EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1183-20220629

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 1183/2005 od 18. srpnja 2005. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Demokratskoj Republici Kongu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/2022-06-29

02005R1183 — HR — 29.06.2022 — 035.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

▼M37

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1183/2005

od 18. srpnja 2005.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Demokratskoj Republici Kongu

▼B

( L 193 23.7.2005, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1824/2005 of 9 November 2005 (*)

  L 294

3

10.11.2005

 M2

COMMISSION REGULATION (EC) No 84/2006 of 18 January 2006 (*)

  L 14

14

19.1.2006

 M3

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1791/2006 od 20. studenoga 2006.

  L 363

1

20.12.2006

 M4

COMMISSION REGULATION (EC) No 201/2007 of 23 February 2007 (*)

  L 59

73

27.2.2007

 M5

COMMISSION REGULATION (EC) No 400/2007 of 12 April 2007 (*)

  L 98

20

13.4.2007

 M6

COMMISSION REGULATION (EC) No 933/2007 of 3 August 2007 (*)

  L 204

5

4.8.2007

 M7

COMMISSION REGULATION (EC) No 1096/2007 of 20 September 2007 (*)

  L 246

29

21.9.2007

 M8

COMMISSION REGULATION (EC) No 242/2009 of 20 March 2009 (*)

  L 75

8

21.3.2009

 M9

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1250/2010 od 22. prosinca 2010.

  L 341

11

23.12.2010

 M10

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1097/2011 od 25. listopada 2011.

  L 285

2

1.11.2011

 M11

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 7/2012 od 5. siječnja 2012.

  L 4

1

7.1.2012

 M12

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1251/2012 od 20. prosinca 2012.

  L 352

42

21.12.2012

 M13

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 53/2013 od 22. siječnja 2013.

  L 20

46

23.1.2013

►M14

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 521/2013 od 6. lipnja 2013.

  L 156

1

8.6.2013

 M15

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013

 M16

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 271/2014 od 17. ožujka 2014.

  L 79

35

18.3.2014

 M17

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) br. 1275/2014 od 1. prosinca 2014.

  L 346

3

2.12.2014

►M18

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/613 od 20. travnja 2015.

  L 102

3

21.4.2015

►M19

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/614 od 20. travnja 2015.

  L 102

10

21.4.2015

►M20

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/1165 od 18. srpnja 2016.

  L 193

15

19.7.2016

►M21

UREDBA VIJEĆA (EU) 2016/2230 od 12. prosinca 2016.

  L 336I

1

12.12.2016

►M22

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/199 od 6. veljače 2017.

  L 32

1

7.2.2017

►M23

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/396 od 7. ožujka 2017.

  L 60

9

8.3.2017

 M24

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/904 od 29. svibnja 2017.

  L 138I

1

29.5.2017

 M25

UREDBA VIJEĆA (EU) 2017/1326 od 17. srpnja 2017.

  L 185

19

18.7.2017

►M26

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/197 od 9. veljače 2018.

  L 38

2

10.2.2018

 M27

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/566 od 12. travnja 2018.

  L 95

9

13.4.2018

 M28

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2018/1931 od 10. prosinca 2018.

  L 314

1

11.12.2018

 M29

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1163 оd 5. srpnja 2019.

  L 182

33

8.7.2019

 M30

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2019/2101 od 9. prosinca 2019.

  L 318

1

10.12.2019

►M31

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/189 od 12. veljače 2020.

  L 40I

1

13.2.2020

►M32

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/415 od 19. ožujka 2020.

  L 86

1

20.3.2020

►M33

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/1507 od 16. listopada 2020.

  L 345

1

19.10.2020

 M34

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2021 od 10. prosinca 2020.

  L 419

5

11.12.2020

►M35

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2020/2133 od 17. prosinca 2020.

  L 430

8

18.12.2020

►M36

UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/1863 od 22. listopada 2021.

  L 377

1

25.10.2021

►M37

UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/2176 od 9. prosinca 2021.

  L 443

1

10.12.2021

►M38

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2021/2177 od 9. prosinca 2021.

  L 443

3

10.12.2021

►M39

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/595 оd 11. travnja 2022.

  L 114

60

12.4.2022

►M40

PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1009 od 27. lipnja 2022.

  L 170

15

28.6.2022


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 191, 16.6.2020,  2 (2017/396)(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

▼M37

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1183/2005

od 18. srpnja 2005.

o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Demokratskoj Republici Kongu▼M18

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) 

„zahtjev” znači svaki zahtjev, neovisno o tome potvrđuje li se pravnim postupkom, koji je podnesen prije ili poslije dana stupanja na snagu ove Uredbe, koji proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezan s ugovorom ili transakcijom te posebno uključuje zahtjev:

i. 

za ispunjenje bilo koje obveze koja proizlazi iz ugovora ili transakcije ili je povezana s ugovorom ili transakcijom;

ii. 

za produljenje dospijeća ili plaćanje obveznice, financijskog jamstva ili odštete u bilo kakvom obliku;

iii. 

za naknadu u vezi s ugovorom ili transakcijom;

iv. 

koji je protuzahtjev;

v. 

za priznanje ili izvršenje, uključujući postupkom egzekvature, presude, arbitražne odluke ili ekvivalentne odluke, neovisno o tome gdje je donesena ili izdana;

(b) 

„ugovor ili transakcija” znači bilo koja transakcija, neovisno o obliku i mjerodavnom pravu, bilo da se sastoji od jednog ili više ugovora ili sličnih obveza sklopljenih među istim ili različitim strankama; za ove potrebe „ugovor” uključuje obveznicu, jamstvo ili odštetu, posebno financijsko jamstvo ili financijsku odštetu, i kredite, bez obzira na to jesu li pravno neovisni, te sve pripadajuće odredbe koje proizlaze iz transakcije ili su s njom povezane;

(c) 

„nadležna tijela” odnosi se na nadležna tijela država članica kako su navedena na internetskim stranicama iz Priloga II.;

(d) 

„gospodarski izvori” znači imovina bilo koje vrste, bilo materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, koja ne predstavlja financijska sredstva, ali se može koristiti za pribavljanje financijskih sredstava, robe ili usluga;

(e) 

„zamrzavanje gospodarskih izvora” znači sprečavanje uporabe gospodarskih izvora s ciljem pribavljanja financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prodaju, unajmljivanje ili stavljanje pod hipoteku;

(f) 

„zamrzavanje financijskih sredstava” znači sprečavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa financijskim sredstvima ili poslovanja s financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihova opsega, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, karaktera, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem;

(g) 

„financijska sredstva” znači financijska imovina i povlastice bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

i. 

gotovinu, čekove, novčane tražbine, mjenice, naloge za plaćanje i druge platne instrumente;

ii. 

depozite kod financijskih institucija ili drugih subjekata, stanje salda na računima, dugovanja i dužničke obveze;

iii. 

vrijednosne papire i dužničke instrumente kojima se trguje javno i privatno, uključujući udjele i dionice, potvrde o vrijednosnim papirima, obveznice, mjenice, varante, zadužnice i ugovore o financijskim izvedenicama;

iv. 

kamate, dividende ili druge prihode od imovine ili vrijednost koja je nastala ili je proizvod imovine;

v. 

kredite, prava prijeboja, jamstva, jamstva da će ugovor biti izvršen prema ugovorenim uvjetima ili druge financijske obveze;

vi. 

kreditna pisma, teretnice, potvrde o prijenosu prava vlasništva; i

vii. 

dokumente kojima se dokazuje udio u financijskim sredstvima ili financijskim resursima;

(h) 

„tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora povezana s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, ispitivanjem, održavanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga u obliku davanja uputa, savjeta, osposobljavanja, prijenosa praktičnog znanja ili vještina, odnosno usluga savjetovanja, uključujući pomoć u usmenom obliku;

(i) 

„usluge posredovanja” znači:

i. 

pregovaranje u vezi s transakcijama ili dogovaranje transakcija u svrhu kupnje, prodaje ili isporuke robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, iz treće zemlje u bilo koju drugu treću zemlju, ili

ii. 

prodaja ili kupnja robe i tehnologije ili financijskih i tehničkih usluga, a koje se nalaze u trećim zemljama radi prijenosa u neku drugu treću zemlju;

(j) 

„područje Unije” znači državna područja država članica na koje se primjenjuje Ugovor, u skladu s uvjetima utvrđenima Ugovorom, uključujući njihov zračni prostor.

▼M18

Članak 1.a

1.  

Zabranjeno je neposredno ili posredno:

(a) 

pružati tehničku pomoć ili usluge posredovanja u vezi s robom i tehnologijom navedenom u Zajedničkom popisu robe vojne namjene Europske unije ( 1 ) („Zajednički popis robe vojne namjene”), ili u vezi s pribavljanjem, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom robe s tog popisa, bilo kojem nevladinom subjektu ili osobi koja djeluje na državnom području Demokratske Republike Konga („DR Kongo”);

(b) 

financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s prodajom, isporukom, prijenosom ili izvozom robe i tehnologije navedene u Zajedničkom popisu robe vojne namjene, uključujući posebno bespovratna sredstva, kredite i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje i reosiguranje, za svaku prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz takvih proizvoda, ili za bilo kakvo pružanje s time povezan tehničke pomoći ili usluga posredovanja bilo kojem nevladinom subjektu ili osobi koja djeluje na državnom području DR Konga;

2.  
O pružanju tehničke pomoći, financiranju ili pružanju financijske pomoći ili usluga posredovanja bilo kojoj nevladinoj ili drugoj osobi, subjektu ili tijelu u DR Kongu, ili za uporabu u DR Kongu, osim ako je riječ o pružanju te pomoći stabilizacijskoj misiji Organizacije ujedinjenih naroda u DR Kongu („MONUSCO”) ili Regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije u skladu s člankom 1.b stavkom 1., unaprijed se obavješćuje odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda osnovan u skladu sa stavkom 8. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1533 (2004) („Odbor za sankcije”). Takve obavijesti sadržavaju sve odgovarajuće informacije, uključujući, prema potrebi, krajnjeg korisnika, predloženi datum isporuke i plan kretanja pošiljaka.

Članak 1.b

1.  

Odstupajući od članka 1.a, nadležna tijela mogu odobriti pružanje:

(a) 

tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s oružjem i povezanim materijalom koji su namijenjeni isključivo za podršku MONUSCO-u ili uporabu od strane MONUSCO-a;

(b) 

tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s neubojitom vojnom opremom koja je namijenjena isključivo za humanitarne svrhe ili zaštitu, kada je o pružanju takve pomoći ili usluga unaprijed obaviješten Odbor za sankcije u skladu s člankom 1.a stavkom 2.;

(c) 

tehničke pomoći, financiranja ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s oružjem i povezanim materijalom koji su namijenjeni isključivo za podršku Regionalnoj jedinici za posebne namjene Afričke unije ili uporabu od strane nje;

▼M20

(d) 

tehničke pomoć, financiranja ili financijske pomoći ili usluga posredovanja u vezi s drugom prodajom i isporukom oružja i povezanog materijala, koje je unaprijed odobrio Odbor za sankcije.

▼M18

2.  
Za aktivnosti koje su već provedene ne izdaje se nikakvo odobrenje.

▼M21

Članak 2.

1.  
Zamrzavaju se sva financijska sredstva i gospodarski izvori koji, izravno ili neizravno, pripadaju fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima uvrštenima u popis u Prilogu I. ili Prilogu I.a, uključujući treće osobe koje djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili su u njihovu vlasništvu odnosno posjedu ili pod njihovom kontrolom.
2.  
Nikakva sredstva ni gospodarski izvori ne smiju se staviti, izravno ili neizravno, na raspolaganje fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji su uvršteni na popis u Prilogu I. ili Prilogu I.a, ni za njihovu korist.

▼M14

Članak 2.a

▼M18

1.  

Prilog I. sadrži fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koje je Odbor za sankcije uvrstio na popis zbog sudjelovanja u radnjama kojima se potkopava mir, stabilnost ili sigurnost u DR Kongu ili zbog pružanja podrške takvim radnjama. Takve radnje uključuju:

(a) 

kršenje embarga na oružje i povezanih mjera iz članka 1. Odluke 2010/788/ZVSP i članka 1.a ove Uredbe;

(b) 

obnašanje funkcije političkih i vojnih vođa stranih oružanih skupina koje djeluju u DR Kongu koji onemogućavaju razoružavanje i dobrovoljnu repatrijaciju ili preseljenje boraca koji pripadaju tim skupinama;

(c) 

obnašanje funkcije političkih i vojnih vođa kongoanskih paravojnih postrojbi, uključujući one koje primaju podršku izvan DR Konga, koji sprečavaju sudjelovanje svojih suboraca u procesu razoružavanja, demobilizacije i reintegracije;

(d) 

regrutiranje ili iskorištavanje djece u oružanom sukobu, kršeći primjenjivo međunarodno pravo;

▼M20

(e) 

planiranje, usmjeravanje ili počinjenje djela u DR Kongu koja predstavljaju kršenja ili povrede ljudskih prava ili kršenja međunarodnog humanitarnog prava, kada je to primjenjivo, uključujući djela usmjerena protiv civila, među ostalim ubojstvo i sakaćenje, silovanje i drugo spolno nasilje, otmica, prisilno raseljavanje te napadi na škole i bolnice;

▼M18

(f) 

ometanje pristupa humanitarnoj pomoći ili distribucije humanitarne pomoći u DR Kongu;

▼M20

(g) 

podupiranje pojedinaca ili subjekata, uključujući oružane skupine ili kriminalne mreže, koji sudjeluju u destablizirajućim aktivnostima u DR Kongu nezakonitim iskorištavanjem prirodnih resursa, uključujući zlato ili divlje vrste te proizvode od divljih vrsta, ili nezakonitom trgovinom njima;

▼M18

(h) 

djelovanje u ime ili prema uputama osobe ili subjekta uvrštenog na popis, ili djelovanje u ime ili prema uputama subjekta koji je u vlasništvu ili pod kontrolom osobe ili subjekta uvrštenog na popis;

▼M36

(i) 

planiranje, vođenje, potpomaganje ili sudjelovanje u napadima na mirovne snage MONUSCO-a ili na osoblje Ujedinjenih naroda, uključujući članove Skupine stručnjaka, ili na medicinsko osoblje ili humanitarno osoblje;

▼M18

(j) 

pružanje financijske, materijalne ili tehnološke potpore, ili robe ili usluga, osobi ili subjektu uvrštenom na popis.

▼M14

2.  
Prilog I. sadrži razloge za uvrštavanje na popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela kako ih je odredilo Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije.
3.  
Prilog I. također uključuje, ako su raspoloživi, podatke potrebne za identifikaciju navedenih fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela, kako ih prosljeđuje Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije. U odnosu na fizičke osobe, takvi podaci mogu uključivati imena uključujući aliase, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, brojeve putovnice i osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata i funkciju ili zanimanje. Kad je riječ o pravnim osobama, subjektima i tijelima ti podaci mogu uključivati imena, mjesto i datum registracije, broj registracije i sjedište poslovanja. Prilog I. također sadrži datum uvrštenja na popis od strane Vijeća sigurnosti UN-a ili Odbora za sankcije.

▼M21

Članak 2.b

1.  

Prilog I.a uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koje je Vijeće uvrstilo na popis zbog bilo kojeg od sljedećih razloga:

(a) 

ometanje sporazumnog i mirnog rješenja ususret izborima u DR Kongu, među ostalim nasiljem, represijom, poticanjem na nasilje ili podrivanjem vladavine prava;

(b) 

planiranje, vođenje ili počinjenje radnji koje predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu;

(c) 

povezanost s fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima iz točaka (a) i (b).

2.  
U Prilogu I.a navode se razlozi za uvrštavanje osoba i subjekata koji su na popisu.
3.  
Ako su dostupne, u Prilogu I.a navode se i informacije potrebne za identifikaciju dotičnih osoba ili subjekata. U pogledu fizičkih osoba, takve informacije mogu uključivati imena, među ostalim aliase, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj putovnice i broj osobne iskaznice, spol, adresu ako je poznata, te funkciju ili zanimanje. U pogledu subjekata, takve informacije mogu uključivati imena, mjesto i datum upisa u registar, broj upisa i sjedište poslovanja.

▼M21

Članak 3.

1.  

Odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetima koje smatraju primjerenima i nakon što utvrde da su ta sredstva ili gospodarski izvori:

(a) 

nužni za ispunjavanje osnovnih potreba fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela uvrštenih na popis u Prilogu I. ili Prilogu I.a te uzdržavanih članova obitelji tih fizičkih osoba, uključujući plaćanja za hranu, stanarinu ili hipoteku, lijekove i liječenje, poreze, premije osiguranja i naknade za javne komunalne usluge;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i za naknadu nastalih troškova povezanih s pružanjem pravnih usluga; ili

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge za redovito čuvanje zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili upravljanje njima; i

ako se odobrenje odnosi na osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I., da je predmetna država članica obavijestila Odbor za sankcije o toj odluci i o svojoj namjeri da izda odobrenje, a Odbor za sankcije nije podnio prigovor na tu radnju u roku od četiri radna dana od obavijesti.

2.  

Odstupajući od članka 2., nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora ili stavljanje na raspolaganje određenih zamrznutih financijskih sredstava ili gospodarskih izvora nakon što su utvrdila da su predmetna financijska sredstva ili gospodarski izvori potrebni za izvanredne troškove, pod sljedećim uvjetima:

(a) 

za odobrenje koje se odnosi na fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I., ako je predmetna država članica o toj odluci obavijestila Odbor za sankcije, a taj je Odbor odluku odobrio; i

(b) 

za odobrenje koje se odnosi na fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I.a, ako je predmetna država članica obavijestila druge države članice i Komisiju o razlozima zbog kojih smatra da treba izdati konkretno odobrenje, najmanje dva tjedna prije izdavanja odobrenja.

3.  
Za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I.a, predmetna država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavaka 1. i 2.

Članak 4.

1.  

Odstupajući od članka 2. nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori predmet su:

i. 

sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava utvrđenog prije 18. travnja 2005. ili sudske ili upravne odluke ili arbitražnog pravorijeka koji su doneseni prije tog datuma, za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I.; ili

ii. 

arbitražnog pravorijeka donesenog prije datuma na koji je fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo uvršteno na popis u Prilogu I.a, ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji, ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, prije ili nakon tog datuma;

(b) 

financijska sredstva ili gospodarski izvori koriste se isključivo za namirenje potraživanja osiguranih takvim založnim pravom ili priznatih kao valjana takvom odlukom u granicama utvrđenima mjerodavnim pravnim propisima koji uređuju prava osoba koje imaju takva potraživanja;

(c) 

založno pravo ili odluka nije u korist osobe, tijela ili subjekta koji su uvršteni na popis u Prilogu I. ili Prilogu I.a;

(d) 

priznanje da založno pravo ili odluka nije u suprotnosti s javnim poretkom u dotičnoj državi članici.

2.  
U pogledu fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje je uvršteno na popis u Prilogu I., država članica obavješćuje Odbor za sankcije o založnom pravu ili odluci odnosno pravorijeku iz stavka 1. točke (a) podtočke i.
3.  
Za fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji su uvršteni na popis u Prilogu I.a, dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka.

▼M21

Članak 4.b

1.  
Odstupajući od članka 2. nadležna tijela mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora koji pripadaju fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima uvrštenima u popis u Prilogu I.a, ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima koji su uvršteni na popis u Prilogu I.a, pod uvjetima koje smatraju primjerenim, nakon što su utvrdila da je osiguravanje takvih sredstava nužno u humanitarne svrhe kao što je dostava ili olakšavanje dostave pomoći, među ostalim medicinskih potrepština i hrane, ili prijevoz humanitarnih radnika i povezana pomoć ili za evakuaciju iz DR Konga.
2.  
Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju ovog članka u roku od četiri tjedna od datuma izdavanja odobrenja.

▼M21

Članak 5.

1.  

Članak 2. stavak 2. ne primjenjuje se na priljev na zamrznute račune od:

(a) 

kamata ili drugih prihoda na tim računima;

(b) 

plaćanja dospjelih na temelju ugovora, sporazuma ili obaveza koje su zaključene ili su nastupile prije datuma na koji su ti računi postali predmet ove Uredbe;

(c) 

plaćanja dospjelih u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis u Prilogu I.a na temelju sudske ili upravne odluke ili arbitražnog pravorijeka koji su doneseni u Uniji ili su izvršivi u dotičnoj državi članici;

pod uvjetom da su takva kamata, drugi prihodi ili plaćanja zamrznuti u skladu s člankom 2. stavkom 1.

2.  
Člankom 2. stavkom 2. ne sprečava se financijske ili kreditne institucije da na zamrznute račune knjiže priljev financijskih sredstava koja doznače treće strane u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koji su uvršteni na popis u Prilogu I. ili Prilogu I.a, pod uvjetom da se svaki takav priljev na te račune zamrzne. Financijske ili kreditne institucije o takvim transakcijama bez odgode obavješćuju nadležna tijela.

▼B

Članak 6.

▼M21

1.  

Ne dovodeći u pitanje mjerodavna pravila o izvješćivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a) 

moraju nadležnim tijelima države članice u kojoj imaju boravište ili sjedište odmah dostaviti sve informacije koje bi olakšale provedbu ove Uredbe, kao što su informacije o računima i zamrznutim iznosima u skladu s člankom 2., te ih odmah, izravno ili putem nadležnih tijela, dostaviti Komisiji;

(b) 

moraju surađivati s nadležnim tijelima pri svakoj provjeri tih informacija.

▼B

2.  
Svaka dodatna informacija koju Komisija neposredno zaprimi dostupna je nadležnim tijelima države članice u pitanju.
3.  
Svaka informacija dostavljena ili primljena u skladu sa stavcima 1. i 2. koristi se samo u svrhe radi kojih je bila dostavljena ili primljena.

▼M18

Članak 7.

1.  
Zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora ili odbijanje da se odobri raspolaganje tim financijskim sredstvima ili gospodarskim izvorima, provedeno u dobroj vjeri da je takvo postupanje u skladu s ovom Uredbom, nema za posljedicu nikakvu odgovornost fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela koje je na taj način postupilo, ili njegovih direktora ili zaposlenika, osim ako se dokaže da je zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora posljedica nepažnje.
2.  
Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela ne mogu za svoje postupke snositi nikakvu odgovornost ako nisu znali niti su imali opravdan razlog za sumnju da svojim postupcima krše zabrane utvrđene u ovoj Uredbi.

▼M18

Članak 7.a

1.  

U vezi s bilo kojim ugovorom ili transakcijom na čije su izvršenje izravno ili neizravno, u cijelosti ili djelomično, utjecale mjere uvedene ovom Uredbom, ne udovoljava se ni jednom zahtjevu, uključujući zahtjeve za odštetu ili bilo koje druge zahtjeve te vrste, primjerice zahtjev za nadoknadu štete ili zahtjev na temelju jamstva, posebno zahtjev za produljenje ili plaćanje obveznice, jamstva ili odštete, osobito financijskog jamstva ili financijske odštete, u bilo kojem obliku, ako ga podnesu:

▼M21

(a) 

fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela koji su uvršteni na popis u Prilogu I. i Prilogu I.a;

▼M18

(b) 

bilo koja fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji djeluju preko jedne od osoba, subjekata ili tijela iz točke (a) ili u njihovo ime.

2.  
U svim postupcima za izvršenje zahtjeva teret dokazivanja da ispunjenje zahtjeva nije zabranjeno prema stavku 1. snosi fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo koji traže izvršenje tog zahtjeva.
3.  
Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela iz stavka 1. na sudsko preispitivanje zakonitosti neizvršenja ugovornih obveza u skladu s ovom Uredbom.

Članak 7.b

Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak izbjegavanje zabrana iz članaka 1.a i 2.

▼B

Članak 8.

Komisija i države članice odmah jedna drugu obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te jedna drugoj dostavljaju sve relevantne informacije u vezi s ovom Uredbom kojima raspolažu, posebno informacije o kršenjima ove Uredbe, problemima vezanima uz njezinu provedbu i presudama nacionalnih sudova.

▼M21

Članak 9.

1.  
Ako Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije uvrsti na popis fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo, Vijeće takvu fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo uvrštava na popis u Prilogu I.
2.  
Vijeće utvrđuje i mijenja popis fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela u Prilogu I.a.
3.  
Vijeće svoju odluku, uključujući i razloge za uvrštavanje na popis, priopćuje fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu iz stavaka 1. i 2. izravno ako je adresa poznata ili objavom obavijesti, pri čemu se takvoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu pruža mogućnost očitovanja.
4.  
Ako se dostavi očitovanje ili predoče novi važni dokazi, Vijeće preispituje svoju odluku te o tome obavješćuje fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo.
5.  
Ako Vijeće sigurnosti UN-a ili Odbor za sankcije odluči ukloniti s popisa fizičku ili pravnu osobu, subjekt ili tijelo ili izmijeniti identifikacijske podatke fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela s popisa, Vijeće na odgovarajući način mijenja Prilog I.
6.  
Komisija je ovlaštena izmijeniti Prilog II. na temelju informacija koje dostave države članice.

▼B

Članak 10.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju povrede odredaba ove Uredbe i poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe.

Države članice obavješćuju Komisiju o tim pravilima odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a obavješćuju je i o svim naknadnim izmjenama.

Članak 11.

Ova se Uredba primjenjuje:

(a) 

na području Zajednice, uključujući njezin zračni prostor;

(b) 

na svakom zrakoplovu ili plovilu koje je pod nadležnošću države članice;

(c) 

na svaku osobu na području ili izvan područja Zajednice koja je državljanin države članice;

(d) 

na svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo registrirano ili osnovano sukladno propisima države članice;

(e) 

na svaku pravnu osobu, subjekt ili tijelo koje posluje u Zajednici.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M19
PRILOG I.

(a) 

▼M23

popis osoba iz članaka 2. i 2.a

1.    Eric BADEGE

Datum rođenja: 1971.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongok.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 31. prosinca 2012.

Adresa: Ruanda (od početka 2016.).

Ostali podaci: u ožujku 2013. pobjegao je u Ruandu te je početkom 2016. još ondje živio. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Eric Badege bio je potpukovnik i vođa skupine M23 u Masisiju te je zapovijedao određenim operacijama kojima su destabilizirani dijelovi područja Masisija, u pokrajini Sjeverni Kivu. Kao vojni zapovjednik skupine M23 Badege je bio odgovoran za teške zločine, među ostalim za napade na djecu i žene tijekom oružanih sukoba. Nakon svibnja 2012. skupina Raia Mutomboki je, pod zapovjedništvom skupine M23, ubila stotine civila u nizu koordiniranih napada. Badege je u kolovozu 2012. vodio zajedničke napade u kojima su nasumice ubijani civili. Te su napade zajednički organizirali Badege i pukovnik Makoma Semivumbi Jacques. Bivši borci skupine M23 tvrde da su vođe skupine M23 po hitnom postupku pogubili desetine djece koja su pokušala pobjeći nakon što su regrutirana u skupinu M23 kao djeca-vojnici.

Prema izvješću organizacije Human Rights Watch (HRW) od 11. rujna 2012. osamnaestogodišnjak iz Ruande koji je pobjegao nakon što je u Ruandi prisilno regrutiran izjavio je HRW-u da je svjedočio pogubljenju šesnaestogodišnjeg dječaka iz svoje postrojbe skupine M23 koji je pokušao pobjeći u lipnju. Borci skupine M23 uhvatili su dječaka i nasmrt ga pretukli pred ostalim regrutima. Zapovjednik skupine M23 koji je naredio njegovo ubojstvo potom je, da bi obrazložio pogubljenje drugim regrutima, navodno rekao: „Htio nas je napustiti”. U izvješću se također navodi da su svjedoci tvrdili kako je najmanje 33 novih regruta i ostalih boraca skupine M23 po hitnom postupku pogubljeno nakon što su pokušali pobjeći. Neki su bili zavezani i ustrijeljeni pred ostalim regrutima kao primjer kazne koju bi mogli dobiti. Mladi regrut ispričao je HRW-u: „Kada smo bili sa skupinom M23, rekli su da [imamo izbor] hoćemo li ostati s njima ili umrijeti. Mnogi su pokušali pobjeći. Neki su pronađeni što je značilo njihovu trenutačnu smrt.”

Badege je u ožujku 2013. pobjegao u Ruandu te je početkom 2016. još živio ondje.

2.    Frank Kakolele BWAMBALE

(također poznat kao: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) AIGLE BLANC)

Položaj: general FARDC-a.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Adresa: Kinshasa, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Ostali informacije: napustio je CNDP u siječnju 2008. Od lipnja 2011. boravi u Kinshasi. Kakolele je od 2010. umiješan u aktivnosti, navodno u ime programa vlade DR Konga Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), uključujući sudjelovanje u misiji STAREC-a u Gomi i Beniju u ožujku 2011. Tijela vlasti DR Konga uhitila su ga u prosincu 2013. u Beniju u pokrajini Sjeverni Kivu zbog navodnog sprečavanja procesa razoružanja, demobilizacije i reintegracije (DDR). Na neko vrijeme napustio je DR Kongo i živio u Keniji, a zatim ga je kongoanska vlada pozvala da im pomogne u pogledu situacije na području Benija. Uhićen je u listopadu 2015. na području Mombase zbog navodne potpore skupini Mai Mai, ali protiv njega nije podignuta optužnica te je od lipnja 2016. živio u Kinshasi. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Frank Kakolele Bwambale bio je vođa skupine RCD-ML-a te je imao utjecaj nad politikama i zapovjedne i nadzorne ovlasti nad djelovanjem RCD-ML-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), odgovoran za trgovinu oružjem, čime se krši embargo na oružje. Napustio je CNDP u siječnju 2008. Kakolele je od 2010. umiješan u aktivnosti, navodno u ime programa kongoanske vlade Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés (STAREC), uključujući sudjelovanje u misiji STAREC-a u Gomi i Beniju u ožujku 2011.

Napustio je DR Kongo i neko vrijeme živio u Keniji, a zatim ga je kongoanska vlada pozvala da im pomogne u pogledu situacije na području Benija. Uhićen je u listopadu 2015. u blizini Mombase zbog navodne potpore skupini Mai Mai, ali protiv njega nije podignuta optužnica. Od lipnja 2016. Kakolele je živio u Kinshasi.

3.    Gaston IYAMUREMYE

(također poznat kao: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Položaj: a) privremeni predsjednik FDLR-a, b) prvi potpredsjednik FDLR-FOCA-e, c) general bojnik FDLR-FOCA-e.

Adresa: pokrajina Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Datum rođenja: 1948.

Mjesto rođenja: a) okrug Musanze, Sjeverna pokrajina, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. prosinca 2010.

Ostale informacije: Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Gaston Iyamuremye prvi je potpredsjednik i privremeni predsjednik FDLR-a. Ima i čin generala bojnika u oružanom krilu FDRL-a zvanom FOCA. Iyamuremye se od lipnja 2016. nalazi u pokrajini Sjeverni Kivu Demokratske Republike Konga.

4.    Innocent KAINA

(također poznat kao: a) Colonel Innocent KAINA, b): India Queen)

Položaj: bivši zamjenik zapovjednika skupine M23.

Adresa: Uganda (od početka 2016.).

Datum rođenja: studeni 1973.

Mjesto rođenja: Bunagana, područje Rutshurua, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 30. studenoga 2012.

Ostale informacije: postao je zamjenikom zapovjednika M23 nakon bijega frakcije Bosca Tagande u Ruandu u ožujku 2013. Pobjegao u Ugandu u studenome 2013. U Ugandi od početka 2016. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Innocent Kaina bio je zapovjednik sektora u skupini Mouvement du 23 Mars (M23), a zatim i zamjenik zapovjednika te skupine. Počinio je teška kršenja međunarodnog prava i ljudskih prava i bio je odgovoran za njih. U srpnju 2007. garnizonski vojni sud u Kinshasi proglasio je Kainu odgovornim za zločine protiv čovječnosti počinjene u okrugu Ituri od svibnja 2003. do prosinca 2005. Pušten je 2009. u sklopu mirovnog sporazuma između vlade Konga i CNDP-a. U sklopu FARDC-a 2009. proglašen je krivim za pogubljenja, otmice i sakaćenja na području Masisija. Kao zapovjednik na nalog generala Tagande započeo je pobunu bivšeg CNDP-a na području Rutshurua u travnju 2012. Pobrinuo se da pobunjenici sigurno napuste Masisi. Između svibnja i kolovoza 2012. nadzirao je regrutiranje i obuku više od 150-ero djece za pobunu skupine M23 i pucao iz vatrenog oružja na dječake koji su pokušali pobjeći. U srpnju 2012. putovao je u Berundu i Degho u svrhu aktivnosti mobilizacije i regrutiranja za skupinu M23. Kaina je u studenome 2013. pobjegao u Ugandu te je početkom 2016. još bio ondje.

5.    Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(također poznat kao: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: U prosincu 2004. dodijeljen mu je čin generala FARDC-a. Od lipnja 2011. pritvoren je u zatvoru Makala u Kinshasi. Visoki vojni sud u Kinshasi 25. ožujka 2011. započeo je suđenje Kakwavuu za ratne zločine. Vojni sud DR Konga u studenome 2014. osudio ga je na deset godina zatvora za silovanje, ubojstvo i mučenje. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Bivši predsjednik UCD-a/FAPC-a. FAPC nadzire nezakonite pogranične postaje između Ugande i DR Konga – ključne tranzitne pravce za protok oružja. Kao predsjednik FAPC-a utjecao je na politike i zapovijedao i nadzirao djelovanje snaga FAPC-a koje su bile umiješane u nezakonitu trgovinu oružjem te, posljedično, u kršenja embarga na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za regrutiranje i iskorištavanje djece u Ituriju 2002. Jedan je od peterice viših dužnosnika FARDC-a koji su optuženi za teška kaznena djela seksualnog nasilja i na čije je predmete Vijeće sigurnosti upozorilo vladu tijekom posjeta 2009. U prosincu 2004. dodijeljen mu je čin generala FARDC-a. Od lipnja 2011. pritvoren je u zatvoru Makala u Kinshasi. Visoki vojni sud u Kinshasi 25. ožujka 2011. započeo je suđenje Kakwavuu za ratne zločine.

6.    Germain KATANGA

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum rođenja: 28. travnja 1978.

Mjesto rođenja: Mambasa, pokrajina Ituri, Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Demokratska Republika Kongo (u zatvoru).

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: u prosincu 2004. imenovan je generalom FARDC-a. Vlada DR Konga predala ga je Međunarodnom kaznenom sudu 18. listopada 2007. Međunarodni kazneni sud prvotno ga je osudio 23. svibnja 2014. na 12 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, dok mu je Prizivno vijeće Međunarodnoga kaznenog suda smanjilo kaznu i utvrdilo da bi Katanga kaznu trebao izdržavati do 18. siječnja 2016. Iako je tijekom suđenja bio pritvoren u Nizozemskoj, Katanga je premješten u zatvor u DR Kongu u prosincu 2015. te je optužen za druge zločine koje je prethodno počinio u Ituriju. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Germain Katanga bio je zapovjednik FRPI-ja. Bio je umiješan u prijenose oružja, čime se kršio embargo na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za regrutiranje i iskorištavanje djece u Ituriju od 2002. do 2003. U prosincu 2004. imenovan je generalom FARDC-a. Vlada DR Konga predala ga je Međunarodnom kaznenom sudu 18. listopada 2007. Međunarodni kazneni sud prvotno ga je osudio 23. svibnja 2014. na 12 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, dok mu je Prizivno vijeće Međunarodnoga kaznenog suda smanjilo kaznu i utvrdilo da bi kaznu trebao izdržavati do 18. siječnja 2016. Iako je tijekom suđenja bio pritvoren u Nizozemskoj, Katanga je premješten u zatvor u DR Kongu u prosincu 2015. te je optužen za zločine koje je prethodno počinio u Ituriju.

▼M35

7.    Thomas LUBANGA

Mjesto rođenja: Ituri, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Demokratska Republika Kongo

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: uhićen u Kinshasi u ožujku 2005. zbog umiješanosti UPC/L-a u povrede i kršenja ljudskih prava. Premješten je na Međunarodni kazneni sud 17. ožujka 2006. Međunarodni kazneni sud proglasio ga je krivim u ožujku 2012. i osudio na 14 godina zatvora. Suci Prizivnog vijeća Međunarodnog kaznenog suda 1. prosinca 2014. potvrdili su Lubanginu presudu i kaznu. Premješten je u zatvor u DR Kongu 19. prosinca 2015. kako bi izdržavao zatvorsku kaznu. Pušten je na slobodu 15. ožujka 2020. nakon što je odslužio kaznu MKS-a. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama INTERPOLA i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Thomas Lubanga bio je predsjednik UPC/L-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješane u trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe bio je odgovoran za regrutiranje i iskorištavanje djece u Ituriju od 2002. do 2003. Uhićen je u Kinshasi u ožujku 2005. zbog umiješanosti UPC/L-a u zlouporabe i kršenja ljudskih prava te su ga vlasti DR Konga premjestile na Međunarodni kazneni sud 17. ožujka 2006. Međunarodni kazneni sud proglasio ga je krivim u ožujku 2012. i osudio na 14 godina zatvora. Suci Prizivnog vijeća Međunarodnog kaznenog suda 1. prosinca 2014. potvrdili su presudu i kaznu. Premješten je u zatvor u DR Kongu 19. prosinca 2015. kako bi izdržavao zatvorsku kaznu.

▼M23

8.    Sultani MAKENGA

(također poznat kao: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Datum rođenja: 25. prosinca 1973.

Mjesto rođenja: Rutshuru, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 12. studenoga 2012.

Ostale informacije: Vojni vođa skupine Mouvement du 23 Mars (M23) koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu. U Ugandi od kraja 2014. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Sultani Makenga vojni je vođa skupine Mouvement du 23 Mars (M23) koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo). Kao vođa skupine M23 (također poznate kao Congolese Revolutionary Army), Sultani Makenga počinio je i odgovoran je za ozbiljna kršenja međunarodnog prava, među ostalim one usmjerene protiv žena i djece tijekom oružanih sukoba, uključujući ubijanja i sakaćenja, seksualno nasilje, otmice i prisilno raseljavanje. Također je odgovoran za kršenja međunarodnog prava djelovanjem skupine M23 u vezi s regrutiranjem ili iskorištavanjem djece u oružanom sukobu u DR Kongu. Pod zapovjedništvom Sultanija Makenge skupina M23 izvršila je brojna zvjerstva nad civilnim stanovništvom DR Konga. Prema svjedočanstvima i izvješćima militanti pod zapovjedništvom Sultanija Makenge na cijelom području Rutshurua počinili su silovanja žena i djece od koje su neka imala samo osam godina, kao dio politike učvršćivanja kontrole na području Rutshurua. Pod Makenginim zapovjedništvom skupina M23 provodila je opsežne kampanje prisilnog regrutiranja djece u DR Kongu i u regiji, kao i ubijanja, sakaćenja i ozljeđivanja mnogobrojne djece. Veliki broj prisilno regrutirane djece bio je mlađi od 15 godina. Također postoje izvješća o Makengi kao primatelju oružja i povezanog materijala čime se krše mjere koje je DR Kongo poduzela kako bi provela embargo na oružje, uključujući nacionalne odluke o uvozu i posjedovanju oružja i povezanog materijala. Makenga je kao vođa skupine M23 među ostalim počinio teška kršenja međunarodnog prava i zvjerstva protiv civilnog stanovništva u DR Kongu, a zbog njegovih djela pogoršali su se nesigurnost, raseljavanje i sukob u regiji. Vojni vođa skupine Mouvement du 23 Mars (M23) koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu.

9.    Khawa Panga MANDRO

(također poznat kao: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) „Chief Kahwa”, h) „Kawa”)

Datum rođenja: 20. kolovoza 1973.

Mjesto rođenja: Bunia, Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Uganda (od svibnja 2016.).

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: završio je u zatvoru u mjestu Buniji u travnju 2005. zbog sabotaže mirovnog procesa iz Iturija. Kongoanske vlasti uhitile su ga u listopadu 2005., oslobođen je optužbi na prizivnom sudu u Kisanganiju te je potom poslan pravosudnim tijelima u Kinshasi pod novim optužbama za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, ubojstvo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i uporabu sile. Vojni sud DR Konga u Kisanganiju proglasio ga je u kolovozu 2014. krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te ga osudio na devet godina zatvora i naredio mu da žrtvama isplati otprilike 85 000 dolara. Odslužio je kaznu te boravi u Ugandi od svibnja 2016. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Khawa Panga Mandro bio je bivši predsjednik PUSIC-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješan u nezakonito trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za regrutiranje i iskorištavanje djece od 2001. do 2002. Završio je u zatvoru u mjestu Bunia u travnju 2005. zbog sabotaže mirovnog procesa iz Iturija. Kongoanske vlasti uhitile su ga u listopadu 2005., oslobođen je optužbi na prizivnom sudu u Kisanganiju te je potom poslan pravosudnim tijelima u Kinshasi pod novim optužbama za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine, ubojstvo, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i uporabu sile. Vojni sud DR Konga u Kisanganiju proglasio ga je u kolovozu 2014. krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti te ga osudio na devet godina zatvora i naredio mu da žrtvama isplati otprilike 85 000 dolara. Odslužio je kaznu te je boravio u Ugandi od svibnja 2016.

10.    Callixte MBARUSHIMANA

Položaj: izvršni tajnik FDLR-a.

Datum rođenja: 24. srpnja 1963.

Mjesto rođenja: Ndusu/Ruhengeri, Sjeverna pokrajina, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 3. ožujka 2009.

Ostale informacije: uhićen u Parizu 3. listopada 2010. na temelju naloga Međunarodnoga kaznenog suda zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koje su postrojbe FDLR-a počinile u Kivuu 2009. Premješten je u Haag 25. siječnja 2011. te ga je Međunarodni kazneni sud oslobodio krajem 2011. Izabran za izvršnog tajnika FDLR-a 29. studenoga 2014. na petogodišnji mandat. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Callixte Mbarushimana bio je izvršni tajnik FDLR-a i potpredsjednik visokog vojnog zapovjedništva FDLR-a do uhićenja. Kao politički/vojni vođa strane oružane skupine koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu sprečavao je razoružanje i dobrovoljnu repatrijaciju te preseljenje boraca, prema stavku 4. točki (b) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Uhićen je u Parizu 3. listopada 2010. na temelju naloga Međunarodnoga kaznenog suda zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koje su postrojbe FDLR-a počinile u Kivuu 2009. Premješten je u Haag 25. siječnja 2011., no oslobođen je krajem 2011. Ponovno je izabran za izvršnog tajnika FDLR-a 29. studenoga 2014., na petogodišnji mandat.

11.    Iruta Douglas MPAMO

(također poznat kao: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Adresa: Gisenyi, Ruanda (od lipnja 2011.).

Datum rođenja: a) 28. prosinca 1965., b) 29. prosinca 1965.

Mjesto rođenja: a) Bashali, Masisi, Demokratska Republika Kongo, b) Goma, Demokratska Republika Kongo, c) Uvira, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Zanimanje nepoznato od kada su se srušila dva zrakoplova društva Great Lakes Business Company (GLBC). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Vlasnik/upravitelj društava Compagnie Aérienne des Grands Lacs i Great Lakes Business Company, čiji su zrakoplovi pružali potporu oružanim skupinama i paravojnim postrojbama iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003). Također odgovoran za prikrivanje informacija o letovima i teretu kako bi se po svemu sudeći omogućilo kršenje embarga na oružje. Zanimanje nepoznato od kada su se srušila dva zrakoplova društva Great Lakes Business Company (GLBC).

▼M22

12.   Sylvestre MUDACUMURA

(također poznat kao: a) Mupenzi Bernard, b) general bojnik Mupenzi, c) general Mudacumura, d) Pharaoh, e) Radja)

Položaj: a) zapovjednik FDLR-FOCA-e, b) general pukovnik FDLR-FOCA-e

Datum rođenja: 1954.

Mjesto rođenja: Cellule Ferege, sektor Gatumba, općina Kibilira, prefektura Gisenyi, Ruanda

Adresa: pokrajina Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Državljanstvo: ruandsko.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostali podaci: Međunarodni kazneni sud izdao je 12. srpnja 2012. uhidbeni nalog za Mudacumuru zbog devet točaka optužnice za ratne zločine, uključujući napade na civile, ubojstvo, sakaćenje, okrutno postupanje, silovanje, mučenje, uništavanje imovine, pljačku i nepoštovanje dostojanstva osobe, koji su navodno počinjeni 2009. i 2010. u DR Kongu.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Sylvestre Mudacumura zapovjednik je FOCA-e, oružanog krila FDLR-a, ima politički utjecaj i zadržao je zapovjedne i nadzorne ovlasti nad djelovanjem snaga FDLR-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješane u trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. Mudacumura (ili njegovo osoblje) bio je u telefonskom kontaktu s vođom FDLR-a Murwanashyakom u Njemačkoj, među ostalim u vrijeme masakra u Busurungiju u svibnju 2009. te s vojnim zapovjednikom bojnikom Guillaumeom tijekom operacija Umoja Wetu i Kimia II 2009. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za 27 slučajeva u kojima su postrojbe pod njegovim zapovjedništvom regrutirale i iskorištavale djecu u Sjevernom Kivuu od 2002. do 2007. Sredinom 2016. Mudacumura je još bio opći zapovjednik oružanog krila FDLR-a, imao čin generala pukovnika te se nalazio u pokrajini Sjeverni Kivu u Demokratskoj Republici Kongu.

▼M23

13.    Leodomir MUGARAGU

(također poznat kao: (a) Manzi Leon, (b) Leo Manzi)

Adresa: sjedište FDLR-a u šumi Kikoma pokraj Bogoyia, Walikale, Sjeverni Kivu, DR Kongo (od lipnja 2011.).

Datum rođenja: a) 1954., b) 1953.

Mjesto rođenja: (a) Kigali, Ruanda (b) Rushashi, Sjeverna pokrajina, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. prosinca 2010.

Ostale informacije: Načelnik stožera FDLR-FOCA-e zadužen za upravu. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Prema javno dostupnim izvorima i službenim izvješćima, Leodomir Mugaragu načelnik je stožera oružanog krila FDLR-a Forces Combattantes Abucunguzi / Oružane snage za oslobođenje Ruande (FOCA). Prema službenim izvješćima Mugaragu je viši planer vojnih operacija FDLR-a u istočnom dijelu DR Konga. Načelnik stožera FDLR-FOCA-e zadužen za upravu.

14.    Leopold MUJYAMBERE

(također poznat kao: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Položaj: a) načelnik stožera FDLR-FOCA-e, b) privremeni zamjenik zapovjednika FDLR-FOCA-e.

Adresa: Kinshasa, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Datum rođenja: a) 17. ožujka 1962., b) otprilike 1966.

Mjesto rođenja: Kigali, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 3. ožujka 2009.

Ostale informacije: postao vršitelj dužnosti zamjenika zapovjednika FDLR-FOCA-e 2014. Kongoanske sigurnosne službe uhvatile su ga u Gomi u DR Kongu početkom svibnja 2016. te je premješten u Kinshasu. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Leopold Mujyambere bio je zapovjednik druge divizije FOCA-e, oružanog ogranka FDLR-a. Kao vojni vođa strane oružane skupine koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu sprečavao je razoružanje i dobrovoljni povratak te preseljenje boraca, kršeći tako stavak 4. točku (b) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Iz dokaza koje je prikupila Skupina stručnjaka Odbora za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za DR Kongo, koji se detaljno navode u njezinu izvješću od 13. veljače 2008., proizlazi da su djevojčice koje su oslobođene iz FDLR-FOCA-e prije toga bile otete i seksualno zlostavljane. FDLR-FOCA, koji su prije regrutirali dječake srednje ili starije adolescentne dobi, od sredine 2007. prisilno regrutiraju mlade u dobi od deset godina i starije. Najmlađe koriste kao pratnju, dok stariju djecu razmještaju kao vojnike na bojišnicu, kršeći tako stavak 4. točke (d) i (e) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008).

U lipnju 2011. bio je zapovjednik operativnog sektora FOCA-e u Južnom Kivuu koji se tada nazivao „Amazon”. Kasnije je unaprijeđen u načelnika stožera FOCA-e te potom 2014. u vršitelja dužnosti zamjenika zapovjednika. Kongoanske sigurnosne službe uhvatile su ga u Gomi u DR Kongu početkom svibnja 2016. te je premješten u Kinshasu.

15.    Jamil MUKULU

(također poznat kao: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)

Položaj: a) vođa Savezničkih demokratskih snaga (ADF), b) zapovjednik Savezničkih demokratskih snaga.

Adresa: navodno u zatvoru u Ugandi (od rujna 2016.)

Datum rođenja: a) 1965., b) 1. siječnja 1964.

Mjesto rođenja: selo Ntoke, podokrug Ntenjeru, okrug Kayunga, Uganda.

Državljanstvo: Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 12. listopada 2011.

Ostale informacije: uhićen u travnju 2015. u Tanzaniji i izručen Ugandi u srpnju 2015. Od rujna 2016. Mukulu se navodno nalazi u policijskoj zatvorskoj ćeliji i čeka suđenje za ratne zločine i teška kršenja Ženevske konvencije u skladu s ugandskim pravom. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Prema javnim izvorima i službenim izvješćima, među ostalim izvješćima Skupine stručnjaka Odbora za sankcije UN-a za DR Kongo, Jamil Mukulu vojni je vođa ADF-a, strane oružane skupine koja djeluje u DR Kongu, te ometa razoružanje, repatrijaciju i dobrovoljno preseljenje boraca ADF-a kako je predviđeno stavkom 4. točkom (b) Rezolucije 1857 (2008). Skupina stručnjaka Odbora za sankcije UN-a za DR Kongo izvijestila je da je Jamil Mukulu pružio materijalnu potporu i potporu u ljudstvu ADF-u kao oružanoj skupini koja djeluje na području DR Konga. Prema različitim izvorima, među ostalim izvješćima Skupine stručnjaka Odbora za sankcije UN-a za DR Kongo, Jamil Mukulu ima osigurano financiranje, vršio je utjecaj na politike ADF-a i preuzeo izravne odgovornosti u zapovijedanju snagama ADF-a i kontroli nad njima, posebno u nadzoru utvrđenih veza s međunarodnim terorističkim mrežama.

▼M32

16.    Ignace MURWANASHYAKA

(također poznat kao: Dr. Ignace)

Titula: dr.

Položaj: predsjednik FDLR-a

Adresa: Njemačka (u zatvoru)

Datum rođenja: 14. svibnja 1963.

Mjesto rođenja: a) Butera, Ruanda, (b) Ngoma, Butare, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Umro je u zatvoru u Njemačkoj 16. travnja 2019. Uhićen od strane njemačkih vlasti 17. studenoga 2009. te je na njemačkom sudu 28. rujna 2015. osuđen za vođenje strane terorističke skupine i pomaganje u ratnim zločinima. Dobio je kaznu od 13 godina te se od lipnja 2016. nalazi u zatvoru u Njemačkoj. Ponovno je izabran za predsjednika FDLR-a 29. studenoga 2014. na petogodišnji mandat. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Ignace Murwanashyaka predsjednik je FDLR-a, ima politički utjecaj na snage FDLR-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješane u trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. Bio je u telefonskoj komunikaciji s vojnim zapovjednicima FDLR-a na terenu (među ostalim tijekom masakra u Busurungiju u svibnju 2009.); davao je vojne naloge visokom zapovjedništvu; bio je uključen u koordiniranje prijenosa oružja i streljiva postrojbama FDLR-a i prijenos specifičnih uputa za upotrebu; te je upravljao velikim svotama novca prikupljenim nezakonitom prodajom prirodnih resursa u područjima pod nadzorom FDLR-a. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe kao predsjednik i vojni zapovjednik FDLR-a snosio je zapovjednu odgovornost za regrutiranje i iskorištavanje djece od strane FDLR-a u istočnom Kongu. Njemačke vlasti uhitile su ga 17. studenoga 2009. te je na njemačkom sudu 28. rujna 2015. osuđen za vođenje strane terorističke skupine i pomaganje u ratnim zločinima. Dobio je kaznu od 13 godina te se od lipnja 2016. nalazi u zatvoru u Njemačkoj. Ponovno je izabran za predsjednika FDLR-a 29. studenoga 2014. na petogodišnji mandat.

▼M23

17.    Straton MUSONI

(također poznat kao: IO Musoni)

Položaj: bivši potpredsjednik FDLR-a.

Datum rođenja: a) 6. travnja 1961., b) 4. lipnja 1961.

Mjesto rođenja: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: njemačke vlasti uhitile su ga 17. studenoga 2009., na njemačkom sudu 28. rujna 2015. osuđen je za vođenje strane terorističke skupine te je dobio kaznu od osam godina. Musoni je pušten iz zatvora odmah nakon suđenja, nakon što je odslužio pet godina kazne. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Straton Musoni bio je potpredsjednik FDLR-a, strane oružane skupine koja djeluje u DR Kongu. Sprečavao je razoružanje i dobrovoljnu repatrijaciju ili preseljenje boraca koji pripadaju tim skupinama, kršeći tako Rezoluciju 1649 (2005). Njemačke vlasti uhitile su ga 17. studenoga 2009., na njemačkom sudu 28. rujna 2015. osuđen je za vođenje strane terorističke skupine te je dobio kaznu od osam godina. Pušten je iz zatvora odmah nakon suđenja s obzirom na to da je dotad odslužio pet godina kazne.

18.    Jules MUTEBUTSI

(također poznat kao: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Datum rođenja: 1964.

Mjesto rođenja: Minembwe, Južni Kivu, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: bivši FARDC-ov zamjenik regionalnog vojnog zapovjednika desetog vojnog okruga, u travnju 2004. otpušten zbog nediscipline. U prosincu 2007. uhitile su ga ruandske vlasti pri pokušaju prelaska granice i ulaska u DR Kongo. Prema izvješćima umro je u Kigaliju 9. svibnja 2014. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Jules Mutebutsi udružio se s ostalim odmetničkim elementima bivšeg RCD-G-a kako bi u svibnju 2004. silom zauzeo grad Bukavu. Bio je umiješan u prijem oružja izvan struktura FARDC-a i u opskrbu oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), čime se krši embargo na oružje. Bio je FARDC-ov zamjenik regionalnog vojnog zapovjednika desetog vojnog okruga do travnja 2004. kada je otpušten zbog nediscipline. U prosincu 2007. uhitile su ga ruandske vlasti pri pokušaju prelaska granice i ulaska u DR Kongo. Prema izvješćima umro je u Kigaliju 9. svibnja 2014.

19.    Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(također poznat kao: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titula: vojni vođa skupine Mouvement du 23 Mars (skupina M23).

Položaj: brigadni general.

Adresa: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Datum rođenja: a) 1. travnja 1978., b) 1978.

Mjesto rođenja: a) Bibwe, DR Kongo, b) Lusamambo, područje Lubero, DR Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Nacionalni identifikacijski br.: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 30. studenoga 2012.

Ostale informacije: Ušao u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. Od kraja 2014. stanuje u kampu Ngoma u Ruandi. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

U travnju 2012. Ngaruye je zapovijedao pobunom bivše skupine CNDP, poznate kao Mouvement du 23 Mars (skupina M23), po nalogu generala Ntagande. Trenutačno je treći po činu vojni zapovjednik u skupini M23. Stručna skupina o DR Kongu prethodno ga je predložila za uvrštavanje na popis 2008. i 2009. Odgovoran je za teška kršenja ljudskih prava i međunarodnog prava koja je i počinio. Za skupinu M23 regrutirao je i osposobio stotine djece između 2008. i 2009. i zatim krajem 2010. Počinio je ubijanja, sakaćenja i otmice, često usmjerena na žene. Odgovoran je za pogubljenja i mučenje dezertera u skupini M23. Godine 2009. unutar FARDC-a dao je naredbe da se ubiju svi muškarci u selu Shalio u Walikaleu. Također je pružao oružje, streljivo i plaće u Masisiju i Walikali pod izravnim zapovijedima Ntagande. Godine 2010. vodio je prisilno iseljavanje i izvlaštenje stanovništva u području Lukopfu. Također je u velikoj mjeri uključen u kriminalne mreže unutar FARDC-a koje stječu zaradu iz trgovine mineralima, što je dovelo do napetosti i nasilja s pukovnikom Innocentom Zimurindom 2011. godine. Ušao u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. preko Gasizija/Rubavua.

20.    Mathieu, Chui NGUDJOLO

(također poznat kao: a) Cui Ngudjolo)

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Demokratska Republika Kongo.

Datum rođenja: 8. listopada 1970.

Mjesto rođenja: Bunia, pokrajina Ituri, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: MONUC ga je uhitio u Buniji u listopadu 2003. Vlada DR Konga predala ga je Međunarodnom kaznenom sudu 7. veljače 2008. Međunarodni kazneni sud oslobodio ga je svih optužbi u prosincu 2012., a Prizivno vijeće potvrdilo je presudu 27. veljače 2015. Ngudjolo je podnio zahtjev za azil u Nizozemskoj, ali je odbijen. Deportiran je u DR Kongo 11. svibnja 2015. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Mathieu Chui Ngudjolo bio je načelnik stožera i bivši načelnik stožera FRPI-a s utjecajem na politiku i uz održavanje zapovjedne i nadzorne ovlasti nad djelovanjem snaga FRPI-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), odgovornih za trgovinu oružjem, čime se krši embargo na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe, odgovoran je za regrutiranje i iskorištavanje djece mlađe od 15 godina u Ituriju 2006. MONUC ga je u listopadu 2003. uhitio u Buniji. Vlada DR Konga ga je potom 7. veljače 2008. premjestila na Međunarodni kazneni sud. Međunarodni kazneni sud oslobodio ga je svih optužbi u prosincu 2012., a Prizivno vijeće potvrdilo je presudu 27. veljače 2015. Ngudjolo je podnio zahtjev za azil u Nizozemskoj, ali je odbijen. Deportiran je u DR Kongo 11. svibnja 2015.

21.    Floribert Ngabu NJABU

(također poznat kao: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Državljanstvo: DR Kongo, broj putovnice: OB 0243318.

Datum rođenja: 23. svibnja 1971.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Nalazi se u kućnom pritvoru u Kinshasi od ožujka 2005. zbog FNI-jeve umiješanosti u kršenja ljudskih prava. Premješten u Haag 27. ožujka 2011. kako bi svjedočio na suđenjima koja se pred Međunarodnim kaznenim sudom vode protiv Germaina Katange i Mathieua Ngudjoloa. Podnio je zahtjev za azil u Nizozemskoj u svibnju 2011. Nizozemski je sud u listopadu 2012. odbio njegov zahtjev za azil. U srpnju 2014. deportiran je iz Nizozemske u DR Kongo, gdje je stavljen u pritvor. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Predsjednik FNI-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješan u nezakonito trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. Nalazi se u kućnom pritvoru u Kinshasi od ožujka 2005. zbog FNI-jeve umiješanosti u kršenja ljudskih prava. Premješten u Haag 27. ožujka 2011. kako bi svjedočio na suđenjima koja se pred Međunarodnim kaznenim sudom vode protiv Germaina Katange i Mathieua Ngudjoloa. Podnio je zahtjev za azil u Nizozemskoj u svibnju 2011. Nizozemski je sud u listopadu 2012. odbio njegov zahtjev za azil; predmet je trenutačno u žalbenom postupku.

22.    Laurent NKUNDA

(također poznat kao: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Datum rođenja: a) 6. veljače 1967., b) 2. veljače 1967.

Mjesto rođenja: Minembwe, Južni Kivu, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Bivši general RCD-G-a. Osnivač Nacionalnog kongresa za narodnu obranu, 2006.; visoki časnik, Zbor za kongoansku demokraciju – Goma (RCD-G), 1998. – 2006.; časnik Domoljubnog fronta Ruande (RPF), 1992. – 1998. Ruandske vlasti uhitile su Laurenta Nkundu u Ruandi u siječnju 2009. te je zamijenjen na mjestu zapovjednika CNDP-a. Od tada je u kućnom pritvoru u Kigaliju u Ruandi. Ruanda je odbila zahtjev vlade DR Konga za izručenje Nkunde zbog zločina koji su počinjeni u istočnom dijelu DR Konga. Ruandski sud u Gisenyiju je 2010. odbacio Nkundinu žalbu zbog nezakonitog pritvaranja, presudivši da bi predmet trebalo uputiti na razmatranje vojnom sudu. Nkundini odvjetnici podnijeli su žalbu pred Ruandskim vojnim sudom. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Udružio se s ostalim odmetničkim frakcijama bivšeg RCD-G-a kako bi u svibnju 2004. silom zauzeo grad Bukavu. Dobiva oružje izvan FARDC-a, čime se krši embargo na oružje. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za 264 slučajeva u kojima su postrojbe pod njegovim zapovjedništvom regrutirale i iskorištavale djecu u Sjevernom Kivuu od 2002. do 2009. Bivši general RCD-G-a. Osnivač Nacionalnog kongresa za narodnu obranu, 2006.; visoki časnik, Zbor za kongoansku demokraciju – Goma (RCD-G), 1998. – 2006.; časnik Domoljubnog fronta Ruande (RPF), 1992. – 1998. Ruandske vlasti uhitile su Laurenta Nkundu u Ruandi u siječnju 2009. te je zamijenjen na mjestu zapovjednika CNDP-a. Od tada je u kućnom pritvoru u Kigaliju u Ruandi. Ruanda je odbila zahtjev vlade DR Konga za izručenje Nkunde zbog zločina koji su počinjeni u istočnom dijelu DR Konga. Ruandski sud u Gisenyiju je 2010. odbacio Nkundinu žalbu zbog nezakonitog pritvaranja, presudivši da bi predmet trebalo uputiti na odlučivanje vojnom sudu. Nkundini odvjetnici pokrenuli su postupak pred Ruandskim vojnim sudom. Zadržao je određeni utjecaj nad nekim elementima CNDP-a.

23.    Felicien NSANZUBUKIRE

(također poznat kao: Fred Irakeza)

Položaj: a) zapovjednik podsektora FDLR-FOCA-e, b) pukovnik FDLR-FOCA-e.

Adresa: pokrajina Južni Kivu, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Datum rođenja: 1967.

Mjesto rođenja: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. prosinca 2010.

Ostale informacije: Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Felicien Nsanzubukire nadzirao je i koordinirao nezakonitu trgovinu streljivom i oružjem najmanje od studenoga 2008. do travnja 2009. iz Ujedinjene Republike Tanzanije, preko jezera Tanganjika do jedinica FDLR-a stacioniranih u područjima Uvira i Fizi u Južnom Kivuu. Od siječnja 2016. Nsanzubukire je bio zapovjednik podsektora FDLR-FOCA-e u pokrajini Južni Kivu te je imao čin pukovnika.

24.    Pacifique NTAWUNGUKA

(također poznat kao: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Položaj: a) zapovjednik sektora FDLR-FOCA „SONOKI”., b) brigadni general FDLR-FOCA-e.

Adresa: područje Rutshuru, Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo (od lipnja 2016.).

Datum rođenja: a) 1. siječnja 1964., b) otprilike 1964.

Mjesto rođenja: Gaseke, pokrajina Gisenyi, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 3. ožujka 2009.

Ostale informacije: Vojno osposobljavanje stekao je u Egiptu. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Pacifique Ntawunguka bio je zapovjednik prve divizije FOCA-e (oružanog krila FDLR-a). Kao vojni vođa strane oružane skupine koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu sprečavao je razoružanje i dobrovoljni povratak te preseljenje boraca, kršeći tako stavak 4. točku (b) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Iz dokaza koje je prikupila Skupina stručnjaka Odbora za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za DR Kongo, koji se detaljno navode u njezinu izvješću od 13. veljače 2008., proizlazi da su djevojčice koje su oslobođene iz FDLR-FOCA-e prije toga bile otete i seksualno zlostavljane. FDLR-FOCA, koji su prije regrutirali dječake srednje ili starije adolescentne dobi, od sredine 2007. prisilno regrutiraju mlade u dobi od 10 godina i starije. Najmlađe koriste kao pratnju, dok stariju djecu razmještaju kao vojnike na bojišnicu, kršeći tako stavak 4. točke (d) i (e) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Vojno osposobljavanje stekao je u Egiptu.

Od sredine 2016. Ntawunguka bio je zapovjednik sektora „SONOKI” FDLR-FOCA-e u pokrajini Sjeverni Kivu.

25.    James NYAKUNI

Državljanstvo: Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Trgovinsko partnerstvo s Jérômeom Kakwavuom, posebno u krijumčarenju preko granice između DR Konga i Ugande, što uključuje i sumnju u krijumčarenje oružja i vojne opreme u nepregledanim kamionima. Kršenje embarga na oružje i osiguranje opskrbe oružanim skupinama i paravojnim postrojbama iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), uključujući financijsku potporu koja im omogućuje vojno djelovanje.

26.    Stanislas NZEYIMANA

(također poznat kao: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Položaj: Bivši zamjenik zapovjednika FDLR-FOCA-e.

Datum rođenja: a) 1. siječnja 1966., b) 28. kolovoza 1966., c) otprilike 1967.

Mjesto rođenja: Mugusa, Butare, Ruanda.

Državljanstvo: Ruanda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 3. ožujka 2009.

Ostale informacije: nestao u Tanzaniji početkom 2013. Njegovo je boravište od lipnja 2016. nepoznato. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Stanislas Nzeyimana bio je zamjenik zapovjednika FOCA-e (oružanog ogranka FDLR-a). Kao vojni vođa strane oružane skupine koja djeluje u Demokratskoj Republici Kongu sprečavao je razoružanje i dobrovoljni povratak te preseljenje boraca, kršeći tako stavak 4. točku (b) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Iz dokaza koje je prikupila Skupina stručnjaka Odbora za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za DR Kongo, koji se detaljno navode u njezinu izvješću od 13. veljače 2008., proizlazi da su djevojčice koje su oslobođene iz FDLR-FOCA-e prije toga bile otete i seksualno zlostavljane. FDLR-FOCA, koji su prije regrutirali dječake srednje ili starije adolescentne dobi, od sredine 2007. prisilno regrutiraju mlade u dobi od 10 godina i starije. Najmlađe koriste kao pratnju, dok stariju djecu razmještaju kao vojnike na bojišnicu, kršeći tako stavak 4. točke (d) i (e) Rezolucije Vijeća sigurnosti 1857 (2008). Početkom 2013. Nzeyimana je nestao u Tanzaniji, a njegovo je boravište od lipnja 2016. nepoznato.

27.    Dieudonné OZIA MAZIO

(također poznat kao: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari)

Datum rođenja: 6. lipnja 1949.

Mjesto rođenja: Ariwara, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Vjeruje se da je Dieudonné Ozia Mazio preminuo 23. rujna 2008. u Ariwari dok je bio predsjednik Fédération des entreprises congolaises (FEC) za područje Aru. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Financijske prijevare s Jeromeom Kakwavuom i FAPC-om i krijumčarenje preko granice DR Konga i Ugande, omogućujući da se potrepštine i gotov novac stave na raspolaganje Kakwavuu i njegovim vojnicima. Kršenje embarga na oružje, uključujući pružanjem pomoći oružanim skupinama i paravojnim postrojbama iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003). Vjeruje se da je Dieudonné Ozia Mazio preminuo 23. rujna 2008. u Ariwari dok je bio predsjednik Fédération des entreprises congolaises (FEC) za područje Aru.

28.    Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(također poznat kao: Jean-Marie Rugerero)

Položaj: predsjednik skupine M23.

Adresa: Rubavu/Mudende, Ruanda.

Datum rođenja: a) otprilike 1960., b) 9. rujna 1966.

Mjesto rođenja: Bukavu, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 31. prosinca 2012.

Ostale informacije: Ušao u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. Od 2016. boravi u Ruandi. Sudjelovao u osnivanju nove kongoanske političke stranke u lipnju 2016., Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

U dokumentu od 9. srpnja 2012. koji je potpisao vođa skupine M23 Sultani Makenga, Runiga je imenovan koordinatorom političkog krila skupine M23. Prema tom dokumentu, Runiga je imenovan kako bi se osigurala prepoznatljivost ciljeva skupine M23 u javnosti. Runigu je također nazivan „predsjednikom” skupine M23 u prilozima koji se objavljuju na internetskoj stranici te skupine. Njegovu vodeću ulogu potvrdilo je izvješće Skupine stručnjaka iz studenoga 2012. u kojem se Runigu naziva vođom skupine M23.

Prema završnom izvješću skupine stručnjaka od 15. studenoga 2012. Runiga je predvodio izaslanstvo koje je 29. srpnja 2012. otputovalo u Kampalu, u Ugandi, i koje je prije očekivanih pregovora na Međunarodnoj konferenciji Velikih jezera finaliziralo program skupine M23 koji sadrži 21 točku. Prema navodima iz članka BBC-a od 23. studenoga 2012., skupina M23 osnovana je kada su bivši pripadnici CNDP-a uključeni u FARDC počeli prosvjedovati protiv loših uvjeta i plaća te nepotpune provedbe mirovnog dogovora od 23. ožujka 2009. između CNDP-a i DR Konga slijedom kojeg je CNDP uključen u FARDC. Prema izvješću IPIS-a iz studenoga 2012., skupina M23 sudjelovala je u aktivnim vojnim operacijama za preuzimanje nadzora nad područjem u istočnom dijelu DR Konga. Skupine M23 i FARDC vodile su 24. i 25. srpnja 2012. borbe radi stjecanja nadzora nad nekoliko gradova i sela u istočnom dijelu DR Konga; skupina M23 napala je FARDC u Rumangabu 26. srpnja 2012.; skupina M23 istjerala je FARDC iz Kibumbe 17. studenoga 2012.; skupina M23 preuzela je nadzor nad Gomom 20. studenoga 2012. Prema izvješću skupine stručnjaka iz studenoga 2012., nekoliko bivših boraca skupine M23 tvrdi da su vođe skupine M23 po hitnom postupku pogubili desetine djece koja su pokušala pobjeći nakon što su regrutirana u skupinu M23 kao djeca-vojnici. Prema izvješću organizacije Human Rights Watch (HRW) od 11. rujna 2012. osamnaestogodišnjak iz Ruande koji je pobjegao nakon što je u Ruandi prisilno regrutiran izjavio je HRW-u da je svjedočio pogubljenju 16-godišnjeg dječaka iz svoje postrojbe skupine M23 koji je pokušao pobjeći u lipnju. Borci skupine M23 uhvatili su dječaka i nasmrt ga pretukli pred ostalim regrutima. Zapovjednik skupine M23 koji je naredio njegovo ubojstvo potom je da bi obrazložio pogubljenje drugim regrutima navodno rekao: „Htio nas je napustiti”. U izvješću se također navodi da su svjedoci tvrdili kako je najmanje 33 novih regruta i ostalih boraca skupine M23 po hitnom postupku pogubljeno nakon što su pokušali pobjeći. Neki su zavezani i ustrijeljeni pred ostalim regrutima kao primjer kazne koju bi mogli dobiti. Mladi regrut ispričao je HRW-u: „Kada smo bili sa skupinom M23, rekli su da [imamo izbor] hoćemo li ostati s njima ili umrijeti. Mnogi su pokušali pobjeći. Neki su pronađeni što je značilo njihovu trenutačnu smrt.”

Runiga je ušao u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. preko Gasizija/Rubavua. Od sredine 2016. boravio je u Ruandi. U lipnju 2016. sudjelovao u osnivanju nove kongoanske političke stranke Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

▼M33

29.    Ntabo Ntaberi SHEKA

Položaj: glavni zapovjednik, obrana Konga Ndumo, skupina Mayi Mayi Sheka.

Datum rođenja: 4. travnja 1976.

Mjesto rođenja: Walikale, područje Walikalele, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Goma, Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo (u zatvoru).

Datum uvrštenja na popis UN-a: 28. studenoga 2011.

Ostale informacije: Predao se MONUSCO-u 26. srpnja 2017. i otada se nalazi u pritvoru kongoanskih vlasti. Suđenje za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i sudjelovanje u pobunjeničkom pokretu koje se pred Vojnim sudom u Gomi vodi protiv njega započelo je u studenome 2018. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Ntabo Ntaberi Sheka, glavni zapovjednik političkog ogranka skupine Mayi Mayi Sheka, politički je vođa kongoanske oružane skupine koja sprečava razoružanje, demobilizaciju ili reintegraciju boraca. Skupina Mayi Mayi Sheka paravojna je skupina stacionirana u Kongu koja djeluje iz baza na području Walikale u istočnom dijelu Demokratske Republike Konga. Skupina Mayi Mayi Sheka izvela je napade na rudnike u istočnom dijelu Demokratske Republike Konga, uključujući preuzimanje rudnika Bisiye i iznuđivanje od lokalnog stanovništva. Ntabo Ntaberi Sheka također je počinio teške povrede međunarodnog prava, uključujući djela usmjerena protiv djece. Ntabo Ntaberi Sheka planirao je i naredio niz napada na području Walikale od 30. srpnja do 2. kolovoza 2010. kako bi kaznio lokalno stanovništvo optuženo za suradnju s kongoanskim vladinim snagama. Tijekom tih napada djeca su silovana i otimana, podvrgnuta prisilnom radu i okrutnom, neljudskom ili ponižavajućem postupanju. Paravojna skupina Mayi Mayi Sheka također prisilno regrutira dječake te u svojim redovima drži djecu koju je regrutirala.

30.    Bosco TAGANDA

(također poznat kao: (a) Bosco Ntaganda, (b) Bosco Ntagenda, (c) General Taganda, (d) Lydia (dok je bio član APR-a), (e) Terminator, (f) Tango Romeo (oznaka za pozive), (g) Romeo (oznaka za pozive), (h) Major)

Adresa: Haag, Nizozemska (od lipnja 2016.).

Datum rođenja: između 1973. i 1974.

Mjesto rođenja: Bigogwe, Ruanda.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Adresa: Haag, Nizozemska.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Rođen u Ruandi, kao dijete preselio se u Nyamitabu, područje Masisi, Sjeverni Kivu. Nakon mirovnih sporazuma iz Iturija predsjedničkim dekretom od 11. prosinca 2004. imenovan brigadnim generalom FARDC-a. Bivši načelnik stožera CNDP-a, a nakon uhićenja Laurenta Nkunde u siječnju 2009. postao je vojni zapovjednik CNDP-a. Od siječnja 2009. de facto zamjenik zapovjednika uzastopnih operacija protiv FDLR-a „Umoja Wetu”, „Kimia II” i „Amani Leo” u Sjevernom i Južnom Kivuu. Ušao u Ruandu u ožujku 2013. i dobrovoljno se predao dužnosnicima Međunarodnog kaznenog suda u Kigaliju 22. ožujka. Prebačen u Međunarodni kazneni sud u Haagu u Nizozemskoj. Međunarodni kazneni sud 9. lipnja 2014. potvrdio je protiv njega 13 optužbi za ratne zločine i pet optužbi za zločine protiv čovječnosti. Suđenje je započelo u rujnu 2015. Međunarodni kazneni sud 8. srpnja 2019. proglasio ga je krivim za 18 ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Ituriju 2002. i 2003. Osuđen je 7. studenoga 2019. na ukupno 30 godina zatvora. Podnio je žalbu i na osudu i na kaznu. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Bosco Taganda bio je UPC/L-ov vojni zapovjednik s političkim utjecajem koji je imao zapovjedne nadzorne ovlasti nad djelovanjem UPC/L-a, jedne od oružanih skupina i paravojnih postrojbi iz stavka 20. Rezolucije 1493 (2003), umiješan u nezakonito trgovanje oružjem, čime se krši embargo na oružje. U prosincu 2004. imenovan je generalom FARDC-a, ali je odbio prihvatiti to promaknuće te je time ostao izvan FARDC-a. Prema navodima Ureda posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe odgovoran je za regrutiranje i iskorištavanje djece u Ituriju 2002. i 2003. te snosi izravnu i/ili zapovjednu odgovornost za 155 slučajeva regrutiranja i iskorištavanja djece u Sjevernom Kivuu od 2002. do 2009. Kao načelnik stožera CNDP-a snosi izravnu i zapovjednu odgovornost za masakr u Kiwanji u studenome 2008.

Rođen u Ruandi, kao dijete preselio se u Nyamitabu u području Masisi u pokrajini Sjeverni Kivu. U lipnju 2011. boravio je u Gomi i bio vlasnik velikih poljoprivrednih gospodarstava na području Ngungu u području Masisi u pokrajini Sjeverni Kivu. Nakon mirovnih sporazuma iz Iturija, predsjedničkim dekretom od 11. prosinca 2004. imenovan je brigadnim generalom FARDC-a. Bio je načelnik stožera CNDP-a, a nakon uhićenja Laurenta Nkunde u siječnju 2009. postao je vojni zapovjednik CNDP-a. Od siječnja 2009. bio je de facto zamjenik zapovjednika uzastopnih operacija protiv FDLR-a „Umoja Wetu”, „Kimia II” i „Amani Leo” u pokrajinama Sjevernog i Južnog Kivua. Ušao u Ruandu u ožujku 2013., dobrovoljno se predao dužnosnicima Međunarodnog kaznenog suda u Kigaliju 22. ožujka. te je potom premješten u Međunarodni kazneni sud u Haagu u Nizozemskoj. Međunarodni kazneni sud 9. lipnja 2014. potvrdio je protiv njega 13 optužbi za ratne zločine i pet optužbi za zločine protiv čovječnosti. Suđenje je započelo u rujnu 2015.

▼M23

31.    Innocent ZIMURINDA

(također poznat kao: Zimulinda)

Položaj: skupina M23, zapovjednik brigade, čin: pukovnik, b) pukovnik u FARDC-u.

Adresa: Rubavu, Mudende.

Datum rođenja: a) 1. rujna 1972., b) otprilike 1975., c) 16. ožujka 1972.

Mjesto rođenja: a) Ngungu, područje Masisi, Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo, b) Masisi, Demokratska Republika Kongo.

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. prosinca 2010.

Ostale informacije: Integriran u FARDC 2009. kao potpukovnik, zapovjednik brigade u operaciji FARDC Kimia II, sa sjedištem u području Ngungu. U srpnju 2009. Zimurinda je unaprijeđen u pukovnika i postao je zapovjednik sektora FARDC-a u Ngunguu, a zatim u Kitchangi u operacijama FARDC Kimia II i Amani Leo. Iako Zimurinda nije bio naveden u Ukazu predsjednika DR Konga od 31. prosinca 2010. kojim su imenovani visoki časnici FARDC-a, Zimurinda je de facto zadržao svoju zapovjednu funkciju nad 22. sektorom FARDC-a u Kitchangi i nosi novi čin i uniformu FARDC-a. U prosincu 2010. na temelju javno dostupnih izvješća otkriveno je regrutiranje koje su provodili elementi pod zapovjedništvom Zimurinde. Ušao u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. Od kraja 2014. boravi u kampu Ngoma u Ruandi. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Prema više izvora, potpukovnik Innocent Zimurinda, u svojstvu jednog od zapovjednika 231. brigade FARDC-a, dao je naredbe koje su dovele do pokolja više od 100 ruandskih izbjeglica, većinom žena i djece, tijekom vojne operacije u području Shalio u travnju 2009. Skupina stručnjaka Odbora za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za DR Kongo izvijestila je da postoje izravni svjedoci da je potpukovnik Innocent Zimurinda odbio osloboditi troje djece iz svog zapovjedništva u Kaleheu 29. kolovoza 2009. Prema informacijama iz više izvora, potpukovnik Innocent Zimurinda je prije pridruživanja CNDP-a FARDC-u sudjelovao u operaciji CNDP-a u studenome 2008. koja je dovela do masakra 89 civila, uključujući žene i djecu, u regiji Kiwanja.

U ožujku 2010. 51 skupina za borbu za ljudska prava koje su radile u istočnom dijelu DR Konga tvrdile su da je Zimurinda odgovoran za mnogobrojna kršenja ljudskih prava, među ostalim ubojstva brojnih civila, uključujući žena i djece, između veljače 2007. i kolovoza 2007. Potpukovnik Innocent Zimurinda u istoj je pritužbi optužen da snosi odgovornost za silovanja velikog broja žena i djevojčica. Prema izjavi posebnog predstavnika glavnog tajnika za djecu i oružane sukobe od 21. svibnja 2010., Innocent Zimurinda umiješan je u proizvoljna pogubljenja djece-vojnika, između ostalog i tijekom operacije Kimia II. Prema istoj izjavi, uskratio je pristup Misiji UN-a u DR Kongu (MONUC) kako bi pregledali ima li maloljetnika među vojnicima. Prema navodima skupine stručnjaka Odbora za sankcije Vijeća sigurnosti UN-a za DR Kongo, potpukovnik Zimurinda snosi izravnu i zapovjednu odgovornost za regrutiranje djece i za zadržavanje djece u jedinicama kojima zapovijeda. Integriran u FARDC 2009. kao potpukovnik, zapovjednik brigade u operaciji FARDC Kimia II, sa sjedištem u području Ngungu. U srpnju 2009. Zimurinda je unaprijeđen u pukovnika i postao je zapovjednik sektora FARDC-a u Ngunguu, a zatim u Kitchangi u operacijama FARDC Kimia II i Amani Leo. Iako Zimurinda nije bio naveden u Ukazu predsjednika DR Konga od 31. prosinca 2010. kojim su imenovani visoki časnici FARDC-a, Zimurinda je de facto zadržao svoju zapovjednu funkciju nad 22. sektorom FARDC-a u Kitchangi i nosi novi čin i uniformu FARDC-a. I dalje je vjeran Boscu Ntagandi. U prosincu 2010. na temelju javno dostupnih izvješća otkriveno je regrutiranje koje su provodili elementi pod zapovjedništvom Zimurinde. Ušao je u Republiku Ruandu 16. ožujka 2013. preko Gasizi/Rubavu.

▼M26

32.   Muhindo Akili Mundos (također poznat kao: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos)

Položaj: a) general oružanih snaga DR Konga (FARDC), zapovjednik 31. brigade; b) brigadni general FARDC-a

Datum rođenja: 10. studenoga 1972.

Mjesto rođenja: Demokratska Republika Kongo

Državljanstvo: Demokratska Republika Kongo

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. veljače 2018.

Ostale informacije: Muhindo Akili Mundos je general FARDC-a, zapovjednik 31. brigade. Imenovan je zapovjednikom operativnog sektora FARDC-a na područjima Benija i Lubera, uključujući operaciju Sukola I. protiv Saveznih demokratskih snaga (ADF) u rujnu 2014. Bio je na tom položaju do lipnja 2015. Također je prijetnja miru, stabilnosti i sigurnosti DR Konga u okviru stavka 7. točke (e) RVSUN-a 2293.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Razlog uvrštenja na popis:

Muhindo Akili Mundos uvršten je na popis 1. veljače 2018. u skladu s kriterijima navedenima u stavku 7. točki (e) rezolucije 2293 (2016) koji su ponovno potvrđeni u rezoluciji 2360 (2017).

Dodatne informacije:

Muhindo Akili Mundos bio je kongoanski vojni zapovjednik odgovoran za vojne operacije protiv ADF-a tijekom operacije Sukola I. od kolovoza 2014. do lipnja 2015. Jedinica FARDC-a pod Mundosovim zapovjedništvom nije intervenirala radi sprečavanja kršenja ljudskih prava od strane ADF-a, uključujući napade na civile. Mundos je novačio i opremao bivše borce iz lokalnih oružanih skupina da sudjeluju u izvansudskim pogubljenjima i masakrima koje je počinio ADF.

Dok je bio zapovjednik FARDC-ove operacije Sukola I., Mundos je zapovijedao i pružao podršku frakciji ADF-ove podskupine poznate pod nazivom ADF-Mwalika. Pod Mundosovim zapovjedništvom skupina ADF-Mwalika počinila je napade protiv civila. Borci FARDC-a pod Mundosovim zapovjedništvom pružali su dodatnu podršku ADF-Mwaliki tijekom tih operacija.

33.   Guidon Shimiray Mwissa

Datum rođenja: 13. ožujka 1980.

Mjesto rođenja: Kigoma, Walikale, Demokratska Republika Kongo

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. veljače 2018.

Ostale informacije: Završio srednju školu humanités sociales u Mpofiju; pridružio se oružanoj skupini pod zapovjedništvom Shea Kasikile u dobi od 16 godina; integrirao FARDC s Kasikilom, postao S3 njegova bataljuna; ranjen 2007., nakon toga se pridružio skupini Mai Mai Simba pod tadašnjim zapovjednikom „Mandoom”; sudjelovao u stvaranju NDC-a 2008. i postao zamjenik zapovjednika zadužen za brigadu Aigle Lemabé. Također je prijetnja miru, stabilnosti i sigurnosti DR Konga u okviru stavka 7. točke (g) RVSUN-a 2293.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Razlog uvrštenja na popis:

Guidon Shimiray Mwissa uvršten je na popis 1. veljače 2018. u skladu s kriterijima navedenima u stavku 7. točki (g) rezolucije 2293 (2016) koji su ponovno potvrđeni u rezoluciji 2360 (2017).

Dodatne informacije:

„General” Guidon Shimiray Mwissa napustio je skupinu Nduma defense du Congo (NDC) i 2014. osnovao vlastitu skupinu, NDC-R.

NDC-R, pod vodstvom Guidona Shimiraya Mwisse, regrutira djecu vojnike i koristi se njima u oružanim sukobima. NDC-R također je optužen za kršenja ljudskih prava u istočnim provincijama i nametanje nezakonitih poreza u područjima s rudnicima zlata te upotrebu tih prihoda za kupnju oružja, čime se krši embargo na oružje protiv DR Konga.

34.   Lucien Nzambamwita (također poznat kao: André Kalume)

Datum rođenja: 1966.

Mjesto rođenja: Cellule Nyagitabire, sektor Ruvune, općina Kinyami, prefektura Byumba, Ruanda

Državljanstvo: Ruanda

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. veljače 2018.

Ostale informacije: Prijetnja je miru, stabilnosti i sigurnosti DR Konga u okviru stavka 7. točke (j) RVSUN-a 2293.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Razlog uvrštenja na popis:

Lucien Nzambamwita uvršten je na popis 1. veljače 2018. u skladu s kriterijima navedenima u stavku 7. točki (j) rezolucije 2293 (2016) koji su ponovno potvrđeni u rezoluciji 2360 (2017).

Dodatne informacije:

Lucien Nzambamwita (također poznat kao André Kalume) vojni je vođa skupine Force Democratique de Liberation du Rwanda (FDLR) koja djeluje u DR Kongu, a koja narušava mir, sigurnost i stabilnost DR Konga i odgovorna je za kršenja ljudskih prava, među ostalim napadanje i ubijanje civila. Skupinu FDLR Odbor je sankcionirao u skladu s RVSUN-om 1533 31. prosinca 2012.

35.   Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Položaj: Vođa pobunjenika u Katangi

Datum rođenja: 1974.

Mjesto rođenja: područje Manono, provincija Katanga (sada provincija Tanganyika)

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. veljače 2018.

Ostale informacije: Gédéon Kyungu pripada etničkoj skupini Balubakat. Nakon završetka osnovne škole u Likasiju i srednje škole u Manonou stekao je diplomu iz pedagogije. U 1999. pridružio se pokretu Maï Maï, a od 2003. zapovijeda jednom od najaktivnijih skupina u provinciji Katanga. Posjetio je postrojbe UN-a za očuvanje mira 2006. radi integracije putem postupka razoružanja, demobilizacije i reintegracije. Pobjegao je iz zatvora 2011. i predao se u listopadu 2016. Prijetnja je miru, stabilnosti i sigurnosti DR Konga u okviru stavka 7. točke (e) RVSUN-a 2293.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Razlog uvrštenja na popis:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga uvršten je na popis 1. veljače 2018. u skladu s kriterijima navedenima u stavku 7. točki (e) rezolucije 2293 (2016) koji su ponovno potvrđeni u rezoluciji 2360 (2017).

Dodatne informacije:

Kao vođa paravojne skupine Bakata Katanga (također poznata kao Kata Katanga) od 2011. do 2014. Gédéon Kyungu Mutanga bio je uključen u teška kršenja ljudskih prava kao što su ubojstva i napadi na civile, osobito u ruralnim zonama provincije Katanga. Kao vođa oružane skupine Bakata Katanga, koja je odgovorna za teška kršenja ljudskih prava i ratne zločine, uključujući napade na civile, na jugoistoku DR Konga, Gédéon Kyungu Mutanga prijetnja je miru, stabilnosti i sigurnosti DR Konga.

▼M31

36.   Seka BALUKU (nepotvrđena alternativna imena: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde)

Položaj: glavni vođa Savezničkih demokratskih snaga (ADF)

Datum rođenja: oko 1977.

Državljanstvo: Uganda

Adresa: posljednja poznata lokacija je kamp Kajuju Medina II., područje Beni, Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo

Datum uvrštenja na popis UN-a: 6. veljače 2020.

Druge informacije: Kao dugogodišnji član ADF-a Baluku je bio zamjenik zapovjednika i osnivača ADF-a Jamila Mukulua sve dok od njega nije preuzeo dužnost nakon vojne operacije FARDC Sukola I. 2014.

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Razlog uvrštenja na popis:

Seka Baluku uvršten je na popis 6. veljače 2020. na temelju stavka 7. Rezolucije 2293 (2016) zbog sudjelovanja u radnjama kojima se podrivaju mir, stabilnost i sigurnost DR Konga ili pružanja potpore takvim radnjama.

Dodatne informacije:

Glavni vođa ADF-a. Kako je istaknuto u nekoliko izvješća stručne skupine o DR Kongu (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku počinio je, planirao i/ili usmjerio opetovane napade, ubijanje i sakaćenje, silovanje i drugo seksualno nasilje, otmicu civila, uključujući djecu, kao i napade na zdravstvene ustanove, posebno u Mamoveu, u području Beni, 12. i 24. veljače 2019., kao i stalno regrutiranje te iskorištavanje djece tijekom napada i prisilni rad u području Beni u DR Kongu najmanje od 2015.

▼M23

(b) 

Popis subjekata iz članka 3. stavka 1.

▼M33

1.    ADF (SAVEZNIČKE DEMOKRATSKE SNAGE)

(također poznato kao: (a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l’Ouganda; (b) ADF/NALU; (c) NALU)

Adresa: pokrajina Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 30. lipnja 2014.

Ostali podaci: Osnivač i vođa ADF-a Jamil Mukulu uhićen je u Dar es Salaamu, u Tanzaniji u travnju 2015. Nakon toga izručen je u Kampalu, u Ugandi, u srpnju 2015. Od lipnja 2016. Mukulu je navodno u policijskom pritvoru i čeka suđenje. Seka Baluku preuzeo je funkciju generalnog vođe ADF-a nakon Jamila Mukulua. Kako je istaknuto u nekoliko izvješća stručne skupine UN-a o DR Kongu (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), ADF je i pod vodstvom Seke Balukua nastavio s opetovanim usmjerenim napadima, ubijanjem i sakaćenjem, silovanjem i drugim seksualnim nasiljem, otmicama civila, među ostalim djece, kao i napadima na zdravstvene ustanove, posebno u Mamoveu, u području Beni, 12. i 24. veljače 2019., te u Mantumbiju, u području Beni, 5. prosinca 2019. i 30. siječnja 2020., kao i sa stalnim regrutiranjem te iskorištavanjem djece tijekom napada te za prisilni rad u području Beni u DR Kongu barem od 2015. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Savezničke demokratske snage (ADF) osnovane su 1995. i nalaze se u planinskom graničnom području između DR Konga i Ugande. Prema završnom izvješću skupine stručnjaka Ujedinjenih naroda za Demokratsku Republiku Kongo iz 2013., prema navodima ugandskih dužnosnika i izvorima iz UN-a ADF je u 2013. raspolagao snagama koje se procjenjuju na 1 200 do 1 500 naoružanih boraca raspoređenih na sjeveroistočnom dijelu područja Beni u pokrajini Sjeverni Kivu, blizu granice s Ugandom. Prema istim izvorima procjenjuje se da ADF ukupno broji između 1 600 i 2 500 članova, što uključuje žene i djecu. Zbog ofenzivnih vojnih operacija kongoanskih oružanih snaga (FARDC) i stabilizacijske misije Organizacije ujedinjenih naroda u DR Kongu (MONUSCO) koje su izvršene 2013. i 2014., ADF je svoje borce rasporedio po brojnim manjim bazama, a žene i djecu premjestio u područja zapadno od Benija te duž granice između Iturija i sjevernog Kivua. Vojni zapovjednik ADF-a je Hood Lukwago, a vrhovni je vođa Jamil Mukulu na kojeg se već primjenjuju sankcije.

ADF ozbiljno krši međunarodno pravo i RVSUN 2078 (2012), među ostalim i na način podrobno naveden u nastavku.

ADF regrutira i upotrebljava djecu vojnike, kršeći primjenjivo međunarodno pravo (RVSUN, stavak 4. točka (d)).

U završnom izvješću skupine stručnjaka za 2013. navodi se da je skupina razgovarala s tri bivša borca ADF-a koji su pobjegli 2013. i koji su opisali kako pripadnici ADF-a zaduženi za regrutiranje u Ugandi mame ljude u DR Kongo lažno im obećavajući zaposlenje (u slučaju odraslih osoba) i besplatno obrazovanje (u slučaju djece) da bi ih potom prisilili da se pridruže ADF-u. Jednako tako, prema izvješću skupine stručnjaka, bivši borci ADF-a rekli su stručnjacima da se skupine ADF-a za osposobljavanje obično sastoje od odraslih muškaraca i dječaka; dva dječaka koja su 2013. pobjegla iz ADF-a rekla su stručnjacima da su prošla vojno osposobljavanje ADF-a. Izvješće skupine stručnjaka također uključuje opis osposobljavanja ADF-a pod vodstvom osobe koja je „prije bila dijete vojnik ADF-a.”.

Prema završnom izvješću skupine stručnjaka iz 2012., među regrutima ADF-a nalaze se djeca, što je razvidno iz slučaja osobe zadužene za regrutiranje u ADF-u koju su, zajedno sa šest mladića, uhvatile ugandske vlasti u Kaseseu dok su u srpnju 2012. putovali u DR Kongo.

Pojedinačni primjer regrutiranja i iskorištavanja djece koje provodi ADF razvidan je iz pisma koje je bivša ravnateljica organizacije Human Rights Watch zadužena za Afriku, Georgette Gagnon, 6. siječnja 2009. uputila bivšem ugandskom ministru pravosuđa Kiddhuu Makubuyuu, a u kojem stoji da je 2000. godine ADF oteo dječaka po imenu Bushobozi Irumba, kojemu je tada bilo devet godina. Od njega se zahtijevalo da borcima ADF-a pruža prijevoz i druge usluge.

Osim toga, „The Africa Report” navodi tvrdnje prema kojima ADF navodno regrutira djecu u dobi od samo deset godina kako bi služila kao vojnici te navodi izjavu glasnogovornika Obrambenih snaga ugandskog naroda (UPDF) prema kojoj je UPDF spasio tridesetero djece iz kampa za osposobljavanje na otoku Buvuma na jezeru Victoria.

ADF je također u više navrata kršio međunarodna ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo nad ženama i djecom, što je uključivalo ubijanje, sakaćenje i seksualno nasilje (RVSUN stavak 4. točka (e)).

Prema završnom izvješću skupine stručnjaka za 2013., ADF je u 2013. napao brojna sela, zbog čega je više od 66 000 ljudi izbjeglo u Ugandu. Zbog tih napada na velikom području nema stanovnika te ga ADF otada nadzire putem otmica ili ubojstava onih koji su se vratili u svoja sela. ADF je između srpnja i rujna 2013. odrubljivanjem glave ubio najmanje petoro ljudi u području Kamangoa, nekoliko drugih osoba je strijeljao, a oteo ih je na desetke. Takvim se postupcima provodio teror nad lokalnim stanovništvom, a ljude odvraćalo od povratka kućama.

U okviru globalne horizontalne napomene, koja predstavlja mehanizam za praćenje i izvješćivanje o teškim povredama djece u oružanim sukobima, i koja je upućena Radnoj skupini Vijeća sigurnosti o djeci i oružanim sukobima (CAAC), navedeno je da je tijekom izvještajnog razdoblja od listopada do prosinca 2013. ADF bio odgovoran za 14 od ukupno 18 dokumentiranih dječjih žrtava, uključujući žrtve u incidentu od 11. prosinca 2013. u području Beni, Sjeverni Kivu, kada je ADF napao selo Musuku ubivši pritom 23 ljudi, među kojima jedanaestoro djece (tri djevojčice i osam dječaka) u dobi od dva mjeseca do sedamnaest godina. Svim su žrtvama nanesene teške ozljede mačetama, a među njima su bila i dva djeteta koja su preživjela napad.

U izvješću glavnog tajnika iz ožujka 2014. o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima „Savez demokratskih snaga – Nacionalna vojska za oslobođenje Ugande” navodi se na popisu „Stranâ za koje se vjeruje da su počinile ili su odgovorne za silovanja odnosno za druge oblike seksualnog nasilja u oružanim sukobima.”

ADF je također sudjelovao u napadima na pripadnike mirovnih snaga MONUSCO-a (RVSUN, stavak 4. točka i.).

Naposljetku, stabilizacijska misija organizacije Ujedinjenih Naroda u Demokratskoj Republici Kongu (MONUSCO) izvijestila je da je ADF izveo najmanje dva napada na pripadnike mirovnih snaga MONUSCO-a. Prvi napad izveden je 14. srpnja 2013. na ophodnju MONUSCO-a na cesti između Mbaua i Kamanga. Ovaj je napad podrobno opisan u završnom izvješću skupine stručnjaka iz 2013. Drugi napad izveden je 3. ožujka 2014. U napadu granatama na vozilo MONUSCO-a deset kilometara od zračne luke Mavivi u Beniju ozlijeđeno je pet pripadnika mirovnih snaga.

Osnivač i vođa ADF-a Jamil Mukulu uhićen je u Dar es Salaamu, u Tanzaniji, u travnju 2015. Nakon toga izručen je u Kampalu, u Ugandi, u srpnju 2015. Od lipnja 2016. Mukulu je u policijskom pritvoru i čeka suđenje.

▼M23

2.    BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresa: Bukavu, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: Zračni prijevoznik u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Butembu. Od prosinca 2008. BAL više nema dozvolu za obavljanje aktivnosti zračnog prometa u DR Kongu. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Kisoni Kambale (preminuo je 5. srpnja 2007. te je izbrisan s popisa 24. travnja 2008.) svoje je poduzeće za zračni prijevoz rabio za prijevoz FNI-jevog zlata, potrepština i oružja između Mongbwalua i Butemba. To predstavlja „pružanje pomoći” nezakonitim oružanim skupinama, čime se krši embargo na oružje iz rezolucija 1493 (2003) i 1596 (2005). Zračni prijevoznik u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Butembu. Od prosinca 2008. BAL više nema dozvolu za obavljanje aktivnosti zračnog prometa u DR Kongu.

3.    COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresa: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Demokratska Republika Kongo, b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: Od prosinca 2008. GLBC više nema ni jedan zrakoplov u funkciji, premda je nekoliko zrakoplova nastavilo letjeti 2008. unatoč sankcijama UN-a. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

CAGL i GLBC trgovačka su društva u vlasništvu Douglasa MPAMOA, osobe koja već podliježe sankcijama na temelju Rezolucije 1596 (2005). CAGL i GLBC upotrebljavani su za prijevoz oružja i streljiva, čime se kršio embargo na oružje iz rezolucija 1493 (2003) i 1596 (2005). Od prosinca 2008. GLBC više nema ni jedan zrakoplov u funkciji, premda je nekoliko zrakoplova nastavilo letjeti 2008. unatoč sankcijama UN-a.

4.    CONGOMET TRADING HOUSE

Adresa: Butembo, Sjeverni Kivu.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: Više ne postoji kao društvo za trgovinu zlatom u gradu Butembu, Sjeverni Kivu. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Društvo Congomet Trading House (prethodno uvršteno na popis kao Congocom) bilo je u vlasništvu Kisonija Kambalea (preminuo je 5. srpnja 2007. te je izbrisan s popisa 24. travnja 2008.). Kambale je preuzeo gotovo svu proizvodnju zlata u okrugu Mongbwalu koji je nadzirao FNI. FNI je ostvarivao znatne prihode iz poreza uvedenih na tu proizvodnju. To predstavlja „pružanje pomoći” nezakonitim oružanim skupinama, čime se krši embargo na oružje iz rezolucija 1493 (2003) i 1596 (2005). Više ne postoji kao društvo za trgovinu zlatom u gradu Butembu, Sjeverni Kivu.

5.    FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR)

(također poznato kao: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresa: a) Sjeverni Kivu, Demokratska Republika Kongo, b) Južni Kivu, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 31. prosinca 2012.

Ostale informacije: E-pošta: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

FDLR je jedna od najvećih stranih oružanih skupina koje djeluju na području DR Konga. Skupina je osnovana 2000. te ozbiljno krši međunarodno pravo radnjama usmjerenim protiv djece i žena u oružanom sukobu, među ostalim ubijanjem i sakaćenjem, seksualnim nasiljem i prisilnim raseljavanjem. Prema izvješću organizacije Amnesty International iz 2010., snage FDLR-a bile su odgovorne za ubojstva 96 civila u Busurungiju, područje Walikali. Neke od žrtava žive su spaljene u svojim kućama. Prema istom izvoru, medicinski centar u okviru jedne nevladine organizacije u lipnju 2010. prijavio je oko šezdeset slučajeva silovanja djevojčica i žena mjesečno koja su u južnom dijelu područja Lubero, Sjeverni Kivu, počinili pripadnici oružanih skupina, među kojima je i FDLR. Prema izvješću organizacije Human Rights Watch (HRW) od 20. prosinca 2010. postoje dokumentirani dokazi o tome da FDLR aktivno regrutira djecu. Organizacija HRW identificirala je najmanje 83 kongoanske djece mlađe od 18 godina, među kojom je nekima tek 14 godina, koje je FDLR prisilno regrutirao. Organizacija HRW je u siječnju 2012. izvijestila da su borci FDLR-a napali brojna sela u području Masisija pri čemu su ubili šest civila, silovali dvije žene i oteli najmanje 48 osoba.

Prema izvješću organizacije HRW iz lipnja 2012., borci FDLR-a napali su u svibnju 2012. civile u Kamanangi i Lumenjeu, u pokrajini Južni Kivu, kao i u Chambuchi, u području Walikale, te sela u području Ufumandu u području Masisi u pokrajini Sjeverni Kivu. U tim su napadima borci FDLR-a mačetama i noževima do smrti sasjekli desetke civila, među kojima su bila i brojna djeca. Prema izvješću skupine stručnjaka iz lipnja 2012., snage FDLR-a su između 31. prosinca 2011. i 4. siječnja 2012. napale nekoliko sela u Južnom Kivuu. Istraga Ujedinjenih naroda potvrdila je da su ubijene najmanje 33 osobe, među kojima je devetero djece i šest žena koji su živi spaljeni, ubijeni odrubljivanjem glave ili ustrijeljeni tijekom napada. Osim toga, silovane su jedna žena i jedna djevojčica. U izvješću skupine stručnjaka iz lipnja 2012. također je navedeno da je istraga Ujedinjenih naroda potvrdila da su snage FDLR-a u Južnom Kivuu u svibnju 2012. izvršile masakr najmanje 14 civila, među kojima je bilo pet žena i petero djece. Prema izvješću skupine stručnjaka iz studenoga 2012. UN je dokumentirao najmanje 106 slučajeva seksualnog nasilja koje su počinili pripadnici FDLR-a između prosinca 2011. i rujna 2012. U izvješću skupine stručnjaka iz studenoga 2012. napominje se da su, prema istrazi UN-a, pripadnici FDLR-a u Kalinganyi, u području Kabare, u noći 10. ožujka 2012. silovali sedam žena, među kojima je bila i jedna maloljetnica. Pripadnici FDLR-a ponovno su napali to selo 10. travnja 2012. te su po drugi put silovali tri žene. U ►C1  izvješću skupine stručnjaka iz studenoga 2012. također je navedeno 11 ubojstava koja su 6. travnja 2012. počinili pripadnici FDLR-a u Bushibwambombu, Kalehe, kao i umiješanost snaga FDLR-a u ubojstva još 19 osoba u području Masisi u svibnju, među kojima je bilo pet maloljetnika i šest žena. ◄

6.    SKUPINA M23

(također poznata kao: Mouvement du 23 mars).

Datum uvrštenja na popis UN-a: 31. prosinca 2012.

Ostali podaci: Adresa e-pošte: mouvementdu23mars1@gmail.com Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Skupina Mouvement du 23 Mars (skupina M23) oružana je skupina koja djeluje u DR Kongu i koja prima oružje i povezani materijal, uključujući savjete, osposobljavanje i pomoć povezanu s vojnim aktivnostima. U nekoliko svjedočanstava očevidaca navodi se da skupina M23, osim opće materijalne potpore za borbene operacije, prima opće vojne potrepštine od ruandskih obrambenih snaga (RDF) u obliku materijalne potpore za borbene operacije. Skupina M23 sudjelovala je u provođenju teških kršenja međunarodnog prava radnjama usmjerenim protiv djece i žena u oružanom sukobu u DR Kongu, među ostalim ubijanjem i sakaćenjem, seksualnim nasiljem, otmicama i prisilnim raseljavanjem, te je odgovorna za njih. Prema brojnim izvješćima, istragama i svjedočanstvima očevidaca, skupina M23 odgovorna je za masovna ubojstva civila, kao i za silovanja žena i djece diljem različitih regija DR Konga. U nekoliko izvješća navodi se da su borci skupine M23 silovali 46 žena i djevojčica, od kojih je najmlađa imala osam godina. Osim izvješća o seksualnom nasilju, skupina M23 provodi i opsežne kampanje prisilnog regrutiranja djece u redove skupine. Procjenjuje se da je skupina M23 od srpnja 2012. samo u području Rutshuru u istočnom dijelu DR Konga prisilno regrutirala 146 mladića i dječaka. Neke od žrtava imale su tek 15 godina. Zvjerstva koja su pripadnici skupine M23 počinili nad stanovništvom DR Konga, kao i kampanja prisilnog regrutiranja u skupinu M23 te činjenica da je skupina primatelj oružja i vojne pomoći dramatično su doprinijeli nestabilnosti i sukobu u toj regiji i u nekim slučajevima kršenju međunarodnog prava.

▼M33

7.    MACHANGA LTD

Adresa: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: Trgovačko društvo za izvoz zlata (direktori: g. Rajendra Kumar Vaya i g. Hirendra M. Vaya). Sredstva koja pripadaju društvu Machanga, a nalaze se na računu Emirates Gold, 2010. zamrznula je banka Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Vlasnici Machange i dalje sudjeluju u kupnji zlata iz istočnog dijela DR Konga. Društvo Machanga Ltd posljednji je put podnijelo godišnju prijavu 2004. i prema navodima tijela Republike Ugande uvršteno je na popis „status neaktivan”. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Društvo Machanga kupovalo je zlato u okviru redovitog poslovanja s trgovcima u DR Kongu koji su blisko povezani s paravojnim postrojbama. To predstavlja „pružanje pomoći” nezakonitim oružanim skupinama, čime se krši embargo na oružje iz rezolucija 1493 (2003) i 1596 (2005). Trgovačko društvo za izvoz zlata (direktori: g. Rajendra Kumar Vaya i g. Hirendra M. Vaya). Sredstva koja pripadaju društvu Machanga, a nalaze se na računu Emirates Gold, 2010. zamrznula je banka Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). Prijašnji vlasnik društva Machanga, Rajendra Kumar, i njegov brat Vipul Kumar, i dalje sudjeluju u kupnji zlata iz istočnog dijela DR Konga.

▼M23

8.    TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)

(također poznata kao: TPD)

Adresa: Goma, Južni Kivu, Demokratska Republika Kongo.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 1. studenoga 2005.

Ostale informacije: Goma, s pokrajinskim odborima u Južnom Kivuu, Zapadnom Kasaiju, Istočnom Kasaiju i Maniemi. Službeno je od 2008. prestao sa svim djelatnostima. U praksi, od lipnja 2011. uredi TPD-a otvoreni su i umiješani u slučajeve koji su povezani s povratom interno raseljenih osoba, inicijativom za pomirenjem zajednice, rješavanjem sporova u vezi sa zemljištem itd. Predsjednik TPD-a je Eugene Serufuli, a potpredsjednica Saverina Karomba. Među važnim članovima nalaze se zastupnici pokrajine Sjeverni Kivu Robert Seninga i Bertin Kirivita. Poveznica za internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Umiješana u kršenje embarga na oružje time što je pružala pomoć RCD-G-u, posebno osiguravajući kamione za prijevoz oružja i vojnika te prevozeći oružje koje se dalje trebalo distribuirati dijelu stanovništva u područjima Masisi i Rutshuru, u Sjevernom Kivuu, početkom 2005. Goma, s područnim odborima u Južnom Kivuu, Zapadnom Kasaiju, Istočnom Kasaiju i Maniemi. Službeno je od 2008. prestala sa svim djelatnostima. U praksi, od lipnja 2011. uredi TPD-a otvoreni su i umiješani u slučajeve koji su povezani s povratom interno raseljenih osoba, inicijativom za pomirenjem zajednice, rješavanjem sporova u vezi sa zemljištem itd. Predsjednik TPD-a je Eugene Serufuli, a potpredsjednica Saverina Karomba. Među važnim članovima nalaze se zastupnici pokrajine Sjeverni Kivu Robert Seninga i Bertin Kirivita.

▼M33

9.    UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Adresa: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (tel.: +256 41 533 578/9); b) PO BOX 22 709 , Kampala, Uganda.

Datum uvrštenja na popis UN-a: 29. ožujka 2007.

Ostale informacije: Trgovačko društvo za izvoz zlata. (Direktori g. Jamnadas V. LODHIA – poznat kao „Chuni”- i njegovi sinovi g. Kunal J. LODHIA i Jitendra J. LODHIA). Ugandska su tijela u siječnju 2011. obavijestila odbor da je slijedom izuzeća u vezi s financijskom imovinom Emirates Gold otplatio dug društva UCI banci Crane Bank u Kampali, što je dovelo do konačnog zatvaranja njegovih računa. Direktori UCI-ja i dalje sudjeluju u kupnji zlata iz istočnog dijela DR Konga. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd posljednji je put podnio prijavu 2013. te su ga tijela Republike Ugande uvrstila na popis „Neaktivan – status neaktivan”. Poveznica na internetske stranice s posebnim objavama Interpola i Vijeća sigurnosti UN-a: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Dodatne informacije iz sažetka razlogâ za uvrštenje na popis Odbora za sankcije:

Društvo UCI kupovalo je zlato u okviru redovitog poslovanja s trgovcima u DR Kongu koji su blisko povezani s paravojnim postrojbama. To predstavlja „pružanje pomoći” nezakonitim oružanim skupinama, čime se krši embargo na oružje iz rezolucija 1493 (2003) i 1596 (2005). Trgovačko društvo za izvoz zlata. (Bivši direktori g. J.V. LODHIA, poznat kao „Chuni”, i njegov sin g. Kunal LODHIA). Ugandska su tijela u siječnju 2011. obavijestila odbor da je slijedom izuzeća u vezi s financijskom imovinom Emirates Gold otplatio dug društva UCI banci Crane Bank u Kampali, što je dovelo do konačnog zatvaranja njegovih računa. Prijašnji vlasnik društva UCI, J.V. Lodhia, i njegov sin Kumal Lodhia i dalje sudjeluju u kupnji zlata iz istočnog dijela DR Konga.

▼M38
PRILOG I.a

POPIS OSOBA, SUBJEKATA I TIJELA IZ ČLANKA 2.b

A.   Osobe 

Ime i prezime

Podaci o identitetu

Razlozi za uvrštenje na popis

Datum uvrštenja na popis

1.

Ilunga KAMPETE

također poznat kao Gaston Hughes Ilunga Kampete; Hugues Raston Ilunga Kampete

Datum rođenja: 24.11.1964.

Mjesto rođenja: Lubumbashi, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Broj vojne osobne iskaznice: 1-64-86-22311-29

Adresa: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, DR Kongo

Spol: muški

Kao zapovjednik Republikanske garde do travnja 2020. Ilunga Kampete bio je odgovoran za jedinice Republikanske garde angažirane na terenu i uključene u prekomjernu uporabu sile i nasilnu represiju u rujnu 2016. u Kinshasi.

Bio je odgovoran i za represiju i kršenje ljudskih prava koje su počinili agenti Republikanske garde, kao što je nasilna represija protiv oporbenog skupa održanog u Lubumbashiju u prosincu 2018.

Od srpnja 2020. i dalje je visokorangirani vojnik koji obnaša funkciju generala pukovnika u kongoanskim oružanim snagama (FARDC) i zapovjednika vojne baze Kitona u pokrajini Kongo Central. Na temelju svojih funkcija snosi odgovornost za nedavna kršenja ljudskih prava koja je počinio FARDC.

Ilunga Kampete stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

12.12.2016.

2.

Gabriel Amisi KUMBA

također poznat kao Gabriel Amisi Nkumba; „Tango Fort”; „Tango Four”

Datum rođenja: 28.5.1964.

Mjesto rođenja: Malela, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Broj vojne osobne iskaznice: 1-64-87-77512-30

Adresa: 22, Avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, DR Kongo

Spol: muški

Bivši zapovjednik prve zone obrane kongoanskih oružanih snaga (FARDC) koje su sudjelovale u prekomjernoj uporabi sile i nasilnoj represiji u rujnu 2016. u Kinshasi.

U svojstvu zamjenika načelnika stožera FARDC-a zaduženog za operacije i obavještajne aktivnosti od srpnja 2018. do srpnja 2020. te zbog svojih visokih dužnosti glavnog inspektora FARDC-a od srpnja 2020. odgovoran je za nedavna kršenja ljudskih prava koja je počinio FARDC.

Gabriel Amisi Kumba stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

12.12.2016.

▼M40 —————

▼M38

4.

Célestin KANYAMA

također poznat kao Kanyama Tshisiku Celestin; Kanyama Celestin Cishiku Antoine; Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; „Esprit de mort”

Datum rođenja: 4.10.1960.

Mjesto rođenja: Kananga, DR Kongo.

Državljanstvo: DR Kongo

Broj putovnice DR Konga: OB0637580 (valjana od 20.5.2014. do 19.5.2019.)

Schengenska viza br. 011518403, izdana 2.7.2016.

Adresa: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, DR Kongo

Spol: muški

Kao ravnatelj kongoanske nacionalne policije (PNC), Célestin Kanyama bio je odgovoran za prekomjernu uporabu sile i nasilnu represiju u rujnu 2016. u Kinshasi.

Célestin Kanyama imenovan je u srpnju 2017. glavnim direktorom škola za osposobljavanje PNC-a.

U listopadu 2018. dok je bio na tom položaju, a nakon što je objavljen niz članaka o nezakonitom prisvajanju obroka namijenjenih policijskim kadetima, policijski službenici odali su se zastrašivanju novinara i oduzimanju njihove slobode. Célestin Kanyama imao je ulogu u tim događajima.

Zbog svoje funkcije višeg službenika u PNC-u on snosi odgovornost za nedavna kršenja ljudskih prava koja je počinio PNC. Célestin Kanyama stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

12.12.2016.

5.

John NUMBI

također poznat kao John Numbi Banza Tambo; John Numbi Banza Ntambo; Tambo Numbi

Datum rođenja: 16.8.1962.

Mjesto rođenja: Jadotville-Likasi-Kolwezi, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Adresa: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, DR Kongo

Spol: muški

John Numbi bio je glavni inspektor kongoanskih oružanih snaga (FARDC) od srpnja 2018. do srpnja 2020. Zbog svoje funkcije snosi odgovornost za kršenja ljudskih prava koja je počinio FARDC od srpnja 2018. do srpnja 2020., kao što je nerazmjerno nasilje koje su u lipnju i srpnju 2019. nad osobama koje su nezakonito rudarile počinile postrojbe FARDC-a za koje je bio izravno nadležan.

John Numbi stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

John Numbi zadržao je do početka 2021. utjecajan položaj u FARDC-u, posebno u Katangi, gdje su prijavljena teška kršenja ljudskih prava koja je počinio FARDC.

John Numbi i dalje ugrožava ljudska prava u DR Kongu, posebno u Katangi.

12.12.2016.

6.

Evariste BOSHAB

također poznat kao Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Datum rođenja: 12.1.1956.

Mjesto rođenja: Tete Kalamba, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Broj diplomatske putovnice: DP0000003 (valjana od 21.12.2015. do 20.12.2020.)

Schengenska viza istekla 5.1.2017.

Adresa: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, DR Kongo.

Spol: muški

U svojstvu potpredsjednika vlade i ministra unutarnjih poslova i sigurnosti od prosinca 2014. do prosinca 2016. Evariste Boshab bio je službeno odgovoran za policijske i sigurnosne službe te koordinaciju rada pokrajinskih guvernera. U tom svojstvu bio je odgovoran za uhićenja aktivista i članova oporbe kao i prekomjernu uporabu sile, među ostalim između rujna 2016. i prosinca 2016., kao odgovor na prosvjede u Kinshasi, što je dovelo do ubojstava ili ranjavanja velikog broja civila od strane sigurnosnih službi.

Evariste Boshab stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

Evariste Boshab također je bio umiješan u iskorištavanje i pogoršavanje krize u regiji Kasai gdje je zadržao utjecajan položaj, osobito otkako je u toj regiji postao senatorom u ožujku 2019.

29.5.2017.

7.

Alex Kande MUPOMPA

također poznat kao Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa

Datum rođenja: 23.9.1950.

Mjesto rođenja: Kananga, DR Kongo.

Državljanstvo: DR Kongo i Belgija

Broj putovnice DR Konga: OP0024910 (valjana od 21.3.2016. do 20.3. 2021.)

Adrese: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgija

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, DR Kongo

Spol: muški

Kao guverner pokrajine Kasai Central do listopada 2017. Alex Kande Mupompa bio je odgovoran za prekomjernu uporabu sile, nasilnu represiju i izvansudska ubojstva koje su od kolovoza 2016. počinile sigurnosne snage i kongoanska nacionalna policija (PNC) u pokrajini Kasai Central, uključujući ubojstva na području Dibaye u veljači 2017.

Alex Kande Mupompa stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

Alex Kande Mupompa također je bio umiješan u iskorištavanje i pogoršavanje krize u regiji Kasai čiji je bio predstavnik do listopada 2019. i u kojoj je zadržao utjecajan položaj kao čelnik stranke Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) koja je dio pokrajinske vlade Kasaia.

29.5.2017.

8.

Éric RUHORIMBERE

također poznat kao Eric Ruhorimbere Ruhanga; „Tango Two”; „Tango Deux”

Datum rođenja: 16.7.1969.

Mjesto rođenja: Minembwe, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Broj vojne osobne iskaznice: 1-69-09-51400-64

Broj putovnice DR Konga: OB0814241

Adresa: Mbujimayi, Kasai Province, DR Kongo

Spol: muški

Kao zamjenik zapovjednika 21. vojnog okruga od rujna 2014. do srpnja 2018. Éric Ruhorimbere bio je odgovoran za prekomjernu uporabu sile i izvansudska ubojstva koja su počinile kongoanske oružane snage (FARDC), osobito protiv paravojnih snaga Nsapu te žena i djece.

Éric Ruhorimbere zapovjednik je operativnog sektora Nord Equateur od srpnja 2018. Zbog svoje funkcije snosi odgovornost za nedavna kršenja ljudskih prava koja je počinio FARDC.

Éric Ruhorimbere stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

29.5.2017.

9.

Emmanuel Ramazani SHADARY

također poznat kao Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; Shadary

Datum rođenja: 29.11.1960.

Mjesto rođenja: Kasongo, DR Kongo

Državljanstvo: DR Kongo

Adresa: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, DR Kongo

Spol: muški

Kao potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova i sigurnosti do veljače 2018. Emmanuel Ramazani Shadary bio je službeno odgovoran za policijske i sigurnosne službe te koordinaciju rada pokrajinskih guvernera. U tom svojstvu bio je odgovoran za uhićenja aktivista i članova oporbe kao i prekomjernu uporabu sile, poput nasilnog napada na članove pokreta Bundu Dia Kongo (BDK) u pokrajini Kongo Central, represiju u Kinshasi od siječnja do veljače 2017. te prekomjernu uporabu sile i nasilnu represiju u pokrajinama Kasaia.

U tom je svojstvu Ramazani Shadary stoga bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

Emmanuel Ramazani Shadary od veljače 2018. stalni je tajnik stranke Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), koja je do prosinca 2020. bila glavna stranka u koaliciji pod vodstvom bivšeg predsjednika Josepha Kabile.

29.5.2017.

10.

Kalev MUTONDO

također poznat kao Kalev Katanga Mutondo; Kalev Motono; Kalev Mutundo; Kalev Mutoid; Kalev Mutombo; Kalev Mutond; Kalev Mutondo Katanga; Kalev Mutund

Datum rođenja: 3.3.1957.

Državljanstvo: DR Kongo

Broj putovnice DR Konga: DB0004470 (valjana od 8.6.2012. do 7.6.2017.)

Adresa: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, DR Kongo

Spol: muški

Kao voditelj nacionalne obavještajne službe (ANR) do veljače 2019. Kalev Mutondo bio je uključen u i odgovoran za proizvoljna uhićenja, pritvaranja i zlostavljanja članova oporbe, aktivista civilnog društva i drugih.

Kalev Mutondo stoga je bio uključen u planiranje, vođenje ili počinjenje djela koja predstavljaju teška kršenja ili povrede ljudskih prava u DR Kongu.

U svibnju 2019. potpisao je izjavu o odanosti Josephu Kabili u prošlosti i budućnosti te je i dalje blizak s njim.

Do početka 2021. Kalev Mutondo imao je vrlo velik politički utjecaj u svojoj ulozi „političkog savjetnika” premijera DR Konga.

Tvrdi se da i dalje ima utjecaj na neke dijelove sigurnosnih snaga.

29.5.2017.

B.   Subjekti

▼M18
PRILOG II.

Internetske stranice s podacima o nadležnim tijelima i adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji

▼M39

BELGIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUGARSKA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEŠKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NJEMAČKA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRČKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANJOLSKA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCUSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HRVATSKA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPAR

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĐARSKA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLJSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNJSKA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAČKA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKA

https://um.fi/pakotteet

ŠVEDSKA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa za slanje obavijesti Europskoj komisiji:

Europska komisija

Glavna uprava za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (GU FISMA)

Rue de Spa 2

1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België

E-pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) SL C 69, 18.3.2010., str. 19.

Top