Help Print this page 

Document 02007D0756-20140101

Title and reference
Odluka Komisije od 9. studenoga 2007. o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357) (2007/756/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/2014-01-01
Multilingual display
Text

2007D0756 — HR — 01.01.2014 — 003.003


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 9. studenoga 2007.

o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357)

(2007/756/EZ)

( L 305 23.11.2007, 30)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA KOMISIJE od 10. veljače 2011.

  L 43

33

17.2.2011

►M2

ODLUKA KOMISIJE od 14. studenoga 2012.

  L 345

1

15.12.2012

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013


►C1

,  L 101, 4.4.2014,  15 (2012/757/EU)
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 9. studenoga 2007.

o donošenju zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila u skladu s člankom 14. stavcima 4. i 5. direktiva 96/48/EZ i 2001/16/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5357)

(2007/756/EZ)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/48/EZ od 23. srpnja 1996. o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina ( 1 ), a posebno njezin članak 14. stavke 4. i 5.,

uzimajući u obzir Direktivu 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2001. o interoperabilnosti konvencionalnog željezničkog sustava ( 2 ) a posebno članak 14. stavke 4. i 5.,

budući da:

(1)

Tamo gdje države članice odobre početak prometovanja željezničkih vozila, one moraju osigurati dodjelu identifikacijskog koda svakom pojedinom vozilu. Taj se kod tada treba unijeti u nacionalni registar vozila (u daljnjem tekstu: „NRV”). Taj registar mora biti dostupan za korištenje ovlaštenim predstavnicima nadležnih tijela i zainteresiranim stranama. Različiti nacionalni registri moraju biti usklađeni u pogledu sadržaja i uobličavanja podataka. Stoga ih je potrebno uspostaviti na temelju zajedničkih operativnih i tehničkih specifikacija.

(2)

Zajedničke specifikacije za NRV potrebno je donijeti na temelju nacrta specifikacije koju je pripremila Europska agencija za željeznice (u daljnjem tekstu: „Agencija”). Ti nacrti specifikacija moraju naročito uključivati definicije: sadržaja, funkcionalne i tehničke arhitekture, oblika zapisa podataka, načine djelovanja, uključujući pravila za unos podataka i služenje podacima.

(3)

Ova je Odluka pripremljena na temelju preporuke Agencije br. ERA/REC/INT/01-2006 od 28. srpnja 2006.

U NRV-u države članice moraju biti navedena sva vozila odobrena u toj državi članici. Međutim, teretni i putnički vagoni trebaju biti registrirani samo u NRV-u države članice u kojoj su prvotno bili stavljeni u promet.

(4)

U svrhu registracije vozila, potvrde registracije, promjene registracijske stavke (registracijskih stavki) i potvrde promjene (promjena) potrebno je koristiti standardni obrazac.

(5)

Svaka država članica treba izraditi NRV u elektroničkom obliku. Svi NRV-ovi moraju biti povezani sa središnjim Virtualnim registrom vozila (u daljnjem tekstu: „VRV”), kojim upravlja Agencija, kako bi se izradio registar dokumenata o interoperabilnosti u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 881/2004. ( 3 ) VRV korisnicima treba omogućiti pristup svim NRV-ovima preko jedinstvenog portala te osigurati razmjenu podataka među nacionalnim NRV-ima. Međutim, iz tehničkih razloga poveznicu s VRV-om nije moguće odmah uspostaviti. Stoga od država članica treba zahtijevati da povežu svoje NVR-ove sa središnjim VRV-om tek nakon što se funkcioniranje VRV-a pokaže učinkovitim. S tom će namjenom Agencija provesti pilot-projekt.

(6)

Prema točki br. 8. zapisnika br. 40. sa zasjedanja regulativnog odbora, ustanovljenog u skladu s člankom 21. Direktive 2001/16/EZ, sva postojeća vozila treba upisati u NRV države članice u kojoj su prethodno bila registrirana. Kod prijenosa tih podataka potrebno je uzeti u obzir odgovarajuće prijelazno razdoblje i raspoloživost podataka.

(7)

U skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2001/16/EZ, NRV treba voditi i ažurirati tijelo koje je neovisno od bilo kojeg željezničkog prijevoznika. Države članice trebaju obavijestiti Komisiju i druge države članice o tijelu koje su imenovale za tu namjenu, među ostalim, radi olakšavanja razmjene podataka među tim tijelima.

(8)

Neke države članice imaju raširenu mrežu sa širinom kolosijeka od 1 520 mm, u kojoj se koriste vozila koja su zajednička državama iz Zajednice nezavisnih država (ZND). Takvu specifičnu situaciju valja prepoznati te utvrditi određena pravila kako bi se spriječio nedostatak dosljednosti kod obaveza u vezi s EU-om i CIS-om za isto vozilo.

(9)

Pravila utvrđena u Prilogu P. TSI-ju za odvijanje i upravljanje prometom upotrebljavaju se u vezi sa sustavom numeriranja vozila sa svrhom upisivanja u registar NRV-a. Agencija će razraditi vodič za usklađenu primjenu tih pravila.

(10)

Mjere iz ove Odluke u skladu su s mišljenjem odbora osnovanog prema članku 21. Direktive 96/48/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:Članak 1.

U skladu s člankom 14. stavkom 5. Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 5. Direktive 2001/16/EZ donose se zajedničke specifikacije nacionalnog registra vozila, kako je utvrđeno u Prilogu.

▼M2

Članak 1.a

Dodatak 6. Priloga ovoj Odluci primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

▼B

Članak 2.

Pri registriranju vozila nakon stupanja ove Odluke na snagu, države članice koriste zajedničke specifikacije utvrđene u Prilogu.

Članak 3.

Države članice registriraju postojeća vozila kako je utvrđeno u odjeljku 4. Priloga.

Članak 4.

1.  U skladu s člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 96/48/EZ i člankom 14. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2001/16/EZ, države članice imenuju nacionalno tijelo odgovorno za vođenje i ažuriranje Nacionalnog registra vozila. To tijelo može biti nacionalno tijelo za sigurnost dotične države članice. Države članice osiguravaju suradnju i razmjenu podataka među tim tijelima kako bi se osiguralo pravovaljano obavještavanje o promjenama podataka.

2.  U roku od godinu dana nakon stupanja na snagu ove Odluke, države članice obavješćuju Komisiju i druge države članice o tijelu imenovanom u skladu sa stavkom 1.

Članak 5.

1.  Željeznička vozila koja su prvi puta stavljena u promet u Estoniji, Latviji ili Litvi i koja se namjeravaju koristiti izvan Europske unije kao dio vozila zajedničkog željezničkog sustava sa širinom kolosijeka od 1 520 mm, upisuju se u NRV i bazu podataka Vijeća za željeznički promet Zajednice nezavisnih država. U tom je slučaju moguće koristiti sustav numeriranja od 8 znamenki umjesto sustava numeriranja utvrđenog u Prilogu.

2.  Željeznička vozila, koja su prvi puta stavljena u promet u trećoj zemlji i koja se namjeravaju koristiti izvan Europske unije kao dio vozila zajedničkog željezničkog sustava sa širinom kolosijeka od1 520 mm, ne upisuju se u NRV. Međutim, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Direktive 2001/16/EZ mora biti moguće ponovo doći do podataka navedenih u članku 14. stavku 5. točkama (c), (d) i (e) iz baze podataka Vijeća za željeznički promet ZND-a.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

▼M1
PRILOG

1.   PODACI

Oblik zapisa podataka u nacionalnom registru vozila (dalje u tekstu „NVR”) je kako slijedi.

Stavke su numerirane u skladu s predloženim standardnim registarskim obrascem iz Dodatka 4.

Pored toga može(-gu) se dodati polje(-a) poput primjedbi, oznaka za vozila koja se istražuju (vidjeti odjeljak 3.4.), itd.1.

►M2  Brojčana identifikacijska oznaka kako je definirana u Dodatku 6 ◄

Obvezno

Sadržaj

Brojčana identifikacijska oznaka koja je označena u Prilogu P Tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (TSI) o „odvijanju i upravljanju prometom” (dalje u tekstu „OPE TSI”) (1)

 

Oblik

1.1.  Broj

12 znamenki

1.2  Prethodni broj (ako je potrebno, za vozilo kojem je dodijeljen novi broj)

 

2.

Država članica i NSA

Obvezno

Sadržaj

Oznaka države članice u kojoj je vozilo registrirano i NSA koje je odobrilo njegovo stavljanje u uporabu

 

Oblik

2.1.   ►M2  Brojčana oznaka države članice kako je definirana u Dodatku 6., dijelu 4 ◄

Dvoznamenkasta oznaka

2.2.  Naziv NSA

Tekst

3.

Godina proizvodnje

Obvezno

Sadržaj

Godina kada je vozilo napustilo tvornicu

 

Oblik

3.  Godina proizvodnje

GGGG

4.

EZ upućivanje

Obvezno (kada je dostupno)

Sadržaj

Upućivanje na „EZ” izjavu o provjeri i tijelo koje je izdaje (podnositelj prijave)

 

Oblik

4.1.  Datum izjave

Datum

4.2.  EZ upućivanje

Tekst

4.3.  Ime tijela koje izdaje (podnositelj prijave)

Tekst

4.4.  Registarski broj poduzeća

Tekst

4.5.  Adresa organizacije, ulica i broj

Tekst

4.6.  Grad

Tekst

4.7.  Oznaka države

ISO (vidjeti Dodatak 2.)

4.8.  Poštanski broj

Slovno-brojčana oznaka

5.

Upućivanje na Europski registar odobrenih tipova vozila (ERATV)

Obvezno (2)

Sadržaj

Upućivanje koje omogućuje povrat odgovarajućih tehničkih podataka iz ERATV-a (3); upućivanje je obvezno ako je tip određen u ERATV-u

 

Oblik

5.  Upućivanje koje omogućuje pristup odgovarajućim tehničkim podacima iz ERATV-a

Slovno-brojčana oznaka

5bis

Serija

Nije obvezno

Sadržaj

Oznaka serije, ako je vozilo dio serije

 

5bis  serija

Tekst

6.

Ograničenje

Obvezno

Sadržaj

Sva ograničenja vezana uz način korištenja vozila

 

Oblik

6.1.  Ograničenja s oznakom

(vidjeti Dodatak 1.)

Šifra

6.2.  Ograničenja bez oznake

Tekst

7.

Vlasnik

Obvezno

Sadržaj

Navođenje vlasnika vozila

 

Oblik

7.1.  Ime organizacije

Tekst

7.2.  Registarski broj poduzeća

Tekst

7.3.  Adresa organizacije, ulica i broj

Tekst

7.4.  Grad

Tekst

7.5.  Oznaka države

ISO (vidjeti Dodatak 2.)

7.6.  Poštanski broj

Slovno-brojčana oznaka

8.

Posjednik

Obvezno

Sadržaj

Navođenje posjednika vozila

 

Oblik

8.1.  Ime organizacije

Tekst

8.2.  Registarski broj poduzeća

Tekst

8.3.  Adresa organizacije, ulica i broj

Tekst

8.4.  Grad

Tekst

8.5.  Oznaka države

ISO (vidjeti Dodatak 2.)

8.6.  Poštanski broj

Slovno-brojčana oznaka

8.7.  VKM (ako je dostupno)

Slovno-brojčana oznaka

9.

Subjekt nadležan za održavanje

Obvezno

Sadržaj

Upućivanje na subjekt nadležan za održavanje

 

Oblik

9.1.  Subjekt nadležan za održavanje

Tekst

9.2.  Registarski broj poduzeća

Tekst

9.3.  Adresa organizacije, ulica i broj

Tekst

9.4.  Grad

Tekst

9.5.  Oznaka države

ISO

9.6.  Poštanski broj

Slovno-brojčana oznaka

9.7.  Adresa elektroničke pošte

Adresa elektroničke pošte

10.

Povlačenje

Obvezno kada se primjenjuje povlačenje

Sadržaj

Datum službenog otpisa i/ili drugog načina uklanjanja vozila i oznaka za vrstu povlačenja

 

Oblik

10.1.  Način uklanjanja

(vidjeti Dodatak 3.)

Dvoznamenkasta šifra

10.2.  Datum povlačenja

Datum

11.

Države članice u kojima je vozilo odobreno

Obvezno

Sadržaj

Popis država članica u kojima je vozilo odobreno

 

Oblik

11.   ►M2  Brojčana oznaka države članice kako je definirana u Dodatku 6., dijelu 4 ◄

Popis

12.

Broj odobrenja

Obvezno

Sadržaj

Usklađeni broj odobrenja za uporabu, kojeg je dodijelio NSA

 

Oblik

12.  Broj odobrenja

Za postojeća vozila: tekst

Za nova vozila: slovno-brojčana oznaka utemeljena na Europskom identifikacijskom broju (EIN-u), vidjeti Dodatak 2.

13.

Odobrenje za stavljanje u uporabu

Obvezno

Sadržaj

Datum odobrenja za uporabu vozila (4) i njegova valjanost

 

Oblik

13.1.  Datum odobrenja

Datum (GGGGMMDD)

13.2.  Odobrenje vrijedi do (ako je navedeno)

Datum (GGGGMMDD)

13.3.  Privremena obustava odobrenja

Da/ne

(1)   Ne koristi se.

(2)   Za tipove vozila odobrene u skladu s člankom 26. Direktive 2008/57/EZ.

(3)   Registar propisan u članku 34. Direktive 2008/57/EZ.

(4)   Odobrenje dodijeljeno u skladu s poglavljem V. Direktive 2008/57/EZ ili odobrenje dodijeljeno u skladu s režimima odobrenja koji su bili na snazi prije prijenosa Direktive 2008/57/EZ.

2.   ARHITEKTURA

2.1.    Veze s drugim registrima

Nekoliko registara se uspostavlja, kao posljedica novog zakonodavnog uređenja EU-a. Niže prikazana tablica sažima koji registri i baze podataka mogu imati veze s NVR-om kada se primjenjuju.Registar ili baza podataka

Odgovoran subjekt

Drugi subjekti koji imaju pristup

NVR

(Direktiva o interoperabilnosti)

Registracijski subjekt (RE) (1) /NSA

Drugo NSA/RE/RU/IM/IB/RB/posjednik/vlasnik/ERA/OTIF

ERATV

(Direktiva o interoperabilnosti)

ERA

Javno

RSRD

(TAF TSI i SEDP)

Posjednik

RU/IM/NSA/ERA/ posjednik/radionice

WIMO

(TAF TSI i SEDP)

Još nije odlučeno

RU/IM/NSA /ERA/posjednik/radionice/korisnik

Registar željezničkih vozila (2) (Konvencija iz Cape Towna)

Registar

Javno

OTIF registar

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Nadležna tijela/ RU/IM/IB/RB/posjednik/ vlasnik/ERA/tajništvo OTIF-a

(1)   Registracijski subjekt („RE”) je subjekt koji je imenovala svaka država članica, u skladu s člankom 33. stavkom 1. točkom (b) Direktive 2008/57/EZ, za vođenje i ažuriranje NVR-a.

(2)   Kako je propisano u Luksemburškom protokolu uz Konvenciju o međunarodnim interesima u mobilnoj opremi vezanoj uz pitanja željezničkih vozila, potpisnoj u Luxembourgu 23. veljače 2007.

Nije moguće čekati da svi registri budu spremni prije primjene NVR-a. Stoga, specifikacija NVR-a mora omogućivati naknadno povezivanje s drugim registrima. U tu svrhu:

 ERATV: u NVR-u se poziva na ERATV, upućivanjem na tip vozila. Ključ za povezivanje oba registra je stavka br. 5.,

 RSRD: ovo uključuje neke „upravne” stavke NVR-a. Pod specifikacijom u TAF TSI SEDP-u. SEDP mora voditi računa o specifikaciji NVR-a,

 WIMO: uključuje podatke iz RSRD-a i podatke o održavanju. Veza s NVR nije predviđena,

▼M2

 VKMR: ovim registrom zajednički upravljaju ERA i OTIF (ERA za EU, a OTIF za sve države članice OTIF-a, koje nisu članice EU-a). Posjednik je upisan u NRV. Dodatak 6. utvrđuje druge svjetske središnje registre (kao što su kodovi za vrste vozila, kodovi interoperabilnosti, oznake država itd.) kojima mora upravljati „središnje tijelo”, utvrđeno na temelju suradnje između ERA-e i OTIF-a,

▼M1

 registar željezničkih vozila (Konvencija iz Cape Towna/Luksemburški protokol): to je registar financijskih podataka vezanih uz pokretnu opremu. On još uvijek nije razvijen. Veza je moguća jer UNIDROIT registar zahtijeva podatke o broju vozila i vlasniku. Ključ za povezivanje oba registra je prvi EVN dodijeljen vozilu,

 OTIF registri: OTIF registri se razvijaju uzimajući u obzir EU registre vozila.

Arhitektura cjelokupnog sustava, kao i veze između NVR-a i drugih registara, određuju se na takav način da omogućavaju pristup zahtijevanim podacima kada je to potrebno.

2.2.    Arhitektura globalnog NVR-a EU

NVR registri biti će uspostavljeni pomoću decentraliziranog rješenja. Cilj je uspostaviti pretraživač za poslane podatke, koristeći zajedničku programsku aplikaciju, koja omogućuje korisnicima da pronađu podatke iz svih Lokalnih registara (LR-a) u državama članicama.

Podaci iz NVR-a pohranjuju se na nacionalnoj razini i dostupni su korištenjem internetske aplikacije (s vlastitom internetskom adresom).

Europski središnji virtualni registar vozila (ES VVR) sastojat će se od dva podsustava:

 virtualni registar vozila (VVR), koji je središnji pretraživač u ERA-i,

 nacionalni registri vozila (NVR-i) koji su LR-ovi u državama članicama. Države članice mogu koristiti standardne NVR-ove (sNVR) koje je razvila Agencija ili razviti svoje vlastite aplikacije u skladu s ovom specifikacijom. U potonjem slučaju, za komunikaciju NVR-ova s VVR-om države članice koriste prevoditeljski program (TE) koji je razvila Agencija.

Slika 1.

Arhitektura EC-VVR-a

image

Ova arhitektura se temelji na dva komplementarna podsustava koji omogućuju pretraživanje podataka pohranjenih lokalno u svim državama članicama. Njezine su uloge:

 uspostava računalnih registara na nacionalnoj razini i njihovo otvaranje za unakrsno savjetovanje,

 zamjena papirnatih registara računalnim evidencijama, kako bi se omogućilo državama članicama upravljanje i dijeljenje podataka s drugim državama članicama,

 omogućavanje uspostave veza između NVR-a i VVR-a, koristeći zajedničke standarde i izraze.

Osnovna načela ove arhitekture su sljedeća:

 svi NVR-ovi su dio računalnog mrežnog sustava,

 sve države članice pri pristupanju sustavu mogu vidjeti zajedničke podatke,

 dvostruka evidencija podataka i s tim povezane greške izbjeći će se uspostavom VVR-a,

 ažurirani podaci.

Agencija stavlja na raspolaganje RE-ovima sljedeće datoteke i dokumente za ugradnju koji se koriste za uspostavu sNVR-ova i TE-a te za njihovo povezivanje sa središnjim VVR-om:

 datoteke za postavljanje:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 dokumenti:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   NAČIN DJELOVANJA

3.1.    Korištenje NVR-a

NVR koristi se za sljedeće svrhe:

 evidenciju odobrenja,

 evidenciju EVN-a dodijeljenog vozilima,

 traženje kratkih podataka na europskoj razini o određenom vozilu,

 praćenje zakonskih aspekata poput obveza i pravnih informacija,

 dobivanje informacija za inspekcije vezane uz sigurnost i održavanje,

 omogućavanje kontakta s posjednikom i vlasnikom,

 unakrsna provjera nekih sigurnosnih zahtjeva prije izdavanja rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza,

 praćenje određenog vozila.

3.2.    Obrasci za prijavu

3.2.1.    Prijava u registar

Obrazac koji se koristi nalazi se u Dodatku 4.

Subjekt koji podnosi prijavu za evidenciju vozila označuje polje „Nova registracija”. Potom popunjava prvi dio obrasca s neophodnim podacima iz stavke 2. do stavke 9. i stavke 11. te ga potom prosljeđuje:

 RE-u države članice kada traži registraciju,

 RE-u prve države članice u kojoj namjerava koristiti vozilo, za vozila koja dolaze iz treće zemlje.

3.2.2.    Registracija vozila i izdavanje europskog broja vozila

U slučaju prve registracije, odgovarajući RE izdaje europski broj vozila.

Moguće je imati zasebni registarski obrazac za svako vozilo ili jedan obrazac za cijelu skupinu vozila iste serije ili narudžbu s priloženim popisom brojeva vozila.

RE mora poduzeti razumne korake za osiguranje točnosti podataka koje unosi u NVR. S tim ciljem RE može zahtijevati podatke od drugih RE-ova, posebno kada se subjekt prijavljuje za registraciju u državi članici u kojoj nema poslovni nastan.

3.2.3.    Izmjena jedne ili više stavke-(i) registracije

Subjekt koji se prijavljuje za promjenu stavke(-i) svoje registracije vozila:

 označuje polje „Izmjena”,

 upisuje trenutačni EVN (stavka br. 0),

 označuje polje(-a) prije izmjene stavke(-i),

 upisuje novi sadržaj izmijenjene(-ih) stavke(-i), te prosljeđuje obrazac RE-ovima svih država članica u kojima je vozilo registrirano.

Korištenje standardnog obrasca može biti nedovoljno u nekim slučajevima. Ako je potrebno, određeni RE može koristiti dodatne dokumente u papirnatom ili elektronskom obliku.

Ako nije drukčije navedeno u registarskim dokumentima, posjednik vozila smatra se „vlasnikom registracije” u smislu članka 33. stavka 3. Direktive 2008/57/EZ.

Ako se promijeni posjednik, trenutačno registrirani posjednik mora o tome obavijestiti RE, a RE mora obavijestiti novog posjednika o promjeni registracije. Prethodni posjednik se briše iz NVR-a i oslobađa odgovornosti isključivo kada novi posjednik potvrdi svoje prihvaćanje novog statusa. Ako na dan prestanka registracije trenutačno registriranog posjednika ni jedan novi posjednik nije prihvatio status posjednika, registracija vozila se privremeno obustavlja.

U slučajevima kada, u skladu s OPE TSI-jem, zbog tehničkih izmjena, vozilu mora biti dodijeljen novi EVN, vlasnik registracije dužan je izvijestiti o tim izmjenama, te ako je to potrebno, o novom odobrenju za uporabu RE države članice u kojoj je vozilo registrirano. Ovaj RE dodjeljuje vozilu novi EVN.

3.2.4.    Povlačenje registracije

Subjekt koji podnosi prijavu za povlačenje registracije označuje polje „Povlačenje”. On potom ispunjava stavku br. 10. i prosljeđuje obrazac RE-u država članica u kojima je vozilo registrirano.

RE potvrđuje povlačenje registracije popunjavanjem datuma povlačenja i obavijesti predmetni subjekt o povlačenju.

3.2.5.    Odobrenje u nekoliko država članice

1. Kada se izdaje odobrenje za vozilo s upravljačnicom, koje je već odobreno i registrirano u jednoj državi članici, u drugoj državi članici, ono se mora evidentirati u NVR-u potonje države članice. U tom slučaju međutim, potrebno je evidentirati samo podatke povezane sa stavkama 1., 2., 6., 11., 12. i 13., te kada je to potrebno, podatke vezane uz polja koja potonja država članica dodaje u NVR, s obzirom da se samo ti podaci odnose na potonju državu članicu.

Ova odredba se primjenjuje dok se ne uspostavi u potpunosti učinkovit VVR i veze s odgovarajućim NVR-ima, te tijekom tog razdoblja predmetni RE-ovi izmjenjuju podatke s ciljem osiguranja dosljednosti podataka vezanih uz isto vozilo.

2. Vozila koja nisu opremljena upravljačnicom, poput teretnih vagona, putničkih vagona i nekih posebnih vozila, upisuju se samo u NVR države članice u kojoj se prvi put puštaju u uporabu.

3. Za svako vozilo, NVR u kojem je prvobitno registrirano sadrži podatke vezano uz stavke 2., 6., 12. i 13. za svaku državu članicu u kojoj je dodijeljeno odobrenje za uporabu ovog vozila.

3.3.    Prava pristupa

Prava pristupa podacima NVR-a određene države članice „XX” navedena su u potonjoj tablici, u kojoj su pristupne šifre određene na sljedeći način:Pristupna šifra

Vrsta pristupa

0.

Nema pristupa

1.

Ograničeno pretraživanje (uvjeti u stupcu „Prava čitanja”)

2.

Neograničeno pretraživanje

3.

Ograničeno pretraživanje i ažuriranje

4.

Neograničeno pretraživanje i ažuriranjeSubjekt

Definicija

Prava čitanja

Prava ažuriranja

Stavka br. 7

Sve druge stavke

RE/NSA „XX”

RE/NSA u državi članici „XX”

Svi podaci

Svi podaci

4

4

Drugi NSA/RE-ovi

Drugi NSA-ovi i/ili drugi RE-ovi

Svi podaci

Bez

2

2

ERA

Europska agencija za željeznice

Svi podaci

Bez

2

2

Posjednik

Posjednik vozila

Svi podaci o vozilima posjednika

Bez

1

1

Upravitelji voznog parka

Upravitelj vozila, kojeg imenuje posjednik

Svi podaci o vozilima, za koje ih je posjednik imenovao upraviteljem

Bez

1

1

Vlasnik

Vlasnik vozila

Svi podaci o vozilima kojih su vlasnici

Bez

1

1

RU-ovi

Željeznički prijevoznici

Svi podaci vezani uz broj vozila

Bez

0

1

IM-ovi

Upravitelj infrastrukture

Svi podaci vezani uz broj vozila

Bez

0

1

IB-ovi i RB-ovi

Tijela za reviziju i nadzor, koje je prijavila država članica

Svi podaci o vozilima koje pregledaju ili nadziru

Bez

2

2

Drugi zakoniti korisnici

Svi obični korisnici, koje prizna NSA ili ERA

Određuju se kao primjereni, trajanje može biti ograničeno

Bez

0

1

3.4.    Arhivske evidencije

Svi podaci u NVR-u moraju se zadržati deset godina od dana povlačenja registracije vozila. Podaci moraju biti dostupni na internetu najmanje tijekom prve tri godine. Nakon tri godine, podaci se mogu čuvati u elektronskom, papirnatom ili bilo kojem drugom arhivskom sustavu. Ako se u bilo koje vrijeme tijekom desetogodišnjeg razdoblja pokrene istraga vezana uz vozilo ili vozila, podaci vezani uz ta vozila moraju se sačuvati i duže od navedenog desetogodišnjeg razdoblja ako se to zahtijeva.

Nakon povlačenja registracije vozila, svi registarski brojevi dodijeljeni vozilu ne smiju se pripisati nijednom drugom vozilu 100 godina od dana povlačenja vozila.

U NVR-u bilježe se sve promjene. Upravljanje arhivskim izmjenama moglo bi se prepustiti IT rješenjima.

4.   POSTOJEĆA VOZILA

4.1.    Sadržaj podatka

Niže je navedeno 13 podatkovnih stavki za arhiviranje, uz naznaku koje su obvezne, a koje nisu.

4.1.1.    Stavka br. 1 — Europski broj vozila (obvezna)

(a)   Vozila koja već imaju dvanaestoznamenkasti broj

Države koje imaju jedinstvenu oznaku države:

Ta vozila bi trebala zadržati svoj trenutačni broj. Dvanaestoznamenkasti broj bi se trebao registrirati kao takav, bez ikakvih izmjena.

Države u kojima postoji glavna oznaka države i prethodno dodijeljena posebna oznaka:

 Njemačka, s glavnom oznakom države 80 i posebnom oznakom 68 za AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn),

 Švicarska, s glavnom oznakom države 85 i posebnom oznakom 63 za BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn),

 Italija, s glavnom oznakom države 83 i posebnom oznakom 64 za FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio),

 Mađarska, s glavnom oznakom države 55 i posebnom oznakom 43 za GySEV/ROeEE (Győr-Sopron- Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Ta vozila bi trebala zadržati svoj trenutačni broj. Dvanaestoznamenkasti broj bi se trebao registrirati kao takav, bez ikakvih izmjena ( 4 ).

IT sustav mora voditi računa o obje oznake (glavna oznaka države i posebna oznaka) vezano uz istu državu.

(b)   Vozila bez dvanaestoznamenkastog broja

Primjenjuje se dvostupanjski pristup.

 U NRV-u se dodjeljuje dvanaestoznamenkasti broj (u skladu s OPE TSI-jem), koji se utvrđuje u skladu sa značajkama vozila. IT sustav trebao bi povezati taj registrirani broj s trenutačnim brojem vozila.

 Za vozila u međunarodnom prometu, osim onih rezerviranih za povijesnu uporabu: dvanaestoznamenkasti broj se treba fizički postaviti na samo vozilo unutar razdoblja od šest godina nakon njegovog dodjeljivanja u NVR-u. Za vozila u domaćem prometu i ona povijesna: fizičko postavljanje dvanaestoznamenkastog broja je proizvoljno.

4.1.2.    Stavka br. 2. - Država članica i NSA (obvezna)

Stavka „država članica” uvijek se mora odnositi na državu članicu u kojoj je vozilo evidentirano u NVR-u. Za vozila iz trećih zemalja, ova stavka odnosi se na državu članicu koja je prva odobrila vozilo za uporabu na željezničkoj mreži Europske unije. Stavka „NSA” odnosi se na subjekt koji je dodijelilo odobrenje za uporabu vozila.

4.1.3.    Stavka br. 3. - Godina proizvodnje

Kada se godina proizvodnje ne zna točno, mora se unijeti okvirna godina.

4.1.4.    Stavka br. 4. – EZ upućivanje

Takva stavka obično ne postoji za postojeća vozila osim za mali broj željezničkih vozila za velike brzine (HS RS). Upisuje se ako postoji.

4.1.5.    Stavka br. 5. - Upućivanje na ERATV-e

Upisuje se isključivo ako je dostupna.

Dok se ne uspostavi ERATV, upućuje se samo na Registar željezničkih vozila (članak 22.a Direktive Vijeća 96/48/EZ ( 5 ) i članak 24. Direktive 2001/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 )).

4.1.6.    Stavka br. 6. - Ograničenja

Upisuje se isključivo ako je dostupna.

4.1.7.    Stavka br. 7. - Vlasnik (obvezna)

Obvezna i obično dostupna.

4.1.8.    Stavka br. 8. - Posjednik (obvezna)

Obvezna i obično dostupna. Oznaka VKM (jedinstvena oznaka prema VKM registru) mora se navesti ako je posjednik ima.

4.1.9.    Stavka br. 9. - Subjekt nadležan za održavanje (obvezna)

Ova stavka je obvezna.

4.1.10.    Stavka br. 10. - Povlačenje

Primjenjuje se prema potrebi.

4.1.11.    Stavka br. 11. - Država članica u kojoj je vozilo odobreno

Obično se registriraju RIV teretni vagoni, RIC putnički vagoni i vozila koja su predmet dvostranih ili višestranih sporazuma. Ako su takvi podaci dostupni trebali bi se evidentirati na odgovarajući način.

4.1.12.    Stavka br. 12. - Broj odobrenja

Evidentira se samo ako je dostupan.

4.1.13.    Stavka br. 13. - Stavljanje u uporabu (obvezna)

Kada se datum stavljanja u uporabu ne zna točno mora se navesti okvirna godina.

4.2.    Postupak

Subjekt prethodno nadležan za registraciju vozila mora staviti sve podatke na raspolaganje NSA-u i RE-u zemlje u kojoj ima sjedište.

Postojeći teretni vagoni i putnički vagoni upisuju se samo u NVR države članice u kojoj je smješten prethodni registracijski subjekt.

Ako je postojeće vozilo odobreno u nekoliko država članica, RE koji registrira ovo vozilo šalje odgovarajuće podatke RE-ovima drugih predmetnih država članica.

NSA ili RE uključuje podatke u svoj NVR.

NSA ili RE obavještava uključene stranke kada je prijenos podatka dovršen. Potrebno je obavijestiti najmanje sljedeće subjekte:

 subjekta prethodno odgovornog za registraciju,

 posjednika,

 ERA-u.
Dodatak 1.

OZNAČIVANJE OGRANIČENJA

1.   NAČELA

Ograničenja (tehničke značajke) koje su već evidentirana u drugim registrima kojima NSA-ovi imaju pristup ne moraju se ponavljati u NVR-u.

Prihvaćanje u prekograničnom prometu se temelji na:

 podacima označenim u broju vozila,

 abecednom označivanju, te

 oznaci vozila.

Stoga, takve podatke nije potrebno ponavljati u NVR-u.

2.   STRUKTURA

Oznake su strukturirane u tri razine:

 1. razina: kategorija ograničenja,

 2. razina: vrsta ograničenja,

 3. razina: vrijednost ili specifikacija.Označivanje ograničenja

Kategorija

Vrsta

Vrijednost

Naziv

1

 

 

Tehnička ograničenja vezna uz konstrukciju

 

1

Brojčano (3)

Najmanji polumjer zakrivljenja u metrima

 

2

Ograničenja tračničkog kruga

 

3

Brojčano (3)

Ograničenja brzine u km/h (označeno na teretnim i putničkim vagonima, ali ne i na vučnim vozilima)

2

 

 

Geografska ograničenja

 

1

Slovno-brojčana (3)

Kinematički profil (oznake iz Priloga C WAG TSI-ju)

 

2

Označeni popis

Profil sloga kotača

 

 

1

Promjenjivi profil 1435/1520

 

 

2

Promjenjivi profil 1435/1668

 

3

Bez CCS-a na vozilu

 

4

ERTMS A na vozilu

 

5

Brojčano (3)

Sustav B na vozilu (1)

3

 

 

Ograničenja vezana uz okoliš

 

1

Označeni popis

Klimatsko područje EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Ograničenja uporabe iz odobrenja za uporabu

 

1

Ovisno o vremenu

 

2

Ovisno o uvjetima (prijeđena udaljenost, istrošenost, itd.)

(1)   Ako je vozilo opremljeno s više od jednog sustava B, mora se označiti posebna oznaka za svaki sustav. — 1xx se koristi za vozilo opremljeno signalnim sustavom, — 2xx se koristi za vozilo opremljeno radio prijamnikom.
Dodatak 2.

STRUKTURA I SADRŽAJ EIN-a

Oznaka za usklađeni brojčani sustav, nazvan europski identifikacijski broj (EIN), za rješenja o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza i druge dokumente

Primjer:I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Oznaka zemlje

(dva slova)

Vrsta dokumenta

(dvije znamenke)

Godina izdavanja

(četiri znamenke)

Serijski broj

(četiri znamenke)

Polje 1.

Polje 2.

Polje 3.

Polje 4.

POLJE 1. —   OZNAKA ZEMLJE (DVA SLOVA)

▼M3

Kodovi su službeno objavljeni i ažurirani na europskoj internetskoj stranici u Međuinstitucijskom vodiču stilova (http://publications.eu.int/code/en/en-50006000.htm)Država

KOD

Austrija

AT

Belgija

BE

Bugarska

BG

Hrvatska

HR

Cipar

CY

Češka

CZ

Danska

DK

Estonija

EE

Finska

FI

Francuska

FR

Njemačka

DE

Grčka

EL

Mađarska

HU

Island

IS

Irska

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lihtenštajn

LI

Litva

LT

Luksemburg

LU

Norveška

NO

Malta

MT

Nizozemska

NL

Poljska

PL

Portugal

PT

Rumunjska

RO

Slovačka

SK

Slovenija

SI

Španjolska

ES

Švedska

SE

Švicarska

CH

Ujedinjena Kraljevina

UK

Kod za višenacionalna tijela za sigurnost treba biti sastavljen na jednak način. Trenutačno postoji samo jedno tijelo: nadležno tijelo za sigurnost Eurotunela. Predlaže se korištenje sljedećeg koda:VIŠENACIONALNO TIJELO ZA SIGURNOST

KOD

Tijelo nadležno za sigurnost Eurotunela

CT

▼M1

POLJE 2. —   VRSTA DOKUMENTA (DVOZNAMENKASTI BROJ)

Dvije znamenke dozvoljavaju prepoznavanje vrste dokumenta:

 prva znamenka označuje opću razradbu dokumenta,

 druga znamenka određuje podvrstu dokumenta

Ovaj brojčani sustav može se proširiti kada su potrebne druge oznake. Sljedeći popis je predloženi popis poznatih, mogućih kombinacija dvoznamenkastih brojeva te kombinacija vezanih uz odobrenja za uporabu vozila:Kombinacija brojeva za 2. polje

Vrsta dokumenta

Podvrsta dokumenta

[0 1]

Dozvole

Dozvole za RU-ove

[0 x]

Dozvole

Druge

[1 1]

Rješenje o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Dio A

[1 2]

Rješenje o sigurnosti za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Dio B

[1 x]

Rezervirano

Rezervirano

[2 1]

Rješenje o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom

 

[2 2]

Rezervirano

Rezervirano

[2 x]

Rezervirano

Rezervirano

[3 x]

Rezervirano, npr. održavanje željezničkih vozila, infrastrukture i drugog

 

[4 x]

Rezervirano za prijavljeno tijelo

Npr. različite vrste prijavljenih tijela

[5 1] i [5 5] (1)

Odobrenje za uporabu

Vučna vozila

[5 2] i [5 6] (1)

Odobrenje za uporabu

Vučena putnička vozila

[5 3] i [5 7] (1)

Odobrenje za uporabu

Vagoni

[5 4] i [5 8] (1)

Odobrenje za uporabu

Posebna vozila

[5 9] (2)

Odobrenje tipa vozila

 

[6 0]

Odobrenje za uporabu/početak rada

Infrastrukturni podsustav, elektroenergetski podsustav te pružni prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav

[6 1]

Odobrenje za uporabu/početak rada

Infrastrukturni podsustav

[6 2]

Odobrenje za uporabu

Elektroenergetski podsustav

[6 3]

Odobrenje za uporabu

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav smješten na pruzi

[7 1]

Dozvola za strojovođe

Serijski broj do uključujući 9 999

[7 2]

Dozvola za strojovođe

Serijski broj između 10 000 do i uključujući 19 000

[7 3]

Dozvola za strojovođe

Serijski broj između 20 000 do i uključujući 29 000

[8 x] … [9 x]

Rezervirano (dvije vrste dokumenata)

Rezervirano (deset podvrsta za svakoga)

(1)   Ako se četiri znamenke rezervirane za polje 4. „Serijski broj” iskoriste u potpunosti tijekom jedne godine, prve dvije znamenke polja 2. se mijenjaju: — [5 1] u [5 5] za vučna vozila, — [5 2] to [5 6] za vučena putnička vozila, — [5 3] to [5 7] za vagone, — [5 4] to [5 8] za posebna vozila.

(2)   Dvije znamenke dodijeljene u polju 4. su: — od 1 000 do 1 999 za vučna vozila, — od 2 000 do 2 999 za vučena putnička vozila, — od 3 000 do 3 999 za vagone, — od 4 000 do 4 999 za posebna vozila.

POLJE 3. —   GODINA IZDAVANJA (ČETVEROZNAMENKASTI BROJ)

Ovo polje označuje godinu (u određenom obrascu gggg, npr. četiri znamenke) u kojoj je izdano odobrenje.

POLJE 4. —   SERIJSKI BROJ

Serijski broj je progresivni broj koji se poveća za jedan svaki put kad se izda dokument, bez obzira je li to novo, obnovljeno ili ažurirano/dopunjeno odobrenje. Čak i kada se poništi rješenje ili se privremeno obustavi odobrenje, njegov broj se ne može ponovno koristiti.

Svake godine serijski broj kreće od nule.
Dodatak 3.

OZNAČIVANJE POVLAČENJAOznaka

Način povlačenja

Opis

00

Bez

Vozilo ima važeću registraciju.

10

Registracija obustavljena.

Razlog nije naveden.

Registracija vozila je obustavljena na zahtjev vlasnika ili posjednika ili odlukom NSA-a ili RE-a.

11

Registracija obustavljena.

Vozilo je namijenjeno skladištenju u uporabnom stanju kao neaktivna ili strateška pričuva.

20

Registracija prenesena.

Za vozilo je poznato da je ponovno registrirano pod različitim brojem ili u drugom NVR-u, za daljnju uporabu na (cijeloj ili dijelu) europske željezničke mreže.

30

Povlačenje.

Nije naveden razlog.

Registracija vozila za prometovanje na europskoj željezničkoj mreži je istekla bez poznate ponovne registracije.

31

Povlačenje.

Vozilo je namijenjeno stalnoj uporabi kao željezničko vozilo izvan europske željezničke mreže.

32

Povlačenje.

Vozilo je namijenjeno za prikupljanje glavnih interoperabilnih sastavnih dijelova/modula/rezervnih dijelova ili za rekonstrukciju.

33

Povlačenje.

Vozilo je namijenjeno za otpis i reciklažu (uključujući glavne rezervne dijelove).

34

Povlačenje.

Vozilo je namijenjeno za „čuvanje kao povijesno željezničko vozilo” za vožnju na izdvojenoj mreži, ili statično izlaganje izvan europske željezničke mreže.

Korištenje oznaka

 Ako razlog za povlačenje nije naveden, oznake 10, 20 i 30 koriste se za označivanje promjene statusa registracije.

 Ako je poznat razlog povlačenja, oznake 11, 31, 32, 33 i 34 su mogućnosti koje se nalaze u bazi podataka NVR-a. Te oznake utemeljene su isključivo na podacima koje vlasnik ili posjednik vozila dostavlja RE-u.

Pitanja vezana uz registraciju

 Vozilo čija je registracija privremeno obustavljena ili povučena ne može voziti po europskoj željezničkoj mreži pod evidentiranom registracijom.

 Ponovna aktivacija registracije nakon privremene obustave zahtijeva provjeru uvjeta koji su prouzročili obustavu registracije koju provodi registracijski subjekt.

 Prijenos registracije u skladu s uvjetima određenima u članku 1.b Odluke Komisije 2006/920/EZ ( 7 ) i članku 1.b Odluke Komisije 2008/231/EZ ( 8 ), kako su izmijenjene Odlukom 2010/640/EU ( 9 ), sastoji se od nove registracije vozila i naknadnog povlačenja stare registracije.
Dodatak 4.

STANDARDNI OBRAZAC ZA REGISTRACIJU

image

image

image
Dodatak 5.GLOSAR

Kratica

Definicija

BP

Baza podataka

CCS

Prometno-upravljački i signalno-sigurnosni sustav

COTIF

Konvencija o međunarodnom željezničkom prijevozu

CR

Sustav konvencionalne željeznice

EC VVR

Europski središnji virtualni registar vozila

EIN

Europski identifikacijski broj

EK

Europska komisija

EN

Europska norma (Euro Norm)

ERA

Europska agencija za željeznice, također se navodi kao „Agencija”

ERATV

Europski registar odobrenih tipova vozila

ERTMS

Europski sustav upravljanja željezničkim prometom

EU

Europska unija

EVN

Europski broj vozila

HS

Sustav velikih brzina

IB

Istražno tijelo

IM

Upravitelj infrastrukture

INF

Infrastruktura

ISO

Međunarodna organizacija za normizaciju

IT

Informacijska tehnologija

LR

Lokalni registar

NoBo

Prijavljeno tijelo

NSA

Nacionalno tijelo nadležno za sigurnost

NVR

Nacionalni registar vozila

OPE (TSI)

Odvijanje i upravljanje prometom (TSI)

OTIF

Međunarodna organizacija za međunarodni željeznički prijevoz

RB

Regulatorno tijelo

RE

Registracijski subjekt, npr. tijelo nadležno za održavanje i ažuriranje NVR-a

RIC

Propisi kojima se uređuje međusobna uporaba vagona i službenih vagona u međunarodnom prometu

RIV

Propisi kojima se uređuje međusobna uporaba teretnih vagona u međunarodnom prometu

RS ili RST

Željeznička vozila

RSRD (TAF)

Referentni podaci o željezničkim vozilima (TAF)

RU

Željeznički prijevoznik

SEDP (TAF)

Strateški europski provedbeni plan (TAF)

TAF (TSI)

Telematske aplikacije za prijevoz tereta (TSI)

TSI

Tehničke specifikacije za interoperabilnost

VKM

Oznaka posjednika vozila

VKMR

Registar oznaka posjednika vozila

VVR

Virtualni registar vozila

WAG (TSI)

Vagon (TSI)

WIMO (TAF)

Baza podataka za vagone i intermodalne jedinice (TAF)

ZND

Zajednica neovisnih država

▼M2
Dodatak 6.

DIO „0” -    IDENTIFIKACIJA VOZILA

Opće napomene

U ovom se Dodatku opisuju Europski broj vozila (EVN – European Vehicle Number) i povezane oznake koje su na vidljiv način pričvršćene na vozilo za njegovu jedinstvenu i trajnu identifikaciju u prometu. Ne opisuju se ostali brojevi ili oznake koje mogu biti trajno ugravirane ili pričvršćene na šasiju ili glavne sastavne dijelove vozila tijekom njegove izrade.

Europski broj vozila i povezane kratice

Svako željezničko vozilo dobiva broj koji se sastoji od 12 znamenki (Europski broj vozila (EVN)) sljedeće strukture:Skupina željezničkih vozila

Vrsta vozila i oznaka interoperabilnosti

[2 broja]

Država u kojoj je vozilo registrirano

[2 broja]

Tehničke značajke

[4 broja]

Serijski broj

[3 broja]

Kontrolni broj

[1 broj]

Teretni vagoni

00 do 09

10 do 19

20 do 29

30 do 39

40 do 49

80 do 89

[opširnije u dijelu 6.]

01 do 99

[opširnije u dijelu 4.]

0000 do 9999

[opširnije u dijelu 9.]

000 do 999

0 do 9

[opširnije u dijelu 3.]

Vučeni putnički vagoni

50 do 59

60 do 69

70 do 79

[opširnije u dijelu 7.]

0000 do 9999

[opširnije u dijelu 10.]

000 do 999

Vučna željeznička vozila

90 do 99

[opširnije u dijelu 8.]

0000001 do 8999999

[značenje ovih znamenki određuju države članice bilateralnim ili multilateralnim sporazumom]

Posebna vozila

9000 do 9999

[opširnije u dijelu 11.]

000 do 999

U određenoj su državi 7 znamenki tehničkih značajki i serijski broj dovoljni za jedinstvenu identifikaciju vozila unutar svake skupine vučenih putničkih vagona i posebnih vozila ( 10 ).

Broj nadopunjuju slovne oznake:

(a) kratica države u kojoj je vozilo registrirano (opširnije u dijelu 4.);

(b) oznaka posjednika vozila (opširnije u dijelu 1.);

(c) kratica za tehničke značajke (opširnije u dijelu 12. za teretne vagone, dijelu 13. za vučene putničke vagone).

Europski broj vozila mijenja se kada zbog tehničkih izmjena vozila ne odražava sposobnost interoperabilnosti ili tehničke značajke u skladu s ovim Dodatkom. Takve tehničke izmjene mogu prema potrebi zahtijevati novo odobrenje za puštanje u uporabu prema člancima 20. do 25. Direktive 2008/57/EZ.

DIO 1. –   OZNAKA POSJEDNIKA VOZILA

1.    Definicija oznake posjednika vozila (VKM)

Oznaka posjednika vozila (VKM – Vehicle Keeper Marking) je slovna oznaka koja se sastoji od dva do pet slova ( 11 ). VKM se upisuje na svako željezničko vozilo pored Europskog broja vozila. VKM označava posjednika vozila koji je upisan u nacionalni registar vozila.

VKM je jedinstven i vrijedi u svim državama obuhvaćenim ovim TSI-jem i svim državama koje sklope sporazum koji uključuje primjenu sustava numeriranja vozila i VKM opisan u ovom TSI-ju.

2.    Format oznake posjednika vozila

VKM je prikaz punog naziva ili kratice posjednika vozila, ako je moguće na prepoznatljivi način. Moguće je koristiti svih 26 slova latiničnog pisma. Slova VKM-a napisana su tiskanim slovima. Slova koja ne predstavljaju prva slova riječi naziva posjednika vozila mogu se pisati malim slovom. Kod provjere jedinstvenosti naziva, mala tiskana slova smatrat će se kao da su napisana velikim tiskanim slovima.

Slova mogu sadržavati dijakritičke znakove ( 12 ). Dijakritički znakovi koje sadrže ta slova zanemaruju se kod provjere jedinstvenosti.

U slučaju vozila registriranih u državi koja ne koristi latinično pismo, iza VKM-a može se odvojen kosom crtom („/”) navesti prijevod VKM-a na pismo koje se koristi u toj zemlji. Taj se prevedeni VKM zanemaruje u svrhe obrade podataka.

3.    Odredbe o dodjeli oznaka posjednika vozila

Posjednik vozila može dobiti više od jednog VKM-a, ako:

 posjednik vozila ima službeni naziv na više od jednog jezika,

 posjednik vozila ima dobar razlog za razlikovanje pojedinačnih voznih parkova u svojem trgovačkom društvu.

Jedan VKM može se izdati za skupinu trgovačkih društava:

 u okviru iste korporativne strukture (npr. holdinga),

 koja pripadaju istoj korporativnoj strukturi koja je imenovala jedno trgovačko društvo u svojoj strukturi za rješavanje svih pitanja u ime svih ostalih,

 koja je imenovala posebnu pravnu osobu za rješavanje svih pitanja u njezino ime, u kojem slučaju je ta pravna osoba posjednik vozila.

4.    Registar oznaka posjednika vozila i postupak dodjele

Registar VKM-a je javan i ažurira se u stvarnom vremenu.

Prijava za VKM predaje se nadležnom nacionalnom tijelu podnositelja zahtjeva i prosljeđuje Europskoj agenciji za željeznice. VKM se može koristiti samo nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.

Nositelj VKM-a dužan je obavijestiti nadležno nacionalno tijelo kada prestane koristiti VKM, a nadležno će nacionalno tijelo proslijediti informacije Europskoj agenciji za željeznice. VKM se poništava kada posjednik dokaže da je oznaka promijenjena na svim predmetnim vozilima. Ne smije se ponovno izdavati 10 godina, osim ako se izdaje izvornom nositelju ili na njegov zahtjev nekom drugom nositelju.

VKM se može prenijeti na drugog nositelja, koji je pravni slijednik izvornog nositelja. VKM ostaje valjan kada nositelj promijeni naziv u naziv koji nije sličan VKM-u.

Ako dođe do promjene posjednika koja zahtjeva promjenu VKM-a, predmetni vagoni moraju se označavati novim VKM-om u roku od tri mjeseca od datuma registracije promjene posjednika u Nacionalnom registru vozila. U slučaju nedosljednosti između VKM-a na vozilu i podataka upisanih u Nacionalni registar vozila, prevladava Nacionalni registar vozila.

DIO 2.

Ne koristi se

DIO 3. –   PRAVILA ZA ODREĐIVANJE KONTROLNOG BROJA (BROJ 12)

Kontrolni broj određuje se na sljedeći način:

 kod znamenki na parnim položajima od osnovnog broja (brojeći s desne strane) uzimaju se njihove decimalne vrijednosti,

 znamenke na neparnim položajima od osnovnog broja (brojeći s desne strane) množe se s 2,

 zatim se utvrđuje zbroj znamenki na neparnim položajima i svih znamenki koji čine umnoške brojeva na neparnim položajima,

 zadržava se znamenka jedinica tog zbroja,

 kontrolni broj čini broj koji je potreban da broj jedinica dođe do 10; ako je broj jedinica 0, onda će kontrolni broj isto biti nula.

Primjeri:

1.

 Neka osnovni broj bude

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

Zbroj: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 +2 + 0 + 0 = 52

Broj jedinica ovog zbroja je 2.

Kontrolni broj će stoga biti 8 i registracijski broj je 33 84 4796 100 – 8.

2.

 Neka osnovni broj bude

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Množitelj

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

Zbroj: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6+3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Broj jedinica ovog zbroja je 0.

Kontrolni broj će stoga biti 0 i registracijski broj je 31 51 3320 198 – 0.

DIO 4. -   OZNAKE DRŽAVA U KOJIMA SU VOZILA REGISTRIRANA (ZNAMENKE 3-4 I KRATICE)

Informacije koje se odnose na treće zemlje daju se samo u informativne svrhe:Države

Slovna oznaka države (1)

Brojčana oznaka države

Albanija

AL

41

Alžir

DZ

92

Armenija

AM

58

Austrija

A

81

Azerbajdžan

AZ

57

Bjelarus

BY

21

Belgija

B

88

Bosna i Hercegovina

BIH

49

Bugarska

BG

52

Kina

RC

33

Hrvatska

HR

78

Kuba

CU (1)

40

Cipar

CY

 

Češka

CZ

54

Danska

DK

86

Egipat

ET

90

Estonija

EST

26

Finska

FIN

10

Francuska

F

87

Gruzija

GE

28

Njemačka

D

80

Grčka

GR

73

Mađarska

H

55

Iran

IR

96

Irak

IRQ (1)

99

Irska

IRL

60

Izrael

IL

95

Italija

I

83

Japan

J

42

Kazakstan

KZ

27

Kirgistan

KS

59

Latvija

LV

25

Libanon

RL

98

Lihtenštajn

FL

 

Litva

LT

24

Luksemburg

L

82

Makedonija

MK

65

Malta

M

 

Moldavija

MD (1)

23

Monako

MC

 

Mongolija

MGL

31

Crna Gora

MNE

62

Maroko

MA

93

Nizozemska

NL

84

Sjeverna Koreja

PRK (1)

30

Norveška

N

76

Poljska

PL

51

Portugal

P

94

Rumunjska

RO

53

Rusija

RUS

20

Srbija

SRB

72

Slovačka

SK

56

Slovenija

SLO

79

Južna Koreja

ROK

61

Španjolska

E

71

▼C1

Švedska

S

74

▼M2

Švicarska

CH

85

Sirija

SYR

97

Tadžikistan

TJ

66

Tunis

TN

91

Turska

TR

75

Turkmenistan

TM

67

Ukrajina

UA

22

Ujedinjena Kraljevina

GB

70

Uzbekistan

UZ

29

Vijetnam

VN (1)

32

(1)   Prema sustavu slovnih oznaka iz Dodatka 4. Konvenciji iz 1949. i članku 45. stavku 4. Konvencije o cestovnom prometu iz 1968.

DIO 5.

Ne koristi se

DIO 6. –   OZNAKE INTEROPERABILNOSTI ZA TERETNE VAGONE (ZNAMENKE 1-2) 

2. znamenka1. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka1. znamenka

 

 

Širina kolosijeka

Širina kolosijeka

Fiksna ili promjenjiva

fiksna

promjenjiva

fiksna

promjenjiva

fiksna

promjenjiva

fiksna

promjenjiva

Fiksna ili promjenjiva

 

Teretni vagoni ispunjavaju uvjete iz TSI-ja za teretne vagone () uključujući odjeljak 7.1.2. i sve uvjete utvrđene u Dodatku C

0

s osovinama

Pridržano

Teretni vagoni

Pridržano ()

PPV/PPW teretni vagoni

(promjenjiva širina kolosijeka)

s osovinama

0

1

s okretnim postoljem

s okretnim postoljem

1

2

s osovinama

Teretni vagoni

PPV/PPW teretni vagoni

(fiksna širina kolosijeka)

s osovinom

2

3

s okretnim postoljem

s okretnim postoljem

3

Ostali teretni vagoni

4

s osovinama ()

Teretni vagoni za održavanje

Ostali teretni vagoni

Vagoni s posebnim oznakama za tehničke značajke, koje nisu u uporabi u EU

s osovinama ()

4

8

s okretnim postoljem ()

s okretnim postoljem ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1. znamenka2. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2. znamenka1. znamenka

(1)   Uredba Komisije [TSI za teretne vagone kako je usvojen nakon revizije].

(2)   Fiksna ili promjenjiva širina kolosijeka.

(3)   Iznimka u slučaju teretnih vagona u kategoriji I (teretni vagoni s kontroliranom temperaturom), neće se koristiti za nova vozila puštena u promet.

DIO 7. –   MEĐUNARODNE OZNAKE ZA PROMETNU SPOSOBNOST ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE (ZNAMENKE 1-2) 

Domaći promet

TEN () i/ili COTIF () i/ili PPV/PPW

Domaći promet ili međunarodni promet na temelju posebnog sporazuma

TEN () i/ili COTIF ()

PPV/PPW

2. znamenka1. znamenka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Vozila za domaći promet

Vozila s jednom širinom kolosijeka bez klimatizacije (uključujući teretne vagone)

Vozila bez klimatizacije s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520)

Pridržano

Vozila bez klimatizacije s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668)

Povijesna vozila

Pridržano ()

Vozila s jednom širinom kolosijeka

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) s promjenom okretnog postolja

Vozila s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520) s osovinom koja se prilagođava širini kolosijeka

6

Vozila za održavanje bez komercijalne primjene

Vozila s jednom širinom kolosijeka s klimatizacijom

Vozila s klimatizacijom s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1520)

Vozila za održavanje bez komercijalne primjene

Vozila s klimatizacijom s promjenjivom širinom kolosijeka (1435/1668)

Vagoni za prijevoz automobila

Pridržano ()

7

Vozila s klimatizacijom i kontrolom tlaka

Pridržano

Pridržano

Vozila s klimatizacijom i kontrolom tlaka s jednom širinom kolosijeka

Pridržano

Ostala vozila

Pridržano

Pridržano

Pridržano

Pridržano

(1)   Usklađenost s primjenjivim TSI-jima, vidjeti Dodatak P dio 5.

(2)   Uključujući vozila, koja prema postojećim propisima nose znamenke iz ove tablice. COTIF: vozila u skladu s COTIF propisom na snazi u trenutku puštanja u promet.

(3)   Osim za vagone s jednom širinom kolosijeka (56) i promjenjivom širinom kolosijeka (66) koji već prometuju, neće se koristiti za nova vozila.

DIO 8. –   VRSTE VUČNIH VOZILA I JEDINICA U VLAKOVIMA U FIKSNOM ILI UNAPRIJED ODREĐENOM SASTAVU (ZNAMENKE 1-2)

Prva znamenka je „9”.

Ako druga znamenka opisuje vrstu vučnih vozila, obvezne su sljedeće oznake:Oznaka

Općenita vrsta vozila

0

Razno

1

Električna lokomotiva

2

Dizelska lokomotiva

3

Elektromotorni vlak (velikih brzina) [pogonsko vozilo ili prikolica]

4

Elektromotorni vlak (osim za velike brzine) [pogonsko vozilo ili prikolica]

5

Dizelmotorni vlak [pogonsko vozilo ili prikolica]

6

Specijalizirana prikolica

7

Električna ranžirna lokomotiva

8

Dizelska ranžirna lokomotiva

9

Posebno vozilo

DIO 9. –   STANDARDNE BROJČANE OZNAKE ZA TERETNE VAGONE (ZNAMENKE 5 do 8)

Dio 9. utvrđuje brojčano označivanje glavnih tehničkih značajki vagona i objavljuje se na mrežnoj stranici Europske agencije za željeznice (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novu oznaku predaje se tijelu kod kojeg je vozilo registrirano (iz Odluke 2007/756/EZ) koje ga šalje Europskoj agenciji za željeznice. Nova se oznaka može koristiti tek nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.

DIO 10. -   OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE VUČENIH PUTNIČKIH VAGONA (ZNAMENKE 5-6)

Dio 10. objavljen je na internetskoj stranici Europske agencije za željeznice (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novu oznaku predaje se tijelu kod kojeg je vozilo registrirano (iz Odluke 2007/756/EZ) koje ga šalje Europskoj agenciji za željeznice. Nova se oznaka može koristiti tek nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.

DIO 11. –   OZNAKE ZA TEHNIČKE ZNAČAJKE ZA POSEBNA VOZILA (ZNAMENKE 6 DO 8)

Dio 11. objavljen je na internetskoj stranici Europske agencije za željeznice (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novu oznaku predaje se tijelu kod kojeg je vozilo registrirano (iz Odluke 2007/756/EZ) koje ga šalje Europskoj agenciji za željeznice. Nova se oznaka može koristiti tek nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.

DIO 12. –   SLOVNE OZNAKE ZA TERETNE VAGONE, OSIM ZGLOBNIH I VIŠESTRUKIH VAGONA

Dio 12. objavljen je na internetskoj stranici Europske agencije za željeznice (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novu oznaku predaje se tijelu kod kojeg je vozilo registrirano (iz Odluke 2007/756/EZ) koje ga šalje Europskoj agenciji za željeznice. Nova se oznaka može koristiti tek nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.

DIO 13. –   SLOVNE OZNAKE ZA VUČENE PUTNIČKE VAGONE

Dio 13. objavljen je na internetskoj stranici Europske agencije za željeznice (www.era.europa.eu).

Zahtjev za novu oznaku predaje se tijelu kod kojeg je vozilo registrirano (iz Odluke 2007/756/EZ) koje ga šalje Europskoj agenciji za željeznice. Nova se oznaka može koristiti tek nakon objave od strane Europske agencije za željeznice.( 1 ) SL L 235, 17.9.1996., str. 6. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ (SL L 141, 2.6.2007., str. 63.).

( 2 ) SL L 110, 20.4.2001., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2007/32/EZ.

( 3 ) SL L 164, 30.4.2004., str. 1., kako je ispravljeno u SL L 220, 21.6.2004., str. 3.

( 4 ) Međutim, sva nova vozila stavljena u uporabu za AAE, BLS, FNME i GySEV/ROeEE moraju biti označena standardnom oznakom zemlje.

( 5 ) SL L 235, 17.9.1996., str. 6.

( 6 ) SL L 110, 20.4.2001., str. 1.

( 7 ) SL L 359, 18.12.2006., str. 1.

( 8 ) SL L 84, 26.3.2008., str. 1.

( 9 ) SL L 280, 26.10.2010., str. 29.

( 10 ) Za posebna vozila u određenoj državi jedinstveni broj se mora sastojati od prve znamenke i 5 zadnjih znamenki za tehnička svojstva i serijskog broja.

( 11 ) Za NMBS/SNCB, može se nastaviti uporaba zaokruženog jednog slova B.

( 12 ) Dijakritički znakovi su „naglasne oznake” kao što su Å,Ç,Ö,Č,Ž,Ä itd. Posebna slova kao što su Ø, Æ mora predstavljati jedno slovo, a u testovima jedinstvenosti Ø se tretira kao O, a Æ kao A.

Top