EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R2004-20071227

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 2004/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2004/2007-12-27

2003R2004 — HR — 27.12.2007 — 001.003


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 2004/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. studenoga 2003.

o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranju

( L 297 15.11.2003, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EZ) br. 1524/2007 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. prosinca 2007.

  L 343

5

27.12.2007


►C1

,  L 296, 1.11.2016,  25 (2004/2003)
▼B

UREDBA (EZ) br. 2004/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. studenoga 2003.

o propisima kojima se uređuju političke stranke na europskoj razini i pravilima o njihovom financiranjuČlanak 1.

Predmet i područje primjene

Ova Uredba utvrđuje propise za političke stranke na europskoj razini i pravila o njihovom financiranju.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1. „politička stranka” znači udruženje građana:

 koje slijedi političke ciljeve, i

 koje priznaje pravni poredak ili je osnovana u skladu s pravnim poretkom najmanje jedne države članice;

2. „koalicija političkih stranaka” znači strukturirana suradnja između najmanje dviju političkih stranaka;

3. „politička stranka na europskoj razini” znači politička stranka ili koalicija političkih stranaka koja zadovoljava uvjete iz članka 3.

▼M1

4. „politička zaklada na europskoj razini” znači osoba ili mreža osoba koje imaju pravnu osobnost u državi članici, pridružena je političkoj stranki na europskoj razini, te koja kroz svoje aktivnosti, unutar ciljeva i temeljnih vrijednosti Europske unije, naglašava i dopunjuje ciljeve političke stranke na europskoj razini, posebno obavljajući sljedeće zadaće:

 promatra, analizira i doprinosi raspravi o pitanjima europskih javnih politika te o procesu europskih integracija,

 razvija aktivnosti vezane uz pitanja europskih javnih politika, poput organiziranja i podupiranja seminara, obuka, konferencija i studija o pitanjima među relevantnim dionicima, uključujući organizacije mladih i druge predstavnike civilnog društva,

 razvija suradnju s istovrsnim osobama za potrebe promicanja demokracije,

 služi kao okvir za nacionalne političke zaklade, akademsku zajednicu i druge relevantne aktere da surađuju na europskoj razini;

5. „financiranje iz općeg proračuna Europske unije” znači bespovratna sredstva u smislu članka 108. stavka 1. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 ( 1 ) (dalje u tekstu Financijska uredba).

▼B

Članak 3.

Uvjeti

►M1  1. ◄   Politička stranka na europskoj razini mora ispunjavati sljedeće uvjete:

(a) u državi članici u kojoj je njezino sjedište mora imati pravnu osobnost;

(b) u najmanje četvrtini država članica moraju je predstavljati zastupnici Europskog parlamenta ili u nacionalnim parlamentima ili u regionalnim parlamentima ili u regionalnim skupštinama, ili

u najmanje četvrtini država članica na posljednjim je izborima za Europski parlament morala dobiti najmanje tri posto danih glasova u svakoj od tih država članica;

(c) mora poštovati, posebno u svom programu i kroz svoje aktivnosti, načela na kojima je osnovana Europska unija, a to su načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda i vladavine prava,

(d) morala je sudjelovati u izborima za Europski parlament ili izraziti namjeru da će to učiniti.

▼M1

2.  Politička zaklada na europskoj razini mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

(a) mora biti pridružena političkoj stranci na europskoj razini koja je priznata u skladu sa stavkom 1., a ta stranka to mora potvrditi;

(b) mora imati pravnu osobnost u državi članici u kojoj se nalazi sjedište. Pravna osobnost mora biti različita od pravne osobnosti političke stranke na europskoj razini kojoj je zaklada pridružena;

(c) mora poštovati, posebno u svom programu i aktivnostima, načela na kojima se temelji Europska unija, i to načela slobode, demokracije, poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda te vladavine prava;

(d) ne smije promicati ciljeve profita;

(d) njezino upravljačko tijelo mora imati zemljopisno uravnotežen sastav.

3.  U okviru ove Uredbe, svaka politička stranka i zaklada na europskoj razini definira posebne modalitete svojih odnosa u skladu s nacionalnim pravom, uključujući prikladan stupanj razdvojenosti dnevnog upravljanja i upravljačku strukturu političke zaklade na europskoj razini s jedne strane, i političke stranke na europskoj razini kojoj je pridružena s druge strane.

▼B

Članak 4.

Zahtjev za financiranje

1.  Kako bi dobila sredstva iz općeg proračuna Europske unije, politička stranka na europskoj razini svake godine podnosi zahtjev Europskom parlamentu.

Europski parlament donosi odluku unutar tri mjeseca te odobrava i upravlja odgovarajućim sredstvima.

2.  Uz prvi zahtjev prilažu se sljedeći dokumenti:

▼M1

(a) dokumenti koji dokazuju da podnositelj ispunjava uvjete utvrđene u člancima 2. i 3.;

▼B

(b) politički program koji navodi ciljeve političke stranke na europskoj razini;

(c) statut u kojemu se utvrđuju osobito tijela koja su odgovorna za političko i financijsko upravljanje kao i tijela ili fizičke osobe koje su u svakoj od dotičnih država članica ovlaštene za pravno zastupanje, osobito radi stjecanja ili raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom te zadužene za zastupanje u pravnim postupcima.

3.  O svakoj izmjeni dokumenata iz stavka 2., osobito političkog programa ili statuta koji su već predstavljen, unutar dva mjeseca obavješćuje se Europski parlament. Ako takva obavijest izostane, financiranje se suspendira.

▼M1

4.  Politička zaklada na europskoj razini može zatražiti financiranje iz općeg proračuna Europske unije jedino kroz političku stranku na europskoj razini kojoj je pridružena.

5.  Financiranje političke zaklade na europskoj razini dodjeljuje se na temelju pridruženosti političkoj stranci na europskoj razini, podložno članku 10. stavku 1. Članci 9. i 9.a primjenjuju se na tako dodijeljena sredstva.

6.  Sredstva dodijeljena političkoj zakladi na europskoj razini koriste se samo u svrhu financiranja aktivnosti u skladu s člankom 2. stavkom 4. Ni u kojem slučaj ne mogu se koristiti za financiranje izbora i kampanja za referendum.

7.  Stavci 1. i 3. primjenjuju se mutatis mutandis na političke zaklade na europskoj razini u procjenama zahtjeva za financiranje iz općeg proračuna Europske unije.

▼B

Članak 5.

Provjera

1.  Europski parlament redovito provjerava ispunjavaju li političke strane na europskoj razini i dalje uvjete propisane člankom 3. točkama (a) i (b).

2.  S obzirom na uvjet naveden u članku 3. točki (c), ►C1  na zahtjev jedne četvrtine svojih članova ◄ koji predstavljaju najmanje tri političke skupine u Europskom parlamentu, Europski parlament većinom glasova svojih članova potvrđuje da politička stranka na europskoj razini nastavlja ispunjavati navedeni uvjet.

Prije provođenja takve provjere Europski parlament saslušava predstavnike odgovarajuće političke stranke na europskoj razini i traži od odbora sastavljenog od nezavisnih istaknutih osoba da u razumnom roku daju mišljenje o tom pitanju.

Odbor čine tri člana, od kojih po jednog imenuju Europski parlament, Vijeće i Komisija. Europski parlament osigurava tajništvo i financiranje odbora.

3.  Ako Europski parlament utvrdi da više nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 3. točaka (a), (b) i (c), odgovarajuća politička stranka na europskoj razini, koja je iz tog razloga izgubila taj status, isključuje se iz financiranja na temelju ove Uredbe.

▼M1

4.  Stavak 2. primjenjuje se mutatis mutandis na političke zaklade na europskoj razini.

5.  Ako politička stranka na europskoj razini kojoj je pridružena politička zaklada na europskoj razini izgubi svoj status, dotična politička zaklada na europskoj razini isključuje se iz financiranja prema ovoj Uredbi.

6.  Ako Europski parlament ustanovi da bilo koji uvjet iz članka 3. stavka 2. točke (c) više nije zadovoljen, dotična politička zaklada na europskoj razini isključuje se iz financiranja prema ovoj Uredbi.

▼M1

Članak 6.

Obveze vezane za financiranje

1.  Politička stranka na europskoj razini kao i politička zaklada na europskoj razini:

(a) godišnje objavljuje svoje prihode i rashode i izjavu o imovini i obvezama;

(b) prijavljuje svoje izvore financiranja dostavljanjem popisa donatora i iznosa donacija koje su primili od svakog pojedinačnog donatora, izuzev donacija koje godišnje ne prelaze 500 eura po donatoru.

2.  Politička stranka na europskoj razini kao i politička zaklada na europskoj razini ne smije prihvatiti:

(a) anonimne donacije;

(b) donacije iz proračuna političkih grupa u Europskom parlamentu;

(c) donacije od bilo kojeg poduzeća na koje bi izravno ili neizravno bitno mogla utjecati tijela javne vlasti na temelju svog vlasništva ili financijskog udjela u istima, ili pravila koja se odnose na poduzeće;

(d) donacije koje prelaze 12 000 eura godišnje po dontaoru bilo od fizičke ili pravne osobe, osim u slučaju poduzeća iz točke (c) i ne dovodeći u pitanje stavke 3. i 4.;

(e) donacije od tijela javnih vlasti iz treće zemlje, uključujući bilo koje poduzeće na koje bi izravno ili neizravno bitno mogla utjecati tijela javne vlasti na temelju svog vlasništva ili financijskog udjela u istima, ili pravila koja se odnose na poduzeće.

3.  Dopušteni su doprinosi političkoj stranci na europskoj razini od nacionalnih političkih stranaka koje su članice političke stranke na europskoj razini ili od fizičke osobe koja je član političke stranke na europskoj razini. Doprinosi političkoj stranci na europskoj razini od nacionalne političke stranke ili od fizičke osobe ne smiju prijeći 40 % godišnjeg proračuna političke stranke na europskoj razini.

4.  Dopušteni su doprinosi političkoj zakladi na europskoj razini od nacionalnih političkih zaklada koje su članice političkih zaklada na europskoj razini, kao i od političkih stranaka na europskoj razini. Ti doprinosi ne smiju prijeći 40 % godišnjeg proračuna te političke zaklade na europskoj razini i ne smiju potjecati iz sredstava koje primi politička stranka na europskoj razini prema ovoj Uredbi iz općeg proračuna Europske unije.

Teret dokaza leži na dotičnoj političkoj stranci na europskoj razini.

Članak 7.

Zabrana financiranja

1.  Financiranje političkih stranaka na europskoj razini iz općeg proračuna Europske unije ili nekog drugog izvora ne smije služiti za izravno ili neizravno financiranje drugih političkih stranaka, osobito nacionalnih stranaka ili kandidata. Za te političke stranke i kandidate i dalje vrijede nacionalni propisi.

2.  Financiranje političkih zaklada na europskoj razini iz općeg proračuna Europske unije ili nekog drugog izvora ne smije služiti za izravno ili neizravno financiranje političkih stranaka ili kandidata bilo na europskoj ili nacionalnoj razini ili zaklada na nacionalnoj razini.

Članak 8.

Vrsta rashoda

Ne dovodeći u pitanje financiranje političkih zaklada, sredstva koja se dobiju iz općeg proračuna Europske unije u skladu s ovom Uredbom mogu se koristiti za rashode koji su izravno povezani s ciljevima postavljenim u političkom programu iz članka 4. stavka 2. točke (b).

Takav rashod uključuje administrativne rashode i rashode povezane s tehničkom pomoći, sastancima, istraživanjem, prekograničnim događajima, studijama, informacijama i publikacijama.

Rashodi političkih stranaka na europskoj razini mogu uključivati financiranje kampanja političkih stranaka na europskoj razini u kontekstu izbora za Europski parlament, u kojima sudjeluju u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d). U skladu s člankom 7., ta se sredstva ne smiju koristiti za izravno ili neizravno financiranje nacionalnih političkih stranaka ili kandidata.

Takvi rashodi ne smiju se koristiti za financiranje kampanja za referendume.

Međutim, u skladu s člankom 8. Akta o izborima za članove Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, financiranje i ograničenje troškova izbora za sve stranke i kandidate u izborima za Europski parlament uređeno je u svakoj državi članici nacionalnim propisom.

▼B

Članak 9.

Provedba i kontrola

▼M1

1.  Sredstva za financiranje političkih stranaka na europskoj razini i političkih zaklada na europskoj razini utvrđuju se u okviru godišnjeg proračunskog postupka i provode se u skladu s Financijskom uredbom i njezinim provedbenim propisima.

Dužnosnik za ovjeravanje određuje provedbene postupke za ovu Uredbu.

2.  Procjena pokretnina i nekretnina te njihova amortizacija provodi se u skladu s odredbama koje se primjenjuju na institucije kako je određeno člankom 133. Financijske uredbe.

3.  Kontrola financiranja dodijeljenog u okviru ove Uredbe provodi se u skladu s Financijskom uredbom i njezinim provedbenim propisima.

Također se provodi kontrola na temelju godišnjeg potvrđivanja putem vanjske i neovisne revizije. Potvrda se u roku od 6 mjeseci od kraja financijske godine u pitanju dostavlja Europskom parlamentu.

▼B

4.  Na temelju ove Uredbe sva sredstva koja političke stranke na europskoj razini nepropisno prime iz općeg proračuna Europske unije vraćaju se u taj proračun.

5.  Političke stranke na europskoj razini koje primaju financiranje na temelju ove Uredbe Revizorskom sudu na njegov zahtjev dostavljaju sve potrebne dokumente ili informacije za izvršavanje njegove zadaće.

Naprave li političke stranke na europskoj razini rashode zajedno s nacionalnim političkim strankama i ostalim organizacijama, Revizorskom se sudu stavlja na raspolaganje dokaz za rashode načinjene od strane političkih stranaka na europskoj razini.

6.  Financiranje političkih stranaka na europskoj razini kao tijela koja slijede cilj općeg europskog interesa ne podliježe odredbama članka 113. Financijske uredbe koje se odnose na smanjenje financiranja.

▼M1

Članak 9.a

Transparentnost

Europski parlament objavljuje zajedno sljedeće dokumente u odjeljku svoje internetske stranice koji je stvoren za te potrebe:

 godišnje izvješće s tablicom iznosa isplaćenih svakoj političkoj stranci i svakoj političkoj zakladi na europskoj razini, za svaku financijsku godinu u kojoj su isplaćena bespovratna sredstva,

 izvješće Europskog parlamenta o primjeni ove Uredbe te o financiranim aktivnostima, iz članka 12.,

 odredbe za provedbu ove Uredbe.

▼B

Članak 10.

Raspodjela

1.  Raspoloživa sredstva raspoređuju se godišnje političkim strankama na europskoj razini koje su dobile pozitivan odgovor na svoj zahtjev za financiranjem iz članka 4. i to:

(a) 15 % sredstava raspoređuje se u jednakim dijelovima;

(b) 85 % sredstava raspoređuje se između onih koji imaju izabrane članove u Europskom parlamentu, a razmjerno broju izabranih članova.

Za potrebe primjene ovih odredbi, član Europskog parlamenta može biti član samo jedne političke stranke na europskoj razini.

▼M1

2.  Financiranje iz općeg proračuna Europske unije ne smije prijeći 85 % troškova političke stranke ili političke zaklade na europskoj razini prihvatljivih za financiranje. Teret dokaza leži na odgovarajućoj političkoj stranci na europskoj razini.

▼B

Članak 11.

Tehnička podrška

Cjelokupna tehnička podrška koju političkim strankama na europskoj razini pruža Europski parlament temelji se na načelu jednakog tretmana. Tehnička se podrška pruža pod uvjetima ne manje povoljnima od uvjeta koji se nude drugim vanjskim organizacijama i udruženjima koji imaju slične pogodnosti, a ostvaruje se uz račun i plaćanje.

Europski parlament u godišnjem izvješću objavljuje detalje vezane uz tehničku podršku koja se pruža svim političkim strankama na europskoj razini.

▼M1

Članak 12.

Evaluacija

Europski parlament dužan je objaviti izvješće o primjeni ove Uredbe te o financiranim aktivnostima do 15. veljače 2011. Izvješće prema potrebi navodi moguće izmjene koje treba načiniti u sustavu financiranja.

▼B

Članak 13.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu tri mjeseca od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članci 4. do 10. primjenjuju se od dana prvog zasjedanja koje se održava nakon izbora za Europski parlament u lipnju 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (SL L 248, 16.9.2002., str. 1.). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1525/2007 (SL L 343, 27.12.2007., str. 9.)

Top