EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999D0352-20160101

Consolidated text: Odluka Komisije od 28. travnja 1999. o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) (priopćena pod brojem dokumenta SEC(1999) 802)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/2016-01-01

1999D0352 — HR — 01.01.2016 — 003.001


Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 28. travnja 1999.

o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

(priopćena pod brojem dokumenta SEC(1999) 802)

( L 136 31.5.1999, 20)

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

ODLUKA KOMISIJE оd 27. rujna 2013.

  L 257

19

28.9.2013

►M2

ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/512 оd 25. ožujka 2015.

  L 81

4

26.3.2015

►M3

ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/2418 оd 18. prosinca 2015.

  L 333

148

19.12.2015
▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 28. travnja 1999.

o osnivanju Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF)

(priopćena pod brojem dokumenta SEC(1999) 802)KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 162.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik, a posebno njegov članak 16.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 131.,

(1)

budući da institucije i države članice pridaju veliku važnost zaštiti financijskih interesa Zajednica i borbi protiv prijevara i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Zajednica; budući da važnost djelovanja u tu svrhu potvrđuje članak 209.a Ugovora o EZ-u, članak 78.i Ugovora o EZUČ-u, članak 183.a Ugovora o Euratomu, kao i članak 280. Ugovora o EZ-u na način kako je to utvrđeno Ugovorom iz Amsterdama;

(2)

budući da je potrebno upotrijebiti sva raspoloživa sredstva kako bi se u cijelosti postigao ovaj cilj, osobito u pogledu dužnosti provođenja istraga prenesenih na razinu Zajednice, zadržavajući trenutnu raspodjelu i ravnotežu odgovornosti između nacionalne razine i razine Zajednice;

(3)

budući da je zadaća provođenja upravnih istraga u svrhu zaštite financijskih interesa Zajednica do sad bila dodijeljena Radnoj skupini za koordinaciju sprečavanja prijevara, koja je naslijedila Jedinicu za koordinaciju sprečavanja prijevara (UCLAF);

(4)

budući da je zbog potrebe povećanja učinkovitosti borbe protiv prijevara i ostalih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima Zajednica nužno osnivanje Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), dalje u tekstu „Ured”, koji mora izvršavati svoje istražne ovlasti potpuno neovisno;

(5)

budući da neovisnost ravnatelja Ureda i uloge Nadzornog odbora, koje proizlaze iz ove Odluke i iz Uredbi EZ-a i Euroatoma o istragama koje vodi Ured treba jamčiti pravilno vođenje istraga Ureda, bez zadiranja u njegove ostale zadaće kao što su one koje se odnose na posebno pravo Komisije, osobito u pitanjima zakonodavstva;

(6)

budući da bi odgovornost Ureda pored zaštite financijskih interesa trebala uključivati sve aktivnosti povezane sa zaštitom interesa Zajednica od nepravilnosti koje mogu dovesti do upravnih ili kaznenih postupaka;

(7)

budući da bi definicija funkcija Ureda trebala uključivati zadaće koje je do sada izvršavala Radna skupina za koordinaciju sprečavanja prijevara, a posebno onih zadaća koje se odnose na pripremu zakonodavnih i regulatornih akata u području djelovanja Ureda, uključujući instrumente obuhvaćene glavom VI. Ugovora o Europskoj uniji,

ODLUČILO JE:Članak 1.

Osnivanje Ureda

1.  Osniva se Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), dalje u tekstu „Ured”. ►M1  ————— ◄

Članak 2.

Zadaće Ureda

1.  Ured izvršava ovlasti Komisije za provođenje vanjskih upravnih istraga s ciljem jačanja borbe protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ►M1  Unije ◄ , kao i protiv bilo kojih drugih djelovanja ili djelatnosti kojima subjekti krše propise ►M1  Unije ◄ .

Ured je odgovoran za provođenje unutarnjih upravnih istraga koje su namijenjene:

(a) borbi protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti koje štete financijskim interesima ►M1  Unije ◄ ,

(b) istrazi ozbiljnih činjenica povezanih s obavljanjem profesionalnih djelatnosti koje mogu predstavljati kršenje obveza od strane dužnosnika i službenika ►M1  Unije ◄ te dovesti do stegovnih i, u određenim slučajevima, kaznenih postupaka ili slično kršenje obveza od strane članova institucija i tijela, čelnika tijela ili članova osoblja institucija i tijela na koje se ne primjenjuju Pravilnik o osoblju za dužnosnike Europske ►M1  unije ◄ i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika ►M1  Unije ◄ .

Ured izvršava ovlasti Komisije kako su određene u odredbama u Ugovorima i koje podliježu Ugovorima utvrđenim ograničenjima i uvjetima.

Komisija, druge institucije ili tijela mogu Uredu povjeriti istrage i u drugim područjima.

2.  Ured je odgovoran za pružanje potpore Komisiji u suradnji s državama članicama u području borbe protiv prijevara. ►M2  ————— ◄

3.  Ured je odgovoran za razvoj koncepta borbe protiv prijevara iz stavka 1. ►M1  To može uključivati sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih tijela i udruga specijaliziranih za borbu protiv prijevara i korupcije posebice u svrhu razmjene najboljih praksi. ◄

▼M2

4.  Ured je odgovoran za pripremu zakonodavnih i regulatornih inicijativa Komisije s ciljem sprečavanja prijevara iz stavka 1.

▼B

5.  Ured je odgovoran za sve ostale operativne djelatnosti Komisije koje se odnose na borbu protiv prijevara iz stavka 1., a posebno:

(a) razvoj potrebne infrastrukture;

(b) osiguravanje prikupljanja i analize informacija;

(c) davanje tehničke potpore drugim institucijama ili tijelima, kao i nadležnim nacionalnim tijelima, posebno u području osposobljavanja.

6.  Ured je u izravnom kontaktu s policijom i pravosudnim tijelima.

7.  Ured na razini službe predstavlja Komisiju na odgovarajućim forumima u područjima koja su obuhvaćena ovim člankom.

Članak 3.

Neovisnost istražne funkcije

Ured izvršava istražne ovlasti iz članka 2. stavka 1. potpuno neovisno. U izvršavanju tih ovlasti ►M1  glavni direktor ◄ Ureda ne smije tražiti niti primati upute od Komisije, bilo koje vlade ili neke druge institucije ili tijela.

Članak 4.

▼M1

Odborom za nadzor

▼B

Osniva se ►M1  Odbor za nadzor ◄ čiji sastav i ovlasti utvrđuje zakonodavno tijelo ►M1  Unije ◄ . Odbor je odgovoran za redovno praćenje izvršavanja istražne funkcije Ureda.

▼M1

Članak 5.

Glavni direktor

1.  Uredom rukovodi glavni direktor. Glavnog direktora imenuje Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 2. Mandat glavnog direktora traje sedam godina i ne može se obnavljati.

Glavni direktor odgovoran je za provođenje istraga Ureda.

2.  Kako bi se imenovao novi glavni direktor Komisija objavljuje poziv na podnošenje prijava u Službenom listu Europske unije. Poziv se objavljuje najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata glavnog direktora na dužnosti. Nakon što Odbor za nadzor izrazi pozitivno mišljenje o postupku odabira Komisije, Komisija sastavlja popis odgovarajuće kvalificiranih kandidata. Komisija imenuje direktora nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i Vijećem.

3.  Komisija u odnosu na glavnog direktora izvršava ovlasti dodijeljene tijelu za imenovanja. Sve odluke o započinjanju disciplinskog postupka protiv glavnog direktora u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Priloga IX. Pravilnika o osoblju donose se na temelju obrazložene odluke Komisije nakon savjetovanja s Odborom za nadzor. Odluka se u svrhe informiranja priopćava Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru za nadzor.

▼B

Članak 6.

Djelovanje Ureda

▼M1

1.  U odnosu na osoblje Ureda glavni direktor Ureda izvršava ovlasti tijela za imenovanje i tijela koje je ovlašteno za sklapanje ugovora koje su mu dodijeljene. Glavni direktor te ovlasti može delegirati na drugu osobu. U skladu s Uvjetima zaposlenja ostalih službenika, glavni direktor utvrđuje uvjete i detaljan sustav zapošljavanja, osobito u pogledu trajanja ugovora i njihovog produženja.

2.  Nakon savjetovanja s Odborom za nadzor, glavni direktor šalje glavnom direktoru Opće uprave za proračun prednacrt proračuna prikazan u prilogu koji se odnosi na Ured u dijelu za Komisiju općeg proračuna Europske unije.

▼M3

3.  Osim za izvršenje proračunskih sredstava u odnosu na članove nadzornog odbora, glavni direktor djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje na temelju delegiranja, nadležan za izvršenje odobrenih sredstava prikazanih u prilogu koji se odnosi na Ured u dijelu za Komisiju općeg proračuna Europske unije i odobrenih sredstava prikazanih pod naslovom proračuna za borbu protiv prijevara za koje su mu ovlasti delegirane u okviru internih pravila o izvršenju općeg proračuna. Dopušteno mu je da svoje ovlasti dalje delegira osoblju koje podliježe Pravilniku o osoblju za dužnosnike ili Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Unije u skladu s tim internim pravilima.

▼B

4.   ►M1  Odluke Komisije o unutarnjoj organizaciji primjenjuju se na Ured u onoj mjeri u kojoj su u skladu s propisima Ureda prihvaćenim od strane zakonodavnog tijela Unije i ovom Odlukom. ◄

Članak 7.

Dan proizvodnje učinaka

Ova Odluka proizvodi učinak na dan stupanja na snagu Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara. ►M1  ————— ◄

Top