Help Print this page 

Document 02007L0014-20131126

Title and reference
Direktiva Komisije 2007/14/EZ od 8. ožujka 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/14/2013-11-26
Multilingual display
Text

2007L0014 — HR — 26.11.2013 — 001.002


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/14/EZ

od 8. ožujka 2007.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

( L 069 9.3.2007, 27)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA 2013/50/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 22. listopada 2013.

  L 294

13

6.11.2013


 C1

,  L 041, 18.2.2016,  54 (2013/50/EU)
▼B

DIREKTIVA KOMISIJE 2007/14/EZ

od 8. ožujka 2007.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u odnosu na informacije o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištuKOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ ( 1 ), a posebno njezin članak 2. stavak 3. točku (a), prvi podstavak članka 5. stavka 6. i članak 5. stavak 6. točku (c), članak 9. stavak 7., članak 12. stavak 8. točke od (b) do (e), članak 13. stavak 2., članak 14. stavak 2., članak 21. stavak 4. točku (a), članak 23. stavak 4. točku ii. i članak 23. stavak 7.,

nakon savjetovanja s Odborom europskih regulatora za vrijednosne papire (CESR) ( 2 ) u tehničkom aspektu,

budući da:

(1)

Direktiva 2004/109/EZ utvrđuje opća načela za usklađivanje zahtjeva za transparentnošću u odnosu na posjedovanje prava glasa ili financijskih instrumenata koji daju pravo na stjecanje postojećih dionica s pravom glasa. Ona nastoji osigurati da se objavljivanjem točnih, cjelovitih i pravodobnih informacija o izdavateljima vrijednosnih papira stvara i održava povjerenje ulagatelja. Na isti način, zahtijevajući od izdavatelja da budu obaviješteni o kretanjima koja utječu na većinske udjele u društvima, ona nastoji osigurati da izdavatelji budu u mogućnosti informirati javnost.

(2)

Pravila za provedbu pravila kojima se uređuju zahtjevi za transparentnošću trebala bi također biti osmišljena tako da se osigura visoka razina zaštite ulagatelja, da se poveća učinkovitost tržišta te da se ona primjenjuju na ujednačen način.

(3)

Što se tiče postupaka prema kojima bi se ulagatelji obavješćivali o izdavateljevom odabiru matične države članice, primjereno je da se takvi odabiri objave u skladu s istim postupkom kao i propisane informacije u skladu s Direktivom 2004/109/EZ.

(4)

Što se tiče minimalnog sadržaja skraćenog seta polugodišnjih financijskih izvještaja u slučajevima kad nisu sastavljeni u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, trebao bi biti takav da ne navodi na pogrešne zaključke o imovini, obvezama, financijskom položaju te dobiti ili gubitku izdavatelja. Sadržaj polugodišnjih financijskih izvještaja trebao bi biti takav da osigura odgovarajuću transparentnost ulagateljima putem redovitog tijeka informacija o rezultatima izdavatelja, a te bi informacije trebalo prezentirati na takav način da ih je lako usporediti s informacijama pruženim u godišnjim financijskim izvještajima za prethodnu godinu.

(5)

Izdavatelji dionica koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) trebali bi primjenjivati istu definiciju o transakcijama s povezanim osobama u godišnjim i polugodišnjim financijskim izvještajima u skladu s Direktivom 2004/109/EZ. Izdavatelji dionica koji ne sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje i nisu obvezni primjenjivati MRS i MSFI u svojim polugodišnjim financijskim izvještajima u skladu s Direktivom 2004/109/EZ trebaju primjenjivati definiciju transakcija s povezanim osobama koja je navedena u Direktivi Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978., na temelju članka 54. stavka 3. točke (g) Ugovora o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava ( 3 ).

(6)

Kako bi se iskoristila mogućnost oslobođenja od obavješćivanja o većinskim udjelima na temelju Direktive 2004/109/EZ, u slučaju dionica koje su stečene isključivo u svrhu poravnanja i namire, maksimalno trajanje „kratkog ciklusa namire” trebalo bi biti što je moguće kraće.

(7)

Kako bi relevantna nadležna tijela mogla nadzirati usklađenost u pogledu odstupanja za održavatelje tržišta u vezi s obavješćivanjem o informacijama o većinskim udjelima, održavatelj tržišta koji namjerava koristiti ovo odstupanje treba obavijestiti da djeluje ili da namjerava djelovati kao održavatelj tržišta, kao i za koje dionice ili za koje financijske instrumente.

(8)

Posebno je važno da se djelovanje u svojstvu održavatelja tržišta provodi na potpuno transparentan način. Tako na zahtjev relevantnog nadležnog tijela održavatelj tržišta trebao bi moći identificirati djelovanja koja su izvršena u vezi s određenim izdavateljem, a posebno dionice i financijske instrumente koje drži u svrhu djelovanja u svojstvu održavatelja tržišta.

(9)

Što se tiče kalendara dana trgovanja, radi pojednostavljivanja poslovanja prikladno je da se vremenski rokovi računaju pozivanjem na dane trgovanja u državi članici izdavatelja. Međutim, da bi se povećala transparentnost, potrebno je predvidjeti da svako nadležno tijelo obavješćuje ulagatelje i sudionike na tržištu o kalendaru dana trgovanja, koji se primjenjuje na različita uređena tržišta čija su sjedišta na njezinom području ili koja posluju na njenom području.

(10)

Što se tiče okolnosti u kojima treba obavješćivati o većinskim udjelima, primjereno je odrediti kad se ta obveza aktivira pojedinačno ili skupno te kako će se ta obveza ispuniti u slučaju opunomoćenika.

(11)

Razumno je pretpostaviti da fizičke ili pravne osobe prilikom stjecanja ili otpuštanja većinskih udjela postupaju s obvezom dužne pažnje. Iz toga proizlazi da će takve osobe vrlo brzo saznati za takva stjecanja ili otpuštanja, ili za mogućnost ostvarivanja prava glasa, te je stoga primjereno navesti vrlo kratko razdoblje nakon relevantne transakcije kao razdoblje nakon kojeg se smatra da takve osobe imaju saznanje o tome.

(12)

Izuzeće od obveze zbrajanja većinskih udjela trebalo bi biti dostupno samo matičnim društvima koja mogu dokazati da njihova ovisna društva za upravljanje ili investicijska društva ispunjavaju odgovarajuće uvjete u vezi s neovisnošću. Kako bi se osigurala potpuna transparentnost, potrebno je relevantnom nadležnom tijelu ex ante dostaviti obavijest koja sadrži izjavu u tom smislu. U tom je pogledu važno da se u obavijesti navede nadležno tijelo koje nadzire poslovanje društava za upravljanje, prema uvjetima koji su utvrđeni na temelju Direktive Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ( 4 ), bez obzira na to imaju li ili ne odobrenje za rad na temelju te Direktive, uz uvjet da u posljednjem slučaju podliježu nadzoru u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

(13)

Za potrebe Direktive 2004/109/EZ trebalo bi uzeti u obzir financijske instrumente u kontekstu obavješćivanja o većinskim udjelima, u mjeri u kojoj ti instrumenti daju imatelju bezuvjetno pravo stjecanja temeljnih dionica ili diskrecijsko pravo da stekne temeljne dionice ili novac po dospijeću. Prema tome, za financijske instrumente ne smije se smatrati da uključuju instrumente koji imatelju daju pravo da dobije dionice ovisno o cijeni temeljne dionice koja u određenom trenutku postigne određenu razinu. Niti se treba smatrati da oni obuhvaćaju instrumente koji omogućuju izdavatelju instrumenta ili trećoj osobi da imatelju instrumenta po dospijeću da dionice ili ga isplati.

(14)

Financijski instrumenti iz odjeljka C. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ) koji nisu navedeni u članku 11. stavku 1. ove Direktive Komisije, ne ispunjavaju uvjete kao financijski instrumenti za potrebe članka 13. stavka 1. Direktive 2004/109/EZ.

(15)

Direktiva 2004/109/EZ navodi visoke zahtjeve u području distribucije propisanih informacija. Sama dostupnost informacija, koja znači da ih ulagatelji moraju aktivno tražiti, stoga nije dovoljna za potrebe te Direktive. U skladu s tim, izdavatelj bi trebao u okviru distribucije informacija te informacije aktivno distribuirati posredstvom medija, kako bi stigle do ulagatelja.

(16)

Potrebni su minimalni kvalitativni standardi za distribuciju propisanih informacija kako bi se ulagateljima osigurao jednak pristup propisanim informacijama, čak i ako se nalaze u državi članici različitoj od države članice izdavatelja. Izdavatelji se trebaju pobrinuti da ti minimalni standardi budu ispunjeni, bilo tako da sami distribuiraju propisane informacije ili da to povjere trećoj osobi koja će to učiniti u njihovo ime. U posljednjem slučaju, treća osoba trebala bi biti sposobna distribuirati informacije u odgovarajućim uvjetima i imati uspostavljene odgovarajuće mehanizme kako bi se osiguralo da propisane informacije koje dobije potječu od dotičnog izdavatelja i da nema značajnog rizika od izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa neobjavljenim povlaštenim informacijama. Kad treća osoba pruža druge usluge ili obavlja druge funkcije, poput medija, nadležnih tijela, burze ili subjekta zaduženog za službeno imenovan mehanizam za pohranu, takve je usluge ili funkcije potrebno držati jasno odvojene od usluga i funkcija koje se odnose na distribuciju propisanih informacija. Prilikom priopćavanja informacija medijima, izdavatelji ili treće osobe trebaju dati prednost korištenju elektronskih sredstava i standardnih formata industrije kako bi se olakšala i pospješila obrada informacija.

(17)

Pored toga, pomoću minimalnih standarda, propisane bi informacije trebalo distribuirati na način koji osigurava najširi mogući pristup javnosti, i kad je to moguće, doći do javnosti istodobno i unutar i izvan matične države članice izdavatelja. Ovo ne dovodi u pitanje pravo država članica da od izdavatelja zahtijevaju da objavi dijelove ili sve propisane informacije u novinama, ni mogućnost koju imaju izdavatelji da propisane informacije učine dostupnim ulagateljima na svojim ili nekim drugim internetskim stranicama.

(18)

Trebalo bi biti moguće iskazati jednakost, kad opća pravila o objavljivanju trećih zemalja daju korisnicima razumljivu i u velikoj mjeri jednaku procjenu položaja izdavatelja, koja im omogućuje da donose slične odluke kao da su im dostavljene informacije u skladu sa zahtjevima na temelju Direktive 2004/109/EZ, čak i kad zahtjevi nisu identični. Međutim, jednakost bi trebala biti ograničena na sadržaj relevantnih informacija i nikakve se iznimke ne smiju prihvatiti u pogledu vremenskih rokova koji su utvrđeni Direktivom 2004/109/EZ.

(19)

Kako bi se utvrdilo ispunjava li izdavatelj iz treće zemlje uvjete jednake onima navedenim u članku 4. stavku 3. Direktive 2004/109/EZ, važno je osigurati da postoji sukladnost s Uredbom Komisije (EZ) br. 809/2004 od 29. travnja 2004. o provedbi Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu informacija koje sadrže prospekti i o njihovom obliku, upućivanju na informacije i objavljivanju takvih prospekata i distribuciji oglasa ( 6 ), posebno s odredbama koje se odnose na povijesne financijske informacije koje treba uključiti u prospekt.

(20)

Što se tiče jednakosti u vezi sa zahtjevom o neovisnosti, matično bi društvo društva za upravljanje ili investicijskog društva koje je registrirano u trećoj zemlji trebalo moći koristiti oslobođenja po članku 12. stavku 4. ili stavku 5. Direktive 2004/109/EZ, bez obzira zahtijeva li zakonodavstvo treće zemlje odobrenje za rad za kontrolirano društvo za upravljanje ili za kontrolirano investicijsko društvo kako bi obavljali aktivnosti upravljanja ili aktivnosti upravljanja portfeljem, pod uvjetom da se poštuju određeni uvjeti neovisnosti.

(21)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 2. stavka 1. točke (i) podtočke ii., drugog podstavka članka 5. stavka 3., druge rečenice članka 5. stavka 4., članka 9. stavaka 1., 2. i 4., članka 10., članka 12. stavaka 1., 2., 4., 5. i 6., članka 12. stavka 2. točke (a), članka 13. stavka 1., članka 21. stavka 1. te članka 23. stavaka 1. i 6. Direktive 2004/109/EZ.

▼M1 —————

▼B

Članak 3.

Minimalni sadržaj polugodišnjih nekonsolidiranih financijskih izvještaja

(Članak 5. stavak 3. drugi podstavak Direktive 2004/109/EZ)

1.  Minimalni sadržaj skraćenog seta polugodišnjih financijskih izvještaja, u slučajevima kad nisu sastavljeni u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima donesenim na temelju postupka iz članka 6. Uredbe (EZ) br. 1606/2002, u skladu je sa stavcima 2. i 3. ovog članka.

2.  Skraćena bilanca i skraćeni račun dobiti i gubitka prikazuju svaku od pozicija i podzbrojeve uključene u posljednje godišnje financijske izvještaje izdavatelja. Dodatne se stavke uključuju ako bi, u slučaju njihovog izostavljanja, polugodišnji financijski izvještaji navodili na pogrešne zaključke o imovini, obvezama, financijskom položaju te dobiti ili gubitku izdavatelja.

Pored toga, uključuju se sljedeće usporedive informacije:

(a) bilancu po završetku prvih šest mjeseci tekuće poslovne godine i usporednu bilancu sa završetkom prethodne poslovne godine;

(b) račun dobiti i gubitka za prvih šest mjeseci tekuće poslovne godine s usporedivim informacijama za usporedivo razdoblje za prethodnu poslovnu godinu, počevši dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive.

3.  Bilješke uz navedene izvještaje uključuju sljedeće:

(a) dovoljno informacija da se osigura usporedivost skraćenih polugodišnjih financijskih izvještaja s godišnjim financijskim izvještajima;

(b) dovoljno informacija i objašnjenja da se osigura da korisnik točno razumije sve značajne promjene iznosa i sva kretanja u dotičnom polugodišnjem razdoblju koja se odražavaju kroz bilancu i račun dobiti i gubitka.

Članak 4.

Značajne transakcije s povezanim osobama

(Članak 5. stavak 4. druga rečenica Direktive 2004/109/EZ)

1.  U izvješćima poslovodstva za razdoblje tijekom godine, izdavatelji dionica objavljuju u vezi sa značajnim transakcijama s povezanim osobama minimalno sljedeće informacije:

(a) transakcije s povezanim osobama koje su se dogodile u prvih šest mjeseci tekuće poslovne godine, a koje su znatno utjecale na financijski položaj ili rezultate izdavatelja u tom razdoblju;

(b) sve promjene u transakcijama s povezanim osobama navedenim u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima koje bi mogle imati značajan učinak na financijski položaj ili rezultate izdavatelja u prvih šest mjeseci tekuće poslovne godine.

2.  U slučajevima kad izdavatelj dionica nije obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, on najmanje objavljuje transakcije s povezanim osobama iz članka 43. stavka 1. točke 7(b) Direktive 78/660/EEZ.

Članak 5.

Maksimalno trajanje uobičajenog „kratkog ciklusa namire”

(Članak 9. stavak 4. Direktive 2004/109/EZ)

Maksimalno trajanje uobičajenog „kratkog ciklusa namire” iznosi tri dana trgovanja nakon transakcije.

Članak 6.

Kontrolni mehanizmi nadležnih tijela u vezi s održavateljem tržišta

(Članak 9. stavak 5. Direktive 2004/109/EZ)

1.  Održavatelj tržišta koji namjerava koristiti oslobođenje iz članka 9. stavka 5. Direktive 2004/109/EZ obavješćuje nadležno tijelo matične države članice izdavatelja najkasnije u roku utvrđenom u članku 12. stavku 2. Direktive 2004/109/EZ da djeluje ili namjerava djelovati kao održavatelj tržišta u vezi s određenim izdavateljem.

Kad održavatelj tržišta prestane djelovati kao održavatelj tržišta u vezi s određenim izdavateljem o tome obavješćuje nadležno tijelo.

2.  Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 24. Direktive 2004/109/EZ, nadležno tijelo izdavatelja zahtijeva od održavatelja tržišta, kada namjerava koristiti oslobođenje iz članka 9. stavka 5. te Direktive, da identificira dionice ili financijske instrumente koje drži u svrhu djelovanja kao održavatelj tržišta te tom održavatelju tržišta dopušta da izvrši takvu identifikaciju bilo kojim dokazivim sredstvima. Samo ako održavatelj tržišta nije u stanju identificirati dotične dionice ili financijske instrumente, od njega se može tražiti da ih drži na posebnom računu u svrhu identifikacije.

3.  Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 24. stavka 4. točke (a) Direktive 2004/109/EZ, ako nacionalno zakonodavstvo zahtijeva da održavatelj tržišta i burza i/ili izdavatelj zaključe sporazum o održavanju tržišta, održavatelj tržišta na zahtjev dotičnog nadležnog tijela dostavlja takav sporazum tom nadležnom tijelu.

Članak 7.

Kalendar dana trgovanja

(Članak 12. stavci 2. i 6. i članak 14. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

1.  Za potrebe članka 12. stavaka 2. i 6. te članka 14. stavka 1. Direktive 2004/109/EZ primjenjuje se kalendar dana trgovanja matične države članice izdavatelja.

2.  Svako nadležno tijelo objavljuje na svojoj internetskoj stranici kalendar dana trgovanja za različita uređena tržišta čija su sjedišta na području pod njegovom nadležnosti ili koja posluju na području pod njegovom nadležnosti.

Članak 8.

Dioničari i fizičke i pravne osobe iz članka 10. Direktive o transparentnosti koji moraju obavješćivati o većinskim udjelima

(Članak 12. stavak 2. Direktive 2004/109/EZ)

1.  Za potrebe članka 12. stavka 2. Direktive 2004/109/EZ obveza obavješćivanja koja nastaje čim postotak posjedovanih prava glasa dosegne, prijeđe ili padne ispod važećih pragova slijedom transakcija one vrste koje su navedene u članku 10. Direktive 2004/109/EZ, pojedinačna je obveza koja obvezuje svakog dioničara ili svaku fizičku ili pravnu osobu iz članka 10. te Direktive, ili obveza i jednih i drugih, u slučaju kad postotak prava glasa koji posjeduje svaka strana dosegne, prijeđe ili padne ispod važećeg praga.

U okolnostima iz točke (a) članka 10. Direktive 2004/109/EZ, obveza obavješćivanja je skupna obveza koju dijele sve stranke u sporazumu.

2.  U okolnostima iz točke (h) članka 10. Direktive 2004/109/EZ, ako dioničar da punomoć nekoj osobi u vezi s jednom skupštinom dioničara, obavijest može biti u obliku jednokratne obavijesti u trenutku davanja punomoći, pod uvjetom da je u punomoći jasno navedena novonastala situacija u vezi s pravima glasa kad opunomoćenik više ne bude mogao ostvarivati prava glasa prema vlastitom nahođenju.

Ako u okolnostima iz točke (h) članka 10. Direktive 2004/109/EZ, opunomoćenik dobije jednu ili nekoliko punomoći u vezi s jednom skupštinom dioničara, obavijest može biti u obliku jednokratne obavijesti u trenutku primanja punomoći, pod uvjetom da je u punomoći jasno navedena novonastala situacija u vezi s pravima glasa kad opunomoćenik više ne bude mogao ostvarivati prava glasa prema vlastitom nahođenju.

3.  Kad obvezu obavješćivanja ima više od jedne fizičke ili pravne osobe, obavijest može biti u obliku jednokratne zajedničke obavijesti.

Međutim, korištenje jednokratne zajedničke obavijesti ne izuzima bilo koju fizičku ili pravnu osobu od obveze obavješćivanja.

Članak 9.

Okolnosti u kojima je osoba koja obavješćuje trebala saznati za stjecanje ili otpuštanje ili mogućnost ostvarivanja prava glasa

(Članak 12. stavak 2. Direktive 2004/109/EZ)

Za potrebe točke (a) članka 12. stavka 2. Direktive 2004/109/EZ smatra se da dioničar, fizička ili pravna osoba iz članka 10. te Direktive ima saznanje o stjecanju, otpuštanju ili mogućnosti ostvarivanja prava glasa, najkasnije u roku dva dana trgovanja nakon transakcije.

Članak 10.

Uvjeti neovisnosti koje trebaju ispunjavati društva za upravljanje i investicijska društva koja sudjeluju u upravljanju portfeljima na pojedinačnoj osnovi

(Članak 12. stavak 4. prvi podstavak i članak 12. stavak 5. prvi podstavak Direktive 2004/109/EZ)

1.  Za potrebe oslobođenja od zbrajanja udjela iz prvih podstavaka članka 12. stavaka 4. i 5. Direktive 2004/109/EZ matično društvo društva za upravljanje ili investicijskog društva ispunjava sljedeće uvjete:

(a) ne smije se uplitati davanjem izravnih ili neizravnih uputa ili na bilo koji drugi način u ostvarivanje prava glasa koja ima takvo društvo za upravljanje ili investicijsko društvo;

(b) društvo za upravljanje ili investicijsko društvo mora imati mogućnost da prava glasa iz imovine kojom upravlja ostvaruje neovisno od matičnog društva.

2.  Matično društvo koje želi koristiti oslobođenje bez odgode dostavlja obavijest nadležnom tijelu matične države članice izdavatelja čija su prava glasa povezana s udjelima kojima upravljaju društva za upravljanje ili investicijska društva koja sadrži sljedeće:

(a) popis naziva takvih društava za upravljanje i investicijskih društava, s naznakom nadležnih tijela koja ih nadziru ili da ih ne nadzire niti jedno nadležno tijelo, ali bez upućivanja na izdavatelje o kojima je riječ;

(b) izjavu da matično društvo ispunjava uvjete iz stavka 1. za svako društvo za upravljanje i investicijsko društvo.

Matično društvo redovito ažurira popis iz točke (a).

3.  Kad matično društvo namjerava koristiti oslobođenje samo u vezi s financijskim instrumentima iz članka 13. Direktive 2004/109/EZ, ono obavješćuje nadležno tijelo matične države članice izdavatelja samo o popisu iz točke (a) stavka 2.

4.  Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 24. Direktive 2004/109/EZ, matično društvo društva za upravljanje ili investicijskog društva mora moći na zahtjev nadležnog tijela matične države članice izdavatelja dokazati sljedeće:

(a) organizacijske strukture matičnog društva i društva za upravljanje ili investicijskog društva su takve da se prava glasa ostvaruju neovisno od matičnog društva;

(b) osobe koje odlučuju na koji način se prava glasa ostvaruju djeluju neovisno;

(c) ako je matično društvo klijent svog društva za upravljanje ili investicijskog društva ili ima udio u imovini kojom upravlja društvo za upravljanje ili investicijsko društvo, postoji jasno pisano ovlaštenje za nepristran odnos između matičnog društva i društva za upravljanje ili investicijskog društva.

Zahtjev iz točke (a) podrazumijeva kao minimum da matično društvo i društvo za upravljanje ili investicijsko društvo moraju uspostaviti politike i procedure u pisanom obliku koje su namijenjene za sprečavanje distribucije informacija između matičnog društva i društva za upravljanje ili investicijskog društva u vezi s ostvarivanjem prava glasa.

5.  Za potrebe točke (a) stavka 1. „izravna uputa” znači svaka uputa koju da matično društvo ili drugo kontrolirano društvo matičnog društva, navodeći na koji će način društvo za upravljanje ili investicijsko društvo u pojedinim slučajevima ostvarivati prava glasa.

„Neizravna uputa” znači svaka opća ili posebna uputa bez obzira na oblik, koju da matično društvo ili drugo kontrolirano društvo matičnog društva, kojom se ograničava diskrecijsko pravo društva za upravljanje ili investicijskog društva u vezi s ostvarivanjem prava glasa, kako bi služila posebnim poslovnim interesima matičnog društva ili drugog kontroliranog društva matičnog društva.

Članak 11.

Vrste financijskih instrumenata koji daju pravo stjecanja dionica s pravom glasa isključivo na inicijativu imatelja

(Članak 13. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

▼M1 —————

▼B

3.  Obavijest koja se zahtijeva na temelju članka 13. stavka 1. Direktive 2004/109/EZ uključuje sljedeće informacije:

(a) novonastalu situaciju u vezi s pravima glasa;

(b) ovisno o slučaju, lanac kontroliranih društava preko kojih se financijski instrumenti stvarno drže;

(c) datum na koji je dosegnut ili prijeđen prag;

(d) za instrumente s razdobljem izvršenja, naznaku datuma ili vremenskog razdoblja u kojem će se dionice steći ili u kojem se mogu steći, ovisno o slučaju;

(e) datum dospijeća ili isteka instrumenta;

(f) identitet imatelja;

(g) naziv temeljnog izdavatelja.

Za potrebe točke (a) postotak prava glasa izračunava se upućivanjem na ukupan broj prava glasa i kapital, kako ih je posljednji put objavio izdavatelj u skladu s člankom 15. Direktive 2004/109/EZ.

4.  Rok obavješćivanja je isti kao onaj utvrđen u članku 12. stavku 2. Direktive 2004/109/EZ i u povezanim provedbenim odredbama.

5.  Obavješćuju se izdavatelj temeljnih dionica i nadležno tijelo matične države članice tog izdavatelja.

Ako se financijski instrument odnosi na više od jedne temeljne dionice, posebno se obavješćuje svaki izdavatelj temeljnih dionica.

Članak 12.

Minimalni standardi

(Članak 21. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

1.  Distribucija propisanih informacija za potrebe članka 21. stavka 1. Direktive 2004/109/EZ izvršava se u skladu s minimalnim standardima navedenim u stavcima od 2. do 5.

2.  Propisane informacije distribuiraju se na način koji osigurava mogućnost njihove distribucije što je moguće široj javnosti te što je moguće više istodobno u matičnoj državi članici ili državi članici iz članka 21. stavka 3. Direktive 2004/109/EZ te u drugim državama članicama.

3.  Propisane informacije priopćavaju se medijima kao cjelokupan neredigirani tekst.

Međutim, u slučaju izvještaja i izjava iz članaka 4., 5. i 6. Direktive 2004/109/EZ, ovaj se zahtjev smatra ispunjenim ako je najava koja se odnosi na propisane informacije priopćena medijima i ukazuje na kojim su internetskim stranicama dostupni relevantni dokumenti, pored službeno imenovanih mehanizama za centraliziranu pohranu propisanih informacija iz članka 21. te Direktive.

4.  Propisane informacije priopćavaju se medijima na način koji osigurava sigurnost priopćavanja, minimalizira rizik od izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa te osigurava stalnost u vezi s izvorima propisanih informacija.

Sigurnost zaprimanja osigurava se tako da se čim prije ispravi bilo koji propust ili prekid u priopćavanju propisanih informacija.

Izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja nije odgovorna za sistemske pogreške ili manjkavosti u medijima kojima su priopćene propisane informacije.

5.  Propisane informacije priopćavaju se medijima tako da je jasno da su informacije o kojima je riječ propisane informacije i da se jasno navodi dotični izdavatelj, predmet propisanih informacija te vrijeme i datum kad je izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja priopćila informacije.

Izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja mora moći priopćiti nadležnom tijelu na zahtjev sljedeće informacije u vezi s bilo kojom objavom propisanih informacija:

(a) ime osobe koja je medijima priopćila informacije;

(b) pojedinosti o sigurnosnim mjerama;

(c) vrijeme i datum kad su informacije priopćene medijima;

(d) medij kojem su priopćene informacije;

(e) ovisno o slučaju, pojedinosti o bilo kojoj zabrani koju je donio izdavatelj u vezi s propisanim informacijama.

Članak 13.

Zahtjevi jednaki članku 4. stavku 2. točki (b) Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve jednake onima navedenim u članku 4. stavku 2. točki (b) Direktive 2004/109/EZ, kad se u skladu s pravom te zemlje zahtijeva da godišnje izvješće poslovodstva sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a) fer pregled razvoja i rezultata poslovanja izdavatelja te njegovog položaja, zajedno s opisom osnovnih rizika i neizvjesnosti kojima je izložen, tako da pregled predstavlja uravnoteženu i cjelovitu analizu razvoja i rezultata poslovanja izdavatelja te njegovog položaja, u skladu s veličinom i složenošću poslovanja;

(b) naznaku svih značajnih događaja koji su se dogodili od završetka poslovne godine;

(c) naznaku o vjerojatnom budućem razvoju izdavatelja.

Analiza iz točke (a), u mjeri u kojoj je to potrebno za razumijevanje razvoja, rezultata ili položaja izdavatelja, uključuje financijske i, ovisno o slučaju, ključne nefinancijske pokazatelje uspješnosti koji su bitni za dotično poslovanje.

Članak 14.

Zahtjevi jednaki članku 5. stavku 4. Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve jednake onima navedenim u članku 5. stavku 4. Direktive 2004/109/EZ, kad se u skladu s pravom te zemlje, pored izvješća poslovodstva za razdoblje tijekom godine, zahtijeva skraćeni set financijskih izvještaja te se zahtijeva da izvješće poslovodstva za razdoblje tijekom godine sadrži najmanje sljedeće informacije:

(a) pregled obuhvaćenog razdoblja;

(b) naznake o vjerojatnom budućem razvoju izdavatelja za preostalih šest mjeseci poslovne godine;

(c) za izdavatelje dionica, i ako već nisu objavljene na stalnoj osnovi, značajne transakcije s povezanim osobama.

Članak 15.

Zahtjevi jednaki članku 4. stavku 2. i članku 5. stavku 2. točki (c) Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve jednake onima navedenim u članku 4. stavku 2. točki (c) i članku 5. stavku 2. točki (c) Direktive 2004/109/EZ kad su u skladu s pravom te zemlje, jedna ili više osoba unutar izdavatelja odgovorne za polugodišnje i godišnje financijske informacije, a posebno za sljedeće:

(a) usklađenost financijskih izvještaja s odgovarajućim izvještajnim okvirom ili računovodstvenim standardima;

(b) podaci u izvješću poslovodstva odražavaju istinit i fer pregled upravljanja.

▼M1 —————

▼B

Članak 17.

Zahtjevi jednaki članku 4. stavku 3. Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve jednake onima navedenim u članku 4. stavku 3. Direktive 2004/109/EZ kad u skladu s pravom te zemlje matično društvo nije obvezno dostavljati pojedinačne financijske izvještaje, nego je izdavatelj sa sjedištem u trećoj zemlji obvezan prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja uključiti sljedeće informacije:

(a) za izdavatelje dionica, obračun dividendi i sposobnost isplate dividendi;

(b) za sve izdavatelje, podatke o minimalnim kapitalnim zahtjevima i podatke o likvidnosti.

Za potrebe jednakosti izdavatelj mora također moći dostaviti nadležnom tijelu matične države članice dodatne revidirane informacije o pojedinačnim financijskim izvještajima izdavatelja kao samostalnog subjekta, a koji se odnose na informacije iz točaka (a) i (b). Te se objavljene informacije mogu pripremiti u skladu s računovodstvenim standardima treće zemlje.

Članak 18.

Zahtjevi jednaki članku 4. stavku 3. drugom podstavku Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve koji su jednaki onima navedenim u članku 4. stavku 3. drugom podstavku Direktive 2004/109/EZ u vezi s pojedinačnim financijskim izvještajima kad u skladu a pravom treće zemlje izdavatelj sa sjedištem u toj trećoj zemlji nije obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, nego je obvezan sastavljati svoje pojedinačne financijske izvještaje u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima, priznatim na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 7 ) kako se primjenjuju unutar Zajednice ili u skladu s nacionalnim računovodstvenim standardima treće zemlje koji su jednaki tim standardima.

Za potrebe jednakosti, ako takve financijske informacije nisu u skladu s tim standardima, moraju se prezentirati u obliku ponovno iskazanih financijskih izvještaja.

Pored toga, pojedinačni financijski izvještaji moraju biti revidirani od strane neovisnog revizora.

Članak 19.

Zahtjevi jednaki članku 12. stavku 6. Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve koji su jednaki onima navedenim u članku 12. stavku 6. Direktive 2004/109/EZ kad je u skladu s pravom te zemlje vremenski rok u kojem izdavatelj sa sjedištem u toj trećoj zemlji mora biti obaviješten o većinskim udjelima i unutar kojeg on mora javno objaviti te većinske udjele jednak ili kraći od sedam dana trgovanja.

Rokovi za obavješćivanje izdavatelja i za izdavateljevo naknadno javno objavljivanje mogu se razlikovati od onih navedenih u članku 12. stavcima 2. i 6. Direktive 2004/109/EZ.

Članak 20.

Zahtjevi jednaki članku 14. Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve koji su jednaki onima navedenim u članku 14. Direktive 2004/109/EZ kad je u skladu s pravom te zemlje izdavatelj sa sjedištem u toj trećoj zemlji obvezan ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) u slučaju da je izdavatelju dozvoljeno držati najviše 5 % svojih vlastitih dionica s pravom glasa, on mora dati obavijest svaki put kad dosegne ili prijeđe prag;

(b) u slučaju da je izdavatelju dozvoljeno da drži najviše između 5 % i 10 % svojih vlastitih dionica s pravom glasa, on mora dati obavijest svaki put kad dosegne ili prijeđe prag od 5 % ili maksimalni prag;

(c) u slučaju da je izdavatelju dozvoljeno da drži više od 10 % svojih vlastitih dionica s pravom glasa, on mora dati obavijest svaki put kad dosegne ili prijeđe prag od 5 % ili 10 %.

Za potrebe jednakosti nije potrebno zahtijevati obavješćivanje iznad praga od 10 %.

Članak 21.

Zahtjevi jednaki članku 15. Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve koji su jednaki onima navedenim u članku 15. Direktive 2004/109/EZ kad je u skladu s pravom te zemlje izdavatelj sa sjedištem u toj trećoj zemlji obvezan javno objavljivati ukupan broj prava glasa i kapital u roku od 30 kalendarskih dana nakon što je došlo do njihovog povećanja ili smanjenja.

Članak 22.

Zahtjevi jednaki članku 17. stavku 2. točki (a) i članku 18. stavku 2. točki (a) Direktive 2004/109/EZ

(Članak 23. stavak 1. Direktive 2004/109/EZ)

Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve koji su jednaki onima navedenim u članku 17. stavku 2. točki (a) i članku 18. stavku 2. točki (a) Direktive 2004/109/EZ kad je u pogledu sadržaja informacija o skupštinama o kojima je riječ, u skladu s pravom te zemlje, izdavatelj sa sjedištem u toj trećoj zemlji obvezan dostaviti barem informacije o mjestu, vremenu i dnevnom redu skupštine.

Članak 23.

Jednakost u odnosu na provjeru neovisnosti za matična društva društava za upravljanje i investicijskih društava

(Članak 23. stavak 6. Direktive 2004/109/EZ)

1.  Za treću zemlju smatra se da postavlja zahtjeve neovisnosti jednake onima navedenim u članku 12. stavcima 4. i 5. te Direktive ako je u skladu s pravom te zemlje društvo za upravljanje ili investicijsko društvo, kako je navedeno u članku 23. stavku 6. Direktive 2004/109/EZ, obvezno ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) društvo za upravljanje ili investicijsko društvo mora u svim situacijama imati mogućnost da prava glasa iz imovine kojom upravlja ostvaruje neovisno od svog matičnog društva;

(b) društvo za upravljanje ili investicijsko društvo mora zanemariti interese matičnog društva ili bilo kojeg drugog društva koje kontrolira matično društvo kada god nastane sukob interesa.

2.  Matično društvo poštuje obveze obavješćivanja iz članka 10. stavka 2. točke (a) i stavka 3. ove Direktive.

Pored toga, matično društvo daje izjavu za svako društvo za upravljanje ili investicijsko društvo da matično društvo ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka.

3.  Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 24. Direktive 2004/109/EZ, matično društvo mora moći dokazati, na zahtjev, nadležnom tijelu matične države članice izdavatelja da se poštuju zahtjevi propisani člankom 10. stavkom 4. ove Direktive.

Članak 24.

Prenošenje

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije 12 mjeseci nakon dana donošenja. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 25.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 26.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.( 1 ) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

( 2 ) CESR je osnovan Odlukom Komisije 2001/527/EZ od 6. lipnja 2001. (SL L 191, 13.7.2001., str. 43.).

( 3 ) SL L 222, 14.8.1978., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 224, 16.8.2006., str. 1.).

( 4 ) SL L 375, 31.12.1985., str. 3., Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2005/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 79, 24.3.2005., str. 9.).

( 5 ) SL L 145, 30.4.2004., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2006/31/EZ (SL L 114, 27.4.2006., str. 60.).

( 6 ) SL L 149, 30.4.2004., str. 1. kako je ispravljena u SL L 215, 16.6.2004., str. 3. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1787/2006 (SL L 337, 5.12.2006., str. 17.).

( 7 ) SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

Top