Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Direktiva Vijeća od 20. prosinca 1979. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ (80/181/EEZ)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — HR — 27.05.2009 — 004.003


►B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 20. prosinca 1979.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ

(80/181/EEZ)

( L 039, 15.2.1980, p.40)

 

 

  No

page

date

►M1

Direktiva Vijeća 85/1/EEZ od 18. prosinca 1984.

  L 2

11

3.1.1985

►M2

Direktiva Vijeća 89/617/EEZ od 27. studenoga 1989.

  L 357

28

7.12.1989

►M3

Direktiva 1999/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. siječnja 2000.

  L 34

17

9.2.2000

►M4

Direktiva 2009/3/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP od 11. ožujka 2009.

  L 114

10

7.5.2009
▼B

DIREKTIVA VIJEĆA

od 20. prosinca 1979.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice i o stavljanju izvan snage Direktive 71/354/EEZ

(80/181/EEZ)VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 71/354/EEZ od 18. listopada 1971. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjerne jedinice ( 1 ) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 76/770/EEZ ( 2 ),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije ( 3 ),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta ( 4 ),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora ( 5 ),

budući da su mjerne jedinice bitne u uporabi svih mjernih instrumenata za izražavanje mjera ili bilo koje navođenje veličine; budući da se mjerne jedinice upotrebljavaju u većini područja ljudske aktivnosti; budući da je neophodno osigurati najveću moguću jasnoću u njihovoj uporabi; budući da je stoga potrebno izraditi pravila za njihovu uporabu u Zajednici za gospodarske namjene, namjene javnog zdravlja i javne sigurnosti ili upravne namjene;

međutim, budući da u području međunarodnog prijevoza postoje međunarodne konvencije i sporazumi koji su obvezujući za Zajednicu ili države članice; budući da se ti konvencije i sporazumi moraju poštovati;

budući da se zakoni kojima je uređena uporaba mjernih jedinica u državama članicama razlikuju od jedne države članice do druge i kao posljedica dovode do ograničenja trgovine; budući da je u tim okolnostima neophodno uskladiti zakone i druge propise kako bi se prevladale takve prepreke;

budući da mjerne jedinice podliježu međunarodnim rezolucijama koje je donijela Opća konferencija za utege i mjere (CGPM) uspostavljena Konvencijom o metru koja je potpisana u Parizu 20. svibnja 1875. i koju poštuju sve države članice; budući da je kao posljedica navedenih rezolucija izrađen „Međunarodni sustav jedinica” (SI);

budući da je Vijeće 18. listopada 1971. donijelo Direktivu 71/354/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica kako bi se uklonile prepreke trgovini usvajanjem međunarodnog sustava jedinica na razini Zajednice; budući da je Direktiva 71/354/EEZ izmijenjena Aktom o pristupanju i Direktivom 76/770/EEZ;

budući da se navedenim odredbama Zajednice nisu prevladale sve prepreke u tom području; budući da je Direktivom 76/770/EEZ predviđeno da se do 31. prosinca 1979. preispita situacija u vezi s mjernim jedinicama, nazivima i simbolima navedenim u poglavlju D njezina Priloga; budući da se preispitivanje situacije u vezi s određenim drugim mjernim jedinicama također pokazalo neophodnim;

budući da je, kako bi se izbjegle ozbiljne poteškoće, potrebno osigurati prijelazno razdoblje tijekom kojeg se mogu postupno ukinuti mjerne jedinice koje nisu usklađene s međunarodnim sustavom; budući da je unatoč tome važno državama članicama koje to žele učiniti omogućiti da na svojim područjima što prije donesu odredbe poglavlja I. Priloga; budući da je stoga neophodno ograničiti trajanje prijelaznog razdoblja na razini Zajednice i istodobno dopustiti državama članicama da svojevoljno skrate to razdoblje;

budući da je tijekom prijelaznog razdoblja bitno, posebno radi zaštite potrošača, zadržati jasno stajalište o uporabi mjernih jedinica u trgovini između država članica; budući da se čini da obveza država članica da omoguće uporabu dodatnih oznaka na proizvodima i opremi koji se uvoze iz drugih država članica tijekom prijelaznog razdoblja dobro služi svrsi;

međutim, budući da sustavno donošenje rješenja ove vrste za sve mjerne instrumente, uključujući medicinske instrumente, nije nužno poželjno; budući da državama članicama stoga treba omogućiti da na svom državnom području zahtijevaju da mjerni instrumenti nose oznake veličine u jednoj zakonitoj mjernoj jedinici;

budući da ova Direktiva ne utječe na daljnju proizvodnju proizvoda koji su već na tržištu; međutim, budući da utječe na stavljanje na tržište i uporabu proizvoda i opreme koji nose oznake veličine u mjernim jedinicama koje više nisu zakonite mjerne jedinice ako su takvi proizvodi i oprema potrebni za dopunu ili zamjenu komponenti ili dijelova takvih proizvoda, opreme i instrumenata koji su već na tržištu; budući da je stoga neophodno da države članice odobre stavljanje na tržište i uporabu takvih proizvoda i opreme za dopunu i zamjenu komponenti, čak i ako nose oznake veličine u mjernim jedinicama koje više nisu zakonite mjerne jedinice, kako bi se proizvodi, oprema ili instrumenti koji su već na tržištu mogli nadalje upotrebljavati;

budući da je Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) 1. ožujka 1974. donijela međunarodnu normu o predstavljanju SI jedinica i drugih jedinica za uporabu u sustavima s ograničenim skupovima znakova; budući da je uputno da Zajednica donese rješenja koja su već odobrena na široj međunarodnoj razini u skladu s normom ISO 2955 od 1. ožujka 1974.;

budući da se odredbe Zajednice koje se odnose na mjerne jedinice mogu pronaći u nekoliko tekstova Zajednice; budući da je pitanje mjernih jedinica toliko važno da je mogućnost upućivanja na pojedinačni tekst Zajednice od ključne važnosti; budući da se stoga ovom Direktivom objedinjuju sve odredbe Zajednice iz tog područja i stavlja izvan snage Direktiva 71/354/EEZ,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:Članak 1.

Zakonite mjerne jedinice za potrebe ove Direktive koje se moraju upotrebljavati za izražavanje veličina su:

(a) mjerne jedinice navedene u poglavlju I. Priloga;

▼M4

(b) jedinice navedene u poglavlju II. Priloga samo u onim državama članicama u kojima su bile odobrene 21. travnja 1973.;

▼M2

(c) mjerne jedinice navedene u poglavlju III. Priloga samo u onim državama članicama u kojima su bile odobrene 21. travnja 1973. i do datuma koji te države trebaju odrediti. Taj datum ne može biti nakon 31. prosinca 1994.;

(d) mjerne jedinice navedene u poglavlju IV. Priloga samo u onim državama članicama u kojima su bile odobrene 21. travnja 1973. i do datuma koji te države trebaju odrediti. Taj datum ne može biti nakon 31. prosinca 1999.

▼B

Članak 2.

▼M4

(a) Obveze koje proizlaze iz članka 1. odnose se na mjerne instrumente koji se koriste, mjerenja koja se obavljaju i naznake količine izražene u mjernim jedinicama.

▼B

(b) Ova Direktiva ne utječe na uporabu jedinica u zračnom i pomorskom prijevozu te željezničkom prometu koje nisu određene kao obvezne na temelju ove Direktive i koje su utvrđene međunarodnim konvencijama ili sporazumima koji su obvezujući za Zajednicu ili države članice.

Članak 3.

1.  Za potrebe ove Direktive „dodatna oznaka” znači jedna ili više oznaka veličine izraženih u mjernim jedinicama koje nisu obuhvaćene poglavljem I. Priloga i koje prate oznaku veličine izraženu u jedinici sadržanoj u tom poglavlju.

▼M4

2.  Odobrava se upotreba dodatnih naznaka.

▼B

3.  Međutim, države članice mogu zahtijevati da mjerni instrumenti nose oznake veličine u jednoj zakonitoj mjernoj jedinici.

4.  Prednost ima oznaka izražena u mjernoj jedinici navedenoj u poglavlju I. Oznake izražene u mjernim jedinicama koje nisu navedene u poglavlju I. izražavaju se znakovima koji nisu veći od znakova za odgovarajuće oznake u jedinicama navedenim u poglavlju I.

▼M2 —————

▼B

Članak 4.

Uporaba mjernih jedinica koje nisu ili više nisu zakonite odobrava se za:

 proizvode i opremu koji su na dan donošenja ove Direktive već na tržištu i/ili u uporabi,

 komponente ili dijelove proizvoda i opreme potrebne za dopunu ili zamjenu komponenti ili dijelova gore navedenih proizvoda i opreme.

Međutim, uporaba zakonitih mjernih jedinica može se zahtijevati za pokazatelje mjernih instrumenata.

Članak 5.

Međunarodna norma ISO 2955 od ►M2  15. svibnja 1983. ◄ „Obrada informacija - predstavljanja SI jedinica i drugih jedinica za uporabu u sustavima s ograničenim skupovima znakova” primjenjuje se u području obuhvaćenom njezinim stavkom 1.

Članak 6.

Direktiva 71/354/EEZ stavlja se izvan snage 1. listopada 1981.

▼M2 —————

▼M3

Članak 6.a

Pitanja u vezi s provedbom ove Direktive, a posebno pitanje dodatnih oznaka moraju se dodatno preispitati i prema potrebi moraju se usvojiti odgovarajuće mjere u skladu s postupkom iz članka 18. Direktive Vijeća 71/316/EEZ ( 6 ).

▼M4

Članak 6.b

Komisija prati kretanje tržišta u vezi s ovom Direktivom i njezinom provedbom s obzirom na nesmetano djelovanje unutarnjeg tržišta i međunarodne trgovine te Europskome parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2019. podnosi izvješće o tom kretanju, uz koji se, prema potrebi, prilažu prijedlozi.

▼B

Članak 7.

(a) Države članice do 1. srpnja 1981. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom i o tome obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te odredbe od 1. listopada 1981.

(b) Od datuma priopćenja ove Direktive, države članice također osiguravaju da Komisija bude obaviještena o svakom nacrtu zakona i drugih propisa koje namjeravaju donijeti u području na koje se odnosi ova Direktiva u roku koji je Komisiji dovoljan za dostavljanje primjedaba.

Članak 8.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.
PRILOG

POGLAVLJE I.

ZAKONITE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 1. TOČKE (a)

1.   SI JEDINICE I NJIHOVI DECIMALNI VIŠEKRATNICI I NIŽEKRATNICI

1.1.    Osnovne SI jediniceVeličina

Jedinica

Naziv

Simbol

duljina

metar

m

masa

kilogram

kg

vrijeme

sekunda

s

električna struja

amper

A

termodinamička temperatura

kelvin

K

množina (količina tvari)

mol

mol

svjetlosna jakost

kandela

cd

Definicije osnovnih SI jedinica:

▼M1

Metar je duljina puta koji svjetlost prijeđe u vakuumu za vrijeme 1/299 792 458 sekunde.

(Sedamnaesti CGPM (1983.), Rezolucija 1).

▼B

Kilogram je jedinica mase; jednak je masi međunarodne pramjere kilograma.

(Treći CGPM (1901.), stranica 70. izvješća s konferencije).

Sekunda je trajanje 9 192 631 770 razdoblja zračenja koje odgovara prijelazu između dviju hiperfinih razina osnovnog stanja atoma cezija 133.

(Trinaesti CGPM (1967.), rezolucija 1).

Amper je stalna električna struja koja bi, tekući dvama usporednim, beskonačno dugačkim ravnim vodičima koji su zanemarivo malog kružnog presjeka i razmaknuti u vakuumu jedan metar, među tim vodičima proizvela silu od 2 × 10–7 njutna po metru njihove duljine.

(Međunarodni odbor za utege i mjere (CIPM) (1946.), rezolucija 2, odobrena na devetom CGPM-u (1948.)).

▼M4

Jedinica termodinamičke temperature kelvin je frakcija 1/273,16 termodinamičke temperature trojne točke vode.

Definicija se odnosi na vodu koja ima izotopni sastav određen sljedećim omjerima količina tvari: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O i 0,0020052 mol 18O na mol 16O.

(Trinaesta CGPM (1967.), rezolucija 4., i Dvadesettreća CGPM (2007.), rezolucija 10.)

▼B

(1) Mol je množina sustava koji sadržava onoliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0,012 kg ugljika 12.

(2) Pri uporabi mola moraju se iskazati elementarne jedinice, a to mogu biti atomi, molekule, ioni, elektroni, druge čestice ili određene skupine takvih čestica.

(Četrnaesti CGPM (1971.), rezolucija 3).

Kandela je svjetlosna jakost u određenom smjeru iz izvora koji odašilje monokromatske zrake frekvencije 540 × 1012 herca i čija je energetska jakost u tom smjeru 1/683 vata po prostornom kutu.

(Šesnaesti CGPM (1979.), rezolucija 3).

1.1.1.    ►M4  Poseban naziv i simbol izvedene jedinice SI za temperaturu za izražavanje temperature u Celzijevim stupnjevima ◄Veličina

Jedinica

Naziv

Simbol

Celzijeva temperatura

Celzijev stupanj

°C

▼M3

Celzijeva temperatura t definira se kao razlika t = T – T0 između dviju termodinamičkih temperatura T i T0 , pri čemu je T0  = 273,15 K. Interval ili razlika u temperaturi može se izražavati u kelvinima ili u Celzijevim stupnjevima. Jedinica „Celzijev stupanj” jednaka je jedinici „kelvin”.

▼M4

1.2.   Izvedene jedinice SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Opća pravila za izvedene jedinice SI

Jedinice koje su usklađeno izvedene iz osnovnih jedinica SI su dane kao algebarski izrazi u obliku umnoška potencija osnovnih jedinica SI s brojčanim faktorom jednakim 1.

1.2.3.   Izvedene jedinice SI s posebnim nazivima i simbolimaKoličina

Jedinica

Izražena

Naziv

Simbol

S drugim jedinica-ma SI

S osnovnim jedinicama SI

Ravninski kut

radijan

rad

 

m · m–1

Prostorni kut

steradijan

sr

 

m2 · m–2

Frekvencija

herc

Hz

 

s–1

Sila

njutn

N

 

m · kg · s–2

Tlak, naprezanje

paskal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energija, rad, količina topline

džul

J

N · m

m2 · kg · s–2

Snaga (1), izračeni tijek

vat

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Električni naboj, količina naboja

kulon

C

 

s · A

Električni potencijal, razlika električnih potencijala, potencijalna energija

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Električni otpor

om

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Električna vodljivost

simens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacitet

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetski tijek

veber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Gustoća magnetskoga tijeka

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Induktivnost

henri

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Svjetlosni tijek

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvjetljenje

luks

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivnost radionuklida

bekerel

Bq

 

s–1

Apsorbirana doza, specifična predana energija, kerma, indeks apsorbirane doze

grej

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dozni ekvivalent

sivert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalitička aktivnost

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Posebni nazivi za jedinicu snage: naziv volt-amper (simbol VA) kada se koristi za izražavanje prividne snage izmjeničnog električnog toka var (simbol var) kada se koristi za izražavanje reaktivne električne snage. Var nije uključen u rezolucije CGPM.

Jedinice izvedene iz osnovnih jedinica SI mogu biti izražene u izrazima jedinica navedenih u poglavlju I.

Izvedene jedinice SI posebno se mogu izražavati posebnim nazivima i simbolima iz gornje tablice; na primjer, jedinica SI za dinamičku viskoznost može se izraziti kao m–1 · kg · s–1 ili N · s · m–2 ili Pa · s.

▼B

1.3.    Predmeci i njihovi simboli za označivanje određenih decimalnih višekratnika i nižekratnika

▼M3Faktor

Predmetak

Simbol

 

Faktor

Predmetak

Simbol

1024

jota

Y

 

10-1

deci

d

1021

zeta

Z

 

10-2

centi

c

1018

eksa

E

 

10-3

mili

m

1015

peta

P

 

10-6

mikro

μ

1012

tera

T

 

10-9

nano

n

109

giga

G

 

10-12

piko

p

106

mega

M

 

10-15

femto

f

103

kilo

k

 

10-18

ato

a

102

hekto

h

 

10-21

zepto

z

101

deka

da

 

10-24

jokto

y

▼B

Nazivi i simboli decimalnih višekratnika i nižekratnika jedinice mase tvore se dodavanjem predmetaka riječi „gram” i njihovih simbola simbolu „g”.

Kada se izvedena jedinica izražava kao razlomak, decimalni višekratnici i nižekratnici mogu se označiti dodavanjem predmetka jedinicama u brojniku ili nazivniku ili u oba dijela.

Ne mogu se upotrebljavati složeni predmeci, odnosi predmeci sastavljeni od nekoliko gore navedenih predmetaka.

1.4.    Posebni odobreni nazivi i simboli decimalnih višekratnika i nižekratnika SI jedinicaVeličina

Jedinica

Naziv

Simbol

Vrijednost

obujam

litra

l ili L (1)

1 l = 1 dm3 = 10–3 m3

masa

tona

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

tlak, naprezanje

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Za jedinicu litra mogu se upotrebljavati dva simbola „l” i „L”. (Šesnaesti CGPM (1979.), rezolucija 5).

(2)   Jedinica koja je u knjižici Međunarodnog ureda za utege i mjere navedena među jedinicama koje treba privremeno dopustiti.

Napomena: Predmeci i njihovi simboli navedeni u tablici u točki 1.3. mogu se upotrebljavati zajedno s jedinicama i simbolima navedenima u tablici u točki 1.4.

2.   JEDINICE KOJE SU DEFINIRANE NA TEMELJU SI JEDINICA, ALI NISU NJIHOVI DECIMALNI VIŠEKRATNICI ILI NIŽEKRATNICIVeličina

Jedinica

Naziv

Simbol

Vrijednost

ravninski kut

okretaj* (1) ()

 

1 okretaj = 2 π rad

grad* ili gon*

gon*

1 gonπ200 rad

stupanj

°

1°π180 rad

kutna minuta

1′π10800 rad

kutna sekunda

1″π648000 rad

vrijeme

minuta

min

1 min = 60 s

sat

h

1 h = 3 600 s

dan

d

1 d = 86 400 s

(1)   Znak (*) iza naziva jedinice ili simbola znači da se ne pojavljuje na popisima koje su sastavili CGPM, CIPM ili BIPM. Navedeno se odnosi na cijeli ovaj Prilog.

(2)   Ne postoji međunarodni simbol.

Napomena: Predmeci navedeni u točki 1.3. mogu se upotrebljavati samo zajedno s nazivima „grad” ili „gon” i simbolom „gon”.

▼M3

3.   JEDINICE KOJE SE UPOTREBLJAVAJU UZ SI JEDINICE I ČIJA SE VRIJEDNOSTI U SI-u DOBIVA POKUSOMVeličina

Jedinica

Naziv

Simbol

Definicija

energija

elektronvolt

eV

Elektronvolt kinetička je energija koju dobije elektron pri prolazu u vakuumu s razlikom potencijala od 1 volta

masa

ujednačena atomska jedinica mase

u

Ujednačena atomska jedinica mase jednaka je 1/12 mase atoma nuklida 12C.

Napomena: Predmeci i njihovi simboli navedeni u točki 1.3. mogu se upotrebljavati zajedno s ovim dvjema jedinicama i njihovim simbolima.

▼B

4.   JEDINICE I NAZIVI JEDINICA KOJI SU DOPUŠTENI SAMO U POSEBNIM PODRUČJIMAVeličina

Jedinica

Naziv

Simbol

Vrijednost

jakost optičkih sustava

dioptrija*

 

1 dioptrija = 1 m–1

masa dragoga kamenja

metrički karat

 

1 metrički karat = 2 × 10–4 kg

ploština poljoprivrednoga ili građevnoga zemljišta

ar

a

1 a = 102 m2

masa po jedinici duljine tekstilnoga vlakna i pređe

teks*

tex*

1 tex = 10–6 kg · m–1

▼M1

krvni tlak i tlak drugih tjelesnih tekućina

milimetar žive

mm Hg(*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

efektivna ploština presjeka

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Napomena: ►M1  Predmeci i njihovi simboli navedeni u točki 1.3. mogu se upotrebljavati zajedno s gore navedenim jedinicama i simbolima osim milimetra žive i njegovog simbola. Međutim, višekratnik 102 a naziva se „hektarom”. ◄

5.   SLOŽENE JEDINICE

Složene su jedinice kombinacije jedinica navedenih u poglavlju I.

▼M2

POGLAVLJE II.ZAKONITE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 1. TOČKE (b) DOPUŠTENE SAMO ZA POSEBNE UPORABE

Područje primjene

Jedinica

Naziv

Približna vrijednost

Simbol

prometni znakovi, mjerenje udaljenosti i brzine

milja

1 milja =

1 609 m

mile

jard

1 yd =

0,9144 m

yd

stopa

1 ft =

0,3048 m

ft

inč

1 in =

2,54 × 10-2m

in

točeno pivo i jabukovača; mlijeko u povratnoj ambalaži

pinta

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

▼M4 —————

▼M2

trgovanje plemenitim kovinama

troy unca

1 oz tr =

31,10 × 10-3 kg

oz tr

▼M4

Jedinice navedene u ovom poglavlju mogu se kombinirati jedna s drugom ili s onima u poglavlju I. za oblikovanje složenih jedinica.

▼B

POGLAVLJE III.

ZAKONITE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 1. TOČKE (c)VELIČINE, NAZIVI JEDINICA, SIMBOLI I PRIBLIŽNE VRIJEDNOSTI

Duljina

inč

1 in = 2,54 × 10–2 m

stopa

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

milja

1 milja = 1 609 m

jard

1 jard = 0,9144 m

Ploština

kvadratna stopa

1 sq ft = 0,929 × 10–1 m2

akar

1 ac = 4 047 m2

kvadratni jard

1 sq yd = 0,8361 m2

Obujam

unca tekućine

1 fl oz = 28,41 × 10–6 m3

gill (četvrtina pinte)

1 gill = 0,1421 × 10–3 m3

pinta

1 pt = 0,5683 × 10–3 m3

kvart

1 qt = 1,137 × 10–3 m3

galon

1 gal = 4,546 × 10–3 m3

Masa

unca (avoirdupois mjerni sustav)

1 oz = 28,35 × 10–3 kg

troy unca

1 oz tr = 31,10 × 10–3 kg

funta

1 lb = 0,4536 kg

Energija

kalorija

1 kalorija = 105,506 × 106 J

Do datuma koji treba odrediti u skladu s člankom 1. točkom (c) jedinice navedene u poglavlju III. mogu se kombinirati međusobno ili s jedinicama iz poglavlja I. u složene jedinice.

▼M2

POGLAVLJE IV.ZAKONITE MJERNE JEDINICE IZ ČLANKA 1. TOČKE (d) DOPUŠTENE SAMO ZA POSEBNA PODRUČJA

Područje primjene

Jedinica

Naziv

Približna vrijednost

Simbol

pomorska plovidba

hvat

1 fm =

1,829 m

fm

pivo, jabukovača, voda, limunada i voćni sokovi u povratnoj ambalaži

pinta

1 pt =

0,5683 × 10-3m3

pt

unca tekućine

1 fl oz =

28,41 × 10-6m3

fl. oz

jaka alkoholna pića

gill (četvrtina pinte)

1 gill =

0,142 × 10-3m3

gill

roba koja se prodaje u rasutom stanju

unca

(avoirdupois mjerni sustav)

1 oz =

28,35 × 10-3 kg

oz

funta

1 lb =

0,4536 kg

lb

opskrba plinom

kalorija

1 kalorija =

105,506 × 106J

therm

Do datuma koji treba odrediti u skladu s člankom 1. točkom (d) jedinice navedene u ovom poglavlju mogu se kombinirati međusobno ili s jedinicama iz poglavlja I. u složene jedinice.( 1 ) SL L 243, 29.10.1971., str. 29.

( 2 ) SL L 262, 27.9.1976., str. 204.

( 3 ) SL C 81, 28.3.1979., str. 6.

( 4 ) SL C 127, 21.5.1979., str. 80.

( 5 ) Mišljenje doneseno 24./25. listopada 1979. (još nije objavljeno u Službenom listu).

( 6 ) SL L 202, 6.9.1971., str. 1.

Top