EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0223-20150608

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/2015-06-08

2009R0223 — HR — 08.06.2015 — 001.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA (EZ) br. 223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2009.

o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica

(Tekst značajan za EGP)

( L 087 31.3.2009, 164)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA (EU) 2015/759 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. travnja 2015.

  L 123

90

19.5.2015
▼B

UREDBA (EZ) br. 223/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 11. ožujka 2009.

o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 285. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 3 ),

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala usklađenost i usporedivost europskih statistika koje se proizvode u skladu s postupcima predviđenima člankom 285. stavkom 2. Ugovora, trebalo bi ojačati suradnju i koordinaciju između tijela koja doprinose razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika.

(2)

U tu bi svrhu trebalo razviti suradnju i koordinaciju tih tijela na sustavniji i organiziraniji način, uzimajući u potpunosti u obzir nacionalne ovlasti i ovlasti Zajednice i institucionalne odredbe te uzimajući u obzir potrebu za revidiranjem postojećeg osnovnog pravnog okvira kako bi ga se prilagodilo trenutačnom stanju s ciljem postizanja boljeg odgovora na buduće izazove te osiguravanja bolje usklađenosti europskih statistika.

(3)

Stoga je potrebno konsolidirati aktivnosti europskog statističkog sustava (ESS) i poboljšati njegovo upravljanje, posebno u svrhu daljnjeg pojašnjavanja uloga nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela te statističkog tijela Zajednice.

(4)

Zbog specifičnosti nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela koja su u svakoj državi članici odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika, trebalo bi omogućiti da se njima bez poziva na dostavu prijedloga mogu dodijeliti bespovratna sredstva u skladu s člankom 168. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euroratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica ( 4 ).

(5)

Uzimajući u obzir podjelu financijskog opterećenja između proračuna Europske unije i država članica u vezi s provedbom statističkog programa, Zajednica bi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica ( 5 ) trebala osigurati financijska sredstva za nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela kako bi se u potpunosti pokrili dodatni troškovi koji mogu nastati za nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela pri provedbi privremenih izravnih statističkih mjera o kojima odlučuje Komisija.

(6)

Statistička tijela država članica Europskog udruženja za slobodnu trgovinu koje su ugovorne stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ( 6 ) i Švicarske trebala bi biti tijesno povezana uz pojačanu suradnju i koordinaciju, kako je predviđeno Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru, posebno njegovim člankom 76. i Protokolom br. 30 uz taj Sporazum, te Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o suradnji u području statistike ( 7 ), posebno njegovim člankom 2.

(7)

Nadalje, važno je osigurati tijesnu suradnju i prikladnu koordinaciju između ESS-a i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), kako bi se prije svega poticala razmjena povjerljivih podataka između ta dva sustava u statističke svrhe u smislu članka 285. Ugovora i članka 5. Protokola (br. 18) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke priloženog Ugovoru.

(8)

Stoga će europske statistike razvijati, proizvoditi i diseminirati i ESS i ESSB, ali unutar odvojenih pravnih okvira koji odražavaju njihove vlastite strukture upravljanja. Ovu bi Uredbu trebalo primjenjivati ne dovodeći u pitanje Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih informacija od strane Europske središnje banke ( 8 ).

(9)

Iako članice ESSB-a prema ovoj Uredbi ne sudjeluju u proizvodnji europskih statistika, na temelju sporazuma između nacionalne središnje banke i statističkog tijela Zajednice, u okviru svojih područja odgovornosti i ne dovodeći u pitanje nacionalne dogovore između nacionalne središnje banke i nacionalnog statističkog ureda ili drugih nacionalnih tijela, nacionalni statistički uredi, druga nacionalna tijela i statističko tijelo Zajednice mogu za proizvodnju europskih statistika izravno ili neizravno koristiti podatke koje proizvodi nacionalna središnja banka. Slično tome, članice ESSB-a u okviru svojih područja odgovornosti mogu za proizvodnju europskih statistika izravno ili neizravno koristiti podatke koje proizvodi ESS, sve dok je potreba za tim utemeljena.

(10)

U općem okviru odnosa između ESS-a i ESSB-a, Odbor za monetarnu i financijsku statistiku te statistiku bilance plaćanja koji je osnovan Odlukom Vijeća 2006/856/EZ ( 9 ) ima važnu ulogu, posebno putem pomoći koju pruža Komisiji pri sastavljanju i provedbi programa rada u području monetarne i financijske statistike te statistike bilance plaćanja.

(11)

U razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika trebalo bi uzeti u obzir međunarodne preporuke i najbolju praksu.

(12)

Važno je osigurati tijesnu suradnju i prikladnu koordinaciju između ESS-a i drugih aktera u međunarodnom statističkom sustavu u svrhu promidžbe uporabe međunarodnih pojmova, klasifikacija i metoda, posebno s ciljem osiguravanja veće usklađenosti i bolje usporedivosti između statistika na globalnoj razini.

(13)

Kako bi se uskladili statistički pojmovi i metodologije, potrebno je razviti prikladnu interdisciplinarnu suradnju s akademskim institucijama.

(14)

Također treba preispitati rad ESS-a, budući da su potrebne fleksibilnije metode za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika te jasno utvrđivanje prioriteta kako bi se smanjili troškovi i opterećenja za davatelje podataka i članice ESS-a te poboljšala raspoloživost i pravovremenost europskih statistika. U tu bi svrhu trebalo oblikovati europski pristup statistikama.

(15)

Europske se statistike obično temelje na nacionalnim podacima koje proizvode i diseminiraju nacionalna statistička tijela svih država članica, no one se mogu proizvoditi i na temelju neobjavljenih nacionalnih priloga, podskupova nacionalnih priloga, posebno oblikovanih europskih statističkih istraživanja ili usklađenih pojmova ili metoda.

(16)

U tim posebnim slučajevima i gdje je to posebno opravdano, trebalo bi omogućiti provedbu europskog pristupa statistikama koji se sastoji od pragmatične strategije za olakšavanje kompilacije europskih statističkih agregata, koji predstavljaju Europsku uniju kao cjelinu ili europodručje kao cjelinu, i koji su od posebne važnosti za politike Zajednice.

(17)

Zajedničke strukture, alati i procesi mogli bi se također uspostaviti ili dalje razvijati kroz mreže suradnje koje bi uključivale nacionalne statističke urede ili druga nacionalna tijela i statističko tijelo Zajednice te olakšale specijalizaciju određenih država članica za posebne statističke aktivnosti u korist ESS-a kao cjeline. Cilj ovih mreža suradnje između partnera ESS-a bio bi izbjeći udvostručavanja posla te tako povećati učinkovitost i smanjiti opterećenje odgovora za gospodarske subjekte.

(18)

Istodobno bi trebalo posebnu pozornost obratiti na usklađenu obradu podataka koji se dobivaju različitim istraživanjima. U tu bi svrhu trebalo osnovati interdisciplinarne radne skupine.

(19)

Poboljšani zakonodavni okvir za europske statistike trebao bi u skladu sa Zaključcima Predsjedništva Europskog vijeća od 8. i 9. ožujka 2007. posebno odgovoriti na potrebu za što manjim troškovima i opterećenjima za davatelje podataka te doprinositi općenitijem cilju smanjenja administrativnih opterećenja koja nastaju na europskoj razini. Međutim, trebalo bi također naglasiti važnu ulogu koju imaju nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela u smanjivanju troškova za europska poduzeća na nacionalnoj razini.

(20)

Kako bi se povećalo povjerenje u europske statistike, nacionalna statistička tijela u svakoj državi članici, kao i statističko tijelo Zajednice unutar Komisije, trebali bi biti stručno neovisni, osigurati nepristranost i visoku kvalitetu proizvodnje europskih statistika u skladu s načelima utvrđenima člankom 285. stavkom 2. Ugovora kao i načelima dodatno razrađenima u Kodeksu prakse europske statistike koji je Komisija odobrila u svojoj Preporuci od 25. svibnja 2005. o neovisnosti, cjelovitosti i odgovornosti statističkih tijela država članica i Zajednice (Preporuka sadržava Kodeks prakse europske statistike). Također bi trebalo uzeti u obzir i temeljna načela službene statistike koja je 15. travnja 1992. usvojila Gospodarska komisija Ujedinjenih naroda za Europu te 14. travnja 1994. Statistička komisija Ujedinjenih naroda za Europu.

(21)

Ovom se Uredbom osigurava pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života te pravo na zaštitu osobnih podataka, kako je utvrđeno u člancima 7. i 8. Povelje Europske unije o temeljnim pravima ( 10 ).

(22)

Ovom se Uredbom također osigurava zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i u odnosu na europske statistike detaljnije navode pravila utvrđena Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ( 11 ) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice te o slobodnom kretanju takvih podataka ( 12 ).

(23)

Trebalo bi zaštititi povjerljive informacije koje nacionalna statistička tijela i statističko tijelo Zajednice prikupljaju za proizvodnju europskih statistika kako bi se pridobilo i održalo povjerenje strana odgovornih za davanje tih informacija. Povjerljivost podataka trebalo bi u svim državama članicama temeljiti na jednakim načelima.

(24)

U tu je svrhu potrebno uspostaviti zajednička načela i smjernice za osiguravanje povjerljivosti podataka koji se koriste za proizvodnju europskih statistika te pristupa tim povjerljivim podacima, uzimajući u obzir tehnička dostignuća i zahtjeve korisnika u demokratskom društvu.

(25)

Raspoloživost povjerljivih podataka za potrebe ESS-a od posebne je važnosti kako bi se na najbolji način iskoristile prednosti podataka s ciljem poboljšanja kvalitete europskih statistika i osigurao fleksibilan odgovor na novonastale statističke potrebe Zajednice.

(26)

Za analizu u interesu znanstvenog napretka u Europi istraživačka zajednica trebala bi imati širi pristup povjerljivim podacima koji se koriste za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika. Stoga bi trebalo poboljšati pristup znanstvenika povjerljivim podacima u znanstvene svrhe, a da se pritom ne ugrozi visoka razina zaštite koja je potrebna za povjerljive statističke podatke.

(27)

Trebalo bi strogo zabraniti uporabu povjerljivih podataka u svrhe koje nisu isključivo statističke, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za provjeru statističkih jedinica.

(28)

Ovu bi Uredbu trebalo primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu ( 13 ) i Uredbu (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice ( 14 ).

(29)

Budući da se cilj ove Uredbe, a to je uspostava pravnog okvira za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika, ne može dovoljno postići na razini država članica te se stoga može bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja pa stoga ne dovodi u pitanje nacionalne modalitete, uloge i uvjete koji su svojstveni za nacionalne statistike.

(30)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršenje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 15 ).

(31)

Komisiju bi trebalo ovlastiti posebno za usvajanje mjera u vezi s kriterijima kvalitete za europske statistike te za uspostavu modaliteta, pravila i uvjeta pod kojima se može omogućiti pristup povjerljivim podacima u znanstvene svrhe na razini Zajednice. Budući da su to mjere općeg područja primjene i namijenjene su za izmjene elemenata ove Uredbe koji nisu ključni dodavanjem novih elemenata koji nisu ključni, one se moraju usvojiti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim člankom 5.a Odluke Vijeća 1999/468/EZ.

(32)

Mjere iz Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 16 ), Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 ( 17 ) i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom ( 18 ) trebalo bi zamijeniti mjerama određenima u ovoj Uredbi. Stoga bi navedene akte trebalo staviti izvan snage. Trebalo bi nastaviti primjenjivati provedbene mjere određene Uredbom Komisije (EZ) br. 831/2002 od 17. svibnja 2002. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice u pogledu pristupa povjerljivim podacima u znanstvene svrhe ( 19 ) i Odlukom Komisije 2004/452/EZ od 29. travnja 2004. o utvrđivanju popisa tijela čiji istraživači mogu pristupiti povjerljivim podacima u znanstvene svrhe ( 20 ).

(33)

Obavljeno je savjetovanje s Odborom za statistički program,

DONIJELI SU OVU UREDBU:POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom uspostavlja pravni okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika.

Prema načelu supsidijarnosti i u skladu s neovisnosti, integritetom i odgovornosti nacionalnih statističkih tijela i statističkog tijela Zajednice, europske su statistike relevantne statistike potrebne za provođenje aktivnosti Zajednice. Europske su statistike utvrđene u Europskom statističkom programu. One se razvijaju, proizvode i diseminiraju u skladu sa statističkim načelima kako su predviđena u članku 285. stavku 2. Ugovora i dodatno razrađena u Kodeksu prakse europske statistike u skladu s člankom 11. One se provode u skladu s ovom Uredbom.

Članak 2.

Statistička načela

1.  Razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika uređuju sljedeća načela:

▼M1

(a) „stručna neovisnost” znači da se statistika mora razvijati, proizvoditi i diseminirati neovisno, posebno u vezi s odabirom tehnika, definicija, metodologija i izvora koji se trebaju koristiti, te vremenskim rasporedom i sadržajem svih oblika diseminacije i da se te zadaće obavljaju bez ikakvih pritisaka političkih ili interesnih skupina, ili tijela Unije ili nacionalnih tijela;

▼B

(b) „nepristranost” znači da se statistike moraju razvijati, proizvoditi i diseminirati neutralno i da se prema svim korisnicima mora jednako postupati;

(c) „objektivnost” znači da se statistike moraju razvijati, proizvoditi i diseminirati sustavno, pouzdano i nepristrano; pri tome se primjenjuju stručni i etički standardi, a primijenjene politike i prakse transparentne su za korisnike i davatelje podataka;

(d) „pouzdanost” znači da statistike moraju što vjernije, što točnije i što dosljednije odražavati promatrane pojave, pri čemu se za odabir izvora, metoda i postupaka koriste znanstveni kriteriji;

(e) „statistička povjerljivost” znači zaštitu povjerljivih podataka koji se odnose na individualnu statističku jedinicu, koji su prikupljeni izravno za statističke svrhe ili neizravno iz administrativnih ili drugih izvora i uključuje zabranu korištenja prikupljenih statističkih podataka u nestatističke svrhe i njihovo nezakonito otkrivanje.

(f) „isplativost” znači da troškovi proizvodnje statistika moraju biti razmjerni važnosti ciljanog rezultata i koristi, da se resursi moraju optimalno iskoristiti i da se opterećenje odgovora mora svesti na najmanju moguću mjeru. Zahtijevane se informacije, ako je moguće, lako izlučuju iz raspoložive evidencije ili izvora.

Statistička načela iz ovog stavka dodatno se razrađuju u Kodeksu prakse u skladu s člankom 11.

2.  Pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika treba uzeti u obzir međunarodne preporuke i najbolju praksu.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „statistike” znači kvantitativne i kvalitativne, agregirane i reprezentativne informacije koje opisuju masovnu pojavu u promatranoj populaciji;

2. „razvoj” znači aktivnosti za utvrđivanje, jačanje i poboljšanje statističkih metoda, standarda i postupaka koji se koriste za proizvodnju i diseminaciju statistika kao i za oblikovanje novih statistika i pokazatelja;

3. „proizvodnja” znači sve aktivnosti koje se odnose na prikupljanje, pohranu, obradu i analizu, koje su potrebne za kompiliranje statistika;

4. „diseminacija” znači aktivnost kojom statistike i statističke analize postaju dostupne korisnicima;

5. „prikupljanje podataka” znači istraživanja i sve ostale metode dobivanja informacija iz različitih izvora, uključujući administrativne izvore.

6. „statistička jedinica” znači osnovna jedinica promatranja, to jest fizička osoba, kućanstvo, gospodarski subjekt i druga poduzeća, na koju se podaci odnose;

7. „povjerljivi podaci” znači podaci koji omogućuju izravnu ili neizravnu identifikaciju statističkih jedinica, pri čemu se otkrivaju pojedine informacije. Kako bi se utvrdilo je li identifikacija statističke jedinice moguća, u obzir se uzimaju sva relevantna sredstva koja bi treća strana mogla razumno koristiti za identificiranje statističke jedinice;

8. „uporaba u statističke svrhe” znači isključiva uporaba za razvoj i proizvodnju statističkih rezultata i analiza;

9. „izravna identifikacija” znači identifikacija statističke jedinice na temelju njezina imena ili adrese, ili na temelju javno dostupnog identifikacijskog broja;

10. „neizravna identifikacija” znači identifikacija statističke jedinice na temelju svakog drugog načina osim izravne identifikacije;

11. „dužnosnici Komisije (Eurostata)” znači dužnosnici Zajednica u smislu članka 1. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica koji su zaposleni u statističkom tijelu Zajednice.

12. „drugo osoblje Komisije (Eurostata)” znači službenici Zajednica u smislu članaka od 2. do 5. Uvjeta zaposlenja za druge službenike Europskih zajednica koji su zaposleni u statističkom tijelu Zajednice.POGLAVLJE II.

UPRAVLJANJE STATISTIČKIM SUSTAVOM

Članak 4.

Europski statistički sustav

Europski statistički sustav (ESS) je partnerstvo između statističkog tijela Zajednice, tj. Komisije (Eurostata), i nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela koja su u svakoj državi članici odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika.

Članak 5.

Nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela

▼M1

1.  Nacionalno statističko tijelo koje svaka država članica određuje kao tijelo odgovorno za koordinaciju svih aktivnosti na nacionalnoj razini za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, koje su utvrđene u Europskom statističkom programu u skladu s člankom 1., (NSU) u tom smislu djeluje kao jedina kontaktna točka za Komisiju (Eurostat) u vezi sa statističkim pitanjima.

Koordinacijska odgovornost NSU-a obuhvaća sva ostala nacionalna tijela odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, koja je utvrđena u Europskom statističkom programu u skladu s člankom 1. NSU je posebno odgovoran na nacionalnoj razini za koordinaciju statističkog programiranja i izvješćivanja, praćenje kvalitete, metodologiju, prijenos podataka i komunikaciju o statističkim djelovanjima ESS-a. U mjeri u kojoj neke od tih europskih statistika mogu kompilirati nacionalne središnje banke (NSB-ovi), u njihovom svojstvu članica Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), NSU-ovi i NSB-ovi tijesno surađuju u skladu s nacionalnim dogovorima kako bi osigurali proizvodnju potpune i koherentne europske statistike, istodobno osiguravajući potrebnu suradnju između ESS-a i ESSB-a kako je utvrđeno u članku 9.

▼B

2.  Komisija (Eurostat) na svojim internetskim stranicama održava i objavljuje popis nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika, koja su imenovale države članice.

3.  Nacionalnim statističkim uredima i drugim nacionalnim tijelima uključenima u popis iz stavka 2. ovog članka mogu se bez poziva na dostavu prijedloga dodijeliti bespovratna sredstva u skladu s člankom 168. stavkom 1. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002.

▼M1

Članak 5.a

Čelnici NSU-ova i čelnici statističkih odjela drugih nacionalnih tijela

1.  U okviru svog nacionalnog statističkog sustava države članice osiguravaju stručnu neovisnost službenih osoba odgovornih za zadaće utvrđene u ovoj Uredbi.

2.  U tu svrhu čelnici NSU-ova:

(a) jedini su odgovorni za odlučivanje o procesima, statističkim metodama, standardima i postupcima te o sadržaju i vremenskom rasporedu statističkih objava i publikacija za europsku statistiku koju razvija, proizvodi i diseminira NSU;

(b) ovlašteni su odlučivati o svim pitanjima povezanim s unutarnjim upravljanjem NSU-om;

(c) pri obavljanju statističkih zadaća djeluju neovisno; te ne traže ni ne prihvaćaju upute od bilo koje vlade ili druge institucije, tijela, ureda ili subjekta;

(d) odgovorni su za statističke aktivnosti i izvršavanje proračuna NSU-a;

(e) objavljuju godišnje izvješće i mogu iznijeti primjedbe u vezi s pitanjima raspodjele proračuna u vezi sa statističkim aktivnostima NSU-a;

(f) koordiniraju statističke aktivnosti svih nacionalnih tijela odgovornih za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, kako je utvrđeno u članku 5. stavku 1.;

(g) prema potrebi pripremaju nacionalne smjernice kako bi se osigurala kvaliteta razvoja, proizvodnje i diseminacije svake europske statistike u okviru svojeg nacionalnog statističkog sustava i prate i preispituju njihovu provedbu; istodobno su odgovorni su za osiguranje usklađenosti s tim smjernicama isključivo unutar NSU-a; i

(h) predstavljaju svoj nacionalni statistički sustav unutar ESS-a.

3.  Svaka država članica osigurava da druga nacionalna tijela odgovorna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike te zadaće provode u skladu s nacionalnim smjernicama koje priprema čelnik NSU-a.

4.  Države članice osiguravaju da su postupci zapošljavanja i imenovanja čelnikâ NSU-ova i, prema potrebi, čelnikâ statističkih odjela drugih nacionalnih tijela koja proizvode europsku statistiku transparentni i temeljeni isključivo na stručnim kriterijima. Tim se postupcima osigurava poštovanje načela jednakih mogućnosti, osobito u pogledu spola. Razlozi za otpuštanje čelnikâ NSU-ova ili njihov premještaj na drugo radno mjesto ne smiju dovesti u pitanje stručnu neovisnost.

5.  Svaka država članica može osnovati nacionalno tijelo kako bi osigurala stručnu neovisnost onih koji proizvode europsku statistiku. Čelnici NSU-ova i, prema potrebi, čelnici statističkih odjela drugih nacionalnih tijela koja proizvode europsku statistiku mogu se savjetovati s tim tijelima. Postupci zapošljavanja, premještaja i razrješenja članova takvih tijela moraju biti transparentni i temeljiti se isključivo na stručnim kriterijima. Tim se postupcima osigurava poštovanje načela jednakih mogućnosti, osobito u pogledu spola.

▼B

Članak 6.

Komisija (Eurostat)

1.  Statističko tijelo Zajednice koje Komisija imenuje za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika u ovoj se Uredbi naziva „Komisija (Eurostat)”.

▼M1

2.  Na razini Unije Komisija (Eurostat) djeluje neovisno u osiguranju proizvodnje europske statistike u skladu s utvrđenim pravilima i statističkim načelima.

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 5. Protokola br. 4. o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, Komisija (Eurostat) koordinira statističke aktivnosti institucija i tijela Unije, posebno u svrhu osiguravanja usklađenosti i kvalitete podataka i smanjivanja tereta izvješćivanja. U tu svrhu Komisija (Eurostat) može pozvati bilo koju instituciju ili tijelo Unije da je savjetuje ili surađuje s njom s ciljem razvijanja metoda i sustava u statističke svrhe u njihovim područjima odgovornosti. Svaka institucija ili tijelo koje predlaže proizvodnju statistika savjetuje se s Komisijom (Eurostatom) i uzima u obzir svaku preporuku koju ona može dati s tim u vezi.

▼M1

Članak 6.a

Glavni direktor Komisije (Eurostata)

1.  Eurostat je statističko tijelo Unije i Glavna uprava Komisije. Na čelu Eurostata je glavni direktor.

2.  Komisija osigurava da je postupak zapošljavanja glavnog direktora Eurostata transparentan i da se temelji na stručnim kriterijima. Postupak mora osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, posebno u pogledu spola.

3.  Glavni direktor jedini je odgovoran za odlučivanje o procesima, statističkim metodama, standardima i postupcima te o sadržaju i vremenskom rasporedu objava i publikacija za svu statistiku koju priprema Eurostat. Prilikom izvršavanja tih statističkih zadaća, glavni direktor djeluje neovisno te ne smije tražiti ni slijediti upute institucije ili tijela Unije, bilo koje vlade ili druge institucije, tijela ureda ili agencije.

4.  Glavni direktor Eurostata odgovoran je za statističke aktivnosti Eurostata. Odmah nakon što ga imenuje Komisija, i svake godine nakon toga, glavni direktor Eurostata pojavljuje se u okviru statističkog dijaloga pred relevantnim odborom Europskog parlamenta radi rasprave o pitanjima povezanim s upravljanjem statistikom, metodologijom i statističkim inovacijama. Glavni direktor Eurostata objavljuje godišnje izvješće.

▼B

Članak 7.

Odbor za Europski statistički sustav

1.  Ovim se uspostavlja Odbor za Europski statistički sustav (Odbor za ESS). Odbor za ESS ESS-u omogućuje stručno usmjeravanje pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji europskih statistika u skladu sa statističkim načelima određenima u članku 2. stavku 1.

2.  Odbor za ESS sastoji se od predstavnika nacionalnih statističkih ureda koji su nacionalni stručnjaci u području statistike. Odborom predsjedava Komisija (Eurostat).

3.  Odbor za ESS donosi svoj poslovnik koji odražava njegove zadaće.

4.  Komisija se s Odborom za ESS savjetuje u pogledu:

(a) mjera koje Komisija namjerava poduzeti za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika, njihove opravdanosti u pogledu isplativosti, načina i rokova za postizanje zadanih ciljeva, troškova odaziva za davatelje podataka;

(b) predloženog razvoja i prioriteta u Europskom statističkom programu;

(c) inicijativa za ponovno utvrđivanje prioriteta i smanjenje troškova odaziva;

(d) pitanja koja se odnose na statističku povjerljivost;

(e) daljnjeg razvoja Kodeksa prakse; i

(f) svih drugih pitanja, posebno u vezi s metodologijom, koja proizlaze iz uspostave ili provedbe statističkih programa koje predsjednik postavi na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice.

Članak 8.

Suradnja s drugim tijelima

Savjetovanje s Europskim savjetodavnim odborom za statistiku i Europskim savjetodavnim tijelom za upravljanje statističkim podacima obavlja se u skladu s njihovim odgovornostima.

Članak 9.

Suradnja s ESSB-om

Kako bi se smanjilo opterećenje izvješćivanja i jamčila usklađenost potrebna za proizvodnju europskih statistika, ESS i ESSB tijesno surađuju, uz poštovanje statističkih načela iz članka 2. stavka 1.

Članak 10.

Međunarodna suradnja

Ne dovodeći u pitanje stajalište i ulogu pojedinih država članica, Odbor za ESS priprema a Komisija (Eurostat) koordinira stajalište ESS-a u vezi s pitanjima od posebne važnosti za europske statistike na međunarodnoj razini kao i posebne dogovore u vezi s predstavljanjem u međunarodnim statističkim tijelima.

Članak 11.

Kodeks prakse europske statistike

1.  Kodeks prakse namijenjen je osiguravanju povjerenja javnosti u europsku statistiku time što utvrđuje kako treba razvijati, proizvoditi i diseminirati europske statistike u skladu sa statističkim načelima iz članka 2. stavka 1. i najboljom međunarodnom statističkom praksom.

2.  Kodeks prakse prema potrebi revidira i ažurira Odbor za ESS. Komisija objavljuje izmjene Kodeksa prakse.

▼M1

3.  Države članice i Komisija poduzimaju sve potrebne mjere za održavanje povjerenja u europsku statistiku. U tu svrhu, „obveze povjerenja u statistiku” (obveze) koje utvrđuju države članice i Komisija dodatno su namijenjene osiguravanju povjerenja javnosti u europsku statistiku i napredak u provedbi statističkih načela sadržanih u Kodeksu prakse. Obveze uključuju posebne obveze u okviru politike za poboljšanje ili održavanje, prema potrebi, uvjeta za provedbu Kodeksa prakse te se objavljuju sa sažetkom za građane.

4.  Komisija redovito prati te obveze država članica, koje se prema potrebi ažuriraju, na temelju godišnjih izvješća koja joj dostavljaju države članice.

U slučaju neobjavljivanja Obveze do 9. lipnja 2017. država članica Komisiji podnosi i objavljuje izvješće o napretku provedbe Kodeksa prakse i, ako je primjenjivo, o naporima ostvarenima za uspostavu Obveze. Ta se izvješća o napretku periodično ažuriraju, najmanje svake dvije godine nakon njihove prve objave.

Komisija izvješćuje Europski parlament i Vijeće o objavljenim obvezama i, prema potrebi, izvješćima o napretku do 9. lipnja 2018. i svake dvije godine nakon toga.

5.  Obvezu koju je utvrdila Komisija redovno prati Europski savjetodavni odbor za upravljanje statističkim podacima (ESGAB). ESGAB-ova ocjena provedbe ove Obveze uključuje se u njegovo godišnje izvješće koje se podnosi Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s Odlukom br. 235/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 21 ). ESGAB izvješćuje Europski parlament i Vijeće o provedbi Obveze do 9. lipnja 2018.

▼B

Članak 12.

Kvaliteta statistike

1.  Kako bi se jamčila kvaliteta rezultata, europske se statistike razvijaju, proizvode i diseminiraju na temelju jednakih standarda i usklađenih metoda. U tom se smislu primjenjuju sljedeći kriteriji kvalitete:

(a) „relevantnost”, odnosi se na stupanj do kojeg statistike udovoljavaju trenutačnim i potencijalnim potrebama korisnika;

(b) „točnost”, odnosi se na približnost procjena nepoznatim stvarnim vrijednostima;

(c) „pravovremenost”, odnosi se na vremensko razdoblje između raspoloživosti informacije i događaja ili pojave koju ona opisuje;

(d) „preciznost”, odnosi se na vremensko razdoblje između datuma objave podataka i ciljnog datuma (datuma do kojeg su se podaci trebali dostaviti);

(e) „dostupnost” i „jasnoća”, odnose se na uvjete i načine na osnovi kojih korisnici mogu dobiti, koristiti i tumačiti podatke;

(f) „usporedivost”, odnosi se na mjerenje učinka razlika u primijenjenim statističkim konceptima, alatima i postupcima za mjerenje kada se statistički podaci uspoređuju između geografskih područja, sektorskih područja ili tijekom vremena;

(g) „usklađenost”, odnosi se na prikladnost podataka za njihovo pouzdano povezivanje na različite načine i za različite namjene.

▼M1

2.  Posebni zahtjevi kvalitete, kao što su ciljne vrijednosti i minimalni standardi za proizvodnju statistike, mogu se utvrditi i u sektorskom zakonodavstvu.

Kako bi osigurala ujednačena primjena kriterija kvalitete utvrđenih u stavku 1. na podatke obuhvaćene sektorskim zakonodavstvom u posebnim statističkim područjima, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju oblici, struktura i učestalost izvješća o kvaliteti obuhvaćenih sektorskim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 27. stavka 2.

3.  Države članice Komisiji (Eurostatu) podnose izvješća o kvaliteti dostavljenih podataka, uključujući dvojbe u vezi s točnošću podataka. Komisija (Eurostat) ocjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka na temelju odgovarajuće analize te priprema i objavljuje izvješća i komunikacije o kvaliteti europske statistike.

▼M1

4.  U interesu transparentnosti Komisija (Eurostat), kada je to primjereno,i objavljuje svoju ocjenu kvalitete nacionalnih doprinosa europskoj statistici.

5.  Ako su sektorskim zakonodavstvom predviđene kazne u slučajevima kada države članice pogrešno prikazuju statističke podatke, Komisija može u skladu s Ugovorima i takvim sektorskim zakonodavstvom pokrenuti i provoditi istrage kada je potrebno, uključujući, kada je to primjereno, inspekcije na licu mjesta kako bi se utvrdilo je li pogrešno prikazivanje bilo ozbiljno i namjerno ili iz krajnje nepažnje.

▼BPOGLAVLJE III.

PROIZVODNJA EUROPSKIH STATISTIKA

Članak 13.

Europski statistički program

▼M1

1.  Europski statistički program predviđa okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, kojim se utvrđuju glavna područja i ciljevi aktivnosti planiranih za razdoblje koje odgovara razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira. Njega donose Europski parlament i Vijeće. U ocjeni njegova učinka i isplativosti sudjeluju neovisni stručnjaci.

▼B

2.  Europski statistički program utvrđuje prioritete vezane uz potrebe za informacijama u svrhu provođenja aktivnosti Zajednice. Te se potrebe ocjenjuju u odnosu na sredstva koja su na razini Zajednice i na nacionalnoj razini potrebna za osiguravanje zahtijevanih statistika te također u odnosu na opterećenje odgovora i s tim povezane troškove za davatelje podataka.

3.  Komisija uvodi inicijative čiji je cilj postaviti prioritete i smanjiti opterećenje odgovora za cjelokupan Europski statistički program ili njegov dio.

4.  Komisija Odboru za ESS daje nacrt europskog statističkog programa na prethodno razmatranje.

5.  Za svaki europski statistički program Komisija nakon savjetovanja s Odborom za ESS daje privremeno izvješće o napretku i konačno izvješće o ocjeni i šalje ih Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 14.

Provedba europskog statističkog programa

1.  Europski statistički program provodi se u obliku pojedinačnih statističkih mjera o kojima odlučuju:

(a) Europski parlament i Vijeće;

(b) Komisija, u posebnim i propisno opravdanim slučajevima, pogotovo za zadovoljavanje neočekivanih potreba, u skladu s odredbama iz stavka 2.; ili

(c) nacionalni statistički uredi ili druga statistička tijela putem sporazuma s Komisijom (Eurostatom), u okviru svojih područja odgovornosti. Takav sporazum mora biti u pisanom obliku.

▼M1

2.  Komisija može putem provedbenih akata odlučiti o privremenom izravnom statističkom djelovanju pod uvjetom da:

(a) djelovanje ne predviđa prikupljanje podataka kojima se obuhvaća više od tri referentne godine;

(b) podaci su već dostupni ili im se može pristupiti unutar NSU-a ili drugog nadležnog nacionalnog tijela ili se mogu direktno dobiti koristeći odgovarajuće uzorke za promatranje statističke populacije na razini Unije uz primjerenu koordinaciju s NSU-ovima i drugim nacionalnim tijelima; i

(c) Unija daje financijski doprinos NSU-ovima i drugim nacionalnim tijelima kako bi se pokrili njihovi dodatni troškovi, u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća ( 22 ).

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 27. stavka 2.

▼B

3.  Pri predlaganju mjere iz stavka 1. točaka (a) i (b) Komisija daje informacije o:

(a) razlozima koji opravdavaju mjeru, posebno s obzirom na ciljeve predmetne politike Zajednice;

(b) ciljevima i očekivanim rezultatima mjere;

(c) analizi isplativosti, uključujući ocjenu troškova za davatelje podataka i troškova proizvodnje; i

(d) načinima na kojima se provodi mjera, uključujući njezino trajanje i ulogu Komisije i država članica.

Članak 15.

Mreža suradnje

U okviru pojedinih statističkih mjera, ako je moguće, unutar ESS-a kroz mreže suradnje treba razviti sinergije razmjenom stručnog znanja i rezultata ili promicanjem specijalizacije za posebne zadaće. U tu se svrhu razvija prikladna financijska struktura.

Rezultati tih mjera, kao što su zajedničke strukture, alati, procesi i metode na raspolaganju su cijelom ESS-u. Odbor za ESS provjerava inicijative za stvaranje mreža suradnje kao i rezultate.

Članak 16.

Europski pristup statistikama

1.  U posebnim i propisno opravdanim slučajevima i u okviru europskog statističkog programa cilj europskog pristupa statistikama je:

(a) povećati raspoloživost statističkih agregata na europskoj razini i poboljšati pravovremenost europskih statistika;

(b) smanjiti opterećenja za davatelje podataka, nacionalne statističke urede i druga nacionalna tijela na temelju analize isplativosti.

2.  Slučajevi gdje je europski pristup statistikama relevantan uključuju:

(a) proizvodnju europskih statistika primjenom:

i. neobjavljenih nacionalnih priloga ili nacionalnih priloga iz podskupa država članica;

ii. posebno oblikovanih statističkih istraživanja;

iii. djelomičnih informacija na temelju modeliranih procjena;

(b) diseminaciju statističkih agregata na europskoj razini primjenom posebnih tehnika za zaštitu statističkih podataka od otkrivanja bez narušavanja nacionalnih odredaba o diseminaciji.

3.  Mjere za provedbu europskog pristupa statistikama provode se uz puno sudjelovanje država članica. Mjere za provedbu europskog pristupa statistikama utvrđuju se u obliku posebnih statističkih mjera iz članka 14. stavka 1.

4.  Prema potrebi se u suradnji s državama članicama uspostavlja koordinirana politika objavljivanja i revizije.

▼M1

Članak 17.

Godišnji program rada

Komisija Odboru za ESS dostavlja svoj godišnji program rada do 30. travnja za sljedeću godinu.

U pripremi programa rada Komisija osigurava učinkovito određivanje prioriteta, uključujući preispitivanje, izvješćivanje o statističkim prioritetima i dodjeljivanje financijskih sredstava. Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir napomene Odbora za ESS. Svaki godišnji program rada zasniva se na europskom statističkom programu i sadrži posebno:

(a) djelovanja koja su po mišljenju Komisije prioritetna, pri čemu se uzimaju u obzir potrebe politike Unije, nacionalna financijska ograničenja i financijska ograničenja Unije kao i opterećenje davanja podataka;

(b) inicijative u vezi s preispitivanjem prioriteta, što uključuje negativne prioritete, i smanjenjem opterećenja za davatelje podataka kao i za one koji izrađuju statistiku; i

(c) postupke i sve pravne instrumente koje je Komisija predvidjela za provedbu godišnjeg programa rada.

▼M1

Članak 17.a

Pristup, upotreba i integracija administrativnih evidencija

1.  Kako bi se smanjilo opterećenje davatelja podataka, NSU-ovi, druga nacionalna tijela navedena u članku 4. i Komisija (Eurostat) imaju pravo pristupa i upotrebe, odmah i bez naknade, svih administrativnih evidencija te pravo integracije tih administrativnih evidencija sa statistikom, u mjeri koja je potrebna za razvoj, proizvodnju i diseminaciju europske statistike, koja je utvrđena u Europskom statističkom programu u skladu s člankom 1.

2.  Savjetuje se s NSU-ovima i Komisijom (Eurostat) te ih se uključuje u početno osmišljavanje, kasniji razvoj i ukidanje administrativnih evidencija koje pripremaju i održavaju druga tijela, čime se olakšava daljnja upotreba tih evidencija u svrhu izrade europske statistike. Uključuje ih se u aktivnosti standardizacije koje se odnose na administrativne evidencije koje su relevantne za izradu europske statistike.

3.  Pristup i sudjelovanje NSU-ova, drugih nacionalnih tijela i Komisije (Eurostata) na temelju stavaka 1. i 2. ograničeni su na administrativne evidencije unutar njihovog vlastitog sustava javne uprave.

4.  Administrativnim evidencijama koje njihovi vlasnici ustupaju NSU-ovima, drugim nacionalnim tijelima i Komisiji (Eurostatu) kako bi se njima koristili za izradu europske statistike prilažu se relevantni metapodaci.

5.  NSU-ovi i vlasnici administrativnih evidencija uspostavljaju potrebne mehanizme suradnje.

▼BPOGLAVLJE IV.

DISEMINACIJA EUROPSKIH STATISTIKA

Članak 18.

Mjere u području diseminacije

1.  Diseminacija europskih statistika provodi se potpuno u skladu sa statističkim načelima iz članka 2. stavka 1., posebno u odnosu na zaštitu povjerljivosti statističkih podatka i osiguravanje jednakog pristupa koji zahtijeva načelo nepristranosti.

2.  Diseminaciju europskih statistika provode Komisija (Eurostat), nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela u okviru svojih odgovornosti.

3.  Države članice i Komisija u okviru svojih odgovornosti pružaju potrebnu podršku kako bi se svim korisnicima osigurao jednaki pristup europskim statistikama.

Članak 19.

Datoteke za javnu uporabu

Podaci o pojedinim statističkim jedinicama mogu se diseminirati u obliku datoteke za javnu uporabu koja se sastoji od anonimiziranih zapisa koji su pripremljeni na takav način da statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno ni neizravno, uzimajući u obzir sva relevantna sredstva koja bi treća strana mogla razumno koristiti za njezinu identifikaciju.

Ako se podaci dostavljaju Komisiji (Eurostatu), potrebno je izričito odobrenje nacionalnog statističkog ureda ili drugog nacionalnog tijela koje je dalo podatke.POGLAVLJE V.

STATISTIČKA POVJERLJIVOST

Članak 20.

Zaštita povjerljivih podataka

1.  Sljedeća pravila i mjere primjenjuju se s ciljem osiguravanja uporabe povjerljivih podataka isključivo u statističke svrhe te sprečavanja njihovog nezakonitog otkrivanja.

2.  Povjerljive podatke koji su dobiveni isključivo za proizvodnju europskih statistika nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela te Komisija (Eurostat) koriste isključivo u statističke svrhe, osim ako je statistička jedinica dala nedvosmislen pristanak za uporabu podataka u druge svrhe.

3.  Nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela te Komisija (Eurostat) mogu diseminirati statističke rezultate koji omogućuju identifikaciju statističke jedinice u sljedećim iznimnim slučajevima:

(a) ako su posebni uvjeti i načini utvrđeni aktom Europskog parlamenta i Vijeća u skladu s člankom 251. Ugovora i ako se statistički rezultati izmjenjuju na zahtjev statističke jedinice na takav način da njihova diseminacija ne dovodi u pitanje statističku povjerljivost; ili

(b) ako se statistička jedinica nedvosmisleno složi s otkrivanjem podataka.

4.  Nacionalni statistički uredi i druga nacionalna tijela te Komisija (Eurostat) u okviru svojih odgovornosti poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere s ciljem osiguravanja fizičke i logičke zaštite povjerljivih podataka (kontrola otkrivanja u statističke svrhe).

▼M1

NSU-ovi, druga nacionalna tijela i Komisija (Eurostat) poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurali usklađenost načela i smjernica s obzirom na fizičku i logičku zaštitu povjerljivih podataka. Komisija osigurava takvu usklađenost putem provedbenih akata, bez dopunjavanja ove Uredbe. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 27. stavka 2.

▼B

5.  Dužnosnici i ostalo osoblje nacionalnih statističkih ureda i drugih nacionalnih tijela koji imaju pristup povjerljivim podacima podliježu obvezi poštovanja takve povjerljivosti čak i nakon prestanka njihovih dužnosti.

Članak 21.

Dostava povjerljivih podataka

1.  Dostava povjerljivih podataka od tijela ESS-a iz članka 4. koje je prikupilo podatke do drugog tijela ESS-a može se odvijati pod uvjetom da je ta dostava potrebna za učinkovit razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika ili za povećanje kvalitete europskih statistika.

2.  Dostava povjerljivih podataka između tijela ESS-a koje je prikupilo podatke i članice ESSB-a može se odvijati pod uvjetom da je ta dostava potrebna za učinkoviti razvoj, proizvodnju i diseminaciju europskih statistika ili za povećanje kvalitete europskih statistika u okviru odgovornosti ESS-a i ESSB-a te da je ta potreba opravdana.

3.  Svaku daljnju dostavu nakon prve dostave izričito odobrava tijelo koje je prikupilo podatke.

4.  Nacionalna pravila o statističkoj povjerljivosti ne sprečavaju dostavu povjerljivih podataka iz stavaka 1. i 2. ako je dostava takvih podataka predviđena aktom Europskog parlamenta i Vijeća u skladu s člankom 251. Ugovora.

5.  Povjerljivi podaci koji se dostavljaju u skladu s ovim člankom koriste se isključivo u statističke svrhe i dostupni su samo osoblju koje, unutar svojeg posebnog područja rada, radi u području statističkih aktivnosti.

6.  Odredbe o statističkoj povjerljivosti predviđene ovom Uredbom primjenjuju se na sve povjerljive podatke koji se dostavljaju unutar ESS-a i između ESS-a i ESSB-a.

Članak 22.

Zaštita povjerljivih podataka u Komisiji (Eurostatu)

1.  Povjerljivi podaci, uz izuzetke utvrđene u stavku 2., dostupni su samo dužnosnicima Komisije (Eurostata) u okviru njihovih posebnih područja rada.

2.  Komisija (Eurostat) u iznimnim slučajevima može dopustiti pristup povjerljivim podacima drugom osoblju Komisije (Eurostata) i drugim fizičkim osobama koje za Komisiju (Eurostat) rade na temelju ugovora u okviru njihovih posebnih područja rada.

3.  Osobe koje imaju pristup povjerljivim podacima te podatke koriste isključivo u statističke svrhe. Oni podliježu ovom ograničenju čak i nakon prestanka njihovih dužnosti.

Članak 23.

Pristup povjerljivim podacima u znanstvene svrhe

Komisija (Eurostat) ili nacionalni statistički uredi ili druga nacionalna tijela u okviru svojih odgovornosti mogu znanstvenicima koji provode statističke analize u znanstvene svrhe dati pristup povjerljivim podacima koji omogućavaju samo neizravnu identifikaciju statističkih jedinica. Ako se podaci dostavljaju Komisiji (Eurostatu), potrebno je odobrenje nacionalnog statističkog ureda ili drugog nacionalnog tijela koje je dalo podatke.

▼M1

Komisija provedbenim aktima utvrđuje mehanizme, pravila i uvjete za pristup na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 27. stavka 2.

▼M1 —————

▼B

Članak 25.

Podaci iz javnih izvora

Podaci dobiveni iz izvora koji su zakonito na raspolaganju javnosti i koji ostaju na raspolaganju javnosti prema nacionalnom zakonodavstvu ne smatraju se povjerljivima za potrebe diseminacije statistika dobivenih iz tih podataka.

▼M1

Članak 26.

Kršenje statističke povjerljivosti

Države članice i Komisija poduzimaju primjerene mjere za sprečavanje i kažnjavanje kršenja statističke povjerljivosti. Predviđene sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

▼BPOGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

▼M1

Članak 27.

Odborski postupak

1.  Komisiji pomaže Odbor za ESS. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 23 ).

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

▼B

Članak 28.

Stavljanje izvan snage

1.  Uredba (EZ, Euratom) br. 1101/2008 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Upućivanja na Odbor za statističku povjerljivost koji je uspostavljen na temelju Uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na Odbor za ESS koji je uspostavljen na temelju članka 7. ove Uredbe.

2.  Uredba (EZ) br. 322/97 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

3.  Odluka 89/382/EEZ stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Odbor za statistički program smatraju se upućivanjima na Odbor za ESS koji je uspostavljen na temelju članka 7. ove Uredbe.

Članak 29.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) SL C 291, 5.12.2007., str. 1.

( 2 ) SL C 308, 3.12.2008., str. 1.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 19. studenoga 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 19. veljače 2009.

( 4 ) SL L 357, 31.12.2002., str. 1.

( 5 ) SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

( 6 ) SL L 1, 3.1.1994., str. 3.

( 7 ) SL L 90, 28.3.2006., str. 2.

( 8 ) SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

( 9 ) SL L 332, 30.11.2006., str. 21.

( 10 ) SL C 364, 18.12.2000., str. 1.

( 11 ) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

( 12 ) SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

( 13 ) SL L 41, 14.2.2003., str. 26.

( 14 ) SL L 264, 25.9.2006., str. 13.

( 15 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 16 ) SL L 304, 14.11.2008., str. 70.

( 17 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

( 18 ) SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

( 19 ) SL L 133, 18.5.2002., str. 7.

( 20 ) SL L 156, 30.4.2004., str. 1. ispravljeno u SL L 202, 7.6.2004., str. 1.

( 21 ) Odluka br. 235/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o uspostavljanju Europskog savjetodavnog odbora za upravljanje statističkim podacima (SL L 73, 15.3.2008., str. 17.).

( 22 ) Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1.).

( 23 ) Uredba (EU) 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Top