EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001L0081-20180701

Consolidated text: Direktiva 2001/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/81/2018-07-01

02001L0081 — HR — 01.07.2018 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

DIREKTIVA 2001/81/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. listopada 2001.

o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari

( L 309 27.11.2001, 22)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

DIREKTIVA VIJEĆA 2006/105/EZ od 20. studenoga 2006.

  L 363

368

20.12.2006

 M2

UREDBA (EZ) br. 219/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2009.

  L 87

109

31.3.2009

►M3

DIREKTIVA VIJEĆA 2013/17/EU od 13. svibnja 2013.

  L 158

193

10.6.2013

►M4

DIREKTIVA (EU) 2016/2284 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 14. prosinca 2016.

  L 344

1

17.12.2016


Koju je izmijenila:

 A1

AKT o uvjetima pristupanja Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike i prilagodbama ugovora na kojima se temelji Europska unija

  L 236

33

23.9.2003
▼B

DIREKTIVA 2001/81/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. listopada 2001.

o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvariČlanak 1.

Cilj

Cilj je ove Direktive ograničiti emisije zakiseljavajućih i eutrofičnih onečišćujućih tvari i prekursora ozona kako bi se u Zajednici poboljšala zaštita okoliša i ljudskog zdravlja od rizika nepovoljnih učinaka zakiseljavanja, eutrofikacije tla i prizemnog ozona i usmjeriti se prema ispunjenju dugoročnih ciljeva neprekoračenja kritičnih razina i opterećenja i učinkovite zaštite svih ljudi od priznatih zdravstvenih rizika uzrokovanih onečišćenjem zraka uspostavljanjem nacionalnih gornjih granica emisije, uzimajući godine 2010. i 2020. kao polazište, te uzastopnim preispitivanjima kako je utvrđeno u člancima 4. i 10.

▼M4 —————

▼B

Članak 4.

Nacionalne gornje granice emisije

1.  Najkasnije do 2010. države članice moraju ograničiti svoje godišnje emisije onečišćujućih tvari sumporova dioksida (SO2), dušikovih oksida (NOx), hlapivih organskih spojeva (HOS-eva) i amonijaka (NH3) na količine koje ne prelaze gornje granice emisija utvrđene u Prilogu I., uzimajući u obzir sve promjene koje su uvedene mjerama Zajednice usvojenima prema izvješćima iz članka 9.

2.  Države članice moraju osigurati da ne dođe do prekoračenja gornje granice emisije utvrđene u Prilogu I. u godinama nakon 2010.

▼M4 —————

▼M3
PRILOG I.NACIONALNE EMISIJSKE KVOTE ZA SO2, NOx, HOS I NH3, KOJE TREBA POSTIĆI DO 2010. (1)

Država:

SO2

Kilotone

NOx:

Kilotone

HOS

Kilotone

NH3

Kilotone

Belgija

99

176

139

74

Bugarska (2)

836

247

175

108

Republika Češka

265

286

220

80

Danska

55

127

85

69

Njemačka

520

1 051

995

550

Estonija

100

60

49

29

Irska

42

65

55

116

Grčka

523

344

261

73

Španjolska

746

847

662

353

Francuska

375

810

1 050

780

Hrvatska (3)

70

87

90

30

Italija

475

990

1 159

419

Cipar

39

23

14

9

Latvija

101

61

136

44

Litva

145

110

92

84

Luksemburg

4

11

9

7

Mađarska

500

198

137

90

Malta

9

8

12

3

Nizozemska

50

260

185

128

Austrija

39

103

159

66

Poljska

1 397

879

800

468

Portugal

160

250

180

90

Rumunjska (2)

918

437

523

210

Slovenija

27

45

40

20

Slovačka

110

130

140

39

Finska

110

170

130

31

Švedska

67

148

241

57

Ujedinjena Kraljevina

585

1 167

1 200

297

EU 28

8 367

9 090

8 938

4 324

(1)   Ove nacionalne emisijske kvote utvrđene su kako bi se u što većoj mjeri ispunili privremeni ciljevi u pogledu okoliša određeni u članku 5. Očekuje se da će ispunjavanje tih ciljeva rezultirati smanjivanjem eutrofikacije tla do mjere da će se područje Unije s količinama taloženja hranjivog dušika koje prelaze kritična opterećenja smanjiti za oko 30 % u odnosu na stanje iz 1990.

(2)   Ove nacionalne emisijske kvote su privremene i njima se ne dovodi u pitanje preispitivanje u skladu s člankom 10. ove Direktive koje treba završiti 2008.

(3)   Nacionalne emisijske kvote Hrvatska treba postići do dana svog pristupanja Uniji.

▼M4 —————

Top