EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0100-20161006

Consolidated text: Direktiva 2009/100/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o uzajamnom priznavanju svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu plovila unutarnje plovidbe (kodificirana verzija) (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/2016-10-06

02009L0100 — HR — 06.10.2016 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA 2009/100/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o uzajamnom priznavanju svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu plovila unutarnje plovidbe

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)

( L 259 2.10.2009, 8)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA (EU) 2016/1629 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. rujna 2016.

  L 252

118

16.9.2016
▼B

DIREKTIVA 2009/100/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. rujna 2009.

o uzajamnom priznavanju svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu plovila unutarnje plovidbe

(kodificirana verzija)

(Tekst značajan za EGP)▼M1

Članak 1.

Ova Direktiva primjenjuje se na plovila koja se upotrebljavaju za prijevoz tereta unutarnjim plovnim putovima, ukupne nosivosti 20 tona ili više:

(a) kojima je duljina manja od 20 metara; i

(b) kojima je umnožak duljine (L), širine (B) i gaza (T) manji od 100 kubičnih metara.

Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje Pravilnik o pregledima plovila koja plove Rajnom i Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima (ADN).

▼B

Članak 2.

1.  Države članice, u zahtijevanom opsegu, utvrđuju sve potrebne postupke za izdavanje svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu.

Međutim, država članica može izuzeti od ove Direktive plovila koja ne napuštaju unutarnje vodne putove na njezinom području.

2.  Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu izdaje država članica u kojoj je plovilo registrirano ili u kojoj je matična luka plovila ili ako ti uvjeti nisu ispunjeni, država članica u kojoj vlasnik plovila ima domicil. Svaka država članica može zatražiti od druge države članice da izda svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu plovilima kojima upravljaju državljani prve države članice. Države članice mogu prenijeti svoje ovlasti na ovlaštena tijela.

3.  Svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu izdaju se na jednom od službenih jezika institucija Europske unije; one sadrže barem informacije i brojčani sustav naveden u Prilogu I.

Članak 3.

1.  U skladu sa stavcima 3. do 6., svaka država članica za plovidbu svojim nacionalnim vodnim putovima priznaje svjedodžbe o sposobnosti za plovidbu koje je izdala druga država članica u skladu s člankom 2., kao da ih je sama izdala.

2.  Stavak 1. primjenjuje se samo ako je dozvola izdana ili je posljednji put produžena prije najviše pet godina i nije istekla.

Potvrda izdana u skladu s Uredbom o inspekcijskim pregledima plovila po Rajni prihvaća se kao dokaz u smislu stavaka 3. i 5. za cijelo vrijeme njezine valjanosti.

3.  Države članice mogu zahtijevati ispunjavanje tehničkih specifikacija utvrđenih u Uredbi o inspekcijskim pregledima plovila po Rajni. Kao dokaz mogu zahtijevati potvrdu navedenu u drugom podstavku stavka 2.

▼M1

4.  Države članice mogu zahtijevati da plovila koja prevoze opasne tvari, kako je definirano u ADN-u, ispunjavaju zahtjeve utvrđene u tom Sporazumu. Kao dokaz mogu zahtijevati da se predoči odobrenje predviđeno u tom Sporazumu.

▼B

5.  Plovila koja ispunjavaju zahtjeve iz Uredbe o inspekcijskim pregledima plovila po Rajni, mogu ploviti po svim unutarnjim vodnim putovima u Zajednici. Potvrda iz drugog podstavka stavka 2. može se upotrijebiti kao dokaz o ispunjavanju tih zahtjeva.

▼M1

Smatra se da su ispunjeni posebni uvjeti za prijevoz opasnih tvari na svim vodnim putovima Zajednice ako plovila udovoljavaju zahtjevima ADN-a. Odobrenje iz stavka 4. može se upotrijebiti kao dokaz o ispunjavanju tih zahtjeva.

▼B

6.  Države članice mogu za morske plovne putove zahtijevati ispunjavanje dodatnih uvjeta koji su jednaki uvjetima koje zahtijevaju za svoja plovila. Države članice obavješćuju Komisiju o svojim morskim plovnim putovima, čiji popis sastavlja Komisija na temelju informacija koje su joj dostavile države članice.

Članak 4.

1.  Svaka država članica može povući dozvolu za plovidbu koju je izdala.

2.  Svaka država članica može prekinuti plovidbu plovila ako inspekcijskim pregledom utvrdi da stanje plovila predstavlja opasnost za okolinu, dok se nedostaci ne isprave. Ta država članica može isto tako postupiti ako se inspekcijskim pregledom utvrdi da plovilo ili njegova oprema ne ispunjavaju zahtjeve navedene u svjedodžbi o sposobnosti za plovidbu ili u drugim ispravama iz članka 3., ovisno o slučaju.

3.  Država članica koja je prekinula plovidbu plovila ili koja je pokazala namjeru da to učini ako se ne isprave nedostaci o razlozima te odluke ili namjere obavješćuje nadležna tijela države članice u kojoj je izdana svjedodžba o sposobnosti za plovidbu ili druge isprave iz članka 3.

4.  U svim odlukama o prekidu plovidbe plovila u skladu s mjerama donesenima u provedbi ove Direktive moraju se detaljno navesti razlozi na kojima se temelje. O odluci se obavješćuje dotična strana, koja se istodobno obavješćuje i o pravnim lijekovima koja su joj na raspolaganju prema važećem pravu u državama članicama te o rokovima za podnošenje tih pravnih lijekova.

Članak 5.

Ovim se stavlja izvan snage Direktiva 76/135/EEZ, kako je izmijenjena Direktivom navedenom u Prilogu II. dijelu A, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje Direktive iz Priloga II. dijela B u nacionalno pravo.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu III.

Članak 6.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 7.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

MINIMALNI PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI SVJEDODŽBA

(iz članka 2. stavka 3.)

Podaci su podijeljeni u tri kategorije:

obvezni

:

bez posebne oznake

obvezni ako je primjenjivo

:

(x)

korisni ali neobvezni

:

(+)

1. Ime tijela ili ovlaštene ustanove koja izdaje ispravu

2.

 

(a) Naslov isprave

(b) (+) Broj isprave

3. Država koja izdaje ispravu

4. Ime i domicil vlasnika plovila

5. Ime plovila

6. (x) Mjesto i broj upisa

7. (x) Matična luka

8. (+) Vrsta konstrukcije

9. (+) Upotreba

10. Glavne karakteristike:

(a) duljina preko svega u metrima

(b) širina preko svega u metrima

(c) visina ispod vodne linije pri najvećem gazu u metrima

11. (x) Nosivost u tonama ili istisnina u kubičnim metrima pri najvećem gazu

12. (x) Navođenje oznake gaza

13. (x) Najveći dopušteni broj putnika

14. (x) Ukupna snaga pogonskih motora u KS ili kW

15. Najmanje nadvođe u centimetrima

16.

 

(a) Izjava: Navedeno plovilo sposobno je za plovidbu

(b) (x) Pod sljedećim uvjetima

(c) (x) Navođenje ograničenja plovidbe

17.

 

(a) Datum isteka valjanosti

(b) Datum izdavanja

18. Pečat i potpis tijela ili ovlaštene ustanove koja je izdala dozvolu
PRILOG II.

DIO ADirektiva stavljena izvan snage i Direktiva kojom je izmijenjena

(iz članka 5.)

Direktiva Vijeća 76/135/EEZ

(SL L 21, 29.1.1976., str. 10.)

Direktiva Vijeća 78/1016/EEZ

(SL L 349, 13.12.1978., str. 31.)

DIO BRokovi za prenošenje u nacionalno pravo

(iz članka 5.)

Direktiva

Rok za prenošenje

76/135/EEZ

19. siječnja 1977.

78/1016/EEZ
PRILOG III.Korelacijska tablica

Direktiva 76/135/EEZ

Ova Direktiva

Članak 1. uvodni tekst i točka (a)

Članak 1. prvi stavak uvodni tekst

Članak 1. točka (b)

Članak 1. prvi stavak točke (a) i (b)

Članak 1. posljednja rečenica

Članak 1. drugi stavak

Članci 2. do 4.

Članci 2. do 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.

Top