EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Prijedlog ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja

COM/2020/171 final

Bruxelles, 2.4.2020.

COM(2020) 171 final

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja


OBRAZLOŽENJE

Europski parlament i Vijeće donijeli su 27. studenoga 2019. odluku o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti u iznosu od 778,1 milijuna EUR za naslov 3. Sigurnost i građanstvo, kako je predložila Komisija (Odluka (EU) 2020/265 1 ).

Komisija ja 27. ožujka 2020. dostavila nacrt izmjene proračuna br. 1/2020 2 . U nacrt je, među ostalim, uključeno ukupno povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. u iznosu od 423,3 milijuna EUR za potrebe nastale zbog povećanja migracijskog pritiska u Grčkoj, za financiranje hitnih mjera nužnih u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (stvaranje prvih zaliha medicinske opreme u okviru rescEU-a) te za povećanje proračuna Ureda europskog javnog tužitelja. Komisija je u nacrtu izmjene proračuna br. 1/2020 predložila da se za pokriće dijela tog povećanja povezanog s migracijom iskoristi ukupna razlika do gornje granice za obveze od 350 milijuna EUR koja je ostala na raspolaganju iz 2018. Komisija je također predložila da se preostali dio povećanja (73,3 milijuna EUR) financira odgovarajućom prilagodbom iznosa mobiliziranog iz instrumenta fleksibilnosti te da se proširi svrha Odluke (EU) 2020/265 3 .

Komisija je danas dostavila nacrt izmjene proračuna br. 2/2020 4 u koji je uključeno dodatno povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. u iznosu od 3 000,0 milijuna EUR za pokriće ponovne aktivacije Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije kako bi se državama članicama pomoglo pri ublažavanju posljedica pandemije bolesti COVID-19 i dodatno povećala sredstva za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU radi lakšeg stvaranja zaliha i koordinacije distribucije nužnih resursa u cijeloj Europi. S obzirom na nedostatak prostora za preraspodjelu u okviru naslova 3. te u skladu s danas dostavljenim prijedlogom izmjene Uredbe o VFO-u kako bi se uklonilo ograničenje područja primjene tog instrumenta 5 , Komisija je u nacrtu izmjene proračuna br. 2/2020 predložila da se za pokriće tog povećanja iskoristi ukupna razlika do gornje granice za obveze u ukupnom iznosu od 2 042,4 milijuna EUR 6 raspoloživom u okviru tog posebnog instrumenta.

Osim toga, ovom predloženom odlukom o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti mijenja se Odluka (EU) 2020/265 od 27. studenoga 2019. i zamjenjuje izmjena dostavljena zajedno s nacrtom izmjene proračuna br. 1/2020. Stoga ovaj novi prijedlog pokriva kombinirana povećanja odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. uključena u oba nacrta izmjene proračuna br. 1/2020 i br. 2/2020, njime se ukupni iznos za mobilizaciju povećava na 1 094,4 milijuna EUR 7 i u potpunosti iskorištava iznos raspoloživ u okviru tog instrumenta za 2020.

Budući da ukupna razlika do gornje granice za obveze iz nacrta izmjene proračuna br. 2/2020 i ova odluka o predloženoj mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti nisu dovoljne za pokriće financijskih potreba Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije, Komisija je uz nacrt izmjene proračuna br. 2/2020 podnijela i zaseban prijedlog 8 za mobilizaciju pričuve za nepredviđene izdatke za 2020. u iznosu od 714,6 milijuna EUR.

Indikativna odobrena sredstva za plaćanje koja odgovaraju dopunjenoj mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti navedena su u tablici:

(u milijunima EUR, u sadašnjim cijenama)

Godina

Odobrena sredstva za plaćanje koja se odnose na mobilizaciju instrumenta fleksibilnosti u 2020.

2020.

574,6

2021.

413,7

2022.

66,2

2023.

39,9

Ukupno

1 094,4

Prijedlog

ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju 9 , a posebno njegovu točku 12.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)Instrument fleksibilnosti namijenjen je financiranju jasno određenih rashoda koje nije moguće financirati u okviru gornjih granica raspoloživih za jedan ili više drugih naslova općeg proračuna Unije.

(2)Gornja granica godišnjeg iznosa raspoloživog za instrument fleksibilnosti iznosi 600 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 11. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 10 , prema potrebi uvećana za iznose koji su prestali vrijediti, a koji su stavljeni na raspolaganje u skladu sa stavkom 1. drugim podstavkom tog članka.

(3)Europski parlament i Vijeće donijeli su 27. studenoga 2019. Odluku (EU) 2020/265 11 o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti kako bi se osigurao iznos od 778 074 489 EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u naslovu 3. (Sigurnost i građanstvo) za financijsku godinu 2020. radi financiranja mjera u području migracija, izbjeglica i sigurnosti.

(4)U nacrt izmjene proračuna br. 1/2020 12 uključeno je povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. u iznosu od 423 300 000 EUR za potrebe nastale zbog povećanja migracijskog pritiska u Grčkoj, za financiranje hitnih mjera u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za pokriće povećanja proračuna Ureda europskog javnog tužitelja. Od tog ukupnog povećanja, 350 000 000 EUR pokriveno je upotrebom ukupne razlike do gornje granice za obveze iz članka 14. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013, a 73 300 000 EUR dodatnom mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti za 2020. Potrebno je prilagoditi i indikativni profil plaćanja.

(5)Nacrt izmjene proračuna br. 2/2020 13 uključuje dodatno povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za naslov 3. u iznosu od 3 000 000 000 EUR za pokriće ponovne aktivacije Instrumenta za hitnu potporu unutar Unije kako bi se državama članicama dodatno pomoglo pri ublažavanju posljedica pandemije bolesti COVID-19 i dodatno povećala sredstva za Mehanizam Unije za civilnu zaštitu/rescEU radi lakšeg stvaranja zaliha i koordinacije distribucije nužnih resursa u cijeloj Europi. Od tog povećanja, 2 042 402 163 EUR pokriveno je ukupnom razlikom do gornje granice za obveze iz članka 14. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013, a 243 039 699 EUR dodatnom mobilizacijom instrumenta fleksibilnosti za 2020. Potrebno je prilagoditi i indikativni profil plaćanja.

(6)Odluku (EU) 2020/265 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)Ova bi Odluka trebala stupiti na snagu na isti dan kao izmjena proračuna za 2020. jer instrument fleksibilnosti omogućuje financiranje određenih djelovanja iznad gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira utvrđene za proračun za 2020. u višegodišnjem financijskom okviru.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Članak 1. stavak 1. prvi podstavak Odluke (EU) 2020/265 mijenja se kako slijedi: iznos „778 074 489 EUR” zamjenjuje se iznosom „1 094 414 188 EUR”.

U stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se tekstom: „Iznosi iz prvog podstavka namijenjeni su za financiranje mjera za svladavanje aktualnih izazova migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji te aktualne zdravstvene krize u Europskoj uniji prouzročene pandemijom bolesti COVID-19 i povećanih potreba Ureda europskog javnog tužitelja.”

U stavku 2. prvom podstavku točke (a) do (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)    574 652 355 EUR u 2020.;

(b)    413 658 806 EUR u 2021.;

(c)    66 154 477 EUR u 2022.;

(d)    39 948 550 EUR u 2023.”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1)    SL L 58, 27.2.2020., str. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    Taj iznos uzima u obzir i preostalu razliku iz 2019. (1 316,9 milijuna EUR) koja je stavljena na raspolaganje za 2020. u okviru „Tehničke prilagodbe u vezi s posebnim instrumentom” koju je Komisija danas donijela (COM(2020) 173, 2.4.2020.).
(7)    Taj iznos uzima u obzir i iznos od 175 milijuna EUR iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji iz 2019. koji je prestao vrijediti i dodan je instrumentu fleksibilnosti u okviru „Tehničke prilagodbe u vezi s posebnim instrumentom” koju je Komisija danas donijela (COM(2020) 173, 2.4.2020.).
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(10)    Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(11)

   Odluka (EU) 2020/265 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji (SL L 058 27.2.2020., str. 51.)

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top