EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999L0094-20081211

Consolidated text: Direktiva 1999/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO 2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/94/2008-12-11

1999L0094 — HR — 11.12.2008 — 003.003


►B

DIREKTIVA 1999/94/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. prosinca 1999.

o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobila

( L 012, 18.1.2000, p.16)

 

 

  No

page

date

►M1

DIREKTIVA KOMISIJE 2003/73/EZ Tekst značajan za EGP od 24. srpnja 2003.

  L 186

34

25.7.2003

►M2

UREDBA (EZ) br. 1882/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. rujna 2003.

  L 284

1

31.10.2003

►M3

UREDBA (EZ) br. 1137/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 22. listopada 2008.

  L 311

1

21.11.2008
▼B

DIREKTIVA 1999/94/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. prosinca 1999.

o dostupnosti podataka za potrošače o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 u vezi s prodajom novih osobnih automobilaEUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 2 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora ( 3 ),

(1)

budući da se prema članku 174. Ugovora zahtijeva pažljivo i razumno iskorištavanje prirodnih resursa; budući da je razumno korištenje energije jedan od glavnih načina za postizanje ovog cilja i smanjenje onečišćenja okoliša;

(2)

budući da je krajnji cilj Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime postići stabiliziranje koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi na razini koja sprječava opasan utjecaj ljudskih djelatnosti na klimatski sustav;

(3)

budući da je Zajednica, prema Kyotskom protokolu uz Okvirnu Konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime, usvojenom u prosincu 1997. na Konferenciji u Kyotou, prihvatila za cilj smanjenje emisija skupine stakleničkih plinova, u razdoblju od 2008. do 2012. za 8 % u odnosu na razine iz 1990.;

(4)

budući da je, prepoznajući značaj osobnih automobila kao izvora emisija CO2, Komisija predložila strategiju Zajednice za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila i za poboljšanje ekonomičnosti potrošnje goriva; budući da je u svojim zaključcima od 25. lipnja 1996. Vijeće pozdravilo pristup Komisije;

(5)

budući da informiranje igra ključnu ulogu u djelovanju snaga na tržištu; budući da pružanje točnih, relevantnih i usporedivih podataka o specifičnoj potrošnji goriva i emisijama CO2 osobnih automobila može utjecati na izbor potrošača u korist automobila koji troše manje goriva i time emitiraju manje količine CO2, čime se proizvođači ohrabruju na poduzimanje koraka za smanjenje potrošnje goriva automobila koje proizvode;

(6)

budući da bi postojanje oznaka na rabljenim automobilima na prodajnim mjestima moglo utjecati na kupce novih osobnih automobila tako da ih usmjeri prema automobilima niske potrošnje, obzirom da će se ta značajka uzimati u obzir kod ponovne prodaje automobila; budući da je stoga prikladno, prilikom prvog preispitivanja ove Direktive, razmotriti proširenje područja primjene na rabljene automobile a obuhvaćene Direktivom Komisije 93/116/EZ od 17. prosinca 1993. o prilagođavanju tehničkom napretku Direktive Vijeća 80/1268/EEZ u odnosu na potrošnju goriva motornih vozila ( 4 );

(7)

budući da je stoga, za sve nove osobne automobile, nužno osmisliti oznaku ekonomičnosti potrošnje goriva koja će biti izložena na prodajnom mjestu;

(8)

budući da oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva mora sadržavati podatke o potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2, koji se utvrđuju prema usklađenim normama i metodama određenim Direktivom Vijeća 80/1268/EEZ od 16. prosinca 1980. u odnosu na emisije ugljičnog dioksida i potrošnju goriva motornih vozila ( 5 );

(9)

budući da dopunski standardizirani podaci o potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za sve izvedbe novih automobila na tržištu moraju, u prikladnom obliku, biti dostupni na prodajnom mjestu kao i kod za to nadležnog tijela u svakoj državi članici; budući da takvi podaci mogu biti korisni potrošačima koji odluku o kupnji donose prije odlaska u izložbene salone ili koji pri kupnji osobnog automobila ne žele koristiti usluge prodavača ili posjetiti izložbeni salon;

(10)

budući da je na prodajnom mjestu važno potencijalne kupce upoznati s modelima osobnih automobila koji imaju najekonomičniju potrošnju goriva, a raspoloživi su na tom prodajnom mjestu;

(11)

budući da sva promotivna literatura i, prema potrebi, sav ostali promotivni materijal koji se koristi u prodaji novih osobnih automobila, mora sadržavati podatke o odgovarajućoj potrošnji goriva i emisijama CO2 za modele osobnih automobila na koje se odnosi,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Svrha je ove Direktive osigurati potrošačima dostupnost podataka u vezi ekonomičnosti potrošnje goriva i emisija CO2 novih osobnih automobila koji se u Zajednici nude na prodaju ili leasing, kako bi im se omogućio izbor na temelju informiranosti.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

1. „osobni automobil” znači svako motorno vozilo kategorije M1, kako je definirano u Prilogu II. Direktivi 70/156/EEZ ( 6 ) i koje spada u područje primjene Direktive 80/1268/EEZ. Nisu uključena vozila koja spadaju u područje primjene Direktive 92/61/EEZ ( 7 ) te vozila posebne namjene u smislu članka 4. stavka 1. točke (a) druge alineje Direktive 70/156/EEZ;

2. „novi osobni automobil” znači svaki osobni automobil koji prethodno nije bio prodavan osobi koja ga kupuje u svrhu drugačiju od daljnje prodaje ili dostavljanja;

3. „certifikat o sukladnosti” znači certifikat na koju upućuje članak 6. Direktive 70/156/EEZ;

4. „prodajno mjesto” znači mjesto kao što je izložbeni salon automobila ili otvoreni prostor, gdje se novi osobni automobili izlažu ili nude na prodaju ili leasing potencijalnim kupcima. U ovu definiciju uključeni su trgovački sajmovi na kojima se novi osobni automobili predstavljaju javnosti;

5. „službena potrošnja goriva” znači potrošnja goriva prema homologaciji tipa koje izdaje tijelo za homologaciju, u skladu s odredbama Direktive 80/1268/EEZ i navedena je u Prilogu VIII. Direktivi 70/156/EEZ te pridodana EZ certifikatu o homologaciji tipa vozila ili certifikatu o sukladnosti. Kada se nekoliko varijanti i/ili izvedbi navodi pod istim modelom, vrijednost potrošnje goriva koja se za taj model navodi zasniva se na varijanti i/ili izvedbi modela s najvišom službenom potrošnjom goriva unutar te skupine;

6. „službene specifične emisije CO2” znači, za dani osobni automobil emisije izmjerene u skladu s odredbama Direktive 80/1268/EEZ i navedene u Prilogu VIII. Direktivi 70/156/EEZ te pridodane EZ certifikatu o homologaciji tipa vozila ili certifikatu o sukladnosti. Kada se nekoliko varijanti i/ili izvedbi navodi pod istim modelom, vrijednosti CO2 koje se za taj model navode zasnivaju se na varijanti i/ili izvedbi modela s najvišom službenom emisijom CO2 unutar te skupine;

7. „oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva” znači oznaka koja sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj emisiji CO2 automobila na koja se oznaka postavlja;

8. „vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva” znači skup podataka o službenoj potrošnji goriva i službenoj emisiji CO2 za svaki model raspoloživ na tržištu novih automobila;

9. „promotivna literatura” znači sav tiskani materijal koji se koristi pri prodaji, oglašavanju i promoviranju vozila u javnosti. U to su, kao minimum, uključeni tehnički priručnici, brošure, oglasi u novinama, časopisima i specijaliziranom tisku te plakati;

10. „marka” znači trgovačko ime proizvođača koje se pojavljuje na certifikatu o sukladnosti i dokumentaciji o EZ certifikatu o homologaciji tipa vozila;

11. „model” znači komercijalni opis marke, tipa i, ako je na raspolaganju i prikladno, varijante i izvedbe osobnog automobila;

12. „tip”, „varijanta” i „izvedba” znači različita vozila određene marke koja deklarira proizvođač, kako se opisuje u Prilogu II.B. Direktivi 70/156/EEZ, i koja se na jedinstveni način prepoznaju prema alfanumeričkim znakovima za tip, varijantu i izvedbu.

Članak 3.

Države članice osiguravaju da se, na svaki model novog osobnog automobila na prodajnom mjestu, na jasno vidljiv način postavi ili u njegovoj blizini izloži oznaka ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2, koja je u skladu sa zahtjevima opisanim u Prilogu I.

Članak 4.

Ne dovodeći u pitanje internetski vodič koji na razini Zajednice uspostavlja Komisija, države članice, u dogovoru s proizvođačima, najmanje jednom godišnje osiguravaju izradu vodiča o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2, u skladu sa zahtjevima Priloga II. Vodič mora biti prenosiv, kompaktne izvedbe i besplatan za potrošače koji ga zatraže na prodajnim mjestima kao i od za to nadležnog tijela unutar svake države članice.

Tijelo ili tijela na koja upućuje članak 8. mogu sudjelovati u pripremi vodiča.

Članak 5.

Države članice osiguravaju da se za svaku marku automobila izloži plakat (ili, u zamjenu, prikaz) s popisom podataka o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 svih modela novih osobnih automobila izloženih ili ponuđenih na prodaju ili leasing, na tom ili preko tog prodajnog mjesta. Ti se podaci izlažu na uočljivom mjestu i u obliku koji je dan Prilogu III.

Članak 6.

Države članice osiguravaju da sva promotivna literatura sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenoj specifičnoj emisiji CO2 modela osobnih automobila na koje se odnosi, u skladu sa zahtjevima Priloga IV.

Države članice, prema potrebi, pružaju druge vrste promotivnog materijala, pored gore spomenute literature, kako bi se iskazali podaci o službenoj emisiji CO2 i službenoj potrošnji goriva pojedinog modela automobila na koji se taj materijal odnosi.

Članak 7.

Države članice osiguravaju da se na oznakama, u vodičima, na plakatima ili promotivnoj literaturi i materijalu spomenutom u člancima 3., 4., 5. i 6. zabrani prisustvo drugih vrsta oznaka, simbola ili natpisa koji se odnose na potrošnju goriva ili emisiju CO2, a ne udovoljavaju zahtjevima ove Direktive, ako bi njihovo izlaganje moglo dovesti u zabunu potencijalne kupce novih osobnih automobila.

Članak 8.

Države članice obavješćuju Komisiju o nadležnom tijelu ili tijelima odgovornim za provedbu i funkcioniranje programa informiranja potrošača opisanog u ovoj Direktivi.

▼M3

Članak 9.

1.  Nakon konzultacija s organizacijama potrošača i drugim zainteresiranim strankama, Komisija donosi mjere potrebne za prilagodbu priloga ovoj Direktivi te namijenjene izmjenama njezinih elemenata koji nisu ključni u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 3.

Kako bi potpomogla navedeni postupak, svaka država članica do 31. prosinca 2003. Komisiji šalje izvješće o učinkovitosti odredaba ove Direktive, kojim je obuhvaćeno razdoblje od 18. siječnja 2001. do 31. prosinca 2002. Obrazac ovog izvješća utvrđuje se najkasnije do18. siječnja 2001. u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 2.

2.  Uz mjere navedene u stavku 1., Komisija također poduzima mjere usmjerene prema:

(a) daljnjem utvrđivanju formata oznake iz članka 3. prilagodbom Priloga I.;

(b) daljnjem utvrđivanju zahtjeva u vezi s vodičem predviđenim u članku 4. radi klasificiranja novih modela automobila, čime bi se omogućila izrada popisa modela prema emisijama CO2 i potrošnji goriva u određenim klasama automobila, uključujući izradu popisa klasa modela s najučinkovitijom potrošnjom goriva;

(c) utvrđivanju preporuka kako bi se načela odredaba o promotivnoj literaturi navedenoj u prvom stavku članka 6. mogla primijeniti na ostale medije i materijale.

Mjere navedene u točki (a) prvoga podstavka, namijenjene izmjenama elemenata ove Direktive koji nisu ključni, donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 10. stavku 3.

Mjere navedene u točkama (b) i (c) prvoga podstavka potrebno donose se u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom iz članka 10. stavka 2.

▼M2

Članak 10.

1.  Komisiji pomaže odbor.

2.  Prilikom upućivanja na ovaj članak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ ( 8 ), uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rok utvrđen u članku 5. stavku 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.

▼M3

3.  Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članak 5.a stavci 1. do 4. i članak 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe članka 8. te Odluke.

▼B

Članak 11.

Države članice određuju kazne koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih u skladu s ovom Direktivom. Kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće.

Članak 12.

1.  Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 18. siječnja 2001. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.  Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 13.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih Zajednica.

Članak 14.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG I.

OPIS OZNAKE EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJA CO2

Države članice moraju, kao minimum, osigurati da sve oznake ekonomičnosti potrošnje goriva na njihovom području:

1. odgovaraju standardiziranom obliku kako bi bile što prepoznatljivije potrošačima;

2. budu veličine 297 mm × 210 mm (A4);

3. upućuju na vrstu goriva i model osobnog automobila na koji su postavljene;

4. sadrže brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2. Vrijednost službene potrošnje goriva izražava se u litrama na 100 kilometara (l/100 km), ili odgovarajućoj kombinaciji i izračunava se s točnošću od jednog decimalnog mjesta. Službene specifične emisije CO2 izračunavaju se na najbliži cijeli broj u gramima po kilometru (g/km).

Ove se vrijednosti mogu izražavati u drugačijim jedinicama (galoni i milje) do mjere u kojoj one odgovaraju odredbama Direktive 80/181/EEZ ( 9 );

5. sadrže sljedeći tekst o raspoloživosti vodiča o potrošnji goriva i emisijama CO2:

„Vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 koji sadrži podatke za sve modele novih osobnih automobila dostupan je besplatno na svim prodajnim mjestima.”;

6. sadrže sljedeći tekst:

„Za određivanje potrošnje goriva i emisija CO2 automobila je pored učinkovitosti korištenja goriva automobila važan i način vožnje kao i drugi netehnički faktori. CO2 je glavni staklenički plin odgovoran za globalno zatopljivanje.”
PRILOG II.

OPIS VODIČA O EKONOMIČNOSTI POTROŠNJE GORIVA I EMISIJAMA CO2

Države članice moraju osigurati da vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 kao minimum sadrži sljedeće podatke:

1. godišnji popis svih modela novih osobnih automobila koji su raspoloživi za kupnju u državama članicama, sastavljen prema abecednom redu marki automobila. Ako se u državi članici vodič ažurira češće od jednom godišnje, on treba sadržavati popis svih modela novih osobnih automobila raspoloživih na dan objave;

2. vrstu goriva i brojčane vrijednosti službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2, za svaki model koji se u vodiču pojavljuje. Vrijednost službene potrošnje goriva izražava se u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili u kilometrima po litri (km/l), ili odgovarajućoj kombinaciji navedenog i izračunava se s točnošću od jednog decimalnog mjesta. Službene specifične emisije CO2 izračunavaju se na najbliži cijeli broj u gramima po kilometru (g/km).

Ove se vrijednosti mogu izražavati u drugačijim jedinicama (galoni i milje) do mjere u kojoj su usklađene s odredbama Direktive 80/181/EEZ;

3. uočljivi popis deset modela novih osobnih automobila s najekonomičnijom potrošnjom goriva, poredanih prema rastućim vrijednostima specifičnih emisija CO2 za svaku vrstu goriva. Ovaj popis mora sadržavati model, brojčanu vrijednost službene potrošnje goriva i službenih specifičnih emisija CO2;

4. savjet vozačima da faktori kao što su: pravilno korištenje i redovito održavanje vozila te način vožnje, poput izbjegavanja agresivne vožnje, vožnje pri nižim brzinama, postepeno kočenje, ispravno napuhane gume, smanjenje vremena rada motora u praznom hodu te izbjegavanje prekomjerne težine, poboljšavaju potrošnju goriva i smanjuju emisije CO2 njihovog osobnog automobila;

5. objašnjenje utjecaja emisija stakleničkih plinova, potencijalnih klimatskih promjena i značaja motornih automobila kao i upućivanje na druge vrste goriva koje su na raspolaganju potrošaču te njihove utjecaje na okoliš koji se temelje na najnovijim znanstvenim dokazima i zakonskim zahtjevima;

6. uputu na cilj koji je Zajednica odredila u vezi prosječnih emisija CO2 novih osobnih automobila i datum do kojeg taj cilj treba postići;

7. uputu na vodič Komisije o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2, kada bude dostupan na internetu.

▼M1
PRILOG III.

OPIS PLAKATA/PRIKAZA KOJI SE POSTAVLJAJU NA PRODAJNOM MJESTU

Države članice moraju osigurati da plakati/prikazi budu postavljeni u skladu sa sljedećim minimalnim zahtjevima:

1. najmanja veličina plakata ili prikaza je 70 cm × 50 cm;

2. informacije moraju biti lako čitljive;

3. na prikazu gdje je informacija prikazana na elektroničkom zaslonu, veličina zaslona najmanje je 25 cm × 32 cm (17 inča). Pri prikazu informacije može se koristiti klizna tehnika (scrolling);

4. modeli osobnih automobila grupirani su i razvrstani odvojeno s obzirom na vrstu goriva (npr. benzin ili dizel itd.). U svakoj vrsti goriva modeli su razvrstani prema rastućim emisijama CO2, pri čemu se model s najnižom službenom potrošnjom goriva nalazi na vrhu popisa;

5. za svaki model osobnog automobila na popisu navedeni su proizvođač, brojčana vrijednost službene potrošnje goriva i vrijednost službenih specifičnih emisija CO2 Vrijednost službene potrošnje goriva izražena je u litrama na 100 kilometara (l/100 km) ili kilometrima po litri (km/l), ili u odgovarajućoj kombinaciji istih, te je zaokružena na jedno decimalno mjesto. Službena specifična vrijednost emisija CO2 navedena je u najbližem cijelom broju u gramima po kilometru (g/km).

Takve vrijednosti mogu se izraziti u različitim jedinicama (galoni i milje) ako su u skladu s odredbama Direktive 80/181/EEZ.

Preporučeni oblik prikazan je dolje:

image

6. plakat/prikaz sadrži sljedeći tekst koji se odnosi na dostupnost uputa o potrošnji goriva i emisijama CO2: „Upute o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje sadrže podatke o svim novim modelima osobnih automobila dostupne su besplatno na svim prodajnim mjestima”; u slučaju prikaza na elektroničkom zaslonu poruka mora biti trajno vidljiva;

7. plakat/prikaz sadrži sljedeći tekst: „Osim učinkovitog korištenja goriva pojedinog automobila, način vožnje i drugi netehnički čimbenici imaju ulogu pri utvrđivanju potrošnje goriva i emisija CO2. CO2 je staklenički plin koji najviše utječe na globalno zagrijavanje”; u slučaju prikaza na elektroničkom zaslonu poruka mora biti trajno vidljiva;

8. plakat/prikaz mora se ažurirati barem svakih šest mjeseci. Pri korištenju elektroničkog prikaza, informacije se moraju obnoviti barem svaka tri mjeseca;

9. plakat/prikaz je moguće u potpunosti i trajno zamijeniti elektroničkim zaslonom. U tom slučaju elektronički zaslon postavlja se na takav način da privlači pozornost potrošača barem u istoj mjeri koju bi postigli plakat/prikaz.

▼B
PRILOG IV.

PRUŽANJE PODATAKA O POTROŠNJI GORIVA I EMISIJAMA CO2 U PROMOTIVNOJ LITERATURI

Države članice moraju osigurati da sva promotivna literatura sadrži podatke o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za vozila na koja se odnosi. Ovi podaci moraju, kao minimum, zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

1. moraju biti jednostavni za čitanje i ne manje uočljivi od glavnih podataka koji se navode u promotivnoj literaturi;

2. moraju biti jednostavno razumljivi čak i pri površnom gledanju;

3. treba se navesti podatak o službenoj potrošnji goriva za sve modele automobila koje promotivni materijal obuhvaća. Ako se navodi više od jednog modela tada se ili daje podatak o službenoj potrošnji goriva za sve navedene modele, ili se daje raspon od najlošije do najpovoljnije potrošnje goriva. Potrošnja goriva izražava se u litrama na 100 kilometara (l/100 km), kilometrima po litri (km/l) ili odgovarajućoj kombinaciji navedenog. Svi se brojčani podaci izračunavaju s točnošću od jednog decimalnog mjesta.

Ove se vrijednosti mogu izražavati u drugačijim jedinicama (galoni i milje) do mjere u kojoj su usklađeni s odredbama Direktive 80/181/EEZ.

Ako promotivna literatura upućuje samo na marku, a ne i pojedini model, nije potrebno davati podatke o potrošnji goriva.( 1 ) SL C 305, 3.10.1998., str. 2. i

SL C 83, 25.3.1999., str. 1.

( 2 ) SL C 40, 15.2.1999., str. 45.

( 3 ) Mišljenje Europskog parlamenta od 17. prosinca 1998. (SL C 98, 9.4.1999., str. 252.), Zajedničko stajalište Vijeća od 23. veljače 1999. (SL C 123, 4.5.1999., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 4. studenoga 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 4 ) SL L 329, 30.12.1993., str. 39.

( 5 ) SL L 375, 31.12.1980., str. 36. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 93/116/EZ.

( 6 ) Direktiva Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (SL L 42, 23.2.1970., str. 1.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 98/91/EZ (SL L 11., 16.1.1999., str. 25.).

( 7 ) Direktiva Vijeća 92/61/EEZ od 30. lipnja 1992. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (SL L 225, 10.8.1992., str. 72.). Direktiva kako je izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

( 8 ) Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za provedbu izvršnih ovlasti dodijeljenih Komisiji (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.).

( 9 ) Direktiva Vijeća 80/181/EEZ od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (SL L 39, 15.2.1980., str. 40.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 89/617/EEZ (SL L 357, 7.12.1989., str. 28.).

Top