EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Odluka Europske središnje banke od 4. ožujka 2004. o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke (ESB/2004/3) (2004/258/EZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — HR — 29.03.2015 — 002.001


►B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 4. ožujka 2004.

o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke

(ESB/2004/3)

(2004/258/EZ)

( L 080, 18.3.2004, p.42)

 

 

  No

page

date

►M1

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 9. svibnja 2011.

  L 158

37

16.6.2011

►M2

ODLUKA (EU) 2015/529 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 21. siječnja 2015.

  L 84

64

28.3.2015
▼B

ODLUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 4. ožujka 2004.

o javnom pristupu dokumentima Europske središnje banke

(ESB/2004/3)

(2004/258/EZ)UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 12. stavak 3.,

uzimajući u obzir Poslovnik Europske središnje banke ( 1 ), a posebno njegov članak 23.,

budući da:

(1)

Drugim podstavkom članka 1. Ugovora o Europskoj uniji uvodi se pojam otvorenosti i navodi da Ugovor označuje novu fazu u procesu stvaranja sve tješnje povezane unije između naroda Europe u kojoj se odluke donose na što otvoreniji način te na razini što je moguće bližoj građanima. Otvorenost poboljšava legitimnost, djelotvornost i odgovornost uprave, jačajući time načela demokracije.

(2)

U Zajedničkoj izjavi ( 2 ) o Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije ( 3 ), Europski parlament, Vijeće i Komisija pozivaju druge institucije i tijela Unije na donošenje internih pravila o javnom pristupu dokumentima koja uzimaju u obzir načela i ograničenja predviđena u Uredbi. Režim o javnom pristupu dokumentima ESB-a utvrđen u Odluci ESB/1998/12 od 3. studenoga 1998. o javnom pristupu dokumentaciji i arhivama Europske središnje banke ( 4 ) treba na odgovarajući način revidirati.

(3)

Potrebno je omogućiti širi pristup dokumentima ESB-a, istodobno štiteći neovisnost ESB-a i nacionalnih središnjih banaka (NSB) predviđenu člankom 108. Ugovora i člankom 7. Statuta te povjerljivost određenih pitanja specifičnih za obavljanje zadaća ESB-a. Radi zaštite djelotvornosti njegova postupka odlučivanja, uključujući interna savjetovanja i pripreme, zapisnici sa sastanaka tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje povjerljivi su, osim ako relevantno tijelo ne odluči objaviti ishod svojih vijećanja.

(4)

Međutim, neke javne i privatne interese potrebno je zaštititi iznimkama. Nadalje, ESB mora zaštititi cjelovitost euro novčanica kao sredstva plaćanja, uključujući, bez ograničenja, zaštitna obilježja protiv krivotvorenja, tehničke specifikacije izrade, fizičku zaštitu zaliha i prijevoz euro novčanica.

(5)

Kada nacionalne središnje banke obrađuju zahtjeve za dokumente ESB-a koji su u njihovu posjedu, trebaju se posavjetovati s ESB-om kako bi osigurale punu primjenu ove Odluke, osim ako je jasno smije li se dokument objaviti ili ne.

(6)

Kako bi se postigla veća otvorenost, ESB bi trebao omogućiti pristup ne samo dokumentima koje je on sastavio nego i dokumentima koje je primio, istodobno osiguravajući stranama na koje se to odnosi pravo da izraze svoja stajališta o pristupu dokumentima koji od njih potječu.

(7)

Kako bi osigurao poštivanje dobre administrativne prakse, ESB treba primjenjivati dvostupanjski postupak,

ODLUČILO JE:Članak 1.

Svrha

Svrha ove Odluke jest odrediti uvjete i ograničenja u skladu s kojima ESB daje javni pristup dokumentima ESB-a te promicati dobru administrativnu praksu u vezi s javnim pristupom takvim dokumentima.

Članak 2.

Korisnici i područje primjene

1.  Svaki građanin Unije i svaka fizička ili pravna osoba s boravištem odnosno sjedištem u nekoj državi članici ima pravo pristupa dokumentima ESB-a, u skladu s uvjetima i ograničenjima određenima ovom Odlukom.

2.  ESB može, pridržavajući se istih uvjeta i ograničenja, omogućiti pristup dokumentima ESB-a svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja nema boravište odnosno sjedište u nekoj državi članici.

3.  Ova Odluka ne dovodi u pitanje prava javnog pristupa dokumentima ESB-a koja mogu proizlaziti iz instrumenata međunarodnog prava ili akata u skladu s kojima se oni provode.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Odluke:

(a) „dokument” i „dokument ESB-a” znači svi sadržaji neovisno o njihovu mediju (u papirnatom obliku ili pohranjeni u elektroničkom obliku ili kao zvučni, vizualni ili audiovizualni zapis) koje je ESB sastavio ili kojima raspolaže, a odnose se na njegove politike, aktivnosti ili odluke, kao i dokumenti koji potječu od Europskog monetarnog instituta (EMI) i Vijeća guvernera središnjih banaka država članica Europske ekonomske zajednice (Vijeće guvernera);

(b) „treća strana” znači svaka fizička ili pravna osoba odnosno subjekt izvan ESB-a;

▼M2

(c) „nacionalno nadležno tijelo” i „nacionalno imenovano tijelo” imaju značenje kao u Uredbi Vijeća (EU) br. 1024/2013 ( 5 );

(d) „druga odgovarajuća tijela” znači odgovarajuća nacionalna tijela, institucije Unije, tijela, uredi i agencije, odgovarajuće međunarodne organizacije, nadzorna tijela i administracije trećih zemalja.

▼B

Članak 4.

Iznimke

1.  ESB odbija pristup dokumentu ako bi njegova objava mogla narušiti zaštitu:

(a) javnog interesa povezanog:

▼M2

 povjerljivost postupaka tijela ESB-a nadležnih za odlučivanje, Nadzornog odbora ili drugih tijela osnovanih sukladno Uredbi (EU) br. 1024/2013,

▼B

 s financijskom, monetarnom ili ekonomskom politikom Unije ili države članice,

 s internim financijama ESB-a ili nacionalnih središnjih banaka,

 sa zaštitom cjelovitosti euro novčanica,

 s javnom sigurnošću,

 s međunarodnim financijskim, monetarnim ili ekonomskim odnosima,

▼M1

 stabilnošću financijskog sustava u Uniji ili u državi članici,

▼M2

 politika Unije ili države članice koja se odnosi na bonitetni nadzor kreditnih institucija i drugih financijskih institucija,

 svrha nadzornih inspekcija,

 snaga i sigurnost infrastrukture financijskih tržišta, platnih shema i pružatelja platnih usluga;

▼B

(b) privatnosti i integriteta pojedinca, posebno u skladu sa zakonodavstvom ►M1  Unije ◄ o zaštiti osobnih podataka;

(c) povjerljivosti informacija koje se kao takve štite u skladu s pravom ►M1  Unije ◄ .

2.  ESB odbija pristup dokumentu ako bi njegova objava mogla narušiti zaštitu:

 komercijalnih interesa fizičke ili pravne osobe, uključujući intelektualno vlasništvo,

 sudskog postupka i pravnih savjeta,

 svrhe inspekcija, istraga i revizija,

osim ako postoji opravdani javni interes za objavu.

▼M2

3.  Pristup dokumentu koji je sastavio ESB ili koji je ESB primio za internu uporabu u sklopu rasprava i preliminarnih savjetovanja unutar ESB-a ili za razmjene mišljenja između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, nacionalnih nadležnih tijela ili nacionalnih imenovanih tijela, odbija se čak i nakon što je odluka donesena, osim ako postoji opravdani javni interes za objavu.

Pristup dokumentima koji sadrže razmjene mišljenja između ESB-a i drugih odgovarajućih tijela odbija se čak i nakon što je odluka donesena ako bi objava dokumenta ozbiljno ugrozila učinkovitost ESB-a u provođenju njegovih zadaća, osim ako postoji opravdani javni interes za objavu.

▼B

4.  U odnosu na dokumente trećih strana, ESB se savjetuje s dotičnom trećom stranom radi procjene primjenjivosti iznimaka iz ovog članka, osim ako je jasno smije li se dokument objaviti ili ne.

▼M1

U odnosu na zahtjev za pristup dokumentima Europskog odbora za sistemske rizike primjenjuje se Odluka ESRB/2011/5 Europskog odbora za sistemske rizike od 3. lipnja 2011. o javnom pristupu dokumentima Europskog odbora za sistemske rizike ( 6 ) koja je donesena na temelju članka 7. Uredbe Vijeća (EU) br. 1096/2010 od 17. studenoga 2010. o dodjeli posebnih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s funkcioniranjem Europskog odbora za sistemske rizike ( 7 ).

▼B

5.  Ako iznimke obuhvaćaju samo dijelove zatraženog dokumenta, preostali se dijelovi dokumenta objavljuju.

6.  Iznimke utvrđene ovim člankom primjenjuju se samo u razdoblju tijekom kojeg je zaštita opravdana sadržajem dokumenta. Iznimke se mogu primjenjivati tijekom najdulje 30 godina, osim ako je Upravno vijeće ESB-a izričito odredilo drukčije. U slučaju dokumenata obuhvaćenih iznimkama koje se odnose na privatnost ili komercijalne interese iznimke se mogu nastaviti primjenjivati nakon tog razdoblja.

Članak 5.

Dokumenti kod nacionalnih središnjih banaka

Dokumente koji su u posjedu jedne od nacionalnih središnjih banaka, a sastavio ih je ESB kao i dokumente koji potječu od EMI-ja ili Vijeća guvernera, NSB može objaviti samo uz prethodno savjetovanje s ESB-om o opsegu pristupa, osim ako je jasno smije li se dokument objaviti ili ne.

Umjesto toga, NSB može proslijediti zahtjev ESB-u.

Članak 6.

Zahtjevi

1.  Zahtjev za pristup dokumentu podnosi se ESB-u ( 8 ) u pisanom obliku, uključujući elektronički oblik, na jednom od službenih jezika Unije te dovoljno precizno da bi ESB mogao prepoznati dokument. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge za podnošenje zahtjeva.

2.  Ako zahtjev nije dovoljno precizan, ESB traži od podnositelja zahtjeva da pojasni zahtjev te mu u tome pomaže.

3.  Ako se zahtjev odnosi na vrlo dugačak dokument ili na veliki broj dokumenata, ESB se može neformalno posavjetovati s podnositeljem zahtjeva radi pronalaženja pravednog rješenja.

Članak 7.

Obrada inicijalnih zahtjeva

1.  Zahtjev za pristup dokumentu obrađuje se bez odgađanja. Podnositelju zahtjeva šalje se potvrda primitka zahtjeva. U roku od 20 radnih dana od primitka zahtjeva ili primitka pojašnjenja zatraženih u skladu s člankom 6. stavkom 2., ►M2  direktor glavne uprave Tajništvo ◄ omogućuje pristup zatraženom dokumentu te osigurava pristup u skladu s člankom 9. ili u pisanom odgovoru navodi razloge potpunog ili djelomičnog odbijanja zahtjeva te obavješćuje podnositelja zahtjeva o njegovu pravu na podnošenje ponovnog zahtjeva u skladu sa stavkom 2.

2.  U slučaju potpunog ili djelomičnog odbijanja podnositelj zahtjeva može u roku od 20 radnih dana od primitka odgovora od ESB-a podnijeti ponovni zahtjev u kojem traži od Izvršnog odbora ESB-a da preispita svoje stajalište. Ako ESB ne odgovori u roku od 20 radnih dana propisanom za obradu inicijalnog zahtjeva, to podnositelju zahtjeva daje pravo na podnošenje ponovnog zahtjeva.

3.  U iznimnim slučajevima, primjerice kada se zahtjev odnosi na vrlo dugačak dokument ili velik broj dokumenata ili ako je potrebno savjetovanje s trećim stranama, ESB može produljiti rok predviđen stavkom 1. za 20 radnih dana, pod uvjetom da o tome unaprijed obavijesti podnositelja zahtjeva i navede detaljne razloge.

4.  Stavak 1. ne primjenjuje se u slučaju pretjeranih ili nerazumnih zahtjeva, a posebno ako se ponavljaju.

Članak 8.

Obrada ponovnih zahtjeva

1.  Ponovni zahtjev obrađuje se bez odgađanja. U roku od 20 radnih dana od primitka zahtjeva Izvršni odbor omogućuje pristup zatraženom dokumentu te osigurava pristup u skladu s člankom 9. ili u pisanom odgovoru navodi razloge za potpuno ili djelomično odbijanje zahtjeva. U slučaju potpunog ili djelomičnog odbijanja ESB obavješćuje podnositelja zahtjeva o pravnim lijekovima koje ima na raspolaganju u skladu s člancima ►M1  230. i 195. ◄ Ugovora.

2.  U iznimnim slučajevima, primjerice kada se zahtjev odnosi na vrlo dugačak dokument ili velik broj dokumenata, ESB može produljiti rok predviđen stavkom 1. za 20 radnih dana, pod uvjetom da o tome unaprijed obavijesti podnositelja zahtjeva i navede detaljne razloge.

3.  Ako ESB ne odgovori u propisanom roku, to se smatra negativnim odgovorom i daje pravo podnositelju zahtjeva da pokrene sudski postupak u skladu s člankom ►M1  230. ◄ Ugovora i/ili podnese pritužbu Europskom ombudsmanu u skladu s člankom ►M1  195. ◄ Ugovora.

Članak 9.

Pristup nakon rješenja zahtjeva

1.  Podnositelji zahtjeva mogu pregledati dokumente kojima je ESB omogućio pristup u prostorijama ESB-a ili tako da prime preslike, uključujući, ako je dostupan, elektronički primjerak. Troškovi izrade i slanja preslika mogu se naplatiti podnositelju zahtjeva. Navedeni troškovi ne smiju prelaziti stvarni trošak izrade i slanja preslika. Pregled na licu mjesta, preslike koje imaju manje od 20 stranica formata A4 i izravan elektronički pristup dokumentima ne naplaćuju se.

2.  Ako je ESB već objavio dokument te je on lako dostupan, ESB može ispuniti svoju obvezu omogućivanja pristupa navedenom dokumentu obavješćivanjem podnositelja zahtjeva kako da dođe do zatraženog dokumenta.

3.  Dokumenti se isporučuju u postojećoj inačici i obliku (uključujući elektronički ili neki drugi oblik) u skladu sa zahtjevom podnositelja zahtjeva.

Članak 10.

Umnožavanje dokumenata

1.  Dokumenti kojima je omogućen pristup u skladu s ovom Odlukom ne smiju se umnožavati ili iskorištavati u komercijalne svrhe bez prethodnog posebnog odobrenja ESB-a. ESB može uskratiti navedeno odobrenje bez navođenja razloga.

2.  Ovom Odlukom ne dovode se u pitanje postojeći propisi o autorskim pravima koji mogu ograničavati prava trećih strana na umnožavanje i iskorištavanje dokumenata kojima je omogućen pristup.

Članak 11.

Završne odredbe

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Odluka ESB/1998/12 stavlja se izvan snage.( 1 ) Odluka ESB/2004/2 od 19. veljače 2004. o donošenju Poslovnika Europske središnje banke. Vidjeti stranicu 33. SL L 80, 18.3.2004..

( 2 ) SL L 173, 27.6.2001., str. 5.

( 3 ) SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

( 4 ) SL L 110, 28.4.1999., str. 30.

( 5 ) Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

( 6 ) SL C 176, 16.6.2011., str. 3.

( 7 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 162.

( 8 ) Naslovljeno na: European Central Bank, Secretariat Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main. Telefaks: + 49 (69) 1344 6170. E-mail: ecb.secretariat@ecb.int

Top