Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0207

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/207 оd 3. listopada 2016. o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

C/2016/6265

OJ L 33, 8.2.2017, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/207/oj

8.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 33/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/207

оd 3. listopada 2016.

o zajedničkom okviru za praćenje i evaluaciju iz Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama, (1) a posebno njezin članak 55. stavak 4.,

budući da:

(1)

Radi potpore Komisiji u praćenju i evaluaciji Uredbe (EU) br. 514/2014 i posebnih uredaba iz njezina članka 2. te omogućivanja cjelovite analize na razini Unije, pristup praćenju i evaluaciji u državama članicama trebao bi, koliko je to moguće, biti ujednačen.

(2)

Stručnjaci za praćenje i evaluaciju iz država članica surađivali su s Komisijom u oblikovanju zajedničkih pokazatelja rezultata i učinka, koje bi trebalo upotrijebiti za procjenu provedbe Uredbe (EU) br. 514/2014 i posebnih uredaba. Ti su pokazatelji dopuna popisu zajedničkih pokazatelja iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (2), Priloga IV. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te Priloga IV. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(3)

Stručnjaci za praćenje i evaluaciju iz država članica surađivali su s Komisijom u sastavljanju zajedničkih pitanja za evaluaciju provedbe nacionalnih programa u državama članicama. Evaluacijska pitanja u skladu su sa zahtjevima iz članka 55. stavaka 3. i 6. Uredbe (EU) br. 514/2014.

(4)

Ujedinjena Kraljevina i Irska obvezane su Uredbom (EU) br. 514/2014 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.

(5)

Za Dansku Uredba (EU) br. 514/2014 ni ova Uredba nisu obvezujuće niti se na nju primjenjuju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Svaka država članica unutar odgovornog tijela imenuje koordinatora zaduženog za praćenje i evaluaciju te utvrđuje njegove zadaće.

Koordinatori praćenja i evaluacije putem umrežavanja koje olakšava Komisija:

(a)

razmjenjuju stručna znanja o najboljoj praksi praćenja i evaluacije;

(b)

doprinose provedbi zajedničkog okvira za praćenje i evaluaciju kako je utvrđen u članku 55. Uredbe (EU) br. 514/2014 i dopunjen ovom Uredbom;

(c)

olakšavaju evaluaciju provedbe nacionalnih programa kako je utvrđena u člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 514/2014 i dopunjena ovom Uredbom i

(d)

surađuju s Komisijom u pripremi dokumenta kojim bi se osigurale smjernice za provedbu evaluacije, kako je navedeno u članku 56. stavku 3. Uredbe (EU) br. 514/2014.

Članak 2.

1.   Izvješća o evaluaciji iz članka 57. stavka 1. Uredbe (EU) br. 514/2014 sastavljaju se prema predlošku koji će izraditi Komisija i koji će sadržavati evaluacijska pitanja iz priloga I. i II. ovoj Uredbi.

2.   Za izvješća o evaluaciji upotrebljavat će se pokazatelji iz priloga III. i IV. Komisija utvrđuje definiciju, izvor i polazišnu vrijednost pokazatelja iz priloga III. i IV. u dokumentu kojim se osiguravaju smjernice za provedbu evaluacija iz članka 56. stavka 3. Uredbe (EU) br. 514/2014.

3.   Države članice podnose izvješća o evaluaciji koristeći se sustavom za elektroničku razmjenu podataka („SFC 2014”) uspostavljenim člankom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 802/2014 (5).

4.   U skladu s člankom 12. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 514/2014 odgovorno tijelo savjetuje odbor za praćenje o godišnjim izvješćima o provedbi i o daljnjem djelovanju na temelju zaključaka i preporuka iz izvješća o evaluaciji prije nego što se dokumenti dostave Komisiji.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. listopada 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 150, 20.5.2014., str. 112.

(2)  Uredba (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (SL L 150, 20.5.2014., str. 93.).

(3)  Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

(4)  Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 802/2014 od 24. srpnja 2014. o utvrđivanju modela za nacionalne programe i utvrđivanju uvjeta za sustav za elektroničku razmjenu podataka između Komisije i država članica u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migraciju i integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanje krizama (SL L 219, 25.7.2014., str. 22.).


PRILOG I.

Popis evaluacijskih pitanja za izvješća o evaluaciji država članica i Komisije, za Fond za azil, migracije i integraciju, kako je navedeno u člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 514/2014

Djelotvornost

1.

U kojoj su mjeri Fondom za azil, migracije i integraciju („Fond”) ostvareni ciljevi iz Uredbe (EU) br. 516/2014?

(a)

Kako je Fond doprinio jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući njegove vanjske dimenzije?

i.

Koliki je napredak ostvaren u jačanju i razvoju postupaka azila i kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u jačanju i razvoju uvjeta prihvata i kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u provedbi pravnog okvira Direktive o standardima za kvalifikaciju (i njezinih naknadnih izmjena) i kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u povećanju kapaciteta država članica za razvoj, praćenje i evaluaciju njihovih politika i postupaka povezanih s azilom i kako je Fond doprinio tom napretku?

v.

Koliki je napredak ostvaren u uspostavi, razvoju i provedbi nacionalnih programa i strategija preseljenja te drugih programa humanitarnog prihvata i kako je Fond doprinio tom napretku?

(b)

Kako je Fond doprinio podupiranju zakonite migracije u države članice u skladu s njihovim gospodarskim i socijalnim potrebama, kao što su potrebe tržišta rada, pritom štiteći integritet imigracijskih sustava država članica, te promicanju djelotvorne integracije državljana trećih zemalja?

i.

Koliki je napredak ostvaren u podupiranju zakonite migracije u države članice u skladu s njihovim gospodarskim i socijalnim potrebama, kao što su potrebe tržišta rada, i kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u promicanju djelotvorne integracije državljana trećih zemalja i kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u podupiranju suradnje država članica s ciljem očuvanja integriteta imigracijskih sustava država članica i kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u povećanju kapaciteta država članica za integraciju i zakonite migracije i kako je Fond doprinio tom napretku?

(c)

Kako je Fond doprinio jačanju pravednih i djelotvornih strategija vraćanja u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja, s naglaskom na održivosti povratka i djelotvornom ponovnom prihvatu u zemlje podrijetla i tranzitne zemlje?

i.

Koliki je napredak ostvaren u podupiranju mjera za postupke vraćanja i kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u djelotvornoj provedbi mjera za vraćanje (dobrovoljni povratak i prisilno vraćanje) i kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u poboljšanju praktične suradnje država članica i/ili s tijelima trećih zemalja u pogledu mjera za vraćanje i kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u izgradnji kapaciteta za vraćanje i kako je Fond doprinio tom napretku?

(d)

Kako je Fond doprinio jačanju solidarnosti i podjeli odgovornosti između država članica, posebno u odnosu na one koje su najviše pogođene priljevom migranata i azilanata, među ostalim praktičnom suradnjom?

i.

Kako je Fond doprinio transferu tražitelja azila (premještanje prema odlukama Vijeća (EU) 2015/1523 (1) i (EU) 2015/1601 (2))?

ii.

Kako je Fond doprinio transferu korisnika međunarodne zaštite između država članica?

(e)

Kako je Fond doprinio potpori državama članicama u propisno utemeljenim izvanrednim okolnostima u kojima su potrebne hitne mjere?

i.

Koja je vrsta hitnih mjera provedena?

ii.

Kako su hitne mjere provedene u okviru Fonda doprinijele rješavanju hitnih potreba države članice?

iii.

Koji su glavni rezultati hitnih mjera?

Učinkovitost (Jesu li opći ciljevi Fonda ostvareni uz razumne troškove?)

2.

U kojoj su mjeri rezultati Fonda ostvareni uz razumne troškove s obzirom na dodijeljene financijske i ljudske resurse? Koje su mjere uvedene radi sprečavanja, otkrivanja, prijavljivanja i rješavanja slučajeva prijevare i drugih nepravilnosti, i s kakvim uspjehom?

Relevantnost (Jesu li ciljevi intervencija koje su se financirale iz Fonda odgovarali stvarnim potrebama?)

3.

Jesu li ciljevi koje je država članica odredila u nacionalnom programu odgovarali utvrđenim potrebama? Jesu li ciljevi određeni u godišnjem programu rada (djelovanje Unije) odgovarali stvarnim potrebama? Jesu li ciljevi određeni u godišnjem programu rada (hitna pomoć) odgovarali stvarnim potrebama? Koje je mjere država članica uvela kao odgovor na promjenjive potrebe?

Usklađenost (Jesu li ciljevi određeni u nacionalnom programu za Fond usklađeni s ciljevima iz drugih programa koji se financiraju sredstvima EU-a i primjenjuju na slično područje rada? Je li usklađenost osigurana i tijekom provedbe Fonda?)

4.

Je li procjena drugih intervencija sa sličnim ciljevima provedena i uzeta u obzir u fazi izrade programa? Jesu li koordinacijski mehanizmi između Fonda i drugih intervencija sa sličnim ciljevima uspostavljeni za razdoblje provedbe? Jesu li mjere provedene uz potporu Fonda usklađene s drugim intervencijama sa sličnim ciljevima i nisu im proturječne?

Komplementarnost (Jesu li ciljevi iz nacionalnog programa i odgovarajuće provedene mjere komplementarni onima koji su utvrđeni u okviru drugih politika, posebno onih koje provode države članice?)

5.

Je li procjena drugih intervencija s komplementarnim ciljevima provedena i uzeta u obzir u fazi izrade programa? Jesu li uspostavljeni koordinacijski mehanizmi između Fonda i drugih intervencija sa sličnim ciljevima kako bi se osigurala njihova komplementarnost u razdoblju primjene? Jesu li uspostavljeni mehanizmi za sprečavanje preklapanja financijskih instrumenata?

Dodana vrijednost za EU (Je li potporom EU-a ostvarena dodana vrijednost?)

6.

Koje su glavne vrste dodane vrijednosti proizišle iz potpore Fonda (opseg, područje primjene, uloga, proces)? Bi li države članice provele mjere potrebne za provedbu politika EU-a u područjima koja obuhvaća Fond bez njegove financijske potpore? Koje su najvjerojatnije posljedice prekida potpore Fonda? Koliko su mjere uz potporu Fonda donijele koristi na razini Unije?

Održivost (Može li se očekivati da će pozitivni učinci projekata koji se financiraju iz Fonda trajati i kada ta potpora završi?)

7.

Koje su bile glavne mjere koje je država članica donijela za osiguranje održivosti rezultata projekata provedenih uz pomoć potpore Fonda (u fazi izrade programa i u fazi provedbe)? Jesu li uspostavljeni mehanizmi za osiguranje provjere održivosti u fazi izrade programa i u fazi provedbe? U kojoj se mjeri očekuje da će se rezultati/koristi mjera koje podupire Fond nastaviti i kad ta potpora istekne?

Pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja (Jesu li postupci upravljanja iz Fonda pojednostavnjeni i administrativno opterećenje za njegove korisnike smanjeno?)

8.

Jesu li inovativni postupci uvedeni Fondom (pojednostavnjene mogućnosti obračunavanja troškova, izrada višegodišnjeg programa, nacionalna pravila prihvatljivosti, opsežniji nacionalni programi koji omogućuju fleksibilnost) značili pojednostavnjenje za korisnike Fonda?


(1)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 239, 15.9.2015., str. 146.).

(2)  Odluka Vijeća (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke (SL L 248, 24.9.2015., str. 80.).


PRILOG II.

Popis evaluacijskih pitanja za izvješća o evaluaciji država članica i Komisije, za Fond za unutarnju sigurnost, kako je navedeno u člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 514/2014

Djelotvornost

1.

Kako je Fond za unutarnju sigurnost („Fond”) doprinio postizanju općeg cilja iz Uredbe (EU) br. 515/2014?

(a)

Kako je Fond doprinio postizanju sljedećih posebnih ciljeva:

 

podupiranju zajedničke vizne politike radi olakšavanja zakonitog putovanja;

 

pružanju visoke kvalitete usluge podnositeljima zahtjeva za vizu;

 

osiguravanju jednakog postupanja prema državljanima trećih zemalja i

 

suzbijanju nezakonitog useljavanja?

i.

Koliki je napredak ostvaren u promicanju, razvoju i provedbi zajedničke vizne politike radi olakšavanja zakonitog putovanja i kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u osiguravanju bolje konzularne mreže i usklađenih praksi izdavanja viza među državama članicama i kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u osiguravanju primjene pravne stečevine Unije u području viza i kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u doprinosu država članica jačanju suradnje država članica koje djeluju u trećim zemljama kad je riječ o priljevu državljana trećih zemalja na državno područje država članica, uključujući sprečavanje i suzbijanje nezakonitog useljavanja, kao i suradnje s trećim zemljama, i kako je Fond doprinio tom napretku?

v.

Koliki je napredak ostvaren u podupiranju zajedničke vizne politike uspostavom i upotrebom informatičkih sustava, njihove komunikacijske infrastrukture i opreme te kako je Fond doprinio tom napretku?

vi.

Kako je operativna potpora predviđena člankom 10. Uredbe (EU) br. 515/2014 doprinijela postizanju posebnog cilja u pogledu zajedničke vizne politike?

(b)

Kako je Fond doprinio sljedećim posebnim ciljevima:

 

podupiranju integriranog upravljanja granicama, uključujući promicanjem daljnjeg usklađivanja mjera povezanih s upravljanjem granicama u skladu sa zajedničkim standardima Unije i dijeljenjem informacija među državama članicama te između država članica i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije;

 

s jedne strane osiguranju ujednačene i visoke razine nadzora i zaštite vanjskih granica, uključujući suzbijanjem nezakonitog useljavanja, a s druge strane neometanog prelaska vanjskih granica u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom, pri čemu se jamči pristup međunarodnoj zaštiti onima kojima je ta zaštita potrebna u skladu s obvezama koje su države članice ugovorile u području ljudskih prava, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja?

i.

Koliki je napredak ostvaren u promicanju razvoja, provedbe i primjene politika s ciljem osiguravanja nepostojanja kontrole osoba pri prelasku unutarnjih granica i kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u provođenju kontrola osoba i učinkovitom nadziranju prelazaka vanjskih granica i kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u postupnoj uspostavi integriranog sustava upravljanja vanjskim granicama utemeljenog na solidarnosti i odgovornosti te kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u osiguranju primjene pravne stečevine Unije u području upravljanja granicama i kako je Fond doprinio tom napretku?

v.

Koliki je napredak ostvaren u jačanju svijesti o situaciji na vanjskim granicama i sposobnosti država članica da reagiraju te kako je Fond doprinio tom napretku?

vi.

Koliki je napredak ostvaren u uspostavi i upotrebi informatičkih sustava, njihove komunikacijske infrastrukture i opreme kojima se podupiru granične kontrole i nadzor vanjskih granica te kako je Fond doprinio tom napretku?

vii.

Koliki je napredak ostvaren u potpori uslugama državama članicama u propisno utemeljenim izvanrednim okolnostima u kojima je potrebno hitno djelovanje na vanjskim granicama te kako je hitna pomoć doprinijela tom napretku? Koja je vrsta hitnih mjera provedena? Kako su hitne mjere provedene u okviru Fonda doprinijele rješavanju hitnih potreba države članice? Koji su glavni rezultati hitnih mjera?

viii.

Kako je operativna potpora predviđena člankom 10. Uredbe (EU) br. 515/2014 doprinijela postizanju posebnog cilja u pogledu upravljanja granicama?

2.

Kako je Fond doprinio postizanju općeg cilja iz Uredbe (EU) br. 513/2014?

(a)

Kako je Fond doprinio sljedećim posebnim ciljevima:

 

sprečavanju prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala, uključujući terorizam;

 

jačanju koordinacije i suradnje među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, te s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama?

i.

Koliki je napredak ostvaren u postizanju očekivanih rezultata jačanja sposobnosti država članica za suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala, uključujući terorizam i za jačanje njihove suradnje u tom području te kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u razvoju administrativne i operativne koordinacije i suradnje tijela javne vlasti država članica, Europola ili drugih odgovarajućih tijela Unije i, prema potrebi, s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u razvoju programa osposobljavanja, poput onih u pogledu tehničkih i profesionalnih vještina i poznavanja obveza povezanih s ljudskim pravima i temeljnim slobodama, pri provedbi europskih politika osposobljavanja, uključujući posebnim programima Unije za razmjenu u području kaznenog progona, i kako je Fond doprinio tom napretku?

iv.

Koliki je napredak ostvaren u uvođenju mjera, zaštitnih mehanizama i najbolje prakse za prepoznavanje i podršku svjedocima i žrtvama kaznenih djela, uključujući žrtve terorizma, i kako je Fond doprinio tom napretku?

(b)

Kako je Fond doprinio povećanju kapaciteta država članica da djelotvorno upravljaju rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost te da zaštite ljude i ključnu infrastrukturu od terorističkih napada i ostalih događaja koji mogu ugroziti sigurnost?

i.

Koliki je napredak ostvaren u jačanju administrativnih i operativnih sposobnosti država članica za zaštitu ključne infrastrukture u svim područjima gospodarske aktivnosti, uključujući javno-privatnim partnerstvima te boljom koordinacijom, suradnjom, razmjenom i širenjem znanja i stručnosti među državama unutar Unije i s relevantnim trećim zemljama te kako je Fond doprinio tom napretku?

ii.

Koliki je napredak ostvaren u uspostavi sigurnih veza i djelotvorne koordinacije među postojećim sudionicima u području ranog upozorenja i suradnje u kriznim situacijama specifičnih za pojedine sektore na razini Unije i na nacionalnoj razini te kako je Fond doprinio tom napretku?

iii.

Koliki je napredak ostvaren u jačanju administrativnih i operativnih sposobnosti država članica i Unije s ciljem razvoja sveobuhvatnih procjena prijetnji i rizika te kako je Fond doprinio tom napretku?

Učinkovitost (Jesu li rezultati Fonda ostvareni uz razumne troškove?)

3.

U kojoj su mjeri očekivani rezultati Fonda ostvareni uz razumne troškove s obzirom na dodijeljene financijske i ljudske resurse? Koje su mjere uvedene radi sprečavanja, otkrivanja, prijavljivanja i rješavanja slučajeva prijevare i drugih nepravilnosti, i s kakvim uspjehom?

Relevantnost (Jesu li ciljevi intervencija koje su se financirale iz Fonda odgovarali stvarnim potrebama?)

4.

Jesu li ciljevi koje je država članica odredila u svojem nacionalnom programu odgovarali utvrđenim potrebama? Jesu li ciljevi određeni u godišnjem programu rada (djelovanje Unije) odgovarali stvarnim potrebama? Jesu li ciljevi određeni u godišnjem programu rada (hitna pomoć) odgovarali stvarnim potrebama? Koje je mjere država članica uvela kao odgovor na promjenjive potrebe?

Usklađenost (Jesu li ciljevi određeni u nacionalnom programu usklađeni s ciljevima iz drugih programa koji se financiraju sredstvima EU-a i primjenjuju na slično područje rada? Je li usklađenost osigurana i tijekom provedbe Fonda?)

5.

Je li procjena drugih intervencija sa sličnim ciljevima provedena i uzeta u obzir u fazi izrade programa? Jesu li koordinacijski mehanizmi između Fonda i drugih intervencija sa sličnim ciljevima uspostavljeni za razdoblje provedbe? Jesu li mjere provedene uz potporu Fonda usklađene s drugim intervencijama sa sličnim ciljevima i nisu im proturječne?

Komplementarnost (Jesu li ciljevi iz nacionalnog programa i odgovarajuće provedene mjere komplementarni onima koji su utvrđeni u okviru drugih politika, posebno onih koje provode države članice?)

6.

Je li procjena drugih intervencija s komplementarnim ciljevima provedena i uzeta u obzir u fazi izrade programa? Jesu li uspostavljeni koordinacijski mehanizmi između Fonda i drugih intervencija sa sličnim ciljevima kako bi se osigurala njihova komplementarnost u razdoblju primjene? Jesu li uspostavljeni mehanizmi za sprečavanje preklapanja financijskih instrumenata?

Dodana vrijednost za EU (Je li potporom EU-a ostvarena dodana vrijednost?)

7.

Koje su glavne vrste dodane vrijednosti proizišle iz potpore Fonda (opseg, područje primjene, uloga, proces)? Bi li države članice provele mjere potrebne za provedbu politika EU-a u područjima koja podupire Fond bez njegove financijske potpore? Koje su najvjerojatnije posljedice prekida potpore Fonda? Koliko su mjere uz potporu Fonda donijele koristi na razini Unije? Koja je dodana vrijednost operativne potpore?

Održivost (Može li se očekivati da će pozitivni učinci projekata uz potporu Fonda trajati i kada ta potpora završi?)

8.

Koje su bile glavne mjere koje je država članica donijela za osiguranje održivosti rezultata projekata provedenih uz potporu Fonda (u fazi izrade programa i u fazi provedbe)? Jesu li uspostavljeni mehanizmi za osiguranje provjere održivosti u fazi izrade programa i u fazi provedbe? U kojoj se mjeri očekuje da će se rezultati/koristi mjera koje podupire Fond nastaviti i kad ta potpora istekne? Koje su mjere donesene radi osiguranja kontinuiteta provedenih aktivnosti zahvaljujući operativnoj potpori?

Pojednostavnjenje i smanjenje administrativnog opterećenja (Jesu li postupci upravljanja iz Fonda pojednostavnjeni i administrativno opterećenje za njegove korisnike smanjeno?)

9.

Jesu li inovativni postupci uvedeni Fondom (pojednostavnjene mogućnosti obračunavanja troškova, izrada višegodišnjeg programa, nacionalna pravila prihvatljivosti, opsežniji nacionalni programi koji omogućuju fleksibilnost, operativna potpora i Posebna tranzitna shema za Litvu) značili pojednostavnjenje za korisnike Fonda?


PRILOG III.

Popis zajedničkih pokazatelja rezultata i učinka za izvješća o evaluaciji država članica i Komisije, kako je navedeno u člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 514/2014

Pokazatelji za evaluaciju posebnih ciljeva Uredbe (EU) br. 516/2014

1.   Pokazatelji prema posebnim ciljevima

(a)

Jačanje i razvoj svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, uključujući njegove vanjske dimenzije:

i.

broj mjesta prilagođenih maloljetnicima bez pratnje uz potporu Fonda za azil, migracije i integraciju („Fond”) u odnosu na ukupni broj mjesta prilagođenih maloljetnicima bez pratnje;

ii.

ukupni broj neriješenih predmeta u postupku na prvostupanjskim sudovima, prema trajanju;

iii.

udio konačnih pozitivnih odluka u žalbenom dijelu postupka;

iv.

broj osoba u sustavu prihvata (broj na kraju izvještajnog razdoblja);

v.

broj osoba u sustavu prihvata u odnosu na broj tražitelja azila;

vi.

broj mjesta za smještaj prilagođenih maloljetnicima bez pratnje u odnosu na broj maloljetnika bez pratnje;

vii.

konvergencija prvostupanjske/konačne stope priznavanja u državama članicama za tražitelje azila iz iste treće zemlje.

(b)

Potpora zakonitoj migraciji u države članice u skladu s njihovim gospodarskim i socijalnim potrebama, poput potreba tržišta rada, uz zaštitu integriteta imigracijskih sustava država članica, te promicanje djelotvorne integracije državljana trećih zemalja:

i.

udio državljana trećih zemalja koji su dobili status osobe s dugotrajnim boravištem u ukupnom broju državljana trećih zemalja;

ii.

stopa zaposlenosti: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina;

iii.

stopa nezaposlenosti: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina;

iv.

stopa aktivnosti: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina;

v.

udio osoba koje rano napuštaju obrazovanje i osposobljavanje: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina;

vi.

udio osoba u dobi od 30 do 34 godine koje su stekle više ili visoko obrazovanje: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina;

vii.

udio stanovništva kojem prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost: razlika između državljana trećih zemalja i državljana zemalja domaćina.

(c)

Poboljšanje pravednih i djelotvornih strategija vraćanja u državama članicama koje podupiru borbu protiv nezakonitog useljavanja s naglaskom na održivosti vraćanja i djelotvornom ponovnom prihvatu u zemlje podrijetla i tranzita:

i.

broj udaljavanja uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj vraćanja nakon odluke kojom se nalaže napuštanje;

ii.

broj osoba vraćenih u okviru zajedničkih operacija vraćanja uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj vraćanja uz potporu Fonda;

iii.

broj povratnika koji su primili pomoć sufinanciranu iz Fonda za reintegraciju prije ili poslije povratka u odnosu na ukupni broj dobrovoljnih povrataka uz potporu Fonda;

iv.

broj mjesta u centrima za zadržavanje izgrađenima/obnovljenima uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj mjesta u centrima za zadržavanje;

v.

broj vraćanja nakon odluke kojom se nalaže napuštanje u odnosu na broj državljana trećih zemalja kojima je naloženo napuštanje;

vi.

odluke o vraćanju odbijenih tražitelja azila;

vii.

djelotvorna vraćanja odbijenih tražitelja azila.

2.   Pokazatelji učinkovitosti, dodane vrijednosti i održivosti, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 514/2014

(d)

Za mjerenje i evaluaciju učinkovitosti, dodane vrijednosti i održivosti:

i.

broj ekvivalenata punog radnog vremena u odgovornom tijelu, delegiranom tijelu i revizorskom tijelu koji rade na provedbi Fonda i plaćeni su iz proračuna za tehničku pomoć ili nacionalnih proračuna u odnosu na broj provedenih projekata i iznos financijskih sredstava koja se potražuju za financijsku godinu;

ii.

tehnička pomoć i administrativni (neizravni) troškovi za projekte u odnosu na iznos financijskih sredstava koja se potražuju za financijsku godinu;

iii.

stopa apsorpcije Fonda.


PRILOG IV.

Popis zajedničkih pokazatelja rezultata i učinka za izvješća o evaluaciji država članica i Komisije, kako je navedeno u člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 514/2014

Pokazatelji za evaluaciju posebnih ciljeva Uredbe (EU) br. 513/2014 o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i Uredbe (EU) br. 515/2014 o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza

1.   Pokazatelji prema posebnim ciljevima

(a)

Podupiranje zajedničke vizne politike radi olakšavanja zakonitog putovanja, pružanja visoke kvalitete usluge podnositeljima zahtjeva za vizu, osiguravanja jednakog postupanja prema državljanima trećih zemalja i suzbijanja nezakonitog useljavanja:

i.

broj misija za evaluaciju schengenske pravne stečevine u području viza provedenih uz potporu Fonda za unutarnju sigurnost („Fond”);

ii.

broj preporuka u pogledu schengenske pravne stečevine u području viza upućenih uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj upućenih preporuka;

iii.

broj osoba s lažnim putnim ispravama otkrivenih u konzulatima uz potporu Fonda;

iv.

broj podnositelja zahtjeva za vizu koji moraju podnijeti zahtjev za schengensku vizu izvan svoje zemlje boravišta;

v.

broj zemalja u svijetu za koje je potrebna viza u kojima se povećao broj prisutnih ili zastupljenih država članica.

(b)

Podupiranje integriranog upravljanja granicama, uključujući promicanjem daljnjeg usklađivanja mjera povezanih s upravljanjem granicama u skladu sa zajedničkim standardima Unije i dijeljenjem informacija među državama članicama te između država članica i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije („Frontex”) kako bi se, s jedne strane, osigurala ujednačena i visoka razina nadzora i zaštite vanjskih granica, uključujući suzbijanjem nezakonitog useljavanja, a s druge strane neometan prelazak vanjskih granica u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom, pri čemu se jamči pristup međunarodnoj zaštiti onima kojima je ta zaštita potrebna u skladu s obvezama koje su države članice ugovorile u području ljudskih prava, uključujući načelo zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja:

i.

broj misija za evaluaciju schengenske pravne stečevine u području granica provedenih uz potporu Fonda;

ii.

broj preporuka u pogledu schengenske pravne stečevine u području granica upućenih uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj upućenih preporuka;

iii.

broj dijelova opreme korištene tijekom koordiniranih operacija Frontexa koji su kupljeni uz potporu Fonda u odnosu na ukupni broj dijelova opreme korištene tijekom koordiniranih operacija Frontexa;

iv.

broj nezakonitih prelazaka otkrivenih na vanjskim granicama EU-a a) između graničnih prijelaza; b) na graničnim prijelazima;

v.

broj pretraživanja u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) II;

vi.

broj osoba s lažnim putnim ispravama otkrivenih na graničnim prijelazima.

(c)

Sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima kaznenog progona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama:

i.

rezultati mjera uz potporu Fonda kojima su zaustavljene aktivnosti skupina koje se bave organiziranim kriminalom;

ii.

broj/vrijednost zamrznute, zaplijenjene i oduzete imovine stečene kaznenim djelima u smislu Uredbe (EU) br. 513/2014;

iii.

broj kaznenih djela koja je evidentirala policija, osumnjičenika, progona i presuda koje proizlaze iz djelovanja obuhvaćenih Uredbom (EU) br. 513/2014;

iv.

količina droge zaplijenjene u okviru mjera za suzbijanje organiziranog kriminala financiranih iz Fonda;

v.

broj žrtava kaznenih djela koje su zaštićene ili im je pružena pomoć;

vi.

opseg razmjene informacija u prümskom okviru (na temelju mjerenja ukupnog godišnjeg broja podudaranja DNK; ukupnog godišnjeg broja podudaranja otisaka prstiju; ukupnog godišnjeg broja podudaranja podataka iz registra vozila);

vii.

opseg razmjene informacija u okviru mrežne aplikacije za sigurnu razmjenu informacija (SIENA) (na temelju mjerenja slučajeva koje u aplikaciji SIENA godišnje pokrenu države članice, Europol i treće osobe; poruka u okviru aplikacije SIENA koje godišnje razmijene države članice, Europol i treće osobe);

viii.

opseg dijeljenja podataka Europolovim informacijskim sustavom (EIS) (na temelju mjerenja broja osoba i predmeta koje države članice godišnje unesu u EIS; broj osoba i predmeta koje države članice godišnje unesu u EIS (osumnjičenici, osuđenici); broj pretraživanja EIS-a koja godišnje provode države članice).

(d)

Povećanje kapaciteta država članica i Unije da djelotvorno upravljaju rizicima i krizama koji mogu ugroziti sigurnost te priprema na terorističke napade i ostale događaje koju mogu ugroziti sigurnost te zaštita ljudi i ključne infrastrukture od njih:

i.

opseg terorističkih napada (na temelju mjerenja neuspjelih, onemogućenih i izvršenih terorističkih napada; broja žrtava terorističkih napada).

2.   Pokazatelji učinkovitosti, dodane vrijednosti i održivosti, kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 514/2014

(e)

Za mjerenje i evaluaciju učinkovitosti, dodane vrijednosti i održivosti:

i.

broj ekvivalenata punog radnog vremena u odgovornom tijelu, delegiranom tijelu i revizorskom tijelu koji rade na provedbi Fonda i plaćeni su iz proračuna za tehničku pomoć ili nacionalnih proračuna u odnosu na broj provedenih projekata i iznos financijskih sredstava koja se potražuju za financijsku godinu;

ii.

tehnička pomoć i administrativni (neizravni) troškovi za projekte u odnosu na iznos financijskih sredstava koja se potražuju za financijsku godinu;

iii.

stopa apsorpcije Fonda;

iv.

broj opreme koja je u upotrebi dvije godine nakon nabave/broj opreme nabavljene u okviru Fonda (> 10 000 EUR);

v.

udio troškova održavanja opreme nabavljene u okviru Fonda u ukupnom doprinosu Unije mjerama koje su sufinancirane iz Fonda.


Top