EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002R1030-20171121

Consolidated text: Uredba Vijeća (EZ) br. 1030/2002 od 13. lipnja 2002. o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/2017-11-21

02002R1030 — HR — 21.11.2017 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1030/2002

od 13. lipnja 2002.

o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja

( L 157 15.6.2002, 1)

Promijenio:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 380/2008 od 18. travnja 2008.

  L 115

1

29.4.2008

►M2

UREDBA (EU) 2017/1954 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2017.

  L 286

9

1.11.2017


►C1

,  L 266, 17.10.2017,  22 (1030/2002)

►C2

,  L 266, 17.10.2017,  23 (380/2008)
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1030/2002

od 13. lipnja 2002.

o utvrđivanju jedinstvenog obrasca boravišnih dozvola za državljane trećih zemaljaČlanak 1.

1.  Boravišne dozvole koje izdaju države članice državljanima trećih zemalja izrađuju se u jedinstvenom ►C1  obrascu ◄ i s dovoljno mjesta za informacije navedene u Prilogu. ►M1  Boravišna dozvola za državljane trećih zemalja izdaje se kao samostalna isprava u ►C1  obrascu ◄ ID 1 ili ID 2. ◄ Svaka država članica može u odgovarajuće polje jedinstvenog ►C1  obrasca ◄ dodati važne informacije u vezi s vrstom dozvole i pravnog statusa navedene osobe, posebno informacije o tome ima li ta osoba ili nema radnu dozvolu.

2.  U smislu ove Uredbe:

(a) „boravišna dozvola” znači svaka dozvola koju izdaju tijela države članice, a koja omogućava državljanima trećih zemalja da zakonito borave na njezinom području, uz iznimku:

i. viza;

▼M1

ii. dozvola izdanih do razmatranja zahtjeva za azil, zahtjeva za boravišnu dozvolu ili zahtjeva za njezinim produljenjem;

▼M1

iia. dozvola izdanih u iznimnim okolnostima, za produljenje boravišne dozvole koja važi najviše 1 mjesec;

▼B

iii. dozvola za boravak do šest mjeseci koje izdaju države članice koje ne primjenjuju odredbe članka 21. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Belgijsko-luksemburške gospodarske unije, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju pregleda na zajedničkim granicama ( 1 );

(b) „državljanin treće zemlje” znači bilo koja osoba koja nije građanin Unije u smislu članka 17. stavka 1. Ugovora.

Članak 2.

1.  Dodatne tehničke specifikacije za jedinstven ►C1  obrazac ◄ ►C1  boravišnih dozvola u vezi sa sljedećim utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2.: ◄

(a) dodatne ►C1  zaštitne elemente ◄ i sigurnosni zahtjevi, uključujući pojačanu zaštitu od krivotvorenja, kao i standarde protiv krivotvorenja i falsificiranja;

(b) tehnički postupci i pravila za ispunjavanje jedinstvenih boravišnih dozvola;

(c) druga pravila kojih se treba držati pri ispunjavanju jedinstvenih boravišnih dozvola;

▼M1

(d) tehničke specifikacije medija za pohranu biometrijskih svojstava i njihovu sigurnost, uključujući sprečavanje neovlaštenog pristupa;

(e) uvjete kakvoće i opće standarde slike lica i slika otiska prsta;

(f) detaljan popis dodatnih nacionalnih ►C2  zaštitnih elemenata ◄ koje dodaju države članice u skladu s točkom (h) Priloga.

▼B

2.  Boje jedinstvenih boravišnih dozvola mogu se mijenjati u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2.

Članak 3.

▼M1

U skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2., može se odlučiti da specifikacije iz članka 2. budu tajne i da se ne objavljuju. U tom slučaju one se čine dostupnima samo tijelima koja države članice imenuju da budu odgovorne za tiskanje i osobama koje ovlasti država članica ili Komisija.

▼B

Svaka država članica imenuje jedno tijelo koje je odgovorno za tiskanje jedinstvenih boravišnih dozvola. Ona priopćava ime tog tijela Komisiji i drugim državama članicama. Isto tijelo mogu odrediti dvije ili više država članica. Svaka država članica ima pravo promijeniti tijelo koje je odredila. O tome obavješćuje Komisiju i druge države članice.

Članak 4.

Ne dovodeći u pitanje propise o zaštiti podataka, osobe kojima se izdaje boravišna dozvola imaju pravo provjeriti osobne podatke iz boravišne dozvole i prema potrebi ih dati ispraviti ili izbrisati.

▼M1

Nikakvi podaci u strojno čitljivom obliku nisu uključeni u boravišnu dozvolu ili na mediju za pohranu podataka iz boravišne dozvole iz članka 4.a, osim ako nisu predviđeni ovom Uredbom ili njezinim Prilogom ili ako ih u predmetnoj putnoj ispravi ne navede država koja je ispravu izdala u skladu s vlastitim nacionalnim zakonodavstvom. Države članice mogu na čip iz točke 16. Priloga pohraniti i podatke za e-službe, kao što je to e-uprava i e-poslovanje, kao i dodatne odredbe povezane s boravišnom dozvolom. Svi nacionalni podaci, međutim, moraju biti logički odvojeni od biometrijskih podataka iz članka 4.a.

U svrhu ove Uredbe, biometrijski podaci u boravišnoj dozvoli koriste se samo za provjeru:

(a) vjerodostojnosti isprave;

(b) identiteta imatelja posredstvom izravno raspoloživih usporedivih svojstava, kad je boravišna dozvola propisana nacionalnim zakonodavstvom.

▼M1

Članak 4.a

►C2  Jedinstveni obrazac ◄ boravišnih dozvola sadrži medij za pohranu na kojem se nalazi slika lica i dvije slike otiska prsta posjednika, oboje u interoperabilnom ►C1  obrascu ◄ . Podaci su zaštićeni, a medij za pohranu odlikuje se dovoljnim kapacitetom i sposobnošću da zajamči cjelovitost, vjerodostojnost i povjerljivost podataka.

Članak 4.b

U svrhu ove Uredbe, države članice uzimaju biometrijske identifikatore koji sadrže sliku lica i dva otiska prsta državljana trećih zemalja.

Postupak je određen u skladu s nacionalnom praksom predmetne države članice i s jamstvima utvrđenim u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.

Uzimaju se sljedeći biometrijski identifikatori:

 fotografija koju dostavlja podnositelj zahtjeva ili je uzeta prilikom podnošenja zahtjeva i,

 dva otiska prsta, plosnata i digitalna.

Tehničke specifikacije za uzimanje biometrijskih identifikatora utvrđene su u skladu s postupkom iz članka 7. stavka 2., ICAO standardima i tehničkim specifikacijama za putovnice koje svojim državljanima izdaju države članice na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za ►C2  zaštitne elemente ◄ i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama, koje izdaju države članice ( 2 ).

Uzimanje otisaka prsta je obvezno od navršene šeste godine života.

Osobe kojima je uzimanje otiska prsta fizički nemoguće, izuzete su od obveze davanja otiska prsta.

▼B

Članak 5.

Ova se Uredba ne primjenjuje na državljane trećih zemalja koji su:

 članovi obitelji državljana Unije, koji koriste pravo na slobodu kretanja,

  ►C1  državljani država članica Europskog udruženja slobodne trgovine koje su ugovorne stranke Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ◄ i članovi njihovih obitelji koji koriste pravo na slobodu kretanja u skladu s tim Sporazumom,

 državljani trećih zemalja koji ne trebaju imati vizu i kojima je dopušteno ostati u državi članici za razdoblje do tri mjeseca.

▼M1

Članak 5.a

Ako države članice koriste ►C2  jedinstveni obrazac ◄ u svrhe koje nisu predviđene ovom Uredbom, moraju odgovarajućim mjerama osigurati da ne bude moguća zamjena s boravišnom dozvolom iz članka 1., te da svrha bude jasno navedena na kartici.

▼B

Članak 6.

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe donose se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 7. stavka 2.

Članak 7.

1.  Komisiji pomaže Odbor ustanovljen člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1683/95.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Utvrđuje se razdoblje propisano člankom 5. stavkom 6. Odluke 1999/468/EZ od dva mjeseca.

3.  Odbor usvaja svoj poslovnik.

Članak 8.

Ova Uredba ne utječe na nadležnost država članica u vezi s priznavanjem država, teritorijalnih jedinica, putovnica, putnih i identifikacijskih dokumenata koje izdaju njihova tijela.

Članak 9.

Države članice uvode jedinstven ►C1  obrazac ◄ boravišnih dozvola, utvrđen člankom 1., najkasnije u roku od godine dana nakon usvajanja dodatnih ►C1  zaštitnih elemenata ◄ i zahtjeva iz članka 2. stavka 1. točke (a).

Od toga dana ova Uredba zamjenjuje u navedenoj državi članici Zajedničku akciju 97/11/PUP.

▼M1

►C2  Pohranjivanje slike lica kao prvotnog biometrijskog identifikatora provodi se najkasnije dvije godine, a pohranjivanje dvaju otisaka prsta najkasnije tri godine ◄ , nakon donošenja odnosnih tehničkih mjera predviđenih u članku 2. stavku 1. točkama (d) i (e).

Provedba ove Uredbe, međutim, ne utječe na važenje već izdanih boravišnih dozvola, osim ako navedena država članica odluči drukčije.

U prijelaznom razdoblju od dvije godine od donošenja tehničkih specifikacija za sliku lica iz trećeg stavka ovog članka, boravišna dozvola može se nastaviti izdavati u obliku naljepnice.

▼B

►C1  Međutim, na valjanost dozvola koje su već izdane u drugom ►C1  obrascu ◄ boravišne dozvole ne utječe uvođenje ◄ jedinstvenog ►C1  obrasca ◄ boravišnih dozvola, osim ako navedena država članica ne odluči drukčije.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

▼M2
PRILOG

PREDNJA STRANA I POLEĐINA KARTICE

image

image

(a)   Opis

Boravišna dozvola, uključujući biometrijske podatke, izrađuje se kao samostalna isprava u ID 1 formatu. Izrađuje se na osnovi specifikacija utvrđenih u dokumentu ICAO-a o strojno čitljivim putnim ispravama (dokument 9303, sedmo izdanje, 2015.). Sadržava sljedeće ( 3 ):

Prednja strana kartice:

1. Troslovni kod države članice koja je izdala ispravu kako je utvrđeno u dokumentu ICAO-a 9303 o strojno čitljivim putnim ispravama, uključen u pozadinski tisak.

2. Simbol ICAO-a za strojno čitljivu putnu ispravu s beskontaktnim mikročipom (simbol e-MRTD) u optički promjenjivoj boji. Boja se mijenja ovisno o kutu promatranja.

3.1. Naziv isprave („boravišna dozvola”) navodi se na jeziku (ili jezicima) države članice koja ju je izdala.

3.2. Ponavljanje naziva isprave iz polja 3.1. na barem još jednom službenom jeziku institucija Unije (najviše na dva jezika) da bi se olakšalo priznavanje kartice kao boravišne dozvole za državljane trećih zemalja.

4.1. Broj isprave.

4.2. Ponavljanje broja isprave (s posebnim zaštitnim elementima).

5. Pristupni broj kartice (CAN).

Naslovi iz unosa od 6. do 12. navode se na jeziku (jezicima) države članice koja je izdala ispravu. Država članica koja je izdala ispravu može dodati još jedan službeni jezik institucija Unije u istom retku, ali dopuštena su najviše dva jezika.

6. Ime: prezime (prezimena) i ime (imena) tim redoslijedom ( 4 ).

7. Spol.

8. Državljanstvo.

9. Datum rođenja.

10. Vrsta dozvole: posebna vrsta boravišne dozvole koju izdaje država članica državljanima trećih zemalja. Boravišna dozvola za člana obitelji građanina Europske unije, koji se nije koristio svojim pravom na slobodno kretanje, mora sadržavati podatak „član obitelji”. U slučaju nositeljâ prava iz članka 3. stavka 2. Direktive 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ) države članice mogu upisati „nositelj prava u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 2004/38/EZ”.

11. Datum isteka valjanosti isprave ( 6 ).

12. Napomene: države članice mogu unositi podatke i opaske za nacionalnu upotrebu koji su potrebni zbog nacionalnih odredaba o državljanima trećih zemalja, uključujući opaske o bilo kakvoj radnoj dozvoli ili neograničenom važenju dozvole za boravak ( 7 ).

13. Fotografija nositelja isprave sigurno se uključuje u tijelo kartice i osigurava difrakcijskim optički varijabilnim zapisom (DOVID).

14. Potpis nositelja.

15. DOVID za zaštitu fotografije nositelja.

Poleđina kartice:

16. Napomene: države članice mogu unositi podatke i opaske za nacionalnu upotrebu koji su potrebni zbog nacionalnih odredaba o državljanima trećih zemalja, uključujući opaske o bilo kakvoj radnoj dozvoli ( 8 ), iza čega slijede dva obvezna unosa:

16.1. Datum izdavanja, mjesto izdavanja/tijelo koje je izdalo ispravu: datum i mjesto izdavanja boravišne dozvole. Mjesto izdavanja može se prema potrebi zamijeniti navođenjem tijela koje je izdalo ispravu.

16.2. Mjesto rođenja.

Iza unosa 16.1. i 16.2. mogu slijediti neobvezni unosi ( 9 ) kao „adresa nositelja”.

16.3. Neobvezno polje za informacije povezane s izradom kartice, kao što su ime proizvođača, broj verzije itd.

17. Strojno čitljiva zona. Strojno čitljiva zona u skladu je s relevantnim smjernicama ICAO-a iz dokumenta ICAO-a 9303 o strojno čitljivim putnim ispravama.

18. U tiskanom području nalazi se nacionalni grb države članice kako bi se boravišne dozvole međusobno razlikovale i osigurala sigurnost u pogledu nacionalnog porijekla.

19. Strojno čitljiva zona sadržava tiskani tekst u pozadini s imenom države koja je izdala ispravu. Taj tekst ne smije utjecati na tehničke značajke strojno čitljive zone.

Vidljivi nacionalni zaštitni elementi (ne dovodeći u pitanje tehničke specifikacije utvrđene u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (f) ove Uredbe):

20. Čip RF upotrebljava se kao medij za pohranu podataka u skladu s člankom 4.a ove Uredbe. Države članice u boravišnu dozvolu također mogu uključiti dvostruko sučelje ili zaseban kontaktni čip za nacionalnu uporabu. Takvi kontaktni čipovi smještaju se na poleđinu kartice, u skladu su s ISO normama i ni na koji način ne utječu na čip RF.

21. Neobvezni prozirni prozorčić.

22. Neobvezni prozirni rub.

(b)   Boja, postupak tiskanja

Države članice utvrđuju boju i postupak tiskanja u skladu s jedinstvenim obrascem koji je utvrđen ovim Prilogom i dodatnim tehničkim specifikacijama koje se trebaju utvrditi u skladu s člankom 2. ove Uredbe.

(c)   Materijal

Kartica je u potpunosti izrađena od polikarbonata ili jednakovrijednog sintetičkog polimera (koji može trajati barem 10 godina).

(d)   Tiskarske tehnike

Primjenjuju se sljedeće tiskarske tehnike:

 vrlo siguran ofsetni tisak za pozadinu,

 fluorescentni tisak vidljiv pod UV svjetlom,

 tisak s duginim efektom.

Sigurnosno oblikovanje prednje strane kartice razlikuje se od poleđine kartice.

(e)   Numeriranje

Broj isprave pojavljuje se na više od jednog mjesta na ispravi (osim na strojno čitljivoj zoni).

(f)   Zaštita od umnožavanja

Na prednjoj strani boravišne dozvole upotrebljava se poboljšani DOVID naprednog oblika i značajki koje uključuju poboljšani difrakcijski element za naprednu strojnu provjeru te se njime omogućuje kvaliteta identifikacije i razina sigurnosti koja nije niža od one kod uređaja koji se trenutačno upotrebljavaju za jedinstveni obrazac viza.

(g)   Tehnika personalizacije

Kako bi se osigurala pravilna zaštita podataka s boravišne dozvole od pokušaja krivotvorenja i falsificiranja, osobni se podaci, uključujući fotografiju, potpis nositelja i druge glavne podatke, uključuju u osnovni materijal isprave. Za tu se personalizaciju upotrebljava lasersko graviranje ili druga jednakovrijedna sigurna tehnologija.

(h)

Države članice mogu dodati dodatne nacionalne zaštitne elemente, uz uvjet da su uključeni na popis iz članka 2. stavka 1. točke (f) ove Uredbe, da su skladu s usklađenim izgledom gore navedenih modela i da se time ne smanjuje učinkovitost jedinstvenih zaštitnih elemenata.( 1 ) SL L 239, 22.9.2000., str. 19.

( 2 ) SL L 385, 29.12.2004., str. 1.

( 3 ) Naslovi koje treba otisnuti utvrđeni su u tehničkim specifikacijama koje treba donijeti u skladu s člankom 6. ove Uredbe.

( 4 ) Za prezimena i imena predviđeno je samo jedno polje. Prezimena velikim tiskanim slovima; imena malim tiskanim slovima, ali s velikim početnim slovom. Između prezimenâ i imenâ nisu dopušteni znakovi za odvajanje. Međutim, znak „,” dopušten je kao znak za odvajanje prvog i drugog prezimena ili imena (primjer: TOLEDO, BURGOS Ana, Maria). Ako je to potrebno, prvo i drugo prezime mogu se upisati u isti redak, kao i prezimena i imena, kako bi se uštedio prostor.

( 5 ) Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljanju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL L 158, 30.4.2004., str. 77.).

( 6 ) Unos je moguć samo u obliku datuma (dd/mm/gggg), a riječi kao što su „privremeno” ili „neograničeno” nisu dopuštene jer se datum isteka valjanosti odnosi na fizičku ispravu, a ne na pravo boravka.

( 7 ) Dodatne napomene mogu se također unijeti u polje 16. („Napomene”) na poleđini kartice.

( 8 ) Cijela poleđina kartice (osim strojno čitljive zone) namijenjena je polju za napomene. To polje sadržava konkretne napomene, iza kojih slijede obvezna polja (datum izdavanja, mjesto izdavanja/tijelo koje je izdalo ispravu, mjesto rođenja) i neobvezna polja za potrebe pojedinačnih država članica.

( 9 ) Neobveznim unosima moraju prethoditi podnaslovi.

Top