EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01991R1534-20040501

Consolidated text: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1534/91 od 31. svibnja 1991. o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/2004-05-01

1991R1534 — HR — 01.05.2004 — 001.002


►B

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1534/91

od 31. svibnja 1991.

o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranja

( L 143, 7.6.1991, p.1)

 

 

  No

page

date

►M1

UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002.

  L 1

1

4.1.2003
▼B

UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1534/91

od 31. svibnja 1991.

o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranjaVIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 87,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 1 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 2 ),

uzimajući u obzir mišljenje Ekonomskog i socijalnog odbora ( 3 ),

budući da se članak 85, stavak 1. Ugovora može proglasiti u skladu s člankom 85. stavkom 3, neprimjenjivim na kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja kada ispunjavaju uvjete iz članka 85. stavka 3.;

budući da se uredbom na temelju članka 87. Ugovora moraju usvojiti detaljna pravila za primjenu članka 85. stavka 3. Ugovora;

budući da je suradnja među poduzetnicima u sektoru osiguranja, do određene mjere, poželjna kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje ovog sektora, a istodobno može promicati interese potrošača;

budući da primjena Uredbe Vijeća (EEZ) br. 4064/89 od 21. prosinca 1989. o kontroli koncentracije među poduzetnicima ( 4 ) omogućuje Komisiji obavljanje uskog nadzora nad pitanjima koja proizlaze iz koncentracija u svim sektorima, uključujući sektor osiguranja;

budući da izuzeća odobrena člankom 85. stavkom 3. Ugovora ne mogu sama po sebi utjecati na Zajednicu i nacionalne odredbe koje štite interese potrošača u ovom sektoru;

budući da sporazumi, odluke i usklađena djelovanja koja služe tim ciljevima mogu, u onoj mjeri u kojoj se na njih odnosi zabrana sadržana u članku 85. stavku 1. Ugovora, biti izuzeti iz njih pod određenim uvjetima; budući da se ovo posebno odnosi na sporazume, odluke i usklađena djelovanja vezano uz utvrđivanje premija rizika utemeljenih na kolektivno utvrđenoj statistici ili broju zahtjeva, utvrđivanju standardnih uvjeta police osiguranja, zajedničkom pokriću određenih vrsta rizika, namirenju potraživanja, testiranju i prihvaćanju jamstava i evidencija, i informacijama o povećanim rizicima;

budući da, s obzirom na velik broj obavijesti dostavljenih u skladu s Uredbom Vijeća br. 17 od 6. veljače 1962.: Prva uredba o provedbi članaka 85. i 86. Ugovora ( 5 ), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju Španjolske i Portugala, poželjno je, kako bi joj se olakšala zadaća, Komisiji omogućiti da uredbom proglasi odredbe članka 85. stavka 1. Ugovora neprimjenjivim na određene kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja;

budući da bi trebalo biti utvrđeno pod kojim uvjetima Komisija, u bliskoj i kontinuiranoj suradnji s nadležnim tijelima država članica, može izvršavati takve ovlasti;

budući da će Komisija, pri izvršavanju takvih ovlasti, voditi računa ne samo o tome da je u znatnom dijelu mjerodavnog tržišta uklonjen rizik od konkurencije i o svim povlasticama koje bi zbog sporazuma mogle biti dodijeljene osiguranicima, već i o riziku koji bi mogao nastati za osiguranike zbog porasta broja restriktivnih klauzula i djelovanja tzv. poduzetnika s poštanskim sandučićem;

budući da vođenje evidencije i postupanje s informacijama o povećanim rizicima treba obavljati tako da bude podložno pravilnoj zaštiti tajnosti podataka;

budući da, u skladu s člankom 6. Uredbe br. 17, Komisija može predvidjeti da se odluka donesena u skladu s člankom 85. stavkom 3. Ugovora primjenjuje s retroaktivnim učinkom; budući da bi Komisiji također trebalo biti omogućeno usvajanje odredbe s takvim učinkom u uredbi;

budući da prema članku 7. Uredbe br. 17, sporazumi, odluke i usklađena djelovanja mogu biti izuzeti odlukom Komisije od zabrane, posebno ako su preinačeni na takav način da ispunjavaju uvjete iz članka 85. stavka 3. Ugovora; budući da je poželjno omogućiti Komisiji da uredbom odobri slično izuzeće takvim sporazumima, odlukama i usklađenim djelovanjima ako su oni preinačeni na takav način da se ubrajaju u kategoriju definiranu uredbom kojom se odobrava izuzeće;

budući da u određenim primjerima nije moguće isključiti mogućnost, da uvjeti iz članka 85. stavka 3. Ugovora ne bi mogli biti ispunjeni; budući da Komisija mora imati ovlasti regulirati takve primjere na temelju Uredbe br. 17 kroz odluku koja bi imala učinak za budućnost,

DONIJELO JE OVU UREDBU:Članak 1.

1.  Ne dovodeći u pitanje primjenu Uredbe br. 17, Komisija može kroz uredbu i u skladu s člankom 85. stavkom 3. Ugovora proglasiti da se članak 85. stavak 1. ne primjenjuje na kategorije sporazuma između poduzetnika, odluka udruženja poduzetnika i usklađenih djelovanja u sektoru osiguranja koji imaju za svoj cilj suradnju u pogledu:

(a) utvrđivanja premija rizika na temelju kolektivno utvrđene statistike ili broja potraživanja;

(b) utvrđivanja zajedničkih uvjeta standardne police osiguranja;

(c) zajedničke pokrivenosti određenih vrsta rizika;

(d) namirivanja potraživanja;

(e) testiranja i prihvaćanja jamstava;

(f) evidencija i informacija o povećanim rizicima, pod uvjetom da vođenje tih evidencija i postupanje s tim informacijama podliježe odgovarajućoj zaštiti povjerljivosti podataka.

2.  Uredbom Komisije navedene u stavku 1., određuju se kategorije sporazuma, odluka i usklađenih djelovanja na koje se ona primjenjuje, a posebno se detaljno navode:

(a) ograničenja ili klauzule koje se mogu, ili ne mogu, pojaviti u sporazumima, odlukama ili usklađenim djelovanjima;

(b) klauzule koje moraju biti sadržane u sporazumima, odlukama i usklađenim djelovanjima ili drugi uvjeti koji moraju biti ispunjeni.

Članak 2.

Svaka uredba donesena na temelju članka 1. ograničenog je trajanja.

Ona se može staviti izvan snage ili izmijeniti u slučajevima kada su se okolnosti promijenile u odnosu na bilo koju od činjenica koje su bile od suštinske važnosti za njezino usvajanje; u takvom slučaju potrebno je utvrditi razdoblje za izmjenu sporazuma, odluka ili usklađenih djelovanja na koje se primjenjuje ranija uredba.

Članak 3.

Uredba donesena u skladu s člankom 1. može predvidjeti njezinu primjenu s retroaktivnim učinkom na sporazume, odluke i usklađena djelovanja na koje bi se, na dan stupanja navedene uredbe na snagu, primijenila odluka donesena s retroaktivnim učinkom u skladu s člankom 6. Uredbe br. 17.

Članak 4.

1.  Uredba donesena u skladu s člankom 1. može predvidjeti neprimjenjivanje zabrane iz članka 85. stavka 1. Ugovora, u onome roku koji se utvrđuje u toj uredbi, na sporazume, odluke i usklađena djelovanja koja su već postojala dana 13. ožujka 1962. godine, a koja ne ispunjavaju uvjete iz članka 85. stavka 3. ako:

 su izmijenjeni u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu navedene uredbe tako da ispunjavaju navedene uvjete u skladu s odredbama navedene uredbe, i

 je Komisija obaviještena o izmjeni u roku koji je utvrđen u navedenoj uredbi.

Odredbe iz prvog podstavka na isti se način primjenjuju na one sporazume, odluke i usklađena djelovanja koja su postojala na dan pristupanja novih država članica na koje se zbog pristupanja primjenjuje članak 85. stavak 1. Ugovora i koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 85. stavka 3.

2.  Stavak 1. primjenjuje se na sporazume, odluke i usklađena djelovanja o kojima se moralo obavijestiti prije 1. veljače 1963. godine, u skladu s člankom 5. Uredbe br. 17, samo ako su bili obaviješteni prije toga datuma.

Stavak 1. ne primjenjuje se na sporazume, odluke i usklađena djelovanja koja su postojala na dan pristupanja novih država članica na koje se zbog pristupanja primjenjuje članak 85. stavak 1. Ugovora i o kojima se moralo obavijestiti u roku od šest mjeseci od dana pristupanja u skladu s člancima 5. i 25. Uredbe br. 17, ako se o njima nije obavijestilo unutar navedenog roka.

3.  U postupcima koji su, na dan stupanja na snagu uredbe usvojene u skladu s člankom 1., u tijeku nije moguće pozivati se na pogodnosti odredaba usvojenih prema stavku 1., a isto tako se na njih ne može pozivati kao razlog za potraživanja za naknadu štete protiv trećih osoba.

Članak 5.

U slučajevima kada Komisija predloži usvajanje uredbe, ona objavljuje njezin nacrt kako bi omogućila dostavljanje svojih komentara svim zainteresiranim osobama i organizacijama u vremenskom roku koji ona utvrđuje i koji nije kraći od mjesec dana.

Članak 6.

1.  Komisija se savjetuje sa Savjetodavnim odborom za ograničavajuća djelovanja i monopole:

(a) prije objavljivanja nacrta uredbe;

(b) prije donošenja uredbe.

2.  Primjenjuje se članak 10, stavci 5. i 6. Uredbe br. 17, koji se odnose na savjetovanje sa Savjetodavnim odborom. Međutim, zajednički sastanci s Komisijom zakazuju se najmanje mjesec dana nakon slanja obavijesti o njihovom sazivanju.

▼M1 —————

▼B

Članak 8.

U roku od šest godina nakon stupanja na snagu uredbe Komisije iz članka 1., Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju ove Uredbe, uz koje se prilažu oni prijedlozi za izmjenama uredbe koji su se u svjetlu iskustva pokazali potrebnim.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.( 1 ) SL C 16, 23.1.1990., str. 13.

( 2 ) SL C 260, 15.10.1990., str. 57.

( 3 ) SL C 182, 23.7.1990., str. 27.

( 4 ) SL L 395, 30.12.1989., str. 1.

( 5 ) SL 13, 21.2.1962., str. 204/62.

Top