Help Print this page 

Document 02004L0109-20131126

Title and reference
Direktiva 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/2013-11-26
Multilingual display
Text

02004L0109 — HR — 26.11.2013 — 003.002


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA 2004/109/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2004.

o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

( L 390 31.12.2004, 38)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIRECTIVE 2008/22/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008 (*)

  L 76

50

19.3.2008

►M2

DIREKTIVA 2010/73/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 24. studenoga 2010.

  L 327

1

11.12.2010

►M3

DIREKTIVA 2010/78/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 24. studenoga 2010.

  L 331

120

15.12.2010

►M4

DIREKTIVA 2013/50/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 22. listopada 2013.

  L 294

13

6.11.2013


►C1

,  L 041, 18.2.2016,  54 (2013/50/EU)(*)

Ovaj akt nije nikada objavljen na hrvatskome.
▼B

DIREKTIVA 2004/109/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2004.

o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZPOGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.  Ova Direktiva određuje zahtjeve u vezi s objavljivanjem periodičnih i stalnih informacija o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu čije je sjedište u državi članici ili koje posluje u državi članici.

2.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na udjele koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa ili na udjele koje su takvi subjekti za zajednička ulaganja stekli ili otpustili.

3.  Države članice mogu odlučiti da ne primijene odredbe navedene u članku 16. stavku 3. i u članku 18. stavcima 2., 3. i 4. na vrijednosne papire koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, a kojima su izdavatelji one ili njihova područna ili lokalna tijela.

4.  Države članice mogu odlučiti da ne primjene članak 17. na svoje nacionalne središnje banke u njihovom svojstvu izdavatelja dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ako su uvrštene prije 20. siječnja 2005.

Članak 2.

Definicije

1.  Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 18. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata ( 1 ) uz iznimku instrumenata tržišta novca kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 19. spomenute Direktive čije je dospijeće kraće od 12 mjeseci te na koje se može primjenjivati nacionalno zakonodavstvo;

(b) „dužnički vrijednosni papiri” znači obveznice i drugi oblici prenosivog sekuritiziranog duga, uz iznimku vrijednosnih papira koji su jednaki dionicama u društvima ili koji, ako ih se zamijeni ili se iskoriste prava koja ona nose, daju pravo na stjecanje dionica ili vrijednosnih papira jednakih dionicama;

(c) „uređeno tržište” znači tržište kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 14. Direktive 2004/39/EZ;

▼C1

(d) „izdavatelj” znači fizička osoba, ili pravna osoba regulirana privatnim ili javnim pravom, uključujući i državu, čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

U slučaju potvrda o deponiranim vrijednosnim papirima uvrštenim za trgovanje na uređenom tržištu, izdavatelj znači izdavatelj zastupljenih vrijednosnih papira, bez obzira jesu li ti vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili nisu;

▼B

(e) „dioničar” znači fizička ili pravna osoba regulirana zasebnim ili javnim pravom, koja drži, direktno ili indirektno:

i. dionice izdavatelja u svoje ime i za svoj račun;

ii. dionice izdavatelja u svoje ime, ali za račun druge fizičke ili pravne osobe;

iii. potvrde o deponiranim dionicama, u kojem se slučaju imatelj potvrda o deponiranim dionicama smatra dioničarom dionica koje predstavljaju potvrde o deponiranim dionicama;

(f) „kontrolirano društvo” znači društvo:

i. u kojem fizička ili pravna osoba ima većinu prava glasa, ili

ii. u kojem fizička ili pravna osoba ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela, a istodobno je dioničar ili član spomenutog društva; ili

iii. u kojem je fizička ili pravna osoba dioničar ili član te u kojem samostalno kontrolira većinu prava glasa dioničara ili članova, u skladu sa sporazumom sklopljenim s drugim dioničarima ili članovima spomenutog društva;

iv. nad kojim fizička ili pravna osoba može ostvarivati ili ostvaruje prevladavajući utjecaj ili kontrolu;

(g) „subjekti za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa” znači otvoreni investicijski fondovi i društva za investicije:

i. čiji je cilj zajedničko ulaganje sredstava prikupljenih od javnosti i koji posluju prema načelu razdiobe rizika, i

ii. čiji se udjeli na zahtjev imatelja udjela otkupljuju ili isplaćuju, direktno ili indirektno, iz imovine tih subjekata;

(h) „udjeli u subjektima za zajednička ulaganja” znači vrijednosni papiri koje je izdao subjekt za zajednička ulaganja na osnovu kojeg imatelj udjela stječe prava nad imovinom u takvom subjektu;

(i) „matična država članica” znači

▼M2

i. u slučaju izdavatelja dužničkih vrijednosnih papira čija je pojedinačna nominalna vrijednost manja od 1 000 EUR ili izdavatelja dionica:

 ako je izdavatelj osnovan u Uniji, država članica u kojoj ima registrirano sjedište,

▼M4

 ako je izdavatelj osnovan u trećoj zemlji, država članica koju je izdavatelj odabrao među državama članicama na čijim su uređenim tržištima njegovi vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje. Odabir matične države članice ostaje valjan osim ako je izdavatelj odabrao novu matičnu državu članicu iz podtočke iii. te je objavio izbor u skladu s drugim podstavkom ove točke (i).

▼M2

Definicija „matične” države članice primjenjuje se na sve dužničke vrijednosne papire u valuti koja nije euro, pod uvjetom da je protuvrijednost njihove pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja manja od 1 000 EUR, osim ako je gotovo jednaka 1 000 EUR;

▼M4

ii. za sve izdavatelje koji nisu obuhvaćeni podtočkom i., država članica koju je izdavatelj izabrao između države članice u kojoj je sjedište izdavatelja, kada je to primjenjivo, i onih država članica na čija uređena tržišta su uvršteni za trgovanje njegovi vrijednosni papiri. Izdavatelj može odabrati samo jednu državu članicu kao svoju matičnu državu članicu. Njegov izbor ostaje valjan najmanje tri godine, osim ako njegovi vrijednosni papiri nisu više uvršteni za trgovanje na bilo kojem uređenom tržištu u Uniji, ili ako izdavatelj postane obuhvaćen podtočkama i. ili iii. tijekom razdoblja od tri godine;

▼M4

iii. za izdavatelja čiji vrijednosni papiri nisu više uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u njegovoj matičnoj državi članici kao što je definirano u drugoj alineji podtočke i. ili podtočki ii., nego su uvršteni za trgovanje u jednoj ili više država članica, ona nova matična država članica koju izdavatelj može izabrati među državama članicama u kojima su njegovi vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu te, kada je to primjenjivo, države članice u kojoj izdavatelj ima sjedište;

Izdavatelj objavljuje svoju matičnu državu članicu kako je navedeno u podtočkama i., ii. ili iii. u skladu s člancima 20. i 21. Pored toga, izdavatelj objavljuje svoju matičnu državu članicu nadležnim tijelima države članice u kojoj ima sjedište, kada je to primjenjivo, nadležnim tijelima matične države članice i nadležnim tijelima svih država članica domaćina.

Ako izdavatelj ne objavi matičnu državu članicu kao što je definirano u drugoj alineji podtočke i. ili u podtočki ii. u roku od tri mjeseca nakon datuma kada su vrijednosni papiri izdavatelja prvobitno uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, matična država članica je država članica u kojoj su vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni za trgovanje. Ako su vrijednosni papiri izdavatelja uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u više država članica, te će države članice biti matične države članice izdavatelja sve dok izdavatelj ne izvrši i ne objavi odabir jedinstvene matične države članice.

Za izdavatelja čiji su vrijednosni papiri već uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu te čiji odabir matične države članice kako je navedeno u drugoj alineji podtočke i. ili u podtočki ii. nije bio objavljen prije 27. studenoga 2015., razdoblje od tri mjeseca počinje 27. studenoga 2015.

Izdavatelj koji je izvršio odabir matične države članice kako je navedeno u drugoj alineji podtočke i. ili u podtočkama ii. ili iii. i objavio taj odabir nadležnim tijelima matične države članice prije 27. studenoga 2015., oslobođen je od zahtjeva propisanih u drugom stavku ove točke (i), osim ako takav izdavatelj odabere drugu matičnu državu članicu nakon 27. studenoga 2015.

(j) „država članica domaćin” znači država članica na čijem su uređenom tržištu vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje ako je različita od matične države članice;

(k) „propisane informacije” znači sve informacije koje je izdavatelj ili bilo koja druga osoba koja je zatražila uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja obvezna objavljivati u skladu s ovom Direktivom, člankom 6. Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporabi tržišta) ( 2 ), zakonima i drugim propisima država članica donesenim u skladu s člankom 3. stavkom 1. ove Direktive;

(l) „elektronska sredstva”znači sredstva elektronske opreme za obradu (uključujući i digitalno sažimanje), pohranu i prijenos podataka upotrebom žica, radija, optičke tehnologije ili bilo koje drugo elektromagnetsko sredstvo;

(m) „društvo za upravljanje” znači društvo iz članka 1.a stavka 2. Direktive Vijeća 85/611/EEZ od 20. prosinca 1985. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) ( 3 );

(n) „održavatelj tržišta” znači osoba koja neprekidno djeluje na financijskim tržištima spremna trgovati za svoj račun tako da kupuje i prodaje financijske instrumente uz korištenje vlastitog kapitala po cijenama koje ona utvrđuje;

(o) „kreditna institucija” znači društvo iz članka 1. stavka 1. točke (a) Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o osnivanju i obavljanju djelatnosti kreditnih institucija ( 4 );

(p) „vrijednosni papiri izdani stalno ili ponavljajuće” znači dužnički vrijednosni papiri istog izdavatelja čije je izdavanje stalno ili najmanje dva zasebna izdanja vrijednosnih papira slične vrste i/ili roda;

▼M4

(q) „formalni sporazum” znači sporazum koji je obvezujući na temelju primjenjivog prava.

▼B

2.  Za potrebe definicije „kontroliranog društva” u stavku 1. točki (f) podtočki ii., prava imatelja u vezi s glasanjem, imenovanjem ili razrješavanjem uključuju prava bilo kojeg drugog društva kojeg kontrolira dioničar i prava svih fizičkih ili pravnih osoba koje djeluju u svoje ime, ali za račun dioničara ili bilo kojeg društva kojeg kontrolira dioničar.

▼M4

2.a  Svako upućivanje na pravne osobe iz ove Direktive smatra se da uključuje registrirana poslovna udruženja bez pravne osobnosti i fondove.

▼M3

3.  Kako bi se uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, definirali zahtjevi i osigurala jedinstvena primjena stavka 1., Komisija donosi, u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b. i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere koje se odnose na definicije iz stavka 1.

▼M1

The Commission shall, in particular:

(a) establish, for the purposes of paragraph 1(i)(ii), the procedural arrangements in accordance with which an issuer may make the choice of the home Member State;

(b) adjust, where appropriate for the purposes of the choice of the home Member State referred to in paragraph 1(i)(ii), the three-year period in relation to the issuer’s track record in the light of any new requirement under Community law concerning admission to trading on a regulated market; and

(c) establish, for the purposes of paragraph 1(l), an indicative list of means which are not to be considered as electronic means, thereby taking into account Annex V to Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services ( 5 ) in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 27(2).

▼M3

Mjere iz točaka (a) i (b) drugog podstavka propisuju se putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b.

▼B

Članak 3.

Integracija tržišta vrijednosnih papira

▼M4

1.  Matična država članica može izdavatelju postaviti strože zahtjeve od onih utvrđenih ovom Direktivom, osim što ne može zahtijevati da izdavatelji objave periodične financijske informacije češće od godišnjih financijskih izvještaja iz članka 4. i polugodišnjih financijskih izvještaja iz članka 5.

▼M4

1.a  Odstupajući od stavka 1., matična država članica može pred izdavatelje postaviti zahtjev da objave dodatne periodične financijske informacije češće od godišnjih financijskih izvještaja iz članka 4. i polugodišnjih financijskih izvještaja iz članka 5., ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 dodatne periodične financijske informacije ne predstavljaju nerazmjeran financijski teret u relevantnoj državi članici, posebice za male i srednje izdavatelje, i

 da je sadržaj zatraženih dodatnih financijskih informacija proporcionalan faktorima koji doprinose donošenju investicijskih odluka od strane ulagateljâ u relevantnoj državi članici.

Prije donošenja odluke kojom se od izdavatelja zahtijeva objavljivanje dodatnih periodičnih financijskih informacija, države članice ocjenjuju mogu li takvi dodatni zahtjevi dovesti do pretjeranog fokusa na kratkoročne rezultate i poslovanje izdavatelja te mogu li oni negativno djelovati na sposobnost pristupa malih i srednjih izdavatelja uređenom tržištu.

Ovo ne dovodi u pitanje sposobnost država članica da od izdavatelja koji su financijske institucije zatraže objavu dodatnih periodičnih financijskih informacija.

Matična država članica ne smije imatelju dionica ili fizičkoj ili pravnoj osobi navedenoj u člancima od 10. do 13. nametnuti strože zahtjeve od onih utvrđenih ovom Direktivom, osim ako:

i. postavlja niže ili dodatne pragove obavijesti od onih iz članka 9. stavka 1., te zahtijeva jednake obavijesti u vezi s pragovima temeljenim na udjelu u kapitalu;

ii. primjenjuje strože zahtjeve od onih iz članka 12.; ili

iii. primjenjuje zakone i druge propise donesene u vezi s ponudama za preuzimanje, transakcijama spajanja i drugim transakcijama koje utječu na vlasništvo i kontrolu trgovačkih društava, pod nadzorom tijela koje imenuju države članice u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje ( 6 ).

▼B

2.  Država članica domaćin ne smije:

(a) pri uvrštenju vrijednosnih papira na uređeno tržište na svom području nametnuti strože zahtjeve objavljivanja od onih utvrđenih ovom Direktivom ili u članku 6. Direktive 2003/6/EZ;

(b) u vezi s obavješćivanjem o informacijama, za imatelje dionica ili fizičke ili pravne osobe iz članaka od 10. do 13. nametnuti strože zahtjeve od onih propisanih ovom Direktivom.POGLAVLJE II.

PERIODIČNE INFORMACIJE

Članak 4.

Godišnji financijski izvještaji

▼M4

1.  Izdavatelj objavljuje svoje godišnje financijske izvještaje najkasnije četiri mjeseca nakon isteka svake poslovne godine i osigurava da su ona javno dostupna barem tijekom sljedećih 10 godina.

▼B

2.  Godišnji financijski izvještaji sastoje se od:

(a) revidiranih financijskih izvještaja;

(b) izvješća poslovodstva; i

(c) izjava odgovornih osoba izdavatelja, čija su imena i funkcije koje obnašaju jasno navedena, kojima potvrđuju da, prema njihovim saznanjima, financijski izvještaji, sastavljeni uz primjenu odgovarajućih računovodstvenih standarda, pružaju istinit i pošten prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i dobiti i gubitaka izdavatelja i svih društava uključenih u konsolidaciju te da izvješće poslovodstva uključuje pošten pregled razvoja i rezultata poslovanja te položaj izdavatelja i svih društava uključenih u konsolidaciju, zajedno s opisom osnovnih rizika i neizvjesnosti kojima su izloženi.

3.  U slučajevima kad je izdavatelj obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu sa Sedmom direktivom Vijeća 83/349/EEZ od 13. lipnja 1983. o konsolidiranim financijskim izvještajima ( 7 ), revidirani financijski izvještaji uključuju konsolidirane financijske izvještaje sastavljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 i godišnje financijske izvještaje matičnog društva sastavljene u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je matično društvo osnovano.

U slučajevima kada izdavatelj nije obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, revidirani financijski izvještaji uključuju financijske izvještaje sastavljene u skladu s nacionalnim pravom države članice u kojoj je društvo osnovano.

4.  Revizija financijskih izvještaja obavlja se u skladu s člancima 51. i 51.a Četvrte direktive Vijeća 78/660/EEZ od 25. srpnja 1978. o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava ( 8 ) te ako je izdavatelj obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje u skladu s člankom 37. Direktive 83/349/EEZ.

Revizorsko izvješće koje je potpisala osoba ili osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja u cijelosti se objavljuje javnosti zajedno s godišnjim financijskim izvještajima.

5.  Izvješće poslovodstva sastavlja se u skladu s člankom 46. Direktive 78/660/EEZ te, ako je izdavatelj obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, u skladu s člankom 36. Direktive 83/349/EEZ.

6.  Komisija u skladu s postupkom navedenim u članku 27. stavku 2. donosi provedbene mjere kako bi se uzeo u obzir tehnički razvoj financijskih tržišta i osigurala jedinstvena primjena stavka 1. Komisija posebno određuje tehničke uvjete u skladu s kojima objavljeni godišnji financijski izvještaji, uključujući revizorsko izvješće, trebaju biti dostupni javnosti. Komisija također može, ako je potrebno, prilagoditi petogodišnje razdoblje navedeno u stavku 1.

▼M4

7.  Počevši od 1. siječnja 2020. svi godišnji financijski izvještaji pripremaju se u jedinstvenom elektronskom formatu za izvješćivanje, pod uvjetom da europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (ESMA), osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 9 ) od 24. studenog 2010. provodi analizu troškova i koristi.

ESMA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja elektronskog formata za izvješćivanje, s upućivanjem na trenutne i buduće tehnološke opcije. Prije donošenja nacrta regulatornih tehničkih standarda, ESMA provodi prikladnu ocjenu mogućih elektronskih formata za izvješćivanje, te provodi primjerene testove na terenu. ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda najkasnije do 31. prosinca 2016.

Na Komisiju se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 5.

Polugodišnji financijski izvještaji

▼M4

1.  Izdavatelj dionica ili dužničkih vrijednosnih papira objavljuje polugodišnje financijske izvještaje koji obuhvaćaju prvih šest mjeseci poslovne godine u što je moguće kraćem roku nakon isteka navedenog razdoblja, ali najkasnije tri mjeseca nakon isteka tog razdoblja. Izdavatelj osigurava dostupnost polugodišnjih financijskih izvještaja javnosti tijekom razdoblja od barem 10 godina.

▼B

2.  Polugodišnji financijski izvještaji sastoje se od:

(a) skraćenog seta financijskih izvještaja;

(b) izvješća poslovodstva za razdoblje tijekom godine; i

(c) izjava odgovornih osoba izdavatelja, čija su imena i funkcije koje obnašaju jasno navedena, kojima potvrđuju da, prema njihovim saznanjima, skraćeni set financijskih izvještaja sastavljenih uz primjenu odgovarajućih računovodstvenih standarda, pružaju istinit i pošten prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i dobiti i gubitaka izdavatelja i svih društava uključenih u konsolidaciju te da izvješće poslovodstva za razdoblje tijekom godine uključuje pošten pregled razvoja i rezultata poslovanja te položaj izdavatelja i svih društava uključenih u konsolidaciju u skladu s odredbama stavka 3. te da izvješće poslovodstva za razdoblje tijekom godine uključuje pošten pregled informacija u skladu s odredbama stavka 4.

3.  U slučajevima kada je izdavatelj obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, skraćeni set financijskih izvještaja sastavlja se u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na financijsko izvješćivanje za razdoblje tijekom godine koji su usvojeni u skladu s postupkom navedenim u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

U slučajevima kada izdavatelj nije obvezan sastavljati konsolidirane financijske izvještaje, skraćeni set financijskih izvještaja sastoji se barem od skraćene bilance, skraćenog računa dobiti i gubitka te bilješki uz navedene izvještaje. Pri sastavljanju skraćene bilance i skraćenog računa dobiti i gubitka izdavatelj slijedi ista načela priznavanja i mjerenja kao pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja.

4.  Izvješće poslovodstva za razdoblje tijekom godine uključuje barem naznaku značajnih događaja koji su se dogodili tijekom prvih šest mjeseci poslovne godine te njihov utjecaj na skraćeni set financijskih izvještaja, zajedno s opisom osnovnih rizika i neizvjesnosti vezano uz sljedećih šest mjeseci poslovne godine. Kod izdavatelja dionica izvješće poslovodstva za razdoblje tijekom godine sadrži također i značajne transakcije s povezanim osobama.

5.  Ako su polugodišnji financijski izvještaji revidirani, revizorsko izvješće podnosi se u cijelosti. Isto vrijedi i u slučaju revizorskog pregleda. Ako polugodišnji financijski izvještaji nisu revidirani ili pregledani, izdavatelj u tom smislu daje izjavu u svom izvještaju.

▼M3

6.  Komisija donosi, u skladu s člankom 27. stavkom 2. ili člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c, radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima, mjere za definiranje zahtjeva i osiguranje jedinstvene primjene stavaka 1. do 5. ovog članka.

▼B

Komisija posebno:

(a) određuje tehničke uvjete u skladu s kojima objavljeni polugodišnji financijski izvještaji, uključujući revizorski pregled, trebaju biti dostupni javnosti;

(b) pojašnjava narav revizorskog pregleda;

(c) određuje minimalan sadržaj skraćene bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz navedene izvještaje u slučajevima kad nisu sastavljeni u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima koji su doneseni u skladu s postupkom navedenim u članku 6. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

▼M3

Mjere iz točke (a) donose se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 27. stavka 2. Mjere iz točaka (b) i (c) propisuju se putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b.

Gdje je to primjereno, Komisija može također prilagoditi petogodišnje razdoblje iz stavka 1. putem delegiranog akta u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b.

▼M4

Članak 6.

Izvješće o plaćanjima vladama

Države članice zahtijevaju od izdavatelja aktivnih na području vađenja ili eksploatacije u primarnim šumama, kao što je definirano u članku 41. stavcima 1. i 2. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ ( 10 ), da jednom godišnje pripreme izviješće o plaćanjima vladama, u skladu s poglavljem 10. te Direktive. Izvješće se čini dostupnim javnosti najkasnije šest mjeseci po isteku svake financijske godine i ostaje dostupno javnosti barem deset godina. O plaćanjima vladama izvješćuje se na konsolidiranoj razini.

▼B

Članak 7.

Odgovornost

Države članice osiguravaju da barem izdavatelj ili njegova upravna, rukovodeća ili nadzorna tijela budu odgovorni za sastavljene i objavljene informacije u skladu s člancima 4., 5., 6. i 16. te da se njihovi zakoni i drugi propisi u vezi s odgovornošću odnose na izdavatelje, tijela spomenuta u ovom članku ili odgovorne osobe izdavatelja.

Članak 8.

Oslobođenja

▼M4

1.  Članci 4. i 5. ne primjenjuju se na sljedeće izdavatelje:

(a) državu, regionalnu ili lokalnu državnu vlast, javno međunarodno tijelo kojem pripada barem jedna država članica, Europsku središnju banku (ESB), Europski fond za financijsku stabilnost (EFSF) osnovan EFSF okvirnim sporazumom, te bilo koji drugi mehanizam osnovan s ciljem očuvanja financijske stabilnosti europske monetarne unije, pružajući privremenu financijsku pomoć državama članicama čija je valuta euro i nacionalne središnje banke država članica bez obzira izdaju li one dionice ili druge vrijednosne papire; i

(b) izdavatelj isključivo dužničkih vrijednosnih papira koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 eura ili, u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 100 000 eura.

▼B

2.  Matična država članica može odlučiti da se članak 5. ne primjenjuje na kreditne institucije čije dionice nisu uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i koje su stalno ili ponavljajuće izdavale isključivo dužničke vrijednosne papire pod uvjetom da ukupan nominalni iznos tih dužničkih vrijednosnih papira nije dosegao 100 000 000 eura te da nisu objavile prospekt u skladu s Direktivom 2003/71/EZ.

3.  Matična država članica može odlučiti da se članak 5. ne primjenjuje na izdavatelje koji već postoje na uređenom tržištu na dan stupanja na snagu Direktive 2003/71/EZ, koji izdaju isključivo dužničke vrijednosne papire za koje bezuvjetno i neopozivo jamči matična država članica ili neko od njezinih područnih ili lokalnih tijela.

▼M4

4.  Odstupajući od stavka 1. točke (b) ovog članka, članci 4. i 5. ne primjenjuju se na izdavatelje isključivo dužničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 eura, ili u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 50 000 eura, a koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji prije 31. prosinca 2010., sve dok su takvi dužnički vrijednosni papiri u optjecaju.

▼BPOGLAVLJE III.

STALNE INFORMACIJEODJELJAK 1.

Informacije o većinskim udjelima

Članak 9.

Obavješćivanje o stjecanju ili otpuštanju većinskih udjela

1.  Matična država članica osigurava da dioničar pri stjecanju ili otpuštanju dionica s pravom glasa izdavatelja čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, obavijesti izdavatelja o postotku prava glasa kojeg dioničar ima u izdavatelju kao rezultat stjecanja ili otpuštanja, ako taj postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % i 75 %.

Prava glasa izračunavaju se na temelju svih dionica s pravom glasa čak i ako je ostvarivanje tih prava ograničeno. Te se informacije daju se i za sve dionice istog roda s pravom glasa.

2.  Matična država članica osigurava da dioničari obavješćuju izdavatelja o postotku prava glasa kada taj postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod pragova navedenih u stavku 1. zbog događaja koji mijenjaju strukturu prava glasa te na temelju informacija objavljenih u skladu s člankom 15. Ako je izdavatelj osnovan u trećoj zemlji, obavijest se podnosi za jednake događaje.

3.  Matična država članica ne mora primjenjivati:

(a) prag od 30 %, ako primjenjuje prag od jedne trećine;

(b) prag od 75 %, ako primjenjuje prag od dvije trećine.

4.  Ovaj članak se ne primjenjuje na dionice čije je stjecanje izvršeno isključivo u svrhu poravnanja i namire u uobičajenom kratkom ciklusu namire ili na skrbnike koji drže dionice u svojstvu skrbnika pod uvjetom da takvi skrbnici mogu ostvarivati prava glasa iz tih dionica isključivo u skladu s uputama zaprimljenim pisanim putem ili putem elektroničkih sredstava.

5.  Ovaj se članak ne primjenjuje na održavatelja tržišta koji u svojstvu održavatelja tržišta stječe ili otpušta većinski udjel koji dosegne ili prijeđe prag od 5 % pod uvjetom:

(a) da ima odobrenje za rad matične države članice u skladu s Direktivom 2004/39/EZ; te

(b) da se ne upliće u upravljanje dotičnog izdavatelja ili na bilo koji drugi način utječe na izdavatelja da kupi takve dionice ili podrži njihovu cijenu.

▼M4

6.  Ovaj članak se ne primjenjuje na prava glasa iz knjige trgovanja, kako je definirana u članku 11. Direktive 2006/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i kreditnih institucija ( 11 ), investicijskih društava i kreditnih institucija, pod uvjetom:

(a) da prava glasa u knjizi trgovanja ne prelaze 5 %; te

(b) da se prava glasa iz dionica iz knjige trgovanja ne ostvaruju ili na neki drugi način ne koriste kako bi utjecali na upravljanje izdavateljem.

▼M4

6.a  Ovaj članak se ne primjenjuje na prava glasa iz dionica čije je stjecanje izvršeno u svrhu stabilizacije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2273/2003 od 22. prosinca 2003. o provedbi Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za programe otkupa i stabilizacije financijskih instrumenata ( 12 ), pod uvjetom da se prava glasa iz tih dionica ne ostvaruju ili na drugi način koriste kako bi utjecali na upravljanje izdavateljem.

6.b  ESMA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda kako bi se odredila metoda izračuna praga od 5 % iz stavaka 5. i 6., uključujući u slučaju grupe trgovačkih društava, uzimajući u obzir članak 12. stavke 4. i 5.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 27. studenoga 2015.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M3

7.  Komisija donosi, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima i definiranja zahtjeva propisanih u stavcima 2. 4. i 5.

Komisija će definirati, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b maksimalnu duljinu „kratkog ciklusa namire” iz stavka 4. ovog članka kao i primjerene kontrolne mehanizme nadležnog tijela matične države članice.

▼M1

In addition, the Commission may draw up a list of the events referred to in paragraph 2 of this Article, in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 27(2).

▼B

Članak 10.

Stjecanje ili otpuštanje većinskih udjela prava glasa

Obveza obavješćivanja određena u stavcima 1. i 2. članka 9. također se primjenjuje na fizičke i pravne osobe ako one imaju pravo stjecati, otpustiti ili ostvariti pravo glasa u bilo kojem od sljedećih slučajeva ili njihovoj kombinaciji:

(a) prava glasa koja ima treća strana s kojom je ta fizička ili pravna osoba sklopila sporazum koji ih obvezuje da donesu, zajedničkim ostvarivanjem prava glasa koja imaju, dugoročnu zajedničku politiku u vezi s upravljanjem izdavateljem o kojem je riječ;

(b) prava glasa koja ima treća strana na temelju sporazuma sklopljenog s tom fizičkom ili pravnom osobom koji predviđa privremeni prijenos predmetnog prava glasa uz naknadu;

(c) prava glasa iz dionica koje su položene kao osiguranje kod te fizičke ili pravne osobe ako ta fizička ili pravna osoba kontrolira prava glasa i iskaže svoju namjeru ostvarivanja istih;

(d) prava glasa iz dionica za koje je u korist te fizičke ili pravne osoba osnovano pravo plodouživanja;

(e) prava glasa koja ima ili može ostvariti u smislu točaka od (a) do (d) društvo kojeg kontrolira ta fizička ili pravna osoba;

(f) prava glasa iz dionica pohranjenih kod te fizičke ili pravne osobe, koja ta fizička ili pravna osoba može ostvariti po vlastitom nahođenju, ako ne postoje posebne upute dioničara;

(g) prava glasa koja ima treća strana u svoje ime, a za račun te fizičke ili pravne osobe;

(h) prava glasa koja ta fizička ili pravna osoba može ostvariti kao opunomoćenik te po vlastitom nahođenju ako ne postoje posebne upute dioničara.

Članak 11.

1.  Članak 9. i članak 10. točka (c) ne primjenjuju se na dionice koje su stavljene ili dobivene na raspolaganje od članova ESSB-a pri izvršavanju njihove funkcije monetarne vlasti, uključujući i dionice stavljene ili dobivene na raspolaganje od članova ESSB-a kao zalog ili u sklopu repo ugovora ili sličnog ugovora u vezi s likvidnošću koji je odobren u smislu monetarne politike ili u okviru sustava plaćanja.

2.  Oslobađanje se primjenjuje kod gore spomenutih transakcija za kratko razdoblje pod uvjetom da prava glasa iz spomenutih dionica nisu ostvarena.

Članak 12.

Postupci obavješćivanja i objavljivanja većinskih udjela

1.  Zahtjev obavješćivanja iz članaka 9. i 10. uključuje sljedeće informacije:

(a) novonastalu situaciju u vezi s pravima glasa;

(b) lanac kontroliranih društava preko kojih stvarno imaju prava glasa, ovisno o slučaju;

(c) datum na koji je dosegnut ili prijeđen prag; i

(d) identitet dioničara, čak i ako taj dioničar nema pravo ostvarivanja prava glasa po uvjetima iz članka 10. te fizičkih i pravnih osoba koje imaju pravo ostvarivanja prava glasa u ime tog dioničara.

2.   ►M4   ►C1  Izdavatelja se obavješćuje što je prije moguće, ali najkasnije u roku od četiri dana trgovanja nakon dana kada dioničar ili fizička ili pravna osoba iz članka 10. ◄  ◄

(a) sazna za stjecanje ili otpuštanje ili mogućnost ostvarivanja prava glasa, ili na koji je, ovisno o okolnostima, trebala saznati za to, bez obzira na dan kada stjecanje, otpuštanje ili mogućnost ostvarivanja prava ima pravni učinak; ili

(b) je obaviještena o događaju navedenom u članku 9. stavku 2.

3.  Društvo je oslobođeno od obveze obavješćivanja u skladu sa stavkom 1. ako obavješćivanje izvrši matično društvo ili, u slučajevima kada je i samo matično društvo kontrolirano društvo njegovog matičnog društva.

4.  Matično društvo društva za upravljanje ne mora zbrojiti svoje udjele u skladu s člancima 9. i 10. s udjelima kojima društvo za upravljanje upravlja u skladu s odredbama Direktive 85/611/EEZ, pod uvjetom da društvo za upravljanje ostvaruje svoja prava glasa neovisno od matičnog društva.

Međutim, članci 9. i 10. primjenjuju se u slučaju kad je matično društvo ili drugo kontrolirano društvo matičnog društva uložilo u udjele kojima upravlja društvo za upravljanje, a društvo za upravljanje ne može raspolagati pravima glasa iz tih udjela te može ostvarivati prava glasa samo prema direktnim ili indirektnim uputama matičnog društva ili drugog kontroliranog društva matičnog društva.

5.  Matično društvo investicijskog društva koje ima odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2004/39/EZ ne mora zbrojiti svoje udjele u skladu s člancima 9. i 10. s udjelima kojima takvo investicijsko društvo upravlja za svakog klijenta zasebno, u smislu članka 4. stavka 1. točke 9. Direktive 2004/39/EZ pod uvjetom da:

 investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje usluge upravljanja portfeljem u skladu s točkom 4. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ,

 može ostvarivati prava glasa iz takvih dionica isključivo u skladu s uputama zaprimljenim pisanim putem ili putem elektroničkih sredstava, ili da primjenom odgovarajućih mehanizama osigura da se pojedinačne usluge upravljanja portfeljem pružaju neovisno od ostalih usluga pod uvjetima jednakim onima predviđenim Direktivom 85/611/EEZ, i

 investicijsko društvo ostvaruje svoja prava glasa neovisno od matičnog društva.

Međutim, članci 9. i 10. primjenjuju se u slučaju kad je matično društvo ili drugo kontrolirano društvo matičnog društva uložilo u udjele kojima upravlja investicijsko društvo, a investicijsko društvo ne može raspolagati pravima glasa iz tih udjela te može ostvarivati prava glasa samo prema direktnim ili indirektnim uputama matičnog društva ili drugog kontroliranog društva matičnog društva.

6.  Po primitku obavijesti iz stavka 1., ali najkasnije u roku od tri dana trgovanja, izdavatelj objavljuje sve informacije koje se nalaze u obavijesti.

7.  Matična država članica može osloboditi izdavatelje od obveze iz stavka 6. ako informacije koje se nalaze u obavijesti objavi njihovo nadležno tijelo, u skladu s uvjetima navedenim u članku 21., po primitku obavijesti, ali najkasnije u roku od tri dana trgovanja.

▼M3

8.  Kako bi se uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima i definirali zahtjevi propisani stavcima 1. 2. 4. 5. i 6. ovog članka, Komisija donosi, u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b mjere:

▼M3 —————

▼B

(b) za utvrđivanje kalendara „dana trgovanja” za sve države članice;

(c) za utvrđivanje slučajeva u kojima dioničar ili fizička ili pravna osoba iz članka 10., ili oboje, moraju izvještavati izdavatelja;

(d) za pojašnjavanje okolnosti u kojima su dioničar ili fizička ili pravna osoba iz članka 10. trebali saznati za stjecanje ili otpuštanje;

(e) za pojašnjavanje uvjeta neovisnosti društava za upravljanje od svojih matičnih društava ili investicijskih društava od svojih matičnih društava, kako bi mogla koristiti oslobađanja u smislu stavaka 4. i 5.

▼M3 —————

▼M3

9.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ovog članka i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (dalje u tekstu ESMA), koje se osniva Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 13 ) može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, modela i postupaka za korištenje prilikom davanja traženih informacija izdavatelju prema stavku 1. ovog članka ili prilikom deponiranja informacija prema članku 19. stavku 3.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 13.

▼M4

1.  Obveza obavješćivanja iz članka 9. primjenjuje se i na fizičke osobe ili pravne osobe koji drže, neposredno ili posredno

(a) financijske instrumente koji, po dospijeću daju imatelju dionica, na temelju formalnog sporazuma, ili bezuvjetno pravo stjecanja ili diskrecijsko pravo da stekne dionice s pravom glasa, već izdane, izdavatelja čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu;

(b) financijske instrumente koji nisu uključeni u točku (a), no upućeni su na dionice navedene u toj točki te imaju ekonomski učinak sličan onom financijskih instrumenata navedenih u toj točki, bez obzira daju li oni ili ne pravo na fizičku namiru ili ne.

Obavijest uključuje pregled vrsta financijskih instrumenata koje drže u skladu s točkom (a) prvog podstavka i financijskih instrumenata koje drže u skladu s točkom (b) tog podstavka, čineći razliku između financijskih instrumenata kojima se dodjeljuje pravo na fizičku namiru i financijskih instrumenata kojima se dodjeljuje pravo na namiru u novcu.

▼M4

1.a  Broj prava glasa izračunava se s obzirom na puni zamišljeni iznos dionica koje su temeljni vrijednosni papir financijskom instrumentu, osim kada se financijski instrument odnosi isključivo na namiru u novcu, u kojem slučaju se broj prava glasa izračunava na temelju „usklađivanja za deltu”, množenjem zamišljenog iznosa temeljnih dionica deltom instrumenta. U ovu svrhu, imatelj zbraja i priopćuje sve financijske instrumente koji se odnose na iste temeljne izdavatelje. Za izračun prava glasa uzimaju se u obzir jedino duge pozicije. Duge pozicije ne prebijaju se s kratkim pozicijama koje se odnose na istog temeljnog izdavatelja.

ESMA priprema nacrte regulatornih tehničkih standarda za određivanje:

(a) metode za izračunavanje broja prava glasa navedenih u prvom podstavku u slučaju financijskih instrumenata upućenih na košaricu dionica ili indeks; i

(b) metode utvrđivanja delte u svrhe izračuna prava glasa vezanih za financijske instrumente koji se odnose isključivo na namiru iznosa u novcu kao što je zatraženo u prvom podstavku.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 17. listopada 2015.

Na Komisiju se prenosi ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

1.b  Za potrebe stavka 1., sljedeći instrumenti se smatraju financijskim instrumentima, ako ispunjavaju bilo koji od uvjeta navedenih u točki (a) ili točki (b) prvog podstavka stavka 1.:

(a) prenosivi vrijednosni papiri;

(b) opcije;

(c) budućnosnice;

(d) zamjene;

(e) kamatni forvardi;

(f) ugovori za razlike; i

(g) bilo koji drugi ugovori ili sporazumi sa sličnim ekonomskim učincima koji se mogu namiriti fizički ili u novcu.

ESMA sastavlja i periodički ažurira okvirni popis financijskih instrumenata koji podliježu pod obveze obavješćivanja na temelju stavka 1., vodeći računa o tehničkom razvoju financijskih tržišta.

▼M4

2.  Komisija je ovlaštena, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima utvrđenima u člancima 27.a i 27.b., usvojiti mjere kojima se određuje sadržaj obavijesti, rok obavješćivanja te kome se šalje obavijest kao što je navedeno u stavku 1.

▼M3

3.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 1. ovog članka i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, modela i postupaka prilikom davanja traženih informacija izdavatelju prema stavku 1. ovog članka ili prilikom deponiranja informacija prema članku 19. stavku 3.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M4

4.  Izuzeća iz članka 9. stavka 4., 5. i 6. i iz članka 12. stavka 3., 4. i 5. primjenjuju se mutatis mutandis na obveze obavješćivanja iz ovog članka.

ESMA priprema nacrte regulatornih tehničkih standarda za određivanje slučajeva u kojima se izuzeća navedena u prvom podstavku primjenjuju na financijske instrumente koje drži fizička ili pravna osoba koja ispunjava zahtjeve klijenata ili odgovara na zahtjeve klijenata da trguje drugačije nego na vlasničkoj bazi, ili štiti pozicije nastale takvim poslovanjima.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 27. studenoga 2015.

Na Komisiju se prenosi ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka ovog stavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 13.a

Agregiranje

1.  Obveze obavješćivanja iz članaka 9., 10. i 13. primjenjuju se također na fizičku ili pravnu osobu onda kada broj prava glasa koje takva fizička ili pravna osoba ima direktno ili indirektno, u skladu s člancima 9. i 10., zbrojeni s brojem prava glasa vezanih za direktno ili indirektno držane financijske instrumente, u skladu s člankom 13., dosegne, prijeđe ili padne ispod pragova iz članka 9. stavka 1.

Obavijest zatražena u prvom podstavku ovog stavka uključuje strukturu broja prava glasa iz dionica držanih u skladu s člancima 9. i 10. te prava glasa vezanih za financijske instrumente iz članka 13.

2.  Prava glasa vezana za financijske instrumente koji su već objavljeni u skladu s člankom 13. objavljuju se ponovo kada fizička ili pravna osoba stekne temeljne dionice, te takvo stjecanje rezultira ukupnim brojem prava glasa povezanih s dionicama izdanih od istog izdavatelja koje dostižu ili prelaze prag utvrđen člankom 9. stavkom 1.

▼B

Članak 14.

1.  U slučaju kad izdavatelj dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu stekne ili otpusti vlastite dionice, neposredno ili preko osobe koja djeluje u svoje ime, ali za račun izdavatelja, matična država članica osigurava da izdavatelj objavi postotak vlastitih dionica u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od četiri dana trgovanja nakon tog stjecanja ili otpuštanja, ako taj postotak dosegne, prijeđe ili padne ispod praga od 5 % ili 10 % prava glasa. Postotak se izračunava na temelju ukupnog broja dionica s pravom glasa.

▼M3

2.  Komisija donosi, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima i definiranja zahtjeva propisanih stavkom 1.

▼B

Članak 15.

U svrhu izračunavanja pragova iz članka 9. matična država članica barem zahtijeva od izdavatelja da objavi javnosti ukupan broj prava glasa i kapital na kraju svakog kalendarskog mjeseca tijekom kojeg je došlo do njihovog povećanja ili smanjenja.

Članak 16.

Dodatne informacije

1.  Izdavatelj dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu bez odgode čini javnom svaku promjenu u vezi s pravima glasa iz različitih rodova dionica, uključujući promjene u pravima iz izvedenih vrijednosnih papira koje je izdao sam izdavatelj i koji omogućuju pristup dionicama tog izdavatelja.

2.  Izdavatelj vrijednosnih papira, koji nisu dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu, bez odgode čini javnom svaku promjenu u vezi s pravima imatelja vrijednosnih papira koji nisu dionice, uključujući i promjene rokova i uvjeta tih vrijednosnih papira koje bi indirektno mogle utjecati na spomenuta prava, a do kojih je došlo posebno zbog promjene uvjeta zaduženja ili kamatnih stopa.

▼M4 —————

▼BODJELJAK II.

Informacije za imatelje vrijednosnih papira uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu

Članak 17.

Obveza informiranja za izdavatelje čije su dionice uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu

1.  Izdavatelj dionica koje su uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu osigurava jednako postupanje prema svim imateljima dionica koji su u istom položaju.

2.  Izdavatelj osigurava da u matičnoj državi članici imateljima dionica budu na raspolaganju sva sredstva i informacije potrebni za ostvarivanje njihovih prava uz očuvanje cjelovitosti podataka. Dioničari ne smiju biti spriječeni u ostvarivanju svojih prava putem opunomoćenika u skladu s pravom države u kojoj je izdavatelj osnovan. Izdavatelj posebno:

(a) pruža informacije o mjestu, vremenu i dnevnom redu skupštine, ukupnom broju dionica i prava glasa i pravima imatelja da sudjeluju na skupštini;

(b) omogućava svakoj osobi koja ima pravo glasati na skupštini dioničara pristup obrascu za punomoć u pisanom obliku ili, ako je primjenljivo, putem elektroničkih sredstava zajedno s pozivom na skupštinu ili, na zahtjev, nakon najave skupštine;

(c) imenuje financijsku instituciju kao svog zastupnika preko kojeg dioničari mogu ostvarivati svoja financijska prava, i

(d) objavljuje obavijesti ili distribuira okružnice u vezi s raspodjelom i isplatom dividendi te izdavanjem novih dionica, uključujući i informacije o svim dogovorenim pravima koja se odnose na raspodjelu, upis, odricanje ili konverziju.

3.  U svrhu priopćavanja informacija dioničarima, matična država članica dopušta izdavateljima korištenje elektroničkih sredstava, ako je takva odluka donesena na glavnoj skupštini te ako su ispunjeni minimalno sljedeći uvjeti:

(a) korištenje elektroničkih sredstava na niti jedan način ne ovisi o lokaciji sjedišta ili prebivališta dioničara ili, u slučajevima iz članka 10. točaka od (a) do (h), fizičkih ili pravnih osoba;

(b) uspostavljen je sustav identifikacije s ciljem učinkovitog obavješćivanja dioničara ili fizičkih ili pravnih osoba koji imaju pravo glasati;

(c) dioničari, ili u slučajevima iz članka 10. točaka od (a) do (e) fizičke ili pravne osobe koje imaju pravo stjecati, otpuštati ili ostvarivati prava glasa, kontaktirani su pisanim putem da bi se zatražio njihov pristanak za korištenje elektroničkih sredstava pri priopćavanju informacija, pri čemu se smatra da su dali pristanak ako u razumnom roku ne iskažu svoje protivljenje. Također im je omogućeno da u bilo kojem budućem trenutku zatraže priopćavanje informacija pisanim putem; te

(d) izdavatelj je utvrdio raspodjelu troškova vezanih uz priopćavanje tih informacija korištenjem elektroničkih sredstava u skladu s načelom jednakog postupanja utvrđenog u članku 1.

▼M3

4.  Komisija, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, donosi mjere radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima i kretanja u razvoju informacijske i telekomunikacijske tehnologije i radi definiranja zahtjeva propisanih stavcima 1., 2. i 3. Komisija posebno definira vrste financijskih institucija putem kojih dioničar može ostvarivati financijska prava predviđena stavkom 2. točkom (c).

▼B

Članak 18.

Obveza informiranja za izdavatelje čiji su dužnički vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu

1.  Izdavatelj dužničkih vrijednosnih papira koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu osigurava jednako postupanje prema svim imateljima jednako rangiranih dužničkih vrijednosnih papira, vezano uz sva prava iz tih dužničkih vrijednosnih papira.

2.  Izdavatelj osigurava da u matičnoj državi članici imateljima dužničkih vrijednosnih papira budu na raspolaganju sva sredstva i informacije potrebni za ostvarivanje njihovih prava uz očuvanje cjelovitosti podataka. Imatelji dužničkih vrijednosnih papira ne smiju biti spriječeni u ostvarivanju svojih prava putem opunomoćenika u skladu s pravom države u kojoj je izdavatelj osnovan. Izdavatelj posebno:

(a) objavljuje obavijesti ili distribuira okružnice u vezi s mjestom, vremenom i dnevnim redom skupštine imatelja dužničkih vrijednosnih papira, isplatom kamata, ostvarivanja bilo kakvih prava koja se odnose na konverziju, zamjenu, upis ili odricanje od prava te na isplate kao i pravo tih imatelja da u njima sudjeluju;

(b) omogućuje svakoj osobi koja ima pravo glasati na skupštini imatelja dužničkih vrijednosnih papira pristup obrascu o punomoći u pisanom obliku ili, ako je primjenljivo, putem elektroničkih sredstava zajedno s pozivom na skupštinu ili, na zahtjev, nakon najave skupštine; i

(c) imenuje financijsku instituciju kao svog zastupnika preko kojeg imatelji dužničkih vrijednosnih papira mogu ostvarivati svoja financijska prava.

▼M2

3.  Ako su na skupštinu pozvani samo imatelji dužničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR, ili u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 100 000 EUR, izdavatelj za održavanje skupštine može odabrati bilo koju državu članicu, ako su u odabranoj državi članici imateljima na raspolaganju sva sredstva i informacije potrebni za ostvarivanje njihovih prava.

Odabir iz prvog podstavka također se primjenjuje na imatelje dužničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 EUR, ili u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 50 000 EUR, a koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji prije 31. prosinca 2010., sve dok su takvi dužnički vrijednosni papiri u optjecaju, pod uvjetom da su imatelju u državi članici koju je odabrao izdavatelj na raspolaganju sva sredstva i informacije potrebni za ostvarivanje njihovih prava.

▼B

4.  U svrhu priopćavanja informacija imateljima dužničkih vrijednosnih papira, matična država članica ili država članica koju je odabrao izdavatelj u skladu sa stavkom 3., dopušta izdavateljima korištenje elektroničkih sredstava, ako je takva odluka donesena na glavnoj skupštini te ako su ispunjeni minimalno sljedeći uvjeti:

(a) korištenje elektroničkih sredstava na niti jedan način ne ovisi o lokaciji sjedišta ili boravišta imatelja dužničkih vrijednosnih papira ili opunomoćenika koji predstavlja tog imatelja;

(b) uspostavljen je sustav identifikacije s ciljem učinkovitog obavješćivanja imatelja dužničkih vrijednosnih papira;

(c) imatelji dužničkih vrijednosnih papira kontaktirani su pisanim putem da bi se zatražio njihov pristanak za korištenje elektroničkih sredstava pri priopćavanju informacija, pri čemu se smatra da su dali pristanak ako u razumnom roku ne iskažu svoje protivljenje. Također im je omogućeno da u bilo kojem budućem trenutku zatraže priopćavanje informacija pisanim putem; te

(d) izdavatelj je utvrdio raspodjelu troškova vezanih uz priopćavanje tih informacija korištenjem elektroničkih sredstava u skladu s načelom jednakog postupanja utvrđenog u članku 1.

▼M3

5.  Komisija, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, donosi mjere radi uzimanja u obzir tehničkih kretanja na financijskim tržištima i kretanja u razvoju informacijske i telekomunikacijske tehnologije i radi definiranja zahtjeva propisanih stavcima 1. do 4. Komisija posebno definira vrste financijskih institucija putem kojih imatelj dužničkih vrijednosnih papira može ostvarivati svoja financijska prava predviđena stavkom 2. točkom (c).

▼BPOGLAVLJE IV.

OPĆE OBVEZE

Članak 19.

Kontrola od strane matične države članice

1.  Kad izdavatelj ili bilo koja osoba koja je bez suglasnosti izdavatelja zatražila uvrštenje njegovih vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu objave propisane informacije, istodobno dostavljaju te informacije nadležnom tijelu matične države članice. Nadležno tijelo može odlučiti objaviti te dostavljene informacije na svojoj internetskoj stranici.

▼M4 —————

▼B

2.  Matična država članica može osloboditi izdavatelja od obveze iz stavka 1. u vezi s objavljivanjem informacija u skladu s člankom 6. Direktive 2003/6/EZ ili člankom 12. stavkom 6. ove Direktive.

3.  Informacije o kojima je potrebno obavijestiti izdavatelja u skladu s člancima 9., 10., 12. i 13. istodobno se moraju dostaviti nadležnom tijelu matične države članice.

▼M3

4.  Komisija, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, donosi mjere radi definiranja zahtjeva propisanih stavcima 1. 2. i 3.

Komisija posebno definira postupak u skladu s kojim je izdavatelj, imatelj dionica ili ostalih financijskih instrumenata, ili osoba ili subjekt iz članka 10. dužan deponirati informacije kod nadležnog tijela matične države članice u skladu sa stavkom 1. ili 3., kako bi se omogućilo elektroničko deponiranje u matičnoj državi članici.

▼B

Članak 20.

Jezici

1.  Ako su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu samo u matičnoj državi članici, propisane informacije objavljuju se samo na jeziku koji prihvaća nadležno tijelo matične države članice.

2.  Ako su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i u matičnoj državi članici i u jednoj ili više država članica domaćina, propisane informacije objavljuju se:

(a) na jeziku koji prihvaća nadležno tijelo matične države članice; i

(b) ovisno o odabiru izdavatelja, na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela tih država članica domaćina ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

3.  Ako su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u jednoj ili više država članica domaćina, ali ne i u matičnoj državi članici, propisane informacije se objavljuju, ovisno o odabiru izdavatelja, na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela tih država članica domaćina ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

Osim toga, matična država članica može utvrditi u svom pravu odredbe ili druge propise prema kojima se propisane informacije, ovisno o odabiru izdavatelja, objavljuju na jeziku koji prihvaća njeno nadležno tijelo ili na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija.

4.  Ako su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja, obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ne odnose se na izdavatelja već na osobu koja je zatražila to uvrštenje bez suglasnosti izdavatelja.

5.  Države članice dopuštaju dioničarima i fizičkim ili pravnim osobama iz članaka 9., 10. i 13. da obavijeste izdavatelja o informacijama u skladu s ovom Direktivom samo na jeziku koji se uobičajeno koristi na području međunarodnih financija. Ako izdavatelj primi takvu obavijest, države članice ne mogu zahtijevati od izdavatelja da dostavi prijevod na jezik koji prihvaćaju nadležna tijela.

▼M2

6.  Odstupajući od stavaka od 1. do 4., kad su vrijednosni papiri čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR, ili u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 100 000 EUR, uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u jednoj ili više država članica, propisane se informacije objavljuju javnosti ili na jeziku koji prihvaćaju nadležna tijela matične države članice i država članica domaćina ili na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija, prema odabiru izdavatelja ili osobe koja je bez pristanka izdavatelja zatražila to uvrštenje.

Odstupanje iz prvog podstavka također se primjenjuje na dužničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 50 000 EUR, ili u slučaju dužničkih vrijednosnih papira nominiranih u valuti koja nije euro, čija protuvrijednost pojedinačne nominalne vrijednosti na dan izdanja iznosi najmanje 50 000 EUR, a koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Uniji prije 31. prosinca 2010., sve dok su takvi dužnički vrijednosni papiri u optjecaju.

▼B

7.  Ako je u državi članici pred sudom pokrenut postupak u vezi sa sadržajem propisanih informacija, odgovornost za troškove nastale prijevodom tih informacija za potrebe postupka utvrđuje se u skladu sa pravom te države članice.

Članak 21.

Pristup propisanim informacijama

1.  Matična država članica osigurava da izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja, objavljuje propisane informacije na način koji omogućuje brz i nediskriminirajući pristup tim informacijama te ih učini dostupnim službeno imenovanom mehanizmu iz stavka 2. Izdavatelj ili osoba koja je zatražila uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu bez suglasnosti izdavatelja, ne može ulagateljima naplatiti nikakve troškove za pružanje informacija. Matična država članica zahtijeva od izdavatelja korištenje medija na koje se opravdano može osloniti za učinkovitu distribuciju informacija javnosti u cijeloj Zajednici. Matična država članica ne smije zahtijevati obvezno korištenje samo medija čiji operateri imaju sjedište na njezinom području.

2.  Matična država članica osigurava postojanje barem jednog službeno imenovanog mehanizma za centraliziranu pohranu propisanih informacija. Ti mehanizmi trebaju ispunjavati minimalne kvalitativne standarde u vezi sigurnosti, stalnosti izvora informacija, bilježenja vremena i jednostavnosti pristupa za krajnje korisnike te biti u skladu s postupkom dostavljanja iz članka 19. stavka 1.

3.  Ako su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu samo u jednoj državi članici domaćinu, ali ne i u matičnoj državi članici, država članica domaćin osigurava objavljivanje propisanih informacija u skladu sa zahtjevima iz stavka 1.

▼M4

4.  Komisija je ovlaštena, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima utvrđenima u člancima 27.a i 27.b, donijeti mjere kako bi definirala sljedeće:

(a) minimalne standarde za distribuciju propisanih informacija iz stavka 1.;

(b) minimalne standarde za mehanizme centralizirane pohrane iz stavka 2.;

(c) pravila kojima bi se osigurala međuoperabilnost informacijske i komunikacijske tehnologije koje koriste mehanizmi iz stavka 2. te pristup propisanim informacijama na razini Unije, tamo navedeni.

Komisija također može odrediti i ažurirati popis medija za distribuciju informacija javnosti.

▼M4

Članak 21.a

Europska elektronička pristupna točka

1.  Internetski portal koji će služiti kao europska elektronička pristupna točka („pristupna točka”) osniva se do 1. siječnja 2018. ESMA razvija i vodi pristupnu točku.

2.  Sustav međusobno povezanih službeno imenovanih mehanizama sastoji se od:

 mehanizama iz članka 21. stavka 2.,

 portala koji služi kao europska elektronička pristupna točka.

3.  Države članice osiguravaju pristup svojim mehanizmima centralizirane pohrane putem pristupne točke.

▼M4

Članak 22.

Pristup propisanim informacijama na razini Unije

1.  ESMA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju zahtjevi vezani za pristup propisanim informacijama na razini Unije kako bi se definiralo sljedeće:

(a) tehnički zahtjevi vezani za komunikacijske tehnologije koje koriste mehanizmi iz članka 21. stavka 2.;

(b) tehnički zahtjevi za funkcioniranje središnje pristupne točke za traženje propisanih informacija na razini Unije;

(c) tehnički zahtjevi u vezi s upotrebom jedinstvenog načina identifikacije za svakog izdavatelja od strane mehanizama iz članka 21. stavka 2.;

(d) zajednički format za dostavljanje propisanih informacija od strane mehanizama iz članka 21. stavka 2.;

(e) zajednička klasifikacija propisanih informacija od strane mehanizama iz članka 21. stavka 2. i zajednički popis vrsti propisanih informacija.

2.  Prilikom sastavljanja nacrta regulatornih tehničkih standarda, ESMA uzima u obzir tehničke zahtjeve za sustav međusobno povezanih poslovnih registara ustanovljenih Direktivom 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. ( 14 ).

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 17. listopada 2015.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima 10. i 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 23.

Treće zemlje

▼M3

1.  U slučaju kad se sjedište izdavatelja nalazi u trećoj zemlji, nadležno tijelo matične države članice može izuzeti tog izdavatelja iz zahtjeva iz članaka 4. do 7., članka 12. stavka 6. i članaka 14. do 18., pod uvjetom da zakon dotične treće države propisuje ekvivalentne zahtjeve ili da taj izdavatelj ispunjava zakonom propisane zahtjeve treće države koje nadležno tijelo matične države članice smatra ekvivalentnima.

Nadležno tijelo tada obavješćuje ESMU o danom izuzeću.

▼M4

Informacije obuhvaćene zahtjevima propisanim u trećoj zemlji dostavljaju se u skladu s člankom 19. te objavljuju u skladu s člancima 20. i 21.

▼B

2.  Odstupajući od stavka 1., izdavatelj sa sjedištem u trećoj zemlji oslobođen je od sastavljanja financijskih izvještaja u skladu s člancima 4. i 5. prije poslovne godine koja počinje na ili nakon 1. siječnja 2007. pod uvjetom da izdavatelj sastavlja svoje financijske izvještaje u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1606/2002.

3.  Nadležno tijelo matične države članice osigurava da se informacije objavljene u trećoj zemlji koje mogu biti od važnosti za javnost u Zajednici objavljuju u skladu s člancima 20. i 21., čak i ako takve informacije ne predstavljaju propisane informacije u smislu članka 2. stavka 1. točke (k).

▼M3

4.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 1., Komisija donosi, u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2., provedbene mjere:

i. kojima se uspostavlja mehanizam kojim se osigurava uspostavljanje ekvivalentnosti informacija propisanih ovom Direktivom, uključujući financijska izvješća i informacije propisane zakonima i drugim propisima treće države;

ii. koje navode, da treća država, u kojoj izdavatelj ima sjedište, na temelju domaćih zakona i drugih propisa ili praksi ili postupaka koji se temelje na međunarodnim standardima koje utvrđuju međunarodne organizacije, osigurava ekvivalentnost zahtjeva vezanih uz informacije predviđene ovom Direktivom.

U kontekstu točke (ii.) prvog podstavka, Komisija također donosi, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere koje se odnose na procjenu standarda relevantnih za izdavatelja iz više od jedne države.

Komisija, u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2., donosi potrebne odluke o ekvivalentnosti računovodstvenih standarda kojima se koriste izdavatelji iz trećih zemalja pod uvjetima iz članka 30. stavka 3. Ako Komisija zaključi da računovodstveni standardi treće države nisu ekvivalentni, ona može dopustiti dotičnom izdavatelju da i dalje koristi takve računovodstvene standarde tijekom prikladnog prijelaznog razdoblja.

U kontekstu trećeg podstavka, Komisija također donosi, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere koje imaju za cilj uspostavljanje općih kriterija ekvivalentnosti u vezi s računovodstvenim standardima relevantnim za izdavatelje iz više od jedne države.

5.  Kako bi se definirali zahtjevi propisani stavkom 2., Komisija može donijeti, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere kojima se definira vrsta informacija koje se objavljuju u trećoj zemlji a koje su važne za javnost Unije.

▼B

6.  Društva koja imaju sjedište u trećoj zemlji i koja bi trebala odobrenje za rad u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 85/611/EEZ ili u vezi s upravljanjem portfeljem iz točke 4. odjeljka A. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ da imaju sjedište, ili samo u slučaju investicijskog društva glavni ured u Zajednici, također se oslobađaju od zbrajanja udjela s udjelima svojeg matičnog društva u skladu sa zahtjevima iz članka 12. stavaka 4. i 5., pod uvjetom da ispunjavaju jednake uvjete u vezi neovisnosti kao društva za upravljanje ili investicijska društva.

7.  Kako bi se uzeo u obzir tehnički razvoj financijskih tržišta i osigurala jedinstvena primjena stavka 6., Komisija u skladu s postupkom iz članka 27. stavka 2. donosi provedbene mjere koje navode da zbog svojih zakona i drugih propisa treća zemlja osigurava jednake zahtjeve u vezi s neovisnošću propisane ovom Direktivom i njezinim provedbenim mjerama.

▼M3

Komisija također donosi, putem delegiranih akata u skladu s člankom 27. stavcima 2.a, 2.b i 2.c i uvjetima iz članaka 27.a i 27.b, mjere koje imaju za cilj uspostavljenje općih kriterija ekvivalentnosti za potrebe prvog podstavka.

▼M3

8.  ESMA pomaže Komisiji u izvršenju njenih zadaća iz ovog članka u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼BPOGLAVLJE V.

NADLEŽNA TIJELA

Članak 24.

Nadležna tijela i njihove ovlasti

▼M3

1.  Svaka država članica određuje središnje tijelo iz članka 21. stavka 1. Direktive 2003/71/EZ kao središnje nadležno upravno tijelo odgovorno za ispunjavanje obveza predviđenih ovom Direktivom i za osiguravanje primjene odredbi koje se donose na temelju ove Direktive. Države članice obavješćuju Komisiju i ESMU.

▼B

Međutim, u smislu stavka 4. točke (h), države članice mogu imenovati drugo nadležno tijelo koje nije središnje nadležno tijelo iz prvog podstavka.

2.  Države članice mogu dopustiti svom središnjem nadležnom tijelu delegiranje zadaća. Osim zadaća iz stavka 4. točke (h), svako delegiranje zadaća u vezi s obvezama iz ove Direktive i njezinim provedbenim mjerama preispituje se pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive i dovršava se osam godina nakon stupanja na snagu ove Direktive. Svako delegiranje zadaća provodi se na poseban način uz navođenje zadaća koje je potrebno poduzeti i uvjeta u skladu s kojima ih je potrebno izvršiti.

Ti uvjeti uključuju klauzulu koja od dotičnog subjekta zahtijeva da bude organiziran tako da se izbjegne sukob interesa te da informacije dobivene izvršavanjem delegiranih zadaća ne budu korištene na nepošten način ili za sprečavanje tržišnog natjecanja. U svakom slučaju, nadležno tijelo imenovano u skladu sa stavkom 1. ima konačnu odgovornost za nadzor usklađenosti s odredbama ove Direktive i provedbenih mjera koje su donesene u skladu s ovom Direktivom.

▼M3

3.  Države članice obavješćuju Komisiju, ESMU u skladu s člankom 28. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1095/2010 i nadležna tijela drugih država članica o svim sklopljenim aranžmanima u vezi s delegiranjem zadaća, uključujući precizne uvjete koji uređuju delegiranje zadaća.

▼B

4.  Svako nadležno tijelo ima sve potrebne ovlasti za izvršenje svojih funkcija. Ono je ovlašteno barem:

(a) zahtijevati od revizora, izdavatelja, imatelja dionica ili drugih financijskih instrumenata, fizičkih ili pravnih osoba iz članaka 10. ili 13. i od osoba koje ih kontroliraju ili su od njih kontrolirane da dostave informacije i dokumente;

(b) zahtijevati od izdavatelja da objavi javnosti informacije propisane točkom (a) na način i u roku koje tijelo smatra potrebnim. Ono može objaviti te informacije na vlastitu inicijativu nakon saslušavanja izdavatelja u slučaju da izdavatelj ili osobe koje ga kontroliraju ili su od njega kontrolirane to ne učine;

(c) zahtijevati od rukovoditelja izdavatelja, imatelja dionica ili drugih financijskih instrumenata ili fizičkih ili pravnih osoba iz članaka 10. ili 13. da ga obavijeste o informacijama koje su zahtijevane na temelju ove Direktive ili nacionalnog prava donesenog u skladu s ovom Direktivom i, ako je potrebno, dostave dodatne informacije i dokumente;

(d) obustaviti ili naložiti dotičnom uređenom tržištu obustavu trgovanja vrijednosnim papirima na najviše deset dana odjednom, ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Direktive ili odredbe nacionalnog prava donesene u skladu s ovom Direktivom;

(e) zabraniti trgovanje na uređenom tržištu, ako utvrdi da su prekršene odredbe ove Direktive ili odredbe nacionalnog prava donesene u skladu s ovom Direktivom ili ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Direktive;

(f) pratiti objavljuje li izdavatelj pravovremeno informacije s ciljem osiguravanja učinkovitog i jednakog pristupa javnosti u svim državama članicama gdje se trguje vrijednosnim papirima te poduzeti odgovarajuće mjere ako to nije slučaj;

(g) objaviti činjenicu da izdavatelj, imatelj dionica ili drugih financijskih instrumenata ili fizička ili pravna osoba iz članaka 10. ili 13. ne ispunjava svoje obveze;

(h) provjeriti jesu li informacije iz ove Direktive sastavljene u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom te poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju otkrivenog kršenja; i

(i) provoditi izravni nadzor na svom području u skladu s nacionalnim pravom kako bi potvrdio usklađenost s odredbama ove Direktive i njezinih provedbenih mjera. Ako je potrebno u skladu s nacionalnim pravom, nadležno tijelo ili tijela mogu koristiti ovu ovlast podnošenjem zahtjeva nadležnom pravosudnom tijelu i/ili u suradnji s ostalim tijelima.

▼M4

4.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 4., nadležnim tijelima daju se sve istražne ovlasti koje su potrebne za obavljanje njihovih funkcija. Te se ovlasti izvršavaju u skladu s nacionalnim pravom.

4.b  Nadležna tijela će izvršavati ovlasti sankcioniranja, u skladu s ovom Direktivom i nacionalnim pravom, na bilo koji od sljedećih načina:

 izravno,

 u suradnji s drugim tijelima vlasti,

 vlastitom odgovornošću putem delegiranja takvim tijelima,

 podnošenjem zahtjeva nadležnim sudskim tijelima.

▼B

5.  Stavci od 1. do 4. ne dovode u pitanje mogućnost države članice da uvede zasebne pravne ili upravne ugovore za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose odgovorna ta država članica.

6.  Otkrivanje od strane revizora nadležnim tijelima bilo koje činjenice ili odluke u vezi sa zahtjevima nadležnog tijela iz stavka 4. točke (a) ne predstavlja kršenje bilo koje od odredbi o otkrivanju informacija nametnute ugovorom ili bilo kakvim zakonima ili drugim propisima te ne uključuje nikakvu odgovornost spomenutih revizora.

Članak 25.

Poslovna tajna i suradnja između država članica

1.  Obveza čuvanja poslovne tajne primjenjuje se na sve zaposlenike i bivše zaposlenike nadležnih tijela i na subjekte kojima su nadležna tijela mogla delegirati određene zadaće. Informacije obuhvaćene poslovnom tajnom ne smiju se otkriti niti jednoj osobi ili tijelu, osim ako nije drukčije predviđeno zakonima i drugim propisima države članice.

2.  Nadležna tijela država članica međusobno surađuju kada god je potrebno s ciljem izvršavanja svojih dužnosti i korištenja svojih ovlasti propisanih ovom Direktivom ili odredbama nacionalnog prava donesenim u skladu s ovom Direktivom. Nadležna tijela pružaju pomoć nadležnim tijelima drugih država članica.

▼M4

Pri izvršavanju svojih ovlasti sankcioniranja i istražnih ovlasti, nadležna tijela blisko surađuju kako bi osigurala da sankcije ili mjere proizvode željene rezultate, te usklađuju svoje djelovanje kada se radi o prekograničnim slučajevima.

▼M3

2.a  Nadležna tijela mogu uputiti ESMI situacije u kojima je zahtjev za suradnjom odbijen ili se po njemu nije postupalo u prihvatljivom roku. Ne dovodeći u pitanje članak 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ESMA može, u situacijama iz prve rečenice djelovati u skladu s ovlastima koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

2.b  Nadležna tijela surađuju s ESMOM za potrebe ove Direktive, u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

2.c  Nadležna tijela bez odlaganja osiguravaju ESMI sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njenih zadaća prema ovoj Direktivi i prema Uredbi (EU) br. 1095/2010, u skladu s člankom 35. te Uredbe.

▼B

►M3  3.  Stavak 1. ne sprečava nadležna tijela u razmjeni povjerljivih informacija s ostalim nadležnim tijelima, ESMOM i Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB), odnosno u prenošenju informacija ostalim nadležnim tijelima, ESMI i Europskom odboru za sistemske rizike koji se osniva Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru nad financijskim sustavom u Europskoj uniji i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike ( 15 ). ◄ Tako razmijenjene informacije podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne koja se odnosi na sve bivše ili sadašnje zaposlenike nadležnih tijela koja primaju informacije.

▼M3

4.  Države članice i ESMA u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1095/2010, mogu sklopiti sporazume o suradnji kojima se definira razmjena informacija s nadležnim tijelima ili vlastima trećih zemalja koji u skladu s njihovim zakonima vrše bilo koju od zadaća iz ove Direktive u skladu s člankom 24. Države članice obavješćuju ESMU o svakom sklopljenom sporazumu o suradnji. Takva razmjena informacija podliježe obvezi čuvanja poslovne tajne koja je u najmanju ruku jednaka onoj iz ovog članka. Svrha takve razmjene informacija mora biti izvršavanje nadzornih zadaća spomenutih tijela ili vlasti. Informacije koje dolaze iz druge države članice ne mogu biti objavljene bez izričitog pristanka nadležnih tijela koje su je dale, i prema slučaju, samo u onu svrhu za koju su ta tijela dala pristanak.

Članak 26.

Mjere predostrožnosti

1.  U slučaju u kojem nadležno tijelo države članice domaćina utvrdi da je izdavatelj ili imatelj dionica ili drugih financijskih instrumenata ili osoba ili subjekt iz članka 10., počinilo nepravilnosti ili je kršilo svoje obveze, ono svoje nalaze upućuje nadležnom tijelu matične države članice i ESMI.

2.  Ako, unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice ili ako se te mjere pokažu neadekvatnima, izdavatelj ili imatelj vrijednosnih papira i nadalje krši relevantne zakonske ili regulatorne odredbe, nadležno tijelo države članice domaćina, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice, poduzima u skladu s člankom 3. stavkom 2. sve primjerene mjere za zaštitu ulagača, te o tome što prije obavješćuje Komisiju i ESMU.

▼BPOGLAVLJE VI.

▼M3

DELEGIRANI AKTI I PROVEDBENE MJERE

▼B

Članak 27.

Odborska procedura

1.  Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosne papire osnovan člankom 1. Odluke 2001/528/EZ.

2.  Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ vodeći pritom računa o odredbama članka 8. Odluke, pod uvjetom da provedbene mjere donesene u skladu s tim postupkom ne mijenjaju ključne odredbe ove Direktive.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

▼M3

2.a  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 2. stavka 3., članka 5. stavka 6., članka 9. stavka 7., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2, članka 14. stavka 2., članka 17. stavka 4., članka 18. stavka 5., članka 19. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 23. stavka 4., članka 23. stavka 5. i članka 23. stavka 7. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 4 godine od 4. siječnja 2011. Komisija sastavlja izvješće vezano uz delegiranu ovlast najkasnije 6 mjeseci prije isteka četverogodišnjeg razdoblja. Delegirana ovlast automatski se produžuje za razdoblja jednakog trajanja, ako je Europski parlament i Vijeće ne opozovu u skladu s člankom 27.a.

▼M3

2.b  Čim donese delegirani akt, Komisija će ga dostaviti istovremeno Europskom parlamentu i Vijeću.

2.c  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima iz članaka 27.a i 27.b.

▼M1

3.  By 31 December 2010, and, thereafter, at least every three years, the Commission shall review the provisions concerning its implementing powers and present a report to the European Parliament and to the Council on the functioning of those powers. The report shall examine, in particular, the need for the Commission to propose amendments to this Directive in order to ensure the appropriate scope of the implementing powers conferred on the Commission. The conclusion as to whether or not amendment is necessary shall be accompanied by a detailed statement of reasons. If necessary, the report shall be accompanied by a legislative proposal to amend the provisions conferring implementing powers on the Commission.

▼M3

Članak 27.a

Opoziv delegacije ovlasti

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegaciju ovlasti iz članka 2. stavka 3., članka 5. stavka 6., članka 9. stavka 7., članka 12. stavka 8., članka 13. stavka 2., članka 14. stavka 2., članka 17. stavka 4., članka 18. stavka 5., članka 19. stavka 4., članka 21. stavka 4., članka 23. stavka 4., članka 23. stavka 5. i članka 23. stavka 7.

2.  Institucija koja je započela interni postupak za odlučivanje o opozivu delegaciju ovlasti nastoji o tome obavijestiti drugu instituciju i Komisiju u prihvatljivom roku prije donošenja konačne odluke, uz navođenje delegirane ovlasti koja bi mogla biti predmet opoziva.

3.  Odlukom o opozivu prestaje važiti delegacija ovlasti navedena u toj odluci. Ona stupa na snagu časom donošenja ili na kasniji datum utvrđen u toj odluci. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. Ta se odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 27.b

Prigovori na delegirane akte

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu iznijeti prigovor na delegirani akt u roku od 3 mjeseca od datuma obavijesti. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća, to se razdoblje može produžiti za 3 mjeseca.

2.  Ako, po isteku razdoblja iz stavka 1., ni Europski parlament ni Vijeće ne daju prigovor na delegirani akt, on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na tamo naveden datum.

Delegirani akt se može objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka tog roka ako i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće iznijeti prigovor.

3.  Delegirani akt na koji Europski parlament ili Vijeće iznesu prigovor u roku iz stavka 1., ne stupa na snagu. U skladu s člankom 296. UFEU-a, institucija koja ulaže prigovor navodi razloge za iznošenje prigovora na dotični delegirani akt.▼C1

POGLAVLJE VI.A

SANKCIJE I MJERE

▼M4

Članak 28.

Administrativne mjere i sankcije

1.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih tijela, u skladu s člankom 24. i pravom države članice da uvede i primijeni kaznene sankcije, države članice utvrđuju pravila o administrativnim mjerama i sankcijama primjenjivim na kršenja nacionalnih odredbi donesenih radi prenošenja ove Direktive te poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovo provođenje. Te administrativne mjere i sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 7., države članice osiguravaju da – kad se obveze primjenjuju na pravne osobe, u slučaju kršenja, ako su ispunjeni uvjeti navedeni u nacionalnom pravu, sankcije mogu primjenjivati na članove upravnog, rukovodećeg ili nadzornog tijela pravne osobe i na druge pojedince koji su odgovorni za kršenje prema nacionalnom pravu.

Članak 28.a

Kršenja

Članak 28.b primjenjuje se barem na sljedeća kršenja:

(a) ako izdavatelj unutar zatraženog roka ne objavi informacije koje se zahtijevaju prema nacionalnim odredbama donesenim radi prenošenja članaka 4., 5., 6., 14. i 16.;

(b) ako fizička ili pravna osoba unutar zatraženog roka ne prijave stjecanje ili otpuštanje većinskih udjela u skladu s nacionalnim odredbama donesenim radi prenošenja članaka 9., 10., 12., 13. i 13.a.

Članak 28.b

Ovlasti sankcioniranja

1.  U slučaju kršenja iz članka 28.a nadležna tijela su ovlaštena propisati barem sljedeće administrativne mjere i sankcije:

(a) javnu izjavu u kojoj je navedena odgovorna fizička ili pravna osoba i vrsta kršenja;

(b) naredbu kojom se traži od odgovorne fizičke ili pravne osobe da prekine postupanje koje uključuje kršenje i da se suzdrži od bilo kakvog ponavljanja takvog postupanja;

(c) administrativne novčane sankcije od:

i. u slučaju pravne osobe,

 do 10 000 000 eura ili do 5 % ukupnog godišnjeg prometa prema zadnjim dostupnim godišnjim izvještajima odobrenim od strane upravljačkog tijela; ako je pravna osoba matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje mora pripremiti konsolidirane financijske račune u skladu s Direktivom 2013/34/EU, relevantan ukupni godišnji promet je ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda na temelju relevantnih računovodstvenih direktiva prema zadnjem dostupnom konsolidiranom godišnjem izvještaju odobrenom od upravljačkog tijela najvišeg matičnog društva, i

 do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili spriječenog gubitka zbog kršenja, ako je to moguće utvrditi,

ono koje je više;

ii. u slučaju fizičke osobe:

 do 2 000 000 eura, ili

 u visini do dvostrukog iznosa ostvarene dobiti ili spriječenog gubitka zbog kršenja, ako je to moguće utvrditi,

ono koje je više.

U državama članicama u kojima euro nije službena valuta, izračunava se odgovarajuća vrijednost eura u državnoj valuti, uzimajući u obzir službeni devizni tečaj na datum stupanja na snagu Direktive 2013/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na određenom tržištu, Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje i Direktive Komisije 2007/14/EZ o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ ( 16 ).

2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti nadležnih tijela u skladu s člankom 24. i pravo država članica da nametnu kaznene sankcije, države članice osiguravaju da njihovi zakoni i drugi propisi pruže mogućnost suspenzije izvršavanja prava glasa povezanih s dionicama u slučaju kršenja navedenih u članku 28.a točki (b). Države članice mogu odrediti da se suspenzija prava glasa primjenjuje samo na najozbiljnija kršenja.

3.  Države članice mogu propisati dodatne sankcije ili mjere te više razine administrativnih novčanih sankcija od onih koje su propisane ovom Direktivom.

Članak 28.c

Izvršavanje ovlasti sankcioniranja

1.  Države članice osiguravaju da prilikom određivanja vrste i razine administrativnih sankcija ili mjera, nadležna tijela uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući tamo gdje je to primjereno:

(a) ozbiljnost i trajanje kršenja;

(b) stupanj odgovornosti odgovorne fizičke osobe ili odgovorne pravne osobe;

(c) financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe, na što na primjer ukazuje ukupni promet odgovorne pravne osobe ili godišnji prihod odgovorne fizičke osobe;

(d) značaj ostvarene dobiti ili spriječenog gubitka odgovorne fizičke ili pravne osobe, ako ih je moguće utvrditi;

(e) gubitke koje su zbog kršenja imale treće osobe, ako ih je moguće utvrditi;

(f) razinu suradnje odgovornih fizičkih ili pravnih osoba s nadležnim tijelima;

(g) prethodna kršenja odgovorne fizičke ili pravne osobe.

2.  Obrada osobnih podataka sakupljenih prilikom ili u svrhu izvršavanja nadzornih i istražnih ovlasti u skladu s ovom Direktivom provodi se u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001 tamo gdje je to relevantno.▼C1

POGLAVLJE VI.B

OBJAVA ODLUKA

▼M4

Članak 29.

Objava odluka

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela trebaju objaviti svaku odluku o sankcijama i mjerama uvedenim za kršenje ove Direktive bez nepotrebnog odlaganja, uključujući informacije o vrsti i karakteru kršenja i identitetu fizičkih ili pravnih osoba odgovornih za kršenje.

Međutim, nadležna tijela mogu odgoditi objavu odluke, ili mogu objaviti odluku u anonimnom obliku na način koji je u skladu s nacionalnim pravom u bilo kojoj od sljedećih okolnosti:

(a) ako se, u slučaju da je sankcija propisana za fizičku osobu, uspostavi da je objava osobnih podataka nerazmjerna prema obveznoj ranijoj ocjeni proporcionalnosti takve objave;

(b) ako bi objava značajno ugrozila stabilnost financijskog sustava ili službene istrage koja je u tijeku;

(c) ako bi objava mogla prouzročiti, kad je to moguće utvrditi, nerazmjernu i ozbiljnu štetu institucijama ili fizičkim osobama u pitanju.

2.  Ako je na odluku iz stavka 1. podnesena žalba, nadležno tijelo je dužno uključiti tu informaciju u objavi prilikom objave, ili izmijeniti objavu ako je žalba podnesena nakon prvobitne objave.

▼BPOGLAVLJE VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Prijelazne odredbe

1.  Odstupajući od članka 5. stavka 3. ove Direktive, matična država članica može u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 osloboditi od objavljivanja financijskih izvještaja izdavatelje iz članka 9. te Uredbe za poslovnu godinu koja počinje na ili nakon 1. siječnja 2006.

2.  Neovisno o članku 12. stavku 2., dioničar obavješćuje izdavatelja najkasnije dva mjeseca nakon datuma iz članka 31. stavka 1. o postotku prava glasa i kapitalu koji on ima u skladu s člancima 9., 10. i 13. kod izdavatelja na taj datum, osim ako već nije dostavio obavijest koja sadrži jednake informacije prije tog datuma.

Neovisno u članku 12. stavku 6., izdavatelj objavljuje informacije zaprimljene u tim obavijestima najkasnije u roku od tri mjeseca nakon datuma iz članka 31. stavka 1.

3.  Ako je izdavatelj osnovan u trećoj zemlji, matična država članica može osloboditi tog izdavatelja samo u vezi s dužničkim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Zajednici prije 1. siječnja 2005. od sastavljanja financijskih izvještaja u skladu s člankom 4. stavkom 3. i izvješća poslovodstva u skladu s člankom 4. stavkom 5.:

(a) ako nadležno tijelo matične države članice priznaje da godišnji financijski izvještaji koje su sastavili izdavatelji iz tih trećih zemalja pružaju istinit i pošten prikaz imovine i obveza, financijskog položaja i rezultata izdavatelja;

(b) ako treća zemlja u kojoj je izdavatelj osnovan nije učinila obveznom primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda iz članka 2. Uredbe br. 1606/2002; i

(c) ako Komisija nije donijela nikakvu odluku u vezi s člankom 23. stavkom 4. podtočkom ii. o tome postoji li jednakost između ranije spomenutih računovodstvenih standarda i

 računovodstvenih standarda propisanih zakonima ili drugim propisima treće zemlje u kojoj je izdavatelj osnovan, ili

 računovodstvenih standarda treće zemlje koje je izdavatelj odlučio poštovati.

4.  Matična država članica može osloboditi izdavatelje samo u vezi s dužničkim vrijednosnim papirima koji su već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu u Zajednici prije 1. siječnja 2005. od objavljivanja polugodišnjih financijskih izvještaja u skladu s člankom 5. tijekom razdoblja od 10 godina nakon 1. siječnja 2005. pod uvjetom da je matična država članica odlučila dopustiti tim izdavateljima korištenje odredbi članka 27. Direktive 2001/34/EZ u trenutku uvrštenja tih dužničkih vrijednosnih papira.

Članak 31.

Prenošenje

1.  Države članice poduzimaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 20. siječnja 2007. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

▼M4

2.  Kada države članice donose mjere u skladu s člankom 3. stavkom 1., člankom 8. stavkom 2., člankom 8. stavkom 3. ili člankom 30., o tome bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice.

▼B

Članak 32.

Izmjene

S učinkom od datuma određenog u članku 31. stavku 1., Direktiva 2001/34/EZ mijenja se kako slijedi:

1. u članku 1. točke (g) i (h) brišu se;

2. članak 4. briše se;

3. u članku 6. stavak 2. briše se;

4. u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.  Države članice mogu izdavateljima vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju uvesti dodatne obveze, pod uvjetom da se te dodatne obveze primjenjuju općenito na sve izdavatelje ili na određene kategorije izdavatelja”;

5. članci od 65. do 97. brišu se;

6. članci od 102. i 103. brišu se;

7. u članku 107. stavku 3. drugi podstavak briše se;

8. u članku 108. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(a) u točki (a) riječi „periodičnih informacija koje objavljuju društva čije su dionice uvrštene” brišu se;

(b) točka (b) briše se;

(c) točka (c) podtočka iii. briše se;

(d) točka (d) briše se.

Upućivanja na odredbe stavljene izvan snage smatra se upućivanjima na odredbe ove Direktive.

Članak 33.

Preispitivanje

Komisija do 30. lipnja 2009. podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive kao i o primjerenosti ukidanja oslobođenja za postojeće dužničke vrijednosne papire po isteku razdoblja od 10 godina u skladu s člankom 30. stavkom 4. te njegovim mogućim učinkom na europsko financijsko tržište.

Članak 34.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 35.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.( 1 ) SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

( 2 ) SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

( 3 ) SL L 375, 31.12.1985., str. 3. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/39/EZ.

( 4 ) SL L 126, 26.5.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2004/69/EZ (SL L 125, 28.4.2004., str. 44.).

( 5 ) OJ L 204, 21.7.1998, p. 37. Directive as last amended by Council Directive 2006/96/EC (OJ L 363, 20.12.2006, p. 81).

( 6 ) SL L 142, 30.4.2004., str. 12.

( 7 ) SL L 193, 18.7.1983., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 178, 17.7.2003., str. 16.).

( 8 ) SL L 222, 14.8.1978., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/51/EZ.

( 9 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

( 10 ) SL L 182, 29.6.2013., str. 19.

( 11 ) SL L 177, 30.6.2006., str. 201.

( 12 ) SL L 336, 23.12.2003., str. 33.

( 13 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

( 14 ) SL L 156, 16.6.2012., str. 1.

( 15 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 1.

( 16 ) SL L 294., 6.11.2013., str. 13.

Top