EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0428-20171216

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (preinačena)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/428/2017-12-16

02009R0428 — HR — 16.12.2017 — 007.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 428/2009

od 5. svibnja 2009.

o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

(preinačena)

( L 134 29.5.2009, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) br. 1232/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. studenoga 2011.

  L 326

26

8.12.2011

 M2

UREDBA (EU) br. 388/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. travnja 2012.

  L 129

12

16.5.2012

►M3

UREDBA (EU) br. 599/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014.

  L 173

79

12.6.2014

 M4

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1382/2014 оd 22. listopada 2014.

  L 371

1

30.12.2014

 M5

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2420 оd 12. listopada 2015.

  L 340

1

24.12.2015

 M6

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1969 оd 12. rujna 2016.

  L 307

1

15.11.2016

►M7

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2268 оd 26. rujna 2017.

  L 334

1

15.12.2017


 C1

,  L 060, 5.3.2016,  93 (2015/2420)

 C2

,  L 025, 31.1.2017,  36 (2016/1969)

 C3

,  L 012, 17.1.2018,  62 (2017/2268)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 428/2009

od 5. svibnja 2009.

o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom

(preinačena)POGLAVLJE I.

PREDMET I DEFINICIJE

Članak 1.

Ovom se Uredbom uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe:

1. „Roba s dvojnom namjenom” znači roba, uključujući softver i tehnologiju, koja se može koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, te roba koja može biti uporabljena u neeksplozivne svrhe, ali i koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava.

2. „Izvoz” znači:

i. izvozni postupak u smislu članka 161. Uredbe (EEZ) br. 2913/92 (Carinski zakonik Zajednice);

ii. ponovni izvoz u smislu članka 182. navedenog Zakonika, ali ne uključuje robu u provozu; i

iii. prijenos softvera ili tehnologije putem elektroničkih medija, uključujući putem telefaksa, telefona, elektroničke pošte ili bilo kojim drugim elektroničkim sredstvima na odredište izvan Europske zajednice; uključuje stavljanje na raspolaganje takvog softvera i tehnologije u elektroničkom obliku pravnim i fizičkim osobama i partnerstvima izvan Zajednice. Izvoz se također primjenjuje na usmeni prijenos tehnologije ako se tehnologija opisuje telefonom.

3. „Izvoznik” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstvo:

i. u čije ime se radi izvozna deklaracija, to jest osobu koja, u vrijeme prihvaćanja deklaracije, posjeduje ugovor s primateljem u trećoj zemlji i ima ovlast određivati slanje robe izvan carinskog područja Zajednice. Ako ugovor o izvozu nije sklopljen ili ako imatelj ugovora ne nastupa u svoje ime, izvoznikom se smatra osoba koja ima ovlast za određivanje slanja robe izvan carinskog područja Zajednice;

ii. koji odlučuju prenijeti ili učiniti raspoloživim softver ili tehnologiju putem elektroničkih medija uključujući putem telefaksa, telefona, elektroničke pošte ili bilo kojim drugim elektroničkim sredstvom na odredište izvan Zajednice.

Ako korist od prava da raspolaže robom s dvojnom namjenom pripada osobi s poslovnim nastanom izvan Zajednice, u skladu s ugovorom na temelju kojeg je izvoz utemeljen, izvoznikom se smatra ugovorna stranka s poslovnim nastanom u Zajednici.

4. „Izvozna deklaracija” znači čin kojim osoba u propisanom obliku i na propisani način navodi želju da započne izvozni postupak za robu s dvojnom namjenom.

5. „Brokerske usluge” znači:

 pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupovinu, prodaju ili nabavu robe s dvojnom namjenom iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju, ili

 prodaja ili kupovina robe s dvojnom namjenom koja se nalazi u trećim zemljama za njezin prijenos u drugu treću zemlju.

Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i oglašavanje ili promidžba.

6. „Broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici Zajednice koji pružaju usluge utvrđene pod točkom 5. iz Zajednice na područje treće zemlje.

7. „Provoz” znači prijevoz robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice, koja ulazi i prolazi kroz carinsko područje Zajednice s odredištem izvan Zajednice.

8. „Individualna izvozna dozvola” znači dozvola dodijeljena jednom određenom izvozniku za jednog krajnjeg korisnika ili primatelja u trećoj zemlji i koja obuhvaća jednu ili više roba s dvojnom namjenom

▼M1

9. „Opće odobrenje Unije za izvoz” znači odobrenje za izvoz u određene odredišne zemlje dostupno svim izvoznicima koji poštuju njegove uvjete i zahtjeve za korištenje koji su navedeni u prilozima od II.a do II.f.

▼B

10. „Globalna izvozna dozvola” znači dozvola dodijeljena jednom određenom izvozniku u odnosu na vrstu ili kategoriju robe s dvojnom namjenom koja može vrijediti za izvoz jednom ili većem broju određenih krajnjih korisnika i/ili u jednoj ili više određenih trećih zemalja.

11. „Nacionalna opća izvozna dozvola” znači izvozna dozvola dodijeljena u skladu s člankom 9. stavkom 2. i određena nacionalnim zakonodavstvom u skladu s člankom 9. i Prilogom III.c.

12. „Carinsko područje Europske unije” znači područje u smislu članka 3. Carinskog zakonika Zajednice.

13. „Roba s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice” znači roba koja ima status robe koja nije roba Zajednice u smislu članka 4. stavka 8. Carinskog zakonika Zajednice.POGLAVLJE II.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 3.

1.  Dozvola se zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I.

2.  Sukladno članku 4. ili članku 8., dozvola se također može zahtijevati za izvoz u sva ili određeno odredište određene robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I.

Članak 4.

1.  Dozvola se zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako je izvoznik obaviješten od strane nadležnih tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, uporabljena za razvoj, proizvodnju, upravljanje, djelovanje, održavanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava, odnosno za razvoj, proizvodnju, održavanje i skladištenje projektila koji su sposobni nositi kemijsko, biološko ili nuklearno oružje.

2.  Dozvola se također zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako država nabave ili država odredišta ima embargo na oružje, ►M1  uvedeno odlukom ili zajedničkim stajalištem ◄ koju je usvojilo Vijeće ili odlukom OESS-a, ili ima embargo na oružje nametnut obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, te ako je izvoznik obaviješten od strane nadležnih tijela iz stavka 1. da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, za krajnju uporabu u vojne svrhe. Za potrebe ovog stavka, „krajnja uporaba u vojne svrhe” znači:

(a) uključivanje u robu vojne namjene iz popisa robe s vojnom namjenom država članica;

(b) korištenje za opremu za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihove komponente, za razvoj, proizvodnju ili održavanje robe vojne namjene iz prethodno navedenog popisa;

(c) korištenje bilo koje nedovršene robe u postrojenju za proizvodnju robe vojne namjene iz prethodno navedenog popisa.

3.  Dozvola se također zahtijeva za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako je izvoznik obaviješten od strane vlasti iz stavka 1. da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, uporabljena kao dijelovi ili komponente vojne robe navedene u nacionalnom vojnom popisu koja je izvezena s područja navedene države članice bez dozvole ili je bila prekršena dozvola propisana nacionalnim zakonodavstvom navedene države članice.

4.  Ako izvoznik zna da je roba s dvojnom namjenom koju namjerava izvoziti, koja nije navedena u Prilogu I., namijenjena u cijelosti ili djelomično za bilo koju od namjena iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka, mora o tome obavijestiti tijela koje će odlučiti je li za taj izvoz potrebna izvozna dozvola.

5.  Država članica može donijeti ili zadržati nacionalno zakonodavstvo koje zahtijeva dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. ako izvoznik ima razloga sumnjati da navedena roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena bilo kojoj od namjena iz stavka 1.

6.  Država članica koja nameće zahtjev za dozvolom, pri primjeni stavaka 1. do 5., za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I., prema potrebi, obavješćuje ostale države članice i Komisiju. Ostale države članice temeljito razmatraju navedene informacije i obavješćuju svoja carinska tijela i ostala odgovarajuća državna tijela.

7.  Odredbe članka 13. stavaka 1., 2. i 5. do 7. primjenjuju se u slučajevima koji se odnose na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I.

8.  Ova Uredba ne dovodi u pitanje pravo država članica da poduzmu nacionalne mjere u okviru članka 11. Uredbe (EEZ) br. 2603/69.

Članak 5.

1.  Dozvola se zahtijeva za obavljanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom koja je navedena u Prilogu I., ako je broker obaviješten od strane nadležnih tijela države članice u kojoj ima boravište ili poslovni nastan da odnosna roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena za bilo koju od namjena iz članka 4. stavka 1. Ako je broker svjestan da je roba s dvojnom namjenom navedena u Prilogu I. za koju nudi pružanje brokerskih usluga namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj od namjena iz članka 4. stavka 1., mora o tome obavijestiti nadležna tijela koja odlučuju ima li svrhe da navedene brokerske usluge podliježu dozvoli.

2.  Država članica može proširiti primjenu stavka 1. na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena na popisu, za namjene iz članka 4. stavka 1., i na robu s dvojnom namjenom za krajnju uporabu u vojne svrhe i odredišta iz članka 4. stavka 2.

3.  Država članica može donijeti ili zadržati nacionalno zakonodavstvo koje zahtijeva dozvolu za brokering za robu s dvojnom namjenom, ako broker ima razloga sumnjati da navedena roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, namijenjena bilo kojoj od namjena iz članka 4. stavka 1.

4.  Odredbe članka 8. stavaka 2., 3. i 4. primjenjuju se na nacionalne mjere iz stavka 2. i 3. ovog članka.

Članak 6.

1.  Provoz robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice, navedene u Prilogu I., mogu zabraniti nadležna tijela države članice preko koje se odvija provoz ako roba jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili djelomično, korištena za namjene iz članka 4. stavka 1. Kod odlučivanja o takvoj zabrani države članice moraju uzeti u obzir obveze i odgovornosti koje su preuzele kao članice međunarodnih ugovora ili kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja.

2.  Prije odluke o zabrani provoza, država članica može odrediti da njezina nadležna tijela u pojedinačnim slučajevima mogu nametnuti zahtjev za dozvolom za poseban provoz robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. ako roba jest ili bi mogla biti u cijelosti korištena za namjene iz članka 4. stavka 1.

3.  Država članica može proširiti primjenu stavka 1. na robu s dvojnom namjenom koja nije navedena na popisu za namjene iz članka 4. stavka 1., i na robu s dvojnom namjenom za krajnju uporabu u vojne svrhe i odredišta iz članka 4. stavka 2.

4.  Odredbe članka 8. stavka 2., 3. i 4. primjenjuju se na nacionalne mjere iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Članak 7.

Ova se Uredba ne primjenjuje na obavljanje usluga ili prijenos tehnologije ako navedeno obavljanje ili prijenos uključuje kretanje osoba preko državne granice.

Članak 8.

1.  Država članica može zabraniti ili nametnuti zahtjev za dozvolu za izvoz robe s dvojnom namjenom koja nije navedena u Prilogu I. u svrhu zaštite javne sigurnosti i ljudskih prava.

2.  Države članice obavješćuju Komisiju o svim mjerama donesenim u skladu sa stavkom 1. neposredno nakon njihova donošenja i navode precizne razloge za navedene mjere.

3.  Države članice također odmah obavješćuju Komisiju o svim promjenama mjera donesenih u skladu sa stavkom 1.

4.  Komisija mjere o kojima je obaviještena u skladu sa stavcima 2. i 3. objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije.POGLAVLJE III.

IZVOZNA DOZVOLA I DOZVOLA ZA BROKERSKE USLUGE

Članak 9.

▼M1

1.  Opća odobrenja Unije za određeni izvoz iz priloga od II.a do II.f utvrđena su ovom Uredbom.

Nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan mogu izvozniku zabraniti da koristi ta odobrenja u slučaju da opravdano posumnjaju u njegovu sposobnost postupanja u skladu s tim odobrenjem ili odredbama zakonodavstva kontrole izvoza.

Nadležna tijela država članica razmjenjuju informacije o izvoznicima kojima je oduzeto pravo korištenja Općih odobrenja Unije za izvoz, osim ako ne utvrde da izvoznik neće pokušati izvoziti robu s dvojnom namjenom kroz drugu državu članicu. Sustav iz članka 19. stavka 4. koristi se u tu svrhu.

▼M3

Kako bi se osiguralo da su općim odobrenjima Unije za izvoz navedenima u prilozima od II.a do II.f obuhvaćene samo transakcije niskog rizika, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi uklanjanja odredišta iz područja primjene tih općih odobrenja Unije za izvoz ako se za takva odredišta uvede embargo na oružje kako je navedeno u članku 4. stavku 2.

Kada, u slučaju takvih embarga na oružje, krajnje hitni razlozi zahtijevaju uklanjanje pojedinih odredišta iz područja primjene općeg odobrenja Unije za izvoz, na delegirane akte donesene na temelju ovog stavka primjenjuje se postupak predviđen u članku 23.b.

▼B

2.  Za sve ostale izvoze za koje se zahtijeva dozvola u skladu s ovom Uredbom, takvu dozvolu izdaju nadležna tijela država članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan. Podložno zabranama iz stavka 4., ova dozvola može biti individualna, globalna ili opća dozvola.

Sve dozvole valjane su diljem Zajednice.

Izvoznici nadležnim tijelima dostavljaju sve informacije potrebne za njihove zahtjeve za dobivanje individualne i globalne izvozne dozvole kako bi nadležnim državnim tijelima dostavili potpune informacije, posebno o krajnjem korisniku, državi odredišta i krajnjoj uporabi izvezene robe. Dozvola može podlijegati, ako je potrebno, izjavi o namijenjenoj krajnjoj uporabi robe.

3.  Države članice obrađuju zahtjeve za individualne ili globalne dozvole u vremenskom razdoblju koje se utvrđuje nacionalnim zakonom ili praksom.

4.  Nacionalne opće izvozne dozvole:

▼M1

(a) isključiti iz područja njihove primjene robu iz Priloga II.g

▼B

(b) utvrđuju se nacionalnim zakonom ili praksom. Mogu ih koristiti svi izvoznici s poslovnim nastanom ili boravištem u državi članici koja izdaje navedene dozvole ako ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi i dopunskom nacionalnom zakonodavstvu. Izdaju se u skladu s navodima iz Priloga III.c. Izdaju se u skladu s nacionalnim pravom ili praksom;

Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svim nacionalnim općim izvoznim dozvolama koje su izdane ili izmijenjene. Komisija navedene obavijesti objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije;

(c) ne upotrebljava se ako država nabave ili država odredišta ima embargo, te ako je izvoznik obaviješten od strane njegovih nadležnih tijela da odnosna roba jest ili bi mogla biti namijenjena, u cijelosti ili djelomično, bilo kojoj namjeni iz članka 4. stavaka 1. i 3. ili iz članka 4. stavka 2. u državi koja ima embargo na oružje, ►M1  uvedeno odlukom ili zajedničkim stajalištem ◄ koju je usvojilo Vijeće ili odlukom OESS-a, ili ima embargo na oružje nametnut obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, ili ako je izvoznik svjestan da je roba namijenjena naprijed navedenoj namjeni.

5.  Države članice u svom odgovarajućem nacionalnom zakonodavstvu zadržavaju ili uvode mogućnost dodjeljivanja globalne izvozne dozvole.

6.  Države članice Komisiji dostavljaju popis tijela ovlaštenih za:

(a) dodjeljivanje izvoznih dozvola za robu s dvojnom namjenom;

(b) odlučivanje o zabrani provoza robe s dvojnom namjenom koja nije iz Zajednice u skladu s ovom Uredbom.

Komisija objavljuje popis navedenih ovlasti u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 10.

1.  Dozvole za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom dodjeljuju nadležna tijela države članice u kojoj broker ima boravište ili poslovni nastan. Navedene dozvole dodjeljuju se za utvrđenu količinu posebne robe koja se kreće između dviju ili više trećih zemalja. Lokaciju robe u trećoj zemlji podrijetla, krajnjeg korisnika i njegovu točnu lokaciju potrebno je jasno naznačiti. Dozvole su valjane diljem Zajednice.

2.  Brokeri nadležnim tijelima pružaju sve informacije potrebne za njihove zahtjeve za dobivanje dozvola za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom, posebno detalje o lokaciji robe s dvojnom namjenom u trećoj zemlji podrijetla, jasan opis robe i količinu, podatke o trećim strankama uključenim u transakciju, trećoj zemlji odredišta, krajnjem korisniku u navedenoj državi i njegovu točnu lokaciju.

3.  Države članice obrađuju zahtjeve za dozvole za brokerske usluge u vremenskom razdoblju koje se utvrđuje nacionalnim pravom ili praksom.

4.  Države članice Komisiji dostavljaju popis tijela ovlaštenih za dodjeljivanje dozvola za pružanje brokerskih usluga u skladu s ovom Uredbom. Komisija objavljuje popis navedenih ovlasti u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 11.

1.  Ako se roba s dvojnom namjenom za koju je podnesen zahtjev za izdavanje individualne izvozne dozvole na odredište koje nije navedeno u ►M1  u Prilogu II.a ◄ , ili na bilo koje odredište u slučaju robe s dvojnom namjenom koja je navedena u Prilogu IV., nalazi ili će se nalaziti u jednoj ili više država članica osim u onoj u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole, ta se činjenica mora navesti u zahtjevu. Nadležna tijela države članice kojima je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole odmah se savjetuju s nadležnim tijelima države članice ili dotične države i daju odgovarajuće informacije. Konzultirana država ili države članice u roku od 10 radnih dana obznanjuju sve primjedbe koje ona ili one mogu imati za dodjeljivanje takve dozvole, što obvezuje državu članicu u kojoj je podnesen zahtjev za izdavanje dozvole.

Ako se nikakve primjedbe ne prime u roku od 10 radnih dana, smatra se da konzultirana država ili države članice nemaju nikakvu primjedbu.

U iznimnim slučajevima, svaka konzultirana država članica može zatražiti produljenje desetodnevnog roka. Međutim, produljenje ne smije prelaziti 30 radnih dana.

2.  Ako bi izvoz mogao narušiti njezine osnovne sigurnosne interese, država članica može zatražiti da druga država članica ne dodijeli izvoznu dozvolu ili, ako je takva dozvola dodijeljena, zahtijevati njezino poništavanje, obustavljanje, izmjenu ili opoziv. Država članica koja zaprima takav zahtjev odmah započinje neobvezujuća savjetovanja s državom članicom koja podnosi zahtjev, koja se moraju okončati u roku od 10 radnih dana. Ako država članica koja zaprima zahtjev odluči izdati dozvolu, o tome mora obavijestiti Komisiju i ostale države članice putem elektroničkog sustava navedenog u članku 13. stavku 6.

Članak 12.

1.  Pri odlučivanju da li dodijeliti individualnu ili globalnu izvoznu dozvolu ili ne, ili dodijeliti dozvolu za brokerske usluge u skladu s ovom Uredbom, države članice uzimaju u obzir sve s tim povezane čimbenike uključujući:

(a) dužnosti i obveze koje su prihvatile kao članice odgovarajućih međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora;

(b) njihove dužnosti u vezi sa sankcijama nametnutim ►M1  odlukama ili zajedničkim stajalištem ◄ koju je usvojilo Vijeće, ili odlukom OESS-a, ili obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

(c) razmatranja nacionalne vanjske i sigurnosne politike, uključujući ona obuhvaćena Zajedničkim stajalištem Vijeća 2008/944/CFSP od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme ( 1 );

(d) razmatranja o namjeravanoj krajnjoj uporabi i riziku od zlouporabe.

2.  Osim kriterija utvrđenih u stavku 1., pri procjeni zahtjeva za izdavanje globalne izvozne dozvole, države članice uzimaju u obzir je li izvoznik pri podnošenju zahtjeva za dozvolu upotrijebio razmjerna i odgovarajuća sredstva i postupke za osiguranje usklađenosti s odredbama i ciljevima ove Uredbe te s pravilima i uvjetima za dozvolu.

Članak 13.

1.  Nadležna tijela država članica, postupajući u skladu s ovom Uredbom, mogu odbiti dodijeliti izvoznu dozvolu i mogu poništiti, suspendirati, izmijeniti ili opozvati izvoznu dozvolu koju su već dodijelile. Ako odbiju, ponište, suspendiraju, znatno ograniče ili opozovu izvoznu dozvolu ili ako su ustanovili da se namjeravani izvoz ne smije odobriti, o tome moraju obavijestiti nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju i s njima podijeliti odgovarajuće informacije. Ako su nadležna tijela države članice suspendirale izvoznu dozvolu, o konačnoj procjeni obavješćuju države članice i Komisiju na kraju razdoblja obustave.

2.  Nadležna tijela država članica pregledavaju odbijanja dozvola o kojima su obaviještene u skladu sa stavkom 1. u roku od tri godine od primitka obavijesti i opozivaju ih, izmjenjuju ili obnavljaju. Nadležna tijela država članica obavješćuju nadležna tijela ostalih država članica i Komisiju o rezultatima pregleda što je moguće prije. Odbijanja koja nisu opozvana ostaju valjana.

3.  Nadležna tijela država članica obavješćuju bez odgađanja države članice i Komisiju o svojim odlukama za zabranu provoza robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. donesenim na temelju članka 6. Te obavijesti sadrže sve odgovarajuće informacije uključujući razvrstavanje robe, njezine tehničke parametre, državu odredišta i krajnjeg korisnika.

4.  Stavci 1. i 2. također se primjenjuju na dozvole za brokerske usluge.

5.  Prije nego što nadležna tijela država članica, postupajući na temelju ove Uredbe, dodijele dozvolu za izvoz ili brokerske usluge ili odluče o provozu, ispituju sva valjana odbijanja ili odluke o zabrani provoza robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. koje su donesene u skladu s ovom Uredbom, kako bi se ustvrdilo da li je dozvola ili provoz odbijen od strane nadležnih tijela druge države ili država članica za gotovo istovrsnu transakciju (to podrazumijeva robu s gotovo istovrsnim parametrima ili tehničkim karakteristikama istom krajnjem korisniku ili primatelju). Najprije se savjetuju s nadležnim tijelima države ili država članica koje su izdale takvo odbijanje (odbijanja) ili odluke o zabrani provoza kako je predviđeno stavcima 1. i 3. Ako nakon takvih savjetovanja nadležna tijela države članice odluče dodijeliti dozvolu ili dopustiti provoz, o tome obavješćuju nadležna tijela druge države članice i Komisiju, pružajući im sve odgovarajuće informacije za objašnjenje odluke.

▼M1

6.  Sve obavijesti potrebne u skladu s ovim člankom izdaju se putem sigurnih elektroničkih sredstava uključujući sustav iz članka 19. stavka 4.

▼B

7.  Sve informacije razmijenjene u skladu s odredbama ovog članka u skladu su s odredbama članka 19. stavaka 3., 4. i 6. glede povjerljivosti takvih informacija.

Članak 14.

1.  Sve individualne i globalne izvozne dozvole i dozvole za brokerske usluge izdaju se u pisanom obliku ili putem elektroničkih sredstava na obrascima koji sadrže barem sve elemente i po redoslijedu koji je utvrđen u obrascima koji se pojavljuju u Prilozima III.a i III.b.

2.  Na zahtjev izvoznika, globalne izvozne dozvole koje sadrže količinska ograničenja razdjeljuju se.POGLAVLJE IV.

AŽURIRANJE POPISA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Članak 15.

1.  Popis robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. ažurira se u skladu s odgovarajućim dužnostima i obvezama, te svakom njihovom promjenom, koju su države članice prihvatile kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za kontrolu izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora.

2.  Prilog IV., koji potpada pod Prilog I., ažurira se s obzirom na članak 30. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, naime radi javnog interesa i javne sigurnosti država članica.

▼M3

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23.a u vezi s ažuriranjem popisa robe s dvojnom namjenom navedenog u Prilogu I. Ažuriranje Priloga I. provodi se unutar područja primjene navedenog u stavku 1. ovog članka. Kada se ažuriranje Priloga I. tiče robe s dvojnom namjenom koja je također navedena u prilozima od II.a do II.g ili u Prilogu IV., ti se prilozi mijenjaju na odgovarajući način.

▼BPOGLAVLJE V.

CARINSKI POSTUPCI

Članak 16.

1.  Pri obavljanju formalnosti za izvoz robe s dvojnom namjenom u carinarnici odgovornoj za obradu izvozne deklaracije, izvoznik predočuje dokaz da su dobivene sve potrebne izvozne dozvole.

2.  Od izvoznika se može zatražiti prijevod svih dokumenata predočenih kao dokaz na službeni jezik države članice u kojoj je izvozna deklaracija predočena.

3.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti koje su joj dane na temelju i u skladu s Carinskim zakonikom Zajednice, država članica također može, za razdoblje koje ne prelazi razdoblja navedena u stavku 4., suspendirati postupak izvoza sa svog područja, ili, ako je potrebno, na drugi način spriječiti da roba s dvojnom namjenom navedena u Prilogu I. koja je obuhvaćena valjanom izvoznom dozvolom napusti Zajednicu preko njezinog područja, ako ima razloga za sumnju da:

(a) odgovarajuće informacije nisu uzete u obzir pri izdavanju dozvole; ili

(b) su se materijalne okolnosti promijenile od izdavanja dozvole.

4.  U slučaju iz stavka 3., nadležno tijelo države članice koja je izdala izvoznu dozvolu smjesta će se savjetovati kako bi se mogle poduzeti radnje sukladno članku 13. stavku 1. Ako takva nadležna tijela odluče zadržati dozvolu, moraju odgovoriti u roku od 10 radnih dana, što se, na njihov zahtjev u iznimnim okolnostima može produljiti na 30 radnih dana. U tom se slučaju, ili ako odgovor nije primljen u roku od 10 ili 30 dana, što može biti slučaj, roba s dvojnom namjenom odmah pušta. Država članica koja je izdala dozvolu obavješćuje ostale države članice i Komisiju.

Članak 17.

1.  Države članice mogu predvidjeti da se carinske formalnosti za izvoz robe s dvojnom namjenom obave samo u carinarnicama koje su za to ovlaštene.

2.  Države članice koje su iskoristile mogućnost iz stavka 1. obavješćuju Komisiju o propisno ovlaštenim carinarnicama. Komisija objavljuje informacije u seriji C Službenog lista Europske unije.

Članak 18.

Odredbe članaka 843. i 912.a do 912.g Uredbe (EEZ) br. 2454/93 primjenjuju se na zabrane koje se odnose na izvoz, ponovni izvoz i izlazak iz carinskog područja robe s dvojnom namjenom za čiji je izvoz potrebna dozvola na temelju ove Uredbe.POGLAVLJE VI.

ADMINISTRATIVNA SURADNJA

Članak 19.

1.  Države članice, u suradnji s Komisijom, poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi uspostavile izravnu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela, posebno kako bi se eliminirao rizik da moguće nepodudarnosti u primjeni kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom mogu dovesti do skretanja trgovine, što bi moglo stvoriti poteškoće za jednu ili više država članica.

2.  Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi uspostavile izravnu suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela s ciljem poboljšanja učinkovitosti režima Zajednice za kontrolu izvoza. Takve informacije mogu uključivati:

(a) detalje o izvoznicima kojima je, nacionalnim sankcijama, uskraćeno pravo da koriste nacionalne ►M1  Opće odobrenje Unije za izvoz ◄ ;

(b) podatke o osjetljivim krajnjim korisnicima, osobama upletenima u sumnjive aktivnosti nabave, i, ako je dostupno, o putovima prijevoza.

3.  Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene zakona o carinskim i poljoprivrednim pitanjima ( 2 ), a posebno odredbe o povjerljivosti podataka, primjenjuju se mutatis mutandis, ne dovodeći u pitanje članak 23. ove Uredbe.

▼M1

4.  Komisija uspostavlja siguran i kodiran sustav za razmjenu informacija između država članica i, kad god je potrebno, s Komisijom, uz savjetovanje s koordinacijskom skupinom za dvojnu namjernu osnovanu na temelju članka 23. Europski parlament se obavješćuje o proračunu sustava, proširenju, privremenim i konačnim oblikovanjima, funkcioniranju i troškovima mreže.

▼B

5.  Za pripremu smjernica za izvoznike i brokere odgovorne su države članice u kojoj isti imaju boravište ili poslovni nastan. Komisija i Vijeće mogu također subjektima iz ove Uredbe učiniti raspoloživim i/ili preporuke za najbolju praksu.

6.  Obrada osobnih podataka u skladu je s pravilima utvrđenim u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka ( 3 ) i Uredbi (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom prijenosu takvih podataka ( 4 ).POGLAVLJE VII.

KONTROLNE MJERE

Članak 20.

1.  Izvoznici robe s dvojnom namjenom vode detaljne registre ili evidenciju svog izvoza, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom u odgovarajućim državama članicama. Ta kvi registri ili evidencija posebno uključuju komercijalne isprave kao što su računi, manifesti i prijevozni i ostali otpremni dokumenti koji sadrže dostatne informacije pomoću kojih bi se moglo ustanoviti sljedeće:

(a) opis robe s dvojnom namjenom;

(b) količina robe s dvojnom namjenom;

(c) ime i adresa izvoznika i primatelja;

(d) ako je poznato, krajnja uporaba i krajnji korisnik robe s dvojnom namjenom.

2.  U skladu s nacionalnim pravom ili praksom na snazi u odgovarajućim državama članicama, brokeri vode registre ili evidenciju za brokerske usluge koje potpadaju pod područje primjene članka 5. kako bi se mogao dokazati, na zahtjev, opis robe s dvojnom namjenom koja je podlijegala brokerskim uslugama, razdoblje tijekom kojega je roba podlijegala takvim uslugama i njezino odredište, te države kojih se navedene brokerske usluge tiču.

3.  Registri ili evidencije i isprave navedeni u stavku 1. i 2. čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je izvoz obavljen ili su brokerske usluge pružene. Šalju se, na zahtjev, nadležnim tijelima države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan ili u kojoj broker ima poslovni nastan ili boravište.

Članak 21.

Kako bi se osigurala pravilna primjena ove Uredbe, svaka država članica poduzima sve mjere koje su potrebne da se njezinim nadležnim tijelima dopusti:

(a) da prikupe informacije o svakoj narudžbi ili transakciji koja uključuje robu s dvojnom namjenom;

(b) da ustanovi jesu li izvozne kontrolne mjere pravilno primjenjivane, što može posebno uključivati pravo pristupa u prostorije osoba koje zanima neka izvozna transakcija ili brokera koji obavljaju brokerske usluge pod uvjetima iz članka 5.POGLAVLJE VIII.

OSTALE ODREDBE

Članak 22.

1.  Dozvola se zahtijeva za prijenose unutar Zajednice robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu IV. Roba navedena u dijelu 2. Priloga IV. nije obuhvaćena općom dozvolom.

2.  Država članica može uvesti zahtjev za dozvolu za prijenos ostale robe s dvojnom namjenom s njezinog područja u drugu državu članicu, u slučajevima u kojima u vrijeme prijenosa:

 subjekt zna da je konačno odredište dotične robe izvan Zajednice,

 izvoz navedene robe u to konačno odredište podliježe zahtjevu za dozvolu sukladno člancima 3., 4. ili 8. u državi članici iz koje se roba treba prenijeti, i takav izvoz izravno s njezinog područja nije odobren općom dozvolom ili globalnom dozvolom,

 navedena roba ne smije biti prerađena ili obrađena kako je određeno u članku 24. Carinskog zakonika Zajednice u državi članici u koju se treba prenijeti.

3.  Zahtjev za dozvolu za prijenos mora se podnijeti u državi članici iz koje se roba s dvojnom namjenom treba prenijeti.

4.  U slučajevima u kojima je naknadni izvoz robe s dvojnom namjenom već bio prihvaćen, u savjetodavnim postupcima iz članka 11., od strane države članice iz koje se roba treba prenijeti, dozvola za prijenos subjektu se izdaje odmah, osim ako su se okolnosti znatno promijenile.

5.  Država članica koja donese zakone kojima se uvodi takav zahtjev obavješćuje Komisiju i ostale države članice o mjerama koje je poduzela. Komisija navedene informacije objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije.

6.  Mjere iz stavaka 1. i 2. ne uključuju primjenu kontrole na unutarnjim granicama Zajednice, već isključivo kontrole koje se obavljaju kao dio uobičajenih kontrolnih postupaka koji se provode na nediskriminirajući način diljem područja Zajednice.

7.  Primjena mjera iz stavaka 1. i 2. nikako ne smije prouzročiti da prijenos iz jedne države članice u drugu podliježe strožim uvjetima od onih koji vrijede za izvoz iste robe u treće zemlje.

8.  Dokumenti i evidencija o prijenosima unutar Zajednice robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I., čuvaju se najmanje tri godine od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos izvršen i šalju se nadležnim tijelima države članice iz koje je navedena roba prenesena na zahtjev.

9.  Država članica može nacionalnim zakonodavstvom zahtijevati da se, za sve prijenose iz navedene države članice unutar Zajednice, robe navedene u kategoriji 5., dijelu 2. Priloga I. koja nije navedena u Prilogu IV., dodatne informacije glede navedene robe pruže nadležnim tijelima navedene države članice.

10.  Odgovarajuće komercijalne isprave koje se odnose na prijenos robe s dvojnom namjenom navedene u Prilogu I. unutar Zajednice jasno navode da navedena roba podliježe kontrolama ako je izvezena iz Zajednice. Odgovarajuće komercijalne isprave uključuju, posebno, sve ugovore o prodaji, potvrde narudžbe, fakture ili otpremnice.

Članak 23.

1.  Uspostavlja se Koordinacijska skupina za robu s dvojnom namjenom kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika navedene Skupine.

Koordinacijska skupina proučava sva pitanja koja se tiču primjene ove Uredbe koja može postaviti ili predsjednik ili predstavnik države članice.

2.  Predsjednik Koordinacijske skupine za robu s dvojnom namjenom ili Koordinacijske skupine, kad god to smatra potrebnim, savjetuje izvoznike, brokere i ostale predmetne zainteresirane stranke obuhvaćene ovom Uredbom.

▼M1

3.  Komisija dostavlja godišnje izvješće Europskom parlamentu o aktivnostima, ispitivanjima i konzultacijama s koordinacijskom skupinom za dvojnu namjenu, što podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije ( 5 ).

▼M3

Članak 23.a

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 2. srpnja 2014. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stavka 1. i članka 15. stavka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 23.b

1.  Delegirani akti doneseni na temelju ovog članka odmah stupaju na snagu i primjenjuju se ako nije uložen nikakav prigovor u skladu sa stavkom 2. U priopćenju Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranom aktu navode se razlozi korištenja hitnog postupka.

2.  Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na neki delegirani akt u skladu s postupkom iz članka 23.a stavka 5. U takvom slučaju Komisija dotični akt stavlja izvan snage odmah nakon što je Europski parlament ili Vijeće obavijeste o svojoj odluci o ulaganju prigovora.

▼B

Članak 24.

Svaka država članica poduzima odgovarajuće mjere kako bi osigurala pravilnu provedbu svih odredaba ove Uredbe. Posebice, utvrđuje sankcije primjenjive na povredu odredaba ove Uredbe ili onih usvojenih za njezinu provedbu. Navedene sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

▼M1

Članak 25.

1.  Svaka država članica obavješćuje Komisiju o zakonima i drugim propisima donesenim u okviru provedbe Uredbe, uključujući mjere iz članka 24. Komisija dostavlja informacije ostalim državama članicama.

2.  Svake 3 godine Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i dostavlja sveobuhvatno izvješće o provedbi i analizi učinaka Europskom parlamentu i Vijeću, koje može uključivati prijedloge za njegove izmjene. Države članice dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije za pripremu tog izvješća.

3.  Posebni odjeljci izvješća odnose se na:

(a) koordinacijsku skupinu za dvojnu namjenu i njezine aktivnosti. S informacijama koje Komisija dostavi o ispitivanjima i konzultacijama koordinacijske skupine za dvojnu namjenu postupa se kao s povjerljivim informacijama na temelju članka 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako postoji mogućnost da njihovo otkrivanje ima bitno štetan učinak na dobavljača ili na izvor navedenih informacija;

(b) provedbu članka 19. stavka 4., i izvješćuje se o postignutom stupnju u postavljanju sigurnog i kodiranog sustava za razmjenu informacija između država članica i Komisije;

(c) provedbu članka 15. stavka 1.;

(d) provedbu članka 15. stavka 2.;

(e) opsežne dostavljene informacije o mjerama koje su države članice poduzele na temelju članka 24., i o kojima je Komisija obaviještena na temelju stavka 1. ovog članka.

4.  Najkasnije do 31. prosinca 2013., Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o ocjeni provedbe ove Uredbe s posebnim naglaskom na provedbu Priloga II.b, Općeg odobrenja Unije za izvoz br. EU002, popraćeno, prema potrebi, zakonodavnim prijedlogom za izmjenu ove Uredbe, posebno u vezi pitanja pošiljaka niske vrijednosti.

▼M1

Članak 25.a

Ne dovodeći u pitanje odredbe sporazuma ili protokola o međusobnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima koji su sklopljeni između Unije i trećih zemalja, Vijeće može ovlastiti Komisiju da pregovara s trećim zemljama o sporazumima kojima se predviđa međusobno priznavanje izvoznih kontrola robe s dvojnom namjenom obuhvaćene ovom Uredbom i posebno otklanjanje zahtjeva za odobrenje ponovnog izvoza unutar državnog područja Unije. Ti se pregovori provode u skladu s postupcima određenim u članku 207. stavku 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, prema potrebi.

▼B

Članak 26.

Ova Uredba ne utječe na:

 primjenu članka 296. Ugovora o osnivanju Europske zajednice,

 primjenu Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Članak 27.

Uredba (EZ) br. 1334/2000 stavlja se izvan snage s učinkom od 27. kolovoza 2009.

Međutim, za zahtjeve za izvozne dozvole predane prije 27. kolovoza 2009., odgovarajuće odredbe Uredbe (EZ) br. 1334/2000 i dalje se primjenjuju.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI.

Članak 28.

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M7
PRILOG I.

Popis iz članka 3. ove Uredbe

POPIS ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Na temelju ovog popisa provode se međunarodno dogovoreni nadzori robe s dvojnom namjenom, uključujući Wassenaarski aranžman, Režim nadzora raketne tehnologije (MTCR), Skupinu nuklearnih dobavljača (NSG), Australsku skupinu i Konvenciju o kemijskom oružju (CWC).

SADRŽAJ

Napomene

Akronimi i kratice

Definicije

Kategorija 0.

Nuklearni materijali, postrojenja i oprema

Kategorija 1.

Posebni materijali i srodna oprema

Kategorija 2.

Obrada materijala

Kategorija 3.

Elektronika

Kategorija 4.

Računala

Kategorija 5.

Telekomunikacije i „sigurnost informacija”

Kategorija 6.

Senzori i laseri

Kategorija 7.

Navigacija i avionika

Kategorija 8.

Pomorstvo

Kategorija 9.

Zračni i svemirski prostor i pogonski sustavi

OPĆE NAPOMENE UZ PRILOG I.

1. Za nadzor robe koja je namijenjena ili preinačena za vojnu upotrebu vidi odgovarajući popis nadzirane robe vojne namjene koji vode pojedine države članice. Upućivanja u ovom Prilogu u kojima se navodi „VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE” odnose se na iste popise.

2. Predmet nadzora sadržanih u ovom Prilogu ne bi trebalo ukinuti izvozom bilo kojih roba koje se ne nadziru (uključujući i tvorničko postrojenje) koje sadržavaju jednu ili više nadziranih komponenti ako su nadzirana komponenta ili komponente glavni element tih roba i moguće ih je ukloniti ili upotrijebiti u druge svrhe.

VAŽNA NAPOMENA   Pri procjeni treba li nadziranu komponentu ili komponente smatrati glavnim elementom potrebno je odvagnuti čimbenike količine, vrijednosti i upotrijebljenog tehnološkog znanja te ostale posebne okolnosti zbog kojih bi nadzirana komponenta ili komponente mogle postati glavnim elementom nabavljene robe.

3. Roba navedena u ovom Prilogu uključuje novu i rabljenu robu.

4. U nekim slučajevima kemikalije su navedene nazivom i CAS brojem. Popis se odnosi na kemikalije iste strukturne formule (uključujući hidrate) bez obzira na naziv ili CAS broj. CAS brojevi prikazani su kako bi se lakše identificirala određena kemikalija ili smjesa bez obzira na nomenklaturu. CAS brojevi ne mogu se upotrebljavati kao jedino sredstvo identifikacije jer neki oblici navedenih kemikalija imaju drukčije CAS brojeve, a i smjese koje sadržavaju navedenu kemikaliju mogu imati druge CAS brojeve.

NAPOMENA O NUKLEARNOJ TEHNOLOGIJI (NNT)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E kategorije 0.)

„Tehnologija” izravno povezana s bilo kojom robom nadziranom u kategoriji 0. nadzire se u skladu s odredbama kategorije 0.

„Tehnologija” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” nadzirane robe ostaje pod nadzorom čak i kad se odnosi na robu koja se ne nadzire.

Odobravanjem robe za izvoz odobrava se i izvoz istom krajnjem korisniku minimalne „tehnologije” potrebne za instalaciju, rad, održavanje i popravak robe.

Nadzor prijenosa „tehnologije” ne odnosi se na informacije „u javnom vlasništvu” ili na „temeljna znanstvena istraživanja”.

NAPOMENA O TEHNOLOGIJI OPĆENITO (NTO)

(Tumačiti zajedno s odjeljkom E kategorija 1. do 9.)

Izvoz „tehnologije” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe nadzirane u kategorijama 1. do 9. nadzire se u skladu s odredbama kategorija 1. do 9.

„Tehnologija” koja je „potrebna” za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” nadzirane robe ostaje pod nadzorom čak i kad se odnosi na robu koja se ne nadzire.

Nadzor se ne odnosi na onu „tehnologiju” koja je minimalno potrebna za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak one robe koja se ne nadzire ili čiji je izvoz odobren.

VAŽNA NAPOMENA   To se ne odnosi na „tehnologiju” navedenu u 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. i 8E002.b.

Nadzori prijenosa „tehnologije” ne primjenjuju se na informacije „u javnom vlasništvu”, na „temeljna znanstvena istraživanja” ni na minimum informacija potrebnih za prijavu patenata.

NAPOMENA O SOFTVERU OPĆENITO (NSO)

(Ova napomena ima prednost pred svakim nadzorom u okviru odjeljka D kategorija 0. do 9.)

Kategorijama 0. do 9. iz ovog popisa ne nadzire se „softver” koji je bilo što od sljedećeg:

a. općenito dostupan javnosti zbog sljedećih razloga:

1. prodaje se iz zaliha u maloprodaji, bez ograničenja, na sljedeće načine:

a. transakcije preko prodajnog pulta;

b. kataloška prodaja;

c. elektroničke transakcije ili

d. transakcije telefonskim pozivom i

2. namijenjen je za korisničku instalaciju bez značajnije dodatne podrške dobavljača;

VAŽNA NAPOMENA   Unos a. Napomene o softveru općenito ne odnosi se na „softver” određen u kategoriji 5. – dio 2. („Sigurnost informacija”).

b. „u javnom vlasništvu”ili

c. minimalni „kod objekta” potreban za instalaciju, rad, održavanje (provjeru) ili popravak one robe čiji je izvoz odobren.

VAŽNA NAPOMENA   Unos c. Napomene o softveru općenito ne odnosi se na „softver” određen u kategoriji 5. – dio 2. („Sigurnost informacija”).

OPĆA NAPOMENA O „SIGURNOSTI INFORMACIJA” (GISN)

Proizvode ili funkcije za „sigurnost informacija” trebalo bi razmatrati na temelju odredaba iz dijela 2. - kategorije 5., čak i ako su to komponente, „softver” ili funkcije drugih proizvoda.

UREDNIČKA PRAKSA U SLUŽBENOM LISTU EUROPSKE UNIJE

U skladu s pravilima iz stavka 6.5. na stranici 108. Međuinstitucijskog stilskog priručnika (izdanje iz 2015.), za tekstove na engleskom jeziku koje objavljuje Službeni list Europske unije:

 – za odvajanje cijelih brojeva od decimala upotrebljava se zarez,

 cijeli brojevi navedeni su u skupovima po tri broja, a svaki skup odvojen je razmakom. Tekst reproduciran u ovom Prilogu slijedi prethodno opisanu praksu.

AKRONIMI I KRATICE UPOTRIJEBLJENI U OVOM PRILOGU

Akronim ili kratica, ako se upotrebljava kao definirani izraz, nalazi se u ‚Definicijama izraza koji se upotrebljavaju u ovom Prilogu’.Akronim ili kratica značenje

ABEC

Odbor inženjera prstenastih ležajeva

ADC

Analogno-digitalni pretvarač

AGMA

Američko udruženje proizvođača prijenosnih mehanizama

AHRS

Referentni sustavi za pozicioniranje i smjer

AISI

Američki institut za željezo i čelik

ALE

Epitaksija atomskog sloja

ALU

Aritmetička logička jedinica

ANSI

Američki institut za nacionalne norme

APP

Korigirana najveća učinkovitost

APU

Pomoćni uređaj za napajanje

ASTM

Američko društvo za testiranje i materijale

ATC

Kontrola zračnog prometa

BJT

Bipolarni spojni tranzistori

BPP

Umnožak parametra snopa zraka

BSC

Kontroler bazne stanice

CAD

Projektiranje s pomoću računala

CAS

Referentna arhiva za kemiju i primijenjenu kemiju

CCD

Poluvodički slikovni senzor

CDU

Jedinica za upravljanje i prikaz

CEP

Vjerojatnost kružne pogreške

CMM

Koordinatni mjerni uređaj

CMOS

Komplementarni metalnooksidni poluvodič

CNTD

Termalno nanošenje kontroliranom nukleacijom

CPLD

Složeni programirljivi logički uređaj

CPU

Središnja procesorska jedinica

CVD

Taloženje kemijskim parama

CW

Kemijsko ratovanje

CW (za lasere)

Kontinuirani val

DAC

Digitalno-analogni pretvarač

DANL

Prikazana prosječna razina šuma

DBRN

Navigacija s referentnom bazom podataka

DDS

Uređaj za direktnu digitalnu sintezu

DMA

Dinamička mehanička analiza

DME

Oprema za mjerenje udaljenosti

DMOSFET

Difuzni metalnooksidni poluvodički tranzistor s efektom polja

DS

Usmjereno solidificiran

EB

Eksplozivni most

EB-PVD

Fizičko taloženje para elektronskim snopom

EBW

Žica eksplozivnog mosta

ECM

Elektrokemijska strojna obrada

EDM

Strojevi na principu pražnjenja električnog naboja

EEPROMS

Električno izbrisiva programljiva stalna memorija

EFI

Eksplozivni folijski inicijatori

EIRP

Efektivna izotropno izračena snaga

ERF

Elektroreološka završna obrada

ERP

Efektivna izračena snaga

ETO

Emiter s mehanizmom za isključivanje

ETT

Tiristor s električnim okidanjem

FADEC

Potpuno digitalno upravljanje motorom

FFT

Brzi Fourierov transform

FPGA

Programirljivi logički sklopovi

FPIC

Programirljivi sklop međuveza

FPLA

Programirljivo logičko polje

FPO

Operacija s pomičnim zarezom

FWHM

Puna širina na polovini visine

GSM

Globalni sustav za mobilne komunikacije

GLONASS

Globalni navigacijski satelitski sustav

GPS

Globalni sustav za pozicioniranje

GNSS

Globalni navigacijski satelitski sustav

GTO

Tiristor s mehanizmom za isključivanje

HBT

Hetero-bipolarni tranzistori

HEMT

Tranzistori s visokom pokretljivošću elektrona

ICAO

Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo

IEC

Međunarodna elektrotehnička komisija

IED

Improvizirana eksplozivna naprava

IEEE

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike

IFOV

Trenutačno pregledno polje

IGBT

Bipolarni tranzistor s izoliranim vratima

IGCT

Tiristor s integriranim vratima

IHO

Međunarodna hidrografska organizacija

ILS

Sustav za instrumentalno slijetanje

IMU

Inercijska mjerna jedinica

INS

Inercijski navigacijski sustav

IP

Internetski protokol

IRS

Inercijski referentni sustav

IRU

Inercijska referentna jedinica

ISA

Međunarodna standardna atmosfera

ISAR

Radar s inverznim sintetičkim otvorom

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju

ITU

Međunarodna telekomunikacijska unija

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Detekcija svjetlosti i patroliranje

LIDT

Prag osjetljivosti optičkih komponenti na oštećenja uzrokovana djelovanjem laserske zrake

LOA

Ukupna duljina

LRU

Jedinica zamjenjiva u linijskom održavanju

MLS

Mikrovalni sustavi za slijetanje

MMIC

Monolitni mikrovalni integrirani sklop

MOCVD

Taloženje para metalnoorganskih kemikalija

MOSFET

Metalnooksidni poluvodički tranzistor s efektom polja

MPM

Mikrovalni modul snage

MRAM

Magnetska memorija s nasumičnim pristupom

MRF

Magnetoreološka završna obrada

MRF

Minimalna veličina razlučive značajke

MRI

Magnetska rezonancija

MTBF

Srednje vrijeme između kvarova

MTTF

Srednje vrijeme do kvara

NA

Numerički otvor

NDT

Ispitivanje bez razaranja

NEQ

Neto količina eksploziva

OAM

Rad, administriranje ili održavanje

OSI

Međupovezivanje otvorenih sustava

PAI

Poliamid-imidi

PAR

Radar za precizno približavanje

PCL

Pasivna koherentna lokacija

PIN

Osobni identifikacijski broj

PMR

Privatna pokretna radiomreža

PVD

Fizičko taloženje pare

ppm

Dijelova na milijun

QAM

Kvadraturno-amplitudna modulacija

RAP

Reaktivne atomske plazme

RF

Radiofrekvencija

RNC

Kontroler radiomreže

S-FIL

„Step and flash” tiskarska litografija

SAR

Radar sa sintetičkim otvorom

SAS

Sonar sa sintetiziranom slikom

SC

Monokristal

SCR

Silicijev usmjerivač

SFDR

Dinamički opseg bez smetnji

SHPL

Laser izuzetno velike snage

SLAR

Radar nošen na boku letjelice

SOI

Silicij na izolatoru

SPLD

Jednostavan programirljivi logički uređaj

SQUID

Supravodljivi kvantni interferentni uređaj

SRA

Sklop zamjenjiv u radionici

SRAM

Memorija s nasumičnim pristupom

SSB

Jednobočni pojas

SSR

Sekundarni nadzorni radar

SSS

Bočni sonar

TIR

Ukupno navedeno očitanje

TVR

Naponski odziv predajnika

UPR

Jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja

UV

Ultraljubičasto

UTS

Granična vlačna čvrstoća

VJFET

Vertikalno spojni tranzistori s efektom polja

VOR

Domet visoke frekvencije u svim smjerovima

WLAN

Lokalna bežična mreža

DEFINICIJE IZRAZA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OVOM PRILOGU

Definicije pojmova u ‚polunavodnicima’ navedene su u tehničkoj napomeni za relevantnu robu.

Definicije pojmova u „dvostrukim navodnicima” sljedeće su:

VAŽNA NAPOMENA   U zagradama iza definiranog pojma navedene su referentne kategorije.

„Točnost” (2., 3., 6., 7., 8.), obično mjerena kao netočnost, znači najveće pozitivno ili negativno odstupanje navedene vrijednosti od prihvaćene standardne ili stvarne vrijednosti.

„Aktivni sustavi za kontrolu leta” (7.) sustavi su čija je funkcija sprječavanje nedozvoljenih kretnji „zrakoplova” i projektila ili strukturnih opterećenja samostalnom obradom izlaznih signala iz više senzora, koji potom daju potrebne preventivne komande radi automatske kontrole.

„Aktivni piksel” (6.) najmanji je (pojedinačni) element poluvodičkog polja koji ima funkciju fotoelektričnog prijenosa kad je izložen svjetlosnom (elektromagnetskom) zračenju.

„Korigirana najveća učinkovitost” (4.) korigirana je najveća brzina kojom „digitalna računala” izvode 64-bitna ili veća zbrajanja i množenja s pomičnim zarezom i koja je izražena u ponderiranim teraflopsima (WT) u jedinicama od 1012 korigiranih operacija s pomičnim zarezom u sekundi.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi kategoriju 4., tehnička napomena.

„Zrakoplov” (1., 6., 7., 9.) znači zračno vozilo s fiksnim krilima, krilima promjenjive geometrije, rotirajućim krilima (helikopter), zakretnim rotorom ili zakretnim krilom.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „civilni zrakoplov”.

„Zračni brod” (9.) znači motorno zračno vozilo koje se održava u letu s pomoću plina (uglavnom helija, prethodno vodika) koji je lakši od zraka.

„Sve raspoložive kompenzacije” (2.) znači da su razmotrena sva provediva mjerenja raspoloživa proizvođaču kako bi sveo na najmanju moguću mjeru sve sistematske pogreške pozicioniranja za određeni model alatnog stroja ili pogreške mjerenja za određeni koordinatni mjerni uređaj.

„Dodijeljen od ITU-a” (3., 5.) znači dodjela frekvencijskih pojaseva u skladu s važećim izdanjem radijskih propisa Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) za primarne, dozvoljene i sekundarne usluge.

VAŽNA NAPOMENA   Dodatne i alternativne dodjele nisu uključene.

„Odstupanje od kutnog položaja” (2.) znači najveća razlika između kutnog položaja i stvarnog, s velikom točnošću izmjerenog kutnog položaja nakon što je stolni držač predmeta koji se obrađuje zakrenut iz svojeg početnog položaja.

„Nasumični hod kuta” (7.) znači nakupljanje kutne pogreške tijekom vremena zbog bijelog šuma kutne brzine. (IEEE STD 528-2001)

„APP” (4.) je ekvivalent za „korigiranu najveću učinkovitost”.

„Asimetrični algoritam” (5.) znači kriptografski algoritam koji upotrebljava različite, matematički povezane ključeve za šifriranje i dešifriranje.

VAŽNA NAPOMENA   Uobičajena je upotreba „asimetričnih algoritama” upravljanje ključem.

„Autentifikacija” (5.) znači provjera identiteta korisnika, postupka ili uređaja, često kao preduvjet odobravanju pristupa resursima u informacijskom sustavu. Ona uključuje provjeru podrijetla ili sadržaja poruke ili drugih informacija te sve aspekte kontrole pristupa kada nema šifriranja datoteka ili teksta osim kako je izravno povezano sa zaštitom lozinki, osobnih identifikacijskih brojeva (PIN-ovi) ili sličnih podataka kako bi se spriječio neovlašten pristup.

„Automatsko praćenje cilja” (6.) znači tehnika obrade kojom se automatski određuje i daje kao izlazni podatak ekstrapolirana vrijednost najvjerojatnijeg položaja cilja u stvarnom vremenu.

„Prosječna izlazna snaga” (6.) znači ukupna izlazna energija „lasera” u džulima podijeljena s razdobljem u kojem je emitiran niz uzastopnih impulsa, u sekundama. Za niz jednako udaljenih impulsa jednaka je ukupnoj izlaznoj energiji „lasera” u jednom impulsu, u džulima, pomnoženoj frekvencijom impulsa „lasera” u Hz.

„Vrijeme zadrške širenja osnovnog logičkog sklopa” (3.) znači vrijednost vremena zadrške širenja koja odgovara osnovnom logičkom sklopu koji se upotrebljava u „monolitnom integriranom sklopu”. Za ‚porodicu’„monolitnih integriranih sklopova” to može biti navedeno kao vrijeme zadrške širenja za tipični logički sklop unutar određene ‚porodice’ ili kao tipično vrijeme zadrške širenja za logički sklop unutar određene ‚porodice’.

VAŽNA NAPOMENA 1.   „Vrijeme zadrške širenja osnovnog logičkog sklopa” ne smije se zamijeniti s vremenom zadrške ulaza/izlaza složenog „monolitnog integriranog sklopa”.

VAŽNA NAPOMENA 2.   ‚Porodica’ se sastoji od svih integriranih sklopova na koje se odnosi sve navedeno u nastavku u pogledu njihove proizvodne metodologije i specifikacija, osim njihovih funkcija:

a.   zajednička arhitektura hardvera i softvera;

b.   zajednička projektna i procesna tehnologija i

c.   zajedničke osnovne značajke.

„Temeljna znanstvena istraživanja” (NTO, NNT) znači eksperimentalni ili teorijski rad kojem je cilj prvenstveno prikupljati nova znanja o temeljnim načelima pojava ili činjenicama koje se mogu promatrati, a koji nije prvenstveno usmjeren prema određenoj praktičnoj primjeni ili cilju.

„Bias (sustavno odstupanje)” (akcelerometar) (7.) znači prosječni izlazni podatak mjerača ubrzanja (akcelerometra) u određenom vremenu, mjeren u određenim uvjetima rada, koji nije povezan s ulaznim ubrzanjem ili rotacijom. „Bias (sustavno odstupanje)” je izražen u g ili metrima u sekundi na kvadrat (g ili m/s2). (IEEE Std 528-2001) (mg je jednak 1 × 10– 6 g).

„Bias (sustavno odstupanje)” (žiroskop) (7.) znači prosječni izlazni podatak žiroskopa u određenom vremenu, mjeren u određenim uvjetima rada, koji nije povezan s ulaznom rotacijom ili ubrzanjem. „Bias (sustavno odstupanje)” obično je izražen u stupnjevima po satu (o/h). (IEEE Std 528-2001).

„Biološki agensi” (1.) su patogeni ili toksini, selektirani ili izmijenjeni (kao što su promjena čistoće, trajnosti, virulencije, diseminacijskih karakteristika ili otpornosti na UV zračenje) radi stvaranja žrtava među ljudima i životinjama, degradiranja opreme ili oštećenja usjeva ili okoliša.

„Aksijalno zanošenje” (2.) znači aksijalni pomak pri jednom okretu radnog vretena mjereno u ravnini okomitoj na čelnu stranu vretena, u blizini oboda čelne strane vretena (upućivanje na: ISO 230/1 1986, stavak 5.63.).

„Predoblici ugljičnih vlakana” (1.) znači uređen raspored neobloženih ili obloženih vlakana namijenjen tome da čine okvir dijela prije uvođenja „matrice” kako bi se oblikovao „kompozit”.

„Kemijski laser” (6.) znači „laser” u kojem se oslobođenom energijom kemijske reakcije proizvodi pobuđeno stanje.

„Kemijska smjesa” (1.) kruti je, tekući ili plinoviti proizvod dobiven od dviju ili više komponenti koje ne djeluju jedna na drugu u uvjetima u kojima je smjesa uskladištena.

„Vjerojatnost kružne pogreške” („CEP”) (7.) pri normalnoj kružnoj distribuciji znači radijus kruga koji sadržava 50 % provedenih individualnih mjerenja ili radijus kruga u kojem je 50 % vjerojatnosti lociranja.

„Kontrolni sustavi s kontroliranim kruženjem protiv zaokretnog momenta ili s kružno kontroliranim smjerom” (7.) sustavi su koji upotrebljavaju zrak koji struji preko aerodinamičnih površina kako bi povećali ili obuzdali sile koje površine stvaraju.

„Civilni zrakoplov” (1., 3., 4., 7.) znači „zrakoplov” naveden po oznaci u objavljenim popisima potvrda o sposobnosti za let koje su objavila nadležna tijela civilnog zrakoplovstva jedne ili više država članica EU-a ili države sudionice u Wassenaarskom aranžmanu, koji može letjeti na komercijalnim civilnim domaćim i inozemnim rutama ili za zakonite civilne, privatne ili poslovne potrebe.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „zrakoplov”.

„Izmiješano” (1.) znači miješanje filamenata termoplastičnih vlakana i vlakana za ojačavanje da bi se dobila vlaknasto ojačana „matrična” mješavina u potpuno vlaknastom obliku.

„Pretvaranje u prah” (1.) znači postupak usitnjavanja materijala do čestica drobljenjem ili mljevenjem.

„Upravljački sklop komunikacijskog kanala” (4.) znači fizičko sučelje kojim se nadzire protok sinkronih ili asinkronih digitalnih informacija. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

„Kompenzacijski sustavi” (6.) sastoje se od primarnog skalarnog senzora, jednog ili više referentnih senzora (npr. vektorski magnetometri) i softvera koji omogućuje smanjivanje buke platforme zbog rotacije krutog tijela.

„Kompozit” (1., 2., 6., 8., 9.) znači „matrica” i dodatna faza ili dodatne faze koje se sastoje od čestica, niti, vlakana ili bilo koje njihove kombinacije, koji imaju određenu svrhu ili svrhe.

„Složeni rotirajući stol” (2.) znači stol koji omogućava da se predmet koji se obrađuje rotira i zakreće oko dviju neparalelnih osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”.

„III/V spojevi” (3., 6.) znači polikristalni ili binarni odnosno kompleksni monokristalni proizvodi koji sadržavaju elemente iz skupina III.A i V.A Mendeljejevljevog periodnog sustava kemijskih elemenata (npr. galijev arsenid, galij-aluminijev arsenid, indijev fosfid).

„Konturno upravljanje” (2.) znači dva „numerički kontrolirana” gibanja ili više njih koja djeluju u skladu s uputama kojima se određuju sljedeći potreban položaj i potrebne brzine pomaka da se postigne taj položaj. Te brzine pomaka razlikuju se u odnosu jedna na drugu kako bi se dobila željena kontura (upućivanje na: ISO/DIS 2806-1980).

„Kritična temperatura” (1., 3., 5.) (ponekad se naziva temperatura prijenosa) određenog „supervodljivog” materijala znači temperatura pri kojoj materijal gubi sav otpor prema toku istosmjerne električne struje.

„Kriptografska aktivacija” (5.) znači svaka tehnika kojom se aktivira ili omogućuje kriptografska sposobnost proizvoda s pomoću sigurnog mehanizma koji primjenjuje proizvođač proizvoda, ako je taj mehanizam vezan isključivo uz bilo koje od sljedećeg:

1. jedan proizvod ili

2. jednog kupca, za više proizvoda.

Tehničke napomene

1.   Tehnike i mehanizmi „kriptografske aktivacije” mogu biti primijenjeni kao hardver, „softver” ili „tehnologija”.

2.   Mehanizmi za „kriptografske aktivacije” mogu primjerice biti licencijski ključevi na temelju serijskog broja ili instrumenti za provjeru autentičnosti kao što su digitalno potpisani certifikati.

„Kriptografija” (5.) znači disciplina koja utjelovljuje načela, sredstva i metode pretvaranja podataka kako bi se sakrio njihov informacijski sadržaj, spriječilo njihovo neotkriveno mijenjanje ili spriječila njihova neovlaštena upotreba. „Kriptografija” je ograničena na pretvaranje informacija s pomoću jednog ili više ‚tajnih parametara’ (npr. kriptografske varijable) ili pridruženog upravljanja ključem.

Napomena:   „Kriptografija” ne uključuje tehnike komprimiranja podataka koji su ‚nepromjenjivi’ ili kodiranja.

Tehničke napomene:

1.   ‚Tajni parametar’: konstanta ili ključ koji se taji od drugih ili se upotrebljava samo unutar skupine.

2.   'Nepromjenjivi': algoritam za šifriranje ili kompresiju ne može prihvatiti parametre koji dolaze izvana (npr. kriptografske ili varijable ključa) niti ga može promijeniti korisnik.

„CW laser” (6.) znači „laser” koji proizvodi nominalnu konstantnu izlaznu energiju duže od 0,25 s.

„Navigacije s referentnom bazom podataka” („DBRN”) (7.) znači sustavi koji upotrebljavaju različite izvore prethodno izmjerenih kartografskih podataka integriranih radi dobivanja točnih navigacijskih podataka u dinamičnim uvjetima. Izvori podataka uključuju batimetrijske karte, zvjezdane karte, gravitacijske karte, magnetske karte ili trodimenzionalne digitalne terenske karte.

„Deformabilna zrcala” (6.) (poznata i kao adaptivna optička zrcala) znači zrcala koja imaju:

a. jednu kontinuiranu optičku reflektirajuću površinu koja se dinamično deformira primjenom pojedinog zakretnog momenta ili sile čime se kompenzira distorzija oblika optičkog vala koji pada na zrcalo ili

b. višestruke optičke reflektirajuće elemente koje je moguće pojedinačno i dinamično prerazmjestiti primjenom zakretnih momenata ili sila čime se kompenzira distorzija oblika optičkog vala koji pada na zrcalo.

„Osiromašeni uranij” (0.) znači uranij s koncentracijom izotopa 235 osiromašenom ispod razine u kojoj se pojavljuje u prirodi.

„Razvoj” (NTO, NNT, sve kategorije) odnosi se na sve faze prije serijske proizvodnje, kao što su: projektiranje, projektno istraživanje, analize projekta, projektni koncepti, sastavljanje i ispitivanje prototipova, pokusni proizvodni planovi, podaci o projektu, postupak pretvaranja projektnih podataka u proizvod, projekt konfiguracije, projekt spajanja, nacrti.

„Difuzijsko spajanje” (1., 2., 9.) znači spajanje u čvrstom stanju najmanje dvaju odvojenih komada metala u jedan komad zajedničke čvrstoće koja je jednaka čvrstoći slabijeg materijala, pri čemu je glavni mehanizam interdifuzija atoma preko sučelja.

„Digitalno računalo” (4., 5.) znači oprema koja može, u obliku jedne ili više odvojenih varijabli, izvoditi sve od navedenog u nastavku:

a. prihvaćati podatke;

b. pohranjivati podatke ili upute u stalne ili promjenjive (ispisne) uređaje za pohranu;

c. obrađivati podatke s pomoću pohranjenog slijeda uputa koje je moguće mijenjati i

d. davati izlazne podatke.

VAŽNA NAPOMENA   Promjene pohranjenog slijeda uputa uključuju zamjenu fiksnih uređaja za pohranu, ali ne i fizičku promjenu ožičenja ili međuspojeva.

„Brzina digitalnog prijenosa” (def) znači ukupna brzina prijenosa bita informacije koja se izravno prenosi bilo kojom vrstom medija.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „ukupna brzina digitalnog prijenosa”.

„Hidrauličko prešanje s izravnim djelovanjem” (2.) znači postupak deformiranja u kojem se upotrebljava fleksibilni spremnik ispunjen fluidom u izravnom kontaktu s predmetom koji se obrađuje.

„Brzina otklona” (žiroskop) (7.) znači komponenta izlaznih podataka žiroskopa koja je funkcionalno neovisna o ulaznoj rotaciji. Izražava se kao kutna brzina. (IEEE STD 528-2001).

„Efektivni gram” (0., 1.) za „posebni fisibilni materijal” znači:

a. za izotope plutonija i uranija-233, masa izotopa u gramima;

b. za uranij obogaćen s 1 posto ili više izotopa uranija-235, masa elementa u gramima pomnožena kvadratom njegova obogaćenja, izražena kao decimalni maseni udio;

c. za uranij obogaćen s manje od 1 posto izotopa uranija-235, masa elementa u gramima pomnožena s 0,0001.

„Elektronički sklop” (2., 3., 4.) znači određeni broj elektroničkih komponenti (tj. ‚elemenata sklopa’, ‚diskretnih komponenti’, integriranih sklopova itd.) koje su zajedno povezane kako bi obavljale posebne funkcije, koje se kao cjelinu može zamijeniti i koje se obično može rastaviti.

VAŽNA NAPOMENA 1.   ‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

VAŽNA NAPOMENA 2.   ‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

„Elektronički upravljani fazni antenski niz” (5., 6.) znači antena koja tvori zraku faznim povezivanjem, odnosno smjer zrake kontrolira se kompleksnim koeficijentima pobude elemenata koji zrače i smjer te zrake može se mijenjati po azimutu ili elevaciji, ili oboje, primjenom električnog signala prilikom prijenosa i prilikom prijema.

„Energetski materijali” (1.) znači tvari ili smjese koje kemijski reagiraju tako da oslobađaju energiju potrebnu za njihovu planiranu upotrebu. „Eksplozivi”, „pirotehnika” i „goriva” podrazredi su energetskih materijala.

„Krajnje jedinice” (2.) znači hvataljke, ‚aktivne alatne jedinice’ i svaki drugi alat koji je pričvršćen na osnovnu ploču na kraju radne ruke „robota”.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Aktivna alatna jedinica’ znači uređaj kojim se na izratku primjenjuju energija gibanja, procesna energija ili očitavanje.

„Ekvivalentna gustoća” (6.) znači masa optičkog elementa po jedinici optičke površine projicirane na optičku plohu.

„Eksplozivi” (1.) znači čvrste, tekuće ili plinovite tvari ili smjese tvari koje moraju eksplodirati kada se upotrebljavaju kao temeljna punjenja, pojačnici ili glavna punjenja u bojevim glavama, prilikom rušenja i drugim primjenama.

„FADEC sustavi” (9.) znači sustavi potpunog digitalnog upravljanja motorom (Full Authority Digital Engine Control Systems), tj. digitalni elektronički upravljački sustav za plinskoturbinski motor koji može samostalno upravljati motorom u cijelom svojem radnom rasponu od zahtijevanog pokretanja motora do zahtijevanog zaustavljanja motora, u normalnim uvjetima i u uvjetima pogreške.

„Vlaknasti ili filamentni materijali” (0., 1., 8., 9.) uključuju:

a. neprekinute „monofilamente”;

b. neprekinuta „pređa” i „roving”;

c. „vrpce”, tkanine, nasumične rogožine i gajtane;

d. sjeckana vlakna, vlaknasta vlakna i koherentne vlaknaste prekrivače;

e. niti, monokristalne ili polikristalne, bilo koje duljine;

f. pulpu od aromatskih poliamida.

„Integrirani sklop u obliku filma” (3.) znači niz ‚elemenata sklopa’ i metalnih međuspojeva koji je nastao taloženjem debelog ili tankog filma na izolacijsku „podlogu”.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Element sklopa’ jedan je aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Optičko senzorsko polje za kontrolu leta” (7.) mreža je distribuiranih optičkih senzora koji upotrebljavaju zrake „lasera” kako bi pružali podatke za kontrolu leta u stvarnom vremenu za obradu na samoj platformi (on-board).

„Optimizacija putanje leta” (7.) postupak je kojim se umanjuju odstupanja od četverodimenzionalne (prostor i vrijeme) željene putanje na temelju uvećanja radnog učinka ili učinkovitosti za zadatke.

„Sustav fly-by-light” (7.) znači primarni digitalni sustav za kontrolu leta koji upotrebljava povratnu vezu za upravljanje „zrakoplovom” tijekom leta, čije su komande jedinicama/aktivatorima optički signali.

„Sustav fly-by-wire” (7.) znači primarni digitalni sustav za kontrolu leta koji upotrebljava povratnu vezu za upravljanje „zrakoplovom” tijekom leta, čije su komande jedinicama/aktivatorima električni signali.

„Žarišnoravninski niz” (6., 8.) znači linearni ili dvodimenzionalni ravninski sloj ili kombinacija ravninskih slojeva pojedinačnih detektorskih elemenata, s elektronikom za očitanje ili bez nje, koji funkcioniraju u žarišnoj ravnini.

VAŽNA NAPOMENA   To ne treba uključivati skupinu pojedinačnih detektorskih elemenata ili bilo koja dva, tri ili četiri detektorska elementa pod uvjetom da se vremenska zadrška i integracija ne izvode unutar elementa.

„Relativna širina pojasa” (3., 5.) znači „trenutačna širina pojasa” podijeljena središnjom frekvencijom, izražena kao postotak.

„Frekvencijsko skakanje” (5., 6.) znači oblik „proširenog spektra” u kojem se prijenosna frekvencija jednog komunikacijskog kanala mijenja nasumičnim ili pseudonasumičnim slijedom zasebnih koraka.

„Okidač frekvencije preko maske” (3.) za „analizatore signala” mehanizam je pri kojem se za funkciju pokretanja može odabrati frekvencijski raspon za pokretanje kao podskup širine pojasa primanja dok se zanemaruju drugi mogući signali prisutni unutar iste širine pojasa primanja. „Okidač frekvencije preko maske” može sadržavati više od jednog nezavisnog skupa ograničenja.

„Vrijeme promjene frekvencije” (3.) znači vrijeme (tj. kašnjenje) koje je potrebno signalu pri prelasku s početne utvrđene izlazne frekvencije da dosegne jedno od sljedećeg:

a. ±100 Hz konačne utvrđene izlazne frekvencije manje od 1 GHz; ili

b. ±0,1 dijela na milijun konačne utvrđene izlazne frekvencije jednake ili veće od 1 GHz.

„Frekvencijski sintetizator” (3.) znači bilo kakva vrsta izvora frekvencije, bez obzira na stvarno upotrijebljenu tehniku, koja proizvodi velik broj simultanih ili zamjenskih izlaznih frekvencija, iz jednog ili više izlaza, kojima se upravlja ili koje se obuzdava manjim brojem standardnih (ili glavnih) frekvencija ili koje proizlaze iz tog manjeg broja frekvencija.

„Gorivna ćelija” (8.) elektrokemijski je uređaj koji služi za neposrednu konverziju kemijske energije u istosmjernu električnu struju upotrebom goriva iz vanjskog izvora.

„Taljivi” (1.) znači da ga je moguće unakrsno vezati ili dalje polimerizirati (vulkanizirati) upotrebom topline, zračenja, katalizatora itd. ili ga je moguće istopiti bez pirolize (pougljenja).

„Plinska atomizacija” (1.) znači postupak raspršivanja toka rastaljene metalne slitine u kapljice promjera 500 mikrometara ili manje mlazom plina pod visokim tlakom.

„Geografska raspršenost” (6.) odnosi se na stanje kad je svako mjesto udaljeno od bilo kojeg drugog mjesta više od 1 500 m u bilo kojem smjeru. Mobilne se senzore uvijek smatra „geografski raspršenima”.

„Setovi za navođenje” (7.) znači sustavi koji integriraju postupak mjerenja i izračunavanja položaja i brzine vozila (tj. navigaciju) s postupkom izračunavanja i odašiljanja zapovijedi sustavima za kontrolu leta vozila kako bi se ispravila putanja.

„Vruća izostatska denzifikacija” (2.) znači postupak izlaganja odljevka povišenom tlaku pri temperaturama višima od 375 K (102 °C) u zatvorenoj komori upotrebom različitih medija (plin, tekućina, čvrste čestice itd.) radi stvaranja jednake sile u svim smjerovima i smanjivanja ili uklanjanja unutarnjih šupljina u odljevku.

„Hibridni integrirani sklop” (3.) znači bilo koja kombinacija integriranog sklopa (integriranih sklopova), ili integriranih sklopova s ,elementima sklopa’ ili ‚diskretnim komponentama’ koje su zajedno povezane kako bi obavljale određene funkcije, i koje imaju sve navedene značajke:

a. sadržavaju barem jedan neučahureni uređaj;

b. povezani su zajedno tipičnim metodama proizvodnje integriranih sklopova;

c. moguće ih je zamijeniti kao cjelinu i

d. obično ih se ne može rastaviti.

VAŽNA NAPOMENA 1.   ‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

VAŽNA NAPOMENA 2.   ‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

„Poboljšanje slike” (4.) znači obrada slika koje nose informacije dobivene izvana algoritmima kao što su vremenska kompresija, filtriranje, ekstrakcija, odabir, korelacija, konvolucija ili transformacija između domena (npr. brzi Fourierov transform ili Walsheva transformacija). To ne uključuje algoritme koji upotrebljavaju samo linearnu ili rotacijsku transformaciju jedne slike, kao što je translacija, ekstrakcija značajki, bilježenje ili lažno bojenje.

„Imunotoksin” (1.) je spoj jedne stanice određenog monoklonskog antitijela i „toksina” ili „podjedinice toksina”, koji selektivno djeluje na oboljele stanice.

„U javnom vlasništvu” (NTO, NNT, NSO), kako se ovdje primjenjuje, znači „tehnologija” ili „softver” koji su nakon daljnjeg širenja stavljeni na raspolaganje bez ograničenja (ograničenja zbog autorskih prava ne znače da „tehnologija” ili „softver” nisu „u javnom vlasništvu”).

„Sigurnost informacija” (GSN GISN 5.) sva su sredstva i funkcije kojima se osiguravaju dostupnost, povjerljivost ili cjelovitost informacija ili komunikacija, isključujući sredstva i funkcije koji štite od kvarova. To uključuje „kriptografiju”, „kriptografsku aktivaciju”, ‚kriptoanalizu’, zaštitu od kompromitirajućeg odljeva informacija i računalnu sigurnost.

Tehnička napomena:

‚Kriptoanaliza’: analiza kriptografskog sustava ili njegovih ulaznih i izlaznih podataka kako bi se dobile povjerljive varijable ili osjetljivi podaci, uključujući i nekriptirani tekst.

„Trenutačna širina pojasa” (3., 5., 7.) znači širina pojasa kod koje izlazna snaga ostaje konstantno unutar 3 dB bez podešavanja ostalih radnih parametara.

„Instrumentalni doseg” (6.) znači određeni nedvosmisleni prikaz dometa radara.

„Izolacija” (9.) se primjenjuje na dijelove raketnog motora, tj. kućište, mlaznicu, uvodnike, obloge kućišta, i uključuje vulkanizirane ili poluvulkanizirane složene gumene ploče koje sadržavaju izolacijski ili vatrostalni materijal. Može se ugraditi i kao navlaka ili zaklopac za smanjenje naprezanja.

„Unutarnja obloga” (9.) pogodna je za povezivanje između čvrstoga goriva i kućišta ili izolacijske obloge. Obično se po unutarnjosti kućišta nanosi vatrostalni ili izolacijski materijal na bazi tekućih polimera, npr. polibutadien s hidroksilnim završecima (HTPB) punjen ugljikom ili drugi polimer uz dodatak vulkanizacijskih agensa.

„Pravi magnetski gradiometar” (6.) jednostruki je osjetljivi element gradijenta magnetskog polja i povezana elektronika čiji su izlazni podaci mjera gradijenta magnetnog polja.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „magnetski gradiometar”.

„Softver za neovlašteni ulazak” (4.) znači „softver” koji je posebno oblikovan ili preinačen kako ga ne bi otkrili ‚alati za nadzor’ ili kako bi se probile ,zaštitne protumjere’ računala ili uređaja koji se može spajati na internet i izvršava bilo koju od sljedećih radnji:

a. izvlačenje podataka ili informacija iz računala ili uređaja koji se može spajati na internet, ili izmjena podataka o sustavu ili korisniku ili

b. izmjena uobičajenog puta za izvršavanje programa ili postupka kako bi se omogućilo izvršavanje uputa dobivenih izvana.

Napomene:

1.   „Softver za neovlašteni ulazak” ne uključuje ništa od sljedećeg:

a.   hipervizori, programi za uklanjanje pogrešaka ili alati za softverski obrnuti inženjering (SRE);

b.   „softver” za upravljanje digitalnim pravima (DRM) ili

c.   „softver” oblikovan s ciljem da ga instaliraju proizvođači, administratori ili korisnici za potrebe praćenja ili povrata imovine.

2.   uređaji koji se mogu spajati na internet uključuju mobilne uređaje i pametna brojila.

Tehničke napomene:

1.   ‚Alati za nadzor’: „softver” ili hardverski uređaji kojima se nadziru rad sustava ili procesi pokrenuti na nekom uređaju. To uključuje proizvode za zaštitu od računalnih virusa (AV), proizvode za zaštitu krajnjih točaka, proizvode za osobnu sigurnost (PSP), sustave za otkrivanje neovlaštenih ulazaka (IDS), sustave za sprječavanje neovlaštenih ulazaka (IPS) ili vatrozidove.

2.   ‚Zaštitne protumjere’: tehnike namijenjene osiguravanju sigurnog izvršavanja koda, kao što je Data Execution Prevention (sprječavanje izvršavanja podataka, DEP), Address Space Layout Randomisation (nasumično raspoređivanje adresnog prostora, ASLR) ili testno okruženje.

„Izolirane žive kulture” (1.) uključuje žive kulture u neaktivnom obliku i liofilizirane.

„Izostatske preše” (2.) znači oprema kojom je moguće tlačiti zatvorenu komoru kroz različite medije (plin, tekućina, čvrste čestice itd.) kako bi se stvorio jednak tlak u svim smjerovima unutar komore na predmet koji se obrađuje ili materijal.

„Laser” (0., 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9.) je proizvod koji proizvodi prostorno i vremenski koherentno svjetlo pojačavanjem s pomoću stimulirane emisije zračenja.

VAŽNA NAPOMENA  

Vidi i

„Kemijski laser”;

„CW laser”;

„Impulsni laser”;

„Laser izuzetno velike snage”;

„Prijenosni laser”.

„Biblioteka” (1.) (parametarska tehnička baza podataka) znači zbirka tehničkih informacija, upućivanje na koje može poboljšati radni učinak odgovarajućih sustava, opreme ili komponenti.

„Vozila lakša od zraka” (9.) znači baloni i „zračni brodovi” koji za polijetanje upotrebljavaju topao zrak ili neke druge plinove lakše od zraka kao što su npr. helij ili vodik.

„Linearnost” (2.) (obično mjerena kao nelinearnost) znači najveće odstupanje od stvarnih značajki (prosječna očitavanja na gornjem i donjem dijelu skale), pozitivno ili negativno, od ravne crte postavljene tako da izjednačava i smanjuje najveća odstupanja.

„Lokalna mreža” (4., 5.) sustav je za podatkovnu komunikaciju koji ima sve sljedeće značajke:

a. omogućuje proizvoljnom broju neovisnih ‚podatkovnih uređaja’ da komuniciraju izravno jedan s drugim i

b. ograničena je na geografsko područje umjerene veličine (npr. poslovna zgrada, tvornica, kompleks zgrada, skladište).

VAŽNA NAPOMENA   ‚Podatkovni uređaj’ znači oprema koja može prenositi ili primati nizove digitalnih informacija.

„Magnetski gradiometri” (6.) instrumenti su namijenjeni otkrivanju prostornih varijacija magnetskih polja iz izvora izvan instrumenta. Sastoje se od višestrukih „magnetometara” i povezane elektronike čiji su izlazni podaci mjera gradijenta magnetnog polja.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „pravi magnetski gradiometar”.

„Magnetometri” (6.) su instrumenti namijenjeni otkrivanju magnetskih polja iz izvora izvan instrumenta. Sastoje se od jednostrukog osjetljivog elementa magnetskog polja i povezane elektronike čiji su izlazni podaci mjera magnetskog polja.

„Središnja memorija” (4.) znači primarna memorija za podatke ili upute za brzi pristup središnje procesorske jedinice. Sastoji se od unutarnje memorije „digitalnog računala” i svakog njegovog hijerarhijskog proširenja, kao što su predmemorija ili proširena memorija s neslijednim pristupom.

„Materijali otporni na korozivno djelovanje UF6” (0.) uključuju bakar, slitine bakra, nehrđajući čelik, aluminij, aluminijev oksid, slitine aluminija, nikal ili slitine čiji je maseni udio nikla 60 % ili veći te fluorirane ugljikovodične polimere.

„Matrica” (1., 2., 8., 9.) znači znatno kontinuirana faza koja ispunjava prostor između čestica, niti ili vlakana.

„Mjerna nesigurnost” (2.) karakterističan je parametar koji određuje u kojem se rasponu oko izlazne vrijednosti nalazi ispravna vrijednost mjerljive varijable s razinom pouzdanosti od 95 %. Uključuje neispravljena sistemska odstupanja, neispravljen mrtvi hod i nasumična odstupanja (upućivanje na ISO 10360-2).

„Mehaničko stvaranje slitine” (1.) znači postupak legiranja koji proizlazi iz vezanja, lomljenja i ponovnog vezanja elementarnih i glavnih prahova slitine mehaničkim djelovanjem. Nemetalne čestice mogu biti uključene u slitinu dodavanjem odgovarajućih prahova.

„Ekstrakcija taline” (1.) znači postupak ‚brze solidifikacije’ i izvlačenja proizvoda slitine u obliku vrpce ulaganjem kratkog segmenta rotirajućeg ohlađenog bloka u kupku rastaljene metalne slitine.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Brza solidifikacija’: solidifikacija rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja većima od 1 000 K/s.

„Zavrtanje taline” (1.) znači postupak ‚brze solidifikacije’ rastaljenog metalnog mlaza koji pada na rotirajući rashladni blok, čime se stvara lisnat, vrpčast ili štapićast proizvod.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Brza solidifikacija’: solidifikacija rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja većima od 1 000 K/s.

„Mikroračunalni mikrosklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadržava aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati upute za opću primjenu iz unutarnje memorije na podacima koji se nalaze u unutarnjoj memoriji.

VAŽNA NAPOMENA   Unutarnja memorija može se povećati vanjskom memorijom.

„Mikroprocesorski mikrosklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „integrirani sklop s više čipova” koji sadržava aritmetičku logičku jedinicu (ALU) koja može izvršavati seriju uputa za opću primjenu iz vanjske memorije.

VAŽNA NAPOMENA 1.   „Mikroprocesorski mikrosklop” obično ne sadržava integralnu memoriju dostupnu korisniku iako se memorija koja se nalazi na čipu može upotrebljavati za izvršavanje njezine logičke funkcije.

VAŽNA NAPOMENA 2.   To uključuje skupove čipova koji su namijenjeni da rade zajedno kako bi obavljali funkciju „mikroprocesorskog mikrosklopa”.

„Mikroorganizmi” (1., 2.) znači bakterije, virusi, mikoplazme, rikecije, klamidije ili gljivice, prirodne, poboljšane ili modificirane, u obliku „izoliranih živih kultura” ili kao materijal koji uključuje živi materijal koji je bio namjerno inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama.

„Projektili” (1., 3., 6., 7., 9.) znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih letjelica, koji mogu nositi najmanje 500 kg tereta i imaju doseg od najmanje 300 km.

„Monofilament” (1.) ili filament najmanji je dio vlakna, obično promjera nekoliko mikrometara.

„Monolitni integrirani sklop” (3.) znači kombinacija pasivnih ili aktivnih ‚elemenata sklopa’ ili oboje koji:

a. oblikovani su postupcima difuzije, usađivanja ili taloženja u ili na jednostruki poluvodički komad materijala, takozvani ‚čip’;

b. mogu se smatrati nedjeljivo spojenima i

c. obavljaju funkciju(e) sklopa.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Element sklopa’ jedan je aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Monolitni mikrovalni integrirani sklop” („MMIC”) (3., 5.) znači „monolitni integrirani sklop” koji radi na mikrovalnim frekvencijama ili frekvencijama milimetarskog vala.

„Monospektralni slikovni senzori” (6.) mogu prikupljati slikovne podatke iz jednog odvojenog spektralnog područja.

„Integrirani sklop s više čipova” (3.) znači dva ili više „monolitnih integriranih sklopova” spojenih sa zajedničkom „podlogom”.

„Multispektralni slikovni senzori” (6.) mogu istodobno ili serijski prikupljati slikovne podatke iz dvaju ili više odvojenih spektralnih područja. Senzori koji imaju više od dvadeset odvojenih spektralnih područja katkad se nazivaju hiperspektralni slikovni senzori.

„Prirodni uranij” (0.) znači uranij koji sadržava smjese izotopa kako se pojavljuju u prirodi.

„Upravljački sklop pristupa mreži” (4.) znači fizičko sučelje prema distribuiranoj komutacijskoj mreži. On se koristi zajedničkim medijem koji posvuda radi na istoj „brzini digitalnog prijenosa” i koji upotrebljava posrednika (npr. token ili očitavanje signala-nositelja) za prijenos. Neovisno o svima ostalima, on odabire pakete podataka ili skupine podataka (npr. IEEE 802) koji su mu upućeni. To je sklop koji može biti integriran u računalo ili telekomunikacijsku opremu kako bi se osigurao komunikacijski pristup.

„Neuronsko računalo” (4.) znači računalni uređaj oblikovan ili preinačen tako da oponaša ponašanje neurona ili skupa neurona, tj. računalni uređaj čiji hardver ima sposobnost modulacije težina i broja međusobnih veza brojnih računalnih komponenti na temelju prethodnih podataka.

„Nuklearni reaktor” (0.) znači cjelokupni reaktor koji može raditi tako da održava kontroliranu samoodrživu fisijsku lančanu reakciju. „Nuklearni reaktor” uključuje sve predmete unutar reaktorske posude ili izravno pričvršćene na nju, opremu koja upravlja razinom snage u jezgri i komponente koje obično sadržavaju primarno sredstvo za hlađenje jezgre reaktora, koje dolaze u izravan dodir s njim ili ga kontroliraju.

„Numeričko upravljanje” (2.) znači automatsko upravljanje procesom koje izvršava uređaj koji upotrebljava numeričke podatke koji se obično uvode tijekom trajanja procesa (upućivanje na: ISO 2382 ).

„Kod objekta” (NSO) znači izvršni oblik opreme prikladnog izraza jednog ili više procesa („izvorni kod” (izvorni jezik)) koji je sastavio sustav programiranja.

„Rad, administriranje ili održavanje” („OAM”) (5.) znači izvođenje jednog od sljedećih zadataka ili više njih:

a. uspostavljanje bilo čega od sljedećeg ili upravljanje time:

1. računi ili privilegiji korisnika ili administratora;

2. postavke predmeta ili

3. podaci za provjeru autentičnosti koji služe kao podrška zadacima opisanima u stavcima a.1. ili a.2.;

b. nadzor ili upravljanje radnim uvjetima ili radnim učinkom predmeta ili

c. upravljanje zapisima ili podacima revizije koji služe kao podrška bilo kojem od zadataka opisanih u stavcima a. ili b.

Napomena:   „OAM” ne uključuje niti jedan od sljedećih zadataka ni njihovih pridruženih funkcija upravljanja ključem:

a.   opskrba ili nadogradnja bilo koje kriptografske funkcionalnosti koja nije izravno povezana s utvrđivanjem podataka za provjeru autentičnosti koji služe kao podrška zadacima opisanima u stavcima a.1. ili a.2. ili s upravljanjem njima ili

b.   izvođenje bilo koje kriptografske funkcionalnosti u prosljeđivanju ili podatkovnoj ravnini predmeta.

„Optičko računalo” (4.) znači računalo oblikovano ili preinačeno za upotrebu svjetla za prikazivanje podataka, čiji se računalni logički elementi temelje na izravno spojenim optičkim uređajima.

„Optički integrirani sklop” (3.) znači „monolitni integrirani sklop” ili „hibridni integrirani sklop” koji sadržava jedan ili više dijelova namijenjenih da funkcioniraju kao fotosenzor ili fotoemiter ili da obavljaju optičku ili elektrooptičku funkciju ili više njih.

„Optičko prebacivanje” (5.) znači usmjeravanje ili prebacivanje signala u optičkom obliku bez pretvaranja u električne signale.

„Ukupna gustoća struje” (3.) znači ukupni broj amper-navoja zavojnice (tj. zbroj broja navoja pomnožen najjačom strujom koju prenosi svaki navoj) podijeljen ukupnim presjekom zavojnice (uključujući supravodljive filamente, metalnu matricu u koju su integrirani supravodljivi filamenti, materijal koji je obavija, kanale za hlađenje itd.).

„Država sudionica” (7., 9.) država je koja sudjeluje u Wassenaarskom aranžmanu. (vidi www.wassenaar.org)

„Vršna snaga” (6.) znači najveća snaga postignuta tijekom „trajanja impulsa”.

„Osobna mreža” (5.) znači podatkovni komunikacijski sustav koji ima sve sljedeće značajke:

a. omogućuje proizvoljnom broju neovisnih ili međusobno povezanih ‚podatkovnih uređaja’ da komuniciraju izravno jedan s drugim i

b. ograničen je na komunikaciju između uređaja u neposrednoj blizini pojedinca ili upravljačkog sklopa uređaja (npr. prostorija, ured ili automobil te prostor koji ih neposredno okružuje).

Tehnička napomena:

‚Podatkovni uređaj’ znači oprema koja može prenositi ili primati nizove digitalnih informacija.

„Atomizacija plazmom” (1.) znači postupak kojim se rastaljen mlaz ili kruti metal razbija u kapljice promjera 500 μm ili manje plazma plamenicima u okruženju inertnog plina.

„Upravljanje snagom” (7.) znači promjena prenesene snage signala visinomjera tako da je primljena snaga na visini leta „zrakoplova” uvijek na minimumu potrebnom za utvrđivanje visine.

„Prethodno izdvojen” (0., 1.) znači primjena svakog postupka kojem je namjena povećati koncentraciju nadziranog izotopa.

„Primarna kontrola leta” (7.) znači kontrola stabilnosti ili upravljanja „zrakoplova” s pomoću generatora sile/momenta, tj. aerodinamičnih kontrolnih površina ili vektoriranjem sile potiska.

„Glavni element” (4.), kako se primjenjuje u kategoriji 4., jest „glavni element” kad je njegova zamjenska vrijednost veća od 35 % ukupne vrijednosti sustava čiji je on element. Vrijednost elementa cijena je koju je proizvođač sustava ili integrator sustava platio za element. Ukupna vrijednost uobičajena je međunarodna prodajna cijena neovisnim strankama u trenutku proizvodnje ili slaganja pošiljke.

„Proizvodnja” (NTO, NNT, sve kategorije) znači sve proizvodne faze, kao što su: konstruiranje, proizvodni inženjering, proizvodnja, integracija, sklapanje (montaža), pregled, ispitivanje, osiguranje kvalitete.

„Oprema za proizvodnju” (1., 7., 9.) znači alati, predlošci, naprave, šablone, matrice, kalupi, strojni pribor, naprave za učvršćivanje i poravnavanje, oprema za ispitivanje, ostali strojevi i njihove komponente, ograničeno na one koji su posebno oblikovani ili preinačeni za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

„Proizvodna postrojenja” (7., 9.) znači „oprema za proizvodnju” i posebno izrađen softver integriran u instalacije za „razvoj” ili za jednu ili više faza „proizvodnje”.

„Program” (2., 6.) znači slijed uputa za izvršenje procesa koji ima takav oblik, ili ga se može pretvoriti u takav oblik, da ga računalo može izvršiti.

„Kompresija impulsa” (6.) znači kodiranje i obrada signalnog impulsa radara dugog trajanja u impuls kratkog trajanja uz zadržavanje korisnih značajki velike energije impulsa.

„Trajanje impulsa” (6.) trajanje je impulsa „lasera” i znači vrijeme između točaka polovice snage na vodećem rubu i pratećem rubu pojedinačnog impulsa.

„Impulsni laser” (6.) znači „laser” čije je „trajanje impulsa” 0,25 sekundi ili manje.

„Kvantna kriptografija” (5.) znači skup tehnika za uspostavljanje zajedničkog ključa za „kriptografiju” mjerenjem kvantnomehaničkih osobina nekog fizičkog sustava (uključujući fizičke osobine koje isključivo određuje kvantna optika, kvantna teorija polja ili kvantna elektrodinamika).

„Otpornost radara na aktivno ometanje promjenom radne frekvencije” (6.) znači svaka tehnika kojom se u pseudoproizvoljnom slijedu mijenja nosiva frekvencija impulsnog radarskog odašiljača između impulsa ili između skupina impulsa u iznosu jednakom širini pojasa impulsa ili većem od nje.

„Prošireni spektar radara” (6.) znači bilo koja tehnika modulacije za širenje energije koja potječe od signala s relativno uskim frekvencijskim područjem, kroz puno šire frekvencijsko područje, upotrebom nasumičnog ili pseudonasumičnog kodiranja.

„Osjetljivost na zračenje” (6.) jest osjetljivost na zračenje (mA/W) = 0,807 × (valna dužina u nm) × kvantna učinkovitost (QE).

Tehnička napomena:

Kvantna učinkovitost obično se izražava u postocima iako je u ovoj jednadžbi izražena kao decimalni broj manji od jedan, tj. 78 % = 0,78.

„Širina pojasa u stvarnom vremenu” (3.) za „analizatore signala” najširi je frekvencijski raspon za koji analizator može podatke iz vremenske domene kontinuirano pretvarati u rezultate u domeni frekvencija s pomoću Fourierove ili neke druge diskretne transformacije vremena kojom se svaka dolazna vremenska točka obrađuje bez smanjenja mjerene amplitude za više od 3 dB ispod stvarne amplitude signala koje uzrokuju prekidi ili učinci uokvirivanja, dok izlaze ili se prikazuju transformirani podaci.

„Obrada u stvarnom vremenu” (6.) znači obrada podataka računalnim sustavom kojom se pruža potrebna razina usluge kao funkcija raspoloživih izvora unutar zajamčenog vremena odziva, bez obzira na opterećenje sustava, kada je stimulirana vanjskim događajem.

„Ponovljivost” (7.) znači stupanj usklađenosti među ponovljenim mjerenjima iste varijable u istim radnim uvjetima kada se između mjerenja pojave promjene uvjeta ili razdoblja mirovanja. (upućivanje na: IEEE STD 528-2001 (jedan sigma standardne devijacije))

„Potrebna” (NTO, 5., 6., 7., 9.), ako se primjenjuje na „tehnologiju” odnosi se samo na onaj dio „tehnologije” koji je osobito odgovoran za postizanje ili proširenje razina, značajki ili funkcija nadziranog izvođenja. Takvu „potrebnu”„tehnologiju” može dijeliti različita roba.

„Razlučivost” (2.) znači najmanji prirast na mjernom uređaju; kod digitalnih instrumenata, najmanji značajan bit (upućivanje na: ANSI B-89.1.12).

„Sredstvo za suzbijanje nereda” (1.) znači tvari koje u očekivanim uvjetima upotrebe u svrhu suzbijanja nereda kod ljudi uzrokuju senzorne smetnje ili fizičku nesposobnost u vrlo kratkom vremenskom razdoblju koji prestaju ubrzo nakon prekida izlaganja njima.

Tehnička napomena:

Suzavci su podskup „sredstava za suzbijanje nereda”.

„Robot” (2., 8.) znači mehanizam za manipulaciju koji može imati kontinuiranu putanju ili putanju od točke do točke, može upotrebljavati senzore i ima sve sljedeće značajke:

a. multifunkcionalan je;

b. može postavljati ili orijentirati materijal, dijelove, alate ili posebne uređaje promjenjivim pokretima u trodimenzionalnom prostoru;

c. uključuje tri ili više servo uređaja sa zatvorenom ili otvorenom petljom koji mogu uključivati i koračne motore i

d. ima „mogućnost korisničkog programiranja” s pomoću metode nauči/ponovi ili s pomoću elektroničkog računala koje može biti programibilan logički kontroler, tj. bez mehaničke intervencije.

VAŽNA NAPOMENA   Navedena definicija ne uključuje sljedeće uređaje:

1.   mehanizmi za manipulaciju kojima se može upravljati samo ručno ili daljinski;

2.   mehanizmi za manipulaciju s fiksnim slijedom koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen fiksnim zaustavnicima kao što su klinovi ili zupci. Niz pokreta i odabir putanja ili kutova nisu varijabilni ili promjenjivi mehaničkim, elektroničkim ili električnim putem;

3.   mehanički upravljani mehanizmi za manipulaciju s promjenjivim slijedom koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je mehanički ograničen fiksnim, ali podesivim zaustavnicima kao što su klinovi ili zupci. Slijed pokreta i odabir putanja ili kutova promjenjiv je u okviru fiksnog uzorka programa. Varijacije ili izmjene uzorka programa (npr. promjene klinova ili zamjena zubaca) u jednoj ili više osi kretanja postižu se samo mehaničkim postupcima;

4.   Mehanizmi za manipulaciju s promjenjivim slijedom koji nisu servo upravljani i koji su automatizirani pokretni uređaji koji rade prema mehanički fiksnim programiranim pokretima. Program je varijabilan, ali se slijed nastavlja samo binarnim signalom iz mehanički fiksnih električnih binarnih uređaja ili podesivih zaustavnika;

5.   dizalice za slaganje u uspravnim redovima definirane kao sustav za koordinatnu manipulaciju u Kartezijevom sustavu izrađen kao sastavni dio vertikalnog niza posuda za skladištenje i oblikovan za pristup sadržajima tih posuda radi skladištenja ili dohvata.

„Rotacijska atomizacija” (1.) znači postupak kojim se centrifugalnom silom usitnjava tok ili količina rastaljenog metala u kapljice promjera 500 mikrometara ili manje.

„Roving” (1.) je snop (obično 12 – 120) približno usporednih ‚pramenova’.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

„Radijalno zanošenje” (2.) (out-of-true running) znači radijalni pomak pri jednom okretu glavnog vretena mjereno u ravnini okomito na os vretena u točki izvan ili unutar površine koja se okreće i koju se ispituje (upućivanje na: ISO 230/1 1986, stavak 5.61.).

„Skalirajući faktor” (žiroskop ili akcelerometar) (7.) znači omjer promjene izlaznih podataka i promjene ulaznih podataka koji treba mjeriti. Skalirajući faktor općenito se procjenjuje kao nagib ravne linije koju se može postaviti metodom najmanjih kvadrata za ulazne-izlazne podatke dobivene cikličkim variranjem ulaznih podataka kroz cijelo područje ulaznih podataka.

„Vrijeme smirivanja” (3.) znači vrijeme potrebno da izlazna vrijednost dođe u područje unutar jedne polovine bita konačne vrijednosti prilikom prebacivanja između bilo kojih dviju razina pretvarača.

„Analizatori signala” (3.) znači uređaji koji mogu mjeriti i prikazivati temeljne značajke jednofrekvencijskih komponenti višefrekvencijskih signala.

„Obrada signala” (3., 4., 5., 6.) znači obrada izvana dobivenih signala koji nose informacije algoritmima kao što su vremenska kompresija, filtriranje, ekstrakcija, selekcija, korelacija, konvolucija ili transformacije među domenama (npr. brzi Fourierov transform ili Walsheva transformacija).

„Softver” (NSO, sve kategorije) znači skup jednog ili više „programa” ili ‚mikroprograma’ fiksiranih u bilo kojem opipljivom mediju izražavanja.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Mikroprogram’ znači slijed elementarnih uputa koje se drže u posebnoj memoriji, čije izvršavanje započinje uvođenjem njegove referentne upute u registar uputa.

„Izvorni kod” (ili izvorni jezik) (6., 7., 9.) prikladan je izraz za jedan ili više procesa koji se s pomoću sustava programiranja mogu pretvoriti u izvršni oblik opreme („kod objekta” (ili objektni jezik)).

„Svemirska letjelica” (9.) znači aktivni i pasivni sateliti i svemirske sonde.

„Tijelo svemirske letjelice” (9.) znači oprema kojom se pruža potporna infrastruktura „svemirske letjelice” i mjesto za „teret svemirske letjelice”.

„Teret svemirske letjelice” (9.) znači oprema pričvršćena na „tijelo svemirske letjelice”, oblikovana za izvođenje misije u svemiru (npr. komunikacije, promatranje, znanost).

„Prikladni za upotrebu u svemiru” (3., 6., 7.) znači proizvodi oblikovani, proizvedeni ili potvrđeni na temelju uspješnog testiranja za rad na visinama većim od 100 km iznad površine Zemlje ili višima.

VAŽNA NAPOMENA   Utvrđivanje da je određeni predmet „prikladan za upotrebu u svemiru” na temelju ispitivanja ne znači da su i drugi predmeti iz istog proizvodnog ciklusa ili serije modela „prikladni za upotrebu u svemiru” ako nisu pojedinačno ispitani.

„Posebni fisibilni materijal” (0.) znači plutonij-239, uranij-233, „uranij obogaćen izotopima 235 ili 233” i bilo koji drugi materijal koji sadržava navedeno.

„Specifični modul” (0., 1., 9.) jest Youngov modul u paskalima, jednak N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 + 2) K ((23 + 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 + 5) %.

„Specifična vlačna čvrstoća” (0., 1., 9.,) jest granična vlačna čvrstoća u paskalima, jednaka N/m2 podijeljeno specifičnom težinom u N/m3, mjereno pri temperaturi od (296 + 2) K ((23 + 2) °C) i relativnoj vlažnosti od (50 + 5) %.

„Žiroskopi s rotirajućom masom” (7.) znači žiroskopi koji upotrebljavaju stalno rotirajuću masu za registraciju kutnog pomaka.

„Kaljenje pljuskanjem” (1.) znači postupak za ‚brzu solidifikaciju’ toka rastaljenog metala koji udara o rashlađeni blok tvoreći plosnat proizvod.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Brza solidifikacija’ rastaljenog materijala pri brzinama hlađenja većima od 1 000 K/s.

„Prošireni spektar” (5.) znači tehnika kojom se energija u relativno uskom pojasu komunikacijskog kanala širi kroz mnogo širi spektar energije.

Radar „proširenog spektra” (6.) – vidi „prošireni spektar radara”.

„Stabilnost” (7.) znači standardno odstupanje (1 sigma) varijacije određenog parametra od njegove kalibrirane vrijednosti u stabilnim temperaturnim uvjetima. To se može izraziti i kao funkcija vremena.

„Države koje (ni)su potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” (1.) države su kod kojih Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja (ni)je stupila na snagu. (Vidi www.opcw.org)

„Podloga” (3.) znači ploča od temeljnog materijala s uzorkom ili bez uzorka za međusobno spajanje na koju ili unutar koje se mogu smjestiti ‚diskretne komponente’ ili integrirani sklopovi ili oboje.

VAŽNA NAPOMENA 1.   ‚Diskretna komponenta’: posebno pakiran ‚element sklopa’ s vlastitim vanjskim priključcima.

VAŽNA NAPOMENA 2.   ‚Element sklopa’: jedan aktivni ili pasivni funkcionalni dio elektroničkog sklopa, kao što je jedna dioda, jedan tranzistor, jedan otpornik, jedan kondenzator itd.

„Sirovi supstrati” (3., 6.) znači monolitne smjese dimenzija pogodnih za proizvodnju optičkih elemenata kao što su zrcala ili optički prozori.

„Podjedinica toksina” (1.) strukturno je i funkcionalno zasebna komponenta cijelog „toksina”.

„Superslitine” (2., 9.) znači slitine na bazi nikla, kobalta ili željeza čija je čvrstoća bolja od čvrstoće bilo koje slitine u seriji AISI 300 pri temperaturama iznad 922 K (649 °C) u teškim okolišnim i radnim uvjetima.

„Supravodljiv” (1., 3., 5., 6., 8.) znači materijali, odnosno metali, slitine ili smjese koji mogu izgubiti sav električni otpor, odnosno koji mogu poprimiti beskonačnu električnu vodljivost i prenositi vrlo jake električne struje bez Jouleove topline.

VAŽNA NAPOMENA   „Supravodljivo” stanje materijala individualno je karakterizirano „kritičnom temperaturom”, kritičnim magnetskim poljem koje je funkcija temperature, i kritičnom gustoćom struje koja je, međutim, funkcija i magnetskog polja i temperature.

„Laser izuzetno velike snage” („SHPL”) (6.) znači „laser” koji može isporučiti (ukupno ili bilo koji dio) izlazne energije veće od 1 kJ tijekom 50 ms ili imati prosječnu snagu ili snagu kontinuiranog vala veću od 20 kW.

„Superplastično oblikovanje” (1., 2.) znači postupak deformiranja metala upotrebom topline koje obično karakteriziraju niske vrijednosti produljenja (manje od 20 %) u točki kidanja kako je utvrđeno na sobnoj temperaturi konvencionalnim ispitivanjem vlačne čvrstoće, kako bi se tijekom obrade postiglo produljenje koje je najmanje dvostruko veće od tih vrijednosti.

„Simetrični algoritam” (5.) znači kriptografski algoritam koji upotrebljava identičan ključ i za šifriranje i za dešifriranje.

VAŽNA NAPOMENA   Uobičajena je upotreba „simetričnih algoritama” za povjerljivost podataka.

„Sistolično matrično računalo” (4.) znači računalo čiji tok i modifikaciju podataka korisnik može dinamički kontrolirati na razini logičkog sklopa.

„Vrpca” (1.) je materijal izrađen od isprepletenih ili jednosmjernih „monofilamenata”, ,pramenova’, „rovinga”, „prediva”, ili „pređa” itd., obično predimpregniran smolom.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

„Tehnologija” (NTO, NNT, sve kategorije) znači specifične informacije potrebne za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe. Te su informacije u obliku ‚tehničkih podataka’ ili ‚tehničke pomoći’.

VAŽNA NAPOMENA 1.   ‚Tehnička pomoć’ može biti u oblicima kao što su upute, vještine, obuka, radno znanje i savjetodavne usluge i može uključivati prijenos ‚tehničkih podataka’.

VAŽNA NAPOMENA 2.   Tehnički podaci’ mogu biti u oblicima kao što su nacrti, planovi, dijagrami, modeli, formule, tablice, inženjerski nacrti i specifikacije, priručnici i upute napisani ili snimljeni na drugim medijima ili uređajima kao što su disk, vrpca, memorije samo za čitanje.

„Trodimenzionalni integrirani sklop” (3.) znači skup međusobno povezanih poluvodičkih čipova ili aktivnih slojeva uređaja, čiji TSV (through semiconductor via) priključci u potpunosti prolaze kroz interposer, podlogu, čip ili sloj kako bi se slojevi uređaja međusobno povezali. Interposer je sučelje koje omogućuje električne spojeve.

„Nagibno vreteno” (2.) znači vreteno za držanje alata koje tijekom postupka strojne obrade mijenja kutni položaj svoje središnje linije u odnosu na bilo koju drugu os.

„Vremenska konstanta” (6.) vrijeme je uzeto od trenutka primjene svjetlosnog poticaja za prirast struje kako bi dosegla vrijednost od 1-1/e puta konačna vrijednost (tj. 63 % konačne vrijednosti).

„Obloga vrha lopatice” (9.) znači stacionarna prstenasta komponenta (čvrsta ili segmentirana), koja je pričvršćena za unutarnju površinu kućišta turbine ili se nalazi na vanjskom vrhu lopatice turbine, koja prvenstveno služi kao brtva za smanjivanje zračnosti između stacionarnih i rotacijskih komponenti.

„Potpuna kontrola leta” (7.) znači automatska kontrola varijabli stanja „zrakoplova” i putanje leta kako bi se ispunili ciljevi misije odgovaranjem na promjene podataka u stvarnom vremenu koje se odnose na ciljeve, opasnosti ili druge „zrakoplove”.

„Ukupna brzina digitalnog prijenosa” (5.) znači broj bitova, uključujući linijsko kodiranje, preopterećenje i slično u jedinici vremena koji je prenesen između odgovarajuće opreme u sustavu digitalnog prijenosa.

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i „brzina digitalnog prijenosa”.

„Predivo” (1.) je snop „monofilamenata” koji su obično približno usporedni.

„Toksini” (1., 2.) znače toksini u obliku ciljno izoliranih pripravaka ili mješavina, bez obzira na to kako su proizvedeni, osim toksina koji su prisutni kao kontaminanti drugih materijala kao što su patološki uzorci, usjevi, hrana ili sjeme „mikroorganizama”.

„Prijenosni laser” (6.) znači „laser” u kojem se laserski materijal pobuđuje prijenosom energije kolizijom nelaserskog atoma ili molekule s laserskim atomom ili vrstom molekule.

„Podesiv” (6.) znači sposobnost „lasera” da proizvede neprekinuti rezultat na svim valnim duljinama u rasponu od nekoliko „laserskih” prijelaza. „Laser” s odaberivim linijama proizvodi odvojene valne duljine unutar jednog prijelaza „lasera” i ne smatra ga se „podesivim”.

„Jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” (2.) znači manja od vrijednosti R↑ i R↓ (naprijed i natrag), kako je definirano pod 3.21. u normi ISO 230-2:2014 ili nacionalnim ekvivalentima za pojedinačnu os alatnog stroja.

„Bespilotna zračna letjelica” („UAV”) (9.) znači svaki zrakoplov koji može poletjeti i održati se u kontroliranom letu i navigaciji bez bilo kakve ljudske prisutnosti u njemu.

„Uranij obogaćen izotopima 235 ili 233” (0.) znači uranij koji sadržava izotope 235 ili 233, ili oba, u takvoj količini da je omjer viška zbroja tih izotopa prema izotopu 238 veći od omjera izotopa 235 prema izotopu 238 koji se pojavljuje u prirodi (izotopski omjer 0,71 %).

„Upotreba” (NTO, NNT, sve kategorije) znači upotreba, ugradnja (uključujući ugradnju na lokaciji), održavanje (provjera), popravak, remont i obnavljanje.

„Mogućnost korisničkog programiranja” (6.) znači mogućnost da korisnik umeće, mijenja ili zamjenjuje „programe” na način koji nije:

a. fizička promjena ožičenja ili međusobnih veza ili

b. podešavanje upravljačkih funkcija uključujući unošenje parametara.

„Cjepivo” (1.) je medicinski proizvod u farmaceutskoj formulaciji licenciran ili sa dozvolom za prodaju na tržištu ili odobren za kliničko ispitivanje od strane regulatornih tijela bilo zemlje koja ga je proizvela ili u kojoj se upotrebljava, koji je namijenjen stimuliranju zaštitnog imunološkog odgovora kod ljudi ili životinja kako bi se spriječila bolest kod onih na koje se primjenjuje.

„Vakuumska atomizacija” (1.) znači postupak raspršivanja toka rastaljenog metala u kapljice promjera 500 mikrometara ili manje brzom evolucijom rastopljenog plina nakon izlaganja vakuumu.

„Aeroprofili promjenjive geometrije” (7.) znači upotreba zakrilaca ili trimera na izlaznom rubu aeroprofila ili pretkrilaca na napadnom rubu ili otklon prema dolje oborivog prednjeg dijela, čijim se položajem može upravljati tijekom leta.

„Pređa” (1.) je snop zasukanih ‚pramenova’.

VAŽNA NAPOMENA   ‚Pramen’ je snop „monofilamenata” (obično više od 200) uređenih približno usporedno.

KATEGORIJA 0. – NUKLEARNI MATERIJALI, POSTROJENJA I OPREMA

0ASustavi, oprema i komponente

0A001„Nuklearni reaktori” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente za njih, kako slijedi:

a. „nuklearni reaktori”;

b. metalne posude ili njihovi radionički pripremljeni glavni dijelovi, uključujući poklopac reaktorske tlačne posude, posebno oblikovani ili pripremljeni za smještanje jezgre „nuklearnog reaktora”;

c. manipulativna oprema posebno oblikovana ili pripremljena za umetanje ili uklanjanje goriva u „nuklearnom reaktoru”;

d. kontrolne šipke posebno oblikovane ili pripremljene za nadziranje procesa fisije u „nuklearnom reaktoru”, konstrukcije za njihovu potporu ili ovjes, pogonski mehanizmi šipki ili cijevi vodilice za šipke;

e. tlačne cijevi posebno oblikovane ili pripremljene da prime gorivne elemente i primarno rashladno sredstvo u „nuklearnom reaktoru”;

f. cijevi od metala cirkonija ili slitine cirkonija (ili sklopovi cijevi) posebno oblikovane ili pripremljene za upotrebu kao obloga gorivnog elementa u „nuklearnom reaktoru” u količinama većima od 10 kg;

VAŽNA NAPOMENA   Za tlačne cijevi od cirkonija vidi 0A001.e., a za cijevi kalandrije vidi 0A001.h.

g. pumpe za rashladno sredstvo ili cirkulacijske pumpe posebno oblikovane ili pripremljene za protok primarnog rashladnog sredstva „nuklearnih reaktora”;

h. ‚unutarnji dijelovi nuklearnog reaktora’ posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u „nuklearnom reaktoru”, uključujući potporne stupove za jezgru, kanale za gorivo, cijevi kalandrije, toplinske štitove, skretne pregrade, rešetkaste ploče jezgre i difuzorske ploče;

Tehnička napomena:

u 0A001.h. ‚unutarnji dijelovi nuklearnog reaktora’ znači svaka veća konstrukcija u reaktorskoj posudi koja ima jednu ili više funkcija, kao što je potpora za jezgru, održavanje centriranosti goriva, usmjeravanje protoka primarnog rashladnog sredstva, osiguravanje zaštite od radioaktivnog zračenja za reaktorske posude i upravljanje instrumentacijom u jezgri.

i. izmjenjivači topline kako slijedi:

1. parogeneratori posebno oblikovani ili pripremljeni za primarni ili srednji rashladni krug „nuklearnog reaktora”;

2. drugi izmjenjivači topline posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u primarnom rashladnom krugu „nuklearnog reaktora”;

Napomena:   0A001.i. ne odnosi se na izmjenjivače topline za pomoćne sustave reaktora, npr. sustav za hitno hlađenje ili sustav za hlađenje topline nastale radioaktivnim raspadom.

j. neutronski detektori posebno oblikovani ili pripremljeni za utvrđivanje razine neutronskog toka unutar jezgre „nuklearnog reaktora”;

k. ‚vanjski toplinski štitovi’ posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u „nuklearnom reaktoru” za smanjenje gubitka topline i za zaštitu zaštitne posude.

Tehnička napomena:

u 0A001.k. ‚vanjski toplinski štitovi’ znači veće konstrukcije postavljene preko reaktorske posude koje smanjuju gubitak topline iz reaktora i temperaturu unutar zaštitne posude.

0BOprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

0B001Postrojenje za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala” i njegova posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a. postrojenje posebno oblikovano za odvajanje izotopa „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”, kako slijedi:

1. postrojenje za odvajanje plinskom centrifugom;

2. postrojenje za odvajanje plinskom difuzijom;

3. postrojenje za aerodinamično odvajanje;

4. postrojenje za odvajanje kemijskom izmjenom;

5. postrojenje za odvajanje ionskom-izmjenom;

6. postrojenje za odvajanje izotopa „laserom” u atomskim parama;

7. postrojenje za molekularno „lasersko” odvajanje izotopa;

8. postrojenje za odvajanje iz plazme;

9. postrojenje za elektromagnetsko odvajanje;

b. plinske centrifuge, sklopovi i komponente, posebno oblikovani ili pripremljeni za postupak odvajanja plinskim centrifugama, kako slijedi:

Tehnička napomena:

u 0B001.b. ‚materijal visokog omjera čvrstoće i gustoće’ znači bilo koje od sljedećeg:

1.   maraging čelik koji ima graničnu vlačnu čvrstoću od 1,95 GPa ili više;

2.   slitine aluminija koje imaju graničnu vlačnu čvrstoću od 0,46 GPa ili više ili

3.   „vlaknasti ili filamentni materijali” sa „specifičnim modulom” od više od 3,18 × 106 m i „specifične vlačne čvrstoće” veće od 7,62 × 104 m;

1. plinske centrifuge;

2. cjelokupni sklopovi rotora;

3. cilindri cijevi rotora debljine stjenke 12 mm ili manje, promjera od 75 mm do 650 mm, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

4. prstenovi ili mjehovi debljine stjenke 3 mm ili manje i promjera od 75 mm do 650 mm koji su oblikovani kao lokalna potpora cijevi rotora ili za njihovo spajanje, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

5. skretne pregrade promjera od 75 mm do 650 mm koje se postavljaju unutar cijevi rotora, izrađene od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’.

6. poklopci na vrhu ili dnu promjera od 75 mm do 650 mm koji se postavljaju na krajeve cijevi rotora, izrađeni od ‚materijala visokog omjera čvrstoće i gustoće’;

7. magnetski viseći ležajevi kako slijedi:

a. sklopovi ležajeva koji se sastoje od prstenastog magneta ovješenog unutar kućišta izrađenog od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićenog njima, koji sadržavaju medij za prigušivanje i imaju magnetsku spojnicu s polnim dijelom ili drugim magnetom pričvršćenim na gornji poklopac rotora;

b. aktivni magnetski ležajevi posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u plinskim centrifugama.

8. posebno pripremljeni ležajevi koji se sastoje od okretnog polukružnog sklopa postavljenog na prigušivač;

9. molekularne pumpe koje se sastoje od cilindara kojima su iznutra strojno obrađeni ili izdubljeni spiralni utori i iznutra strojno obrađeni provrti;

10. prstenasti statori motora za motore višefazne histereze (ili otpora) izmjenične struje za sinkronizirani rad u vakuumu pri frekvenciji od 600 Hz ili više i snage 40 VA ili više;

11. kućište centrifuge/prihvatne posude u kojima se nalazi cijevni sklop rotora plinske centrifuge, a sastoji se od krutog cilindra debljine stjenke do 30 mm s precizno strojno obrađenim krajevima koji su međusobno usporedni i okomiti na longitudinalnu os cilindra do 0,05 o ili manje;

12. lopatice koje se sastoje od posebno oblikovanih ili pripremljenih cijevi za izvlačenje plina UF6 iz cijevi rotora pomoću Pitotove cijevi, koje je moguće pričvrstiti na središnji sustav za izvlačenje plina;

13. mjenjači frekvencija (konverteri ili invertori) posebno oblikovani ili pripremljeni za napajanje statora motora pri obogaćivanju u plinskoj centrifugi, koji imaju sve sljedeće značajke i za to posebno oblikovane komponente:

a. višefazni frekvencijski izlaz od 600 Hz ili više i

b. visoka stabilnost (s regulacijom frekvencije boljom od 0,2 %);

14. zaporni i regulacijski ventili kako slijedi:

a. zaporni ventili posebno oblikovani ili pripremljeni za rad na napajanju, proizvodu ili ostatcima plinovitih struja UF6 pojedinih plinskih centrifuga;

b. ventili zabrtvljeni mijehom, zaporni ili regulacijski, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, unutarnjeg promjera od 10 mm do 160 mm, posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u glavnim ili pomoćnim sustavima postrojenja za obogaćivanje plinskom centrifugom;

c. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja plinskom difuzijom kako slijedi:

1. barijere kod plinske difuzije izrađene od poroznih metalnih, polimernih ili keramičkih „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” veličine pora od 10 do 100 nm, debljine 5 mm ili manje, i, za cijevne oblike, promjera 25 mm ili manje;

2. kućišta plinskog difuzora izrađena od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićena njima;

3. kompresori ili plinska puhala s kapacitetom usisnog volumena 1 m3/min ili više plina UF6, ispusnim tlakom do 500 kPa i omjerom tlaka 10:1 ili manjim, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima;

4. brtve rotorske osovine za kompresore ili puhala navedene u 0B001.c.3. i oblikovane za brzinu ukapavanja zaštitnog plina manju od 1 000 cm3/min;

5. izmjenjivači topline izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, oblikovani za brzinu opadanja tlaka zbog curenja manju od 10 Pa na sat uz razliku tlaka od 100 kPa;

6. ventili zabrtvljeni mijehom, ručni ili automatizirani, zaporni ili regulacijski, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima,

d. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak aerodinamičnog odvajanja kako slijedi:

1. mlaznice za odvajanje koje se sastoje od zakrivljenih kanala s prorezima čiji je polumjer zakrivljenosti manji od 1 mm, otporne na korozivno djelovanje UF6 i koje u mlaznici imaju oštricu koja razdvaja plin koji teče kroz mlaznicu u dvije struje;

2. cilindrične ili konične cijevi, (vrtložne cijevi), izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićene njima te s jednim ili više tangencijalnih ulaza;

3. kompresori ili plinska puhala izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima i njihove brtve rotorske osovine;

4. izmjenjivači topline izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima;

5. kućišta elemenata za odvajanje, izrađena od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićena njima, koja sadržavaju vrtložne cijevi ili mlaznice za odvajanje;

6. ventili zabrtvljeni mijehom, ručni ili automatizirani, zaporni ili regulacijski, izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, promjera 40 mm ili većeg;

7. procesni sustavi za odvajanje plina UF6 od nosećeg plina (vodik ili helij) za količinu plina UF6 od 1 ppm ili manje, uključujući:

a. kriogene izmjenjivače topline i krioseparatore koji mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

b. kriogene jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

c. mlaznice odvajanja ili jedinice vrtložnih cijevi za odvajanje plina UF6 od nosećeg plina;

d. hladne stupice za UF6 koje mogu zamrznuti UF6;

e. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja kemijskom izmjenom kako slijedi:

1. pulsirajuće kolone za brzu izmjenu tekućine tekućinom s kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 s ili manje, otporne na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađene od odgovarajućih plastičnih materijala kao što su fluorirani ugljikovodični polimeri ili staklo ili zaštićene njima);

2. centrifugalni kontaktori za brzu izmjenu tekućine tekućinom s kaskadnim vremenom zadržavanja od 30 s ili manje i otporni na koncentriranu solnu kiselinu (npr. izrađeni od odgovarajućih plastičnih materijala kao što su fluorirani ugljikovodični polimeri ili staklo ili zaštićeni njima);

3. redukcijske komore za elektrokemijsku redukciju otporne na otopine koncentrirane solne kiseline, za redukciju uranija iz stanja jedne valencije u drugo;

4. oprema za napajanje redukcijskih komora za elektrokemijsku redukciju za izdvajanje U+4 iz organske struje kojima su, dijelovi koji su u dodiru s procesnom strujom, izrađeni od odgovarajućih materijala ili zaštićeni njima (npr. staklo, fluorougljični polimeri, polifenil sulfat, polieter sulfon i smolom impregnirani grafit);

5. sustavi za pripremu napajanja za proizvodnju otopine uranijeva klorida visoke čistoće koji se sastoje od opreme za otapanje, ekstrakciju otapala i/ili ionsku izmjenu zbog pročišćavanja i od elektrolitičkih komora za redukciju uranija U+6 ili U+4 u U+3;

6. sustavi za oksidaciju uranija za oksidaciju U+3 u U+4;

f. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja ionskom izmjenom kako slijedi:

1. brzoreagirajuće ionsko-izmjenjivačke smole, opnaste ili porozne makromrežaste smole kod kojih su aktivne grupe za kemijsku izmjenu ograničene na premaz na površini neaktivne porozne potporne strukture i druge složene strukture u bilo kojem odgovarajućem obliku, uključujući čestice ili vlakna, promjera 0,2 mm ili manje, otporne na koncentriranu solnu kiselinu i oblikovane da imaju poluvrijeme brzine izmjene manje od 10 s, koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C);

2. kolone za ionsku izmjenu (cilindrične) promjera većeg od 1 000 mm, izrađene od materijala otpornih na koncentriranu solnu kiselinu ili zaštićene njima (npr. titanij ili fluorougljična plastika), koje mogu djelovati na temperaturama u rasponu od 373 K (100 °C) do 473 K (200 °C) i tlaku iznad 0,7 MPa;

3. sustavi ionske izmjene povratnog toka (sustavi za kemijsku ili elektrokemijsku oksidaciju ili redukciju) za obnavljanje kemijskih redukcijskih ili oksidacijskih sredstava koja se koriste u kaskadama za obogaćivanje ionskom izmjenom;

g. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupke laserskog odvajanja izotopa u atomskim parama kako slijedi:

1. sustavi za stvaranje para metala uranija oblikovani za postizanje isporučene snage na metu od 1 kW ili veće za upotrebu u laserskom obogaćivanju,

2. sustavi za rukovanje tekućim metalom uranija ili parom metala uranija posebno oblikovani ili pripremljeni za rukovanje rastaljenim uranijem, rastaljenim slitinama uranija ili parom metala uranija za upotrebu u laserskom obogaćivanju i za to posebno pripremljene komponente;

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2A225.

3. kolektorski sklopovi za proizvod metal uranij u tekućem ili krutom obliku i ostatke, izrađeni od materijala otpornih na toplinu i korozivno djelovanje plinovitog ili tekućeg metala uranija ili zaštićeni njima, kao što su itrijem obložen grafit ili tantal;

4. kućišta modula separatora (cilindrične ili pravokutne posude) za držanje izvora para metala uranija, elektronskog topa i kolektora proizvoda i ostataka;

5. „laseri” ili sustavi „lasera” posebno oblikovani ili pripremljeni za odvajanje izotopa uranija s pomoću stabilizacije frekvencije spektra za rad tijekom produženih vremenskih razdoblja;

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 6A005 I 6A205.

h. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupke molekularnog laserskog odvajanja izotopa kako slijedi:

1. nadzvučne ekspanzijske mlaznice za hlađenje mješavina UF6 i nosećeg plina na 150 K (– 123 °C) ili manje izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6”;

2. kolektorske komponente ili uređaji za proizvod ili ostatke posebno oblikovani ili pripremljeni za sakupljanje uranijeva materijala ili ostataka uranijeva materijala nakon osvjetljavanja laserskom svjetlosti, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6”;

3. kompresori izrađeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima i njihove brtve rotorske osovine;

4. oprema za fluoriranje UF5 (krutina) u UF6 (plin);

5. procesni sustavi za odvajanje UF6 od nosećeg plina (npr. dušik, argon ili drugi plinovi) uključujući:

a. kriogene izmjenjivače topline i krioseparatore koji mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

b. kriogene jedinice za hlađenje koje mogu postići temperature od 153 K (– 120 °C) ili manje;

c. hladne stupice za UF6 koje mogu zamrznuti UF6;

6. „laseri” ili sustavi „lasera” posebno oblikovani ili pripremljeni za odvajanje izotopa uranija s pomoću stabilizacije frekvencije spektra za rad tijekom produženih vremenskih razdoblja;

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 6A005 I 6A205.

i. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak odvajanja iz plazme kako slijedi:

1. mikrovalni izvori snage i antene za proizvodnju ili ubrzavanje iona, izlazne frekvencije veće od 30 GHz i srednje izlazne snage veće od 50 kW;

2. svitci za pobuđivanje iona radiofrekvencijom za frekvencije veće od 100 kHz koji se mogu upotrebljavati pri srednjoj snazi većoj od 40 kW;

3. sustavi za stvaranje uranijeve plazme;

4. ne upotrebljava se;

5. kolektorski sklopovi za proizvod metal uranij u krutom stanju i ostatke, izrađeni od materijala otpornih na toplinu i korozivno djelovanje plinovitog uranija ili zaštićeni njima, kao što su itrijem obložen grafit ili tantal;

6. kućišta modula separatora (cilindrična) za držanje izvora uranijeve plazme, električne zavojnice za pobudu radiofrekvencije i kolektora proizvoda i ostataka, izrađena od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. nehrđajući čelik);

j. oprema i komponente posebno oblikovane ili pripremljene za postupak elektromagnetskog odvajanja kako slijedi:

1. ionski izvori, jednostruki ili višestruki, koji se sastoje od izvora para, ionizatora i ubrzivača snopa izrađenih od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. grafit, nehrđajući čelik ili bakar), koji mogu proizvesti ukupnu struju ionskog snopa od 50 mA ili veću;

2. ionske kolektorske ploče za prikupljanje obogaćenih ili osiromašenih snopova iona uranija, koje se sastoje od dva ili više proreza i džepova i izrađene su od odgovarajućih nemagnetskih materijala (npr. grafit ili nehrđajući čelik);

3. vakuumska kućišta za elektromagnetske separatore uranija izrađena od nemagnetskih materijala (npr. nehrđajući čelik) i oblikovana za rad pri tlaku od 0,1 Pa ili nižem;

4. dijelovi magnetskog pola promjera većeg od 2 m;

5. visokonaponsko energetsko napajanje ionskih izvora koje ima sve navedene značajke:

a. mogućnost neprekidnog rada;

b. izlazni napon 20 000 V ili veći;

c. izlazna struja 1 A ili veća i i

d. stabilizacija napona bolja od 0,01 % tijekom razdoblja od 8 sati;

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 3A227.

6. energetsko napajanje magneta (velika snaga, istosmjerna struja) koje ima sve navedene značajke:

a. sposobnost neprekidnog rada s izlaznom strujom od 500 A ili većom pri naponu od 100 V ili većem i i

b. stabilizacija struje ili napona bolja od 0,01 % tijekom razdoblja od 8 sati.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 3A226.

0B002Posebno oblikovani ili pripremljeni pomoćni sustavi, oprema i komponente za postrojenje za odvajanje izotopa navedeno u 0B001, pripremljeni od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićeni njima, kako slijedi:

a. autoklavi, peći ili sustavi za napajanje koji se upotrebljavaju za dotok UF6 u postupak obogaćivanja;

b. desublimatori ili hladne stupice koji se upotrebljavaju za izdvajanje UF6 iz postupka obogaćivanja za naknadni prijenos nakon grijanja;

c. stanice za proizvod i ostatke za prijenos UF6 u spremnike;

d. stanice za ukapljivanje ili skrućivanje koje se upotrebljavaju za izdvajanje UF6 iz postupka obogaćivanja stlačivanjem, hlađenjem i pretvaranjem UF6 u tekući ili kruti oblik;

e. cjevovodni sustavi i sustavi cjevovodnih kolektora posebno oblikovani ili pripremljeni za rukovanje plinom UF6 unutar kaskada za plinsku difuziju, centrifugalnih ili aerodinamičkih kaskada;

f. vakuumski sustavi i pumpe kako slijedi:

1. vakuumski višepriključni cjevovodni razvodnici, vakuumski kolektori ili vakuumske pumpe usisnog kapaciteta od 5 m3/min ili više;

2. vakuumske pumpe posebno oblikovane za upotrebu u atmosferama koje sadržavaju UF6 izrađene od „materijala otpornih na korozivno djelovanje UF6” ili zaštićene njima ili

3. vakuumski sustavi koji se sastoje od višepriključnih cjevovodnih razvodnika, vakuumskih kolektora i vakuumskih pumpi, izrađenih za upotrebu u atmosferama koje sadržavaju UF6;

g. maseni spektrometri/ionski izvori za UF6 koji mogu uzimati uzorke iz struja plina UF6„on-line” i imaju sve sljedeće značajke:

1. mogućnost mjerenja iona od 320 jedinica atomske mase ili većih i razlučivost bolja od 1 u 320;

2. ionski izvori izrađeni od nikla, slitina nikla i bakra s masenim udjelom nikla 60 % ili većim ili od slitina nikla i kroma ili zaštićeni njima;

3. izvori elektrona za ionizaciju i

4. kolektorski sustav prikladan za analizu izotopa.

0B003Postrojenje za pretvorbu uranija i oprema posebno oblikovana ili pripremljena za to, kako slijedi:

a. sustavi za pretvorbu koncentrata uranijeve rude u UO3;

b. sustavi za pretvorbu UO3 u UF6;

c. sustavi za pretvorbu UO3 u UO2;

d. sustavi za pretvorbu UO2 u UF4;

e. sustavi za pretvorbu UF4 to UF6;

f. sustavi za pretvorbu UF4 u metal uranija;

g. sustavi za pretvorbu UF6 u UO2;

h. sustavi za pretvorbu UF6 u UF4;

i. sustavi za pretvorbu UO2 u UCl4.

0B004Postrojenje za proizvodnju ili koncentraciju teške vode, deuterija i deuterijevih spojeva i za to posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente, kako slijedi:

a. postrojenje za proizvodnju teške vode, deuterija ili deuterijevih spojeva, kako slijedi:

1. postrojenja za izmjenu vode-vodikovog sulfida;

2. postrojenja za izmjenu amonijaka-vodika;

b. oprema i komponente kako slijedi:

1. izmjenjivački tornjevi voda-vodikov sulfid promjera 1,5 m ili većeg, koji mogu raditi pri tlakovima od 2 MPa ili većim;

2. jednostupanjska, niskotlačna (tj. 0,2 MPa) centrifugalna puhala ili kompresori za cirkulaciju vodikovog sulfida (tj. plin koji sadržava više od 70 % H2S) s propusnim kapacitetom od 56 m3/s ili većim pri radu pod usisnim tlakovima od 1,8 MPa ili većim i koji imaju brtve oblikovane za rad u vlažnoj atmosferi H2S;

3. izmjenjivački tornjevi amonijak-vodik visine 35 m ili veće, promjera od 1,5 m do 2,5 m, koji mogu raditi pod tlakovima višim od 15 MPa;

4. unutarnji dijelovi tornjeva, uključujući kaskadne kontaktore i kaskadne pumpe, uključujući i one uronjive, za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

5. „drobilice” amonijaka s radnim tlakom od 3 MPa ili većim za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

6. analizatori apsorpcije infracrvenih zraka sposobni za „on-line” analizu omjera vodik/deuterij kada su koncentracije deuterija 90 % ili veće;

7. katalitički plamenici za pretvaranje plina obogaćenog deuterija u tešku vodu upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika;

8. cjelokupni sustavi za oplemenjivanje teške vode, ili njihove kolone, za oplemenjivanje teške vode do koncentracije deuterija za upotrebu u reaktoru;

9. konverteri za sintezu amonijaka ili jedinice za sintezu amonijaka posebno oblikovani ili pripremljeni za proizvodnju teške vode upotrebom postupka izmjene amonijaka i vodika.

0B005Postrojenje posebno oblikovano za proizvodnju gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema za to.

Tehnička napomena:

Posebno oblikovana ili pripremljena oprema za proizvodnju gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” uključuje opremu koja:

1.   obično dolazi u izravan dodir s nuklearnim materijalima ili ih izravno prerađuje, ili kontrolira tok proizvodnje nuklearnih materijala;

2.   hermetički zatvara nuklearne materijale unutar košuljice;

3.   provjerava neoštećenost košuljice ili brtve;

4.   provjerava završnu obradu hermetički zatvorenog goriva ili

5.   upotrebljava se za sastavljanje elemenata reaktora.

0B006Postrojenje za preradu ozračenih gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” i posebno oblikovana ili pripremljena oprema i komponente za to.

Napomena:   0B006 uključuje:

a.   postrojenje za preradu ozračenih gorivnih elemenata za „nuklearni reaktor” uključujući opremu i komponente koje obično dolaze u izravan dodir s ozračenim gorivom, glavnim nuklearnim materijalom i fisijskim produktima i izravno upravljaju tokovima njihove prerade;

b.   strojeve za usitnjavanje ili sječenje gorivnog elementa, tj. opremu na daljinsko upravljanje za rezanje, sječenje ili sjeckanje sklopova, snopova ili šipki ozračenog goriva iz „nuklearnog reaktora”;

c.   posude za otapanje, kritično sigurne spremnike (npr. malog promjera, prstenasti ili pločasti spremnici) posebno oblikovane ili pripremljene za otapanje ozračenog goriva za „nuklearni reaktor”, koji mogu podnijeti vruće, visoko korozivne tekućine i koji mogu biti daljinski punjeni i održavani;

d.   ekstraktori otapala, kao što su punjene ili pulsirajuće kolone; taložne miješalice ili centrifugalni kontaktori, otporni na korozivne učinke dušične kiseline i posebno oblikovani ili pripremljeni za upotrebu u postrojenju za preradu ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”;

e.   posude za držanje ili skladištenje posebno oblikovane da budu kritično sigurne i otporne na korozivne učinke dušične kiseline;

Tehnička napomena:

Posude za držanje ili skladištenje mogu imati sljedeće značajke:

1.   stjenke ili unutarnje strukture s bor-ekvivalentom (izračunano za sve sastavne elemente kako je definirano u napomeni za 0C004) od najmanje 2 %;

2.   najveći promjer od 175 mm za cilindrične posude ili

3.   najveća širina od 75 mm za pločastu ili prstenastu posudu.

f.   Sustavi za mjerenje neutrona posebno oblikovani ili pripremljeni za integraciju i upotrebu u automatiziranim sustavima za kontrolu procesa u postrojenju za preradu ozračenog „prirodnog uranija”, „osiromašenog uranija” ili „posebnih fisibilnih materijala”.

0B007Postrojenje za pretvorbu plutonija i oprema posebno oblikovana ili pripremljena za to, kako slijedi:

a. sustavi za pretvorbu plutonijeva nitrata u oksid;

b. sustavi za proizvodnju metalnog plutonija.

0CMaterijali

0C001„Prirodni uranij” ili „osiromašeni uranij” ili torij u obliku metala, slitine, kemijskog spoja ili koncentrata i svaki drugi materijal koji sadržava jedan ili više od prethodno navedenih sastojaka;

Napomena:   0C001 ne odnosi se na sljedeće:

a.   četiri grama ili manje „prirodnog uranija” ili „osiromašenog uranija” kad se nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima;

b.   „osiromašeni uranij” posebno proizveden za sljedeće civilne nenuklearne primjene:

1.   zaštitne strukture;

2.   pakiranje;

3.   balasti čija masa nije veća od 100 kg;

4.   protuutezi čija masa nije veća od 100 kg;

c.   slitine koje sadržavaju manje od 5 % torija;

d.   keramički proizvodi koji sadržavaju torij, proizvedeni za nenuklearnu upotrebu.

0C002„Posebni fisibilni materijali”

Napomena:   0C002 ne odnosi se na četiri „efektivna grama” ili manje kad se oni nalaze u senzornoj komponenti u instrumentima.

0C003Deuterij, teška voda (deuterijev oksid) i ostali spojevi deuterija, i smjese i otopine koje sadržavaju deuterij, u kojima izotopski omjer deuterija i vodika premašuje 1:5 000.

0C004Grafit čija je razina čistoće bolja od 5 dijelova na milijun ‚bor-ekvivalenta’ i gustoće veće od 1,50 g/cm3 za upotrebu u „nuklearnom reaktoru” u količinama većima od 1 kg.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1C107

Napomena 1.:   Za potrebe kontrole izvoza, nadležna tijela države članice u kojoj izvoznik ima poslovni nastan utvrdit će je li izvoz grafita koji odgovara prethodnim specifikacijama namijenjen za upotrebu u „nuklearnom reaktoru”.

Napomena 2.:   U 0C004, ‚bor-ekvivalent’ (BE) definiran je kao zbroj BEz za nečistoće (isključujući BEugljik s obzirom na to da se ugljik ne smatra nečistoćom) uključujući bor, pri čemu vrijedi:

BEZ (ppm) = CF × koncentracija elementa Z u ppm;

image

a σB i σZ presjeci su za uhvat termalnih neutrona (u barnima) prirodnog bora i elementa Z; a AB i AZ su atomske mase prirodnog bora i elementa Z.

0C005Posebno pripremljeni spojevi ili prašci za proizvodnju plinskih difuzijskih barijera, otporni na korozivno djelovanje UF6 (npr. nikal ili slitina s masenim udjelom nikla, aluminijeva oksida i u potpunosti fluoriranih ugljikovodičnih polimera 60 % ili većim), masenog udjela čistoće 99,9 % ili većim, s veličinom čestice manjom od 10 μm izmjerenom prema normi B330 Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM) i s visokim stupnjem ujednačenosti veličine čestica.

0DSoftver

0D001„Softver” posebno oblikovan ili prilagođen za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe navedene u ovoj kategoriji.

0ETehnologija

0E001„Tehnologija” prema Napomeni o nuklearnoj tehnologiji za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” robe navedene u ovoj kategoriji.

KATEGORIJA 1. – POSEBNI MATERIJALI I SRODNA OPREMA

1ASustavi, oprema i komponente

1A001Komponente od fluoriranih spojeva, kako slijedi:

a. zaklopci, brtve, izolacijski slojevi ili mjehovi za gorivo posebno namijenjeni za upotrebu u „zrakoplovu” ili aviosvemirsku upotrebu, izrađeni od više od 50 % masenog udjela bilo kojeg od materijala navedenih u 1C009.b. ili 1C009.c.;

b. ne upotrebljava se;

c. ne upotrebljava se.

1A002„Kompozitne” strukture ili laminati koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1A202, 9A010 i 9A110.

a. sadržavaju organsku „matricu” i izrađeni su od materijala navedenih u 1C010.c., 1C010.d. ili 1C010.e. ili

b. sadržavaju metalnu ili ugljikovu „matricu” i izrađeni su od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

a. „specifični modul” veći od 10,15 x 106 m i

b. „specifična vlačna čvrstoća” veća od 17,7 × 104 m ili

2. materijali navedeni u 1C010.c.

Napomena 1.:   1A002 ne odnosi se na „kompozitne” strukture ili laminate izrađene od ugljikovih „vlaknastih ili filamentnih materijala” impregniranih epoksi smolom za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

a.   površina ne veća od 1 m2;

b.   dužina ne veća od 2,5 m i

c.   širina veća od 15 mm.

Napomena 2.:   1A002 ne odnosi se na poluproizvode posebno namijenjene za isključivo civilnu primjenu kako slijedi:

a.   sportski artikli;

b.   industrija proizvodnje automobila;

c.   industrija strojnih alata;

d.   primjena u medicini.

Napomena 3.:   1A002.b.1. ne odnosi se na poluproizvode koji imaju najviše dvije dimenzije prepletenih filamenata i koji su posebno izrađeni za sljedeće namjene:

a.   peći za temperiranje kovina;

b.   oprema za izradu silikonskih dijelova.

Napomena 4.:   1A002 ne odnosi se na konačne proizvode koji su posebno namijenjeni za određenu primjenu.

1A003Proizvođači „netaljivih” aromatskih poliamida u obliku filma, ploča, vrpce ili trake koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. debljine su veće od 0,254 mm ili

b. premazani su ili laminirani ugljikom, grafitom, metalima ili magnetnim tvarima.

Napomena:   1A003 ne odnosi se na proizvode ako su premazani ili laminirani bakrom i namijenjeni za proizvodnju elektroničkih tiskanih pločica.

VAŽNA NAPOMENA   Za sve oblike „taljivih” aromatskih poliamida vidi 1C008.a.3.

1A004Oprema i komponente za zaštitu i otkrivanje koje nisu posebno namijenjene za vojnu upotrebu, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE, 2B351 I 2B352.

a. maske za cijelo lice, kanistri filtara i oprema za dekontaminaciju namijenjeni ili prilagođeni za zaštitu od bilo čega navedenog u nastavku i za njih posebno izrađene komponente:

Napomena:   1A004.a. obuhvaća aktivne maske za zaštitu dišnih putova koje pročišćuju zrak, namijenjene ili prilagođene za zaštitu od agensa ili materijala iz 1A004.a.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1A004.a.:

1.   maske za cijelo lice zovu se i plinske maske;

2.   kanistri filtara obuhvaćaju filtarske uloške.

1. „biološki agensi”;

2. ‚radioaktivni materijali’;

3. kemijska bojna sredstva (CW) ili

4. „sredstva za suzbijanje nemira” uključujući:

a. α-brombenzenacetonitril, (brombenzil cijanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. [(2-klorfenil) metilen] propandinitril, (o-klorbenzilidenemalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-klor-1-feniletanon, fenilacil klorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4);

d. dibenz-(b,f)-1,4-oksazefin (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-klor-5,10-dihidrofenarsazin, (fenarsazin klorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-nonanoilmorfolin, (MPA) (CSA 5299-64-9);

b. zaštitna odijela, rukavice i obuća posebno namijenjeni ili prilagođeni za obranu od bilo čega navedenog u nastavku:

1. „biološki agensi”;

2. ‚radioaktivni materijali’ili

3. kemijska bojna sredstva (CW);

c. sustavi za otkrivanje, posebno namijenjeni ili prilagođeni za otkrivanje ili identifikaciju bilo čega navedenog u nastavku i za njih posebno izrađene komponente:

1. „biološki agensi”;

2. ‚radioaktivni materijali’ili

3. kemijska bojna sredstva (CW).

d. elektronska oprema za automatsko otkrivanje ili identifikaciju prisutnosti ostataka „eksploziva” i upotrebu tehnike ‚otkrivanja tragova’ (npr. površinske akustične naprave, spektrometrija mobilnosti iona, diferencijska spektrometrija mobilnosti, masena spektrometrija).

Tehnička napomena:

‚Otkrivanje tragova’ definirano je kao sposobnost otkrivanja manje od 1 ppm pare ili 1 mg čvrste tvari ili tekućine.

Napomena 1.:   1A004.d. ne odnosi se na opremu posebno izrađenu za laboratorijsku upotrebu.

Napomena 2.:   1A004.d. ne odnosi se na prolaz kroz sigurnosne točke bez kontakta.

Napomena:   1A004 ne odnosi se na sljedeće:

a.   osobni dozimetri za mjerenje zračenja;

b.   oprema za zdravlje i sigurnost na radu čija je konstrukcija ili funkcija ograničena na zaštitu od opasnosti karakterističnih za sigurnost u stambenim naseljima i za civilnu industriju uključujući sljedeće:

1.   rudarstvo;

2.   kamenolomstvo;

3.   poljoprivredu;

4.   farmaceutsku industriju;

5.   medicinu;

6.   veterinu;

7.   zaštitu okoliša;

8.   upravljanje otpadom;

9.   prehrambenu industriju.

Tehničke napomene:

1.   1A004 obuhvaća opremu i komponente (na kojima su uspješno provedena testiranja prema nacionalnim standardima ili su se na neki drugi način pokazale učinkovitima) namijenjene otkrivanju radioaktivnih materijala, „bioloških agensa”, kemijskih bojnih otrova, ‚simulanata’ ili „sredstava za suzbijanje nemira” ili za zaštitu pred tim sredstvima, čak i ako se takva oprema i komponente upotrebljavaju u civilnim industrijskim granama kao što su rudarstvo, kamenolomstvo, poljoprivreda, farmaceutska industrija, medicina, veterina, zaštita okoliša, upravljanje otpadom ili prehrambena industrija.

2.   ‚Simulant’ je tvar ili materijal koji se upotrebljava pri obuci, istraživanju, testiranju ili evaluaciji umjesto (kemijskog ili biološkog) toksičnog agensa.

3.   Za potrebe 1A004, ‚radioaktivni materijali’ su oni selektirani ili izmijenjeni u cilju povećanja učinkovitosti u uzrokovanju ljudskih ili životinjskih žrtava, slabljenju opreme ili uništavanju usjeva ili okoliša.

1A005Zaštitni prsluci i njihove komponente, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a. meki zaštitni prsluci koji nisu proizvedeni u skladu s vojnim standardima ili specifikacijama ili u skladu s ekvivalentnim normama i za njih posebno namijenjene komponente;

b. tvrde ploče za zaštitne prsluke koje omogućuju balističku zaštitu razine IIIA ili manje (NIJ 0101 .06, srpanj 2008.) ili u skladu s ekvivalentnim nacionalnim normama.

VAŽNA NAPOMENA   Za „vlaknaste ili filamentne” materijale upotrijebljene u proizvodnji zaštitnih prsluka vidi 1C010.

Napomena 1.:   1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke ako ih korisnici upotrebljavaju za svoju osobnu zaštitu.

Napomena 2.:   1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke koji su namijenjeni samo za pružanje frontalne zaštite od krhotina i tlaka uslijed eksplozije nevojnih eksplozivnih naprava.

Napomena 3.:   1A005 ne odnosi se na zaštitne prsluke namijenjene za zaštitu samo od noževa, oštrica, igala ili udaraca tupim predmetima.

1A006Oprema posebno izrađena ili prilagođena za uništavanje improviziranih eksplozivnih naprava navedenih u nastavku, kao i komponente izrađene posebno za nju:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a. vozila na daljinsko upravljanje;

b. ‚ometači’.

Tehnička napomena:

‚Ometači’ su naprave posebno izrađene za onesposobljavanje eksplozivnih naprava ispaljivanjem tekućeg, čvrstog ili rasprskavajućeg projektila.

Napomena:   1A006 ne odnosi se na opremu kada je ona uz operatora te opreme.

1A007Oprema i uređaji posebno izrađeni za električno aktiviranje punjenja i uređaja koji sadržavaju „energetske materijale”, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE, 3A229 I 3A232.

a. oprema za aktiviranje detonatora navedenih u 1A007.b.;

b. električno aktivirani detonatori kako slijedi:

1. eksplozivni most (EB);

2. žica eksplozivnog mosta (EBW);

3. trenutni upaljač (slapper);

4. eksplozivni folijski inicijatori (EFI).

Tehničke napomene:

1.   Umjesto izraza detonator ponekad se upotrebljava izraz inicijator.

2.   U detonatorima navedenima u 1A007.b. upotrebljava se mali električni vodič (most, žica mosta ili folija) koji u eksploziji ispari kada kroz njega prođe visokonaponski električni impuls. U detonatorima koji nisu „slapper” tipa kemijsku detonaciju uzrokuje eksplozivni vodič kada dođe u kontakt s jakim eksplozivnim materijalom kao što je npr. PETN (pentaeritritol-tetranitrat). Kod „slapper” detonatora eksplozivno isparavanje električnog vodiča pokreće poseban udarač koji udara u eksploziv i time uzrokuje kemijsku detonaciju. U nekim slučajevima navedeni udarač pokreće magnetna sila. Izraz „eksplozivni folijski detonator” može se odnositi na eksplozivni most ili „slapper” tip detonatora.

1A008Punjenja, naprave i komponente kako slijedi:

a. ‚oblikovana punjenja’ koja imaju sve sljedeće značajke:

1. neto količina eksploziva veća od 90 g i

2. vanjski promjer kućišta 75 mm ili veći;

b. linearno oblikovana punjenja koja imaju sve sljedeće značajke te posebno izrađene komponente za njih:

1. eksplozivno punjenje veće od 40 g/m i

2. širina 10 mm ili veća;

c. detonirajući štapin s eksplozivnom jezgrom većom od 64 g/m;

d. sjekači, osim onih navedenih u 1A008.b., i alati za razdvajanje s neto količinom eksploziva većom od 3,5 kg.

Tehnička napomena:

‚Oblikovana punjenja’ eksplozivna su punjenja oblikovana tako da usmjeravaju učinak eksplozije.

1A102Pirolizom ponovno zasićene komponente ugljik-ugljik namijenjene za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104.

1A202Kompozitne strukture, osim onih koje su navedene u 1A002, u obliku cijevi i s objema značajkama u nastavku:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 9A010 I 9A110.

a. unutarnji promjer između 75 mm i 400 mm i

b. izrađene su od bilo kojih „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C210.a. ili od ugljikovih predimpregniranih materijala navedenih u 1C210.c.

1A225Platinirani katalizatori posebno projektirani ili pripremljeni za pospješivanje reakcije izmjene vodikovog izotopa između vodika i vode za izdvajanje tricija iz teške vode ili za proizvodnju teške vode.

1A226Posebna brtvila koja se mogu upotrebljavati za odvajanje teške vode od obične vode i koja imaju obje sljedeće značajke:

a. izrađena su od fosforne brončane mreže kemijski obrađene kako bi se poboljšalo svojstvo vlažnosti i

b. predviđena su za upotrebu u vakuumskim destilacijskim tornjevima.

1A227Prozori sa zaštitom od radioaktivnog zračenja visoke gustoće (olovno staklo ili drugo) koji imaju sve sljedeće značajke i za njih posebno izrađeni okviri:

a. ‚hladna površina’ veća od 0,09 m2;

b. gustoća veća od 3 g/cm3 i

c. debljina 100 mm ili veća.

Tehnička napomena:

U 1A227 izraz ‚hladna površina’ označava površinu prozora kroz koju se gleda, koja je prema projektu izložena najnižoj razini radioaktivnog zračenja.

1 BOprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

1B001Oprema za proizvodnju ili pregled „kompozitnih” struktura ili laminata navedenih u 1A002 ili „vlaknastih ili filamentnih materijala” navedenih u 1C010 i za nju posebno izrađene komponente i pribor:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1B101 I 1B201.

a. strojevi za namatanje filamenata čije je kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno i programirano u tri ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’, posebno izrađeni za proizvodnju „kompozitnih” struktura ili laminata od „vlaknastih ili filamentnih materijala”;

b. ‚strojevi za polaganje traka’ čije je kretanje za postavljanje i polaganje trake usklađeno i programirano u pet ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’, posebno izrađeni za proizvodnju „kompozita” letačkih okvira ili konstrukcija ‚projektila’;

Napomena:   U 1B001.b. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.b. ‚strojevi za polaganje traka’ mogu položiti jednu ili više ‚filamentnih traka’ uz ograničenje na širine veće od 25,4 mm i manje ili jednake 304,8 mm te izrezati i započeti nove zasebne poteze ‚filamentnih traka’ tijekom procesa polaganja.

c. strojevi za tkanje u više smjerova i više dimenzija ili strojevi za preplitanje, uključujući adaptere i opremu za prilagodbu, posebno izrađeni ili prilagođeni za tkanje, preplitanje ili opletanje vlakana za „kompozitne” strukture;

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.c. pletenje je obuhvaćeno tehnikom preplitanja.

d. oprema koja je posebno izrađena ili prilagođena za proizvodnju ojačanih vlakana, kako slijedi:

1. oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila, nasmoljena vlakna ili polikarbosilan) u ugljikova vlakna ili vlakna od silicijevog karbida, uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2. oprema za taloženje kemijskih para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge kako bi se proizvela silicijeva karbidna vlakna;

3. oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

4. oprema za pretvaranje prekursora/preteča vlakana koja sadržavaju aluminij u aluminijska vlakna zagrijavanjem;

e. oprema za proizvodnju predimpregniranih materijala navedenih u 1C010.e. metodom taljenja;

f. oprema za nedestruktivan nadzor posebno izrađena za „kompozitne” materijale, kako slijedi:

1. rendgenski tomografski sustavi za trodimenzionalni nadzor oštećenja;

2. numerički upravljani strojevi za ultrazvučno testiranje čiji su pokreti za pozicioniranje predajnika i prijamnika istodobno koordinirani i programirani u četiri ili više osi kako bi slijedili trodimenzionalne oblike komponente koja se kontrolira;

g. ‚strojevi za namještanje prediva’ čije je gibanje radi pozicioniranja ili namještanja pređe koordinirano i programirano u dvije ili više osi ‚primarnog servo pozicioniranja’ i koji su posebno izrađeni za proizvodnju „kompozitnih” avionskih struktura ili ‚projektila’.

Tehnička napomena:

Za potrebe 1B001.g. ‚strojevi za namještanje prediva’ mogu položiti jednu ili više ‚filamentnih traka’ širine 25,4 mm ili manje te izrezati i započeti nove zasebne poteze ‚filamentnih traka’ tijekom procesa polaganja.

Tehničke napomene:

1.   Za potrebe 1B001 osi ‚primarnog servo pozicioniranja’ s pomoću usmjeravanja računalnog programa nadziru položaj krajnje jedinice (tj. glave) u prostoru u odnosu na radni dio, u pravilnoj orijentaciji i smjeru, kako bi se postigao željeni proces.

2.   Za potrebe 1B001. ‚filamentna traka’ jedan je kontinuirani komad vrpce, prediva ili vlakana u potpunosti ili djelomično impregniran smolama. ‚Filamentne trake’ u cijelosti ili djelomično impregnirane smolama obuhvaćaju one premazane suhim praškom koji se učvršćuje nakon zagrijavanja.

1B002Oprema za proizvodnju metalnih slitina, praha metalnih slitina ili legiranih materijala, posebno izrađenih kako bi se izbjegla kontaminacija i za upotrebu u jednom od postupaka navedenih u 1C002.c.2.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1B102.

1B003Alati, boje, kalupi ili ugrađeni uređaji za „superplastično oblikovanje” ili „difuzijsko spajanje” titanija, aluminija ili njihovih slitina, posebno projektirani za proizvodnju bilo čega od sljedećega:

a. zrakoplovni okviri ili aviosvemirske konstrukcije;

b. „zrakoplovni” ili aviosvemirski motori ili

c. posebno oblikovane komponente za konstrukcije navedene u 1B003.a. ili motore navedene u 1B003.b.

1B101Oprema, osim one navedene u 1B001, za „proizvodnju” strukturnih kompozita kako slijedi i za njih posebno izrađenih komponenata i pribora:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1B201.

Napomena:   Komponente i pribor navedeni u 1B101 obuhvaćaju kalupe, osovine, okove, ugrađeni uređaji i alat za pretprešanje, vulkaniziranje, lijevanje, pečenje ili povezivanje kompozitnih struktura i laminata te njihovu proizvodnju.

a. strojevi za namatanje filamenata ili strojevi za namještanje vlakana čije se kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana može uskladiti i programirati u tri ili više osi, posebno izrađeni za proizvodnju kompozitnih struktura ili laminata od vlaknastih ili filamentnih materijala, i instrumenti za usklađivanje i programiranje;

b. strojevi za polaganje traka čije se kretanje za postavljanje i polaganje trake i ploča može uskladiti i programirati u dvije ili više osi, namijenjeni za proizvodnju kompozita okvira letjelica ili konstrukcije „projektila”;

c. oprema namijenjena ili prilagođena za „proizvodnju”„vlaknastih ili filamentnih materijala” kako slijedi:

1. oprema za pretvaranje polimernih vlakana (kao što su poliakrilonitril, umjetna svila ili polikarbosilan), uključujući posebnu opremu za napinjanje vlakana tijekom grijanja;

2. oprema za taloženje para elemenata ili spojeva na zagrijane filamentne podloge;

3. oprema za mokro rotacijsko oblikovanje vatrostalne keramike (kao što je aluminijev oksid);

d. oprema predviđena ili prilagođena za posebnu obradu površine vlakana ili za proizvodnju predimpregniranih materijala i predoblika navedena u 9C110.

Napomena:   1B101.d. obuhvaća valjke, opremu za razvlačenje, opremu za premazivanje, opremu za rezanje i šablone za izrezivanje oblika.

1B102„Oprema za proizvodnju” metalnog praha, osim one navedene u 1B002, i komponente kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1B115.b.

a. „oprema za proizvodnju” metalnog praha upotrebljiva za „proizvodnju” u kontroliranom mediju kuglastih, zaobljenih ili atomiziranih materijala navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ili u Popisu robe vojne namjene;

b. komponente posebno predviđene za „opremu za proizvodnju” navedenu u 1B002 ili 1B102.a.

Napomena:   1B102 obuhvaća:

a.   generatore plazme (visokofrekventne lučne mlaznice) koji se mogu upotrijebiti za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

b.   opremu za električno raspršivanje koja se može upotrijebiti za dobivanje raspršenih ili kuglastih metalnih prahova čiji se postupak odvija u mediju argona i vode;

c.   opremu koja se može upotrijebiti za „proizvodnju” kuglastih aluminijskih prahova raspršivanjem taline u inertnom mediju (npr. dušikovom).

1B115Oprema, osim one navedene u 1B002 ili 1B102, za proizvodnju pogonskoga goriva i njegovih sastojaka, kako slijedi, i za nju posebno predviđene komponente:

a. „oprema za proizvodnju” za „proizvodnju” ili ispitivanje prihvaćanja tekućih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka ili rukovanje njima navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene;

b. „oprema za proizvodnju” za „proizvodnju”, rukovanje, miješanje, vulkaniziranje, lijevanje, prešanje, strojnu obradu, ekstrudiranje ili ispitivanje prihvaćanja čvrstih pogonskih goriva ili njihovih sastojaka navedena u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene.

Napomena:   1B115.b ne odnosi se na serijske miješalice, kontinuirane mješalice ili mlinove na tekuću energiju. Za nadzor serijskih miješalica, kontinuiranih miješalica i mlinova na tekuću energiju vidi 1B117, 1B118 i 1B119.

Napomena 1.:   Za opremu posebno namijenjenu za proizvodnju sredstava vojne namjene vidi Popis robe vojne namjene.

Napomena 2.:   1B115 ne odnosi se na opremu za „proizvodnju” i ispitivanje prihvaćanja borovog karbida te rukovanje njime.

1B116Posebno projektirane mlaznice za proizvodnju materijala dobivenih pirolitičkim načinom koji su oblikovani na kalupu, škripcu ili nekoj drugoj podlozi od prethodnih plinova koji se raspadaju na rasponu temperatura od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) pri tlaku od 130 Pa do 20 kPa.

1B117Serijske miješalice s opremom za miješanje u vakuumu u rasponu od 0 do 13,326 kPa i mogućnošću upravljanja temperaturom u komori za miješanje koje imaju sve značajke u nastavku te za njih posebno predviđene komponente:

a. ukupni prostorni kapacitet 110 litara ili više i

b. najmanje jedna ‚osovina za miješanje/gnječenje’ izvan središta.

Napomena:   U 1B117.b. izraz ‚osovina za miješanje/gnječenje’ ne odnosi se na deaglomeratore ni na rotirajuće oštrice.

1B118Kontinuirane miješalice s opremom za miješanje u vakuumu u rasponu od nula do 13,326 kPa i s mogućnošću upravljanja temperaturom u komori za miješanje koje imaju bilo koju od navedenih značajki te za njih posebno predviđene komponente:

a. dvije ili više osovine za miješanje/gnječenje ili

b. jedna rotirajuća osovina koja oscilira, s nazubljenjima za miješanje/gnječenje na samoj osovini kao i unutar kućišta komore za miješanje.

1B119Mlinovi na tekuću energiju koji se upotrebljavaju za mrvljenje ili mljevenje tvari navedenih u 1C011.a., 1C011.b., 1C111 ili u Popisu robe vojne namjene i za njih posebno predviđene komponente.

1B201Strojevi za namatanje filamenata, osim onih navedenih u 1B001 ili 1B101, i njihova oprema, kako slijedi:

a. strojevi za namatanje filamenata koji imaju sve sljedeće značajke:

1. njihovo kretanje za postavljanje, zamatanje i namatanje vlakana usklađeno je i programirano na dvije ili više osovina;

2. posebno su projektirani za izradu kompozitnih struktura ili laminata iz „vlaknastih ili filamentnih materijala”i

3. mogu namatati cilindrične rotore promjera između 75 i 650 mm te dužine 300 mm ili veće;

b. usklađivanje i programiranje upravljanja strojevima za namatanje filamenata navedenih u 1B201.a.;

c. precizni škripci za strojeve za namatanje filamenata navedenih u 1B201.a.

1B225Elektrolitske ćelije za proizvodnju fluora izlaznog kapaciteta većeg od 250 g fluora na sat.

1B226Elektromagnetni odvajači izotopa namijenjeni za jednostruke ili višestruke izvore iona ili opremljeni njima, koji mogu proizvesti ukupne struje ionskog snopa od 50 mA ili više.

Napomena:   1B226 obuhvaća odvajače:

a.   koji mogu obogatiti stabilne izotope;

b.   čiji se izvori iona i kolektori nalaze u magnetnom polju, a oni su takvih konfiguracija da se nalaze izvan polja.

1B228Kolone za kriogenu destilaciju vodika koje imaju sve sljedeće značajke:

a. namijenjene su za rad na vanjskoj temperaturi od 35 K (– 238 °C) ili manje;

b. namijenjene su za rad pri unutarnjem tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c. izrađene su od:

1. nehrđajućeg čelika serije 300 s niskim sadržajem sumpora i austenitskim ASTM (ili ekvivalentna norma) brojem veličine zrna 5 ili više ili

2. jednakih materijala koji su kriogenski i kompatibilni s H2 i

d. unutarnjih promjera 30 cm ili više i ‚stvarnih dužina’ 4 m ili više.

Tehnička napomena:

U 1B228 ‚stvarna dužina’ znači aktivna visina materijala za pakiranje u zapakiranoj koloni ili aktivna visina pločica unutarnjih razdjelnika u pločastoj koloni.

1B229Kolone za izmjenu vode i vodikova sulfida i ‚unutarnji razdjelnici’, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   Za kolone koje su posebno namijenjene ili pripremljene za proizvodnju teške vode vidi 0B004.

a. kolone za izmjenu vode i vodikova sulfida, koje imaju sve sljedeće značajke:

1. mogu raditi pri tlaku od 2 MPa ili većem;

2. izrađene su od ugljikova čelika i s austenitskim ASTM (ili ekvivalentna norma) brojem veličine zrna 5 ili više i

3. promjer im je 1,8 m ili više;

b. ‚unutarnji razdjelnici’ za kolone za izmjenu vode i vodikovog sulfida navedene u 1B229.a.

Tehnička napomena:

‚Unutarnji razdjelnici’ kolona segmentirana su korita čiji stvarni promjer nakon montiranja iznosi 1,8 m ili više, predviđeni su da olakšavaju protustrujno dodirivanje i izrađeni su od nehrđajućeg čelika sa sadržajem ugljika 0,03 % ili manje. To mogu biti sitasta korita, korita sa zaklopcem, korita s mjehurastim poklopcem ili korita s turbomrežom.

1B230Pumpe koje mogu cirkulirati otopine koncentriranog ili razrijeđenog katalizatora kalijeva amida u tekućem amonijaku (KNH2/NH3), koje imaju sve sljedeće značajke:

a. zračnonepropusne su (tj. hermetički zabrtvljene);

b. kapaciteta su većeg od 8,5 m3/h; i

c. imaju jednu od sljedećih značajki:

1. za otopine koncentriranog kalijeva amida (1 % ili više) pogonski tlak od 1,5 do 60 MPa ili

2. za otopine razrijeđenog kalijeva amida (manje od 1 %) pogonski tlak od 20 do 60 MPa.

1B231Postrojenja ili oprema za tricij i njihova oprema, kako slijedi:

a. uređaji ili postrojenja za proizvodnju, izdvajanje, ekstrakciju ili koncentraciju tricija ili rukovanje njime;

b. oprema za uređaje ili postrojenja za tricij, kako slijedi:

1. rashladne jedinice vodikom ili helijem koje mogu hladiti do 23 K (– 250 °C) ili manje, kapaciteta za uklanjanje topline većeg od 150 W;

2. skladište izotopa vodika ili sustav pročišćavanja u kojima se kao medij za skladištenje ili pročišćavanje upotrebljavaju metalni hidridi.

1B232Turboekspanderi ili turboekspander-kompresorska postrojenja koji imaju obje sljedeće značajke:

a. predviđeni su za rad s izlaznom temperaturom od 35 K (–238 °C) ili manje i

b. predviđeni su za propusnu moć plinovitog vodika od 1 000 kg/h ili veću.

1B233Postrojenja ili uređaji za odvajanje izotopa litija i sustavi i oprema za njih, kako slijedi:

a. uređaji ili postrojenja za odvajanje izotopa litija;

b. oprema za odvajanje izotopa litija na temelju procesa s amalgamom litija i žive, kako slijedi:

1. brtvljene kolone za izmjenu tekućina – tekućina, posebno namijenjene za amalgame litija;

2. pumpe za amalgame žive ili litija;

3. ćelije za elektrolizu amalgama litija;

4. isparivači za otopinu koncentriranog litijeva hidroksida;

c. sustavi za izmjenu iona posebno namijenjeni za odvajanje izotopa litija i za njih posebno izrađene komponente;

d. sustavi za kemijsku izmjenu (u kojima se upotrebljavaju krunasti eteri, kriptandi ili eteri s privjeskom) posebno namijenjeni za odvajanje izotopa litija i za njih posebno izrađene komponente.

1B234Posude, komore, spremnici i drugi slični uređaji za držanje jakog eksploziva namijenjeni za testiranje jakih eksploziva ili eksplozivnih naprava koji imaju obje sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a. namijenjeni su u potpunosti zadržati eksploziju jednaku eksploziji 2 kg TNT-a ili jaču i

b. imaju elemente ili značajke dizajna koje im omogućuju istovremeni ili odgođeni prijenos informacija o dijagnostici ili mjerenju.

1CMaterijali

Tehnička napomena:

Metali i slitine:

Ako nije drukčije određeno, riječi ‚metali’ i ‚slitine’ u 1C001 do 1C012 odnose se na neobrađene i poluproizvedene oblike, kako slijedi:

neobrađeni oblici:

anode, kugle, šipke (uključujući nazubljene i žičane šipke), poluge, blokovi, briketi, pogače, katode, kristali, kocke, kockice, zrna, granule, grede, grude, kuglice, gredice, prah, rondele, sačma, pločice, zrna, spužva, štapići;

poluproizvedeni oblici (premazani, obloženi, izbušeni ili perforirani ili ne):

a.   kovani ili obrađeni materijali dobiveni valjanjem, vučenjem, ekstrudiranjem, kovanjem, ekstrudiranjem pobudom, prešanjem, mrvljenjem, atomiziranjem i mljevenjem, odnosno: kutovi, kanali, krugovi, diskovi, prašina, komadići, folije i list, kovani predmeti, ploča, prah, otisnuti i utisnuti predmeti, trake, prsteni, šipke (uključujući šipke za varenje, žičane šipke i valjanu žicu), dijelovi, oblici, listovi, trake, cjevovod i cijevi (uključujući krugove, četverokute i udubine cijevi), vučena ili ekstrudirana žica;

b.   lijevani materijal proizveden lijevanjem u pijesku, ulošku za prešanje, metalnim, gipsanim ili drugim vrstama kalupa, uključujući lijevanje pod visokim pritiskom, pečene oblike i oblike dobivene metalurgijom praha.

Predmetom nadzora trebaju ostati oblici koji nisu navedeni, a za koje se tvrdi da su dovršeni proizvodi iako stvarno predstavljaju neobrađene oblike ili poluproizvedene oblike.

1C001Materijali posebno projektirani za upotrebu kao apsorberi elektromagnetnih valova ili u suštini vodljivi polimeri, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1C101.

a. materijali za apsorpciju frekvencija koje premašuju 2 × 108 Hz, ali su manje od 3 × 1012 Hz;

Napomena 1.:   1C001.a. ne odnosi se na:

a.   apsorbere tipa kose, izrađene od prirodnih ili sintetičkih vlakana, s nemagnetnim opterećenjem koje služi za apsorpciju;

b.   apsorbere koji ne gube magnetno svojstvo i za čiju se površinu podrazumijeva da je po obliku neplošna, uključujući piramide, stošce, klinove i zmijolike površine;

c.   plošne apsorbere koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   izrađeni su od bilo čega od navedenoga:

a.   plastični pjenasti materijali (fleksibilni ili kruti) s ugljičnim punjenjem ili organski materijali, uključujući veziva, koji daju više od 5 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ±15 % središnju frekvenciju incidentne energije, i koji ne mogu podnijeti temperature više od 450 K (177 °C) ili

b.   keramički materijali koji daju više od 20 % odjeka u usporedbi s metalom na pojasu čija širina premašuje za ±15 % središnju frekvenciju incidentne energije i koji ne mogu podnijeti temperature više od 800 K (527 °C);

Tehnička napomena:

Uzorci ispitivanja apsorpcije za 1C001.a. Napomena: 1.c.1. treba biti kvadrat čiju stranicu čini najmanje 5 valnih dužina središnje frekvencije i postavljen na udaljenom polju elementa koji zrači.

2.   vlačna čvrstoća manja od 7 × 106 N/m2; i

3.   granica čvrstoće pri stlačivanju manja od 14 × 106 N/m2;

d.   plošni apsorberi izrađeni od sinteriranog ferita koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   specifična težina veća od 4,4; i

2.   najviša radna temperatura od 548 K (275 °C).

Napomena 2.:   Ničim od navedenoga u Napomeni 1. uz stavku 1C001.a. ne sprečava se magnetne materijale da vrše apsorpciju kad su prevučeni bojom.

b. materijali za apsorpciju frekvencija koje premašuju 1,5 × 1014 Hz, ali su manje od 3,7 × 1014 Hz i koji nisu prozirni na vidljivoj svjetlosti;

Napomena:   1C001.b. ne odnosi se na materijale posebno namijenjene ili formulirane za bilo koju od sljedećih primjena:

a.   „lasersko” označavanje polimera ili

b.   „lasersko” varenje polimera.

c. u suštini vodljivi polimerni materijali s ‚velikom električnom provodljivošću’ koja premašuje 10 000 S/m (siemens na metar) ili ‚pločastim (površinskim) specifičnim otporom’ od manje od 100 om/kvadrat, koji se temelje na bilo kojem od navedenih polimera:

1. polianilin;

2. polipirol;

3. politiofen;

4. polifenilen-vinilen ili

5. politienilen-vinilen.

Napomena:   1C001.c. ne odnosi se na materijale u tekućem stanju.

Tehnička napomena:

‚Veliku električnu provodljivost’ i ‚pločasti (površinski) specifični otpor’ potrebno je odrediti s pomoću norme ASTM D-257 ili nacionalnih ekvivalenata.

1C002Metalne slitine, prah metalne slitine i materijali od slitina, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1C202.

Napomena:   1C002 ne odnosi se na metalne slitine, prah metalne slitine i materijale od slitina posebno namijenjene za potrebe premazivanja.

Tehničke napomene:

1.   Metalne slitine u 1C002 one su koje sadržavaju veći maseni udio navedenog metala nego bilo kojeg drugog elementa.

2.   ‚Izdržljivost od loma na naprezanje’ potrebno je mjeriti u skladu s normom ASTM E-139 ili nacionalnim ekvivalentima.

3.   ‚Izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ potrebno je mjeriti u skladu s normom ASTM E-606 ‚Preporučena praksa za ispitivanje niskocikličkog naprezanja s konstantnom amplitudom’ ili nacionalnim ekvivalentima. Ispitivanja je potrebno provesti osno s prosječnim odnosom naprezanja koji je jednak 1 i faktorom koncentracije naprezanja (Kt) koji je jednak 1. Prosječno naprezanje definira se kao najveće naprezanje minus najmanje naprezanje podijeljeno s najvećim naprezanjem.

a. aluminidi, kako slijedi:

1. aluminidi nikla s masenim udjelom aluminija najmanje 15 %, a najviše 38 % i s najmanje jednim dodatnim slitinskim elementom;

2. aluminidi titanija s masenim udjelom aluminija 10 % ili većim i s najmanje jednim dodatnim slitinskim elementom;

b. metalne slitine, kako slijedi, napravljene od praha ili materijala u česticama navedenog u 1C002.c.:

1. slitine nikla s bilo kojom od sljedećih značajki:

a. ‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 923 K (650 °C) i naprezanju od 676 MPa ili

b. ‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 823 K (550 °C) i najvećem naprezanju od 1 095 MPa;

2. slitine niobija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a. ‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 1 073 K (800 °C) i naprezanju od 400 MPa ili

b. ‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 973 K (700 °C) i najvećem naprezanju od 700 MPa;

3. slitine titanija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a. ‚izdržljivost od loma na naprezanje’ od 10 000 sati ili duže pri 723 K (450 °C) i naprezanju od 200 MPa ili

b. ‚izdržljivost od niskocikličkog naprezanja’ od 10 000 ciklusa ili više pri 723 K (450 °C) i najvećem naprezanju od 400 MPa;

4. slitine aluminija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a. vlačna čvrstoća 240 MPa ili više pri 473 K (200 °C); ili

b. vlačna čvrstoća 415 MPa ili više pri 298 K (25 °C);

5. slitine magnezija s bilo kojom od sljedećih značajki:

a. vlačna čvrstoća 345 MPa ili više i

b. brzina korozije manja od 1 mm/godina u 3-postotnoj vodenoj otopini natrijeva klorida mjerena u skladu s normom ASTM G-31 ili nacionalnim ekvivalentima;

1C002 nastavak

c. prah metalne slitine ili materijal u česticama koji ima sve sljedeće značajke:

1. izrađen je od bilo kojeg od sljedećih složenih sustava:

Tehnička napomena:

U nastavku X je jednak jednom ili više slitinskih elemenata.

a. slitine nikla (Ni-Al-X, Ni-X-Al) koje odgovaraju za dijelove ili komponente turbinskog motora, odnosno slitine s manje od tri nemetalne čestice (koje se uvode tijekom proizvodnog postupka) veće od 100 μm u 109 čestica slitine;

b. slitine niobija (Nb-Al-X ili Nb-X-Al, Nb-Si-X ili Nb-X-Si, Nb-Ti-X ili Nb-X-Ti);

c. slitine titanija (Ti-Al-X ili Ti-X-Al);

d. slitine aluminija (Al-Mg-X ili Al-X-Mg, Al-Zn-X ili Al-X-Zn, Al-Fe-X ili Al-X-Fe); ili

e. slitine magnezija (Mg-Al-X ili Mg-X-Al);

2. izrađen je u kontroliranoj okolini bilo kojim od sljedećih postupaka:

a. „vakuumska atomizacija”;

b. „plinska atomizacija”;

c. „rotacijska atomizacija”;

d. „kaljenje pljuskanjem”;

e. „zavrtanje taline” i „pretvaranje u prah”;

f. „ekstrakcija taline” i „pretvaranje u prah”;

g. „mehaničko stvaranje slitine”ili

h. „atomizacija plazme”; i

3. može tvoriti materijale navedene u 1C002.a. ili 1C002.b.;

d. slitinski materijali koji imaju sve sljedeće značajke:

1. izrađeni su od bilo kojeg od složenih sustava navedenih u 1C002.c.1.;

2. u obliku su neuprašenih listića, traka ili tankih štapova; i

3. proizvedeni su u kontroliranoj okolini na bilo koji od sljedećih načina:

a. „kaljenje pljuskanjem”;

b. „zavrtanje taline”; ili

c. „ekstrakcija taljenjem”.

1C003Magnetni metali, svih vrsta i bilo kojeg oblika, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. početna relativna propusnost 120 000 ili više i debljina 0,05 mm ili manje;

Tehnička napomena:

Mjerenje početne relativne propusnosti mora se izvesti na materijalima koji su u potpunosti kaljeni.

b. magnetski opredijeljene slitine koje imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. magnetski opredijeljena zasićenost veća od 5 × 10–4; ili

2. magnetomehanički faktor spajanja (k) veći od 0,8; ili

c. amorfne ili ‚nanokristalinske’ trake slitine koje imaju sve sljedeće značajke:

1. spoj s masenim udjelom željeza, kobalta ili nikla 75 % ili više;

2. magnetna indukcija zasićenosti (Bs) od 1,6 T ili više; i

3. nešto od sljedećega:

a. debljina trake 0,02 mm ili manje; ili

b. električna otpornost 2 × 10–4 om cm ili više.

Tehnička napomena:

‚Nanokristalinski’ materijali u 1C003.c. oni su materijali čije je zrno kristala veličine 50 nm ili manje, kako se utvrdi difrakcijom X-zraka.

1C004Slitine urana i titanija ili slitine volframa s „matricom” koja se temelji na željezu, niklu ili bakru koje imaju sve sljedeće značajke:

a. gustoća veća od 17,5 g/cm3;

b. granica elastičnosti veća od 880 MPa;

c. granična vlačna čvrstoća veća od 1 270 MPa; i

d. istezljivost veća od 8 %.

1C005„Supravodljivi”„kompozitni” vodiči dužine veće od 100 m ili mase veće od 100 g, kako slijedi:

a. „supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više filamenata od niobija i titanija, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. utisnuti su u „matricu” koja nije bakrena ili miješana „matrica” na bazi bakra; i

2. imaju površinu presjeka manju od 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm u promjeru za kružne ‚filamente’);

b. „supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supravodljivih”‚filamenata’, osim niobija i titanija, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. „kritična temperatura” koja je pri nula magnetne indukcije veća od 9,85 K (–263,31 °C); i

2. koji ostaju u „supravodljivom” stanju pri temperaturi od 4,2 K (–268,96 °C) kad su izloženi magnetnom polju orijentiranom u bilo kojem smjeru okomitom na longitudinalnu os vodiča i koji odgovaraju magnetnoj indukciji od 12 T s kritičnom gustoćom struje većom od 1 750 A/mm2 po cijeloj površini vodiča;

c. „supravodljivi”„kompozitni” vodiči koji se sastoje od jednog ili više „supravodljivih” filamenata koji ostaju „supravodljivi” iznad 115 K (–158,16 °C).

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C005 ‚filamenti’ mogu biti u obliku niti, cilindra, folije, vrpce ili trake.

1C006Tekućine i materijali za podmazivanje, kako slijedi:

a. ne upotrebljava se;

b. materijali za podmazivanje sadržavaju, kao glavni sastojak, bilo koji od navedenih spojeva ili materijala:

1. fenilen ili alkilfenilen etere ili tio-etere ili njihove smjese, koji sadržavaju više od dvije funkcionalne skupine etera ili tio-etera ili njihove smjese; ili

2. fluorirane silikonske tekućine kinematične viskoznosti manje od 5 000 mm2/s (5 000 centistoka) mjerene pri 298 K (25 °C);

c. tekućine za prigušivanje ili plutanje koje imaju sve od sljedećih značajki:

1. čistoća veća od 99,8 %;

2. sadržavaju manje od 25 čestica od 200 μm ili veće po veličini na 100 ml; i

3. proizvedene su od najmanje 85 % bilo kojeg od navedenih spojeva:

a. dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. poliklortrifluoretilen (samo modifikacije ulja i voska); ili

c. polibromtrifluoretilen;

d. fluorugljikove elektronske rashladne tekućine koje imaju sve sljedeće značajke:

1. sadržavaju 85 % ili više masenog udjela bilo čega od navedenoga ili njihovih mješavina:

a. monomerski oblici perfluorpolialkileter-triazina ili perfluoralifatskih etera;

b. perfluoralkilamini;

c. perfluorcikloalkani; ili

d. perfluoralkani;

2. gustoća pri 298 K (25 °C) iznosi 1,5 g/ml ili više;

3. u tekućem su stanju pri 273 K (0 °C); i

4. sadržavaju 60 % ili više masenog udjela fluora.

Napomena:   1C006.d. ne odnosi se na materijale koji su navedeni i pakirani kao medicinski proizvodi.

1C007Keramički prahovi, keramički „matrični”„kompozitni” materijali i ‚prekursori/materijali preteče’, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA:   VIDI I 1C107.

a. keramički prahovi od titanijeva diborida (TiB2) (CAS 12045-63-5) koji imaju ukupne metalne nečistoće, isključujući namjerne dodatke, manje od 5 000 ppm, prosječnu veličinu čestica 5 μm ili manju i ne više od 10 % čestica većih od 10 μm;

b. ne upotrebljava se;

c. keramički „matrični”„kompozitni” materijali, kako slijedi:

1. keramički-keramički „kompozitni” materijali s „matricom” od stakla ili oksida i ojačani bilo kojim od sljedećih:

a. kontinuiranim vlaknima izrađenim od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ili

2. Si-C-N; ili

Napomena:   1C007.c.1.a. ne odnosi se na „kompozite” koji sadržavaju vlakna vlačne čvrstoće manje od 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) ili otpor protiv plastičnog preoblikovanja vlačnom silom od više od 1 % naprezanja zbog klizanja pri 100 MPa opterećenja i 1 273 K (1 000 °C) za 100 sati.

b. Vlakna su sve od navedenoga:

1. izrađeni su od bilo kojeg od navedenih materijala:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; ili

d. Si-O-N; i

2. imaju „specifičnu vlačnu čvrstoću” veću od 12,7 × 103 m;

2. keramički „matrični”„kompozitni” materijali, kod kojih „matricu” tvore karbidi ili nitridi silicija, cirkonija ili bora;

d. ne upotrebljava se;

e. ‚prekursori/materijali preteče’ posebno izrađeni za „proizvodnju” materijala navedenih u 1C007.c., kako slijedi:

1. polidiorganosilani;

2. polisilazani;

3. polikarbosilazani;

Tehnička napomena:

Za potrebe 1C007, ‚prekursori/materijali preteče’ su polimerni ili metalnoorganski materijali za posebne namjene za „proizvodnju” silicijeva karbida, silicijeva nitrida ili keramike sa silicijem, ugljikom i dušikom.

f. ne upotrebljava se.

1C008Nefluorirane polimerske tvari, kako slijedi:

a. imidi, kako slijedi:

1. bismaleimidi;

2. aromatski poliamid-imidi (PAI) s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C);

3. aromatski poliimidi s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 505 K (232 °C);

4. aromatski polieterimidi s ,temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C);

Napomena:   1C008.a. odnosi se na tvari u tekućem ili krutom „taljivom” stanju, uključujući smole, praškove, kuglice, folije, listove, vrpce ili trake.

VAŽNA NAPOMENA   Za „netaljive” aromatske poliamide u obliku folije, listova, vrpci ili traka vidi 1A003.

b. ne upotrebljava se;

c. ne upotrebljava se;

d. poliaril ketoni;

e. poliaril sulfidi, ako je arilna skupina bifenilna, trifenilna ili njihova kombinacija;

f. polibifenilenetersulfon s ‚temperaturom prelaska u staklo (Tg)’ višom od 563 K (290 °C).

Tehničke napomene:

1.   ‚Temperatura prelaska u staklo (Tg)’ za termoplastične materijale u 1C008.a.2., materijale u 1C008.a.4. i materijale u 1C008.f. utvrđuje se metodom opisanom u normi ISO 11357-2 (1999) ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi.

2.   ‚Temperatura prelaska u staklo (Tg)’ za duroplastične materijale u 1C008.a.2. i materijale u 1C008.a.3. utvrđena je metodom ispitivanja opterećenja u tri točke opisanom u normi ASTM D 7028-07 ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi. Ispitivanje je potrebno provesti na suhom testnom uzorku čiji je stupanj stvrdnjavanja najmanje 90 % kako je definirano normom ASTM E 2160-04 ili ekvivalentnom nacionalnom normom, koji je sušen kombinacijom standardnih postupaka i postupaka nakon sušenja s pomoću kojih se ostvaruje najviši Tg.

1C009Neobrađeni spojevi s fluorom, kako slijedi:

a. ne upotrebljava se;

b. fluorirani poliimidi s masenim udjelom vezanog fluora 10 % ili većim;

c. fluorinirani fosfazen elastomeri s masenim udjelom vezanog fluora 30 % ili većim.

1C010„Vlaknasti ili filamentni materijali”, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1C210 I 9C110.

Tehničke napomene:

1.   Za potrebe izračuna „specifične vlačne čvrstoće”, „specifičnog modula” ili specifične težine „vlaknastih ili filamentnih materijala” u 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c ili 1C010.e.1.b. vlačnu čvrstoću i modul potrebno je utvrditi Metodom A opisanom u normi ISO 10618 (2004) ili ekvivalentnoj nacionalnoj normi.

2.   Procjenjivanje „specifične vlačne čvrstoće”, „specifičnog modula” ili specifične težine nejednosmjernih „vlaknastih ili filamentnih materijala” (npr. tkanina, nasumičnih rogožina ili gajtana) u 1C010 mora se temeljiti na mehaničkim svojstvima sastavnih jednosmjernih monofilamenata (npr. monofilamenti, pređa, roving ili predivo) prije prerade u nejednosmjerne „vlaknaste ili filamentne materijale”.

a. organski „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. „specifični modul” veći od 12,7 × 106 m i

2. „specifična vlačna čvrstoća” veća od 23,5 × 104 m;

Napomena:   1C010.a. ne odnosi se na polietilen.

b. ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. „specifični modul” veći od 14,65 × 106 m i

2. „specifična vlačna čvrstoća” veća od 26,82 × 104 m;

Napomena:   1C010.b. ne odnosi se na:

a.   „vlaknaste ili filamentne materijale” za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   površina ne veća od 1 m2;

2.   dužina ne veća od 2,5 m i

3.   širina veća od 15 mm.

b.   mehanički sječeni, mljeveni ili rezani ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” dugi najviše 25,0 mm.

c. anorganski „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. „specifični modul” veći od 2,54 × 106 m i

2. točke taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije koje su više od 1 922 K (1 649 °C) u inertnoj okolini;

Napomena:   1C010.c. ne odnosi se na:

a.   diskontinuirana, višefazna, polikristalinična aluminijska vlakna u obliku rezanih vlakana ili nasumično čupava oblika, s masenim udjelom silicija 3 % ili većim, sa „specifičnim modulom” manjim od 10 × 106 m;

b.   molibden i vlakna slitine molibdena;

c.   vlakna od bora;

d.   diskontinuirana keramička vlakna s točkama taljenja, omekšavanja, raspadanja ili sublimacije nižim od 2 043 K (1 770 °C) u inertnoj okolini.

d. „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. sastavljeni su od bilo kojeg od sljedećih materijala:

a. polieterimidi navedeni u 1C008.a.; ili

b. materijali navedeni u 1C008.d. do 1C008.f.; ili

2. sastavljeni su od materijala navedenih u 1C010.d.1.a. ili 1C010.d.1.b. i „izmiješano” s ostalim vlaknima navedenim u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.;

e. „vlaknasti ili filamentni materijali” potpuno ili djelomično impregnirani umjetnim ili prirodnim smolama (predimpregnirani materijali), „vlaknasti ili filamentni materijali” premazani metalom ili ugljikom (predoblici) ili „predoblici ugljičnih vlakana” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. anorganski „vlaknasti ili filamentni materijali” navedeni u 1C010.c.; ili

b. organski ili ugljikovi „vlaknasti ili filamentni materijali” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. „specifični modul” veći od 10,15 × 106 m i

2. „specifična vlačna čvrstoća” veća od 17,7 × 104 m i

2. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. umjetna ili prirodna smola navedena u 1C008 ili 1C009.b.;

b. ‚temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ 453 K (180 °C) ili viša uz fenolne smole; ili

c. ‚temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ 505oK (232 °C) ili viša uz umjetne ili prirodne smole koje nisu navedene u 1C008 ili 1C009.b. i koje nisu fenolne smole;

Napomena 1.:   „Vlaknasti ili filamentni materijali” premazani metalom ili ugljikom (predoblici) ili „predoblici ugljičnih vlakana”, koji nisu impregnirani umjetnim ili prirodnim smolama, navedeni su u „vlaknastim ili filamentnim materijalima” u 1C010.a., 1C010.b. ili 1C010.c.

Napomena 2.:   1C010.e. ne odnosi se na sljedeće:

a.   ugljikove „vlaknaste ili filamentne materijale” (predimpregnirani materijali) impregnirane „matricom” epoksi smole za popravak konstrukcija „civilnih zrakoplova” ili laminata, koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   površina ne veća od 1 m2;

2.   dužina ne veća od 2,5 m i

3.   širina veća od 15 mm.

b.   ugljikove „vlaknaste ili filamentne materijale” potpuno ili djelomično impregnirane umjetnim ili prirodnim smolama, mehanički sječene, mljevene ili rezane, najveće duljine 25,0 mm, kada se upotrebljava umjetna ili prirodna smola koja nije navedena u 1C008 ili 1C009.b.

Tehnička napomena:

‚Temperatura prelaska u staklo pri dinamičkoj mehaničkoj analizi (DMA Tg)’ za materijale iz 1C010.e. utvrđena je suhom metodom opisanom u normi ASTM D 7028-07 ili odgovarajućom nacionalnom normom. U slučaju duroplastičnih materijala stupanj stvrdnjavanja suhog testnog uzorka mora biti najmanje 90 %, kako je definirano normom ASTM E 2160-04 ili ekvivalentnom nacionalnom normom.

1C011Metali i spojevi kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE i 1C111.

a. metali u česticama veličine manje od 60 μm bilo da su kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene, proizvedeni od materijala koji sadržava 99 % ili više cirkonija, magnezija ili njihovih slitina;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (obično 2 % do 7 %) računa se zajedno s cirkonijem.

Napomena:   Metali ili slitine navedeni u 1C011.a. nadziru se bez obzira na to jesu li metali ili slitine učahureni u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

b. bor ili borove slitine čija je veličina čestica 60 μm ili manje, kako slijedi:

1. bor čistoće 85 mas. % ili veće;

2. borove slitine s masenim udjelom bora 85 % ili više;

Napomena:   Metali ili slitine navedeni u 1C011.b. nadziru se bez obzira na to jesu li metali ili slitine učahureni u aluminiju, magneziju, cirkoniju ili beriliju.

c. gvanidin nitrat (CAS 506-93-4);

d. nitrogvanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i popis robe vojne namjene za prahove promiješane s ostalim tvarima za vojne svrhe.

1C012Materijali kako slijedi:

Tehnička napomena:

Ovi se materijali obično upotrebljavaju za izvore nuklearne topline.

a.  plutonij u bilo kojem obliku s analizom izotopa plutonija plutonij-238 od više od 50 % po težini;

Napomena:   1C012.a. ne odnosi se na:

a.   pošiljke sa sadržajem plutonija od 1 g ili manje;

b.   pošiljke od tri „efektivna grama” ili manje kad se nalaze u senzornoj komponenti instrumenata.

b. „prethodno izdvojen” neptunij-237 u bilo kojem obliku.

Napomena:   1C012.b. ne odnosi se na pošiljke sa sadržajem neptunija-237 od 1 g ili manje.

1C101Materijali i uređaji za smanjenje parametara uočljivosti, kao što su radarska odbojnost, ultraljubičaste/infracrvene oznake i akustične oznake, osim onih navedenih u 1C001, koji se upotrebljavaju za „projektile” i podsustave „projektila” ili bespilotne zračne letjelice navedene u 9A012 ili 9A112.a.

Napomena 1.:   1C101 obuhvaća:

a.   strukturne materijale i premaze posebno predviđene za smanjenu radarsku odbojnost;

b.   premaze, uključujući boje, posebno predviđene za smanjenu ili podešenu odbojnost ili sposobnost zračenja u mikrovalnom, infracrvenom ili ultraljubičastom području elektromagnetnog spektra.

Napomena 2.:   1C101 ne obuhvaća premaze kad se posebno upotrebljavaju za toplinsku kontrolu satelita.

Tehnička napomena:

U 1C101 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C102Materijali ugljik-ugljik ponovno zasićeni pirolizom namijenjeni za letjelice za lansiranje u svemir navedene u 9A004 ili sondažne rakete navedene u 9A104.

1C107Grafitni i keramički materijali, osim onih navedenih u 1C007, kako slijedi:

a. sitnozrnati grafiti gustoće 1,72 g/cm3 ili veće, mjerene pri 288 K (15 °C), s česticama veličine 100 μm ili manje koji se upotrebljavaju za raketne mlaznice i vrhove nosova letjelica koje se vraćaju u atmosferu, koji se mogu strojno obrađivati u bilo koji od sljedećih proizvoda:

1. cilindri promjera 120 mm ili više i dužine 50 mm ili veće;

2. cijevi čiji je unutarnji promjer 65 mm ili veći, debljina stijenki 25 mm ili veća, a dužina 50 mm ili veća; ili

3. blokovi veličine 120 mm × 120 mm × 50 mm ili veći;

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i 0C004

b. pirolitički ili vlaknima ojačani grafiti koji se upotrebljavaju za raketne mlaznice i vrhove nosova letjelica koje se vraćaju u atmosferu i koji se upotrebljavaju za „projektile”, letjelice za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažne rakete iz 9A104;

VAŽNA NAPOMENA   Vidi i 0C004

c. keramički kompozitni materijali (dielektrične konstante manje od 6 pri bilo kojoj frekvenciji od 100 MHz do 100 GHz) koji se upotrebljavaju u radarskim kupolama za „projektile”, letjelice za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažne rakete iz 9A104;

d. keramika ojačana silicij-ugljičnim vlaknima koja se upotrebljava u glavama „projektila”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažnim raketama iz 9A104;

e. keramički kompozitni materijali ojačani silicij-ugljičnim vlaknima, koji se upotrebljavaju u glavama, letjelicama koje se vraćaju u atmosferu, zaklopcima mlaznica koji se upotrebljavaju u „projektilima”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004 ili sondažnim raketama iz 9A104.

f. Strojno obradivi keramički kompozitni materijali koji se sastoje od matrice ‚keramike otporne na iznimno visoke temperature (UHTC)’ s točkom taljenja od 3 000 °C ili višom te ojačani vlaknima ili filamentima, koji se mogu upotrebljavati za komponente projektila (npr. vrhovi nosova, letjelice koje se vraćaju u atmosferu, vodeći rubovi, mlazne lopatice, kontrolne površine ili umeci grla raketnog motora) u „projektilima”, letjelicama za lansiranje u svemir iz 9A004, sondažnim raketama iz 9A104 ili ‚projektilima’.

Napomena:   1C107.f. se ne odnosi na materijale od ‚keramike otporne na iznimno visoke temperature (UHTC)’ u nekompozitnom obliku.

Tehnička napomena 1.:

U 1C107.f. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica čiji je domet veći od 300 km.

Tehnička napomena 2.:

‚Keramika otporna na iznimno visoke temperature (UHTC)’ obuhvaća:

1.   titanijev diborid (TiB2);

2.   cirkonijev diborid (ZrB2);

3.   niobijev diborid (NbB2);

4.   hafnijev diborid (HfB2);

5.   tantalov diborid (TaB2);

6.   titanijev karbid (TiC);

7.   cirkonijev karbid (ZrC);

8.   niobijev karbid (NbC);

9.   hafnijev karbid (HfC);

10.   tantalov karbid (TaC).

1C111Goriva i sastavne kemikalije goriva, osim onih navedenih u 1C011, kako slijedi:

a. propulzivne tvari:

1. kuglasti ili zaobljeni aluminijski prah, osim onog navedenog u Popisu robe vojne namjene, s česticama manjim od 200 μm i masenim udjelom aluminija 97 % ili većim, ako najmanje 10 % ukupne težine čine čestice manje od 63 μm, prema normi ISO 2591-1:1988 ili nacionalnim ekvivalentima;

Tehnička napomena:

Veličina čestice od 63 μm (ISO R-565) odgovara otvoru mreže 250 (Tyler) ili otvoru mreže 230 (norma ASTM E-11).

2. metalni prahovi, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene, kako slijedi:

a. metalni prahovi cirkonija, berilija ili magnezija ili slitina tih metala, ako najmanje 90 % ukupnog obujma ili mase čestica čine čestice manje od 60 μm (što se utvrđuje tehnikama mjerenja kao što su tehnike sa sitom, laserskom difrakcijom ili optičkim skeniranjem), neovisno o tome jesu li kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene, s masenim udjelom bilo kojeg od sljedećih metala 97 % ili većim:

1. cirkonij;

2. berilij ili

3. magnezij;

Tehnička napomena:

Prirodni sadržaj hafnija u cirkoniju (obično 2 % do 7 %) računa se zajedno s cirkonijem.

b. metalni prahovi bora ili borovih slitina s masenim udjelom bora 85 % ili većim, ako najmanje 90 % ukupnog obujma ili mase čestica čine čestice manje od 60 μm (što se utvrđuje tehnikama mjerenja kao što su tehnike sa sitom, laserskom difrakcijom ili optičkim skeniranjem), neovisno o tome jesu li kuglaste, atomizirane, zaobljene, ljuskaste ili mljevene;

Napomena:   1C111a.2.a. i 1C111a.2.b. odnosi se na mješavine praha s multimodalnom distribucijom čestica (npr. mješavine različitih veličina zrna) ako se jedan ili više modusa nadzire.

3. oksidansi upotrebljivi kod raketnih motora na tekuće gorivo kako slijedi:

a. didušikov trioksid (CAS 10544-73-7);

b. dušikov dioksid (CAS 10102-44-0) / didušikov tetroksid (CAS 10544-72-6);

c. didušikov pentoksid (CAS 10102-03-1);

d. miješani oksidi dušika (MON);

Tehnička napomena:

Miješani oksidi dušika (MON) otopine su dušikova oksida (NO) u didušikovu tetroksidu /dušikovu dioksidu (N2O4/NO2) koje se mogu upotrebljavati za sustave projektila. Više je spojeva koji se mogu označavati kao MONi ili MONij, gdje su i i j cijeli brojevi koji predstavljaju postotak dušikova oksida u mješavini (npr. MON3 sadržava 3 % dušikova oksida, MON25 25 % dušikova oksida. Gornja je granica MON40, 40 % masenog udjela).

e. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za inhibiranu crveno pušeću dušikovu kiselinu (IRFNA);

f. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C238 za spojeve koji se sastoje od fluora i jednog ili više drugih halogena, kisika ili dušika.

4. hidrazinski derivati kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA:   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a. trimetilhidrazin (CAS 1741-01-1);

b. tetrametilhidrazin (CAS 6415-12-9);

c. N,N dialilhidrazin (CAS 5164-11-4);

d. alilhidrazin (CAS 7422-78-8);

e. etilen dihidrazin (CAS 6068-98-0);

f. monometilhidrazin dinitrat;

g. nesimetrični dimetilhidrazin nitrat;

h. hidrazinij azid (CAS 14546-44-2);

i. 1,1-dimetilhidrazinij azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilhidrazinij azid (CAS 299177-50-7);

j. hidrazinij dinitrat (CAS 13464-98-7);

k. diimido dihrazin oksalne kiseline (CAS 3457-37-2);

l. 2-hidroksietilhidrazin nitrat (HEHN);

m. vidi Popis robe vojne namjene za hidrazinij perklorat;

n. hidrazinij diperklorat (CAS 13812-39-0);

o. metilhidrazin nitrat (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 1,1-dietilhidrazin nitrat (DEHN) / 1,2-dietilhidrazin nitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 3,6-dihidrazino tetrazin nitrat (1,4-dihidrazin nitrat) (DHTN);

5. materijali visoke energetske gustoće koji nisu navedeni u Popisu robe vojne namjene i koji se upotrebljavaju u ‚projektilima’ ili bespilotnim zračnim letjelicama iz 9A012 ili 9A112.a.;

a. miješana goriva koja sadržavaju i kruta i tekuća goriva, kao što je borova smjesa, čija je gustoća energije na bazi mase 40 × 106 J/kg ili veća;

b. druga goriva visoke energetske gustoće i dodaci za goriva (npr. kuban, ionske otopine, JP-10), čija je volumska gustoća energije 37,5 × 109 J/m3 ili veća, mjereno pri temperaturi od 20 °C i tlaku od 1 atmosfere (101,325 kPa);

Napomena:   1C111.a.5.b. ne odnosi se na fosilna rafinirana goriva i biogoriva proizvedena od povrća, uključujući gorivo za motore, certificirana za upotrebu u civilnom zrakoplovstvu, osim ako su posebno namijenjena za ‚projektile’ ili bespilotne zračne letjelice navedene u 9A012 ili 9A112.a.

Tehnička napomena:

U 1C111.a.5. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica čiji je domet veći od 300 km.

6.  hidrazinska zamjenska goriva, kako slijedi:

a. 2-dimetilaminoetilazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. polimerne tvari:

1. karboksi-terminirani polibutadien (uključujući karboksil-terminirani polibutadien) (CTPB);

2. hidroksi-terminirani polibutadien (uključujući hidroksil-terminirani polibutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5), osim onoga navedenoga u Popisu robe vojne namjene;

3. polibutadien-akrilna kiselina (PBAA);

4. polibutadien-akrilna kiselina-akrilonitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG);

Tehnička napomena:

Politetrahidrofuran polietilen glikol (TPEG) jest blok kopolimer poli 1,4-butandiola (CAS 110-63-4)i polietilen glikola (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. poliglicidilinitrat (PGN ili poli-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c. ostali dodaci i agensi za goriva:

1. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za karborane, dekaborane, pentaborane i njihove derivate;

2. trietilen glikol dinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenilamin (CAS 119-75-5);

4. trimetiloletan trinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. dietilen glikol dinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. derivati ferocena kako slijedi:

a. vidi Popis robe vojne namjene za katocen;

b. vidi Popis robe vojne namjene za etil ferocen;

c. vidi Popis robe vojne namjene za propil ferocen;

d. vidi Popis robe vojne namjene za n-butil ferocen;

e. vidi Popis robe vojne namjene za pentil ferocen;

f. vidi Popis robe vojne namjene za diciklopentil ferocen;

g. vidi Popis robe vojne namjene za dicikloheksil ferocen;

h. vidi Popis robe vojne namjene za dietil ferocen;

i. vidi Popis robe vojne namjene za dipropil ferocen;

j. vidi Popis robe vojne namjene za dibutil ferocen;

k. vidi Popis robe vojne namjene za diheksil ferocen;

l. vidi Popis robe vojne namjene za acetil ferocen / 1,1’-diacetil ferocen;

m. vidi Popis robe vojne namjene za ferocen karboksilne kiseline;

n. vidi Popis robe vojne namjene za butacen;

o. drugi derivati ferocena koji se mogu upotrebljavati kao modifikatori brzine izgaranja raketnih goriva, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene.

Napomena:   1C111.c.6.o. ne odnosi se na derivate ferocena koji sadržavaju aromatsku funkcionalnu skupinu sa šest atoma ugljika dodanu na molekulu ferocena.

7. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), osim onoga navedenoga u Popisu robe vojne namjene.

d. ‚Gusta goriva’, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene, posebno namijenjena upotrebi u ‚projektilima’.

Tehničke napomene:

1.   U 1C111.d. ‚gusto gorivo’ je gorivo ili oksidantska formulacija u kojoj je upotrijebljeno sredstvo za geliranje, npr. silikati, kaolin (glina), ugljik ili bilo koje polimerno sredstvo za geliranje.

2.   U 1C111.d. ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

Napomena:   Za pogonska goriva i kemikalije sadržane u njima koji nisu navedeni u 1C111 vidi Popis robe vojne namjene.

1C116Legirani čelici koji se upotrebljavaju za ‚projektile’ i imaju sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 1C216.

a. granična vlačna čvrstoća, mjerena pri 293 K (20 °C), jednaka ili veća od sljedećih vrijednosti:

1. 0,9 GPa u stanju kaljene otopine; ili

2. 1,5 GPa u stanju precipitacijske očvrsnutosti; i

b. u bilo kojem od sljedećih oblika:

1. u obliku lista, ploče ili cijevi s debljinom stijenke zida ili ploče 5,0 mm ili manjom;

2. u cijevnom obliku s debljinom stijenke 50 mm ili manjom i s unutarnjim promjerom 270 mm ili većim.

Tehnička napomena 1.:

Legirani čelici slitine su željeza:

1.   koje generalno karakteriziraju visok postotak nikla, vrlo malen udio ugljika i upotreba zamjenskih elemenata ili usedlina za ojačavanje i očvršćivanje starenjem slitine i

2.   koji se podvrgavaju ciklusima toplinske obrade kako bi se olakšao postupak martenzitne pretvorbe (stanje kaljene otopine) i zatim se stvrdnjuju starenjem (stanje precipitacijske očvrsnutosti).

Tehnička napomena 2.:

U 1C116 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C117Materijali za proizvodnju komponenata ‚projektila’ kako slijedi:

a. volfram i slitine tog metala u obliku čestica s masenim udjelom volframa 97 % ili većim i veličinom čestica 50 × 10–6 m (50 μm) ili manjom;

b. molibden i slitine tog metala u obliku čestica s masenim udjelom volframa 97 % ili većim i veličinom čestica 50× 10–6 m (50 μm) ili manjom;

c. materijali od volframa u krutom obliku, koji imaju sve sljedeće značajke:

1. imaju bilo koji od sljedećih sastava materijala:

a. volfram i slitine s masenim udjelom volframa 97 % ili većim;

b. slitina volframa s bakrom s masenim udjelom volframa 80 % ili većim; ili

c. slitina volframa sa srebrom s masenim udjelom volframa 80 % ili većim; i

2. mogu se strojno obrađivati u bilo koji od sljedećih proizvoda:

a. cilindri promjera 120 mm ili više i dužine 50 mm ili veće;

b. cijevi čiji je unutarnji promjer 65 mm ili veći, debljina stijenki 25 mm ili veća, a dužina 50 mm ili veća; ili

c. kocke veličine 120 mm × 120 mm × 50 mm ili veće.

Tehnička napomena:

U 1C117 ‚projektili’ znači cjelokupni raketni sustavi i sustavi bespilotnih zračnih letjelica s dometom većim od 300 km.

1C118Dvostruko nehrđajući čelik stabiliziran titanijem (Ti-DSS) koji ima sve od navedenoga:

a. ima sve sljedeće značajke:

1. maseni udio kroma od 17,0 % do 23,0 % i maseni udio nikla od 4,5 % do 7,0 %;

2. maseni udio titanija veći od 0,10 %; i

3. feritno-austenitska mikrostruktura (koja se također naziva dvofazna mikrostruktura) koju čini najmanje 10 volumskih postotaka austenita (prema normi ASTM E-1181-87 ili nacionalnim ekvivalentima); i

b. u bilo kojem je od navedenih oblika:

1. grede ili šipke veličine 100 mm ili više u svakoj dimenziji;

2. listovi širine 600 mm ili više i debljine 3 mm ili manje; ili

3. cijevi vanjskog promjera 600 mm ili većeg i debljine stijenke 3 mm ili manje.

1C202Slitine, osim onih navedenih u 1C002.b.3. ili b.4., kako slijedi:

a. slitine aluminija koje imaju obje sljedeće značajke:

1. ‚mogu podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 460 MPa ili više pri 293 K (20 °C); i

2. nalaze se u cjevastim ili cilindričnim čvrstim oblicima (uključujući i kovane oblike) vanjskog promjera većeg od 75 mm;

b. slitine titanija koje imaju obje sljedeće značajke:

1. ‚mogu podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 900 MPa ili više pri 293 K (20 °C); i

2. nalaze se u cjevastim ili cilindričnim čvrstim oblicima (uključujući i kovane oblike) vanjskog promjera većeg od 75 mm.

Tehnička napomena:

Izraz slitine koje ‚mogu podnijeti’ obuhvaća slitine prije i nakon toplinske obrade.

1C210‚Vlaknasti ili filamentni materijali’ ili predimpregnirani materijali, osim onih navedenih u 1C010.a., b. ili e., kako slijedi:

a. ugljikovi ili aramidni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. „specifični modul” od 12,7 × 106 m ili veći ili

2. „specifična vlačna čvrstoća” od 23,5 × 104 m ili veća;

Napomena:   1C210.a. ne odnosi se na aramidne ‚vlaknaste ili filamentne materijale’ s masenim udjelom modifikatora površine vlakna na bazi estera 0,25 % ili većim;

b. stakleni ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ koji imaju obje sljedeće značajke:

1. „specifični modul” od 3,18 × 106 m ili veći i

2. „specifična vlačna čvrstoća” od 7,62 × 104 m ili veća;

c. neprekinuta „pređa”, „roving”, „predivo” ili „vrpce” impregnirane termoaktivnom smolom širine15 mm ili manje (predimpregnirani materijali), izrađeni od ugljičnih ili staklenih ‚vlaknastih ili filamentnih materijala’ navedenih u 1C210.a. ili b.

Tehnička napomena:

Smole tvore matricu smjese.

Napomena:   U 1C210 ‚vlaknasti ili filamentni materijali’ ograničeni su na neprekinute „monofilamente”, „pređu”, „roving”, „predivo” ili „vrpce”.

1C216Legirani čelik, osim onog navedenoga u 1C116, koji ‚može podnijeti’ graničnu vlačnu čvrstoću od 1 950 MPa ili više pri 293 K (20 °C).

Napomena:   1C216 ne odnosi se na oblike čije su sve linearne dimenzije 75 mm ili manje.

Tehnička napomena:

Izraz legirani čelik koji ‚može podnijeti’ obuhvaća legirani čelik prije ili nakon toplinske obrade.

1C225Bor obogaćen izotopom bor-10 (10B) više od prirodne vrijednosti, kako slijedi: elementarni bor, spojevi, smjese koje sadržavaju bor, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari ili otpaci.

Napomena:   U 1C225 smjese koje sadržavaju bor obuhvaćaju materijale koji sadržavaju bor.

Tehnička napomena:

Prirodne vrijednosti izotopa bor-10 približno su 18,5 % masenog udjela (20 postotaka atomskog udjela).

1C226Volfram, volfram karbid i slitine koje sadržavaju više od 90 % masenog udjela volframa koji nisu navedeni u 1C117 i koji imaju obje sljedeće značajke:

a. u oblicima sa šupljom cilindričnom simetrijom (uključujući segmente cilindra) unutarnjeg promjera između 100 mm i 300 mm; i

b. mase su veće od 20 kg.

Napomena:   1C226 ne odnosi se na proizvode posebno izrađene za utege ili usmjerivače gama zraka.

1C227Kalcij koji ima obje sljedeće značajke:

a. sadržava manje od 1 000 dijelova na milijun po težini metalne nečistoće koja nije magnezij i

b. sadržava manje od 10 dijelova na milijun po težini bora.

1C228Magnezij koji ima obje sljedeće značajke:

a. sadržava manje od 200 dijelova na milijun po težini metalne nečistoće koja nije kalcij; i

b. sadržava manje od 10 dijelova na milijun po težini bora.

1C229Bizmut koji ima obje sljedeće značajke:

a. čistoća 99,99 % ili veća po masi i

b. sadržava manje od 10 ppm (dijelova na milijun) po težini srebra.

1C230Metalni berilij, slitine s masenim udjelom berilija većim od 50 %, spojevi berilija, njihovi proizvodi te otpadne tvari i otpaci navedenih materijala, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

Napomena:   1C230 ne odnosi se na sljedeće:

a.   metalni prozori za strojeve s X-zrakama ili za uređaje za bušenje;

b.   proizvedeni ili poluproizvedeni oksidni oblici posebno projektirani za dijelove elektroničkih komponenti ili kao podloga za elektroničke krugove;

c.   beril (silikat berilija i aluminija) u obliku smaragda ili akvamarina.

1C231Metalni hafnij, slitine s masenim udjelom hafnija većim od 60 %, spojevi hafnija s masenim udjelom hafnija većim od 60 %, njihovi proizvodi te njihove otpadne tvari i otpaci.

1C232Helij-3 (3He), smjese koje sadržavaju helij-3 i proizvodi ili uređaji koji sadržavaju bilo što od prethodno navedenoga.

Napomena:   1C232 ne odnosi se na proizvode ili uređaje koji sadržavaju manje od 1 g helija-3.

1C233Litij obogaćen izotopom litij-6 (6Li) na vrijednost veću od prirodne i proizvodi ili uređaji koji sadržavaju obogaćen litij, kako slijedi: elementarni litij, slitine, spojevi, smjese koje sadržavaju litij, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari i otpaci.

Napomena:   1C233 ne odnosi se na termoluminescentne dozimetre.

Tehnička napomena:

Prirodne vrijednosti izotopa litij-6 približno su 6,5 postotaka masenog udjela (7,5 postotaka atomskog udjela).

1C234Cirkonij sa sadržajem hafnija manjim od jednog dijela hafnija na 500 dijelova cirkonija po težini, kako slijedi: metal, slitine s masenim udjelom cirkonija većim od 50 %, spojevi, njihovi proizvodi, njihove otpadne tvari i otpaci, osim onih navedenih u 0A001.f.

Napomena:   1C234 ne odnosi se na cirkonij u obliku folije debljine od 0,10 mm ili manje.

1C235Tricij, spojevi tricija, smjese koje sadržavaju tricij u kojima je odnos atoma tricija prema atomima vodika veći od 1 dijela na 1 000 te proizvodi i uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenoga.

Napomena:   1C235 ne odnosi se na proizvod ili uređaj koji sadržava manje od 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tricija.

1C236‚Radionuklidi’ pogodni za stvaranje izvora neutrona na temelju alfa-n reakcije, osim onih navedenih u 0C001 ili 1C012.a. u sljedećim oblicima:

a. elementarni;

b. spojevi koji imaju ukupnu aktivnost od 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ili veću;

c. mješavine koje imaju ukupnu aktivnost od 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ili veću;

d. proizvodi ili uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenoga.

Napomena:   1C236 ne odnosi se na nadzor proizvoda ili uređaja koji sadržavaju manje od 3,7 GBq (100 milikirija) aktivnosti.

Tehnička napomena:

U 1C236 ‚radionuklidi’ su bilo što od sljedećega:

  aktinij-225 (Ac-225)

  aktinij-227 (Ac-227)

  kalifornij-253 (Cf-253)

  kurij-240 (Cm-240)

  kurij-241 (Cm-241)

  kurij-242 (Cm-242)

  kurij-243 (Cm-243)

  kurij-244 (Cm-244)

  einsteinij-253 (Es-253)

  einsteinij-254 (Es-254)

  gadolinij-148 (Gd-148)

  plutonij-236 (Pu-236)

  plutonij-238 (Pu-238)

  polonij-208 (Po-208)

  polonij-209 (Po-209)

  polonij-210 (Po-210)

  radij-223 (Ra-223)

  torij-227 (Th-227)

  torij-228 (Th-228)

  uranij-230 (U-230)

  uranij-232 (U-232)

1C237Radij-226 (226Ra), slitine radija-226, spojevi radija-226, smjese koje sadržavaju radij-226, njihovi proizvodi i proizvodi i uređaji koji sadržavaju bilo što od navedenog.

Napomena:   1C237 ne odnosi se na sljedeće:

a.   medicinski aplikatori;

b.   proizvodi ili uređaji koji sadržavaju manje od 0,37 GBq (10 milikirija) radija-226.

1C238Klorov trifluorid (ClF3).

1C239Jaki eksplozivi, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene ili tvari ili smjese u kojima je njihov maseni udio veći od 2 %, s gustoćom kristala većom od 1,8 g/cm3 i brzinom detonacije većom od 8 000 m/s.

1C240Prah nikla ili porozni metal nikla, osim onih navedenih u 0C005, kako slijedi:

a. prah nikla koji ima obje sljedeće značajke:

1. sadržaj čistoće nikla od 99,0 % ili veće po masi; i

2. srednja veličina čestice manja je od 10 μm mjereno prema normi B330 Američkog društva za ispitivanje materijala (ASTM);

b. porozni metal nikla proizveden od materijala navedenih u 1C240.a.

Napomena:   1C240 ne odnosi se na sljedeće:

a.   filamentni praškovi nikla;

b.   jednostruki porozni listovi nikla površine od 1 000 cm2 po listu ili manje.

Tehnička napomena:

1C240.b. odnosi se na porozni metal oblikovan tiješnjenjem i sinteriranjem materijala u 1C240.a. kako bi se oblikovao materijal sa svojstvima metala koji po cijeloj svojoj strukturi ima fine međusobno povezane pore.

1C241Renij i slitine s masenim udjelom renija 90 % ili većim; i slitine renija i volframa s masenim udjelom 90 % ili većim bilo koje kombinacije renija i volframa, osim onih navedenih u 1C226, koja ima obje sljedeće značajke:

a. u oblicima sa šupljom cilindričnom simetrijom (uključujući segmente cilindra) unutarnjeg promjera između 100 mm i 300 mm; i

b. mase su veće od 20 kg.

1C350Kemikalije koje se mogu upotrebljavati kao prekursori za toksične kemijske agense, kako slijedi, i „kemijske smjese” koje sadržavaju jedno ili više od navedenoga:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE I 1C450.

1. tiodiglikol (111-48-8);

2. fosforov oksiklorid (10025-87-3);

3. dimetil metilfosfonat (756-79-6);

4. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za metil fosfonil difluorid (676-99-3);

5. metil fosfonil diklorid (676-97-1);

6. dimetil fosfit (DMP) (868-85-9);

7. fosforov triklorid (7719-12-2);

8. trimetil fosfit (TMP) (121-45-9);

9. tionil klorid (7719-09-7);

10. 3-hidroksi-1-metilpiperidin (3554-74-3);

11. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid (96-79-7);

12. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetan tiol (5842-07-9);

13. 3-kvinuklidinol (1619-34-7);

14. kalijev fluorid (7789-23-3);

15. 2-kloretanol (107-07-3);

16. dimetilamin (124-40-3);

17. dietil etilfosfonat (78-38-6);

18. dietil-N,N-dimetilfosforamidat (2404-03-7);

19. dietil fosfit (762-04-9);

20. dimetilamin hidroklorid (506-59-2);

21. etil fosfinil diklorid (1498-40-4);

22. etil fosfonil diklorid (1066-50-8);

23. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA etil fosfonil difluorid (753-98-0);

24. hidrogen fluorid (7664-39-3);

25. metil benzilat (76-89-1);

26. metil fosfinil diklorid (676-83-5);

27. N,N-diizopropil-(beta)-amino etanol (96-80-0);

28. pinakolil alkohol (464-07-3);

29. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE ZA O-etil-O-2-diisopropilaminoetil metilfosfonit (QL) (57856-11-8);

30. trietil fosfit (122-52-1);

31. arsenov triklorid (7784-34-1);

32. benzilna kiselina (76-93-7);

33. dietil metilfosfonit (15715-41-0);

34. dimetil etilfosfonat (6163-75-3);

35. etil fosfinil difluorid (430-78-4);

36. metil fosfinil difluorid (753-59-3);

37. 3-kvinuklidon (3731-38-2);

38. fosforov pentaklorid (10026-13-8);

39. pinakolon (75-97-8);

40. kalijev cijanid (151-50-8);

41. kalijev bifluorid (7789-29-9);

42. amonijev vodikov fluorid ili amonijev bifluorid (1341-49-7);

43. natrijev fluorid (7681-49-4);

44. natrijev bifluorid (1333-83-1);

45. natrijev cijanid (143-33-9);

46. trietanolamin (102-71-6);

47. fosforov pentasulfid (1314-80-3);

48. diizopropilamin (108-18-9);

49. dietilaminoetanol (100-37-8);

50. natrijev sulfid (1313-82-2);

51. sumporov monoklorid (10025-67-9);

52. sumporov diklorid (10545-99-0);

53. trietanolamin hidroklorid (637-39-8);

54. N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorid (4261-68-1);

55. metilfosfonska kiselina (993-13-5);

56. dietil metilfosfonat (683-08-9);

57. N,N-dimetilaminofosforil diklorid (677-43-0);

58. triizopropil fosfit (116-17-6);

59. etildietanolamin (139-87-7);

60. O,O-dietil fosforotioat (2465-65-8);

61. O,O-dietil fosforoditioat (298-06-6);

62. natrijev hesafluorsilikat (16893-85-9);

63. metilfosfonotiojski diklorid (676-98-2);

64. dietilamin (109-89-7).

Napomena 1.:   Za izvoz u „države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.1., .3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57. i .63. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 10 % masenog udjela smjese.

Napomena 2.:   Za izvoz u „države potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.1., .3., .5., .11., .12., .13., .17., .18., .21., .22., .26., .27., .28., .31., .32., .33., .34., .35., .36., .54., .55., .56., .57. i .63. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 3.:   1C350 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C350.2., .6., .7., .8., .9., .10., .14., .15., .16., .19., .20., .24., .25., .30., .37., .38., .39., .40., .41., .42., .43., .44., .45., .46., .47., .48., .49., .50., .51., .52., .53., .58., .59., .60., .61., 62. i .64. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 4.:   1C350 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

1C351Ljudski i životinjski patogeni i „toksini”, kako slijedi:

a. virusi, bilo prirodni, pojačani ili modificirani, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je namjerno inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1. virus konjske kuge;

2. virus afričke svinjske kuge;

3. virus Andes;

4. virus influence ptica, koji:

a. nije okarakteriziran; ili

b. definiran je u Prilogu I. stavku 2.Direktive 2005/94/EZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.) kao visokopatogen, kako slijedi:

1. virusi tipa A s intravenskim indeksom patogenosti (IVIP) većim od 1,2 u šest tjedana starih pilića; ili

2. virusi tipa A, podtipovi H5 ili H7 sa slijedom u genomu koji kodira višestruko zastupljene bazične aminokiseline na mjestu cijepanja hemaglutinina i koji je sličan sljedovima u drugih visoko patogenih virusa VPIP (HPAI), što ukazuje da se molekula hemaglutinina može rascijepiti ubikvitarnom proteazom domaćina;

5. virus bolesti plavog jezika;

6. virus Chapare;

7. virus Chikungunya;

8. virus Choclo;

9. virus krimsko-kongoanske hemoragijske groznice;

10. ne upotrebljava se;

11. virus Dobrava – Beograd;

12. virus istočnog encefalitisa konja;

13. virus ebole: svi članovi roda virusa ebole;

14. virus slinavke i šapa;

15. virus kozjih boginja;

16. virus Guanarito;

17. virus Hantaan;

18. virus Hendra (Equine morbillivirus);

19. svinjski herpesvirus 1 (virus Pseudorabies; bolest Aujeszkoga);

20. virus klasične svinjske kuge;

21. virus japanskog encefalitisa;

22. virus Junin;

23. virus bolesti Kyasanur Forest;

24. virus Laguna Negra;

25. virus Lassa;

26. virus bolesti poskakivanja (Louping ill);

27. virus Lujo;

28. virus bolesti kvrgave kože;

29. virus limfocitnog koriomeningitisa;

30. virus Machupo;

31. virus Marburg; svi članovi roda virusa Marburg;

32. virus majmunskih boginja;

33. virus Murray Valley encefalitisa;

34. virus newcastleske bolesti;

35. virus Nipah;

36. virus hemoragijske groznice Omsk;

37. virus Oropouche;

38. virus kuge malih preživača;

39. virus vezikularne bolesti svinja;

40. virus Powassan;

41. virus bjesnoće i svi ostali virusi roda Lyssavirus;

42. virus groznice Riftske doline (Rift Valley);

43. virus goveđe kuge;

44. virus Rocio;

45. virus Sabia;

46. virus Seoul;

47. virus ovčjih boginja;

48. virus Sin Nombre;

49. virus St Louis encefalitisa;

50. svinjski Teschovirus;

51. virus krpeljnog encefalitisa (dalekoistočna podvrsta);

52. virus variole ili virus velikih boginja;

53. virus venezuelskog encefalitisa konja;

54. virus vezikularnog stomatitisa;

55. virus zapadnog encefalitisa konja;

56. virus žute groznice;

57. koronavirus, srodan teškom akutnom respiratornom sindromu (koronavirus srodan SARS-u);

58. rekonstruirani virus gripe iz 1918.;

b. ne upotrebljava se;

c. bakterije, bilo prirodne, pojačane ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je namjerno inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (prethodno poznat kao Clostridium botulinum tipa G), sojevi koji stvaraju neurotoksine botulizma;

9.  Clostridium baratii, sojevi koji stvaraju neurotoksine botulizma;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, sojevi koji stvaraju neurotoksine botulizma;

12  Clostridium perfringens epsilon, tipovi koji stvaraju toksine;

13.  Coxiella burnetii;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum, podvrsta capripneumoniae (soj F38);

16.  Mycoplasma mycoides, podvrsta mycoides SC (mala kolonija);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19.  Escherichia coli koja stvara shiga toksin (STEC) iz seroskupina O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 i ostale seroskupine koje stvaraju shiga toksin; Napomena:

Napomena:   Escherichia coli koja stvara shiga toksin (STEC) među ostalim obuhvaća enterohemoragijsku E. coli (EHEC), E. coli koja stvara verotoksin (VTEC) ili E. coli koja stvara verocitotoksin (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

d. „toksini”, kako slijedi, i njihove „podjedinice toksina”:

1. toksini botulizma;

2.  Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilon i jota toksini;

3. konotoksini;

4. ricin;

5. saksitoksin;

6. Shiga toksini (toksini nalik Shiga toksinima, verotoksini i verocitotoksini).

7. enterotoksini Staphylococcus aureus, hemolizin alfa toksin, toksin koji uzrokuje toksični šok sindrom (prethodno poznat kao stafilokokni enterotoksin F);

8. tetrodotoksin;

9. ne upotrebljava se;

10. mickrocistini (Cyanginosin);

11. aflatoksini;

12. abrin;

13. toksin kolere;

14. Diacetoksiscirpenol;

15. T-2 toksin;

16. HT-2 toksin;

17. modeccin;

18. volkensin;

19. viskumin (Viscum Album Lectin 1);

Napomena:   1C351.d. ne odnosi se na toksine botulizma ili konotoksine kad su u obliku proizvoda koji udovoljava svim sljedećim kriterijima:

1.   proizvodi su farmaceutske formulacije namijenjene za upotrebu kod ljudi u liječenju zdravstvenih stanja;

2.   proizvodi su prethodno pakirani za distribuciju kao medicinski proizvodi;

3.   nadležno tijelo odobrilo je proizvode za stavljanje na tržište kao medicinske proizvode.

e. gljive, bilo prirodne, pojačanog djelovanja ili modificirane, bilo u obliku „izoliranih živih kultura” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je planski inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1. Coccidiodes immitis;

2. Coccidiodes posadasii.

Napomena:   1C351 ne odnosi se na „cjepiva” ili „imunotoksine”.

1C352ne upotrebljava se;

1C353Genetski elementi i genetski modificirani organizmi, kako slijedi:

a. genetski modificirani organizmi ili genetski elementi koji sadržavaju nizove nukleinske kiseline koji su povezani s patogenošću organizama navedenih u 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. ili 1C354;

b. genetski modificirani organizmi ili genetski elementi koji sadržavaju nizove nukleinske kiseline koji su šifrirani za bilo koji od „toksina” navedenih u 1C351.d. ili njihovih „podjedinica toksina”.

Tehničke napomene:

1.   Genetski modificirani organizmi obuhvaćaju organizme u kojima je genetski materijal (nizovi nukleinske kiseline) izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem parenjem i/ili prirodnom rekombinacijom te obuhvaćaju organizme nastale djelomično ili u potpunosti umjetnim putem.

2.   Genetski elementi obuhvaćaju među ostalim kromosome, genome, plazmide, transpozone i vektore, neovisno o tome jesu li ili nisu genetski izmijenjeni odnosno jesu li djelomično ili u cijelosti kemijski sintetizirani.

3.   Sekvencije nukleinskih kiselina povezane s patogenošću bilo kojih mikroorganizama navedenih u 1C351.a., 1C351.c., 1C351.e. ili 1C354 znače bilo koja sekvencija karakteristična za određeni „mikroorganizam” koji:

a.   u sebi ili s pomoću svojih kopiranih ili prenesenih produkata predstavlja značajnu opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka; ili

b.   dokazano povećava sposobnost određenog „mikroorganizma” ili bilo kojeg drugog organizma u koji može biti ugrađen ili na drugi način integriran i kao takav predstavlja značajnu opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka.

Napomena:   1C353 ne odnosi se na sekvencije nukleinskih kiselina koje su povezane s patogenošću enterohemoragične bakterije Escherichije coli, serotipa O157 i drugih sojeva koji proizvode verotoksin, osim onih koji su kodirani za verotoksin ili za njegove podjedinice.

1C354Biljni patogeni, kako slijedi:

a. virusi, bilo prirodni, pojačani ili modificirani, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je namjerno inokuliran ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1. krumpirov andski latentni timovirus;

2. viroid vretenastoga gomolja krumpira;

b. bakterije, bilo prirodne, pojačane ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri tip A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum ili Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, rasa 3, biovar 2;

c. gljive, bilo prirodne, pojačane ili modificirane, bilo u obliku „izolirane žive kulture” ili kao materijal koji sadržava živi materijal koji je bio namjerno zaražen ili kontaminiran takvim kulturama, kako slijedi:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450Toksične kemikalije i toksični kemijski prekursori, kako slijedi, i „kemijske smjese” koje sadržavaju jedno ili više od navedenoga:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I STAVKE 1C350, 1C351.d. I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

a. toksične kemikalije, kako slijedi:

1. amiton: O,O-dietil S-[2-(dietilamino)etil] fosforotiolat (78-53-5) i odgovarajuće alkilirane ili protonirane soli;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetil)-1-propen (382-21-8);

3. VIDI POPIS ROBE VOJNE NAMJENE za BZ: 3-kvinuklidinil benzilat (6581-06-2);

4. fozgen: karbonil diklorid (75-44-5);

5. cijanogen klorid (506-77-4);

6. vodikov cijanid (74-90-8);

7. klorpikrin: triklornitrometan (76-06-2);

Napomena 1.:   Za izvoz u „države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.a.1. i a.2. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 1 % masenog udjela smjese.

Napomena 2.:   Za izvoz u „države potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.a.1. i a.2. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 3.:   1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.a.4.,.a.5.,.a.6. i a.7. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 4.:   1C450 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

b. toksične kemijske prekursore, kako slijedi:

1. kemikalije, osim onih navedenih u Popisu robe vojne namjene ili u 1C350, koje sadržavaju atom fosfora na koji je vezana jedna metilna, etilna ili propilna (normalna ili izo) skupina, ali ne više atoma ugljika;

Napomena:   1C450.b.1. ne odnosi se na fonofos: O-etil-S-fenil etilfosfonotiolotionat (944-22-9);

2. N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] fosforamidne dihalide, osim N,N-dimetilaminofosforil diklorida;

VAŽNA NAPOMENA:   Za N,N-dimetilaminofosforil diklorid vidi 1C350.57.

3. dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)]-fosforoamidate, osim dietil-N,N-dimetilfosforoamidata koji je naveden u 1C350;

4. N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] aminoetil-2-kloride i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorida ili N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil klorid hidroklorida koji su navedeni u 1C350;

5. N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] aminoetan-2-ole i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanola (96-80-0) i N,N-dietilaminoetanola (100-37-8) koji su navedeni u 1C350;

Napomena:   1C450.b.5. ne odnosi se na sljedeće:

a.   N,N-dimetilaminoetanol (108-01-0) i odgovarajuće protonirane soli;

b.   protonirane soli N,N-dietilaminoetanola (100-37-8);

6. N,N-dialkil [metil, etil ili propil (normalne ili izo)] aminoetan-2-tiole i odgovarajuće protonirane soli, osim N,N-diizopropil-(beta)-aminoetan tiola koji je naveden u 1C350;

7. vidi 1C350 za etildietanolamin (139-87-7);

8. metildietanolamin (105-59-9);

Napomena 1.:   Za izvoz u „države koje nisu potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. i b.6. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 10 % masenog udjela smjese.

Napomena 2.:   Za izvoz u „države potpisnice Konvencije o kemijskom oružju” 1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavkama 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. i .b.6. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 3.:   1C450 ne odnosi se na „kemijske smjese” koje sadržavaju jednu ili više kemikalija navedenih u stavci 1C450.b.8. u kojima ni jedna pojedinačno navedena kemikalija ne čini više od 30 % masenog udjela smjese.

Napomena 4.:   1C450 ne odnosi se na proizvode za koje je utvrđeno da su potrošačka roba pakirana za maloprodaju za osobnu upotrebu ili su pakirani za pojedinačnu upotrebu.

1DSoftver

1D001„Softver” posebno izrađen ili modificiran za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme navedene u 1B001 do 1B003.

1D002„Softver” za „razvoj” organskih „matrica”, metalnih „matrica” ili ugljičnih „matrica” laminata ili „kompozita”.

1D003„Softver” posebno izrađen ili modificiran da se opremi omogući obavljanje funkcija iz 1A004.c. ili 1A004.d.

1D101„Softver” posebno izrađen ili modificiran za rad ili održavanje robe navedene u 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ili 1B119.

1D103„Softver” posebno izrađen za analizu smanjene parametara uočljivosti, kao što su radarska odbojnost, ultraljubičaste/infracrvene oznake i akustične oznake.

1D201„Softver” posebno namijenjen za „upotrebu” robe navedene u 1B201.

1ETehnologija

1E001„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme ili materijala navedenih u 1A002 do 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B ili 1C.

1E002Druga „tehnologija” kako slijedi:

a. „tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” polibenzotiazola ili polibenzooksazola;

b. „tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” spojeva fluorelastomera koji sadržavaju najmanje jedan vinileter monomer;

c. „tehnologija” za izradu ili „proizvodnju” sljedećih keramičkih prahova ili ne-„kompozitnih” keramičkih materijala:

1. keramički prahovi koji imaju sve sljedeće značajke:

a. bilo koji od navedenih sastava:

1. jednostruki ili složeni oksidi cirkonija i složeni oksidi silicija ili aluminija;

2. jednostruki nitridi bora (kubičnih kristalnih oblika);

3. jednostruki ili složeni karbidi silicija ili bora ili

4. jednostruki ili složeni nitridi silicija;

b. ukupne metalne nečistoće, izuzev namjerno dodanih, koje su manje od sljedećih:

1. 1 000 ppm za jednostruke okside ili karbide ili

2. 5 000 ppm za složene spojeve ili jednostruke nitride i

c. jedno su od navedenoga:

1. cirkonij (CAS 1314-23-4) s prosječnom veličinom čestice od 1 μm ili manjom s manje od 10 % čestica većih od 5 μm ili

2. ostali keramički prahovi s prosječnom veličinom čestice od 5 μm ili manjom i s manje od 10 % čestica većih od 10 μm;

2. ne-„kompozitni” keramički materijali koji se sastoje od materijala opisanih u 1E002.c.1.

Napomena:   1E002.c.2 ne odnosi se na „tehnologiju” za abrazive.

d. ne upotrebljava se.

e. „tehnologija” za postavljanje, održavanje i popravak materijala navedenih u 1C001;

f. „tehnologija” za popravak „kompozitnih” konstrukcija, laminata ili materijala navedenih u 1A002 ili 1C007.c.;

Napomena:   1E002.f. ne odnosi se na „tehnologiju” za popravak konstrukcija „civilnih letjelica” upotrebom ugljikovih „vlaknastih ili filamentnih materijala” i epoksi smola sadržanu u priručniku za proizvođače „zrakoplova”.

g. „Biblioteke” posebno izrađene ili modificirane da se opremi omogući obavljanje funkcija iz 1A004.c. ili 1A004.d.

1E101„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „upotrebu” robe navedene u 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 do 1C118, 1D101 ili 1D103.

1E102„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „razvoj”„softvera” navedenog u 1D001, 1D101 ili 1D103.

1E103„Tehnologija” za upravljanje temperaturom, tlakom ili atmosferom u autoklavima ili hidroklavima kad se upotrebljava za „proizvodnju”„kompozita” ili djelomično obrađenih „kompozita”.

1E104„Tehnologija” koja se odnosi na „proizvodnju” pirolizom dobivenih materijala koji se oblikuju u kalupu, na škripcu ili drugoj podlozi od prekurzivnih plinova koji se raspadaju na temperaturi u rasponu od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) pri tlakovima od 130 Pa do 20 kPa.

Napomena:   1E104 obuhvaća „tehnologiju” za miješanje prekurzivnih plinova, programe i parametre za upravljanje protokom i procesom.

1E201„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „upotrebu” robe navedene u 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 do 1A227, 1B201, 1B225 do 1B234, 1C002.b.3. ili .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C241 ill 1D201.

1E202„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „razvoj” ili „proizvodnju” robe navedene u 1A007, 1A202 ili 1A225 do 1A227.

1E203„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „razvoj”„softvera” navedenog u 1D201.

KATEGORIJA 2 – OBRADA MATERIJALA

2 ASustavi, oprema i komponente

VAŽNA NAPOMENA   Za bešumne ležajeve vidi Popis robe vojne namjene

2A001Ležajevi bez trenja i ležajni sustavi, kako slijedi, te njihove komponente:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2A101.

Napomena:   2A001 ne odnosi se na tolerancijske kuglice, koje su prema specifikacijama proizvođača u skladu s normom ISO 3290 stupanj 5 ili slabiji.

a. kuglični ležajevi i valjkasti ležajevi čija je sva dopuštena odstupanja proizvođač naveo prema normi ISO 492 razredu dopuštenog odstupanja 4 (ili nacionalnom ekvivalentu) ili bolje i čiji su ‚prsteni’ i ‚kuglični ili valjkasti elementi’ izrađeni od monela ili berilija;

Napomena:   2A001.a. ne odnosi se na stožaste valjkaste ležajeve.

Tehničke napomene:

1.   ‚Prsten’ – prstenasti dio radijalnog valjkastog ležaja koji sadržava jednu ili više staza (ISO 5593:1997).

2.   ‚Kuglični ili valjkasti element’ – kuglica ili valjak koji se kreće između staza (ISO 5593:1997).

b. ne upotrebljava se;

c. aktivni magnetni ležajni sustavi koji upotrebljavaju bilo koje od sljedećih materijala:

1. materijali s gustoćom magnetnog toka od 2,0 T ili većom i čvrstoćom materijala kod granice popuštanja materijala većom od 414 MPa;

2. elektromagnetni 3D homopolarni materijali za aktivatore; ili

3. pozicijski senzori za rad pri visokim temperaturama (450 K (177 °C) i višima).

2A101Radijalni kuglični ležajevi, osim onih navedenih u 2A001, čija je sva dopuštena odstupanja proizvođač naveo prema normi ISO 492, razredu dopuštenog odstupanja 2 (ili ANSI/ABMA normi 20, razredu dopuštenog odstupanja ABEC-9 ili drugim ekvivalentnim nacionalnim normama) ili bolje i koji imaju sve sljedeće značajke:

a. promjer provrta unutarnjeg prstena između 12 mm i 50 mm;

b. vanjski promjer vanjskog prstena između 25 mm i 100 mm i

c. širina između 10 mm i 20 mm.

2A225Lonci za taljenje izrađeni od materijala otpornih na tekuće aktinidne metale, kako slijedi:

a. lonci za taljenje koji imaju obje sljedeće značajke:

1. obujam između 150 cm3 i 8 000 cm3 i

2. izrađeni od ili presvučeni bilo kojim od navedenih materijala, ili kombinacijom navedenih materijala, s ukupnom razinom nečistoće od 2 % ili manje po masi:

a. kalcijev fluorid (CaF2);

b. kalcijev cirkonat (metacirkonat) (CaZrO3);

c. cerijev sulfid (Ce2S3);

d. erbijev oksid (erbij) (Er2O3);

e. hafnijev oksid (hafnij) (HfO2);

f. magnezijev oksid (MgO);

g. slitina nitrid niobij-titanij-volfram (približno 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. itrijev oksid (itrij) (Y2O3) ili

i. cirkonijev oksid (badeleit) (ZrO2);

b. lonci za taljenje koji imaju obje sljedeće značajke:

1. obujam između 50 cm3 i 2 000 cm3 i

2. izrađeni su od tantala ili obloženi tantalom, čistoće 99,9 % ili veće po masi;

c. lonci za taljenje koji imaju sve sljedeće značajke:

1. obujam između 50 cm3 i 2 000 cm3

2. izrađeni su od tantala ili obloženi tantalom, čistoće 98 mas. % ili veće; i

3. premazani su tantalovim karbidom, nitridom, boridom ili bilo kojom njihovom kombinacijom.

2A226Ventili koji imaju sve sljedeće značajke:

a. ‚nazivna veličina’ 5 mm ili veća;

b. zabrtvljeni su mijehom; i

c. u potpunosti su izrađeni od aluminija ili obloženi aluminijem, slitinom aluminija, niklom ili slitinom nikla s masenim udjelom nikla većim od 60 %.

Tehnička napomena:

Za ventile s različitim ulaznim i izlaznim promjerima, ‚nazivna veličina’ iz 2A226 odnosi se na najmanji promjer.

2 BOprema za ispitivanje, pregled i proizvodnju

Tehničke napomene:

1.   Sekundarne paralelne konturne osi (npr. w-os na vodoravnoj bušilici ili sekundarna rotacijska os čija je središnja linija paralelna s primarnom rotacijskom osi) ne računaju se u ukupni broj konturnih osi. Nije potrebno da se rotacijske osi mogu rotirati više od 360o. Rotacijsku os može pokretati linearni uređaj (npr. vijak ili prijenos s vretenom).

2.   Za potrebe 2B broj osi koje se mogu simultano uskladiti za „konturno upravljanje” odgovara broju osi na kojima se tijekom obrade predmeta odvijaju istovremene povezane kretnje predmeta koji se obrađuje i alata. To ne uključuje sve dodatne osi na kojima se odvijaju drugi relativni pomaci stroja, kao što su:

a.   sustavi za oblikovanje kotačem u strojevima za brušenje;

b.   paralelne rotacijske osi namijenjene za postavljanje odvojenih predmeta koji se obrađuju;

c.   kolinearne rotacijske osi namijenjene rukovanju istim predmetom koji se obrađuje učvršćivanjem u određenom položaju s različitih krajeva.

3.   Označivanje osi mora biti u skladu s međunarodnom normom ISO 841:2001, Sustavi za industrijsku automatizaciju i integraciju – Numeričko upravljanje strojevima – Nomenklatura osi i kretanja.

4.   Za potrebe 2B001 do 2B009 „nagibno vreteno” računa se kao rotacijska os.

5.   ‚Deklarirana „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja”’ može se upotrebljavati za svaki model alatnog stroja umjesto provođenja individualnih ispitivanja stroja i utvrđuje se kako slijedi:

a.   odabir pet strojeva modela koji se ocjenjuje;

b.   mjerenje ponovljivosti linearnih osi (R↑,R↓) prema ISO 230-2:2014 i ocjena „jednosmjerne ponovljivosti pozicioniranja” za svaku os svih pet strojeva;

c.   utvrđivanje aritmetičke srednje vrijednosti „jednosmjerne ponovljivosti pozicioniranja” za svaku os svih pet strojeva zajedno. Te aritmetičke srednje vrijednosti „jednosmjerne ponovljivosti pozicioniranja”(
image ) postaju deklarirana vrijednost za svaku os modela (
image ,
image , …);

d.   budući da se popis kategorije 2. odnosi na svaku linearnu os, bit će onoliko ‚deklariranih „jednosmjernih ponovljivosti pozicioniranja”’ vrijednosti koliko ima linearnih osi;

e.   ako bilo koja os modela stroja na koji se ne odnose 2B001.a. do 2B001.c ima ‚deklariranu’„jednosmjernu ponovljivost pozicioniranja” jednaku utvrđenoj „jednosmjernoj ponovljivosti pozicioniranja” svakog modela alatnog stroja plus 0,7 μm ili manju od nje, proizvođač bi trebao ponovno potvrditi razinu točnosti svakih osamnaest mjeseci.

6.   Za potrebe 2B001.a. do 2B001.c. mjerna nesigurnost za „jednosmjernu ponovljivost pozicioniranja” alatnih strojeva, kako je definirano međunarodnom normom ISO 230-2:2014 ili ekvivalentnom nacionalnom normom, ne uzima se u obzir.

7.   Za potrebe stavki 2B001.a. do 2B001.c. mjerenje osi provest će se u skladu s ispitnim postupkom iz poglavlja 5.3.2. norme ISO 230-2:2014. Ispitivanja za osi dulje od 2 m provode se na segmentima dužine 2 m. Za osi dulje od 4 m potrebna su višestruka ispitivanja (npr. dva testiranja za osi dužine od 4 m do 8 m, tri testiranja za osi dužine od 8 m do 12 m), svako na segmentu dužine 2 m i raspoređena na jednakim razmacima dužinom cijele osi. Segmenti na kojima se provodi ispitivanje ravnomjerno su raspoređeni dužinom cijele osi, a svako prekoračenje dužine ravnomjerno se raspoređuje na početak, u sredinu i na kraj segmenata na kojima se provodi ispitivanje. Najmanja vrijednost „jednosmjerne ponovljivosti pozicioniranja” svih segmenata na kojima se provodi ispitivanje prijavljuje se.

2B001Strojni alati i bilo koja njihova kombinacija za uklanjanje (ili rezanje) metala, keramike ili „kompozita”, koji prema tehničkim specifikacijama proizvođača mogu biti opremljeni elektroničkim uređajima za „numeričko upravljanje” kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B201.

Napomena 1.:   2B001 ne odnosi se na alatne strojeve posebne namjene koji su ograničeni na izradu zupčanika. Za takve strojeve vidi 2B003.

Napomena 2.:   2B001 ne odnosi se na alatne strojeve posebne namjene koji su ograničeni na izradu bilo kojeg od sljedećih dijelova:

a.   koljenasta vratila ili osovine;

b.   alati ili rezala;

c.   puževi za ekstrudiranje;

d.   gravirani ili brušeni dijelovi nakita ili

e.   zubne proteze.

Napomena 3.:   Alatni strojevi koji posjeduju barem dvije od tri mogućnosti struganja, glodanja ili brušenja (npr. stroj za struganje sa mogućnošću glodanja), moraju se ocijeniti prema svakoj od primjenjivih stavki 2B001.a., b. ili c.

VAŽNA NAPOMENA   Za strojeve sa optičkom završnom obradom vidi 2B002.

a. alatni strojevi za struganje koji imaju dvije ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 0,9 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta manjom od 1,0 m; ili

2. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,1 μm ili manja duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 1,0 m ili većom;

Napomena 1.:   2B001.a. ne odnosi se na strojeve za struganje posebno oblikovane za proizvodnju kontaktnih leća koji imaju sve sljedeće značajke:

a.   upravljač stroja ograničen je na upotrebu oftalmološkog softvera za unošenje podataka za programiranje dijelova i

b.   bez vakumskog isisavanja.

Napomena 2.:   2B001.a. ne odnosi se na strojeve za tokarenje šipki (Swissturn), ograničene isključivo na obradu uređajem za šipke, ako je najveći promjer šipke 42 mm ili manji i ako ne postoji mogućnost za ugradnju stezne podloge. Strojevi mogu imati mogućnost bušenja i/ili glodanja za obradu dijelova promjera manjeg od 42 mm.

b. alatni strojevi za glodanje koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. tri linearne osi i jedna rotacijska os koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 0,9 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta manjom od 1,0 m; ili

b. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,1 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 1,0 m ili većom.

2. pet ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 0,9 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta manjom od 1,0 m;

b. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,4 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 1 m ili većom i manjom od 4 m ili

c. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 6,0 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 4 m ili većom;

d. ne upotrebljava se;

3. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” za strojeve za bušenje 1,1 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi ili

4. strojevi za rezanje sa zamašnjakom koji imaju sve sljedeće značajke:

a. zanošenje („radijalno zanošenje” i „aksijalno zanošenje”) vretena manje (bolje) od 0,0004 mm TIR i

b. kutno odstupanje pri kliznom kretanju (zaošijanje, posrtanje i valjanje) manje (bolje) od dvije sekunde po luku, TIR preko 300 mm radnog hoda;

c. alatni strojevi za brušenje koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. imaju sve sljedeće značajke:

a. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,1 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi i

b. tri ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”ili

2. pet ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje” i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,1 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta manjom od 1 m;

b. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 1,4 μm ili manja (bolja) duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 1 m ili većom i manjom od 4 m ili

c. „jednosmjerna ponovljivost pozicioniranja” 6,0 μm ili manja duž jedne ili više linearnih osi s dužinom puta 4 m ili većom.

Napomena:   2B001.c. ne odnosi se na strojeve za brušenje, kako slijedi:

a.   cilindrični vanjski, unutarnji i vanjsko-unutarnji strojevi za brušenje koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   ograničeni su na cilindrično brušenje i

2.   ograničeni su na najveći kapacitet predmeta koji se obrađuje od 150 mm izvan promjera ili dužine.

b.   strojevi posebno namijenjeni za koordinatno brušenje koji nemaju z-osi ni w-osi, s „jednosmjernom ponovljivosti pozicioniranja” manjom (boljom) od 1,1 μm

c.   alati za oblikovno brušenje.

d. strojevi na principu pražnjenja električnog naboja (EDM) bežičnog tipa sa dvije ili više rotacijskih osi koje se mogu istodobno upotrebljavati za „konturno upravljanje”;

e. alatni strojevi za uklanjanje metala, keramike ili „kompozita” koji imaju sve sljedeće značajke:

1. uklanjaju materijal s pomoću bilo čega od sljedećega:

a. mlazovi vode ili bilo koje druge tekućine, uključujući i one za koje se upotrebljavaju abrazivni aditivi;

b. elektronski snop ili

c. „laserski” snop i

2. najmanje dvije rotacijske osi koje imaju sve sljedeće značajke:

a. mogu se istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”i

b. njihova je „točnost” pozicioniranja manja (bolja) od 0,003 o;

f. strojevi za duboko bušenje i strojevi na okretanje koji su prilagođeni za duboko bušenje, kojima se može bušiti do najveće dubine veće od 5 m.

2B002Numerički upravljani alatni strojevi za optičku završnu obradu, opremljeni za selektivno uklanjanje materijala pri proizvodnji nesferičnih površina i koji imaju sve sljedeće značajke:

a. završna obrada površine manja (bolja) od 1,0 μm;

b. završna obrada s hrapavošću manjom (boljom) od 100 nm rms.

c. četiri ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”i

d. upotrebljava se bilo koji od sljedećih postupaka:

1. magnetoreološka završna obrada (‚MRF’);

2. elektroreološka završna obrada (‚ERF’);

3. ‚završna obrada mlazom energetskih čestica’;

4. ‚završna obrada alatom s membranom na napuhavanje’ili

5. ‚završna obrada fluidom’.

Tehničke napomene:

Za potrebe 2B002:

1.   ‚MRF’ je postupak obrade odstranjivanjem materijala s pomoću abrazivnog magnetnog fluida čija se viskoznost kontrolira s pomoću magnetnog polja.

2.   ‚ERF’ je postupak odstranjivanja materijala s pomoću abrazivnog fluida čija se viskoznost kontrolira s pomoću električnog polja.

3.   U ‚završnoj obradi mlazom energetskih čestica’ za selektivno odstranivanje materijala upotrebljavaju se RAP (Reactive Atom Plasmas) ili mlazovi iona.

4.   ‚Završna obrada alatom s membranom na napuhavanje’ postupak je pri kojem se upotrebljava membrana pod tlakom koja se deformira na takav način da je samo manji dio membrane u kontaktu s predmetom koji se obrađuje.

5.   ‚Završna obrada fluidom’ postupak je pri kojem se za odstranjivanje materijala upotrebljava mlaz fluida.

2B003„Numerički kontrolirani” ili ručni strojni alati i posebno predviđene komponente, upravljački mehanizmi i pribor za njih, posebno projektirani za blanjanje, dotjerivanje, brušenje ili oštrenje zakaljenih (Rc = 40 ili više) grebena, spiralnih i dvostruko spiralnih prijenosnih mehanizama čiji je promjer razdjelnog kruga veći od 1 250 mm, a lice širine od 15 % promjera razdjelnog kruga ili veće dotjerano do kvalitete AGMA 14 ili bolje (jednako normi ISO 1328 razred 3).

2B004Vruće „izostatske preše”, koje imaju sve sljedeće značajke, i za njih posebno predviđene komponente i pribor:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B104 i 2B204.

a. kontrolirana termička okolina unutar zatvorene šupljine i šupljine komore unutarnjeg promjera 406 mm ili većeg i

b. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. najveći radni tlak viši od 207 MPa;

2. kontrolirana termička okolina pri više od 1 773 K (1 500 °C) ili

3. uređaj za impregnaciju ugljikovodikom i uklanjanje proizvoda nastalih degradacijom plina.

Tehnička napomena:

Unutarnja dimenzija komore odnosi se na komoru u kojoj se postižu radna temperatura i radni tlak, a ne uključuje ugrađene uređaje. Ta će dimenzija biti manja ili od unutarnjeg promjera tlačne komore ili od unutarnjeg promjera izolirane komore peći, ovisno o tome koja se komora nalazi u kojoj.

VAŽNA NAPOMENA:   Za posebno projektirane uloške za prešanje, kalupe i alat vidi 1B003, 9B009 i Popis robe vojne namjene.

2B005Oprema posebno projektirana za taloženje, obradu i kontrolu tijekom postupka nadzora anorganskih prevlaka, premaza i površinskih nanosa, kako slijedi, za podloge navedene u stupcu 2. postupcima prikazanima u stupcu 1. u Tablici nakon stavke 2E003.f., i za nju posebno projektirane komponente za automatsko rukovanje, postavljanje i upravljanje:

a. proizvodna oprema za taloženje kemijskim parama (CVD) koja ima sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA:   VIDI I 2B105.

1. postupak prilagođen za jedno od sljedećega:

a. pulsirajući CVD;

b. termalno nanošenje kontroliranom nukleacijom (CNTD) ili

c. CVD ojačan ili potpomognut plazmom i

2. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. ugrađene rotirajuće brtve visokog vakuuma (0,01 Pa ili manje) ili

b. ugrađen nadzor nad debljinom premaza;

b. proizvodna oprema za ionsko nanošenje koja daje struju snopa od 5 mA ili više;

c. proizvodna oprema za fizičko taloženje para elektronskim snopom (EB-PVD) koja ima sustave napajanja sa snagom većom od 80 kW i bilo koju od sljedećih značajki:

1. sustav s „laserski” precizno upravljanom razinom napajanja ingota ili

2. računalni monitor brzine koji radi na načelu fotoluminescencije ioniziranih atoma u toku tvari koja isparava kako bi nadzirao brzinu taloženja premaza koji sadržava dva ili više elemenata;

d. proizvodna oprema za raspršivanje plazme koja ima bilo koju od sljedećih značajki:

1. radi u kontroliranoj atmosferi sa smanjenim tlakom (10 kPa ili manji mjereno iznad i unutar 300 mm od izlaza mlaznice taložnika) u vakuumskoj komori koja ima mogućnost podtlaka do 0,01 Pa prije postupka nanošenja ili

2. ima ugrađen nadzor nad debljinom premaza;

e. proizvodna oprema za nanošenje raspršenih kapljica koja može postići gustoću struje od 0,1 mA/mm2 ili više pri brzini nanošenja od 15 μm/h ili više;

f. proizvodna oprema za nanošenje katodnog luka elektrona, opremljena mrežom elektromagneta za kontrolu točke nanošenja na katodi;

g. proizvodna oprema na temelju ionske ploče kojom se mogu mjeriti sljedeći parametri u samoj napravi:

1. debljina premaza na podlozi i brzina nanošenja ili

2. optičke značajke.

Napomena:   2B005 ne odnosi se na opremu za taloženje kemijskih para s katodnim lukom, taloženjem kapljica, ionskim oblaganjem ili ionskim nanošenjem posebno projektiranu za alat za rezanje ili alatne strojeve.

2B006Mjerni sustavi, oprema i „elektronički sklopovi” za kontrolu dimenzija kako slijedi:

a. koordinatni mjerni strojevi (CMM) upravljani računalom ili „numerički upravljani” s trodimenzionalnom (volumenskom) najvećom dozvoljenom greškom mjerenja dužine (E0,MPE) u bilo kojoj točki radnog područja stroja (tj. po dužini osi) od (1,7 + L/1 000) μm ili manjom (boljom) (L je izmjerena dužina u mm), ispitano u skladu s normom ISO 10360-2 (2009);

Tehnička napomena:

Najveća dopuštena greška mjerenja dužine (E0,MPE) pri najpreciznijoj konfiguraciji koordinatnog mjernog stroja (CMM) koju navodi proizvođač (npr. najbolje od sljedećega: sonde, dužine igle, parametara gibanja, okoline) i sa „svim raspoloživim kompenzacijama” uspoređuje se s pragom 1,7 + L/1 000 μm.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B206.

b. instrumenti za mjerenje linearnog i kutnog pomaka, kako slijedi:

1. instrumenti za mjerenje ‚linearne greške’ koji imaju bilo koju od navedenih značajki:

Napomena:   Interferometrični sustavi za mjerenje pomaka i sustavi za mjerenje pomaka s pomoću optičkog enkodera koji sadržavaju „laser” obuhvaćeni su samo stavkom 2B006.b.1.c. i 2B206.c.

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B006.b.1. ‚linearni pomak’ znači promjenu u udaljenosti između mjerne sonde i objekta mjerenja.

a. sustavi za mjerenje bez kontakta kod kojih je „razlučivost” 0,2 μm ili manja (bolja) unutar područja mjerenja do 0,2 mm;

b. sustavi za diferencijalno pretvaranje linearne varijable (LVDT) koji imaju sve sljedeće značajke:

1. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. „linearnost” od 0,1 % ili manju (bolju), mjereno od nule do ‚punog radnog područja’, za LVDT-ove s ‚punim radnim područjem’ do ± 5 mm i uključujući ± 5 mm ili

b. „linearnost” 0,1 % ili manju (bolju) mjereno od nule do 5 mm za LVDT-ove s ‚punim radnim područjem’ većim od ± 5 mm i

2. pomak od 0,1 % na dan ili manji (bolji) pri standardnoj temperaturi zraka u prostoriji za ispitivanje ± 1 K;

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B006.b.1.b. ‚puno radno područje’ iznosi pola ukupnog mogućeg linearnog pomaka LVDT-a. Na primjer, LVDT-ovi s ‚punim radnim područjem’ do ± 5 mm i uključujući ± 5 mm mogu mjeriti ukupni mogući linearni pomak od 10 mm.

c.  mjerni sustavi koji imaju sve sljedeće značajke:

1. sadržavaju „laser”;

2. „razlučivost” kroz njihovu punu ljestvicu od 0,200 nm ili manju (bolju) i

3. mogu postizati „mjernu kolebljivost” od (1,6 + L/2 000) nm ili manju (bolju) (L je mjerena dužina u mm) u svakoj točki unutar područja mjerenja ako se kompenzira za indeks loma zraka i mjereno tijekom 30 sekundi pri temperaturi od 20±0,01 °C ili

d. „elektronički sklopovi” posebno izrađeni s predviđenom povratnom povezanošću u sustavima navedenima u 2B006.b.1.c.;

Napomena:   2B006.b.1. ne odnosi se na mjerne interferometrične sustave s automatskom kontrolom koji su izrađeni bez upotrebe tehnike povratne sprege, koji sadržavaju „laser” za mjerenje pogrešaka u kretanju zbog klizanja strojnih alata, strojeve za pregled dimenzija ili sličnu opremu.

2. instrumenti za mjerenje kutnog pomaka koji imaju „točnost” kutnog položaja 0,00025 o ili manju (bolju);

Napomena:   2B006.b.2. ne odnosi se na optičke instrumente kao što su autokolimatori koji upotrebljavaju kolimirano svjetlo (npr. „lasersko” svjetlo) za otkrivanje pomaka ogledala.

c. oprema za mjerenje hrapavosti površine (uključujući nepravilnosti površine) mjerenjem optičkog rasipanja s osjetljivošću od 0,5 nm ili manjom (boljom).

Napomena:   2B006 uključuje alatne strojeve, osim onih navedenih u 2B001, koji se mogu upotrebljavati kao strojevi za mjerenje ako udovoljavaju ili premašuju kriterije određene za funkcije strojeva za mjerenje.

2B007„Roboti” koji imaju bilo koju od navedenih karakteristika i za njih posebno predviđeni kontrolori i „krajnje jedinice”:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B207.

a. sposobni su u stvarnom vremenu obraditi punu trodimenzionalnu sliku ili punu trodimenzionalnu ‚analizu scene’ kako bi izradili ili modificirali „programe” ili izradili ili modificirali brojčane podatke o programima;

Tehnička napomena:

Ograničenje u smislu ‚analize scene’ ne uključuje približavanje treće dimenzije promatranjem pod određenim kutom ili ograničenu interpretaciju sive skale za uočavanje dubine ili sastava odobrenih zadataka (21/2 D).

b. posebno su oblikovani da udovoljavaju nacionalnim sigurnosnim normama koje se primjenjuju na potencijalno eksplozivnu okolinu;

Napomena:   2B007.b. ne odnosi se na „robote”koji su posebno namijenjeni za uporabu u lakirnicama.

c. posebno su oblikovani ili ocijenjeni kao otporni na radijaciju kako bi mogli podnijeti ukupne količine radioaktivnog zračenja veće od 5 × 103 Gy (silicij) bez smanjenja radnih karakteristika ili

Tehnička napomena:

Termin Gy (silicij) odnosi se na energiju u džulima po kilogramu koju apsorbira nezaštićeni uzorak silicija pri izloženosti ionizirajućem zračenju.

d. posebno su namijenjeni za rad na visinama višim od 30 000 m.

2B008Sklopovi ili jedinice posebno projektirani za alatne strojeve ili sustavi i oprema za pregled dimenzija ili mjerni sustavi i oprema kako slijedi:

a. jedinice za linearno postavljanje s povratnom vezom čija je ukupna „točnost” manja (bolja) od (800 + (600 × L / 1000)) nm (L je jednako stvarnoj dužini u mm);

VAŽNA NAPOMENA   Za „laserske” sustave vidi i 2B006.b.1.c., 2B006.b.1.d. i 2B206.c.

b. jedinice za rotacijsko postavljanje s povratnom vezom čija je „točnost” manja (bolja) od 0,00025 o;

VAŽNA NAPOMENA   Za „laserske” sustave vidi i Napomenu za 2B006.b.2.

Napomena:   2B008.a. i 2B008.b. odnose se na kontrolne jedinice namijenjene za utvrđivanje informacija o lokaciji radi kontrole povratne informacije, kao što su uređaji induktivnog tipa, skale sa stupnjevima, infracrveni sustavi ili „laserski” sustavi.

c. „složeni rotirajući stolovi” i „nagibna vretena”, koji se prema specifikacijama proizvođača mogu poboljšati, alatni strojevi koji dosežu ili premašuju razine navedene u 2B.

2B009Strojevi za oblikovanje vrtnjom i strujanjem koji prema tehničkim specifikacijama proizvođača mogu biti opremljeni jedinicama za „numeričko upravljanje” ili računalnim upravljanjem i koji imaju sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B109 I 2B209.

a. tri ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”i

b. imaju snagu valjka veću od 60 kN.

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B009 strojevi koji objedinjavaju funkciju oblikovanja vrtnjom i strujanjem smatraju se strojevima za oblikovanje strujanjem.

2B104„Izostatske preše”, osim onih navedenih u 2B004, koje imaju sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B204.

a. najveći radni tlak od 69 MPa ili veći;

b. namijenjene su za postizanje i održavanje kontrolirane termičke okoline od 873 K (600 °C) ili više i

c. imaju šupljinu komore unutarnjeg promjera 254 mm ili više.

2B105Peći za kemijske postupke nanošenja (CVD – Chemical vapour deposition), osim onih navedenih u 2B005.a., namijenjene ili modificirane za denzifikaciju ugljik-ugljik kompozita.

2B109Strojevi za oblikovanje strujanjem, osim onih navedenih u 2B009, i posebno predviđene komponente kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B209.

a. strojevi za oblikovanje strujanjem koji imaju sve sljedeće značajke:

1. prema tehničkim specifikacijama proizvođača mogu biti opremljeni jedinicama za „numeričko upravljanje” ili računalnim upravljanjem čak i kad nisu opremljeni takvim jedinicama i

2. imaju više od dvije osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”.

b. posebno izrađene komponente za strojeve za oblikovanje strujanjem navedene u 2B009 ili 2B109.a.

Napomena:   2B109 ne odnosi se na strojeve koji se ne mogu upotrebljavati u proizvodnji pogonskih komponenti i opreme (npr. plaštevi motora i međustupnjevi) za sustave navedene u 9A005, 9A007.a. ili 9A105.a.

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B109 strojevi koji objedinjuju funkciju oblikovanja vrtnjom i strujanjem smatraju se strojevima za oblikovanje strujanjem.

2B116Sustavi za ispitivanje vibracija, njihova oprema i komponente, kako slijedi:

a. sustavi za ispitivanje vibracija koji upotrebljavaju tehnike povratne veze ili zatvorene petlje i koji uključuju digitalni upravljački sklop, koji mogu vibrirati sustav ubrzanjem od 10 g rms ili više u rasponu od 20 Hz do 2 kHz i prenosivim silama od 50 kN ili većima, mjereno na ‚mjernom stolu’;

b. digitalni upravljački sklopovi, kombinirani s posebno predviđenim softverom za ispitivanje vibracija, s ‚kontrolnom pojasnom širinom u realnom vremenu’ većom od 5 kHz namijenjeni za upotrebu zajedno sa sustavima za ispitivanje vibracija navedenima u 2B116.a.;

Tehnička napomena:

U 2B116.b.‚kontrolna pojasna širina u realnom vremenu’ predstavlja najveću mogućnost upravljačkog sklopa za izvršavanje potpunih ciklusa uzimanja uzorka, obradu podataka i prijenos kontrolnih signala.

c. odbijači vibracija (jedinice za miješanje), sa ili bez pridruženih pojačala, koji mogu prenositi silu od 50 kN ili više, mjereno na ‚mjernom stolu’, i koji se upotrebljavaju u sustavima za ispitivanje vibracija navedenim u 2B116.a.;

d. potporna konstrukcija za ispitivanje i elektroničke jedinice namijenjene uklapanju više jedinica za miješanje u sustav koji može pružiti učinkovitu složenu silu od 50 kN ili veću, mjereno na ‚mjernom stolu’, i koji se upotrebljavaju u vibracijskim sustavima navedenim u 2B116.a.

Tehnička napomena:

U 2B116 ‚mjerni stol’ označava ravni stol ili površinu bez učvršćivača ili drugih pomagala.

2B117Oprema i mehanizmi za upravljanje postupkom, osim onih navedenih u 2B004, 2B005.a., 2B104 ili 2B105, namijenjeni ili modificirani za denzifikaciju i pirolizu strukturnih kompozitnih raketnih mlaznica i vrhova noseva letjelica koje se vraćaju u atmosferu.

2B119Strojevi za uravnotežavanje i s njima povezana oprema, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B219.

a. strojevi za uravnoteživanje koji imaju sve sljedeće značajke:

1. ne mogu uravnotežavati rotore/sklopove mase veće od 3 kg;

2. mogu uravnoteživati rotore/sklopove pri brzinama većima od 12 500 okr/min;

3. mogu ispravljati neuravnoteženost na dvije ravnine; i

4. mogu uravnoteživati do rezidualne specifične neuravnoteženosti od 0,2 g mm po kg mase rotora;

Napomena:   2B119.a. ne odnosi se na strojeve za uravnoteženje projektirane ili modificirane za zubarsku ili drugu medicinsku opremu.

b. glave pokazivača namijenjene ili modificirane za upotrebu sa strojevima navedenim u 2B119.a.

Tehnička napomena:

Glave pokazivača ponekad se nazivaju instrumentima za uravnoteživanje.

2B120Simulatori kretanja ili tablice brzina koji imaju sve sljedeće značajke:

a. dvije osi ili više;

b. izrađeni ili prilagođeni tako da imaju klizne prstene ili beskontaktne uređaje koji mogu prenositi električnu energiju i/ili podatke o signalu i

c. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. imaju sve sljedeće značajke za bilo koju pojedinačnu os:

a. sposobnost postizanja brzine od 400 stupnjeva/s ili više, ili 30 stupnjeva/s ili manje i

b. brzinu rezolucije od 6 stupnjeva/s ili manju i točnost od 0,6 stupnjeva/s ili manju;

2. najlošija moguća brzina stabilnosti jednaka je ili bolja (manja) od plus-minus 0,05 % prosječno kroz 10 stupnjeva ili više ili

3. njihova je „točnost” postavljanja jednaka ili manja (bolja) od 5 lučnih sekundi;

Napomena 1.:   2B120 ne odnosi se na rotacijske stolove namijenjene ili modificirane za alatne strojeve ili za medicinsku opremu. Za nadzor nad rotacijskim stolovima za alatne strojeve vidi 2B008.

Napomena 2.:   Simulatori kretanja ili tablice brzina navedeni u 2B120 nadziru se bez obzira na to jesu li u trenutku izvoza na njih postavljeni klizni prsteni ili integrirani beskontaktni uređaji.

2B121Ploče za postavljanje (oprema koja omogućava točno rotacijsko postavljanje u bilo kojoj osi), osim navedenih u 2B120, koje imaju sve sljedeće značajke:

a. dvije osi ili više; i

b. njihova je „točnost” postavljanja jednaka ili manja (bolja) od 5 lučnih sekundi;

Napomena:   2B121 ne odnosi se na rotacijske stolove namijenjene ili modificirane za alatne strojeve ili za medicinsku opremu. Za nadzor nad rotacijskim stolovima za alatne strojeve vidi 2B008.

2B122Centrifuge koje mogu prenositi ubrzanja iznad 100 g i koje imaju klizne prstene ili integrirane beskontaktne uređaje koji mogu prenositi električnu energiju i/ili podatke o signalu.

Napomena:   Centrifuge navedene u 2B122 nadziru se bez obzira na to jesu li u trenutku izvoza na njih postavljeni klizni prsteni ili integrirani beskontaktni uređaji.

2B201Alatni strojevi i njihove kombinacije, osim onih navedenih u 2B001, kako slijedi, za uklanjanje ili rezanje metala, keramike ili „kompozita”, koji prema tehničkim specifikacijama proizvođača mogu biti opremljeni elektroničkim uređajima za istodobno „konturno upravljanje” u dvije ili više osi:

Tehnička napomena:

Deklarirane razine točnosti pozicioniranja koje su izvedene sukladno sljedećim postupcima iz mjerenja napravljenih prema normi ISO 230-2:1988 ( 6 )ili nacionalnim ekvivalentima mogu se upotrebljavati za svaki model alatnog stroja umjesto provođenja individualnog ispitivanja stroja ako nacionalna tijela to predviđaju i prihvaćaju. Utvrđivanje deklarirane razine točnosti pozicioniranja:

a.   odabir pet strojeva modela koji se ocjenjuje;

b.   mjerenje točnosti linearnih osi prema normi ISO 230-2:1988 (6) ;

c.   utvrđivanje vrijednosti koje se odnose na točnost (A) za svaku os svakog stroja. Metoda izračuna vrijednosti koja se odnosi na točnost opisana je u normi ISO 230-2:1988 (6) ;

d.   utvrditi prosječnu vrijednost koja se odnosi na točnost svake osi. Ta prosječna vrijednost postaje deklarirana ‚točnost pozicioniranja’ svake osi za model (Âx Ây…);

e.   budući da se stavka 2B201 odnosi na svaku linearnu os, bit će onoliko deklariranih vrijednosti ‚točnosti pozicioniranja’ koliko ima linearnih osi;

f.   ako bilo koja os alatnog stroja koji nije obuhvaćen stavkama 2B201.a., 2B201.b. ili 2B201.c. ima deklariranu točnost pozicioniranja od 6 μm ili bolju (manju) za strojeve za brušenje, i 8 μm ili bolju (manju) za strojeve za glodanje i strojeve za struganje prema normi ISO 230-2:1988 (6) , tada bi se od proizvođača trebalo zahtijevati da opet potvrdi razinu točnosti svakih osamnaest mjeseci.

a. alatni strojevi za glodanje koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. točnost pozicioniranja sa „svim raspoloživim kompenzacijama” jednaku ili manju (bolju) od 6 μm prema normi ISO 230-2:1988 (6)  ili nacionalnim ekvivalentima duž bilo koje linearne osi;

2. dvije ili više konturnih rotacijskih osi; ili

3. pet ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”;

Napomena:   2B201.a. ne odnosi se na strojeve za glodanje koji imaju sljedeće karakteristike:

a.   putanja X-osi veća od 2 m; i

b.   ukupna točnost pozicioniranja na x-os veća (lošija) od 30 μm.

b. alatni strojevi za brušenje, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. točnost pozicioniranja sa „svim raspoloživim kompenzacijama” jednaku ili manju (bolju) od 4 μm prema normi ISO 230-2:1988 (6)  ili nacionalnim ekvivalentima duž bilo koje linearne osi;

2. dvije ili više konturnih rotacijskih osi; ili

3. pet ili više osi koje se mogu istodobno usklađivati za „konturno upravljanje”;

Napomena:   2B201.b. ne odnosi se na strojeve za brušenje, kako slijedi:

a.   strojevi za cilindrično vanjsko, unutarnje i vanjsko-unutarnje brušenje koji imaju sve sljedeće značajke:

1.   ograničeni su na predmet koji se obrađuje maksimalnog kapaciteta vanjskog promjera ili dužine 150 mm; i

2.   osi ograničene na x, z i c;

b.   oblikovna brusna oruđa koja nemaju os z ili os w s ukupnom točnošću pozicioniranja manjom (boljom) od 4 μm prema normi ISO 230-2:19881 ili ekvivalentnim nacionalnim normama.

c. alatni strojevi za struganje, koji imaju točnost pozicioniranja sa „svim raspoloživim kompenzacijama” bolju (manju) od 6 μm prema normi ISO 230-2:1988 (6)  duž bilo koje linearne osi (ukupno pozicioniranje) za strojeve koji imaju mogućnost obrade promjera većih od 35 mm;

Napomena:   2B201.c. ne odnosi se na strojeve za tokarenje šipki (Swissturn), ograničene isključivo na obradu šipki, ako je najveći promjer šipke jednak ili manji od 42 mm i ako ne postoji mogućnost za ugradnju stezne glave. Strojevi mogu imati mogućnost bušenja i/ili glodanja za obradu dijelova promjera manjeg od 42 mm.

Napomena 1.:   2B201 ne odnosi se na strojne alate posebne namjene ograničene na izradu bilo kojeg od sljedećih dijelova:

a.   zupčanici;

b.   koljenasta vratila ili osovine;

c.   alati ili rezala;

d.   pužni ekstruderi.

Napomena 2.:   Alatni strojevi koji imaju barem dvije od tri mogućnosti struganja, glodanja ili brušenja (npr. stroj za struganje sa mogućnošću glodanja), moraju se ocijeniti prema svakoj od primjenjivih stavki 2B201.a., b. ili c.

Napomena 3.:   2B201a.3. i 2B201b.3. uključuju strojeve koji se temelje na paralelnom linearnom kinematičkom dizajnu (npr. heksapodi) koji imaju 5 ili više osi od kojih ni jedna nije rotacijska os.

2B204„Izostatske preše”, osim onih navedenih u 2B004 ili 2B104, i pripadajuća oprema, kako slijedi:

a. „izostatske preše” koje imaju obje sljedeće značajke:

1. mogu postizati najveći radni tlak od 69 MPa ili veći i

2. imaju komoru sa šupljinom unutarnjeg promjera većeg od 152 mm;

b. ulošci za prešanje, kalupi i upravljački mehanizmi, posebno projektirani za „izostatske preše” navedene u 2B204.a.

Tehnička napomena:

U 2B204 navedene dimenzije unutarnje komore odnose se na komoru u kojoj su postignuti i radna temperatura i radni tlak te ne uključuje ugrađene uređaje. Ta će dimenzija biti manja ili od unutarnjeg promjera tlačne komore ili od unutarnjeg promjera izolirane komore peći, ovisno o tome koja se komora nalazi u kojoj.

2B206Strojevi, instrumenti ili sustavi za pregled dimenzija, osim onih navedenih u 2B006, kako slijedi:

a. koordinatni mjerni strojevi (CMM) upravljani računalom ili numerički upravljani koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. samo dvije osi i najveću dopuštenu grešku mjerenja dužine uzduž bilo koje osi (jednodimenzionalno), izraženu kao bilo koju kombinaciju E0x,MPE, E0y,MPE, ili E0z,MPE, od (1,25 + L/1 000) μm ili manju (bolju) (L je izmjerena dužina u mm) u bilo kojoj točki radnog područja stroja (tj. po dužini osi), testirano u skladu s normom ISO 10360-2(2009) ili

2. tri ili više osi i trodimenzionalnu (volumensku) najveću dopuštenu grešku mjerenja dužine (E0,MPE) od (1,7 + L/800) μm ili manju (bolju) (L je izmjerena dužina u mm) u bilo kojoj točki radnog područja stroja (tj. po dužini osi) ispitano u skladu s normom ISO 10360-2 (2009);

Tehnička napomena:

Dužina E0,MPE pri najpreciznijoj konfiguraciji koordinatnog mjernog stroja (CMM) koju utvrđuje proizvođač u skladu s normom ISO 10360-2(2009) (npr. najbolje od sljedećega: sonde, igle, dužine, parametara gibanja, okoline) i sa svim raspoloživim kompenzacijama uspoređuje se s pragom 1,7 + L / 800 μm.

b. sustavi za istodobno linearno-kutno pregledavanje polovično zatvorenih površina koje imaju obje sljedeće značajke:

1. „mjerna nesigurnost” duž bilo koje linearne osi 3,5 μm na 5 mm ili manja (bolja) i

2. „odstupanje od kutnog položaja” jednako ili manje od 0,02 o;

c. sustavi za mjerenje ‚linearne greške’ koji imaju sve navedene značajke:

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B206.c. ‚linearni pomak’ znači promjenu u udaljenosti između mjerne sonde i objekta mjerenja.

1.   sadržavaju „laser”i

2.   tijekom najmanje 12 sati sve navedeno održavaju na temperaturi od ± 1 K u uvjetima standardne temperature i tlaka:

a.   „razlučivost” kroz njihovu punu ljestvicu od 0,1 μm ili bolju; i

b.   s „mjernom nesigurnošću” od (0,2 + L/2 000) μm ili boljom (manjom) (L je izmjerena dužina u milimetrima).

Napomena:   2B206.c. ne odnosi se na mjerne sustave interferometre, bez povratne veze sa zatvorenom ili otvorenom petljom, koji sadrže laser za mjerenje pogrešaka u kretanju zbog klizanja strojnih alata, strojeva za dimenzijsku inspekciju, ili slične opreme.

Napomena 1.:   Pod nadzorom su alatni strojevi koji se mogu upotrebljavati kao mjerni strojevi ako udovoljavaju ili premašuju kriterije navedene za alatnu ili mjernu funkciju stroja.

Napomena 2.:   Stroj naveden u 2B206 nalazi se pod nadzorom ako premašuje prag kontrole bilo gdje unutar svojeg radnog područja.

Tehničke napomene:

Svi parametri mjernih vrijednosti u 2B206 predstavljaju plus-minus, odnosno ne cijeli pojas.

2B207„Roboti”, „krajnje jedinice” i regulacijske jedinice, osim onih navedenih u 2B007, kako slijedi:

a. „roboti” ili „krajnje jedinice” posebno predviđeni da udovoljavaju nacionalnim sigurnosnim standardima koji se primjenjuju pri rukovanju snažnim eksplozivima (na primjer poštovanje električnih značajki pri radu s visoko eksplozivnim sredstvima);

b. regulacijske jedinice posebno projektirane za bilo kojeg „robota” ili „krajnju jedinicu” navedene u 2B207.a.

2B209Strojevi za oblikovanje strujanjem, strojevi za oblikovanje vrtnjom koji imaju i funkcije za oblikovanje strujanjem, osim onih navedenih u 2B009 ili 2B109, i škripci, kako slijedi:

a. strojevi koji imaju obje sljedeće značajke:

1. tri ili više valjaka (aktivnih ili za vođenje) i

2. koji, prema tehničkim specifikacijama proizvođača, mogu biti opremljeni jedinicama za „numeričko upravljanje” ili računalnim upravljanjem;

b. škripci za oblikovanje rotora namijenjeni za oblikovanje cilindričnih rotora unutarnjeg promjera između 75 mm i 400 mm.

Napomena:   2B209.a. uključuje strojeve koji imaju samo jedan valjak namijenjen za deformiranje metala i dva pomoćna valjka koja podupiru škripac, ali ne sudjeluju izravno u postupku deformiranja.

2B219Centrifugalni strojevi za uravnoteživanje na više ravnina, fiksnih ili prijenosnih, vodoravnih ili okomitih, kako slijedi:

a. centrifugalni strojevi za uravnoteživanje namijenjeni za uravnoteživanje pokretnih rotora dužine od 600 mm ili više koji imaju sve sljedeće značajke:

1. ekscentričnost ili promjer rotirajućeg dijela veći od 75 mm;

2. masenu sposobnost od 0,9 do 23 kg i

3. mogućnost uravnoteživanja pri brzini vrtnje većoj od 5 000 okr/min;

b. centrifugalni strojevi za uravnoteživanje namijenjeni za uravnoteživanje šupljih cilindričnih komponenti rotora koji imaju sve sljedeće značajke:

1. promjer rotirajućeg dijela veći od 75 mm;

2. masenu sposobnost od 0,9 do 23 kg;

3. najmanju ostvarivu rezidualnu specifičnu neuravnoteženost jednaku 10 g mm/kg po ravnini ili manju i

4. rade na remenski pogon.

2B225Uređaji na daljinsko rukovanje koji se mogu upotrebljavati za aktivnosti na daljinu kad se radi o radiokemijskom odvajanju ili vrućim ćelijama koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. sposobnost prodiranja 0,6 m ili više u vruću stijenku ćelije (rad kroz stijenku) ili

b. sposobnost premošćivanja preko vrha vruće ćelije debljine stijenke 0,6 m ili više (rad preko stijenke).

Tehnička napomena:

Uređaji na daljinsko upravljanje omogućuju prevođenje ljudske aktivnosti na aktivnosti ruke i krajnjeg uređaja kojima se daljinski upravlja. Oni mogu biti ‚nadređenog/podređenog’ tipa ili upravljani upravljačkom palicom ili tipkovnicom.

2B226Indukcijske peći s kontroliranom atmosferom (vakuum ili inertni plin), osim onih navedenih u 9B001 i 3B001 i napojna energija za njih, kako slijedi:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 3B001 i 9B001.

a. peći koje imaju sve sljedeće značajke:

1. koje mogu raditi na više od 1 123 K (850 °C);

2. imaju induktivne svitke promjera 600 mm ili manje i

3. projektirane su za ulaznu snagu od 5 kW ili više;

b. dovod energije određene izlazne snage od 5 kW ili više posebno projektiran za peći navedene u 2B226.a.

Napomena:   2B226.a. ne odnosi se na peći predviđene za preradu poluvodičkih pločica.

2B227Metalurške peći za taljenje i lijevanje na vakuum ili drugu kontroliranu atmosferu i s njima povezana oprema kako slijedi:

a. peći za lučno pretaljivanje i lijevanje koje imaju obje sljedeće značajke:

1. kapacitet potrošnih elektroda između 1 000 cm3 i 20 000 cm3 i

2. sposobnost rada pri temperaturama taljenja iznad 1 973 K (1 700 °C);

b. peći za taljenje sa elektronskim snopom i peći za atomizaciju plazme i taljenje, koje imaju obje sljedeće značajke:

1. snaga 50 kW ili veća i

2. sposobnost rada pri temperaturama taljenja iznad 1 473 K (1 200 °C);

c. sustavi za upravljanje računalom i praćenje posebno podešeni za bilo koju od peći navedenih u 2B227.a. ili 2B227.b.;

d. plazmatski plamenici posebno projektirani za peći navedene u 2B227.b., koji imaju obje sljedeće značajke:

1. radna snaga veća od 50 kW i

2. sposobnost rada pri temperaturama iznad 1 473 K (1 200 °C);

e. elektronski topovi posebno projektirani za peći navedene u 2B227.b., čija je radna snaga veća od 50 kW.

2B228Oprema za izradu ili sastavljanje rotora, oprema za ispravljanje rotora, škripci i ulošci za prešanje za proizvodnju spojki, kako slijedi:

a. oprema za sastavljanje cilindričnih dijelova rotora plinske centrifuge, dijelova za filtriranje i krajnjih poklopaca;

Napomena:   2B228.a. obuhvaća precizne škripce, pritezne uređaje i strojeve za stezno nasađivanje.

b. oprema za ispravljanje rotora radi poravnavanja dijelova cilindra rotora plinske centrifuge sa zajedničkom osi;

Tehnička napomena:

U 2B228.b. takva se oprema obično sastoji od sondi za mjerenje točnosti koje su povezane s računalom koje naknadno provjerava rad, na primjer pneumatskih klipova koji se upotrebljavaju za poravnavanje dijelova cijevi rotora.

c. škripci i ulošci za prešanje za proizvodnju spojki s jednostrukom konvolucijom.

Tehnička napomena:

U 2B228.c. spojke imaju sve sljedeće značajke:

1.   unutarnji promjer između 75 mm i 400 mm;

2.   dužina od 12,7 mm ili veća;

3.   dubina jedne konvolucije veća od 2 mm i

4.   izrađene su od slitina aluminija visoke čvrstoće, legiranog čelika ili „vlaknastih ili filamentnih materijala” visoke čvrstoće.

2B230Svi tipovi ‚pretvarača tlaka’ koji mogu mjeriti apsolutni tlak i koji imaju sve sljedeće značajke:

a. elementi osjetljivi na promjene tlaka izrađeni od aluminija, slitine aluminija, aluminijeva oksida (glinica ili safir), nikla, slitine nikla s masenim udjelom nikla većim od 60 % ili od u potpunosti fluoriranih ugljikovodičnih polimera ili zaštićeni tim materijalima;

b. brtve, ako ih ima, nužne za brtvljenje elemenata osjetljivih na promjene tlaka i u izravnom kontaktu s medijem iz postupka, izrađene od aluminija, slitine aluminija, aluminijeva oksida (glinica ili safir), nikla, slitine nikla s masenim udjelom nikla većim od 60 % ili od u potpunosti fluoriranih ugljikovodičnih polimera ili zaštićene tim materijalima i

c. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. mjerno područje manje od 13 kPa i ‚točnost’ veća od 1 % u cijelom mjernom području ili

2. mjerno područje od 13 kPa ili veće i ‚točnost’ veća od 130 Pa pri mjerenju pri 13 kPa.

Tehničke napomene:

1.   U 2B230 ‚pretvarač tlaka’ znači uređaj koji pretvara mjerenje tlaka u električni signal.

2.   Za potrebe 2B230 ‚točnost’ uključuje nelinearnost, histerezu i ponovljivost pri okolnoj temperaturi.

2B231Vakuumske pumpe koje imaju sve sljedeće značajke:

a. ulazna veličina grla 380 mm ili veća;

b. brzina pumpanja 15 m3/s ili veća i

c. mogućnost stvaranja apsolutnog vakuuma boljeg od 13 mPa.

Tehničke napomene:

1.   Brzina pumpanja utvrđuje se na točki mjerenja plinom dušika ili zrakom.

2.   Granični vakuum utvrđuje se na ulazu pumpe sa zatvorenim ulazom pumpe.

2B232Sustavi topova s velikom brzinom (na gorivo, plin, zavojnicu, elektromagnetske i elektrotermalne vrste, i ostali napredni sustavi) koji mogu ubrzavati projektile do 1,5 km/s ili više.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I POPIS ROBE VOJNE NAMJENE.

2B233Spiralni kompresori s mijehom i spiralne vakuumske pumpe s mijehom koji imaju sve sljedeće značajke:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 2B350.i.

a. mogućnost postizanja brzine ulaznog volumnog protoka 50 m3/h ili veće;

b. mogućnost postizanja omjera tlaka od 2:1 ili većeg i

c. sve površine koje dolaze u dodir s procesnim plinom izrađene su od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. aluminija ili aluminijeve slitine;

2. aluminijeva oksida;

3. nehrđajućeg čelika;

4. nikla ili slitine nikla;

5. fosforne bronce ili

6. fluoropolimera.

2B350Uređaji za proizvodnju kemikalija, oprema i komponente, kako slijedi:

a. posude za reakciju ili reaktori, sa ili bez miješalica, ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) i manjeg od 20 m3 (20 000 litara), kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

5. tantala ili ‚slitine’ tantala;

6. titanija ili ‚slitine’ titanija;

7. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

8. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

b. miješalice koje se upotrebljavaju u reaktivnim posudama ili reaktorima navedene u 2B350.a. i krilca, lopatice ili osovine namijenjene za takve miješalice, kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

5. tantala ili ‚slitine’ tantala;

6. titanija ili ‚slitine’ titanija;

7. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

8. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

c. rezervoari za skladištenje, spremnici ili prijamni spremnici ukupnog unutarnjeg (geometrijskog) volumena većeg od 0,1 m3 (100 litara) kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

5. tantala ili ‚slitine’ tantala;

6. titanija ili ‚slitine’ titanija;

7. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

8. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

d. izmjenjivači topline ili kondenzatori s površinom za prijenos topline većom od 0,15 m2 i manjom od 20 m2; te za takve toplinske izmjenjivače ili kondenzatore izrađeni valjci, ploče, navoji ili blokovi (jezgre) kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se obrađuju izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. grafita ili ‚ugljičnog grafita’;

5. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

6. tantala ili ‚slitine’ tantala;

7. titanija ili ‚slitine’ titanija;

8. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija;

9. silicijeva karbida;

10. titanijeva karbida ili

11. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

e. destilacijski ili apsorpcijski stupovi unutarnjeg promjera većeg od 0,1 m i tekućinski distributeri, parni distributeri ili tekućinski skupljači izrađeni za takve destilacijske ili apsorpcijske stupove kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se obrađuju izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. grafita ili ‚ugljičnog grafita’;

5. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

6. tantala ili ‚slitine’ tantala;

7. titanija ili ‚slitine’ titanija;

8. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

9. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

f. oprema za punjenje na daljinsko upravljanje kod koje su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se obrađuju izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %; ili

2. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

g. ventili i komponente, kako slijedi:

1. ventili s obje sljedeće značajke:

a. ‚nazivna veličina’ veća od 10 mm (3/8 inča) i

b. sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se proizvode, obrađuju ili skladište izrađene su od ‚materijala otpornih na koroziju’;

2. ventili, osim onih navedenih u 2B350.g.1., koji imaju sve sljedeće značajke:

a. ‚nazivna veličina’ 25,4 mm (jedan inč) ili veća i 101,6 mm (četiri inča) ili manja;

b. obavijači (tijela ventila) ili predoblikovane košuljice obavijača;

c. element za zatvaranje oblikovan kako bi bio zamjenjiv i

d. sve površine obavijača (tijela ventila) ili predoblikovane košuljice obavijača koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se proizvode, obrađuju ili skladište izrađene su od ‚materijala otpornih na koroziju’;

3. komponente izrađene za ventile navedene u 2B350.g.1. ili 2B350.g.2., u kojima su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se proizvode, obrađuju ili skladište izrađene od ‚materijala otpornih na koroziju’, kako slijedi:

a. obavijači (tijela ventila);

b. predoblikovane košuljice obavijača;

Tehničke napomene:

1.   Za potrebe 2B350.g. ‚materijali otporni na koroziju’ znači bilo koji od sljedećih materijala:

a.   nikla ili slitine s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

b.   slitine s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

c.   fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

d.   stakla ili staklene obloge (uključujući postakljeni ili ocakljeni premaz);

e.   tantala ili slitine tantala;

f.   titanija ili slitine titanija;

g.   cirkonija ili slitine cirkonija;

h.   niobija (kolumbij) ili slitine niobija; ili

i.   keramičkih materijala kako slijedi:

1.   silicijev karbid čistoće 80 mas. % ili više;

2.   aluminijev oksid (glinica) čistoće 99,9 mas. % ili više;

3.   cirkonijev oksid (badeleit).

2.   ‚nazivna veličina’ definirana je kao ulazni odnosno izlazni promjer, ovisno o tome koji je manji.

h. cjevovod s više stijenki koji ima uređaj za otkrivanje mjesta curenja i u kojemu su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se obrađuju ili skladište izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

3. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

4. grafita ili ‚ugljičnog grafita’;

5. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

6. tantala ili ‚slitine’ tantala;

7. titanija ili ‚slitine’ titanija;

8. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

9. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

i. pumpe s višestrukim brtvama i bez brtvi kod kojih je maksimalni protok po specifikaciji proizvođača veći od 0,6 m3/sat ili vakuumske pumpe s najvećim protokom po specifikaciji proizvođača većim od 5 m3/sat (u uvjetima standardne temperature (273 K (0 °C)) i tlaka (101,3 kPa)), osim onih navedenih u 2B233 i obavijači (tijela pumpi), predoblikovane košuljice obavijača, krilca, rotori i mlaznice mlazne pumpe namijenjene za takve pumpe kod kojih su sve površine koje dolaze u izravan dodir s kemikalijama koje se prerađuju izrađene od bilo kojeg od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. keramike;

3. ferosilikona (kompozitne slitine silicija i željeza);

4. fluoropolimera (polimerni ili elastomerni materijali s masenim udjelom fluora većim od 35 %);

5. stakla (uključujući postakljenu ili ocakljenu presvlaku ili oblogu stakla);

6. grafita ili ‚ugljičnog grafita’;

7. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %;

8. tantala ili ‚slitine’ tantala;

9. titanija ili ‚slitine’ titanija;

10. cirkonija ili ‚slitine’ cirkonija; ili

11. niobija (kolumbij) ili ‚slitine’ niobija;

Tehnička napomena:

U 2B350.i. izraz brtva odnosi se samo na one brtve koje dolaze u izravan dodir s kemikalijom ili kemikalijama koje se obrađuje (ili su za to namijenjene) i izvršavaju funkciju brtvljenja kad klipna ili rotacijska pogonska osovina prolazi kroz tijelo pumpe.

j. peći za spaljivanje namijenjene uništavanju kemikalija navedenih u stavci 1C350 koje imaju posebno projektiran sustav za dovod otpada, posebne uređaje za rukovanje i prosječnu temperaturu komore za izgaranje veću od 1 273 K (1 000 °C) i kod kojih su sve površine sustava za dovod otpada koje dolaze u izravan dodir s otpadnim proizvodima izrađene ili obložene bilo kojim od sljedećih materijala:

1. ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 25 % i masenim udjelom kroma većim od 20 %;

2. keramike; ili

3. nikla ili ‚slitine’ s masenim udjelom nikla većim od 40 %.

Napomena:   Za potrebe 2B350 materijali koji se upotrebljavaju za brtve, ambalaže, zaklopce, vijke, brtvene prstene ili drugi materijali koji izvršavaju funkciju brtvljenja ne utvrđuju status nadzora pod uvjetom da su te komponente oblikovane tako da budu zamjenjive.

Tehničke napomene:

1.   ‚Ugljični grafit’ spoj je amorfnog ugljika i grafita, čiji maseni udio grafita iznosi 8 % ili više.

2.   Za materijale navedene u prethodnim stavkama podrazumijeva se da izraz ‚slitina’, kad uz njega nisu navedene određene koncentracije elementa, označava one slitine u kojima je predmetni metal prisutan u višem postotku po masi od svakog drugog elementa.

2B351Sustavi za praćenje toksičnih plinova i za njih namijenjene komponente za otkrivanje, osim onih navedenih u 1A004, kako slijedi, i detektori, senzorni uređaji i njihova zamjenjiva senzorna punjenja:

a. namijenjeni za neprekidan rad i upotrebljivi za otkrivanje agensa za kemijsko ratovanje ili kemikalija navedenih u 1C350 u koncentracijama manjim od 0,3 mg/m3 ili

b. namijenjeni za otkrivanje aktivnosti inhibicije kolinosteraze.

2B352Oprema koja se može upotrebljavati za rukovanje biološkim materijalima, kako slijedi:

a. uređaji za zatvaranje i povezana oprema kako slijedi:

1. uređaji za potpuno zatvaranje koji ispunjavaju kriterije za zatvorenost P3 ili P4 (BL3, BL4, L3, L4) kako je navedeno u Priručniku WHO-a za biološku sigurnost u laboratorijima (Laboratory Biosafety Manual) (3. izdanje, Ženeva, 2004.);

2. Oprema namijenjena za fiksnu ugradnju u uređaje za zatvaranje na koje se odnosi 2B352.a., kako slijedi:

a. prolazni autoklavi za dekontaminaciju s dvostrukim vratima;

b. tuševi za dekontaminaciju zaštitnih odijela;

c. prolazna vrata s mehaničkom brtvom ili brtvom na napuhavanje;

b. fermentatori i komponente kako slijedi:

1. fermentatori u kojima se mogu uzgajati „mikroorganizmi” ili žive stanice za proizvodnju virusa ili toksina, bez širenja aerosola i koji imaju ukupni kapacitet od 20 litara ili veći;

2. komponente izrađene za fermentatore u 2B352.b.1. kako slijedi:

a. komore za uzgajanje projektirane kako bi ih bilo moguće sterilizirati ili dezinficirati na licu mjesta;

b. držači za komore za uzgajanje;

c. jedinice za nadzor procesa kojima se mogu istodobno nadzirati i kontrolirati dva ili više pokazatelja fermentacijskog sustava (npr. temperatura, pH vrijednosti, hranjive tvari, miješanje, otopljeni kisik, protok zraka, kontrola pjene);

Tehnička napomena:

Za potrebe 2B352.b. fermentatori uključuju bioreaktore, jednokratne bioreaktore, kemostate i sustave za neprekidni protok.

c. centrifugalni separatori s mogućnošću neprekidne separacije bez širenja aerosola koji imaju sve sljedeće značajke:

1. brzina protoka veća od 100 litara na sat;

2. komponente izrađene od poliranog nehrđajućeg čelika ili titanija;

3. jedna ili više brtvenih spojnica unutar jednog prostora za zadržavanje pare i

4. mogu vršiti sterilizaciju pare na licu mjesta u zatvorenom stanju;

Tehnička napomena:

Centrifugalni separatori uključuju i taložnike.

d. oprema za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka i komponente, kako slijedi:

1. oprema za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka kojom se mogu odvajati „mikroorganizmi”, virusi, toksini ili stanične kulture i koja ima sve sljedeće značajke:

a. ukupna površina filtracije 1 m2 ili veća i

b. imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. mogu se sterilizirati ili dezinficirati na licu mjesta ili

2. upotrebljavaju se komponente za filtraciju za kratku ili jednokratnu upotrebu;

Tehnička napomena:

U 2B352.d.1.b. znači uklanjanje svih održivih mikroba iz opreme korištenjem bilo fizičkih (npr. para) bilo kemijskih agensa. Dezinfekcija označava uništavanje potencijalne mikrobske infektivnosti u opremi upotrebom kemijskih agensa s germicidnim učinkom. Dezinfekcija i sterilizacija razlikuju se od sanitacije, pri čemu sanitacija označava postupke čišćenja predviđene za umanjivanje sadržaja mikroba u opremi bez nužnog odstranjivanja sve mikrobske infektivnosti i održivosti mikroba.

Napomena:   2B352.d. ne odnosi se na opremu za povratnu osmozu i hemodijalizu, kako naznačuje proizvođač.

2. komponente za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka (npr. moduli, elementi, kasete, patrone, jedinice ili ploče) s površinom filtracije jednakom ili većom od 0,2 m2 za svaku komponentu, koje su predviđene za upotrebu u opremi za poprečnu (tangencijalnu) filtraciju protoka navedenu u 2B352.d.;

e. oprema za sušenje zamrzavanjem koju se može sterilizirati parom ili plinom i koja ima kondenzator čiji je kapacitet veći od 10 kg leda u 24 sata i manji od 1 000 kg leda u 24 sata;

f. oprema za zaštitu i zatvaranje, kako slijedi:

1. zaštitna odijela ili poluodijela te kapuljače povezane na dotok zraka izvana koje rade pod pozitivnim tlakom;

Napomena:   2B352.f.1. ne odnosi se na odijela namijenjena za nošenje sa samostojnim aparatom za disanje.

2. Komore za biološko zatvaranje, izolatori ili biološki sigurne kabine koje imaju sve sljedeće značajke za normalan rad:

a. potpuno zatvoreni radni prostor u kojem je djelatnik fizičkom pregradom odvojen od rada;

b. može djelovati pri negativnom tlaku;

c. sredstva za sigurno upravljanje napravama u radnom prostoru;

d. dovod i odvod zraka u radni prostor i iz njega filtriran je HEPA filtrom;

Napomena 1.:   2B352.f.2. odnosi se na biološki sigurne kabine kategorije III., kako je opisano u najnovijem izdanju priručnika za biološku sigurnost WHO-a, ili izrađene u skladu s nacionalnim normama, propisima ili uputama.

Napomena 2.:   2B352.f.2. ne odnos se na izolatore posebno namijenjene za zdravstvenu njegu ili prijevoz zaraženih bolesnika.

g. Oprema za inhalaciju aerosola namijenjena za ispitivanje otpornosti na aerosole s „mikroorganizmima”, virusima ili „toksinima”, kako slijedi:

1. komore za izlaganje cijelog tijela s kapacitetom od 1 m3 ili više;

2. komore s usmjerenim protokom aerosola u kojima se izlaže samo nos i koje imaju kapacitet za izlaganje:

a. 12 glodavaca ili više ili

b. dvije životinje ili više njih koje nisu glodavci;

3. Zatvorene cijevi za sputavanje životinja namijenjene za upotrebu s komorama s usmjerenim protokom aerosola u kojima se izlaže samo nos;

h. oprema za sušenje raspršivanjem kojom se mogu osušiti toksini ili patogeni „mikroorganizmi” i koja ima sve sljedeće značajke:

1. kapacitet za isparavanje vode ≥ 0,4 kg/h i ≤ 400 kg/h;

2. sposobnost postizanja tipične srednje veličine proizvedene čestice od ≤ 10 μm s postojećom instalacijom ili uz minimalne izmjene uređaja za sušenje raspršivanjem s mlaznicama za atomizaciju koje omogućuju postizanje potrebne veličine čestice i

3. može se sterilizirati ili dezinficirati na licu mjesta.

2CMaterijali

Nema.

2DSoftver

2D001„Softver”, osim onog navedenog u 2D002, kako slijedi:

a. „softver”, posebno namijenjen ili modificiran za „razvoj” ili „proizvodnju” opreme navedene u 2A001 ili 2B001

b. „softver”, posebno namijenjen ili modificiran za „upotrebu” opreme navedene u 2A001.c., 2B001 ili 2B003 do 2B009.

Napomena:   2D001 ne odnosi se na „softver” za programiranje dijelova kojim se generiraju kodovi za „numeričko upravljanje” za strojnu obradu raznih dijelova.

2D002„Softver” za elektroničke uređaje, čak i kad se nalazi u elektroničkom uređaju ili sustavu i omogućuje takvim uređajima ili sustavima da funkcioniraju kao jedinica za „numeričko upravljanje” kojom se istodobno može usklađivati više od jedne osi za „konturno upravljanje”.

Napomena 1.:   2D002 ne odnosi se na „softver” posebno namijenjen ili modificiran za rad robe koja nije navedena u kategoriji 2.

Napomena 2.:   2D002 ne odnosi se na „softver” za robu navedenu u 2B002. Vidi 2D001 i 2D003 za „softver” za robu navedenu u 2B002.

Napomena 3.:   2D002 ne odnosi se na „softver” koji se izvozi s robom koja nije navedena u kategoriji 2 i koji je minimalno potreban za rad te robe.

2D003„Softver” namijenjen ili modificiran za rad opreme navedene u 2B002 koji pretvara funkcije optičkog dizajna, mjera predmeta koji se obrađuje i uklanjanja materijala u naredbe „numeričkog upravljanja” radi postizanja željenog oblika predmeta koji se obrađuje.

2D101„Softver” posebno namijenjen ili modificiran za „upotrebu” opreme navedene u 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 ili 2B119 do 2B122.

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 9D004.

2D201„Softver” posebno namijenjen za „upotrebu” opreme navedene u 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 ili 2B227.

2D202„Softver” posebno namijenjen ili modificiran za „razvoj”, „proizvodnju” ili „upotrebu” opreme navedene u 2B201.

Napomena:   2D202 ne odnosi se na „softver” za programiranje dijelova kojim se generiraju naredbeni kodovi za „numeričko upravljanje”, ali ne dopušta se izravna upotreba opreme za obradu raznih dijelova.

2D351„Softver”, osim onog navedenoga u 1D003, posebno namijenjen za „upotrebu” opreme navedene u 2B351.

2ETehnologija

2E001„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „razvoj” opreme ili „softvera” navedenih u 2A, 2B ili 2D.

Napomena:   2E001 uključuje „tehnologiju” za uključivanje sustava sondi u koordinatne mjerne uređaje navedene u 2B006.a.

2E002„Tehnologija” u skladu s Napomenom o tehnologiji općenito za „proizvodnju” opreme navedene u 2A ili 2B.

2E003Ostala „tehnologija” kako slijedi:

a. „tehnologija” za „razvoj” interaktivne grafike kao sastavnog dijela jedinica za „numeričko upravljanje” za pripremu ili modifikaciju programa za dijelove;

b. „tehnologija” za postupke izrade metalnih predmeta, kako slijedi:

1. „tehnologija” za projektiranje alata, uložaka za prešanje ili ugrađenih uređaja posebno projektiranih za bilo koji od sljedećih postupaka:

a. „superplastično oblikovanje”;

b. „difuzijsko spajanje” ili

c. „hidrauličko prešanje s izravnim djelovanjem”;

2. tehnički podaci koji sadržavaju procesne metode ili parametre navedene u nastavku i koji se upotrebljavaju za nadzor:

a. „superplastičnog oblikovanja” slitina aluminija, slitina titanija ili „superslitina”:

1. pripreme površine;

2. brzine izobličenja;

3. temperature;

4. tlaka;

b. „difuzijskog spajanja”„superslitina” ili slitina titanija:

1. pripreme površine;

2. temperaturu;

3. tlaka;

c. „hidrauličkog prešanja s izravnim djelovanjem” slitina aluminija ili slitina titanija:

1. tlaka;

2. vremena ciklusa;

d. „vruće izostatske densifikacije” slitina titanija, slitina aluminija ili „superslitina”:

1. temperaturu;

2. tlaka;

3. vremena ciklusa;

c. „tehnologija” za „razvoj” ili „proizvodnju” hidrauličkih strojeva za oblikovanje rastezanjem i ulošci za njih, za proizvodnju konstrukcija zrakoplovnih okvira;

d. „tehnologija” za „razvoj” generatora iz uputa za strojne alate (npr. programi za dijelove) iz projektnih podataka koji se nalaze u jedinicama za „numeričko upravljanje”;

e. „tehnologija” za „razvoj” i integraciju „softvera” za uključivanje stručnih sustava za podršku pri donošenju naprednih odluka u vezi s radioničkim operacijama u jedinice za „numeričko upravljanje”;

f. „tehnologija” za primjenu anorganskih završnih premaza ili anorganskih premaza za modifikaciju površine (navedeno u stupcu 3. tablice u nastavku) na neelektroničke podloge (navedeno u stupcu 2. tablice u nastavku), i to postupcima navedenima u stupcu 1. tablice u nastavku i definiranima u tehničkoj napomeni.

Napomena:   Tablica i tehnička napomena nalaze se nakon stavke 2E301.

VAŽNA NAPOMENA   Ovu je tablicu potrebno pročitati radi utvrđivanja „tehnologije” za određeni postupak premazivanja i to samo onda kada je krajnji premaz iz stupca 3. naveden u istom retku kao i relevantna podloga iz stupca 2. Na primjer, tehnički podaci kod postupka premazivanja taloženjem kemijskim parama (CVD) navedeni su samo za nanošenje silicida na podloge ugljik-ugljik, keramičkih i metalnih „matričnih”„kompozita”, ali ne i za nanošenje silicida na podloge od ‚cementiranog volframova karbida’ (16) i ‚silicijeva karbida’ (18). U drugom slučaju rezultirajući premaz nije naveden u okviru stupca 3., u istom redu kao i okvir u stupcu 2. u kojem su navedeni ‚cementirani volframov karbid’ (16) i ‚silicijev karbid’ (18).

2E101„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „upotrebu” opreme ili „softvera” navedenih u 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 do 2B122 ili 2D101.

2E201„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „upotrebu” opreme ili „softvera” navedenih u 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 do 2B233, 2D201 ili 2D202.

2E301„Tehnologija” prema Napomeni o tehnologiji općenito za „upotrebu” robe navedene u 2B350 do 2B352.Tablica

Tehnike taloženja

1.  Postupak premazivanja (1) (1)

2.  Podloga

3.  Krajnji premaz

A.  A. taloženje kemijskim parama (CVD)

„superslitine”

aluminidi za unutarnje prijelaze

 

keramika (19) i slabošireća stakla (14)

silicidi

karbidi

dielektrični slojevi (15)

dijamant

dijamantni ugljik (17)

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

silicidi

karbidi

vatrostalni metali

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

aluminidi

slitine aluminida (2)

borov nitrid

 

cementirani volframov karbid (16), silicijev karbid (18)

karbidi

volfram

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

 

molibden i slitine molibdena

dielektrični slojevi (15)

 

berilij i slitine berilija

dielektrični slojevi (15)

dijamant

dijamantni ugljik (17)

 

materijali za senzorska okna (9)

dielektrični slojevi (15)

dijamant

dijamantni ugljik (17)

termalna evaporacija – fizičko taloženje pare (TE-PVD)

 

 

B.1.  fizičko taloženje pare (PVD): elektronski snop (EB-PVD)

„superslitine”

slitine silicida

slitine aluminida (2)

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

silicidi

aluminidi

njihove smjese (4)

 

keramika (19) i slabošireća stakla (14)

dielektrični slojevi (15)

 

čelik otporan na koroziju (7)

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

njihove smjese (4)

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

silicidi

karbidi

vatrostalni metali

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

borov nitrid

 

cementirani volframov karbid (16), silicijev karbid (18)

karbidi

volfram

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

 

molibden i slitine molibdena

dielektrični slojevi (15)

 

berilij i slitine berilija

dielektrični slojevi (15)

boridi

berilij

 

materijali za senzorska okna (9)

dielektrični slojevi (15)

 

slitine titanija (13)

boridi

nitridi

B.2.  fizičko taloženje pare rezistivnim zagrijavanjem uz pomoć iona (PVD) (ionsko oblaganje)

keramika (19) i slabošireća stakla

dielektrični slojevi (15)

dijamantni ugljik (17)

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

dielektrični slojevi (15)

 

cementirani volfram karbid (16), silicijev karbid

dielektrični slojevi (15)

 

molibden i slitine molibdena

dielektrični slojevi (15)

 

berilij i slitine berilija

dielektrični slojevi (15)

 

materijali za senzorska okna (9)

dielektrični slojevi (15)

dijamantni ugljik (17)

B.3.  fizičko taloženje pare (PVD): isparavanje „laserom”

keramika (19) i slabošireća stakla (14)

silicidi

dielektrični slojevi (15)

dijamantni ugljik (17)

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

dielektrični slojevi (15)

 

cementirani volfram karbid (16), silicijev karbid

dielektrični slojevi (15)

 

molibden i slitine molibdena

dielektrični slojevi (15)

 

berilij i slitine berilija

dielektrični slojevi (15)

 

materijali za senzorska okna (9)

dielektrični slojevi (15)

dijamantni ugljik

B.4.  fizičko taloženje pare (PVD): taloženje katodnim lukom

„superslitine”

slitine silicida

slitine aluminida (2)

MCrAlX (5)

 

polimeri (11) i „kompoziti” s organskim „matricama”

boridi

karbidi

nitridi

dijamantni ugljik (17)

C.  C. cementiranje uranjanjem u smjesu (vidi prethodno navedeni dio A. za cementiranje iznad smjese) (10)

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

silicidi

karbidi

njihove smjese (4)

 

slitine titanija (13)

silicidi

aluminidi

slitine aluminida (2)

 

vatrostalni metali i slitine (8)

silicidi

oksidi

D.  D. raspršivanje plazme

„superslitine”

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

njihove smjese (4)

abrazivni nikal-grafit

abrazivni materijali koji sadržavaju Ni-Cr-Al

abrazivni Al-Si-poliester

slitine aluminida (2)

 

slitine aluminija (6)

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

silicidi

njihove smjese (4)

 

vatrostalni metali i slitine (8)

aluminidi

silicidi

karbidi

 

čelik otporan na koroziju (7)

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

njihove smjese (4)

 

slitine titanija (13)

karbidi

aluminidi

silicidi

slitine aluminida (2)

abrazivni nikal-grafit

abrazivni materijali koji sadržavaju Ni-Cr-Al

abrazivni Al-Si-poliester

E.  E. taloženje kapljive kaše

vatrostalni metali i slitine (8)

taljeni silicidi

taljeni aluminidi osim elemenata otpornih na zagrijavanje

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

silicidi

karbidi

njihove smjese (4)

F.  F. taloženje raspršenih čestica

„superslitine”

slitine silicida

slitine aluminida (2)

aluminidi modificirani plemenitim metalom (3)

MCrAlX (5)

modificirani cirkonijev oksid (12)

platina

njihove smjese (4)

 

keramika i slabošireća stakla (14)

silicidi

platina

njihove smjese (4)

dielektrički slojevi (15)

dijamantni ugljik (17)

 

slitine titanija (13)

boridi

nitridi

oksidi

silicidi

aluminidi

slitine aluminida (2)

karbidi

 

ugljik-ugljik, „kompoziti” s keramičkim i metalnim „matricama”

silicidi

karbidi

vatrostalni metali

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

borov nitrid

 

cementirani volframov karbid (16), silicijev karbid (18)

karbidi

volfram

njihove smjese (4)

dielektrični slojevi (15)

borov nitrid

 

molibden i slitine molibdena

dielektrični slojevi (15)

 

berilij i slitine berilija

boridi

dielektrični slojevi (15)

berilij

 

materijali za senzorska okna (9)

dielektrični slojevi (15)

dijamantni ugljik (17)

 

vatrostalni metali i slitine (8)

aluminidi

silicidi

oksidi

karbidi

G.  G. ugradnja iona

čelici koji podnose visoke temperature

dodaci kroma, tantala ili niobija (kolumbij)

 

slitine titanija (13)

boridi

nitridi

 

berilij i slitine berilija

boridi

 

cementirani volframov karbid (16)

karbidi

nitridi

(*1)   Brojevi u zagradama odnose se na napomene navedene nakon tablice.

TABLICA – TEHNIKE TALOŽENJA – NAPOMENE

1. Izraz ‚postupak premazivanja’ uključuje popravke premaza i njegovo obnavljanje, kao i samo premazivanje.

2. Izraz ‚premazivanje slitinom aluminida’ uključuje jednostruke ili višestruke premaze u kojima se element ili elementi talože prije ili tijekom primjene aluminidskog premaza, čak i kad su ti elementi nataloženi nekim drugim postupkom premazivanja. Međutim, to ne uključuje višestruku upotrebu jednofaznog postupka cementnog začepljivanja da se postignu slitine aluminida.

3. Izraz premazivanje ‚aluminidom modificiranim plemenitim metalom’ uključuje višefazno premazivanje tijekom kojeg se plemeniti metal ili plemeniti metali postavljaju nekim drugim postupkom premazivanja prije primjene premaza od aluminida.

4. Izraz ‚njihove smjese’ uključuje infiltrirani materijal, razvrstane spojeve, su-taloge i višeslojne taloge, a dobivaju se jednim ili više postupaka premazivanja navedenih u tablici.

5. ‚MCrAlX’ odnosi se na slitinu premaza u kojoj je M jednako kobaltu, željezu, niklu ili njihovim kombinacijama, a X je jednako hafniju, itriju, siliciju, tantalu bilo koje količine ili drugih namjernih dodataka koji čine više od 0,01 % masenog udjela u raznim omjerima i kombinacijama, osim:

a. CoCrAlY premazi koji sadržavaju manje od 22 % masenog udjela kroma, manje od 7 % masenog udjela aluminija i manje od 2 % masenog udjela itrija;

b. CoCrAlY premazi koji sadržavaju 22 do 24 % masenog udjela kroma, 10 do 12 % masenog udjela aluminija i 0,5 do 0,7 % masenog udjela itrija ili

c. NiCrAlY premazi koji sadržavaju 21 do 23 % masenog udjela kroma, 10 do 12 % masenog udjela aluminija i 0,9 do 1,1 % masenog udjela itrija.

6. Izraz ‚slitine aluminija’ odnosi se na slitine čija je granična vlačna čvrstoća 190 MPa ili više mjerena pri 293 K (20 °C).

7. Izraz ‚čelik otporan na koroziju’ odnosi se na seriju 300 AISI-ja (American Iron and Steel Institute) ili ekvivalentne nacionalne standardne čelike.

8. ‚Vatrostalni metali i slitine’ uključuju sljedeće metale i njihove slitine: niobij (kolumbij), molibden, volfram i tantal.

9. ‚Materijali za senzorska okna’, kako slijedi: aluminijev oksid, silicij, germanij, cinkov sulfid, cinkov selenid, galijev arsenid, dijamant, galijev fosfid, safir i sljedeći metalni halidi: materijali za senzorska okna promjera više od 40 mm za cirkonijev fluorid i hafnijev fluorid.

10. Kategorija 2. ne obuhvaća „tehnologiju” za jednofazni postupak cementnog začepljivanja čvrstih zračnih folija.

11. ‚Polimeri’, kako slijedi: poliimid, poliester, polisulfid, polikarbonati i poliuretani.

12. ‚Modificirani cirkonijev oksid’ odnosi se na dodatke drugih metalnih oksida (npr. kalcija, magnezija, itrija, hafnija, rijetkih zemljanih oksida) cirkonijevu oksidu čime se stabiliziraju određene kristalografske faze i faze spajanja. Premazi za zaštitu od topline izrađeni od cirkonijeva oksida, modificirani kalcijem ili magnezijem miješanjem ili fuzijom, nisu pod nadzorom.

13. ‚Slitine titana’ odnosi se samo na slitine za aviokozmičku upotrebu čija je granična vlačna čvrstoća 900 MPa ili više mjereno pri 293 K (20 °C).

14. ‚Slabošireća stakla’ odnosi se na stakla čiji je koeficijent toplinske ekspanzije 1 × 10 – 7 K – 1 ili manje mjereno pri 293oK (20 °C).

15. ‚Dielektrični slojevi’ premazi su izrađeni od više slojeva izolacijskih materijala čija se svojstva interferencije kod izrade koja se sastoji od materijala različitih koeficijenata loma upotrebljavaju da odraze, prenose ili apsorbiraju razne pojaseve valnih dužina. Dielektrički slojevi odnose se na više od četiri dielektrička sloja ili dielektrično/metalna „kompozitna” sloja.

16. ‚Cementirani volfram karbid’ ne uključuje materijale za alat za rezanje i oblikovanje koji se sastoje od volfram karbid/(kobalt, nikal), titan karbid/(kobalt, nikal), krom karbid/nikl-krom i krom karbid/nikl.

17. „Tehnologija” za taloženje dijamantnog ugljika na bilo koje od navedenoga nije pod nadzorom:

pogone i glave za magnetne diskove, opremu za proizvodnju predmeta za jednokratnu upotrebu, ventile za slavine, akustične dijafragme za zvučnike, dijelove motora za automobile, rezne alate, uloške za bušenje, opremu za uredsku automatizaciju, mikrofone ili medicinske uređaje ili kalupe, za lijevanje plastike proizvedene od slitina koje sadržavaju manje od 5 % berilija.

18. ‚Silicijev karbid’ ne uključuje materijale za alate za rezanje i oblikovanje.

19. Keramičke podloge, kako se upotrebljavaju u ovom stavku, ne uključuju keramičke materijale koji sadržavaju maseni udio gline ili cementa od 5 % ili više, bilo kao odvojenih sastojaka ili u kombinaciji.

TABLICA – TEHNIKE TALOŽENJA – TEHNIČKE NAPOMENE

Postupci navedeni u Stupcu 1 Tablice definirani su kako slijedi:

a. Taloženje kemijskim parama (CVD) postupak je izvođenja završnog premaza ili modificiranja površine premazom u kojem se metal, slitina ili „kompozit” te dielektrični ili keramički sloj taloži na zagrijanu podlogu. Plinoviti reagensi raspadaju se ili spajaju u blizini podloge stvarajući taloženje željenog materijala u elementarnom obliku te kao slitine ili spoja na podlogu. Za ovaj postupak raspadanja ili kemijske reakcije energija se može osigurati toplinom podloge, tinjavim izbijanjem plazme ili zračenjem „lasera”.

Važna napomena 1   CVD taloženje uključuje sljedeće postupke: taloženje usmjerenim protokom plina svežnja, impulsno CVD taloženje, kontrolirano nukleatsko termalno taloženje (CNTD), postupci CVD taloženja ojačani ili potpomognuti plazmom.

Važna napomena 2   Smjesa označava podlogu uronjenu u mješavinu praha.

Važna napomena 3   Plinoviti reagensi koji se upotrebljavaju kod postupka iz svežnja proizvode se s pomoću istih osnovnih reakcija i parametara kao i postupak cementiranja smjesom, osim što podloga koja se premazuje nije u dodiru s mješavinom praha.

b. Termalna evaporacija – fizičko taloženje pare (TE-PVD) postupak je završnog premazivanja koji se provodi u vakuumu uz tlak manji od 0,1 Pa gdje se izvor toplinske energije upotrebljava za isparavanje materijala za premazivanje. Rezultat je tog postupka kondenzacija ili taloženje isparavanih vrsta na odgovarajuće postavljene podloge.

Dodavanje plinova u vakuumsku komoru tijekom postupka premazivanja kako bi se sintetizirali spojevi premaza uobičajena je modifikacija postupka.

Upotreba ionskog ili elektronskog snopa ili plazme, za aktiviranje ili pomaganje taloženju premaza jednako je tako uobičajena modifikacija ove tehnike. Upotreba monitora za mjerenje optičkih karakteristika i debljine premaza tijekom samog postupka može biti jedna od značajki ovog postupka.

Specifični su TE-PVD postupci kako slijedi:

1. PVD elektronski snop upotrebljava elektronski snop kojim se zagrijava i isparava materijal koji stvara premaz;

2. PVD rezistivno zagrijavanje s pomoću iona upotrebljava elektronski otporne izvore topline u kombinaciji s ionskim snopom ili snopovima koji se sudaraju kako bi se proizveo kontroliran i ujednačen protok isparenih vrsta premaza;

3. isparavanje „laserom” koristi se impulsnim ili neprekinutim valnim „laserskim” snopom za isparavanje materijala koji tvore premaz;

4. taloženje katodnim lukom koristi se potrošnom katodom materijala koji tvori premaz, a trenutačnim dodirom na površinski mehanizam za otpuštanje na površini dolazi do lučnog izbijanja. Upravljanjem kretanja luka troši se površina katode stvarajući visokoioniziranu plazmu. Anoda može biti tuljac pričvršćen na periferiju katode kroz izolator ili komora. Nakošenje podloge upotrebljava se za spremanje koje nije vidljivo.

VAŽNA NAPOMENA   Ova definicija ne obuhvaća nasumično taloženje katodnim lukom na nepolarizirane podloge.

5. ionsko oblaganje posebna je modifikacija općeg TE-PVD postupka u kojem se upotrebljava plazma ili izvor iona za ionizaciju vrsta koje treba taložiti, a na podlogu se primjenjuje negativna polarizacija kako bi se olakšalo izvlačenje vrsta iz plazme. Uvođenje reaktivnih vrsta, isparavanje krutih tvari unutar procesne komore i upotreba monitora za mjerenje optičkih karakteristika i debljine premaza tijekom samog procesa uobičajene su modifikacije postupka.

c. Cementiranje smjesom postupak je modifikacije površine premazivanjem ili završnim premazivanjem u kojem se podloga uranja u mješavinu praha (smjesu) koja se sastoji od:

1. prahova metala koji će se taložiti (obično aluminij, krom, silicij ili njihove kombinacije);

2. aktivatora (obično sol halida) i

3. inertnog praha, najčešće aluminijeva oksida.

Podloga i mješavina praha nalaze se u retorti koja se zagrijava do temperature između 1 030 K (757 °C) i 1 375 K (1 102 °C) dovoljno dugo da se premaz nataloži.

d. Raspršivanje plazme postupak je nanošenja završnog premaza u kojem top (baklja za raspršivanje) koji proizvodi plazmu i upravlja njome prihvaća materijale za premazivanje u obliku praha ili žice, tali ih i raspršuje prema podlozi na kojoj se stvara integralno povezan premaz. Raspršivanje plazme sastoji se od raspršivanja plazme pri niskom tlaku ili velikoj brzini.

Važna napomena 1   Nizak tlak znači manje od okolno atmosferskog tlaka.

Važna napomena 2   Velika brzina odnosi se na brzinu plina na izlazu iz mlaznice koja je veća od 750 m/s mjereno pri 293 K (20 °C) na 0,1 MPa.

e. Taloženje kapljive kaše postupak je modificiranja površine premazivanjem ili završnim premazivanjem u kojem se od metalnog ili keramičkog praha i organskog veziva u tekućini stvara suspenzija koja se nanosi raspršivanjem, uranjanjem ili premazivanjem, sušenjem na zraku ili u peći i toplinskom obradom kako bi se dobio željeni premaz.

f. Taloženje raspršenih čestica postupak je završnog premazivanja koji se temelji na pojavi prijenosa momenta, pri kojoj se pozitivni ioni ubrzavaju s pomoću električnog polja prema površini cilja (materijal za premazivanje). Kinetička energija iona pri udaru dovoljna je da se oslobode atomi na ciljanoj površini i talože na odgovarajuće postavljenu podlogu.

Važna napomena 1   Tablica se odnosi samo na taloženje triode, magnetrona ili reaktivnog isprštanog materijala koji se upotrebljava za povećanje adhezivnosti premaza i brzine taloženja i na povećano taloženje raspršenih čestica s pomoću radio frekvencije (RF) koje se upotrebljava za omogućivanje isparavanja nemetalnih materijala za premazivanje.

Važna napomena 2   Snopovi iona niske energije (manje od 5 keV) mogu se upotrebljavati za aktiviranje taloženja.

g. Ugradnja iona postupak je premazivanja modificiranjem površine u kojem se element koji treba spojiti u slitinu ionizira, ubrzava kroz potencijalni gradijent i usađuje u područje površine podloge. To uključuje postupke kod kojih se usađivanje obavlja istodobno s taloženjem fizičkih para elektronskim snopom ili taloženjem raspršenih čestica.

KATEGORIJA 3 – ELEKTRONIKA

3 ASustavi, oprema i komponente

Napomena 1.:   Kontrolni status opreme i komponenata opisanih u 3A001 ili 3A002, osim onih opisanih u 3A001.a.3. do 3A001.a.10., 3A001.a.12. ili 3A001.a.14., koji su posebno projektirani za ili koji imaju iste funkcionalne karakteristike kao i druga oprema utvrđen je kontrolnim statusom druge opreme.

Napomena 2.:   Kontrolni status integriranih sklopova opisanih u 3A001.a.3. do 3A001.a.9., 3A001.a.12. ili 3A001.a.14. koji su nepromjenjivo programirani ili projektirani za određenu funkciju za drugu opremu utvrđen je kontrolnim statusom druge opreme.

VAŽNA NAPOMENA   Kada proizvođač ili korisnik ne može utvrditi kontrolni status druge opreme, kontrolni status integriranih sklopova utvrđen je u 3A001.a.3. do 3A001.a.9., 3A001.a.12. i 3A001.a.14.

3A001Elektronički uređaji kako slijedi:

a. integrirani sklopovi opće namjene, kako slijedi:

Napomena 1.:   kontrolni status poluvodičkih pločica (dovršenih ili nedovršenih), čija je funkcija utvrđena, treba procijeniti prema parametrima iz 3A001.a.

Napomena 2.:   integrirani sklopovi uključuju sljedeće vrste:

  „monolitski integrirani sklop”,

  „hibridni integrirani sklop”,

  „integrirani sklop s više čipova”,

  „integrirani sklop presvučen filmom”, uključujući integrirane sklopove silicij-na-safiru,

  „optički integrirani sklop”,

  „trodimenzionalni integrirani sklop”,

  „monolitni mikrovalni integrirani sklop” („MMIC”).

1. integrirani sklopovi, projektirani ili ocijenjeni kao otporni na zračenje da mogu podnijeti bilo što od sljedećeg:

a. ukupnu dozu od 5 × 103 Gy (silicij) ili veću;

b. određenu stalnu dozu ionizirajućeg zračenja od 5 x 106 Gy (silicij)/s ili veću ili

c. gustoću protoka (integrirani fluks) neutrona (ekvivalent 1 MeV) od 5 × 1013 n/cm2 ili više na siliciju ili njegovu ekvivalentu za druge materijale;

Napomena:   3A001.a.1.c. ne odnosi se na metalne izolatorske poluprovodnike (Metal Insulator Semiconductors – MIS).

2. „mikroprocesorski mikrosklopovi”, „mikroračunalni mikrosklopovi”, mikroupravljački mikrosklopovi, integrirani sklopovi za pohranu izrađeni od složenih poluvodiča, analogno-digitalni pretvarači, integrirani sklopovi koji sadržavaju analogno-digitalne pretvarače te pohranjuju ili obrađuju digitalizirane podatke, digitalno-analogni pretvarači‚ elektrooptički ili „optički integrirani sklopovi” namijenjeni za „obradu signala”, logički uređaji s programabilnim poljima, integrirani sklopovi po narudžbi za koje su nepoznati funkcija i status nadzora opreme u kojoj će se integrirani sklop upotrebljavati, procesori s brzim Fourierovim transformom (FFT), električno izbrisive programirljive stalne memorije (EEPROM), impulsne memorije, statičke radne memorije (SRAM) ili magnetske statičke radne memorije (MRAM), koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. predviđeni su za rad pri temperaturi okoliša iznad 398 K (125 °C);

b. predviđeni su za rad pri temperaturi okoliša ispod 218 K (–55 °C) ili

c. predviđeni su za rad u cijelom rasponu temperature okoliša od 218 K (–55 °C) do 398 K (125 °C);

Napomena:   3A001.a.2. ne odnosi se na integrirane sklopove za primjenu u području civilnih automobila ili željeznice.

3. „mikroprocesorski mikrosklopovi”, „mikroračunalni mikrosklopovi” i mikroupravljački mikrosklopovi, proizvedeni od sastavljenih poluvodiča koji djeluju na taktnoj frekvenciji većoj od 40 MHz;

Napomena:   3A001.a.3. uključuje procesore digitalnog signala, procesore digitalnog niza i digitalne koprocesore.

4. ne upotrebljava se;

5. integrirani sklopovi analogno-digitalnih pretvarača (A/D pretvarači) i digitalno-analognih pretvarača (D/A pretvarači) kako slijedi:

a. A/D pretvarači koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

VAŽNA NAPOMENA   VIDI I 3A101

1. razlučivost od 8 bita ili veća, ali manja od 10 bita, s izlaznom brzinom većom od 1,3 gigauzoraka u sekundi (GSPS);

2. razlučivost od 10 bita ili veća, ali manja od 12 bita, s izlaznom brzinom većom od 600 megauzoraka u sekundi (MSPS);

3. razlučivost od 12 bita ili veća, ali manja od 14 bita, s izlaznom brzinom većom od 400 megauzoraka u sekundi (MSPS);

4. razlučivost od 14 bita ili veća, ali manja od 16 bita, s izlaznom brzinom većom od 250 megauzoraka u sekundi (MSPS); ili

5. razlučivost od 16 bita ili veća s izlaznom brzinom većom od 65 megauzoraka u sekundi (MSPS);

VAŽNA NAPOMENA   Vidi 3A001.a.14. za integrirane sklopove koji sadržavaju analogno-digitalne pretvarače i pohranjuju ili obrađuju digitalizirane podatke.

Tehničke napomene:

1.   Razlučivost od n bita odgovara kvantizaciji od 2n razina.

2.   Broj bitova izlazne riječi jednak je razlučivosti A/D pretvarača.

3.   Izlazna brzina maksimalna je izlazna brzina pretvarača, bez obzira na arhitekturu ili pretjerano uzorkovanje.

4.   Kod ‚višekanalnih A/D pretvarača’ izlazne se brzine ne zbrajaju, već je izlazna brzina jednaka najvećoj izlaznoj brzini bilo kojeg pojedinačnog kanala.

5.   Kod ‚A/D pretvarača s razdijeljenim sustavom’ ili kod ‚višekanalnih A/D pretvarača’ kod kojih je moguće razdijeljeno djelovanje, izlazne se brzine zbrajaju tako da je izlazna brzina jednaka najvišoj kombiniranoj ukupnoj izlaznoj brzini svih izlaznih brzina.

6.   Trgovci mogu kao izlaznu brzinu upotrijebiti i frekvenciju uzorkovanja, brzinu pretvorbe ili brzinu propusnosti. To je često izraženo u megahercima (MHz), megariječima u sekundi ili megauzorcima u sekundi (MSPS).

7.   Za mjerenje izlazne brzine podrazumijeva se da je jedan uzorak u sekundi jednak jednom Hz ili jednoj izlaznoj riječi u sekundi.

8.   ‚Višekanalni A/D pretvarači’ znači uređaji koji integriraju više od jednog A/D pretvarača, izrađeni tako da svaki A/D pretvarač ima odvojen analogni ulaz.

9.   ‚A/D pretvarači s razdijeljenim sustavom’ znači uređaji koji imaju više A/D pretvaračkih jedinica koje uzorkuju isti analogni ulaz u različitim vremenima, tako da je po zbrajanju izlaznih signala ulazni analogni signal učinkovito uzorkovan i pretvoren pri višoj brzini uzorkovanja.

b. digitalno-analogni (D/A pretvarači) koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. razlučivost od 10 bita ili veća s ‚podešenom brzinom ažuriranja’ većom od 3 500 MSPS ili

2. razlučivost od 12 bita ili veća s ‚podešenom brzinom ažuriranja’ većom od 1 250 MSPS i koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. vrijeme potrebno za dosizanje odstupanja od 0,024 % od pune izlazne vrijednosti manje je od 9 ns ili

b. ‚dinamički opseg bez smetnji’ (SFDR) veći je od 68 dBc (nositelj) kada se sintetizira analogni signal u punom opsegu s frekvencijom 100 MHz ili analogni signal u punom opsegu s najvišom frekvencijom, koja je određena ispod 100 MHz.

Tehničke napomene:

1.   ‚Dinamički opseg bez smetnji’ (SFDR) znači odnos RMS vrijednosti frekvencije nositelja (najjača signalna komponenta) na ulazu D/A pretvarača i RMS vrijednosti sljedeće najjače šumne komponente ili komponente harmonične distorzije na izlazu.

2.   SFDR se određuje neposredno iz tablice specifikacija ili iz sheme vrijednosti SFDR-a u odnosu na frekvenciju.

3.   Signal ima puni opseg kada je njegova amplituda veća od –3 dBfs (full scale – puni opseg).

4.   ‚Prilagođen stupanj nadogradnje’ za D/A pretvarače:

a.   kod konvencionalnih D/A pretvarača (bez interpolacije) ‚prilagođen stupanj nadogradnje’ jednak je stupnju pretvaranja digitalnog signala u analogni signal i stupnju po kojem D/A pretvarač mijenja izlazne analogne vrijednosti. Za D/A pretvarače kod kojih je moguće zaobići interpolaciju (faktor interpolacije jednak jedinici), D/A pretvarače trebalo bi smatrati konvencionalnim D/A pretvaračima (bez interpoliranja).

b.   kod D/A pretvarača s interpoliranjem (D/A pretvarači s pretjeranim uzorkovanjem) ‚prilagođen stupanj nadogradnje’ jednak je količniku stupnja nadogradnje D/A pretvarača i najmanjeg faktora interpolacije. Kod D/A pretvarača s interpoliranjem prilagođen stupanj nadogradnje može se odnositi na različite pojmove, uključujući i sljedeće:

  stupanj prijenosa ulaznih podataka,

  stupanj prijenosa ulaznih riječi,

  ulazna brzina uzorkovanja,

  najveći zajednički stupanj prijenosa ulaznih sabirnica,

  najveći stupanj prijenosa D/A pretvarača za D/A ulaz pretvarača.

6. elektrooptički i „optički integrirani sklopovi” namijenjeni za „obradu signala” koji imaju sve sljedeće značajke:

a. jedna unutarnja„laserska” dioda ili više njih;

b. jedan ili više unutarnjih elemenata za otkrivanje svjetla; i

c. optički valovodi;

7. logički uređaji s programabilnim poljem koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. najveći broj istosmjernih digitalnih ulazno/izlaznih podataka veći je od 700 ili

b. ‚ukupna jednosmjerna vršna brzina serijskog prijenosa podataka primopredajnika’ od 500 Gb/s ili veća;

Napomena:   3A001.a.7. uključuje:

  jednostavne programirljive logičke uređaje (SPLD),

  složene programirljive logičke uređaje (CPLD),

  programirljive logičke sklopove (FPGA),

  programirljiva logička polja (FPLA),

  programirljive sklopove međuveza (FPIC).

VAŽNA NAPOMENA   Vidi 3A001.a.14. za integrirane sklopove s programirljivim logičkim uređajima u kombinaciji s analogno-digitalnim pretvaračem.

Tehničke napomene:

1.   Maksimalni broj digitalnih ulazno/izlaznih podataka iz 3A001.a.7.a. poznat je i kao maksimalni broj podataka koje korisnik unese ili primi ili najveći broj raspoloživih ulazno/izlaznih podataka, neovisno od toga je li integrirani sklop u kućištu ili bez njega.

2.   ‚Ukupna jednosmjerna vršna brzina serijskog prijenosa podataka primopredajnika’ umnožak je vršne serijske jednosmjerne brzine prijenosa podataka primopredajnika i broja primopredajnika u polju (FPGA).

8. ne upotrebljava se;

9. integrirani sklopovi neuralne mreže;

10. integrirani sklopovi po narudžbi čija je funkcija nepoznata ili čiji je kontrolni status opreme u kojoj će se upotrebljavati integrirani sklopovi proizvođaču nepoznat, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. više od 1 500 terminala;

b. tipično „vrijeme zadrške širenja osnovnog logičkog sklopa” manje od 0,02 ns ili

c. radna frekvencija veća od 3 GHz;

11. digitalni integrirani sklopovi, osim onih opisanih u 3A001.a.3. do 3A001.a.10. i 3A001.a.12., koji se temelje na bilo kojem složenom poluvodiču i imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. odgovarajući broj upravljačkih elektroda koji je veći od 3 000 (dvije ulazne upravljačke elektrode) ili

b. frekvencija preklapanja veća od 1,2 GHz;

12. procesori s brzim Fourierovim transformom (FFT) koji imaju nazivno vrijeme izvršavanja kompleksnog FFT-a u N-točaka manje od (N log2 N) / 20 480 ms, gdje N označava broj točaka;

Tehnička napomena:

Kad je N jednak 1 024 točke, formula u 3A001.a.12. daje vrijeme izvršavanja od 500 μs.

13. integrirani sklopovi za direktnu digitalnu sintezu (DDS) koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. taktna frekvencija digitalno-analognog pretvarača (D/A pretvarač) od 3,5 GHz ili veća i razlučivost D/A pretvarača od 10 bita ili veća, no manja od 12 bita ili

b. taktna frekvencija D/A pretvarača od 1,25 GHz ili veća i razlučivost D/A pretvarača od 12 bita ili veća;

Tehnička napomena:

Taktnu frekvenciju digitalno-analognog pretvarača moguće je precizno odrediti kao glavnu taktnu frekvenciju ili ulaznu taktnu frekvenciju.

14. integrirani sklopovi koji ispunjavaju sve sljedeće značajke:

a. analogno-digitalne konverzije koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. razlučivost 8 bita ili veću, ali manju od 10 bita, s ulaznom brzinom uzorkovanja većom od 1,3 gigauzoraka u sekundi (GSPS);

2. razlučivost 10 bita ili veću, ali manju od 12 bita, s ulaznom brzinom uzorkovanja većom od 1,0 gigauzoraka u sekundi (GSPS);

3. razlučivost 12 bita ili veću, ali manju od 14 bita, s ulaznom brzinom uzorkovanja većom od 1,0 gigauzoraka u sekundi (GSPS);

4. razlučivost 14 bita ili veću, ali manju od 16 bita, s ulaznom brzinom uzorkovanja većom od 400 megauzoraka u sekundi (MSPS); ili

5. razlučivost od 16 bita ili veću, s ulaznom brzinom uzorkovanja većom od 180 megauzoraka u sekundi (MSPS) i

b. bilo koju od sljedećih značajki:

1. pohrana digitaliziranih podataka ili

2. obrada digitaliziranih podataka;

Važna napomena 1.   Vidi 3A001.a.5.a. za integrirane sklopove analogno-digitalnog pretvarača.

Važna napomena 2.   Vidi 3A001.a.7. za programirljive logičke uređaje.

b. komponente mikrovalova ili milimetarskih valova kako slijedi:

Tehničke napomene:

1.   Za potrebe 3A001.b. u tehničkim podacima o proizvodu parametar zasićene vršne izlazne snage može biti naveden i kao izlazna snaga, zasićena izlazna snaga, maksimalna izlazna snaga, vršna izlazna snaga ili anvelopna izlazna snaga.

2.   Za potrebe 3A001.b.1. ‚vakuumski elektronički uređaji’ su elektronički uređaji koji se temelje na interakciji elektronskog snopa s elektromagnetskim valom koji se širi u vakuumskom sklopu ili je u interakciji s radiofrekvencijskim rezonatorima vakuumske šupljine. ‚Vakuumski elektronički uređaji’ uključuju klistrone, cijevi s putujućim valom i njihove izvedenice.

1. ‚Vakuumski elektronički uređaji’ i katode, kako slijedi:

Napomena 1.:   3A001.b.1. ne odnosi se na ‚vakuumske elektroničke uređaje’ projektirane ili predviđene za rad u bilo kojem frekvencijskom pojasu koji imaju sve sljedeće značajke:

a.   ne premašuje 31,8 GHz i

b.   „dodijeljen je od ITU-a” za radiokomunikacijske usluge, ali ne za radiolokaciju.

Napomena 2.:   3A001.b.1. ne odnosi se na ‚vakuumske elektroničke uređaje’ koji nisu „prikladni za upotrebu u svemiru” i koji imaju sve sljedeće značajke:

a.   prosječna izlazna snaga iznosi 50 W ili manje i

b.   oblikovane su ili predviđene za rad u bilo kojem frekvencijskom pojasu koji ima sve sljedeće značajke:

1.   veći je od 31,8 GHz, ali nije veći od 43,5 GHz i

2.   „dodijeljen je od ITU-a” za radiokomunikacijske usluge, ali ne za radiolokaciju.

a. ‚Vakuumski elektronički uređaji’ s putujućim valom, impulsnim ili kontinuiranim valom, kako slijedi:

1. uređaji koji rade na frekvencijama višima od 31,8 GHz;

2. uređaji koji imaju katodni grijač s vremenom uključivanja na nazivnu RF snagu kraćim od 3 sekunde;

3. uređaji sa spregnutim rezonantnim šupljinama ili njihovi derivati, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 7 % ili je vršna snaga veća od 2,5 kW;

4. uređaji na temelju spiralnih sklopova, sklopova savijenog valovoda ili vijugavog valovoda ili njihovi derivati, koji imaju bilo koju od sljedećih značajki:

a. „trenutačna širina pojasa” veća od jedne oktave i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 0,5;

b. „trenutačna širina pojasa” od jedne oktave ili manje i umnožak prosječne snage (izražene u kW) i frekvencije (izražene u GHz) veći od 1;

c. „prikladni su za upotrebu u svemiru”ili

d. imaju elektronski top s rešetkom;

5. uređaji čija je „relativna širina pojasa” jednaka ili veća od 10 % i koji imaju bilo što od sljedećeg:

a. prstenasti elektronski snop;

b. neosnosimetrični elektronski snop ili

c. više elektronskih snopova;

b. ‚vakuumski elektronički uređaji’ pojačala s unakrsnim poljima s pojačanjem većim od 17 dB;

c. termionske katode namijenjene za ‚vakuumske elektroničke uređaje’ koji proizvode gustoću emisijske struje u nazivnim radnim uvjetima veću od 5 A/cm2 ili gustoću impulsne (nekontinuirane) struje u nazivnim radnim uvjetima veću od 10 A/cm2;

d. ‚vakuumski elektronički uređaji’ sa sposobnošću rada u ‚dvojnom načinu rada’.

Tehnička napomena:

‚Dvojni način rada’ znači da je struju snopa ‚vakuumskog elektroničkog uređaja’ moguće namjerno prebacivati iz načina rada s kontinuiranim valom u impulsni način rada upotrebom rešetke i da se dobiva vršna impulsna izlazna snaga veća od izlazne snage kontinuiranog vala.

2. pojačala s „mikrovalnim monolitnim integriranim sklopovima” (MMIC) koja imaju bilo koju od sljedećih značajki:

VAŽNA NAPOMENA   Vidi 3A001.b.12. za pojačala s „MMIC-om” koja imaju integrirani zakretač faze.

a. namijenjena radu pri frekvencijama višima od 2,7 GHz sve do i uključujući 6,8 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 15 % i koja imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. zasićena vršna izlazna snaga veća od 75 W (48,75 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 2,7 GHz sve do i uključujući 2,9 GHz;

2. zasićena vršna izlazna snaga veća od 55 W (47,4 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 2,9 GHz sve do i uključujući 3,2 GHz;

3. zasićena vršna izlazna snaga veća od 40 W (46 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 3,2 GHz sve do i uključujući 3,7 GHz ili

4. zasićena vršna izlazna snaga veća od 20 W (43 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 3,7 GHz sve do i uključujući 6,8 GHz;

b. namijenjena radu pri frekvencijama višima od 6,8 GHz sve do i uključujući 16 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 10 % i koja imaju bilo koju od sljedećih značajki:

1. zasićena vršna izlazna snaga veća od 10 W (40 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 6,8 GHz sve do i uključujući 8,5 GHz ili

2. zasićena vršna izlazna snaga veća od 5 W (37 dBm) pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 8,5 GHz sve do i uključujući 16 GHz;

c. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 3 W (34,77 dBm) te pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 16 GHz sve do i uključujući 31,8 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 10 %;

d. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 0,1 nW (–70 dBm) te pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 31,8 GHz sve do i uključujući 37 GHz;

e. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 1 W (30 dBm) te pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 37 GHz sve do i uključujući 43,5 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 10 %;

f. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 31,62 mW (15 dBm) te pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 43,5 GHz sve do i uključujući 75 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 10 %;

g. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 10 mW (10 dBm) te pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 75 GHz sve do i uključujući 90 GHz, pri čemu je „relativna širina pojasa” veća od 5 % ili

h. namijenjena radu uz zasićenu vršnu izlaznu snagu veću od 0,1 nW (–70 dBm), pri bilo kojoj frekvenciji višoj od 90 GHz;

Napomena 1.:   ne upotrebljava se.

Napomena 2.: