Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Uredba Komisije (EZ) br. 341/2007 od 29. ožujka 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — HR — 06.11.2016 — 009.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 341/2007

od 29. ožujka 2007.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemalja

( L 090 30.3.2007, 12)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 514/2008 od 9. lipnja 2008.

  L 150

7

10.6.2008

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 972/2008 od 3. listopada 2008.

  L 265

6

4.10.2008

 M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 74/2010 od 26. siječnja 2010.

  L 23

28

27.1.2010

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 328/2010 od 21. travnja 2010.

  L 100

5

22.4.2010

►M5

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M6

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 531/2013 od 10. lipnja 2013.

  L 159

5

11.6.2013

►M7

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1333/2013 оd 13. prosinca 2013.

  L 335

8

14.12.2013

►M8

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 628/2014 оd 12. lipnja 2014.

  L 174

31

13.6.2014

►M9

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1237 оd 18. svibnja 2016.

  L 206

1

30.7.2016
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 341/2007

od 29. ožujka 2007.

o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama te uvođenju sustava uvoznih dozvola i potvrda o podrijetlu za češnjak i druge poljoprivredne proizvode uvezene iz trećih zemaljaPOGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Otvaranje carinskih kvota i primjenjivih carina

1.  U skladu sa sporazumima odobrenima Odlukama 2001/404/EZ i 2006/398/EZ, ovime se otvaraju carinske kvote za uvoze u Zajednicu svježeg ili rashlađenog češnjaka obuhvaćenog oznakom KN 0703 20 00 (dalje u tekstu: „češnjak”) pod uvjetima navedenima u ovoj Uredbi. Obujam svake carinske kvote, razdoblje uvozne carinske kvote i podrazdoblja na koja se primjenjuje te redni brojevi navedeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.  Carina ad valorem koja se primjenjuje na češnjak uvezen u okviru kvota iz stavka 1. iznosi 9,6 %.

Članak 2.

Primjena Uredaba (EZ) br. 1291/2000 i (EZ) br. 1301/2006

Primjenjuju se Uredbe (EZ) br. 1291/2000 i (EZ) br. 1301/2006, osim ako je drukčije predviđeno ovom Uredbom.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. „razdoblje uvozne carinske kvote” znači razdoblje od 1. lipnja do sljedećeg 31. svibnja;

2. „nadležna tijela” znači tijelo ili tijela koje ili koja je država članica odredila za provedbu ove Uredbe.

Članak 4.

Kategorije uvoznika

1.  Odstupajući od članka 5. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, podnositelji zahtjeva za dozvole „A” u smislu članka 5. stavka 2. moraju ispunjavati odgovarajuće zahtjeve utvrđene u stavcima 2., 3. i 4. ovog članka.

2.  „Tradicionalni uvoznici” znači uvoznici koji mogu dokazati da su:

(a) ishodili i upotrijebili uvozne dozvole za češnjak u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 565/2002 ili dozvole „A” u skladu s Uredbom (EZ) br. 1870/2005 ili ovom Uredbom u svakom od tri prethodna završena razdoblja uvoznih carinskih kvota; i

▼M4

(b) su u zadnjem zaključnom razdoblju uvozne carinske kvote prije podnošenja zahtjeva uvezli u Uniju najmanje 50 tona voća i povrća iz članka 1. stavka 1. točke (i) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 ( 1 ) ili izvezli u treće zemlje najmanje 50 tona češnjaka.

▼B

Za Češku, Estoniju, Cipar, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Sloveniju i Slovačku, za razdoblje uvoznih carinskih kvota 2007./2008.:

(a) točka (a) prvog podstavka ne primjenjuje se; i

(b) „uvoz u Zajednicu” znači uvoz iz zemalja podrijetla koja nisu države članice Zajednice prema njenom sastavu od 31. prosinca 2006.

Za Bugarsku i Rumunjsku, za razdoblja uvoznih carinskih kvota 2007./2008., 2008./2009., 2009./2010. i 2010./2011.:

(a) točka (a) prvog podstavka ne primjenjuje se; i

(b) „uvoz u Zajednicu” znači uvoz iz zemalja podrijetla osim država članica Zajednice prema njenom sastavu od 1. siječnja 2007.

▼M6

Za Hrvatsku, za razdoblja uvoznih carinskih kvota 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.:

(a) točka (a) prvog podstavka ne primjenjuje se; i

(b) „uvoz u Uniju” znači uvoz iz zemalja podrijetla koje nisu države članice Unije prema njenom sastavu od 1. srpnja 2013.

▼B

3.   ►M4  Novi uvoznici, znači gospodarski subjekti osim onih iz stavka 2., koji su uvezli u Uniju najmanje 50 tona voća i povrća iz članka 1. stavka 1. točke (i) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (*) ili izvezli u treće zemlje najmanje 50 tona češnjaka u svakom od dva prethodna zaključena razdoblja uvoznih carinskih kvota ili u svakoj od dvije prethodne kalendarske godine prije podnošenja zahtjeva. ◄

Države članice odabiru i primjenjuju jednu od dvije metode iz prvog podstavka na sve nove uvoznike, u skladu s objektivnim kriterijima i na takav način koji osigurava jednako postupanje prema subjektima.

4.  Prilikom svojega prvog zahtjeva za uvoznim dozvolama za predmetno razdoblje uvoznih carinskih kvota, tradicionalni i novi uvoznici nadležnim tijelima države članice u kojoj su osnovani i u kojoj su registrirani u smislu PDV-a moraju podnijeti dokaz da su kriteriji utvrđeni u stavku 2. ili 3. ispunjeni.

▼M4

Dokaz o trgovini s trećim zemljama dostavlja se isključivo bilo putem carinskih dokumenata o puštanju u slobodni promet, koje su propisno ovjerila carinska tijela i koji sadrže uputu na dotičnog podnositelja kao primatelja, ili putem carinskog dokumenta o izvozu koji su propisno ovjerila carinska tijela.

▼M4

Carinski zastupnici ili njihovi predstavnici ne mogu podnositi zahtjeve za izdavanje uvoznih dozvola u okviru kvota obuhvaćenih područjem primjene ove Uredbe.

▼B

Članak 5.

Predočenje uvoznih dozvola

▼M9 —————

▼B

2.  Uvozne dozvole za češnjak stavljene u slobodni promet u okviru kvota iz Priloga I. u daljnjem se tekstu navode kao „dozvole ‚A’”.

▼M9 —————

▼BPOGLAVLJE II.

DOZVOLE „A”

Članak 6.

Opće odredbe vezane uz dozvole „A” i zahtjeve za izdavanje dozvole „A”

▼M4

1.  Dozvole ‚A’ valjane su samo za podrazdoblje za koje su izdane. U polju 24. dozvole potrebno je navesti jedan od unosa navedenih u Prilogu III.

▼M1 —————

▼M4

2.  Sredstvo osiguranja iz drugog podstavka članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 376/2008 iznosi 60 EUR po toni.

▼B

3.  Zemlja podrijetla unosi se u polje 8. dozvola „A” i zahtjeva za izdavanje dozvola „A”, a riječ „da” mora se označiti križićem. Uvozna dozvola vrijedi samo za uvoze podrijetlom iz navedene zemlje.

4.  Odstupajući od članka 9. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2000, prava koja proizlaze iz dozvola „A” nisu prenosiva.

Članak 7.

Dodjela ukupnih količina između tradicionalnih i novih uvoznika

Ukupna količina dodijeljena Argentini, Kini i drugim trećim zemljama u skladu s Prilogom I. raspodjeljuje se kako slijedi:

(a) 70 % tradicionalnim uvoznicima;

(b) 30 % novim uvoznicima.

▼M4

Članak 8.

Referentne količine tradicionalnih uvoznika

Za potrebe ovog poglavlja „referentna količina” znači prosjek količina češnjaka koji je tradicionalni uvoznik stvarno uvezao, u smislu članka 4., tijekom tri kalendarske godine prije dotičnog razdoblja uvozne carinske kvote.

▼B

Članak 9.

Ograničenja koja se primjenjuju na zahtjeve za izdavanje dozvola „A”

1.  Ukupna količina koju pokrivaju zahtjevi za izdavanje dozvola „A” koje podnese tradicionalni uvoznik u bilo kojem razdoblju uvozne carinske kvote ne smije prelaziti referentnu količinu tog uvoznika. Nadležna tijela odbijaju zahtjeve koji ne poštuju to pravilo.

2.  Ukupna količina koju pokrivaju zahtjevi za izdavanje dozvola „A” koje podnese novi uvoznik u bilo kojem podrazdoblju ne smije prelaziti 10 % od ukupne količine iz Priloga I. za to podrazdoblje i to podrijetlo. Nadležna tijela odbijaju zahtjeve koji ne poštuju to pravilo.

Članak 10.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola „A”

▼M4

1.  Uvoznici podnose svoje zahtjeve za dozvole „A” tijekom prvih sedam kalendarskih dana travnja za prvo podrazdoblje, tijekom prvih sedam kalendarskih dana srpnja za drugo podrazdoblje, tijekom prvih sedam kalendarskih dana listopada za treće podrazdoblje i tijekom prvih sedam kalendarskih dana siječnja za četvrto podrazdoblje.

▼M4

U trenutku predavanja prvog zahtjeva za uvozne dozvole za zadano razdoblje uvozne carinske kvote na temelju ove Uredbe, uvoznici dostavljaju dokaz o stvarno uvezenim količinama češnjaka za godine iz članka 8.

▼B

2.  U polju 20. zahtjeva za izdavanje dozvola „A” navodi se „tradicionalni uvoznik” ili „novi uvoznik”, ovisno o slučaju.

3.  Za određeno podrazdoblje i za određeno podrijetlo ne mogu se podnijeti zahtjevi za izdavanje dozvola „A” ako u Prilogu I. nije naznačena količina za to podrazdoblje i za to podrijetlo.

4.  Ako podnositelji zahtjeva podnesu više od jednog zahtjeva, ni jedan se od njih ne prihvaća, a predmetne države članice zadržavaju sredstva osiguranja položena za zahtjeve.

5.  Kao odgovor na zahtjev za izdavanje dozvole „A” ne može se izdati dozvola „B”.

▼M4

Članak 11.

Izdavanje dozvola „A”

Dozvole „A” izdaju nadležna tijela počevši od 23. dana u mjesecu u kojem su podneseni zahtjevi i najkasnije do kraja tog mjeseca.

▼B

Članak 12.

▼M7

Obavijesti i priopćenja Komisiji

▼B

1.   ►M4  Do 14. dana svakog mjeseca iz članka 10. stavka 1. države članice obavješćuju Komisiju o ukupnoj količini u kilogramima, uključujući činjenicu da nije bilo zahtjeva, za koje su podneseni zahtjevi za izdavanje dozvola „A” u pogledu odgovarajućeg podrazdoblja.

Odstupajući od drugog podstavka članka 11. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1301/2006, države članice obavješćuju Komisiju o količinama iz točke b) prvog podstavka članka 11. stavka 1. te Uredbe najkasnije do 10. svibnja za prvo podrazdoblje, 10. kolovoza za drugo podrazdoblje, 10. studenoga za treće podrazdoblje i 10. veljače za četvrto podrazdoblje. ◄

Obavijesti se raščlanjuju prema podrijetlu. Obavijesti također moraju navesti zasebne brojke za količine češnjaka za koje su zahtjeve podnijeli novi i tradicionalni uvoznici.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju popis tradicionalnih i novih uvoznika koji se prijavljuju za dozvole „A” u odnosu na pripadajuće podrazdoblje do posljednjeg dana svakog mjeseca iz članka 10. stavka 1. U slučaju skupina subjekata osnovanih u skladu s nacionalnim pravom, subjekti koji čine tu skupinu također moraju biti popisani. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Obavijesti i priopćenja dostavljaju se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 ( 2 )

▼BPOGLAVLJE III.

DOZVOLE „B”

▼M9 —————

▼BPOGLAVLJE IV.

POTVRDE O PODRIJETLU I IZRAVAN PRIJEVOZ

Članak 15.

Potvrde o podrijetlu

Češnjak podrijetlom iz treće zemlje navedene u Prilogu IV. smije se stavljati u slobodni promet u Zajednici samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

▼M4

(a) je dostavljena potvrda o podrijetlu koju su izdala nadležna tijela te države u skladu s člancima od 55. do 65. Uredbe (EEZ) br. 2454/93;

▼B

(b) proizvod je iz te zemlje prevezen izravno u Zajednicu, u skladu s člankom 16.

Članak 16.

Izravan prijevoz

1.  Sljedeće se smatra prevezenim izravno u Zajednicu iz trećih zemalja navedenih u Prilogu IV.:

(a) proizvodi prevezeni bez prolaza kroz državno područje bilo koje druge treće zemlje;

(b) proizvodi prevezeni kroz jednu treću zemlju ili više trećih zemalja osim zemlje podrijetla, s pretovarom ili privremenim skladištenjem u tim zemljama ili bez njih, pod uvjetom da je takav prolaz opravdan zemljopisnim razlozima ili prijevoznim zahtjevima i pod uvjetom da su proizvodi:

i. ostali pod nadzorom carinskih tijela zemlje ili zemalja provoza ili skladištenja;

ii. nisu tamo stavljeni na tržište niti pušteni u upotrebu;

iii. nisu tamo bili podvrgnuti radnjama, osim istovaru i ponovnom utovaru ili bilo kojoj drugoj radnji u svrhu očuvanja proizvoda u dobrom stanju.

2.  Dokaz da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točke (b) podnosi se nadležnim tijelima država članica, zajedno s:

(a) jedinstvenom prijevoznom ispravom izdanom u zemlji podrijetla koja se odnosi na prolaz kroz zemlju ili zemlje provoza; ili

(b) potvrdu koju izdaju carinska tijela zemlje ili zemalja provoza, a koja sadrži:

i. detaljan opis robe;

ii. datume istovara i ponovnog utovara, s podacima koji opisuju korištena prijevozna sredstva;

iii. izjavu koja navodi uvjete u kojima je roba čuvana; ili

(c) ako se dokaz iz točaka (a) ili (b) ne može podnijeti, bilo koji drugi potkrjepljujući dokumenti.

Članak 17.

Upravna suradnja s određenim trećim zemljama

1.  Čim svaka treća zemlja navedena u Prilogu IV. ovoj Uredbi proslijedi podatke potrebne za uspostavu postupka upravne suradnje u skladu s člancima 63., 64. i 65. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, obavijest o prosljeđivanju takvih podataka mora se objaviti u seriji „C”Službenog lista Europske unije.

2.  Dozvole „A” za uvoze češnjaka podrijetlom iz zemalja navedenih u Prilogu IV. smiju se izdati samo ako je predmetna zemlja Komisiji proslijedila podatke iz stavka 1. Ti se podaci smatraju proslijeđenima na datum objave kako je navedeno u stavku 1.POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Uredba (EZ) br. 1870/2005 stavlja se izvan snage.

Međutim, Uredba (EZ) br. 1870/2005 nastavlja se primjenjivati u odnosu na uvozne dozvole izdane u skladu s tom Uredbom za razdoblje uvozne carinske kvote koje istječe 31. svibnja 2007.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. travnja 2007.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M8
PRILOG I.

Carinske kvote otvorene u skladu s Odlukama 2001/404/EZ, 2006/398/EZ i 2014/116/EU za uvoz češnjaka obuhvaćenog oznakom KN 0703 20 00Podrijetlo

Redni broj

Kvota (tone)

Prvo podrazdoblje (od lipnja do kolovoza)

Drugo podrazdoblje (od rujna do studenoga)

Treće podrazdoblje (od prosinca do veljače)

Četvrto podrazdoblje (od ožujka do svibnja)

Ukupno

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Tradicionalni uvoznici

09.4104

9 590

3 813

 

Novi uvoznici

09.4099

4 110

1 634

 

Ukupno

 

13 700

5 447

 

Kina

 

 

 

 

 

46 075

Tradicionalni uvoznici

09,4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Novi uvoznici

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Ukupno

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Ostale treće zemlje

 

 

 

 

 

6 023

Tradicionalni uvoznici

09.4106

941

1 960

929

386

 

Novi uvoznici

09.4102

403

840

398

166

 

Ukupno

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Ukupno

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
PRILOG III.

Navodi iz članka 5. stavka 2.

na bugarskom

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

na španjolskom

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

na češkom

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok]

na danskom

:

Licens, der kun er udstedt oga gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

na njemačkom

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

na estonskom

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

na grčkom

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

na engleskom

:

dozvola izdana i vrijedi samo za podrazdoblje od 1 [mjesec/godina] do 28/29/30/31 [mjesec/godina]

na francuskom

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

na hrvatskom

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

na irskom

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

na talijanskom

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

na latvijskom

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

na litavskom

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

na mađarskom

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

na malteškom

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

na nizozemskom

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

na poljskom

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

na portugalskom

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

na rumunjskom

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

na slovačkom

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

na slovenskom

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

na finskom

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

na švedskom

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
PRILOG IV.

Popis trećih zemalja iz članaka 15., 16. i 17.

Iran

Libanon

Malezija

Tajvan

Ujedinjeni Arapski Emirati

Vijetnam.( 1 ) SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

( 2 ) SL L 228, 1.9.2009., str. 3.

Top