EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02000R1760-20210421

Consolidated text: Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1760/2021-04-21

02000R1760 — HR — 21.04.2021 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EZ) br. 1760/2000 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. srpnja 2000.

o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97

( L 204 11.8.2000, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1791/2006 od 20. studenoga 2006.

  L 363

1

20.12.2006

 M2

UREDBA VIJEĆA (EU) br. 517/2013 od 13. svibnja 2013.

  L 158

1

10.6.2013

►M3

UREDBA (EU) br. 653/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 15. svibnja 2014.

  L 189

33

27.6.2014

►M4

UREDBA (EU) 2016/429 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2016.

  L 84

1

31.3.2016


Koju je izmijenila:

 A1

ACT concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded

  L 236

33

23.9.2003
▼B

UREDBA (EZ) br. 1760/2000 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. srpnja 2000.

o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97GLAVA I.

Označivanje i registracija goveda

▼M4 —————

▼BGLAVA II.

Označivanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa

Članak 11.

Subjekt ili organizacija, kako je određeno člankom 12., koji:

— 
moraju, na temelju odsjeka 1. ove glave, označiti goveđe meso u svim fazama stavljanja na tržište,
— 
žele na temelju Odsjeka 2. ove Glave označiti goveđe meso na prodajnom mjestu na takav način da pruže informacije različite od onih predviđenih člankom 13., u vezi s određenim svojstvima ili proizvodnim uvjetima označenog mesa ili životinje od koje meso potječe,

dužni su ravnati se u skladu s ovom glavom.

Ova se glava primjenjuje ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo Zajednice u pogledu goveđeg mesa.

▼M3

Članak 12.

Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:

(1) 

„goveđe meso” znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 0201 , 0202 , 0206 10 95 i 0206 29 91 ;

(2) 

„označivanje” znači stavljanje naljepnice na pojedinačan komad ili komade mesa ili na njihovu ambalažu ili, u slučaju proizvoda koji nisu prethodno zapakirani, navođenje odgovarajućih informacija u pisanom i vidljivom obliku za potrošače na prodajnom mjestu;

(3) 

„organizacija” znači skupina subjekata iz istog ili različitog segmenta trgovine goveđim mesom;

(4) 

„mljeveno goveđe meso” znači svako meso bez kosti samljeveno u komadiće koje sadrži manje od 1 % soli i obuhvaćeno je oznakama KN 0201 , 0202 , 0206 10 95 i 0206 29 91 ;

(5) 

„dresci” znači mali komadi mesa koji se smatraju prikladnima za ljudsku upotrebu i koji nastaju isključivo obrezivanjem tijekom odstranjivanja kostiju trupa i/ili rezanja mesa;

(6) 

„izrezano meso” znači meso izrezano na male komade, šnite ili druge pojedinačne dijelove koje subjekt više ne mora rezati prije nego što ih kupi krajnji potrošač i koje taj potrošač može izravno koristiti. Ta definicija ne obuhvaća mljeveno meso i odreske.

▼BODJELJAK I.

Obvezni sustav označivanja goveđeg mesa Zajednice

Članak 13.

Opća pravila

1.  
Subjekti i organizacije koje stavljaju goveđe meso na tržište Zajednice dužne su označiti ga u skladu s ovim člankom.

Obvezni sustav označivanja mora osigurati vezu između s jedne strane identifikacije trupa, četvrtine ili komada mesa i s druge strane pojedinačne životinje ili grupe životinja o kojima se radi, ili kad je to dovoljno omogućiti provjeru točnosti podataka na naljepnici.

2.  

Naljepnica treba sadržavati sljedeće navode:

(a) 

referentni broj ili referentnu šifru koja osigurava vezu između mesa i životinje ili životinja. Ovaj broj može biti identifikacijski broj pojedinačne životinje od koje goveđe meso potječe ili identifikacijski broj koji se odnosi na grupu životinja;

(b) 

broj odobrenja klaonice u kojoj je životinja ili grupa životinja bila zaklana i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se klaonica nalazi. Navod treba sadržavati: „ Zaklano u (ime države članice ili treće zemlje) (broj odobrenja)”;

(c) 

broj odobrenja objekta za rasijecanje koji je izvršio radnje rasijecanja na trupu ili grupi trupova i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se objekt za rasijecanje nalazi. Navod treba sadržavati: „Rasječeno u: (ime države članice ili treće zemlje) (broj odobrenja).”

▼M3 —————

▼B

5.  
►M3  
(a) 

Subjekti i organizacije na naljepnicama također naznačuju:

 ◄
i. 

državu članicu ili treću zemlju rođenja životinje;

ii. 

sve države članice ili treće zemlje u kojima je životinja tovljena;

iii. 

državu članicu ili treću zemlju gdje je obavljeno klanje;

(b) 

Međutim, kad goveđe meso potječe od životinja rođenih, uzgojenih ili zaklanih:

i. 

u istoj državi članici, navod može glasiti kao „Podrijetlo: (ime države članice)”;

ii. 

u istoj trećoj zemlji, navod može glasiti kao „Podrijetlo: (ime treće zemlje)”.

▼M3

6.  
Kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje oznaka na naljepnici na goveđem mesu u državama članicama ili trećim zemljama u kojima se odvijao uzgoj, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.b o pojednostavljenom prikazu za slučajeve vrlo kratkog boravka životinje u državi članici ili trećoj zemlji rođenja ili klanja.

Komisija provedbenim aktima donosi pravila o najvećoj dopuštenoj veličini i sastavu skupine životinja iz stavka 1. i stavka 2. točke (a), uzimajući u obzir ograničenja u pogledu homogenosti skupine životinja od kojih dolaze to rasječeno meso i odresci mesa. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 23. stavka 2.

▼B

Članak 14.

Odstupanja od obveznog sustava označavanja

Odstupajući od odredbi članka 13. stavka 2. točaka (b) i (c) i od članka 13. stavka 5. točke (a) podtočaka i. i ii., subjekt ili organizacija koja priprema mljeveno goveđe meso treba navesti na naljepnici riječi „pripremljeno (ime države članice ili treće zemlje)”, ovisno o tome gdje je meso pripremljeno, i „podrijetlo” kad država ili države koje su uključene nisu države koje su meso pripremile.

Obveza predviđena člankom 13. stavkom 5. točkom (a) podtočkom iii. primjenjivat će se na takvo meso od datuma početka primjene ove Uredbe.

Međutim, takav subjekt ili organizacija mogu dodati na naljepnicu mljevenog goveđeg mesa:

— 
jedan ili više navoda predviđenih člankom 13., i/ili
— 
datum kad je meso pripremljeno.

▼M3

Kako bi se osigurala usklađenost s horizontalnim pravilima o označivanju u ovom odjeljku, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.b kako bi, na temelju iskustva u vezi s mljevenim mesom, utvrdila pravila jednakovrijedna onima iz prva tri stavka ovog članka za odreske goveđeg mesa ili rasječeno goveđe meso.

Članak 15.

Obvezno označivanje goveđeg mesa iz trećih zemalja

Odstupajući od članka 13., goveđe meso uvezeno na područje Unije za koje nisu dostupne sve informacije predviđene u članku 13. označuje se naznakom:

„Podrijetlo: nije iz EU-a” i „Zaklano u: (ime treće zemlje)”.

▼BODJELJAK II.

▼M3

Dobrovoljno označivanje

▼M3

Članak 15.a

Opća pravila

Informacije o hrani koje ne obuhvaćaju informacije utvrđene u člancima 13., 14. i 15. i koje subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište dobrovoljno dodaju na naljepnice objektivne su, nadležna ih tijela mogu provjeriti i razumljive su za potrošače.

Te su informacije u skladu s horizontalnim zakonodavstvom o označivanju, a posebno s Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ).

Kada subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište ne poštuju obveze iz prvog i drugog stavka, nadležno tijelo primjenjuje odgovarajuće sankcije kako je utvrđeno u članku 22.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 22.b o definicijama i zahtjevima koji se primjenjuju na pojmove ili kategorije pojmova koji se mogu staviti na oznake zapakiranog svježeg i zamrznutog goveđeg i telećeg mesa.

▼M3 —————

▼BODJELJAK III.

Opće odredbe

▼M3 —————

▼BGLAVA III.

Opće odredbe

▼M4

Članak 22.

1.  
Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale usklađenost s odredbama ove Uredbe.

Predviđenim kontrolama ne dovode se u pitanje kontrole koje Komisija može provoditi u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95.

Sve sankcije koje država članica nametne subjektu ili organizaciji koja stavlja goveđe meso na tržište učinkovite su, odvraćajuće i proporcionalne.

2.  

Neovisno o stavku 1., kada subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište označe goveđe meso bez ispunjavanja svojih obveza utvrđenih u glavi II. države članice prema potrebi i u skladu s načelom proporcionalnosti zahtijevaju uklanjanje navedene govedine s tržišta. Uz sankcije iz stavka 1., države članice mogu:

(a) 

ako dotično meso ispunjava odgovarajuća veterinarska i higijenska pravila, odobriti da takvo goveđe meso:

i. 

bude stavljeno na tržište nakon propisnog označavanja u skladu sa zahtjevima Unije; ili

ii. 

bude izravno poslano na preradu u proizvode koji nisu proizvodi navedeni u članku 12. točki 1.;

(b) 

narediti suspenziju ili povlačenje odobrenja dotičnih subjekata i organizacija.

3.  

Stručnjaci iz Komisije zajedno s nadležnim tijelima:

(a) 

provjeravaju ispunjavaju li države članice zahtjeve iz ove Uredbe;

(b) 

provode provjere na terenu kako bi osigurali da se provjere obavljaju u skladu s ovom Uredbom.

4.  
Država članica na čijem se državnom području provodi provjera na terenu stručnjacima iz Komisije pruža svu pomoć koja im može biti potrebna prilikom izvođenja njihovih zadaća. O ishodu pregleda raspravlja se s nadležnim tijelom dotične države članice prije sastavljanja i objave konačnog izvješća. To izvješće prema potrebi sadrži preporuke za sve države članice o poboljšanju usklađenosti s ovom Uredbom.

▼M3

Članak 22.a

Nadležna tijela

Države članice određuju nadležno tijelo ili tijela odgovorna za osiguravanje usklađenosti s ovom Uredbom i svim aktima koje Komisija na temelju nje donese.

One obavješćuju Komisiju i druge države članice o tome koja su to tijela.

▼M4

Članak 22.b

Izvršavanje ovlasti delegiranja

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima iz ovog članka.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4. i članka 15.a dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od 20. travnja 2016. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće takvom produljenju usprotivi najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4. i članka 15.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona proizvodi učinke dan nakon objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na neki kasniji datum naveden u spomenutoj odluci. Ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
5.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 13. stavka 6., članka 14. stavka 4. i članka 15.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 23.

Postupak odbora

1.  
Komisiji za provedbene akte donesene na temelju članka 13. stavka 6. ove Uredbe pomaže Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje osnovan člankom 58. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ).

Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ).

2.  
Prilikom upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Ako se mišljenje Odbora treba dobiti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez rezultata ako u roku za dostavu mišljenja tako odluči predsjednik Odbora ili ako to zahtijeva obična većina članova Odbora.

▼M3

Članak 23.a

Izvješće i razvoj zakonodavstva

Komisija najkasnije:

— 
18. srpnja 2019. za odredbe o dobrovoljnom označivanju, i
— 
18. srpnja 2023. za odredbe o elektroničkom označivanju,

Europskom parlamentu i Vijeću podnosi odgovarajuća izvješća o provedbi i utjecaju ove Uredbe koja obuhvaćaju, u prvom slučaju, mogućnost preispitivanja odredbi o dobrovoljnom označivanju, a u drugom slučaju tehničku i ekonomsku izvedivost uvođenja obveznog elektroničkog označivanja u cijeloj Uniji.

Tim se izvješćima prema potrebi prilažu odgovarajući zakonodavni prijedlozi.

▼B

Članak 24.

1.  
Uredba (EZ) br. 820/97 se stavlja izvan snage.
2.  
Pozivanja na Uredbu (EZ) br. 820/97 smatrat će se pozivanjem na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga.

Članak 25.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana o dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se na goveđe meso dobiveno od životinja koje su zaklane od 1. rujna 2000. nadalje.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOGKorelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 820/97

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 8.

Članak 9.

Članak 9.

Članak 10.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 11.

Članak 13.

Članak 12.

Članak 14. stavak 1.

Članak 16. stavak 1.

Članak 14. stavak 2.

Članak 16. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

Članak 16. stavak 5.

Članak 14. stavak 4.

Članak 16. stavak 4.

Članak 15.

Članak 17.

Članak 16. stavak 1.

Članak 16. stavak 3.

Članak 16. stavak 2.

Članak 16. stavak 3.

Članak 16. stavak 3.

Članak 13. stavak 2. točka (a)

Članak 17.

Članak 18.

Članak 18.

Članak 19.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 22.

Članak 25.

▼M3
PRILOG I.

SREDSTVA OZNAČIVANJA

A) 

KONVENCIONALNA UŠNA MARKICA

S UČINKOM OD 18. SRPNJA 2019.:

B) 

ELEKTRONIČKA OZNAKA U OBLIKU ELEKTRONIČKE UŠNE MARKICE

C) 

ELEKTRONIČKA OZNAKA U OBLIKU BOLUSNOG TRANSPONDERA

D) 

ELEKTRONIČKA OZNAKA U OBLIKU INJEKTORSKOG TRANSPONDERA( 1 ) Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).

( 2 ) Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

( 3 ) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Top