EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0773-20150806

Consolidated text: Uredba Komisije (EZ) br. 773/2004 od 7. travnja 2004. o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/773/2015-08-06

2004R0773 — HR — 06.08.2015 — 004.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 773/2004

od 7. travnja 2004.

o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u

(Tekst značajan za EGP)

( L 123 27.4.2004, 18)

 

 

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 1792/2006 of 23 October 2006 (*)

  L 362

1

20.12.2006

►M2

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 622/2008 od 30. lipnja 2008.

  L 171

3

1.7.2008

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) br. 519/2013 оd 21. veljače 2013.

  L 158

74

10.6.2013

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1348 оd 3. kolovoza 2015.

  L 208

3

5.8.2015(*)
▼B

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 773/2004

od 7. travnja 2004.

o postupcima koje Komisija vodi na temelju članaka 81. i 82. Ugovora o EZ-u

(Tekst značajan za EGP)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u ( 1 ), a posebno njezin članak 33.,

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja,

budući da:

(1)

Komisija je prema Uredbi (EZ) br. 1/2003 ovlaštena urediti određene aspekte postupaka za primjenu članaka 81. i 82. Ugovora. Potrebno je utvrditi pravila prema kojima Komisija pokreće postupak i prema kojima se obrađuju pritužbe i saslušavaju uključene stranke.

(2)

Nacionalni sudovi obvezni su u skladu s Uredbom (EZ) br. 1/2003 izbjegavati donošenje odluka koje bi mogle biti u suprotnosti s odlukama koje u istom predmetu razmatra Komisija. U skladu s člankom 11. stavkom 6. te Uredbe nacionalna tijela nadležna za tržišno natjecanje nisu više nadležna kada Komisija pokrene postupak donošenja odluke prema poglavlju III. Uredbe (EZ) br. 1/2003. U tom je smislu važno da sudovi i tijela država članica nadležna za tržišno natjecanje znaju da Komisija pokreće postupak. Komisija stoga mora biti u mogućnosti objaviti svoje odluke o pokretanju postupka.

(3)

Prije uzimanja usmenih iskaza od fizičkih ili pravnih osoba koje pristaju na razgovor, Komisija te osobe mora obavijestiti o pravnoj osnovi razgovora i njegovoj dobrovoljnoj naravi. Osobe koje pristupaju razgovoru također je potrebno upoznati s njegovom svrhom i o mogućnosti njegovog snimanja. Radi veće točnosti iskaza, osobama koje pristupaju ispitivanju također je potrebno dati mogućnost ispravka snimljenih iskaza. Ako se podaci prikupljeni iz usmenih iskaza razmjenjuju na temelju članka 12. Uredbe (EZ) br. 1/2003, oni se smiju koristiti kao dokaz u svrhu određivanja sankcija fizičkim osobama samo ako su ispunjeni uvjeti iz tog članka.

(4)

U skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 1/2003 mogu se odrediti novčane kazne za poduzetnike i udruženja poduzetnika ako oni u roku koji je odredila Komisija propuste ispraviti netočan, nepotpun ili zavaravajući odgovor koji je tijekom nadzora na pitanja dao njihov zaposlenik. Stoga je potrebno poduzetniku u pitanju dostaviti zapis danih objašnjenja i utvrditi postupak koji mu omogućuje dodavanje ispravaka i izmjena i dopuna za objašnjenja zaposlenika koji nije ovlašten, odnosno nije bio ovlašten za davanje objašnjenja u ime poduzetnika. Objašnjenja koja je dao zaposlenik moraju ostati u spisu Komisije kako su zabilježena tijekom nadzora.

(5)

Pritužbe su ključni izvor informacija za otkrivanje povreda pravila tržišnog natjecanja. Važno je utvrditi jasne i djelotvorne postupke obrade pritužbi podnesenih Komisiji.

(6)

Pritužba mora sadržavati točno utvrđene informacije da bi bio prihvatljiv u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(7)

Potrebno je sastaviti obrazac radi pomoći podnositeljima prigovora u dostavljanju potrebnih informacija Komisiji. Dostavljanje informacija navedenih u tom obrascu mora biti uvjet da se pritužba smatra pritužbom u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

(8)

Fizičkim ili pravnim osobama koje su odlučile podnijeti pritužbu potrebno je omogućiti sudjelovanje u postupku koji Komisija pokreće radi utvrđivanja povrede. One, međutim, ne smiju imati pristup poslovnim tajnama ili ostalim povjerljivim informacijama drugih stranaka uključenih u postupak.

(9)

Podnositeljima prigovora potrebno je omogućiti da se očituju ako Komisija smatra da nema dovoljno osnove za postupak na temelju pritužbe. Kada Komisija odbaci pritužbu zato što se njime bavi ili se već bavilo tijelo države članice nadležno za tržišno natjecanje, ona mora obavijestiti podnositelja prigovora o tome koje je to tijelo.

(10)

Radi zaštite prava poduzetnika na obranu, Komisija prije donošenja odluke mora uključenim strankama dati pravo na očitovanje.

(11)

Također je potrebno predvidjeti saslušanje osoba koje nisu podnijele pritužbu iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003 i na koje se ne odnosi obavijest o utvrđenim činjenicama, ali koje mogu dokazati dostatan interes. Općenito se smatra da udruge potrošača koje se prijave za očitovanje imaju dostatan interes ako se postupak odnosi na proizvode ili usluge kojima se koristi krajnji potrošač odnosno proizvode ili usluge koje se neposredno unose u te proizvode ili usluge. Kada to smatra korisnim za postupak, Komisija također mora imati mogućnost pozvati druge osobe da se očituju pisanim putem i budu prisutne na saslušanju osoba na koje se odnosi obavijest o utvrđenim činjenicama. Prema potrebi, Komisija ih također mora imati mogućnost pozvati da se očituju na tom saslušanju.

(12)

Radi veće djelotvornosti saslušanja službenik ovlašten za saslušanja mora imati mogućnost dopustiti uključenim strankama, podnositeljima prigovora, drugim pozvanim osobama, službama Komisije i vlastima država članica postavljanje pitanja za vrijeme rasprave.

(13)

Kada dopušta uvid u spis, Komisija mora osigurati zaštitu poslovnih tajni i ostalih povjerljivih informacija. Kategorija „ostali povjerljivi podaci” obuhvaća informacije koje nisu poslovne tajne, ali se mogu smatrati povjerljivima ako bi njihovo otkrivanje znatno naškodilo poduzetniku ili osobi. Komisija mora imati mogućnost zahtijevati od poduzetnika ili udruženja poduzetnika koja dostavljaju ili su dostavila dokumente ili izjave da označe povjerljive informacije.

(14)

Ako su poslovne tajne ili ostale povjerljive informacije potrebne za dokazivanje povrede, Komisija treba za svaki pojedinačni dokument procijeniti je li potreba za njegovim otkrivanjem veća od štete koja bi time mogla nastati.

(15)

Radi pravne sigurnosti potrebno je utvrditi najkraći rok za razne podneske iz ove Uredbe.

(16)

Ova Uredba zamjenjuje Uredbu Komisije (EZ) br. 2842/98 od 22. prosinca 1998. o saslušanju stranaka u određenim postupcima prema člancima 85. i 86. Ugovora o EZ-u ( 2 ), koju je stoga potrebno staviti izvan snage.

(17)

Ovom se Uredbom usklađuju pravila postupanja u sektoru prometa s općim pravilima postupanja za sve sektore. Stoga je potrebno staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 2843/98 od 22. prosinca 1998. o obliku, sadržaju i ostalim pojedinostima vezanim uz zahtjeve i prijave predviđene Uredbama Vijeća (EEZ) br. 1017/68, (EEZ) br. 4056/86 i (EEZ) br. 3975/87 kojima se primjenjuju propisi o tržišnom natjecanju na sektor prometa ( 3 ).

(18)

Uredbom (EZ) br. 1/2003 se ukida sustav prijava i odobrenja. Stoga je potrebno staviti izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 3385/94 od 21. prosinca 1994. o obliku, sadržaju i ostalim pojedinostima vezanim uz zahtjeve i prijave predviđenima Uredbom Vijeća br. 17 ( 4 ),

DONIJELA JE OVU UREDBU:POGLAVLJE I.

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na postupke koje Komisija vodi za primjenu članaka 81. i 82. Ugovora.POGLAVLJE II.

POKRETANJE POSTUPKA

Članak 2.

Pokretanje postupka

▼M2

1.  Komisija može odlučiti pokrenuti postupak s ciljem donošenja odluke na temelju poglavlja III. Uredbe (EZ) br. 1/2003 u svakom trenutku no ne kasnije od datuma kada donosi preliminarnu ocjenu iz članka 9. stavka 1. ove Uredbe, obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku ili zahtjev strankama da iskažu svoj interes za sudjelovanje u razgovorima o uvjetima nagodbe, ili od datuma kada se objavljuje javni poziv u skladu s člankom 27. stavkom 4. ove Uredbe, ovisno što je ranije.

▼B

2.  Komisija može objaviti pokretanje postupka na bilo koji primjeren način. Prije toga obavješćuje uključene stranke.

3.  Komisija može prije pokretanja postupka izvršiti svoje istražne ovlasti prema poglavlju V. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

4.  Komisija može odbaciti pritužbu na temelju članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003 bez pokretanja postupka.POGLAVLJE III.

ISTRAGE KOJE VODI KOMISIJA

Članak 3.

Ovlaštenje za uzimanje iskaza

1.  Ako Komisija razgovara s osobom uz njezin pristanak u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1/2003, ona na početku razgovora navodi pravnu osnovu i svrhu razgovora i podsjeća da je on dobrovoljne prirode. Ona također obavješćuje osobu koja mu pristupa o svojoj namjeri bilježenja razgovora.

2.  Razgovor se može voditi bilo kojim putem, uključujući telefonski ili elektronički.

3.  Komisija može bilježiti u bilo kojem obliku iskaze osoba koje pristupaju razgovoru. Kopija svakog zapisa stavlja se na raspolaganje takvoj osobi radi odobrenja. Prema potrebi Komisija određuje rok u kojem ta osoba može dostaviti moguće ispravke iskaza.

Članak 4.

Usmeni upiti tijekom obavljanja pretraga

1.  Ako na temelju članka 20. stavka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1/2003 službene ili druge prateće osobe koje je ovlastila Komisija zahtijevaju objašnjenja od predstavnika ili zaposlenika poduzetnika ili udruženja poduzetnika, dana objašnjenja se mogu bilježiti u bilo kojem obliku.

2.  Kopija svakog zapisa zabilježenog u skladu sa stavkom 1. stavlja se na raspolaganje poduzetniku ili udruženju poduzetnika u pitanju nakon završetka pretrage.

3.  U predmetima u kojima se traže informacije od zaposlenika poduzetnika ili udruženja poduzetnika koji nije ovlašten odnosno nije bio ovlašten od poduzetnika ili udruženja poduzetnika za davanje objašnjenja u ime poduzetnika ili udruženja poduzetnika, Komisija određuje rok u kojem poduzetnik ili udruženje poduzetnika može dostaviti Komisiji ispravke, izmjene ili dopune objašnjenja koja je dao taj zaposlenik. Ispravak, izmjena ili dopuna dodaju se objašnjenjima zabilježenima u skladu sa stavkom 1.

▼M4

Članak 4.a

Komisijin pokajnički program

1.  Komisija može odrediti zahtjeve i uvjete suradnje u skladu s kojima može nagraditi poduzetnike koji sudjeluju ili su sudjelovali u tajnim kartelima za suradnju pri otkrivanju kartela i olakšavanju utvrđivanja povrede, imunitetom od novčanih kazni ili smanjenjem novčanih kazni koje bi se inače izrekle u skladu s člankom 23. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1/2003 (Komisijin pokajnički program).

Imunitet od novčane kazne može se odobriti poduzetniku koji prvi podnese dokaz za koji Komisija smatra da bi joj mogao omogućiti provedbu ciljane pretrage ili utvrđivanje povrede članka 101. Ugovora u vezi s navodnim kartelom. Smanjenje novčane kazne može se odobriti poduzetnicima koji Komisiji dostave dokaze o navodnoj povredi koji imaju znatnu dodanu vrijednost u odnosu na dokaze koje Komisija već posjeduje.

Komisija odobrava imunitet od novčanih kazni ili smanjenje novčanih kazni u okviru svojeg pokajničkog programa samo ako je na kraju upravnog postupka poduzetnik ispunio zahtjeve i uvjete suradnje utvrđene u pokajničkom programu. Njima mogu, među ostalim, biti obuhvaćeni vrsta informacija i dokazi koje su poduzetnici dužni dostaviti te daljnja suradnja koja se od poduzetnika očekuje tijekom upravnog postupka.

2.  Kako bi ispunjavali uvjete za imunitet od novčane kazne ili smanjenje novčane kazne koja bi inače bila izrečena, poduzetnici Komisiji dobrovoljno predočavaju svoja saznanja o tajnom kartelu i svoju ulogu u njemu, što može biti i u obliku dobrovoljnog predočavanja saznanja bivših ili sadašnjih zaposlenika ili predstavnika poduzeća (korporativne izjave poduzetnika pokajnika). Takve korporativne izjave poduzetnika pokajnika sastavljaju se posebno za podnošenje Komisiji u cilju dobivanja imuniteta od novčane kazne ili smanjenja novčane kazne u okviru Komisijina pokajničkog programa.

3.  Komisija će strankama ponuditi primjerene načine dostave korporativnih izjava poduzetnika pokajnika ne samo u pisanom obliku nego, među ostalim, i usmeno. Usmene korporativne izjave mogu se snimati i zapisati u prostorima Komisije. Poduzetniku se odobrava mogućnost provjere tehničke točnosti snimke njegove usmene izjave u prostorima Komisije te, prema potrebi, ispravka sadržaja izjave bez dogode. Pravila u ovoj Uredbi o korporativnim izjavama poduzetnika pokajnika primjenjuju se na te izjave neovisno o mediju na kojemu su pohranjene. Postojeće informacije, tj. dokazi koji postoje bez obzira na postupak Komisije i koje Komisiji podnosi poduzetnik u kontekstu svojeg zahtjeva za imunitet od novčane kazne ili smanjenje novčane kazne, nisu dio korporativne izjave poduzetnika pokajnika.

▼BPOGLAVLJE IV.

OBRADA PRITUŽBI

Članak 5.

Dopuštenost pritužbi

1.  Fizičke i pravne osobe moraju dokazati opravdani interes kako bi imale pravo podnijeti pritužbu u smislu članka 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

Pritužbe moraju sadržavati informacije iz Obrasca C u Prilogu. Komisija može ukinuti tu obvezu za dio informacija traženih u Obrascu C, uključujući dokumente.

2.  Komisiji se dostavljaju tri primjerka pritužbi na papiru i, ako je moguće, elektronički primjerak. Podnositelj pritužbe također dostavlja primjerak pritužbe koji nije povjerljiv, ako se za neki dio pritužbe traži povjerljivost.

3.  Pritužbe se podnose na jednom od službenih jezika Zajednice.

Članak 6.

Sudjelovanje podnositelja pritužbi u postupku

▼M2

1.  Kada Komisija donese obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku koja se odnosi na predmet za koji je zaprimila zahtjev, ona dostavlja podnositelju zahtjeva kopiju inačice obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku bez poslovnih tajni, osim u slučajevima kad primjenjuje postupak nagodbe, kada će pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o prirodi i predmetu postupka. Komisija isto tako određuje rok u kojem podnositelj zahtjeva odnosno stranka protiv koje je pokrenut postupak može dostaviti svoja pisana očitovanja.

▼B

2.  Komisija može prema potrebi podnositeljima pritužbe pružiti mogućnost iskazivanja stajališta na saslušanju stranaka kojima je upućena obavijest o utvrđenim činjenicama ako podnositelji pritužbe to zahtijevaju u svojem pisanom očitovanju.

Članak 7.

Odbacivanje pritužbi

1.  Ako Komisija smatra da na temelju informacija koje posjeduje nema dovoljno osnove za postupak na temelju pritužbe, ona podnositelja pritužbe obavješćuje o svojim razlozima i određuje rok u kojem može pisanim putem iznijeti svoje stajalište. Komisija nije obvezna uzeti u obzir daljnje podneske primljene nakon proteka tog roka.

2.  Ako podnositelj pritužbe iznese svoje stajalište u roku koji je odredila Komisija, a njegov podnesak ne daje povoda drugačijoj ocjeni pritužbe, Komisija odlukom odbacuje pritužbu.

3.  Ako podnositelj pritužbe ne iznese svoje stajalište u roku koji je odredila Komisija, pritužba se smatra povučenim.

Članak 8.

Pristup podacima

1.  Ako Komisija obavijesti podnositelja pritužbe o svojoj namjeri odbacivanja pritužbe na temelju članka 7. stavka 1., on može zahtijevati uvid u dokumente na kojima Komisija temelji svoju početnu ocjenu. Pritom podnositelj pritužbe ne smije imati pristup poslovnim tajnama i ostalim povjerljivim podacima koji pripadaju drugim strankama uključenima u postupak.

▼M4 —————

▼B

Članak 9.

Odbacivanje pritužbi na temelju članka 13. Uredbe (EZ) br. 1/2003

Ako Komisija odbaci pritužbu na temelju članka 13. Uredbe (EZ) br. 1/2003, ona bez odgode obavješćuje podnositelja pritužbe o nacionalnom tijelu nadležnom za tržišno natjecanje koje se bavi ili se već bavilo tim predmetom.POGLAVLJE V.

OSTVARENJE PRAVA NA OČITOVANJE

Članak 10.

Obavijest o utvrđenim činjenicama i odgovor

▼M2

1.  Komisija obavješćuje stranke u postupku o primjedbama podignutih protiv njih. Obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama dostavlja se u pisanom obliku svakoj od stranaka protiv kojih je postupak pokrenut.

▼B

2.  Kada predmetnim strankama dostavlja obavijest o utvrđenim činjenicama, Komisija određuje rok u kojem one mogu pisanim putem iznijeti svoje stajalište. Komisija nije obvezna uzeti u obzir podneske primljene nakon proteka tog roka.

3.  Stranke mogu u svojim pisanim podnescima navesti sve njima poznate činjenice bitne za njihovu obranu protiv utvrđenih činjenica na koje upozorava Komisija. One prilažu sve bitne dokumente kao dokaz navedenim činjenicama. One dostavljaju izvornik na papiru i elektronički primjerak ili, ako ne dostavljaju elektronički primjerak, ►M3  31 ◄ kopija svojeg podneska i njemu priloženih dokumenata na papiru. One mogu predložiti da Komisija sasluša osobe koje mogu potvrditi činjenice navedene u njihovu podnesku.

▼M2

Članak 10.a

Postupak nagodbe u kartelnim predmetima

1.  Nakon pokretanja postupka na temelju članka 11. stavka 6. Uredbe (EZ) br. 1/2003, Komisija može odrediti rok u kojem se stranke mogu pismeno očitovati da su spremne sudjelovati u razgovorima o uvjetima nagodbe s ciljem mogućeg predlaganja ponuda za nagodbu. Komisija nije obvezna u obzir uzeti odgovore koje zaprimi nakon isteka tog roka.

Ako se dvije ili više stranaka unutar istog poduzeća očituju o spremnosti da sudjeluju u razgovorima o uvjetima nagodbe u skladu s prvim podstavkom, one imenuju zajedničkog predstavnika koji sudjeluje u razgovorima s Komisijom u njihovo ime. Pri utvrđivanju roka iz prvog podstavka Komisija obavještava predmetne stranke da je zabilježena njihova pripadnost istom poduzetniku, isključivo u svrhu usklađenja s ovom odredbom.

2.  Komisija može stranke koje sudjeluju u razgovorima o uvjetima nagodbe obavijestiti o:

(a) primjedbama na postupanje koje namjerava podići protiv njih;

(b) dokaze koje je koristila kako bi utvrdila najavljene primjedbe;

(c) inačicama bez poslovnih tajni svih dokumenata za koje je osiguran uvid u spisu navedenih predmeta u bilo koje vrijeme, ako je zahtjev stranke opravdan kako bi stranka mogla utvrditi svoj položaj u kartelu u odnosu na vrijeme u kojem je u njemu sudjelovala ili drugim vidovima njezinog sudjelovanja u kartelu; i

(d) visini mogućih kazni.

Ove informacije smatrat će se povjerljivima u odnosu na treće strane, osim u slučajevima kada ih Komisija svojim prethodnim izričitim odobrenjem odluči otkriti.

▼M4

Ako rasprave o nagodbi napreduju, Komisija može odrediti rok unutar kojeg se stranke mogu obvezati da će u skladu s postupkom nagodbe podnijeti prijedloge za nagodbu, u kojima će navesti rezultate rasprava o nagodbi i priznati svoje sudjelovanje u povredi članka 101. Ugovora te svoju odgovornost. Predmetna poduzeća te prijedloge za nagodbu posebno pripremaju u obliku službenog zahtjeva Komisiji da donese odluku u njihovu predmetu nakon postupka nagodbe. Prije nego što Komisija odredi rok za podnošenje prijedloga za nagodbu, zainteresiranim strankama se na njihov zahtjev pravovremeno mogu otkriti informacije iz prvog podstavka. Komisija nije obvezna uzeti u obzir prijedloge za nagodbu primljene nakon isteka tog roka.

Komisija će strankama ponuditi primjerene načine dostave prijedloga za nagodbu osim pismenim putem, uključujući usmeno. Usmeni prijedlozi za nagodbu mogu se snimati i zapisati u prostorima Komisije. Poduzetniku se odobrava mogućnost provjere tehničke točnosti snimke njegova usmenog prijedloga u prostorima Komisije te, prema potrebi, ispravka sadržaja prijedloga bez dogode. Pravila u ovoj Uredbi o prijedlozima za nagodbu primjenjuju se na prijedloge za nagodbu neovisno o mediju na kojemu su pohranjene.

▼M2

3.  Kada obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku koja se dostavlja strankama odražava sadržaj ponuda za nagodbu stranaka, pisani odgovor na obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku koji šalju stranke u postupku, mora, u okviru roka koji je zadala Komisija, potvrditi da obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku koja im je upućena, odražava sadržaj njihovih ponuda za nagodbu. Komisija tada može nastaviti s donošenjem Odluke na temelju članka 7. i članka 23. Uredbe (EZ) br. 1/2003 nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za ograničavajuća djelovanja i vladajuće položaje na temelju članka 14. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

4.  Komisija može odlučiti u bilo kojem trenutku tijekom postupka posve prekinuti razgovore o uvjetima nagodbe u određenom predmetu ili u odnosu na jednu ili više uključenih stranka, ako smatra da učinkovitost u postupku nije vjerojatno ostvariva.

▼B

Članak 11.

Pravo na očitovanje

▼M2

1.  Komisija strankama kojima dostavlja obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku osigurava pravo na obranu prije savjetovanja sa Savjetodavnim odborom iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1/2003.

▼B

2.  Komisija u svojim odlukama uzima u obzir samo utvrđene činjenice o kojima su se stranke iz stavka 1. mogle očitovati.

▼M2

Članak 12.

1.  Komisija daje strankama kojima upućuje obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku mogućnost da svoje dokaze predlože na usmenoj raspravi, ako one tako zatraže u svojim pismenim ponudama za nagodbu.

2.  Međutim, kada predlažu svoje ponude za nagodbu stranke potvrđuju Komisiji da će svoje pravo na predlaganje svojih dokaza na usmenoj raspravi zatražiti samo ako obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku ne odražava sadržaj njihovih ponuda za nagodbu.

▼B

Članak 13.

Očitovanje drugih osoba

1.  Ako se druge fizičke ili pravne osobe osim onih iz članaka 5. i 11. prijave za očitovanje i dokažu dostatan interes, Komisija ih obavješćuje pisanim putem o prirodi i predmetu postupka i određuje rok u kojem one mogu pisanim putem iznijeti svoje stajalište.

2.  Komisija prema potrebi može pozvati osobe iz stavka 1. da iznesu svoje razloge na saslušanju stranaka kojima je uputila obavijest o utvrđenim činjenicama ako osobe iz stavka 1. to zahtijevaju u svojim pisanim očitovanjima.

3.  Komisija može pozvati svaku drugu osobu da se očituje pisanim putem i prisustvuje saslušanju stranaka kojima je uputila obavijest o utvrđenim činjenicama. Komisija također može pozvati te osobe da se očituju tijekom tog saslušanja.

Članak 14.

Vođenje saslušanja

1.  Osoba zadužena za saslušanja vodi rasprave posve neovisno.

2.  Komisija poziva osobe koje je potrebno saslušati na saslušanje na dan koji ona odredi.

3.  Komisija poziva tijela država članica nadležna za tržišno natjecanje da sudjeluju u saslušanju. Također može pozvati dužnosnike i službenike drugih tijela država članica.

4.  Pozvane osobe dolaze osobno ili ih prema potrebi zastupaju zakonski zastupnici ili zastupnici u skladu s aktom o osnivanju. Poduzetnike i udruženja poduzetnika također može zastupati valjano ovlašteni zastupnik koji je kod njih stalno zaposlen.

5.  Osobama koje Komisija saslušava mogu pomagati njihovi odvjetnici ili druge kvalificirane osobe uz dopuštenje službenika zaduženog za usmena saslušanja.

6.  Saslušanja nisu javna. Svaka se osoba može saslušati odvojeno ili u prisutnosti ostalih pozvanih osoba, uzimajući u obzir opravdan interes poduzetnika za zaštitu svojih poslovnih tajni i ostalih povjerljivih informacija.

7.  Službenik zadužen za usmena saslušanja može dopustiti strankama kojima je upućena obavijest o utvrđenim činjenicama, podnositeljima pritužbi, ostalim pozvanim osobama, službama Komisije i tijelima država članica postavljanje pitanja tijekom saslušanja.

8.  Izjave svake saslušane osobe se bilježe. Zapisnik saslušanja se na zahtjev stavlja na raspolaganje osobama prisutnima na saslušanju. Uzima se u obzir opravdan interes stranaka za zaštitu svojih poslovnih tajni i ostalih povjerljivih informacija.POGLAVLJE VI.

UVID U SPIS I POSTUPANJE S POVJERLJIVIM PODACIMA

▼M4

Članak 15.

Uvid u spis

▼B

1.  Komisija na zahtjev dopušta uvid u spis strankama kojima je uputila obavijest o utvrđenim činjenicama. Uvid se dopušta nakon dostave obavijesti o utvrđenim činjenicama.

▼M4

1.a  Nakon pokretanja postupka u skladu s člankom 11. stavkom 6. Uredbe (EZ) br. 1/2003 te kako bi strankama omogućila podnošenje prijedloga za nagodbu, Komisija im na zahtjev i u skladu s uvjetima utvrđenima u relevantnim podstavcima otkriva dokaze i dokumente opisane u članku 10.a stavku 2. Uzimajući navedeno u obzir, pri podnošenju prijedloga za nagodbu stranke Komisiji potvrđuju da će zahtijevati uvid u spis u skladu sa stavkom 1. tek nakon primitka obavijesti o utvrđenim činjenicama, ako se u obavijesti o utvrđenim činjenicama ne navodi sadržaj njihovih prijedloga za nagodbu. Ako se rasprave o nagodbi obustave s jednom ili više stranaka, toj se stranci odobrava uvid u spis u skladu sa stavkom 1. ako se obavijest o utvrđenim činjenicama odnosi na nju.

▼M4

1.b  Uvid u skladu sa stavkom 1. ili 1.a u korporativnu izjavu poduzetnika pokajnika u smislu članka 4.a stavka 2. ili u prijedlog za nagodbu u smislu članka 10.a stavka 2., odobrava se samo u prostorima Komisije. Stranke i njihovi predstavnici ne smiju korporativne izjave poduzetnika pokajnika ili prijedloge za nagodbu kopirati mehaničkim ili elektroničkim sredstvima.

▼B

2.  Pravo uvida u spis ne obuhvaća poslovne tajne, ostale povjerljive informacije i interne dokumente Komisije ili tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje. Pravo uvida u predmet ne obuhvaća niti korespondenciju Komisije s tijelima država članica nadležnim za tržišno natjecanje ili međusobnu korespondenciju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje kad se ona nalazi u spisu Komisije.

3.  Ništa u ovoj Uredbi ne sprečava Komisiju u otkrivanju i uporabi informacija potrebnih za dokazivanje povrede članaka 81. ili 82. Ugovora.

▼M4 —————

▼B

Članak 16.

Označavanje i zaštita povjerljivih informacija

1.  Komisija ne dostavlja informacije uključujući dokumente niti omogućuje uvid u njih ako oni sadržavaju poslovne tajne ili ostale povjerljive informacije bilo koje osobe.

2.  Svaka osoba koja iznosi svoje stajalište na temelju članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 10. stavka 2. i članka 13. stavaka 1. i 3. ili tijekom istog postupka naknadno dostavlja dodatne informacije Komisiji, jasno označava svaki materijal koji smatra povjerljivim uz obrazloženje i dostavlja zasebni primjerak, koji nije povjerljiv, do datuma koji je za njezino očitovanje odredila Komisija, kako bi iznijela svoja stajališta.

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., Komisija može zahtijevati od poduzetnika i udruženja poduzetnika koji podnose dokumente ili izjave na temelju Uredbe (EZ) br. 1/2003 da označe dokumente ili dijelove dokumenata za koje smatraju da sadržavaju poslovne tajne ili ostale za njih povjerljive informacije i da navedu poduzetnike u odnosu na koje je te dokumente potrebno smatrati povjerljivima. Komisija također može zahtijevati od poduzetnika ili udruženja poduzetnika da označe sve dijelove obavijesti o utvrđenim činjenicama, sažetka predmeta sastavljenoga na temelju članka 27. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1/2003 ili odluke koju je donijela Komisija, koji, prema njihovu mišljenju, sadržavaju poslovne tajne.

Komisija može odrediti rok u kojem poduzetnici i udruženja poduzetnika moraju:

(a) dokazati svoj zahtjev za povjerljivošću za svaki pojedinačni dokument ili izjavu odnosno njihov dio;

(b) dostaviti Komisiji primjerak dokumenata ili izjava koja nije povjerljiva, a u kojoj su izbrisani povjerljivi odlomci;

(c) dostaviti kratak opis svake izbrisane informacije.

4.  Ako poduzetnici ili udruženja poduzetnika ne postupe u skladu sa stavcima 2. i 3., Komisija može pretpostaviti da dokumenti ili izjave u pitanju ne sadržavaju povjerljive informacije.

▼M4POGLAVLJE VI.a

OGRANIČENJA UPORABE INFORMACIJA DOBIVENIH TIJEKOM POSTUPKA KOMISIJE

Članak 16.a

1.  Informacije dobivene u skladu s ovom Uredbom upotrebljavaju se samo u svrhu sudskog ili upravnog postupka za primjenu članaka 101. i 102. Ugovora.

2.  Uvid u korporativne izjave poduzetnika pokajnika u smislu članka 4.a stavka 2. ili u prijedlog za nagodbu u smislu članka 10.a stavka 2. odobrava se samo u svrhu ostvarivanja prava na obranu u postupcima pred Komisijom. Informacije iz takvih izjava i prijedloga stranka koja je dobila uvid u spis može upotrebljavati samo ako su one potrebne za ostvarivanje njezinih prava na obranu u postupcima:

(a) pred sudovima Europske unije koji revidiraju odluke Komisije; ili

(b) pred sudovima država članica u predmetima koji su izravno povezani s predmetom u kojem je uvid odobren i koji se odnose na sljedeće:

i. raspodjelu novčane kazne među sudionicima kartela koju im je zajednički i pojedinačno izrekla Komisija; ili

ii. reviziju odluke kojom je tijelo nadležno za tržišno natjecanje države članice utvrdilo povredu članka 101. UFEU-a.

3.  Sljedeće kategorije informacija dobivene u skladu s ovom Uredbom ne upotrebljavaju se u postupcima pred nacionalnim sudovima dok Komisija ne zaključi svoje postupke protiv svih stranaka pod istragom donošenjem odluke u skladu s člancima 7., 9. ili 10. Uredbe (EZ) br. 1/2003 ili na neki drugi način ne završi svoj postupak:

(a) informacije koje je pripremila druga fizička ili pravna osoba posebno za postupak Komisije; i

(b) informacije koje je Komisija sastavila i poslala strankama tijekom svojih postupaka.

▼BPOGLAVLJE VII.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Rokovi

▼M2

1.  Pri utvrđivanju rokova iz članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 3., članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1., članka 10. stavka 2., članka 10.a stavka 1., članka 10.a stavka 2., članka 10.a stavka 3. i članka 16. stavka 3., Komisija uzima u obzir i vrijeme koje je potrebno za pripremu ponude za nagodbu i žurnost predmeta.

▼B

2.  Rokovi iz članka 6. stavka 1., članka 7. stavka 1. i članka 10. stavka 2. iznose najmanje četiri tjedna. Međutim, za postupke pokrenute radi donošenja privremenih mjera na temelju članka 8. Uredbe (EZ) br. 1/2003, rok se može skratiti na jedan tjedan.

▼M2

3.  Rokovi iz članka 4. stavka 3., članka 10.a stavka 1., članka 10.a stavka 2. i članka 16. stavka 3. su trajanja od najmanje dva tjedna. Rok iz članka 3. stavka 3. traje najmanje dva tjedana, osim za ponude za nagodbu, za koje je ispravke potrebno izvršiti unutar roka od tjedan dana. Rok iz članka 10.a stavka 3. traje najmanje dva tjedna.

▼B

4.  Rokovi se prema potrebi mogu produljiti na temelju obrazloženog zahtjeva upućenog prije proteka prvotnog roka.

Članak 18.

Stavljanje izvan snage

Stavljaju se izvan snage uredbe (EZ) br. 2842/98, (EZ) br. 2843/98 i (EZ) br. 3385/94.

Upućivanja na uredbe stavljene izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 19.

Prijelazne odredbe

Postupovne mjere poduzete na temelju uredaba (EZ) br. 2842/98 i (EZ) br. 2843/98 i dalje se primjenjuju u svrhu primjene ove Uredbe.

Članak 20.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 1. svibnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG

OBRAZAC C

PRITUŽBA NA TEMELJU ČLANKA 7. UREDBE (EZ) br. 1/2003

I.    Podaci o podnositelju pritužbe i o poduzetniku/poduzetnicima ili udruženju poduzetnika koji su povod pritužbe

1.

Navesti potpune informacije o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi pritužbu. Ako je podnositelj pritužbe poduzetnik, navesti korporativnu skupinu kojoj pripada i dati kratak pregled vrste i područja djelatnosti. Navesti osobu za kontakt (s telefonskim brojem, poštanskom adresom i adresom e - pošte) od koje se mogu dobiti dodatna objašnjenja.

2.

Navesti poduzetnika/poduzetnike ili udruženje poduzetnika na čije se ponašanje pritužba odnosi, uključujući, ako je potrebno, sve dostupne informacije o korporativnoj skupini kojoj on pripada/oni pripadaju kao i o vrsti i području njihove djelatnosti. Navesti u kojem je odnosu podnositelj pritužbe prema poduzetniku/poduzetnicima ili udruženju poduzetnika na koje/koja se pritužba odnosi (npr. kupac, natjecatelj).

II.    Podaci o navodnoj povredi i dokaz

3.

Potanko navesti činjenice iz kojih, prema vašem mišljenju, proizlazi da postoji povreda članka 81. ili 82. Ugovora i/ili članka 53. ili 54. Sporazuma o EGP-u. Posebno navesti narav proizvoda (roba ili usluge) obuhvaćenih navodnom povredom i objasniti, ako je potrebno, trgovinske odnose povezane s tim proizvodima. Dostaviti sve dostupne informacije o sporazumima ili postupcima poduzetnika ili udruženja poduzetnika na koje se pritužba odnosi. Navesti, u mjeri u kojoj je moguće, poziciju predmetnih poduzetnika na tržištu.

4.

Dostaviti svu vama dostupnu dokumentaciju koja se odnosi na informacije navedene u pritužbi ili je s njima izravno povezana (na primjer, tekstove sporazuma, zapisnike s pregovora ili sastanaka, uvjete transakcija, poslovne dokumente, cirkularna pisma, korespondenciju, bilješke telefonskih razgovora …). Navesti imena i adrese osoba koje mogu posvjedočiti činjenice navedene u pritužbi i, posebno, osoba kojima je navodna povreda naštetila. Dostaviti statističke ili druge vama dostupne podatke koji se odnose na navedene činjenice, posebno ako imaju utjecaj na tržište (na primjer, informacije o cijenama i kretanju cijena, preprekama za ulazak na tržište novih dobavljača itd.).

5.

Iznijeti svoje mišljenje o zemljopisnoj rasprostranjenosti navodne povrede i objasniti, ako nije očito, u kojoj mjeri ponašanje na koje se pritužba odnosi može nepovoljno utjecati na trgovinu između država članica ili između Zajednice i države članice ili više njih, ako je ta država članica EFTE-e i ugovorna stranka Sporazuma o EGP-u.

III.    Ishod koji se zahtijeva od Komisije i opravdani interes

6.

Objasniti koji ishod ili mjere očekujete od postupka Komisije.

7.

Navesti na čemu kao podnositelj pritužbe prema članku 7. Uredbe (EZ) br. 1/2003 temeljite svoj opravdani interes. Posebno navesti kako ponašanje na koje se pritužba odnosi nepovoljno utječe na vas i objasniti kako bi, prema vašem mišljenju, Komisija svojim djelovanjem mogla otkloniti navodnu štetu.

IV.    Postupci pred nacionalnim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje ili nacionalnim sudovima

8.

Dostaviti potpune informacije o tome jeste li se u vezi s istim ili blisko povezanim predmetom obratili kojem drugom tijelu nadležnom za tržišno natjecanje i/ili pokrenuli postupak pred nacionalnim sudom. Ako jeste, dostaviti potpune informacije o upravnom ili sudskom tijelu kojemu ste se obratili i o predanim podnescima.

Izjava da se svi podaci navedeni u ovom Obrascu i njegovim Prilozima u cijelosti daju u dobroj vjeri.

Datum i potpis( 1 ) SL L 1, 4.1.2003., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 411/2004 (SL L 68, 6.3.2004., str. 1.).

( 2 ) SL L 354, 30.12.1998., str. 18.

( 3 ) SL L 354, 30.12.1998., str. 22.

( 4 ) SL L 377, 31.12.1994., str. 28.

Top