EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0029-20200308

Consolidated text: Uredba Komisije (EZ) br. 29/2009 od 16. siječnja 2009. o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/29/2020-03-08

02009R0029 — HR — 08.03.2020 — 004.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 29/2009

od 16. siječnja 2009.

o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo

(Tekst značajan za EGP)

( L 013 17.1.2009, 3)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 441/2014 оd 30. travnja 2014.

  L 130

37

1.5.2014

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/310 оd 26. veljače 2015.

  L 56

30

27.2.2015

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1170 оd 8. srpnja 2019.

  L 183

6

9.7.2019

►M4

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/208 оd 14. veljače 2020.

  L 43

72

17.2.2020
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 29/2009

od 16. siječnja 2009.

o utvrđivanju zahtjeva u vezi s uslugama podatkovnih veza za jedinstveno europsko nebo

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za usklađeno uvođenje usluga podatkovnih veza na temelju podatkovnih komunikacija zrak-zemlja od točke do točke, kako je definirano u članku 2. stavku 5.

2.  Ova se Uredba primjenjuje na:

(a) 

sustave za obradu podataka o letu, njihove elemente i s njima povezane postupke te na sustave korisničkog sučelja, njihove elemente i s njima povezane postupke koje upotrebljavaju jedinice kontrole zračnog prometa pri pružanju usluga u općem zračnom prometu;

(b) 

elemente korisničkog sučelja u zrakoplovu i s njima povezane postupke;

(c) 

komunikacijske sustave zrak-zemlja, njihove elemente i s njima povezane postupke.

▼M2

3.  Ova se Uredba primjenjuje na sve letove koji prometuju kao opći zračni promet u skladu s pravilima za instrumentalno letenje u zračnom prostoru iznad FL 285 kako je definirano u dijelovima A i B Priloga I.

▼B

4.  Ova se Uredba primjenjuje na pružatelje operativnih usluga u zračnom prometu (dalje u tekstu pružatelji ATS-a) koji pružaju usluge u općem zračnom prometu unutar zračnog prostora iz stavka 3. i u skladu s odgovarajućim datumima primjene.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 549/2004.

Primjenjuju se također i sljedeće definicije:

1. 

„usluga podatkovne veze” znači skup povezanih transakcija upravljanja zračnim prometom, koje podržavaju podatkovne komunikacije zrak-zemlja, koje imaju jasno definiran operativni cilj te započinju i završavaju operativnim događajem;

2. 

„operator” znači osoba, organizacija ili poduzeće koje izvodi ili nudi izvođenje zrakoplovne operacije;

3. 

„jedinica koja pruža operativne usluge u zračnom prometu” (dalje u tekstu jedinica ATS-a) znači jedinica, bilo civilna ili vojna, koja je odgovorna za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu;

4. 

„sporazum o razini pružanja usluge” znači dio ugovora o usluzi između organizacija, kojim se dogovara određena razina pružanja usluge, posebno u vezi s kvalitetom i učinkovitošću usluge podatkovnih komunikacija;

5. 

„podatkovna komunikacija zrak-zemlja od točke do točke” znači dvosmjerna komunikacija između zrakoplova i subjekta komunikacije na zemlji, koja se oslanja na skup raspodijeljenih funkcija, kako bi se postiglo sljedeće:

(a) 

prijenos i prijem paketa bitova uzlaznih i silaznih veza („uplink and downlink bit frames”) putem pokretne podatkovne veze između komunikacijskih sustava na zemlji i u zrakoplovu;

(b) 

prijenos i prijem podatkovnih jedinica između sustava na zemlji i sustava u zrakoplovu koji sadrže aplikacije zrak-zemlja sa:

i. 

prijenosom podatkovnih jedinica zemaljskim komunikacijskim putovima i pokretnim podatkovnim vezama;

ii. 

kooperativnim mehanizmima oba krajnja korisnika za prijenos podatkovnih jedinica;

6. 

„državni zrakoplov” znači bilo koji zrakoplov koji se koristi za vojsku, carinu i policiju;

7. 

„državni zrakoplov namijenjen za prijevoz” znači državni zrakoplov s nepokretnim krilima projektiran za prijevoz osoba i/ili tereta;

8. 

„aplikacija zrak-zemlja” znači skup kooperativnih funkcija zrak-zemlja koji služi za podršku operativnih usluga u zračnom prometu;

9. 

„komunikacija između krajnjih korisnika” znači prijenos informacija između ravnopravnih aplikacija zrak-zemlja;

10. 

„komunikacija zrak-zemlja” znači dvosmjerna komunikacija između komunikacijskih sustava u zrakoplovu i na zemlji;

11. 

„politika sigurnosti” znači skup ciljeva, pravila ponašanja za korisnike i administratore te zahtjeva u odnosu na konfiguraciju sustava i upravljanje sustavom koji su zajedno osmišljeni za zaštitu sustava i komunikacijskih resursa uključenih u pružanje usluga podatkovne veze od djela nezakonitog ometanja;

12. 

„podaci o adresi” znači podaci koji se odnose na adresu sustava ili mreže nekog subjekta koji sudjeluje u podatkovnoj komunikaciji zrak-zemlja i koje omogućavaju nedvosmisleno utvrđivanje lokacije subjekta;

13. 

„integrirani sustav za obradu početnog plana leta” (dalje u tekstu IFPS) znači sustav unutar mreže upravljanja europskim zračnim prometom, putem kojeg se unutar zračnog prostora obuhvaćenog ovom Uredbom osigurava centralizirana služba za obradu i prosljeđivanje planova leta, koja se bavi primanjem, vrednovanjem i prosljeđivanjem planova leta;

14. 

„neoperativan” u odnosu na uređaj u zrakoplovu znači da uređaj ne ispunjava svoju svrhu ili ne funkcionira dosljedno unutar svojih operativnih granica ili granica dopuštenih odstupanja.

Članak 3.

Usluge podatkovne veze

1.  Pružatelji ATS-a moraju osigurati da jedinice ATS-a koje pružaju operativne usluge u zračnom prometu unutar zračnog prostora iz članka 1. stavka 3. imaju mogućnost osiguravanja i korištenja usluga podatkovne veze definiranih u Prilogu II.

▼M2

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 3., operatori moraju osigurati da zrakoplovi koji obavljaju letove iz članka 1. stavka 3. mogu koristiti usluge podatkovnih veza kako je definirano u Prilogu II. počevši od 5. veljače 2020.

▼M3

3.  Stavak 2. ne primjenjuje se na:

(a) 

zrakoplove čija je svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana prije 1. siječnja 1995.;

(b) 

zrakoplove čija je svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana prije 31. prosinca 2003. i koji će do 31. prosinca 2022. prestati prometovati u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3.;

(c) 

zrakoplove čija je svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana prije 1. siječnja 2018. i koji su prije tog datuma opremljeni opremom za podatkovne veze koja ispunjava zahtjeve jednog od dokumenata Eurocaea navedenih u točki 10. Priloga III.;

(d) 

zrakoplove s certificiranim maksimalnim brojem sjedala za 19 putnika ili manje i čija je najveća certificirana masa pri uzlijetanju 45 359  kg (100 000  lb) ili manja te za koje je svjedodžba o plovidbenosti prvi put izdana prije 5. veljače 2020.;

(e) 

državne zrakoplove;

(f) 

zrakoplove koji lete u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3. u svrhe ispitivanja, isporuke ili održavanja, ili zrakoplove na kojima su sastavni dijelovi podatkovne veze privremeno neoperativni u uvjetima navedenima u odgovarajućem popisu minimalne opreme propisane točkom 1. Priloga III.

▼M2

4.  Države članice koje odluče opremiti nove državne zrakoplove namijenjene za prijevoz koji se puštaju u uporabu nakon 1. siječnja 2019. opremom kojom je moguće uspostaviti podatkovnu vezu koja se temelji na standardima koji nisu specifični za vojne operativne zahtjeve, moraju osigurati da ti zrakoplovi imaju sposobnost korištenja usluga podatkovne veze kako je određeno u Prilogu II.

▼B

Članak 4.

Povezani postupci

Pružatelji ATS-a koji pružaju operativne usluge u zračnom prometu i operatori koji koriste operativne usluge u zračnom prometu podržane uslugama podatkovnih veza definiranih u Prilogu II., moraju primjenjivati zajedničke standardne postupke koji su u skladu s odgovarajućim odredbama Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (dalje u tekstu ICAO) za:

1. 

uspostavljanje podatkovnih komunikacija između kontrolora i pilota (dalje u tekstu CPDLC);

2. 

razmjenu operativnih CPDLC poruka;

3. 

prijenos CPDLC-a;

4. 

privremeni prekid upotrebe CPDLC zahtjeva pilota;

5. 

kvar i gašenje CPDLC-a;

6. 

predavanje planova leta u vezi s informacijama koje se odnose na mogućnost podatkovne veze.

Članak 5.

Obveze pružatelja ATS-a za podatkovne komunikacije

1.  Pružatelji ATS-a osiguravaju da zemaljski sustavi iz članka 1. stavka 2. i njihovi sastavni dijelovi podržavaju aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

2.  Pružatelji ATS-a osiguravaju da zemaljski sustavi iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi primjenjuju komunikacije između krajnjih korisnika u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga IV. za razmjenu podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

3.  Pružatelji ATS-a koji se za razmjene podataka sa zrakoplovom, koje su potrebne za aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III., oslanjaju na druge organizacije za pružanje komunikacijskih usluga, osiguravaju da se te usluge pružaju u skladu s uvjetima iz sporazuma o razini pružanja usluge, uključujući posebno:

(a) 

opis komunikacijskih usluga u skladu sa zahtjevima za usluge podatkovnih veza koji su definirani u Prilogu II.;

(b) 

opis upotrebljavane politike sigurnosti za osiguravanje razmjena podataka aplikacija zrak-zemlja definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.;

(c) 

odgovarajuće materijale koji se moraju dostaviti radi praćenja kvalitete usluga i učinkovitosti komunikacijskih usluga.

4.  Pružatelji ATS-a uspostavljaju odgovarajuće dogovore kojima se osigurava da se razmjena podataka može uspostaviti sa svim zrakoplovima koji lete u zračnom prostoru pod njihovom nadležnošću i koji imaju mogućnost podatkovne veze u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, uz uvažavanje mogućih ograničenja u vezi s pokrivenošću koja je svojstvena upotrijebljenoj komunikacijskoj tehnologiji.

5.  Pružatelji ATS-a u svojim sustavima za obradu podataka o letu vode dnevnik o prosljeđivanju i obavješćivanju sljedećeg nadležnog tijela između jedinica ATC-a u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1032/2006 ( 1 ), u vezi sa zahtjevima za automatske sustave za razmjenu podataka o letu koji podržavaju usluge podatkovnih veza.

6.  Pružatelji ATS-a prate kvalitetu komunikacijskih usluga i provjeravaju njihovu sukladnost s razinom performanse koja se zahtijeva za operativne uvjete pod njihovom nadležnošću.

Članak 6.

Obveze operatora za podatkovne komunikacije

1.  Operatori osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u zrakoplovu iz ►M3  članak 3. stavak 2. ◄ podržavaju aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

2.  Operatori osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u zrakoplovu iz ►M3  članak 3. stavak 2. ◄ primjenjuju komunikacije između krajnjih korisnika u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga IV. za razmjenu podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

3.  Operatori osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u zrakoplovu iz ►M3  članak 3. stavak 2. ◄ primjenjuju komunikacije zrak-zemlja u skladu sa zahtjevima iz dijela B ili dijela C Priloga IV. za razmjene podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

4.  Operatori iz stavka 3. uspostavljaju odgovarajuće dogovore kojima se osigurava da se može uspostaviti razmjena podataka između njihovih zrakoplova koji imaju mogućnost podatkovne veze i svih jedinica ATS-a koje mogu kontrolirati letove koje oni obavljaju u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3., uz uvažavanje mogućih ograničenja u vezi s pokrivenošću koja je svojstvena upotrijebljenoj komunikacijskoj tehnologiji.

Članak 7.

Opće obveze država članica za podatkovne komunikacije

1.  Države članice koje su odredile pružatelje ATS-a u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3. osiguravaju da su usluge komunikacija zrak-zemlja koje primjenjuju zahtjeve iz dijela B Priloga IV., na raspolaganju operatorima za zrakoplove koji lete unutar tog zračnog prostora koji je pod njihovom nadležnošću, za razmjene podataka aplikacija zrak-zemlja definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III., uz uvažavanje mogućih ograničenja u vezi s pokrivenošću koja je svojstvena upotrijebljenoj komunikacijskoj tehnologiji.

2.  Države članice osiguravaju da pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i drugi subjekti koji pružaju komunikacijske usluge provode primjerenu politiku sigurnosti u vezi s razmjenom podataka u okviru usluga podatkovnih veza kako je definirano u Prilogu II., posebno primjenom zajedničkih pravila sigurnosti kako bi se zaštitili raspodijeljeni fizički resursi koji podržavaju te razmjene podataka.

3.  Države članice osiguravaju primjenu usklađenih postupaka za upravljanje informacijama o adresi kako bi se nedvosmisleno identificirali komunikacijski sustavi zrak-zemlja koji podržavaju razmjene podataka aplikacija zrak-zemlja definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

Članak 8.

Podatkovna komunikacija za državne zrakoplove namijenjene prijevozu

1.  Države članice osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u državnom zrakoplovu namijenjenom prijevozu iz ►M3  članak 3. stavak 4. ◄ podržavaju aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

2.  Države članice osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u državnom zrakoplovu namijenjenom prijevozu iz ►M3  članak 3. stavak 4. ◄ primjenjuju komunikacije između krajnjih korisnika u skladu sa zahtjevima iz dijela A Priloga IV. za razmjenu podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

3.  Države članice osiguravaju da sustavi u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točke (c) i njihovi sastavni dijelovi ugrađeni u državnom zrakoplovu namijenjenom prijevozu iz ►M3  članak 3. stavak 4. ◄ primjenjuju komunikacije zrak-zemlja u skladu sa zahtjevima iz dijela B ili dijela C Priloga IV. za razmjene podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III.

Članak 9.

Obveze pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i drugih subjekata za podatkovne komunikacije

Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i drugi subjekti koji pružaju komunikacijske usluge za razmjene podataka aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III., osiguravaju da zemaljski sustavi iz članka 1. stavka 2. točke (c) primjenjuju komunikacije zrak-zemlja u skladu sa zahtjevima iz dijela B ili dijela C Priloga IV.

Članak 10.

Sigurnosni zahtjevi

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da svim promjenama postojećih sustava iz članka 1. stavka 2. ili uvođenju novih sustava prethodi procjena sigurnosti, uključujući utvrđivanje opasnosti, procjenu rizika i postupke za ublažavanje, koju izvode nadležne strane.

Članak 11.

Sukladnost ili prikladnost sastavnih dijelova za upotrebu

Prije izdavanja izjave EZ-a o sukladnosti ili prikladnosti za upotrebu, kako je navedeno u članku 5. Uredbe (EZ) br. 552/2004, proizvođači sastavnih dijelova sustava iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, ili njihovi ovlašteni zastupnici s poslovnim nastanom u Zajednici, procjenjuju sukladnost ili prikladnost za upotrebu sastavnih dijelova u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu V.

Međutim, postupci certifikacije plovidbenosti koji su u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008, kada se primjenjuju na sastavne dijelove u zrakoplovu iz članka 1. stavka 2. točaka (b) i (c) ove Uredbe, smatraju se prihvatljivim postupcima za procjenu sukladnosti tih sustavnih dijelova, ako uključuju dokaz o sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe u vezi s interoperabilnošću, učinkovitošću i sigurnošću.

Članak 12.

Provjera sustava

1.  Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji dokažu ili su dokazali da ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu VI. provode provjeru sustava iz članka 1. stavka 2. točaka (a) i (c) u skladu sa zahtjevima utvrđenim u dijelu A Priloga VII.

2.  Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi koji ne mogu dokazati da ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu VI. sklapaju podugovor s prijavljenim tijelom za provjeru sustava iz članka 1. stavka 2. točaka (a) i (c). Provjera se izvodi u skladu sa zahtjevima utvrđenim u dijelu B. Priloga VII.

Članak 13.

Dodatni zahtjevi

1.  Pružatelji ATS-a osiguravaju da se razmjene podataka zrak-zemlja u okviru aplikacija zrak-zemlja, definiranih u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III., snimaju u skladu sa standardima ICAO-a navedenim u točkama 6., 7. i 8. Priloga III. ako se oslanjaju na zemaljski uređaj za snimanje podatkovnih komunikacija.

2.  Dokument Eurocaea naveden u točki 9. Priloga III. smatra se dostatnim načinom dokazivanja sukladnosti sa zahtjevima za snimanje razmjene podataka zrak-zemlja iz stavka 1., navedenim u standardima ICAO-a iz točaka 6., 7. i 8. Priloga III.

3.  Pružatelji ATS-a:

(a) 

razvijaju i održavaju operativne priručnike koji sadrže potrebne upute i informacije koje odgovarajućem osoblju omogućavaju primjenu ove Uredbe;

(b) 

osiguravaju da su priručnici iz točke (a) dostupni i ažurni te da njihovo ažuriranje i razdjeljivanje podliježe primjerenom upravljanju kvalitetom i konfiguracijom dokumentacije;

(c) 

osiguravaju da su metode rada i operativni postupci u skladu s ovom Uredbom.

4.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da centralizirana služba za obradu i prosljeđivanje planova leta:

(a) 

razvija i održava operativne priručnike koji sadrže potrebne upute i informacije koje odgovarajućem osoblju omogućavaju primjenu ove Uredbe;

(b) 

osiguravaju da su priručnici iz točke (a) dostupni i ažurni te da njihovo ažuriranje i razdjeljivanje podliježe primjerenom upravljanju kvalitetom i konfiguracijom dokumentacije;

(c) 

osiguravaju da su metode rada i operativni postupci u skladu s ovom Uredbom.

5.  Pružatelji usluga u zračnoj plovidbi osiguravaju da je sve potrebno osoblje dobro upoznato s odgovarajućim odredbama ove Uredbe te da je odgovarajuće osposobljeno za svoje radne funkcije.

6.  Operatori poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurali da je osoblje koje upotrebljava opremu za podatkovnu vezu dobro upoznato s ovom Uredbom i da je odgovarajuće osposobljeno za svoje radne funkcije te da su upute o načinu upotrebe opreme za podatkovnu vezu dostupne u pilotskoj kabini ako je to izvedivo.

7.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da je osoblje koje je uključeno u planiranje leta i koje upravlja IFPS-om dobro upoznato sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi i da je odgovarajuće osposobljeno za svoje radne funkcije.

8.  Države članice osiguravaju da se odgovarajuće informacije o upotrebi usluga podatkovnih veza objavljuju u nacionalnom zborniku zrakoplovnih informacija.

Članak 14.

Izuzeća

1.  Kada radi određenih okolnosti, na temelju mjerila definiranih u stavku 3., zrakoplovi određenih tipova ne mogu ispuniti zahtjeve iz ove Uredbe, dotične države članice dostavljaju Komisiji najkasnije do 31. prosinca 2012. detaljne informacije kojima se opravdava potreba za odobravanje izuzeća za te tipove zrakoplova.

2.  Komisija pregledava zahtjeve za izuzeće iz stavka 1. i nakon savjetovanja s dotičnim strankama donosi odluku u skladu s postupkom iz ►M3  članka 127. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1139 ◄ .

▼M3

3.  Mjerila iz stavka 1. su sljedeća:

(a) 

kombinacije tipova/modela zrakoplova za koje se približava kraj proizvodnog vijeka i koji se proizvode u ograničenom broju; i

(b) 

kombinacije tipova/modela zrakoplova za koje bi troškovi potrebne modernizacije bili neopravdano visoki zbog zastarjelog dizajna.

▼B

Članak 15.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od ►M2  5. veljače 2018. ◄

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

Zračni prostor iz članka 1. stavka 3.

DIO A

Zračni prostor iz prvog stavka članka 1. stavka 3. uključuje zračni prostor iznad FL 285 unutar sljedećih područja letnih informacija (FIR) i gornjih područja letnih informacija (UIR):

— 
Amsterdam FIR;
— 
Wien FIR;
— 
Barcelona UIR;
— 
Brindisi UIR;
— 
Brussels UIR;
— 
Canarias UIR;
— 
France UIR;
— 
Hannover UIR;
— 
Lisboa UIR;
— 
London UIR;
— 
Madrid UIR;
— 
Milano UIR;
— 
Rhein UIR;
— 
Roma UIR;
— 
Scottish UIR;
— 
Shannon UIR.

DIO B

Zračni prostor iz drugog stavka članka 1. stavka 3. uključuje zračni prostor iznad FL 285 definiran u dijelu A i, uz to, sljedeća područja letnih informacija i gornjih područja letnih informacija:

— 
Bratislava FIR;
— 
București FIR;
— 
Budapest FIR;
— 
Kobenhavn FIR;
— 
Ljubljana FIR;
— 
Nicosia FIR;
— 
Praha FIR;
— 
Sofia FIR;
— 
Warszawa FIR;

▼M2

— 
Zagreb FIR,

▼B

— 
Finland UIR la sud de 61°30′;
— 
Hellas UIR;
— 
Malta UIR;
— 
Riga UIR;
— 
Sweden UIR la sud de 61°30′;
— 
Tallinn UIR;
— 
Vilnius UIR.
PRILOG II.

Definicija usluga podatkovnih veza iz članaka 3., 4., 5. i 7. i Priloga IV.

1.    Definicija mogućnosti uspostave podatkovnih komunikacija (DLIC)

Usluga DLIC omogućava razmjenu potrebnih podataka za uspostavu podatkovnih komunikacija između sustava podatkovnih veza na zemlji i u zrakoplovu.

Usluga DLIC je na raspolaganju za podršku:

— 
jednoznačnog povezivanja podataka o letu iz zrakoplova s podacima o planu leta koje upotrebljava jedinica ATS-a,
— 
razmjene podataka o tipu i verziji podržane aplikacije zrak-zemlja,
— 
i dostave informacija o adresi subjekta na kojem se nalazi aplikacija.

Razmjene između podatkovnih sustava na zemlji i u zrakoplovu za izvođenje DLIC usluge, u skladu su s:

— 
operativnim metodama, dijagramima vremenskog slijeda i porukama za započinjanje DLIC-a i kontaktne funkcije DLIC-a navedene u odjeljku 4.1. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
sigurnosnim zahtjevima navedenim u odjeljku 4.2.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
zahtjevima u vezi s performansom navedenim u odjeljku 4.3.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.

2.    Definicija usluge upravljanja komunikacijama ATC-a (ACM)

ACM usluga pruža automatiziranu pomoć letačkim posadama i kontrolorima zračnog prometa za obavljanje prijenosa komunikacija ATC-a (govornih i podatkovnih) koje uključuju:

— 
početnu uspostavu CPDLC-a s jedinicom ATS-a,
— 
prijenos CPDLC-a i govora za let od jedne jedinice ATS-a do sljedeće jedinice ATS-a, ili za uputu za promjenu govornog kanala unutar jedinice ATS-a ili sektora,
— 
uobičajen završetak CPDLC-a s jedinicom ATS-a.

Razmjene između sustava podatkovnih veza na zemlji i u zrakoplovu za izvođenje usluge ACM, u skladu su s:

— 
operativnim metodama i dijagramima vremenskog slijeda navedenim u odjeljcima 5.1.1.1.1. do 5.1.1.1.7. i 5.1.1.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
sigurnosnim zahtjevima navedenim u odjeljku 5.1.2.3. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III., osim zahtjeva koji se odnose na uvjetno odobrenje (downstream clearance),
— 
zahtjevima u vezi s performansom za fazu leta, navedenim u odjeljku 5.1.3.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.

3.    Definicija usluge izdavanja ATC odobrenja i prosljeđivanja informacija (ACL)

ACL usluga pruža letačkim posadama i kontrolorima zračnog prometa mogućnost izvođenja operativnih razmjena koje uključuju:

— 
zahtjeve i izvješća letačkih posada upućene kontrolorima zračnog prometa,
— 
odobrenja, upute i obavijesti koje kontrolori zračnog prometa izdaju letačkim posadama.

Razmjene između sustava podatkovnih veza na zemlji i u zrakoplovu za izvođenje usluge ACL, u skladu su s:

— 
operativnim metodama i dijagramima vremenskog slijeda navedenim u odjeljcima 5.2.1.1.1. do 5.2.1.1.4. i 5.2.1.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
općim podskupom elemenata poruka navedenih u odjeljku 5.2.1.1.5. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III., kako je primjereno za operativno okruženje tijekom letenja,
— 
sigurnosnim zahtjevima navedenim u odjeljku 5.2.2.3. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
zahtjevima u vezi s performansom za fazu leta, navedenim u odjeljku 5.2.3.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.

4.    Definicija usluge provjere mikrofona ATC-a (AMC)

AMC usluga pruža kontrolorima zračnog prometa mogućnost istovremenog slanja upute većem broju zrakoplova opremljenih podatkovnom vezom kako bi letačkim posadama dali uputu da provjere blokira li njihovu opremu za govornu komunikaciju određeni govorni kanal.

Ova se uputa šalje samo onim zrakoplovima koji su podešeni na frekvenciju koja je blokirana.

Razmjene između podatkovnih sustava na zemlji i u zrakoplovu za izvođenje AMC usluge, u skladu su s:

— 
operativnim metodama i dijagramima vremenskog slijeda navedenim u odjeljcima 5.3.1.1.1., 5.3.1.1.2. i 5.3.1.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
sigurnosnim zahtjevima navedenim u odjeljku 5.3.2.3. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.,
— 
zahtjevima u vezi s performansom navedenim u odjeljku 5.3.3.2. dokumenta Eurocaea utvrđenog u točki 11. Priloga III.

▼M3
PRILOG III.

1. Točka ORO.MLR.105 Priloga III. Uredbi Komisije (EU) br. 965/2012 od 5. listopada 2012. o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi s letačkim operacijama ili Prilog 6. ICAO-a – Operacije zrakoplova, dio I. (Međunarodni komercijalni zračni prijevoz – avioni) (11. izdanje, srpanj 2018., s uključenom izmjenom 43.) ili Prilog 6. ICAO-a – Operacije zrakoplova, dio II. (Međunarodno opće zrakoplovstvo – avioni) (Deseto izdanje, srpanj 2018., s uključenom izmjenom 36.).

2. Poglavlje 3. – Zrakoplovna telekomunikacijska mreža, odjeljak 3.5.1.1. „Upravljanje okruženjem” (CM) stavke primjene (a) i (b) Priloga 10. ICAO-a – Zrakoplovne telekomunikacije – svezak III. dio I. (Sustavi digitalne podatkovne komunikacije) (Drugo izdanje – srpanj 2007. s uključenim izmjenama od 70. do 82.).

3. Poglavlje 3. – Zrakoplovna telekomunikacijska mreža, odjeljak 3.5.2.2. „Podatkovne komunikacije između kontrolora i pilota” (CPDLC) stavke primjene (a) i (b) Priloga 10. ICAO-a – Zrakoplovne telekomunikacije – svezak III. dio I. (Sustavi digitalne podatkovne komunikacije) (Drugo izdanje, srpanj 2007. s uključenim izmjenama od 70. do 82.).

4. Poglavlje 3. – Zrakoplovna telekomunikacijska mreža, odjeljci 3.3., 3.4. i 3.6. Priloga 10. ICAO-a – Zrakoplovne telekomunikacije – svezak III. dio I. (Sustavi digitalne podatkovne komunikacije) (Drugo izdanje, srpanj 2007. s uključenim izmjenama od 70. do 82.).

5. Poglavlje 6. – VHF digitalna veza zrak-zemlja (VDL) Priloga 10. ICAO-a – Zrakoplovne telekomunikacije – svezak III. dio I. (Sustavi digitalne podatkovne komunikacije) (Drugo izdanje, srpanj 2007. s uključenom izmjenom 90.).

6. Poglavlje 3. – Opći postupci za međunarodne zrakoplovne telekomunikacijske usluge, odjeljak 3.5.1.5. Priloga 10. ICAO-a – Zrakoplovne telekomunikacije – svezak II. (Komunikacijski postupci uključujući one koje imaju status PANS) (Sedmo izdanje, srpanj 2016. s uključenim izmjenama od 40. do 90.).

7. Poglavlje 2. – Općenito – odjeljak 2.26.3. Priloga 11. ICAO-a – Operativne usluge u zračnom prometu (14. izdanje, srpanj 2016., s uključenom izmjenom 50-A).

8. Poglavlje 6. – Zahtjevi operativnih usluga u zračnom prometu u vezi s komunikacijama – odjeljak 6.1.1.2. Priloga 11. ICAO-a – Operativne usluge u zračnom prometu (14. izdanje, srpanj 2016. s uključenom izmjenom 50-A).

9. Eurocae ED-111, Funkcionalne specifikacije za CNS/ATM snimanje na zemlji, srpanj 2002., uključujući izmjenu 1. (30.7.2003.).

10. Eurocae ED-100 (rujan 2000.) i ED-100A (travanj 2005.), Zahtjevi u vezi s interoperabilnošću za aplikacije ATS-a upotrebom podatkovne komunikacije ARINC 622.

▼M4

11. Eurocae ED-120, Standard zahtjeva u vezi sa sigurnošću i performansama za usluge podatkovnih veza u zračnom prometu u kontinentalnom zračnom prostoru, objavljen u svibnju 2004., uključujući:

a) 

za operatore:

— 
izmjenu 1., objavljenu u travnju 2007., i izmjenu 2., objavljenu u listopadu 2007., ili
— 
izmjenu 1., objavljenu u travnju 2007., izmjenu 2., objavljenu u listopadu 2007., i izmjenu 3., objavljenu u rujnu 2019.;
b) 

za pružatelje ATS-a:

— 
izmjenu 1., objavljenu u travnju 2007., izmjenu 2., objavljenu u listopadu 2007., i izmjenu 3., objavljenu u rujnu 2019.

▼B
PRILOG IV.

Zahtjevi iz članaka 5., 6., 7., 8. i 9.

Dio A:    Zahtjevi za komunikacije između krajnjih korisnika

1. Podatkovne komunikacije između krajnjih korisnika osiguravaju pružanje i upotrebu komunikacijskih usluga u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3., bez diskontinuiteta.

2. Podatkovne komunikacije između krajnjih korisnika podržavaju razmjenu poruka za podršku usluga podatkovnih veza definiranih u Prilogu II., u skladu sa zajedničkim standardnim skupom poruka.

3. Podatkovne komunikacije između krajnjih korisnika podržavaju zajednički standardizirani mehanizam zaštite između krajnjih korisnika kako bi se osigurao integritet primljenih poruka u skladu sa sigurnosnim zahtjevima u vezi s uslugama podatkovnih veza, koji su definirani u Prilogu II.

Dio B:    Zahtjevi za komunikacije zrak-zemlja na temelju ATN-a i VDL-a Mode 2

1. Komunikacije zrak-zemlja projektirane su za podršku komunikacija između krajnjih korisnika i za osiguravanje pružanja i upotrebe komunikacijskih usluga bez diskontinuiteta za aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III. u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3.

2. Komunikacije zrak-zemlja ispunjavaju zahtjeve u vezi sa sigurnošću i učinkovitošću usluga podatkovnih veza, koji su definirani u Prilogu II.

3. Komunikacije zrak-zemlja temelje se na zajedničkoj shemi adresiranja.

4. Odašiljanje i primanje podatkovnih jedinica između sustava na zemlji i sustava u zrakoplovima u kojima se nalaze aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a u točkama 2. i 3. Priloga III., temelje se na komunikacijskim protokolima koji su u skladu sa standardima ICAO-a kojima se definira zrakoplovna telekomunikacijska mreža iz točke 4. Priloga III.

5. Karakteristike komunikacijskih sustava na zemlji i u zrakoplovima te odašiljanje i prijem paketa bitova između komunikacijskih sustava na zemlji i u zrakoplovima, u skladu su sa standardima ICAO-a kojima se definira vrlo visokofrekventna digitalna veza, VDL Mode 2, iz točke 5. Priloga III.

Dio C:    Zahtjevi za komunikacije zrak-zemlja na temelju drugih komunikacijskih protokola

1. Komunikacije zrak-zemlja projektirane su za podršku komunikacija između krajnjih korisnika i za osiguravanje pružanja i upotrebe komunikacijskih usluga bez diskontinuiteta za aplikacije zrak-zemlja definirane u standardima ICAO-a navedenim u točkama 2. i 3. Priloga III. u zračnom prostoru iz članka 1. stavka 3.

2. Komunikacije zrak-zemlja ispunjavaju zahtjeve u vezi sa sigurnošću i učinkovitošću usluga podatkovnih veza, koji su definirani u Prilogu II.

3. Komunikacije zrak-zemlja temelje se na zajedničkoj shemi adresiranja.

4. Odašiljanje i primanje paketa bitova između komunikacijskih sustava na zemlji i u zrakoplovima temelje se na komunikacijskim protokolima koji su u skladu s uvjetima navedenim u dijelu D.

Dio D:    Uvjeti iz dijela C

1. Komunikacijski protokoli podržavaju komunikacije između krajnjih korisnika.

2. Komunikacijski protokoli se moraju podvrgnuti analizi sigurnosti kako bi se dokazala sukladnost sa zahtjevima u vezi sa sigurnošću i performansom usluga podatkovnih veza, koji su opisani u Prilogu II.

3. Komunikacijski protokoli moraju podržavati dvosmjerne komunikacije od točke do točke upotrebom onih dijelova radiofrekvencijskog spektra koje je ICAO odredio kao primjerene za podatkovne komunikacije zrak zemlja za podršku operativnih usluga u zračnom prometu.

4. Komunikacijski protokoli moraju uključivati mehanizam za upravljanje pokretnim vezama između radiopostaja na zemlji i u zrakoplovima, na transparentan način.

5. Komunikacijski protokoli se moraju specificirati i vrednovati u odnosu na propise o plovidbenosti i propise o operativnim dozvolama, koji se odnose na komunikacijsku opremu zrakoplova.

6. Komunikacijski sustavi koji podržavaju te protokole ne smiju imati štetne učinke na instalacije na zemlji i u zrakoplovima koji podržavaju VDL 2.
PRILOG V.

Zahtjevi za procjenu sukladnosti ili prikladnosti za upotrebu sastavnih dijelova iz članka 11.

1. Postupcima provjere se dokazuje sukladnost ili prikladnost za upotrebu sastavnih dijelova pri provedbi usluga podatkovnih veza, komunikacija između krajnjih korisnika i komunikacija zrak-zemlja, u odnosu na valjane zahtjeve ove Uredbe, dok se ti sastavni dijelovi upotrebljavaju u pokusnim uvjetima.

2. Proizvođač upravlja postupcima procjene sukladnosti i posebno:

— 
određuje primjerene pokusne uvjete,
— 
provjerava jesu li u planu ispitivanja opisani sastavni dijelovi u pokusnim uvjetima,
— 
provjerava jesu li planom ispitivanja u potpunosti obuhvaćeni valjani zahtjevi,
— 
osigurava dosljednost i kvalitetu tehničke dokumentacije i plana ispitivanja,
— 
planira organizaciju ispitivanja, osoblje, instalaciju i konfiguraciju pokusne platforme,
— 
obavlja inspekcije i ispitivanja kako je navedeno u planu ispitivanja,
— 
piše izvješće u kojem su prikazani rezultati inspekcija i ispitivanja.

3. Proizvođač osigurava da sastavni dijelovi uključeni u provedbu usluga podatkovnih veza, komunikacija između krajnjih korisnika i komunikacija zrak-zemlja, koji su ugrađeni u pokusne uvjete, ispunjavaju valjane zahtjeve ove Uredbe.

4. Nakon uspješno obavljene provjere sukladnosti ili prikladnosti za upotrebu, proizvođač, na vlastitu odgovornost, sastavlja izjavu EZ-a o sukladnosti ili prikladnosti za upotrebu, navodeći posebno zahtjeve ove Uredbe koje sastavni dijelovi ispunjavaju te s tim povezane uvjete upotrebe u skladu s točkom 3. Priloga III. Uredbe (EZ) br. 552/2004.
PRILOG VI.

Uvjeti iz članka 12.

1. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora uspostaviti metode izvješćivanja unutar organizacije kojima se osigurava i dokazuje nepristranost i neovisnost prosudbe u odnosu na postupke provjere.

2. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da osoblje koje sudjeluje u postupcima provjere obavlja provjere s najvećim mogućim profesionalnim integritetom i najvećom mogućom tehničkom stručnošću te da su slobodni od bilo kakvih pritisaka i poticaja, posebno financijske prirode, koji bi mogli utjecati na prosudbu ili rezultate njihovih provjera, posebno od strane osoba ili skupina osoba na koje rezultati tih provjera utječu.

3. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da osoblje koje sudjeluje u postupcima provjere ima pristup opremi koja im omogućava ispravno obavljanje potrebnih provjera.

4. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da je osoblje koje sudjeluje u postupcima provjere dobro tehnički i profesionalno osposobljeno te da ima zadovoljavajuće znanje o zahtjevima provjere koju moraju provesti, odgovarajuće iskustvo na takvim poslovima te sposobnost izrade deklaracija, evidencija i izvješća koji dokazuju da su provjere obavljene.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi mora osigurati da je osoblje koje sudjeluje u postupcima provjere sposobno za nepristrano obavljanje provjera. Novčana naknada ne smije ovisiti o broju izvedenih provjera niti o rezultatima.
PRILOG VII.

Dio A:    Zahtjevi za provjeru sustava iz članka 12., stavka 1.

1. Provjerom sustava iz članka 1. stavka 2. dokazuje se sukladnost ovih sustava s valjanim zahtjevima ove Uredbe u uvjetima ocjenjivanja koji odražavaju operativni okvir ovih sustava.

2. Provjera sustava iz članka 1. stavka 2. izvodi se u skladu s primjerenim i priznatim postupcima ispitivanja.

3. Pokusna pomagala za provjeru sustava iz članka 1. stavka 2. moraju imati odgovarajuću funkcionalnost.

4. Provjerom sustava iz članka 1. stavka 2., dobivaju se elementi tehničke dokumentacije koja se zahtijeva točkom 3. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 552/2004, uključujući sljedeće elemente:

— 
opis provedbe,
— 
izvješće o inspekcijama i ispitivanjima koja su izvedena prije stavljanja sustava u rad.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi upravlja postupcima provjere, i posebno:

— 
određuje primjerene operativne i tehničke uvjete ocjenjivanja, koji odražavaju operativne uvjete,
— 
provjerava opisuje li plan ispitivanja integraciju sustava iz članka 1. stavka 2. u operativne i tehničke uvjete ocjenjivanja,
— 
provjerava obuhvaća li plan ispitivanja u potpunosti zahtjeve ove Uredbe u odnosu na interoperabilnost i učinkovitost,
— 
osigurava dosljednost i kvalitetu tehničke dokumentacije i plana ispitivanja,
— 
planira organizaciju ispitivanja, kadrove, instalaciju i konfiguraciju platforme za ispitivanje,
— 
obavlja inspekcije i ispitivanja, kako je navedeno u planu ispitivanja,
— 
piše izvješće u kojem prikazuje rezultate inspekcija i ispitivanja.

6. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi osigurava da sustavi iz članka 1. stavka 2. upotrijebljeni u operativnim uvjetima ocjenjivanja ispunjavaju valjane zahtjeve ove Uredbe.

7. Nakon uspješno obavljene provjere sukladnosti, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi sastavljaju izjavu EZ-a o provjeri sustava i dostavljaju je nadležnom nacionalnom nadzornom tijelu zajedno s tehničkom dokumentacijom, kako se zahtijeva člankom 6. Uredbe (EZ) br. 552/2004.

Dio B:    Zahtjevi za provjeru sustava iz članka 12. stavka 2.

1. Provjerom sustava iz članka 1. stavka 2. dokazuje se sukladnost ovih sustava s valjanim zahtjevima ove Uredbe u uvjetima ocjenjivanja koji odražavaju operativni okvir ovih sustava.

2. Provjera sustava iz članka 1. stavka 2. izvodi se u skladu s primjerenim i priznatim postupcima ispitivanja.

3. Pomagala za provjeru sustava iz članka 1. stavka 2. moraju imati odgovarajuću funkcionalnost.

4. Provjerom sustava iz članka 1. stavka 2., dobivaju se elementi tehničke dokumentacije koja se zahtijeva točkom 3. Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 552/2004, uključujući sljedeće elemente:

— 
opis provedbe,
— 
izvješće o inspekcijama i ispitivanjima, koja su izvedena prije stavljanja sustava u rad.

5. Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi određuje primjerene operativne i tehničke uvjete ocjenjivanja koji odražavaju operativne uvjete, a postupke provjere obavlja prijavljeno tijelo.

6. Prijavljeno tijelo upravlja postupcima provjere, i posebno:

— 
provjerava opisuje li plan ispitivanja integraciju sustava iz članka 1. stavka 2. u operativne i tehničke uvjete ocjenjivanja,
— 
provjerava obuhvaća li plan ispitivanja u potpunosti zahtjeve ove Uredbe,
— 
osigurava dosljednost i kvalitetu tehničke dokumentacije i plana ispitivanja,
— 
planira organizaciju ispitivanja, kadrove, instalaciju i konfiguraciju platforme za ispitivanje,
— 
obavlja inspekcije i ispitivanja, kako je navedeno u planu ispitivanja,
— 
piše izvješće u kojem prikazuje rezultate inspekcija i ispitivanja.

7. Prijavljeno tijelo osigurava da sustavi iz članka 1. stavka 2. upotrijebljeni u operativnim uvjetima ocjenjivanja ispunjavaju valjane zahtjeve ove Uredbe.

8. Nakon uspješno obavljenih poslova provjere, prijavljeno tijelo sastavlja potvrdu o sukladnosti u odnosu na poslove koje je obavilo.

9. Zatim pružatelj usluga u zračnoj plovidbi sastavlja izjavu EZ-a o provjeri sustava i dostavlja je nacionalnom nadzornom tijelu zajedno s tehničkom dokumentacijom, kako se to zahtijeva člankom 6. Uredbe (EZ) br. 552/2004.( 1 ) SL L 186, 7.7.2006., str. 27.

Top