Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002L0020-20091219

Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/20/2009-12-19

2002L0020 — HR — 19.12.2009 — 001.003


►B

DIREKTIVA 2002/20/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. ožujka 2002.

o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju)

( L 108, 24.4.2002, p.21)

 

 

  No

page

date

►M1

Direktiva 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP od 25. studenoga 2009.

  L 337

37

18.12.2009
▼B

DIREKTIVA 2002/20/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 7. ožujka 2002.

o ovlaštenju u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju)EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 3 ),

budući da:

(1)

Rezultat javnog savjetovanja o reviziji regulatornog okvira elektroničkih komunikacija iz 1999. godine, kako je prikazan u komunikaciji Komisije od 26. travnja 2000. kao i zaključci iz komunikacije Komisije o petom i šestom izvješću o provedbi regulatornog paketa u području telekomunikacija potvrđuju potrebu za usklađenijom i manje zahtjevnom regulativom pristupa tržištu u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u cijeloj Zajednici.

(2)

Povezivanje različitih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga i njihovih tehnologija zahtijeva uspostavu sustava ovlašćivanja koji će obuhvatiti sve usporedive usluge na sličan način neovisno o korištenoj tehnologiji.

(3)

Cilj ove Direktive je stvaranje pravnog okvira kako bi se osigurala sloboda pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu s uvjetima predviđenim u ovoj Direktivi i podložno ograničenjima iz članka 46. stavka 1. Ugovora, posebno mjerama u vezi s javnom politikom, javnom sigurnošću i javnim zdravljem.

(4)

Ova Direktiva obuhvaća ovlašćivanje za sve elektroničke komunikacijske mreže i usluge bez obzira da li se pružaju javnosti ili ne. To je važno kako bi se objema kategorijama davatelja osiguralo uživanje pogodnosti objektivnih, transparentnih, nediskriminirajućih i proporcionalnih prava, uvjeta i postupaka.

(5)

Ova se Direktiva odnosi isključivo na dodjelu prava korištenja radijskih frekvencija kad to korištenje podrazumijeva pružanje elektroničke komunikacijske mreže ili usluge, u pravilu uz naknadu. Privatno korištenje radijske terminalne opreme, na osnovi neeksluzivnog korištenja određenih radijskih frekvencija od strane korisnika i koje nije vezano uz gospodarsku djelatnost, kao što je korištenje javnog pojasa od strane radioamatera, nije pružanje elektroničke komunikacijske mreže ili usluge i stoga nije obuhvaćeno ovom Direktivom. Takvo korištenje je obuhvaćeno Direktivom 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti ( 4 ).

(6)

Odredbe o slobodnom kretanju sustava s uvjetovanim pristupom i o slobodnom pružanju zaštićenih usluga temeljenih na takvim sustavima predviđene su u Direktivi 98/84/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 1998. o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup ( 5 ). Ovlašćivanje za takve sustave i usluge stoga ne treba biti obuhvaćeno ovom Direktivom.

(7)

Za omogućavanje pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga treba koristiti čim manje zahtjevan sustav ovlašćivanja kako bi se potaknuo razvoj novih elektroničkih komunikacijskih usluga i paneuropskih komunikacijskih mreža i usluga i kako bi se davateljima usluga i potrošačima omogućilo uživanje pogodnosti ekonomije razmjera na jedinstvenom tržištu.

(8)

Najbolji način postizanja tih ciljeva je kroz sustav općeg ovlašćivanja svih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga bez zahtijevanja izričite odluke ili upravnog akta državnog regulatornog tijela te ograničavanjem svih postupovnih zahtjeva samo na prijavu. Kad države članice zahtijevaju prijavu početka obavljanja djelatnosti od pružatelja elektroničkih komunikacijskih mreža, mogu isto tako zahtijevati i dokaz da je prijava izvršena putem jedne od pravno priznatih poštanskih ili elektroničkih načina potvrde prijema. Takva potvrda ni u kom slučaju ne može biti niti zahtijevati upravni akt državnog regulatornog tijela kojem se prijava mora dostaviti.

(9)

Za poduzeća obuhvaćena općim ovlaštenjima potrebno je u tim ovlaštenjima izričito navesti njihova prava i obveze kako bi se osigurala ravnopravna utakmica u cijeloj Zajednici i olakšalo prekogranično pregovaranje o međusobnom povezivanju javnih komunikacijskih mreža.

(10)

Općim ovlaštenjem daje se pravo poduzećima koja javnosti pružaju elektroničke komunikacijske mreže i usluge da pregovaraju o međusobnom povezivanju pod uvjetima iz Direktive 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu) ( 6 ). Ostala poduzeća, koja ne pružaju elektroničke komunikacijske mreže i usluge javnosti, mogu ugovarati međusobno povezivanje pod komercijalnim uvjetima.

(11)

Dodjela posebnih prava može i dalje biti potrebna za korištenje radijskih frekvencija i brojeva, uključujući kratke kodove, iz nacionalnog plana numeriranja. Prava na brojeve mogu se dodijeliti i iz europskog plana numeriranja, uključujući na primjer virtualni kod države „3883” koja je dodijeljena zemljama članicama Europske konferencije pošte i telekomunikacija (CEPT). Ta prava korištenja ne smiju se ograničiti osim kada je to neizbježno s obzirom na malobrojnost radijskih frekvencija i potrebu osiguranja njihovog učinkovitog korištenja.

(12)

Ova Direktiva ne pravi razliku između izravne dodjele radijskih frekvencija davateljima elektroničkih komunikacijskih mreža i dodjele subjektima koji koriste te mreže ili usluge. Ti subjekti mogu biti davatelji emitiranja radijskog ili televizijskog sadržaja. Ne dovodeći u pitanje konkretne kriterije i postupke država članica u pogledu dodjele prava korištenja radijskih frekvencija davateljima usluga emitiranja radijskih i televizijskih sadržaja, radi ostvarenja ciljeva od opće koristi u skladu s pravom Zajednice, postupci za dodjelu radijskih frekvencija trebaju u svakom slučaju biti objektivni, transparentni, nediskrimirajućih i proporcionalni. U skladu sa sudskom praksom Suda, bilo koja nacionalna ograničenja prava koja su zajamčena člankom 49. Ugovora trebaju biti objektivno opravdana, proporcionalna i ne smiju biti veća no što je nužno za postizanje ciljeva od općeg interesa koje je država članica definirala u skladu s pravom Zajednice. U svakom slučaju poduzeće kojem je dodijeljeno pravo korištenja radijske frekvencije odgovorno je za poštovanje uvjeta postavljenih u okviru prava korištenja radijske frekvencije i odgovarajućih uvjeta postavljenih u okviru općeg ovlaštenja.

(13)

U okviru postupka podnošenja zahtjeva za dodjelu prava korištenja radijske frekvencije, države članice mogu provjeriti je li podnositelj zahtjeva sposoban zadovoljiti uvjete vezane uz ta prava. U tu svrhu može se od podnositelja zahtjeva zatražiti podnošenje potrebnih podataka kojima dokazuje svoju sposobnost zadovoljavanja tih uvjeta. Zahtjev za pravo korištenja radijske frekvencije može se odbiti ako podnositelj zahtjeva ne dostavi takve podatke.

(14)

Države članice nisu ni obvezne niti im se brani da prava na korištenje brojeva iz nacionalnog plana numeriranja ili prava na instaliranje opreme dodijele poduzećima koji nisu davatelji elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga.

(15)

Uvjeti koji se mogu postaviti u okviru općeg ovlaštenja i posebnih prava korištenja trebaju biti ograničeni samo na one koji su strogo nužni za osiguranje udovoljavanja zahtjevima i obvezama iz prava Zajednice i nacionalnog zakonodavstva sukladnog pravu Zajednice.

(16)

U slučaju elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga koje se ne pružaju javnosti primjereno je postaviti brojčano manje i lakše uvjete u odnosu na one koji su opravdani za elektroničke komunikacijske mreže i usluge koje se pružaju javnosti.

(17)

Posebne obveze koje se mogu uvesti za davatelje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga u skladu s pravom Zajednice na osnovi njihove značajne tržišne snage kako je definirana u Direktivi 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) ( 7 ) trebaju se propisati odvojeno od općih prava i obveza iz općeg ovlaštenja.

(18)

Opće ovlaštenje treba sadržavati samo uvjete koji se odnose na sektor elektroničkih komunikacija. Ono ne bi trebalo sadržavati uvjete koji se već primjenjuju na temelju nekog drugog nacionalnog postojećeg zakona koji nije izričito namijenjen sektoru elektroničkih komunikacija. Međutim, državno regulatorno tijelo može obavijestiti mrežne operatore i davatelje usluga o drugom zakonodavstvu vezanom uz njihovu djelatnost, na primjer odgovarajućim upućivanjem na svojim web stranicama.

(19)

Zahtjevi za objavljivanje odluka o dodjeli prava korištenja frekvencija ili brojeva mogu se ispuniti tako da se te odluke učine dostupnim javnosti na mrežnim stranicama.

(20)

Isto poduzeće, na primjer operator kabelske televizije, može istodobno nuditi neku elektroničku komunikacijsku uslugu kao što je prijenos televizijskih signala i usluge koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom kao što je komercijalizacija ponude usluga emitiranja zvučnog ili televizijskog sadržaja i stoga se za to poduzeće mogu propisati dodatne obveze u pogledu njegove aktivnosti kao davatelja ili distributera sadržaja, prema odredbama koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom, ne dovodeći pritom u pitanje uvjete iz popisa u Prilogu ovoj Direktivi.

(21)

Pri dodjeli prava na korištenje radijskih frekvencija, brojeva ili prava na instaliranje opreme, nadležna tijela mogu obavijestiti poduzeća kojima dodjeljuju ta prava o relevantnim uvjetima iz općeg ovlaštenja.

(22)

Kad potražnja za radijskim frekvencijama u određenom rasponu prelazi njihovu raspoloživost, potrebno je slijediti odgovarajuće transparente postupke za dodjelu frekvencija kako bi se izbjegla svaka diskriminacija i optimiziralo korištenje tih oskudnih resursa.

(23)

Pri utvrđivanju kriterija izbora koji će se primijeniti u postupku natječaja ili poziva na podnošenje ponude državna regulatorna tijela trebaju osigurati da su zadovoljeni ciljevi iz članka 8. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva). Stoga ne bi bilo suprotno ovoj Direktivi kada bi se primjena objektivnih, nediskriminirajućih i proporcionalnih izbornih kriterija s ciljem promicanja razvoja tržišnog natjecanja imala za posljedicu isključenje pojedinih poduzeća iz postupka natječaja ili poziva na podnošenje ponude za određenu radijsku frekvenciju.

(24)

Kad se na europskoj razini dogovori usklađena dodjela radijskih frekvencija određenim poduzećima, države članice trebaju strogo provoditi takve dogovore pri dodjeli prava korištenja radijskih frekvencija iz nacionalnog plana numeriranja.

(25)

Pružatelji elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga mogu zatrebati potvrdu svojih prava iz općeg ovlaštenja radi međusobnog povezivanja i prava puta, a posebno radi olakšavanja pregovora s drugim državnim razinama, regionalnim ili lokalnim, ili s pružateljima usluga u drugim državama članicama. U tu svrhu državna regulatorna tijela trebaju dati izjave poduzećima bilo na njihov zahtjev ili automatski kao odgovor na prijavu u okviru općeg ovlaštenja. Te izjave same po sebi ne predstavljaju dodjelu prava niti o takvoj izjavi može ovisiti bilo koje pravo iz općeg ovlaštenja ili pravo korištenja niti ostvarivanje tog prava.

(26)

Ako poduzeće smatra da njegov zahtjev za stjecanje prava na instalaciju opreme nije rješavan u skladu s načelima utvrđenim u Direktivi 2002/21/EZ (Okvirna direktiva) ili ako se takve odluke neprimjereno odgađaju, tada bi trebalo imati pravo žalbe na odluku odnosno na odugovlačenje donošenja odluke u skladu s ovom Direktivom.

(27)

Sankcije za nepoštovanje uvjeta iz općeg ovlaštenja trebaju biti proporcionalne prekršaju. Osim u iznimnim okolnostima, ne bi bilo proporcionalno privremeno ili trajno oduzeti pravo na pružanje elektroničkih telekomunikacijskih usluga, pravo na korištenje radijskih frekvencija ili brojeva ako poduzetnik nije zadovoljio jedan ili više uvjeta iz općeg ovlaštenja. Ovo ne dovodi u pitanje poduzimanje hitnih mjera koje bi nadležna tijela ili države članice mogle zatrebati u slučaju ozbiljne prijetnje javnoj sigurnosti, javnom zdravlju ili gospodarskim i poslovnim interesima ostalih poduzetnika. Ova Direktiva isto tako ne zadire u pitanje međusobnih tražbina poduzetnika za naknadu štete na temelju nacionalnog zakonodavstva.

(28)

Podvrgavanje pružatelja usluga obvezi izvješćivanja i informiranja može biti teško izvedivo, kako za poduzeća tako i za državno regulatorno tijelo. Te obveze stoga trebaju biti proporcionalne, objektivno opravdane i ograničene na ono što je strogo nužno. Ne treba zahtijevati sustavno i redovno dokazivanje udovoljavanja svim uvjetima iz općeg ovlaštenja niti uvjetima vezanim uz prava korištenja. Poduzeća imaju pravo znati namjenu za koju će se koristiti informacije koje trebaju dati. Pristup tržištu se ne može uvjetovati davanjem informacija. Može se zahtijevati prijava u statističke svrhe od pružatelja elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga nakon završetka njihovih aktivnosti.

(29)

Ova Direktiva ne utječe na obveze država članica da pruže sve potrebne informacije za obranu interesa Zajednice u okviru međunarodnih sporazuma. Ova Direktiva ne utječe ni na obveze izvješćivanja na temelju zakonodavstva koje nije izričito vezano uz sektor elektroničkih komunikacija kao što je pravo tržišnog natjecanja.

(30)

Za davatelje elektroničkih komunikacijskih usluga mogu se propisati administrativne naknade kako bi se financirale aktivnosti državnog regulatornog tijela upravljanja sustava ovlašćivanja i dodjele prava korištenja. Te naknade treba ograničiti na pokrivanje stvarnih administrativnih troškova tih aktivnosti. U tu je svrhu potrebno omogućiti transparentnost prihoda i rashoda državnog regulatornog tijela kroz godišnje izvještavanje o ukupnom iznosu naplaćenih naknada i nastalih administrativnih troškova. Time će se poduzećima omogućiti provjera ravnoteže između administrativnih troškova i naknada.

(31)

Sustavi administrativnih naknada ne bi trebale narušiti tržišno natjecanje niti stvoriti prepreke ulasku na tržište. S uspostavom sustava općeg ovlaštenja više neće biti moguće administrativne troškove, a time ni naknade, pripisivati po pojedinim poduzećima osim onih za dodjelu prava korištenja brojeva, radijskih frekvencija i prava na instaliranje opreme. Sve primjenjive administrativne naknade trebaju biti u skladu s načelima sustava općeg ovlaštenja. Jedan primjer pravednog, jednostavnog i transparentnog rješenja za te kriterije podjele naknada mogao bi biti ključ raspodjele prema prometu u poslovanju. Kad su administrativne naknade vrlo niske, može biti primjereno koristiti fiksne naknade ili naknade koje kombiniraju paušal s elementom vezanim uz promet.

(32)

Pored administrativnih naknada, mogu se propisati i naknade za uporabu za korištenje radijskih frekvencija i brojeva kao instrument kojim se osigurava optimalno korištenje tih resursa. Takve naknade ne bi trebale kočiti razvoj inovativnih usluga i konkurencije na tržištu. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje na namjenu za koje se koriste naknade za prava korištenja. Te naknade se mogu koristiti, na primjer, za financiranje aktivnosti državnih regulatornih tijela koje se ne mogu pokriti administrativnim naknadama. Kad se, u okviru natječaja ili poziva na podnošenje ponude, naknade za korištenje radijskih frekvencija sastoje u cijelosti ili djelomično od jednokratnog iznosa, načini plaćanja moraju osigurati da te naknade u praksi ne dovedu do izbora na osnovi kriterija koji nisu povezani s ciljem osiguranja optimalnog korištenja radijskih frekvencija. Komisija može redovno objavljivati referentne studije o najboljim praksama dodjele radijskih frekvencija, dodjelu brojeva ili dodjelu prava puta.

(33)

Moguće je da će države članice trebati izmijeniti prava, uvjete, postupke i naknade vezane uz opće ovlaštenje i prava korištenja kad je to objektivno opravdano. O tim promjenama treba pravovremeno obavijestiti sve zainteresirane strane tako da imaju priliku izraziti svoja stajališta o tim izmjenama.

(34)

Načelo transparentnosti zahtijeva da davatelji usluga, potrošači i druge zainteresirane strane imaju lak pristup svim informacijama vezanim uz prava, uvjete, postupke, naknade i odluke koji se odnose na pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, prava korištenja radijskih frekvencija i brojeva, prava na instaliranje opreme, nacionalne planove korištenja frekvencija i nacionalne planove numeriranja. Državna regulatorna tijela imaju važnu zadaću u pružanju takvih informacija i njihovom ažurnom vođenju. Kad se ta prava dodjeljuju na drugim državnim razinama, državno regulatorno tijelo treba nastojati stvoriti jednostavan instrument za pristup informacijama o tim pravima.

(35)

Komisija bi trebala nadzirati pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta na temelju nacionalnih režima ovlašćivanja predviđenih ovom Direktivom.

(36)

Kako bi se postigao jedinstven rok primjene svih elemenata novog regulatornog okvira u sektoru elektroničkih komunikacija, važno je da se istodobno provodi proces nacionalnog prenošenja ove Direktive i usklađivanje postojećih dozvola s novim pravilima. Međutim, u određenim slučajevima kada bi zamjena ovlaštenja koja postoje na dan stupanja ove Direktive na snagu s općim ovlaštenjem i individualnim pravima korištenja iz ove Direktive dovela do povećanja obveza davatelja usluga koji posluju na temelju postojećeg ovlaštenja ili do smanjenja njihovih prava, tada države članice mogu iskoristiti dodatnih devet mjeseci od datuma primjene ove Direktive radi usklađivanja tih dozvola, ako se time negativno ne utječe na prava i obveze ostalih poduzeća.

(37)

U slučaju nastanka okolnosti u kojima bi ukidanje nekog uvjeta iz ovlaštenja koji se odnosi na pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama stvorilo ozbiljne teškoće jednom ili više poduzeća koji su uživali taj uvjet, tada Komisija, na zahtjev države članice, može odobriti daljnje prijelazne aranžmane.

(38)

Kako države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve predloženog djelovanja, odnosno usklađivanje i pojednostavljenje pravila i uvjeta o elektroničkim komunikacijama koji se odnose na ovlašćivanje mreža i usluga, nego ih se stoga, zbog veličine i učinaka tog djelovanje, može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnost, kako je definirano u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je definirano u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Cilj i opseg

1.  Cilj ove Direktive je ostvarenje unutarnjeg tržišta u području elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga kroz usklađivanje i pojednostavljenje pravila i uvjeta ovlašćivanja s ciljem da se olakša njihovo pružanje u cijeloj Zajednici.

2.  Ova Direktiva se primjenjuje na ovlaštenja za pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

Članak 2.

Definicije

1.  Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se definicije navedene u članku 2. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna Direktiva).

▼M1

2.  Također se primjenjuje sljedeća definicija:

„opće ovlaštenje” znači zakonski okvir koji su ustanovile države članice a kojim se osiguravaju prava davanja na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanja elektroničkih komunikacijskih usluga i utvrđuju posebne obveze za radiofrekvencijski spektar koje se mogu primijeniti na sve ili posebne vrste elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, u skladu s ovom Direktivom.

▼B

Članak 3.

Opće ovlaštenje za pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga

1.  Države članice osiguravaju slobodu pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga uz poštovanje uvjeta utvrđenih u ovoj Direktivi. U tom cilju, države članice ne mogu spriječiti poduzeće u pružanju elektroničkih komunikacijske mreža ili usluga, osim kada je to nužno zbog razloga utvrđenih u članku 46. stavku 1. Ugovora.

2.  Pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža ili pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga, ne dovodeći u pitanje posebne obveze iz članka 6. stavka 2. ili prava korištenja iz članka 5., može podlijegati jedino općem ovlaštenju. Od poduzeća se može tražiti da dostavi prijavu ali se ne može tražiti da ishodi izričitu dozvolu ni bilo koji drugi upravni akt od državnog regulatornog tijela prije početka korištenja prava koja proizlaze iz ovlaštenja. Nakon prijave, kad se ona zahtijeva, poduzeće može započeti djelatnost podložno, gdje je to potrebno, odredbama o pravima korištenja iz članaka 5., 6. i 7.

▼M1

Od poduzeća koja pružaju prekogranične elektroničke komunikacijske usluge poduzećima u nekoliko država članica ne zahtijeva se da podnose više od jedne objave po dotičnoj državi članici.

▼B

3.  Prijava iz stavka 2. ne obuhvaća više od izjave pravne ili fizičke osobe državnom regulatornom tijelu o namjeri započinjanja obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga i podnošenje minimalnih informacija potrebnih kako bi državno regulatorno tijelo vodilo evidenciju ili popis davatelja elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga. Ove informacije moraju biti ograničene na ono što je nužno za identifikaciju davatelja, kao što su registracijski brojevi trgovačkih društava, davateljeve osobe za kontakt, davateljeva adresa, kratki opis mreže ili usluge te procijenjeni datum započinjanja djelatnosti.

Članak 4.

Popis minimalnih prava koja proizlaze iz općeg ovlaštenja

1.  Poduzeća koja su ovlaštena prema članku 3. imaju pravo na:

(a) pružanje elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga;

(b) da njihov zahtjev za stjecanje prava na instalaciju opreme bude razmatran u skladu s člankom 11. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

2.  Kada ta poduzeća pružaju elektroničke komunikacijske mreže ili usluge javnosti, tada će im opće ovlaštenje dati pravo:

(a) da s drugim davateljima javno raspoloživih komunikacijskih mreža i usluga koji su obuhvaćeni općim ovlaštenjem bilo gdje u Zajednici pregovaraju o međusobnom povezivanju ili, gdje je to primjenjivo, dobiju pristup odnosno međupovezivanje od drugih pružatelja pod uvjetima i u skladu s Direktivom 2002/19EZ (Direktiva o pristupu);

(b) da im se pruži mogućnost da budu određeni za pružanje različitih elemenata univerzalne usluge i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog teritorija u skladu s Direktivom 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi) ( 8 ).

▼M1

Članak 5.

Prava korištenja radijskih frekvencija i brojeva

1.  Države članice osiguravaju korištenje radijskih frekvencija na temelju općih ovlaštenja. Kada je nužno, države članice mogu davati pojedinačna prava korištenja kako bi se:

 izbjegle štetne smetnje,

 osigurala tehnička kakvoća usluge,

 zaštitilo učinkovito korištenje radiofrekvencijskog spektra, ili

 ispunili drugi ciljevi od općeg interesa što su ih odredile države članice u skladu s pravom Zajednice.

2.  Kada je nužno dati pojedinačna prava korištenja radijskih frekvencija i brojeva, države članice, na zahtjev, daju takva prava bilo kojem poduzeću koje daje na korištenje mreže ili pruža usluge na temelju općeg ovlaštenja iz članka 3., podložno odredbama članaka 6., 7. i članka 11. stavka 1. točke (c) ove Direktive te bilo kojim drugim pravilima koja osiguravaju učinkovitu uporabu tih izvora u skladu s Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

Ne dovodeći u pitanje posebna mjerila i postupke koje su donijele države članice da bi dale prava uporabe radijskih frekvencija pružateljima usluga sadržaja radijskog ili televizijskog prijenosa kako bi se slijedili ciljevi od općeg interesa u skladu s pravom Zajednice, prava korištenja radijskih frekvencija i brojeva jamče se putem otvorenih, nepristranih, transparentnih, nediskriminirajućih i razmjernih postupaka i, u slučaju radijskih frekvencija, u skladu s odredbama članka 9. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva). Iznimka u odnosu na zahtjev za otvorenim postupcima može se primijeniti u slučajevima kada je davanje pojedinačnih prava korištenja radijskih frekvencija pružateljima usluga sadržaja radijskog ili televizijskog prijenosa nužno kako bi se postigli ciljevi od općeg interesa koje su utvrdile države članice u skladu s pravom Zajednice.

Kada se daju prava uporabe, države članice određuju može li nositelj prava prenositi ta prava te pod kojim uvjetima. Kada se radi o radijskim frekvencijama takva je odredba u skladu s člancima 9. i 9.b. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

Kada države članice daju prava korištenja na ograničeni vremenski rok, trajanje je za dotičnu uslugu primjereno ciljevima kojima se teži, vodeći računa o potrebi da se omogući odgovarajući rok za amortizaciju ulaganja.

Kada se daju pojedinačna prava korištenja radijskih frekvencija na rok od 10 godina ili više, a takva se prava ne smiju prenositi ni iznajmljivati između poduzeća sukladno članku 9.b. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), nadležno državno tijelo osigurava da se primjenjuju mjerila za davanje pojedinačnih prava korištenja te da se postupa po njima tijekom trajanja dozvole, posebno na temelju opravdanog zahtjeva nositelja prava. Ako ta mjerila više nisu važeća, pojedinačno pravo korištenja mijenja se u opće ovlaštenje za korištenje radijskih frekvencija, pod uvjetom da se prethodno pošalje obavijest i nakon razumnog roka, ili to pravo korištenja poduzeća mogu između sebe prenositi ili iznajmljivati u skladu s člankom 9.b. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

3.  Odluke o davanju prava korištenja donose se, dostavljaju ili objavljuju što je moguće prije nakon što državno regulatorno tijelo primi potpuni zahtjev, u roku od tri tjedna u slučaju brojeva koji su dodijeljeni za posebne namjene u okviru nacionalnog plana brojevnog označavanja, i u roku od šest tjedana u slučaju radijskih frekvencija koje su dodijeljene kako bi ih rabile elektroničke komunikacijske službe u okviru plana nacionalnih frekvencija. Vremenski rok za radijske frekvencije ne dovodi u pitanje ni jedan primjenjivi međunarodni sporazum koji se odnosi na uporabu radijskih frekvencija ili orbitalnih položaja.

4.  Kada je, nakon rasprave sa zainteresiranim stranama u skladu s člankom 6. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), odlučeno da se prava korištenja brojeva od iznimne gospodarske vrijednosti moraju dodijeliti putem konkurentnih ili usporednih postupaka odabira, države članice mogu produljiti najdulji rok od tri tjedna za daljnja tri tjedna.

Za konkurentne ili usporedne postupke odabira radijskih frekvencija, primjenjuje se članak 7.

5.  Države članice ne ograničavaju broj dodijeljenih prava korištenja osim kada je to potrebno da bi se osiguralo učinkovito korištenje radijskih frekvencija u skladu s člankom 7.

6.  Nadležna državna tijela osiguravaju djelotvornu i učinkovitu uporabu radijskih frekvencija u skladu s člankom 8. stavkom 2. i člankom 9. stavkom 2. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva). Državna regulatorna tijela osiguravaju da ne dođe do poremećaja tržišnog natjecanja zbog bilo kakvog prijenosom ili akumulacije prava korištenja radijskih frekvencija. U tom smislu, države članice mogu poduzeti odgovarajuće mjere kao što je punomoć za prodaju ili iznajmljivanje prava korištenja radijskih frekvencija.

▼B

Članak 6.

Uvjeti u okviru općeg ovlaštenja i u okviru prava na korištenje radijskih frekvencija i brojeva te posebne obveze

▼M1

1.  Opće ovlaštenje za davanje na korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga i dodjelu prava korištenja radijskih frekvencija i prava korištenja brojeva može podlijegati samo uvjetima navedenim u Prilogu. Takvi su uvjeti nediskriminirajući, razmjerni i transparentni, te su u slučaju prava korištenja radijskih frekvencija, u skladu s člankom 9. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

▼B

2.  Posebne obveze koje se mogu nametnuti davateljima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga prema članku 5. stavku 1., članku 5. stavku 2. i članku 8. Direktive 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) i ►M1  članku 17. Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnim uslugama) ◄ ili za one koji su određeni za pružanje univerzalne usluge u skladu s navedenom Direktivom, pravno su odvojene od prava i obveza iz općeg ovlaštenja. Kako bi se poduzećima osigurala transparentnost, u općem ovlaštenju se upućuje na kriterije i postupke za uvođenje tih posebnih obveza za pojedinačna poduzeća.

3.  Opće ovlaštenje sadrži samo uvjete koji se izričito odnose na taj sektor, a koji su navedeni u dijelu A. Priloga i u njemu se ne mogu ponavljati uvjeti koji se na poduzeća primjenjuju na temelju drugog nacionalnog zakonodavstva.

4.  Države članice ne mogu ponavljati uvjete iz općeg ovlaštenja kod dodjele prava na korištenje radijskih frekvencija ili brojeva.

Članak 7.

Postupak kojim se ograničava broj prava korištenja koja se dodjeljuju za radijske frekvencije

▼M1

1.  Kada država članica razmatra ograničenje broja prava korištenja koja se dodjeljuju za radijske frekvencije ili produljenje trajanja postojećih prava, a što nije u skladu s uvjetima utvrđenim u tim pravima, ona, inter alia:

▼B

(a) uzima u obzir potrebu ostvarenja maksimalne koristi za korisnike i potrebu olakšanja razvoja tržišnog natjecanja;

(b) daje svim zainteresiranim stranama, uključujući korisnike i potrošače, mogućnost da izraze svoja stajališta u pogledu bilo kojeg ograničenja u skladu s člankom 6. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva);

▼M1

(c) objaviti bilo koju odluku o ograničavanju dodjele prava korištenja ili obnovi prava korištenja, navodeći razloge za tu odluku;

▼B

(d) nakon utvrđivanja postupka, izdaje poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu prava korištenja; i

(e) preispituje ograničenja u primjerenim vremenskim razmacima ili na opravdani zahtjev poduzeća na koja se odnose ograničenja.

2.  U slučaju da zemlja članica zaključi da se mogu dodjeljivati daljnja prava korištenja radijskih frekvencija, tada objavljuje takav zaključak i izdaje poziv na podnošenje zahtjeva za dodjelu tih prava.

▼M1

3.  Kada dodjelu prava korištenja radijskih frekvencija treba ograničiti, države članice takva prava dodjeljuju na temelju mjerila odabira koja moraju biti nepristrana, transparentna, nediskriminirajuća i razmjerna. Bilo koja takva mjerila odabira moraju u obzir uzimati važnost ostvarenja ciljeva iz članka 8. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva) i zahtjeva iz članka 9. te Direktive.

▼B

4.  Kad se koriste natječajni ili usporedni postupci odabira, države članice mogu produljiti maksimalni rok od šest mjeseci iz članka 5. stavka 3. za onoliko vremena koliko je potrebno da se osigura da je taj postupak pravedan, razuman, otvoren i transparentan svim zainteresiranim stranama, ali najviše za osam mjeseci.

Ova vremenska ograničenja ne dovode u pitanje sve primjenjive međunarodne sporazume koji se odnose na korištenje radijskih frekvencija i satelitske koordinacije.

5.  Ovaj članak ne dovodi u pitanje prijenos prava za korištenje radijskih frekvencija u skladu sa ►M1  članak 9.b. ◄ Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

Članak 8.

Usklađena dodjela radijskih frekvencija

Ako je korištenje radijskih frekvencija već usklađeno, a uvjeti pristupa i postupci dogovoreni i poduzeća kojima se dodjeljuju radijske frekvencije izabrani u skladu s međunarodnim sporazumima i pravilima Zajednice, države članice pravo korištenja tih radijskih frekvencija dodjeljuju u skladu s prethodno navedenim. Pod uvjetom da su svi nacionalni uvjeti vezani uz pravo na korištenje dotičnih radijskih frekvencija zadovoljeni u slučaju zajedničkog postupka odabira, države članice ne nameću dodatne uvjete, dodatne kriterije ili postupke koji bi ograničili, izmijenili ili odgodili ispravnu primjenu zajedničke dodjele takvih radijskih frekvencija.

Članak 9.

Izjave za olakšavanje korištenja prava na instalaciju opreme i prava na međusobno povezivanje

Na zahtjev poduzeća, državno regulatorno tijelo u roku od jednog tjedna izdaje potvrdu u standardnom obliku kojom se potvrđuje, ako je to primjenjivo, da je poduzeće podnijelo prijavu prema članku 3. stavku 2. i u kojoj se navode podaci o okolnostima u kojima svako poduzeće koje pruža elektroničke komunikacijske mreže ili usluge na temelju općeg ovlaštenja ima pravo podnijeti zahtjev za dodjelu prava na instalaciju opreme, pregovaranje o međusobnom povezivanju i/ili dobivanje pristupa ili međusobne veze kako bi se olakšalo korištenje tih prava, na primjer na drugim državnim razinama ili u odnosu na druga poduzeća. Gdje je primjereno, te izjave se mogu izdavati kao automatski odgovor na prijavu iz članka 3. stavka 2.

Članak 10.

Udovoljavanje uvjetima općeg ovlaštenja ili uvjetima prava korištenja i posebnim obvezama

▼M1

1.  Državna regulatorna tijela, u skladu s člankom 11., prate i nadziru sukladnost s uvjetima općeg ovlaštenja ili prava korištenja te s određenim obvezama iz članka 6. stavka 2.

Državna regulatorna tijela imaju ovlasti zahtijevati od poduzeća, koja daju na korištenje elektroničke komunikacijske mreže i pružaju elektroničke komunikacijske usluge obuhvaćene općim ovlaštenjem ili koja uživaju prava korištenja radijskih frekvencija ili brojeva, da, u skladu s člankom 11., dostave sve informacije potrebne za potvrđivanje sukladnosti s uvjetima općeg ovlaštenja ili prava korištenja, ili sukladnosti s posebnim obvezama iz članka 6. stavka 2.

2.  Kada državno regulatorno tijelo utvrdi da se neko poduzeće ne pridržava jednog ili više uvjeta općeg ovlaštenja ili prava korištenja, ili se ne pridržava posebnih obveza iz članka 6. stavka 2., ono o zaključcima obavješćuje to poduzeće te poduzeću pruža mogućnost da iznese svoja stajališta u razumnom roku.

3.  Odgovarajuće tijelo ima ovlasti zahtijevati prestanak kršenja uvjeta iz stavka 2. bez odgode, ili u razumnom roku, te donosi odgovarajuće i razmjerne mjere kojima je cilj osigurati sukladnost s uvjetima.

U tom smislu, države članice ovlašćuju odgovarajuća tijela da:

(a) prema potrebi, izriču odvraćajuće novčane kazne, koje mogu uključiti periodične kazne s retroaktivnim djelovanjem; i

(b) izdaju naloge da se prekine ili odgodi pružanje usluga ili paketa usluga koje bi, ako bi se nastavilo, značajno naštetilo tržišnom natjecanju, dok se ne postigne sukladnost s pristupnim obvezama određenim nakon analize tržišta provedene u skladu s člankom 16. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

Mjere i razlozi na kojima se temelje bez odgode se dostavljaju dotičnom poduzeću te se poduzeću propisuje razumni rok za usklađivanje s tim mjerama.

4.  Bez obzira na odredbe stavaka 2. i 3., države članice ovlašćuju odgovarajuće tijelo da poduzećima, prema potrebi, uvede novčane kazne za nedostavljanje informacija u skladu s obvezama predviđenim na temelju članka 11. stavka 1. točke (a) ili (b) ove Direktive i članka 9. Direktive 2002/19/EZ (Direktive o pristupu) u razumnom roku koji predviđa državno regulatorno tijelo.

5.  U slučajevima ozbiljnih ili opetovanih kršenja uvjeta općeg ovlaštenja ili prava korištenja, ili kršenja posebnih obveza iz članka 6. stavka 2., kada mjere kojima je bio cilj osigurati sukladnost iz stavka 3. ovog članka nisu bile uspješne, državna regulatorna tijela mogu spriječiti poduzeće da nastavi davati na korištenje elektroničke komunikacijske mreže i pružati elektroničke komunikacijske usluge, ili privremeno ukinuti ili povući prava korištenja. Sankcije i kazne koje su učinkovite, razmjerne i koje odvraćaju od kršenja mogu se primjenjivati za razdoblje trajanja kršenja, pa čak i kada je kršenje naknadno ispravljeno.

6.  Bez obzira na odredbe stavaka 2., 3. i 5., kada odgovarajuće tijelo ima dokaz o kršenju uvjeta općeg ovlaštenja, prava korištenja ili posebnih obveza iz članka 6. stavka 2. koje predstavlja neposrednu i ozbiljnu prijetnju javnom redu, javnoj sigurnosti ili javnom zdravlju ili koje će stvoriti ozbiljne gospodarske ili operativne probleme drugim pružateljima ili korisnicima elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga ili drugim korisnicima radiofrekvencijskog spektra, to tijelo može donijeti hitne privremene mjere da bi riješilo situaciju prije donošenja konačne odluke. Dotičnom poduzeću se zatim daje prikladna mogućnost da iznese svoja stajališta i predloži rješenje. Prema potrebi, odgovarajuće tijelo može potvrditi privremene mjere koje vrijede najviše 3 mjeseca, ali koje se mogu produljiti za daljnje razdoblje do tri mjeseca kada provedba nije privedena kraju.

▼B

7.  Poduzeća imaju pravo žalbe protiv mjera donesenih na temelju ovog članka u skladu s postupkom iz članka 4. Direktive 2002/21EZ (Okvirna direktiva).

Članak 11.

Informacije zahtijevane na temelju općeg ovlaštenja, za prava korištenja i za posebne obveze

1.  Ne dovodeći u pitanje obveze informiranja i izvješćivanja na temelju nacionalnog zakonodavstva koje se ne odnosi na opće ovlaštenje, državna regulatorna tijela mogu od poduzeća zahtijevati samo dostavu informacija na temelju općeg ovlaštenja, prava korištenja ili posebnih prava iz članka 6. stavka 2. a koje su proporcionalne i objektivno opravdane radi:

▼M1

(a) sustavna ili pojedinačna provjera sukladnosti s uvjetima 1. i 2. Dijela A., uvjetima 2. i 6. Dijela B. i uvjetima 2. i 7. Dijela C. Priloga, te sukladnosti s obvezama iz članka 6. stavka 2;

▼B

(b) pojedinačne provjere udovoljavanja uvjetima utvrđenim u Prilogu u slučaju da je zaprimljena žalba ili ako državno regulatorno tijelo ima razloga vjerovati da uvjetu nije udovoljeno, ili u slučaju istrage državnog regulatornog tijela na vlastitu inicijativu;

(c) postupaka vezanih uz zahtjeve za dodjelu prava korištenja i njihovu ocjenu;

(d) objavljivanja usporednih pregleda kvalitete i cijene usluga u interesu potrošača;

(e) jasno definiranih statističkih razloga;

(f) analize tržišta za potrebe Direktive 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) ili Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi);

▼M1

(g) zaštita učinkovitog korištenja i osiguravanje učinkovitog upravljanja radijskim frekvencijama;

(h) procjena budućeg razvoja mreža i usluga koji bi mogao imati utjecaj na veleprodajne usluge koje su stavljene na raspolaganje konkurentima.

▼M1

Informacije iz točaka (a), (b), (d), (e), (f), (g) i (h) prvog podstavka ne smiju se zahtijevati prije, ili kao uvjet, pristupa tržištu.

▼B

2.  Kad državno regulatorno tijelo zahtijeva od poduzeća dostavu informacija iz stavka 1., ono ih obavješćuje o konkretnoj namjeni za koju će se informacije koristiti.

Članak 12.

Administrativne naknade

1.  Sve administrativne naknade propisane za poduzeća koja pružaju uslugu ili mrežu na temelju općeg ovlaštenja ili kojima je dodijeljeno pravo korištenja su takve da:

(a) u ukupnom iznosu pokrivaju samo administrativne troškove koji će nastati prilikom upravljanja, kontrole i provedbe sustva općeg ovlaštenja, prava korištenja i posebnih obveza iz članka 6. stavka 2., a koji mogu uključiti troškove za međunarodnu suradnju, usklađivanje i normizaciju, analizu tržišta, nadzor nad udovoljavanjem uvjetima i ostalu kontrolu tržišta, kao i regulatorne poslove na izradi i provedbi sekundarnog zakonodavstva i upravnih odluka, kao što su odluke o pristupu i međusobnom povezivanju; i

(b) budu propisane po pojedinačnim poduzećima na objektivan, transparentan i proporcionalan način kojim se na najmanju mjeru svode dodatni administrativni troškovi i naknade.

2.  Kad državna regulatorna tijela propisuju administrativne naknade, tada objavljuju godišnji pregled svojih administrativnih troškova i ukupan iznos naplaćenih naknada. S obzirom na razliku između ukupnog iznosa naknada i administrativnih troškova, vrše se odgovarajuća usklađivanja.

Članak 13.

Naknade za prava korištenja i prava na instalaciju opreme

Države članice mogu nadležnom tijelu dozvoliti da uvede naknade za prava korištenja radijskih frekvencija ili brojeva ili za prava na instalaciju opreme na, iznad ili ispod javnog ili privatnog vlasništva koje odražavaju potrebu osiguranja optimalnog korištenja tih resursa. Države članice osiguravaju da su te naknade objektivno opravdane, transparentne, nediskriminirajuće i proporcionalne u odnosu na njihovu namjenu i uzimaju u obzir ciljeve iz članka 8. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna Direktiva).

▼M1

Članak 14.

Izmjena prava i obveza

1.  Države članice osiguravaju da se prava, uvjeti i postupci u vezi s općim ovlaštenjima i pravima korištenja ili pravima postavljanja opreme mogu izmjenjivati samo u nepristrano opravdanim slučajevima i na razmjeran način, uzimajući u obzir, prema potrebi, posebne uvjete koji se primjenjuju na prenosiva prava korištenja radijskih frekvencija. Iznimno kada su predložene izmjene bez velikog značenja i kada su dogovorene s nositeljem prava ili općeg ovlaštenja, daje se, na prikladan način, obavijest o namjeri da se izvrše takve izmjene te se zainteresiranim strankama, uključujući korisnike i potrošače, odobrava razumni vremenski rok da iznesu svoja stajališta o predloženim izmjenama, a taj rok iznosi najmanje četiri tjedna, osim u iznimnim okolnostima.

2.  Države članice ne ograničavaju niti ukidaju prava za postavljanje opreme ili prava korištenja radijskih frekvencija prije isteka roka za koji su odobrena, osim kada je to opravdano i, prema potrebi, u skladu s Prilogom i odgovarajućim nacionalnim odredbama u vezi s naknade za ukidanje prava.

▼B

Članak 15.

Objavljivanje informacija

▼M1

1.  Države članice osiguravaju da se sve odgovarajuće informacije o pravima, uvjetima, postupcima, naknadama, pristojbama i odlukama u vezi s općim ovlaštenjima, pravima korištenja i pravima o instaliranju opreme objavljuju i ažuriraju na prikladan način kako bi se svim zainteresiranim strankama omogućio jednostavni pristup tim informacijama.

▼B

2.  Kad se informacije iz stavka 1. vode na različitim državnim razinama, posebno informacije u pogledu postupaka i uvjeta za prava na instalaciju opreme, državno regulatorno tijelo mora uložiti sve razumne napore, imajući na umu troškove, da stvori za korisnika jednostavan pregled svih tih informacija, uključujući informacije o relevantnim državnim razinama i odgovornim tijelima, s ciljem olakšavanja podnošenja zahtjeva za dodjelu prava na instalaciju opreme.

Članak 16.

Postupci preispitivanja

Komisija periodično obavlja reviziju funkcioniranja nacionalnih sustava ovlaštenja i razvoja prekograničnog pružanja usluga unutar Zajednice i prvom prilikom o tome izvješćuje Europski parlament i Vijeće, a najkasnije tri godine od datuma primjene ove Direktive iz članka 18. stavka 1., drugog podstavka. U tu svrhu Komisija može zatražiti informacije od država članica koje se dostavljaju bez neprimjerenog odlaganja.

Članak 17.

Postojeća ovlaštenja

▼M1

1.  Ne dovodeći u pitanje članak 9.a. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), države članice usklađuju opća ovlaštenja i pojedinačna prava korištenja, koja već postoje, s člancima 5., 6. i 7. i Prilogom ovoj Direktivi najkasnije 19. prosinca 2011.

2.  Kada je rezultat primjene stavka 1. umanjenje prava ili smanjenje produljenja općih ovlaštenja i pojedinačnih prava korištenja koja već postoje, države članice mogu produljiti valjanost tih ovlaštenja i prava do najkasnije 30. rujna 2012. uz uvjet da se time ne ugrožavaju prava drugih poduzeća na temelju prava Zajednice. Države članice o takvim produljenjima obavješćuju Komisiju i za njih navode razloge.

▼B

3.  Ako država članica može dokazati da bi ukidanje uvjeta iz ovlaštenja koji se odnosi na pristup elektroničkim komunikacijskim mrežama i koji je bio na snazi prije dana stupanja ove Direktive na snagu, stvorio znatne poteškoće poduzećima koji su koristili pogodnost mandatnog pristupa drugoj mreži, pri čemu nije moguće s tim poduzećima pregovarati o novim sporazumima pod razumnim komercijalnim uvjetima prije datuma primjene iz članka 18. stavka 1. drugog podstavka, tada države članice mogu zatražiti privremeno produljenje trajanja relevantnog(-ih) uvjeta. Takvi se zahtjevi podnose najkasnije do datuma početka primjene iz članka 18. stavka 1. drugog podstavka i u njima se navodi uvjet ili uvjeti i rok za koji se traži privremeno produljenje.

Država članica obavješćuje Komisiju o razlozima za traženje produljenja roka. Komisija je dužna zahtjev razmotriti, vodeći računa o konkretnoj situaciji u toj državi članici i o dotičnom poduzeću ili poduzećima, te o potrebi osiguranja koherentnog regulatornog okruženja na razini Zajednice. Ona donosi odluku o tome hoće li odobriti ili odbiti takav zahtjev i ako donese odluku o odobrenju zahtjeva, odlučuje i o opsegu i trajanju produljenja. Komisija svoju odluku dostavlja dotičnoj državi članici u roku od šest mjeseci od primitka zahtjeva za produljenje roka. Te se odluke objavljuju u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 18.

Prenošenje

1.  Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 24. srpnja 2003. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 25. srpnja 2003.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva i sve daljnje izmjene tih odredaba.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 20.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG

▼M1

Uvjeti navedeni u ovom Prilogu tvore najveći popis uvjeta koji se mogu priložiti općim ovlaštenjima (Dio A.), pravima korištenja radijskih frekvencija (Dio B.) i pravima korištenja brojeva (Dio C.) navedenih u članku 6. stavku 1. i članku 11. stavku 1. točki (a), u granicama dopuštenim člancima 5., 6., 7., 8. i 9. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

▼B

A.    Uvjeti koji se mogu postaviti u okviru općeg ovlaštenja

1.

Financijski doprinosi za financiranje univerzalne usluge u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

2.

Administrativne naknade u skladu s člankom 12. ove Direktive.

3.

Interoperabilnost usluga i međusobna povezanost mreža u skladu s Direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu).

▼M1

4.

Mogućnost pristupa krajnjih korisnika brojevima iz nacionalnog plana brojevnog označavanja, brojevima iz Europskog telefonskog brojevnog prostora, Univerzalnih međunarodnih besplatnih brojeva i, kada je tehnički i gospodarski isplativo, iz planova brojevnog označavanja drugih država članica, te uvjetima u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnim uslugama).

▼B

5.

Zahtjevi zaštite okoliša i prostornog planiranja gradova i države, kao i zahtjevi i uvjeti vezani uz odobravanje pristupa ili korištenja javnog i privatnog zemljišta, te uvjeti vezani uz kolokaciju i opremu u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Okvirna direktiva) i uključujući, gdje je to primjenjivo, financijska ili tehnička jamstva potrebna za osiguranje pravilnog izvršenja infrastrukturnih radova.

6.

Obveze iz „obveza prijenosa” u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

▼M1

7.

Zaštita osobnih podataka i privatnosti svojstvena području elektroničkih komunikacija u skladu s Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) ( 9 )

8.

Pravila o zaštiti potrošača svojstvena području elektroničkih komunikacija, uključujući uvjete u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnim uslugama) i uvjeti o mogućnosti pristupa korisnika s invaliditetom u skladu s člankom 7. te Direktive.

▼B

9.

Ograničenja u pogledu prijenosa protuzakonitog sadržaja, u skladu s Direktivom 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine ( 10 ) i ograničenja u pogledu prijenosa štetnog sadržaja u skladu s člankom 2.a stavkom 2. Direktive Vijeća 89/552/EEZ od 3. listopada 1989. o koordinaciji određenih odredaba predviđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama u pogledu obavljanja djelatnosti televizijskog emitiranja ( 11 ).

10.

Informacije koje treba pružiti na temelju postupka prijavljivanja u skladu s člankom 3. stavkom 3. ove Direktive i za druge namjene prema članku 11. ove Direktive.

11.

Omogućavanje legalnog presretanja od strane državnog regulatornog tijela u skladu s ►M1  Direktiva 2002/58/EZ ◄ i Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ( 12 ).

▼M1

11.a

Uvjeti korištenja za komunikacije od javnih tijela do šire javnosti radi upozorenja javnosti na neposredne prijetnje i za ublažavanje posljedica katastrofa velikih razmjera.

▼M1

12.

Uvjeti uporabe tijekom katastrofa velikih razmjera ili državnih kriznih situacija kako bi se osigurale komunikacije između hitnih službi i državnih tijela.

▼B

13.

Mjere u pogledu ograničenja izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima izazvanim elektroničkim komunikacijskim mrežama u skladu s pravom Zajednice.

14.

Obveze u pogledu pristupa osim onih koje su predviđene u članku 6. stavku 2. ove Direktive, koje se primjenjuju na poduzeća koja pružaju elektroničke komunikacijske mreže i usluge, u skladu s Direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu).

15.

Održavanje integriteta javnih komunikacijskih mreža u skladu s Direktivom 2002/19/EZ (Direktiva o pristupu) i Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi) uključujući uvjete za sprečavanje elektromagnetske interferencije između elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga u skladu s Direktivom Vijeća 89/336/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u području elektromagnetske kompatibilnosti ( 13 ).

▼M1

16.

Zaštita javnih mreža od neovlaštenog pristupa sukladno Direktivi 2002/58/EZ (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama).

▼B

17.

Uvjeti za korištenje radijskih frekvencija, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Direktive 1999/5/EZ, u slučaju da to korištenje nije uvjetovano dodjelom individualnih prava na korištenje u skladu s člankom 5. stavkom 1. ove Direktive.

18.

Mjere namijenjene osiguranju sukladnosti s normama i/ili specifikacijama iz članka 17. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

▼M1

19.

Obveze transparentnosti za davatelje javne komunikacijske mreže, koji pružaju elektroničke komunikacijske usluge dostupne javnosti kako bi se osiguralo potpuno povezivanje u skladu s ciljevima i načelima utvrđenim u članku 8. Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva), objava bilo kojih uvjeta koji ograničavaju pristup i/ili korištenje usluga i aplikacija, kada takve uvjeta dopuštaju države članice u skladu s pravom Zajednice, i, kada je primjereno i razmjerno, pristup državnih regulatornih tijela takvim informacijama koje su potrebne za potvrđivanje točnosti takve objave.

▼B

B.    Uvjeti koji se mogu postaviti u okviru prava korištenja radijskih frekvencija

▼M1

1.

Obveza osiguranja usluge ili korištenja vrste tehnologije za koju su dodijeljena prava korištenja frekvencija, uključujući, prema potrebi, zahtjeve u vezi s obuhvata i kakvoće.

2.

Djelotvorno i učinkovito korištenje radijskih frekvencija u skladu s Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

▼B

3.

Tehnički i operativni uvjeti potrebni za izbjegavanje štetne smetnje i za ograničenje izloženosti stanovništva elektromagnetskim poljima, ako se ti uvjeti razlikuju od onih iz općeg ovlaštenja.

4.

Maksimalno trajanje u skladu s člankom 5. ove Direktive, podložno bilo kojim promjenama u nacionalnom frekvencijskom planu.

5.

Prijenos prava na inicijativu nositelja prava i uvjeti za takav prijenos u skladu s Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

6.

Naknade za korištenje u skladu s člankom 13. ove Direktive.

7.

Sve obveze koje je poduzeće koje stječe prava na korištenje preuzelo tijekom postupka natječaja ili usporednog postupka odabira.

8.

Obveze iz relevantnih međunarodnih sporazuma koje se odnose na korištenje frekvencija.

▼M1

9.

Obveze svojstvene eksperimentalnom korištenju radijskih frekvencija.

▼B

C.    Uvjeti koji se mogu postaviti u okviru prava na korištenje brojeva

▼M1

1.

Određivanje usluge za koju se koristi broj, uključujući bilo koje zahtjeve povezane s pružanjem te usluge i, kako bi se izbjegla nedoumica, tarifnim načelima i najvećim cijenama koje se mogu primijeniti u određenom brojevnom području kako bi se osigurala zaštita potrošača u skladu s člankom 8. stavkom 4. točkom (b) Direktive 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

▼B

2.

Djelotvorno i učinkovito korištenje brojeva u skladu s Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna Direktiva).

3.

Zahtjevi u pogledu prenosivosti broja u skladu s Direktivom 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

4.

Obveza pružanja informacija pretplatnicima iz javnog imenika za potrebe članaka 5. i 25. Direktive 2002/22/EZ (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

5.

Maksimalno trajanje u skladu s člankom 5. ove Direktive, podložno bilo kojim promjenama u nacionalnom planu numeriranja.

6.

Prijenos prava na inicijativu nositelja prava i uvjeti za takav prijenos u skladu s Direktivom 2002/21/EZ (Okvirna direktiva).

7.

Naknade za korištenje u skladu s člankom 13. ove Direktive.

8.

Sve obveze koje je poduzeće koje stječe prava na korištenje preuzelo tijekom postupka natječaja ili usporednog postupka odabira.

9.

Obveze iz relevantnih međunarodnih sporazuma koje se odnose na korištenje brojeva.( 1 ) SL C 365 E, 19.12.2000., str, 230 i

SL C 270 E, 25.9.2001., str. 182.

( 2 ) SL C 123, 25.4.2001., str. 55.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 1. ožujka 2001. (SL C 277, 1.10.2001., str. 116), Zajedničko stajalište Vijeća od 17. rujna 2001. (SL C 337, 30.11.2001., str. 18) i Odluka Europskog parlamenta od 12. prosinca 2001. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Vijeća od 14. veljače 2002.

( 4 ) SL L 91, 7.4.1999., str. 10.

( 5 ) SL L 320, 28.11.1998., str. 54.

( 6 ) SL L 108, 24.4.2002., str. 7.

( 7 ) SL L 108, 24.4.2002., str. 33.

( 8 ) SL L 108, 24.4.2002., str. 51.

( 9 ) SL L 201, 31.7.2002., str. 37.

( 10 ) SL L 178, 17.7.2000., str. 1.

( 11 ) SL L 298, 17.10.1989., str. 23. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 202, 30.7.1997., str. 60.).

( 12 ) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

( 13 ) SL L 139, 23.5.1989., str. 19. Direktiva kako je zadnji put izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (SL L 220, 30.8.1993., str. 1.).

Top