Help Print this page 

Document 02003L0071-20140523

Title and reference
Direktiva 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ (Tekst značajan za EGP)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/71/2014-05-23
Multilingual display
Text

2003L0071 — HR — 23.05.2014 — 004.004


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

DIREKTIVA 2003/71/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. studenoga 2003.

o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

(Tekst značajan za EGP)

( L 345 31.12.2003, 64)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

DIREKTIVA 2008/11/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 11. ožujka 2008.

  L 76

37

19.3.2008

►M2

DIREKTIVA 2010/73/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 24. studenoga 2010.

  L 327

1

11.12.2010

►M3

DIREKTIVA 2010/78/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 24. studenoga 2010.

  L 331

120

15.12.2010

 M4

DIREKTIVA 2013/50/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 22. listopada 2013.

  L 294

13

6.11.2013

►M5

DIREKTIVA 2014/51/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. travnja 2014.

  L 153

1

22.5.2014


►C1

,  L 041, 18.2.2016,  54 (2013/50/EU)
▼B

DIREKTIVA 2003/71/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 4. studenoga 2003.

o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje te o izmjeni Direktive 2001/34/EZ

(Tekst značajan za EGP)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 44. i 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke ( 3 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 4 ),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 80/390/EEZ od 17. ožujka 1980. o koordinaciji zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ( 5 ) i Direktiva Vijeća 89/298/EEZ od 17. travnja 1989. o koordinaciji zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju prospekta koje treba objaviti kad su prenosivi vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ( 6 ), donešene prije nekoliko godina, uvele su djelomični i složeni mehanizam uzajamnog priznavanja koji nije u mogućnosti dostići cilj jedinstvene putovnice predviđene ovom Direktivom. Ove direktive treba modernizirati, ažurirati i grupirati u jedinstveni tekst.

(2)

U međuvremenu je Direktiva 80/390/EEZ integrirana u Direktivu 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima ( 7 ), koja kodificira nekoliko direktiva u području vrijednosnih papira koji kotiraju na burzi.

(3)

Zbog dosljednosti je, međutim, primjereno prerasporediti odredbe Direktive 2001/34/EZ koje proizlaze iz Direktive 80/390/EEZ zajedno s Direktivom 89/298/EEZ i na taj način izmijeniti Direktivu 2001/34/EZ.

(4)

Ova Direktiva predstavlja ključni dokument za postizanje unutarnjeg tržišta kao što je navedeno u rasporedu u sklopu komunikacija Komisije „Plan djelovanja za rizični kapital” i „Provedba okvira za financijsko tržište: Plan djelovanja” koji odobravanjem jedinstvene putovnice izdavatelju omogućuje najširi mogući pristup investicijskom kapitalu na cijelom području Zajednice, uključujući i mala i srednja poduzeća (MSP-ove) i novoosnovana poduzeća.

(5)

Vijeće je 17. srpnja 2000. osnovalo Odbor mudrih za uređenje europskog tržišta vrijednosnih papira. U uvodnom izvješću od 9. studenoga 2000. Odbor naglašava nepostojanje utvrđene definicije javne ponude vrijednosnih papira što rezultira da se isto postupanje u nekim državama članicama smatra privatnim plasmanom, a u drugima ne; sadašnji sustav obeshrabruje društva u prikupljanju sredstava na cijelom području Zajednice, a time i u stvarnom pristupu velikom, likvidnom i integriranom financijskom tržištu.

(6)

Odbor mudrih je u završnom izvješću od 15. veljače 2001. predložio donošenje novih zakonodavnih tehnika na temelju četverorazinskog pristupa, odnosno okvirnih načela, provedbenih mjera, suradnje i izvršenja. Razina 1, direktiva, treba se ograničiti na široka opća „okvirna” načela, dok razina 2 treba sadržavati tehničke provedbene mjere koje Komisija treba donijeti uz pomoć odbora.

(7)

Europsko vijeće iz Stockholma je 23. i 24. ožujka 2001. potvrdilo završno izvješće Odbora mudrih i predloženi četverorazinski pristup, kako bi regulatorni proces u području zakonodavstva Zajednice o vrijednosnim papirima bio učinkovitiji i transparentniji.

(8)

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2002. o provedbi zakonodavstva o financijskim uslugama je također potvrdila završno izvješće Odbora mudrih na temelju svečane izjave Komisije Parlamentu istog dana i pisma od 2. listopada 2001. kojeg je povjerenik za unutarnje tržište uputio predsjedniku parlamentarnog Odbora za gospodarska i monetarna pitanja u pogledu očuvanja uloge Europskog parlamenta u ovom procesu.

(9)

Prema Europskom vijeću iz Stockholma, provedbene se mjere razine 2 trebaju češće koristiti kako bi se osiguralo da tehničke odredbe idu ukorak s razvojem tržišta i nadzora, dok se za sve faze poslova razine 2 trebaju odrediti rokovi.

(10)

Svrha ove Direktive i njenih provedbenih mjera je osigurati zaštitu ulagatelja i učinkovitost tržišta u skladu s visokim regulatornim standardima donesenim na mjerodavnim međunarodnim forumima.

(11)

Nevlasnički vrijednosni papiri koje su izdale države članice ili jedno od regionalnih ili lokalnih tijela države članice, javna međunarodna tijela čija je članica jedna ili više država članica, Europska središnja banka ili središnje banke država članica, nisu obuhvaćeni ovom Direktivom i stoga se ova Direktiva na njih ne odnosi; međutim, gore navedeni izdavatelji takvih vrijednosnih papira mogu, ako tako odaberu, sastaviti prospekt u skladu s ovom Direktivom.

(12)

Kako bi se osigurala zaštita ulagatelja također je potreban potpuni obuhvat vlasničkih i nevlasničkih vrijednosnih papira ponuđenih javnosti ili uvrštenih za trgovanje na uređenim tržištima kako je definirano Direktivom Vijeća 93/22/EEZ od 10. svibnja 1993. o investicijskim uslugama u području vrijednosnih papira ( 8 ), a ne samo vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju na burzama. Široka definicija vrijednosnih papira u ovoj Direktivi, koja uključuje varante i pokrivene varante i potvrde, valjana je jedino za ovu Direktivu i slijedom toga ni na koji način ne utječe na različite definicije financijskih instrumenata korištenih u nacionalnom zakonodavstvu u druge svrhe, kao što je npr. oporezivanje. Neki od vrijednosnih papira definiranih u ovoj Direktivi daju imatelju pravo stjecanja prenosivih vrijednosnih papira ili primitak iznosa u novcu putem namire u novcu određene upućivanjem na druge instrumente, posebno prenosive vrijednosne papire, valute, kamatne stope ili prinose, robu ili druge indekse ili mjere. Potvrde o depozitu i konvertibilne obveznice, npr. vrijednosni papiri konvertibilni prema izboru ulagatelja potpadaju u okvir definicije nevlasničkih vrijednosnih papira navedene u ovoj Direktivi.

(13)

Izdavanje vrijednosnih papira slične vrste i/ili roda u slučaju nevlasničkih vrijednosnih papira izdanih na temelju ponudbenog programa, uključujući varante i potvrde u bilo kojem obliku, kao i u slučaju vrijednosnih papira stalno i ponavljajuće izdavanih, trebalo bi poimati ne samo kao obuhvaćanje identičnih vrijednosnih papira već također i vrijednosnih papira koji prema općim uvjetima pripadaju jednoj kategoriji. Ovi vrijednosni papiri mogu uključiti različite proizvode, kao što su dužnički vrijednosni papiri, potvrde i varanti ili isti proizvod prema istom programu, i mogu imati različita obilježja posebno u pogledu važnosti, vrste temeljne imovine ili osnove na temelju koje se određuje otkupni iznos ili isplata kupona.

(14)

Odobrenje jedinstvene putovnice izdavatelju koja je valjana na cijelom području Zajednice i primjena načela države podrijetla zahtijeva utvrđivanje matične države članice kao one koja je najmjerodavnija regulirati izdavatelja u smislu ove Direktive.

(15)

Zahtjevi objavljivanja postojeće Direktive ne sprečavaju državu članicu, nadležno tijelo ili burzu da kroz pravilnik nametne druge posebne zahtjeve u kontekstu uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu (posebno u pogledu korporativnog upravljanja). Takvi zahtjevi ne smiju izravno ili neizravno ograničiti sastavljanje, sadržaj i distribuciju prospekta kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

(16)

Jedan je od ciljeva ove Direktive zaštita ulagatelja. Stoga je primjereno uzeti u obzir različite zahtjeve za zaštitu različitih kategorija ulagatelja i njihovu razinu stručnosti. Prospektom omogućeno objavljivanje ne traži se za ponude ograničene na kvalificirane ulagatelje. U suprotnom, svaka preprodaja javnosti ili javno trgovanje putem uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu zahtijeva objavu prospekta.

(17)

Izdavatelji, ponuditelji ili osobe koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koji su izuzeti od obveze objavljivanja prospekta imat će koristi od jedinstvene putovnice ako su usklađeni s ovom Direktivom.

(18)

Odredba o potpunoj informaciji u pogledu vrijednosnih papira i izdavatelja tih vrijednosnih papira, zajedno s pravilima poslovanja, promiče zaštitu ulagatelja. Nadalje, takva informiranost omogućuje učinkovita sredstva povećanja povjerenja u vrijednosne papire i stoga pridonosi pravilnom funkcioniranju i razvoju tržišta vrijednosnih papira. Objava prospekta je odgovarajući način da se ove informacije učine dostupnim.

(19)

Ulaganje u vrijednosne papire uključuje rizik kao i bilo koji drugi oblik ulaganja. Očuvanje zaštite interesa postojećih i potencijalnih ulagatelja zahtijeva se u svim državama članicama da bi im se omogućilo izvršenje na informacijama temeljene procjene takvih rizika i na taj način donošenje ulagačkih odluka pri potpunoj spoznaji činjenica.

(20)

Takve informacije, koje trebaju biti dostatne i što je moguće objektivnije u pogledu financijskih okolnosti izdavatelja i prava koja nose vrijednosni papiri, trebaju biti dostavljene u jednostavno analizirajućem i razumljivom obliku. Usklađivanje informacija sadržanih u prospektu treba omogućiti jednaku zaštitu ulagatelja na razini Zajednice.

(21)

Informacija je ključni faktor u zaštiti ulagatelja; sažetak koji prenosi bitne karakteristike i rizike povezane s izdavateljem, bilo kojim jamcem i vrijednosnim papirima treba uključiti u prospekt. Da bi se osigurao jednostavan pristup ovoj informaciji, sažetak treba napisati na opće razumljivom jeziku i ne bi trebao premašivati 2 500 riječi na jeziku na kojem je prospekt izvorno bio sastavljen.

(22)

Najbolja praksa je usvojena na međunarodnoj razini kako bi se dopustile prekogranične ponude dionica koje će biti provedene korištenjem pojedinačnog seta standarda o objavljivanju koje je utvrdila Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (IOSCO); IOSCO standardi o objavljivanju ( 9 ) će modernizirati dostupne informacije za tržišta i ulagatelje i u isto vrijeme će pojednostaviti postupak za izdavatelje s područja Zajednice koji žele prikupiti sredstva u trećim zemljama. Direktiva također poziva na donošenje prilagođenih standarda objavljivanja za druge vrste vrijednosnih papira i izdavatelje.

(23)

Hitni postupci za izdavatelje uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i učestalo pribavljanje sredstava na ovim tržištima zahtijeva na razini Zajednice uvođenje novog oblika prospekta za ponudbene programe ili hipotekarne obveznice te novi sustav registracijskog dokumenta. Izdavatelji mogu izabrati da neće koristiti te oblike i stoga izraditi prospekt kao jedinstveni dokument.

(24)

Sadržaj osnovnog prospekta posebno treba uzeti u obzir potrebu za fleksibilnošću u pogledu informacija koje treba dostaviti o vrijednosnim papirima.

(25)

Izostavljanje osjetljivih informacija koje trebaju biti uključene u prospekt treba dopustiti putem odstupanja odobrenog od strane nadležnog tijela u određenim okolnostima s ciljem izbjegavanja štetnih situacija za izdavatelja.

(26)

Za valjanost prospekta treba navesti jasan vremenski rok da bi se izbjegle zastarjele informacije.

(27)

Ulagatelje treba zaštititi tako da se osigura objavljivanje pouzdanih informacija. Izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu podliježu stalnoj obvezi objavljivanja informacija, ali se od njih ne traži da redovito izdaju ažurirane informacije. Nastavno na ovu obvezu, izdavatelji trebaju barem godišnje navesti sve relevantne informacije koje su objavljene ili učinjene dostupnim javnosti tijekom proteklih 12 mjeseci, uključujući informacije dostavljene na temelju različitih zahtjeva za izvješćivanjem koja su određena drugom zakonodavstvu Zajednice. Ovo treba osigurati objavu dosljednih i lako razumljivih informacija na redovitoj osnovi. Da bi se izbjegla pretjerana opterećenja za određene izdavatelje, ne treba tražiti od izdavatelja nevlasničkih vrijednosnih papira s visokom minimalnom nominalnom vrijednošću da ispunjavaju ovu obvezu.

(28)

Nužno je da godišnju informaciju koju dostavljaju izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu na odgovarajući način nadziru države članice u skladu s njihovim obvezama prema odredbama Zajednice i nacionalnim zakonodavstvom koje uređuje područje vrijednosnih papira, izdavatelje vrijednosnih papira i tržišta vrijednosnih papira.

(29)

Mogućnost da se dopusti izdavateljima da upućivanjem na dokumente koji sadrže informacije koje u prospektu treba objaviti, pod uvjetom da su dokumenti koji su uključeni upućivanjem prethodno bili podneseni nadležnom tijelu ili prihvaćeni od nadležnog tijela, treba olakšati postupak sastavljanja prospekta i omogućiti niže troškove izdavateljima bez ugrožavanja zaštite ulagatelja.

(30)

Razlike u pogledu učinkovitosti, metoda i vremenskog usklađivanja provjere informacija koje sadrži prospekt ne samo da otežavaju društvima da prikupe sredstva ili pribave uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u više od jedne države članice, već također sprečavaju ulagatelje iz jedne države članice da steknu vrijednosne papire ponuđene od izdavatelja iz druge države članice ili uvrštene za trgovanje u drugoj državi članici. Ove razlike treba ukloniti usklađivanjem pravila i propisa da bi se postigao odgovarajući stupanj jednakosti zaštitnih mjera koje svaka država članica zahtijeva te da bi se osigurala dostava dostatnih i što je moguće objektivnijih informacija postojećim ili potencijalnim imateljima vrijednosnih papira.

(31)

Kako bi se olakšala distribucija različitih dokumenata koji sačinjavaju prospekt, treba ohrabrivati korištenje pogodnosti elektroničke komunikacije kao što je internet. Prospekt uvijek treba dostaviti u tiskanom obliku, besplatno, na zahtjev ulagatelja.

(32)

Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu treba, prema odredbama Europske unije koje se odnose na zaštitu podataka, podnijeti prospekt odgovarajućim nadležnim tijelima i učiniti ga dostupnim javnosti.

(33)

Također je potrebno uskladiti oglašavanje da bi se izbjegle rupe u zakonodavstvu Zajednice koje bi potkopale povjerenje javnosti i tako dovele u pitanje pravilno funkcioniranje financijskih tržišta.

(34)

Ulagatelji trebaju pravilno ocijeniti svaku novu činjenicu koja bi mogla utjecati na procjenu ulaganja, a koja je nastala nakon objave prospekta, ali prije zaključenja ponude ili početka trgovanja na uređenom tržištu, i stoga zahtijeva odobrenje i distribuciju dopune prospekta.

(35)

Obveza izdavatelja da prevede cijeli prospekt na sve relevantne službene jezike obeshrabruje prekogranične ponude ili višestruko trgovanje. Kako bi se olakšale prekogranične ponude, kad je prospekt sastavljen na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, država članica domaćin ili matična država članica trebaju jedine biti ovlaštene tražiti sažetak na svom službenom jeziku ili službenim jezicima.

(36)

Nadležno tijelo države članice domaćina treba biti ovlašteno primiti potvrdu od nadležnog tijela matične države članice koja navodi da je prospekt izrađen u skladu s ovom Direktivom. Da bi se osiguralo potpuno postizanje svrha ove Direktive, također je nužno u njeno područje primjene uključiti vrijednosne papire izdane od izdavatelja za koje je mjerodavno zakonodavstvo trećih zemalja.

(37)

Raznolikost nadležnih tijela u državama članicama, s različitim odgovornostima može stvoriti nepotrebne troškove i preklapanje odgovornosti bez pružanja bilo kakve dodatne koristi. U svakoj državi članici treba odrediti jedno nadležno tijelo za odobravanje prospekata i preuzimanje odgovornosti za nadzor usklađenosti s ovom Direktivom. Prema strogim uvjetima, treba dopustiti državi članici da odredi više od jednog nadležnog tijela, ali samo jedno će preuzeti dužnosti u vezi s međunarodnom suradnjom. Takvo tijelo ili tijela treba osnovati kao upravno tijelo i u takvom obliku da se jamči njegova neovisnost od gospodarskih sudionika i izbjegnu sukobi interesa. Određivanje nadležnog tijela za odobrenje prospekata ne treba isključiti suradnju između tog tijela i drugih subjekata u pogledu jamčenja učinkovite provjere i odobrenja prospekta u interesu izdavatelja, ulagatelja, sudionika na tržištu i tržišta. Svako delegiranje zadataka koji se odnose na obveze navedene u ovoj Direktivi i u njenim provedbenim mjerama treba, u skladu s člankom 31., preispitati pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive, a dovršiti osam godina nakon stupanja na snagu ove Direktive, osim za objavu odobrenih prospekata na Internetu i podnošenja prospekata kako je spomenuto u članku 14.

(38)

Zajednički najmanji skup ovlasti za nadležna tijela jamčit će učinkovitost njihovog nadzora. Treba osigurati protok informacija za tržišta u skladu s Direktivom 2001/34/EZ i nadležna tijela trebaju poduzeti mjere protiv povreda.

(39)

Traži se suradnja između nadležnih tijela država članica u svrhu izvršavanja njihovih dužnosti.

(40)

Tehničke smjernice i provedbene mjere za odredbe utvrđene ovom Direktivom trebaju nužno, s vremena na vrijeme, uzeti u obzir događanja na financijskim tržištima. Komisija u skladu s time treba biti ovlaštena donijeti provedbene mjere, pod uvjetom da one ne mijenjaju ključne elemente ove Direktive i pod uvjetom da Komisija djeluje u skladu s načelima navedenim u ovoj Direktivi, nakon konzultacija s Europskim odborom za vrijednosne papire osnovanim Odlukom Komisije 2001/528/EZ ( 10 ).

(41)

U izvršavanju svojih provedbenih ovlasti u skladu s ovom Direktivom, Komisija bi trebala poštovati sljedeća načela:

 potrebu za osiguravanjem povjerenja u financijska tržišta između malih ulagatelja i malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) promoviranjem visokih standarda transparentnosti na financijskim tržištima,

 potrebu za pružanjem ulagateljima širokog spektra konkurentnih investicijskih mogućnosti i razine objavljivanja i zaštite informacija prilagođene njihovim prilikama,

 potrebu za osiguravanjem da neovisna regulatorna tijela dosljedno provode pravila, posebno u pogledu borbe protiv gospodarskog kriminala,

 potrebu za visokom razinom transparentnosti i konzultacija sa svim sudionicima na tržištu i s Europskim parlamentom i Vijećem,

 potrebu za ohrabrivanjem inovacija na financijskim tržištima, da budu dinamična i učinkovita,

 potrebu za osiguravanjem sustavne stabilnosti financijskog sustava tijesnim i učinkovitim praćenjem financijskih inovacija,

 važnost smanjivanja troškova i povećanje pristupa kapitalu,

 na dugoročnoj osnovi potrebu za uravnoteženjem troškova i koristi bilo kojih provedbenih mjera za sudionike na tržištu (uključujući mala i srednja poduzeća i male ulagatelje),

 potrebu za poticanjem međunarodne konkurentnosti financijskog tržišta Zajednice bez dovođenja u pitanje potrebno širenje međunarodne suradnje,

 potrebu za postizanjem podjednakih konkurentskih uvjeta za sve sudionike na tržištu uspostavljanjem zakonodavstva Zajednice svaki put kad je to primjenjivo,

 potrebu za poštovanjem razlika na nacionalnim financijskim tržištima kada te razlike ne narušavaju međusobnu povezanost jedinstvenog tržišta,

 potrebu za osiguravanjem međusobne povezanosti s drugim zakonodavstvima Zajednice u ovom području, s obzirom da neravnoteže u informacijama i manjak transparentnosti mogu ugroziti poslovanje tržišta, a prije svega naštetiti potrošačima i malim ulagateljima;

(42)

Europski parlament treba imati tri mjeseca vremena od prvog slanja nacrta provedbenih mjera kako bi ih mogao proučiti i dati svoje mišljenje. Međutim, to se razdoblje u hitnim i opravdanim slučajevima može skratiti. Ako Europski parlament u tom razdoblju donese rezoluciju, Komisija treba ponovno proučiti nacrt mjera.

(43)

Države članice trebaju predvidjeti sustav sankcija za kršenje nacionalnih odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom i poduzeti sve nužne mjere da bi se osigurala primjena tih sankcija. Tako predviđene sankcije trebaju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(44)

Treba donijeti odredbu o pravu sudskog nadzora odluka koje su donijele nadležna tijela država članica u pogledu primjene ove Direktive.

(45)

U skladu s načelom proporcionalnosti, a radi postizanja temeljnog cilja osiguravanja dovršetka jedinstvenog tržišta vrijednosnih papira, nužno je i primjereno donijeti pravila o jedinstvenoj putovnici za izdavatelje. Ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje ciljeva u skladu s člankom 5. trećim stavkom Ugovora.

(46)

Procjena koju je obavila Komisija o primjeni ove Direktive treba posebno biti usmjerena na proces odobrenja prospekata od strane nadležnih tijela države članice, i općenito o primjeni načela matične države i mogu li ili ne problemi zaštite ulagatelja i učinkovitosti tržišta rezultirati iz primjene; Komisija treba također ispitati funkcioniranje članka 10.

(47)

Za budući razvoj ove Direktive treba razmotriti pitanje odlučivanja u smislu koji bi se postupak donošenja odobrenja trebao donijeti da bi se dalje unaprijedila jednoobrazna primjena zakonodavstva Zajednice o prospektima, uključujući moguće osnivanje Europskog odjela za vrijednosne papire.

(48)

Ova Direktiva poštuje temeljna prava i načela priznata posebno Poveljom o temeljnim pravima Europske unije.

(49)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 11 ),

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:POGLAVLJE 1.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.  Svrha je ove Direktive uskladiti zahtjeve za sastavljanje, odobrenje i distribuciju prospekta koji se treba objaviti kad su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu sa sjedištem u državi članici ili koje posluje u državi članici.

2.  Ova Direktiva ne primjenjuje se na:

(a) udjele u subjektima za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa;

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje izdaje država članica ili jedno od regionalnih ili lokalnih tijela države članice, javna međunarodna tijela čija je članica jedna ili više država članica, Europska središnja banka ili središnje banke država članica;

(c) udjele u kapitalu središnjih banaka država članica;

(d) vrijednosne papire za koje država članica ili regionalno ili lokalno tijelo države članice bezuvjetno i neopozivo jamče;

(e) vrijednosne papire koje izdaju udruge s pravnom osobnošću ili neprofitna tijela priznata od države članice, radi pribavljanja sredstava nužnih za postizanje njihovih neprofitnih ciljeva;

(f) nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili ponavljajuće izdaju kreditne institucije pod uvjetom da ti vrijednosni papiri:

i. nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi;

ii. ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i nisu povezani s izvedenim instrumentom;

iii. predstavljaju potvrde o primitku povratnih depozita;

iv. su pokriveni programom osiguranja depozita prema Direktivi 94/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o programima osiguranja depozita ( 12 );

(g) nezamjenjive udjele u kapitalu čija je glavna svrha dati imatelju pravo na posjedovanje stana ili drugog oblika nekretnine ili njenog dijela i kada se udjeli ne mogu prodati bez odricanja od ovog prava;

▼M2

(h) vrijednosne papire koji su predmet ponude kad je ukupna vrijednost ponude u Uniji manja od 5 000 000 EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci;

▼B

(i) „bostadsobligationer” koje ponavljajuće izdaju kreditne institucije u Švedskoj čija je glavna svrha odobravanje hipotekarnih kredita, pod uvjetom da:

i. su izdani „bostadsobligationer” iste serije;

ii. su „bostadsobligationer” izdani kao stalno izdanje tijekom posebnog razdoblja izdavanja;

iii. se uvjeti „bostadsobligationer” nisu mijenjali tijekom razdoblja izdavanja;

iv. su iznosi dobiveni izdavanjem navedenih „bostadsobligationer” sukladno statutu izdavatelja pridruženi imovini koja omogućuje dovoljno pokriće za obveze koje proizlaze iz vrijednosnih papira;

▼M2

(j) nevlasničke vrijednosne papire koje stalno ili ponavljajuće izdaju kreditne institucije kad je ukupna vrijednost ponude u Uniji manja od 75 000 000 EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci, pod uvjetom da ovi vrijednosni papiri:

i. nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenljivi;

ii. ne daju pravo upisa ili stjecanja drugih vrsta vrijednosnih papira i da nisu povezani s izvedenim financijskim instrumentom.

▼B

3.  Bez obzira na stavak 2. točke (b), (d), (h), (i) i (j), izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu je ovlaštena izraditi prospekt u skladu s ovom Direktivom kad su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili su uvršteni za trgovanje.

▼M2

4.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, uključujući inflaciju, Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, usvaja mjere koje se odnose na prilagodbu ograničenja iz točaka (h) i (j) stavka 2. ovog članka.

▼B

Članak 2.

Definicije

1.  U smislu ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(a) „vrijednosni papiri” znači prenosivi vrijednosni papiri kako je definirano člankom 1. stavkom 4. Direktive 93/22/EEZ s izuzetkom instrumenata tržišta novca kako su definirani člankom 1. stavkom 5. Direktive 93/22/EEZ, s dospijećem manjim od 12 mjeseci. Na ove instrumente se može primjenjivati nacionalno zakonodavstvo;

(b) „vlasnički vrijednosni papiri” znači dionice i drugi prenosivi vrijednosni papiri koji su ekvivalentni udjelima u društvima, kao i bilo koju drugu vrstu prenosivih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojega gore navedenog vrijednosnog papira kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da su vrijednosni papiri posljednje vrste izdani od izdavatelja temeljnih dionica ili subjekta koji pripada grupi navedenog izdavatelja;

(c) „nevlasnički vrijednosni papiri” znači svi vrijednosni papiri koji nisu vlasnički vrijednosni papiri;

(d) „ponuda vrijednosnih papira javnosti” znači priopćavanje osobama u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, kojim se predstavlja dovoljno informacija o uvjetima ponude i ponuđenim vrijednosnim papirima, kako bi se omogućilo ulagatelju da odluči kupiti ili upisati ove vrijednosne papire. Ova definicija također će se primjenjivati na plasman vrijednosnih papira putem financijskih posrednika;

▼M2

(e) „kvalificirani ulagatelji” znači osobe ili subjekti, opisani u točkama od 1. do 4. odjeljka I. Priloga II. Direktivi 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata ( 13 ), i osobe ili subjekti koji se na zahtjev tretiraju kao profesionalni ulagatelji u skladu s Prilogom II. Direktivi 2004/39/EZ, ili su priznati kao kvalificirani nalogodavatelji u skladu s člankom 24. Direktive 2004/39/EZ ako nisu zatražili da ih se tretira kao neprofesionalne ulagatelje. Investicijska društva i kreditne institucije na zahtjev dostavljaju svoju kategorizaciju izdavatelju, ne dovodeći u pitanje relevantno zakonodavstvo o zaštiti podataka. Investicijskim društvima kojima je dopušteno da nastave postojeće profesionalne ulagatelje smatrati takvima u skladu s člankom 71. stavkom 6. Direktive 2004/39/EZ dopušteno je da tretiraju te klijente kao kvalificirane ulagatelje u skladu s ovom Direktivom;

▼B

(f) „mala i srednja poduzeća” znači društva koja prema njihovom posljednjem godišnjem ili konsolidiranom izvještaju ispunjavaju barem dva od sljedeća tri kriterija: prosječni broj zaposlenika tijekom poslovne godine je manji od 250, ukupna aktiva ne premašuje 43 000 000 eura i godišnji neto prihod ne premašuje 50 000 000 eura;

(g) „kreditna institucija” znači društvo kao što je definirano u članku 1. stavku 1. točki (a) Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. koja se odnosi na osnivanje i poslovanje kreditnih institucija ( 14 );

(h) „izdavatelj” znači pravna osoba koja izdaje ili namjerava izdati vrijednosne papire;

(i) „osoba koja daje ponudu” (ili „ponuditelj”) znači pravna osoba ili pojedinac koji nudi vrijednosne papire javnosti;

(j) „uređeno tržište” znači tržište kako je definirano člankom 1. stavkom 13. Direktive 93/22/EEZ;

(k) „ponudbeni program” znači plan koji dopušta izdavanje nevlasničkih vrijednosnih papira, uključujući varante u bilo kojem obliku, slične vrste i/ili roda, stalno ili ponavljajuće tijekom određenog razdoblja izdanja;

(l) „vrijednosni papiri izdani stalno ili ponavljajuće” znači stalno izdanje ili barem dva zasebna izdanja vrijednosnih papira slične vrste i/ili roda tijekom razdoblja od 12 mjeseci;

(m) „matična država članica” znači:

i. za sve izdavatelje vrijednosnih papira iz Zajednice koji nisu spomenuti pod točkom ii., državu članicu u kojoj izdavatelj ima sjedište;

ii. za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi barem 1 000 eura, kao i za sva izdanja nevlasničkih vrijednosnih papira koji daju pravo stjecanja bilo kojeg prenosivog vrijednosnog papira ili primitak iznosa u novcu kao posljedicu njihove konverzije ili izvršavanja njima danih prava, pod uvjetom da izdavatelj nevlasničkih vrijednosnih papira nije izdavatelj temeljnih vrijednosnih papira ili subjekt koji pripada grupi tog izdavatelja, državu članicu u kojoj izdavatelj ima svoje sjedište ili gdje su vrijednosni papiri bili ili jesu uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili gdje su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje, ovisno o slučaju. Isti režim će se primijeniti na nevlasničke vrijednosne papire u valuti koja nije euro, pod uvjetom da je takva minimalna nominalna vrijednost približno jednaka 1 000 eura;

▼C1

iii. za sve izdavatelje vrijednosnih papira iz treće zemlje koji nisu spomenuti u podtočki ii., država članica u kojoj se vrijednosni papiri namjeravaju ponuditi javnosti prvi put nakon datuma stupanja na snagu Direktive 2013/50/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Direktive 2004/109/EZ o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni u trgovanje na uređenom tržištu, Direktive 2003/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje i Direktive Komisije 2007/14/EZ o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Direktive 2004/109/EZ ( 15 ) ili u kojoj će biti podnesen prvi zahtjev za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje, ovisno o slučaju, pod uvjetom naknadnog odabira od strane izdavatelja osnovanih u trećoj zemlji u sljedećim okolnostima:

 ako država članica nije određena njihovim odabirom, ili

 u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom i. podtočkom iii. Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu i o izmjeni Direktive 2001/34/EZ ( 16 ).

▼B

(n) „država članica domaćin” znači država u kojoj je upućena ponuda javnosti ili traženo uvrštenje za trgovanje, kad se ona razlikuje od matične države članice;

(o) „subjekt za zajednička ulaganja koji nije zatvorenog tipa” znači otvorene investicijske fondove i društva za investicije:

i. čiji je cilj zajedničko ulaganje sredstava prikupljenih od javnosti i koji posluju prema načelu razdiobe rizika;

ii. čiji se udjeli, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju ili isplaćuju, izravno ili neizravno, iz imovine tih subjekata;

(p) „udjeli u subjektu za zajednička ulaganja” znači vrijednosni papiri koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja na osnovu kojeg imatelj udjela stječe prava nad imovinom u takvom subjektu;

(q) „odobrenje” znači pozitivna odluka nadležnog tijela matične države članice na kraju provjere potpunosti prospekta, uključujući dosljednost danih informacija i njihovu sveobuhvatnost;

(r) „osnovni prospekt” znači prospekt koji sadrži sve relevantne informacije kako je navedeno u člancima 5., 7., i 16. u slučaju da postoji dopuna, koje se odnose na izdavatelja i vrijednosne papire koji će biti ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje i, prema izdavateljevom izboru, konačne uvjete ponude;

▼M2

(s) „ključne informacije” znači bitne i prikladno strukturirane informacije koje treba pružiti ulagateljima s ciljem da im se omogući razumijevanje prirode i rizika izdavatelja, jamca i vrijednosnih papira koji su im ponuđeni ili koji su uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu te, ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 2. točku (b), kako bi odlučili koje će ponude vrijednosnih papira dalje razmatrati. S obzirom na ponudu i dotične vrijednosne papire, ključne informacije uključuju sljedeće elemente:

i. kratak opis rizika povezanih s izdavateljem i bilo kojim jamcem te njihove bitne karakteristike, uključujući imovinu, obveze i financijski položaj;

ii. kratak opis rizika povezanih s ulaganjem u određeni vrijednosni papir te njegove bitne karakteristike, uključujući sva prava iz vrijednosnih papira;

iii. opće uvjete ponude, uključujući procijenjene troškove koje izdavatelj ili ponuditelj zaračunava ulagatelju;

iv. pojedinosti o uvrštenju za trgovanje;

v. razloge za ponudu i korištenje sredstava.

(t) „društvo sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom” znači društvo koje je uvršteno na uređeno tržište, koje je imalo prosječnu tržišnu kapitalizaciju manju od 100 000 000 EUR na temelju ponuda na kraju godine za prethodne tri kalendarske godine.

▼M2 —————

▼M2

4.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima i naveli zahtjevi propisani ovim člankom, Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, usvaja definicije navedene u stavku 1., uključujući prilagodbu korištenih brojčanih iznosa za definiciju malih i srednjih poduzeća i pragova za smanjenu tržišnu kapitalizaciju, uzimajući u obzir situaciju na različitim nacionalnim tržištima, uključujući klasifikaciju koju koriste operateri uređenih tržišta, zakonodavstvo Unije i preporuke kao i gospodarska kretanja.

▼B

Članak 3.

Obveza objavljivanja prospekta

1.  Države članice ne dopuštaju da se bilo kakva ponuda vrijednosnih papira objavi javnosti na njihovom području bez prethodne objave prospekta.

▼M2

2.  Obveza objavljivanja prospekta ne primjenjuje se na sljedeće vrste ponuda:

(a) ponudu vrijednosnih papira upućenu isključivo kvalificiranim ulagateljima; i/ili

(b) ponudu vrijednosnih papira upućenu manjem broju od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koji nisu kvalificirani ulagatelji; i/ili

(c) ponudu vrijednosnih papira upućenu ulagateljima koji stječu vrijednosne papire ukupne vrijednosti od najmanje 100 000 EUR po ulagatelju, za svaku zasebnu ponudu; i/ili

(d) ponudu vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR; i/ili

(e) ponudu vrijednosnih papira ukupne vrijednosti u Uniji od najmanje 100 000 EUR, koja se izračunava tijekom razdoblja od 12 mjeseci.

▼B

Međutim, svaka naknadna ponovna prodaja vrijednosnih papira koji su prethodno bili predmetom jedne ili više vrsta ponuda spomenutih u ovom stavku smatrat će se kao zasebna ponuda, a definicija navedena u članku 2. stavku 1. točki (d) primijenit će se u svrhu odlučivanja je li ponovna prodaja ponuda vrijednosnih papira javnosti. Plasman vrijednosnih papira putem financijskih posrednika uvjetuje se objavljivanjem prospekta ukoliko niti jedan uvjet od (a) do (e) nije ispunjen za konačni plasman.

▼M2

Države članice ne zahtijevaju drugi prospekt kod bilo koje naknadne ponovne prodaje vrijednosnih papira ili konačnog plasmana vrijednosnih papira preko financijskih posrednika, sve dok je važeći prospekt dostupan u skladu s člankom 9., a izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje takvog prospekta dale su suglasnost za njegovo korištenje putem pisanog sporazuma.

▼B

3.  Države članice osiguravaju da svako uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje na uređenom tržištu sa sjedištem ili koje posluje na njihovom području podliježe obvezi objavljivanja prospekta.

▼M2

4.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, uključujući inflaciju, Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, usvaja mjere koje se odnose na pragove u točkama od (c) do (e) stavka 2. ovog članka.

▼B

Članak 4.

Izuzeci od obveze objavljivanja prospekta

1.  Obveza objavljivanja prospekta se neće primijeniti na ponude vrijednosnih papira javnosti koje se odnose na sljedeće vrste vrijednosnih papira:

(a) dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već izdane, ako izdavanje takvih novih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(b) ponuđene vrijednosne papire kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije koje nadležna tijela smatraju istovjetnim onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Zajednice;

▼M2

(c) ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije koje nadležna tijela smatraju jednakim onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Unije;

(d) dividende isplaćene postojećim dioničarima u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude;

(e) ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti sadašnjim ili bivšim rukovoditeljima ili zaposlenicima od strane njihovog poslodavca ili od strane povezanog društva, pod uvjetom da društvo ima središnju upravu ili registrirano sjedište u Uniji i pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude.

▼M2

Točka (e) također se primjenjuje na društvo osnovano izvan Unije čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ili na tržištu treće zemlje. U potonjem slučaju, primjenjuje se oslobođenje pod uvjetom da su odgovarajuće informacije, uključujući dokument iz točke (e), dostupne barem na jeziku koji je uobičajen na području međunarodnih financija, i pod uvjetom da je Komisija donijela odluku o jednakosti u vezi s dotičnim tržištem treće zemlje.

Na zahtjev nadležnog tijela države članice Komisija donosi odluku o jednakosti u skladu s postupkom iz članka 24. stavka 2., u kojoj se navodi osigurava li pravni i nadzorni okvir treće zemlje da uređeno tržište, koje ima odobrenje za rad u toj trećoj zemlji, ispunjava pravno obvezujuće zahtjeve koji su, u svrhu primjene oslobođenja na temelju točke (e), istovjetni zahtjevima iz Direktive 2003/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o trgovanju na temelju povlaštenih informacija i manipuliranju tržištem (zlouporaba tržišta) ( 17 ) iz glave III. Direktive 2004/39/EZ i iz Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2004. o usklađivanju zahtjeva za transparentnošću u vezi s informacijama o izdavateljima čiji su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu ( 18 ), a koji podliježu učinkovitom nadzoru i provedbi u toj trećoj zemlji. To nadležno tijelo će navesti zbog čega smatra da se pravni i nadzorni okvir dotične treće zemlje može smatrati jednakim te u tu svrhu osigurava relevantne informacije.

Takav pravni i nadzorni okvir treće zemlje može se smatrati jednakim kad taj okvir ispunjava najmanje sljedeće uvjete:

i. tržišta podliježu odobrenju za rad i kontinuiranom učinkovitom nadzoru i provedbi;

ii. tržišta imaju jasna i transparentna pravila u pogledu uvrštenja vrijednosnih papira za trgovanje, tako da se vrijednosnim papirima može trgovati na pošten, uredan i učinkovit način te da su slobodno prenosivi;

iii. izdavatelji vrijednosnih papira podliježu periodičnim i stalnim zahtjevima za informacijama, čime se osigurava visoka razina zaštite ulagatelja; i

iv. transparentnost i integritet tržišta osigurani su sprečavanjem zlouporabe tržišta u obliku trgovanja na temelju povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem.

Što se tiče točke (e), kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima, Komisija može usvojiti mjere putem delegiranih akata u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, kako bi se odredili gornji kriteriji ili dodali daljnji kriteriji koji će se primjenjivati na procjenu istovjetnosti.

▼B

2.  Obveza objavljivanja prospekta se neće primijeniti na uvrštenje za trgovanje na uređeno tržište sljedećih vrsta vrijednosnih papira:

(a) dionice koje predstavljaju, tijekom razdoblja od 12 mjeseci, manje od 10 % ukupnog broja dionica istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(b) dionice izdane u zamjenu za dionice istog roda koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu, ako izdavanje takvih dionica ne uključuje povećanje temeljnog kapitala;

(c) ponuđene vrijednosne papire kao zamjenska naknada u ponudi za preuzimanje, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije koje nadležna tijela smatraju istovjetnim onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Zajednice;

▼M2

(d) ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti u vezi sa spajanjem ili podjelom, pod uvjetom da je dostupan dokument koji sadrži informacije koje nadležna tijela smatraju jednakim onima iz prospekta, uzimajući u obzir zahtjeve zakonodavstva Unije;

▼B

(e) ponuđene dionice, dodijeljene ili koje će se besplatno dodijeliti postojećim dioničarima, i dividende isplaćene u obliku dionica istog roda kao i dionice na koje se odnose takve isplate dividende, pod uvjetom da su navedene dionice istog roda kao i dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu i da je dostupan dokument koji sadrži informacije o broju i karakteristikama dionica te razlozima i detaljima ponude;

(f) ponuđene vrijednosne papire, dodijeljene ili koji će se dodijeliti sadašnjim ili bivšim rukovoditeljima ili zaposlenicima od strane njihovog poslodavca ili povezanog društva, pod uvjetom da su navedeni vrijednosni papiri istog roda kao i vrijednosni papiri koji su već uvršteni za trgovanje na istom uređenom tržištu i da je dostupan dokument koji sadrži informacije o broju i karakteristikama vrijednosnih papira te razlozima i detaljima ponude;

(g) dionice koje nastaju konverzijom ili zamjenom drugih vrijednosnih papira ili izvršavanjem prava koja su dana drugim vrijednosnim papirima, pod uvjetom da su navedene dionice istog roda kao i dionice koje su već uvrštene za trgovanje na istom uređenom tržištu;

(h) vrijednosni papiri već uvršteni za trgovanje na drugom uređenom tržištu, pod sljedećim uvjetima:

i. da su ovi vrijednosni papiri ili vrijednosni papiri istog roda već uvršteni za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu više od 18 mjeseci;

ii. da je za vrijednosne papire prvi put uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive, uvrštenje za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu bilo povezano s odobrenim prospektom dostupnim javnosti u skladu s člankom 14.;

iii. da je, osim kad se primjenjuje točka ii., za vrijednosne papire koji su prvi put uvršteni u kotaciju nakon 30. lipnja 1983., prospekt odobren u skladu sa zahtjevima Direktive 80/390/EEZ ili Direktive 2001/34/EZ;

iv. da su ispunjene tekuće obveze vezane za trgovanje na tom drugom uređenom tržištu;

v. da osoba koja traži uvrštenje vrijednosnog papira za trgovanje na uređenom tržištu prema ovom izuzeću izradi sažeti dokument dostupan javnosti na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo države članice uređenog tržišta gdje se traži uvrštenje;

vi. da je sažeti dokument naveden u točki v. bio dostupan javnosti u državi članici uređenog tržišta gdje se traži uvrštenje za trgovanje na način kao što je navedeno u članku 14. stavku 2.; i

vii. da će sadržaj sažetog dokumenta ispunjavati odredbe članka 5. stavka 2. Nadalje, dokument će navesti gdje se može pribaviti najnoviji prospekt i gdje su dostupne financijske informacije koje je izdavatelj objavio u skladu njegovim obvezama objavljivanja.

▼M3

3.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost ove Direktive, Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (dalje u tekstu „ESMA”) koja se osniva Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća ( 19 ), može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja izuzeća u vezi s točkama (a) do (e) stavka 1. i točke (a) do (h) stavka 2.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom propisanim u člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼BPOGLAVLJE II.

SASTAVLJANJE PROSPEKTA

Članak 5.

Prospekt

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 2., prospekt sadržava sve informacije koje su, u skladu s posebnim karakteristikama izdavatelja i vrijednosnih papira ponuđenih javnosti ili uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu, nužne da bi se ulagateljima omogućilo izvršenje na informacijama temeljene procjene imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti i gubitaka, kao i očekivanja izdavatelja i bilo kojeg jamca, te prava danih takvim vrijednosnim papirima. Ova informacija mora biti predstavljena u jednostavno analizirajućem i razumljivom obliku.

▼M2

2.  Prospekt sadrži informacije koje se odnose na izdavatelja i vrijednosne papire koji će biti ponuđeni javnosti ili koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu. Također uključuje sažetak koji, u sažetom obliku i na opće razumljivom jeziku, pruža ključne informacije na jeziku na kojem je prospekt izvorno sastavljen. Oblik i sadržaj sažetka prospekta pruža, zajedno s prospektom, prikladne informacije o bitnim elementima dotičnih vrijednosnih papira kako bi se ulagateljima pomoglo prilikom razmatranja o ulaganju u takve vrijednosne papire.

Sažetak je sastavljen u jedinstvenom obliku kako bi se olakšala usporedivost sažetaka sličnih vrijednosnih papira, a njegov sadržaj treba prenositi ključne informacije o dotičnim vrijednosnim papirima, kako bi se ulagateljima pomoglo prilikom razmatranja o ulaganju u takve vrijednosne papire. Sažetak također sadrži upozorenje da:

▼B

(a) ga se treba čitati kao uvod u prospekt;

(b) ulagatelj treba svaku odluku o ulaganju u vrijednosne papire temeljiti na razmatranju prospekta kao cjeline;

(c) kad se pred sudom podigne tužba koja se odnosi na informaciju sadržanu u prospektu, tužitelj ulagatelj može biti obvezan, prema nacionalnom zakonodavstvu države članice, snositi troškove prijevoda prospekta prije nego što su započeli sudski postupci; i

(d) osobe koje su izradile sažetak, uključujući njegov prijevod, i zatražile njegovo dostavljanje, imaju građanskopravnu odgovornost, ali samo ukoliko sažetak dovodi u zabludu, ako je netočan ili je nedosljedan kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta.

▼M2

Kad se prospekt odnosi na uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira nominalne vrijednosti od najmanje 100 000 EUR, ne postoje nikakvi zahtjevi za dostavljanjem sažetka, osim kad to traži država članica u skladu s člankom 19. stavkom 4.

▼M3

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Direktive i delegiranih akata koje donosi Komisija u skladu sa stavkom 5., ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene delegiranih akata koje donosi Komisija u skladu sa stavkom 5. u odnosu na jedinstveni model za prikaz sažetka i omogućila ulagačima usporedba dotičnog vrijednosnog papira s ostalim relevantnim proizvodima.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M2

3.  Izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu može sastaviti prospekt kao jedinstveni dokument ili kao zasebne dokumente. Prospekt sastavljen od zasebnih dokumenta razdvaja tražene informacije na registracijski dokument, obavijest o vrijednosnim papirima i obavijest o sažetku. Registracijski dokument sadrži informacije koje se odnose na izdavatelja. Obavijest o vrijednosnim papirima sadrži informacije koje se odnose na vrijednosne papire ponuđene javnosti ili one koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

▼B

4.  Za sljedeće vrste vrijednosnih papira prospekt se, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, može sastojati od osnovnog prospekta koji sadrži sve relevantne informacije koje se odnose na izdavatelja i vrijednosne papire ponuđene javnosti ili one koji će biti uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu:

(a) nevlasničke vrijednosne papire, uključujući varante u bilo kojem obliku, izdane prema ponudbenom programu;

(b) nevlasničke vrijednosne papire koje kreditne institucije stalno ili ponavljajuće izdaju;

i. kad se sredstva prikupljena izdavanjem navedenih vrijednosnih papira prema nacionalnom zakonodavstvu ulažu u imovinu koja omogućuje dovoljno pokriće za obveze koje proizlaze iz vrijednosnih papira do njihovog datuma dospijeća;

ii. kad su u slučaju nesolventnosti navedene kreditne institucije navedena sredstva prioritetno namijenjena otplati glavnice i dospjelih kamata, ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 2001/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. travnja 2001. o reorganizaciji i likvidaciji kreditnih institucija ( 20 ).

Informacije dane u osnovnom prospektu dopunjuju se u skladu s člankom 16. s ažuriranim informacijama o izdavatelju i o vrijednosnim papirima koji će biti ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

Ako konačni uvjeti ponude nisu uključeni ni u osnovni prospekt ni u dopunu, oni se čine dostupnima ulagateljima, podnose se nadležnom tijelu matične države članice, a to ih nadležno tijelo dostavlja nadležnom tijelu države članice (država članica) domaćina u što kraćem roku prilikom javne ponude i, ako je moguće, prije početka javne ponude ili uvrštenja za trgovanje. Nadležno tijelo matične države članice dostavlja te konačne uvjete ESMA-i. Konačni uvjeti sadrže samo informacije koje se odnose na obavijest o vrijednosnim papirima i ne koriste se kao dopuna osnovnom prospektu. U takvim slučajevima primjenjuje se članak 8. stavak 1. točka (a).

▼M2

5.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima i naveli zahtjevi propisani ovim člankom, Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, usvaja mjere koje se odnose na sljedeće:

(a) oblik prospekta ili osnovnog prospekta, sažetka, konačnih uvjeta i dopuna; te

(b) podroban sadržaj i poseban oblik ključnih informacija koje se trebaju uključiti u sažetak.

Ti delegirani akti donose se do 1. srpnja 2012.

▼B

Članak 6.

Odgovornost povezana s prospektom

1.  Države članice osiguravaju da se odgovornost za informacije dane u prospektu povezuje barem s izdavateljem ili njegovim upravnim, rukovodećim ili nadzornim tijelima, ponuditeljem, osobom koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu ili jamcem, ovisno o slučaju. Odgovorne osobe će biti jasno navedene u prospektu zajedno s njihovim imenima i funkcijama ili, u slučaju pravnih osoba, njihovim imenima i sjedištima kao i njihovim izjavama da su, prema njihovim saznanjima, informacije sadržane u prospektu u skladu sa stvarnim činjenicama i da iz prospekta nisu izostavljene informacije koje bi mogle utjecati na njegovo značenje.

2.  Države članice osiguravaju da se njihovi zakoni i drugi propisi o građanskopravnoj odgovornosti primjenjuju na one osobe koje su odgovorne za informacije dane u prospektu.

▼M2

Međutim, države članice osiguravaju da se nikakva građanskopravna odgovornost ne povezuje s bilo kojom osobom isključivo na temelju sažetka, uključujući bilo koji njegov prijevod, osim ako dovodi u zabludu, ako je netočan ili nedosljedan kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta ili ne pruža, kad ga se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se ulagateljima pomoglo prilikom razmatranja o ulaganju u takve vrijednosne papire. Sažetak mora sadržavati jasno upozorenje u tom smislu.

▼B

Članak 7.

Minimalne informacije

▼M2

1.  Komisija u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c donosi detaljne delegirane akte u pogledu specifičnih informacija koje se moraju uključiti u prospekt, izbjegavajući dupliciranje informacija kad je prospekt sastavljen od zasebnih dokumenata.

▼B

2.  Za obrazloženje različitih modela prospekata posebno će se uzeti u obzir sljedeće:

(a) različite vrste informacija koje su potrebne ulagateljima, a koje se odnose na vlasničke vrijednosne papire u usporedbi s nevlasničkim vrijednosnim papirima; dosljedan pristup će se zauzeti u pogledu informacija traženih u prospektima za vrijednosne papire koji imaju sličnu ekonomsku logiku, posebno izvedene vrijednosne papire;

▼M2

(b) različite vrste i karakteristike ponuda i uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira. Zahtijevane informacije u prospektu primjerene su s gledišta ulagatelja zainteresiranih za nevlasničke vrijednosne papire čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR;

▼B

(c) korišteni oblik i zahtijevane informacije u prospektu koje se odnose na nevlasničke vrijednosne papire, uključujući varante u bilo kojem obliku, izdane prema ponudbenom programu;

(d) korišteni oblik i zahtijevane informacije u prospektu koje se odnose na nevlasničke vrijednosne papire, sve dok ovi vrijednosni papiri nisu podređeni, konvertibilni ili zamjenjivi, predmet upisa ili stjecanja prava ili povezani s izvedenim instrumentima, a koje stalno ili ponavljajuće izdaju subjekti koji imaju odobrenje za rad ili su subjekt nadzora pri poslovanju na financijskim tržištima u okviru Europskoga gospodarskog prostora;

▼M2

(e) različite djelatnosti i veličina izdavatelja, posebno kreditnih institucija koje izdaju nevlasničke vrijednosne papire iz članka 1. stavka 2. točke (j), društava sa smanjenom tržišnom kapitalizacijom te malih i srednjih poduzeća. Za takva društva informacije se moraju prilagoditi njihovoj veličini i, kada je to potrebno, njihovim kraćim evidencijama rezultata;

▼B

(f) ako je primjenjivo, pravna priroda izdavatelja;

▼M2

(g) na ponude dionica društava čije su dionice istog roda uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi, kako je određeno u članku 4. stavku 1. točki 15. Direktive 2004/39/EZ, koje podliježu odgovarajućim stalnim zahtjevima za objavljivanje i pravilima o zlouporabi tržišta, mora se primjenjivati razmjerna obveza objavljivanja, pod uvjetom da se izdavatelj nije odrekao prava prvokupa.

▼M2

3.  Delegirani akti navedeni u stavku 1. temelje se na standardima u području financijskih i nefinancijskih informacija koje su utvrdile međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire i posebno IOSCO, te na indikativnim prilozima ovoj Direktivi.

▼M3

4.  ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene delegiranih akata koje donosi Komisija u skladu sa stavkom 1.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 8.

Izostavljanje informacija

1.  Ako se u prospekt ne mogu uključiti konačna ponudbena cijena i iznos vrijednosnih papira koji će biti ponuđeni javnosti, države članice osiguravaju da:

(a) kriteriji i/ili uvjeti u skladu s kojima će se utvrditi gornji elementi, ili kod cijene, najviša cijena, budu objavljeni u prospektu; ili

(b) prihvat kupnje ili upisa vrijednosnih papira može biti povučeno u roku ne manjem od dva radna dana nakon što je podnijeta konačna ponudbena cijena i iznos vrijednosnih papira koji će biti ponuđeni javnosti.

Konačna ponudbena cijena i iznos vrijednosnih papira podnose se nadležnim tijelima matične države članice i objavljuju u skladu s postupcima danim u članku 14. stavku 2.

2.  Nadležno tijelo matične države članice može dopustiti izostavljanje određenih informacija iz prospekta navedenih u ovoj Direktivi ili u ►M2  delegiranim aktima ◄ navedenim u članku 7. stavku 1., ako smatra da bi:

(a) objava takvih informacija bila suprotna javnom interesu; ili

(b) objava takvih informacija bi ozbiljno štetila izdavatelju, pod uvjetom da je malo vjerojatno da bi takvo izostavljanje dovelo javnost u zabludu u pogledu činjenica i okolnosti bitnih za na informacijama temeljenu procjenu izdavatelja, ponuditelja ili jamca, ako postoji, i prava danih vrijednosnim papirima na koje se prospekt odnosi; ili

(c) su takve informacije od manje važnosti samo za posebnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i nisu takve da bi utjecale na procjenu financijskog položaja i očekivanja izdavatelja, ponuditelja ili jamca, ako postoji.

3.  Ne dovodeći u pitanje odgovarajuću informaciju ulagatelju, kad se određene informacije koje su zahtijevane ►M2  delegiranim aktima ◄ navedenim u članku 7. stavku 1. moraju uključiti u prospekt, a iznimno nisu primjerene izdavateljevom području poslovanja ili pravnom obliku izdavatelja ili vrijednosnih papira na koje se prospekt odnosi, prospekt sadržava informaciju istovjetnu zahtijevanoj informaciji. Ako nema takve informacije, ovaj zahtjev se neće primijeniti.

▼M2

3.a  Kad za vrijednosne papire jamči država članica, izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu prilikom sastavljanja prospekta u skladu s člankom 1. stavkom 3. ima pravo izostaviti informacije o takvom jamcu.

▼M2

4.  Kako bi se uzela u obzir tehnička dostignuća na financijskim tržištima i naveli zahtjevi propisani ovim člankom, Komisija putem delegiranih akata, u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c usvaja mjere koje se odnose na stavak 2.

▼M3

5.  ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene delegiranih akata koje donosi Komisija u skladu sa stavkom 4.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 9.

Valjanost prospekta, osnovnog prospekta i registracijskog dokumenta

▼M2

1.  Prospekt će biti valjan 12 mjeseci nakon što je odobren u svrhu ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu, pod uvjetom da je prospekt dopunjen svim dopunama koji se zahtijevaju na temelju članka 16.

▼B

2.  U slučaju ponudbenog programa, prethodno podneseni osnovni prospekt bit će valjan u razdoblju do 12 mjeseci.

3.  U slučaju nevlasničkih vrijednosnih papira navedenih u članku 5. stavku 4. točki (b), prospekt će biti valjan sve dok nije završeno stalno ili ponavljajuće izdanje predmetnih vrijednosnih papira.

▼M2

4.  Registracijski dokument, kao što je navedeno u članku 5. stavku 3., koji je prethodno podnesen i odobren, bit će valjan tijekom razdoblja od 12 mjeseci. Registracijski dokument, ažuriran u skladu s člankom 12. stavkom 2. ili člankom 16., kojem je priložena obavijest o vrijednosnim papirima i obavijest o sažetku, smatraju se dokumentima koji predstavljaju valjani prospekt.

▼M2 —————

▼B

Članak 11.

Upućivanje na informacije

▼M2

1.  Države članice dopuštaju da se informacije mogu uključiti u prospekt upućivanjem na jedan ili više prethodno ili istovremeno objavljenih dokumenata koje je odobrilo nadležno tijelo matične države članice ili koji su tom tijelu podneseni u skladu s ovom Direktivom ili Direktivom 2004/109/EZ. Takve informacije su najnovije informacije dostupne izdavatelju. Sažetak ne sadrži informacije upućivanjem.

▼B

2.  Kad je informacija uključena upućivanjem, popis međusobnog upućivanja na informacije mora biti dostavljen kako bi se omogućilo ulagateljima da lako utvrde pojedinačne stavke informacije.

▼M5

3.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi definiranja informacija koje je potrebno uključiti upućivanjem.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 1. srpnja 2015.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 12.

Prospekt koji se sastoji od zasebnih dokumenata

1.  Izdavatelj kojem je nadležno tijelo već odobrilo registracijski dokument izrađuje samo obavijest o vrijednosnim papirima i obavijest o sažetku kad su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu.

▼M2

2.  U ovom slučaju, obavijest o vrijednosnim papirima sadrži informacije koje uobičajeno sadrži registracijski dokument da je bilo bitnih promjena ili nedavnih događaja koji mogu utjecati na procjene ulagatelja od posljednjeg ažuriranog registracijskog dokumenta, osim ako takve informacije nisu sadržane u dopuni u skladu s člankom 16. Za obavijest o vrijednosnim papirima i obavijest o sažetku potrebno je posebno odobrenje.

▼B

3.  Ako je izdavatelj podnio samo registracijski dokument bez odobrenja, za cjelokupnu dokumentaciju, uključujući ažurirane informacije, potrebno je odobrenje.POGLAVLJE III.

POSTUPCI ODOBRENJA I OBJAVE PROSPEKTA

Članak 13.

Odobrenje prospekta

1.  Niti jedan prospekt ne smije biti objavljen dok nije odobren od nadležnog tijela matične države članice.

2.  Nadležno tijelo će obavijestiti izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, ovisno o slučaju, o svojoj odluci o odobrenju prospekta u roku od 10 radnih dana od dana podnošenja nacrta prospekta.

Ako nadležno tijelo propusti donijeti odluku o prospektu u roku navedenom u ovom stavku i stavku 3., to se neće smatrati odobrenjem zahtjeva.

▼M3

Nadležno tijelo obavješćuje ESMU o odobrenju prospekta i njegovih eventualnih dopuna u isto vrijeme kad o tom odobrenju obavješćuje izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu, ovisno o slučaju. Nadležna tijela će istovremeno osigurati ESMI primjerak navedenog prospekta i njegovih eventualnih dopuna.

▼B

3.  Vremenski rok naveden u stavku 2. produljit će se na 20 radnih dana ako javna ponuda uključuje vrijednosne papire koje je izdao izdavatelj koji nema vrijednosne papire uvrštene za trgovanje na uređenom tržištu i koji nije prethodno ponudio vrijednosne papire javnosti.

4.  Ako nadležno tijelo smatra, na razumnim osnovama, da su dokumenti koji su mu dostavljeni nepotpuni ili da su potrebne dodatne informacije, vremenski rok naveden u stavcima 2. i 3. će se primijeniti samo od datuma na koji je izdavatelj, ponuditelj ili osoba, koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, dostavio takve informacije.

U slučaju navedenom u stavku 2., nadležno tijelo će u roku od 10 radnih dana od zaprimanja zahtjeva izvijestiti izdavatelja ako su dokumenti nepotpuni.

▼M3

5.  Nadležno tijelo matične države članice može prenijeti odobrenje prospekta nadležnom tijelu druge države članice, pod uvjetom da o tome prethodno obavijesti ESMU i pristanka dotičnog nadležnog tijela. O takvom prijenosu je potrebno obavijestiti izdavatelja, ponuditelja ili osobu koja traži uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu u roku od tri radna dana od datuma odluke nadležnog tijela matične države članice. Rok iz stavka 2. primjenjuje se od tog datuma. Članak 28. stavak 4. Uredbe (EU) br. 1095/2010 ne primjenjuje se na prijenos odobrenja prospekta iz ovog stavka.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Direktive i olakšala komunikacija između nadležnih tijela i između nadležnih tijela i ESME, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, modela i postupaka koji se odnose na obavijesti iz ovog stavka.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

6.  Ova Direktiva neće utjecati na odgovornost nadležnog tijela za koje će i dalje biti mjerodavno isključivo nacionalno zakonodavstvo.

Države članice osiguravaju da se njihove nacionalne odredbe o odgovornosti nadležnih tijela primjenjuju samo na odobravanje prospekata od strane njihovog (njihovih) nadležnog (nadležnih) tijela.

▼M5

7.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu odobrenja prospekta, ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi određivanja postupaka odobrenja prospekta i uvjeta u skladu s kojima se vremenski rokovi mogu prilagoditi.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 1. srpnja 2015.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 14.

Objava prospekta

▼M3

1.  Nakon odobrenja, nadležno tijelo matične države članice pohranjuje prospekt i osigurava ESMI pristup tom prospektu putem nadležnog tijela a izdavatelj, ponuditelj ili osoba koja traži uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu mora prospekt učiniti javno dostupnim što je prije moguće, a u svakom slučaju u prihvatljivom roku prije početka, ili najkasnije s početkom javne ponude ili uvrštenja u trgovanje predmetnih vrijednosnih papira. Nadalje, u slučaju inicijalne javne ponude razreda dionica koji još nije uvršten u trgovanje na uređenom tržištu i koji se po prvi put uvrštava u trgovanje, prospekt mora biti dostupan najmanje šest radnih dana prije isteka ponude.

▼B

2.  Prospekt će se smatrati dostupnim javnosti kad je objavljen bilo:

(a) objavom u jednim ili više novina koje se distribuiraju na cijelom ili pretežitom području država članica u kojima se vrši ponuda javnosti ili traži uvrštenje za trgovanje; ili

(b) u tiskanom obliku koji će besplatno biti dostupan javnosti, u službenim prostorijama tržišta na kojem su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje, ili u sjedištu izdavatelja i u službenim prostorijama financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente; ili

▼M2

(c) u elektroničkom obliku na internetskoj stranici izdavatelja ili, ovisno o slučaju, na internetskoj stranici financijskih posrednika koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira, uključujući platne agente; ili

▼B

(d) u elektroničkom obliku na internetskoj stranici uređenog tržišta na kojem se traži uvrštenje za trgovanje; ili

(e) u elektroničkom obliku na internetskoj stranici nadležnog tijela matične države članice ako je navedeno tijelo odlučilo pružati ovu uslugu.

▼M2

Države članice zahtijevaju od izdavatelja ili osoba odgovornih za sastavljanje prospekta koje objavljuju svoje prospekte u skladu s točkom (a) ili (b) da također objave svoje prospekte u elektroničkom obliku u skladu s točkom (c).

▼B

3.  Nadalje, matična država članica može zahtijevati objavu obavijesti koja navodi kako je prospekt učinjen dostupnim i gdje ga javnost može pribaviti.

4.  Nadležno tijelo matične države članice objavljuje na svojoj internetskoj stranici tijekom razdoblja od 12 mjeseci, prema vlastitom izboru, sve odobrene prospekte ili barem popis odobrenih prospekata u skladu s člankom 13., uključujući, ako je primjenjivo, hipervezu na prospekt objavljen na internetskoj stranici izdavatelja ili internetskoj stranici uređenog tržišta.

▼M3

4.a  ESMA objavljuje na svojoj internetskoj stranici popis prospekata odobrenih u skladu s člankom 13., uključujući, gdje je to primjenjivo, hiper poveznicu na prospekt objavljen na internetskoj stranici nadležnog tijela matične države članice ili na internetskoj stranici izdavatelja ili na internetskoj stranici uređenog tržišta. Objavljeni popis mora se ažurirati i svaka točka tog popisa mora ostati na internetskoj stranici najmanje 12 mjeseci.

▼B

5.  U slučaju kad se prospekt sastoji od nekoliko dokumenata i/ili informacije uključene upućivanjem, dokumenti i informacije koje čine prospekt mogu se objaviti i distribuirati zasebno pod uvjetom da su navedeni dokumenti besplatno dostupni javnosti u skladu s postupcima utvrđenim u stavku 2. Svaki dokument naznačuje gdje se ostali dokumenti koji čine potpuni prospekt mogu pribaviti.

6.  Tekst i oblik prospekta, i/ili dopune prospekta, koji su objavljeni ili učinjeni dostupnim javnosti, moraju biti u svakom trenutku istovjetni izvornoj verziji koju je odobrilo nadležno tijelo matične države članice.

7.  Kad je prospekt učinjen dostupnim objavom u elektroničkom obliku, izdavatelj, ponuditelj, osoba koja traži uvrštenje za trgovanje ili financijski posrednici koji obavljaju poslove plasmana ili prodaje vrijednosnih papira moraju dostaviti ulagatelju tiskano izdanje na njegov zahtjev.

▼M5

8.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi određivanja odredbi koje se odnose na objavljivanje prospekta u stavcima od 1. do 4.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 1. srpnja 2015.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

Članak 15.

Oglašavanje

1.  Svaka vrsta oglašavanja koja se odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu mora poštovati načela sadržana u stavcima 2. do 5. Stavci 2. do 4. primjenjuju se samo na slučajeve kad su izdavatelj, ponuditelj ili osoba, koja traži uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje, obvezni izraditi prospekt.

2.  Oglasi moraju navesti da je prospekt objavljen ili će biti objavljen i naznačiti gdje ga ulagatelji mogu ili gdje će ga moći pribaviti.

3.  Oglasi kao takvi moraju biti jasno prepoznatljivi. Informacije sadržane u oglasu ne smiju biti netočne ili dovoditi u zabludu. Informacije također moraju biti u skladu s informacijama sadržanim u prospektu, ako je već objavljen, ili s informacijama za koje se zahtijeva da budu u prospektu, ako je prospekt objavljen naknadno.

4.  U svakom slučaju, sve informacije koje se odnose na ponudu javnosti ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, a koje su objavljene usmenim ili pisanim putem, čak iako nisu bile objavljene u svrhe oglašavanja, moraju biti u skladu s onima sadržanim u prospektu.

5.  Kad se u skladu s ovom Direktivom ne zahtijeva prospekt, bitne informacije koje je dao izdavatelj ili ponuditelj i koje su upućene kvalificiranim ulagateljima ili posebnim kategorijama ulagatelja, uključujući informacije objavljene u kontekstu sastanaka u vezi s ponudom vrijednosnih papira, objavljuju se svim kvalificiranim ulagateljima ili posebnim kategorijama ulagatelja kojima je ponuda isključivo namijenjena. Kad se zahtjeva objava prospekta, takve se informacije uključuje u prospekt ili u dopunu prospekta u skladu s člankom 16. stavkom 1.

6.  Nadležno tijelo matične države članice ima ovlast vršiti kontrolu aktivnosti oglašavanja koja se odnosi na javnu ponudu vrijednosnih papira ili uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u pogledu poštovanja načela navedenih u stavcima 2. do 5.

▼M5

7.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u pogledu ovog članka, ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi određivanja odredbi koje se odnose na distribuciju oglasa kojima se najavljuje namjera ponude vrijednosnih papira javnosti ili njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, posebno prije nego što je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti ili prije otvaranja upisa, i određivanja odredbi utvrđenih u stavku 4.

ESMA dostavlja Komisiji navedene nacrte regulatornih tehničkih standarda do 1. srpnja 2015.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M2

Članak 16.

Dopune prospekta

1.  U dopuni prospekta navodi se svaka značajna nova činjenica, bitna pogreška ili netočnost koja se odnosi na informacije uključene u prospekt koja može utjecati na procjenu vrijednosnih papira i koja je nastala ili je primijećena u razdoblju od odobrenja prospekta do konačnog zaključenja ponude javnosti ili, ovisno o slučaju, do početka trgovanja na uređenom tržištu, ovisno o tome što nastupi kasnije. Takva se dopuna odobrava na isti način u roku od najviše sedam radnih dana i objavljuje u skladu s barem istim postupcima koji su primijenjeni kad je objavljen izvorni prospekt. Sažetak i svaki njegov prijevod također se dopunjuje, ako je nove informacije uključene u dopunu potrebno uzeti u obzir.

2.  Kad se prospekt odnosi na ponudu vrijednosnih papira javnosti, ulagatelji koji su se obvezali kupiti ili upisati vrijednosne papire prije nego je dopuna objavljena, imaju pravo povući svoj prihvat u roku od dva radna dana nakon objave dopune, pod uvjetom da se nova činjenica, pogreška ili netočnost iz stavka 1. pojave prije konačnog zaključenja ponude javnosti i isporuke vrijednosnih papira. Izdavatelj ili ponuditelj mogu produžiti ovo razdoblje. U dopuni se navodi datum prestanka prava na povlačenje.

▼M3

3.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost, definirali zahtjevi propisani ovim člankom i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja situacija u kojima je zbog određenog značajnog novog čimbenika, značajne pogreške ili netočnosti u pogledu informacija iz prospekta potrebno objaviti dopunu prospekta. ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do 1. siječnja 2014.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom iz članaka 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼BPOGLAVLJE IV.

PREKOGRANIČNE PONUDE I UVRŠTENJE ZA TRGOVANJE

Članak 17.

Područje primjene odobrenja prospekata u Zajednici

▼M3

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 23., kad je javna ponuda ili uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu predviđeno u jednoj ili više država članica, ili u državi članici koja nije matična država članica, prospekt koji je odobrila matična država članica i njegove eventualne dopune važit će za javnu ponudu ili uvrštenje u trgovanje u bilo kojem broju država članica domaćina, pod uvjetom da su ESMA i nadležno tijelo svake države članice domaćina o tome obaviješteni u skladu s člankom 18. Nadležna tijela država članica domaćina ne smiju izdavati bilo kakva odobrenja ili provoditi upravne postupke u vezi s prospektima.

2.  Ako nakon odobrenja prospekta izađu na vidjelo značajni novi čimbenici, značajne pogreške ili netočnosti iz članka 16., nadležno tijelo matične države članice traži objavljivanje dopune čije se odobrenje provodi u skladu s člankom 13. stavkom 1. ESMA i nadležno tijelo države članice domaćina mogu obavijestiti nadležno tijelo matične države članice o potrebi za novim informacijama.

▼B

Članak 18.

Obavijest

▼M2

1.  Na zahtjev izdavatelja ili osobe odgovorne za sastavljanje prospekta, nadležno tijelo matične države članice u roku od tri radna dana, nakon primitka takvog zahtjeva ili, ako je zahtjev podnesen zajedno s nacrtom prospekta, u roku od jednog radnog dana od dana odobrenja prospekta, obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina putem potvrde o odobrenju kojom se potvrđuje da je prospekt sastavljen u skladu s ovom Direktivom, i to zajedno s preslikom navedenog prospekta. Ako je primjenljivo, ovoj se obavijesti prilaže prijevod sažetka za koji je odgovoran izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta. Isti postupak potrebno je slijediti za svaku dopunu prospekta. Izdavatelj ili osoba odgovorna za sastavljanje prospekta se također obavješćuje o potvrdi za odobrenje, istodobno kad i nadležno tijelo države članice.

▼B

2.  Primjena odredbi iz članka 8. stavka 2. i 3. kao i opravdanost njihove primjene, navodi se u potvrdi.

▼M3

3.  Nadležno tijelo matične države članice obavješćuje ESMU o potvrdi o odobrenju prospekta u isto vrijeme u koje se o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice domaćina.

ESMA i nadležno tijelo države članice domaćina objavljuju na svojim internetskim stranicama popis potvrda o odobrenju prospekata i njihovih eventualnih dopuna koji su prijavljeni u skladu s ovim člankom, uključujući, ako je primjenjivo, hiper poveznicu s tim dokumentima objavljenim na internetskoj stranici nadležnog tijela matične države članice, na internetskoj stranici izdavatelja ili na internetskoj stranici uređenog tržišta. Navedeni objavljeni popis mora se ažurirati i svaka točka s tog popisa mora biti navedena na internetskoj stranici u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

4.  Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene ove Direktive i uzela u obzir kretanja na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja obrazaca, modela i postupaka koji se odnose na prijavu potvrde o odobrenju, preslike prospekta, dopune prospekta i prijevoda sažetka.

Dodjeljuje se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼BPOGLAVLJE V.

KORIŠTENJE JEZIKA I IZDAVATELJI IZ TREĆIH ZEMALJA

Članak 19.

Korištenje jezika

1.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu samo u matičnoj državi članici, prospekt mora biti izrađen na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice.

2.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u jednoj ili više država članica koje nisu matična država članica, prospekt mora biti izrađen na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela tih država članica ili na jeziku uobičajenom u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje, ovisno o slučaju. Nadležno tijelo svake države članice domaćina može zahtijevati jedino da se sažetak prevede na njezin službeni jezik(-e).

U svrhu kontrole od strane nadležnog tijela matične države članice, prospekt mora biti izrađen na jeziku koji je prihvatilo to tijelo ili na jeziku uobičajenom u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje, ovisno o slučaju.

3.  Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo njihovo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u više od jedne države članice uključujući matičnu državu članicu, prospekt mora biti izrađen na jeziku koji je prihvatilo nadležno tijelo matične države članice i također mora biti dostupan na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela svake države članice domaćina ili na jeziku uobičajenom u području međunarodnih financija, prema izboru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje, ovisno o slučaju. Nadležno tijelo svake države članice domaćina može zahtijevati jedino da se sažetak naveden u članku 5. stavku 2. prevede na njezin službeni jezik(-e).

▼M2

4.  Ako je uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu nevlasničkih vrijednosnih papira čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100 000 EUR traženo u jednoj ili više država članica, prospekt se sastavlja ili na jeziku koji su prihvatila nadležna tijela matične države članice i države članice domaćina ili na jeziku uobičajenom u području međunarodnih financija, prema odabiru izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje, ovisno o slučaju. Države članice mogu zahtijevati u svom nacionalnom zakonodavstvu da se sažetak sastavlja na njihovom službenom jeziku (jezicima).

▼B

Članak 20.

Izdavatelji iz trećih zemalja

1.  Nadležno tijelo matične države članice izdavatelja sa sjedištem u trećoj zemlji može odobriti prospekt za ponudu javnosti ili za uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, a koji je izrađen u skladu sa zakonodavstvom treće zemlje pod uvjetom da:

(a) je prospekt izrađen u skladu s međunarodnim standardima koje su utvrdile međunarodne organizacije komisija za vrijednosne papire, uključujući IOSCO standarde o objavljivanju informacija;

(b) su zahtjevi za informacijama, uključujući informacije financijske prirode, jednaki zahtjevima utvrđenim u ovoj Direktivi.

2.  U slučaju ponude javnosti ili uvrštenja za trgovanje na uređenom tržištu vrijednosnih papira koje je izdao izdavatelj iz treće zemlje u državi članici koja nije matična država članica, primijenit će se zahtjevi navedeni u člancima 17., 18. i 19.

▼M2

3.  Komisija putem delegiranih akata u skladu s člankom 24.a i pridržavajući se uvjeta iz članaka 24.b i 24.c, usvaja mjere za uspostavu općih kriterija jednakosti na temelju zahtjeva iz članaka 5. i 7.

▼M1

Na temelju gore navedenih kriterija Komisija može, u skladu s regulatornim postupkom iz članka 24. stavka 2., donijeti provedbene mjere kojima se utvrđuje osigurava li treća zemlja usklađenost prospekata izrađenih u toj zemlji s ovom Direktivom na temelju svog nacionalnog prava ili prakse, ili postupaka koji se temelje na međunarodnim standardima koje su utvrdile međunarodne organizacije, uključujući standarde objavljivanja IOSCO-a.

▼BPOGLAVLJE VI.

NADLEŽNA TIJELA

Članak 21.

Ovlasti

1.  Svaka država članica određuje središnje nadležno upravno tijelo odgovorno za provedbu obveza navedenih u ovoj Direktivi i za osiguranje primjene odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom.

Međutim, država članica može, ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo, odrediti druga upravna tijela da primijene poglavlje III.

Ova nadležna tijela moraju biti u potpunosti neovisna od sudionika na tržištu.

Ako su vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ili je traženo uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu u državi članici koja nije matična država članica, samo središnje nadležno upravno tijelo koje odredi svaka država članica ovlašteno je odobriti prospekt.

▼M3

1.a  Nadležna tijela surađuju s ESMOM za potrebe ove Direktive, u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010.

1.b  Nadležna tijela bez odlaganja osiguravaju ESMI sve informacije koje su joj potrebne za izvršavanje njenih zadaća, u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼B

2.  Države članice mogu dopustiti svojem nadležnom tijelu ili tijelima da delegiraju zadatke. Osim delegiranja objave odobrenih prospekata na internetu i podnošenja prospekata kao što je navedeno u članku 14., svako delegiranje zadataka koji se odnose na obveze navedene u ovoj Direktivi i njihove provedbene mjere preispitat će se u skladu s člankom 31. do 31. prosinca 2008. i dovršit će se 31. prosinca 2011. Svako delegiranje zadataka subjektima koji nisu tijela navedena u stavku 1., izvršit će se na poseban način uz navođenje zadataka koji se moraju poduzeti i uvjeta prema kojima će se provesti.

Ovi uvjeti uključuju klauzulu koja obvezuje navedeni subjekt da posluje i bude organiziran na takav način da se izbjegne sukob interesa i tako da se informacija stečena izvršavanjem delegiranih zadataka ne koristi na nepošten način ili za sprečavanje tržišnog natjecanja. U svakom slučaju, nadležno tijelo ili tijela određena u skladu sa stavkom 1. imaju konačnu odgovornost za nadzor usklađenosti s ovom Direktivom i njezinim provedbenim mjerama te za odobravanje prospekata.

▼M3

Države članice obavješćuju Komisiju, ESMU i nadležna tijela ostalih država članica o svim aranžmanima sklopljenim u vezi s delegiranjem zadaća, kao i o preciznim uvjetima koji uređuju takvo delegiranje.

▼B

3.  Svako nadležno tijelo mora imati sve potrebne ovlasti za izvršenje svojih funkcija. Nadležno tijelo koje je zaprimilo zahtjev za odobrenjem prospekta mora najmanje biti ovlašteno:

(a) zahtijevati od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu da uključi u prospekt dodatne informacije, ako je to potrebno radi zaštite ulagatelja;

(b) zahtijevati od izdavatelja, ponuditelja ili osoba koje traže uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu i od osoba koje ih kontroliraju ili su od njih kontrolirane da dostave informacije i dokumente;

(c) zahtijevati od revizora i rukovoditelja izdavatelja, ponuditelja ili osobe koja traži uvrštenje za trgovanje na uređenom tržištu, kao i od financijskih posrednika kojima je povjerena provedba ponude javnosti ili traženje uvrštenja za trgovanje, da dostave informacije;

(d) obustaviti javnu ponudu ili uvrštenje za trgovanje na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Direktive;

(e) zabraniti ili obustaviti oglašavanje na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Direktive;

(f) zabraniti javnu ponudu ako utvrde da su prekršene odredbe ove Direktive ili da postoji osnovana sumnja da će biti prekršene;

(g) obustaviti ili naložiti uređenim tržištima da obustave trgovanje na uređenom tržištu na najviše 10 uzastopnih radnih dana u svakom pojedinom slučaju ako postoji osnovana sumnja da su prekršene odredbe ove Direktive;

(h) zabraniti trgovanje na uređenom tržištu ako utvrdi da su prekršene odredbe ove Direktive;

(i) objaviti činjenicu da izdavatelj ne ispunjava svoje obveze.

Kad je to potrebno prema nacionalnom zakonodavstvu, nadležno tijelo može tražiti odgovarajuće sudsko tijelo da odluči o korištenju ovlasti navedenih u prethodnim točkama (d) do (h).

4.  Svako nadležno tijelo mora također, jednom kad su vrijednosti papiri uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, biti ovlašteno:

(a) zahtijevati od izdavatelja da objavi sve bitne informacije koje mogu utjecati na procjenu vrijednosnih papira uvrštenih za trgovanje na uređenom tržištu kako bi se osigurala zaštita ulagatelja ili neometano funkcioniranje tržišta;

(b) obustaviti ili naložiti uređenom tržištu da obustavi trgovanje vrijednosnim papirima ako je, prema njegovom mišljenju, izdavateljeva situacija takva da bi trgovanje štetilo interesima ulagatelja;

(c) osigurati da izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu ispunjavaju obveze propisane u člancima 102. i 103. Direktive 2001/34/EZ i da se istovjetne informacije dostavljaju ulagateljima te da izdavatelj jamči jednaki tretman svih imatelja vrijednosnih papira koji su u istom položaju, u svim državama članicama gdje je provedena javna ponuda ili su vrijednosni papiri uvršteni za trgovanje;

(d) provoditi izravni nadzor na svom području u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, da bi se potvrdila usklađenost s odredbama ove Direktive i ►M2  delegiranim aktima na koje se odnosi ◄ . Kad je potrebno prema nacionalnom zakonodavstvu, nadležno tijelo ili tijela mogu koristiti ovu ovlast podnošenjem zahtjeva nadležnim sudskim tijelima i/ili u suradnji s drugim tijelima.

▼M3

U skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010, ESMA ima pravo sudjelovati u izravnom nadzoru iz točke (d) gdje ga zajednički provode dva ili više nadzornih tijela.

▼B

5.  Stavci 1. do 4. će se primjenjivati ne dovodeći u pitanje mogućnost da države članice imaju zasebno pravno i administrativno uređenje za prekomorska europska područja za čije je vanjske odnose odgovorna ta država članica.

Članak 22.

Poslovna tajna i suradnja među tijelima

1.  Obveza čuvanja poslovne tajne primjenjuje se na sve zaposlenike ili bivše zaposlenike nadležnih tijela i na subjekte kojima su nadležna tijela mogla delegirati određene zadatke. Informacije obuhvaćene poslovnom tajnom ne smiju se otkriti nijednoj osobi ili tijelu osim u skladu s odredbama određenim zakonom.

2.  Nadležna tijela država članica međusobno surađuju kad god je potrebno radi izvršavanja svojih dužnosti i korištenja svojih ovlasti. Nadležna tijela pružaju pomoć nadležnim tijelima drugih država članica. Posebice razmjenjuju informacije i surađuju kad izdavatelj ima više od jednog matičnog nadležnog tijela zbog različitih rodova vrijednosnih papira, ili kad je odobrenje prospekta preneseno na nadležno tijelo druge države članice u skladu s člankom 13. stavkom 5. Također usko surađuju kad se zahtijeva obustava ili zabrana trgovanja vrijednosnim papirima kojima se trgovalo u različitim državama članicama kako bi se osigurali podjednaki konkurentski uvjeti između mjesta trgovanja i zaštite ulagatelja. Kad je to primjereno, nadležno tijelo države članice domaćina može zahtijevati pomoć nadležnog tijela matične države članice od faze u kojoj se predmet pažljivo istražuje, posebno u pogledu nove vrste ili rijetkih oblika vrijednosnih papira. Nadležno tijelo matične države članice može tražiti informaciju od nadležnog tijela države članice domaćina o bilo kojoj pojedinosti specifičnoj za relevantno tržište.

Ne dovodeći u pitanje članak 21., nadležna tijela država članica mogu se savjetovati s operaterima uređenog tržišta ako je potrebno, a posebno pri odlučivanju o obustavljanju ili nalaganju uređenom tržištu da obustavi ili zabrani trgovanje.

▼M3

Nadležna tijela mogu uputiti ESMI situacije gdje je zahtjev za suradnjom, posebno za razmjenom informacija, odbijen ili se po njemu ne postupi u prihvatljivom roku. Ne dovodeći u pitanje članak 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), ESMA može, u situacijama iz prve rečenice, djelovati u skladu s ovlasti koja joj je dodijeljena u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M3

3.  Stavak 1. ne može spriječiti nadležna tijela u razmjeni povjerljivih informacija ili u prenošenju povjerljivih informacija ESMI ili Europskom odboru za sistemske rizike (dalje u tekstu „ESRB”), pod uvjetom poštovanja ograničenja koja se odnose na informacije koje su usko vezane za društva i učinaka na treće države kao što je predviđeno Uredbom (EU) br. 1095/2010 i Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru nad financijskim sustavom u Europskoj uniji i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike ( 21 ). Informacije koje se razmjenjuju između nadležnih tijela i ESME ili ESRB-a predmet su obveze čuvanja poslovne tajne, kojoj podliježu osobe koje su zaposlene ili koje su bile zaposlene kod nadležnih tijela koja primaju predmetne informacije.

▼M3

4.  Kako bi se osigurala dosljedna usklađenost ovog članka i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda radi definiranja informacija koje se traže u stavku 2.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Kako bi se osigurali jednaki uvjeti primjene stavka 2., i uzela u obzir tehnička kretanja na financijskim tržištima, ESMA može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda radi utvrđivanja standardnih obrazaca, modela i postupaka za suradnju i razmjenu informacija između nadležnih tijela.

Delegira se ovlast Komisiji za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz trećeg podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

▼M3

Članak 23.

Mjere predostrožnosti

1.  U slučaju kad nadležno tijelo države članice domaćina utvrdi da su izdavatelj ili financijska institucija odgovorni za javnu ponudu počinili nepravilnosti ili utvrdi da je izdavatelj prekršio svoje obveze u vezi s uvrštenjem vrijednosnih papira u trgovanje na uređenom tržištu, ono o tim nalazima obavješćuje nadležno tijelo matične države članice i ESMU.

2.  Ako, unatoč mjerama koje poduzme nadležno tijelo matične države članice, ili zbog toga što se te mjere pokažu neadekvatnima, izdavatelj ili financijska institucija odgovorna za javnu ponudu i nadalje nastavi kršiti relevantne pravne ili regulatorne odredbe, nadležno tijelo države članice domaćina, nakon obavješćivanja nadležnog tijela matične države članice i ESME, poduzima sve potrebne mjere za zaštitu ulagača i o tome obavješćuje Komisiju i ESMU što je prije moguće.

▼BPOGLAVLJE VII.

PROVEDBENE MJERE

Članak 24.

Odborski postupak

1.  Komisiji će pomagati Europski odbor za vrijednosne papire, osnovan Odlukom 2001/528/EZ (dalje u tekstu „Odbor”).

2.  U slučaju upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke i pod uvjetom da provedbene mjere donijete u skladu s ovim postupkom ne mijenjaju ključne odredbe ove Direktive.

Razdoblje navedeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na tri mjeseca.

▼M1

2.a.  Prilikom pozivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

▼M1

3.  Do 31. prosinca 2010., a nakon toga najmanje svake tri godine, Komisija preispituje odredbe koje se odnose na njezine provedbene ovlasti i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o djelovanju tih ovlasti. Izvješće mora posebno ispitati potrebu Komisije za predlaganje izmjena ove Direktive kako bi se osigurao odgovarajući opseg provedbenih ovlasti koje su dodijeljene Komisiji. Zaključak o tome jesu li izmjene potrebne ili ne, mora biti popraćen detaljnim obrazloženjem. Ako je potrebno, uz izvješće se prilaže zakonodavni prijedlog za izmjenu odredbi kojima se Komisiji dodjeljuju provedbene ovlasti.

▼M2

Članak 24.a

Izvršenje delegiranja

1.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 1. stavka 4., članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1. petog podstavka, članka 5. stavka 5., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 7., članka 14. stavka 8., članka 15. stavka 7. i članka 20. stavka 3. prvog podstavka dodjeljuju se Komisiji tijekom razdoblja od četiri godine od 31. prosinca 2010. Komisija sastavlja izvješće u vezi s delegiranim ovlastima najkasnije 6 mjeseci prije isteka četverogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produžuje tijekom razdoblja istog trajanja, ako ga Europski parlament ili Vijeće ne opozovu u skladu s člankom 24b.

2.  Istovremeno, čim donese delegirani akt, Komisija ga priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

3.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene su Komisiji pridržavajući se uvjeta utvrđenih u člancima 24.b i 24.c.

Članak 24.b

Opoziv delegiranja

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 1. stavka 4., članka 2. stavka 4., članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1. petog podstavka, članka 5. stavka 5., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 4., članka 11. stavka 3., članka 13. stavka 7., članka 14. stavka 8., članka 15. stavka 7. ili članka 20. stavka 3. prvog podstavka.

2.  Institucija koja je započela unutarnji postupak kako bi donijela odluku o tome hoće li opozvati delegiranje ovlasti, nastoji o tome obavijestiti drugu instituciju i Komisiju u razumnom roku prije donošenja konačne odluke, naznačivši delegiranu ovlast na koju bi se mogao primijeniti opoziv.

3.  Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Odluka stupa na snagu bez odgode ili kasnije na dan koji je u njoj naveden i ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi. Odluka se objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Članak 24.c

Prigovori na delegirane akte

1.  Europski parlament ili Vijeće mogu uložiti prigovor na delegiran akt u roku od 3 mjeseca od datuma obavijesti.

Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća to se razdoblje produžuje za tri mjeseca.

2.  Ako po isteku razdoblja iz stavka 1. ni Europski parlament ni Vijeće ne ulože prigovor na delegirani akt unutar razdoblja iz stavka 1., on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je u njemu naveden.

Delegirani akt može se objaviti u Službenom listu Europske unije i stupiti na snagu prije isteka toga razdoblja ako su Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju o svojoj namjeri da neće uložiti prigovor.

3.  Ako Europski parlament ili Vijeće ulože prigovor na delegirani akt u roku iz stavka 1., on ne stupa na snagu. U skladu s člankom 296. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, institucija koja uloži prigovor mora navesti razloge za ulaganje prigovora na delegirani akt.

▼B

Članak 25.

Sankcije

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo država članica na izricanje kaznenih sankcija i ne dovodeći u pitanje njihov sustav građanskopravne odgovornosti, države članice osiguravaju, u skladu s njihovom nacionalnim zakonodavstvom, mogućnost poduzimanja primjerenih upravnih mjera ili izricanja upravnih sankcija protiv odgovornih osoba, u slučaju nepoštovanja odredbi donesenih u provedbi ove Direktive. Države članice osiguravaju da ove mjere budu učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

2.  Države članice dužne su propisati da nadležno tijelo može javno objaviti svaku mjeru ili sankciju izrečenu za kršenje odredbi donesenih u skladu s ovom Direktivom, osim ako bi takva objava mogla ozbiljno ugroziti financijska tržišta ili prouzrokovati nerazmjernu štetu uključenim sudionicima.

Članak 26.

Pravo na žalbu

Države članice osiguravaju da na odluke donesene na temelju zakona i drugih propisa donesenih u skladu s ovom Direktivom postoji pravo žalbe sudu.POGLAVLJE VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Izmjene

S učinkom od datuma navedenog u članku 29., Direktiva 2001/34/EZ mijenja se kako slijedi:

1. Članci 3., od 20. do 41., od 98. do 101., 104. i članak 108. stavak 2. točka (c)ii., brišu se;

2. u članku 107. stavku 3. prvi podstavak, briše se;

3. u članku 108. stavku 2. točki (a) riječi „uvjete osnivanja, provjere i distribucije pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja”, brišu se;

4. Prilog I., briše se.

Članak 28.

Stavljanje izvan snage

S učinkom od datuma navedenog u članku 29., stavlja se izvan snage Direktiva 89/298/EEZ. Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu.

Članak 29.

Prenošenje

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom direktivom najkasnije do 1. srpnja 2005. One o tome odmah obavješćuju Komisiju. Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direkivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 30.

Prijelazne odredbe

1.  Izdavatelji iz trećih zemalja čiji su vrijednosni papiri već uvršteni za trgovanje na uređenom tržištu, moraju odabrati svoje nadležno tijelo u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (m) iii. i obavijestiti o svojoj odluci nadležno tijelo njihove odabrane matične države članice do 31. prosinca 2005.

2.  Iznimno od članka 3., države članice koje su koristile iznimke od članka 5. točke (a) Direktive 89/298/EEZ mogu nastaviti dopuštati kreditnim institucijama ili drugim financijskim institucijama koje su jednake kreditnim institucijama, a koje nisu obuhvaćene člankom 1. stavkom 2. točkom (j) ove Direktive, da ponude dužničke vrijednosne papire ili druge prenosive vrijednosne papire istog značaja koje stalno ili ponavljajuće izdaju na njihovom području tijekom pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Direktive.

3.  Iznimno od članka 29., Savezna Republika Njemačka usklađuje s odredbama članka 21. stavka 1. do 31. prosinca 2008.

Članak 31.

Revizija

Pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive, Komisija provodi ocjenu primjene ove Direktive i dostavlja izvješće Europskom parlamentu i Vijeću zajedno s prijedlozima za njenu reviziju, tamo gdje to bude potrebno.

▼M5

Članak 31.a

Osoblje i sredstva ESMA-e

ESMA procjenjuje kadrovske potrebe i potrebe za sredstvima koje proizlaze iz njezinog preuzimanja ovlasti i zadaća u skladu s ovom Direktivom te u vezi s tim podnosi izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

▼B

Članak 32.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 33.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

PROSPEKT

I.    Sažetak

Ovaj sažetak pruža, na nekoliko stranica, najvažnije informacije koje su uključene u prospekt, a koje obuhvaćaju barem sljedeće pojmove:

A. identitet uprave, viših rukovoditelja, savjetnika i revizora

B. statistiku ponude i očekivani raspored

C.  ►M2  bitne informacije ◄ koje se odnose na odabrane financijske podatke; kapitalizaciju i zaduženost; razloge za ponudu i korištenje primitaka; čimbenike rizika

D. informacije o izdavatelju

 povijest i razvoj izdavatelja

 pregled poslovanja

E. pregled poslovanja, financijski pregled i očekivanja

 istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

 trendovi

F. upravu, više rukovoditelje i zaposlenike

G. većinske dioničare i transakcije između povezanih osoba

H. financijske informacije

 konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

 značajne promjene

I. detalje ponude i uvrštenja za trgovanje

 ponuda i uvrštenje za trgovanje

 plan distribucije

 tržišta

 dioničare koji prodaju

 razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

 troškove izdanja

J. dodatne informacije

 temeljni kapital

 društveni ugovor i statut

 dostupni dokumenti

II.    Identitet uprave, viših rukovoditelja, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za izradu prospekta, kako je zahtijevano člankom 5. Direktive, i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

III.    Statistika ponude i očekivani raspored

Svrha je pružiti ►M2  bitne informacije ◄ o provedbi bilo koje ponude i utvrditi važne datume vezanih za tu ponudu.

A. Statistika ponude

B. Metoda i očekivani raspored

IV.    ►M2  Bitne informacije ◄

Svrha je sažeti ►M2  bitne informacije ◄ o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument promijenjeni da bi odrazili značajne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podaci moraju biti promijenjeni.

A. Odabrani financijski podaci

B. Kapitalizacija i zaduženost

C. Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

D. Čimbenici rizika

V.    Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje nudi ili uslugama koje pruža, te činjenicama koje utječu na poslovanje. Također se nastoji pružiti informacije o adekvatnosti i prikladnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjivanje kapaciteta.

A. Povijest i razvoj društva

B. Pregled poslovanja

C. Organizacijska struktura

D. Nekretnine, postrojenja i oprema

VI.    Pregled poslovanja i financijski pregled i očekivanja

Svrha je pružiti objašnjenje uprave društva o činjenicama koje su utjecale na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i procjenu uprave o činjenicama i trendovima od kojih se očekuje da će imati značajan utjecaj na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A. Rezultati poslovanja

B. Likvidnost i izvori sredstava

C. Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D. Trendovi

VII.    Uprava, viši rukovoditelji i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o upravi i rukovoditeljima društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu naknade za rad, kao i njihov odnos prema društvu.

A. Uprava i viši rukovoditelji

B. Naknade za rad

C. Praksa uprave

D. Zaposlenici

E. Vlasništvo dionica

VIII.    Većinski dioničari i transakcije između povezanih osoba

Svrha je pružiti informacije o većinskim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati ili imati utjecaj na društvo. Također pruža informacije vezane za transakcije društva s povezanim osobama te jesu li transakcije izvršene po fer uvjetima za društvo.

A. Većinski dioničari

B. Transakcije između povezanih osoba

C. Interesi stručnjaka i savjetnika

IX.    Financijske informacije

Svrha je detaljno navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za korištenje u pripremi i reviziji financijskih izvještaja, odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A. Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B. Značajne promjene

X.    Detalji ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnih papira za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugih povezanih pitanja.

A. Ponuda i uvrštenje vrijednosnih papira za trgovanje

B. Plan distribucije

C. Tržišta

D. Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E. Razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

F. Troškovi izdanja

XI.    Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, a koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. Temeljni kapital

B. Društveni ugovor i statut

C. Značajni ugovori

D. Kontrola deviznog poslovanja

E. Oporezivanje

F. Dividende i platni agenti

G. Izjave stručnjaka

H. Dostupni dokumenti

I. Informacije o ovisnim društvima
PRILOG II.

REGISTRACIJSKI DOKUMENT

I.    Identitet uprave, viših rukovoditelja, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu društva ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za izradu prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II.    ►M2  Bitne informacije ◄ o izdavatelju

Svrha je sažeti ►M2  bitne informacije ◄ o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji, koji su uključeni u dokument, promijenjeni kako bi odrazili bitne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podaci moraju biti promijenjeni.

A. Odabrani financijski podaci

B. Kapitalizacija i zaduženost

C. Čimbenici rizika

III.    Informacije o društvu

Svrha je pružiti informacije o poslovanju društva, proizvodima koje nudi ili uslugama koje pruža te činjenicama koji utječu na poslovanje. Također se nastoji pružiti informacije o adekvatnosti i prikladnosti nekretnina, postrojenja i opreme društva, kao i o planovima društva za buduće povećanje ili smanjivanje kapaciteta.

A. Povijest i razvoj društva

B. Pregled poslovanja

C. Organizacijska struktura

D. Nekretnine, postrojenja i oprema

IV.    Pregled poslovanja i financijski pregled i očekivanja

Svrha je pružiti objašnjenje uprave društva o činjenicama koje su utjecale na financijski položaj društva i rezultate poslovanja za razdoblja obuhvaćena financijskim izvještajima, kao i procjenu uprave o činjenicama i trendovima od kojih se očekuje da će imati značajan utjecaj na financijski položaj društva i rezultate poslovanja u budućim razdobljima.

A. Rezultati poslovanja

B. Likvidnost i izvori sredstava

C. Istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

D. Trendovi

V.    Uprava, viši rukovoditelji i zaposlenici

Svrha je pružiti informacije o rukovoditeljima i upravi društva, kako bi ulagatelji mogli ocijeniti njihovo iskustvo, kvalifikacije i razinu naknade za rad, a također i njihov odnos prema društvu.

A. Rukovoditelji i uprava

B. Naknade za rad

C. Praksa uprave

D. Zaposlenici

E. Vlasništvo dionica

VI.    Većinski dioničari i transakcije između povezanih osoba

Svrha je pružiti informacije o većinskim dioničarima i drugim osobama koje mogu kontrolirati ili imati utjecaja na društvo. Također pruža informacije vezane za transakcije društva s povezanim osobama te jesu li transakcije izvršene po fer uvjetima za društvo.

A. Većinski dioničari

B. Transakcije između povezanih osoba

C. Interesi stručnjaka i savjetnika

VII.    Financijske informacije

Svrha je detaljno navesti koji financijski izvještaji moraju biti uključeni u dokument, kao i razdoblja koja moraju obuhvatiti te starost financijskih izvještaja i druge informacije financijske prirode. Računovodstvena i revizijska načela koja će se prihvatiti za korištenje u pripremi i reviziji financijskih izvještaja, odredit će se u skladu s međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima.

A. Konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

B. Značajne promjene

VIII.    Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, a koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. Temeljni kapital

B. Društveni ugovor i statut

C. Značajni ugovori

D. Izjave stručnjaka

E. Dostupni dokumenti

F. Informacije o ovisnim društvima
PRILOG III.

OBAVIJEST O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA

I.    Identitet rukovoditelja, uprave, savjetnika i revizora

Svrha je utvrditi osobe koje zastupaju društvo i druge pojedince uključene u ponudu ili uvrštenje za trgovanje; to su osobe odgovorne za izradu prospekta i osobe odgovorne za reviziju financijskih izvještaja.

II.    Statistika ponude i očekivani raspored

Svrha je pružiti ►M2  bitne informacije ◄ o odvijanju bilo koje ponude kao i utvrđivanje važnih datuma vezanih za tu ponudu.

A. Statistika ponude

B. Metoda i očekivani raspored

III.    ►M2  Bitne informacije ◄ o izdavatelju

Svrha je sažeti ►M2  bitne informacije ◄ o financijskom položaju društva, kapitalizaciji i čimbenicima rizika. Ako su financijski izvještaji koji su uključeni u dokument, promijenjeni da bi odrazili značajne promjene u grupnoj strukturi društva ili računovodstvenim politikama, onda i odabrani financijski podaci moraju biti promijenjeni.

A. Kapitalizacija i zaduženost

B. Razlozi za ponudu i korištenje primitaka

C. Čimbenici rizika

IV.    Interesi stručnjaka

Svrha je pružiti informacije o poslovima koje je društvo sklopilo sa stručnjacima ili savjetnicima koji su angažirani po principu plaćanja ovisno o učinku.

V.    Detalji ponude i uvrštenja za trgovanje

Svrha je pružiti informacije o ponudi i uvrštenju vrijednosnim papirima za trgovanje, planu distribucije vrijednosnih papira i drugih povezanih pitanja.

A. Ponuda i uvrštenje za trgovanje

B. Plan distribucije

C. Tržišta

D. Imatelji vrijednosnih papira koji prodaju

E. Razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

F. Troškovi izdanja

VI.    Dodatne informacije

Svrha je pružiti informacije, od kojih je većina zakonom propisana, koje nisu obuhvaćene drugdje u prospektu.

A. Kontrola deviznog poslovanja

B. Oporezivanje

C. Dividende i platni agenti

D. Izjave stručnjaka

E. Dostupni dokumenti
PRILOG IV.

OBAVIJEST O SAŽETKU

Obavijest o sažetku, na nekoliko stranica, pruža najvažnije informacije koje su uključene u prospekt, a koje obuhvaćaju barem sljedeće pojmove:

 identitet uprave, viših rukovoditelja, savjetnika i revizora

 statistiku ponude i očekivani raspored

  ►M2  bitne informacije ◄ koje se odnose na odabrane financijske podatke; kapitalizaciju i zaduženost; razloge za ponudu i korištenje primitaka; čimbenike rizika

 informacije o izdavatelju

 

 povijest i razvoj izdavatelja

 pregled poslovanja

 pregled poslovanja, financijski pregled i očekivanja

 

 istraživanje i razvoj, patenti i licencije itd.

 trendovi

 upravu, više rukovoditelje i zaposlenike

 većinske dioničare i transakcije između povezanih osoba

 financijske informacije

 

 konsolidirani izvještaji i druge financijske informacije

 značajne promjene

 detalje ponude i uvrštenja za trgovanje

 

 ponuda i uvrštenje za trgovanje

 plan distribucije

 tržišta

 dioničare koji prodaju

 razvodnjavanje (vlasničkih vrijednosnih papira)

 troškove izdanja

 dodatne informacije

 

 temeljni kapital

 društveni ugovor i statut

 dostupni dokumenti( 1 ) SL C 240 E, 28.8.2001., str. 272 i

SL C 20 E, 28.1.2003., str. 122.

( 2 ) SL C 80, 3.4.2002., str. 52.

( 3 ) SL C 344, 6.12.2001., str. 4.

( 4 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 14. ožujka 2002. (SL C 47 E, 27.2.2003., str. 417.), Zajedničko stajalište Vijeća od 24. ožujka 2003. (SL C 125 E, 27.5.2003., str. 21.) i Stajalište Europskog parlamenta od 2. srpnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu). Odluka Vijeća od 15. srpnja 2003.

( 5 ) SL L 100, 17.4.1980., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/18/EZ (SL L 135, 31.5.1994., str. 1.).

( 6 ) SL L 124, 5.5.1989., str. 8.

( 7 ) SL L 184, 6.7.2001., str. 1.

( 8 ) SL L 141, 11.6.1993., str. 27. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 290, 17.11.2000., str. 27.).

( 9 ) Međunarodni standardi objavljivanja za prekogranične ponude i početnu kotaciju od stranih izdavatelja, Dio I., Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire, rujan 1998.

( 10 ) SL L 191, 13.7.2001., str. 45.

( 11 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

( 12 ) SL L 135, 31.5.1994., str. 5.

( 13 ) SL L 145, 30.4.2004., str. 1.

( 14 ) SL L 126, 26.5.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2000/28/EZ (SL L 275, 27.10.2000., str. 37.).

( 15 ) SL L 294., 6.11.2013., str. 13.

( 16 ) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

( 17 ) SL L 96, 12.4.2003., str. 16.

( 18 ) SL L 390, 31.12.2004., str. 38.

( 19 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 84.

( 20 ) SL L 125, 5.5.2001., str. 15.

( 21 ) SL L 331, 15.12.2010., str. 1.

Top