EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1182

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 оd 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

C/2017/2411

OJ L 171, 4.7.2017, p. 74–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj

4.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 171/74


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1182

оd 20. travnja 2017.

o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 19. stavak 6. točke (a) do (d), članak 223. stavak 1. i članak 223. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1308/2013 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (2). Dio II. glava I. poglavlje I. odjeljak 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 sadržava pravila za javnu intervenciju i potporu za privatno skladištenje, uključujući razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanje o njihovim cijenama te se njime ovlašćuje Komisiju za donošenje delegiranih i provedbenih akata u tom pogledu. Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje ljestvica Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i utvrdile usporedive tržišne cijene za trupove i žive životinje u novom pravnom okviru, potrebno je takvim aktima donijeti određena pravila. Novim bi pravilima trebalo zamijeniti provedbena pravila uredbi Komisije (EZ) br. 315/2002 (3), (EZ) br. 1249/2008 (4) i (EU) br. 807/2013 (5).

(2)

Člankom 10. Uredbe (EU) br. 1308/2013 propisuje se da se ljestvica Unije za razvrstavanje trupova utvrđena u točki A Priloga IV. toj Uredbi mora primjenjivati na goveda stara osam mjeseci ili više. Radi osiguravanja ujednačene primjene, primjereno je dozvoliti državama članicama da primjenu ljestvice Zajednice učine obveznom za trupove goveda određene dobi utvrđene na temelju sustava za označivanje i registraciju predviđenog Uredbom (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (6). Taj bi sustav za označivanje i registraciju trebalo upotrebljavati i za podjelu trupova u kategorije kako je navedeno u točki A.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

(3)

Radi smanjenja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi omogućiti da manjim objektima dopuste odstupanje od opće obveze razvrstavanja trupova. Na temelju iskustva stečenog u primjeni ljestvice Unije za razvrstavanje, primjereno je predvidjeti takva odstupanja za klaonice koje prosječno u razdoblju od jednog tjedna zakolju manje od 150 goveda starih osam mjeseci ili više ili manje od 500 svinja. Međutim, države članice mogu utvrditi niže granice ovisno o svojim nacionalnim uvjetima, osobito kako bi se osigurala reprezentativnost izvješćivanja o cijenama.

(4)

Budući da određene klaonice u vlastitim objektima tove goveda stara osam mjeseci ili više i svinje, nema tržišne cijene koju bi se zabilježilo za trupove tih životinja. Stoga u tim slučajevima nije potrebna primjena obvezne ljestvice Unije za razvrstavanje. Stoga je prikladno državama članicama u kojima se provodi ta praksa dopustiti odstupanje od pravila o obveznom razvrstavanju trupova u pogledu tih trupova. To bi se odstupanje trebalo dopustiti i za razvrstavanje trupova lokalnih pasmina svinja s posebnim anatomskim sastavom tijela ili posebnim načinima stavljanja na tržište ako je zbog njih nemoguće homogeno i standardizirano razvrstavanje trupova.

(5)

Kako bi se uzele u obzir posebnosti objekata i sezonsko klanje ovaca, primjereno je omogućiti državama članicama koje primjenjuju razvrstavanje ovčjih trupova predviđeno člankom 10. Uredbe (EU) br. 1308/2013 da iz tog razvrstavanja izuzmu određene klaonice na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija.

(6)

Kako bi se osiguralo jedinstveno razvrstavanje trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više i ovaca u Uniji, potrebno je točnije definirati klase prema konformaciji i stupnja prekrivenosti masnim tkivom, mase trupa i boje mesa navedene u točki A.III. i točki C.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013. Međutim ostali kriteriji mogu se koristiti za janjeće trupove lakše od 13 kg.

(7)

Točkom A.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 predviđena je klasa prema konformaciji S za trupove dobivene od životinja vrste goveda dvostruke mišićavosti trupa. S obzirom na to da se ta iznimna klasa prema konformaciji stavlja na tržište samo u određenim državama članicama, primjereno je državama članicama osigurati mogućnost da ne primjenjuju klasu prema konformaciji S.

(8)

Budući da se postotak mišićnog tkiva svinjskih trupova stalno povećavao, većinu svinjskih trupova moguće je razvrstati samo u dvije klase. Stoga je potrebno državama članicama dopustiti daljnju podjelu klasa razvrstavanja svinjskih trupova utvrđenih u točki B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 u potklase kako bi se osigurala mogućnost razlikovanja svinjskih trupova.

(9)

Uzimajući u obzir zahtjeve tržišta za određivanje komercijalne vrijednosti svinjskog trupa, uz masu i procijenjeni udio mišićnog tkiva trebalo bi odobriti i upotrebu drugih kriterija procjene.

(10)

Kako bi se osigurale usporedive tržišne cijene, točkom A.IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 utvrđena je standardna prezentacija trupa. Da bi se odrazili određeni zahtjevi tržišta u pogledu prezentacije trupova, potrebno je predvidjeti da države članice mogu upotrijebiti prezentaciju trupova različitu od one utvrđene točkom A.IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013, primjenom korektivnih faktora za potrebe određivanja tržišnih cijena.

(11)

Kako bi se uzele u obzir tradicionalne prakse određenih država članica u pogledu uklanjanja vanjskog masnog tkiva, primjereno je tim državama članicama dopustiti da nastave primjenjivati te prakse, pod uvjetom da su ispunjeni određeni zahtjevi.

(12)

Kako bi se osigurala točna primjena ljestvice Unije za razvrstavanje i poboljšala transparentnost tržišta, trebalo bi navesti uvjete i praktične metode za razvrstavanje, vaganje i označivanje trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više te svinja i ovaca.

(13)

U slučaju tehničkog kvara automatizirane metode ocjenjivanja, primjereno je omogućiti određena odstupanja, posebno u pogledu vremenskog ograničenja za razvrstavanje i vaganje trupova.

(14)

Označivanje trupova trebalo bi provesti u trenutku razvrstavanja. Države članice mogu odlučiti da neće označiti trupove ako se službenim zapisnikom dokazuje povezanost trupova i rezultata razvrstavanja, posebno ako se trupove prerađuje u rasjeke neposredno nakon razvrstavanja trupova, zbog čega označivanje trupova postaje nepotrebno.

(15)

Kako bi se osigurala točnost i pouzdanost razvrstavanja trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više, svinja i ovaca, razvrstavanje bi trebali provoditi stručni klasifikatori koji imaju odgovarajuću dozvolu ili odobrenje ili s pomoću odobrene metode ocjenjivanja.

(16)

U cilju odobravanja metoda ocjenjivanja za izravnu procjenu konformacije i prekrivenosti masnim tkivom trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više te ovaca, kao i postotka mišićnog tkiva svinjskih trupova, mogu se uvesti metode ocjenjivanja ako se temelje na statistički dokazanim metodama. Odobrenje metoda ocjenjivanja trebalo bi biti podložno određenim uvjetima i zahtjevima.

(17)

Potrebno je, nakon dodjele dozvole, predvidjeti mogućnost izmjene tehničkih specifikacija za automatizirane metode ocjenjivanja za potrebe razvrstavanja trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više te ovaca radi osiguranja točnosti tih specifikacija.

(18)

Vrijednost svinjskog trupa određuje se posebno postotkom mišićnog tkiva u odnosu na njegovu masu. Postotak mišićnog tkiva procjenjuje se metodom ocjenjivanja koja bi se trebala sastojati od automatizirane, polu-automatizirane ili ručne tehnike ocjenjivanja te formule za procjenu. Formula za procjenu trebala bi se izvesti mjerenjem određenih anatomskih dijelova trupa s pomoću odobrenih i statistički dokazanih metoda. Kako bi se osiguralo da se te statistički dokazane metode primjenjuju objektivno, potrebno je protokolima obavijestiti stručnjake iz država članica o ispitivanju za dodjelu odobrenja i savjetovati se s tim stručnjacima o rezultatima ispitivanja. Iako se različite metode mogu primijeniti na procjenu postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu, potrebno je osigurati da izbor metode ne utječe na procijenjeni postotak mišićnog tkiva.

(19)

U cilju praćenja usporedivih tržišnih cijena trupova i živih životinja, potrebno je predvidjeti da bi se bilježenje cijena trebalo odnositi na dobro definiranu fazu stavljanja na tržište. Potrebno je utvrditi vrste životinja na koje se odnosi izvješćivanje o cijenama.

(20)

O tržišnim bi cijenama različitih vrsta životinja trebalo izvijestiti Komisiju u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1184 (7), koja bi trebala biti temelj za utvrđivanje ponderiranih prosječnih cijena na razini Unije.

(21)

Ako je država članica definirala regije za potrebe ove Uredbe, utvrđene regionalne cijene trebalo bi uzeti u obzir u izračunu nacionalnih cijena. Ako se dobavljačima životinja isplaćuju bilo kakve dodatne isplate, objekti ili osobe koje su obvezne izvješćivati o cijenama trebale bi biti obvezne izvijestiti nadležno tijelo o dodatnoj isplati radi korekcije nacionalne prosječne cijene.

(22)

Kako bi se osiguralo praćenje tržišta i usporedio razvoj cijena s određenim referentnim cijenama utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1308/2013, potrebno je izračunati prosječne cijene u Uniji za određene trupove i žive životinje na temelju određenih informacija koje na godišnjoj osnovi dostavljaju države članice.

(23)

U cilju praćenja izvješćivanja o cijenama trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više te svinja i izračuna koeficijenta ponderiranja po kategorijama, države članice trebale bi biti obvezne redovito izvješćivati Komisiju o određenim informacijama u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1185 (8), osim onih obavijesti koje su potrebne za organizaciju kontrola na terenu ili koje su temelj za potpun pregled tržišta mesa.

(24)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti, uredbe (EZ) br. 315/2002, (EZ) br. 1249/2008 i (EU) br. 807/2013 trebalo bi staviti izvan snage.

(25)

S obzirom na potrebu da se državama članicama omogući da se prilagode novom pravnom okviru, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati 12 mjeseci nakon njezina stupanja na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

LJESTVICE UNIJE ZA RAZVRSTAVANJE TRUPOVA

Članak 1.

Utvrđivanje dobi i kategorija životinja vrste goveda

Dob životinja vrste goveda radi utvrđivanja kategorija kako su navedene u točki A.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 provjerava se na temelju informacija koje su dostupne u sustavu za označivanje i registraciju životinja vrste goveda koji je u svakoj državi članici uspostavljen u skladu s glavom I. Uredbe (EZ) br. 1760/2000.

Članak 2.

Odstupanja od obveznog razvrstavanja trupova

1.   Države članice mogu odlučiti da zahtjevi za razvrstavanje trupova goveda i svinja utvrđeni u točki A.V. odnosno točki B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 nisu obvezni za klaonice u kojima se:

(a)

zakolje manje od 150 životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više tjedno u godišnjem prosjeku;

(b)

zakolje manje od 500 svinja tjedno u godišnjem prosjeku.

Države članice mogu utvrditi nižu granicu, posebno kako bi se osigurala reprezentativnost bilježenja cijena navedena u članku 8. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Države članice mogu odlučiti da zahtjevi u pogledu razvrstavanja trupova životinja vrste goveda i svinja nisu obvezna:

(a)

za goveđe i svinjske trupove u vlasništvu klaonice ako ne dolazi do komercijalne transakcije pri kupnji tih životinja;

(b)

za svinjske trupove jasno definiranih lokalnih pasmina ili onih s posebnim načinima stavljanja na tržište ako je zbog njihova anatomskog sastava tijela nemoguće homogeno i standardizirano razvrstavanje trupova.

3.   Države članice koje primjenjuju razvrstavanje ovčjih trupova u skladu s člankom 10. drugim stavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 mogu na temelju objektivnih i nediskriminacijskih kriterija odlučiti da zahtjevi u pogledu razvrstavanja ovčjih trupova ne budu obvezni za određene klaonice.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o svojoj odluci o primjeni bilo kojeg od odstupanja utvrđenih u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka.

Članak 3.

Dodatne odredbe u pogledu klasa prema konformaciji, stupnja prekrivenosti masnim tkivom i mase trupa za životinje vrste goveda i ovce

1.   Dodatne odredbe u pogledu definicija klasa prema konformaciji i stupnja prekrivenosti masnim tkivom za trupove životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više te ovaca iz točke A.III. i točke C.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 utvrđene su u prilozima I. i II. ovoj Uredbi.

2.   Dodatne odredbe u pogledu razvrstavanja janjećih trupova mase manje od 13 kg utvrđene su u Prilogu III. ovoj Uredbi.

Članak 4.

Klasa prema konformaciji S

Države članice mogu odlučiti da neće primijeniti klasu prema konformaciji S na goveđe trupove iz točke A.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 uzimajući u obzir posebne značajke svojih goveda.

Članak 5.

Razvrstavanje svinjskih trupova

Države članice mogu klase razvrstavanja svinjskih trupova utvrđene u točki B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 dalje podijeliti u potklase.

Države članice mogu odobriti dodatne kriterije procjene, uz masu i procijenjeni postotak mišićnog tkiva iz točke B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 radi utvrđivanja komercijalne vrijednosti svinjskih trupova.

Članak 6.

Dodatni zahtjevi za prezentaciju trupova za potrebe određivanja usporedivih tržišnih cijena

1.   Ne dovodeći u pitanje točku A.IV., točku B.III. i točku C.IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013, s trupova se ne smije ukloniti masno tkivo, mišićno tkivo ili neko drugo tkivo prije vaganja, razvrstavanja i označivanja, osim u slučaju primjene veterinarskih zahtjeva.

2.   Trupovi životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci prezentiraju se u skladu s točkom A.IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 i bez:

(a)

tetivne unutarnje prepone;

(b)

mišićne unutarnje prepone;

3.   Trupovi životinja vrste goveda starih osam mjeseci i više prezentiraju se bez:

(a)

bubrega;

(b)

bubrežnog sala;

(c)

zdjeličnog sala;

(d)

tetivne unutarnje prepone;

(e)

mišićne unutarnje prepone;

(f)

repa;

(g)

leđne moždine;

(h)

skrotalne masnoće;

(i)

masnog tkiva na unutrašnjoj strani gornjeg dijela;

(j)

vratne vene i masnog tkiva oko nje.

4.   Radi primjene točke A.V. drugog stavka Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 i odstupajući od stavka 1. ovog članka, države članice mogu dopustiti uklanjanje vanjskog masnog tkiva prije vaganja, razvrstavanja i označivanja trupova pod uvjetom da se tim uklanjanjem omogućuje objektivnija prosudba konformacije i da se ne utječe na prekrivenost masnim tkivom. Države članice osiguravaju da je ta praksa uređena nacionalnim zakonodavstvom i da obuhvaća isključivo djelomično uklanjanje vanjskog masnog tkiva:

(a)

s buta, bubrežnjaka i sredine rebara;

(b)

s vršnog kraja prsa i vanjskog ano-genitalnog područja;

(c)

s gornje strane.

Članak 7.

Razvrstavanje i vaganje

1.   Razvrstavanje iz točke A.II., točke A.III., točke B.II., točke C.II. i točke C.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 provodi se u klaonici u trenutku utvrđivanja mase toplog trupa.

2.   Komisija može odobriti razvrstavanje prije vaganja u skladu s člankom 11. ove Uredbe ako se to zahtijeva određenim metodama ocjenjivanja koje se primjenjuju na državnom području države članice.

3.   Trupove se važe što je prije moguće nakon klanja, a najviše:

(a)

60 minuta nakon klanja životinje ako je riječ o govedima i ovcama;

(b)

45 minuta nakon klanja životinje ako je riječ o svinjama.

4.   U slučaju svinja, ako u određenoj klaonici nije moguće ispuniti zahtjev u pogledu razdoblja od 45 minuta između klanja i vaganja životinja, nadležno tijelo predmetne države članice može dopustiti da se umanjenje od 2 % navedeno u članku 14. stavku 3.:

(a)

smanji za 0,1 postotni bod za svaku dodatnu četvrt sata ili neki drugi dio sata koji prođe ako je razdoblje između klanja i vaganja dulje od 45 minuta;

(b)

može povećati za određeni broj postotnih bodova koji utvrdi predmetna država članica ako je razdoblje između klanja i vaganja kraće od 45 minuta. U tom se slučaju smanjenje opravdava na temelju znanstvenih podataka.

5.   Ako se automatiziranim metodama ocjenjivanja goveđih i ovčjih trupova iz članka 10. ne mogu razvrstati trupovi, razvrstavanje tih trupova provodi se na dan klanja ili, ako je potrebno razdoblje između klanja i vaganja isteklo dan nakon klanja, razvrstavanje se provodi što je moguće prije tog dana.

Članak 8.

Označivanje trupova

1.   Označivanje trupova provodi se u trenutku razvrstavanja.

2.   Označivanje trupova provodi se s pomoću pečata ili oznake na kojima se navodi najmanje sljedeće:

(a)

za goveda i ovce kategorija, klasa prema konformaciji i prekrivenost masnim tkivom iz točke A.II., točke A.III., točke C.II. odnosno točke C.III. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013;

(b)

za svinje klasa trupa ili postotak procijenjenog mišićnog tkiva kako je utvrđen u točki B.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013.

3.   Oznaka se stavlja na površinu barem:

(a)

svake četvrtine trupa goveda;

(b)

svakog trupa ili polovice trupa ovce;

(c)

svake polovice trupa svinje.

Pečati se stavljaju na vanjsku površinu trupa. Oznake se stavljaju na vanjsku ili unutrašnju površinu trupa.

4.   Pečati su jasno čitljivi i stavljaju se primjenom neizbrisive, neotrovne i termootporne tinte.

5.   Oznake su jasno čitljive, zaštićene od neovlaštenog rukovanja i čvrsto pričvršćene na trupove.

6.   Države članice mogu propisati da se trupove ne označuje u sljedećim slučajevima:

(a)

sastavljen je službeni zapisnik u koji je za svaki trup uključeno najmanje sljedeće:

i.

individualna identifikacija trupa načinom koji se ne može izmijeniti;

ii.

masa toplog trupla i

iii.

rezultat razvrstavanja;

(b)

svi se trupovi režu, u neprekinutom slijedu, u rasjekaonici koja je odobrena u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (9) i nalazi se neposredno uz klaonicu.

7.   Države članice mogu utvrditi nacionalne odredbe u pogledu dodatnih zahtjeva o označivanju.

Članak 9.

Metode razvrstavanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

Države članice osiguravaju da razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova:

(a)

provode stručni klasifikatori koji posjeduju dozvolu za vizualno razvrstavanje trupova. Dozvolu je moguće zamijeniti odobrenjem koje je dodijelila država članica ako takvo odobrenje odgovara priznanju kvalifikacije; ili

(b)

se provodi primjenom odobrenih metoda ocjenjivanja koje se mogu sastojati od automatiziranih, polu-automatiziranih ili ručnih metoda ocjenjivanja kako je predviđeno člancima 10. i 11. Države članice osiguravaju da tehnikama ocjenjivanja upravlja kvalificirano osoblje.

Članak 10.

Odobrenje automatiziranih metoda ocjenjivanja za goveđe i ovčje trupove

1.   Države članice mogu dodijeliti dozvolu kojom se odobravaju automatizirane metode ocjenjivanja goveda i ovaca koje se sastoje od automatske tehnike ocjenjivanja (uređaja) i jednadžbe (formule) za primjenu na svojem državnom području ili dijelu tog državnog područja.

2.   Odobrenje podliježe ispunjenju uvjeta i minimalnih zahtjeva za ispitivanje za dodjelu odobrenja utvrđeno u dijelu A Priloga IV.

3.   Najmanje dva mjeseca prije početka ispitivanja za dodjelu odobrenja, države članice Komisiju dostavljaju informacije navedene u dijelu B Priloga IV. kako bi se Komisiji omogućilo da sudjeluje u ispitivanju za dodjelu odobrenja.

4.   Države članice određuju neovisno tijelo koje analizira rezultate ispitivanja za dodjelu odobrenja. U roku od dva mjeseca nakon završetka ispitivanja za dodjelu odobrenja, države članice Komisiji dostavljaju informacije iz dijela C Priloga IV.

5.   Ako se dodijeli dozvola kojom se odobravaju automatizirane metode ocjenjivanja goveda i ovaca na temelju ispitivanja za dodjelu odobrenja tijekom kojeg je upotrijebljeno više od jedne prezentacije trupova, razlike između tih prezentacija trupova ne dovode do razlika u rezultatima razvrstavanja.

6.   Države članice mogu odobriti automatizirane metode ocjenjivanja goveda i ovaca bez organiziranja ispitivanja za dodjelu odobrenja, pod uvjetom da je odobrenje već dodijeljeno za iste metode ocjenjivanja koje se primjenjuju u nekoj drugoj državi članici na temelju ispitivanja za dodjelu odobrenja kod kojeg je uzorak trupova u dostatnoj mjeri reprezentativan za populaciju goveda ili ovaca u predmetnim državama članicama.

7.   Izmjene tehničkih specifikacija odobrene automatizirane metode ocjenjivanja goveda ili ovaca odobravaju nadležna tijela dokaže li se da je posljedica te izmjene razina točnosti koja ispunjava barem minimalne zahtjeve za ispitivanje za dodjelu odobrenja.

Države članice izvješćuju Komisiju o bilo kojim takvim promjenama za koje su dale svoje odobrenje.

Članak 11.

Odobrenje metoda ocjenjivanja trupova svinja

1.   Metoda ocjenjivanja iz točke B.IV. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013 sastoji se od automatizirane, polu-automatizirane ili ručne tehnike ocjenjivanja (uređaja) i jednadžbe (formule) za ocjenu postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu.

2.   Odobrenje ovisi o ispunjenju uvjeta i minimalnih zahtjeva za ispitivanje za dodjelu odobrenja u skladu s dijelom A Priloga V. ovoj Uredbi.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o metodama ocjenjivanja svinjskih trupova za koje žele dobiti odobrenje za primjenu na svojem državnom području protokolom navedenim u dijelu B Priloga V. ovoj Uredbi.

Protokol se sastoji od dva dijela i u njega su uključeni elementi predviđeni u dijelu B Priloga V. ovoj Uredbi.

Prvi dio protokola dostavlja se Komisiji prije početka ispitivanja za dodjelu odobrenja. U roku od dva mjeseca po završetku ispitivanja za dodjelu odobrenja, države članice Komisiji dostavljaju drugi dio protokola.

4.   Nakon primitka protokola, Komisija ga stavlja na raspolaganje drugim državama članicama. Druge države članice mogu dostaviti tehničke primjedbe u roku od tri tjedna od primitka protokola. Država članica koja je dostavila protokol može ga prilagoditi i dostaviti novi protokol u roku od osam tjedana nakon dostavljanja prvog protokola.

5.   Primjena metoda ocjenjivanja u svakom smislu odgovara opisu iz odluke Komisije kojom ih se odobrava.

6.   Komisija može odobriti automatizirane metode ocjenjivanja bez ispitivanja za dodjelu odobrenja, pod uvjetom da je to odobrenje već dodijeljeno za istu metodu ocjenjivanja koja se primjenjuje u nekoj drugoj državi članici na temelju ispitivanja za dodjelu odobrenja kod kojeg je uzorak trupova dovoljno reprezentativan za populaciju svinja u predmetnoj državi članici.

Članak 12.

Dodatne odredbe za razvrstavanje s pomoću automatiziranih tehnika ocjenjivanja

1.   Klaonice koje provode razvrstavanje s pomoću automatiziranih tehnika ocjenjivanja kako je utvrđeno u članku 10. stavku 1. i članku 11. stavku 1.:

(a)

u pogledu goveđih trupova utvrđuju kategoriju trupa primjenom sustava za označivanje i registraciju životinja vrste goveda uspostavljenog u skladu s člankom 1.;

(b)

vode dnevna kontrolna izvješća o djelovanju automatiziranih metoda ocjenjivanja, uključujući bilo kakve nedostatke s kojima su se susreli te poduzete potrebne radnje.

2.   Razvrstavanje s pomoću automatiziranih tehnika ocjenjivanja vrijedi samo ako:

(a)

prezentacija trupa identična je prezentaciji koja se upotrebljava tijekom ispitivanja za dodjelu odobrenja; ili

(b)

se na zadovoljstvo nadležnih tijela predmetne države članice dokaže da uporaba drukčije prezentacije trupa nema nikakvog učinka na rezultat razvrstavanja putem automatiziranih metoda ocjenjivanja.

POGLAVLJE II.

IZVJEŠĆIVANJE O TRŽIŠNIM CIJENAMA TRUPOVA I ŽIVIH ŽIVOTINJA

Članak 13.

Opće odredbe o izvješćivanju o tržišnim cijenama

Za potrebe određivanja tržišnih cijena određenih kategorija životinja, o tržišnim cijenama izvješćuje se u skladu s člankom 15. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184 za:

(a)

trupove:

i.

životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više;

ii.

svinja,

iii.

životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci

iv.

ovaca mlađih od 12 mjeseci;

(b)

žive životinje:

i.

mušku telad staru između osam dana i četiri tjedna;

ii.

tovna goveda;

iii.

prasad mase približno 25 kg žive vage.

Članak 14.

Izvješćivanje o tržišnim cijenama trupova životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više i svinja

1.   Tržišna cijena o kojoj se izvješćuje jest cijena u klaonici uz navođenje vrijednosti trupa, bez poreza na dodanu vrijednost, u skladu s dokumentima koje je dobavljaču izdala:

(a)

klaonica; ili

(b)

fizička ili pravna osoba koja je poslala životinju na klanje u klaonicu.

2.   Cijena iz stavka 1. izražava se za 100 kg trupa prezentiranog u skladu s člankom 6., izvaganog na kuki u klaonici.

3.   Masa trupa koja se treba uzeti u obzir pri izvješćivanju o tržišnoj cijeni jest masa hladnog trupa koja odgovara masi toplog trupa kako je navedeno u članku 7. stavku 1. umanjena za 2 %.

4.   Cijena razvrstanih trupova o kojima izvješćuje klaonica ili fizička ili pravna osoba koja je uputila životinju na klanje u klaonicu jest ili prosječna cijena za klasu ili cijena trupova za svaku klasu. Ako se izvješćuje o cijenama trupova za svaku klasu, nadležno tijelo izračunava prosječnu cijenu za klasu.

Članak 15.

Izvješćivanje o tržišnim cijenama za trupove životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci i ovaca mlađih od 12 mjeseci

1.   U pogledu trupova životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci i ovaca mlađih od 12 mjeseci, tržišna cijena o kojoj se izvješćuje jest prosjek cijena koje se plaćaju u klaonici, uz navođenje vrijednosti trupa, bez poreza na dodanu vrijednost i ponderirano koeficijentom. Koeficijentom se odražava:

(a)

relativni omjer:

i.

različitih kvaliteta trupova životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci, kako ih je definirala država članica ili

ii.

različitih kategorija mase trupova ovaca mlađih od 12 mjeseci, kako ih je definirala država članica; te

(b)

relativna važnost svakog tržišta.

2.   Tržišna cijena iz stavka 1. izražava se za 100 kg trupa prezentiranog u skladu s člankom 6., izvaganog na kuki u klaonici.

3.   Za trupove životinja vrste goveda mlađih od osam mjeseci, masa koja se treba uzeti u obzir pri izvješćivanju o tržišnoj cijeni jest masa hladnog trupa koja odgovara masi toplog trupa kako je navedeno u članku 7. stavku 1. umanjena za 2 %.

4.   Za trupove ovaca mlađih od 12 mjeseci, masa koja se treba uzeti u obzir pri izvješćivanju o tržišnoj cijeni jest masa hladnog trupa koja odgovara masi toplog trupa ispravljenoj kako bi se u obzir uzeo gubitak mase zbog hlađenja.

Članak 16.

Izvješćivanje o tržišnim cijenama živih životinja

1.   Za potrebe izvješćivanja o tržišnim cijenama, žive životinje navedene u članku 13. točki (b) razvrstavaju se u sljedeće različite vrste:

(a)

u pogledu muške teladi stare između osam dana i četiri tjedna:

i.

„mliječna muška telad za uzgoj” za mušku telad za uzgoj iz mliječne pasmine;

ii.

„mesna muška telad za uzgoj” za mušku telad za uzgoj iz mesne pasmine, pasmine s dvojnom namjenom ili križanca mesne pasmine;

(b)

u pogledu tovnih goveda:

i.

„mlada tovna goveda” za muške i ženske životinje vrste goveda stare šest mjeseci ili više, ali manje od 12 mjeseci, kupljene nakon odbijanja za tov;

ii.

„muška tovna junad” za muške životinje vrste goveda stare 12 mjeseci ili više, ali manje od 24 mjeseca, kupljene za tov;

iii.

„ženska tovna junad” za ženske životinje vrste goveda stare 12 mjeseci ili više, ali manje od 24 mjeseca, kupljene za tov;

(c)

u pogledu svinja: „prasad” za svinje mase približno 25 kg žive vage, kupljene za tov.

2.   Tržišna cijena o kojoj se izvješćuje jest prosječna cijena koja se u toj državi članici plaća u istoj fazi veleprodaje za vrstu životinje kako je navedeno u stavku 1., bez poreza na dodanu vrijednost i ponderirano koeficijentom. Koeficijentima se odražava relativni udio različitih kvaliteta životinja iz stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te relativna važnost svakog tržišta.

Članak 17.

Dodatne odredbe za izvješćivanje o tržišnim cijenama trupova i živih životinja

1.   Ako je država članica definirala regije u skladu s člankom 6. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184, nadležno tijelo države članice utvrđuje prosječne regionalne cijene za svaku klasu i kvalitetu trupova, kao i za svaku vrstu i kvalitetu živih životinja kako je navedeno u člancima 14., 15. i 16. ove Uredbe.

2.   Ako klaonica ili fizička ili pravna osoba od koje se zahtijeva izvješćivanje o cijenama dobavljačima trupova ili živih životinja vrši dodatne isplate, države članice mogu uzeti u obzir iznos tih isplata i razdoblje na koje se one odnose. Ako država članica odluči uzeti u obzir dodatne isplate dobavljačima trupova ili živih životinja, klaonica ili fizička ili pravna osoba od koje se zahtijeva izvješćivanje o cijenama obavješćuje nadležno tijelo o iznosu svih dodatnih isplata pri svakoj takvoj isplati.

POGLAVLJE III.

IZRAČUN PROSJEČNE CIJENE U UNIJI

ODJELJAK I.

Prosječna cijena trupova u Uniji

Članak 18.

Prosječna cijena u Uniji za goveda

1.   Za određenu kategoriju navedenu u točki A.II. Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013:

(a)

prosječna cijena u Uniji za svaku klasu prema konformaciji i stupnju prekrivenosti masnim tkivom navedenu u članku 7. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184 ponderirani je prosjek nacionalnih tržišnih cijena zabilježenih za klasu. Ponderiranje se temelji na omjeru količine te klase zaklane u svakoj državi članici i ukupnog klanja te klase u Uniji;

(b)

prosječna cijena u Uniji za svaku klasu prema konformaciji ponderirani je prosjek prosječnih cijena u Uniji za klase prema stupnju prekrivenosti masnim tkivom koje čine tu klasu prema konformaciji. Ponderiranje se temelji na omjeru klanja za svaku klasu stupnja prekrivenosti masnim tkivom i ukupnog klanja te klase prema konformaciji u Uniji;

(c)

prosječna cijena u Uniji ponderirani je prosjek prosječnih cijena u Uniji iz točke (a). Ponderiranje se temelji na omjeru količine zaklane u svakoj klasi iz točke (a) i ukupnog klanja te klase u Uniji.

2.   Prosječna cijena u Uniji za sve kategorije zajedno ponderirani je prosjek prosječnih cijena iz stavka 1. točke (c). Ponderiranje se temelji na omjeru svake kategorije u ukupnim klanjima životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više u Uniji.

Članak 19.

Prosječna cijena u Uniji za svinje

Prosječna cijena u Uniji za svaku klasu navedenu u članku 9. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184 ponderirani je prosjek nacionalnih tržišnih cijena zabilježenih za klasu. Ponderiranje se temelji na omjeru količine te klase zaklane u svakoj državi članici i ukupnog klanja te klase u Uniji.

Članak 20.

Prosječna cijena u Uniji za životinje vrste goveda mlađe od osam mjeseci

Prosječna cijena životinja vrste goveda koja se kolju u dobi od manje od osam mjeseci u Uniji prosjek je cijena zabilježenih za ta goveda kako je navedeno u članku 10. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184. Taj se prosjek ponderira koeficijentima utvrđenima na temelju neto proizvodnje tih goveda u Uniji.

Članak 21.

Prosječna cijena u Uniji za ovce mlađe od 12 mjeseci

Prosječna cijena ovaca mlađih od 12 mjeseci u Uniji prosjek je cijena zabilježenih za različite kategorije mase kako su navedene u članku 11. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184. Taj se prosjek ponderira koeficijentima utvrđenima na temelju neto proizvodnje te janjadi u Uniji.

ODJELJAK II.

Prosječna cijena živih životinja u Uniji

Članak 22.

Prosječna cijena u Uniji za mušku telad staru između osam dana i četiri tjedna

1.   Prosječna cijena u Uniji, po grlu, za mušku telad staru između osam dana i četiri tjedna prosjek je cijena zabilježenih za mliječnu mušku telad za uzgoj i mesnu mušku telad za uzgoj u skladu s člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Prosjek zabilježenih cijena ponderira se koeficijentima utvrđenima na temelju broja krava zabilježenog u Uniji, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (10) kako slijedi:

(a)

u pogledu mliječne muške teladi za uzgoj, broj mliječnih krava;

(b)

u pogledu mesne muške teladi za uzgoj, broj krava.

Članak 23.

Prosječna cijena u Uniji za tovna goveda

1.   Prosječna cijena u Uniji tovnih goveda po kilogramu žive vage jest prosjek cijena zabilježenih za mlada tovna goveda, mušku tovnu junad i žensku tovnu junad u skladu s člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184.

2.   Prosjek zabilježenih cijena ponderira se koeficijentima utvrđenima na temelju broja goveda zabilježenog u Uniji, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1165/2008 kako slijedi:

(a)

u pogledu mladih tovnih goveda, broj životinja vrste goveda starih najviše jednu godinu koja nisu namijenjena klanju;

(b)

u pogledu muške tovne junadi, broj muških životinja vrste goveda starijih od jedne godine, ali mlađih od dvije godine;

(c)

u pogledu ženske tovne junadi, broj ženskih životinja vrste goveda starijih od jedne godine, ali mlađih od dvije godine koja se još nisu telila.

Članak 24.

Prosječna cijena u Uniji za prasad

Prosječna cijena prasadi mase približno 25 kg žive vage u Uniji prosjek je cijena zabilježenih za prasad u skladu s člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184. Taj se prosjek ponderira koeficijentima utvrđenima na temelju broja prasadi zabilježenog u Uniji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1165/2008.

POGLAVLJE IV.

OBAVIJESTI

Članak 25.

Obavijesti država članica Komisiji

1.   Obavješćivanje iz ovog članka provodi se u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2017/1185.

2.   Države članice najkasnije do 15. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o ukupnom broju životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više, svinja i ovaca zaklanih u prethodnoj kalendarskoj godini, raščlanjeno kako slijedi:

(a)

u slučaju životinja vrste goveda, ukupan broj za svaku kategoriju, klasu prema konformaciji i prekrivenosti masnim tkivom;

(b)

u slučaju svinja, ukupan broj za svaku klasu trupova;

(c)

u slučaju ovaca, ukupan broj za svaku kategoriju mase;

3.   Države članice Komisiji, na njezin zahtjev, stavljaju na raspolaganje popise:

(a)

klaonica koje bilježe cijene, u skladu s člankom 8. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184, uz navođenje protoka životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više za svaku klaonicu, izražen u brojevima, u prethodnoj kalendarskoj godini;

(b)

fizičkih ili pravnih osoba koje bilježe cijene, u skladu s člankom 8. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184, uz navođenje broja životinja vrste goveda starih osam mjeseci ili više koje su one uputile na klanje u prethodnoj kalendarskoj godini.

4.   Države članice na zahtjev Komisije dostavljaju sljedeće informacije, ako su dostupne, u pogledu proizvoda obuhvaćenih dijelovima XV., XVII. i XVIII. Priloga I. Uredbi (EU) br. 1308/2013:

(a)

tržišne cijene u državama članicama za proizvode uvezene iz trećih zemalja;

(b)

cijene na reprezentativnim tržištima u trećim zemljama.

5.   Predmetne države članice obavješćuju Komisiju o kvaliteti trupova i živih životinja te o koeficijentima ponderiranja kako su navedeni u člancima 14., 15. i 16. ove Uredbe, kao i o korektivnim faktorima i reprezentativnim tržištima iz članaka 5., 10., 11. i 12. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184, najkasnije do 1. lipnja svake godine.

6.   Države članice na zahtjev Komisije izvješćuju o mjerama poduzetima za primjenu članka 3. stavaka 1. i 2. Provedbene uredbe (EU) 2017/1184.

POGLAVLJE V.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Stavljanja izvan snage

Uredbe (EZ) br. 315/2002, (EZ) br. 1249/2008 i (EU) br. 807/2013 stavljaju se izvan snage.

Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 315/2002, Uredbu (EZ) br. 1249/2008 i Uredbu (EU) br. 807/2013 koje su stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu i na Provedbenu uredbu (EU) 2017/1184 te se čitaju u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VI. ovoj Uredbi.

Članak 27.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova se Uredba primjenjuje od 11. srpnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (SL L 299, 16.11.2007., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 315/2002 od 20. veljače 2002. o utvrđivanju cijena svježih ili ohlađenih ovčjih trupova na reprezentativnom tržištu Zajednice (SL L 50, 21.2.2002., str. 47.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 807/2013 od 26. kolovoza 2013. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu utvrđivanja cijena određenih životinja vrste goveda na reprezentativnim tržištima Unije (SL L 228, 27.8.2013., str. 5.).

(6)  Uredba (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o uvođenju sustava označivanja i registracije životinja vrste goveda, označivanju goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa (SL L 204, 11.8.2000., str. 1.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja (vidjeti stranicu 103 ovoga Službenog lista).

(8)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 od 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostave informacija i dokumenata Komisiji i o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (vidjeti stranicu 113 ovoga Službenog lista).

(9)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30.4.2004., str. 55.).

(10)  Uredba (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 93/23/EEZ, 93/24/EEZ i 93/25/EEZ (SL L 321, 1.12.2008., str. 1.).


PRILOG I.

Dodatne odredbe o klasama prema konformaciji i stupnju prekrivenosti masnim tkivom goveđih trupova iz članka 3. stavka 1.

1.   KONFORMACIJA

Razvoj profila trupa, a posebno ključnih dijelova (but, leđa, lopatica)

Klasa prema konformaciji

Dodatne odredbe

S

Vrhunska

But: izrazito visoko zaobljen, dvostruka mišićavost, vidljivo odvojeni spojevi

Gornji dio vrlo izrazito se širi preko simfize (symphisis pelvis)

Leđa: vrlo široka i vrlo popunjena, do lopatica

Sakralni dio visoko zaobljen

Lopatica: izrazito visoko zaobljena

 

E

Izvrsna

But: visoko zaobljen

Gornji dio izrazito se širi preko simfize (symphisis pelvis)

Leđa: široka i vrlo popunjena, do lopatica

Sakralni dio visoko zaobljen

Lopatica: visoko zaobljena

 

U

Vrlo dobra

But: zaobljen

Gornji dio širi se preko simfize (symphisis pelvis)

Leđa: široka i popunjena, do lopatica

Sakralni dio zaobljen

Lopatica: zaobljena

 

R

Dobra

But: dobro razvijen

Gornji dio i sakralni dio blago zaobljen

Leđa: i dalje popunjena, no manje široka pri lopatici

 

Lopatica: osrednje dobro razvijena

 

O

Osrednja

But: srednje razvijen do nerazvijen

 

Leđa: prosječna popunjenost do nedostatka popunjenosti

Sakralni dio: ravan profil

Lopatica: prosječni razvoj do gotovo ravna

 

P

Slaba

But: slabo razvijen

 

Leđa: uska s izbočenim kostima

 

Lopatica: ravna s izbočenim kostima

 

2.   STUPANJ PREKRIVENOSTI MASNIM TKIVOM

Količina masnog tkiva na površini trupa i u prsnoj šupljini

Klasa prema stupnju prekrivenosti masnim tkivom

Dodatne odredbe

1

Vrlo slaba

Bez naslaga masnog tkiva u prsnoj šupljini

2

Slaba

Mišići su jasno vidljivi u prsnoj šupljini između rebara

3

Srednja

Mišići su i dalje vidljivi u prsnoj šupljini između rebara

4

Jaka

Naslage masnog tkiva na butu su izrazite. Mišići u prsnoj šupljini između rebara mogu biti prekriveni masnim tkivom.

5

Vrlo jaka

But je gotovo potpuno prekriven masnim tkivom tako da se spojevi masti više ne vide jasno. Mišići u prsnoj šupljini između rebara prekriveni su masnim tkivom.


PRILOG II.

Dodatne odredbe o klasama prema konformaciji i stupnju prekrivenosti masnim tkivom ovčjih trupova iz članka 3. stavka 1.

1.   KONFORMACIJA

Razvoj profila trupa, a posebno ključnih dijelova (zadnja četvrtina, leđa, lopatica)

Klasa prema konformaciji

Dodatne odredbe

S

Vrhunska

Zadnja četvrtina: dvostruka mišićavost. Profili izrazito zaobljeni

Leđa: izuzetno zaobljena, izuzetno široka i izuzetno popunjena

Lopatica: izuzetno zaobljena i izuzetno popunjena

E

Izvrsna

Zadnja četvrtina: vrlo popunjena. Profili vrlo zaobljeni

Leđa: vrlo zaobljena, vrlo široka i vrlo popunjena do lopatica

Lopatica: vrlo zaobljena i vrlo popunjena

U

Vrlo dobra

Zadnja četvrtina: popunjena. Profili zaobljeni

Leđa: široka i popunjena do lopatica

Lopatica: popunjena i zaobljena

R

Dobra

Zadnja četvrtina: profili uglavnom ravni

Leđa: popunjena, no manje široka pri lopatici

Lopatica: dobro razvijena, no manje popunjena

O

Osrednja

Zadnja četvrtina: profili imaju tendenciju slabe zaobljenosti

Leđa: nedostatak širine i popunjenosti

Lopatica: ima tendenciju suženosti. Nedostatak popunjenosti

P

Slaba

Zadnja četvrtina: profili zaobljeni do vrlo zaobljeni

Leđa: uska i zaobljena s vidljivim kostima

Lopatica: uska, ravna s vidljivim kostima

2.   STUPANJ PREKRIVENOSTI MASNIM TKIVOM

Količina masnog tkiva na vanjskoj i unutrašnjoj strani trupa

Klasa prema stupnju prekrivenosti masnim tkivom

Dodatne odredbe (1)

1.

Vrlo slaba

Vanjska

Vidljivi su tragovi masti ili bez masti

Unutrašnja

Trbušna

Vidljivi su tragovi masti ili bez masti na bubrezima

Grudna

Vidljivi su tragovi masti ili bez masti između rebara

2.

Slaba

Vanjska

Neznatan sloj masti prekriva dio trupa, ali može biti manje vidljiv na udovima

Unutrašnja

Trbušna

Tragovi masti ili neznatan sloj masti prekriva dio bubrega

Grudna

Mišić je jasno vidljiv između rebara

3.

Srednja

Vanjska

Tanak sloj masti prekriva cijeli trup ili njegov veći dio. Nešto gušći loj u zonama na osnovici repa

Unutrašnja

Trbušna

Tanak sloj masti prekriva dio ili čitave bubrege

Grudna

Mišić je i dalje vidljiv između rebara

4.

Jaka

Vanjska

Debeli sloj masti prekriva većinu trupa, ali može biti tanji na udovima i zgušnjavajući prema lopatici

Unutrašnja

Trbušna

Bubreg je prekriven lojem.

Grudna

Mišić između rebara može biti prožet lojem. Masne naslage mogu se vidjeti na rebrima.

5.

Vrlo jaka

Vanjska

Vrlo debeli sloj masti.

Ponekad su vidljive masne nakupine.

Unutrašnja

Trbušna

Bubrezi su prekriveni debelim slojem loja.

Grudna

Mišić između rebara prožet je lojem. Masne naslage vidljive su na rebrima.


(1)  Dodatne odredbe za trbušnu šupljinu ne primjenjuju se u smislu Priloga III.


PRILOG III.

Ljestvica za razvrstavanje janjećih trupova lakših od 13 kg mase trupa iz članka 3. stavka 2.

Kategorija

A

B

C

Masa

≤ 7 kg

7,1 — 10 kg

10,1 — 13 kg

Kakvoća

prva

druga

prva

druga

prva

druga

Boja mesa (*1)

bistra ružičasta

druga boja ili druga razina masti

bistra ružičasta ili ružičasta

druga boja ili druga razina masti

bistra ružičasta ili ružičasta

druga boja ili druga razina masti

Klasa prekrivenosti masnim tkivom (*2)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(*1)  Određeno na potrbušnici kod mišića rectus abdominis koristeći standardnu skalu boje.

(*2)  Kako je određeno u točki C.III Priloga IV. Uredbi (EU) br. 1308/2013.


PRILOG IV.

Odobrenje automatiziranih metoda ocjenjivanja za goveđe i ovčje trupove iz članka 10.

DIO A

Uvjeti i minimalni zahtjevi za odobrenje

1.

Predmetna država članica organizira ispitivanje za dodjelu odobrenja za ocjenjivački sud sastavljen od barem pet ovlaštenih stručnjaka za razvrstavanje goveđih ili ovčjih trupova. Dva člana ocjenjivačkog suda dolaze iz države članice koja obavlja ispitivanje. Ostali članovi ocjenjivačkog suda dolaze svaki iz druge države članice. Ocjenjivački sud sastoji se od neparnog broja stručnjaka. Službe Komisije i stručnjaci ostalih država članica mogu kao promatrači prisustvovati ispitivanju za dodjelu odobrenja.

Članovi ocjenjivačkog suda rade nezavisno i anonimno.

Predmetna država članica imenuje koordinatora ispitivanja za dodjelu odobrenja koji:

(a)

nije dio ocjenjivačkog suda;

(b)

posjeduje zadovoljavajuće tehničko znanje i potpuno je neovisan;

(c)

prati neovisno i anonimno djelovanje članova ocjenjivačkog suda;

(d)

sakuplja rezultate razvrstavanja od članova ocjenjivačkog suda i one dobivene uporabom automatiziranih metoda ocjenjivanja;

(e)

osigurava da rezultati razvrstavanja tijekom čitavog trajanja ispitivanja za dodjelu odobrenja dobiveni uporabom automatiziranih metoda ocjenjivanja nisu dostupni ni jednom članu ocjenjivačkog suda i obrnuto kao ni bilo kojoj drugoj zainteresiranoj stranci;

(f)

ovjeravaju razvrstavanje za svaki trup i mogu odlučiti, radi navođenja objektivnih razloga, da se trupovi odbace iz uzorka koji će se koristiti za analizu.

2.

Za ispitivanje za dodjelu odobrenja:

(a)

svaka od klasa prema konformaciji i prema stupnju prekrivenosti masnim tkivom dijeli se u tri potklase;

(b)

potreban je uzorak od najmanje 600 provjerenih trupova;

(c)

postotak propusta ne smije biti veći od 5 % trupova koji su prikladni za razvrstavanje uporabom automatiziranih metoda ocjenjivanja.

3.

Za svaki provjereni trup, medijan rezultata članova ocjenjivačkog suda smatra se ispravnom kakvoćom tog trupa.

Kako bi se provjerila izvedba automatiziranih metoda ocjenjivanja, rezultati automatizirane metode ocjenjivanja za svaki se provjereni trup uspoređuju s medijanom rezultata ocjenjivačkog suda. Dobivena preciznost ocjenjivanja automatiziranom metodom ocjenjivanja postiže se uporabom sustava točaka koje se dodjeljuju kako slijedi:

 

Konformacija

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Bez greške

10

10

Greška od jedne jedinice (tj. jedna potklasa ispod ili iznad)

6

9

Greška od dvije jedinice (tj. dvije potklase ispod ili iznad)

– 9

0

Greška od tri jedinice (tj. tri potklase ispod ili iznad)

– 27

– 13

Greška od više od tri jedinice (tj. više od tri potklase ispod ili iznad)

– 48

– 30

Radi odobrenja, automatizirane metode ocjenjivanja trebale bi postići barem 60 % od najvećeg broja točaka i za konformaciju i za stupanj prekrivenosti masnim tkivom.

Nadalje, razvrstavanje uporabom automatiziranih metoda ocjenjivanja mora biti u sljedećim okvirima:

 

Konformacija

Stupanj prekrivenosti masnim tkivom

Sistemska pogreška

± 0,30

± 0,60

Nagib linije regresije

1 ± 0,15

1 ± 0,30

Ako se tijekom ispitivanja za dodjelu odobrenja koristi više od jedne prezentacije trupa, razlike između tih prezentacija ne dovode do razlika u rezultatima razvrstavanja.

DIO B

Podaci koje države članice dostavljaju Komisiji s obzirom na organizaciju ispitivanja za dodjelu odobrenja

(a)

datumi kada će se obavljati ispitivanje za dodjelu odobrenja;

(b)

detaljan opis goveđih trupova starosti osam mjeseci ili više klasificiranih u predmetnoj državi članici ili njezinom dijelu;

(c)

statističke metode korištene za odabir uzoraka trupova koji su reprezentativni u pogledu kategorije, klase prema konformaciji i stupnju prekrivenosti masnim tkivom životinja vrste goveda starosti osam mjeseci ili više i ovaca zaklanih u predmetnoj državi članici ili njezinu dijelu;

(d)

naziv i adresa klaonice ili klaonica u kojima će se obavljati ispitivanje za dodjelu odobrenja, objašnjenje organizacije i izvedbe na liniji ili linijama obrade, uključujući brzinu na sat;

(e)

prezentacija ili prezentacije trupova koje se koriste tijekom ispitivanja za dodjelu odobrenja;

(f)

opis automatizirane tehnike ocjenjivanja i njezine tehničke funkcije, posebno sigurnosni koncept uređaja u odnosu na bilo koju vrstu manipulacije;

(g)

ovlašteni stručnjaci koje dotična država članica imenuje za sudjelovanje u ispitivanju za dodjelu odobrenja kao članove porote;

(h)

koordinator ispitivanja za dodjelu odobrenja koji dokazuje svoje zadovoljavajuće tehničko znanje i potpunu neovisnost;

(i)

naziv i adresa neovisnog tijela koje određuje predmetna država članica koje analizira rezultate ispitivanja za dodjelu odobrenja.

DIO C

Podaci koje države članice dostavljaju Komisiji s obzirom na rezultate ispitivanja za dodjelu odobrenja

(a)

sažetak rezultata razvrstavanja koji potpisuju članovi ocjenjivačkog suda i koordinator tijekom ispitivanja za dodjelu odobrenja;

(b)

izvješće koordinatora o organizaciji ispitivanja za dodjelu odobrenja u pogledu uvjeta i minimalnih zahtjeva izloženih u dijelu B;

(c)

kvantitativnu analizu, u skladu s metodologijom koju treba odobriti Komisija, rezultata ispitivanja za dodjelu odobrenja naznačujući rezultate razvrstavanja svakog stručnog klasifikatora i rezultate dobivene uporabom automatiziranih metoda ocjenjivanja. Podaci koji se koriste za analizu trebaju se dostaviti u elektroničkom obliku koji odobrava Komisija;

(d)

preciznost automatiziranih metoda ocjenjivanja uspostavljena u skladu s odredbama dijela A točke 3.


PRILOG V.

Odobrenje metoda ocjenjivanja svinjskih trupova iz članka 11.

DIO A

1.   UVJETI I MINIMALNI ZAHTJEVI ZA ODOBRENJE

Ispitivanje za dodjelu odobrenja sastoji se od sljedećeg:

(a)

Odabir reprezentativnog uzorka svinjskih trupova koji će se uključiti u postupak rasijecanja.

Reprezentativni uzorak odražava predmetnu populaciju svinja i sastoji se od najmanje 120 trupova.

(b)

Evidentiranje mjerenja (varijable predvidljivosti) reprezentativnog uzorka svinjskih trupova.

Mjerenja korištena za procjenu postotka mišićnog tkiva evidentiraju se u jednoj klaonici ili više njih s pomoću tehnike ili tehnika ocjenjivanja koje treba odobriti.

(c)

Postupak rasijecanja za ocjenu referentnog postotka mišićnog tkiva svinjskih trupova kako je opisano u točki 2. dijela A.

Postupak uključuje rasijecanje uzorka svinjskih trupova na meso, mast i kosti. Udio mišićnog tkiva svinjskog trupa odnos je između ukupne mase crvenih prugastih mišića, pod uvjetom da se mogu odvojiti nožem, i mase trupa. Ukupna masa crvenih prugastih mišića dobiva se

i.

potpunim rasijecanjem trupa kako je utvrđeno u točki 2.2. dijela A ili

ii.

djelomičnim rasijecanjem trupa kako je utvrđeno u točki 2.3. dijela A ili

iii.

kombinacijom potpunog ili djelomičnog rasijecanja s nacionalnom brzom metodom koja se temelji na priznatim statističkim metodama.

Potpuno rasijecanje iz točke (i) može se zamijeniti i procjenom postotka mišićnog tkiva uređajem za računalnu tomografiju (CT) pod uvjetom da se osiguraju zadovoljavajući usporedni rezultati rasijecanja.

Ako se kombinacija s nacionalnom brzom metodom koristi kako je navedeno u točki iii., broj trupova za potpuno ili djelomično rasijecanje može se smanjiti na 50 ako država članica može dokazati da je preciznost barem jednaka onoj dobivenoj primjenom standardnih statističkih metoda na 120 trupova.

(d)

Izračun jednadžbe (formule) za metodu ocjenjivanja koju treba odobriti.

Jednadžba se izvodi kako bi se procijenio postotak mišićnog tkiva u reprezentativnom uzorku trupova s pomoću varijabli predvidljivosti koje se mjere na tim trupovima.

Postotak mišićnog tkiva u svakom trupu uključenom u postupak rasijecanja procjenjuje se prema toj formuli.

(e)

Standardna statistička analiza za ocjenu rezultata postupka rasijecanja.

Postotak mišićnog tkiva koji je procijenjen predmetnom metodom ocjenjivanja uspoređuje se s referentnim postotkom mišićnog tkiva dobivenim u postupku rasijecanja.

(f)

Uvođenje ili izmjena jednadžbe za metodu ocjenjivanja za predviđanje postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu.

Jednadžba se integrira u tehniku ocjenjivanja nakon što Komisija odobri primjenu metoda ocjenjivanja.

Metode ocjenjivanja odobravaju se samo ako je generalizirana standardna devijacija pogreške procjene (RMSEP), izračunana tehnikom pune unakrsne validacije ili validacijom ispitnog sklopa na reprezentativnom uzorku od barem 60 trupova, manja od 2,5. Pored toga, sve vrijednosti koje iskaču iz zadanih okvira uključuju se u izračun RMSEP-a.

Ako se tijekom ispitivanja za dodjelu odobrenja koristi više od jedne prezentacije trupa, razlike između tih prezentacija ne dovode do razlika u rezultatima razvrstavanja.

2.   PROCEDURA ZA POSTUPAK RASIJECANJA ZA PREDVIĐANJE POSTOTKA MIŠIĆNOG TKIVA U SVINJSKOM TRUPU

2.1

Predviđanje postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu temelji se na potpunom rasijecanju lijeve polovice trupa u skladu s referentnom metodom iz točke (c) dijela 1.

2.2

Ako se provodi potpuno rasijecanje, referentni postotak mišićnog tkiva (YTD) računa se kako slijedi:

Formula

Masa mišićnog tkiva izračunava se oduzimanjem ukupne mase elemenata koji nisu mišićno tkivo od ukupne mase trupa prije rasijecanja. Papci i glava, osim obraza, ne seciraju se.

2.3

Ako se provodi djelomično rasijecanje, predviđanje postotka mišićnog tkiva (YPD) temelji se na rasijecanju četiriju glavnih rezova (lopatica, leđa, šunka i trbušina) plus masa filea. Djelomično rasijecanje postotka mišićnog tkiva računa se kako slijedi:

Formula

Masa mišićnog tkiva u četiri glavna komada (lopatica, leđa, šunka i trbušina) izračunava se oduzimanjem ukupne mase elemenata koji nisu mišićno tkivo četiriju komada od ukupne mase komada prije rasijecanja.

Sistemska pogreška između potpunog i djelomičnog rasijecanja korigira se na temelju poduzorka s potpunim rasijecanjem.

2.4

Postotak mišićnog tkiva može se predvidjeti analitičkim postupkom na temelju snimanja lijeve polovice trupa CT-om. Ako taj postupak CT-om nije kalibriran na potpuno rasijecanje trupova, potencijalna sistemska pogreška u potpunom rasijecanju korigira se na temelju poduzorka koji je potpuno seciran u skladu s referentnom metodom. Snimiti treba samo onaj dio lijeve polovice trupa koji sadržava mišićno tkivo kako je definirano metodama potpunog rasijecanja, tj. papci i glava, osim obraza, ne trebaju se snimati.

2.5

Ispravak sistemske pogreške koji se zahtijeva za djelomično rasijecanje ili za postupak CT-om temelji se na reprezentativnom poduzorku koji uključuje sve kombinacije uzorka s obzirom na čimbenike stratifikacije kao što su pasmina, spol ili masno tkivo korišteni za odabir ukupnog uzorka. Za ispravak sistemske pogreške odabire se najmanje 10 trupova.

Ako populacija svinja za klanje koja se odabire u uzorak ima iste karakteristike kao i populacija za koju je prethodno ispravljena sistemska pogreška djelomičnog rasijecanja ili postupka CT-om, nije potrebno dodatno potpuno rasijecanje.

Ako je postupak CT-om opisan i može se mjerenjima slijediti do potpunog rasijecanja ili drugog postupka CT-om za koji je proveden ispravak sistemske pogreške, nije potrebno dodatno potpuno rasijecanje.

DIO B

Podaci koje predmetna država članica dostavlja Komisiji i drugim državama članicama s pomoću protokola za ispitivanje za dodjelu odobrenja

2.

Prvi dio protokola prikazuje detaljan opis postupka rasijecanja i posebno uključuje:

(a)

razdoblje postupka i vremenski raspored za čitav postupak odobrenja,

(b)

broj i lokaciju klaonica,

(c)

opis dotičnih populacija svinja metodom procjene,

(d)

naznaku odabrane metode rasijecanja (potpuno ili djelomično),

(e)

ako se koristi uređaj za računalnu tomografiju kako je navedeno u dijelu 1. dijela A ovog Priloga, opis postupka,

(f)

prezentaciju statističkih metoda koje su korištene u odnosu na izabranu metodu uzorkovanja,

(g)

opis nacionalne brze metode, ako se primjenjuje,

(h)

točnu prezentaciju trupova koji će se koristiti.

3.

Drugi dio protokola prikazuje detaljan opis rezultata postupka rasijecanja i posebno uključuje:

(a)

prezentaciju statističkih metoda koje su korištene u odnosu na izabranu metodu uzorkovanja,

(b)

jednadžbu koja će se uvesti ili koja je izmijenjena,

(c)

brojčani i grafički opis rezultata,

(d)

opis predmetnih uređaja,

(e)

težinsko ograničenje za svinje za koje se može koristiti nova metoda i bilo koje drugo ograničenje u odnosu na praktičnu uporabu metode,

(f)

podaci koji se koriste za analizu trebaju se dostaviti u elektroničkom obliku.


PRILOG VI.

Korelacijska tablica

1.   Uredba (EZ) br. 1249/2008

Uredba (EZ) br. 1249/2008

Ova Uredba

Provedbena uredba (EU) 2017/1184

Članak 2. stavak 4.

Članak 1.

 

Članak 3.

Članak 3. stavak 1.

 

Članak 4.

Članak 4.

 

Članak 5.

Članak 2. stavak 1.

 

Članak 6. stavak 1.

Članak 7. stavak 1.

 

Članak 6. stavak 2. prvi podstavak

Članak 7. stavak 3. točka (a)

 

Članak 6. stavak 2. drugi podstavak

Članak 7. stavak 5.

 

Članak 6. stavak 3.

Članak 8. stavak 2. točka (a)

 

Članak 6. stavak 3. drugi i treći podstavak

Članak 8. stavak 3. točka (a)

 

Članak 6. stavak 3. drugi podstavak

Članak 8. stavak 4.

 

Članak 6. stavak 4. točka (c)

Članak 8. stavak 4.

 

Članak 6. stavak 4. točka (d)

Članak 8. stavak 5.

 

Članak 6. stavak 7.

Članak 8. stavak 6. točka (b)

 

Članak 7.

 

Članak 1.

Članak 8.

Članak 9.

 

Članak 9.

Članak 10.

 

Članak 10.

Članak 12.

 

Članak 11. stavak 1.

 

Članak 2. stavak 2.

Članak 11. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 2. stavak 1. i članak 3. stavak 2. točka (a)

Članak 11. stavak 2. drugi podstavak

 

Članak 3. stavak 2. točka (c) podtočka i.

Članak 11. stavak 2. treći stavak

Članak 25. stavak 5.

 

Članak 11. stavak 3.

 

Članak 3. stavak 3.

Članak 11. stavak 4.

 

Članak 2. stavak 3.

Članak 12.

 

Članak 4.

Članak 13. stavak 1.

Članak 14. stavci 1. i 2.

 

Članak 13. stavak 2.

Članak 14. stavak 3.

 

Članak 13. stavak 3.

Članak 6. stavak 3.

 

Članak 13. stavak 4.

Članak 6. stavak 4.

 

Članak 13. stavak 5. prvi podstavak

 

Članak 5. stavak 1.

Članak 13. stavak 5. drugi podstavak

 

Članak 5. stavak 2.

Članak 14. stavak 1.

 

Članak 7.

Članak 14. stavak 2.

 

Članak 6.

Članak 15.

 

Članak 8.

Članak 16. stavak 1. prvi podstavak

 

Članak 14.

Članak 16. stavak 1. drugi podstavak

 

Članak 13. stavak 1. prvi podstavak

Članak 16. stavak 2.

Članak 14. stavak 4.

 

Članak 16. stavak 3.

Članak 17. stavak 2.

 

Članak 16. stavak 4. drugi podstavak

Članak 17. stavak 1.

 

Članak 16. stavak 5.

 

Članak 13. stavak 2. prvi i drugi podstavak

Članak 16. stavak 7. točka (a)

 

Članak 13. stavak 2. treći podstavak

Članak 18.

Članak 18.

 

Članak 19.

Članak 25. stavci 1. i 2.

 

Članak 20. stavak 2. točka (a)

Članak 2. stavak 1. točka (b)

 

Članak 20. stavak 2. točka (b)

Članak 2. stavak 2. točka (a)

 

Članak 21. stavak 1. prvi podstavak

Članak 7. stavak 1.

 

Članak 21. stavak 1. drugi podstavak

Članak 7. stavak 2.

 

Članak 21. stavak 2.

Članak 5. drugi stavak

 

Članak 21. stavak 3. prvi podstavak

Članak 8. stavak 1. i članak 8. stavak 2. točka (b)

 

Članak 21. stavak 3. drugi podstavak

Članak 8. stavak 4.

 

Članak 21. stavak 3. četvrti podstavak

Članak 8. stavak 3. točka (c)

 

Članak 21. stavak 4.

Članak 8. stavak 6. točka (a)

 

Članak 21. stavak 5.

Članak 6. stavak 1.

 

Članak 22. stavak 2. prvi podstavak

Članak 7. stavak 3. točka (b)

 

Članak 22. stavak 2. drugi podstavak

Članak 14. stavak 3.

 

Članak 22. stavak 2. treći podstavak

Članak 7. stavak 4. točka (a)

 

Članak 23. stavak 4.

Članak 11. stavak 3.

 

Članak 23. stavak 5.

Članak 11. stavak 5.

 

Članak 24. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 2. stavak 1. i članak 3. stavak 2. točka (b)

Članak 24. stavak 2. drugi podstavak

 

Članak 3. stavak 2. točka (c) podtočka ii.

Članak 24. stavak 4.

 

Članak 2. stavak 3.

Članak 25. stavak 2.

 

Članak 9.

Članak 26. stavak 1.

Članak 14. stavak 1.

 

Članak 26. stavak 2.

Članak 14. stavci 2. i 3.

 

Članak 26. stavak 3.

Članci 19. i 25.

 

Članak 27. stavak 3.

Članak 25. stavak 3.

 

Članak 28.

Članak 3. stavak 2.

 

Članak 29.

Članak 3. stavak 1.

 

Članak 30. stavak 2.

Članak 7. stavak 3. točka (a)

 

Članak 30. stavak 3. prvi podstavak

Članak 8. stavak 2. točka (a) i stavak 3. točka (b)

 

Članak 30. stavak 3. drugi podstavak

Članak 8. stavak 4.

 

Članak 30. stavak 4.

Članak 8. stavak 5.

 

Članak 31.

Članak 9.

 

Članak 33. stavak 1.

Članak 15. stavak 1. prvi podstavak

 

Članak 33. stavak 2.

Članak 15. stavak 4.

 

Članak 35.

Članak 21.

 

Članak 38.

 

Članci 16., 17. i 18.

2.   Uredba (EZ) br. 315/2002

Uredba (EZ) br. 315/2002

Ova Uredba

Provedbena uredba (EU) 2017/1184

Članak 2.

Članak 15. stavak 1. točka (b)

 

3.   Uredba (EU) br. 807/2013

Uredba (EU) br. 807/2013

Ova Uredba

Provedbena uredba (EU) 2017/1184

Članak 1. stavak 1.

Članak 22.

 

Članak 1. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 22.

Članak 1. stavak 2. drugi podstavak

Članak 16. stavak 2.

 

Članak 1. stavak 3.

Članak 16. stavak 1. točka (a)

 

Članak 2. stavak 1.

Članak 23.

 

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 12.

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članak 16. stavak 2.

 

Članak 2. stavak 3.

Članak 16. stavak 1. točka (b)

 

Članak 3. stavak 1.

Članak 20.

 

Članak 3. stavak 2. prvi podstavak

 

Članak 10.

Članak 3. stavak 2. drugi podstavak

Članak 15. stavak 1.

 

Članak 3. stavak 3. točke (a) do (d)

Članak 6. stavak 2.

 

Članak 3. stavak 3. drugi podstavak

 

Članak 5. stavak 1.

Članak 3. stavak 4.

Članak 15. stavak 3.

 

Članak 4. stavak 1.

 

Članak 13. stavak 1.


Top