EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2441

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2441 оd 31. listopada 2023. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i formata planova klimatske neutralnosti potrebnih za odobrenje besplatne dodjele emisijskih jedinica

C/2023/7298

OJ L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

European flag

Službeni list
Europske unije

HR

Serije L


2023/2441

3.11.2023

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/2441

оd 31. listopada 2023.

o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sadržaja i formata planova klimatske neutralnosti potrebnih za odobrenje besplatne dodjele emisijskih jedinica

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.a stavak 1. peti podstavak i članak 10.b stavak 4. peti podstavak,

budući da:

(1)

Direktivom 2003/87/EZ od određenih se operatera zahtijeva da izrade planove klimatske neutralnosti. Planove klimatske neutralnosti trebaju izraditi operateri postrojenja čije su razine emisija stakleničkih plinova više od osamdesetog percentila razina emisija u pogledu relevantnih referentnih vrijednosti za proizvod kako bi dobili uvjetnu besplatnu dodjelu. Planove klimatske neutralnosti trebaju izraditi i operateri centraliziranog grijanja koji podnose zahtjev za neobveznu dodjelu dodatnih besplatnih jedinica za postrojenja za centralizirano grijanje u određenim državama članicama.

(2)

U skladu s člankom 10.a stavkom 1. petim podstavkom Direktive 2003/87/EZ planovi klimatske neutralnosti izrađuju se na razini postrojenja i trebaju sadržavati elemente navedene u članku 10.b stavku 4. te direktive. Trebalo bi biti moguće navesti i dodatne pojedinosti i posebne mjere na razini potpostrojenja za znatno smanjenje stakleničkih plinova s ciljem doprinosa klimatskoj neutralnosti. Za postrojenja za centralizirano grijanje u državama članicama iz članka 10.b stavka 4. drugog podstavka Direktive 2003/87/EZ planovi klimatske neutralnosti izrađuju se na razini poduzeća ili na razini postrojenja u skladu s člankom 10.b stavkom 4. trećim podstavkom te direktive.

(3)

U skladu s Direktivom 2003/87/EZ Komisija treba donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju minimalan sadržaj i format planova klimatske neutralnosti i pritom treba nastojati ostvariti sinergije sa sličnim planovima kako je predviđeno pravom Unije. Kako bi se stvorile sinergije i smanjilo administrativno opterećenje za gospodarske subjekte, prilikom izrade planova klimatske neutralnosti trebalo bi uzeti u obzir elemente uključene u planove u okviru drugih pravnih akata Unije, posebno one iz Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(4)

Klimatska neutralnost se u kontekstu planova klimatske neutralnosti tumači kako je definirana u članku 2. Uredbe (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(5)

Kako bi se osigurala koherentnost zakonodavstva Unije, ključne etape i ciljne vrijednosti trebale bi se utvrditi u skladu s uredbama (EU) 2021/241 (4) i (EU) 2023/955 (5) Europskog parlamenta i Vijeća. Kako bi se uzeli u obzir svi relevantni aspekti mjera koje operateri poduzimaju radi postizanja klimatske neutralnosti te osigurale transparentnost i usporedivost, u planovima klimatske neutralnosti potrebno je razlikovati praćenje napretka prema kvalitativnim postignućima („ključne etape”) i praćenje napretka prema kvantitativnim postignućima smanjenja emisija („ciljne vrijednosti”). Kako bi se osigurala dosljednost s postojećim sustavom trgovanja emisijama, ključne etape i ciljne vrijednosti trebale bi se izraziti i o njima bi trebalo izvješćivati u skladu s pravilima utvrđenima u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/2066 (6) i Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2019/331 (7).

(6)

Kako bi se postigla usklađenost s Delegiranom uredbom (EU) 2019/331, ciljne vrijednosti specifične za razine djelatnosti za potpostrojenja s referentnom vrijednošću za proizvod ili nadomjesna potpostrojenja trebale bi se izraziti u tonama ekvivalenta CO2 po relevantnoj jedinici proizvodnje. Ciljne vrijednosti koje se odnose na referentne vrijednosti u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/447 (8) trebale bi se izraziti kao postotak smanjenja. Uz to bi se ciljne vrijednosti trebale moći izraziti i u apsolutnom obliku kako bi se omogućila veća fleksibilnost i povećala provjerljivost postizanja ciljeva.

(7)

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za operatere pri prikupljanju podataka za planove klimatske neutralnosti, te bi planove trebalo integrirati u postojeće postupke besplatne dodjele utvrđene Delegiranom uredbom (EU) 2019/331. Stoga bi referentno razdoblje za povijesne emisije trebalo biti usklađeno s relevantnim referentnim razdobljem kako je definirano u članku 2. točki 14. te uredbe, a opseg emisija trebao bi biti usklađen s granicama sustava odgovarajućih potpostrojenja u skladu s tom uredbom. Opseg emisija o kojima se izvješćuje trebao bi biti usklađen s opsegom emisija obuhvaćenih dozvolom za emisije stakleničkih plinova predmetnog postrojenja i zahtjevima za praćenje i izvješćivanje o emisijama utvrđenima u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2066.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju sadržaj i format planova klimatske neutralnosti iz članka 10.a stavka 1. petog podstavka i članka 10.b stavka 4. Direktive 2003/87/EZ.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„poduzeće za centralizirano grijanje” znači poduzeće koje upravlja postrojenjima čije su glavne gospodarske djelatnosti razvrstane prema oznakama NACE iz Uredbe (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (9) kao opskrba parom i klimatizacija ili proizvodnja električne energije u kombinaciji s isporukom toplinske energije za centralizirano grijanje;

(2)

„ključne etape” znači kvalitativni pokazatelji napretka u ostvarenju mjere ili ulaganja za postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050., kako je opisano u članku 2. Uredbe (EU) 2021/1119, na razini postrojenja ili eventualno na razini poduzeća za operatere centraliziranog grijanja, u skladu s člankom 10.a stavkom 1. petim podstavkom i člankom 10.b stavkom 4. trećim podstavkom Direktive 2003/87/EZ, isključujući upotrebu jedinica za neutralizaciju emisija ugljika;

(3)

„ciljne vrijednosti” znači kvantitativni pokazatelji napretka u provedbi mjere ili ulaganja za postizanje cilja klimatske neutralnosti do 2050., kako je opisano u članku 2. Uredbe (EU) 2021/1119, na razini postrojenja ili eventualno na razini poduzeća za operatere centraliziranog grijanja, u skladu s člankom 10.a stavkom 1. petim podstavkom i člankom 10.b stavkom 4. trećim podstavkom Direktive 2003/87/EZ, isključujući upotrebu jedinica za neutralizaciju emisija ugljika;

(4)

„prijelazne ciljne vrijednosti i ključne etape” znači ciljne vrijednosti i ključne etape utvrđene za razdoblje do 31. prosinca 2025. i do 31. prosinca svake pete godine nakon toga.

Članak 3.

Sadržaj planova klimatske neutralnosti

1.   Planovi klimatske neutralnosti moraju sadržavati elemente navedene u Prilogu. Moraju biti propisno obrazloženi i potkrijepljeni dokazima.

2.   Mjere, ključne etape i ciljne vrijednosti, uključujući prijelazne ključne etape i ciljne vrijednosti, moraju biti specifične, mjerljive, ostvarive, relevantne i vremenski ograničene.

Članak 4.

Elektronički format plana klimatske neutralnosti

1.   Komisija stavlja na raspolaganje elektronički predložak ili poseban format datoteke za dostavu informacija navedenih u Prilogu.

2.   Operateri su dužni koristiti elektronički predložak ili poseban format datoteke iz stavka 1. za izradu i dostavljanje plana klimatske neutralnosti.

3.   Odstupajući od stavka 2. države članice od operatera mogu zahtijevati da za izradu i dostavljanje planova klimatske neutralnosti koriste elektroničke predloške ili posebne formate datoteka koje su pripremile te države članice u skladu s delegiranim aktima donesenima na temelju članka 10.a stavka 1. prvog podstavka Direktive 2003/87/EZ.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. listopada 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)   SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (SL L 334, 17.12.2010., str. 17.).

(3)  Uredba (EU) 2021/1119 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2021. o uspostavi okvira za postizanje klimatske neutralnosti i o izmjeni uredaba (EZ) br. 401/2009 i (EU) 2018/1999 („Europski zakon o klimi”) (SL L 243, 9.7.2021., str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost (SL L 57, 18.2.2021., str. 17.).

(5)  Uredba (EU) 2023/955 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o uspostavi Socijalnog fonda za klimatsku politiku i o izmjeni Uredbe (EU) 2021/1060 (SL L 130, 16.5.2023., str. 1.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2066 оd 19. prosinca 2018. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 601/2012 (SL L 334, 31.12.2018., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 od 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 59, 27.2.2019., str. 8.).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/447 оd 12. ožujka 2021. o utvrđivanju revidiranih referentnih vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za razdoblje od 2021. do 2025. na temelju članka 10.a stavka 2. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 87, 15.3.2021., str. 32.).

(9)  Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

Sadržaj planova klimatske neutralnosti

1.   

Opće informacije o postrojenju

(a)

ime i adresa postrojenja;

(b)

identifikacijska oznaka postrojenja iz Registra Unije;

(c)

identifikacijska oznaka dozvole i datum izdavanja prve dozvole za emisije stakleničkih plinova izdane za predmetno postrojenje u skladu s člankom 6. Direktive 2003/87/EZ;

(d)

identifikacijska oznaka dozvole i datum izdavanja najnovije dozvole za emisije stakleničkih plinova izdane za predmetno postrojenje u skladu s člankom 6. Direktive 2003/87/EZ;

(e)

ime i adresa operatera, podaci za kontakt ovlaštenog zastupnika i glavne osobe za kontakt, ako se razlikuju;

(f)

ako plan klimatske neutralnosti na razini poduzeća dostavlja poduzeće za centralizirano grijanje, informacije iz točaka od (a) do (e) za svako postrojenje obuhvaćeno planom klimatske neutralnosti koje je povezano s tim poduzećem i kojim to poduzeće upravlja, uključujući opis veza s poduzećem za centralizirano grijanje.

2.   

Povijesne emisije, uključujući:

(a)

povijesne emisije za svaku godinu relevantnog referentnog razdoblja kako je definirano u članku 2. točki 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/331, uključujući sljedeće podatke:

i.

povijesne emisije specifične za razine djelatnosti za svaku godinu za svako potpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod ili za nadomjesna potpostrojenja, u odnosu na druge razine proizvodnje, izraženo u tonama ekvivalenta CO2 po relevantnoj jedinici proizvodnje svakog potpostrojenja ili, ako je primjerenije, bilo kojoj drugoj jedinici proizvodnje;

ii.

ako je primjenjivo, povijesne emisije specifične za referentne vrijednosti kako su utvrđene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2021/447 za svako relevantno potpostrojenje koje se primjenjuju za relevantno referentno razdoblje;

(b)

fakultativno, povijesne apsolutne emisije izražene u tonama ekvivalenta CO2 za svaku godinu relevantnog referentnog razdoblja kako je definirano u članku 2. točki 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/331.

3.   

Povijesne emisije iz točke 2. i razine emisija povezane s ciljnim vrijednostima iz točke 4. podtočke (b) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

granice sustava i vrste stakleničkih plinova obuhvaćene tim povijesnim emisijama i razine emisija moraju biti u skladu s dozvolom za emisije stakleničkih plinova predmetnog postrojenja i zahtjevima utvrđenima u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2066 i Delegiranoj uredbi (EU)/2019/331;

(b)

opseg emisija ne smije uključivati uklanjanje ugljika ni smanjenje emisija ugljika izvan granica sustava predmetnog postrojenja i ostvarenih s pomoću jedinica za neutralizaciju emisija ugljika;

(c)

emisije se moraju izraziti u odnosu na razine djelatnosti za svaku godinu za sva potpostrojenja ili, ako to nije izvedivo, u odnosu na druge razine proizvodnje predmetnog postrojenja.

4.   

Ključne etape i ciljne vrijednosti, uključujući prijelazne ključne etape i ciljne vrijednosti:

(a)

detaljan opis ključnih etapa za 2025. i za svako sljedeće petogodišnje razdoblje, razmjerno ciljevima iz točaka (b) i (c);

(b)

ciljne vrijednosti specifičnih emisija za 2025. i za svako sljedeće petogodišnje razdoblje, uključujući sljedeće podatke:

i.

ciljne vrijednosti specifične za razine djelatnosti za svaku godinu za svako potpostrojenje s referentnom vrijednošću za proizvod ili za nadomjesna potpostrojenja, u odnosu na druge razine proizvodnje potpostrojenja, izraženo u tonama ekvivalenta CO2 po relevantnoj jedinici proizvodnje svakog potpostrojenja ili bilo kojoj drugoj jedinici proizvodnje, ako je to primjerenije, i kao postotak smanjenja;

ii.

ako je primjenjivo, ciljne vrijednosti u odnosu na referentne vrijednosti kako su utvrđene u Prilogu Provedbenoj uredbi (EU) 2021/447 za svako relevantno potpostrojenje koje se primjenjuju za relevantno referentno razdoblje kako je definirano u članku 2. točki 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/331, izraženo kao postotak smanjenja;

(c)

fakultativno, apsolutne ciljne vrijednosti emisija za 2025. i za svako sljedeće petogodišnje razdoblje, uz osiguravanje usklađenosti s povijesnim emisijama iz točke 2. i ključnim etapama iz podtočke (a) ove točke.

5.   

Ključne etape i ciljne vrijednosti, uključujući prijelazne ključne etape i ciljne vrijednosti, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(a)

biti dosljedne s ciljem klimatske neutralnosti utvrđenim u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2021/1119;

(b)

biti izražene i utvrđene u skladu s pravilima i granicama sustava utvrđenima u Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2066 i Delegiranoj uredbi (EU) 2019/331.

6.   

Mjere i ulaganja:

(a)

detaljan opis svih mjera planiranih tijekom svakog petogodišnjeg razdoblja kako bi se postigle ključne etape i ciljne vrijednosti opisane u točki 4. radi postizanja klimatske neutralnosti do 2050.;

(b)

detaljan opis i kvantifikacija ulaganja povezanih s mjerama, izraženo u eurima uloženima u određenoj godini, kao i u eurima godišnje za svako petogodišnje razdoblje;

(c)

detaljan opis infrastrukturnih potreba za mjere i ulaganja opisana u podtočkama (a) i (b) i uvjeta koji omogućavaju njihovu provedbu;

(d)

fakultativno, popis mjera i ulaganja provedenih prije podnošenja plana klimatske neutralnosti.

7.   

Procijenjeni učinci mjera i ulaganja:

(a)

kvantitativna i kvalitativna procjena učinaka na smanjenje emisija stakleničkih plinova za svaku mjeru i ulaganje iz točke 6. za svako petogodišnje razdoblje iz članka 10.b stavka 4. četvrtog podstavka Direktive 2003/87/EZ uključujući, u mjeri u kojoj je to izvedivo, podjelu ukupnih učinaka na sljedeće kategorije:

i.

prelazak na tehnologije s niskom ili nultom stopom emisija;

ii.

energetska učinkovitost i uštede energije;

iii.

prelazak s fosilnih goriva na:

1.

vodik;

2.

električnu energiju;

3.

biomasu koja ispunjava kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova iz članka 38. stavka 5. Provedbene uredbe (EU) 2018/2066;

4.

alternativna goriva iz tokova otpada;

5.

druge obnovljive izvore energije;

iv.

resursna učinkovitost, uključujući smanjenju potrošnju materijala i recikliranje;

v.

hvatanje, korištenje i skladištenje ugljika;

(b)

opis razloga zbog kojih su odabrane mjere opisane u točki 6., a ne druge potencijalne mjere za dekarbonizaciju, s obzirom na njihove procijenjene učinke na smanjenje emisija stakleničkih plinova.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj

ISSN 1977-0847 (electronic edition)


Top