Help Print this page 

Document 01998R2533-20150308

Title and reference
Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2533/2015-03-08
Multilingual display
Text

1998R2533 — HR — 08.03.2015 — 002.001


►B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2533/98

od 23. studenoga 1998.

o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

( L 318, 27.11.1998, p.8)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 951/2009 od 9. listopada 2009.

  L 269

1

14.10.2009

►M2

UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/373 od 5. ožujka 2015.

  L 64

6

7.3.2015
▼B

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2533/98

od 23. studenoga 1998.

o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje bankeVIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Protokol (br. 3) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (u daljnjem tekstu: Statut), a posebno njegov članak 5., stavak 5.4.,

uzimajući u obzir preporuku Europske središnje banke (ESB) ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Komisije ( 3 ),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 106. stavku 6. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i članku 42. Statuta,

(1)

budući da članak 5. stavak 5.1. Statuta zahtijeva od ESB-a da, uz pomoć nacionalnih središnjih banaka prikuplja od nadležnih nacionalnih tijela ili izravno od gospodarskih subjekata, statističke podatke potrebne za obavljanje zadaća Europskog sustava središnjih banaka (u daljnjem tekstu: „ESSB”); budući da se za izvršavanje tih zadaća, određenih u članku 105. Ugovora, a posebno za provođenje monetarne politike, ovi statistički podaci koriste prvenstveno za pripremu agregiranih statističkih podataka, za koje identitet pojedinih gospodarskih subjekata nije bitan i da se također mogu koristiti na razini pojedinačnih gospodarskih subjekata; budući da članak 5. stavak 5.2. Statuta zahtijeva od nacionalnih središnjih banaka da, u mjeri u kojoj je to moguće, izvršavaju zadaće opisane u članku 5. stavku 5.1. Statuta; budući da članak 5. stavak 5.4. Statuta zahtijeva od Vijeća da utvrdi fizičke i pravne osobe koje podliježu obvezi izvješćivanja, režim tajnosti te odgovarajuće provedbene odredbe; budući da nacionalne središnje banke mogu surađivati s ostalim nadležnim tijelima, uključujući nacionalne zavode za statistiku i regulatore tržišta, u smislu članka 5. stavka 5.1. Statuta;

(2)

budući da, a kako bi statistički podaci bili učinkovito sredstvo u izvršavanju zadaća ESSB-a, definicije i postupci njihova prikupljanja moraju biti strukturirani na način koji će ESB-u dati mogućnost i prilagodljivost da pravodobno koristi visokokvalitetnu statistiku, koja odražava promjenjive gospodarske i financijske okolnosti i uzima u obzir opterećenje koje se nameće izvještajnim jedinicama; budući da je pritom potrebno obratiti pozornost ne samo na izvršavanje zadaća ESSB-a i njegovu neovisnost, već i na to da se opterećenje izvještajnih jedinica svede na minimum;

(3)

budući da je stoga poželjno odrediti referentnu izvještajnu populaciju, s obzirom na kategorije gospodarskih jedinica i uključenih statističkih primjena na koje su ograničene statističke ovlasti ESB-a te na temelju kojih ESB, kroz svoje regulatorne ovlasti, određuje stvarnu izvještajnu populaciju;

(4)

budući da je homogena izvještajna populacija potrebna za izradu konsolidirane bilance sektora monetarnih financijskih institucija država članica sudionica, čiji je osnovni cilj pružanje ESB-u sveobuhvatnog statističkog prikaza monetarnih kretanja u državama članicama sudionicama koje se promatraju kao jedinstveno ekonomsko područje; budući da je ESB uspostavio i održava popis monetarnih financijskih institucija za statističke potrebe, koji se temelji na zajedničkoj definiciji tih institucija;

(5)

budući da navedena zajednička definicija za statističke potrebe određuje da monetarne financijske institucije obuhvaćaju kreditne institucije kako su određene pravom Zajednice te sve druge rezidentne financijske institucije koje se bave primanjem depozita i/ili bliskih supstituta depozita od subjekata koji nisu monetarne financijske institucije i, za vlastiti račun (barem u gospodarskom smislu), odobravanjem kredita i/ili ulaganjem u vrijednosne papire;

(6)

budući da je poštanske žiro institucije koje ne udovoljavaju zajedničkoj definiciji monetarnih financijskih institucija za statističke potrebe možda potrebno podvrgnuti statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a u području novčane i bankovne statistike, kao i statistike platnog prometa jer te institucije mogu, u velikoj mjeri, primati depozite i/ili bliske supstitute depozita i obavljati poslove platnog prometa;

(7)

budući da u Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa iz 1995. ( 4 ) (u daljnjem tekstu: „ESA 95”), monetarne financijske institucije stoga obuhvaćaju podsektore „središnja banka” i „ostale monetarne financijske institucije” te mogu biti proširene samo uključivanjem kategorija institucija iz podsektora „ostali financijski posrednici, osim osiguravajućih društava i mirovinskih fondova”;

(8)

budući da su statistički podaci o platnoj bilanci, stanju međunarodnih ulaganja, vrijednosnim papirima, elektroničkom novcu i platnim sustavima neophodni kako bi se ESSB-u omogućila neovisnost u izvršavanju njegovih zadaća;

(9)

budući da se upotreba pojma „pravne i fizičke osobe” u članku 5.4. Statuta mora tumačiti na način koji je u skladu s praksom u državama članicama u području novčane i bankovne statistike te platnobilančne statistike, te stoga obuhvaća i subjekte koji prema nacionalnom pravu njihovih država nisu ni pravne ni fizičke osobe, ali ipak spadaju u odgovarajuće podsektore ESA-e 95; budući da se izvještajni zahtjevi stoga mogu uvesti za subjekte kao što su ortaštva, podružnice, subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i fondove koji, prema važećim zakonima pojedinih država, nemaju status pravne osobe; budući da se u takvim slučajevima obveza izvješćivanja uvodi za one osobe koje, prema mjerodavnom nacionalnom pravu, u pravnom prometu zastupaju dotične subjekte;

(10)

budući da se statističke bilance institucija navedenih u članku 19.1. Statuta mogu također koristiti za izračun iznosa minimalnih pričuva koje su te institucije dužne držati;

(11)

budući da je zadaća Upravnog vijeća ESB-a definirati podjelu zadaća između ESB-a i nacionalnih središnjih banaka s obzirom na prikupljanje i provjeru statističkih podataka i njihovo izvršavanje, uzimajući u obzir načelo utvrđeno u članku 5.2. Statuta, kao i zadaće koje će preuzeti nacionalna tijela u okvirima svojih nadležnosti, a za potrebe dobivanja visokokvalitetne statistike;

(12)

budući da, u prvim godinama postojanja područja jedinstvene valute, s ciljem troškovne učinkovitosti može biti potrebno da se, zbog postojećih ograničenja u okviru sustava prikupljanja podataka, statistički izvještajni zahtjevi ESB-a ispunjavaju s pomoću prijelaznih postupaka; budući da ovo naročito može podrazumijevati da, u slučaju financijskog računa platne bilance, podaci o prekograničnim pozicijama ili transakcijama država članica sudionica koje se promatraju kao jedinstveno ekonomsko područje u prvim godinama postojanja područja jedinstvene valute mogu biti objedinjeni korištenjem svih pozicija ili transakcija između rezidenata pojedine države članice sudionice i rezidenata drugih država;

(13)

budući da su granice u okviru kojih i uvjeti pod kojima je ESB ovlašten izricati sankcije društvima, koja ne poštuju obveze utvrđene uredbama i odlukama ESB-a određene Uredbom Vijeća (EZ) br. 2532/98 od 23. studenoga 1998. o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija ( 5 ), sukladno članku 34.3. Statuta; budući da se, u slučaju proturječnosti između odredbi navedene Uredbe i ove Uredbe, koja ESB-u omogućuje izricanje sankcija, primjenjuju odredbe ove Uredbe; budući da sankcije zbog neispunjenja obveza određenih u ovoj Uredbi ne dovode u pitanje mogućnost ESSB-a da utvrdi odgovarajuće izvršne odredbe u svojim odnosima s drugim stranama, uključujući djelomično ili potpuno isključivanje neke izvještajne jedinice iz operacija monetarne politike u slučaju teške povrede statističkih izvještajnih zahtjeva;

(14)

budući da uredbe ESB-a na temelju članka 34.1. Statuta ne daju nikakva prava, odnosno ne nameću nikakve obveze državama članicama nesudionicama;

(15)

budući da je Danska, pozivajući se na stavak 1. Protokola (br. 12) o određenim odredbama koje se odnose na Dansku, obavijestila, u smislu Odluke iz Edinburga od 12. prosinca 1992., da ona neće sudjelovati u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije; budući da se, stoga, sukladno stavku 2. navedenog Protokola, svi članci i odredbe Ugovora i Statuta koji se odnose na odstupanje primjenjuju na Dansku;

(16)

budući da se na temelju stavka 8. Protokola (br. 11) o određenim odredbama koje se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske, članak 34. Statuta ne primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu osim ako ona ne sudjeluje u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije;

(17)

budući da, iako je poznato da statistički podaci koji su potrebni kako bi se ispunili statistički izvještajni zahtjevi ESB-a nisu jednaki za države članice sudionice i države članice nesudionice, članak 5. Statuta primjenjuje se i na države članice sudionice i na države članice nesudionice; budući da ova činjenica, zajedno s člankom 5. Ugovora, podrazumijeva obvezu izrade i provedbe na nacionalnoj razini svih mjera koje države članice smatraju potrebnima da bi se prikupili statistički podaci potrebni za ispunjenje statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a i provele pravovremene pripreme u području statistike, kako bi te države postale države članice sudionice;

(18)

budući da povjerljivi statistički podaci, koje ESB i nacionalne središnje banke moraju pribaviti radi ostvarivanja zadaća ESSB-a moraju biti zaštićeni kako bi se postiglo i zadržalo povjerenje izvještajnih jedinica; budući da, po donošenju ove Uredbe, više neće postojati nikakvi razlozi za pozivanje na odredbe o povjerljivosti, koje bi onemogućavale razmjenu povjerljivih statističkih podataka, koji se odnose na zadaće ESSB-a, sukladno odredbama Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i o slobodnom kretanju tih podataka ( 6 );

(19)

budući da članak 38. stavak 38.1. Statuta propisuje da članovi upravnih tijela i osoblje ESB-a i nacionalnih središnjih banaka ne smiju, čak ni nakon prestanka njihove dužnosti, otkrivati one podatke koji su obuhvaćeni obvezom čuvanja poslovne tajne, a članak 38. stavak 38.2. Statuta propisuje da osobe koje imaju pristup podacima koji su obuhvaćeni zakonodavstvom Unije koje nameće obvezu čuvanja tajnosti podliježu tom zakonodavstvu;

(20)

budući da svaka povreda pravila koja su obvezujuća za osoblje ESB-a, bez obzira na to je li ona počinjena namjerno ili iz nehaja, čini te osobe podložnima disciplinskim sankcijama te, ako je potrebno, kaznama određenim zakonom zbog povrede obveze čuvanja poslovne tajne, sukladno odredbama članaka 12. i 18. Protokola o povlasticama i imunitetima Europskih zajednica;

(21)

budući da eventualna uporaba statističkih podataka u svrhu izvršavanja zadaća koje sukladno članku 105. Ugovora obavlja ESSB, iako smanjuje ukupni teret izvještavanja, podrazumijeva da se režim povjerljivosti, utvrđen ovom Uredbom, u određenoj mjeri mora razlikovati od općih načela Zajednice i međunarodnih načela o povjerljivosti statističkih podataka, a posebno od odredbi o povjerljivosti statističkih podataka sadržanih u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice ( 7 ); budući da će, uzimajući u obzir ove razlike, ESB poštovati načela na kojima se temelji statistika na području Zajednice, a koja su utvrđena u članku 10. Uredbe (EZ) br. 322/97;

(22)

budući da se režim povjerljivosti utvrđen u ovoj Uredbi odnosi samo na povjerljive statističke podatke, koji se dostavljaju ESB-u radi izvršavanja zadaća ESSB-a i ne utječe na posebne nacionalne odredbe, odnosno odredbe Zajednice o prosljeđivanju ostalih vrsta podataka ESB-u; budući da se moraju poštovati pravila o povjerljivosti statističkih podataka koja primjenjuju nacionalni zavodi za statistiku i Komisija u pogledu statističkih podataka koje prikupljaju u svoje ime;

(23)

budući da, za potrebe članka 5. stavka 5.1. Statuta, ESB u području statistike mora surađivati s institucijama ili tijelima Zajednice i s nadležnim tijelima država članica ili trećih zemalja te s međunarodnim organizacijama; budući da će ESB i Komisija uspostaviti odgovarajuće oblike suradnje u području statistike kako bi mogli obavljati svoje zadaće na najučinkovitiji način, nastojeći pritom svesti na najmanju moguću mjeru opterećenje za izvještajne jedinice;

(24)

budući da je ESSB-u i ESB-u povjerena zadaća pripremanja statističkih izvještajnih zahtjeva za europodručje radi njihovog potpunog djelovanja u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije (u daljnjem tekstu „treća faza”); budući da je pravovremena priprema u području statistike ključna kako bi se ESSB-u omogućilo izvršavanje njegovih zadaća u trećoj fazi; budući da je, prije početka treće faze, ključan element pripreme donošenja statističkih propisa ESB-a; budući da je sudionike na tržištu tijekom 1998. poželjno informirati o detaljnim odredbama za koje ESB smatra da ih je potrebno donijeti radi provođenja njegovih statističkih izvještajnih zahtjeva; budući da je stoga ESB-u potrebno osigurati regulatorne ovlasti od dana stupanja na snagu ove Uredbe;

(25)

budući da se odredbe ove Uredbe mogu učinkovito primjenjivati samo ako sve države članice sudionice donesu potrebne mjere kako bi njihovim nadležnim tijelima osigurale ovlasti za pružanje pomoći i punu suradnju s ESB-om u postupku provjere i obveznog prikupljanja statističkih podataka, u skladu s člankom 5. Ugovora,

DONIJELO JE OVU UREDBU:▼M1

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1. „statistički izvještajni zahtjevi ESB-a” znači statistički podaci koje moraju dostaviti izvještajne jedinice a koji su potrebni radi ostvarivanja zadaća ESSB-a;

1a. „europska statistika” znači statistički podaci koji su: i. potrebni za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora; ii. utvrđeni statističkim programom rada ESSB-a; i iii. razvijeni, izrađeni i čija se diseminacija provodi u skladu sa statističkim načelima iz članka 3. točke (a);

2. „izvještajne jedinice” znači pravne i fizičke osobe i subjekti i podružnice iz članka 2. stavka 3. na koje se odnose statistički izvještajni zahtjevi ESB-a;

3. „država članica sudionica” znači država članica koja je usvojila jedinstvenu valutu u skladu s Ugovorom;

4. „rezident” i „rezidentan” znači osobe čije je središte gospodarskog interesa u ekonomskom području države kao što je opisano u poglavlju 1. (1.30) Priloga A Uredbe Vijeća (EZ) br. 2223/96 od 25. lipnja 1996. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Zajednici ( 8 ); u tom smislu, „prekogranične pozicije” odnosno „prekogranične transakcije” znači pozicije odnosno transakcije u imovini i/ili obvezama rezidenata država članica sudionica koje se smatraju jedinstvenim ekonomskim prostorom u odnosu na rezidente država članica nesudionica i/ili rezidente trećih država;

5. „stanje međunarodnih ulaganja” znači bilančno stanje prekogranične financijske aktive i pasive;

6. „elektronički novac” znači elektronički pohranjena novčana vrijednost na tehničkom uređaju, uključujući unaprijed plaćene kartice, koje se mogu naširoko koristiti za plaćanja subjektima koji nisu izdavatelj, a da pritom nije nužno uključivanje bankovnih računa u transakciju, već služi kao unaprijed plaćeni instrument na donositelja;

7. „uporaba u statističke svrhe” znači isključiva uporaba za razvoj i izradu statističkih rezultata i statističkih analiza;

8. „razvoj” znači aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje, jačanje i poboljšanje statističkih metoda, standarda i postupaka koji se koriste u izradi i diseminaciji statističkih podataka, kao i izradu novih statističkih podataka i pokazatelja;

9. „izrada” znači sve aktivnosti koje su povezane s prikupljanjem, čuvanjem, obradom i analizom koji su potrebni za sastavljanje statistike;

10. „diseminacija” znači aktivnost kojom se statistički podaci, statističke analize i informacije koje nisu povjerljive prirode stavljaju na raspolaganje korisnicima;

11. „statistički podaci” znači agregirani i pojedinačni podaci, pokazatelji i povezani metapodaci;

12. „povjerljivi statistički podaci” znači statistički podaci koji omogućavaju identifikaciju izvještajnih jedinica ili bilo kojih drugih pravnih ili fizičkih osoba, subjekata ili podružnica, bilo izravno na temelju njihovog naziva ili adrese ili na temelju službeno dodijeljene identifikacijske oznake, ili neizravno dedukcijom, čime se otkrivaju određeni podaci. Radi utvrđivanja je li moguće izvršiti identifikaciju određene izvještajne jedinice ili bilo koje druge pravne ili fizičke osobe, subjekta ili podružnice, potrebno je uzeti u obzir sva sredstva kojima se opravdano može koristiti treća osoba u identifikaciji određene izvještajne jedinice ili druge pravne ili fizičke osobe, subjekta ili podružnice.

▼B

Članak 2.

Referentna izvještajna populacija

▼M1

1.  Za ispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a, ESB uz pomoć nacionalnih središnjih banaka u skladu s člankom 5. stavkom 5.2. Statuta ima pravo na prikupljanje statističkih podataka u okviru referentne izvještajne populacije i podataka potrebnih za izvršavanje zadaća ESSB-a. Podaci se mogu prikupljati posebno u području monetarne i financijske statistike, statistike novčanica, statistike plaćanja i platnih sustava, statistike financijske stabilnosti, platnobilančne statistike i statistike stanja međunarodnih ulaganja. Kada je to potrebno radi izvršavanja zadaća ESSB-a, mogu se prikupljati i dodatni podaci iz drugih područja u slučajevima kada je to opravdano. Podaci koji se prikupljaju radi ispunjavanja statističkih izvještajnih zahtjeva ESB-a iscrpno su određeni u statističkom programu rada ESSB-a.

2.  U tom smislu referentnu izvještajnu populaciju čine sljedeće izvještajne jedinice:

(a) pravne i fizičke osobe koje su rezidenti u državi članici i koje pripadaju pod sektor „financijskih društava” kako je određeno metodologijom ESA 95;

(b) poštanske žiro institucije koje su rezidenti u državi članici;

(c) pravne i fizičke osobe koje su rezidenti u državi članici, pod uvjetom da imaju prekogranične pozicije ili su izvršavale prekogranične transakcije;

(d) pravne i fizičke osobe koje su rezidenti u državi članici, pod uvjetom da su izdale vrijednosne papire ili elektronički novac;

(e) pravne i fizičke osobe koje su rezidenti u državi članici sudionici, pod uvjetom da drže financijske pozicije u odnosu na rezidente drugih država sudionica ili su obavljale financijske transakcije s rezidentima drugih država članica sudionica.

▼B

3.  Subjekt koji bi inače bilo obuhvaćen definicijom iz stavka 2., ali koji se, prema nacionalnom pravu države u kojoj je rezident, ne smatra ni pravnom osobom ni grupom fizičkih osoba, iako može biti nositelj određenih prava i obveza, smatra se izvještajnom jedinicom. Obvezu izvješćivanja takve jedinice ispunjavaju osobe koje ju zakonski zastupaju.

U slučaju da pravna osoba, grupa fizičkih osoba ili subjekt iz prvog podstavka ima podružnicu koja je rezident u drugoj državi, takva podružnica smatra se samostalnom izvještajnom jedinicom bez obzira na to gdje se nalazi glavna uprava, pod uvjetom da podružnica ispunjava uvjete utvrđene u stavku 2., s izuzetkom potrebe da posjeduje odvojenu pravnu osobnost. Bez obzira na njihov broj, sve podružnice osnovane u istoj državi članici tretiraju se kao jedna podružnica, ako pripadaju istom podsektoru gospodarstva. Obvezu izvješćivanja podružnice ispunjavaju osobe koje ju zakonski zastupaju.

▼M1

4.  U opravdanim slučajevima, poput statistike financijske stabilnosti, ESB ima pravo prikupljati od pravnih i fizičkih osoba iz stavka 2. točke (a) i od subjekata i podružnica iz stavka 3. statističke podatke na konsolidiranoj osnovi, uključujući i podatke o subjektima koje kontroliraju predmetne pravne i fizičke osobe i subjekti. ESB utvrđuje opseg navedene konsolidacije.

Članak 2.a

Suradnja s ESS-om

S ciljem smanjenja tereta izvještavanja i jamstva dosljednosti koja je potrebna za izradu europske statistike, ESSB i ESS usko surađuju uz istodobno poštovanje statističkih načela navedenih u članku 3.a.

▼M1

Članak 3.

Načini određivanja statističkih izvještajnih zahtjeva

Pri određivanju i uvođenju statističkih izvještajnih zahtjeva ESB određuje stvarnu izvještajnu populaciju u okvirima referentne izvještajne populacije kao što je određena u članku 2. Ne dovodeći u pitanje ispunjavanje njegovih statističkih izvještajnih zahtjeva ESB:

(a) uzima u obzir postojeću statistiku u najvećoj mogućoj mjeri;

(b) uzima u obzir odgovarajuće europske i međunarodne statističke standarde;

(c) može u potpunosti ili djelomično izuzeti pojedine skupine izvještajnih jedinica od statističkih izvještajnih zahtjeva.

Prije donošenja uredbe kao što je navedeno u članku 5. vezano uz novu statistiku, ESB procjenjuje koristi i troškove prikupljanja novih predmetnih statističkih podataka. ESB posebno uzima u obzir posebna svojstva prikupljanja, veličinu izvještajne populacije i učestalost kao i statističke podatke koje statistička tijela ili uprave već posjeduju.

▼M1

Članak 3.a

Statistička načela na kojima je utemeljena europska statistika koju izrađuje ESSB

Razvoj, izrada i diseminacija europske statistike od strane ESSB-a utemeljeni su na načelima nepristranosti, objektivnosti, profesionalne neovisnosti, troškovne učinkovitosti, povjerljivosti statističkih podataka, smanjenja tereta izvještavanja i visoke kvalitete podataka, uključujući pouzdanost, a definicije tih načela donosi, razrađuje i objavljuje ESB. Ta su načela slična statističkim načelima koja propisuje Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici ( 9 ).

▼B

Članak 4.

Obveze država članica

Države članice se organiziraju na području statistike i ostvaruju punu suradnju s ESSB-om, kako bi se osiguralo ispunjavanje obveza koje proizlaze iz članka 5. Statuta.

Članak 5.

Regulatorna ovlast ESB-a

1.  ESB može donositi uredbe kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi prema stvarnoj izvještajnoj populaciji u državama članicama sudionicama.

2.  Kako bi se zajamčila dosljednost potrebna za sastavljanje statistike koja zadovoljava njihove pojedinačne zahtjeve za informiranjem, ESB se savjetuje s Komisijom o nacrtu uredbi u svim slučajevima gdje postoje veze sa statističkim zahtjevima Komisije. Odbor za monetarnu, financijsku i platnobilančnu statistiku dužan je, u okvirima svoje nadležnosti, sudjelovati u postupku suradnje između Komisije i ESB-a.

Članak 6.

Pravo na provjeru i obvezno prikupljanje statističkih podataka

1.  Ako postoji sumnja da izvještajna jedinica koja je rezident u državi članici sudionici nije postupila, na način određen u članku 7. stavku 2., u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima ESB-a, ESB i, sukladno članku 5. stavku 5.2. Statuta, nacionalna središnja banka dotične države članice sudionice imaju pravo provjeriti točnost i kvalitetu statističkih podataka i provesti njihovo obvezno prikupljanje. Međutim, ako su dotični statistički podaci potrebni da bi se utvrdilo pridržavanje odredbi o minimalnim obveznim pričuvama, provjeru treba provesti sukladno članku 6. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke ( 10 ). Pravo provjere statističkih podataka, odnosno njihovog obveznog prikupljanja, obuhvaća pravo:

(a) zahtijevanja dostave dokumenata;

(b) pregleda poslovnih knjiga i evidencija izvještajnih jedinica;

(c) uzimanja preslika ili izvadaka iz takvih poslovnih knjiga i evidencija; te

(d) pribavljanja pisanih ili usmenih objašnjenja.

2.  ESB ili nadležna nacionalna središnja banka pisanim putem obavještava izvještajnu jedinicu o svojoj odluci o provjeri statističkih podataka ili o njihovom obveznom prikupljanju, pri čemu se određuje rok za ispunjavanje zahtjeva za provjeru, sankcije koje će se primijeniti u slučaju neispunjavanja zahtjeva i pravo na preispitivanje. ESB i dotična nacionalna središnja banka se međusobno obavještavaju o takvim zahtjevima za provjerom.

3.  Pri provjeri i obveznom prikupljanju statističkih podataka primjenjuju se nacionalni postupci. Troškove postupka snosi dotična izvještajna jedinica ako se utvrdi da izvještajna jedinica nije postupila u skladu sa statističkim izvještajnim zahtjevima.

4.  ESB može donijeti uredbe kojima se određuju uvjeti pod kojima je moguće ostvariti pravo na provjeru ili na obvezno prikupljanje statističkih podataka.

5.  U okvirima svojih nadležnosti, nacionalna tijela država članica sudionica pružaju potrebnu pomoć ESB-u i nacionalnim središnjim bankama u izvršavanju njihovih ovlasti predviđenih ovim člankom.

6.  Kada se izvještajna jedinica suprotstavlja ili ometa postupak provjere ili obveznog prikupljanja traženih statističkih podataka, država članica sudionica u kojoj se nalaze prostorije izvještajne jedinice pruža potrebnu pomoć, osiguravajući ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci, između ostalog, pristup prostorijama izvještajne jedinice, tako da se mogu ostvariti prava navedena u stavku 1. ovog članka.

Članak 7.

Izricanje sankcija

1.  ESB je ovlaštena izreći sankcije određene u ovom članku izvještajnim jedinicama na koje se odnose izvještajni zahtjevi i koje su rezidenti u državi članici sudionici, a koje ne ispunjavaju obveze koje proizlaze iz ove Uredbe, odnosno iz uredbi ili odluka ESB-a kojima se određuju i uvode statistički izvještajni zahtjevi ESB-a.

2.  Smatra se da je došlo do povrede obveza dostavljanja određenih statističkih podataka ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci ako:

(a) ESB ili nacionalna središnja banka ne zaprimi nikakve statističke podatke do utvrđenog roka; ili

(b) su statistički podaci netočni, nepotpuni ili u obliku koji ne udovoljava zahtjevu.

3.  Smatra se da je došlo do povrede obveze da se ESB-u i nacionalnim središnjim bankama dopusti provjera točnosti i kvalitete statističkih podataka koje su ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci dostavile izvještajne jedinice, u svim slučajevima kada izvještajna jedinica ometa tu aktivnost. Takvo ometanje uključuje, ali nije ograničeno na uklanjanje dokumenata ili sprečavanje fizičkog pristupa ESB-u ili nacionalnoj središnjoj banci koji im je potreban da bi ispunili njihovu zadaću provjere ili obvezno prikupljanje statističkih podataka.

4.  Protiv izvještajne jedinice ESB može izreći sljedeće sankcije:

(a) u slučaju povrede opisane u stavku 2. točki (a), dnevni penal koji ne prelazi iznos od 10 000 eura, pri čemu ukupni iznos novčane kazne ne prelazi 100 000 eura;

(b) u slučaju povrede opisane u stavku 2. točki (b), novčanu kaznu čiji iznos ne prelazi 200 000 eura; te

(c) u slučaju povrede opisane u stavku 3., novčanu kaznu čiji iznos ne prelazi 200 000 eura.

5.  Sankcije utvrđene u stavku 4. smatraju se dodatkom obvezi izvještajne jedinice da snosi troškove postupka provjere i obveznog prikupljanja, kako je određeno u članku 6. stavku 3.

6.  Pri izvršavanju ovlasti određenih ovim člankom ESB postupa sukladno načelima i postupcima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 2532/98.

▼M1

Članak 8.

Zaštita i uporaba povjerljivih statističkih podataka koje prikuplja ESSB

Sljedeća pravila primjenjuju se na zaštitu od nezakonite uporabe i objave povjerljivih statističkih podataka koje dostavljaju izvještajne jedinice ili druge pravne ili fizičke osobe, subjekti ili podružnice članu ESSB-a ili koje se prenose unutar ESSB-a:

1. ESSB se može koristiti povjerljivim statističkim podacima isključivo radi izvršavanja zadaća ESSB-a, osim u sljedećim slučajevima:

(a) ako je izvještajna jedinica ili druga pravna ili fizička osoba, subjekt ili podružnica koja se može identificirati, dala svoj izričit pristanak za uporabu predmetnih statističkih podataka u druge svrhe;

(b) za prijenos članovima ESS-a u skladu s člankom 8.a stavkom 1.;

(c) za davanje pristupa povjerljivim statističkim podacima znanstvenoistraživačkim tijelima koji ne omogućuju izravnu identifikaciju, uz prethodni izričit pristanak nadležnog tijela koje je dostavilo predmetne podatke;

▼M2

(d) u slučaju ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, ako se navedeni statistički podaci upotrebljavaju u području bonitetnog nadzora;

▼M2

(e) u slučaju nacionalnih središnjih banaka za izvršavanje funkcija koje nisu određene u Statutu, u skladu s člankom 14. stavkom 4. Statuta.

▼M1

2. Izvještajne jedinice obavješćuju se o mogućim statističkim i drugim administrativnim uporabama statističkih podataka koje su dostavile. Izvještajne jedinice imaju pravo na informacije vezano uz pravnu osnovu za prijenos podataka i usvojene zaštitne mjere.

3. Članovi ESSB-a poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka. ESB određuje zajednička pravila i provodi minimalne standarde za sprečavanje nezakonite objave i neovlaštene uporabe povjerljivih statističkih podataka.

4. Prijenos povjerljivih statističkih podataka unutar ESSB-a koji su prikupljeni u skladu s člankom 5. Statuta obavlja se:

▼M2

(a) pod uvjetom da je prijenos potreban i sukladno potrebama o iscrpnosti podataka koje su neophodne za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora; ili

▼M1

(b) pod uvjetom da je takav prijenos neophodan za djelotvoran uređivanje, izradu ili dostavljanje statističkih podataka u skladu s člankom 5. Statuta ili za poboljšanje njihove kvalitete.

▼M2

4a. ESSB može prenositi povjerljive statističke podatke tijelima država članica i Unije odgovornima za nadzor financijskih institucija, tržišta i infrastruktura ili za stabilnost financijskog sustava u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom i Europskom stabilizacijskom mehanizmu (ESM), samo u onoj mjeri i onoliko detaljno koliko je to potrebno za izvršavanje njihovih odgovarajućih zadaća. Tijela koja primaju povjerljive statističke podatke poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka. Svaki daljnji prijenos nakon toga mora biti potreban za izvršavanje navedenih zadaća i član ESSB-a koji je prikupio povjerljive statističke podatke mora ga izričito odobriti. Takvo odobrenje nije potrebno za daljnji prijenos od članova ESM-a prema nacionalnim parlamentima u mjeri u kojoj je to potrebno u skladu s nacionalnim pravom, pod uvjetom da se član ESM-a savjetovao s članom ESSB-a prije prijenosa i da je, u svakom slučaju, država članica poduzela sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka u skladu s ovom Uredbom. Pri prenošenju povjerljivih statističkih podataka u skladu s ovim stavkom, ESSB poduzima sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava fizička i logička zaštita povjerljivih statističkih podataka u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

▼M1

5. ESB može odlučiti unutar ESSB-a prikupljati povjerljive statističke podataka koji su izvorno prikupljeni za potrebe koje nisu one navedene u članku 5. Statuta, pod uvjetom da je to potrebno i sukladno potrebama o iscrpnosti podataka, te pod uvjetom da je to potrebno za učinkovit razvoj ili izradu statistike ili za poboljšanje njene kvalitete i da su ti statistički podaci potrebni za izvršavanje zadaća ESSB-a iz Ugovora.

6. Povjerljivi statistički podaci mogu se razmjenjivati unutar ESSB-a da bi se znanstvenoistraživačkim tijelima osigurao pristup takvim informacijama u skladu sa stavkom 1. točkom (c) i stavkom 2.

7. Statistički podaci koji se dobivaju iz izvora koji su dostupni javnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne smatraju se povjerljivim.

8. Države članice i ESB donose sve potrebne mjere da bi osigurali zaštitu povjerljivih statističkih podataka, uključujući uvođenje primjerenih provedbenih mjera u slučaju povrede tih mjera.

Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebne odredbe nacionalnog prava ili posebne odredbe prava Zajednice vezano uz prijenos podataka koji nisu povjerljivi statistički podaci ESB-u i ne primjenjuje se na povjerljive statističke podatke koji se izvorno prenose između nadležnih tijela ESS-a i člana ESSB-a, na koje se primjenjuje članak 8.a.

Ovim se člankom ne sprečava uporaba povjerljivih statističkih podataka koji se prikupljaju u svrhe koje se ne odnose na ispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva ili, dodatno, u te druge svrhe.

▼M1

Članak 8.a

Razmjena povjerljivih statističkih podataka između ESSB-a i ESS-a

1.  Ne dovodeći u pitanje odredbe nacionalnog prava o razmjeni povjerljivih statističkih podataka koji se ne uređuju ovom Uredbom, prijenos povjerljivih statističkih podataka između člana ESSB-a koji je prikupio te podatke i nadležnog tijela ESS-a može se obavljati pod uvjetom da je takav prijenos nužan za djelotvoran razvoj, izradu ili diseminaciju ili za poboljšanje kvalitete europske statistike u okviru odgovarajućih područja nadležnosti ESS-a i ESSB-a i da je ta nužnost opravdana.

2.  Za svaki daljnji prijenos nakon prvog prijenosa mora postojati izričito odobrenje nadležnog tijela koje je prikupilo predmetne podatke.

3.  Nije dopuštena uporaba povjerljivih statističkih podataka koji se prenose između nadležnog tijela ESS-a i člana ESSB-a u svrhe koje nisu isključivo statističke prirode, poput administrativnih ili poreznih svrha ili u svrhu sudskih postupaka ili u svrhe iz članaka 6. i 7.

4.  Statistički podaci koje članovi ESSB-a zaprimaju od nadležnih tijela ESS-a i koji se dobivaju iz izvora koji su zakonito dostupni javnosti i koji ostaju dostupni javnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne smatraju se povjerljivim za potrebe diseminacije statistike dobivene iz tih statističkih podataka.

5.  U okviru njihovih područja nadležnosti, članovi ESSB-a poduzimaju sve potrebne regulatorne, administrativne, tehničke i organizacijske mjere za osiguravanje fizičke i logičke zaštite povjerljivih statističkih podataka (kontrola objave statističkih podataka) koje dostavljaju nadležna tijela ESS-a.

6.  Povjerljivi statistički podaci koje dostavljaju nadležna tijela ESS-a dostupni su samo osoblju koje se bavi statističkim aktivnostima u okviru njihovih određenih područja rada. Te osobe mogu se tim podacima koristiti isključivo u statističke svrhe. Ovo se ograničenje primjenjuje na te osobe i nakon prestanka njihove dužnosti.

7.  Države članice i ESB poduzimaju odgovarajuće mjere za sprečavanje i sankcioniranje svake povrede zaštite povjerljivih statističkih podataka koje dostavljaju nadležna tijela ESS-a.

Članak 8.b

Izvješće o povjerljivosti

ESB objavljuje godišnje izvješće o povjerljivosti vezano uz mjere donesene za zaštitu povjerljivosti statističkih podataka iz članaka 8. i 8.a.

Članak 8.c

Zaštita povjerljivih podataka o pojedincima

Ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka ( 11 ) i Uredbu (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka ( 12 ).

Članak 8.d

Pristup administrativnim evidencijama

Da bi se smanjio teret izvještavanja za davatelje podataka, nacionalnim središnjim bankama i ESB-u omogućava se pristup mjerodavnim izvorima administrativnih podataka u okviru njihovih sustava javne uprave, pod uvjetom da su ti podaci neophodni za razvoj, izradu i diseminaciju europske statistike.

Praktične mehanizme i uvjete za postizanje stvarnog pristupa utvrđuju prema potrebi države članice i ESB, u okviru njihovih područja nadležnosti.

Članovi ESSB-a mogu te podatke koristiti isključivo u statističke svrhe.

▼B

Članak 9.

Završne odredbe

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5., članak 6. stavak 4. i članak 8. stavak 9. primjenjuju se od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Ostali članci primjenjuju se od 1. siječnja 1999.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼M1 —————( 1 ) SL C 246, 6.8.1998., str. 12.

( 2 ) SL C 328, 26.10.1998.

( 3 ) Mišljenje doneseno 8. listopada 1998. (još neobjavljeno u Službenom listu).

( 4 ) SL L 310, 30.11.1996., str. 1.

( 5 ) SL L 318, 27.11.1998., str. 4.

( 6 ) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

( 7 ) SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

( 8 ) SL L 310, 30.11.1996., str. 1.

( 9 ) SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

( 10 ) SL L 318, 27.11.1998., str. 1.

( 11 ) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

( 12 ) SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

Top