EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0451-20190726

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/451/2019-07-26

02008R0451 — HR — 26.07.2019 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 451/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2008.

o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima ( ►C1  CPA ◄ ) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93

(Tekst značajan za EGP)

( L 145 4.6.2008, 65)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1209/2014 оd 29. listopada 2014.

  L 336

1

22.11.2014

►M2

UREDBA (EU) 2019/1243 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019.

  L 198

241

25.7.2019


Koju je ispravio:

►C1

,  L 296, 14.10.2014,  31 (br. 451/2008)
▼B

UREDBA (EZ) br. 451/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. travnja 2008.

o uspostavi nove statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima ( ►C1  CPA ◄ ) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ovom se Uredbom uspostavlja novi zajednički ►C1  CPA ◄ unutar Zajednice kako bi se osigurala relevantnost s obzirom na ekonomsku realnost i usporedivost između nacionalnih, klasifikacija, klasifikacija Zajednice i međunarodnih klasifikacija pa stoga i nacionalnih, statistika, statistika Zajednice i međunarodnih statistika.

2.  Pojam „proizvod” odnosi se na proizvode koji su output iz ekonomskih djelatnosti, bilo robe ili usluge.

3.  Ova se Uredba primjenjuje na uporabu klasifikacije isključivo u statističke svrhe.

Članak 2.

Razine i struktura ►C1  CPA ◄ -a

1.   ►C1  CPA ◄ obuhvaća:

(a) prvu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema abecednoj oznaci (područja);

(b) drugu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema dvoznamenkastoj brojčanoj oznaci (odjeljci);

(c) treću razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema troznamenkastoj brojčanoj oznaci (skupine);

(d) četvrtu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema četveroznamenkastoj brojčanoj oznaci (razredi);

(e) petu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema peteroznamenkastoj brojčanoj oznaci (kategorije); i

(f) šestu razinu, koja obuhvaća stavke obilježene prema šesteroznamenkastoj brojčanoj oznaci (potkategorije).

2.   ►C1  CPA ◄ se utvrđuje u Prilogu.

Članak 3.

Uporaba ►C1  CPA ◄ -a

Komisija koristi ►C1  CPA ◄ za svu statistiku klasificiranu prema proizvodima po djelatnosti.

Članak 4.

Nacionalna klasifikacija proizvoda po ekonomskim djelatnostima

1.  Države članice mogu koristiti ►C1  CPA ◄ za agregiranu ili detaljnu, nacionalnu, specifičnu ili funkcionalnu prilagodbu temeljenu na potkategorijama ►C1  CPA ◄ -a.

2.  Te su klasifikacije s ►C1  CPA ◄ -om povezane u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) klasifikacije koje su više agregiranije od ►C1  CPA ◄ -a obuhvaćaju precizne agregacije potkategorija ►C1  CPA ◄ -a;

(b) klasifikacije koje su detaljnije od ►C1  CPA ◄ -a obuhvaćaju elemente koji su potpuno sadržani u potkategorijama ►C1  CPA ◄ -a.

Klasifikacije izvedene u skladu s ovim stavkom mogu imati različito šifriranje.

3.  Države članice mogu koristiti nacionalnu klasifikaciju proizvoda po ekonomskim djelatnostima izvedenu iz ►C1  CPA ◄ -a. U takvom slučaju Komisiji će proslijediti nacrte kojima se određuje njihova nacionalna klasifikacija. Unutar 3 mjeseca nakon primitka takvog nacrta, Komisija potvrđuje usklađenost predviđenih nacionalnih klasifikacija sa stavkom 2. i informira o tome ostale države članice. Nacionalne klasifikacije država članica u ►C1  CPA ◄ uključuje tablicu korespondencije.

Članak 5.

Aktivnosti Komisije

U suradnji s državama članicama, Komisija osigurava širenje, održavanje i promicanje ►C1  CPA ◄ -a, osobito:

(a) izradom, ažuriranjem i objavljivanjem pojašnjenja u vezi s ►C1  CPA ◄ -om;

(b) sastavljanjem i objavljivanjem smjernica za primjenu ►C1  CPA ◄ -a;

(c) objavljivanjem tabličnih prikaza odnosa između nove i prethodne verzije ►C1  CPA ◄ -a; prethodne i nove verzije ►C1  CPA ◄ -a; te ►C1  CPA ◄ -a i Kombinirane nomenklature (KN) iz Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi ( 1 ); i

(d) radom na poboljšanju usklađenosti s drugim klasifikacijama.

Članak 6.

▼M2

Delegirani i provedbeni akti

▼B

1.  Sljedeće se mjere, namijenjene provedbi i ažuriranju ove Uredbe, usvajaju u skladu s provedbenim postupkom iz članka 7. stavka 2.:

(a) odluke potrebne u slučaju problema koji proizlaze iz primjene ►C1  CPA ◄ -a, uključujući dodijeljivanje proizvoda u određene razrede; i

(b) tehničke mjere koje osiguravaju potpuno koordiniran prijenos iz prethodne verzije ►C1  CPA ◄ -a.

▼M2

2.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 6.a kojima se izmjenjuje Prilog kako bi se uzeo u obzir tehnološki ili ekonomski razvoj ili kako bi ga se uskladilo s drugim ekonomskim i socijalnim klasifikacijama.

Pri izvršavanju te ovlasti Komisija osigurava da se delegiranim aktima ne nametne znatno dodatno opterećenje ili trošak državama članicama ili ispitanicima.

▼B

3.  Potrebno je uzeti u razmatranje princip da korist od ažuriranja ►C1  CPA ◄ -a mora premašiti uložene troškove, kao i princip da dodatni troškovi ostanu unutar razumnih okvira.

▼M2

Članak 6.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima ovim člankom.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 26. srpnja 2019. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. ( 2 ).

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 6. stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

▼B

Članak 7.

Odbor

1.  Komisiji pomaže Odbor za statistički program.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

▼M2 —————

▼B

Članak 8.

Stavljanje izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3696/93

Uredba (EEZ) br. 3696/93 stavlja se izvan snage od 1. siječnja 2008.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 1. siječnja 2008.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1
PRILOGOznaka

Opis proizvoda ili usluga

A

PROIZVODI POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA

01

Biljni i stočarski proizvodi, proizvodi lovstva i usluge povezane s njima

01.1

Jednogodišnji usjevi

01.11

Žitarice (osim riže), mahunarke i uljano sjemenje

01.11.1

Pšenica

01.11.11

Tvrda pšenica

01.11.12

Pšenica, osim tvrde

01.11.2

Kukuruz

01.11.20

Kukuruz

01.11.3

Ječam, raž i zob

01.11.31

Ječam

01.11.32

Raž

01.11.33

Zob

01.11.4

Sirak, proso i ostale žitarice

01.11.41

Sirak

01.11.42

Proso

01.11.43

Tritikale (pšenoraž)

01.11.49

Ostale žitarice

01.11.5

Slama i ljuske

01.11.50

Slama i ljuske

01.11.6

Mahunasto povrće, svježe

01.11.61

Grah, svježi

01.11.62

Grašak, svježi

01.11.69

Ostalo mahunasto povrće, svježe

01.11.7

Mahunasto povrće, suho

01.11.71

Grah, suhi

01.11.72

Bob, suhi

01.11.73

Slanutak, suhi

01.11.74

Leća, suha

01.11.75

Grašak, suhi

01.11.76

Mletački grah (crnookica)

01.11.77

Golublji grašak (kajan), suhi

01.11.79

Ostale mahunarke, suhe, d.n.

01.11.8

Soja i kikiriki

01.11.81

Soja

01.11.82

Kikiriki, neoljušten

01.11.9

Ostalo uljano sjemenje

01.11.91

Laneno sjeme

01.11.92

Sjeme gorušice

01.11.93

Sjeme uljane repice

01.11.94

Sjeme sezama

01.11.95

Sjeme suncokreta

01.11.96

Sjeme ricinusa

01.11.99

Ostalo uljano sjemenje, d.n.

01.12

Riža, neočišćena

01.12.1

Riža, neočišćena

01.12.10

Riža, neočišćena

01.13

Povrće, dinje, korjenasto i gomoljasto povrće

01.13.1

Povrće, lisnato i stabljičasto

01.13.11

Šparoge

01.13.12

Kupus

01.13.13

Cvjetača i brokula

01.13.14

Salata

01.13.15

Radič

01.13.16

Špinat

01.13.17

Artičoke

01.13.19

Ostalo lisnato i stabljičasto povrće

01.13.2

Dinje

01.13.21

Lubenice

01.13.29

Ostale dinje

01.13.3

Ostalo plodovito povrće

01.13.31

Paprike i feferoni, svježi (samo iz roda Capsicum)

01.13.32

Krastavci i kornišoni

01.13.33

Patlidžani

01.13.34

Rajčice

01.13.39

Ostalo plodovito povrće, d. n.

01.13.4

Korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće

01.13.41

Mrkva i bijela repa

01.13.42

Češnjak

01.13.43

Luk

01.13.44

Poriluk i ostale vrste luka

01.13.49

Ostalo korjenasto, lukovičasto i gomoljasto povrće (bez visoke koncentracije škroba ili inulina)

01.13.5

Jestivo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

01.13.51

Krumpir

01.13.52

Slatki krumpir

01.13.53

Manioka

01.13.54

Taro

01.13.59

Ostalo korjenasto i gomoljasto povrće s visokom koncentracijom škroba ili inulina

01.13.6

Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

01.13.60

Sjemenje povrća, osim sjemenja šećerne repe

01.13.7

Šećerna repa i sjemenje šećerne repe

01.13.71

Šećerna repa

01.13.72

Sjemenje šećerne repe

01.13.8

Gljive i tartufi

01.13.80

Gljive i tartufi

01.13.9

Povrće, svježe, d. n.

01.13.90

Povrće, svježe, d. n.

01.14

Šećerna trska

01.14.1

Šećerna trska

01.14.10

Šećerna trska

01.15

Neprerađeni duhan

01.15.1

Neprerađeni duhan

01.15.10

Neprerađeni duhan

01.16

Bilje za proizvodnju vlakana

01.16.1

Bilje za proizvodnju vlakana

01.16.11

Pamuk, očišćen od sjemena ili neočišćen

01.16.12

Juta, kenaf i ostala tekstilna likova vlakna, sirova ili močena, osim lana, prirodne konoplje i ramije

01.16.19

Lan, prirodna konoplja i ostalo sirovo bilje za proizvodnju vlakana, d. n.

01.19

Ostali jednogodišnji usjevi

01.19.1

Krmni usjevi

01.19.10

Krmni usjevi

01.19.2

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi; sjemenje cvijeća

01.19.21

Rezano cvijeće i cvjetni pupovi

01.19.22

Sjemenje cvijeća

01.19.3

Sjemenje repe, sjemenje krmnog bilja; ostali sirovi biljni materijali

01.19.31

Sjemenje repe (osim sjemenja šećerne repe) i sjemenje krmnog bilja

01.19.39

Ostali sirovi biljni materijali, d. n.

01.2

Višegodišnji usjevi

01.21

Grožđe

01.21.1

Grožđe

01.21.11

Stolno grožđe

01.21.12

Ostalo grožđe, svježe

01.22

Tropsko i suptropsko voće

01.22.1

Tropsko i suptropsko voće

01.22.11

Avokado

01.22.12

Banane, stolne, za preradu i slično

01.22.13

Datulje

01.22.14

Smokve

01.22.19

Ostalo tropsko i suptropsko voće

01.23

Agrumi

01.23.1

Agrumi

01.23.11

Pomelo i grejp

01.23.12

Limuni i limete

01.23.13

Naranče

01.23.14

Tangerine, mandarine i klementine

01.23.19

Ostali agrumi

01.24

Jezgričasto i koštuničavo voće

01.24.1

Jabuke

01.24.10

Jabuke

01.24.2

Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće

01.24.21

Kruške

01.24.22

Dunje

01.24.23

Marelice

01.24.24

Trešnje i višnje

01.24.25

Breskve

01.24.26

Nektarine

01.24.27

Šljive

01.24.28

Trnjine

01.24.29

Ostalo jezgričasto i koštuničavo voće, d. n.

01.25

Ostalo bobičasto i drugo voće i orašasti plodovi

01.25.1

Bobičasto i drugo voće roda Vaccinium

01.25.11

Kivi

01.25.12

Maline

01.25.13

Jagode

01.25.19

Ostalo bobičasto i drugo voće roda Vaccinium, d. n.

01.25.2

Sjemenje voća

01.25.20

Sjemenje voća

01.25.3

Orašasti plodovi (osim divljih jestivih orašastih plodova, kikirikija i kokosa)

01.25.31

Bademi

01.25.32

Kesteni

01.25.33

Lješnjaci

01.25.34

Pistacije

01.25.35

Orasi

01.25.39

Ostali orašasti plodovi (osim divljih jestivih orašastih plodova, kikirikija i kokosa)

01.25.9

Ostalo bobičasto i drugo voće, d. n.

01.25.90

Ostalo bobičasto i drugo voće, d. n.

01.26

Uljani plodovi

01.26.1

Masline

01.26.11

Stolne masline

01.26.12

Masline za proizvodnju maslinova ulja

01.26.2

Kokosovi orasi

01.26.20

Kokosovi orasi

01.26.9

Ostali uljani plodovi

01.26.90

Ostali uljani plodovi

01.27

Usjevi za pripremanje napitaka

01.27.1

Usjevi za pripremanje napitaka

01.27.11

Kava u zrnu, nepržena

01.27.12

Čaj, u listovima

01.27.13

Mate-čaj, u listovima

01.27.14

Kakao u zrnu

01.28

Začinsko, aromatsko i ljekovito bilje i bilje za uporabu u farmaciji

01.28.1

Začini, neprerađeni

01.28.11

Papar (Piper spp.), sirovi

01.28.12

Čili i feferoni, suhi (Capsicum spp.), sirovi

01.28.13

Muškatni oraščić, macis i kardamon, sirovi

01.28.14

Anis, badijan, korijandar, kumin, kim, komorač i bobice kleke, sirovi

01.28.15

Cimet, sirovi

01.28.16

Klinčići (cijele peteljke), sirovi

01.28.17

Đumbir, suhi, sirovi

01.28.18

Vanilija, sirova

01.28.19

Ostali začini, neprerađeni

01.28.2

Hmelj

01.28.20

Hmelj

01.28.3

Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide i fungicide i u slične svrhe

01.28.30

Bilje prvenstveno za uporabu u parfumeriji i farmaciji, za insekticide i fungicide i u slične svrhe

01.29

Ostali višegodišnji usjevi

01.29.1

Prirodni kaučuk

01.29.10

Prirodni kaučuk

01.29.2

Božićna drvca, rezana

01.29.20

Božićna drvca, rezana

01.29.3

Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

01.29.30

Biljni materijali prvenstveno za uporabu u pletarstvu ili za punjenje i postavljanje ili u bojanju i štavljenju

01.3

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; micelij gljiva

01,30

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; micelij gljiva

01.30.1

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; micelij gljiva

01.30.10

Sadni materijal: živo bilje, lukovice, gomolji i korijenje, reznice i cijepovi; micelij gljiva

01.4

Žive životinje i proizvodi životinjskog podrijetla

01.41

Muzne krave, žive, i sirovo kravlje mlijeko

01.41.1

Muzne krave, žive

01.41.10

Muzne krave, žive

01.41.2

Sirovo kravlje mlijeko

01.41.20

Sirovo kravlje mlijeko

01.42

Ostala goveda i bivoli, živi, i njihova sperma

01.42.1

Ostala goveda i bivoli, živi

01.42.11

Ostala goveda i bivoli, osim teladi, živi

01.42.12

Telad goveda i bivola, živa

01.42.2

Sperma goveda i bivola

01.42.20

Sperma goveda i bivola

01.43

Konji i drugi kopitari, živi

01.43.1

Konji i drugi kopitari, živi

01.43.11

Konji, živi

01.43.12

Magarci, mule i mazge, živi

01.44

Deve i ostale vrste porodice Camelidae, žive

01.44.1

Deve i ostale vrste porodice Camelidae, žive

01.44.10

Deve i ostale vrste porodice Camelidae, žive

01.45

Ovce i koze, žive; sirovo ovčje i kozje mlijeko i šišana ovčja i kozja vuna

01.45.1

Ovce i koze, žive

01.45.11

Ovce, žive

01.45.12

Koze, žive

01.45.2

Sirovo ovčje i kozje mlijeko

01.45.21

Sirovo ovčje mlijeko

01.45.22

Sirovo kozje mlijeko

01.45.3

Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na životinjama

01.45.30

Šišana ovčja i kozja vuna, masna, uključujući vunu pranu na životinjama

01.46

Svinje, žive

01.46.1

Svinje, žive

01.46.10

Svinje, žive

01.47

Perad, živa, i jaja

01.47.1

Perad, živa

01.47.11

Kokoši, žive

01.47.12

Purani, živi

01.47.13

Guske, žive

01.47.14

Patke i biserke, žive

01.47.2

Jaja u ljusci, svježa

01.47.21

Kokošja jaja u ljusci, svježa

01.47.22

Jaja ostale peradi, u ljusci, svježa

01.47.23

Kokošja jaja za rasplod

01.47.24

Jaja ostale peradi za rasplod

01.49

Ostale uzgojene životinje i proizvodi životinjskog podrijetla

01.49.1

Ostale uzgojene životinje, žive

01.49.11

Kunići, živi

01.49.12

Uzgojene ptice, d. n., žive

01.49.13

Uzgojeni gmazovi (uključujući zmije i kornjače), živi

01.49.19

Ostale uzgojene životinje, d. n., žive

01.49.2

Ostali proizvodi od uzgojenih životinja

01.49.21

Prirodni med

01.49.22

Sirovo mlijeko, d. n.

01.49.23

Puževi, svježi, hlađeni, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri, osim morskih puževa

01.49.24

Jestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

01.49.25

Čahure dudova svilca prikladne za odmotavanje

01.49.26

Voskovi od insekata i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni

01.49.27

Životinjski embriji za razmnožavanje

01.49.28

Nejestivi proizvodi od uzgojenih životinja, d. n.

01.49.3

Sirove kože s dlakom ili vunom i raznovrsne sirove kože bez dlake

01.49.31

Sirove kože s dlakom ili s vunom, osim janjeće kože

01.49.32

Sirove janjeće kože s dlakom ili s vunom

01.49.39

Sirove kože životinja, d. n. (svježe ili konzervirane, ali dalje neobrađene)

01.6

Usluge u biljnoj proizvodnji i stočarstvu (osim veterinarskih usluga)

01.61

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.61.1

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.61.10

Pomoćne usluge u biljnoj proizvodnji

01.62

Pomoćne usluge u stočarstvu

01.62.1

Pomoćne usluge u stočarstvu

01.62.10

Pomoćne usluge u stočarstvu

01.63

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva

01.63.1

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva

01.63.10

Usluge koje se obavljaju nakon žetve usjeva

01.64

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.64.1

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.64.10

Usluge dorade sjemena (za sjemenski materijal)

01.7

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70.1

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

01.70.10

Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima

02

Proizvodi šumarstva i sječe drva te usluge povezane s njima

02.1

Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10

Usluge uzgoja i rasadnika šumskog drveća

02.10.1

Sadnice i sjemenje šumskog drveća

02.10.11

Sadnice šumskog drveća

02.10.12

Sjemenje šumskog drveća

02.10.2

Usluge rasadnika šumskog drveća

02.10.20

Usluge rasadnika šumskog drveća

02.10.3

Šumsko drveće

02.10.30

Šumsko drveće

02.2

Grubo obrađeno drvo

02.20

Grubo obrađeno drvo

02.20.1

Grubo obrađeno drvo

02.20.11

Trupci četinjača

02.20.12

Trupci listača, osim tropskog drveća

02.20.13

Trupci tropskog drveća

02.20.14

Ogrjevno drvo četinjača

02.20.15

Ogrjevno drvo listača

02.3

Šumski plodovi i proizvodi, osim drva

02.30

Šumski plodovi i proizvodi, osim drva

02.30.1

Prirodne gume

02.30.11

Balata, gutaperka, gvajala, čikl i slične prirodne gume

02.30.12

Šelak, balzami i ostale prirodne gume i smole

02.30.2

Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno obrađeno

02.30.20

Prirodno pluto, sirovo ili jednostavno obrađeno

02.30.3

Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

02.30.30

Dijelovi bilja, trave, mahovine i lišaji prikladni za ukrašavanje

02.30.4

Jestivi šumski plodovi i proizvodi

02.30.40

Jestivi šumski plodovi i proizvodi

02.4

Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40

Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40.1

Pomoćne usluge u šumarstvu

02.40.10

Pomoćne usluge u šumarstvu

03

Ribe i ostali proizvodi ribarstva; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.0

Ribe i ostali proizvodi ribarstva; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00

Ribe i ostali proizvodi ribarstva; proizvodi akvakulture; pomoćne usluge u ribarstvu

03.00.1

Žive ribe koji nisu prikladne za ljudsku prehranu

03.00.11

Ukrasne ribe, neuzgojene

03.00.12

Ukrasne ribe, uzgojene

03.00.13

Druge neuzgojene, žive ribe, koji nisu prikladne za ljudsku prehranu, uključujući sjeme i hranu za akvakulturu

03.00.14

Druge uzgojene, žive ribe, koji nisu prikladne za ljudsku prehranu, uključujući sjeme i hranu za akvakulturu

03.00.2

Žive ribe, svježe ili hlađene, za ljudsku prehranu

03.00.21

Žive ribe, svježe ili hlađene, za ljudsku prehranu, morske, neuzgojene

03.00.22

Žive ribe, svježe ili hlađene, za ljudsku prehranu, slatkovodne, neuzgojene

03.00.23

Žive ribe, svježe ili hlađene, za ljudsku prehranu, morske, uzgojene

03.00.24

Žive ribe, svježe ili hlađene, za ljudsku prehranu, slatkovodne, uzgojene

03.00.3

Rakovi, nezamrznuti

03.00.31

Rakovi, nezamrznuti, neuzgojeni

03.00.32

Rakovi, nezamrznuti, uzgojeni

03.00.4

Mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili ohlađeni

03.00.41

Kamenice, žive, svježe ili hlađene, neuzgojene

03.00.42

Drugi mekušci, živi, svježi ili hlađeni, neuzgojeni

03.00.43

Kamenice, žive, svježe ili ohlađene, uzgojene

03.00.44

Drugi mekušci, živi, svježi ili ohlađeni, uzgojeni

03.00.45

Ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, uzgojeni

03.00.46

Ostali vodeni beskralježnjaci, živi, svježi ili hlađeni, neuzgojeni

03.00.5

Biseri, neobrađeni

03.00.51

Prirodni biseri, neobrađeni

03.00.52

Kultivirani biseri, neobrađeni

03.00.6

Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi

03.00.61

Koralji i slični proizvodi, ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i sipina kost

03.00.62

Prirodne spužve životinjskog podrijetla

03.00.63

Morske alge i ostale alge za ljudsku prehranu, neuzgojene

03.00.64

Morske alge i ostale alge za ljudsku prehranu, uzgojene

03.00.65

Morske alge i ostale alge koje nisu prikladne za ljudsku prehranu, neuzgojene

03.00.66

Morske alge i ostale alge koje nisu prikladne za ljudsku prehranu, uzgojene

03.00.69

Ostale vodene biljke, životinje i njihovi proizvodi, d. n.

03.00.7

Pomoćne usluge u ribarstvu i akvakulturi

03.00.71

Pomoćne usluge u ribarstvu

03.00.72

Pomoćne usluge u akvakulturi

B

PROIZVODI RUDARSTVA I VAĐENJA

05

Ugljen i lignit

05.1

Kameni ugljen

05.10

Kameni ugljen

05.10.1

Kameni ugljen

05.10.10

Kameni ugljen

05.2

Lignit

05.20

Lignit

05.20.1

Lignit

05.20.10

Lignit

06

Sirova nafta i prirodni plin

06.1

Sirova nafta

06.10

Sirova nafta

06.10.1

Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova

06.10.10

Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova

06.10.2

Bitumenski ili uljni škriljevac i katranski pijesak

06.10.20

Bitumenski ili uljni škriljevac i katranski pijesak

06.2

Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju

06.20

Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju

06.20.1

Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju

06.20.10

Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju

07

Rude

07.1

Željezne rude

07.10

Željezne rude

07.10.1

Željezne rude

07.10.10

Željezne rude

07.2

Rude obojenih metala

07.21

Uranove i torijeve rude

07.21.1

Uranove i torijeve rude

07.21.10

Uranove i torijeve rude

07.29

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

07.29.1

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati

07.29.11

Rude i koncentrati bakra

07.29.12

Rude i koncentrati nikla

07.29.13

Rude i koncentrati aluminija

07.29.14

Rude i koncentrati plemenitih metala

07.29.15

Rude i koncentrati olova, cinka i kositra

07.29.19

Ostale rude obojenih metala i njihovi koncentrati, d.n.

08

Ostali proizvodi rudarstva i vađenja

08.1

Kamen, pijesak i glina

08.11

Ukrasni kamen i kamen za gradnju, vapnenac, gips, kreda i škriljevac

08.11.1

Ukrasni kamen i kamen za gradnju

08.11.11

Mramor i ostale vrste vapnenačkoga ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

08.11.12

Granit, pješčenjak i ostale vrste ukrasnoga kamena i kamena za gradnju

08.11.2

Vapnenac i gips

08.11.20

Vapnenac i gips

08.11.3

Kreda i nekalcinirani dolomit

08.11.30

Kreda i nekalcinirani dolomit

08.11.4

Škriljevac

08.11.40

Škriljevac

08.12

Šljunak, pijesak, glina i kaolin

08.12.1

Šljunak i pijesak

08.12.11

Prirodni pijesak

08.12.12

Kameni granulat, odlomci i prah; obluci i šljunak

08.12.13

Mješavine troske i sličnih industrijskih otpadaka, bez obzira sadržavaju li ili ne sadržavaju oblutke, šljunak, krupne bjelutke i kremen za uporabu u građevinarstvu

08.12.2

Glina i kaolin

08.12.21

Kaolin i ostale kaolinske gline

08.12.22

Ostale gline, andaluzit, cijanit i silimanit; mulit; šamotne i dinas zemlje

08.9

Proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

08.91

Minerali za kemijsku proizvodnju i gnojiva

08.91.1

Minerali za kemijsku proizvodnju i gnojiva

08.91.11

Prirodni kalcijevi i aluminij-kalcijevi fosfati

08.91.12

Neprženi željezni piriti; sirovi ili nerafinirani sumpor

08.91.19

Ostali minerali za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva

08.92

Treset

08.92.1

Treset

08.92.10

Treset

08.93

Sol i čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.1

Sol i čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.10

Sol i čisti natrijev klorid; morska voda

08.99

Ostali proizvodi rudarstva i vađenja, d. n.

08.99.1

Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

08.99.10

Prirodni bitumen i asfalt; asfaltiti i asfaltne stijene

08.99.2

Drago i poludrago kamenje; industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi; ostali minerali

08.99.21

Drago i poludrago kamenje (osim industrijskih dijamanata), neobrađeno, jednostavno otpiljeno ili grubo oblikovano

08.99.22

Industrijski dijamanti, neobrađeni ili jednostavno otpiljeni, rasječeni ili grubo brušeni; plovućac; sitnozrnati korund; prirodni korund, prirodni granat i ostali prirodni abrazivi

08.99.29

Ostali minerali

09

Pomoćne usluge u rudarstvu

09.1

Pomoćne usluge za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10

Pomoćne usluge za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.1

Pomoćne usluge za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.11

Usluge bušenja za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.12

Usluge montaže, popravka i demontaže postrojenja za bušenje te povezane pomoćne usluge za vađenje nafte i prirodnog plina

09.10.13

Usluge ukapljivanja i uplinjavanja prirodnoga plina za potrebe transporta izvršene na oknu

09.9

Pomoćne usluge za ostala područja rudarstva i vađenja

09.90

Pomoćne usluge za ostala područja rudarstva i vađenja

09.90.1

Pomoćne usluge za ostala područja rudarstva i vađenja

09.90.11

Pomoćne usluge za vađenje kamenog ugljena

09.90.19

Pomoćne usluge za ostala područja rudarstva i vađenja, d. n.

C

PROIZVODI PRERAÐIVAČKE INDUSTRIJE

10

Prehrambeni proizvodi

10.1

Konzervirano meso i mesni proizvodi

10.11

Prerađeno i konzervirano meso

10.11.1

Meso goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježe ili hlađeno

10.11.11

Goveđe meso, svježe ili hlađeno

10.11.12

Svinjsko meso, svježe ili hlađeno

10.11.13

Ovčje meso, svježe ili hlađeno

10.11.14

Kozje meso, svježe ili hlađeno

10.11.15

Konjsko meso i meso drugih kopitara, svježe ili hlađeno

10.11.2

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

10.11.20

Jestivi otpaci i ostaci od goveda, svinja, ovaca, koza, konja i drugih kopitara, svježi ili hlađeni

10.11.3

Zamrznuto meso i jestivi otpaci i ostaci; ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci

10.11.31

Goveđe meso, zamrznuto

10.11.32

Svinjsko meso, zamrznuto

10.11.33

Ovčje meso, zamrznuto

10.11.34

Kozje meso, zamrznuto

10.11.35

Konjsko meso i meso drugih kopitara, zamrznuto

10.11.39

Ostalo meso i jestivi otpaci i ostaci od životinja, svježi, rashlađeni ili smrznuti

10.11.4

Čupana vuna i sirove kože goveda, kopitara, ovaca i koza

10.11.41

Čupana vuna, masna, uključujući šišanu vunu opranu na životinjama

10.11.42

Cijele sirove kože goveda ili kopitara

10.11.43

Ostale sirove kože goveda ili kopitara

10.11.44

Sirove ovčje ili janjeće kože

10.11.45

Sirove kozje ili jareće kože

10.11.5

Masti od goveda, ovaca, koza ili svinja

10.11.50

Masti od goveda, ovaca, koza ili svinja

10.11.6

Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

10.11.60

Sirovi otpaci i ostaci, nejestivi

10.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

10.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa

10.12

Prerađeno i konzervirano meso peradi

10.12.1

Meso peradi, svježe ili hlađeno

10.12.10

Meso peradi, svježe ili hlađeno

10.12.2

Meso peradi, zamrznuto

10.12.20

Meso peradi, zamrznuto

10.12.3

Masti od peradi

10.12.30

Masti od peradi

10.12.4

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

10.12.40

Jestivi otpaci i ostaci od peradi

10.12.5

Perje i ptičje kože s perjem

10.12.50

Perje i ptičje kože s perjem

10.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

10.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja mesa peradi

10.13

Proizvodi od mesa i mesa peradi

10.13.1

Pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci te krv

10.13.11

Svinjsko meso, rezano, soljeno, sušeno ili dimljeno (slanina i šunka)

10.13.12

Goveđe meso, soljeno, sušeno ili dimljeno

10.13.13

Ostalo meso i jestivi mesni otpaci i ostaci, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni (osim svinjskoga i goveđeg mesa); jestivo brašno i krupica od mesa ili jestivih mesnih otpadaka i ostataka

10.13.14

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, jestivih otpadaka i ostataka te krvi

10.13.15

Ostalo pripremljeno i konzervirano meso, jestivi mesni otpaci i ostaci te krv

10.13.16

Brašno, krupica i pelete od mesa, neprikladni za ljudsku prehranu; čvarci

10.13.9

Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

10.13.91

Kuhanje i ostale usluge pripremanja u vezi s proizvodnjom mesnih proizvoda

10.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mesa i peradi

10.2

Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i mekušci

10.20

Prerađene i konzervirane ribe, rakovi i mekušci

10.20.1

Ribe, svježe, hlađene ili smrznute

10.20.11

Riblji fileti i ostalo riblje meso (mljeveno ili ne), svježi ili hlađeni

10.20.12

Riblja jetra i ikra, svježa ili hlađena

10.20.13

Riba, zamrznuta

10.20.14

Riblji fileti, zamrznuti

10.20.15

Riblje meso, (mljeveno ili ne), zamrznuto

10.20.16

Riblja jetra i ikra, zamrznuta

10.20.2

Ribe, drugačije pripremljene ili konzervirane; kavijar i nadomjesci kavijara

10.20.21

Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni

10.20.22

Riblja jetra, ikra, peraje, glave, repovi, želuci i ostali jestivi otpaci i ostaci, sušeni, dimljeni, soljeni ili u salamuri; brašno, prah i pelete od ribe, prikladni za ljudsku prehranu

10.20.23

Ribe, sušene, soljene ili nesoljene, ili u salamuri

10.20.24

Ribe, uključujući filete, dimljene

10.20.25

Ribe, drugačije pripremljene i konzervirane, osim pripremljenih ribljih jela

10.20.26

Kavijar i nadomjesci kavijara

10.20.3

Rakovi, mekušci, morske alge i ostali vodeni beskralježnjaci, zamrznuti, pripremljeni ili konzervirani

10.20.31

Rakovi, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.32

Mekušci, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.33

Ostali vodeni beskralježnjaci i morske alge, zamrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri

10.20.34

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci i morske alge, zamrznuti, drugačije pripremljeni ili konzervirani

10.20.4

Brašno, krupica i pelete, neprikladni za ljudsku prehranu, i ostali proizvodi, d. n., od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi

10.20.41

Brašno, krupica i pelete od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi, neprikladni za ljudsku prehranu

10.20.42

Ostali nejestivi proizvodi od riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka ili morskih algi

10.20.9

Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i mekušaca

10.20.91

Dimljenje i druge usluge konzerviranja i pripremanja za proizvodnju ribljih proizvoda

10.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja riba, rakova i mekušaca

10.3

Prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.31

Prerađeni i konzervirani krumpir

10.31.1

Prerađeni i konzervirani krumpir

10.31.11

Krumpir, zamrznut

10.31.12

Sušeni krumpir, rezan ili ne, u ploškama ili ne, ali dalje nepripremljen

10.31.13

Sušeni krumpir, u obliku brašna, krupice, pahuljica, granula i peleta

10.31.14

Krumpir, pripremljen ili konzerviran

10.31.9

Kuhanje i ostale usluge pripremanja krumpira i proizvoda od krumpira; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

10.31.91

Kuhanje i ostale usluge pripremanja krumpira i proizvoda od krumpira

10.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja krumpira

10.32

Sokovi od voća i povrća

10.32.1

Sokovi od voća i povrća

10.32.11

Sok od rajčice

10.32.12

Sok od naranče

10.32.13

Sok od grejpfruta

10.32.14

Sok od ananasa

10.32.15

Sok od grožđa

10.32.16

Sok od jabuke

10.32.17

Miješani sokovi, od voća i povrća

10.32.19

Ostali sokovi od voća i povrća

10.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

10.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sokova od voća i povrća

10.39

Ostalo prerađeno i konzervirano voće i povrće

10.39.1

Prerađeno i konzervirano povrće, osim krumpira

10.39.11

Povrće, zamrznuto

10.39.12

Povrće, privremeno konzervirano

10.39.13

Povrće, sušeno

10.39.14

Narezano i pakirano povrće i voće

10.39.15

Grah, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.16

Grašak, konzerviran, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.17

Ostalo povrće (osim krumpira), konzervirano, ali ne u octu ili octenoj kiselini, osim pripremljenih jela od povrća

10.39.18

Povrće (osim krumpira), voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

10.39.2

Prerađeno i konzervirano voće i orašasti plodovi

10.39.21

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani, zamrznuti

10.39.22

Džemovi, voćni želei te pire i paste od voća ili orašastih plodova

10.39.23

Orašasti plodovi i kikiriki, prženi, soljeni ili drugačije pripremljeni

10.39.24

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani, neprikladni za neposrednu konzumaciju

10.39.25

Kikiriki i orašasti plodovi, neljušteni

10.39.29

Ostalo pripremljeno, sušeno ili konzervirano voće i orašasti plodovi

10.39.3

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

10.39.30

Biljni materijali i biljni otpaci, biljni ostaci i nusproizvodi

10.39.9

Kuhanje i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća; podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja ostalog voća i povrća

10.39.91

Usluge kuhanja i ostale usluge pripremanja za konzerviranje voća i povrća

10.39.99

Podugovarateljski poslovi kao dio prerade i konzerviranja ostalog voća i povrća

10.4

Biljna i životinjska ulja i masti

10.41

Ulja i masti

10.41.1

Sirova životinjska ulja i masti te njihove frakcije

10.41.11

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni

10.41.12

Ulja i masti te njihove frakcije od riba i morskih sisavaca

10.41.19

Ostala životinjska ulja i masti te njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.2

Sirova biljna ulja

10.41.21

Sirovo ulje kikirikija

10.41.22

Sirovo maslinovo ulje

10.41.23

Sirovo ulje od sjemena suncokreta

10.41.24

Sirovo ulje repice, kolze i gorušice

10.41.25

Sirovo palmino ulje

10.41.29

Ostala sirova biljna ulja

10.41.3

Pamučni linters

10.41.30

Pamučni linters

10.41.4

Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti; brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova

10.41.41

Uljane pogače i ostali kruti ostaci biljnih ulja i masti;

10.41.42

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice

10.41.5

Rafinirana ulja, osim ostataka

10.41.51

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.52

Ulje kikirikija i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.53

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.54

Ulje od sjemena suncokreta i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.55

Ulje od sjemena pamuka i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.56

Ulje repice, kolze i gorušice i njihove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.57

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.58

Kokosovo ulje i njegove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.59

Ostala ulja i njihove frakcije, rafinirani, ali kemijski nemodificirani; čvrste biljne masti i ostala biljna ulja (osim kukuruznog ulja) te njihove frakcije, d. n., rafinirani, ali kemijski nemodificirani

10.41.6

Biljne ili životinjske masti i ulja te njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

10.41.60

Biljne ili životinjske masti i ulja te njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, ali dalje nepripremljeni

10.41.7

Biljni voskovi (osim triglicerida); degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

10.41.71

Biljni voskovi (osim triglicerida)

10.41.72

Degras; ostaci od prerade masnih tvari i životinjskih ili biljnih voskova

10.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

10.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ulja i masti

10.42

Margarin i slične jestive masti

10.42.1

Margarin i slične jestive masti

10.42.10

Margarin i slične jestive masti

10.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

10.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje margarina i sličnih jestivih masti

10.5

Mliječni proizvodi

10.51

Proizvodi od mlijeka i sira

10.51.1

Prerađeno tekuće mlijeko i vrhnje

10.51.11

Prerađeno tekuće mlijeko

10.51.12

Mlijeko i vrhnje s više od 6 % masti, nekoncentrirano i nezaslađeno

10.51.2

Mlijeko i vrhnje u krutim oblicima

10.51.21

Obrano mlijeko i vrhnje u prahu

10.51.22

Punomasno mlijeko i vrhnje u prahu

10.51.3

Maslac i mliječni namazi

10.51.30

Maslac i mliječni namazi

10.51.4

Sir i skuta

10.51.40

Sir i skuta

10.51.5

Ostali mliječni proizvodi

10.51.51

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili zaslađeni šećerom i drugim sladilima, osim u krutim oblicima

10.51.52

Jogurt i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje

10.51.53

Kazein

10.51.54

Laktoza i laktozni sirup

10.51.55

Surutka

10.51.56

Mliječni proizvodi, d.n.

10.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

10.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od mlijeka i sira

10.52

Sladoled

10.52.1

Sladoled i slični jestivi ledeni proizvodi

10.52.10

Sladoled i slični jestivi ledeni proizvodi

10.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

10.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sladoleda

10.6

Mlinski proizvodi, škrob i škrobni proizvodi

10.61

Mlinski proizvodi

10.61.1

Riža, polubijela ili bijela, ili oljuštena ili lomljena

10.61.11

Oljuštena riža (smeđa)

10.61.12

Riža, polubijela ili bijela ili lomljena

10.61.2

Brašno od žitarica i povrća; njihove mješavine

10.61.21

Brašno od pšenice ili suražice

10.61.22

Brašno od ostalih žitarica

10.61.23

Brašno i krupica od povrća

10.61.24

Mješavine za pripremanje pekarskih proizvoda

10.61.3

Prekrupa, krupica, pelete i ostali proizvodi od žitarica

10.61.31

Prekrupa i krupica od pšenice

10.61.32

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica, d. n.

10.61.33

Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica

10.61.4

Posije (mekinje) i drugi ostaci od obrade žitarica

10.61.40

Posije (mekinje) i drugi ostaci od obrade žitarica

10.61.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

10.61.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mlinskih proizvoda

10.62

Škrob i škrobni proizvodi

10.62.1

Škrob i škrobni proizvodi; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini i drugi modificirani škrobovi

10.62.12

Tapioka i njezini nadomjesci pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca i slično

10.62.13

Glukoza i glukozni sirup; fruktoza i fruktozni sirup; invertni šećer; šećeri i šećerni sirupi, d. n.

10.62.14

Kukuruzno ulje

10.62.2

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

10.62.20

Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci

10.62.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škroba i škrobnih proizvoda

10.62.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje škroba i škrobnih proizvoda

10.7

Pekarski proizvodi i tjestenine

10.71

Kruh; svježa peciva i kolači

10.71.1

Kruh, svježa peciva i kolači

10.71.11

Svježi kruh

10.71.12

Svježa peciva i kolači

10.71.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

10.71.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje svježeg ili zamrznutog kruha, peciva i kolača

10.72

Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

10.72.1

Dvopek i keksi; trajna peciva i kolači

10.72.11

Hruskavi kruh (krisp), dvopek, tostirani kruh i slični prepečeni proizvodi

10.72.12

Medenjaci i slični proizvodi; slatki keksi; vafli i oblate

10.72.19

Ostali suhi i trajni pekarski proizvodi

10.72.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajna peciva i kolači

10.72.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dvopeka i keksa; trajna peciva i kolači

10.73

Makaroni, rezanci, kuskus i slična tjestenina

10.73.1

Makaroni, rezanci, kuskus i slična tjestenina

10.73.11

Makaroni, rezanci, kuskus i slična tjestenina

10.73.12

Kuskus

10.73.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih tjestenina

10.73.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih tjestenina

10.8

Ostali prehrambeni proizvodi

10.81

Šećer

10.81.1

Sirovi ili rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe; melase

10.81.11

Sirovi šećer od šećerne trske ili šećerne repe, u krutom stanju

10.81.12

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe te kemijski čista saharoza, u krutom stanju, bez dodanih tvari za aromatizaciju ili za bojenje

10.81.13

Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, s dodanim tvarima za aromatizaciju ili za bojenje; šećer i sirup od javora

10.81.14

Melase

10.81.2

Rezanci šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

10.81.20

Rezanci šećerne repe, otpaci od šećerne trske i ostali otpaci od proizvodnje šećera

10.81.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šećera

10.81.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šećera

10.82

Kakao, čokolada i proizvodi od šećera

10.82.1

Kakaova pasta, odmašćena ili neodmašćena, kakaov maslac, mast i ulje od kakaa, kakaov prah

10.82.11

Kakaova pasta, odmašćena ili neodmašćena

10.82.12

Kakaov maslac, mast i ulje od kakaa

10.82.13

Kakaov prah bez dodanog šećera ili drugih sladila

10.82.14

Kakaov prah s dodanim šećerom ili drugim sladilima

10.82.2

Čokolada i ostali proizvodi od šećera

10.82.21

Čokolada i pripravci koji sadržavaju kakao (osim zaslađenoga kakaova praha), u rasutom stanju

10.82.22

Čokolada i pripravci koji sadržavaju kakao (osim zaslađenoga kakaova praha), osim u rasutom stanju

10.82.23

Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) koji ne sadržavaju kakao

10.82.24

Voće, orašasti plodovi, kore od voća i drugi dijelovi biljaka, konzervirani u šećeru

10.82.3

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

10.82.30

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

10.82.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

10.82.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kakaa, čokolade i proizvoda od šećera

10.83

Prerađeni čaj i kava

10.83.1

Prerađeni čaj i kava

10.83.11

Kava, bez kofeina ili pržena

10.83.12

Nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati kave ili nadomjestaka kave; ljuske i opne od kave

10.83.13

Zeleni čaj (nefermentirani), crni čaj (fermentirani) i djelomično fermentirani čaj, u izvornom pakiranju ≤ 3 kg

10.83.14

Ekstrakti, esencije, koncentrati i preparati čaja ili mate-čaja

10.83.15

Biljni ekstrakti

10.83.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

10.83.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kave i čaja

10.84

Dodaci jelima i začini

10.84.1

Ocat; umaci; miješani dodaci jelima; brašno i krupica od gorušice; pripremljena gorušica (senf)

10.84.11

Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline

10.84.12

Umaci; miješani dodaci jelima i miješani začini; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

10.84.2

Začini, prerađeni

10.84.21

Papar (Piper spp.), prerađen

10.84.22

Čili i feferoni, suhi (roda Capiscum spp.), prerađeni

10.84.23

Cimet, prerađen; ostali prerađeni začini

10.84.3

Sol za jelo

10.84.30

Sol za jelo

10.84.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dodataka jelima i začina

10.84.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje dodataka jelima i začina

10.85

Gotova hrana i jela

10.85.1

Gotova hrana i jela

10.85.11

Gotova jela na bazi mesa, jestivih mesnih otpadaka i ostataka ili krvi

10.85.12

Gotova jela na bazi ribe, rakova i mekušaca

10.85.13

Gotova jela na bazi povrća

10.85.14

Gotova jela na bazi tjestenine

10.85.19

Ostala gotova hrana i jela

10.85.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

10.85.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove hrane i jela

10.86

Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.1

Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.10

Homogenizirani prehrambeni pripravci i dijetetska hrana

10.86.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

10.86.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

10.89

Ostali prehrambeni proizvodi, d. n.

10.89.1

Juhe, jaja, kvasac i ostali prehrambeni proizvodi; ekstrakti i sokovi od mesa, riba i vodenih beskralježnjaka

10.89.11

Juhe, uključujući mesne, i pripravci za juhe

10.89.12

Jaja, bez ljuske, i žumanjci, svježi ili konzervirani; jaja u ljusci, konzervirana ili kuhana; albumin od jaja

10.89.13

Kvasci (aktivni ili neaktivni); ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi; pripremljeni prašci za peciva

10.89.14

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba i vodenih beskralježnjaka

10.89.15

Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske tvari; biljne sluzi i zgušnjivači

10.89.16

Pripremljeni pokvarljivi prehrambeni proizvodi kao što su sendviči i svježa pizza

10.89.17

Dodaci ljudskoj prehrani

10.89.19

Raznovrsni prehrambeni proizvodi, d. n.

10.89.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

10.89.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

10.9

Pripremljena hrana za životinje

10.91

Pripremljena stočna hrana

10.91.1

Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

10.91.10

Pripremljena stočna hrana, osim brašna i peleta od lucerne

10.91.2

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

10.91.20

Brašno i pelete od lucerne (alfalfe)

10.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

10.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje stočne hrane

10.92

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.1

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.10

Pripremljena hrana za kućne ljubimce

10.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

10.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hrane za kućne ljubimce

11

Piće

11.0

Piće

11.01

Destilirana alkoholna pića

11.01.1

Destilirana alkoholna pića

11.01.10

Destilirana alkoholna pića

11.01.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

11.01.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje destiliranih alkoholnih pića

11.02

Vino od grožđa

11.02.1

Vino od svježega grožđa; mošt od grožđa

11.02.11

Pjenušavo vino od svježega grožđa

11.02.12

Vino od svježega grožđa, osim pjenušavoga vina; mošt od grožđa

11.02.2

Vinski talog; vinski kamen

11.02.20

Vinski talog; vinski kamen

11.02.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

11.02.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vina od grožđa

11.03

Jabukovača i ostala voćna vina

11.03.1

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); miješana pića koja sadržavaju alkohol

11.03.10

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); miješana pića koja sadržavaju alkohol

11.03.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

11.03.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje jabukovače i ostalih voćnih vina

11.04

Ostala nedestilirana fermentirana pića

11.04.1

Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

11.04.10

Vermut i ostala aromatizirana vina od svježega grožđa

11.04.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.04.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih nedestiliranih fermentiranih pića

11.05

Pivo

11.05.1

Pivo, osim taloga i otpadaka iz pivovara

11.05.10

Pivo, osim taloga i otpadaka iz pivovara

11.05.2

Talozi i otpaci iz pivovara i destilerija

11.05.20

Talozi i otpaci iz pivovara i destilerija

11.05.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

11.05.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piva

11.06

Slad

11.06.1

Slad

11.06.10

Slad

11.06.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

11.06.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje slada

11.07

Osvježavajući napici; mineralne vode i druge vode u boci

11.07.1

Mineralne vode i osvježavajući napici

11.07.11

Mineralne i gazirane vode, nezaslađene i nearomatizirane

11.07.19

Ostala bezalkoholna pića

11.07.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

11.07.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mineralnih voda i osvježavajućih napitaka

12

Duhanski proizvodi

12.0

Duhanski proizvodi

12.00

Duhanski proizvodi

12.00.1

Duhanski proizvodi, osim otpadaka

12.00.11

Cigare, cigarilosi i cigarete, od duhana ili nadomjestaka duhana

12.00.12

Sušeni, ižiljeni listovi duhana

12.00.19

Ostali prerađeni duhan i nadomjesci duhana; homogenizirani i rekonstruirani duhan; duhanski ekstrakti i esencije

12.00.2

Duhanski otpaci

12.00.20

Duhanski otpaci

12.00.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje duhanskih proizvoda

12.00.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje duhanskih proizvoda

13

Tekstil

13.1

Tekstilna pređa i konac

13.10

Tekstilna pređa i konac

13.10.1

Vunene masti (uključujući lanolin)

13.10.10

Vunene masti (uključujući lanolin)

13.10.2

Prirodna tekstilna vlakna pripremljena za predenje

13.10.21

Sirova svila, nepredena

13.10.22

Vuna, odmašćena ili karbonizirana, negrebenana ili nečešljana

13.10.23

Iščešak od vune ili fine životinjske dlake

13.10.24

Vuna i fina ili gruba životinjska dlaka, grebenana ili češljana

13.10.25

Pamuk, grebenani ili češljani

13.10.26

Juta i ostala tekstilna vlakna (osim lana, konoplje i ramije), prerađena, ali nepredena

13.10.29

Ostala biljna tekstilna vlakna, prerađena, ali nepredena

13.10.3

Umjetna ili sintetička rezana tekstilna vlakna pripremljena za predenje

13.10.31

Sintetička rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.32

Umjetna rezana vlakna, grebenana, češljana ili na drugi način pripremljena za predenje

13.10.4

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

13.10.40

Svilena pređa i pređa od svilenih otpadaka

13.10.5

Pređa od vune, pripremljena ili nepripremljena za maloprodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.10.50

Pređa od vune, pripremljena ili nepripremljena za maloprodaju; pređa od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.10.6

Pamučna pređa; pamučni konac za šivanje

13.10.61

Pamučna pređa (osim konca za šivanje)

13.10.62

Pamučni konac za šivanje

13.10.7

Pređa od biljnih tekstilnih vlakana, osim pamuka (uključujući lan, jutu, kokosovo vlakno i pravu konoplju): papirna pređa

13.10.71

Lanena pređa

13.10.72

Pređa od jute ili ostalih tekstilnih likovih vlakana; pređa od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; papirna pređa

13.10.8

Tekstilna pređa te konac od sintetičkih ili umjetnih filamenata ili rezanih vlakana

13.10.81

Pređa od sintetičkih ili umjetnih filamenata, višestruka ili u obliku konopa (osim konca za šivanje, pređe velike čvrstoće od poliamida, poliestera ili viskoznog rajona), nepripremljena za maloprodaju; pređa od sintetičkih ili umjetnih filamenata (osim konca za šivanje), pripremljena za maloprodaju

13.10.82

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana s udjelom takvih vlakana ≥ 85 %

13.10.83

Pređa (osim konca za šivanje) od rezanih sintetičkih vlakana s udjelom takvih vlakana < 85 %

13.10.84

Pređa (osim konca za šivanje), od umjetnih rezanih vlakana

13.10.85

Šivaća pređa i konac za šivanje od umjetnih i sintetičkih filamenata i vlakana

13.10.9

Raščupani tekstilni materijali; usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakana: podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilne pređe i konca

13.10.91

Raščupani tekstilni materijali od vune ili od fine ili grube životinjske dlake

13.10.92

Raščupani tekstilni materijali i ostali otpaci od pamuka

13.10.93

Usluge pripremanja prirodnih tekstilnih vlakna

13.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pređe i konca

13.2

Tkanine

13.20

Tkanine

13.20.1

Tkanine (osim specijalnih tkanina), od prirodnih vlakana, osim pamučnih

13.20.11

Svilene tkanine ili tkanine od svilenih otpadaka

13.20.12

Tkanine od grebenane ili češljane vune ili od fine ili grube životinjske dlake ili konjske dlake

13.20.13

Lanene tkanine

13.20.14

Tkanine od jute i ostalih likovih tekstilnih vlakana (osim lana, prave konoplje i ramije)

13.20.19

Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od papirne pređe

13.20.2

Pamučne tkanine

13.20.20

Pamučne tkanine

13.20.3

Tkanine (osim specijalnih tkanina), od sintetičkih ili umjetnih filamenata i rezanih vlakana

13.20.31

Tkanine od sintetičke i umjetne filamentne pređe

13.20.32

Tkanine od sintetičkih rezanih vlakana

13.20.33

Tkanine od umjetnih rezanih vlakana

13.20.4

Tkanine s florom (baršunaste tkanine), frotir tkanine za ručnike i ostale specijalne tkanine

13.20.41

Tkanine s florom (baršunaste tkanine) i šenil-pređa (osim frotira i uskih tkanina)

13.20.42

Frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine od pamuka (osim uskih tkanina)

13.20.43

Ostale frotir tkanine za ručnike i slične frotir tkanine (osim uskih tkanina)

13.20.44

Gaza (osim uskih tkanina)

13.20.45

Tkanine dobivene taftingom, osim sagova

13.20.46

Tkanine od staklenih vlakana (uključujući uske tkanine)

13.20.5

Umjetno krzno dobiveno tkanjem

13.20.50

Umjetno krzno dobiveno tkanjem

13.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

13.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tekstilnih tkanina

13.3

Usluge dovršavanja tekstila

13.30

Usluge dovršavanja tekstila

13.30.1

Usluge dovršavanja tekstila

13.30.11

Usluge bijeljenja i bojenja tekstilnih vlakana i pređe

13.30.12

Usluge bijeljenja tkanina i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.30.13

Usluge bojenja tkanina i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.30.19

Ostale usluge dovršavanja tekstila i tekstilnih proizvoda (uključujući odjeću)

13.9

Ostali tekstil

13.91

Pletene i kukičane tkanine

13.91.1

Pletene i kukičane tkanine

13.91.11

Tkanine s florom i frotir tkanine, pletene ili kukičane

13.91.19

Ostale pletene ili kukičane tkanine, uključujući pleteno umjetno krzno

13.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih tkanina

13.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih tkanina

13.92

Gotovi tekstilni proizvodi, osim odjeće

13.92.1

Gotovi tekstilni proizvodi za kućanstvo

13.92.11

Pokrivači i prostirke za izlete, osim električnih pokrivača

13.92.12

Posteljno rublje

13.92.13

Stolno rublje

13.92.14

Toaletno i kuhinjsko rublje

13.92.15

Zavjese (uključujući draperije) i unutarnje platnene rolete; ukrasne draperije za prozore i krevete

13.92.16

Proizvodi za opremanje stana, d. n.; kompleti od tkanine i pređe za izradu prostirki, tapiserija i slično

13.92.2

Ostali gotovi tekstilni predmeti

13.92.21

Vreće i vrećice za pakiranje robe

13.92.22

Cerade, nadstrešnice i vanjski platneni zastori; jedra za plovila, daske za jedrenje i suhozemna vozila; šatori i oprema za kampiranje (uključujući madrace na napuhivanje)

13.92.23

Padobrani (uključujući upravljane padobrane) i padobranska krila (rotošuti); njihovi dijelovi

13.92.24

Popluni, perine, jastuci, jastučići, vreće za spavanje i slično, s oprugama ili punjeni ili iznutra obloženi bilo kakvim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase

13.92.29

Ostali gotovi tekstilni proizvodi (uključujući krpe za pod, posuđe, prašinu i slične krpe za čišćenje te prsluke i pojaseve za spašavanje)

13.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

13.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

13.93

Tepisi i sagovi

13.93.1

Tepisi i sagovi

13.93.11

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, uzlani

13.93.12

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, tkani, nedobiveni taftingom niti flokirani

13.93.13

Sagovi i ostale tekstilne prostirke za pod, dobiveni taftingom

13.93.19

Ostali sagovi i tekstilne prostirke za pod (uključujući i prostirke od pusta)

13.93.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirki za pod

13.93.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sagova i prostirki za pod

13.94

Užad, konopci, upleteni konac i mreže

13.94.1

Užad, konopci, upleteni konac i mreže

13.94.11

Upleteni konac, užad, konopci i kabeli od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana

13.94.12

Uzlani mrežasti proizvodi od upletenoga konca, užadi i konopaca; gotove ribarske i ostale mreže; proizvodi od pređe i vrpce, d. n.

13.94.2

Krpe, ostaci upletenoga konca, užadi, konopca, kabela i neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

13.94.20

Krpe, ostaci upletenoga konca, užadi, konopca, kabela i neupotrebljivi proizvodi od tekstilnih materijala

13.94.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

13.94.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

13.95

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.1

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.10

Netkani tekstil i proizvodi od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

13.95.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

13.96

Ostali tehnički i industrijski tekstilni proizvodi

13.96.1

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa; tkanine od metalnih niti i tkanine od metalizirane pređe; niti i kord od gume prekriveni tekstilom te tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu

13.96.11

Metalizirana pređa ili metalizirana obavijena pređa

13.96.12

Tkanine od metalnih niti i tkanine od metalizirane pređe, d. n.

13.96.13

Niti i kord od gume prekriveni tekstilom; tekstilna pređa i vrpce, impregnirane ili prekrivene gumom ili plastičnom masom

13.96.14

Tekstilne tkanine, impregnirane, prevučene ili prekrivene, d. n.

13.96.15

Kord tkanine za autogume od najlonske pređe ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike čvrstoće

13.96.16

Tekstilni proizvodi i predmeti za tehničku uporabu (uključujući fitilje, plinske mrežice, tekstilne cijevi i crijeva, transportno i pogonsko remenje, tkanine za sita, za cijeđenje i prešanje)

13.96.17

Uske tkanine; uski materijali koji se sastoje samo od niti osnove koje su međusobno slijepljene (bolducs); ukrasne vrpce i slično

13.96.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda

13.96.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje tehničkih i industrijskih tekstilnih proizvoda

13.99

Ostali tekstilni proizvodi, d. n.

13.99.1

Til, čipka i vez; obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa s petljama

13.99.11

Til i drugi mrežasti materijali, osim tkanih, pletenih ili kukičanih materijala; čipka u metraži, vrpcama ili motivima

13.99.12

Vez u metraži, vrpcama ili motivima

13.99.13

Pust (filc), prevučen, prekriven ili laminiran

13.99.14

Tekstilna vlakna dužine ≤ 5 mm (flok); prah i nope od tekstilnog materijala

13.99.15

Obavijena pređa i vrpce; šenil-pređa; efektna pređa s petljama

13.99.16

Punjeni tekstilni proizvodi u metraži

13.99.19

Ostali materijali i tekstilni proizvodi, d. n.

13.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

13.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih materijala, d. n.

14

Odjeća

14.1

Odjeća, osim krznene odjeće

14.11

Kožna odjeća

14.11.1

Odjeća od kože ili od umjetne kože

14.11.10

Odjeća od kože ili od umjetne kože

14.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

14.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kožne odjeće

14.12

Radna odjeća

14.12.1

Muška radna odjeća

14.12.11

Muški radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.12

Muške radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.2

Ženska radna odjeća

14.12.21

Ženski radni kompleti, jakne i sakoi (blejzeri), kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.22

Ženske radne hlače, radne hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, kao dio zaštitne ili profesionalne odjeće

14.12.3

Ostala radna odjeća

14.12.30

Ostala radna odjeća

14.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

14.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radne odjeće

14.13

Ostala vanjska odjeća

14.13.1

Vanjska odjeća, pletena ili kukičana

14.13.11

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anorci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.13.12

Odijela, kompleti, jakne, sakoi (blejzeri), hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.13.13

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anorci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi (blejzeri), haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.13.2

Ostala vanjska odjeća, za muškarce i dječake

14.13.21

Kaputi, kišni kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anorci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.22

Odijela i kompleti od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.23

Jakne i sakoi od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.24

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.13.3

Ostala vanjska odjeća, za žene i djevojčice

14.13.31

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, ogrtači, anorci, vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.32

Odijela i kompleti od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.33

Jakne i sakoi od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.34

Haljine, suknje, suknje-hlače od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.35

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.13.4

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

14.13.40

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

14.13.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

14.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjske odjeće

14.14

Rublje

14.14.1

Rublje, pleteno ili kukičano

14.14.11

Košulje za muškarce ili dječake, pletene ili kukičane

14.14.12

Gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani

14.14.13

Bluze, košulje i košulje-bluze za žene ili djevojčice, pletene ili kukičane

14.14.14

Gaće, podsuknje, spavaćice, pidžame, kućne haljine, negližei, ogrtači za kupanje i slični proizvodi za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

14.14.2

Rublje, osim pletenoga ili kukičanog

14.14.21

Košulje, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.14.22

Potkošulje i ostale majice bez rukava, gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači, od tkanina, za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kukičanih

14.14.23

Bluze, košulje i košulje-bluze, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kukičanih

14.14.24

Potkošulje i ostale majice bez rukava, podsuknje, gaće, spavaćice, pidžame, negližei, ogrtači za kupanje, kućne haljine i slični proizvodi, od tkanina, za žene ili djevojčice, osim pletenih i kukičanih

14.14.25

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, podvezice za čarape i slični proizvodi i njihovi dijelovi, pleteni ili kukičani ili ne

14.14.3

T-majice, potkošulje i druge majice bez rukava, pletene ili kukičane

14.14.30

T-majice, potkošulje i druge majice bez rukava, pletene ili kukičane

14.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

14.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rublja

14.19

Ostala odjeća i dodaci odjeći

14.19.1

Odjeća za dojenčad i malu djecu, trenirke i ostali odjevni predmeti, dijelovi odjeće i dodaci odjeći, pleteni ili kukičani

14.19.11

Odjeća i dodaci odjeći za dojenčad i malu djecu, pleteni ili kukičani

14.19.12

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće i kostimi i ostala odjeća za sport i rekreaciju, pletena ili kukičana

14.19.13

Rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju, pletene ili kukičane

14.19.19

Ostali gotovi dodaci odjeći, dijelovi odjeće i dodataka odjeći, pleteni ili kukičani

14.19.2

Odjeća za dojenčad i malu djecu, ostala odjeća i dodaci odjeći, od tkanina, osim pletenih ili kukičanih

14.19.21

Odjeća i dodaci odjeći za dojenčad i malu djecu, od tkanina, osim pletenih ili kukičanih

14.19.22

Trenirke, skijaška odijela, kupaće gaće i kostimi; ostala odjeća od tkanina, osim pletene ili kukičane

14.19.23

Rupčići, šalovi, marame, velovi, kravate, rukavice i ostali gotovi dodaci odjeći; dijelovi odjeće ili dodataka odjeći, od tkanina, osim pletenih ili kukičanih, d. n.

14.19.3

Dodaci odjeći od kože; odjeća od pusta (filca) ili netkanog tekstila; odjeća od prevučenog tekstila

14.19.31

Dodaci odjeći od kože ili umjetne kože, osim sportskih rukavica

14.19.32

Odjeća od pusta (filca) ili netkanoga tekstila, odjeća od prevučenog ili impregniranog tekstila

14.19.4

Šeširi i kape

14.19.41

Oblici za šešire, tijela šešira i kape od pusta; tuljci i konusi od pusta; oblici za šešire, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci raznih materijala

14.19.42

Šeširi i pokrivala za glavu od pusta, pleteni ili izrađeni sastavljanjem vrpci od bilo kojeg materijala, pleteni ili kukičani ili izrađeni od čipke ili neke druge tkanina u komadu; mrežice za kosu

14.19.43

Ostala pokrivala za glavu, osim pokrivala od gume ili plastike, zaštitnih pokrivala i azbestnih pokrivala za glavu; vrpce za unutarnje opšivanje pokrivala za glavu, podstave, navlake, osnove, okviri, štitnici i vrpce za vezanje ispod glave,

14.19.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i dodataka odjeći

14.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje odjeće i dodataka odjeći

14.2

Proizvodi od krzna

14.20

Proizvodi od krzna

14.20.1

Odjeća, dodaci odjeći i ostali proizvodi od krzna, osim pokrivala za glavu

14.20.10

Odjeća, dodaci odjeći i ostali proizvodi od krzna, osim pokrivala za glavu

14.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od krzna

14.3

Pletena i kukičana odjeća

14.31

Pletene i kukičane čarape

14.31.1

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

14.31.10

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i druge čarape, pletene ili kukičane

14.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

14.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pletenih i kukičanih čarapa

14.39

Ostala pletena i kukičana odjeća

14.39.1

Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

14.39.10

Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

14.39.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

14.39.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale pletene i kukičane odjeće

15

Koža i srodni proizvodi

15.1

Štavljena i obrađena koža; putne torbe, ručne torbe, sedlarski i remenarski proizvodi, obrađeno i obojeno krzno

15.11

Štavljena i obrađena koža; obrađeno i obojeno krzno

15.11.1

Štavljena ili obrađena krzna

15.11.10

Štavljena ili obrađena krzna

15.11.2

Semiš-koža; lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

15.11.21

Semiš-koža

15.11.22

Lakirana koža i lakirana laminirana koža; metalizirana koža

15.11.3

Koža, goveđa ili kopitara, bez dlake

15.11.31

Goveđa koža, bez dlake, cijela

15.11.32

Goveđa koža, bez dlake, necijela

15.11.33

Koža kopitara, bez dlake

15.11.4

Koža, ovčja, kozja ili svinjska, bez dlake

15.11.41

Ovčja ili janjeća koža, bez vune

15.11.42

Kozja ili jareća koža, bez dlake

15.11.43

Svinjska koža

15.11.5

Koža ostalih životinja; umjetna koža na osnovi kože

15.11.51

Koža ostalih životinja, bez dlake

15.11.52

Umjetna koža na osnovi kože ili kožnih vlakana

15.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađeno i obojeno krzno

15.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje štavljene i obrađene kože; obrađeno i obojeno krzno

15,12

Putne i ručne torbe i slično, sedlarski i remenarski proizvodi

15.12.1

Sedlarski i remenarski proizvodi; putne torbe, ručne torbe i slično; ostali proizvodi od kože

15.12.11

Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja, od svih vrsta materijala

15.12.12

Putne torbe, ručne torbe i slično, od kože, umjetne kože, folija od plastike, tekstilnih materijala, vulkanfibera ili kartona; putni setovi za osobnu toaletu, šivanje, ili čišćenje cipela ili odijela

15.12.13

Remeni (osim od metala) i narukvice za ručne satove te njihovi dijelovi

15.12.19

Ostali proizvodi od kože ili umjetne kože (uključujući proizvode koji se koriste u strojevima ili mehaničkim uređajima ili služe za druge tehničke uporabe), d.n.

15.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

15.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sedlarskih i remenarskih proizvoda, ručnih i putnih torbi i slično

15.2

Obuća

15.20

Obuća

15.20.1

Obuća, osim sportske i zaštitne obuće te ortopedskih cipela

15.20.11

Nepromočiva obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastike, osim obuće sa zaštitnom metalnom kapicom

15.20.12

Obuća s vanjskim potplatima i gornjim dijelom od gume ili plastike, osim nepromočive ili sportske obuće

15.20.13

Obuća s gornjim dijelom od kože, osim sportske obuće, obuće sa zaštitnom metalnom kapicom i raznovrsne posebne obuće

15.20.14

Obuća s gornjim dijelom od tekstila, osim sportske obuće

15.20.2

Sportska obuća

15.20.21

Obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slično

15.20.29

Ostala sportska obuća, osim obuće za skijanje, klizaljki i koturaljki

15.20.3

Zaštitna i ostala obuća, d. n.

15.20.31

Obuća sa zaštitnom metalnom kapicom

15.20.32

Obuća od drva, raznovrsna specijalna i ostala obuća, d. n.

15.20.4

Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

15.20.40

Dijelovi obuće od kože; izmjenjivi ulošci za obuću, umeci za potpetice i slični proizvodi; nazuvci i slični proizvodi i njihovi dijelovi

15.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

15.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje obuće

16

Drvo i proizvodi od drva i pluta, osim namještaja; proizvodi od slame i pletarskih materijala

16.1

Drvo, piljeno i blanjano

16.10

Drvo, piljeno i blanjano

16.10.1

Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, debljine > 6mm; drveni željeznički ili tramvajski pragovi, neimpregnirani

16.10.11

Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, debljine > 6mm, od četinjača

16.10.12

Drvo, obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, debljine > 6mm, od listača

16.10.13

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi (uključujući skretničku građu), neimpregnirani

16.10.2

Drvo kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica; drvna vuna; drvno brašno; drvo u obliku iverja ili sličnih čestica

16.10.21

Drvo, kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, te rubne letvice i vijence), od četinjača

16.10.22

Drvo, kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, te rubne letvice i vijence), od bambusa

16.10.23

Drvo, kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, te rubne letvice i vijence), od drugih vrsta drva

16.10.24

Drvna vuna; drvno brašno

16.10.25

Drvo u obliku iverja ili sličnih čestica

16.10.3

Grubo obrađeno drvo; željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani ili drugačije obrađeni

16.10.31

Grubo obrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima

16.10.32

Željeznički i tramvajski pragovi (skretnička građa) od drva, impregnirani

16.10.39

Ostalo grubo obrađeno drvo, uključujući nacijepane štapove i kolce

16.10.9

Usluge sušenja, impregnacije i kemijskog tretmana drva; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje piljenog i blanjanog drva

16.10.91

Usluge sušenja, impregnacije i kemijske obrade drva

16.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje drva piljenog i blanjanog drva

16.2

Proizvodi od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

16.21

Furnirane ploče i ostale ploče od drva

16.21.1

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo; ploče iverice i slične ploča od drva i drugih drvenastih (ligninskih) materijala

16.21.11

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od bambusa

16.21.12

Ploče iverice

16.21.13

Ploče s usmjerenim vlaknima (OSB)

16.21.14

Ostale ploče od drva i drugih drvenastih (ligninskih) materijala

16.21.15

Ploče vlaknatice od drva i drugih drvenastih (ligninskih) materijala

16.21.16

Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od četinjača

16.21.17

Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, s barem vanjskim slojem od tropskog drva

16.21.18

Ostale šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo, od drugih vrsta drva

16.21.2

Listovi furnira; listovi za šperploče; zgusnuto (sabijeno) drvo

16.21.21

Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima, pločama, trakama ili profiliranim oblicima

16.21.22

Listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine ≤ 6 mm, od četinjača

16.21.23

Listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine ≤ 6 mm, od tropskog drva

16.21.24

Listovi furnira i listovi za šperploče i ostalo drvo piljeno po dužini, rezano ili ljušteno, debljine ≤ 6 mm, od drugih vrsta drva

16.21.9

Usluge dovršavanja ploča i panela; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furnira i ostalih ploča od drva

16.21.91

Usluge dovršavanja ploča i panela

16.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje furnira i ostalih ploča od drva

16.22

Sastavljeni parket

16.22.1

Sastavljeni parket

16.22.10

Sastavljeni parket

16.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

16.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sastavljenog parketa

16.23

Ostala građevinska stolarija i elementi od drva

16.23.1

Građevinska stolarija i elementi (osim montažnih kuća), od drva

16.23.11

Prozori, vrata-prozori i njihovi okviri, vrata, dovratnici i pragovi od drva

16.23.12

Oplate za betonske radove u građevinarstvu i šindra, od drva

16.23.19

Građevinska stolarija i elementi od drva, d. n.

16.23.2

Montažne kuće od drva

16.23.20

Montažne kuće od drva

16.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale građevinske stolarije i elemenata od drva

16.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale građevinske stolarije i elemenata od drva

16.24

Ambalaža od drva

16.24.1

Ambalaža od drva

16.24.11

Palete, sandučaste palete i druga utovarna ambalaža od drva

16.24.12

Bačve i bačvarski proizvodi od drva

16.24.13

Ostala drvena ambalaža i njezini dijelovi

16.24.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

16.24.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od drva

16.29

Ostali proizvodi od drva; proizvodi od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29.1

Ostali proizvodi od drva

16.29.11

Alati, tijela i dršci alata, tijela i dršci za metle i četke, blokovi za proizvodnju lula za pušenje, kalupi za cipele i čizme, od drva

16.29.12

Stolno i kuhinjsko posuđe i pribor, od drva

16.29.13

Sitni galanterijski proizvodi od drva, intarzija od drva, kutije za nakit ili pribor za jelo i slični proizvodi od drva, kipići i ostali ukrasi, od drva

16.29.14

Drveni okviri za slike, fotografije, zrcala i slične predmete te ostali proizvodi od drva

16.29.15

Pelete i brikete, od prešanog i aglomeriranog drva i biljnih otpadaka

16.29.2

Proizvodi od pluta, slame ili drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

16.29.21

Prirodno pluto, odstranjene kore ili grubo uobličeno ili u blokovima, pločama, listovima ili trakama; drobljeno, granulirano ili mljeveno pluto; otpaci od pluta

16.29.22

Proizvodi od prirodnog pluta

16.29.23

Blokovi, ploče, listovi i trake, pločice svih oblika, čvrsti valjci, od aglomeriranog pluta

16.29.24

Aglomerirano pluto; proizvodi od aglomeriranog pluta, d. n.

16.29.25

Proizvodi od slame, esparta ili drugih pletarskih materijala; košarački i pletarski proizvodi

16.29.9

Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, te slame i pletarskih materijala; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

16.29.91

Usluge proizvodnje drva i pluta, osim namještaja, te slame i pletarskih materijala

16.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

17

Papir i proizvodi od papira

17.1

Celuloza, papir i karton

17.11

Celuloza

17.11.1

Celuloza od drva ili drugih vlaknastih celuloznih materijala

17.11.11

Kemijska drvna celuloza, topive kvalitete

17.11.12

Kemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim celuloze topive kvalitete

17.11.13

Kemijska drvna celuloza, sulfitna, osim celuloze topive kvalitete

17.11.14

Mehanička drvna celuloza (drvenjača); polukemijska drvna celuloza; celuloza od drugih vlaknastih celuloznih materijala, osim drvne

17.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

17.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje celuloze

17.12

Papir i karton

17.12.1

Novinski papir, ručno izrađeni papir i ostali nepremazani papir ili karton, za grafičke namjene

17.12.11

Novinski papir, u rolama ili listovima

17.12.12

Ručno izrađeni papir i karton

17.12.13

Papir i karton koji se koristi kao podloga za fotoosjetljivi, toplinskoosjetljivi i elektroosjetljivi papir; papirnata podloga za karbonski papir; papirnata podloga za tapete

17.12.14

Ostali papir i karton za grafičke namjene

17.12.2

Papir za izradu toaletnog papira ili papira za skidanje šminke, za ručnike ili salvete, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

17.12.20

Papir za izradu toaletnog papira ili papira za skidanje šminke, za ručnike ili salvete, celulozna vata i koprene od celuloznih vlakana

17.12.3

Ambalaža od papira i kartona

17.12.31

Kraftlajner, nebijeljeni i nepremazani

17.12.32

Kraftlajner bijeljeni; kraftlajner premazani

17.12.33

Fluting-papir od polukemijske celuloze

17.12.34

Reciklirani fluting-papir i ostali-fluting papir

17.12.35

Testliner (reciklirani slojeviti karton)

17.12.4

Nepremazani papir

17.12.41

Nepremazani kraft-papir; kraft-papir za vreće, krepirani ili naborani

17.12.42

Sulfitni omotni papir i ostali nepremazani papir (osim papira za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene)

17.12.43

Filtar-papir i karton; pust-papir

17.12.44

Cigaretni papir nerezan na određene veličine ili u oblik knjižica ili cjevčica

17.12.5

Nepremazani karton (osim onoga koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene)

17.12.51

Nepremazani sivi karton

17.12.59

Ostali nepremazani karton

17.12.6

Biljni pergament-papir, papir koji ne propušta mast, paus-papir, kristal-papir i ostali glazirani prozirni papiri ili papiri koji propuštaju svjetlo

17.12.60

Biljni pergament-papir, papir koji ne propušta mast, paus-papir, kristal-papir i ostali glazirani prozirni papiri ili papiri koji propuštaju svjetlo

17.12.7

Prerađeni papir i karton

17.12.71

Složeni papir i karton, površinski nepremazan niti impregniran

17.12.72

Papir i karton, krepirani, naborani, reljefni ili perforirani

17.12.73

Papir i karton za pisanje, tiskanje ili za druge grafičke namjene, premazan kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

17.12.74

Kraft-papir (osim onoga koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

17.12.75

Kraft-karton (osim onoga koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

17.12.76

Karbonski papir, samokopirni papir i ostali papir za kopiranje ili prenošenje, u rolama ili listovima

17.12.77

Papir, karton, celulozna vata, listovi i koprene od celuloznih vlakana, premazani, impregnirani, prekriveni, površinski obojeni ili tiskani, u rolama i listovima

17.12.78

Sivi karton (osim onoga koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

17.12.79

Ostali karton (osim onoga koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene) premazan kaolinom ili drugim anorganskim tvarima

17.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

17.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje papira i kartona

17.2

Proizvodi od papira i kartona

17.21

Valoviti papir i karton te ambalaža od papira i kartona

17.21.1

Valoviti papir i karton te ambalaža od papira i kartona

17.21.11

Valoviti karton, u rolama ili listovima

17.21.12

Vreće i vrećice od papira

17.21.13

Kutije i kutijice od valovitog papira ili kartona

17.21.14

Složive kutije i kutijice od nevalovitog papira ili kartona

17.21.15

Kutije za spise, ladice za spise, kutije za spremanje i slični proizvodi koji se koriste u uredima, prodavaonicama i slično, od papira

17.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

17.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje valovitog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona

17.22

Roba za kućanstvo i higijenu te toaletne potrepštine od papira

17.22.1

Papir za kućanstvo i toaletne potrebe te proizvodi od papira

17.22.11

Toaletni papir, džepni rupčići, listići za uklanjanje šminke, ručnici, stolnjaci i salvete od papirnate mase, papira, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

17.22.12

Higijenski ručnici i tamponi, dječje pelene i podlošci za pelene i slični higijenski proizvodi, odjeća i odjevni dodaci od papirnate mase, papira, celulozne vate ili koprene od celuloznih vlakana

17.22.13

Poslužavnici, zdjele, tanjuri, šalice i slično, od papira i kartona

17.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i higijenskih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

17.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kućanskih i higijenskih proizvoda i toaletnih potrepština od papira

17.23

Uredski materijal od papira

17.23.1

Uredski materijal od papira

17.23.11

Karbonski papir, samokopirni papir i ostali papir za kopiranje i prenošenje; matrice za umnožavanje i ofsetne ploče, od papira;

17.23.12

Poštanske omotnice, pismovne dopisnice, dopisnice i kartice za dopisivanje, od papira ili kartona; kutije, vrećice, notesi i omoti, od papira ili kartona, koji sadržavaju pribor za dopisivanje

17.23.13

Registri, knjigovodstvene knjige, korice za uvezivanje, obrasci i ostali uredski pribor od papira ili kartona

17.23.14

Ostali papir i karton koji se koristi za pisanje, tiskanje i ostale grafičke namjene, tiskani, reljefni ili perforirani

17.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

17.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskog materijala od papira

17.24

Zidne tapete

17.24.1

Zidne tapete

17.24.11

Zidne tapete i slične zidne obloge od papira; papirnate vitrofanije (transparenti) za prozore

17.24.12

Tekstilne zidne obloge

17.24.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

17.24.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zidnih tapeta

17.29

Ostali proizvodi od papira i kartona

17.29.1

Ostali proizvodi od papira i kartona

17.29.11

Naljepnice od papira ili kartona

17.29.12

Filtar-blokovi, ploče i pločice od papirnate mase

17.29.19

Cigaretni papir; cijevke, valjčići, vretena i slične podloge; filtar-papir i karton; ostali proizvodi od papira i kartona, d. n.

17.29.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

17.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od papira i kartona

18

Usluge tiskanja i snimanja

18.1

Usluge tiskanja i usluge povezane s tiskanjem

18.11

Usluge tiskanja novina

18.11.1

Usluge tiskanja novina

18.11.10

Usluge tiskanja novina

18.12

Ostale usluge tiskanja

18.12.1

Ostale usluge tiskanja

18.12.11

Usluge tiskanja poštanskih maraka, biljega, dokumenata ili spisa, pametnih kartica, čekova i ostalih vrijednosnih papira i sličnog

18.12.12

Usluge tiskanja reklamnih kataloga, prospekata, plakata i ostalih tiskanih reklamnih materijala

18.12.13

Usluge tiskanja časopisa i ostalih periodičnih publikacija koje se izdaju manje od četiri puta tjedno

18.12.14

Usluge tiskanja knjiga, mapa, hidrografskih i sličnih karata, slika, nacrta, fotografija, razglednica

18.12.15

Usluge tiskanja naljepnica i etiketa

18.12.16

Usluge tiskanja direktno na materijale, osim papira

18.12.19

Ostale usluge tiskanja, d. n.

18.13

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

18.13.1

Usluge pripreme za tisak

18.13.10

Usluge pripreme za tisak

18.13.2

Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

18.13.20

Tiskarske ploče, cilindri i druge otisnute podloge za tisak

18.13.3

Pomoćne usluge povezane s tiskanjem

18.13.30

Pomoćne usluge povezane s tiskanjem

18.14

Knjigoveške i srodne usluge

18.14.1

Knjigoveške i srodne usluge

18.14.10

Knjigoveške i srodne usluge

18.2

Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20

Usluge umnožavanja snimljenih zapisa

18.20.1

Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

18.20.10

Usluge umnožavanja zvučnih zapisa

18.20.2

Usluge umnožavanja videozapisa

18.20.20

Usluge umnožavanja videozapisa

18.20.3

Usluge umnožavanja softvera

18.20.30

Usluge umnožavanja softvera

19

Koks i rafinirani naftni proizvodi

19.1

Proizvodi koksnih peći

19.10

Proizvodi koksnih peći

19.10.1

Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

19.10.10

Koks i polukoks od ugljena, lignita ili treseta; retortni ugljen

19.10.2

Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

19.10.20

Katran dobiven destilacijom ugljena, lignita ili treseta; ostali mineralni katrani

19.10.3

Smola i koks od smole

19.10.30

Smola i koks od smole

19.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksnih peći

19.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda koksnih peći

19.2

Rafinirani naftni proizvodi

19.20

Rafinirani naftni proizvodi

19.20.1

Briketi i slična kruta goriva

19.20.11

Briketi i slična kruta goriva proizvedena od kamenog ugljena

19.20.12

Briketi i slična kruta goriva proizvedena od lignita

19.20.13

Briketi i slična kruta goriva proizvedena od treseta

19.20.2

Loživa ulja i plin; maziva ulja

19.20.21

Motorni benzin

19.20.22

Benzin za zrakoplove

19.20.23

White spirit („test-benzin”)

19.20.24

Goriva za mlazne motore, benzinskog tipa, i kerozin

19.20.25

Nafta

19.20.26

Plinska ulja

19.20.27

Srednja ulja; srednji preparati, d. n.

19.20.28

Loživa ulja, d. n.

19.20.29

Ulja za podmazivanje; teška ulja, d. n.

19.20.3

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina

19.20.31

Propan i butan, ukapljeni

19.20.32

Etilen, propilen, butilen i butadien

19.20.39

Ostali naftni plinovi ili plinoviti ugljikovodici, osim prirodnog plina

19.20.4

Ostali naftni proizvodi

19.20.41

Vazelin; parafinski vosak; naftni i ostali voskovi

19.20.42

Naftni koks; naftni bitumen i drugi ostaci naftnih ulja

19.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

19.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rafiniranih naftnih proizvoda

20

Kemikalije i kemijski proizvodi

20.1

Osnovne kemikalije, gnojiva i dušični spojevi, plastika i sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.11

Industrijski plinovi

20.11.1

Industrijski plinovi

20.11.11

Vodik, argon, rijetki plinovi, dušik i kisik

20.11.12

Ugljikov dioksid i ostali anorganski kisikovi spojevi nemetala

20.11.13

Tekući i komprimirani zrak

20.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

20.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje industrijskih plinova

20.12

Bojila i pigmenti

20.12.1

Oksidi, peroksidi i hidroksidi

20.12.11

Cinkov oksid i peroksid; titanovi oksidi

20.12.12

Kromovi, manganovi, olovni i bakreni oksidi i hidroksidi

20.12.19

Ostali metalni oksidi, peroksidi i hidroksidi

20.12.2

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; tvari za bojenje, d. n.

20.12.21

Sintetičke organske tvari za bojenje i pripravci na osnovi tih tvari; sintetički organski proizvodi koji se koriste kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori; lak-bojila i pripravci na osnovi lak-bojila

20.12.22

Ekstrakti za štavljenje biljnog podrijetla; tanini i njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati; tvari za bojenje biljnog ili životinjskog podrijetla

20.12.23

Sintetičke organske tvari za štavljenje; anorganske tvari za štavljenje; pripravci za štavljenje; enzimatski pripravci za predštavljenje

20.12.24

Tvari za bojenje, d. n.; anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori

20.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bojila i pigmenata

20.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bojila i pigmenata

20.13

Ostale anorganske osnovne kemikalije

20.13.1

Obogaćeni uran i plutonij; osiromašeni uran i torij; ostali radioaktivni elementi

20.13.11

Obogaćeni uran i plutonij te njihovi spojevi

20.13.12

Osiromašeni uran i torij te njihovi spojevi

20.13.13

Ostali radioaktivni elementi i izotopi te njihovi spojevi; slitine, disperzije, keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju te elemente, izotope ili spojeve

20.13.14

Gorivi elementi (patrone), neozračeni, za nuklearne reaktore

20.13.2

Kemijski elementi, d. n.; anorganske kiseline i spojevi

20.13.21

Polumetali

20.13.22

Halogeni ili sumporni spojevi nemetala

20.13.23

Alkalni ili zemnoalkalni metali; rijetki zemni metali, skandij i itrij; živa

20.13.24

Klorovodik; oleum; difosforni pentoksid; ostale anorganske kiseline; silicijev i sumporni dioksid

20.13.25

Oksidi, hidroksidi i peroksidi; hidrazin i hidroksilamin te njihove anorganske soli

20.13.3

Metalni halogenati; hipokloriti, klorati i perklorati

20.13.31

Metalni halogenati

20.13.32

Hipokloriti, klorati i perklorati

20.13.4

Sulfidi, sulfati; nitrati, fosfati i karbonati

20.13.41

Sulfidi, sulfiti i sulfati

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati i nitrati (osim kalija)

20.13.43

Karbonati

20.13.5

Soli ostalih metala

20.13.51

Soli oksimetalnih i peroksimetalnih kiselina; koloidni plemeniti metali

20.13.52

Anorganski spojevi, d. n., uključujući destiliranu vodu; amalgami, osim od plemenitih metala

20.13.6

Ostale anorganske osnovne kemikalije, d. n.

20.13.61

Izotopi, d. n. i njihovi spojevi (uključujući tešku vodu)

20.13.62

Cijanidi, oksidi cijanida i kompleksni cijanidi; fulminati, cijanati i tiocijanati; silikati; borati; perborati; ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina

20.13.63

Vodikov peroksid

20.13.64

Fosfidi, karbidi, hidridi, nitridi, azidi, silicidi i boridi

20.13.65

Spojevi rijetkih zemnih metala, itrija i skandija

20.13.66

Sumpor, osim sublimiranog, taloženog i koloidnog sumpora

20.13.67

Prženi željezni piriti

20.13.68

Piezoelektrični kremen; ostalo sintetičko ili rekonstruirano drago ili poludrago kamenje, neobrađeno

20.13.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

20.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

20.14

Ostale organske osnovne kemikalije

20.14.1

Ugljikovodici i njihovi derivati

20.14.11

Aciklički ugljikovodici

20.14.12

Ciklički ugljikovodici

20.14.13

Klorirani derivati acikličkih ugljikovodika

20.14.14

Sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati ugljikovodika, halogenirani ili nehalogenirani

20.14.19

Ostali derivati ugljikovodika

20.14.2

Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati; industrijski masni alkoholi

20.14.21

Industrijski masni alkoholi

20.14.22

Monohidroksilni alkoholi

20.14.23

Dioli, polialkoholi, ciklički alkoholi i njihovi derivati

20.14.24

Fenoli; fenolni alkoholi i derivati fenola

20.14.3

Industrijske monokarbonske masne kiseline; karboksilne kiseline i njihovi derivati

20.14.31

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafiniranja

20.14.32

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline i njihovi derivati

20.14.33

Nezasićene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ili cikloterpenske acikličke polikarboksilne kiseline i njihovi derivati

20.14.34

Aromatske polikarboksilne i karboksilne kiseline s dodatnim kisikovim funkcijama i njihovi derivati, osim salicilne kiseline i njenih soli

20.14.4

Organski spojevi s dušikovim funkcijama

20.14.41

Spojevi s aminofunkcijom

20.14.42

Aminospojevi s kisikovom funkcijom, osim lizina i glutaminske kiseline

20.14.43

Ureini; spojevi s karboksiimidnom funkcijom, spojevi s nitrilnom funkcijom; njihovi derivati

20.14.44

Spojevi s ostalim dušikovim funkcijama

20.14.5

Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi; heterociklički spojevi, d. n.

20.14.51

Organski sumporni spojevi i ostali organsko-anorganski spojevi

20.14.52

Heterociklički spojevi, d. n.; nukleinske kiseline i njihove soli

20.14.53

Esteri fosforne kiseline i njihove soli te esteri ostalih anorganskih kiselina (osim estera vodikovih halogenida); i njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ili nitrozirani derivati

20.14.6

Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali; ostali organski spojevi

20.14.61

Spojevi s aldehidnom funkcijom

20.14.62

Spojevi s ketonskom i kinonskom funkcijom

20.14.63

Eteri, organski peroksidi, epoksidi, acetali i poluacetali te njihovi derivati

20.14.64

Enzimi i ostali organski spojevi, d. n.

20.14.7

Raznovrsni osnovni organski kemijski proizvodi

20.14.71

Derivati biljnog podrijetla i smolni proizvodi

20.14.72

Drveni ugljen

20.14.73

Ulja i drugi proizvodi destilacije katrana kamenog ugljena na visokoj temperaturi te slični proizvodi

20.14.74

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola ≥ 80 %

20.14.75

Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jačine

20.14.8

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal-ulja

20.14.80

Ostatne lužine iz proizvodnje drvne celuloze, osim tal-ulja

20.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

20.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih organskih osnovnih kemikalija

20.15

Gnojiva i dušikovi spojevi

20.15.1

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline; amonijak

20.15.10

Dušična kiselina; sulfodušične kiseline; amonijak

20.15.2

Amonijev klorid; nitriti

20.15.20

Amonijev klorid; nitriti

20.15.3

Dušična gnojiva, mineralna ili kemijska

20.15.31

Urea

20.15.32

Amonijev sulfat

20.15.33

Amonijev nitrat

20.15.34

Dvostruke soli i mješavine kalcijeva nitrata i amonijeva nitrata

20.15.35

Mješavine amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili drugim anorganskim negnojivim tvarima

20.15.36

Otopine uree i amonijeva nitrata

20.15.39

Ostala dušična gnojiva i smjese, d. n.

20.15.4

Fosfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

20.15.41

Superfosfati

20.15.49

Ostala fosfatna gnojiva

20.15.5

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

20.15.51

Kalijev klorid

20.15.52

Kalijev sulfat

20.15.59

Ostala kalijeva gnojiva

20.15.6

Natrijev nitrat

20.15.60

Natrijev nitrat

20.15.7

Gnojiva, d. n.

20.15.71

Gnojiva koja sadržavaju tri gnojiva elementa: dušik, fosfor i kalij

20.15.72

Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat)

20.15.73

Monoamonijev fosfat

20.15.74

Gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa: dušik i fosfor

20.15.75

Gnojiva koja sadržavaju dva gnojiva elementa: fosfor i kalij

20.15.76

Kalijevi nitrati

20.15.79

Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadržavaju najmanje dva gnojiva elementa (dušik, fosfor, kalij), d. n.

20.15.8

Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla, d. n.

20.15.80

Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla, d. n.

20.15.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušikovih spojeva

20.15.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gnojiva i dušikovih spojeva

20.16

Plastika u primarnim oblicima

20.16.1

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

20.16.10

Polimeri etilena, u primarnim oblicima

20.16.2

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

20.16.20

Polimeri stirena, u primarnim oblicima

20.16.3

Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

20.16.30

Polimeri vinilklorida i drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima

20.16.4

Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i ostali poliesteri, u primarnim oblicima

20.16.40

Poliacetali, ostali polieteri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialil esteri i ostali poliesteri, u primarnim oblicima

20.16.5

Ostala plastika u primarnim oblicima; izmjenjivači iona

20.16.51

Polimeri propilena i drugih olefina, u primarnim oblicima

20.16.52

Polimeri vinilacetata ili drugih vinilestera te ostali vinilpolimeri, u primarnim oblicima

20.16.53

Akrilni polimeri, u primarnim oblicima

20.16.54

Poliamidi, u primarnim oblicima

20.16.55

Urea smole, tiourea smole i melaminske smole, u primarnim oblicima

20.16.56

Ostale aminosmole, fenolne smole i poliuretani, u primarnim oblicima

20.16.57

Silikoni, u primarnim oblicima

20.16.59

Ostala plastika u primarnim oblicima, d. n.

20.16.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

20.16.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastike u primarnim oblicima

20.17

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.1

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.10

Sintetički kaučuk u primarnim oblicima

20.17.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

20.17.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima

20.2

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20.1

Pesticidi i drugi agrokemijski proizvodi

20.20.11

Insekticidi

20.20.12

Herbicidi

20.20.13

Sredstva protiv klijanja i za reguliranje rasta biljaka

20.20.14

Dezinficijensi

20.20.15

Fungicidi

20.20.16

Opasni pesticidi

20.20.19

Ostali pesticidi i ostali agrokemijski proizvodi

20.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

20.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

20.3

Boje, lakovi i slični premazi, tiskarske boje i kitovi

20.30

Boje, lakovi i slični premazi, tiskarske boje i kitovi

20.30.1

Boje i lakovi na osnovi polimera

20.30.11

Boje i lakovi na osnovi akrilnih ili vinilnih polimera, u vodenom mediju

20.30.12

Boje i lakovi na osnovi poliestera, akrilnih ili vinilnih polimera, u nevodenom mediju; otopine

20.30.2

Ostale boje i lakovi te slični proizvodi; umjetničke i tiskarske boje

20.30.21

Pripravljeni pigmenti, opacifijenti i koloranti, staklasti emajli i glazure, prevlake, tekući keramički lakovi i slični preparati; frite od stakla

20.30.22

Ostale boje i lakovi; pripremljeni sikativi

20.30.23

Boje za umjetničko slikarstvo, nastavu ili pismoslikarstvo, boje za toniranje, boje za zabavu i slično

20.30.24

Tiskarske boje

20.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, tiskarskih boja i kitova

20.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje boja, lakova i sličnih premaza, tiskarskih boja i kitova

20.4

Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje, parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.41

Sapuni i deterdženti, sredstva za čišćenje i poliranje

20.41.1

Glicerol

20.41.10

Glicerol

20.41.2

Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

20.41.20

Organska površinski aktivna sredstva, osim sapuna

20.41.3

Sapuni, sredstva za pranje i čišćenje

20.41.31

Sapuni i organska površinski aktivna sredstva i preparati koji se koriste kao sapun; papir, vata, pust i netkani tekstilni materijali, impregnirani, premazani ili prekriveni sapunom ili deterdžentom

20.41.32

Deterdženti i sredstva za pranje

20.41.4

Mirisni preparati i voskovi

20.41.41

Preparati za parfimiranje ili dezodoriranje prostorija

20.41.42

Umjetni i pripremljeni voskovi

20.41.43

Politure i laštila za obuću, namještaj, podove, karoserije, staklo ili metal

20.41.44

Paste, praškovi i ostala sredstva za čišćenje

20.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

20.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

20.42

Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.42.1

Parfemi i toaletno-kozmetički preparati

20.42.11

Parfemi i toaletne vode

20.42.12

Proizvodi za šminkanje usana i očiju

20.42.13

Preparati za manikiranje ili pedikiranje

20.42.14

Puderi za kozmetičku i toaletnu uporabu

20.42.15

Dekorativna kozmetika i preparati za njegu kože (uključujući preparate za sunčanje), d. n.

20.42.16

Šamponi, lakovi za kosu, preparati za trajno kovrčanje i ispravljanje kose

20.42.17

Losioni i ostali preparati za kosu, d. n.

20.42.18

Preparati za usnu i zubnu higijenu (uključujući paste i praškove za pričvršćivanje umjetnog zubala), konac za čišćenje zubi

20.42.19

Preparati za brijanje; dezodoransi za osobnu uporabu i preparati protiv znojenja; preparati za kupanje; ostali parfimerijski, kozmetički i toaletni preparati, d. n.

20.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

20.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

20.5

Ostali kemijski proizvodi

20.51

Eksplozivi

20.51.1

Pripremljeni eksplozivi; sigurnosni (sporogoreći) štapini; udarne i eksplozivne kapsule; upaljači; električni detonatori; pirotehnički proizvodi za vatromet

20.51.11

Barut i pripremljeni eksplozivi

20.51.12

Sigurnosni (sporogoreći) štapini; detonirajući štapini; kapsule; upaljači; električni detonatori

20.51.13

Pirotehnički proizvodi za vatromet

20.51.14

Signalne rakete, rakete protiv tuče, za signalizaciju u magli i drugi pirotehnički proizvodi, osim za vatromet

20.51.2

Šibice

20.51.20

Šibice

20.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

20.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eksploziva

20.52

Ljepila

20.52.1

Ljepila

20.52.10

Ljepila

20.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

20.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ljepila

20.53

Eterična ulja

20.53.1

Eterična ulja

20.53.10

Eterična ulja

20.53.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

20.53.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje eteričnih ulja

20.59

Ostali kemijski proizvodi, d. n.

20.59.1

Fotografske ploče i filmovi te samorazvijajući filmovi; kemijski preparati i nemiješani proizvodi za fotografsku uporabu

20.59.11

Fotografske ploče i filmovi, te samorazvijajući filmovi, osjetljivi, neeksponirani; fotopapir

20.59.12

Fotografske emulzije osjetljive na svjetlost; kemijski preparati za fotografsku uporabu, d. n.

20.59.2

Životinjske ili biljne masti i ulja, kemijski modificirani; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

20.59.20

Životinjske ili biljne masti i ulja, kemijski modificirani; nejestive mješavine životinjskih ili biljnih masti i ulja

20.59.3

Tuševi i tinte za pisanje i crtanje te ostale tinte

20.59.30

Tuševi i tinte za pisanje i crtanje te ostale tinte

20.59.4

Preparati za podmazivanje; aditivi; antifriz

20.59.41

Preparati za podmazivanje

20.59.42

Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi

20.59.43

Tekućina za hidraulične kočnice; antifriz i preparati za odleđivanje

20.59.5

Raznovrsni kemijski proizvodi

20.59.51

Peptoni, ostale bjelančevinaste tvari i njihovi derivati, d. n.; kožni prah

20.59.52

Mase za modeliranje; zubni vosak te drugi preparati za uporabu u zubarstvu na osnovi gipsa; preparati i punila za aparate za gašenje požara; pripremljene podloge za razvoj mikroorganizama; dijagnostički i laboratorijski reagensi, d. n.

20.59.53

Kemijski elementi u obliku diskova i kemijski spojevi dopirani za uporabu u elektronici

20.59.54

Aktivni ugljen

20.59.55

Sredstva za doradu, nosači boja, sredstva za ubrzavanje i fiksiranje boja te slični proizvodi

20.59.56

Preparati za luženje (dekapiranje) metala; talitelji; pripremljeni ubrzivači vulkanizacije za gumu; složeni plastifikatori i stabilizatori za gumu i plastiku; katalitički preparati, d. n.; miješani alkilbenzeni i miješani alkilnaftaleni, d. n.

20.59.57

Pripremljena vezivna sredstva za ljevaoničke kalupe ili jezgre; kemijski proizvodi

20.59.58

Biodizel

20.59.59

Raznovrsni ostali kemijski proizvodi, d. n.

20.59.6

Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

20.59.60

Želatina i derivati od želatine, uključujući albumin iz mlijeka

20.59.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

20.59.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih kemijskih proizvoda, d. n.

20.6

Umjetna i sintetička vlakna

20.60

Umjetna i sintetička vlakna

20.60.1

Sintetička vlakna

20.60.11

Sintetička rezana vlakna i kabeli, negrebenani i nečešljani

20.60.12

Pređa od sintetičkih filamenata, velike čvrstoće, od poliamida i poliestera

20.60.13

Pređa od ostalih sintetičkih filamenata, jednonitna

20.60.14

Sintetički monofilamenti; vrpce i slično, od sintetičkih tekstilnih materijala

20.60.2

Umjetna vlakna

20.60.21

Umjetna rezana vlakna i kabeli, negrebenani i nečešljani

20.60.22

Pređa od umjetnih filamenata, velike čvrstoće, od viskoze

20.60.23

Pređa od ostalih umjetnih filamenata, jednonitna

20.60.24

Umjetni monofilament; vrpce i slično, od umjetnih tekstilnih materijala

20.60.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih i sintetičkih vlakana

20.60.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje umjetnih i sintetičkih vlakana

21

Osnovni farmaceutski proizvodi i farmaceutski pripravci

21.1

Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10

Osnovni farmaceutski proizvodi

21.10.1

Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

21.10.10

Salicilna kiselina, O-acetilsalicilna kiselina, njihove soli i esteri

21.10.2

Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli

21.10.20

Lizin, glutaminska kiselina i njihove soli; kvarterne amonijeve soli i hidroksidi; fosfoaminolipidi; amidi, njihovi derivati i soli

21.10.3

Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadržavaju nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili sustav fenatiazinovih prstena dalje nekondenziranih; hidantion i njegovi derivati; sulfonamidi

21.10.31

Laktoni, d. n., heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima dušika, koji u strukturi sadržavaju nekondenzirani pirazolov prsten, pirimidinov prsten, piperazinov prsten, nekondenzirani triazinov prsten ili sustav fenatiazinovih prstena dalje nekondenziranih; hidantion i njegovi derivati

21.10.32

Sulfonamidi

21.10.4

Šećeri, kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri te njihove soli, d. n.

21.10.40

Šećeri, kemijski čisti, d. n.; šećerni eteri i esteri te njihove soli, d. n.

21.10.5

Provitamini, vitamini i hormoni; glikozidi i biljni alkaloidi i njihovi derivati; antibiotici

21.10.51

Provitamini, vitamini i njihovi derivati

21.10.52

Hormoni i njihovi derivati; ostali steroidi koji se primarno koriste kao hormoni

21.10.53

Glikozidi, biljni alkaloidi, njihove soli, eteri, esteri i ostali derivati

21.10.54

Antibiotici

21.10.6

Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskog ili životinjskog podrijetla, d. n.

21.10.60

Žlijezde i ostali organi; njihovi ekstrakti i ostale tvari ljudskog ili životinjskog podrijetla, d. n.

21.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda

21.2

Farmaceutski pripravci

21.20

Farmaceutski pripravci

21.20.1

Lijekovi

21.20.11

Lijekovi koji sadržavaju peniciline ili druge antibiotike

21.20.12

Lijekovi koji sadržavaju hormone, ali ne antibiotike

21.20.13

Lijekovi koji sadržavaju alkaloide ili njihove derivate, ali ne hormone ni antibiotike

21.20.2

Ostali farmaceutski pripravci

21.20.21

Antiserumi i cjepiva

21.20.22

Kemijska sredstva za kontracepciju na osnovi hormona ili spermicida

21.20.23

Dijagnostički reagensi i ostali farmaceutski pripravci

21.20.24

Ljepljivi zavoji, kirurški katgut i slični proizvodi; kutije za prvu pomoć

21.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

21.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje farmaceutskih pripravaka

22

Proizvodi od gume i plastike

22.1

Proizvodi od gume

22.11

Vanjske i unutarnje gume za vozila; protektiranje vanjskih guma

22.11.1

Nove vanjske i unutarnje gume

22.11.11

Nove vanjske pneumatske gume, za motorna vozila

22.11.12

Nove vanjske pneumatske gume, za bicikle i motocikle

22.11.13

Nove vanjske pneumatske gume, za autobuse, kamione i zrakoplove

22.11.14

Vanjske gume za poljoprivredna vozila; ostale nove vanjske pneumatske gume

22.11.15

Unutarnje gume, pune gume ili gume sa zračnim komorama, zamjenjivi gumeni dijelovi vanjskih guma

22.11.16

Profilirane vrpce sa šarama za protektiranje vanjskih guma

22.11.2

Protektirane pneumatske vanjske gume

22.11.20

Protektirane pneumatske vanjske gume

22.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje vanjskih guma

22.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vanjskih i unutarnjih guma; protektiranje vanjskih guma

22.19

Ostali proizvodi od gume

22.19.1

Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama

22.19.10

Regenerirana guma u primarnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama

22.19.2

Nevulkanizirana guma i proizvodi od nevulkanizirane gume; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u nitima, kordu, pločama, listovima, trakama, šipkama i profilima

22.19.20

Nevulkanizirana guma i proizvodi od nevulkanizirane gume; vulkanizirana guma, osim tvrde gume, u nitima, kordu, pločama, listovima, trakama, šipkama i profilima

22.19.3

Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.30

Cijevi i crijeva od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.4

Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

22.19.40

Pogonsko i transportno remenje, od vulkanizirane gume

22.19.5

Gumirani tekstilni proizvodi, osim od gumenoga korda

22.19.50

Gumirani tekstilni proizvodi, osim od gumenoga korda

22.19.6

Odjevni predmeti i dodaci od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.60

Odjevni predmeti i dodaci od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.7

Proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma; proizvodi od tvrde gume

22.19.71

Higijenski ili farmaceutski proizvodi (uključujući dude), od vulkanizirane gume, osim od tvrde gume

22.19.72

Podni pokrivači i prostirke, od vulkanizirane gume, osim od pjenaste gume

22.19.73

Ostali proizvodi od vulkanizirane gume, d. n.; tvrda guma u svim oblicima i njezini proizvodi; podni pokrivači i prostirke, od vulkanizirane pjenaste gume

22.19.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

22.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od gume

22.2

Proizvodi od plastike

22.21

Ploče, listovi, cijevi i profili od plastike

22.21.1

Monofilamenti presjeka > 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

22.21.10

Monofilamenti presjeka > 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastike

22.21.2

Cijevi, crijeva i njihov pribor, od plastike

22.21.21

Umjetna crijeva od skrućenih bjelančevina ili celuloznih materijala; krute cijevi i crijeva, od plastike

22.21.29

Ostale cijevi, crijeva i pribor od plastike

22.21.3

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, nepojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

22.21.30

Ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, nepojačani ili slično kombinirani s drugim materijalima

22.21.4

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike

22.21.41

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, celularne strukture

22.21.42

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce od plastike, necelularne strukture

22.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

22.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastičnih ploča, listova, cijevi i profila

22.22

Ambalaža od plastike

22.22.1

Ambalaža od plastike

22.22.11

Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od polimera etilena

22.22.12

Vreće i vrećice (uključujući stožaste), od ostale plastike, osim od polimera etilena

22.22.13

Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi, od plastike

22.22.14

Baloni, boce, bočice i slični proizvodi, od plastike

22.22.19

Ostala ambalaža od plastike

22.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

22.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plastične ambalaže

22.23

Proizvodi od plastike za građevinarstvo

22.23.1

Proizvodi od plastike za građevinarstvo; linoleum i podni pokrivači od drugih materijala osim od plastike

22.23.11

Obloge za pod, zid ili strop od plastike, u rolama ili pločicama

22.23.12

Kade, umivaonici, zahodske školjke i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastike

22.23.13

Spremnici, cisterne, kace i slično, sadržaja > 300 l, od plastike

22.23.14

Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata; rolete, kapci i slični proizvodi te njihovi dijelovi, od plastike

22.23.15

Linoleum i podni prekrivači od drugih materijala osim od plastike, tj. čvrste podne obloge od vinila, linoleuma itd.

22.23.19

Proizvodi od plastike za građevinarstvo

22.23.2

Montažne kuće, od plastike

22.23.20

Montažne kuće, od plastike

22.23.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

22.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od plastike za građevinarstvo

22.29

Ostali proizvodi od plastike

22.29.1

Odjeća i dodaci odjeći (uključujući rukavice), od plastike

22.29.10

Odjeća i dodaci odjeći (uključujući rukavice), od plastike

22.29.2

Ostali proizvodi od plastike, d. n.

22.29.21

Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce, trake i drugi ravni oblici, od plastike, u rolama širine ≤ 20 cm

22.29.22

Ostale samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije, vrpce, trake i drugi ravni oblici, od plastike

22.29.23

Stolno i kuhinjsko posuđe, te ostali predmeti za kućanstvo i toaletne potrebe, od plastike

22.29.24

Dijelovi, d. n., za svjetiljke i njihov pribor, svjetleće natpise i slično, od plastike

22.29.25

Uredski i školski pribor, od plastike

22.29.26

Pribor za namještaj, karoserije i slično, od plastike; figurice i ostali ukrasni predmeti, od plastike

22.29.29

Ostali predmeti od plastike

22.29.9

Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

22.29.91

Usluge proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

22.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od plastike

23

Ostali nemetalni mineralni proizvodi

23.1

Staklo i proizvodi od stakla

23.11

Ravno staklo

23.11.1

Ravno staklo

23.11.11

Valjano, lijevano, vučeno ili puhano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno

23.11.12

Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u listovima, ali drugačije neobrađeno

23.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

23.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ravnog stakla

23.12

Oblikovano i obrađeno ravno staklo

23.12.1

Oblikovano i obrađeno ravno staklo

23.12.11

Staklo u listovima, savijeno, s obrađenim rubovima, gravirano, brušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno i nesastavljeno

23.12.12

Sigurnosno staklo

23.12.13

Staklena zrcala; višeslojni izolacijski paneli od stakla

23.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oblikovanoga i obrađenoga ravnog stakla

23.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oblikovanoga i obrađenoga ravnog stakla

23.13

Šuplje staklo

23.13.1

Šuplje staklo

23.13.11

Boce, staklenke, bočice i druga ambalaža od stakla, osim ampula; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

23.13.12

Čaše za piće, osim keramičkih

23.13.13

Proizvodi od stakla za uporabu za stolom, u kuhinji, u uredima, za unutarnju dekoraciju, za toaletnu uporabu i slično

23.13.14

Ulošci od stakla za termos-boce i druge vakuumske posude

23.13.9

Usluge dovršavanja šupljeg stakla; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

23.13.91

Usluge dovršavanja čaša za piće i drugih proizvoda od stakla za uporabu za stolom ili u kuhinji

23.13.92

Usluge dovršavanja ambalaže od stakla

23.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje šupljeg stakla

23.14

Staklena vlakna

23.14.1

Staklena vlakna

23.14.11

Trake, roving, pređa i sječene niti, od staklenih vlakana

23.14.12

Voali, mreže, mat, hasure, ploče i ostali predmeti od staklenih vlakana, osim tkanina

23.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

23.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje staklenih vlakana

23.19

Ostalo obrađeno staklo uključujući tehničku robu od stakla

23.19.1

Ostalo staklo, polugotovo

23.19.11

Staklo u masi, kuglama (osim neobrađenih staklenih kuglica), šipkama i cijevima, neobrađeno

23.19.12

Stakleni blokovi, opeke, pločice i ostali proizvodi od prešanog ili lijevanog stakla; olovom uokvirena prozorska okna i slično; multicelularno ili pjenasto staklo u blokovima, pločama ili slično

23.19.2

Tehničko i ostalo staklo

23.19.21

Stakleni omotači, otvoreni, i njihovi stakleni dijelovi za električne svjetiljke, katodne cijevi i slično

23.19.22

Staklo za satove i naočale, optički neobrađeno; izdubljena sferna stakla i njihovi segmenti za proizvodnju takvih stakala

23.19.23

Proizvodi od stakla za laboratorijsku, higijensku i farmaceutsku uporabu; staklene ampule

23.19.24

Stakleni dijelovi svjetiljki i druge svjetleće opreme, svjetlećih znakova, natpisa i slično

23.19.25

Električni izolatori, od stakla

23.19.26

Proizvodi od stakla, d. n.

23.19.9

Usluge dovršavanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostaloga obrađenog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

23.19.91

Usluge dovršavanja ostalog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

23.19.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostaloga obrađenog stakla, uključujući tehničku robu od stakla

23.2

Vatrostalni proizvodi

23.20

Vatrostalni proizvodi

23.20.1

Vatrostalni proizvodi

23.20.11

Opeka, blokovi, pločice i ostali keramički proizvodi od silikatnoga fosilnog brašna ili zemlje

23.20.12

Vatrostalna opeka, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za građevinarstvo, osim od silikatnoga fosilnog brašna ili zemlje

23.20.13

Vatrostalni cementi, žbuke, betoni i slične vatrostalne mješavine, d. n.

23.20.14

Nepečeni vatrostalni proizvodi i ostali vatrostalni keramički proizvodi

23.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

23.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vatrostalnih proizvoda

23.3

Proizvodi od gline za građevinarstvo

23.31

Keramičke pločice i ploče

23.31.1

Keramičke pločice i ploče

23.31.10

Keramičke pločice i ploče

23.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

23.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih pločica i ploča

23.32

Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

23.32.1

Opeka, crjepovi i proizvodi za građevinarstvo od pečene gline

23.32.11

Nevatrostalna keramička građevinska opeka, blokovi za podove, nosivi elementi ili ispuni i slično

23.32.12

Crjepovi, dimnjaci, poklopci za dimnjake, dimovodne cijevi, arhitektonski ukrasi i drugi keramički proizvodi za građevinarstvo

23.32.13

Keramičke cijevi, odvodi, žljebovi i pribor za cijevi

23.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline

23.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opeka, crjepova i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline

23.4

Ostali proizvodi od porculana i keramike

23.41

Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.1

Keramički proizvodi za kućanstvo i ukrasni predmeti

23.41.11

Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, od porculana

23.41.12

Stolno i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za uporabu u kućanstvu i u toaletne svrhe, osim od porculana

23.41.13

Figurice i drugi ukrasni keramički predmeti

23.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

23.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta

23.42

Sanitarna keramika

23.42.1

Sanitarna keramika

23.42.10

Sanitarna keramika

23.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

23.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sanitarne keramike

23.43

Keramički izolatori i izolacijski pribor

23.43.1

Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor za električne strojeve, uređaje ili opremu, od keramike

23.43.10

Električni izolatori od keramike; izolacijski pribor za električne strojeve, uređaje ili opremu, od keramike

23.43.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

23.43.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje keramičkih izolatora i izolacijskog pribora

23.44

Ostali tehnički proizvodi od keramike

23.44.1

Ostali tehnički proizvodi od keramike

23.44.11

Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, od porculana

23.44.12

Keramički proizvodi za laboratorijsku, kemijsku i ostalu tehničku uporabu, osim od porculana

23.44.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

23.44.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih tehničkih keramičkih proizvoda

23.49

Ostali proizvodi od keramike

23.49.1

Ostali proizvodi od keramike

23.49.11

Keramički proizvodi za uporabu u poljoprivredi, za prenošenje i pakiranje robe

23.49.12

Ostali keramički proizvodi, osim za građevinarstvo, d. n.

23.49.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

23.49.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od keramike

23.5

Cement, vapno i gips

23.51

Cement

23.51.1

Cement

23.51.11

Cementni klinker

23.51.12

Portland-cement, aluminatni cement, metalurški cement i slični hidraulični cementi

23.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

23.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cementa

23.52

Vapno i gips

23.52.1

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

23.52.10

Živo vapno, gašeno vapno i hidraulično vapno

23.52.2

Gips

23.52.20

Gips

23.52.3

Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

23.52.30

Kalcinirani ili aglomerirani dolomit

23.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

23.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vapna i gipsa

23.6

Proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.61

Proizvodi od betona za građevinarstvo

23.61.1

Proizvodi od betona za građevinarstvo

23.61.11

Blokovi, ploče za popločavanje, opeka i slični proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena

23.61.12

Montažni građevni elementi za visokogradnju i niskogradnju od cementa, betona ili umjetnoga kamena

23.61.2

Montažne kuće od betona

23.61.20

Montažne kuće od betona

23.61.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

23.61.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od betona za građevinarstvo

23.62

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

23.62.1

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

23.62.10

Proizvodi od gipsa za građevinarstvo

23.62.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od gipsa za građevinarstvo

23.62.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od gipsa za građevinarstvo

23.63

Gotova betonska smjesa

23.63.1

Gotova betonska smjesa

23.63.10

Gotova betonska smjesa

23.63.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.63.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje gotove betonske smjese

23.64

Žbuka

23.64.1

Žbuka

23.64.10

Žbuka

23.64.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

23.64.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje žbuke

23.65

Fibrocement

23.65.1

Proizvodi od fibrocementa

23.65.11

Paneli, ploče i slično, od biljnih vlakana, slame i drvnih otpadaka, aglomeriranih mineralnim vezivima

23.65.12

Proizvodi od azbestnog cementa, celuloznog fibrocementa i sličnih materijala

23.65.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibrocementa

23.65.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od fibrocementa

23.69

Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.69.1

Ostali proizvodi od betona, cementa i gipsa

23.69.11

Ostali proizvodi od gipsa ili mješavina s gipsom, d. n.

23.69.19

Proizvodi od cementa, betona ili umjetnoga kamena, d. n.

23.69.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

23.69.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa

23.7

Rezani, oblikovani i obrađeni kamen

23.70

Rezani, oblikovani i obrađeni kamen

23.70.1

Rezani, oblikovani i obrađeni kamen

23.70.11

Mramor, travertin, alabaster, obrađeni, i njihovi proizvodi (osim kamenih blokova, rubnjaka, ploča za popločavanje, crjepova, kamenih kocaka i sličnih proizvoda); umjetno obojene granule, odlomci ili prah od mramora, travertina i alabastera

23.70.12

Ostali obrađeni ukrasni kamen i kamen za gradnju te njihovi proizvodi; ostali umjetno obojeni granulat i prah od prirodnoga kamena; proizvodi od aglomeriranog škriljevca

23.70.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanog, oblikovanog i obrađenoga kamena

23.70.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rezanog, oblikovanog i obrađenoga kamena

23.9

Ostali nemetalni mineralni proizvodi

23.91

Brusni proizvodi (abrazivi)

23.91.1

Brusni proizvodi (abrazivi)

23.91.11

Mlinski kamen, brusni kamen, brusna kola i slično, bez postolja, za obradu kamena, i njihovi dijelovi, od prirodnoga kamena, aglomeriranih prirodnih ili umjetnih abraziva ili keramike

23.91.12

Brusni prah ili zrnca na tekstilnoj, papirnatoj ili kartonskoj podlozi

23.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

23.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brusnih proizvoda

23.99

Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

23.99.1

Ostali nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

23.99.11

Prerađena azbestna vlakna; mješavine na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata; proizvodi od tih mješavina ili od azbesta; tarni materijali za kočnice, kvačila i slično, nemontirani

23.99.12

Proizvodi od asfalta i sličnih materijala

23.99.13

Bitumenske mješavine na osnovi prirodnog ili umjetnog materijala od kamena i bitumena, prirodnog asfalta ili srodnih materijala kao veziva

23.99.14

Umjetni grafit; koloidalni i polukoloidalni grafit; pripravci na osnovi grafita i drugih vrsta ugljika, u obliku poluproizvoda

23.99.15

Umjetni korund

23.99.19

Nemetalni mineralni proizvodi, d. n.

23.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

23.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.

24

Osnovni metali

24.1

Sirovo željezo i čelik te ferolegure

24.10

Sirovo željezo i čelik te ferolegure

24.10.1

Primarni materijali od željeza i čelika

24.10.11

Sirovo željezo i zrcalno željezo u hljepčićima, blokovima i drugim sirovim oblicima

24.10.12

Ferolegure

24.10.13

Proizvodi od željeza dobiveni izravnom redukcijom željezne rudače i ostali spužvasti proizvodi od željeza u komadima, peletama ili sličnim oblicima; željezo najmanje čistoće 99,94 % masenog udjela u komadima, peletama i sličnim oblicima

24.10.14

Granule i prah, od sirovog željeza, zrcalnog željeza ili čelika

24.10.2

Sirovi čelik

24.10.21

Nelegirani čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima i poluproizvodi od nelegiranog čelika

24.10.22

Nehrđajući čelik u ingotima ili drugim primarnim oblicima i poluproizvodi od nehrđajućeg čelika

24.10.23

Ostali legirani čelici u ingotima ili drugim primarnim oblicima i poluproizvodi od ostalih legiranih čelika

24.10.3

Toplovaljani plosnati proizvodi od čelika, dalje neobrađeni

24.10.31

Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.32

Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine < 600 mm

24.10.33

Toplovaljani plosnati proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.34

Toplovaljani plosnati proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine < 600 mm

24.10.35

Toplovaljani plosnati proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.36

Toplovaljani plosnati proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine < 600 mm (isključujući proizvode od silicijskog elektročelika)

24.10.4

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.41

Hladnovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.42

Hladnovaljani plosnati proizvodi od nehrđajućeg čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.43

Hladnovaljani plosnati proizvodi od ostalih legiranih čelika, dalje neobrađeni, širine ≥ 600 mm

24.10.5

Plosnati valjani prozvodi od čelika, obloženi, platirani ili prevučeni i plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika i silicijskog elektročelika

24.10.51

Plosnati valjani proizvodi od nelegiranog čelika, širine ≥ 600 mm, premazani, platirani ili prevučeni

24.10.52

Plosnati valjani proizvodi od ostalih legiranih čelika, širine ≥ 600 mm, premazani, platirani ili prevučeni

24.10.53

Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine ≥ 600 mm,

24.10.54

Plosnati valjani proizvodi od silicijskog elektročelika, širine < 600 mm

24.10.55

Plosnati valjani proizvodi od brzoreznog čelika, širine < 600 mm

24.10.6

Toploobrađene žice i šipke od čelika

24.10.61

Toplovaljane žice i šipke u nepravilno namotanim kolutima, od nelegiranog čelika

24.10.62

Ostale žice i šipke od čelika, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, uključujući one usukane poslije valjanja

24.10.63

Toplovaljane žice i šipke u nepravilno namotanim kolutima, od nehrđajućeg čelika

24.10.64

Ostale žice i šipke od nehrđajućeg čelika, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, uključujući one usukane poslije valjanja

24.10.65

Toplovaljane žice i šipke u nepravilno namotanim kolutima, od ostalih legiranih čelika

24.10.66

Ostale žice i šipke od ostalih legiranih čelika, toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene, uključujući one usukane poslije valjanja

24.10.67

Šuplje žice i šipke za svrdla

24.10.7

Toploobrađeni teški profili od čelika, brušene ploče od čelika i dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih tračnica, od čelika

24.10.71

Teški profili, toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, od nelegiranog čelika

24.10.72

Teški profili, toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, od nehrđajućeg čelika

24.10.73

Teški profili, toplovaljani, toplovučeni ili toploistiskivani i dalje neobrađeni, od ostalih legiranih čelika

24.10.74

Brušene ploče od čelika i zavareni profili od čelika

24.10.75

Dijelovi za gradnju željezničkih i tramvajskih tračnica, od čelika

24.10.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

24.10.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sirovog željeza, čelika i ferolegura

24.2

Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20

Cijevi, šuplji profili i pribor za cijevi, od čelika

24.20.1

Cijevi, šuplji profili, bešavni, od čelika

24.20.11

Cijevi, bešavne, koje se koristi za naftovode ili plinovode, od čelika

24.20.12

Zaštitne, proizvodne i bušačke cijevi, koje se koristi pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, bešavne, od čelika

24.20.13

Ostale cijevi, kružnoga poprečnog presjeka, od čelika

24.20.14

Cijevi nekružnoga poprečnog presjeka i šuplji profili, od čelika

24.20.2

Cijevi, zavarene, kružnoga poprečnog presjeka, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika

24.20.21

Cijevi koje se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika

24.20.22

Zaštitne i proizvodne cijevi koje se koristi pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika

24.20.23

Ostale cijevi kružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika

24.20.24

Ostale cijevi kružnoga poprečnog presjeka, s otvorenim šavom, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera > 406,4 mm, od čelika

24.20.3

Cijevi vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, zavarene, od čelika

24.20.31

Cijevi koje se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika

24.20.32

Zaštitne i proizvodne cijevi koje se koristi pri bušenju za dobivanje nafte ili plina, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika

24.20.33

Ostale cijevi kružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika

24.20.34

Cijevi, nekružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika

24.20.35

Ostale cijevi, s otvorenim šavom, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera ≤ 406,4 mm, od čelika

24.20.4

Pribor za cijevi, od nelijevanog čelika

24.20.40

Pribor za cijevi, od nelijevanog čelika

24.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

24.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cijevi, šupljih profila i pribora za cijevi, od čelika

24.3

Ostali proizvodi primarne prerade čelika

24.31

Hladnovučene šipke

24.31.1

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

24.31.10

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od nelegiranog čelika

24.31.2

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

24.31.20

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od legiranog čelika, osim od nehrđajućeg čelika

24.31.3

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

24.31.30

Hladnovučene šipke i čvrsti profili od nehrđajućeg čelika

24.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovučenog čelika

24.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovučenog čelika

24.32

Hladnovaljane uske trake

24.32.1

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

24.32.10

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, neprevučeni, širine < 600 mm

24.32.2

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, premazani, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

24.32.20

Hladnovaljani plosnati proizvodi od čelika, premazani, platirani ili prevučeni, širine < 600 mm

24.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovaljanih uskih vrpci

24.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovaljanih uskih vrpci

24.33

Hladnooblikovani i profilirani proizvodi

24.33.1

Otvoreni i hladnooblikovani profili

24.33.11

Otvoreni i hladnooblikovani profili, od nelegiranog čelika

24.33.12

Otvoreni i hladnooblikovani profili, od nehrđajućeg čelika

24.33.2

Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

24.33.20

Rebrasti limovi od nelegiranog čelika

24.33.3

Metalne ploče od prevučenoga čeličnog lima

24.33.30

Metalne ploče od prevučenoga čeličnog lima

24.33.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

24.33.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnooblikovanih i profiliranih proizvoda

24.34

Hladnovučene žice

24.34.1

Hladnovučene žice

24.34.11

Hladnovučene žice od nelegiranog čelika

24.34.12

Hladnovučene žice od nehrđajućeg čelika

24.34.13

Hladnovučene žice od ostalih legiranih čelika

24.34.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovučene žice

24.34.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hladnovučene žice

24.4

Osnovni plemeniti i ostali obojeni metali

24.41

Plemeniti metali

24.41.1

Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.10

Srebro, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.2

Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.20

Zlato, neobrađeno, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.3

Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.30

Platina, neobrađena, kao poluproizvod ili u prahu

24.41.4

Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.40

Obični metali ili srebro, pozlaćeni, ali dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.5

Obični metali, posrebreni, te obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.50

Obični metali, posrebreni, te obični metali, srebro i zlato, prevučeni platinom, dalje neobrađeni, osim kao poluproizvod

24.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

24.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje plemenitih metala

24.42

Aluminij

24.42.1

Aluminij, sirovi; aluminijev oksid

24.42.11

Aluminij, sirovi

24.42.12

Aluminijev oksid, osim umjetnoga korunda

24.42.2

Poluproizvodi od aluminija i legura aluminija

24.42.21

Aluminijski prah i ljuskice

24.42.22

Aluminijske šipke i profili

24.42.23

Aluminijska žica

24.42.24

Aluminijske ploče, limovi i trake, debljine > 0,2 mm

24.42.25

Aluminijska folija, debljine ≤ 0,2 mm

24.42.26

Aluminijske cijevi i pribor za cijevi

24.42.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

24.42.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aluminija

24.43

Olovo, cink i kositar

24.43.1

Olovo, cink i kositar, sirovi

24.43.11

Olovo, sirovo

24.43.12

Cink, sirovi

24.43.13

Kositar, sirovi

24.43.2

Poluproizvodi od olova, cinka, kositra i njihovih legura

24.43.21

Ploče, limovi, trake i folija od olova; prah i ljuskice od olova

24.43.22

Prašina, prah i ljuskice, od cinka

24.43.23

Šipke, profili i žica od cinka; ploče, limovi, trake i folija od cinka

24.43.24

Šipke, profili i žica od kositra

24.43.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

24.43.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje olova, cinka i kositra

24.44

Bakar

24.44.1

Bakar, sirovi; bakrenac; cementni bakar

24.44.11

Bakrenac; cementni bakar

24.44.12

Nerafinirani bakar; bakrene anode za elektrolitičko rafiniranje

24.44.13

Rafinirani bakar i bakrene legure, sirovi; bakrene predlegure

24.44.2

Poluproizvodi od bakra i bakrenih legura

24.44.21

Prah i ljuskice, od bakra

24.44.22

Šipke i profili od bakra

24.44.23

Žica od bakra

24.44.24

Ploče, limovi i trake od bakra, debljine > 0,15 mm

24.44.25

Folija od bakra, debljine ≤ 0,15 mm

24.44.26

Bakrene cijevi i pribor za cijevi

24.44.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

24.44.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje bakra

24.45

Ostali obojeni metali

24.45.1

Nikal, sirovi; međuproizvodi od metalurgije nikla

24.45.11

Nikal, sirovi;

24.45.12

Niklov kamen, sinterirani nikleni oksidi i ostali međuproizvodi metalurgije nikla

24.45.2

Poluproizvodi od nikla i legura nikla

24.45.21

Prah i ljuskice, od nikla

24.45.22

Šipke, profili i žica od nikla

24.45.23

Ploče, limovi, trake i folija od nikla

24.45.24

Cijevi i pribor za cijevi od nikla

24.45.3

Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermeti; pepeo i ostaci koji sadržavaju metale i metalne spojeve

24.45.30

Ostali obojeni metali i proizvodi od njih; kermeti; pepeo i ostaci koji sadržavaju metale i metalne spojeve

24.45.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

24.45.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih obojenih metala

24.46

Obrađeno nuklearno gorivo

24.46.1

Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju prirodni uran ili spojeve prirodnog urana

24.46.10

Prirodni uran i njegovi spojevi; legure, disperzije (uključujući kermete), keramički proizvodi i mješavine koje sadržavaju prirodni uran ili spojeve prirodnog urana

24.46.9

Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnoga goriva

24.46.99

Podugovarateljski poslovi kao dio obrade nuklearnoga goriva

24.5

Usluge lijevanja metala

24.51

Usluge lijevanja željeza

24.51.1

Usluge lijevanja lijevanog željeza

24.51.11

Usluge lijevanja temperiranoga (kovkastog) lijevanog željeza

24.51.12

Usluge lijevanja nodularnoga lijevanog željeza

24.51.13

Usluge lijevanja sivoga lijevanog željeza

24.51.2

Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

24.51.20

Cijevi i šuplji profili od lijevanog željeza

24.51.3

Cijevi i pribor za cijevi od lijevanog željeza

24.51.30

Cijevi i pribor za cijevi od lijevanog željeza

24.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

24.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje lijevanog željeza

24.52

Usluge lijevanja čelika

24.52.1

Usluge lijevanja čelika

24.52.10

Usluge lijevanja čelika

24.52.2

Cijevi od centrifugalno lijevanog čelika

24.52.20

Cijevi od centrifugalno lijevanog čelika

24.52.3

Cijevi i pribor za cijevi od lijevanog čelika

24.52.30

Cijevi i pribor za cijevi od lijevanog čelika

24.53

Usluge lijevanja lakih metala

24.53.1

Usluge lijevanja lakih metala

24.53.10

Usluge lijevanja lakih metala

24.54

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

24.54.1

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

24.54.10

Usluge lijevanja ostalih obojenih metala

25

Gotovi metalni proizvodi, osim strojeva i opreme

25.1

Metalne konstrukcije

25.11

Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

25.11.1

Montažne zgrade od metala

25.11.10

Montažne zgrade od metala

25.11.2

Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi

25.11.21

Mostovi i dijelovi mostova (kosturi) od željeza i čelika

25.11.22

Tornjevi i rešetkasti stupovi od željeza i čelika

25.11.23

Ostale konstrukcije i njihovi dijelovi, ploče, šipke i slično, od željeza, čelika ili aluminija

25.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

25.12

Vrata i prozori od metala

25.12.1

Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata, od metala

25.12.10

Vrata, prozori i njihovi okviri te pragovi za vrata, od metala

25.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

25.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje vrata i prozora od metala

25.2

Cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

25.21

Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

25.21.1

Radijatori i kotlovi za centralno grijanje

25.21.11

Radijatori za centralno grijanje neelektrično zagrijavani, od željeza ili čelika

25.21.12

Kotlovi za centralno grijanje za proizvodnju tople vode ili pare niskog pritiska

25.21.13

Dijelovi kotlova za centralno grijanje

25.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

25.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje radijatora i kotlova za centralno grijanje

25.29

Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

25.29.1

Ostale cisterne, rezervoari i slični spremnici od metala

25.29.11

Željezni, čelični ili aluminijski rezervoari, cisterne, bačve i slični spremnici (osim za stlačene ili ukapljene plinove), kapaciteta > 300 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

25.29.12

Spremnici za komprimirane ili ukapljene plinove, od metala

25.29.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih spremnika od metala

25.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje cisterni, rezervoara i sličnih spremnika od metala

25.3

Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

25.30

Parni kotlovi, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

25.30.1

Parni kotlovi i njihovi dijelovi

25.30.11

Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare; kotlovi za pregrijanu vodu

25.30.12

Pomoćni uređaji za kotlove; kondenzatori za energetske jedinice za vodenu i drugu paru

25.30.13

Dijelovi parnih kotlova

25.30.2

Nuklearni reaktori i njihovi dijelovi

25.30.21

Nuklearni reaktori, osim separatora izotopa

25.30.22

Dijelovi nuklearnih reaktora, osim separatora izotopa

25.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

25.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje

25.4

Oružje i streljivo

25.40

Oružje i streljivo

25.40.1

Oružje i streljivo i njihovi dijelovi

25.40.11

Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i sličnog oružja

25.40.12

Revolveri, pištolji, nevojno vatreno oružje i slične naprave

25.40.13

Bombe, rakete i slično ratno streljivo; patrone, ostalo streljivo, projektili i njihovi dijelovi

25.40.14

Dijelovi vojnoga i drugog oružja

25.40.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

25.40.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje oružja i streljiva

25.5

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

25.50

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala; metalurgija praha

25.50.1

Usluge kovanja, prešanja, štancanja i valjanja metala

25.50.11

Usluge kovanja metala

25.50.12

Usluge štancanja metala

25.50.13

Ostale usluge oblikovanja metala

25.50.2

Metalurgija praha

25.50.20

Metalurgija praha

25.6

Usluge obrade i prevlačenja metala; strojna obrada metala

25.61

Usluge obrade i prevlačenja metala

25.61.1

Usluge prevlačenje metala

25.61.11

Usluge prevlačenja metalom

25.61.12

Usluge prevlačenja nemetalom

25.61.2

Ostale usluge obrade metala

25.61.21

Usluge toplinske obrade metala, osim prevlačenja metalom

25.61.22

Ostale usluge površinske obrade metala

25.62

Usluge strojne obrade metala

25.62.1

Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

25.62.10

Usluge dorađivanja (tokarenja) metalnih dijelova

25.62.2

Ostale usluge strojne obrade metala

25.62.20

Ostale usluge strojne obrade metala

25.7

Sječiva, alati i opća željezna roba

25.71

Sječiva

25.71.1

Sječiva

25.71.11

Noževi, (osim za strojeve), škare i njihove oštrice

25.71.12

Aparati za brijanje, britve i njihovi žileti, uključujući žilete u trakama

25.71.13

Ostali noževi i pribor za jelo; pribor za manikiranje i pedikiranje

25.71.14

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za posluživanje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipalice za šećer i sličan kuhinjski i stolni pribor

25.71.15

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slično oružje te njihovi dijelovi

25.71.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

25.71.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje sječiva

25.72

Brave i okovi

25.72.1

Brave i okovi

25.72.11

Lokoti i brave za motorna vozila i za namještaj, od običnih metala

25.72.12

Ostale brave od običnih metala

25.72.13

Zatvarači i okovi sa zatvaračima, s ugrađenim bravama; dijelovi

25.72.14

Okovi, držači, pribor i slični proizvodi za motorna vozila, vrata, prozore, namještaj i slično, od običnih metala

25.72.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

25.72.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje brava i okova

25.73

Alati

25.73.1

Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu ili šumarstvu

25.73.10

Ručni alat za uporabu u poljoprivredi, vrtlarstvu ili šumarstvu

25.73.2

Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

25.73.20

Ručne pile; listovi za pile svih vrsta

25.73.3

Ostali ručni alat

25.73.30

Ostali ručni alat

25.73.4

Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

25.73.40

Zamjenljivi dijelovi za ručni alat na mehanički ili električni pogon i za alatne strojeve

25.73.5

Kalupi; kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče; modeli za izradu kalupa

25.73.50

Kalupi; kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče; modeli za izradu kalupa

25.73.6

Ostali alat

25.73.60

Ostali alat

25.73.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

25.73.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje alata

25.9

Ostali gotovi proizvodi od metala

25.91

Čelične bačve i slični spremnici

25.91.1

Čelične bačve i slični spremnici

25.91.11

Rezervoari, bačve, limenke i slični spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza ili čelika, kapaciteta ≥ 50 l ali ≤ 300 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

25.91.12

Rezervoari, bačve, limenke (osim onih koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem), kutije i slični spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin), od željeza ili čelika, kapaciteta < 50 l, neopremljeni mehaničkim ili toplinskim uređajima

25.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

25.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje čeličnih bačvi i sličnih spremnika

25.92

Ambalaža od lakih metala

25.92.1

Ambalaža od lakih metala

25.92.11

Limenke od željeza ili čelika, koje se zatvaraju lemljenjem ili pertliranjem, kapaciteta < 50 l

25.92.12

Aluminijske bačve, limenke i slični spremnici, za sve vrste materijala (osim za plin), kapaciteta ≤ 300 l

25.92.13

Čepovi, zatvarači, kapice i poklopci za boce, od običnih metala

25.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

25.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ambalaže od lakih metala

25.93

Proizvodi od žice, lanci i opruge

25.93.1

Proizvodi od žice, lanci i opruge

25.93.11

Upletene žice, užad i kabeli, pletene trake, pletivo i slično, od željeza i čelika, električno neizolirani

25.93.12

Bodljikava žica od željeza i čelika; upletene žice, užad i kabeli, pletene trake i slično, od bakra ili aluminija, električno neizolirani

25.93.13

Tkanina, rešetke, mreže i ograde od željezne, čelične ili bakrene žice; rešetke dobivene razvlačenjem željeza, čelika ili bakra

25.93.14

Čavli, čavlići, pribadače za ploče, spajalice i slični proizvodi

25.93.15

Žica, šipke, cijevi, ploče, elektrode, obložene ili ispunjene sredstvom za luženje ili taliteljem

25.93.16

Opruge i listovi za opruge od željeza ili čelika; bakrene opruge

25.93.17

Lanci (osim prijenosnih člankastih lanaca) i njihovi dijelovi

25.93.18

Igle za šivanje, igle za pletenje, igle za uvlačenje, igle za kačkanje, igle za vezenje i slični proizvodi, za ručnu uporabu, od željeza ili čelika; sigurnosne igle i ostale igle od željeza ili čelika, d. n.

25.93.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

25.93.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje proizvoda od žice, lanaca i opruga

25.94

Zakovice i vijčana roba

25.94.1

Zakovice i vijčana roba

25.94.11

Vijci i slični vezni proizvodi s navojem, od željeza ili čelika, d. n.

25.94.12

Zakovice i slični vezni proizvodi bez navoja, od željeza ili čelika, d. n.

25.94.13

Vijci, zakovice i drugi vezni proizvodi s navojem i bez navoja, od bakra

25.94.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

25.94.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje zakovica i vijčane robe

25.99

Ostali gotovi proizvodi od metala, d. n.

25.99.1

Proizvodi od metala za kupaonicu i kuhinju

25.99.11

Sudoperi, umivaonici, kade i ostale sanitarije i njihovi dijelovi od željeza, čelika, bakra ili aluminija

25.99.12

Stolni, kuhinjski i ostali proizvodi za kućanstvo, te njihovi dijelovi, od željeza, čelika, bakra ili aluminija

25.99.2

Ostali proizvodi od običnih metala

25.99.21

Oklopljeni ili ojačani trezori, sefovi i vrata te sigurnosni pretinci za trezore, prijenosne sigurnosne kasete za novac ili isprave i slično, od običnih metala

25.99.22

Pretinci za spise, stalci za papir, stalci za olovke, stalci za pečate i slična uredska ili stolna oprema, od običnih metala, osim uredskog namještaja

25.99.23

Mehanizmi za registratore i fascikle, kvačice za spise, slični uredski predmeti i spajalice u traci, od običnih metala

25.99.24

Figurice i slični ukrasi, okviri za fotografije, slike i slično te zrcala, od običnih metala

25.99.25

Kopče, okviri s kopčama, spone, šnale, kukice, ušice, rupice i slično, od običnih metala, za odjeću, obuću, cerade, ručne torbe, putne potrepštine ili druge gotove proizvode; cjevaste ili račvaste zakovice od običnih metala; perle i šljokice od običnih metala

25.99.26

Elise za brodove i čamce te njihove lopatice

25.99.29

Ostali proizvodi od običnih metala, d. n.

25.99.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

25.99.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.

26

Računala, elektronički i optički proizvodi

26.1

Elektroničke komponente i ploče

26.11

Elektroničke komponente

26.11.1

Termionske, hladnokatodne i fotokatodne elektroničke cijevi, uključujući katodne cijevi

26.11.11

Katodne cijevi za televizijske prijamnike; cijevi za televizijske kamere; ostale katodne cijevi

26.11.12

Magnetronske, klistronske, mikrovalne cijevi i ostale elektroničke cijevi

26.11.2

Diode i tranzistori

26.11.21

Diode; tranzistori; tiristori; diakelementi i triakelementi

26.11.22

Poluvodički elementi; diode za emitiranje svjetlosti; montirani piezoelektrični kristali; njihovi dijelovi

26.11.3

Elektronički integrirani krugovi

26.11.30

Elektronički integrirani krugovi

26.11.4

Dijelovi elektroničkih ventila i cijevi i drugih elektroničkih komponenti, d. n.

26.11.40

Dijelovi elektroničkih ventila i cijevi i drugih elektroničkih komponenti, d. n.

26.11.5

Prazni tiskani krugovi

26.11.50

Prazni tiskani krugovi

26.11.9

Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih komponenti

26.11.91

Usluge povezane s proizvodnjom elektroničkih integriranih krugova

26.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih komponenti

26.12

Pune elektroničke ploče

26.12.1

Učitani tiskani krugovi

26.12.10

Učitani tiskani krugovi

26.12.2

Zvučne, video, mrežne i slične kartice za strojeve za automatsku obradu podataka

26.12.20

Zvučne, video, mrežne i slične kartice za strojeve za automatsku obradu podataka

26.12.3

Pametne kartice

26.12.30

Pametne kartice

26.12.9

Usluge povezane s tiskanjem krugova; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih elektroničkih ploča

26.12.91

Usluge povezane s tiskanjem krugova te mikrosastavljanjem za tiskane krugove

26.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje punih elektroničkih ploča

26.2

Računala i periferna oprema

26.20

Računala i periferna oprema

26.20.1

Računala, njihovi dijelovi i pribor

26.20.11

Prenosivi strojevi za automatsku obradu podataka, mase ≤ 10 kg, kao što su laptop, notebook i ostala prijenosna računala; osobni digitalni asistenti i slična računala

26.20.12

Terminali na prodajnim mjestima, bankomati i slični strojevi koji se spajaju na stroj za obradu podataka ili mrežu

26.20.13

Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka koji u istom kućištu sadržavaju barem jednu središnju jedinicu te jednu ulaznu i izlaznu jedinicu, kombinirane ili ne

26.20.14

Digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, prezentirani kao sustavi

26.20.15

Ostali digitalni strojevi za automatsku obradu podataka, neovisno sadržavaju li u istom kućištu jednu ili dvije od sljedećih jedinica ili ne: memorijske jedinice, ulazne jedinice, izlazne jedinice

26.20.16

Ulazne ili izlazne jedinice, neovisno sadržavaju li u istom kućištu memorijske jedinice ili ne

26.20.17

Monitori i projektori, uglavnom korišteni u sustavima za automatsku obradu podataka

26.20.18

Jedinice koje obavljaju dvije ili više funkcija: tiskanje, skeniranje, kopiranje, faksiranje

26.20.2

Memorijske jedinice i ostali memorijski uređaji

26.20.21

Memorijske jedinice

26.20.22

Poluvodički uređaji za pohranu podataka

26.20.3

Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka.

26.20.30

Ostale jedinice strojeva za automatsku obradu podataka.

26.20.4

Dijelovi i pribor kompjutorskih strojeva

26.20.40

Dijelovi i pribor kompjutorskih strojeva

26.20.9

Usluge proizvodnje računala i periferne opreme; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala i periferne opreme

26.20.91

Usluge proizvodnje računala i periferne opreme

26.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje računala i periferne opreme

26.3

Komunikacijska oprema

26.30

Komunikacijska oprema

26.30.1

Radioodašiljači i televizijski odašiljači; televizijske kamere

26.30.11

Odašiljači s ugrađenim prijamnikom

26.30.12

Odašiljači bez ugrađenog prijamnika

26.30.13

Televizijske kamere

26.30.2

Električni uređaji za žičanu telefoniju i telegrafiju; videofoni

26.30.21

Žičani telefoni s bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom

26.30.22

Telefoni za mobilne radiotelefonske mreže ili druge bežične mreže

26.30.23

Ostali telefoni i aparati za slanje ili primanje glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičanoj ili bežičnoj mreži (kao što je lokalna mreža ili mreža širokog dosega)

26.30.3

Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

26.30.30

Dijelovi električnih telefonskih i telegrafskih uređaja

26.30.4

Antene i antenski reflektori svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radijskih i televizijskih odašiljača te televizijskih kamera

26.30.40

Antene i antenski reflektori svih vrsta i njihovi dijelovi; dijelovi radijskih i televizijskih odašiljača te televizijskih kamera

26.30.5

Dojavnici krađe ili požara i slični uređaji

26.30.50

Dojavnici krađe ili požara i slični uređaji

26.30.6

Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih uređaja

26.30.60

Dijelovi dojavnika krađe ili požara i sličnih uređaja

26.30.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

26.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje komunikacijske opreme

26.4

Elektronički uređaji za široku potrošnju

26.40

Elektronički uređaji za široku potrošnju

26.40.1

Radioprijamnici

26.40.11

Radioprijamnici (osim za motorna vozila), neovisno jesu li kombinirani s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili satom ili ne

26.40.12

Radioprijamnici koji ne mogu raditi bez vanjskog izvora energije, vrsta koju se rabi u motornim vozilima

26.40.2

Televizijski prijamnici, neovisno jesu li kombinirani s radioprijamnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

26.40.20

Televizijski prijamnici, neovisno jesu li kombinirani s radioprijamnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slike ili ne

26.40.3

Aparati za snimanje i reprodukciju zvuka i slike

26.40.31

Gramofoni, kasetofoni i ostali aparati za reprodukciju zvuka

26.40.32

Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka

26.40.33

Aparati za snimanje i reprodukciju slike i ostali aparati za snimanje i reprodukciju slike

26.40.34

Monitori i projektori koji ne sadržavaju televizijski prijamnik i uglavnom se ne koriste u sustavu za automatsku obradu podataka

26.40.4

Mikrofoni, zvučnici, prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju

26.40.41

Mikrofoni i njihovi stalci

26.40.42

Zvučnici; naglavne slušalice i slušalice za umetanje u uši te kombinirani setovi mikrofona i zvučnika

26.40.43

Električna audiofrekvencijska pojačala; električni setovi za pojačanje zvuka

26.40.44

Prijamnici za radiotelefoniju i radiotelegrafiju, d. n.

26.40.5

Dijelovi zvučne opreme i videoopreme

26.40.51

Dijelovi i pribor za zvučnu opremu i videoopremu

26.40.52

Dijelovi radioprijamnika i radioodašiljača

26.40.6

Konzole za videoigre (koje se koriste s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre s elektroničkim prikazom

26.40.60

Konzole za videoigre (koje se koriste s televizijskim prijamnikom ili imaju vlastiti ekran) i ostale igre s elektroničkim prikazom

26.40.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

26.40.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroničkih uređaja za široku potrošnju

26.5

Instrumenti i aparati za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; satovi

26.51

Instrumenti i aparati za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.51.1

Navigacijski, meteorološki, geofizički i slični instrumenti i aparati

26.51.11

Kompasi; ostali instrumenti i aparati za navigaciju

26.51.12

Teodoliti i tahimetri; ostali geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki i geofizički instrumenti i aparati

26.51.2

Radari i radionavigacijski uređaji

26.51.20

Radari i radionavigacijski uređaji

26.51.3

Precizne vage; instrumenti za crtanje, računanje, mjerenje duljine i slično

26.51.31

Vage osjetljivosti 5 cg ili finije

26.51.32

Stolovi i strojevi za crtanje i ostali instrumenti za crtanje, obilježavanje i matematičko izračunavanje

26.51.33

Instrumenti za mjerenje dužine, namijenjeni držanju u ruci (uključujući mikrometre i pomična mjerila), d. n.

26.51.4

Instrumenti za mjerenje električnih veličina ili ionizirajućih zračenja

26.51.41

Instrumenti i aparati za mjerenje i otkrivanje ionizirajućih zračenja

26.51.42

Katodni osciloskopi i katodni oscilografi

26.51.43

Instrumenti za mjerenje električnih veličina bez uređaja za bilježenje

26.51.44

Instrumenti i aparati za telekomunikacije

26.51.45

Instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, d. n.

26.51.5

Instrumenti za kontrolu drugih fizičkih svojstava

26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihrometri

26.51.52

Instrumenti za mjerenje ili nadzor protoka, razine, tlaka i drugih promjenljivih veličina tekućina i plinova

26.51.53

Instrumenti i aparati za fizikalnu ili kemijsku analizu, d. n.

26.51.6

Ostali mjerni, kontrolni i testni instrumenti i aparati

26.51.61

Mikroskopi (osim optičkih) i difrakcijski aparati

26.51.62

Strojevi i aparati za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala

26.51.63

Mjerila potrošnje i proizvodnje plina, tekućina i električne energije

26.51.64

Brojila okretaja i proizvodnje, taksimetri; pokazivači brzine i tahometri

26.51.65

Hidraulični ili pneumatski instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

26.51.66

Mjerni i kontrolni instrumenti, aparati i strojevi, d. n.

26.51.7

Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

26.51.70

Termostati, manostati, ostali instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili kontrolu

26.51.8

Dijelovi i pribor za opremu za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.51.81

Dijelovi radara i radionavigacijskih uređaja

26.51.82

Dijelovi i pribor za proizvode s oznakama 26.51.12 , 26.51.32 , 26.51.33 , 26.51.4 i 26.51.5 ; mikrotomi; dijelovi, d. n.

26.51.83

Dijelovi i pribor za mikroskope (osim optičkih) i difrakcijske aparate

26.51.84

Dijelovi i pribor za proizvode s oznakama 26.51.63 i 26.51.64

26.51.85

Dijelovi i pribor za instrumente i aparate s oznakama 26.51.65 , 26.51.66 i 26.51.70

26.51.86

Dijelovi i pribor za instrumente i aparate s oznakama 26.51.11 i 26.51.62

26.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

26.52

Satovi

26.52.1

Satovi, osim satnih mehanizma i dijelova

26.52.11

Ručni i džepni satovi, s kućištem od plemenitih metala ili od metala prevučenih plemenitim metalima

26.52.12

Ostali ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući štoperice

26.52.13

Satovi za instrument-ploče i satovi sličnog tipa za vozila

26.52.14

Satovi sa satnim mehanizmom; budilice i zidni satovi; ostali satovi

26.52.2

Satni mehanizmi i dijelovi

26.52.21

Satni mehanizmi

26.52.22

Kućišta za satove i njihovi dijelovi

26.52.23

Ostali dijelovi satova

26.52.24

Satni uređaji za bilježenje vremena, parkirališni satovi; vremenske sklopke sa satnim mehanizmom

26.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

26.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje satova

26.6

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

26.60

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

26.60.1

Oprema za zračenje, elektromedicinska i elektroterapeutska oprema

26.60.11

Rendgenski aparati i aparati koji koriste alfa-zrake, beta-zrake ili gama-zrake

26.60.12

Elektrodijagnostički aparati koji se koriste u medicini

26.60.13

Aparati s ultraljubičastim ili infracrvenim zrakama za medicinsku, kiruršku, zubarsku i veterinarsku uporabu

26.60.14

Elektronički srčani stimulatori (pejsmejkeri); slušni aparati

26.60.9

Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

26.60.91

Usluge proizvodnje medicinskih instrumenata

26.60.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

26.7

Optički instrumenti i fotografska oprema

26.70

Optički instrumenti i fotografska oprema

26.70.1

Fotografska oprema i njezini dijelovi

26.70.11

Leće objektiva za fotografske aparate, projektore i fotografske aparate za povećavanje ili smanjivanje

26.70.12

Fotografski aparati za pripremanje tiskarskih ploča i valjaka; fotografski aparati za snimanje dokumenata na mikrofilm, mikrofiševe i slično

26.70.13

Digitalni fotoaparati

26.70.14

Polaroid-aparati s trenutačnim razvijanjem fotografija i ostali fotografski aparati

26.70.15

Kinokamere

26.70.16

Kinoprojektori

26.70.19

Ostala fotografska oprema; dijelovi i pribor za fotografsku opremu

26.70.2

Ostali optički instrumenti i njihovi dijelovi

26.70.21

Listovi i ploče od polarizirajućeg materijala; leće, prizme, zrcala i ostali optički elementi (osim stakla koje nije optički obrađeno), montirani ili ne, osim za fotoaparate, projektore i fotografske aparate za povećavanje ili smanjivanje

26.70.22

Dalekozori s dva objektiva (dvogledi), dalekozori s jednim objektivom i drugi optički teleskopi; ostali astronomski instrumenti; optički mikroskopi

26.70.23

Uređaji s tekućim kristalima; laseri, osim laserskih dioda; ostali optički uređaji i instrumenti, d. n.

26.70.24

Uređaji i instrumenti za optičko mjerenje i kontrolu

26.70.25

Dijelovi i pribor za dalekozore s dva objektiva, dalekozore s jednim objektivom i ostale optičke teleskope, ostale astronomske instrumente i optičke mikroskope

26.70.26

Dijelovi i pribor za uređaje s tekućim kristalima, lasere (osim laserskih dioda) te ostale optičke uređaje i instrumente, d. n.

26.70.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

26.70.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje optičkih instrumenata i fotografske opreme

26.8

Magnetski i optički mediji

26.80

Magnetski i optički mediji

26.80.1

Magnetski i optički mediji

26.80.11

Magnetski mediji, nesnimljeni, osim kartica s magnetskom vrpcom

26.80.12

Optički mediji, nesnimljeni

26.80.13

Ostali mediji za snimanje, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova

26.80.14

Kartice s magnetskom vrpcom

26.80.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

26.80.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje magnetskih i optičkih medija

27

Električna oprema

27.1

Elektromotori, generatori i transformatori te uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

27.11

Elektromotori, generatori i transformatori

27.11.1

Motori snage ≤ 37,5 W; ostali motori na istosmjernu struju; generatori istosmjerne struje

27.11.10

Motori snage ≤ 37,5 W; ostali motori na istosmjernu struju; generatori istosmjerne struje

27.11.2

Univerzalni motori na istosmjernu i izmjeničnu struju, snage > 37,5 W; ostali motori na izmjeničnu struju; generatori izmjenične struje (alternatori)

27.11.21

Univerzalni motori na istosmjernu i izmjeničnu struju, snage > 37,5 W

27.11.22

Motori na izmjeničnu struju, monofazni

27.11.23

Motori na izmjeničnu struju, višefazni, snage ≤ 750 W

27.11.24

Motori na izmjeničnu struju, višefazni, snage > 750 W, ali ≤ 75 kW

27.11.25

Motori na izmjeničnu struju, višefazni, snage > 75 kW

27.11.26

Generatori izmjenične struje (alternatori)

27.11.3

Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konverteri)

27.11.31

Generatorski agregati s klipnim motorima s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću kompresije

27.11.32

Generatorski agregati s motorima na paljenje s pomoću svjećica; ostali generatorski agregati; električni rotacijski pretvarači (konverteri)

27.11.4

Električni transformatori

27.11.41

Transformatori s tekućim dielektrikom

27.11.42

Ostali transformatori kapaciteta snage ≤ 16 kVA

27.11.43

Ostali transformatori kapaciteta snage > 16 kVA

27.11.5

Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; ostali induktori

27.11.50

Balasti za žarulje i cijevi s pražnjenjem; ostali induktori

27.11.6

Dijelovi za elektromotore, generatore i transformatore

27.11.61

Dijelovi za elektromotore i generatore

27.11.62

Dijelovi za transformatore i induktore

27.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

27.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektromotora, generatora i transformatora

27.12

Uređaji za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.1

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon > 1 000 V

27.12.10

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon > 1 000 V

27.12.2

Električni aparati za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, za napon ≤ 1 000 V

27.12.21

Osigurači za napon ≤ 1 000 V

27.12.22

Automatski prekidači strujnih krugova, za napon ≤ 1 000 V

27.12.23

Aparati za zaštitu strujnih krugova, d. n., za napon ≤ 1 000 V

27.12.24

Releji za napon ≤ 1 000 V

27.12.3

Pultovi

27.12.31

Pultovi i ostale osnove s električnim uređajima za uključivanje/isključivanje i zaštitu, za napon ≤ 1 000 V

27.12.32

Pultovi i ostale osnove s električnim uređajima za uključivanje/isključivanje i zaštitu, za napon > 1 000 V

27.12.4

Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.40

Dijelovi aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje aparata za distribuciju i kontrolu električne energije

27.2

Baterije i akumulatori

27.20

Baterije i akumulatori

27.20.1

Primarne stanice i primarne baterije te njihovi dijelovi

27.20.11

Primarne stanice i primarne baterije

27.20.12

Dijelovi primarnih stanica i primarnih baterija

27.20.2

Električni akumulatori i njihovi dijelovi

27.20.21

Olovni akumulatori za pogon klipnih motora

27.20.22

Olovni akumulatori, osim za pogon klipnih motora

27.20.23

Nikal-kadmijev, nikal-hidridni, litij-ionski, litij-polimerni, nikal-željezni i ostali električni akumulatori

27.20.24

Dijelovi električnih akumulatora, uključujući separatore

27.20.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje baterija i akumulatora

27.20.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje baterija i akumulatora

27.3

Žice i elektroinstalacijski materijali

27.31

Kabeli od optičkih vlakana

27.31.1

Kabeli od optičkih vlakana

27.31.11

Kabeli od pojedinačno obloženih optičkih vlakana

27.31.12

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kabeli od optičkih vlakana (osim od pojedinačno obloženih vlakana)

27.31.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kabela od optičkih vlakana

27.31.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje kabela od optičkih vlakana

27.32

Ostale elektroničke i električne žice i kabeli

27.32.1

Ostale elektroničke i električne žice i kabeli

27.32.11

Izolirana žica za namote

27.32.12

Koaksijalni kabeli i ostali koaksijalni električni vodiči

27.32.13

Ostali električni vodiči, za napon ≤ 1 000 V

27.32.14

Ostali električni vodiči, za napon > 1 000 V

27.32.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela

27.32.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih elektroničkih i električnih žica i kabela

27.33

Elektroinstalacijski materijal

27.33.1

Elektroinstalacijski materijal

27.33.11

Prekidači za napon ≤ 1 000 V

27.33.12

Grla za žarulje za napon ≤ 1 000 V

27.33.13

Utikači, utičnice i ostali uređaji za uključivanje/isključivanje i zaštitu električnih strujnih krugova, d. n.

27.33.14

Električni izolacijski pribor od plastike

27.33.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroinstalacijskog materijala

27.33.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje elektroinstalacijskog materijala

27.4

Električna oprema za rasvjetu

27.40

Električna oprema za rasvjetu

27.40.1

Žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem; lučne žarulje

27.40.11

Zatvoreni reflektorski ulošci s ugrađenim žaruljama

27.40.12

Volfram-halogene žarulje s nitima, osim ultraljubičastih i infracrvenih

27.40.13

Žarulje sa žarnom niti snage ≤ 200 W, za napon > 100 V, d. n.

27.40.14

Žarulje sa žarnom niti, d. n.

27.40.15

Žarulje s pražnjenjem; ultraljubičaste i infracrvene žarulje; lučne žarulje

27.40.2

Svjetiljke i oprema za rasvjetu

27.40.21

Prijenosne električne svjetiljke s vlastitim izvorom energije (npr. suhe baterije, akumulatori i magneti)

27.40.22

Električne svjetiljke za postavljanje na stol, uz krevet ili na pod

27.40.23

Neelektrične svjetiljke i svjetleća tijela

27.40.24

Osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice s imenima i slično

27.40.25

Lusteri i ostala električna stropna i zidna svjetleća tijela

27.40.3

Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu

27.40.30

Ostale svjetiljke i oprema za rasvjetu

27.40.4

Dijelovi za svjetiljke i opremu za rasvjetu

27.40.41

Dijelovi za žarulje sa žarnom niti i s pražnjenjem

27.40.42

Dijelovi za svjetiljke i opremu za rasvjetu

27.40.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne opreme za rasvjetu

27.40.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električne opreme za rasvjetu

27.5

Aparati za kućanstvo

27.51

Električni aparati za kućanstvo

27.51.1

Hladnjaci i zamrzivači; strojevi za pranje rublja; električni pokrivači; ventilatori

27.51.11

Hladnjaci i zamrzivači za kućanstvo

27.51.12

Strojevi za pranje posuđa za kućanstvo

27.51.13

Perilice i sušilice rublja za kućanstvo

27.51.14

Električni pokrivači

27.51.15

Ventilatori i nape za kućanstvo

27.51.2

Ostali električni aparati za kućanstvo, d. n.

27.51.21

Elektromehanički aparati za kućanstvo, s ugrađenim elektromotorom

27.51.22

Aparati za brijanje, šišanje i uklanjanje dlaka, s ugrađenim elektromotorom

27.51.23

Elektrotermički aparati za uređivanje kose i aparati za sušenje ruku; električna glačala

27.51.24

Ostali elektrotermički aparati

27.51.25

Električna protočna ili akumulacijska grijala vode i uronjiva grijala

27.51.26

Električni grijači prostorija i podova

27.51.27

Mikrovalne pećnice

27.51.28

Ostale električne pećnice; štednjaci, kuhala i ploče za kuhanje; roštilji, ražnjevi

27.51.29

Električni grijaći otpornici

27.51.3

Dijelovi elektromehaničkih aparata za kućanstvo

27.51.30

Dijelovi elektromehaničkih aparata za kućanstvo

27.51.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električnih aparata za kućanstvo

27.51.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje električnih aparata za kućanstvo

27.52

Neelektrični aparati za kućanstvo

27.52.1

Neelektrični aparati za kućanstvo, za grijanje i kuhanje

27.52.11

Neelektrični aparati za kuhanje i grijaći tanjuri za kućanstvo od željeza, čelika ili bakra

27.52.12

Ostali grijači prostorija za kućanstvo, na plinovita goriva ili kombinirana plinovita i druga goriva, na tekuća ili kruta goriva

27.52.13

Neelektrični grijači zraka i distributeri toploga zraka, d. n., od željeza i čelika

27.52.14

Neelektrični protočni i akumulacijski grijači vode

27.52.2

Dijelovi pećnica, štednjaka, aparata za grijanje tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo

27.52.20

Dijelovi pećnica, štednjaka, aparata za grijanje tanjura i sličnih neelektričnih aparata za kućanstvo

27.52.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje neelektričnih aparata za kućanstvo

27.52.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje neelektričnih aparata za kućanstvo

27.9

Ostala električna oprema

27.90

Ostala električna oprema

27.90.1

Ostala električna oprema i njezini dijelovi

27.90.11

Električni strojevi i aparati s posebnim funkcijama

27.90.12

Električni izolatori; izolacijski pribor za električne strojeve i opremu; cijevi za električne vodiče

27.90.13

Ugljene elektrode i ostali proizvodi od grafita i drugih vrsta ugljika, s električnom namjenom

27.90.2

Indikacijske ploče s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima ili svjetlećim diodama; električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju

27.90.20

Indikacijske ploče s ugrađenim uređajima s tekućim kristalima ili svjetlećim diodama; električni uređaji za zvučnu i vizualnu signalizaciju

27.90.3

Električni alati za lemljenje i zavarivanje, strojevi i aparati za površinsko kaljenje i vruće štrcanje

27.90.31

Električni strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje; električni strojevi i aparati za vruće štrcanje metala ili sinteriranih metalnih karbida

27.90.32

Dijelovi električnih strojeva i aparata za lemljenje i zavarivanje; električni strojevi i aparati za vruće štrcanje metala ili sinteriranih metalnih karbida

27.90.33

Dijelovi ostale električne opreme; električni dijelovi strojeva i aparata, d. n.

27.90.4

Ostala električna oprema, d. n.

27.90.41

Inverteri, ispravljači, pretvarači

27.90.42

Gorive ćelije

27.90.43

Prigušivači za napon > 1 000 V

27.90.44

Kabeli uređaja, produžni kabeli i ostali električni kabeli s izoliranom žicom i priključcima

27.90.45

Elektromagneti; elektromagnetne spojke, kvačila i kočnice; elektromagnetne glave za dizanje; električni akceleratori čestica; električni generatori signala i ostala električna oprema, d. n.

27.90.5

Električni kondenzatori

27.90.51

Nepromjenjivi kondenzatori za uporabu u strujnim krugovima frekvencije 50/60 Hz i s reaktivnom snagom ≥ 0,5 kVAr

27.90.52

Ostali nepromjenjivi kondenzatori

27.90.53

Promjenljivi ili prilagodljivi (unaprijed podesivi) kondenzatori

27.90.6

Električni otpornici, osim grijaćih otpornika

27.90.60

Električni otpornici, osim grijaćih otpornika

27.90.7

Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje prometom i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama

27.90.70

Električna oprema za signalizaciju, sigurnost, upravljanje prometom i nadzor prometa na željezničkim i tramvajskim prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama

27.90.8

Dijelovi električnih kondenzatora, električnih otpornika, reostata i potenciometara

27.90.81

Dijelovi električnih kondenzatora

27.90.82

Dijelovi električnih otpornika, reostata i potenciometara

27.90.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale električne opreme

27.90.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostale električne opreme

28

Strojevi i uređaji, d. n.

28.1

Strojevi opće namjene

28.11

Motori i turbine, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.11.1

Motori, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.11.11

Izvanbrodski motori za pogon plovila

28.11.12

Motori za pogon plovila, na paljenje s pomoću svjećica; ostali motori

28.11.13

Ostali klipni motori s unutarnjim izgaranjem, na paljenje s pomoću kompresije

28.11.2

Turbine

28.11.21

Turbine na vodenu paru i druge parne turbine

28.11.22

Hidraulične turbine i vodenična kola

28.11.23

Plinske turbine, osim turbomlaznih i turbopropelerskih

28.11.24

Turbine na vjetar

28.11.3

Dijelovi turbina

28.11.31

Dijelovi turbina na vodenu paru i drugih parnih turbina

28.11.32

Dijelovi hidrauličnih turbina i vodeničnih kola, uključujući regulatore

28.11.33

Dijelovi plinskih turbina, osim turbomlaznih i turbopropelerskih

28.11.4

Dijelovi motora

28.11.41

Dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoću svjećica, osim dijelova za motore zrakoplova

28.11.42

Dijelovi ostalih motora, d. n.

28.11.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.11.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

28.12

Hidraulični pogonski uređaji

28.12.1

Hidraulični pogonski uređaji, osim dijelova

28.12.11

Hidraulični i pneumatski motori linearnoga djelovanja (cilindri)

28.12.12

Rotirajući hidraulični i pneumatski motori

28.12.13

Hidraulične crpke

28.12.14

Hidraulični i pneumatski ventili

28.12.15

Hidraulične jedinice

28.12.16

Hidraulični sustavi

28.12.2

Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja

28.12.20

Dijelovi hidrauličnih pogonskih uređaja

28.12.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hidrauličnih pogonskih uređaja

28.12.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje hidrauličnih pogonskih uređaja

28.13

Ostale crpke i kompresori

28.13.1

Crpke za tekućine; elevatori tekućina

28.13.11

Crpke za gorivo, podmazivanje, rashladne medije i beton

28.13.12

Ostale crpke za potiskivanje s izmjeničnim kretanjem, za tekućine

28.13.13

Ostale crpke za potiskivanje s rotacijskim kretanjem, za tekućine

28.13.14

Ostale centrifugalne crpke za tekućine; ostale crpke

28.13.2

Zračne i vakuumske crpke; zračni i ostali plinski kompresori

28.13.21

Vakuumske crpke

28.13.22

Zračne crpke na ručni ili nožni pogon

28.13.23

Kompresori za rashladne uređaje

28.13.24

Kompresori zraka, ugrađeni na šasiji prikolice za vuču

28.13.25

Turbokompresori

28.13.26

Oscilirajući potisni kompresori

28.13.27

Rotirajući potisni kompresori, s jednom ili više osovina

28.13.28

Ostali kompresori

28.13.3

Dijelovi crpki i kompresora

28.13.31

Dijelovi crpki; dijelovi elevatora tekućina

28.13.32

Dijelovi zračnih i vakuumskih crpki, zračnih i plinskih kompresora, ventilatora i napa

28.13.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih crpki i kompresora

28.13.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih crpki i kompresora

28.14

Ostale slavine i ventili

28.14.1

Slavine, pipci, ventili i slični uređaji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slično

28.14.11

Ventili za snižavanje tlaka, kontrolni i sigurnosni ventili

28.14.12

Slavine, pipci, ventili za sudopere, umivaonike, bidee, vodokotliće, kade i slične predmete; ventili za radijatore za centralno grijanje

28.14.13

Regulacijski ventili, zaporni, okrugli i ostali ventili

28.14.2

Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda

28.14.20

Dijelovi slavina, ventila i sličnih proizvoda

28.14.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih slavina i ventila

28.14.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih slavina i ventila

28.15

Ležajevi, prijenosnici, prijenosni i pogonski elementi

28.15.1

Kuglični i valjkasti ležajevi

28.15.10

Kuglični i valjkasti ležajevi

28.15.2

Ostali ležajevi, prijenosnici, prijenosni i pogonski elementi

28.15.21

Prijenosni člankasti lanci, od željeza ili čelika

28.15.22

Prijenosne osovine (uključujući bregaste i koljenaste osovine) i koljena

28.15.23

Kućišta za ležajeve i klizni ležajevi

28.15.24

Zupčanici; kuglična i valjkasta vretena; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina

28.15.25

Zamašnjaci i koloturi, uključujući koloturnike

28.15.26

Uključne spojke i spojke za vratila (uključujući univerzalne spojke)

28.15.3

Dijelovi ležajeva, prijenosnika i pogonskih elemenata

28.15.31

Kuglice, iglice i valjci; dijelovi kugličnih i valjkastih ležajeva

28.15.32

Dijelovi prijenosnih člankastih lanaca, od željeza i čelika

28.15.39

Dijelovi ležajeva i pogonskih elemenata, d. n.

28.15.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

28.15.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata

28.2

Ostali strojevi opće namjene

28.21

Peći i plamenici

28.21.1

Peći i plamenici te njihovi dijelovi

28.21.11

Plamenici; mehanički uređaji za loženje; mehanički odstranjivači pepela i slično

28.21.12

Neelektrične industrijske i laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, osim pekarskih peći

28.21.13

Električne industrijske i laboratorijske peći; indukcijska i dielektrična grijaća oprema

28.21.14

Dijelovi plamenika i peći

28.21.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje peći i plamenika

28.21.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje peći i plamenika

28.22

Uređaji za dizanje i prenošenje

28.22.1

Uređaji za dizanje i prenošenje te njihovi dijelovi

28.22.11

Koloturni sustavi i dizalice-koloturnici, d. n.

28.22.12

Izvozni uređaji za okna; vitla posebno izrađena za uporabu pod zemljom; ostala vitla; vitla s vertikalnom osovinom

28.22.13

Dizalice za teški teret; dizalice za podizanje vozila

28.22.14

Toranjske dizalice; dizalice (kranovi); pokretne portalne dizalice, pokretni nosači i teretni kamioni opremljeni dizalicom (kranom)

28.22.15

Viličari; ostala teretna radna kolica; vučna vozila vrste koja se upotrebljava na peronima željezničkih kolodvora

28.22.16

Osobna i teretna dizala, pokretne stube i staze

28.22.17

Pneumatska i ostala dizala i konvejeri koji rade kontinuirano, za robu i materijal

28.22.18

Ostali uređaji za dizanje, prenošenje, utovar i istovar

28.22.19

Dijelovi uređaja za dizanje i prenošenje

28.22.2

Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično

28.22.20

Vjedrice, lopate, hvataljke i kliješta za dizalice, kranove i slično

28.22.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje

28.22.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uređaja za dizanje i prenošenje

28.23

Uredski strojevi i oprema (osim računala i periferne opreme)

28.23.1

Računovodstveni strojevi i slični strojevi s ugrađenim uređajem za računanje

28.23.10

Računovodstveni strojevi i slični strojevi s ugrađenim uređajem za računanje

28.23.2

Uredski strojevi i njihovi dijelovi

28.23.21

Uredski strojevi

28.23.22

Dijelovi i pribor za uredske strojeve

28.23.9

Usluge proizvodnje uredskih i računovodstvenih strojeva; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskih strojeva i opreme (osim računala i periferne oprema)

28.23.91

Usluge proizvodnje uredskih i računovodstvenih strojeva (osim računala i periferne opreme)

28.23.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje uredskih strojeva i opreme (osim računala i periferne oprema)

28.24

Mehanizirani ručni alat

28.24.1

Elektromehanički ručni alat; ostali prijenosni mehanizirani ručni alat

28.24.11

Elektromehanički ručni alat s ugrađenim elektromotorom

28.24.12

Ostali prijenosni mehanizirani ručni alat

28.24.2

Dijelovi mehaniziranoga ručnog alata

28.24.21

Dijelovi elektromehaničkoga ručnog alata s ugrađenim elektromotorom

28.24.22

Dijelovi ostaloga prijenosnog mehaniziranog ručnog alata

28.24.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mehaniziranoga ručnog alata

28.24.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje mehaniziranoga ručnog alata

28.25

Rashladna i ventilacijska oprema, osim za kućanstvo

28.25.1

Izmjenjivači topline; uređaji za klimatizaciju, oprema za hlađenje i zamrzavanje, osim za kućanstvo

28.25.11

Izmjenjivači topline i uređaji za proizvodnju ukapljenoga zraka i drugih plinova

28.25.12

Uređaji za klimatizaciju

28.25.13

Oprema za hlađenje i zamrzavanje te toplinske crpke, osim opreme za kućanstvo

28.25.14

Uređaji i aparati za filtriranje i pročišćivanje plinova, d. n.

28.25.2

Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, stropnih i krovnih

28.25.20

Ventilatori, osim stolnih, podnih, zidnih, prozorskih, stropnih i krovnih

28.25.3

Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje te toplinskih crpki

28.25.30

Dijelovi opreme za hlađenje i zamrzavanje te toplinskih crpki

28.25.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

28.25.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

28.29

Ostali strojevi opće namjene, d. n.

28.29.1

Generatori plina, aparati za destilaciju i filtriranje

28.29.11

Generatori za generatorski i vodeni plin; acetilenski generatori i slično; uređaji za destilaciju i rektifikaciju

28.29.12

Strojevi i aparati za filtriranje i pročišćavanje tekućina

28.29.13

Filtri za ulje, gorivo i usisni zrak, za motore s unutarnjim izgaranjem

28.29.2

Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i druge ambalaže; aparati za gašenje požara, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare ili pijeska; brtve

28.29.21

Strojevi za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje boca i druge ambalaže

28.29.22

Aparati za gašenje požara, pištolji za prskanje, strojevi za izbacivanje pare ili pijeska i slični aparati, osim za uporabu u poljoprivredi

28.29.23

Brtve od metalnih listova; mehaničke brtve

28.29.3

Industrijski, kućanski i ostali uređaji za vaganje i mjerenje

28.29.31

Uređaji za vaganje za uporabu u industriji; vage za kontinuirano vaganje robe na konvejerima; vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unaprijed određene mase

28.29.32

Osobne vage i vage za kućanstvo

28.29.39

Ostali uređaji za vaganje i mjerenje

28.29.4

Centrifuge, kalanderi i automati za prodaju robe

28.29.41

Centrifuge, d. n.

28.29.42

Kalanderi i ostali strojevi za valjanje, osim za metale i staklo

28.29.43

Automati za prodaju robe

28.29.5

Strojevi za pranje posuđa, industrijskog tipa

28.29.50

Strojevi za pranje posuđa, industrijskog tipa

28.29.6

Strojevi, d. n., za obradu materijala promjenom temperature

28.29.60

Strojevi, d. n., za obradu materijala promjenom temperature

28.29.7

Neelektrični strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi dijelovi; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

28.29.70

Neelektrični strojevi i aparati za lemljenje i zavarivanje i njihovi dijelovi; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

28.29.8

Dijelovi ostalih strojeva opće namjene, d. n.

28.29.81

Dijelovi generatora plina i vodenog plina

28.29.82

Dijelovi centrifuga; dijelovi strojeva i aparata za filtriranje i pročišćavanje tekućina i plinova

28.29.83

Dijelovi kalandera i ostalih strojeva za valjanje; dijelovi aparata za prskanje; utezi za vage

28.29.84

Dijelovi strojeva koji ne sadržavaju električne konektore, d. n.

28.29.85

Dijelovi strojeva za pranje posuđa i strojeva za čišćenje, punjenje, pakiranje i zamatanje

28.29.86

Dijelovi neelektričnih strojeva i aparata za lemljenje i zavarivanje; plinski strojevi i aparati za površinsku toplinsku obradu

28.29.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeva opće namjene, d. n.

28.29.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih strojeva opće namjene, d. n.

28.3

Strojevi za poljoprivredu i šumarstvo

28.30

Strojevi za poljoprivredu i šumarstvo

28.30.1

Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)

28.30.10

Traktori, jednoosovinski (motokultivatori)

28.30.2

Ostali traktori za poljoprivredu

28.30.21

Traktori snage ≤ 37 kW

28.30.22

Traktori snage > 37 kW ali ≤ 59 kW

28.30.23

Traktori snage > 59 kW

28.30.3

Strojevi za pripremu zemlje

28.30.31

Plugovi

28.30.32

Drljače, brane, kultivatori, plijevilice i kopačice

28.30.33

Sijačice, sadilice i rasađivači

28.30.34

Rasipači stajskog i umjetnoga gnojiva

28.30.39

Ostali strojevi za pripremu zemlje

28.30.4

Kosilice za travnjake, parkove i sportske terene

28.30.40

Kosilice za travnjake, parkove i sportske terene

28.30.5

Strojevi za žetvu

28.30.51

Kosilice (uključujući polužne kosilice za priključivanje na traktor), d. n.

28.30.52

Strojevi za proizvodnju sijena

28.30.53

Strojevi za baliranje slame ili stočne hrane, uključujući preše za baliranje

28.30.54

Strojevi za vađenje korjenastih i gomoljastih biljaka

28.30.59

Strojevi za žetvu i vršidbu, d. n.

28.30.6

Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo

28.30.60

Strojevi za izbacivanje, raspršivanje i prskanje tekućine ili praha, za poljoprivredu i vrtlarstvo

28.30.7

Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu

28.30.70

Samoutovarne i samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredu

28.30.8

Ostali strojevi za poljoprivredu

28.30.81

Strojevi za čišćenje, sortiranje i gradiranje jaja, voća i drugih poljoprivrednih proizvoda, osim sjemenja, zrnja ili sušenoga mahunastog povrća

28.30.82

Strojevi za mužnju

28.30.83

Strojevi za pripremu hrane za životinje

28.30.84

Inkubatori i uzgajališta pilića

28.30.85

Strojevi za peradarstvo

28.30.86

Strojevi za poljoprivredu, vrtlarstvo, šumarstvo, peradarstvo i uzgoj pčela, d. n.

28.30.9

Dijelovi strojeva i opreme za poljoprivredu; podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

28.30.91

Dijelovi strojeva za žetvu i vršidbu d. n.

28.30.92

Dijelovi strojeva za obradu zemlje

28.30.93

Dijelovi ostalih poljoprivrednih strojeva

28.30.94

Dijelovi strojeva za mužnju i mljekarstvo d. n.

28.30.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

28.4

Strojevi za obradu metala i alatni strojevi

28.41

Strojevi za obradu metala

28.41.1

Alatni strojevi za obradu metala upravljani laserom i slično; obradni centri i slično

28.41.11

Alatni strojevi za obradu metala odvajanjem materijala laserom, ultrazvukom, vodenim mlazom i slično

28.41.12

Strojni obradni centri, strojevi izrađeni na načelu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer-strojevi s više stanica za obradu metala

28.41.2

Tokarilice i alatni strojevi za obradu metala bušenjem, proširivanjem provrta i glodanjem

28.41.21

Tokarilice za obradu metala skidanjem čestica

28.41.22

Alatni strojevi za bušenje, proširivanje provrta i glodanje metala; alatni strojevi za urezivanje i narezivanje navoja, d. n.

28.41.23

Alatni strojevi za čišćenje, oštrenje, brušenje ili drukčiju završnu obradu metala

28.41.24

Alatni strojevi za blanjanje, piljenje, odsijecanje ili drukčije rezanje metala

28.41.3

Ostali alatni strojevi za obradu metala

28.41.31

Strojevi za savijanje, presavijanje i ravnanje metala

28.41.32

Strojevi za probijanje i zarezivanje metala

28.41.33

Strojevi za slobodno kovanje ili kovanje u ukovnju i batovi; hidraulične preše i preše za obradu metala d. n.

28.41.34

Alatni strojevi, d. n., za obradu metala, sinteriranih metalnih karbida ili kermeta bez skidanja čestica

28.41.4

Dijelovi i pribor za alatne strojeve za obradu metala

28.41.40

Dijelovi i pribor za alatne strojeve za obradu metala

28.41.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za obradu metala

28.41.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za obradu metala

28.49

Ostali alatni strojevi

28.49.1

Alatni strojevi za obradu kamena, drva i sličnih tvrdih materijala

28.49.11

Alatni strojevi za obradu kamena, keramike, betona i sličnih mineralnih materijala ili za hladnu obradu stakla

28.49.12

Alatni strojevi za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume, tvrde plastike i sličnih tvrdih materijala; strojevi za galvanizaciju

28.49.13

Stacionarne i udarne bušilice, turpije, strojevi za zakivanje, rezači lima

28.49.2

Držači alata

28.49.21

Držači alata i samootvarajuće glave za rezanje navoja, za alatne strojeve

28.49.22

Držači materijala za alatne strojeve

28.49.23

Razdjelne glave i drugi posebni dodatni uređaji za alatne strojeve

28.49.24

Dijelovi i pribor alatnih strojeva za obradu drva, pluta, kosti, tvrde gume i sličnih tvrdih materijala

28.49.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih alatnih strojeva

28.49.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje ostalih alatnih strojeva

28.9

Ostali strojevi za posebne namjene

28.91

Strojevi za metalurgiju

28.91.1

Strojevi za metalurgiju i njihovi dijelovi

28.91.11

Konverteri, lonci za lijevanje, kalupi za ingote i strojevi za lijevanje metala; strojevi za valjanje metala

28.91.12

Dijelovi strojeva za metalurgiju; dijelovi strojeva za valjanje metala

28.91.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za metalurgiju

28.91.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za metalurgiju

28.92

Strojevi za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.92.1

Strojevi za rudnike

28.92.11

Elevatori i konvejeri (transporteri) koji rade kontinuirano, za radove pod zemljom

28.92.12

Strojevi za rezanje ugljena i stijena, strojevi za bušenje tunela; ostali strojevi za bušenje i dubinsko bušenje

28.92.2

Ostali samokretni strojevi za grejdiranje, ravnanje, struganje, iskopavanje, nabijanje, bušenje ili vađenje zemlje, minerala ili ruda (uključujući buldožere, mehaničke utovarivače – bagere te cestovne valjke)

28.92.21

Samokretni buldožeri i angldozeri

28.92.22

Samokretni grejderi i ravnjači; motorni strugači (skrejperi)

28.92.23

Samokretni strojevi za nabijanje i cestovni valjci

28.92.24

Samokretni utovarivači s čeonom žlicom

28.92.25

Samokretni mehanički utovarivači (bageri), rovokopači (eskavatori) i utovarivači sa žlicom, s nadgradnjom koja se okreće za 360 °, osim utovarivača s čeonom žlicom

28.92.26

Ostali samokretni mehanički utovarivači (bageri), rovokopači (eskavatori) i utovarivači sa žlicom; ostali samokretni strojevi za rudnike

28.92.27

Rala buldožera i angldozera

28.92.28

Samoistovarna vozila (damperi) za uporabu izvan cestovne mreže

28.92.3

Ostali strojevi za iskopavanje

28.92.30

Ostali strojevi za iskopavanje

28.92.4

Strojevi za sortiranje, mljevenje, miješanje i sličnu obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala

28.92.40

Strojevi za sortiranje, mljevenje, miješanje i sličnu obradu zemlje, kamena, ruda i drugih mineralnih materijala

28.92.5

Traktori gusjeničari

28.92.50

Traktori gusjeničari

28.92.6

Dijelovi strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.92.61

Dijelovi strojeva za bušenje, dubinsko bušenje i iskopavanje; dijelovi dizalica (kranova)

28.92.62

Dijelovi strojeva za sortiranje, mljevenje i sličnu obradu zemlje, kamena i sličnih materijala

28.92.9

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.92.99

Podugovarateljski poslovi kao dio proizvodnje strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo

28.93

Strojevi za industriju hrane, pića i duhana

28.93.1

Strojevi za industriju hrane, pića i duhan, osim njihovih dijelova

28.93.11

Centrifugalni separatori vrhnja