

119-90-4

204-355-4

710

Premješteno ili izbrisano

 

 

711

Azo boje na bazi o-dianizidina

 

 

712

3,3′-diklorobenzidin

91-94-1

202-109-0

713

Benzidin dihidroklorid

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev sulfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diklorobenzidin dihidroklorid

612-83-9

210-323-0

716

Benzidin sulfat

21136-70-9

244-236-4

717

Benzidin acetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3′-diklorobenzidin divodikov bis(sulfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-diklorobenzidin sulfat

74332-73-3

277-822-3

720

Azo boje na bazi benzidina

 

 

721

4,4′-bi-o-toluidin (orto-tolidin)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidin dihidroklorid

612-82-8

210-322-5

723

[3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]diamonijev bis(vodikov sulfat)

64969-36-4

265-294-7

724

4,4′-bi-o-toluidin sulfat

74753-18-7

277-985-0

725

Bojila na bazi o-tolidina

 

611-030-00-4

726

Bifenil-4-ilamin (4-aminobifenil) i njegove soli

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzen

103-33-3

203-102-5

728

(Metil-ONN-azoksi)metil acetat

592-62-1

209-765-7

729

Cikloheksimid

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridin

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tion (etilen tiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furan

110-00-9

203-727-3

733

Aziridin

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafol

2425-06-1

219-363-3

735

Karbadoks

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioksazin

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butil

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazol

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion (TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Tioacetamid

62-55-5

200-541-4

743

Premješteno ili izbrisano

 

 

744

Formamid

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetamid

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformamid

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dimetilacetamid

127-19-5

204-826-4

748

Heksametil-fosforni triamid

680-31-9

211-653-8

749

Dietil sulfat

64-67-5

200-589-6

750

Dimetil sulfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansulton

1120-71-4

214-317-9

752

Dimetilsulfamoil-klorid

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfalat

95-06-7

202-388-9

754

Smjesa: 4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol i 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-1H-1,2,4-triazol

 

403-250-2

755

(+/–)-tetrahidrofurfuril –(R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-(fenilazo) fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril

85136-74-9-

400-340-3

757

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-diil)bis[(amino-1-metiletil)amonij] format

108225-03-2

402-060-7

758

Trinatrijev [4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O’,O″,O″′] bakar(II)

 

413-590-3

759

Smjesa: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i N-[2,3-bis-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid i metakrilamid i 2-metil-N-(2-metilakriloilaminometoksimetil)-akrilamid i N-(2,3-dihidroksipropoksimetil)-2-metilakrilamid

 

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S i 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion (teroksiron)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionit

12510-42-8

650-012-00-0

762

Azbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Nafta

8002-05-9

232-298-5

764

Destilati (naftni), teški, hidrokrekirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-76-0

265-077-7

765

Destilati (naftni), teški, parafinski, rafinirani otapalom., ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Destilati (naftni), laki, parafinski, rafinirani otapalom., ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Ostatna ulja (naftna), deasfaltirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Destilati (naftni), teški, naftenski, rafinirani otapalom., ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Destilati (naftni), laki, naftenski, rafinirani otapalom., ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Ostatna ulja (naftna), rafinirani otapalom., ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Destilati (naftni), teški, parafinski, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-36-5

265-137-2

772

Destilati (naftni), laki, parafinski, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-37-6

265-138-8

773

Ostatna ulja (naftna), obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-41-2

265-143-5

774

Destilati (naftni), teški, naftenski, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Destilati (naftni), laki, naftenski, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Destilati (naftni), teški, naftenski, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Destilati (naftni), laki, naftenski, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Destilati (naftni), teški, parafinski, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta

64742-54-7

265-157-1

779

Destilati (naftni), laki, parafinski, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-55-8

265-158-7

780

Destilati (naftni), laki, parafinski, deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Ostatna ulja (naftna), hidroobrađena ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Ostatna ulja (naftna), deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Destilati (naftni), teški, naftenski, deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Destilati (naftni), laki, naftenski, deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Destilati (naftni), teški, parafinski, deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenska ulja (naftna), teška, katalitički deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenska ulja (naftna), laka, katalitički deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-69-4

265-173-9

789

Parafinska ulja (naftna), teška, katalitički deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Parafinska ulja (naftna), laka, katalitički deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenska ulja (naftna), teška, složeno deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenska ulja (naftna), laka, složeno deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Ekstrakti (naftni), teško naftensko destilatno otapalo, koncentrirano aromatima, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68783-00-6

272-175-3

794

Ekstrakti (naftni), teško parafinsko destilatno otapalo rafinirano otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Ekstrakti (naftni), teški parafinski destilati, deasfaltirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Maziva ulja (naftna), C20-50, hidroobrađena, neutralna, na bazi ulja, visokog viskoziteta, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Maziva ulja (naftna), C15-30, hidroobrađena, neutralna, na bazi ulja, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Maziva ulja (naftna), C20-50, hidroobrađena, neutralna, na bazi ulja, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Maziva ulja, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Destilati (nafta), teški, parafinski složeno deparafinirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Destilati (nafta), laki, parafinski, složeno deparafinirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Destilati (nafta), teški, parafinski, deparafinirani otapalom, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Ugljikovodici, C20-50, teški, parafinski, deparafinirani otapalom, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Destilati (nafta), laki, parafinski, deparafinirani otapalom, obrađeni glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Destilati (nafta), laki, parafinski, deparafinirani otapalom, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Ekstrakti (naftni), teško naftensko destilatno otapalo, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Ekstrakti (naftni), teško parafinsko destilatno otapalo, hidroobrađeno, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-08-0

292-632-0

808

Ekstrakti (naftni), lako parafinsko destilatno otapalo, hidroobrađeno, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90641-09-1

292-633-6

809

Uljni ostaci (naftni), hidroobrađeni, deparafinirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Ostatna ulja (naftna), katalitički deparafinirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Destilati (naftni), teški, parafinski, deparafinirani, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Destilati (naftni), laki, parafinski, deparafinirani, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Destilati (naftni), hidrokrekirani, rafinirani otapalom, deparafinirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Destilati (naftni), laki, naftenski, rafinirani otapalom, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Ekstrakti (naftni), lako parafinsko destilatno otapalo, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995- 73-2

295-335-4

816

Ekstrakti (naftni), lako naftensko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Ekstrakti (naftni), lako parafinsko destilatno otapalo, obrađeno kiselinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-76-5

295-339-6

818

Ekstrakti (naftni), lako parafinsko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-77-6

295-340-1

819

Ekstrakti (naftni), lako vakuum plinsko uljno otapalo, hidroobrađenoi, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), hidroobrađena, ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Maziva ulja (naftna), C17-35, ekstrahirana otapalom, deparafinirana, hidroobrađena, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-42-6

295-423-2

822

Maziva ulja (naftna), hidrokrekirana, nearomatska, deparafinirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Ostatna ulja (naftna), hidrokrekirana, obrađena kiselinom, deparafinirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Parafinska ulja (naftna), rafinirana otapalom, deparafinirana, teška, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Ekstrakti (naftni), teško parafinsko destilatno otapalo, obrađeno glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

92704-08-0

296-437-1

826

Maziva ulja (naftna), bazna ulja, parafinska, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Ekstrakti (naftni), teško naftensko destilatno otapalo, hidrodesulfurizirano, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Ekstrakti (naftni), teško parafinsko destilatno otapalo, deparafinirano otapalom, hidrodesulfurizirano, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Ugljikovodici, hidrokrekirani parafinski ostaci destilacije, deparafinirani otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), obrađena kiselinom, ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), obrađena glinom, ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Ugljikovodici, C20-50, vakuumski destilat hidrogenacije ostataka ulja, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

93924-61-9

300-257-1

833

Destilati (naftni), rafinirani otapalom, hidroobrađeni, teški, hidrogenirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Destilati (naftni), rafinirani otapalom, hidrokrekirani, laki, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-09-2

305-589-0

835

Maziva ulja (naftna), C18-40, deparafinirana otapalom, hidrokrekirana, destilatne baze, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Maziva ulja (naftna), C18-40, deparafinirana otapalom, hidrogenirana, rafinatne baze, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Ugljikovodici, C13-30, bogati aromatima, naftenski destilat ekstrahiran otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Ugljikovodici, C16-32, bogati aromatima, naftenski destilat ekstrahiran otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Ugljikovodici, C37-68, deparafinirani, deasfaltirani vakuumski ostaci destilacije, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Ugljikovodici, C37-65, deasfaltirani vakuumski ostaci destilacije, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Destilati (naftni), hidrokrekirani, rafinirani otapalom, laki, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Destilati (naftni), rafinirani otapalom, hidrogenirani, teški, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Maziva ulja (naftna), C18-27, hidrokrekirana, deparafinirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97488-95-4

307-034-8

844

Ugljikovodici, C17-30, ostatak atmosferske destilacije hidroobrađeni i deasfaltiran otapalom, laka frakcija destilacije, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Ugljikovodici, C17-40, ostatak destilacije hidroobrađeni i deasfaltirani otapalom, vakuumska laka frakcija destilacije, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Ugljikovodici, C13-27, ekstrahirani otapalom, laki, naftenski, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Ugljikovodici, C14-29, ekstrahirani otapalom, laki, naftenski, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97722-10-6

307-760-5

848

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), obrađena ugljikom, ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Uljna frakcija ostatka deparafinacije baznog ulja-brajtštoka (nafta), obrađena silicijskom kiselinom, ako sadrži > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Ugljikovodici, C27-42, dearomatizirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Ugljikovodici, C17-30, destilati hidroobrađeni, laka frakcija destilacije, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Ugljikovodici, C27-45, naftenska vakuumska destilacija, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Ugljikovodici, C27-45, dearomatizirani, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Ugljikovodici, C20-58, hidroobrađeni, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Ugljikovodici, C27-42, naftenski, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Ekstrakti (naftni), lako parafinski destilatno otapalo, obrađeno ugljikom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Ekstrakti (naftni), lako parafinski destilatno otapalo, obrađeno glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Ekstrakti (naftni), lako vakuum plinsko uljno otapalo, obrađeno ugljikom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Ekstrakti (naftni), lako vakuum plinsko uljno otapalo, obrađeno glinom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Ostatna ulja (naftna), obrađena ugljikom, deparafinirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Ostatna ulja (naftna), obrađena glinom, deparafinirana otapalom, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Maziva ulja (naftna), C> 25, ekstrahirana otapalom, deasfaltirana, deparafinirana, hidrogenirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-69-2

309-874-0

863

Maziva ulja (naftna), C17-32, ekstrahirana otapalom, deparafinirana, hidrogenirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Maziva ulja (naftna), C20-35, ekstrahirana otapalom, deparafinirana, hidrogenirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Maziva ulja (naftna), C24-50, ekstrahirana otapalom, deparafinirana, hidrogenirana, ako sadrže > 3 % m/m ekstrakta DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Destilati (naftni), slađena srednja frakcija, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64741-86-2

265-088-7

867

Plinska ulja (naftna), rafinirana otapalom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedena nije kancerogena

64741-90-8

265-092-9

868

Destilati (naftni), srednja frakcija rafinirana otapalom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64741-91-9

265-093-4

869

Plinska ulja (naftna), obrađena kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedena nije kancerogena

64742-12-7

265-112-6

870

Destilati (naftni), srednja frakcija obrađena kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-13-8

265-113-1

871

Destilati (naftni), laki, obrađeni kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-14-9

265-114-7

872

Plinska ulja (naftna), kemijski neutralizirana, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedena nije kancerogena

64742-29-6

265-129-9

873

Destilati (naftni), kemijski neutralizirana srednja frakcija, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-30-9

265-130-4

874

Destilati (naftni), srednja frakcija obrađena glinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-38-7

265-139-3

875

Destilati (naftni), srednja frakcija hidroobrađena, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-46-7

265-148-2

876

Plinska ulja (naftna), hidrodesulfurizirana, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedena nije kancerogena

64742-79-6

265-182-8

877

Destilati (naftni), hidrodesulfurizirana srednja frakcija, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

64742-80-9

265-183-3

878

Destilati (naftni), ostatak iz frakcionatora za katalitički reforming, s visokim vrelištem, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

68477-29-2

270-719-4

879

Destilati (naftni), ostatak iz frakcionatora za katalitički reforming, sa srednjim vrelištem, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

68477-30-5

270-721-5

880

Destilati (naftni), ostatak iz frakcionatora za katalitički reforming, s niskim vrelištem, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

68477-31-6

270-722-0

881

Alkani, C12-26, razgranati i linearni, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

90622-53-0

292-454-3

882

Destilati (naftni), visoko rafinirana srednja frakcija, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

90640-93-0

292-615-8

883

Destilati (naftni), iz katalitičkog reforminga, teški aromatski koncentrat, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

91995-34-5

295-294-2

884

Plinsko ulje, parafinsko, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizvedeno nije kancerogena

93924-33-5

300-227-8

885

Benzin (nafta), hidrodesulfurizirana teška frakcija, rafinirana otapalom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizvedena nije kancerogena

97488-96-5

307-035-3

886

Ugljikovodici, C16-20, srednji destilat hidroobrađen, laka frakcija destilacije, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

97675- 85-9

307-659-6

887

Ugljikovodici, C12-20, parafinski, hidroobrađeni, laka frakcija destilacije, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

97675-86-0

307-660-1

888

Ugljikovodici, C11-17, ekstrahirani otapalom, laki, naftenski, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

97722-08-2

307-757-9

889

Plinska ulja, hidroobrađena, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

97862-78-7

308-128-1

890

Destilati (naftni), obrađeni ugljikom, laki, parafinski, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

100683-97-4

309-667-5

891

Destilati (naftni), srednji parafinski, obrađeni ugljikom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

100683-98-5

309-668-0

892

Destilati (naftni), srednji parafinski, obrađeni glinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

100683-99-6

309-669-6

893

Masti za podmazivanje, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedene nije kancerogena

74869-21-9

278-011-7

894

Gač (nafta), osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

64742-61-6

265-165-5

895

Gač (nafta), obrađen kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

90669-77-5

292-659-8

896

Gač (nafta), obrađen glinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

90669-78-6

292-660-3

897

Gač (nafta), hidroobrađen, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

92062-09-4

295-523-6

898

Gač (nafta), s niskim talištem, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

92062-10-7

295-524-1

899

Gač (nafta), s niskim talištem, hidroobrađen, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

92062-11-8

295-525-7

900

Gač (nafta), s niskim talištem, obrađen ugljikom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

97863-04-2

308-155-9

901

Gač (nafta), s niskim talištem, obrađen glinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

97863-05-3

308-156-4

902

Gač (nafta), s niskim talištem, obrađen silicijskom kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

97863-06-4

308-158-5

903

Gač (nafta), obrađen ugljikom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

100684-49-9

309-723-9

904

Amorfni parafin, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

8009-03-8

232-373-2

905

Amorfni parafin (naftni), oksidiran, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

64743-01-7

265-206-7

906

Amorfni parafin (naftni), obrađen aluminijevim oksidom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

85029-74-9

285-098-5

907

Amorfni parafin (naftni), hidroobrađen, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

92045-77-7

295-459-9

908

Amorfni parafin (naftni), obrađen ugljikom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

97862-97-0

308-149-6

909

Amorfni parafin (naftni), obrađen silicijskom kiselinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

97862-98-1

308-150-1

910

Amorfni parafin (naftni), obrađen glinom, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje je proizveden nije kancerogena

100684-33-1

309-706-6

911

Destilati (naftni), laki, katalitički krekirani

64741-59-9

265-060-4

912

Destilati (naftni), srednji, katalitički krekirani

64741-60-2

265-062-5

913

Destilati (naftni), laki, termički krekirani

64741-82-8

265-084-5

914

Destilati (naftni), hidrodesulfurizirani, laki, katalitički krekirani

68333-25-5

269-781-5

915

Destilati (naftni), laka frakcija parno krekiranog benzina

68475-80-9

270-662-5

916

Destilati (naftni), krekirani destilati parno krekirane nafte

68477-38-3

270-727-8

917

Plinska ulja (naftna), parno krekirana

68527-18-4

271-260-2

918

Destilati (naftni), hidrodesulfurizirani, termički krekirana srednja frakcija

85116-53-6

285-505-6

919

Plinska ulja (naftna), termički krekirana, hidrodesulfurizirana

92045-29-9

295-411-7

920

Ostaci (naftni), od hidrogenirane parno krekiran benzin

92062-00-5

295-514-7

921

Ostaci (naftni), destilacija parno krekiranog benzina

92062-04-9

295-517-3

922

Destilati (naftni), laki, katalitički krekirani, termički degradirani

92201-60-0

295-991-1

923

Ostaci (naftni), od parno krekiranog benzina izloženog produljenom djelovanju topline

93763-85-0

297-905-8

924

Plinska ulja (naftna), laka, vakuumska, termički krekirana, hidrodesulfurizirana

97926-59-5

308-278-8

925

Destilati (naftni), srednja hidrodesulfurizirana frakcija iz koksne peći

101316-59-0

309-865-1

926

Destilati (naftni), teški, parno krekirani

101631-14-5

309-939-3

927

Ostaci (naftni), iz kolone za atmosfersku destilaciju

64741-45-3

265-045-2

928

Plinska ulja (naftna), teški vakuum

64741-57-7

265-058-3

929

Destilati (naftni), teški, katalitički krekirani

64741-61-3

265-063-0

930

Izbistrena ulja (naftna), katalitički krekirana

64741-62-4

265-064-6

931

Ostaci (naftni), iz frakcionatora za katalitički reforming

64741-67-9

265-069-3

932

Ostaci (naftni), hidrokrekirani

64741-75-9

265-076-1

933

Ostaci (naftni), termički krekirani

64741-80-6

265-081-9

934

Destilati (naftni), teški, termički krekirani

64741-81-7

265-082-4

935

Plinska ulja (naftna), hidroobrađena, u vakuumu

64742-59-2

265-162-9

936

Ostaci (naftni), iz kolone za atmosfersku destilaciju, hidrodesulfurizirani

64742-78-5

265-181-2

937

Plinska ulja (naftna), hidrodesulfurizirana, teška, u vakuumu

64742-86-5

265-189-6

938

Ostaci (naftni), parno krekirani

64742-90-1

265-193-8

939

Ostaci (naftni), iz atmosferske kolone

68333-22-2

269-777-3

940

Izbistrena ulja (naftna), hidrodesulfurizirana, katalitički krekirana

68333-26-6

269-782-0

941

Destilati (naftni), hidrodesulfurizirana, katalitički krekirana srednja frakcija

68333-27-7

269-783-6

942

Destilati (naftni), hidrodesulfurizirani, teški, katalitički krekirani

68333-28-8

269-784-1

943

Loživo ulje, ulja od ostataka primarne destilacije, s visokim sadržajem sumpora

68476-32-4

270-674-0

944

Loživo ulje, ostaci

68476-33-5

270-675-6

945

Ostaci (naftni), destilatni ostatak iz frakcionatora za katalitički reforming

68478-13-7

270-792-2

946

Ostaci (naftni), teško koksno plinsko ulje i vakuumsko plinsko ulje

68478-17-1

270-796-4

947

Ostaci (naftni), teške koksne i lake vakuumske frakcije

68512-61-8

270-983-0

948

Ostaci (naftni), lake vakuumske frakcije

68512-62-9

270-984-6

949

Ostaci (naftni), parno krekirane lake frakcije

68513-69-9

271-013-9

950

Loživo ulje, br. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Ostaci (naftni), iz postrojenja za destilaciju, s niskim sadržajem sumpora

68607-30-7

271-763-7

952

Plinska ulja (naftna), teška, iz atmosferske kolone

68783-08-4

272-184-2

953

Ostaci (naftni), iz koksnog pročišćivača, sadrže aromate s kondenziranim prstenima

68783-13-1

272-187-9

954

Destilati (naftni), ostaci nafte u vakuumu

68955-27-1

273-263-4

955

Ostaci (naftni), parno krekirani, smolasti

68955-36-2

273-272-3

956

Destilati (naftni), srednja vakuumska frakcija

70592-76-6

274-683-0

957

Destilati (naftni), laka vakuumska frakcija

70592-77-7

274-684-6

958

Destilati (naftni), u vakuumu

70592-78-8

274-685-1

959

Plinska ulja (naftna), hidrodesulfurizirana, teška, vakuumska, iz koksare

85117-03-9

285-555-9

960

Ostaci (naftni), parno krekirani, destilati

90669-75-3

292-657-7

961

Ostaci (naftni), u vakuumu, laki

90669-76-4

292-658-2

962

Loživo ulje, teško, s visokim sadržajem sumpora

92045-14-2

295-396-7

963

Ostaci (naftni), katalitički kreking

92061-97-7

295-511-0

964

Destilati (naftni), srednja frakcija, katalitički krekirani, termički degradirani

92201-59-7

295-990-6

965

Ostatna ulja (naftni)

93821-66-0

298-754-0

966

Ostaci, parno krekirani, termički obrađeni

98219-64-8

308-733-0

967

Destilati (naftni), srednji, hidrodesulfurizirani, u širokom intervalu vrelišta

101316-57-8

309-863-0

968

Destilati (naftni), laki parafinski

64741-50-0

265-051-5

969

Destilati (naftni), teški parafinski

64741-51-1

265-052-0

970

Destilati (naftni), laki naftenski

64741-52-2

265-053-6

971

Destilati (naftni), teški naftenski

64741-53-3

265-054-1

972

Destilati (naftni), teški naftenski, obrađeni kiselinom

64742-18-3

265-117-3

973

Destilati (naftni), laki naftenski, obrađeni kiselinom

64742-19-4

265-118-9

974

Destilati (naftni), teški parafinski, obrađeni kiselinom

64742-20-7

265-119-4

975

Destilati (naftni), laki parafinski, obrađeni kiselinom

64742-21-8

265-121-5

976

Destilati (naftni), teški parafinski, kemijski neutralizirani

64742-27-4

265-127-8

977

Destilati (naftni), laki parafinski, kemijski neutralizirani

64742-28-5

265-128-3

978

Destilati (naftni), teški naftenski, kemijski neutralizirani

64742-34-3

265-135-1

979

Destilati (naftni), laki naftenski, kemijski neutralizirani

64742-35-4

265-136-7

980

Ekstrakti (naftni), lako naftensko destilatno otapalo

64742-03-6

265-102-1

981

Ekstrakti (naftni), teško parafinsko destilatno otapalo

64742-04-7

265-103-7

982

Ekstrakti (naftni), lako parafinsko destilatno otapalo

64742-05-8

265-104-2

983

Ekstrakti (naftni), teško naftensko destilatno otapalo

64742-11-6

265-111-0

984

Ekstrakti (naftni), lako vakuumsko plinsko uljno otapalo

91995-78-7

295-341-7

985

Ugljikovodici, C26-55, bogati aromatima

97722-04-8

307-753-7

986

Dinatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]-bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)

573-58-0

209-358-4

987

Dinatrijev 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminofenil)azo] [1,1′-bifenil]-4-il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatrijev 3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroksinaftalen-2,7-disulfonat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidin

97-56-3

202-591-2

990

4-aminoazobenzen

60-09-3

200-453-6

991

Dinatrijev[5-[[4′-[[2,6-dihidroksi-3-[(2-hidroksi-5-sulfofenil)azo] fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicilato(4-)]kuprat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Rezorcinol diglicidil eter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilgvanidin

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklor-epoksid

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrozofenol

104-91-6

203-251-6

996

Karbendazim

10605-21-7

234-232-0

997

Alil glicidil eter

106-92-3

203-442-4

998

Kloroacetaldehid

107-20-0

203-472-8

999

Heksan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoksietoksi)etanol (dietilenglikol monometil eter; DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diklorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2-tetrafluoroetileter (Tetrakonazol ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-dihidroksiprop-2-il)fenilamino]-1,8-dihidroksi-5-nitroantrakinon

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetrakloroantrat(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)diizokinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetron

115662-06-1

405-100-1

1004

Tris(2-kloroetil) fosfat

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etoksi-2-benzimidazolanilid

120187-29-3

407-600-5

1006

Niklov dihidroksid

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetilanilin

121-69-7

204-493-5

1008

Simazin

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(ciklopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirol-1-il)-fenil)titan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N’,N’-tetraglicidil-4,4′-diamino-3,3′-dietildifenilmetan

130728-76-6

410-060-3

1011

Divanadijev pentaoksid

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklorofenol i njegove alkalijske soli

87-86-5/131-52-2/7778-73-6

201-778-6/205-025-2/231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triklorometiltio)ftalimid (Folpet ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftilanilin

135-88-6

205-223-9

1016

Ciram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzen

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazin

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-klorofenil)-1,1-dimetiluronijev trikloroacetat; monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Izoksaflutol

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Krezoksim-metil

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klordekon

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinilkarbazol

1484-13-5

216-055-0

1024

2-etilheksanska kiselina

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Morfolin-4-karbonil klorid

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozid

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaklor (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

UVCB produkti dobiveni kondenzacijom: tetrakis-hidroksimetilfosfonijevog klorida, uree i alkilamina destilirane hidrogenirane C16-18 lojne masne kiseline

166242-53-1

422-720-8

1030

Loksinil i loksinil oktanoat (ISO)

1689-83-4/3861-47-0

216-881-1/223-375-4

1031

Bromoksinil (ISO) (3,5-dibromo-4-hidroksibenzonitril) i bromoksinil heptanoat (ISO)

1689-84-5/56634-95-8

216-882-7/260-300-4

1032

2,6-dibromo-4-cijanofenil oktanoat

1689-99-2

216-885-3

1033

Premješteno ili izbrisano

 

 

1034

5-kloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-on

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomil

17804-35-2

241-775-7

1036

Klorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N’-(4-kloro-o-tolil)-N,N-dimetilformamidin monohidroklorid

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metilenbis(2-etilanilin)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinamid

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-toliloksi)metil]oksiran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-toliloksi)metil]oksiran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-epoksipropil o-tolil eter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(toliloksi)metil]oksiran, krezil glicidil eter

26447-14-3

247-711-4

1044

Di-alat

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzil 2,4-dibromobutanoat

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluorojodometan

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanat-metil

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodekakloropentaciklo[5.2.1.02,6.03,905,8]dekan (mireks)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propizamid

23950-58-5

245-951-4

1050

Butil glicidil eter

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triklorobut-1-en

2431-50-7

219-397-9

1052

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

1053

((R)-α-feniletilamonijev (-)-(1R,2S)-(1,2-epoksipropil)fosfonat monohidrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoksi-3-triklorometil-1,2,4-tiadiazol (Etridiazol - ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-Triazol

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Niklov karbonat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilurea (Izoproturon - ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

1063

Premješteno ili izbrisano

 

 

1064

5-(2,4-diokso-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroksimetiltetrahidrofuran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krotonaldehide

4170-30-3

224-030-0

1066

Heksahidrociklopenta(c)pirol-1-(1H)-amonijev N-etoksikarbonil-N-(p-olilsulfonil)azanid

 

418-350-1

1067

4,4′-karbonimidoilbis[N,N-dimetilanilin] i njegove soli

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Toluidin klorid

540-23-8

208-740-8

1070

Toluidin sulfat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-butilfenil)etanol

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Klordan, čisti

57-74-9

200-349-0

1074

Heksan-2-on (metil butil keton)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetamid

60-35-5

200-473-5

1077

N-cikloheksil-N-metoksi-2,5-dimetil-3-furamid (Furmecikloks -ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′- izobutiletilidendifenol

6807-17-6

401-720-1

1080

Klordimeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrol

61-82-5

200-521-5

1082

Karbaril

63-25-2

200-555-0

1083

Destilati (naftni), laki, hidrokrekirani

64741-77-1

265-078-2

1084

1-etil-1-metilmorfolinov bromid

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-klorofenil)-(4-metoksi-3-nitrofenil)metanon

66938-41-8

423-290-4

1086

Goriva, dizel, osim ako je poznata čitava povijest rafiniranja i ako je moguće dokazati da tvar od koje su proizvedeni nije kancerogena

68334-30-5

269-822-7

1087

Loživo ulje, br. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Loživo ulje, br. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Goriva, dizel, br. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanol

69094-18-4

412-380-9

1091

1-etil-1-metilpirolidinov bromid

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monokrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikal

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometan (Metilbromid -ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klorometan (metilklorid)

74-87-3

200-817-4

1096

Jodometan (metil jodid)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetan (etil bromid)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptaklor

76-44-8

200-962-3

1099

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

1100

Niklov sulfat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetilcikloheks-2-enon (izoforon)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dikloropropen

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butil (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-dihidro-1H-indol-karboksilna kiselina

79815-20-6

410-860-2

1105

Toksafen

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-hidrazinofenil)-N-metilmetansulfonamid hidroklorid

81880-96-8

406-090-1

1107

CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klozolinat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkani, C10-13, monokloro

85535-84-8

287-476-5

1110

Premješteno ili izbrisano

 

 

1111

2,4,6-triklorofenol

88-06-2

201-795-9

1112

Dietilkarbamoil-klorid

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinil-2-pirolidon

88-12-0

201-800-4

1114

Miklobutanil (ISO) (2-(4-klorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) heksannitril)

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentin acetat

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenil-2-ilamin

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-cikloheksil-L-prolin monohidro-klorid

90657-55-9

419-160-1

1118

2-metil-m-fenilendiizocijanat (toluen 2,6-diizocijanat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-metil-m-fenilendiizocijanat (toluen 2,4-diizocijanat)

584-84-9

209-544-5

1120

m-toliliden diizocijanat (toluen diizocijanat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Goriva, mlazno gorivo, ekstrahiranje ugljena otapalom, hidrokrekirana, hidrogenirana

94114-58-6

302-694-3

1122

Goriva, dizel, ekstrahiranje ugljena otapalom, hidrokrekirana, hidrogenirana

94114-59-7

302-695-9

1123

Smola, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

61789-60-4

263-072-4

1124

2-Butanon oksim

96-29-7

202-496-6

1125

Ugljikovodici, C16-20, deparafinirani otapalom, hidrokrekirani parafinski ostaci destilacije

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-Diklorotoulen

98-87-3

202-709-2

1127

Mineralna vuna, uz iznimku one navedene drugdje u ovom Prilogu; [umjetna (silikatna) vlakna s nasumičnim usmjerenjem s alkalijskim oksidom i zemnoalkalijskim oksidom (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) udjela većeg od 18 % mase]

 

 

1128

Reakcijski produkt acetofenona, formaldehida, cikloheksilamina, metanola i octene kiseline

 

406-230-1

1129

Premješteno ili izbrisano

 

 

1130

Premješteno ili izbrisano

 

 

1131

Trinatrijev bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenilazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)

 

400-810-8

1132

Smjesa: 4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)-fenoksi) 2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)-fenoksi-2-hidroksipropil-2-(2,3-epoksipropil)fenol, 4-alil-6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi)fenol i 4-alil-6-(3-(6-(3-(4-alil-2,6-bis(2,3-epoksipropil)fenoksi)-2-hidroksipropil)-4-alil-2-(2,3-epoksipropil)fenoksi) 2-hidroksipropil)-2-(2,3-epoksipropil)fenol

 

417-470-1

1133

Ulje korijena costus (Saussurea lappa Clarke) kada se koristi kao mirisni sastojak

8023-88-9

 

1134

7-etoksi-4-metil kumarin, kada se koristi kao mirisni sastojak

87-05-8

201-721-5

1135

Heksahidrokumarin, kada se koristi kao mirisni sastojak

700-82-3

211-851-4

▼M1

1136

Eksudacija Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (peruanski balzam, sirovi) kada se koristi kao mirisni sastojak

8007-00-9

232-352-8

▼B

1137

Izobutil nitrit

542-56-2

208-819-7

1138

Izopren (stabiliziran); (2-metil-1,3-butadien)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropan; n-propil bromid

106-94-5

203-445-0

1140

Kloropren (stabiliziran); (2-klorobuta-1,3-dien)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-trikloropropan

96-18-4

202-486-1

1142

Etilen glikol dimetil eter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinokap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluen, tehnički proizvod –smjesa [4-metil-m-fenilendiamina] (4) i [2-metil-m-fenilendiamina] (5)

Metil-fenilendiamin

25376-45-8

246-910-3

1145

p-klorobenzotriklorid

5216-25-1

226-009-1

1146

Difenileter; oktabromo derivat

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoksietoksi)etan; Trietilen glikol dimetil eter (TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehid

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4’-bis(dimetilamino)benzofenon (Michlerov keton)

90-94-8

202-027-5

1150

Oksiranmetanol, 4-metilbenzensulfonat, (S)-

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-benzendikarboksilna kiselina, dipentilni ester, razgranat i linearan [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

n-pentil-izopentil ftalat [2]-

[2]

 

di-n-pentil ftalat [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

Diizopentil ftalat [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzil butil ftalat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-benzendikarboksilna kiselina, di-C7-11, razgranati i linearni alkil esteri

68515-42-4

271-084-6

1154

Smjesa: dinatrijevog 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il) benzensulfonata i trinatrijevog 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-(4-sulfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il) benzensulfonata

 

402-660-9

1155

(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1, 2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil))) -1,1’-dipiridinijev diklorid dihidroklorid

 

401-500-5

1156

2-[2-hidroksi-3-(2-klorofenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-on

 

420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

 

1158

2,4,5-trimetilanilin [1]

137-17-7 [1]

205-282-0

2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2]

21436-97-5 [2]

 

1159

4,4’-tiodianilin i njegove soli

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-oksidianilin (p-aminofenil eter) i njegove soli

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4’-metilenedianilin

101-61-1

202-959-2

1162

6-metoksi-m-toluidin; (p-krezidin)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin

143860-04-2

421-150-7

1164

Smjesa: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona i smjese oligomera 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli [3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona

 

421-550-1

1165

2-nitrotoluen

88-72-2

201-853-3

1166

Tributil fosfat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalen

91-20-3

202-049-5

1168

Nonilfenol [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonilfenol, razgranat [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-trikloroetan

79-00-5

201-166-9

1170

Premješteno ili izbrisano

 

 

1171

Premješteno ili izbrisano

 

 

1172

Alil klorid; (3-kloropropen)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diklorobenzen; (p-diklorobenzen)

106-46-7

203-400-5

1174

bis(2-kloroetil) eter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenol

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenol A (4,4’-izopropilidendifenol)

80-05-7

201-245-8

1177

Trioksimetilen (1,3,5-trioksan)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargit (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-kloro-4-nitrobenzen

100-00-5

202-809-6

1180

Molinat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Premješteno ili izbrisano

 

 

1183

Metil izocijanat

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetilanilin tetrakis(pentafluorofenil)borat

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O’-(etenilmetilsililen)di[(4-metilpentan-2-on)oksim]

 

421-870-1

1186

Smjesa: (2:1): 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-4-il-tris (6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata) i 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-kromanil)rezorcinol-bis (6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonata)

140698-96-0

414-770-4

1187

Smjesa: reakcijskog produkta 4,4’-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1:2) i reakcijskog produkta 4,4’-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] i 6-diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonata (1:3)

 

417-980-4

1188

Malahit zeleni hidroklorid[1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malahit zelen oksalat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-klorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-on

138164-12-2

414-790-3

1191

Trans-4-fenil-L-prolin

96314-26-0

416-020-1

1192

Premješteno ili izbrisano

 

 

1193

Smjesa: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo)benzojeve kiseline i 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo]benzojeve kiseline

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{4-(2-amoniopropilamino)-6-[}4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonatonaft-7-ilamino{]-1,3,5-triazin-2-ilamino[}-2-aminopropil format

 

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidin [1]

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidin hidroklorid [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-naftilmetil)kinolin klorid

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimetrozin (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oksadiargil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klorotoluron (3-(3-kloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil] acetamid

 

416-860-9

1202

1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)-propan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidin (4-etoksianilin)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenilendiamin i njegove soli

108-45-2

203-584-7

1205

Ostaci (katran kamenog ugljena), destilacija kreozotnog ulja, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija, isptrano ulje, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreozotno ulje, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreozot, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

8001-58-9

232-287-5

1209

Kreozotno ulje, destilat s visokim vrelištem, isprano ulje, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

70321-79-8

274-565-9

1210

Ostaci ekstrakcije (ugljen), kiselo kreozotno ulje, ostatak ekstrakta ulja za ispiranje, ako sadrže > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

122384-77-4

310-189-4

1211

Kreozotno ulje, destilat s niskim vrelištem, isprano ulje, ako sadrži > 0,005 % m/m benzo[a]pirena

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metoksi-2,3-piridindiamin i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalendiol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-diaminodifenilamin, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

136-17-4

 

1215

2,6-bis(2-hidroksietoksi)-3,5-piridindiamin i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

117907-42-3

 

1216

2-metoksimetil-p-aminofenol i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

135043-65-1/29785-47-5

 

1217

4,5-diamino-1-metilpirazol i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

20055-01-0/21616-59-1

 

1218

4,5-diamino-1-((4-klorofenil)metil)-1H-pirazolsulfat, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

163183-00-4

 

1219

4-kloro-2-aminofenol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

95-85-2

202-458-9

1220

4-hidroksiindol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metoksitoluen-2,5-diamin i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

56496-88-9

 

1222

5-amino-4-floro-2-metilfenol sulfat, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

163183-01-5

 

1223

N,N-dietil-m-aminofenol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

91-68-9/68239-84-9

202-090-9/269-478-8

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiamin i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

 

1225

N-ciklopentil-m-aminofenol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

104903-49-3

 

1226

N-(2-metoksietil)-p-fenilendiamin i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

72584-59-9/66566-48-1

276-723-2

1227

2,4-diamino-5-metilfenetol i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

113715-25-6

 

1228

1,7-naftalendiol, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-diaminobenzojeva kiselina, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

619-05-6

210-577-2

1230

2-aminometil-p-aminofenol i njegova sol s HCl, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

79352-72-0

 

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Fenilendiamin

144644-13-3

 

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

209-329-6

1236

HC Yellow br. 11

73388-54-2

 

1237

HC Orange br. 3

81612-54-6

 

1238

HC Green br. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red br. 8 i njegove soli

13556-29-1/97404-14-3

- / 306-778-0

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoksalin i njegove soli

158006-54-3/41959-35-7/73855-45-5

 

1241

Disperse Red 15, osim kao nečistoća u Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

402-230-0

1243

N,N’-diheksadecil-N,N’-bis(2-hidroksietil)propandiamid

Bishidroksietil biscetil malonamid

149591-38-8

422-560-9

1244

1-metil-2,4,5-trihidroksibenzen i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-dihidroksi-4-metilpiridin i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

4664-16-8

225-108-7

1246

5-hidroksi-1,4-benzodioksan i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-metilendioksifenol i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-metilendioksianilin i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

14268-66-7

238-161-6

1249

Hidroksipiridinon i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

822-89-9

212-506-0

1250

3-nitro-4-aminofenoksietanol i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

50982-74-6

 

1251

2-metoksi-4-nitrofenol (4-nitroguaiakol) i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

3251-56-7

221-839-0

1252

CI Acid Black 131 i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

12219-01-1

 

1253

1,3,5-trihidroksibenzen (Floroglucinol) i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-benzentriacetat i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

613-03-6

210-327-2

1255

Etanol, 2,2’-iminobis-, reakcijski produkti s epiklorohidrinom i 2-nitro-1,4-benzendiaminom (HC Blue br. 5) i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

68478-64-8/158571-58-5

 

1256

N-metil-1,4-diaminoantrakinon, reakcijski produkti s epiklorohidrinom i monoetanolaminom (HC Blue br. 4) i njegove soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

158571-57-4

 

1257

4-aminobenzensulfonska kiselina (sulfanilna kiselina) i njezine soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

121-57-3/515-74-2

204-482-5/208-208-5

1258

3,3’-(sulfonilbis(2-nitro-4,1-fenilen)imino)bis(6-(fenilamino)) benzensulfonska kiselina i njezine soli, kada se koristi kao tvar u proizvodima za bojenje kose

6373-79-1

228-922-0