EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1001

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1001 оd 9. srpnja 2020. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica

C/2020/4541

OJ L 221, 10.7.2020, p. 107–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1001/oj

10.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 221/107


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1001

оd 9. srpnja 2020.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu djelovanja Modernizacijskog fonda kojim se podupiru ulaganja u modernizaciju energetskih sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti određenih država članica

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Unije i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (1), a posebno njezin članak 10.d stavak 12.,

budući da:

(1)

Direktivom 2003/87/EZ uspostavlja se Modernizacijski fond za razdoblje od 2021. do 2030. radi potpore ulaganjima u modernizaciju energetskog sustava i poboljšanje energetske učinkovitosti u određenim državama članicama. Kako je navedeno u komunikacijama Komisije „Europski zeleni plan” (2) i „ Plan ulaganja za europski zeleni plan” (3), provedba Modernizacijskog fonda trebala bi doprinijeti postizanju ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

(2)

Trebalo bi utvrditi detaljna pravila o radu Modernizacijskog fonda kako bi se omogućila neometana raspodjela financijskih sredstava državama članicama korisnicama, posebice utvrđivanjem postupaka za podnošenje i ocjenjivanje prijedloga za ulaganja te donošenje odluka o isplati prihoda Fonda.

(3)

Kako bi se osigurala sukladnost financiranja u okviru Modernizacijskog fonda s unutarnjim tržištem, države članice korisnice trebale bi u skladu s člankom 108. stavkom 3. Ugovora obavijestiti Komisiju o svim planiranim ulaganjima koja predstavljaju državnu potporu u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora i koja ne bi bila obuhvaćena postojećim odobrenim ili izuzetim programom potpore ili pojedinačnom odlukom. Ocjenu ulaganja obuhvaćenih Fondom trebalo bi koordinirati s ocjenom državne potpore, a u okviru načinâ podnošenja prijedloga za ulaganja trebalo bi uzeti u obzir načine podnošenja obavijesti o državnim potporama. Odluka o isplati prihoda iz Fonda trebala bi ovisiti o odobrenju državne potpore.

(4)

„Europski zeleni plan” predviđa da teritorijalni planovi za pravednu tranziciju budu temelj za uspostavu mehanizma za pravednu tranziciju. Kad je ulaganje u okviru Modernizacijskog fonda usmjereno na provedbu teritorijalnog plana za pravednu tranziciju države članice korisnice, ta bi država članica trebala pružiti informacije o očekivanom doprinosu ulaganja tom planu, s ciljem podupiranja usklađenosti i komplementarnosti s ciljevima plana.

(5)

Države članice korisnice trebale bi redovito obavješćivati Europsku investicijsku banku (EIB) i Odbor za ulaganja za potrebe Modernizacijskog fonda („Odbor za ulaganja”) o planiranim ulaganjima kako bi se olakšalo planiranje odluka o isplati i upravljanje sredstvima iz Modernizacijskog fonda. Međutim, te informacije ne bi trebale obvezivati države članice korisnice pri podnošenju budućih prijedloga za ulaganja.

(6)

Pojednostavnjeni postupak za odlučivanje o isplati prihoda Fonda trebao bi se primjenjivati na ulaganja u prioritetna područja navedena u članku 10.d stavku 2. Direktive 2003/87/EZ („prioritetna ulaganja”). Ulaganja koja nisu prioritetna trebala bi biti podvrgnuta sveobuhvatnoj ocjeni njihove tehničke i financijske održivosti i njihove dodane vrijednosti u odnosu na ciljeve Fonda.

(7)

U skladu s člankom 10.d stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ, najmanje 70 % financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda dodjeljuje se za prioritetna ulaganja. Kako bi se osigurala pravedna raspodjela financijskih sredstava na sve države članice korisnice, taj bi se zahtjev trebao primjenjivati na pojedinačni udio svake države članice korisnice u Fondu.

(8)

Financiranje ulaganja iz Modernizacijskog fonda trebalo bi ovisiti o raspoloživosti sredstava koja su na raspolaganju državi članici korisnici i udjelu sredstava dodijeljenih za prioritetna ulaganja. Kako bi se omogućilo pomno praćenje dodjele sredstava, a istodobno osigurala učinkovitost odlučivanja o isplati, ocjenu prijedloga za ulaganja koju provodi EIB ili, prema potrebi, Odbor za ulaganja i donošenje odluke o isplati sredstava koju provodi Komisija trebalo bi organizirati u polugodišnjim ciklusima.

(9)

U postupcima za djelovanje Modernizacijskog fonda trebalo bi uzeti u obzir posebnosti programa koje su predložile države članice korisnice. Nakon što EIB potvrdi da određeni program može primiti prioritetno ulaganje ili, ovisno o slučaju, ako Odbor za ulaganja preporuči financiranje određenog programa u neprioritetnom području te nakon što Komisija odluči o prvoj isplati sredstava za taj program, država članica korisnica trebala bi podnijeti novi prijedlog za sve sljedeće odluke o isplati. Za potrebe bilo koje takve sljedeće odluke o isplati, potvrdu EIB-a ili, ovisno o slučaju, preporuku Odbora za ulaganja trebalo bi ograničiti na provjeru raspoloživosti sredstava koja su na raspolaganju državi članici korisnici, odnosno, kad je riječ o programima u neprioritetnim područjima ulaganja, na provjeru usklađenosti s pragovima za dopuštenu potporu iz članka 10.d stavka 2. i stavka 6. drugog podstavka četvrte rečenice Direktive 2003/87/EZ. Nadalje, pojednostavnjena pravila trebala bi se primjenjivati na godišnje izvješćivanje država članica korisnica o programima.

(10)

Za prekinuta ulaganja ne bi trebalo dodjeljivati daljnja financijska sredstva iz Modernizacijskog fonda. Iznosi koji su već isplaćeni za prekinuta ulaganja, ali još nisu upotrijebljeni u okviru takvih ulaganja trebali bi se staviti na raspolaganje za financiranje drugih ulaganja.

(11)

Potrebno je utvrditi detaljna pravila o sastavu i djelovanju Odbora za ulaganja.

(12)

Na temelju članka 10.d stavka 3. Direktive 2003/87/EZ, EIB upravlja prihodima Modernizacijskog fonda. U tu bi svrhu EIB trebao izraditi smjernice za upravljanje imovinom tako da se podupiru ciljevi Direktive i uzimaju u obzir interna pravila EIB-a. Osim toga, EIB obavlja i druge zadaće povezane s provedbom Modernizacijskog fonda, kako je utvrđeno u Direktivi 2003/87/EZ. Posebne uvjete za provedbu tih zadaća trebalo bi utvrditi u sporazumu između Komisije i EIB-a. EIB-ov mehanizam za povrat troškova trebao bi biti u skladu s tim zadaćama i trebao bi uzeti u obzir broj i složenost prijedloga za ulaganja koje su dostavile države članice korisnice te odnose li se prijedlozi na prioritetna ili neprioritetna ulaganja.

(13)

Ako države članice odluče upotrijebiti prihode ostvarene od dražbovne prodaje emisijskih jedinica za financiranje svojih troškova povezanih s provedbom Modernizacijskog fonda, takvi bi se troškovi mogli smatrati administrativnim troškovima iz članka 10. stavka 3. točke (i) Direktive 2003/87/EZ te bi se stoga mogli uračunati u cilj upotrebe 50 % prihoda od dražbovne prodaje za namjene povezane s klimom.

(14)

Trebalo bi utvrditi jasne mehanizme praćenja i izvješćivanja kako bi se Komisiji pružile potpune i pravodobne informacije o napretku određenih ulaganja i sveukupnoj provedbi Modernizacijskog fonda.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za klimatske promjene,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila o radu Modernizacijskog fonda u pogledu sljedećeg:

(a)

podnošenja prijedloga za financiranje ulaganja;

(b)

ocjenjivanja prioritetnih ulaganja i neprioritetnih ulaganja;

(c)

upravljanja, odlučivanja o isplatama i isplaćivanja sredstava iz Modernizacijskog fonda;

(d)

sastava i djelovanja Odbora za ulaganja za potrebe Modernizacijskog fonda („Odbor za ulaganja”);

(e)

praćenja, izvješćivanja, evaluacije i revizije;

(f)

informiranja i transparentnosti.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„država članica korisnica” znači država članica navedena u Prilogu II.b Direktivi 2003/87/EZ;

(2)

„neprioritetno ulaganje” znači ulaganje u područje koje nije navedeno u članku 10.d stavku 2. Direktive 2003/87/EZ;

(3)

„mali neprioritetni projekt” znači neprioritetno ulaganje za koje se dodjeljuje državna potpora u ukupnom iznosu koji ispunjava kriterije za de minimis potporu u skladu s člankom 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 (4);

(4)

„prioritetno ulaganje” znači ulaganje u barem jedno područje iz članka 10.d stavka 2. Direktive 2003/87/EZ;

(5)

„program” znači prijedlog za ulaganje koji ispunjava sljedeće kriterije:

(a)

obuhvaća dosljedni skup prioriteta usklađen s ciljevima Modernizacijskog fonda, a zbog značajki projekata u okviru tog programa može se smatrati prioritetnim ili neprioritetnim ulaganjem;

(b)

traje dulje od godinu dana;

(c)

provodi se na nacionalnoj ili regionalnoj razini; te

(d)

cilj mu je pružiti potporu za više od jedne javne ili privatne osobe ili subjekta odgovornih za pokretanje ili pokretanje i provedbu projekata u okviru tog programa.

POGLAVLJE II.

FINANCIRANJE ULAGANJA

Članak 3.

Pregled ulaganja

1.   Svaka država članica korisnica svake godine do 30. studenoga Europskoj investicijskoj banci i Odboru za ulaganja dostavlja pregled ulaganja za koja namjerava podnijeti prijedloge za ulaganja u sljedeće dvije kalendarske godine, kao i ažurirane informacije o ulaganjima obuhvaćenima prethodnim pregledom.

2.   U pregledu iz stavka 1. država članica korisnica dostavlja sljedeće informacije o svakom planiranom ulaganju:

(a)

ime predlagatelja projekta ili upravljačkog tijela programa;

(b)

konkretno mjesto ulaganja ili zemljopisno područje provedbe programa;

(c)

procjenu ukupnih troškova ulaganja;

(d)

područje ulaganja i sažeti opis ulaganja;

(e)

status svake ocjene državnih potpora u vezi s predmetnim ulaganjem, ako je primjenjivo;

(f)

procjenu financiranja iz Modernizacijskog fonda i nacrt planiranih prijedloga za financiranje.

3.   Informacije uključene u pregled nisu obvezujuće za državu članicu korisnicu prilikom podnošenja prijedlogâ za ulaganja u skladu s člankom 4.

Članak 4.

Podnošenje prijedloga za ulaganja

1.   Države članice korisnice mogu prijedloge za ulaganja podnijeti EIB-u i Odboru za ulaganja u bilo kojem trenutku tijekom kalendarske godine.

Pri podnošenju prijedloga za ulaganja države članice korisnice dostavljaju podatke navedene u Prilogu I.

Država članica korisnica navodi odnosi li se prijedlog na prioritetna ili neprioritetna ulaganja.

2.   Ako se ulaganje odnosi na određeni program, država članica korisnica podnosi prijedlog u skladu sa stavkom 1. i navodi traženi iznos za prvu odluku o isplati za taj program.

Nakon što Komisija donese prvu odluku o isplati za program u skladu s člankom 8. stavkom 1., za svaku sljedeću odluku o isplati potreban je zaseban prijedlog države članice korisnice u kojem se navodi iznos koji je potrebno odobriti za isplatu i ažurirane informacije o programu, ovisno o slučaju.

3.   Ako država članica korisnica podnese nekoliko prijedloga za ulaganja koji se ocjenjuju u istom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama, navodi redoslijed prioriteta za ocjenu prioritetnih ulaganja i redoslijed prioriteta za ocjenu neprioritetnih ulaganja. Ako država članica ne navede redoslijed prioriteta, EIB ili, ovisno o slučaju, Odbor za ulaganja ocjenjuje prijedloge prema datumima njihova podnošenja.

4.   Prijedlozi za neprioritetne male projekte mogu se podnijeti samo kao dio programa.

5.   Država članica korisnica ne traži financiranje iz sredstava Modernizacijskog fonda za troškove ulaganja koji se financiraju iz nekog drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.

Članak 5.

Raspoloživa sredstva

1.   Četiri tjedna prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1. EIB obavješćuje državu članicu korisnicu, Odbor za ulaganja i Komisiju o financijskim sredstvima koja su na raspolaganju toj državi članici za financiranje ulaganja iz Modernizacijskog fonda („izvješće o raspoloživim sredstvima”).

2.   U izvješću o raspoloživim sredstvima navodi se sljedeće:

(a)

iznos koji je u posjedu EIB-a, ne uključujući iznose za koje su već donesene odluke o isplati, ali još nisu isplaćeni državi članici u skladu s člankom 9. te ne uključujući troškove EIB-a navedene u sporazumu iz članka 12. stavka 3.;

(b)

iznosi za koje je donesena odluka o isplati za prekinuta ulaganja kojima se povećavaju resursi Modernizacijskog fonda koji su na raspolaganju državi članici korisnici u skladu s odlukom Komisije iz članka 10. stavka 2.

3.   Datum zaključenja izvješća o raspoloživim sredstvima posljednji je dan kalendarskog mjeseca koji prethodi datumu prijenosa informacija u skladu sa stavkom 1.

4.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 3., država članica korisnica može u bilo kojem trenutku od EIB-a zatražiti informacije o iznosu namijenjenom za tu državu članicu koji je u posjedu EIB-a.

Članak 6.

Potvrda prioritetnih ulaganja

1.   Prijedloge za ulaganja koje države članice korisnice podnesu kao prioritetna ulaganja procjenjuje EIB u prvom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama u kalendarskoj godini ako je podnesen najmanje šest tjedana prije prvog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1.

Ako se podnesu manje od šest tjedana prije prvog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., ali najmanje šest tjedana prije drugog polugodišnjeg sastanka Odbora, ocjenjuju se u drugom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama u toj kalendarskoj godini.

Ako se podnesu manje od šest tjedana prije drugog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., ocjenjuju se u prvom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama sljedeće kalendarske godine.

2.   EIB može od države članice korisnice zatražiti sve informacije ili dokumente koje smatra potrebnima za ocjenu ulaganja, pod uvjetom da su te informacije ili dokumenti potrebni u skladu s Prilogom I. EIB, te informacije ili dokumente traži bez nepotrebne odgode. Ako država članica korisnica dostavi tražene informacije ili dokumente manje od šest tjedana prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., EIB može odgoditi ocjenu prijedloga za sljedeći polugodišnji ciklus odlučivanja o isplatama.

3.   Ako EIB smatra da se prijedlog odnosi na neprioritetna ulaganja, o tome obavješćuje državu članicu korisnicu najkasnije četiri tjedna od podnošenja prijedloga i navodi razloge za takav zaključak. U tom se slučaju prijedlog ocjenjuje u skladu sa zahtjevima i vremenskim rasporedom iz članka 7.

4.   Ako prijedlog nije u skladu s člankom 10.d stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ ili zahtjevima iz ove Uredbe, EIB državi članici korisnici vraća prijedlog najkasnije četiri tjedna od njegova podnošenja i navodi razloge za takav zaključak. EIB o tome odmah obavješćuje i Odbor za ulaganja.

5.   Ocjena prijedloga uključuje provjeru troškova predloženog ulaganja, osim ako je Komisija provjerila proporcionalnost iznosa primljene potpore u okviru odgovarajućeg postupka za dodjelu državne potpore.

6.   EIB ocjenjuje prijedlog u skladu s primjenjivim pravom Unije.

7.   EIB može prijedlog prihvatiti kao prioritetno ulaganje ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

država članica korisnica pokazala je da ulaganje ispunjava zahtjeve iz članka 10.d stavka 1. Direktive 2003/87/EZ i da se odnosi na barem jedno područje navedeno u članku 10.d stavku 2. te direktive;

(b)

država članica korisnica ima na raspolaganju dostatna sredstva u skladu s izvješćem o raspoloživim sredstvima iz članka 5. stavka 1. nakon oduzimanja svih iznosa za koje će se donijeti odluka o isplati za ulaganja koja su već potvrđena u skladu sa stavkom 9. ovog članka;

(c)

država članica korisnica dostavila je dokaze da prijedlog za ulaganje ispunjava jedan od sljedećih zahtjeva:

dobio je odobrenje državne potpore u skladu s odlukom Komisije,

izuzet je od obveze prijave državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 (5),

ne smatra se državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora;

(d)

država članica korisnica u pisanom je obliku potvrdila da je ulaganje u skladu sa svim drugim primjenjivim zahtjevima iz prava Unije i nacionalnog prava;

(e)

prema informacijama koje je dostavila država članica korisnica u pogledu doprinosâ iz drugih instrumenata Unije i nacionalnih instrumenata, iznosi zatraženi iz Modernizacijskog fonda nisu namijenjeni za pokrivanje istih troškova ulaganja kao i oni dodijeljeni iz drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.

8.   Ako se prijedlog odnosi na sljedeću odluku o isplati za program koji je EIB potvrdio u skladu sa stavkom 9. prije prve odluke o isplati, ocjena prijedloga koju provodi EIB ograničena je na provjeru dostupnih sredstava u skladu sa stavkom 7. točkom (b), pod uvjetom da nije bilo promjena u programu.

9.   EIB odlučuje o potvrdi prijedloga kao prioritetnog ulaganja najkasnije dva tjedna prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1.

EIB odmah obavješćuje predmetnu državu članicu korisnicu i Komisiju o odluci iz prvog podstavka.

10.   Najkasnije tjedan dana prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1. EIB obavješćuje Odbor o prijedlozima za ulaganja svake države članice korisnice koji su potvrđeni kao prioritetna ulaganja u skladu sa stavkom 9. ovog članka i iznosu za koji treba donijeti odluku o isplati za svako od tih ulaganja.

Članak 7.

Preporuke o neprioritetnim ulaganjima

1.   Prijedloge za ulaganja koje države članice korisnice podnesu kao neprioritetna ulaganja ocjenjuje Odbor za ulaganja tijekom prvog polugodišnjeg ciklusa odlučivanja o isplatama u kalendarskoj godini ako su podneseni najmanje 10 tjedana prije prvog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1.

Ako se podnesu manje od 10 tjedana prije prvog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., a najmanje 10 tjedana prije drugog polugodišnjeg sastanka Odbora, ocjenjuju se u drugom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama u toj kalendarskoj godini.

Ako se podnesu manje od 10 tjedana prije drugog polugodišnjeg sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., ocjenjuju se u prvom polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama sljedeće kalendarske godine.

2.   Najmanje dva tjedna prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1. EIB dovršava tehničku i financijsku dubinsku analizu prijedloga, uključujući procjenu očekivanih smanjenja emisija.

3.   EIB može od države članice korisnice zatražiti sve informacije ili dokumente koje smatra potrebnima za provedbu tehničke i financijske dubinske analize, pod uvjetom da su te informacije ili dokumenti potrebni u skladu s Prilogom I. EIB bez nepotrebne odgode traži te informacije ili dokumente. Ako država članica korisnica dostavi tražene informacije ili dokumente manje od 10 tjedana prije sastanka Odbora za ulaganja iz članka 11. stavka 1., EIB može dovršenje dubinske analize odgoditi za sljedeći polugodišnji ciklus odlučivanja o isplatama.

4.   Financijska dubinska analiza koju provodi EIB uključuje provjeru troškova predloženog ulaganja, osim ako je Komisija provjerila proporcionalnost iznosa primljene potpore u okviru odgovarajućeg postupka za dodjelu državne potpore.

5.   EIB provodi dubinsku analizu u skladu s primjenjivim pravom Unije.

6.   Dubinsku analizu koju provodi EIB prati izjava predstavnika EIB-a u pogledu odobrenja financiranja prijedloga za ulaganje. EIB dubinsku analizu odmah dostavlja Odboru za ulaganja.

7.   Odbor za ulaganja može izdati preporuku o financiranju prijedloga za ulaganja ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

država članica korisnica pokazala je da ulaganje ispunjava zahtjeve iz članka 10.d stavka 1. Direktive 2003/87/EZ;

(b)

država članica korisnica ima na raspolaganju dostatna sredstva u skladu s izvješćem o raspoloživim sredstvima iz članka 5. stavka 1. nakon oduzimanja svih iznosa za koje će se donijeto odluka o isplati u skladu s informacijama navedenima u članku 6. stavku 10. i na temelju već izdanih preporuka u skladu sa stavkom 9. ovog članka;

(c)

udio sredstava dodijeljenih za prioritetna ulaganja iznosi najmanje 70 % ukupnog iznosa sredstava koja je upotrijebila država članica korisnica, uključujući sljedeća sredstva:

sredstva za koja je već donesena odluka o isplati za prioritetna i neprioritetna ulaganja,

sredstva za koja još treba donijeti odluku o isplati u skladu s informacijama iz članka 6. stavka 10.,

sredstva za koja još treba donijeti odluku o isplati na temelju već izdanih preporuka u skladu sa stavkom 9.,

sredstva zatražena za prijedlog za ulaganje koji se ocjenjuje;

(d)

financiranje je u skladu s člankom 10.d stavkom 6. drugim podstavkom četvrtom rečenicom Direktive 2003/87/EZ;

(e)

država članica korisnica dostavila je dokaze da prijedlog za ulaganje ispunjava neki od sljedećih zahtjeva:

dobio je odobrenje državne potpore u skladu s odlukom Komisije,

izuzet je od obveze prijave državne potpore u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014,

ne smatra se državnom potporom u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora;

(f)

država članica korisnica u pisanom je obliku potvrdila da je ulaganje u skladu sa svim drugim primjenjivim zahtjevima iz prava Unije i nacionalnog prava;

(g)

prema informacijama koje je dostavila država članica korisnica u pogledu doprinosâ iz drugih instrumenata Unije i nacionalnih instrumenata, iznosi zatraženi iz Modernizacijskog fonda nisu namijenjeni za pokrivanje istih troškova ulaganja kao i oni dodijeljeni iz drugog instrumenta Unije ili nacionalnog instrumenta.

8.   Ako se prijedlog odnosi na sljedeću odluku o isplati za program koji je Odbor za ulaganja preporučio za financiranje u skladu sa stavkom 9. prije prve odluke o isplati, nije potrebno da EIB provodi dubinsku analizu prijedloga, a ocjena koju provodi Odbor ograničena je na provjeru usklađenosti sa zahtjevima iz stavka 7. točaka (b), (c) i (d), pod uvjetom da nije bilo promjena u programu.

9.   Odbor za ulaganja na sastanku iz članka 11. stavka 1. izdaje preporuku o prijedlogu za ulaganje, u kojoj navodi iznos potpore iz Modernizacijskog fonda, razloge za svoj zaključak i prijedloge u vezi s odgovarajućim financijskim instrumentima.

10.   Ako Odbor za ulaganja ne preporučuje financiranje određenog ulaganja, navodi razloge za takav zaključak. U tom se slučaju ne odobrava ulaganje iz Modernizacijskog fonda. Predmetna država članica može izmijeniti prijedlog za ulaganje s obzirom na zaključke Odbora za ulaganja te u bilo kojem sljedećem polugodišnjem ciklusu odlučivanja o isplatama može podnijeti novi prijedlog za ulaganje.

Članak 8.

Odluka Komisije o isplati

1.   Nakon sastanka iz članka 11. stavka 1. ove uredbe Komisija bez nepotrebnog odlaganja donosi odluku iz članka 10.d stavka 3. Direktive 2003/87/EZ, kojom se određuje iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda za koji je potrebno donijeti odluku o isplati za svako ulaganje koje je EIB potvrdio kao prioritetno ili koje je Odbor za ulaganja preporučio za financiranje („odluka o isplati”).

U odluci o isplati sredstava iz Modernizacijskog fonda za određeni program navodi se iznos u prvoj ili eventualnim sljedećim odlukama o isplati, ovisno o slučaju.

2.   Komisija o odluci o isplati obavješćuje predmetne države članice korisnice, EIB i Odbor za ulaganja.

Članak 9.

Plaćanja

U roku od 30 dana od datuma odluke o isplati EIB državi članici korisnici šalje odgovarajući iznos potpore iz Modernizacijskog fonda.

Članak 10.

Prekinuta ulaganja

1.   Uzimajući u obzir dokaznu dokumentaciju koju država članica korisnica dostavi u godišnjem izvješću iz članka 13., ulaganje se smatra prekinutim u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)

predlagatelj projekta ili upravljačko tijelo programa nisu financirali ulaganje u razdoblju duljem od dvije uzastopne godine;

(b)

predlagatelj projekta nije potrošio ukupni iznos prihoda iz Modernizacijskog fonda na predmetno ulaganje u roku od pet godina od datuma relevantne odluke Komisije o isplati.

Točka (b) ne primjenjuje se na programe.

2.   Odlukom donesenom u skladu s člankom 8. Komisija mijenja iznos za koji je već donesena odluka o isplati za prekinuto ulaganje oduzimanjem iznosa koji država članica korisnica još nije isplatila predlagatelju projekta ili upravljačkom tijelu programa. Svaki takav neisplaćeni iznos povećava sredstva u Modernizacijskom fondu koja su na raspolaganju predmetnoj državi članici u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (b) te se prebija s budućim plaćanjima EIB-a predmetnoj državi članici u skladu s člankom 9.

3.   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. ovog članka, država članica korisnica može prije isteka roka za zaključenje izvješća o raspoloživim sredstvima iz članka 5. stavka 3. obavijestiti Komisiju o prekinutom ulaganju i zatražiti izmjenu odluke o isplati u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Taj se zahtjev može odnositi na iznose koji još nisu isplaćeni predlagatelju projekta ili upravljačkom tijelu programa i na iznose koji su već isplaćeni predlagatelju projekta ili upravljačkom tijelu programa, ali je država članica korisnica naknadno od njih primila povrat tih sredstava. Država članica korisnica dostavlja relevantnu dokumentaciju kojom se opravdava takav zahtjev. Stavak 2. ovog članka primjenjuje se na izmjenu odluke o isplati, povećanje sredstava u Modernizacijskom fondu koja su na raspolaganju predmetnoj državi članici i prebijanje iznosa vraćenog u Fond s budućim plaćanjima EIB-a državi članici.

Članak 11.

Rad Odbora za ulaganja

1.   Odbor za ulaganja sastaje se dvaput godišnje, najkasnije do 15. srpnja i 15. prosinca. Tajništvo Odbora za ulaganja obavješćuje države članice o datumu sastanka čim se taj datum odredi.

2.   Osim ako Odbor izda preporuku u skladu s člankom 10.d stavkom 7. drugim podstavkom prvom i drugom rečenicom Direktive 2003/87/EZ, kvorum postoji ako je prisutna najmanje polovina predstavnika država članica korisnica, svi predstavnici država članica koje nisu korisnice i predstavnici Komisije i EIB-a.

3.   Države članice koje nisu korisnice biraju tri predstavnika u Odbor za ulaganja na glasovanju koje uključuje sve kandidate. Svaka država članica koja nije korisnica može predložiti jednog kandidata. Biraju se tri kandidata koji su dobili najveći broj glasova. Ako su dva ili više kandidata dobila isti broj glasova te bi se stoga trebala izabrati više od tri kandidata, glasovanje se ponavlja tako da su uključeni svi kandidati, osim onih koji su dobili najveći broj glasova i, ako je primjenjivo, drugi najveći broj glasova.

4.   Članovi Odbora za ulaganja ne smiju imati financijske ili druge interese u industrijama koje ispunjavaju uvjete za izravnu ili neizravnu potporu iz Modernizacijskog fonda jer bi to moglo utjecati na njihovu nepristranost ili bi se objektivno moglo smatrati da ima takav utjecaj. Djeluju neovisno i u skladu s javnim interesom. Prije preuzimanja funkcije u Odboru za ulaganja daju izjavu o interesima i ažuriraju svoje izjave kad god dođe do relevantne promjene.

5.   EIB Odboru za ulaganja (tajništvu) pruža administrativnu i logističku potporu, uključujući potporu upravljanju internetskim stranicama posvećenima Modernizacijskom fondu.

6.   Na prijedlog nadležne službe Komisije, Odbor za ulaganja donosi svoj poslovnik, u kojem se posebice utvrđuje sljedeće:

(a)

postupak imenovanja članova Odbora za ulaganja i promatrača i njihovih zamjenika;

(b)

postupak za organizaciju sastanaka Odbora za ulaganja;

(c)

detaljna pravila o sukobu interesa, uključujući obrazac izjave o interesima.

7.   Članovi Odbora za ulaganja ne primaju nikakvu naknadu ni povrat troškova za svoje sudjelovanje u aktivnostima Odbora.

Članak 12.

Smjernice za upravljanje imovinom i sporazum s EIB-om

1.   EIB sastavlja smjernice za upravljanje imovinom radi upravljanja prihodima iz Modernizacijskog fonda, uzimajući u obzir ciljeve Direktive 2003/87/EZ i interna pravila EIB-a.

2.   Nakon savjetovanja s državama članicama, Komisija sklapa sporazum s EIB-om kojim se utvrđuju posebni uvjeti u skladu s kojima EIB obavlja svoje zadaće povezane s radom Modernizacijskog fonda. Ti uvjeti obuhvaćaju sljedeće zadaće:

(a)

prodaju na dražbi i monetizaciju emisijskih jedinica namijenjenih Modernizacijskom fondu, u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1031/2010 (6);

(b)

upravljanje prihodima iz Modernizacijskog fonda;

(c)

potvrđivanje prijedlogâ za prioritetna ulaganja u skladu s člankom 6. i provedba dubinske analize prijedlogâ za neprioritetna ulaganja u skladu s člankom 7.;

(d)

osiguravanje tajništva za Odbor za ulaganja, uključujući upravljanje internetskim stranicama posvećenima Modernizacijskom fondu;

(e)

pripremu nacrta izvješća Odbora za ulaganja u skladu s člankom 14.

3.   U sporazumu iz stavka 2. utvrđuje se mehanizam za povrat troškova EIB-a za obavljanje njegovih zadaća. U mehanizmu za povrat troškova koji se odnosi na potvrdu prioritetnih ulaganja i provedbu dubinske analize neprioritetnih ulaganja uzimaju se u obzir broj i složenost prijedloga koje je podnijela svaka država članica korisnica. EIB-ovi troškovi za obavljanje njegovih zadaća financiraju se iz sredstava koja su na raspolaganju svakoj državi članici korisnici u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (a). EIB izvješćuje Komisiju i države članice o dovršetku zadaća u okviru sporazuma i povezanim troškovima.

POGLAVLJE III.

PRAĆENJE, IZVJEŠĆIVANJE, EVALUACIJA I REVIZIJA

Članak 13.

Praćenje i izvješćivanje koje provode države članice korisnice

1.   Države članice korisnice prate provedbu ulaganja koja se financiraju iz Modernizacijskog fonda. Države članice korisnice do 30. travnja podnose Komisiji godišnje izvješće za prethodnu godinu, koje mora sadržavati informacije navedene u Prilogu II.

2.   Uz godišnje izvješće iz stavka 1. dostavljaju se sljedeće informacije:

(a)

dokazna dokumentacija o financiranju ulaganja iz Modernizacijskog fonda u prethodnoj godini;

(b)

godišnji financijski izvještaj za svako ulaganje ili, u slučaju programa, financijski izvještaj u kojem se navode skupni podaci o izdacima za program u prethodnoj godini.

Članak 14.

Izvješćivanje koje provodi Odbor za ulaganja

1.   Godišnje izvješće Odbora za ulaganja iz prve rečenice članka 10.d stavka 11. prve rečenice Direktive 2003/87/EZ sadržava sljedeće informacije:

(a)

broj zaprimljenih prijedloga za ulaganja, uključujući točno navedeno područje ulaganja;

(b)

broj izdanih preporuka i sažetke zaključaka svake preporuke;

(c)

pregled glavnih zaključaka o predloženim ulaganjima na temelju tehničke i financijske dubinske analize koju je proveo EIB;

(d)

praktično iskustvo u pogledu postupovnih aspekata za izdavanje preporuka.

2.   Na temelju nacrta koji je izradio EIB, Odbor za ulaganja do 15. ožujka donosi završno izvješće za prethodnu godinu i odmah ga dostavlja Komisiji.

Članak 15.

Preispitivanje i evaluacija Fonda

1.   Preispitivanjem iz članka 10.d stavka 11. druge rečenice Direktive 2003/87/EZ Komisija obuhvaća sljedeća područja:

(a)

potvrđivanje prioritetnih ulaganja, koje provodi EIB;

(b)

ocjenu neprioritetnih ulaganja, koju provodi Odbor za ulaganja;

(c)

financiranje i praćenje ulaganja, koje provode države članice korisnice;

(d)

sve relevantne postupovne aspekte u vezi s provedbom Modernizacijskog fonda.

Komisija na temelju rezultata preispitivanja, ovisno o slučaju, daje relevantne prijedloge.

2.   Na kraju rada Modernizacijskog fonda Komisija provodi njegovu završnu evaluaciju. Komisija posebno evaluira napredak u postizanju ciljeva Fonda kako su utvrđeni u članku 10.d stavcima 1., 2. i 3. Direktive 2003/87/EZ.

3.   Komisija objavljuje rezultate preispitivanja i evaluacije.

Članak 16.

Revizije i zaštita financijskih interesa Fonda

1.   Uzimajući u obzir financijske izvještaje koji su mu dostavljeni u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (b), EIB priprema godišnju računovodstvenu dokumentaciju Modernizacijskog fonda za svaku financijsku godinu, koja traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Ta računovodstvena dokumentacija podliježe neovisnoj vanjskoj reviziji.

2.   EIB Komisiji dostavlja sljedeća izvješća:

(a)

do 31. ožujka financijske izvještaje Modernizacijskog fonda koji nisu prošli reviziju i koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu;

(b)

do 30. travnja financijske izvještaje Modernizacijskog fonda koji su prošli reviziju i koji obuhvaćaju prethodnu financijsku godinu.

3.   Računovodstvena dokumentacija iz stavaka 1. i 2. sastavlja se u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor (IPSAS).

4.   Države članice korisnice ovlaštene su na temelju dokumenata i provjera na licu mjesta provoditi reviziju svih predlagatelja projekata, upravljačkih tijela programâ, izvođača i podizvođača kojima su dodijelile potporu iz Modernizacijskog fonda

5.   Za potrebe stavaka 1. i 2. države članice korisnice, predlagatelji projekata, upravljačka tijela programâ, izvođači i podizvođači koji su primili sredstva iz Modernizacijskog fonda trebaju pet godina od posljednje isplate za bilo koji projekt ili program čuvati i imati na raspolaganju sve popratne dokumente i informacije u vezi s plaćanjem i rashodima.

6.   Države članice korisnice poduzimaju odgovarajuće mjere kojima osiguravaju da su, dok se provode aktivnosti koje se financiraju na temelju ove Uredbe, financijski interesi Modernizacijskog fonda zaštićeni primjenom preventivnih mjera protiv prijevare, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti, učinkovitim provjerama i, ako se utvrde nepravilnosti, osiguravanjem povrata pogrešno isplaćenih iznosa te, prema potrebi, djelotvornim, proporcionalnim i odvraćajućim administrativnim i financijskim sankcijama. Povrati se izvršavaju u skladu sa zakonodavstvom država članica korisnica.

Za sve iznose koji su vraćeni država članica korisnica zahtijeva izmjenu odluke o isplati u skladu s člankom 10. stavkom 3.

POGLAVLJE IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Informiranje, komunikacija i promidžba

1.   Kako bi obavijestile javnost o ulozi i ciljevima Modernizacijskog fonda, države članice korisnice na internetskim stranicama relevantnih službi svojih uprava objavljuju informacije o ulaganjima za koja se pruža potpora na temelju ove Uredbe. Te informacije moraju uključivati izričito upućivanje na primljenu potporu iz Modernizacijskog fonda.

2.   Države članice korisnice osiguravaju da krajnji primatelji potpore iz Modernizacijskog fonda različitoj publici, uključujući medije i javnost, pružaju dosljedne, relevantne i ciljane informacije o primljenoj potpori iz Modernizacijskog fonda.

3.   Ime Modernizacijskog fonda koristi se za sve komunikacijske aktivnosti te se prikazuje na oglasnim pločama na strateškim mjestima vidljivima javnosti.

4.   Države članice korisnice i Komisija provode aktivnosti informiranja, komunikacije i promidžbe povezane s potporom i rezultatima Modernizacijskog fonda. Takvim aktivnostima olakšava se razmjena iskustava, znanja i najbolje prakse u pogledu osmišljavanja, pripreme i provedbe ulaganja u okviru Modernizacijskog fonda.

Članak 18.

Transparentnost

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 2., tajništvo Odbora za ulaganja organizira objavu sljedećih informacija na internetskim stranicama Modernizacijskog fonda:

(a)

imena članova i promatrača Odbora za ulaganja te informacije o tome čiji su oni predstavnici;

(b)

životopisâ i izjava o sukobu interesa članova Odbora za ulaganja;

(c)

potvrda EIB-a u pogledu prioritetnih ulaganja;

(d)

preporuka Odbora za ulaganja u pogledu neprioritetnih ulaganja,

(e)

odluka Komisije o isplati;

(f)

godišnjih izvješća koja države članice korisnice podnose u skladu s člankom 13.;

(g)

godišnjih izvješća koja podnosi Odbor za ulaganja u skladu s člankom 14.;

(h)

Komisijinog preispitivanja i evaluacije Modernizacijskog fonda u skladu s člankom 15.

2.   Države članice, Komisija i EIB ne smiju otkrivati nikakve poslovno povjerljive informacije sadržane u bilo kojem dokumentu, informacijama ili drugom materijalu koji su dostavili oni ili koji je dostavila bilo koja treća strana u vezi s provedbom Modernizacijskog fonda.

Članak 19.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. srpnja 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 275, 25.10.2003., str. 32.

(2)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europski zeleni plan” COM(2019) 640 final od 11. prosinca 2019.

(3)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Plan ulaganja za europski zeleni plan”, COM(2020) 21 final od 14. siječnja 2020.

(4)  Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26.6.2014., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenoga 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).


PRILOG I.

Informacije o prijedlogu za ulaganje koje je potrebno dostaviti EIB-u i Odboru za ulaganja

1.   Svi prijedlozi za ulaganja:

1.1

točno navedeno područje ulaganja u skladu s člankom 10.d stavkom 1. ili 2. Direktive 2003/87/EZ, ovisno o slučaju;

1.2

općeniti opis ulaganja, uključujući ciljeve i ciljane korisnike, tehnologiju (ako je to relevantno), kapacitet (ako je to relevantno) i procijenjeno trajanje ulaganja;

1.3

obrazloženje potpore iz Modernizacijskog fonda, uključujući potvrdu o sukladnosti ulaganja s člankom 10.d stavkom 1. Direktive 2003/87/EZ;

1.4

specifikacija troškova koji se pokrivaju sredstvima iz Modernizacijskog fonda;

1.5

opis upotrijebljenih instrumenata potpore;

1.6

zatraženi iznos financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda;

1.7

doprinos(i) iz drugih instrumenata Unije i nacionalnih instrumenata;

1.8

postojanje državne potpore (u smislu članka 107. stavka 1. Ugovora) i, ovisno o slučaju:

(a)

upućivanje na Komisijinu odluku o odobrenju dodjele nacionalne potpore;

(b)

referentna oznaka pod kojom je mjera obuhvaćena skupnim izuzećem registrirana (broj državne potpore dodijeljen putem Komisijina elektroničkog sustava za podnošenje prijava iz članka 11. Uredbe (EU) br. 651/2014);

(c)

očekivani datum za prijavu mjere potpore Komisiji;

1.9

izjava države članice o sukladnosti s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom;

1.10

ako je cilj ulaganja provedba teritorijalnog plana za pravednu tranziciju, informacije o očekivanom doprinosu ulaganja tom planu.

2.   Dodatne informacije o programima:

2.1

ime upravljačkog tijela;

2.2

navod o tome odnosi li se prijedlog na postojeći program;

2.3

ukupna veličina programa.

3.   Dodatne informacije o prijedlozima koji nisu programi:

3.1

ime predlagatelja projekta;

3.2

lokacija projekta;

3.3

ukupni troškovi ulaganja;

3.4

faza razvoja projekta (od procjene izvedivosti do provedbe);

3.5

popis obveznih dozvola koje su dobivene ili koje je potrebno dobiti.

4.   Dodatne informacije o neprioritetnim prijedlozima:

4.1

kvantitativni podaci o fazi izgradnje i rada, uključujući doprinos prijedloga ciljevima Modernizacijskog fonda, okvira Unije za klimatsku i energetsku politiku do 2030. i Pariškog sporazuma;

4.2

ovjerena financijska prognoza, uključujući planirani financijski doprinos iz privatnih izvora;

4.3

opis svakog drugog ciljanog pokazatelja uspješnosti, u skladu sa zahtjevom EIB-a;

4.4

ostale relevantne informacije koje se odnose na predlagatelja projekta, ulaganje, opće tržišne uvjete i pitanja zaštite okoliša.

PRILOG II.

Informacije koje država članica korisnica treba dostaviti u godišnjem izvješću Komisiji

1.   Pregled ulaganja:

1.1

broj dosadašnjih ulaganja financiranih iz Modernizacijskog fonda;

1.2

broj tekućih, dovršenih i prekinutih ulaganja;

1.3

ukupni omjer financiranja za prioritetna ulaganja i neprioritetna ulaganja, ako ih ima, u državi članici korisnici.

2.   Informacije za svako ulaganje:

2.1

ukupna potaknuta ulaganja (ukupni troškovi ulaganja);

2.2

datumi i iznosi plaćanja iz Modernizacijskog fonda predlagatelju projekta ili upravljačkom tijelu programa;

2.3

iznosi koje je država članica korisnica primila iz Modernizacijskog fonda, ali još nije isplatila predlagatelju projekta ili upravljačkom tijelu programa;

2.4

svi iznosi koje je predlagatelj projekta ili upravljačko tijelo programa vratilo državi korisnici i datumi povrata;

2.5

ocjena dodane vrijednosti ulaganja u smislu energetske učinkovitosti i modernizacije energetskog sustava, uključujući informacije o sljedećem:

(a)

uštedi energije u MWh;

(b)

očekivanoj kumulativnoj uštedi MWh do kraja životnog vijeka ulaganja;

(c)

smanjenju emisija stakleničkih plinova u t CO2;

(d)

očekivanom kumulativnom smanjenju t CO2 do kraja životnog vijeka ulaganja;

(e)

dodatnom instaliranom kapacitetu za energiju iz obnovljivih izvora, ako je primjenjivo;

(f)

potaknutim financijskim sredstvima (ukupan uloženi iznos u odnosu na doprinos iz Modernizacijskog fonda);

2.6

ako je cilj ulaganja provedba teritorijalnog plana za pravednu tranziciju, informacije o očekivanom doprinosu ulaganja tom planu.

2.7

za programe, navedeni podaci o kojima se izvješćuje navode se u agregiranom obliku.

3.   Dodatne informacije o ulaganjima koja nisu programi:

3.1

ključne etape postignute od prethodnog godišnjeg izvješća;

3.2

očekivani početak rada;

3.3

utvrđena ili očekivana kašnjenja u provedbi;

3.4

utvrđene ili očekivane promjene prihvatljivih troškova, tehnologije koja se primjenjuje ili rezultata ulaganja.

4.   Dodatne informacije o neprioritetnim ulaganjima:

4.1

potvrda o sufinanciranju iz privatnih izvora.

Top