EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0382-20161106

Consolidated text: Uredba Komisije (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine (preinačena)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/382/2016-11-06

2008R0382 — HR — 06.11.2016 — 005.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 382/2008

od 21. travnja 2008.

o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine

(preinačena)

( L 115 29.4.2008, 10)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008.

  L 150

7

10.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 173/2011 od 23. veljače 2011.

  L 49

16

24.2.2011

►M3

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1379/2011 od 20. prosinca 2011.

  L 343

20

23.12.2011

►M4

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1212/2012 of 17 December 2012 (*)

  L 348

7

18.12.2012

►M5

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016.

  L 206

1

30.7.2016(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 382/2008

od 21. travnja 2008.

o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine

(preinačena)POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila primjene uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine.POGLAVLJE II.

UVOZNE DOZVOLE

▼M5 —————

▼M1 —————

▼B

Članak 5.

▼M5 —————

▼M1

3.  U slučaju uvoza u okviru carinskih kvota, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a) ni jedan zahtjev za dozvolu ili potvrdu ne prihvaća se ako se nadležnim vlastima ne preda sredstvo osiguranja u iznosu od 5 EUR po grlu živih životinja i 12 EUR na 100 kilograma neto mase za ostale proizvode najkasnije do 1 sat poslijepodne na dan predavanja zahtjeva;

(b) dozvole vrijede od dana stvarnog izdavanja u smislu članka 22. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008 do kraja trećeg mjeseca od navedenoga dana;

(c) tijelo koje izdaje uvoznu dozvolu treba naznačiti redni broj za kvotu u Integriranoj tarifi Europskih zajednica (TARIC-u) u polju 20. dozvole ili njezinih izvadaka.

▼M4

Article 6

▼M5 —————

▼M4

3.  Member States shall notify the Commission of the details of the quantities of products put into free circulation in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 1301/2006 ( 1 ).

▼M5 —————

▼BPOGLAVLJE III.

IZVOZNE DOZVOLE

Članak 9.

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, sav izvoz proizvoda od govedine i teletine za koje se traži izvozna subvencija zahtijeva predočenje izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom u skladu s odredbama članaka od 10. do 16. ove Uredbe.

Članak 10.

1.  Rok važenja dozvola za izvoz proizvoda za koje se traži subvencija i koji podliježu izdavanju izvozne dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom, izračunan od datuma izdavanja u smislu članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, iznosi:

(a) pet mjeseci i još tekući mjesec za proizvode obuhvaćene ►M3  oznakama KN 0102 21 , 0102 31 00 i 0102 90 20  ◄ i 75 dana za proizvode obuhvaćene ►M3  oznakama KN 0102 29 , 0102 39 10 , 0102 90 91 i ex  16 02  ◄ ;

(b) 60 dana za ostale proizvode.

2.  Rok važenja dozvola za izvoz govedine i teletine izdanih u okviru postupka utvrđenog u članku 49. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 ističe krajem:

(a) petog mjeseca od mjeseca izdavanja u smislu članka 23. stavka 2. navedene Uredbe za proizvode obuhvaćene ►M3  oznakama KN 0102 21 , 0102 31 00 i 0102 90 20  ◄ ;

(b) četvrtog mjeseca od mjeseca izdavanja u smislu članka 23. stavka 2. navedene Uredbe za ostale proizvode.

3.  Odstupajući od članka 49. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, rok od 21 dana za proizvode obuhvaćene ►M3  oznakama KN 0102 21 , 0102 31 00 i 0102 90 20  ◄ zamjenjuje se rokom od 90 dana.

4.  Zahtjevi za dozvolu i dozvole u polju 15. sadrže naziv proizvoda, u polju 16. dvanaesteroznamenkastu oznaku nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvoznu subvenciju te u polju 7. državu odredišta.

5.  Kategorije proizvoda navedene u drugom stavku članka 14. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 navedene su u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

Članak 11.

Sredstvo osiguranja za dozvole s unaprijed utvrđenom subvencijom iznosi:

(a) 26 EUR po glavi za žive životinje;

(b) 15 EUR na 100 kg za proizvode obuhvaćene oznakom 0201 30 00 9100 nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvoznu subvenciju;

(c) 9 EUR na 100 kg neto mase za ostale proizvode.

Članak 12.

1.  Zahtjevi za izvoznu dozvolu s unaprijed utvrđenom subvencijom kako je navedeno u članku 10. stavcima 1., 2. i 3. mogu se podnijeti nadležnim tijelima od ponedjeljka do petka svakog tjedna.

Izvozne dozvole izdaju se u srijedu sljedećeg tjedna u kojem je zahtjev podnesen, pod uvjetom da Komisija od tada nije poduzela ni jednu posebnu mjeru iz stavaka 2. ili 3. ovog članka.

Međutim, dozvole za koje je podnesen zahtjev u okviru članka 16. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 izdaju se odmah.

Odstupajući od drugog podstavka ovog stavka, Komisija može, u skladu s postupkom iz članka 43. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1254/1999, odrediti drugi dan osim srijede za izdavanje izvoznih dozvola kada nije moguće poštovati taj dan.

2.  Ako bi izdavanje izvoznih dozvola dovelo ili bi moglo dovesti do prekoračenja raspoloživih proračunskih iznosa ili do iscrpljenja najvećih količina koje se mogu izvesti uz subvenciju tijekom predmetnog razdoblja, s obzirom na ograničenja iz članka 33. stavka 11. Uredbe (EZ) br. 1254/1999, ili ako ne bi omogućilo daljnji izvoz tijekom preostalog razdoblja, Komisija može:

(a) utvrditi postotak prihvaćanja za količine za koje je podnesen zahtjev;

(b) odbaciti zahtjeve za koje dozvole još nisu odobrene;

(c) suspendirati podnošenje zahtjeva za dozvolu za razdoblje od najviše pet radnih dana koje se može produljiti postupkom iz članka 43. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1254/1999.

U okolnostima iz točke (c) prvog podstavka, zahtjevi za dozvolu podneseni tijekom razdoblja suspenzije ne vrijede.

Mjere predviđene u prvom podstavku mogu se provesti ili prilagoditi po kategoriji proizvoda i po odredištu ili skupini odredišta.

3.  Mjere predviđene u stavku 2. također mogu biti usvojene ako se zahtjevi za izvoznu dozvolu odnose na količine koje premašuju ili mogu premašiti uobičajene raspoložive količine za jedno odredište ili skupinu odredišta te ako bi izdavanje zatraženih dozvola dovelo do opasnosti od špekulacija, narušavanja tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima ili narušavanja predmetne trgovine ili tržišta Zajednice.

4.  Ako su količine za koje je podnesen zahtjev odbijene ili smanjenje, sredstvo osiguranja se odmah oslobađa za sve količine za koje zahtjev nije prihvaćen.

5.  Odstupajući od stavka 1., ako se utvrdi postotak prihvaćanja manji od 90 %, dozvole se izdaju najkasnije jedanaestog radnog dana od dana objave tog postotka u Službenom listu Europske unije. Podnositelji zahtjeva mogu u roku od 10 radnih dana od dana objave:

(a) ili povući zahtjev, u kojem se slučaju sredstvo osiguranja odmah oslobađa; ili

(b) zatražiti neposredno izdavanje dozvole u kojem je slučaju nadležno tijelo odmah izdaje, ali najranije petog radnog dana od dana podnošenja zahtjeva.

6.  Neovisno o stavku 1., dozvole u vezi sa zahtjevima za količinu koja ne premašuje 25 tona proizvoda obuhvaćenih oznakama KN 0201 i 0202 odmah se izdaju. U takvim slučajevima, neovisno o članku 10. ove Uredbe, rok važenja dozvola ograničava se na pet radnih dana od dana njihovog stvarnog izdavanja u smislu članka 23. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, a u polju 20. zahtjeva za dozvolu i dozvola navodi se barem jedan od unosa navedenih u Prilogu VII. dijelu A ove Uredbe.

Članak 13.

1.  Količine izvezene u okviru odstupanja iz članka 8. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1291/2000 ne daju pravo na isplatu subvencije ako se izvoz vrši u okviru dozvole kako je navedeno u članku 10. stavcima 1., 2. i 3. ove Uredbe, a dozvola sadrži sljedeći unos u polju 22.:

„Subvencija vrijedi za … tona (količina za koju se dozvola izdaje)”.

2.  Druga alineja članka 18. stavka 3. točke (b) Uredbe Komisije (EZ) br. 800/1999 ( 2 ) ne primjenjuje se na posebne izvozne subvencije odobrene za proizvode obuhvaćene oznakama KN 0201 30 00 9100 i 0201 30 00 9120 nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije utvrđene Uredbom Komisije (EEZ) br. 3846/87 ( 3 ) ako su navedeni proizvodi stavljeni u postupak carinskog skladištenja u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 1741/2006 ( 4 ).

Članak 14.

1.  Ovaj se članak primjenjuje na izvoz obavljen u skladu s Uredbom (EZ) br. 1643/2006.

2.  Zahtjevi za dozvolu za proizvode navedene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 1643/2006 mogu se podnijeti samo u državama članicama koje ispunjavaju uvjete zdravlja koje zahtijeva zemlja uvoznica.

3.  Na zahtjevima za dozvolu i dozvolama nalazi se unos „SAD” u polju 7. Dozvole podrazumijevaju obvezu izvoza iz države članice koja je izdala dozvolu u navedeno odredište.

4.  Neovisno o članku 8. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, izvezene količine ne smiju premašiti količine navedene na dozvoli. Na dozvolama se nalazi unos „0” u polju 19.

5.  Na dozvolama je u polju 22. naveden jedan od unosa navedenih u dijelu B Priloga VII.

▼M2

6.  Države članice obavješćuju Komisiju:

(a) najkasnije do 18:00 sati po briselskom vremenu svakog radnog dana o ukupnoj količini proizvoda za koju su podneseni zahtjevi;

(b) najkasnije do kraja mjeseca nakon mjeseca u kojem su podneseni zahtjevi o popisu podnositelja zahtjeva.

▼B

7.  Ako količine za koje su podneseni zahtjevi za dozvolu premašuju raspoložive količine, Komisija utvrđuje jedinstveni postotak prihvaćanja za zahtijevane količine.

8.  Dozvole se izdaju desetog radnog dana od datuma podnošenja zahtjeva. Dozvole se ne izdaju za zahtjeve koji nisu proslijeđeni Komisiji.

9.  Neovisno o članku 10. stavcima 1., 2. i 3. ove Uredbe, dozvole vrijede 90 dana od datuma stvarnog izdavanja, primjenjujući članak 23. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, ali ne nakon 31. prosinca u godini izdavanja.

10.  Ako se količine za koje je podnesen zahtjev smanje u skladu sa stavkom 7., sredstvo osiguranja se odmah oslobađa za sve količine koje nisu odobrene.

11.  Uz zahtjeve navedene u članku 32. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1291/2000, oslobađanje sredstva osiguranja za izvozne dozvole ovisi o predočenju dokaza o prispijeću na odredište, primjenjujući članak 35. stavak 5. navedene Uredbe.

Članak 15.

1.  Ovaj se članak primjenjuje na izvoz u Kanadu u skladu s Uredbom (EZ) br. 2051/96.

2.  Zahtjevi za dozvolu za proizvode navedene u članku 1. Uredbe (EZ) br. 2051/96 mogu se podnijeti samo u državama članicama koje ispunjavaju uvjete zdravlja koje zahtijevaju kanadska nadležna tijela.

3.  Na zahtjevima za dozvolu i dozvolama nalazi se unos „Kanada” u polju 7. Dozvole podrazumijevaju obvezu izvoza iz države članice koja je izdala dozvolu u navedeno odredište.

4.  Neovisno o članku 8. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, izvezene količine ne smiju premašiti količine navedene na dozvoli. Na dozvolama se nalazi unos „0” u polju 19.

5.  Na dozvolama je u polju 22. naveden jedan od unosa navedenih u dijelu C Priloga VII.

▼M2

6.  Države članice obavješćuju Komisiju:

(a) najkasnije do 18.00 sati po briselskom vremenu svakog radnog dana podatke o ukupnoj količini proizvoda za koju su podneseni zahtjevi;

(b) najkasnije do kraja mjeseca nakon mjeseca u kojem su podneseni zahtjevi o popisu podnositelja zahtjeva.

▼B

7.  Ako količine za koje su podneseni zahtjevi za dozvolu premašuju raspoložive količine, Komisija utvrđuje jedinstveni postotak prihvaćanja za zahtijevane količine.

8.  Dozvole se izdaju desetog radnog dana od datuma podnošenja zahtjeva. Dozvole se ne izdaju za zahtjeve koji nisu proslijeđeni Komisiji.

9.  Neovisno o članku 10. stavcima 1., 2. i 3. ove Uredbe, dozvole vrijede 90 dana od datuma stvarnog izdavanja, primjenjujući članak 23. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, ali ne nakon 31. prosinca u godini izdavanja.

10.  Ako se količine za koje je podnesen zahtjev smanje u skladu sa stavkom 7., sredstvo osiguranja se odmah oslobađa za sve količine koje nisu odobrene.

11.  Uz zahtjeve navedene u članku 32. stavku 1. točki (b) Uredbe (EZ) br. 1291/2000, oslobađanje sredstva osiguranja za izvozne dozvole ovisi o predočenju dokaza o prispijeću na odredište, primjenjujući članak 35. stavak 5. navedene Uredbe.

▼M2

Članak 16.

1.  Države članice obavješćuju Komisiju o sljedećem:

(a) do petka svakog tjedna:

i. o zahtjevima za izdavanje dozvola s unaprijed utvrđenom subvencijom podnesenima u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili o činjenici da ni jedan zahtjev nije podnesen od ponedjeljka do petka tog tjedna;

ii. o zahtjevima za izdavanje dozvola podnesenima u skladu s postupkom utvrđenim u članku 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008 ili o činjenici da ni jedan zahtjev nije podnesen od ponedjeljka do petka tog tjedna;

iii. o količinama za koje su izdane dozvole u skladu s člankom 12. stavkom 6. Uredbe ili o činjenici da ni jedna dozvola nije izdana od ponedjeljka do petka tog tjedna;

iv. o količinama za koje su izdane dozvole u pogledu zahtjeva podnesenih u skladu s postupkom utvrđenim u članku 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008 navodeći datum kad je zahtjev podnesen i državu odredišta, od ponedjeljka do petka svakog tjedna;

v. o količinama za koje su zahtjevi za izvozne dozvole povučeni u skladu s člankom 12. stavkom 5. ove Uredbe, tijekom tog tjedna, navodeći datum kad je zahtjev podnesen;

(b) do 14. dana svakog mjeseca za prethodni mjesec:

i. o zahtjevima za izdavanje dozvole iz članka 15. Uredbe (EZ) br. 376/2008;

ii. o količinama za koje su dozvole izdane u skladu s člankom 10. stavkom 1. ove Uredbe i u skladu s člankom 47. Uredbe (EZ) br. 376/2008, a nisu iskorištene.

2.  U obavijestima iz stavka 1. navodi se:

(a) količina po masi proizvoda ili broj glava za svaku kategoriju iz članka 10. stavka 5.;

(b) količinu raščlanjenu po odredištima za svaku kategoriju.

▼M4

Article 16a

The notifications referred to in this Regulation with the exception of Article 6(3) shall be made in accordance with Commission Regulation (EC) No 792/2009 ( 5 ).

▼BPOGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Uredba (EZ) br. 1445/95 stavlja se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu X.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu desetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M3
PRILOG I.

Popis iz članka 5. stavka 1.

 0102 29 10 , ex 0102 39 10 mase ne veće od 80 kg i ex 0102 90 91 mase ne veće od 80 kg,

 0102 29 21 , 0102 29 29 , ex 0102 39 10 mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg,

 0102 29 41 , 0102 29 49 , ex 0102 39 10 mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg,

 0102 29 51 do 0102 29 99 , ex 0102 39 10 mase veće od 300 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 300 kg,

 0201 10 00 , 0201 20 20 ,

 0201 20 30 ,

 0201 20 50 ,

 0201 20 90 ,

 0201 30 00 , 0206 10 95 ,

 0202 10 00 , 0202 20 10 ,

 0202 20 30 ,

 0202 20 50 ,

 0202 20 90 ,

 0202 30 10 ,

 0202 30 50 ,

 0202 30 90 ,

 0206 29 91 ,

 0210 20 10 ,

 0210 20 90 , 0210 99 51 , 0210 99 90 ,

 1602 50 10 , 1602 90 61 ,

 1602 50 31 ,

 1602 50 95 ,

 1602 90 69 .

▼M4 —————

▼B
PRILOG V.Kategorije proizvoda iz članka 7.

Kategorija proizvoda

Oznaka KN

▼M3

110

0102 29 10 , ex 0102 39 10 mase ne veće od 80 kg i ex 0102 90 91 mase ne veće od 80 kg

120

0102 29 21 i 0102 29 29 , ex 0102 39 10 mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg

130

0102 29 41 i 0102 29 49 , ex 0102 39 10 mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg

140

0102 29 51 do 0102 29 99 , ex 0102 39 10 mase veće od 300 kg i ex 0102 90 91 mase veće od 300 kg

▼B

210

0201 10 00 i 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 i 0206 10 95

310

0202 10 i 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 i 0210 99 90

510

1602 50 10 i 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69
PRILOG VI.

Popis naznačen u članku 10. stavku 5.Kategorija

Oznaka proizvoda

▼M3

011

010221109140 , 010221309140 , 010231009100 , 010290209100 , 010231009200 i 010290209200

021

010221109150 , 010221309150 , 010221909120 , 010231009150 , 010231009250 , 010231009300 , 010290209150 , 010290209250 i 010290209300

031

010229919000 , 010239109350 i 010290919350

041

010229419100 , 010229519000 , 010229599000 , 010229619000 , 010229699000 , 010229999000 , 010239109100 , 010239109150 , 010239109200 , 010239109250 , 010239109400 , 010290919100 , 010290919150 , 010290919200 , 010290919250 , 010290919300 i 010290919400 .

▼B

050

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 i 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120 , 0201 20 50 9140 i 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 i 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 i 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000 , 0202 20 50 9900 i 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 i 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 i 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 i 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 i 1602 50 95 9325
PRILOG VII.

DIO A

Unosi iz članka 12. stavka 6.

Na bugarskom

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.”

Na španjolskom

:

„Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.”

Na češkom

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.”

Na danskom

:

„Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.”

Na njemačkom

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.”

Na estonskom

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

Na grčkom

:

„Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.”

Na engleskom

:

„Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.”

Na francuskom

:

„Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.”

Na talijanskom

:

„Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.”

Na latvijskom

:

„Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

Na litavskom

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija”

Na mađarskom

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

Na malteškom

:

„Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

Na nizozemskom

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

Na poljskom

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

Na portugalskom

:

„Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.”

Na rumunjskom

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

Na slovačkom

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.”

Na slovenskom

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.”

Na finskom

:

„Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

Na švedskom

:

„Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DIO B

Unosi iz članka 14. stavka 5.

Na bugarskom

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

Na španjolskom

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Na češkom

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Na danskom

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Na njemačkom

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Na estonskom

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

Na grčkom

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Na engleskom

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Na francuskom

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Na talijanskom

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Na latvijskom

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Na litavskom

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Na mađarskom

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

Na malteškom

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi… kg (f’figuri u ittri).

Na nizozemskom

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Na poljskom

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Na portugalskom

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Na rumunjskom

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

Na slovačkom

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Na slovenskom

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Na finskom

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Na švedskom

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DIO C

Unosi iz članka 15. stavka 5.

Na bugarskom

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

Na španjolskom

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

Na češkom

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

Na danskom

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

Na njemačkom

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

Na estonskom

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

Na grčkom

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

Na engleskom

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

Na francuskom

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

Na talijanskom

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

Na latvijskom

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

Na litavskom

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

Na mađarskom

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

Na malteškom

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

Na nizozemskom

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

Na poljskom

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

Na portugalskom

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

Na rumunjskom

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

Na slovačkom

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

Na slovenskom

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

Na finskom

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

Na švedskom

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

▼M2 —————

▼B
PRILOG IX.Uredba stavljena izvan snage i njezine naknadne izmjene

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/95

(SL L 143, 27.6.1995., str. 35.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2351/95

(SL L 239, 7.10.1995., str. 3.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2856/95

(SL L 299, 12.12.1995., str. 10.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2051/96

(SL L 274, 26.10.1996., str. 18.).

Samo članak 6.

Uredba Komisije (EZ) br. 2333/96

(SL L 317, 6.12.1996., str. 13.).

Samo članak 2.

Uredba Komisije (EZ) br. 135/97

(SL L 24, 25.1.1997., str. 14.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 266/97

(SL L 45, 15.2.1997., str. 1.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1496/97

(SL L 202, 30.7.1997., str. 36.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1572/97

(SL L 211, 5.8.1997., str. 39.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2284/97

(SL L 314, 18.11.1997., str. 17.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2469/97

(SL L 341, 12.12.1997., str. 8.).

Samo članak 3. i Prilog IV.

Uredba Komisije (EZ) br. 2616/97

(SL L 353, 24.12.1997., str. 8.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 260/98

(SL L 25, 31.1.1998., str. 42.).

Samo članak 1. i prilozi I., II.A i II.B

Uredba Komisije (EZ) br. 759/98

(SL L 105, 4.4.1998., str. 7.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2365/98

(SL L 293, 31.10.1998., str. 49.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2648/98

(SL L 335, 10.12.1998., str. 39.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1000/2000

(SL L 114, 13.5.2000., str. 10.).

Samo članak 3. stavak 2. i Prilog IV.

Uredba Komisije (EZ) br. 1659/2000

(SL L 192, 28.7.2000., str. 19.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 24/2001

(SL L 3, 6.1.2001., str. 9.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2492/2001

(SL L 337, 20.12.2001., str. 18.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 118/2003

(SL L 20, 24.1.2003., str. 3.).

Samo članak 4. stavak 2. i Prilog III.

Uredba Komisije (EZ) br. 852/2003

(SL L 123, 17.5.2003., str. 9.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 360/2004

(SL L 63, 28.2.2004., str. 13.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1118/2004

(SL L 217, 17.6.2004., str. 10.).

Samo članak 1.

Uredba Komisije (EZ) br. 1713/2006

(SL L 321, 21.11.2006., str. 11.).

Samo članak 6.

Uredba Komisije (EZ) br. 1749/2006

(SL L 330, 28.11.2006., str. 5.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1965/2006

(SL L 408, 30.12.2006., str. 27.).

Samo članak 1.

Uredba Komisije (EZ) br. 586/2007

(SL L 139, 31.5.2007., str. 5.).

 
PRILOG X.Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 1445/95

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2 stavak 2. prvi podstavak

Članak 2. stavak 2.

Članak 2 stavak 2. drugi podstavak

Članak 2. stavak 3.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4., uvodna rečenica

Članak 4., uvodna rečenica

Članak 4. prva alineja

Članak 4. točka (a)

Članak 4. druga alineja

Članak 4. točka (b)

Članak 5. stavak 1. prvi podstavak

Članak 5. stavak 1.

Članak 5 stavak 1. drugi podstavak

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 2.

Članak 5. stavak 3.

Članak 6.

Članak 6. (novi)

Članak 6.a

Članak 7. (novi)

Članak 6.b, prvi stavak

Članak 8. stavak 1.

Članak 6.b, drugi stavak

Članak 8. stavak 2.

Članak 6.c

Članak 6.d

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8. stavak 1., prvi podstavak, uvodna rečenica

Članak 10. stavak 1., uvodna rečenica

Članak 8. stavak 1., prvi podstavak, prva alineja

Članak 10. stavak 1. točka (a)

Članak 8. stavak 1., prvi podstavak, druga alineja

Članak 10. stavak 1. točka (b)

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak, uvodna rečenica

Članak 10. stavak 2., uvodna rečenica

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak, prva alineja

Članak 10. stavak 2. točka (a)

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak, druga alineja

Članak 10. stavak 2. točka (b)

Članak 8. stavak 1. treći podstavak

Članak 10. stavak 3

Članak 8. stavak 3.

Članak 10. stavak 4.

Članak 8. stavak 4.

Članak 10. stavak 5.

Članak 9. stavak 1.

Članak 11.

Članak 10. stavak 1.

Članak 12. stavak 1.

Članak 10. stavak 2.

Članak 12. stavak 2.

Članak 10. stavak 2.a

Članak 12. stavak 3.

Članak 10. stavak 3.

Članak 12. stavak 4.

Članak 10. stavak 4., uvodna rečenica

Članak 12. stavak 5., uvodna rečenica

Članak 10. stavak 4., prva alineja

Članak 12. stavak 5. točka (a)

Članak 10. stavak 4., druga alineja

Članak 12. stavak 5. točka (b)

Članak 10. stavak 5.

Članak 12. stavak 6.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12. stavci od 1. do 5.

Članak 14. stavci od 1. do 5.

Članak 12. stavak 7., uvodna rečenica

Članak 14. stavak 6., uvodna rečenica

Članak 12. stavak 7., prva alineja

Članak 14. stavak 6. točka (a)

Članak 12. stavak 7., druga alineja

Članak 14. stavak 6. točka (b)

Članak 12. stavak 8.

Članak 14. stavak 7.

Članak 12. stavak 9.

Članak 14. stavak 8.

Članak 12. stavak 10.

Članak 14 stavak 9.

Članak 12. stavak 11.

Članak 14. stavak 10.

Članak 12. stavak 12.

Članak 14. stavak 11.

Članak 12.a stavci od 1. do 5.

Članak 15. stavci od 1. do 5.

Članak 12.a stavak 7., uvodna rečenica

Članak 15. stavak 6., uvodna rečenica

Članak 12.a stavak 7., prva alineja

Članak 15. stavak 6. točka (a)

Članak 12.a stavak 7., druga alineja

Članak 15. stavak 6. točka (b)

Članak 12.a stavci od 8. do 12.

Članak 15. stavci od 7. do 12.

Članak 13.

Članak 16.

Članak 14.

Članak 17. (novi)

Članak 15.

Članak 18.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.A

Prilog II. (novi) i Prilog V. (novi)

Prilog III. (novi)

Prilog II.B

Prilog IV. (novi)

Prilog III.

Prilog VI.

Prilog III.A

Prilog VII., dio A

Prilog III.B

Prilog VII., dio B

Prilog III.C

Prilog VII., dio C

Prilog IV.

Prilog VIII.

Prilog IX.

Prilog X.( 1 ) OJ L 238, 1.9.2006, p. 13.

( 2 ) SL L 102, 17.4.1999., str. 11.

( 3 ) SL L 366, 24.12.1987., str. 1.

( 4 ) SL L 329, 25.11.2006., str. 7.

( 5 ) OJ L 228, 1.9.2009, p. 3.

Top