Help Print this page 

Document 02001L0034-20070120

Title and reference
Direktiva 2001/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. svibnja 2001. o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/34/2007-01-20
Multilingual display
Text

2001L0034 — HR — 20.01.2007 — 002.003


►B

DIREKTIVA 2001/34/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 28. svibnja 2001.

o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima

( L 184, 6.7.2001, p.1)

 

 

  No

page

date

 M1

DIREKTIVA 2003/6/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 28. siječnja 2003.

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DIREKTIVA 2003/71/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 4. studenoga 2003.

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIREKTIVA 2004/109/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. prosinca 2004.

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DIREKTIVA 2005/1/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Tekst značajan za EGP od 9. ožujka 2005.

  L 79

9

24.3.2005
▼B

DIREKTIVA 2001/34/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 28. svibnja 2001.

o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze te o informacijama koje treba objaviti o tim vrijednosnim papirima

SADRŽAJ

UVODNE IZJAVE

GLAVA I. DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Poglavlje I. Definicije

Članak 1

Poglavlje II. Područje primjene

Članak 2

GLAVA II. OPĆE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SLUŽBENU KOTACIJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Poglavlje I. Opći uvjeti za uvrštenje

Članak 5

Članak 6

Članak 7

Poglavlje II. Stroži ili dodatni uvjeti i obveze

Članak 8

Poglavlje III. Odstupanja

Članak 9

Članak 10

Poglavlje IV. Ovlasti nacionalnih nadležnih tijela

Odjeljak 1. Odluka o uvrštenju

Članak 11

Članak 12

Članak 13

Članak 14

Članak 15

Odjeljak 2. Informacije koje traže nadležna tijela

Članak 16

Odjeljak 3. Mjere protiv izdavatelja koji ne ispunjava obveze koje proizlaze iz uvrštenja

Članak 17

Odjeljak 4. Privremena obustava i isključenje iz kotacije

Članak 18

Odjeljak 5. Pravo obraćanja sudu u slučaju odbijanja uvrštenja ili isključenja iz kotacije

Članak 19

GLAVA III. POSEBNI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SLUŽBENE KOTACIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Poglavlje I. Objavljivanje prospekta radi uvrštenja

Odjeljak 1. Opće odredbe

Odjeljak 2. Djelomično ili potpuno izuzeće od obveze objavljivanja prospekta

Odjeljak 3. Dopušteno izostavljanje određenih informacija iz prospekta

Odjeljak 4. Sadržaj prospekta u posebnim slučajevima

Odjeljak 5. Provjera i distribucija prospekta

Odjeljak 6. Određivanje nadležnog tijela

Odjeljak 7. Uzajamno priznavanje

Poglavlje 8. Sporazumi s državama koje nisu članice

Poglavlje II. Specifični uvjeti za uvrštenje dionica

Odjeljak 1. Uvjeti koji se odnose na društva za čije se dionice traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 42

Članak 43

Članak 44

Odjeljak 2. Uvjeti koji se odnose na dionice čije se uvrštenje traži

Članak 45

Članak 46

Članak 47

Članak 48

Članak 49

Članak 50

Članak 51

Poglavlje III. Posebni uvjeti koji se odnose na uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje je izdalo poduzeće

Odjeljak 1. Uvjeti koji se odnose na poduzeća za čije se dužničke vrijednosne papire traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 52

Odjeljak 2. Uvjeti koji se odnose na dužničke vrijednosne papire za koje se traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 53

Članak 54

Članak 55

Članak 56

Članak 57

Odjeljak 3. Ostali uvjeti

Članak 58

Članak 59

Poglavlje IV. Posebni uvjeti koji se odnose na uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje je izdala država, njezina regionalna ili lokalna tijela ili javno međunarodno tijelo

Članak 60

Članak 61

Članak 62

Članak 63

GLAVA IV. OBVEZE KOJE SE ODNOSE NA VRIJEDNOSNE PAPIRE UVRŠTENE U SLUŽBENU KOTACIJU

Poglavlje I. Obveze društava čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju

Odjeljak 1. Kotiranje novoizdanih dionica istoga roda

Članak 64

Odjeljak 2. Postupanje prema dioničarima

Odjeljak 3. Izmjena osnivačkog akta ili statuta

Odjeljak 4. Godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće

Odjeljak 5. Dodatne informacije

Odjeljak 6. Istovjetnost informacija

Odjeljak 7. Informacije koje treba objavljivati periodično

Odjeljak 8. Objavljivanje i sadržaj polugodišnjih izvješća

Poglavlje II. Obveza izdavatelja čiji su dužnički vrijednosni papiri uvršteni u službenu kotaciju

Odjeljak 1. Dužnički vrijednosni papiri koje je izdalo poduzeće

Odjeljak 2. Dužnički vrijednosni papiri koje je izdala država, njezina regionalna ili lokalna tijela ili javno međunarodno tijelo

Poglavlje III. Obveze koje se odnose na informacije koje treba objaviti pri stjecanju ili otpuštanju većinskog udjela u nekome društvu iz kotacije

Odjeljak 1. Opće odredbe

Odjeljak 2. Informacije u slučaju stjecanja ili otpuštanja većinskoga udjela

Odjeljak 3. Utvrđivanje glasačkih prava

Odjeljak 4. Izuzeća

Odjeljak 5. Nadležna tijela

Odjeljak 6. Sankcije

GLAVA V. OBJAVA I PRIOPĆAVANJE INFORMACIJA

Poglavlje I. Objava i priopćavanje prospekta radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju

Odjeljak 1. Postupci i rokovi objave prospekta i njegovih dopuna

Odjeljak 2. Prethodno priopćavanje načina objave nadležnim tijelima

Poglavlje II. Objavljivanje i priopćavanje informacija nakon uvrštenja u kotaciju

Poglavlje III. Jezici

GLAVA VI. NADLEŽNA TIJELA I SURADNJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA

Članak 105

Članak 106

Članak 107

GLAVA VII. ODBOR ZA KONTAKTE

Poglavlje I. Sastav, rad i zadaci Odbora

Poglavlje II. Prilagodba iznosa tržišne kapitalizacije dionica

Članak 109

GLAVA VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110

Članak 111

Članak 112

Članak 113

Prilog II. – Dio A. Direktive stavljene izvan snage i njihove uzastopne izmjene (iz članka 111.)

Prilog II. – Dio B. Rokovi za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo (iz članka 111.)

Prilog III. – Korelacijska tablicaEUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 44. i 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 1 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 2 ),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 79/279/EEZ od 5. ožujka 1979. o usklađivanju uvjeta za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ( 3 ), Direktiva Vijeća 80/390/EEZ od 17. ožujka 1980. o usklađivanju zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju pojedinosti koje treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ( 4 ), Direktiva Vijeća 82/121/EEZ od 15. veljače 1982. o informacijama koje društva, čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju burze, moraju redovito objavljivati ( 5 ) i Direktiva Vijeća 88/627/EEZ od 12. prosinca 1988. o informacijama koje se moraju objavljivati pri stjecanju ili otpuštanju većinskoga udjela u društvu iz kotacije ( 6 ), nekoliko su puta bile znatno izmijenjene. U interesu jasnoće i racionalnosti, navedene Direktive treba kodificirati tako da budu udružene u jedinstveni tekst.

(2)

Usklađivanje uvjeta za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju na burzi čije je sjedište ili koja posluje u državama članicama vjerojatno bi pružilo jednaku zaštitu ulagateljima na razini Zajednice, što će zbog ujednačenijih jamstava danih ulagateljima u raznim državama članicama olakšati uvrštenje vrijednosnih papira iz drugih država članica u službenu kotaciju burze u svakoj državi članici, a isto tako i uvrštenje u kotaciju bilo kojeg vrijednosnog papira na više burzi u Zajednici; stoga će pridonijeti većem prožimanju nacionalnih tržišta vrijednosnih papira uklanjanjem onih prepreka koje se mogu razborito ukloniti i prema tome pridonijeti budućoj uspostavi Europskog tržišta kapitala.

(3)

Takvo usklađivanje mora se, dakle, primijeniti na vrijednosne papire, bez obzira na pravni status njihovih izdavatelja, i mora se, prema tome, također primijeniti na vrijednosne papire koje izdaju države koje nisu članice, njihova regionalna ili lokalna tijela ili međunarodna javna tijela; ova Direktiva stoga obuhvaća pravne osobe koje nisu obuhvaćene odredbama članka 48. drugog stavka Ugovora.

(4)

Trebala bi postojati mogućnost prava obraćanja sudovima protiv odluka nadležnih nacionalnih tijela u vezi s primjenom ove Direktive, o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju, iako se ne smije dopustiti da to pravo ograniči slobodu odlučivanja tih tijela.

(5)

U početku bi to usklađivanje uvjeta za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju trebalo biti dovoljno fleksibilno da omogući uzimanje u obzir postojećih razlika u strukturama tržišta vrijednosnih papira u državama članicama i da omogući da države članice povedu računa o svim specifičnim situacijama s kojima se mogu suočiti.

(6)

Zbog toga bi se usklađivanje najprije trebalo ograničiti na uspostavu minimalnih uvjeta za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju na burzama čije je sjedište ili koje posluju u državama članicama, bez priznavanja izdavateljima bilo kakvoga prava na uvrštenje u kotaciju.

(7)

To djelomično usklađivanje uvjeta za uvrštenje u službenu kotaciju predstavlja prvi korak prema kasnijem preciznijem ujednačavanju pravila država članica na tom području.

(8)

Tržište na kojemu poduzeća posluju proširilo se i obuhvaća cijelu Zajednicu, a to proširenje uključuje i odgovarajući porast njihovih financijskih potreba te proširenje tržišta kapitala na kojima ispunjavaju svoje potrebe; uvrštenje u službenu kotaciju na burzama država članica vrijednosnih papira koje su poduzeća izdala predstavlja važan način pristupa tim tržištima kapitala; štoviše, ograničenja pri kupnji vrijednosnih papira kojima se trguje na burzama druge države članice uklonjena su u sklopu liberalizacije kretanja kapitala.

(9)

U većini država članica čija poduzeća nude svoje vrijednosne papire javnosti zahtijeva se očuvanje zaštite interesa postojećih i potencijalnih ulagatelja, bilo u trenutku njihova izdavanja ili u trenutku uvrštenja u službenu kotaciju burze; takve zaštitne mjere zahtijevaju pružanje dostatnih i što je moguće objektivnijih informacija u pogledu financijskog položaja izdavatelja te pojedinosti o vrijednosnim papirima za koje se zahtijeva uvrštenje u službenu kotaciju; oblik u kojem se traže te informacije obično podrazumijeva objavljivanje prospekta.

(10)

Zahtijevane zaštitne mjere se razlikuju između pojedinih država članica, kako u pogledu sadržaja i izgleda prospekta, tako i u pogledu učinkovitosti, metoda i vremenskog usklađivanja provjere informacija koje on sadrži; te razlike ne samo da otežavaju poduzećima uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju na burzama u više država članica, nego također sprečavaju ulagatelje iz jedne države članice da steknu vrijednosne papire uvrštene na burzama drugih država članica, čime se onemogućava financiranje poduzeća i ulaganje diljem Zajednice.

(11)

Te bi razlike trebalo ukloniti usklađivanjem pravila i propisa, bez potrebe da ih se potpuno ujednači, kako bi se postigao primjeren stupanj jednakosti zaštitnih mjera koje se zahtijevaju u svakoj državi članici radi osiguranja pružanja dostatnih i što je moguće objektivnijih informacija postojećim i potencijalnim imateljima vrijednosnih papira.

(12)

Takvo se usklađivanje mora primijeniti na vrijednosne papire neovisno o pravnom statusu poduzeća koje ih izdaje; ova se Direktiva odnosi na pravne osobe koje nisu spomenute u članku 48. drugom stavku Ugovora.

(13)

Uzajamno priznavanje prospekta koji se objavljuje radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju predstavlja važan korak prema stvaranju unutarnjeg tržišta Zajednice.

(14)

S tim u vezi, potrebno je navesti koja su tijela nadležna za provjeru i odobravanje prospekta koji se treba objaviti radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju u slučaju istodobnih zahtjeva za uvrštenje u službenu kotaciju u dvjema državama članicama ili više njih.

(15)

U članku 21. Direktive Vijeća 89/298/EEZ od 17. travnja 1989. o usklađivanju zahtjeva za sastavljanje, provjeru i distribuciju prospekta koji se treba objaviti kad su prenosivi vrijednosni papiri ponuđeni javnosti ( 7 ) predviđeno je da se, u slučajevima u kojima su javne ponude izvršene istodobno ili u kratkim vremenskim razmacima u dvjema državama članicama ili više njih, prospekt za javnu ponudu koji je sastavljen i odobren u skladu s člancima 7., 8. ili 12. te Direktive mora priznati kao prospekt za javnu ponudu i u ostalim državama članicama kojih se to tiče na temelju uzajamnog priznavanja.

(16)

Također je poželjno omogućiti priznavanje prospekta za javnu ponudu kao prospekta za uvrštenje u službenu kotaciju burze ako se uvrštenje u službenu kotaciju burze zahtijeva u kratkome vremenskome razdoblju poslije javne ponude.

(17)

Uzajamno priznavanje prospekta za javnu ponudu i prospekta za uvrštenje u službenu kotaciju samo po sebi ne podrazumijeva pravo na uvrštenje.

(18)

Preporučljivo je, putem sporazuma koje će Zajednica sklapati s državama nečlanicama, osigurati proširenje priznavanja prospekta za uvrštenje u službenu kotaciju iz tih država na temelju načela uzajamnosti.

(19)

Čini se primjerenim dati državi članici u kojoj se traži uvrštenje u službenu kotaciju mogućnost da u određenim slučajevima dopusti djelomično ili potpuno izuzeće od obveze objave prospekta za uvrštenje u službenu kotaciju onim izdavateljima čiji su vrijednosni papiri već uvršteni u službenu kotaciju burze u nekoj drugoj državi članici.

(20)

Društva koja su već neko vrijeme uvrštena u kotacije u Zajednici i koja imaju visoku kvalitetu i međunarodni ugled najvjerojatniji su kandidati za prekogranično uvrštenje u kotacije. Ta su društva obično dobro poznata u većini država članica, a informacije o njima lako su dostupne i raspoložive.

(21)

Cilj je ove Direktive osigurati da ulagatelji dobiju dovoljno informacija; kad društvo traži da se njegovi vrijednosni papiri uvrste u kotaciju u državi članici domaćinu, ulagatelji koji posluju na tržištu te države bit će dovoljno zaštićeni i ako dobiju samo sažete informacije, a ne cjeloviti prospekt.

(22)

Države članice mogu smatrati korisnim utvrđivanje nediskriminirajućih minimalnih kvantitativnih kriterija, kao što je tekuća tržišna kapitalizacija dionica, koje izdavatelji moraju ispuniti kako bi se mogli koristiti mogućnošću izuzeća utvrđenoga u ovoj Direktivi; s obzirom na sve veće ujedinjavanje tržišta vrijednosnih papira, trebalo bi također omogućiti nadležnim tijelima da slično postupaju prema manjim društvima.

(23)

Mnoge burze imaju sekundarna tržišta za trgovanje dionicama društava koje nisu uvrštene u službenu kotaciju; u nekim slučajevima ta su sekundarna tržišta uređena i nadziru ih tijela koja su priznala javna tijela koja od društava zahtijevaju obavješćivanje istovjetno onome koje se zahtijeva i od društava uvrštenih u službenu kotaciju; načelo iz članka 23. ove Direktive moglo bi se također primijeniti kada takva društva traže da njihovi vrijednosni papiri budu uvršteni u službenu kotaciju.

(24)

Radi zaštite ulagatelja, dokumenti koji se namjeravaju učiniti dostupnim javnosti moraju se najprije poslati nadležnim tijelima države članice u kojoj se traži uvrštenje u službenu kotaciju, na državi članici je da odluči hoće li te dokumente provjeriti njezina nadležna tijela te da odredi, ako je potrebno, opseg i način obavljanja te provjere.

(25)

U slučaju vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju burze, zaštita ulagatelja zahtijeva da oni redovito dobivaju odgovarajuće informacije tijekom cjelokupnog razdoblja u kojemu su vrijednosni papiri uvršteni u kotaciju; usklađivanje zahtjeva za tim redovitim informacijama ima ciljeve slične onima koji su predviđeni za prospekt, tj. poboljšavanje takve zaštite i da ona bude što ujednačenija kako bi se olakšalo uvrštenje vrijednosnih papira u kotacije više od jedne burze na području Zajednice i time pridonijelo uspostavljanju istinskog tržišta kapitala Zajednice omogućavanjem snažnijeg međusobnog prožimanja tržišta vrijednosnih papira.

(26)

Prema ovoj Direktivi, društva iz kotacije moraju u najkraćem roku ulagateljima učiniti dostupnim svoje godišnje financijske izvještaje i godišnje izvješće pružajući im informacije o poslovanju društva za cijelu poslovnu godinu; s obzirom na to da je Četvrta Direktiva Vijeća 78/660/EEZ ( 8 ) uskladila zakone i druge propise država članica koji se odnose na godišnje financijske izvještaje određenih vrsta društava.

(27)

Društva bi također, barem jednom tijekom svake poslovne godine, trebala učiniti dostupnim ulagateljima izvješća o svojem poslovanju; ova se Direktiva može ograničiti na usklađivanje sadržaja i distribuciju jedinstvenog izvješća koji obuhvaća prvih šest mjeseci poslovne godine.

(28)

Međutim, u slučaju običnih dužničkih vrijednosnih papira, zbog prava koja prenose na njihove imatelje, zaštita ulagatelja putem objave polugodišnjih izvješća nije važna; na temelju ove Direktive konvertibilni ili zamjenjivi dužnički vrijednosni papiri te dužnički vrijednosni papiri s varantima mogu se uvrstiti u službenu kotaciju samo ako su pripadajuće dionice već uvrštene u kotaciju iste burze ili na drugom uređenom, priznatom i otvorenom tržištu koje redovito posluje ili ako se uvrštavaju istodobno; države članice mogu odstupiti od tog načela samo ako su njihova nadležna tijela sigurna da njihovi imatelji raspolažu svim informacijama nužnim za stvaranje mišljenja o vrijednosti dionica na koje se ti dužnički vrijednosni papiri odnose; slijedom toga, redovite informacije treba uskladiti samo u slučaju društava čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju burze.

(29)

Polugodišnja izvješća moraju omogućiti ulagateljima na informacijama temeljenu procjenu općeg razvoja poslovanja društva u razdoblju koje je obuhvaćeno izvještajima; međutim, ta izvješća trebaju sadržavati samo bitne pojedinosti o financijskom položaju i općem napretku poslovanja društva o kojemu je riječ.

(30)

Kako bi se osigurala djelotvorna zaštita ulagatelja i pravilno poslovanje burzi, pravila koja se odnose na redovite informacije koje trebaju objavljivati društva čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju burze unutar Zajednice moraju se primjenjivati ne samo na društva iz država članica, nego i na društva iz država koje nisu članice.

(31)

Politika primjerenog informiranja ulagatelja u području prenosivih vrijednosnih papira vjerojatno će poboljšati zaštitu ulagatelja, povećati povjerenje ulagatelja u tržišta vrijednosnih papira i time osigurati da tržišta vrijednosnih papira pravilno funkcioniraju.

(32)

Ujednačavanjem takve zaštite, usklađivanje te politike na razini Zajednice vjerojatno bi pridonijelo većem međusobnom prožimanju tržišta prenosivih vrijednosnih papira država članica i time pomoglo uspostavljanju istinskog Europskog tržišta kapitala.

(33)

S tim ciljem ulagatelje treba informirati o većinskim udjelima i promjenama u tim udjelima u društvima unutar Zajednice čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju burzi čije je sjedište ili koje posluju unutar Zajednice.

(34)

Treba donijeti usklađena pravila o sadržaju i načinu ispunjavanja tog zahtjeva.

(35)

Društva čije su dionice uvrštene u službenu kotaciju burze unutar Zajednice mogu informirati javnost o promjenama u većinskim udjelima samo ako su ih o takvim promjenama izvijestili imatelji tih udjela.

(36)

Većina država članica ne postavlja imateljima takav zahtjev kao uvjet, a ako takav zahtjev i postoji, postoje i znatne razlike u postupcima za njegovu primjenu, usklađena pravila na tom području treba usvojiti na razini Zajednice.

(37)

Ova Direktiva ne smije utjecati na obveze država članica u pogledu krajnjih rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo iz Priloga II. dijela B,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:GLAVA I.

DEFINICIJE I PODRUČJE PRIMJENEPOGLAVLJE I.

Definicije

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive:

(a) „izdavatelji” znači društva, druge pravne osobe i bilo koje poduzeće čiji su vrijednosni papiri predmet zahtjeva za uvrštenje u službenu kotaciju na burzi;

(b) „subjekti za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa” znači otvorene investicijske fondove i društva za investicije:

i. čiji je cilj zajedničko ulaganje sredstava prikupljenih od javnosti i koji posluju prema načelu razdiobe rizika, i

ii. čiji se udjeli, na zahtjev imatelja udjela, otkupljuju ili isplaćuju, izravno ili neizravno, iz imovine tih subjekata. Radnje koje takvi subjekti poduzimaju kako bi osigurali da tržišna vrijednost njihovih udjela ne odstupa znatno od njihove neto vrijednosti imovine smatrat će se ekvivalentnima takvom otkupu ili isplati;

(c) Za potrebe ove Direktive „društva za investicije koja nisu zatvorenog tipa” znači društva za investicije:

i. čiji je cilj zajedničko ulaganje sredstava prikupljenih od javnosti i koja posluju prema načelu razdiobe rizika, i

ii. čije se dionice, na zahtjev njihovih imatelja, otkupljuju ili isplaćuju, izravno ili neizravno, iz imovine tih društava. Radnje koje takva društva poduzimaju kako bi osigurala da tržišna vrijednost njihovih dionica ne odstupa znatno od njihove neto vrijednosti imovine smatrat će se ekvivalentnima takvom otkupu ili isplati;

(d) „kreditna institucija” znači društvo čija je djelatnost primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita za svoj račun;

(e) „udjeli u subjektima za zajednička ulaganja” znači vrijednosne papire koje izdaje subjekt za zajednička ulaganja na osnovi kojeg imatelj udjela stječe prava nad imovinom u takvom subjektu;

(f) „sudjelujući udjel” znači prava u kapitalu drugih poduzeća, bez obzira na to jesu li materijalizirana u obliku potvrda ili nisu, koja su, na temelju trajne povezanosti s tim poduzećima, stečena s namjerom da pridonose poslovanju poduzeća koje ima ta prava.

▼M3 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Područje primjene

Članak 2.

1.  Članci od 5. do 19., od 42. do 69. i od 78. do 84. odnose se na vrijednosne papire uvrštene u službenu kotaciju ili su predmet zahtjeva za uvrštenje u službenu kotaciju na burzi čije je sjedište ili koja posluje u državi članici.

2.  Države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju odredbe stavka 1. na:

(a) udjele koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja koji nisu zatvorenog tipa;

(b) vrijednosne papire koje izdaje država članica ili njezina regionalna ili lokalna tijela.

▼M2 —————

▼M3 —————

▼BGLAVA II.

OPĆE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA SLUŽBENU KOTACIJU VRIJEDNOSNIH PAPIRAPOGLAVLJE I.

Opći uvjeti za uvrštenje

Članak 5.

Države članice osiguravaju da:

(a) se vrijednosni papiri ne mogu uvrstiti u službenu kotaciju bilo koje burze čije je sjedište ili koja posluje na njihovom području ako uvjeti navedeni u ovoj Direktivi nisu ispunjeni; i

(b) izdavatelji vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju, bez obzira na datum njihova uvrštenja, podliježu obvezama koje su predviđene ovom Direktivom.

Članak 6.

1.  Uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju podliježe uvjetima iz članaka od 42. do 51. ili od 52. do 63., ovisno o tome je li riječ o dionicama ili o dužničkim vrijednosnim papirima.

▼M3 —————

▼B

3.  Potvrde o deponiranim dionicama mogu biti uvrštene u službenu kotaciju samo ako izdavatelj dionica koje oni predstavljaju ispunjava uvjete iz članaka od 42. do 44. i obveze navedene u člancima od 64. do 69. te ako potvrde ispunjavaju uvjete navedene u člancima od 45. do 50.

Članak 7.

Države članice ne mogu uvjetovati uvrštenje u službenu kotaciju vrijednosnih papira koje su izdala društva ili druge pravne osobe sa sjedištem u drugoj državi članici prethodnim uvrštavanjem tih vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze čije je sjedište ili koja posluje u nekoj od država članica.POGLAVLJE II.

Stroži ili dodatni uvjeti i obveze

Članak 8.

1.  Poštujući zabrane predviđene odredbama članka 7. i članaka od 42. do 63., države članice mogu uvjetovati uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju ispunjavanjem uvjeta strožih od onih navedenih u člancima od 42. do 63. ili dodatnim uvjetima, pod uvjetom da se stroži i dodatni uvjeti primjenjuju na sve izdavatelje ili na neke kategorije izdavatelja te da su objavljeni prije nego što je podnesen zahtjev za uvrštenje takvih vrijednosnih papira.

▼M3

2.  Države članice mogu izdavateljima vrijednosnih papira koji su uvršteni u službenu kotaciju uvesti dodatne obveze, pod uvjetom da se te dodatne obveze primjenjuju općenito na sve izdavatelje ili na određene kategorije izdavatelja.

▼B

3.  Države članice mogu, pod istim uvjetima navedenima u članku 9., odobriti odstupanje od primjene dodatnih ili strožih uvjeta i obveza iz stavaka 1. i 2.

4.  Države članice mogu, u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravilima, zahtijevati od izdavatelja vrijednosnih papira uvrštenih u službenu kotaciju da redovito izvješćuju javnost o svojem financijskom položaju i općem tijeku svojeg poslovanja.POGLAVLJE III.

Odstupanja

Članak 9.

Svako odstupanje od uvjeta za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju koje se može dopustiti u skladu s odredbama članaka od 42. do 63. mora se primjenjivati na sve izdavatelje ako su okolnosti koje opravdavaju takva odstupanja slične.

Članak 10.

Države članice mogu odlučiti da ne primjenjuju uvjete iz članaka od 52. do 63. i obveze navedene u članku 81. stavcima 1. i 3. u vezi sa zahtjevima za uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje su izdala društva i druge pravne osobe sa sjedištem u državi članici, a koja su osnovana, podliježu ili njihovo poslovanje uređuje neki poseban zakon prema kojem otplatu glavnice ili plaćanje kamata u vezi s tim vrijednosnim papirima jamči država članica ili neka od njezinih saveznih država.POGLAVLJE IV.

Ovlasti nacionalnih nadležnih tijelaOdjeljak 1.

Odluka o uvrštenju

Članak 11.

1.  Nadležna tijela iz članka 105. odlučuju o uvrštenju vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze čije je sjedište ili koja posluje na njihovom području.

2.  Ne dovodeći u pitanje druge ovlasti koje su im dane, nadležna tijela mogu odbiti zahtjev za uvrštenje vrijednosnog papira u službenu kotaciju ako je, prema njihovom mišljenju, situacija u kojoj se nalazi izdavatelj takva da bi uvrštenje bilo štetno za interese ulagatelja.

Članak 12.

Odstupajući od članka 8., države članice mogu, jedino u interesu zaštite ulagatelja, dati nadležnim tijelima ovlasti da uvjetuju uvrštenje nekog vrijednosnog papira u službenu kotaciju bilo kojim posebnim uvjetom koji nadležna tijela smatraju primjerenim i o kojem su izričito obavijestile podnositelja zahtjeva.

Članak 13.

1.  Ako zahtjeve za uvrštenje istih vrijednosnih papira u službenu kotaciju burzi čije je sjedište ili koje posluju u više od jedne države članice treba podnijeti istodobno ili u kratkim vremenskim razmacima ili je podnesen zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira koji su već u burzovnoj kotaciji u drugoj državi članici, nadležna tijela će međusobno razmjenjivati informacije i sklapati sporazume koji su potrebni da se postupak ubrza i što je više moguće pojednostavne formalnosti i bilo kakvi dodatni uvjeti potrebni za uvrštenje vrijednosnih papira o kojima je riječ.

2.  Kako bi se olakšao rad nadležnih tijela, u svakom zahtjevu za uvrštenje vrijednosnih papira u službenu kotaciju na burzu čije je sjedište ili koja posluje u državi članici mora se navesti podnosi li se sličan zahtjev ili je već podnesen u drugoj državi članici ili će biti podnesen uskoro.

Članak 14.

Nadležna tijela mogu odbiti uvrštenje u službenu kotaciju vrijednosnog papira koji već službeno kotira u drugoj državi članici ako njezin izdavatelj ne ispunjava obveze koje proizlaze iz uvrštenja u toj državi članici.

Članak 15.

Ako se zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju odnosi na potvrde o deponiranim dionicama, takav će se zahtjev razmotriti samo ako nadležna tijela smatraju da izdavatelj potvrda jamči primjerenu zaštitu ulagatelja.Odjeljak 2.

Informacije koje traže nadležna tijela

Članak 16.

1.  Izdavatelj čiji su vrijednosni papiri uvršteni u službenu kotaciju mora dostaviti nadležnim tijelima sve informacije koje ta tijela smatraju primjerenima za zaštitu ulagatelja i osiguranje nesmetanog funkcioniranja tržišta.

2.  Ako zaštita ulagatelja ili nesmetano funkcioniranje tržišta to zahtijevaju, nadležna tijela mogu tražiti od izdavatelja da objavi takve informacije u obliku i u vremenskim rokovima koje smatraju primjerenima. Ako izdavatelj ne ispuni taj zahtjev, nadležna tijela mogu sama objaviti takve informacije nakon što ih saznaju od izdavatelja.Odjeljak 3.

Mjere protiv izdavatelja koji ne ispunjava obveze koje proizlaze iz uvrštenja

Članak 17.

Ne dovodeći u pitanje bilo koje druge mjere ili sankcije koje mogu razmatrati u slučaju da izdavatelj ne izvršava obveze koje proizlaze iz uvrštenja u službenu kotaciju, nadležna tijela mogu objaviti činjenicu da izdavatelj ne izvršava svoje obveze.Odjeljak 4.

Privremena obustava i isključenje iz kotacije

Članak 18.

1.  Nadležna tijela mogu donijeti odluku o privremenoj obustavi kotacije vrijednosnog papira ako je, ili bi moglo biti, privremeno ugroženo nesmetano funkcioniranje tržišta ili to zahtijeva zaštita ulagatelja.

2.  Nadležna tijela mogu donijeti odluku o isključenju vrijednosnog papira iz kotacije ako su uvjerena da, zbog posebnih okolnosti, uobičajeno redovito trgovanje tim vrijednosnim papirom više nije moguće.Odjeljak 5.

Pravo obraćanja sudu u slučaju odbijanja uvrštenja ili isključenja iz kotacije

Članak 19.

1.  Države članice osiguravaju da odluke nadležnih tijela u slučaju odbijanja uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotaciju ili u slučaju isključenja iz kotacije podliježu pravnom lijeku.

2.  Podnositelj zahtjeva obavješćuje se o odluci u vezi sa svojim zahtjevom za uvrštenje u službenu kotaciju u roku šest mjeseci od zaprimanja zahtjeva ili, budu li nadležna tijela zahtijevala još informacija u tom razdoblju, u roku šest mjeseci od dana kada podnositelj zahtjeva dostavi takvu informaciju.

3.  Ako odluka ne bude donesena u roku iz stavka 2., smatra se da je zahtjev odbijen. Takvo odbijanje otvara mogućnost pravnog lijeka u skladu s odredbama stavka 1.GLAVA III.

POSEBNI UVJETI KOJI SE ODNOSE NA SLUŽBENE KOTACIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRAPOGLAVLJE I.

Objavljivanje prospekta radi uvrštenjaOdjeljak 1.

Opće odredbe

▼M2 —————

▼BOdjeljak 2.

Djelomično ili potpuno izuzeće od obveze objavljivanja prospekta

▼M2 —————

▼BOdjeljak 3.

Dopušteno izostavljanje određenih informacija iz prospekta

▼M2 —————

▼BOdjeljak 4.

Sadržaj prospekta u posebnim slučajevima

▼M2 —————

▼BOdjeljak 5.

Provjera i distribucija prospekta

▼M2 —————

▼BOdjeljak 6.

Određivanje nadležnog tijela

▼M2 —————

▼BOdjeljak 7.

Uzajamno priznavanje

▼M2 —————

▼BPoglavlje 8.

Sporazumi s državama koje nisu članice

▼M2 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Specifični uvjeti za uvrštenje dionicaOdjeljak 1.

Uvjeti koji se odnose na društva za čije se dionice traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 42.

Pravni položaj društva mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima podliježe, kako u pogledu njegova osnivanja, tako i u pogledu njegova poslovanja prema vlastitim statutima.

Članak 43.

1.  Predvidljiva tržišna kapitalizacija dionica za koje se traži uvrštenje u službenu kotaciju ili, ako se ne može procijeniti, kapital i rezerve društva, uključujući dobit ili gubitke iz prethodne poslovne godine, moraju iznositi najmanje jedan milijun eura.

2.  Države članice mogu dopustiti uvrštenje u službenu kotaciju čak i ako ovaj uvjet nije ispunjen ako nadležna tijela smatraju da postoji odgovarajuće tržište za dionice o kojima se radi.

3.  Za uvrštenje u službenu kotaciju država članica može zahtijevati veću predvidljivu tržišnu kapitalizaciju ili veći kapital i rezerve samo ako u toj državi postoji drugo uređeno, priznato i otvoreno tržište koje redovito posluje, za koje su zahtjevi jednaki ili manji od zahtjeva navedenih u stavku 1.

4.  Uvjet iz stavka 1. ne primjenjuje se za uvrštenje u službenu kotaciju novog bloka dionica istoga roda kao one koje su već uvrštene.

5.  Protuvrijednost od jednog milijuna eura u nacionalnoj valuti u početku će biti protuvrijednost, izražena u nacionalnoj valuti, od jednog milijuna europskih obračunskih jedinica koje su se primjenjivale 5. ožujka 1979.

6.  Ako, kao rezultat prilagodbe protuvrijednosti eura u nacionalnu valutu, tržišna kapitalizacija izražena u nacionalnoj valuti ostane tijekom razdoblja od jedne godine na vrijednosti 10 % većoj ili manjoj od vrijednosti jednog milijuna eura, država članica mora, u roku 12 mjeseci po isteku toga razdoblja, prilagoditi svoje zakone i druge propise kako bi bili u skladu s odredbama stavka 1.

Članak 44.

Društvo mora objaviti ili podnijeti svoje godišnje financijske izvještaje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za tri poslovne godine koje su prethodile zahtjevu za uvrštenje u službenu kotaciju. Iznimno, nadležna tijela mogu odstupiti od primjene tog uvjeta ako je takvo odstupanje poželjno u interesu društva ili ulagatelja i ako nadležna tijela smatraju da ulagatelji imaju na raspolaganju potrebne informacije koje im omogućuju na informacijama temeljenu procjenu društva i dionica čije se uvrštenje u službenu kotaciju traži.Odjeljak 2.

Uvjeti koji se odnose na dionice čije se uvrštenje traži

Članak 45.

Pravni položaj dionica mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima podliježu.

Članak 46.

1.  Dionice moraju biti slobodno prenosive.

2.  Nadležna tijela mogu smatrati dionice koje nisu u cijelosti uplaćene slobodno prenosivima ako su poduzete mjere koje osiguravaju da prenosivost takvih dionica nije ograničena i ako je pružanjem svih potrebnih informacija javnosti omogućeno transparentno i uredno trgovanje.

3.  Nadležna tijela mogu, u slučaju uvrštenja u službenu kotaciju dionica koje se mogu stjecati samo po odobrenju, odstupiti od odredaba stavka 1. jedino ako korištenje klauzule o odobrenju ne remeti tržište.

Članak 47.

Ako javna ponuda prethodi uvrštenju u službenu kotaciju, prvo uvrštenje u kotaciju može se izvršiti tek nakon isteka razdoblja u kojemu se mogu podnositi zahtjevi za upis.

Članak 48.

1.  Najkasnije do trenutka uvrštenja, dovoljan broj dionica mora biti distribuiran javnosti u jednoj državi članici ili više njih.

2.  Uvjet iz stavka 1. ne primjenjuje se ako se dionice distribuiraju javnosti putem burze. U tom slučaju uvrštenje u službenu kotaciju može se odobriti samo ako nadležna tijela smatraju da će se u kratkome razdoblju distribuirati dovoljan broj dionica.

3.  Ako se uvrštenje u službenu kotaciju traži za novi blok dionica istoga roda, nadležna tijela mogu procijeniti je li dovoljan broj dionica distribuiran javnosti s obzirom na sve izdane dionice, a ne samo s obzirom na novi blok.

4.  Odstupajući od stavka 1., ako su dionice uvrštene u službenu kotaciju u jednoj državi koja nije članica ili više njih koje nisu članice, nadležna tijela mogu dopustiti njihovo uvrštenje u službenu kotaciju ako je dovoljan broj dionica distribuiran javnosti u državi ili državama koje nisu članice u kojima su uvrštene u službenu kotaciju.

5.  Smatra se da je distribuiran dovoljan broj dionica kada se dionice za koje je podnesen zahtjev za uvrštenje nađu u rukama javnosti u vrijednosti najmanje 25 % temeljnog kapitala koji predstavlja rod dionica o kojima je riječ ili ako će, s obzirom na broj dionica istoga roda i veličinu njihove distribucije javnosti, tržište neometano funkcionirati i s manjim postotkom.

Članak 49.

1.  Zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju mora obuhvatiti sve dionice istoga roda koje su već izdane.

2.  Države članice mogu propisati da se taj uvjet ne primjenjuje na zahtjeve za uvrštenje koji ne obuhvaćaju sve dionice istoga roda koje su već izdane ako dionice toga roda, za koje se ne traži uvrštenje, pripadaju blokovima koji služe za održavanje kontrole nad društvom ili koje nisu prenosive na određeno vrijeme u skladu sa sporazumima, pod uvjetom da je javnost obaviještena o takvim situacijama i da ne postoji opasnost da bi takve situacije naštetile interesima imatelja dionica za koje se traži uvrštenje u službenu kotaciju.

Članak 50.

1.  Za uvrštenje u službenu kotaciju dionica koje su izdala društva sa sjedištem u drugoj državi članici i čije dionice imaju materijalizirani oblik, potrebno je i dovoljno da njihov materijalizirani oblik bude u skladu sa standardima propisanima u toj drugoj državi članici. Ako materijalizirani oblik nije u skladu sa standardima koji su na snazi u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju, nadležna tijela te države moraju objaviti tu činjenicu.

2.  Materijalizirani oblik dionica koje su izdala društva sa sjedištem u državi koja nije članica mora osigurati dostatnu zaštitu ulagatelja.

Članak 51.

Ako dionice, koje je izdalo neko društvo sa sjedištem u državi koja nije članica, ne kotiraju ni u državi podrijetla ni u državi u kojoj je distribuiran najveći dio dionica, takve se dionice ne mogu uvrstiti u službenu kotaciju sve dok se nadležna tijela ne uvjere da izostanak kotiranja u državi podrijetla ili u državi u kojoj je distribuiran najveći dio tih dionica nije uzrokovan potrebom zaštite ulagatelja.POGLAVLJE III.

Posebni uvjeti koji se odnose na uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje je izdalo poduzećeOdjeljak 1.

Uvjeti koji se odnose na poduzeća za čije se dužničke vrijednosne papire traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 52.

Pravni položaj poduzeća mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima podliježe, kako u pogledu njegova osnivanja, tako i u pogledu njegova poslovanja u skladu s njegovim statutima.Odjeljak 2.

Uvjeti koji se odnose na dužničke vrijednosne papire za koje se traži uvrštenje u službenu kotaciju

Članak 53.

Pravni položaj dužničkih vrijednosnih papira mora biti u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima podliježu.

Članak 54.

1.  Dužnički vrijednosni papiri moraju biti slobodno prenosivi.

2.  Nadležna tijela mogu smatrati dužničke vrijednosne papire koji nisu u cijelosti uplaćeni slobodno prenosivima ako su poduzete mjere koje osiguravaju da prenosivost takvih dužničkih vrijednosnih papira nije ograničena i ako je pružanjem javnosti svih potrebnih informacija omogućeno transparentno i uredno trgovanje.

Članak 55.

Ako javna ponuda prethodi uvrštenju u službenu kotaciju, prvo uvrštenje u kotaciju može se izvršiti tek nakon isteka razdoblja u kojemu se mogu podnositi zahtjevi za upis. Ta se odredba ne primjenjuje u slučaju stalnog izdanja dužničkih vrijednosnih papira ako nije utvrđen konačni datum upisa.

Članak 56.

Zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju mora obuhvatiti sve jednako rangirane dužničke vrijednosne papire.

Članak 57.

1.  Za uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje su izdala poduzeća sa sjedištem u drugoj državi članici i čiji dužnički vrijednosni papiri imaju materijalizirani oblik, potrebno je i dovoljno da njihov materijalizirani oblik bude u skladu sa standardima propisanima u toj drugoj državi članici. Ako materijalizirani oblik nije u skladu sa standardima koji su na snazi u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju, nadležna tijela te države moraju objaviti tu činjenicu.

2.  Materijalizirani oblik dužničkih vrijednosnih papira koje je izdala samo jedna država članica mora odgovarati standardima koji su na snazi u toj državi.

3.  Materijalizirani oblik dužničkih vrijednosnih papira koje su izdala poduzeća sa sjedištem u državi koja nije članica mora osigurati dostatnu zaštitu ulagatelja.Odjeljak 3.

Ostali uvjeti

Članak 58.

1.  Nominalni iznos izdanja ne može biti niži od 200 000 eura. Ta odredba ne primjenjuje se u slučaju stalnih izdanja kada nominalni iznos izdanja nije utvrđen.

2.  Države članice mogu dopustiti uvrštenje u službenu kotaciju čak i kad taj uvjet nije ispunjen ako nadležna tijela smatraju da će postojati dostatno tržište za dužničke vrijednosne papire o kojima je riječ.

3.  Protuvrijednost od 200 000 eura u nacionalnoj valuti u početku je protuvrijednost u nacionalnoj valuti od 200 000 obračunskih jedinica koje su se primjenjivale 5. ožujka 1979.

4.  Ako, kao rezultat prilagodbe protuvrijednosti eura u nacionalnoj valuti, minimalni nominalni iznos izdanja izražen u nacionalnoj valuti ostane, u razdoblju od jedne godine, barem 10 % niži od 200 000 eura, država članica mora, u roku 12 mjeseci po isteku toga razdoblja, izmijeniti svoje zakone i druge propise kako bi bili u skladu s odredbama stavka 1.

Članak 59.

1.  Konvertibilni ili zamjenjivi dužnički vrijednosni papiri i dužnički vrijednosni papiri s varantima mogu biti uvršteni u službenu kotaciju samo ako dionice na koje se oni odnose već kotiraju na istoj burzi ili na nekom drugom uređenom, priznatom i otvorenom tržištu koje redovito posluje ili ako su uvrštene istodobno.

2.  Države članice mogu, odstupajući od stavka 1., dopustiti uvrštenje u službenu kotaciju konvertibilnih ili zamjenjivih dužničkih vrijednosnih papira ili dužničkih vrijednosnih papira s varantima ako nadležna tijela smatraju da njihovi imatelji imaju na raspolaganju sve informacije koje su im potrebne za oblikovanje mišljenja u pogledu vrijednosti dionica na koje se ti dužnički vrijednosni papiri odnose.POGLAVLJE IV.

Posebni uvjeti koji se odnose na uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje je izdala država, njezina regionalna ili lokalna tijela ili javno međunarodno tijelo

Članak 60.

Dužnički vrijednosni papiri moraju biti slobodno prenosivi.

Članak 61.

Ako javna ponuda prethodi uvrštenju u službenu kotaciju, prvo uvrštenje u kotaciju može se izvršiti tek nakon isteka razdoblja u kojemu se mogu podnositi zahtjevi za upis. Ta se odredba ne primjenjuje ako konačni datum upisa nije utvrđen.

Članak 62.

Zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju mora obuhvatiti sve jednako rangirane vrijednosne papire.

Članak 63.

1.  Za uvrštenje u službenu kotaciju dužničkih vrijednosnih papira koje su država članica ili njezina regionalna ili lokalna tijela izdala u materijaliziranom obliku, potrebno je i dovoljno da takav materijalizirani oblik bude u skladu sa standardima koji su na snazi u toj državi članici. Ako materijalizirani oblik nije u skladu sa standardima koji su na snazi u državi članici u kojoj je podnesen zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju, nadležna tijela te države moraju objaviti tu činjenicu.

2.  Materijalizirani oblik dužničkih vrijednosnih papira koje su izdale države koje nisu članice ili njihova regionalna ili lokalna tijela ili javna međunarodna tijela mora osigurati dostatnu zaštitu ulagatelja.GLAVA IV.

OBVEZE KOJE SE ODNOSE NA VRIJEDNOSNE PAPIRE UVRŠTENE U SLUŽBENU KOTACIJUPOGLAVLJE I.

Obveze društava čije su dionice uvrštene u službenu kotacijuOdjeljak 1.

Kotiranje novoizdanih dionica istoga roda

Članak 64.

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 49. stavka 2., u slučaju nove javne ponude dionica koje su istoga roda kao i one koje su već u službenoj kotaciji, od društva se zahtijeva, ako se nove dionice ne uvrštavaju automatski, da podnese zahtjev za njihovo uvrštenje u istu kotaciju, ne kasnije od godine dana nakon njihovog izdavanja ili kad postanu slobodno prenosive.Odjeljak 2.

Postupanje prema dioničarima

▼M3 —————

▼BOdjeljak 3.

Izmjena osnivačkog akta ili statuta

▼M3 —————

▼BOdjeljak 4.

Godišnji financijski izvještaji i godišnje izvješće

▼M3 —————

▼BOdjeljak 5.

Dodatne informacije

▼M3 —————

▼BOdjeljak 6.

Istovjetnost informacija

▼M3 —————

▼BOdjeljak 7.

Informacije koje treba objavljivati periodično

▼M3 —————

▼BOdjeljak 8.

Objavljivanje i sadržaj polugodišnjih izvješća

▼M3 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Obveza izdavatelja čiji su dužnički vrijednosni papiri uvršteni u službenu kotacijuOdjeljak 1.

Dužnički vrijednosni papiri koje je izdalo poduzeće

▼M3 —————

▼BOdjeljak 2.

Dužnički vrijednosni papiri koje je izdala država, njezina regionalna ili lokalna tijela ili javno međunarodno tijelo

▼M3 —————

▼BPOGLAVLJE III.

Obveze koje se odnose na informacije koje treba objaviti pri stjecanju ili otpuštanju većinskog udjela u nekome društvu iz kotacijeOdjeljak 1.

Opće odredbe

▼M3 —————

▼BOdjeljak 2.

Informacije u slučaju stjecanja ili otpuštanja većinskoga udjela

▼M3 —————

▼BOdjeljak 3.

Utvrđivanje glasačkih prava

▼M3 —————

▼BOdjeljak 4.

Izuzeća

▼M3 —————

▼BOdjeljak 5.

Nadležna tijela

▼M3 —————

▼BOdjeljak 6.

Sankcije

▼M3 —————

▼BGLAVA V.

OBJAVA I PRIOPĆAVANJE INFORMACIJAPOGLAVLJE I.

Objava i priopćavanje prospekta radi uvrštenja vrijednosnih papira u službenu kotacijuOdjeljak 1.

Postupci i rokovi objave prospekta i njegovih dopuna

▼M2 —————

▼BOdjeljak 2.

Prethodno priopćavanje načina objave nadležnim tijelima

▼M2 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Objavljivanje i priopćavanje informacija nakon uvrštenja u kotaciju

▼M3 —————

▼BPOGLAVLJE III.

Jezici

▼M3 —————

▼M2 —————

▼BGLAVA VI.

NADLEŽNA TIJELA I SURADNJA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA

Članak 105.

1.  Države članice osiguravaju primjenu ove Direktive i imenuju jedno nadležno tijelo ili više njih za potrebe ove Direktive. One o tome obavješćuju Komisiju, uz priopćavanje svih pojedinosti o podjeli ovlasti između njih.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju ovlasti koje su im potrebne za obavljanje njihovih dužnosti.

3.  Ova Direktiva ne utječe na odgovornost nadležnih tijela koju i dalje uređuje samo nacionalno zakonodavstvo.

Članak 106.

Nadležna tijela surađuju kad god je to potrebno radi izvršavanja svojih dužnosti i razmjenjuju informacije korisne za tu svrhu.

Članak 107.

1.  Države članice propisuju da svi zaposlenici ili bivši zaposlenici nadležnih tijela podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne. To znači da se nikakve povjerljive informacije dobivene tijekom obavljanja dužnosti ne smiju otkriti nijednoj osobi ili tijelu osim u skladu s odredbama propisanim zakonodavstvom.

2.  Odredbe stavka 1. ne sprečavaju nadležna tijela raznih država članica da razmjenjuju informacije u skladu s odredbama ove Direktive. Tako razmijenjene informacije podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne kojoj podliježu zaposlenici ili bivši zaposlenici nadležnih tijela koja primaju takve informacije.

 

 ◄

▼M3 —————

▼BGLAVA VII.

ODBOR ZA KONTAKTEPOGLAVLJE I.

Sastav, rad i zadaci Odbora

▼M4 —————

▼BPOGLAVLJE II.

Prilagodba iznosa tržišne kapitalizacije dionica

▼M4

Članak 109.

1.  Za potrebe prilagodbe, a uzimajući u obzir zahtjeve gospodarske situacije, minimalnog iznosa predvidive tržišne kapitalizacije iz članka 43. stavka 1., Komisija podnosi Europskom odboru za vrijednosne papire osnovanom Odlukom Komisije 2001/528/EZ od 6. lipnja 2001. ( 9 ) nacrt mjera koje treba poduzeti.

2.  Prilikom upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji ( 10 ), uzimajući u obzir njezin članak 8.

Razdoblje utvrđeno u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ određuje se na tri mjeseca.

3.  Odbor donosi svoj poslovnik.

▼BGLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 110.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih zakona i drugih propisa koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 111.

1.  Ovime se stavljaju izvan snage direktive 79/279/EEZ, 80/390/EEZ, 82/121/EEZ i 88/627/EEZ, kako su izmijenjene aktima iz Priloga II. dijela A, ne dovodeći u pitanje obveze država članica u pogledu rokova za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo u skladu s odredbama Priloga II. dijela B.

2.  Upućivanja na Direktive stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 112.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 113.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

▼M2 —————

▼B
PRILOG II.DIO A

Direktive stavljene izvan snage i njihove uzastopne izmjene (iz članka 111.)

Direktiva Vijeća 79/279/EEZ

(SL L 66, 16.3.1979., str. 21.)

Direktiva Vijeća 82/148/EEZ

(SL L 62, 5.3.1982., str. 22.)

Direktiva Vijeća 88/627/EEZ

(SL L 348, 17.12.1988., str. 62.)

Direktiva Vijeća 80/390/EEZ

(SL L 100, 17.4.1980., str. 1.)

Direktiva Vijeća 82/148/EEZ

(SL L 62, 5.3.1982., str. 22.)

Direktiva Vijeća 87/345/EEZ

(SL L 185, 4.7.1987., str. 81.)

Direktiva Vijeća 90/211/EEZ

(SL L 112, 3.5.1990., str. 24.)

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća 94/18/EZ

(SL L 135, 31.5.1994., str. 1.)

Direktiva Vijeća 82/121/EEZ

(SL L 48, 20.2.1982., str. 26.)

Direktiva Vijeća 88/627/EEZ

(SL L 348, 17.12.1988., str. 62.)
PRILOG II.DIO B

Rokovi za prenošenje u nacionalno zakonodavstvo (iz članka 111.)

Direktiva

Rok za prenošenje

79/279/EEZ

8. ožujka 1981. (1) (2)

80/390/EEZ

19. rujna 1982. (2)

82/121/EEZ

30. lipnja 1983. (3)

82/148/EEZ

87/345/EEZ

1. siječnja 1990.

1. siječnja 1991. za Španjolsku

1. siječnja1992. za Portugal

88/627/EEZ

1. siječnja 1991.

90/211/EEZ

17. travnja 1991.

94/18/EZ

 

(1)   8.3.1982. za države članice koje usporedno uvode direktive 79/279/EEZ i 80/390/EEZ.

(2)   30.6.1983. za države članice koje usporedno uvode direktive 79/279/EEZ, 80/390/EEZ i 82/121/EEZ.

(3)   Rok za primjenu: 30.6.1986.
PRILOG III.KORELACIJSKA TABLICA

Ova Direktiva

Dir. 79/279/EEZ

Dir. 80/390/EEZ

Dir. 82/121/EEZ

Dir. 88/627/EEZ

Članak 1. točka (a)

 

Članak 2. točka (c)

 
 

Članak 1. točka (b) uvodna rečenica

Članak 2. točka (a) uvodna rečenica

Članak 2. točka (a) uvodna rečenica

 
 

Članak 1. točka (b) podtočke i. i ii.

Članak 2. točka (a) prva i druga alineja

Članak 2. točka (a) prva i druga alineja

 
 

Članak 1. točka (c), uvodna rečenica

 
 

Članak 1. stavak 2. drugi podstavak uvodna rečenica

 

Članak 1. točka (c) podtočke i. i ii.

 
 

Članak 1. stavak 2. drugi podstavak prva i druga alineja

 

Članak 1. točka (d)

 

Članak 2. točka (e)

 
 

Članak 1. točka (e)

Članak 2. točka (b)

Članak 2. točka (b)

 
 

Članak 1. točka (f)

 

Članak 2. točka (f)

 
 

Članak 1. točka (g)

 

Članak 2. točka (d)

 
 

Članak 1. točka (h)

 

Članak 2. točka (g)

 
 

Članak 2. stavak 1.

Članak 1. stavak 1.

 
 
 

Članak 2. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 1. stavak 2. uvodna rečenica

 
 
 

Članak 2. stavak 2. točke (a) i (b)

Članak 1. stavak 2. prva i druga alineja

 
 
 

Članak 3. stavak 1.

 

Članak 1. stavak 1.

 
 

Članak 3. stavak 2., uvodna rečenica

 

Članak 1. stavak 2., uvodna rečenica

 
 

Članak 3. stavak 2. točke (a) i (b)

 

Članak 1. stavak 2., prva i druga alineja

 
 

Članak 4. stavak 1.

 
 

Članak 1. stavak 1.

 

Članak 4. stavak 2.

 
 

Članak 1. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 4. stavak 3.

 
 

Članak 1. stavak 3.

 

Članak 5. točke (a) i (b)

Članak 3. prva i druga alineja

 
 
 

Članak 6.

Članak 4.

 
 
 

Članak 7.

Članak 6.

 
 
 

Članak 8.

Članak 5.

 
 
 

Članak 9.

Članak 7.

 
 
 

Članak 10.

Članak 8.

 
 
 

Članak 11. stavak 1.

Članak 9. stavak 1.

 
 
 

Članak 11. stavak 2.

Članak 9. stavak 3.

 
 
 

Članak 12.

Članak 10.

 
 
 

Članak 13. stavak 1.

Članak 18. stavak 2.

 
 
 

Članak 13. stavak 2.

Članak 18. stavak 3.

 
 
 

Članak 14.

Članak 11.

 
 
 

Članak 15.

Članak 16.

 
 
 

Članak 16.

Članak 13.

 
 
 

Članak 17.

Članak 12.

 
 
 

Članak 18.

Članak 14.

 
 
 

Članak 19.

Članak 15.

 
 
 

Članak 20.

 

Članak 3.

 
 

Članak 21.

 

Članak 4.

 
 

Članak 22.

 

Članak 5.

 
 

Članak 23. uvodna rečenica

 

Članak 6. uvodna rečenica

 
 

Članak 23. stavci 1. i 2.

 

Članak 6. stavci 1. i 2.

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (a)

 

Članak 6. stavak 3. točka (a)

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (b) uvodna rečenica

 

Članak 6. stavak 3. točka (b) uvodna rečenica

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (b) podtočka i.

 

Članak 6. stavak 3. točka (b) prva alineja

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (b) podtočka ii.

 

Članak 6. stavak 3. točka (b) druga alineja

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) uvodna rečenica

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) uvodna rečenica

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) podtočka i.

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) prva alineja

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) podtočka ii.

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) druga alineja

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) podtočka ii. prva alineja

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) druga alineja pod i.

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) podtočka ii. druga alineja

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) druga alineja pod ii.

 
 

Članak 23. stavak 3. točka (c) podtočka iii.

 

Članak 6. stavak 3. točka (c) treća alineja

 
 

Članak 23. stavak 3. točke od (d) do (g)

 

Članak 6. stavak 3. točke od (d) do (g)

 
 

Članak 23. stavci 4. i 5.

 

Članak 6. stavci 4. i 5.

 
 

Članak 24.

 

Članak 7.

 
 

Članak 25. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

 

Članak 8. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

 
 

Članak 25. stavak 1. prvi podstavak točke od (a) do (g)

 

Članak 8. stavak 1. prvi podstavak od prve do sedme alineje

 
 

Članak 25. stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

 

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak uvodna rečenica

 
 

Članak 25. stavak 1. drugi podstavak točke (a) i (b)

 

Članak 8. stavak 1. drugi podstavak prva i druga alineja

 
 

Članak 25. stavak 2. uvodna rečenica

 

Članak 8. stavak 2. uvodna rečenica

 
 

Članak 25. stavak 2. točke od (a) do (d)

 

Članak 8. stavak 2. od prve do četvrte alineje

 
 

Članak 25. stavci 3. i 4.

 

Članak 8. stavci 3. i 4.

 
 

Članak 26. stavak 1. uvodna rečenica

 

Članak 9. stavak 1. uvodna rečenica

 
 

Članak 26. stavak 1. točke od (a) do (g)

 

Članak 9. stavak 1. od prve do sedme alineje

 
 

Članak 26. stavci 2. i 3.

 

Članak 9. stavci 2. i 3.

 
 

Članak 27.

 

Članak 10.

 
 

Članak 28. stavak 1. uvodna rečenica

 

Članak 11. stavak 1. uvodna rečenica

 
 

Članak 28. stavak 1. točke (a) i (b)

 

Članak 11. stavak 1. prva i druga alineja

 
 

Članak 28. stavak 2.

 

Članak 11. stavak 2.

 
 

Članak 28. stavak 3. uvodna rečenica

 

Članak 11. stavak 3. uvodna rečenica

 
 

Članak 28. stavak 3. točke (a), (b) i (c)

 

Članak 11. stavak 3. prva, druga i treća alineja

 
 

Članak 29. uvodna rečenica

 

Članak 12. uvodna rečenica

 
 

Članak 29. točke (a) i (b)

 

Članak 12. prva i druga alineja

 
 

Članak 30. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

 

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

 
 

Članak 30. stavak 1. prvi podstavak točke (a) i (b)

 

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak prva i druga alineja

 
 

Članak 30. stavak 1. drugi podstavak

 

Članak 13. stavak 1. drugi podstavak

 
 

Članak 30. stavak 2. uvodna rečenica

 

Članak 13. stavak 2. uvodna rečenica

 
 

Članak 30. stavak 2. točke (a) i (b)

 

Članak 13. stavak 2. prva i druga alineja

 
 

Članak 30. stavci 3. i 4.

 

Članak 13. stavci 3. i 4.

 
 

Članak 31. stavak 1. uvodna rečenica

 

Članak 14. stavak 1. uvodna rečenica

 
 

Članak 31. stavak 1. točke od (a) do (d)

 

Članak 14. stavak 1. od prve do četvrte alineje

 
 

Članak 31. stavak 2. prvi podstavak točke od (a) do (d)

 

Članak 14. stavak 2. od prve do četvrte alineje

 
 

Članak 31. stavak 2. drugi podstavak

 

Članak 14. stavak 2. drugi podstavak

 
 

Članak 32.

 

Članak 15.

 
 

Članak 33. stavak 1.

 

Članak 16. stavak 1.

 
 

Članak 33. stavak 2. uvodna rečenica

 

Članak 16. stavak 2. uvodna rečenica

 
 

Članak 33. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

 

Članak 16. stavak 2. prva, druga i treća alineja

 
 

Članak 33. stavak 3.

 

Članak 16. stavak 3.

 
 

Članak 34.

 

Članak 17.

 
 

Članak 35.

 

Članak 18. stavci 2. i 3. prvi podstavak

 
 

Članak 36.

 

Članak 19.

 
 

Članak 37.

 

Članak 24.

 
 

Članak 38.

 

Članak 24.a

 
 

Članak 39.

 

Članak 24.b

 
 

Članak 40.

 

Članak 24.c stavci 2. i 3.

 
 

Članak 41.

 

Članak 25.a

 
 

Članak 42.

Prilog — popis A (I.) (1.)

 
 
 

Članak 43.

Prilog — popis A (I.) (2.)

 
 
 

Članak 44.

Prilog — popis A (I.) (3.)

 
 
 

Članak 45.

Prilog — popis A (II.) (1.)

 
 
 

Članak 46.

Prilog — popis A (II.) (2.)

 
 
 

Članak 47.

Prilog — popis A (II.) (3.)

 
 
 

Članak 48.

Prilog — popis A (II.) (4.)

 
 
 

Članak 49.

Prilog — popis A (II.) (5.)

 
 
 

Članak 50.

Prilog — popis A (II.) (6.)

 
 
 

Članak 51.

Prilog — popis A (II.) (7.)

 
 
 

Članak 52.

Prilog — popis B (A.I.)

 
 
 

Članak 53.

Prilog — popis B (A.II.) (1.)

 
 
 

Članak 54.

Prilog — popis B (A.II.) (2.)

 
 
 

Članak 55.

Prilog — popis B (A.II.) (3.)

 
 
 

Članak 56.

Prilog — popis B (A.II.) (4.)

 
 
 

Članak 57.

Prilog — popis B (A.II.) (5.)

 
 
 

Članak 58.

Prilog — popis B (A.III.) (1.)

 
 
 

Članak 59.

Prilog — popis B (A.III.) (2.)

 
 
 

Članak 60.

Prilog — popis B (B) (1.)

 
 
 

Članak 61.

Prilog — popis B (B) (2.)

 
 
 

Članak 62.

Prilog — popis B (B) (3.)

 
 
 

Članak 63.

Prilog — popis B (B) (4.)

 
 
 

Članak 64.

Prilog — popis C (1.)

 
 
 

Članak 65. stavak 1.

Prilog — popis C (2.) (a)

 
 
 

Članak 65. stavak 2. uvodna rečenica

Prilog — popis C (2.) (b) uvodna rečenica

 
 
 

Članak 65. stavak 2. točke (a), (b) i (c)

Prilog — popis C (2.) (b) prva, druga i treća alineja

 
 
 

Članak 66.

Prilog — popis C (3.)

 
 
 

Članak 67.

Prilog — popis C (4.)

 
 
 

Članak 68.

Prilog — popis C (5.) (a), (b) i (c)

 
 
 

Članak 69.

Prilog — popis C (6.)

 
 
 

Članak 70.

 
 

Članak 2.

 

Članak 71.

 
 

Članak 3.

 

Članak 72.

 
 

Članak 4.

 

Članak 73. stavak 1.

 
 

Članak 5. stavak 1.

 

Članak 73. stavak 2. prvi podstava, uvodna rečenica

 
 

Članak 5. stavak 2. prvi podstava, uvodna rečenica

 

Članak 73. stavak 2. prvi podstava, točke (a) i (b)

 
 

Članak 5. stavak 2. prvi podstavak prva i druga alineja

 

Članak 73. stavak 2. drugi podstavak

 
 

Članak 5. stavak 2. drugi podstavak

 

Članak 73. stavci od 3. do 7.

 
 

Članak 5. stavci od 3. do 7.

 

Članak 74.

 
 

Članak 6.

 

Članak 75.

 
 

Članak 8.

 

Članak 76.

 
 

Članak 9. stavci od 3. do 6.

 

Članak 77.

 
 

Članak 10. stavak 2.

 

Članak 78. stavak 1.

Prilog — popis D (A) (1.) (a)

 
 
 

Članak 78. stavak 2. uvodna rečenica

Prilog — popis D (A) (1.) (b) uvodna rečenica

 
 
 

Članak 78. stavak 2. točke (a) i (b)

Prilog — popis D (A) (1.) (b) prva i druga alineja

 
 
 

Članak 79.

Prilog — popis D (A) (2.)

 
 
 

Članak 80.

Prilog — popis D (A) (3.)

 
 
 

Članak 81.

Prilog — popis D (A) (4.)

 
 
 

Članak 82.

Prilog — popis D (A) (5.)

 
 
 

Članak 83. stavak 1.

Prilog — popis D (B) (1.) (a)

 
 
 

Članak 83. stavak 2, uvodna rečenica

Prilog — popis D (B) (1.) (b) uvodna rečenica

 
 
 

Članak 83. stavak 2. točke (a) i (b)

Prilog — popis D (B) (1.) (b) prva i druga alineja

 
 
 

Članak 84.

Prilog — popis D (B) (2.)

 
 
 

Članak 85.

 
 
 

Članak 1. stavci 1., 2. i 3.

Članak 86.

 
 
 

Članak 2.

Članak 87.

 
 
 

Članak 8.

Članak 88.

 
 
 

Članak 3.

Članak 89. stavak 1. prvi podstava, uvodna rečenica

 
 
 

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 89. stavak 1. prvi podstavak točke (a) i (b)

 
 
 

Članak 4. stavak 1. prvi podstavak prva i druga alineja

Članak 89. stavak 1. drugi i treći podstavak

 
 
 

Članak 4. stavak 1. drugi i treći podstavak

Članak 89. stavak 2.

 
 
 

Članak 4. stavak 2.

Članak 90.

 
 
 

Članak 5.

Članak 91.

 
 
 

Članak 10. stavak 1.

Članak 92. prvi podstavak uvodna rečenica

 
 
 

Članak 7. prvi podstavak uvodna rečenica

Članak 92. prvi podstavak točke (a) i (h)

 
 
 

Članak 7. prvi podstavak od prve do osme alineje

Članak 92. drugi podstavak

 
 
 

Članak 7. drugi podstavak

Članak 93.

 
 
 

Članak 6.

Članak 94.

 
 
 

Članak 9.

Članak 95.

 
 
 

Članak 11.

Članak 96.

 
 
 

Članak 13.

Članak 97.

 
 
 

Članak 15.

Članak 98. stavak 1. uvodna rečenica

 

Članak 20. stavak 1. uvodna rečenica

 
 

Članak 98. stavak 1. točke (a) i (b)

 

Članak 20. stavak 1. prva i druga alineja

 
 

Članak 98. stavak 2.

 

Članak 20. stavak 2.

 
 

Članak 99. stavak 1.

 

Članak 21. stavak 1.

 
 

Članak 99. stavak 2. uvodna rečenica

 

Članak 21. stavak 2. uvodna rečenica

 
 

Članak 99. stavak 1. točke (a) i (b)

 

Članak 21. stavak 2. prva i druga alineja

 
 

Članak 99. stavak 3.

 

Članak 21. stavak 3.

 
 

Članak 100.

 

Članak 23.

 
 

Članak 101.

 

Članak 22.

 
 

Članak 102. stavak 1. prvi podstavak

Članak 17. stavak 1. prva rečenica

 
 

Članak 10. stavak 2. prvi podstavak

Članak 102. stavak 1. drugi podstavak

Članak 17. stavak 1. druga rečenica

 
 
 

Članak 102. stavak 2.

 
 

Članak 7. stavci 1. i 3.

 

Članak 103.

Članak 17. stavak 2.

 

Članak 7. stavak 2.

Članak 10. stavak 2. drugi podstavak

Članak 104.

 

Članak 6.a

 
 

Članak 105. stavci 1. i 2.

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 18. stavci 1. i 3. drugi podstavak

Članak 9. stavci 1. i 2.

Članak 12. stavci 1. i 2.

Članak 105. stavak 3.

 

Članak 18. stavak 4.

Članak 9. stavak 7.

 

Članak 106.

Članak 18. stavak 1.

Članak 24.c stavak 1.

Članak 10. stavak 1.

Članak 12. stavak 3.

Članak 107. stavci 1. i 2.

Članak 19.

Članak 25. stavci 1. i 2.

 

Članak 14. stavci 1. i 2.

Članak 107. stavak 3. prvi podstavak

 

Članak 25. stavak 3.

 
 

Članak 107. stavak 3. drugi podstavak

 
 
 

Članak 14. stavak 3.

Članak 108. stavak 1. prvi podstavak

Članak 20. stavak 1. uvodna rečenica

 
 
 

Članak 108. stavak 1. drugi i treći podstavak

Članak 20. stavci 3. i 4.

 
 
 

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (a)

Članak 20. stavak 1. uvodna rečenica i točka (a)

Članak 26. stavak 1. točka (a)

Članak 11. stavak 1. točka (a)

 

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (b)

 
 
 

Članak 16. stavak 1. točka (a)

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (c) podtočka i.

Članak 20. stavak 1. točka (b)

 
 
 

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (c) podtočka ii.

 

Članak 26. stavak 1. točka (b)

 
 

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (c) podtočka iii.

 
 

Članak 11. stavak 1. točka (b)

Članak 16. stavak 1. točka (b)

Članak 108. stavak 2. prvi podstavak točka (d)

Članak 20. stavak 1. točka (c)

Članak 26. stavak 1. točka (c)

Članak 11. stavak 1. točka (c)

Članak 16. stavak 1. točka (c)

Članak 108. stavak 2. drugi podstavak

Članak 20. stavak 2.

Članak 26. stavak 2.

 
 

Članak 109.

Članak 21.

 
 
 

Članak 110.

Članak 22. stavak 2.

Članak 27. stavak 2.

Članak 12. stavak 3.

Članak 17. stavak 2.

Članak 111.

 
 
 
 

Članak 112.

 
 
 
 

Članak 113.

 
 
 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje I.

 

Prilog — popis A, poglavlje 1.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 2. — od 2.1 do 2.4.4.

 

Prilog — popis A, poglavlje 2. — od 2.1 do 2.4.4.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., prvi podstavak uvodna rečenica

 

Prilog — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., prvi podstavak uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., prvi podstavak točke (a) i (b)

 

Prilog — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., prvi podstavak prva i druga alineja

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., drugi podstavak

 

Prilog — popis A, poglavlje 2. — 2.4.5., drugi podstavak

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 2. — 2.5.

 

Prilog — popis A, poglavlje 2. — 2.5.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 3. — od 3.1. do 3.2.0

 

Prilog — popis A, poglavlje 3. — od 3.1. do 3.2.0.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 3. — 3.2.1., uvodna rečenica

 

Prilog — popis A, poglavlje 3. — 3.2.1., uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 3. — 3.2.1., točke (a), (b) i (c)

 

Prilog — popis A, poglavlje 3. — 3.2.1., prva, druga i treća alineja

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 3. — od 3.2.2. do 3.2.9.

 

Prilog — popis A, poglavlje 3. — od 3.2.2. do 3.2.9.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 4.

 

Prilog — popis A, poglavlje 4.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 5. — od 5.1. do 5.3.

 

Prilog — popis A, poglavlje 5. — od 5.1. do 5.3.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 5. — 5.4. točke (a) i (b)

 

Prilog — popis A, poglavlje 5. — 5.4., točke (a) i (b)

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 5. — 5.4., točka (c) podtočke i. i ii.

 

Prilog — popis A, poglavlje 5. — 5.4., točka (c) prva i druga alineja

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 5. — 5.5. i 5.6.

 

Prilog — popis A, poglavlje 5. — 5.5. i 5.6.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 6.

 

Prilog — popis A, poglavlje 6.

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 7. — 7.1., uvodna rečenica

 

Prilog — popis A, poglavlje 7. — 7.1., uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 7. —7.1., točke (a) i (b)

 

Prilog — popis A, poglavlje 7. — 7.1., prva i druga alineja

 
 

Prilog I. — popis A, poglavlje 7. — 7.2.

 

Prilog — popis A, poglavlje 7. — 7.2.

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 1. — 4.

 

Prilog — popis B, poglavlje 1. — 4.

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — od 5.1. do 5.1.3.

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — od 5.1. do 5.1.3.

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., prvi podstavak uvodna rečenica

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., prvi podstavak uvodna rečenica

 
 

Prilog I.— popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., prvi podstavak točke (a), (b) i (c)

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., prvi podstavak prva, druga i treća alineja

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., drugi, treći i četvrti podstavak

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.1.4., drugi, treći i četvrti podstavak

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — od 5.1.5. do 5.2.

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — od 5.1.5. do 5.2.

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — 5.3., uvodna rečenica

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.3., uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — 5.3., točke (a) i (b)

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.3., točke (a) i (b)

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 5. — 5.3., točka (c) podtočke i. i ii.

 

Prilog — popis B, poglavlje 5. — 5.3., točka (c) prva i druga alineja

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 6.

 

Prilog — popis B, poglavlje 6.

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 7. — 7.1., uvodna rečenica

 

Prilog — popis B, poglavlje 7. — 7.1., uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 7. — 7.1., točke (a) i (b)

 

Prilog — popis B, poglavlje 7. — 7.1., prva i druga alineja

 
 

Prilog I. — popis B, poglavlje 7. — 7.2.

 

Prilog — popis B, poglavlje 7. — 7.2.

 
 

Prilog I. — popis C, poglavlje 1.

 

Prilog — popis C, poglavlje 1.

 
 

Prilog I. — popis C, poglavlje 2. — od 2.1. do 2.1.2.

 

Prilog — popis C, poglavlje 2. — 2.1.2.

 
 

Prilog I. — popis C, poglavlje 2. — 2.2., uvodna rečenica

 

Prilog — popis C, poglavlje 2. — 2.2., uvodna rečenica

 
 

Prilog I. — popis C, poglavlje 2. — 2.2., točke od (a) do (d)

 

Prilog — popis C, poglavlje 2. — 2.2., od prve do četvrte alineje

 
 

Prilog I. — popis C, poglavlje 2. — od 2.3. do 2.6.

 

Prilog — popis C, poglavlje 2. — od 2.3. to 2.6.

 
 

Prilog II.

 
 
 
 

Prilog III.

 
 
 
 ( 1 ) SL C 116, 20.4.2001., str. 69.

( 2 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 14. ožujka 2001. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 7. svibnja 2001.

( 3 ) SL L 66, 16.3.1979., str. 21. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 88/627/EEZ (SL L 348, 17.12.1988., str. 62.).

( 4 ) SL L 100, 17.4.1980., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/18/EZ (SL L 135, 31.5.1994., str. 1.).

( 5 ) SL L 48, 20.2.1982., str. 26.

( 6 ) SL L 348, 17.12.1988., str. 62.

( 7 ) SL L 124, 5.5.1989., str. 8.

( 8 ) SL L 222, 14.8.1978., str. 11. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 1999/60/EZ (SL L 162, 26.6.1999., str. 65.).

( 9 ) SL L 191, 13.7.2001., str. 45. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2004/8/EZ (SL L 3, 7.1.2004., str. 33).

( 10 ) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

Top