EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0799

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/799 оd 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova (Tekst značajan za EGP)

C/2016/1597

OJ L 139, 26.5.2016, p. 1–506 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/799/oj

26.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 139/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/799

оd 18. ožujka 2016.

o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 11. i članak 12. stavak 7.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 165/2014 uvedeni su digitalni tahografi druge generacije, takozvani pametni tahografi, koji su povezani s globalnim satelitskim navigacijskim sustavom („GNSS”), komunikacijskim uređajem za rano otkrivanje na daljinu i sučeljem s inteligentnim prijevoznim sustavima. Potrebno je utvrditi specifikacije u pogledu tehničkih zahtjeva za izradu pametnih tahografa.

(2)

Uređaj za rano otkrivanje na daljinu uspostavljen je na temelju članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) br. 165/2014 te bi se njime službenicima za kontrolu na cesti trebalo slati podatke s digitalnog tahografa i informacije koje se odnose na masu i masu po osovini cjelokupne kombinacije vozila (traktora i prikolice ili poluprikolice) u skladu s Direktivom 96/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2). Time bi se trebalo nadzornim tijelima omogućiti učinkovitu i brzu provjeru vozila, s manje elektroničkih uređaja u kabini vozila.

(3)

U skladu s Direktivom 96/53/EZ u uređaju za rano otkrivanje na daljinu trebalo bi upotrebljavati norme Europskog odbora za normizaciju u pogledu komunikacijskog sustava kratkog dometa (3) navedene u toj Direktivi, u frekvencijskom pojasu od 5 795 do 5 805 MHz. Budući da se taj frekvencijski pojas upotrebljava i za elektroničku naplatu cestarine te kako bi se izbjegle interferencije između aplikacija za naplatu cestarine i kontrolu, službenici za kontrolu ne bi trebali upotrebljavati uređaj za rano otkrivanje na daljinu u blizini naplatnih postaja.

(4)

Uz pametni tahograf trebalo bi uvesti nove sigurnosne mehanizme za održavanje razine sigurnosti digitalnog tahografa radi rješavanja trenutačnih sigurnosnih nedostataka. Jedan je od tih nedostataka nepostojanje datuma isteka digitalnih certifikata. Radi usklađivanja s najboljim praksama u pogledu sigurnosti preporučuje se da bi trebalo izbjegavati upotrebu digitalnih certifikata bez datuma isteka. Uobičajeno bi razdoblje valjanosti jedinica u vozilu trebalo iznositi 15 godina, počevši od datuma izdavanja digitalnih certifikata jedinice u vozilu. Nakon isteka tog razdoblja valjanosti trebalo bi zamijeniti jedinice u vozilu.

(5)

Pružanje sigurnih i pouzdanih informacija o pozicioniranju ključan je dio učinkovitog rada pametnih tahografa. Stoga je primjereno osigurati njihovu sukladnost s uslugama dodane vrijednosti koje pruža program Galileo kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4) radi poboljšanja razine sigurnosti pametnog tahografa.

(6)

U skladu s člankom 8. stavkom 1., člankom 9. stavkom 1. te člankom 10. stavcima 1. i 2. Uredbe (EU) br. 165/2014 sigurnosni mehanizmi uvedeni tom Uredbom trebali bi se primjenjivati 36 mjeseci nakon stupanja na snagu potrebnih provedbenih akata kako bi se proizvođačima omogućilo da razviju novu generaciju pametnih tahografa te da dobiju certifikate o homologaciji od nadležnih tijela.

(7)

U skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 vozila koja se prvi put registriraju u državi članici 36 mjeseci nakon stupanja na snagu te Uredbe Komisije trebala bi biti opremljena pametnim tahografom u skladu sa zahtjevima te Uredbe Komisije. U svakom bi slučaju sva vozila koja prometuju u državi članici koja nije država članica njihove registracije trebala biti opremljena sukladnim pametnim tahografom 15 godina nakon datuma primjene tih zahtjeva.

(8)

Uredbom Komisije (EZ) br. 68/2009 (5) tijekom prijelaznog razdoblja koje je završilo 31. prosinca 2013. bila je omogućena upotreba adaptera radi omogućivanja ugradnje tahografa u vozila tipa M1 i N1. Zbog tehničkih poteškoća povezanih s pronalaskom alternativnog rješenja za upotrebu adaptera stručnjaci iz automobilske industrije i industrije tahografa u suradnji s Komisijom zaključili su da nema izvedivog alternativnog rješenja za adapter koje ne bi prouzročilo znatne troškove industriji, a to bi bilo neproporcionalno veličini tržišta. Stoga bi trebalo dopustiti upotrebu adaptera u vozilima tipa M1 i N1 bez vremenskog ograničenja.

(9)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora iz članka 42. stavka 3. Uredbe (EU) br. 165/2014.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe potrebne za ujednačenu primjenu sljedećih aspekata u pogledu tahografa:

(a)

bilježenje položaja vozila na određenim mjestima tijekom dnevnog radnog vremena vozača;

(b)

daljinsko rano otkrivanje moguće manipulacije ili zloupotrebe pametnih tahografa;

(c)

povezanost s inteligentnim prijevoznim sustavima;

(d)

administrativni i tehnički zahtjevi za postupke za homologaciju tahografa, uključujući sigurnosne mehanizme.

2.   Izrada, ispitivanje, ugradnja, pregled, rad i popravak pametnih tahografa i njihovih sastavnih dijelova moraju biti u skladu s tehničkim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.C ovoj Uredbi.

3.   U pogledu izrade, ispitivanja, ugradnje, pregleda, rada i popravaka tahografi koji nisu pametni tahografi moraju i dalje ispunjavati zahtjeve iz Priloga I. ili Priloga I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 (6), kako je primjenjivo.

4.   U skladu s člankom 10.d Direktive 96/53/EZ uređaj za rano otkrivanje na daljinu šalje i podatke o masi dobivene iz unutarnjih sustava za vaganje u vozilu, u svrhu ranog otkrivanja prijevare.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije iz članka 2. Uredbe (EU) br. 165/2014.

Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(1)

„digitalni tahograf” ili „tahograf prve generacije” znači digitalni tahograf koji nije pametni tahograf;

(2)

„vanjski uređaj GNSS-a” znači uređaj koji sadržava prijamnik GNSS-a kad jedinica u vozilu nije samostalna te ostale sastavne dijelove potrebne za zaštitu prijenosa podataka o položaju ostatku jedinice u vozilu;

(3)

„opisna mapa” znači cjelokupna mapa, u elektroničkom ili fizičkom obliku, koja sadržava sve informacije koje je proizvođač ili njegov zastupnik dostavio homologacijskom tijelu u svrhu homologacije tahografa ili nekog njegova sastavnog dijela, uključujući certifikate navedene u članku 12. stavku 3. Uredbe (EU) br. 165/2014, obavljena ispitivanja definirana u Prilogu I.C ovoj Uredbi te nacrte, fotografije i druge relevantne dokumente;

(4)

„opisna dokumentacija” znači opisna mapa, u elektroničkom ili fizičkom obliku, kojoj su priloženi svi drugi dokumenti koje je homologacijsko tijelo dodalo opisnoj mapi tijekom provođenja svojih djelatnosti, uključujući certifikat o EZ homologaciji tahografa ili nekog njegova sastavnog dijela;

(5)

„kazalo opisne dokumentacije” znači dokument u kojem je naveden i brojevima označen sadržaj opisne dokumentacije te u kojem su utvrđeni svi relevantni dijelovi te dokumentacije. U formatu tog dokumenta razlikuju se uzastopni koraci u postupku EZ homologacije, uključujući datume svih revizija i ažuriranja opisne dokumentacije;

(6)

„uređaj za rano otkrivanje na daljinu” znači oprema jedinice u vozilu koja se upotrebljava za provedbu ciljanih provjera na cesti;

(7)

„pametni tahograf” ili „tahograf druge generacije” znači digitalni tahograf koji je u skladu s člancima 8., 9. i 10. Uredbe (EU) br. 165/2014 te s Prilogom I.C ovoj Uredbi;

(8)

„sastavni dio tahografa” ili „sastavni dio” znači bilo koji od sljedećih elemenata: jedinica u vozilu, senzor kretanja, tahografska kartica, tahografski listić, vanjski uređaj GNSS-a i uređaj za rano otkrivanje na daljinu;

(9)

„homologacijsko tijelo” znači tijelo države članice nadležno za provedbu homologacije tahografa ili njegovih sastavnih dijelova, postupka ovlaštenja, izdavanja i, prema potrebi, povlačenja certifikata o homologaciji, koje djeluje u svojstvu kontaktne točke za homologacijska tijela drugih država članica te osigurava da proizvođači ispunjuju svoje obveze u pogledu sukladnosti sa zahtjevima iz ove Uredbe.

Članak 3.

Usluge koje se temelje na lokaciji

1.   Proizvođači osiguravaju sukladnost pametnih tahografa s uslugama pozicioniranja koje pružaju sustav Galileo i Europski geostacionarni navigacijski sustav („EGNOS”).

2.   Uz sustave navedene u stavku 1. proizvođači mogu odlučiti osigurati sukladnost i s drugim satelitskim navigacijskim sustavima.

Članak 4.

Postupci za homologaciju tahografa i sastavnih dijelova tahografa

1.   Proizvođač ili njegov zastupnik predaje zahtjev za homologaciju tahografa ili njegovih sastavnih dijelova ili skupine sastavnih dijelova homologacijskim tijelima koja određuju države članice. Zahtjev se sastoji od opisne mape koja sadržava informacije o svakom predmetnom dijelu uključujući, prema potrebi, certifikate o homologaciji drugih sastavnih dijelova potrebnih za upotpunjivanje tahografa te sve druge relevantne dokumente.

2.   Država članica odobrava homologaciju tahografu, njegovu sastavnom dijelu ili skupini sastavnih dijelova koji su sukladni s administrativnim i tehničkim zahtjevima navedenima u članku 1. stavku 2. ili 3., kako je primjenjivo. U tom slučaju homologacijsko tijelo podnositelju zahtjeva izdaje certifikat o homologaciji koji je sukladan predlošku utvrđenom u Prilogu II. ovoj Uredbi.

3.   Homologacijsko tijelo može zatražiti od proizvođača ili njegova zastupnika da dostavi dodatne informacije.

4.   Proizvođač ili njegov zastupnik homologacijskim tijelima i tijelima nadležnima za izdavanje certifikata iz članka 12. stavka 3. Uredbe (EU) br. 165/2014 stavlja na raspolaganje onoliko tahografa ili sastavnih dijelova tahografa koliko je potrebno za uspješnu provedbu postupka homologacije.

5.   Ako proizvođač ili njegov zastupnik zatraži homologaciju određenih sastavnih dijelova ili skupina sastavnih dijelova tahografa, homologacijskim tijelima dostavlja druge sastavne dijelove koji su već homologirani i druge dijelove potrebne za izradu potpunog tahografa, kako bi ta tijela mogla provesti potrebna ispitivanja.

Članak 5.

Izmjene homologacije

1.   Proizvođač ili njegov zastupnik bez odlaganja izvješćuje homologacijska tijela koja su odobrila prvotnu homologaciju o svim izmjenama softvera ili hardvera tahografa ili vrste materijala upotrijebljenih u njegovoj proizvodnji koje se unose u opisnu dokumentaciju te dostavlja zahtjev za izmjenu homologacije.

2.   Homologacijska tijela mogu revidirati ili proširiti postojeću homologaciju ili izdati novu homologaciju u skladu s vrstom i značajkama izmjena.

„Revizija” se provodi ako homologacijsko tijelo smatra da su izmjene softvera ili hardvera tahografa ili vrste materijala upotrijebljenih u njegovoj proizvodnji neznatne. U tom slučaju homologacijsko tijelo izdaje revidirane dokumente iz opisne dokumentacije u kojima je navedena vrsta provedenih izmjena i datum njihova odobrenja. Ažurirana verzija opisne dokumentacije u pročišćenom obliku uz detaljne opise provedenih izmjena dovoljna je za ispunjenje tog zahtjeva.

„Proširenje” se provodi ako homologacijsko tijelo smatra da su izmjene softvera ili hardvera tahografa ili vrste materijala upotrijebljenih u njegovoj proizvodnji znatne. U tom slučaju može zatražiti provođenje novih ispitivanja i o tome izvijestiti proizvođača ili njegova zastupnika. Pokažu li se ta ispitivanja zadovoljavajućima, homologacijsko tijelo izdaje revidirani certifikat o homologaciji koji sadržava broj koji se odnosi na dodijeljeno proširenje. U certifikatu o homologaciji navodi se razlog proširenja i datum njegova izdavanja.

3.   U kazalu opisne dokumentacije navodi se datum najnovijeg proširenja ili revizije homologacije ili datum najnovije konsolidacije ažurirane verzije homologacije.

4.   Nova homologacija potrebna je ako bi zbog zatraženih izmjena homologiranog tahografa ili njegovih dijelova došlo do izdavanja novog certifikata o sigurnosti ili interoperabilnosti.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 2. ožujka 2016.

Međutim, prilozi se primjenjuju od 2. ožujka 2019. uz iznimku Dodatka 16. koji se primjenjuje od 2. ožujka 2016.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. ožujka 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 60, 28.2.2014., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 96/53/EZ od 25. srpnja 1996. o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice (SL L 235, 17.9.1996., str. 59.).

(3)  Norme u pogledu komunikacijskog sustava kratkog dometa Europskog odbora za normizaciju (CEN): EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 i ISO 14906.

(4)  Uredba (EU) br. 1285/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o provedbi i uporabi europskih sustava za satelitsku navigaciju i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 876/2002 i Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 347, 20.12.2013., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 68/2009 od 23. siječnja 2009. o devetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (SL L 21, 24.1.2009., str. 3.).

(6)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL L 370, 31.12.1985., str. 8.).


PRILOG I.C

Zahtjevi u pogledu izrade, ispitivanja, ugradnje i pregleda

UVOD 12

1

DEFINICIJE 13

2

OPĆA OBILJEŽJA I FUNKCIJE UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA 19

2.1

Opća obilježja 19

2.2

Funkcije 20

2.3

Načini rada 21

2.4

Sigurnost 22

3

ZAHTJEVI U POGLEDU IZRADE I FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA 22

3.1

Praćenje umetanja i uklanjanja kartica 22

3.2

Mjerenje brzine, položaja i prijeđenog puta 23

3.2.1

Mjerenje prijeđene udaljenosti 23

3.2.2

Mjerenje brzine 23

3.2.3

Mjerenje položaja 24

3.3

Mjerenje vremena 24

3.4

Praćenje aktivnosti vozača 24

3.5

Praćenje statusa vožnje 25

3.6

Unosi vozača 25

3.6.1

Unos mjesta početka i/ili kraja dnevnog radnog vremena 25

3.6.2

Ručni unos aktivnosti vozača i suglasnost vozača u pogledu sučelja ITS-a 25

3.6.3

Unos posebnih stanja 27

3.7

Upravljanje blokadama poduzeća 27

3.8

Praćenje aktivnosti nadzora 28

3.9

Prepoznavanje događaja i/ili kvarova 28

3.9.1

Događaj „umetanje nevažeće kartice” 28

3.9.2

Događaj „konflikt kartica” 28

3.9.3

Događaj „vremensko preklapanje” 28

3.9.4

Događaj „vožnja bez odgovarajuće kartice” 29

3.9.5

Događaj „umetanje kartice tijekom vožnje” 29

3.9.6

Događaj „neispravno zatvaranje posljednje razmjene podataka s karticom” 29

3.9.7

Događaj „prekoračenje brzine” 29

3.9.8

Događaj „prekid napajanja” 29

3.9.9

Događaj „greška u komunikaciji s uređajem za komunikaciju na daljinu” 29

3.9.10

Događaj „izostanak podataka o položaju iz prijamnika GNSS-a” 29

3.9.11

Događaj „greška u komunikaciji s vanjskim uređajem GNSS-a” 30

3.9.12

Događaj „greška u podatcima o kretanju” 30

3.9.13

Događaj „konflikt u kretanju vozila” 30

3.9.14

Događaj „pokušaj povrede sigurnosti” 30

3.9.15

Događaj „vremenski konflikt” 30

3.9.16

Kvar „kartica” 30

3.9.17

Kvar „uređaj za bilježenje podataka” 30

3.10

Ugrađena ispitivanja i samoispitivanja 31

3.11

Čitanje iz podatkovne memorije 31

3.12

Bilježenje i pohrana u podatkovnoj memoriji 31

3.12.1

Identifikacijski podatci o uređaju 32

3.12.1.1

Identifikacijski podatci jedinice u vozilu 32

3.12.1.2

Identifikacijski podatci senzora kretanja 32

3.12.1.3

Identifikacijski podatci globalnih satelitskih navigacijskih sustava 33

3.12.2

Ključevi i certifikati 33

3.12.3

Podatci o umetanju i uklanjanju kartice vozača ili kartice radionice 33

3.12.4

Podatci o aktivnosti vozača 34

3.12.5

Mjesta i položaji početka i završetka dnevnog radnog vremena i/ili dostizanja tri sata neprekidnog vremena vožnje 34

3.12.6

Stanje brojača prijeđenih kilometara 35

3.12.7

Detaljni podatci o brzini 35

3.12.8

Podatci o događajima 35

3.12.9

Podatci o kvarovima 37

3.12.10

Podatci o kalibraciji 38

3.12.11

Podatci o prilagodbi vremena 39

3.12.12

Podatci o aktivnostima nadzora 39

3.12.13

Podatci o blokadama poduzeća 39

3.12.14

Podatci o aktivnostima preuzimanja podataka 39

3.12.15

Podatci o posebnim stanjima 40

3.12.16

Podatci o tahografskoj kartici 40

3.13

Očitavanje podataka s tahografskih kartica 40

3.14

Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice 40

3.14.1

Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice prve generacije 40

3.14.2

Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice druge generacije 41

3.15

Prikaz 41

3.15.1

Standardni prikaz 42

3.15.2

Prikaz upozorenja 43

3.15.3

Pristup izbornicima 43

3.15.4

Ostali prikazi 43

3.16

Ispis 43

3.17

Upozorenja 44

3.18

Preuzimanje podataka na vanjske medije 45

3.19

Komunikacija na daljinu za ciljane provjere na cesti 45

3.20

Izlazni podatci za dodatne vanjske uređaje 46

3.21

Kalibracija 47

3.22

Provjera kalibracije na cesti 47

3.23

Prilagodba vremena 48

3.24

Karakteristike radnog učinka 48

3.25

Materijali 48

3.26

Oznake 49

4

ZAHTJEVI U POGLEDU IZRADE I FUNKCIONALNOSTI TAHOGRAFSKIH KARTICA 49

4.1

Vidljivi podatci 49

4.2

Sigurnost 52

4.3

Norme 53

4.4

Specifikacije okruženja i elektrotehničke specifikacije 53

4.5

Pohrana podataka 53

4.5.1

Elementarne datoteke za identifikaciju i upravljanje karticama 54

4.5.2

Identifikacija IC kartice 54

4.5.2.1

Identifikacija čipa 54

4.5.2.2

DIR (prisutan samo na tahografskim karticama druge generacije) 54

4.5.2.3

Podatci ATR-a (uvjetno, prisutno samo na tahografskim karticama druge generacije) 54

4.5.2.4

Podatci proširene veličine (uvjetno, prisutno samo na tahografskim karticama druge generacije) 55

4.5.3

Kartica vozača 55

4.5.3.1

Tahografska aplikacija (pristup jedinicama u vozilu prve i druge generacije) 55

4.5.3.1.1

Identifikacija aplikacije 55

4.5.3.1.2

Ključevi i certifikati 55

4.5.3.1.3

Identifikacija kartice 55

4.5.3.1.4

Identifikacija nositelja kartice 55

4.5.3.1.5

Preuzimanje podataka s kartice 55

4.5.3.1.6

Podatci o vozačkoj dozvoli 55

4.5.3.1.7

Podatci o događajima 56

4.5.3.1.8

Podatci o kvarovima 56

4.5.3.1.9

Podatci o aktivnosti vozača 57

4.5.3.1.10

Podatci o upotrijebljenim vozilima 57

4.5.3.1.11

Mjesta početka i/ili završetka dnevnog radnog vremena 58

4.5.3.1.12

Podatci o upotrebi kartice 58

4.5.3.1.13

Podatci o aktivnostima nadzora 58

4.5.3.1.14

Podatci o posebnim stanjima 58

4.5.3.2

Tahografska aplikacija druge generacije (nije dostupno jedinici u vozilu prve generacije) 59

4.5.3.2.1

Identifikacija aplikacije 59

4.5.3.2.2

Ključevi i certifikati 59

4.5.3.2.3

Identifikacija kartice 59

4.5.3.2.4

Identifikacija nositelja kartice 59

4.5.3.2.5

Preuzimanje podataka s kartice 59

4.5.3.2.6

Podatci o vozačkoj dozvoli 59

4.5.3.2.7

Podatci o događajima 59

4.5.3.2.8

Podatci o kvarovima 60

4.5.3.2.9

Podatci o aktivnosti vozača 61

4.5.3.2.10

Podatci o upotrijebljenim vozilima 61

4.5.3.2.11

Mjesta i položaji početka i/ili završetka dnevnog radnog vremena 62

4.5.3.2.12

Podatci o upotrebi kartice 62

4.5.3.2.13

Podatci o aktivnostima nadzora 62

4.5.3.2.14

Podatci o posebnim stanjima 63

4.5.3.2.15

Podatci o upotrijebljenoj jedinici u vozilu 63

4.5.3.2.16

Podatci o mjestima na kojima se dostižu tri sata neprekidne vožnje 63

4.5.4

Kartica radionice 63

4.5.4.1

Tahografska aplikacija (pristup jedinicama u vozilu prve i druge generacije) 63

4.5.4.1.1

Identifikacija aplikacije 63

4.5.4.1.2

Ključevi i certifikati 63

4.5.4.1.3

Identifikacija kartice 64

4.5.4.1.4

Identifikacija nositelja kartice 64

4.5.4.1.5

Preuzimanje podataka s kartice 64

4.5.4.1.6

Podatci o kalibraciji i prilagodbi vremena 64

4.5.4.1.7

Podatci o događajima i kvarovima 65

4.5.4.1.8

Podatci o aktivnosti vozača 65

4.5.4.1.9

Podatci o upotrijebljenim vozilima 65

4.5.4.1.10

Podatci o početku i/ili završetku dnevnog radnog vremena 65

4.5.4.1.11

Podatci o upotrebi kartice 65

4.5.4.1.12

Podatci o aktivnostima nadzora 65

4.5.4.1.13

Podatci o posebnim stanjima 65

4.5.4.2

Tahografska aplikacija druge generacije (nije dostupno jedinici u vozilu prve generacije) 65

4.5.4.2.1

Identifikacija aplikacije 65

4.5.4.2.2

Ključevi i certifikati 66

4.5.4.2.3

Identifikacija kartice 66

4.5.4.2.4

Identifikacija nositelja kartice 66

4.5.4.2.5

Preuzimanje podataka s kartice 66

4.5.4.2.6

Podatci o kalibraciji i prilagodbi vremena 66

4.5.4.2.7

Podatci o događajima i kvarovima 67

4.5.4.2.8

Podatci o aktivnosti vozača 67

4.5.4.2.9

Podatci o upotrijebljenim vozilima 67

4.5.4.2.10

Podatci o početku i/ili završetku dnevnog radnog vremena 67

4.5.4.2.11

Podatci o upotrebi kartice 67

4.5.4.2.12

Podatci o aktivnostima nadzora 67

4.5.4.2.13

Podatci o upotrijebljenoj jedinici u vozilu 67

4.5.4.2.14

Podatci o mjestima na kojima se dostižu tri sata neprekidne vožnje 68

4.5.4.2.15

Podatci o posebnim stanjima 68

4.5.5

Kontrolna kartica 68

4.5.5.1

Tahografska aplikacija (pristup jedinicama u vozilu prve i druge generacije) 68

4.5.5.1.1

Identifikacija aplikacije 68

4.5.5.1.2

Ključevi i certifikati 68

4.5.5.1.3

Identifikacija kartice 68

4.5.5.1.4

Identifikacija nositelja kartice 68

4.5.5.1.5

Podatci o aktivnostima nadzora 69

4.5.5.2

Tahografska aplikacija druge generacije (nije dostupno jedinici u vozilu prve generacije) 69

4.5.5.2.1

Identifikacija aplikacije 69

4.5.5.2.2

Ključevi i certifikati 69

4.5.5.2.3

Identifikacija kartice 69

4.5.5.2.4

Identifikacija nositelja kartice 69

4.5.5.2.5

Podatci o aktivnostima nadzora 70

4.5.6

Kartica poduzeća 70

4.5.6.1

Tahografska aplikacija (pristup jedinicama u vozilu prve i druge generacije) 70

4.5.6.1.1

Identifikacija aplikacije 70

4.5.6.1.2

Ključevi i certifikati 70

4.5.6.1.3

Identifikacija kartice 70

4.5.6.1.4

Identifikacija nositelja kartice 70

4.5.6.1.5

Podatci o aktivnostima poduzeća 70

4.5.6.2

Tahografska aplikacija druge generacije (nije dostupno jedinici u vozilu prve generacije) 71

4.5.6.2.1

Identifikacija aplikacije 71

4.5.6.2.2

Ključevi i certifikati 71

4.5.6.2.3

Identifikacija kartice 71

4.5.6.2.4

Identifikacija nositelja kartice 71

4.5.6.2.5

Podatci o aktivnostima poduzeća 71

5

UGRADNJA UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA 72

5.1

Ugradnja 72

5.2

Tipska pločica 73

5.3

Plombiranje 74

6

PROVJERE, PREGLEDI I POPRAVCI 74

6.1

Ovlaštenje instalatera, radionica i proizvođača vozila 74

6.2

Provjera novih ili popravljenih uređaja 75

6.3

Pregled pri ugradnji 75

6.4

Periodični pregledi 75

6.5

Mjerenje grešaka 76

6.6

Popravci 76

7

IZDAVANJE KARTICA 76

8

HOMOLOGACIJA UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA I TAHOGRAFSKIH KARTICA 77

8.1

Opći zahtjevi 77

8.2

Certifikat o sigurnosti 78

8.3

Certifikat o ispravnosti 78

8.4

Certifikat o interoperabilnosti 78

8.5

Certifikat o homologaciji 79

8.6

Izvanredni postupak: prvi certifikati o interoperabilnosti za uređaje za bilježenje podataka i tahografske kartice druge generacije 80

UVOD

Sustav digitalnog tahografa prve generacije upotrebljava se od 1. svibnja 2006. U prijevozu unutar zemlje može se upotrebljavati do isteka njegova životnog ciklusa. U međunarodnom prijevozu sva se vozila 15 godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisije moraju opremiti drugom generacijom pametnih tahografa koja je u skladu s tahografima uvedenima ovom Uredbom.

Ovaj Prilog sadržava zahtjeve u pogledu uređaja za bilježenje podataka i tahografskih kartica druge generacije. Od datuma njegova uvođenja u vozila koja se prvi put registriraju ugrađuju se uređaji za bilježenje podataka druge generacije te se izdaju tahografske kartice druge generacije.

Kako bi se poticalo nesmetano uvođenje sustava tahografa druge generacije,

tahografske kartice druge generacije osmišljene su tako da se mogu upotrebljavati i u jedinicama u vozilima prve generacije;

zamjena valjanih tahografskih kartica prve generacije ne zahtijeva se na datum uvođenja.

Time će se vozačima omogućiti da zadrže vlastitu jedinstvenu karticu vozača te da je upotrebljavaju za oba sustava.

Međutim, uređaj za bilježenje podataka druge generacije kalibrira se samo upotrebom kartica radionice druge generacije.

Ovaj Prilog sadržava sve zahtjeve koji se odnose na interoperabilnost sustava tahografa prve i druge generacije.

Dodatak 15. sadržava dodatne pojedinosti o načinu upravljanja supostojanjem dvaju sustava.

Popis dodataka

Dodatak 1.:

RJEČNIK S PODATCIMA

Dodatak 2.:

SPECIFIKACIJE TAHOGRAFSKE KARTICE

Dodatak 3.:

PIKTOGRAMI

Dodatak 4.:

ISPISI

Dodatak 5.:

PRIKAZ

Dodatak 6.:

PREDNJI PRIKLJUČAK ZA KALIBRACIJU I PREUZIMANJE PODATAKA

Dodatak 7.:

PROTOKOLI PREUZIMANJA PODATAKA

Dodatak 8.:

PROTOKOL KALIBRACIJE

Dodatak 9.:

HOMOLOGACIJA I POPIS OBVEZNIH ISPITIVANJA

Dodatak 10.:

SIGURNOSNI ZAHTJEVI

Dodatak 11.:

ZAJEDNIČKI SIGURNOSNI MEHANIZMI

Dodatak 12.:

UTVRĐIVANJE POLOŽAJA NA TEMELJU GLOBALNOG SATELITSKOG NAVIGACIJSKOG SUSTAVA (GNSS)

Dodatak 13.:

ITS SUČELJE

Dodatak 14.:

FUNKCIJA KOMUNIKACIJE NA DALJINU

Dodatak 15.:

MIGRACIJA: UPRAVLJANJE ISTODOBNIM POSTOJANJEM VIŠE GENERACIJA OPREME

Dodatak 16.:

ADAPTER ZA VOZILA KATEGORIJE M1 I N1

1   DEFINICIJE

U ovom Prilogu:

a)

„aktiviranje” znači:

faza u kojoj je tahograf u potpunosti operativan i provodi sve funkcije, uključujući sigurnosne funkcije, upotrebom kartice radionice;

b)

„autentifikacija” znači:

funkcija namijenjena utvrđivanju i provjeri identiteta;

c)

„autentičnost” znači:

obilježje da informacija dolazi od izvora čiji je identitet moguće provjeriti;

d)

„ugrađeno ispitivanje (BIT)” znači:

ispitivanja koja se provode na zahtjev i koja aktivira operater ili se aktiviraju vanjskom opremom;

e)

„kalendarski dan” znači:

dan koji traje od 00:00 sati do 24:00 sata. Svi kalendarski dani odnose se na koordinirano svjetsko vrijeme (UTC);

f)

„kalibracija” pametnog tahografa znači:

ažuriranje ili potvrda parametara vozila koje treba sačuvati u podatkovnoj memoriji. Parametri vozila uključuju identifikaciju vozila (VIN, VRN i država registracije) i karakteristike vozila (w, k, l, veličina guma, podešavanje uređaja za ograničavanje brzine (prema potrebi), trenutačno vrijeme po UTC-u, trenutačno stanje na brojaču kilometara); tijekom kalibracije uređaja za bilježenje podataka u podatkovnoj memoriji pohranjuju se i tipovi i identifikatori svih postavljenih plombi koje su važne za homologaciju;

svako ažuriranje ili potvrđivanje samo vremena po UTC-u smatra se prilagodbom vremena, a ne kalibracijom, pod uvjetom da se time ne proturječi zahtjevu 409;

za kalibriranje uređaja za bilježenje podataka potrebna je kartica radionice;

g)

„broj kartice” znači:

broj od 16 alfanumeričkih znakova kojim se na jedinstven način identificira tahografska kartica unutar neke države članice. Broj kartice uključuje indeks rednog broja kartice (prema potrebi), indeks zamjene kartice i indeks obnavljanja kartice;

kartica se tako na jedinstven način identificira oznakom države članice izdavateljice i brojem kartice;

h)

„indeks rednog broja kartice” znači:

14. alfanumerički znak broja kartice koji se upotrebljava za razlikovanje različitih kartica izdanih poduzeću, radionici ili nadzornom tijelu koje ima pravo na više tahografskih kartica. Poduzeće, radionica ili nadzorno tijelo na jedinstven se način identificira s pomoću prvih 13 znamenaka broja kartice;

i)

„indeks obnavljanja kartice” znači:

16. alfanumerički znak broja kartice koji se uvećava pri svakom obnavljanju tahografske kartice;

j)

„indeks zamjene kartice” znači:

15. alfanumerički znak broja kartice koji se uvećava pri svakoj zamjeni tahografske kartice;

k)

„karakteristični koeficijent vozila” znači:

brojčana veličina koja navodi vrijednost izlaznog signala koji nastaje na priključnom mjestu uređaja za bilježenje podataka i vozila (na mjenjaču ili osovini kotača) dok vozilo prelazi put od jednog kilometra u standardnim uvjetima ispitivanja kako je definirano u zahtjevu 414. Karakteristični koeficijent izražava se u impulsima po kilometru (w = … imp/km);

l)

„kartica poduzeća” znači:

tahografska kartica koju ovlaštena tijela u državi članici izdaju prijevoznom poduzeću koje upravlja vozilima u koja je ugrađen tahograf, a koja služi za identifikaciju prijevoznog poduzeća te omogućuje prikazivanje, preuzimanje i ispisivanje podataka pohranjenih u tahografu koje je prijevozno poduzeće zaključalo;

m)

„konstanta uređaja za bilježenje podataka” znači:

brojčana veličina koja navodi vrijednost ulaznog signala potrebnog za pokazivanje i bilježenje duljine prijeđenog puta od jednog kilometra; ta se konstanta izražava u impulsima po kilometru (k = … imp/km)

n)

„neprekidno vrijeme vožnje” izračunava se u uređaju za bilježenje podataka kao (1):

neprekidno vrijeme vožnje izračunava se kao trenutačno akumulirano vrijeme vožnje određenog vozača od završetka posljednjeg razdoblja DOSTUPNOSTI ili STANKE/ODMORA ili NEPOZNATO (2) u trajanju od najmanje 45 minuta (navedeno razdoblje može biti podijeljeno u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3)). U navedenom se izračunu prema potrebi uzimaju u obzir prethodne aktivnosti pohranjene na kartici vozača. Ako vozač nije umetnuo svoju karticu, izračun se temelji na zapisima iz podatkovne memorije koji se odnose na tekuće razdoblje u kojem kartica nije bila umetnuta u odgovarajući utor za kartice;

o)

„kontrolna kartica” znači:

tahografska kartica koju ovlaštena tijela u državi članici izdaju nacionalnom nadležnom nadzornom tijelu, a koja služi za identifikaciju nadzornog tijela i, prema potrebi, službenika za kontrolu te koja omogućuje pristup podatcima pohranjenima u podatkovnoj memoriji, kartici vozača ili, prema potrebi, karticama radionice, u svrhu njihova čitanja, ispisivanja i/ili preuzimanja.

Osim toga, omogućuje pristup funkciji provjere kalibracije na cesti i podatcima na čitaču komunikacije ranog otkrivanja na daljinu;

p)

„kumulativno vrijeme stanki” izračunava se u uređaju za bilježenje podataka kao (1):

kumulativno vrijeme stanki od vremena vožnje izračunava se kao trenutačno akumulirano vrijeme DOSTUPNOSTI ili STANKE/ODMORA ili NEPOZNATO (2) u trajanju od najmanje 15 minuta za pojedinog vozača, od završetka posljednjeg razdoblja njegove DOSTUPNOSTI ili STANKE/ODMORA ili NEPOZNATO (2) u trajanju od najmanje 45 minuta (to razdoblje može biti podijeljeno u skladu s Uredbom (EZ) br. 561/2006).

U navedenom se izračunu prema potrebi uzimaju u obzir prethodne aktivnosti pohranjene na kartici vozača. Nepoznata razdoblja negativnog vremenskog izračuna (početak nepoznatog razdoblja vremenski je kasniji od završetka nepoznatog razdoblja) zbog vremenskih preklapanja između dvaju različitih uređaja za bilježenje podataka ne uzimaju se u obzir za izračun.

Ako vozač nije umetnuo svoju karticu, izračun se temelji na zapisima iz podatkovne memorije koji se odnose na tekuće razdoblje u kojem kartica nije bila umetnuta u odgovarajući utor za kartice;

q)

„podatkovna memorija” znači:

elektroničko sredstvo za pohranjivanje podataka ugrađeno u uređaj za bilježenje podataka;

r)

„digitalni potpis” znači:

podatci stavljeni na blok podataka ili kriptografska pretvorba bloka podataka koja omogućuje primatelju bloka podataka dokazivanje autentičnosti i integriteta bloka podataka;

s)

„preuzimanje podataka” znači:

kopiranje, zajedno s digitalnim potpisom, dijela ili čitavog skupa datoteka zabilježenih u podatkovnoj memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice pod uvjetom da taj proces ne mijenja niti briše pohranjene podatke.

Proizvođači jedinica pametnih tahografa u vozilu i proizvođači opreme oblikovane i namijenjene za preuzimanje datoteka moraju poduzeti sve razumne mjere da osiguraju da prijevozna poduzeća ili vozači mogu preuzeti te podatke uz minimalnu odgodu.

Preuzimanje datoteke s detaljnim podatcima o brzini ne mora biti potrebno za utvrđivanje sukladnosti s Uredbom (EZ) br. 561/2006, no može se upotrijebiti za druge potrebe, kao što je istraživanje nesreća;

t)

„kartica vozača” znači:

tahografska kartica koju ovlaštena tijela u državi članici izdaju pojedinom vozaču, a koja služi za identifikaciju vozača te omogućuje pohranu podataka o aktivnosti vozača;

u)

„djelatni opseg kotača” znači:

srednja vrijednost prijeđenog puta pogonskog kotača kod punog okretaja. Mjerenje tog puta mora se obavljati u standardnim uvjetima ispitivanja, kako je definirano u zahtjevu 414, i izražava se u obliku „l = … mm”. Proizvođači vozila mogu nadomjestiti mjerenje tog puta teoretskim izračunom u kojem se uzima u obzir raspored opterećenja po osovinama za nenatovareno vozilo u stanju spremnom za vožnju (4). Metode takvog teoretskog izračuna odobrava nadležno tijelo države članice i mogu se poduzeti samo prije aktivacije tahografa;

v)

„događaj” znači:

neuobičajeno djelovanje koje otkrije pametni tahograf, a koje može biti rezultat pokušaja prijevare;

w)

„vanjski uređaj GNSS-a” znači:

uređaj koji sadržava prijamnik GNSS-a kad jedinica u vozilu nije samostalna te ostale sastavne dijelove potrebne za zaštitu prijenosa podataka o položaju drugim dijelovima jedinice u vozilu;

x)

„kvar” znači:

neuobičajeno djelovanje koje otkrije pametni tahograf, a koje može biti rezultat nepravilnosti ili greške na uređaju;

y)

„prijamnik GNSS-a” znači:

elektronički uređaj koji prima i digitalno obrađuje signale iz jednoga globalnog satelitskog navigacijskog sustava ili više njih (eng. Global Navigation Satellite System, GNSS) radi pružanja informacija o položaju, brzini i vremenu;

z)

„ugradnja” znači:

postavljanje tahografa u vozilo;

aa)

„interoperabilnost” znači:

sposobnost sustava i temeljnih poslovnih procesa da razmjenjuju podatke i dijele informacije;

bb)

„sučelje” znači:

veza između sustava koja im omogućuje međusobno povezivanje i interakciju;

cc)

„položaj” znači:

geografske koordinate vozila u određenom trenutku;

dd)

„senzor kretanja” znači:

dio tahografa na kojem se prikazuje signalna oznaka brzine vozila i/ili duljine prijeđenoga puta vozila;

ee)

„nevažeća kartica” znači:

kartica za koju se otkrije da je neispravna ili čija početna autentifikacija nije uspjela ili čiji datum početka važenja još nije dosegnut ili čiji je datum isteka prošao;

ff)

„otvorena norma” znači:

norma iz dokumenta o specifikaciji normi koja je dostupna besplatno ili uz nominalnu naplatu i može se kopirati, dijeliti ili upotrebljavati bez naknade ili uz nominalnu naknadu;

gg)

„izvan područja primjene” znači:

okolnosti u kojima uređaj za bilježenje podataka nije potrebno upotrebljavati u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 561/2006.

hh)

„prekoračenje brzine” znači:

prekoračenje dopuštene brzine vozila koja se utvrđuje u bilo kojem razdoblju duljem od 60 sekundi, tijekom kojeg izmjerena brzina vozila prelazi graničnu brzinu podešenu uređajem za ograničenje brzine, a utvrđenu Direktivom Vijeća 92/6/EEZ (5), kako je zadnje izmijenjena;

ii)

„periodični pregled” znači:

skup postupaka koji se obavljaju za provjeru radi li tahograf pravilno, odgovaraju li njegove postavke parametrima vozila i jesu li uređaji za manipulaciju spojeni na tahograf;

jj)

„pisač” znači:

sastavni dio uređaja za bilježenje podataka koji daje ispis pohranjenih podataka;

kk)

„komunikacija ranog otkrivanja na daljinu” znači:

komunikacija između uređaja za rano otkrivanje na daljinu i čitača komunikacije ranog otkrivanja na daljinu tijekom ciljanih provjera na cesti u cilju daljinskog otkrivanja moguće manipulacije ili zloupotrebe uređaja za bilježenje podataka;

ll)

„uređaj za komunikaciju na daljinu” znači:

uređaj jedinice u vozilu koji se upotrebljava za provođenje ciljanih provjera na cesti;

mm)

„čitač komunikacije ranog otkrivanja na daljinu” znači:

sustav koji upotrebljavaju službenici za kontrolu za ciljane provjere na cesti;

nn)

„obnavljanje” znači:

izdavanje nove tahografske kartice kad postojećoj kartici istekne valjanost ili kad postane neispravna pa je vraćena tijelu koje ju je izdalo. Obnavljanje uvijek podrazumijeva sigurnost da ne postoje dvije važeće kartice;

oo)

„popravak” znači:

bilo kakav popravak senzora kretanja, jedinice u vozilu ili kabela koji zahtijeva isključivanje s napajanja ili isključivanje s drugih sastavnih dijelova tahografa ili otvaranje senzora kretanja ili jedinice u vozilu;

pp)

„zamjena kartice” znači:

izdavanje tahografske kartice kao zamjene za postojeću karticu čiji su gubitak, krađa ili neispravnost prijavljeni, a nije vraćena tijelu koje ju je izdalo. Zamjena uvijek podrazumijeva rizik da mogu istodobno postojati dvije važeće kartice;

qq)

„sigurnosno certificiranje” znači:

postupak kojim certifikacijsko tijelo koje je primijenilo zajednička mjerila tijekom certifikacije potvrđuje da uređaj za bilježenje podataka (ili njegov sastavni dio) ili tahografska kartica koja se ispituje zadovoljava sigurnosne zahtjeve utvrđene u odgovarajućim profilima zaštite;

rr)

„samoispitivanje” znači:

ispitivanja koja uređaj za bilježenje podataka provodi ciklički i automatski radi otkrivanja kvarova;

ss)

„izmjereno vrijeme” znači:

trajni digitalni zapis koordiniranog svjetskog datuma i vremena (UTC);

tt)

„prilagodba vremena” znači:

automatska prilagodba trenutačnog vremena u redovnim intervalima i s maksimalnim odstupanjem od jedne minute ili prilagodba koja se provodi tijekom kalibracije;

uu)

„veličina gume” znači:

oznaka dimenzije guma (vanjskih pogonskih kotača) u skladu s Direktivom Vijeća 92/23/EEZ (6), kako je zadnje izmijenjena;

vv)

„identifikacija vozila” znači

brojevi kojima se identificira vozilo: registracijski broj vozila (eng. Vehicle Registration Number, VRN) s oznakom države članice u kojoj je vozilo registrirano i identifikacijski broj vozila (eng. Vehicle Identification Number, VIN) (7);

ww)

za potrebe izračunavanja u uređaju za bilježenje podataka „tjedan” znači:

razdoblje između 00:00 sati UTC u ponedjeljak i 24:00 sata UTC u nedjelju;

xx)

„kartica radionice” znači:

tahografska kartica koju su ovlaštena tijela u državi članici izdala ovlaštenom osoblju proizvođača tahografa, instalatera, proizvođača vozila ili radionice koje je država članica odobrila, a koja služi za identifikaciju nositelja kartice te omogućuje ispitivanje, kalibraciju i aktiviranje tahografa i/ili preuzimanje podataka iz njih;

yy)

„adapter” znači:

uređaj koji stalno daje signal brzine vozila i/ili prijeđene udaljenosti, osim onoga koji se upotrebljava za neovisno otkrivanje kretanja, te koji se:

ugrađuje i upotrebljava samo u vozilima tipa M1 i N1 (kako je definirano u Prilogu II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8), kako je zadnje izmijenjena) koja su stavljena u upotrebu nakon 1. svibnja 2006.,

ugrađuje kada nije mehanički moguće ugraditi bilo kakvu drugu vrstu postojećeg senzora kretanja, koji je inače usklađen s odredbama ovog Priloga i njegovih dodataka od 1. do 15.,

ugrađuje između jedinice u vozilu i ondje gdje ugrađeni senzori ili alternativna sučelja proizvode impulse brzine/udaljenosti.

Gledano iz jedinice u vozilu, ponašanje adaptera jednako je kao da je senzor kretanja, sukladan odredbama ovog Priloga i njegovih dodataka od 1. do 16., spojen na jedinicu u vozilu.

Upotrebom takvog adaptera u prethodno opisanim vozilima omogućuju se ugradnja i ispravna upotreba jedinice u vozilu koja je u skladu sa svim zahtjevima ovog Priloga.

Za ta vozila, pametni tahograf sastavljen je od kabela, adaptera i jedinice u vozilu;

zz)

„integritet podataka” znači:

točnost i dosljednost pohranjenih podataka, na koje upućuje nedostatak bilo kakvih promjena podataka između dvaju ažuriranja podatkovnog zapisa. Integritet podrazumijeva da su podatci točna preslika izvorne verzije, npr. da nisu postali neispravni u procesu njihova zapisivanja na tahografsku karticu ili namjensku opremu ili njihova čitanja s nje, ili tijekom prijenosa bilo kakvim komunikacijskim kanalom;

aaa)

„zaštita podataka” znači:

ukupne tehničke mjere koje su poduzete kako bi se osigurala ispravna provedba načela utvrđenih u Direktivi br. 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (9) te načela utvrđenih u Direktivi 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (10);

bbb)

„sustav pametnog tahografa” znači:

uređaj za bilježenje podataka, tahografske kartice i skup svih uređaja koji su s njima izravno ili neizravno povezani tijekom njihove izrade, ugradnje, upotrebe, ispitivanja i nadzora, kao što su kartice, čitač komunikacije na daljinu i svi ostali uređaji za preuzimanje podataka, analizu podataka, kalibraciju, generiranje sigurnosnih elemenata, upravljanje njima ili njihovo uvođenje itd.

ccc)

„datum uvođenja” znači:

36 mjeseci nakon stupanja na snagu detaljnih odredbi iz članka 11. Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (11).

To je datum:

nakon kojeg se u vozila koja se prvi put registriraju ugrađuje tahograf koji je povezan s uslugom pozicioniranja na temelju satelitskog navigacijskog sustava,

nakon kojeg vozila koja se prvi put registriraju mogu dostavljati podatke za ciljane provjere na cesti nadležnim nadzornim tijelima dok je vozilo u pokretu

i nakon kojeg vozila koja se prvi put registriraju mogu biti opremljena standardiziranim sučeljima putem kojih podatke koje je tahograf zabilježio ili generirao može na operativan način upotrebljavati vanjski uređaj;

ddd)

„profil zaštite” znači:

dokument koji se upotrebljava kao dio postupka certificiranja u skladu sa zajedničkim mjerilima i omogućuje provedbu neovisnih specifikacija zahtjeva u pogledu osiguravanja informatičke sigurnosti;

eee)

„točnost GNSS-a”:

u kontekstu bilježenja položaja na temelju globalnog satelitskog navigacijskog sustava (GNSS) tahografima, znači vrijednost horizontalnog slabljenja preciznosti (eng. Horizontal Dilution of Precision, HDOP) izračunanu kao minimalne vrijednosti HDOP prikupljene na raspoloživim sustavima GNSS-a.

2   OPĆA OBILJEŽJA I FUNKCIJE UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA

2.1   Opća obilježja

Svrha uređaja za bilježenje podataka je bilježenje, pohrana, prikaz, ispis i generiranje podataka o aktivnostima vozača.

Vozilo opremljeno uređajem za bilježenje podataka u skladu s odredbama ovog Priloga mora imati pokazivač brzine i brojač kilometara. Te funkcije mogu biti ugrađene u uređaj za bilježenje podataka.

01)

Uređaj za bilježenje podataka sastoji se od kabela, senzora kretanja i jedinice u vozilu.

02)

Sučelje između senzora kretanja i jedinica u vozilu u skladu je sa zahtjevima navedenima u Dodatku 11.

03)

Jedinica u vozilu povezana je na globalni satelitski navigacijski sustav ili više njih, kako je određeno u Dodatku 12.

04)

Jedinica u vozilu komunicira s čitačima komunikacije ranog otkrivanja na daljinu, kako je utvrđeno u Dodatku 14.

05)

Jedinica u vozilu može uključivati sučelje ITS-a koje je određeno u Dodatku 13.

Uređaj za bilježenje podataka može se spojiti na druge uređaje preko dodatnih sučelja i/ili preko neobaveznog sučelja ITS-a.

06)

Nijednim priključivanjem ili spajanjem neke funkcije, jednog uređaja ili više njih, bili oni odobreni ili ne, na uređaj za bilježenje podataka ne smije se ometati ili moći ometati pravilan i siguran rad uređaja za bilježenje podataka i odredbi ove Uredbe.

Korisnici uređaja za bilježenje podataka identificiraju se s pomoću tahografskih kartica.

07)

Uređajem za bilježenje podataka daje se pravo selektivnog pristupa podatcima i funkcijama u skladu s vrstom i/ili identitetom korisnika.

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje podatke u podatkovnu memoriju, uređaj za komunikaciju na daljinu i na tahografske kartice.

To se provodi u skladu s Direktivom 95/46/EZ od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (12), s Direktivom 2002/58/EZ od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (13) te u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 165/2014.

2.2   Funkcije

08)

Uređaj za bilježenje podataka osigurava sljedeće funkcije:

praćenje umetanja i uklanjanja kartice,

mjerenje brzine, prijeđenog puta i položaja,

mjerenje vremena,

praćenje aktivnosti vozača,

praćenje statusa vožnje,

ručne unose vozača:

unos mjesta početka i/ili završetka dnevnog radnog vremena,

ručni unos aktivnosti vozača,

unos posebnih uvjeta,

upravljanje blokadama poduzeća,

praćenje aktivnosti nadzora,

otkrivanje događaja i/ili kvarova,

ugrađena ispitivanja i samoispitivanja,

čitanje iz podatkovne memorije,

bilježenje i pohrana u podatkovnoj memoriji,

čitanje s tahografskih kartica,

bilježenje i pohrana na tahografske kartice,

prikaz,

ispis,

upozoravanje,

preuzimanje podataka na vanjske medije,

daljinsku komunikaciju za ciljane provjere na cesti,

izlaz podataka na dodatne uređaje,

kalibraciju,

provjeru kalibracije na cesti,

prilagodbu vremena.

2.3   Načini rada

09)

Uređaj za bilježenje podataka mora ima četiri načina rada:

operativni način,

kontrolni način,

kalibracijski način,

način rada poduzeća.

10)

Uređaj za bilježenje podataka prebacuje se na sljedeći način rada u skladu s umetnutim valjanim tahografskim karticama u uređaje s kartičnim sučeljem. Za određivanje načina rada nije važna generacija tahografske kartice ako je umetnuta kartica valjana. Kartica radionice prve generacije uvijek se smatra nevažećom ako je umetnuta u jedinicu u vozilu druge generacije.

Način rada

Utor vozača

Bez kartice

Kartica vozača

Kontrolna kartica

Kartica radionice

Kartica poduzeća

Utor suvozača

Bez kartice

Operativni

Operativni

Kontrolni

Kalibracijski

Poduzeće

Kartica vozača

Operativni

Operativni

Kontrolni

Kalibracijski

Poduzeće

Kontrolna kartica

Kontrolni

Kontrolni

Kontrolni (*)

Operativni

Operativni

Kartica radionice

Kalibracijski

Kalibracijski

Operativni

Kalibracijski (*)

Operativni

Kartica poduzeća

Poduzeće

Poduzeće

Operativni

Operativni

Poduzeće (*)

11)

Uređaj za bilježenje podataka zanemaruje umetnute nevažeće kartice, osim prikaza, ispisa ili preuzimanja podataka s istekle kartice, što mora biti omogućeno.

12)

Sve funkcije navedene pod točkom 2.2. moraju raditi u svim načinima rada, uz sljedeće iznimke:

funkcija kalibracije dostupna je samo u kalibracijskom načinu rada,

funkcija provjere kalibracije na cesti dostupna je samo u kontrolnom načinu rada,

funkcija upravljanja blokadama poduzeća dostupna je samo u načinu rada poduzeća,

funkcija praćenja aktivnosti nadzora radi samo u kontrolnom načinu rada,

funkcija preuzimanja podataka nije dostupna u operativnom načinu rada (osim kako je predviđeno u zahtjevu 193) osim preuzimanja podataka s kartice vozača kad nijedna druga kartica nije umetnuta u jedinicu u vozilu.

13)

Uređaj za bilježenje podataka može prenijeti sve podatke na zaslon, pisač ili vanjska sučelja uz sljedeće iznimke:

u operativnom načinu rada svi osobni identifikacijski podatci (prezime i ime(na)) koji ne odgovaraju umetnutoj tahografskoj kartici ostaju nevidljivi, a svaki broj kartice koji ne odgovara umetnutoj tahografskoj kartici ostaje djelomično nevidljiv (nevidljiva je svaka neparna znamenka slijeva nadesno),

u načinu rada poduzeća, podatci o vozaču (zahtjevi 102, 105 i 108) mogu se prenijeti samo za razdoblja u kojima nema blokade ili za razdoblja koja nije blokiralo neko drugo poduzeće(koje se identificira s pomoću prvih 13 znamenaka broja kartice poduzeća),

kad u uređaj za bilježenje podataka nije umetnuta kartica, podatci o vozaču mogu se prenijeti samo za tekući dan i prethodnih osam kalendarskih dana,

osobni podatci iz jedinice u vozilu ne prenose se preko sučelja ITS-a jedinice u vozilu bez provjere pristanka vozača na kojeg se podatci odnose,

jedinice u vozilu imaju rok valjanosti tijekom redovnog rada od 15 godina, počevši od datuma izdavanja certifikata za jedinice u vozilu, ali se jedinice u vozilu mogu upotrebljavati dodatna 3 mjeseca samo u svrhu preuzimanja podataka.

2.4   Sigurnost

Cilj je sigurnosti sustava zaštititi podatkovnu memoriju sprečavanjem neovlaštena pristupa i manipuliranja podatcima te otkrivanjem svakog takvog pokušaja, zaštititi integritet i autentičnost podataka koji se razmjenjuju između senzora kretanja i jedinice u vozilu, zaštititi integritet i autentičnost podataka koji se razmjenjuju između uređaja za bilježenje podataka i tahografskih kartica, zaštititi integritet i autentičnost podataka koji se razmjenjuju između uređaja za bilježenje podataka i vanjskog uređaja GNSS-a, zaštititi povjerljivost, integritet i autentičnost podataka koji se razmjenjuju komunikacijom ranog otkrivanja na daljinu u svrhu nadzora te provjeriti integritet i autentičnost preuzetih podataka.

14)

Kako bi se postigla sigurnost sustava, sljedeći sastavni dijelovi moraju zadovoljavati sigurnosne zahtjeve utvrđene u njihovim profilima zaštite, kako se zahtijeva u Dodatku 10.:

jedinica u vozilu,

tahografska kartica,

senzor kretanja,

vanjski uređaj GNSS-a (ovaj je profil nužan i primjenjiv samo za vanjsku verziju GNSS-a).

3   ZAHTJEVI U POGLEDU IZRADE I FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA BILJEŽENJE PODATAKA

3.1   Praćenje umetanja i uklanjanja kartica

15)

Uređaj za bilježenje podataka nadzire uređaje s kartičnim sučeljem tako da registrira umetanje i uklanjanje kartice.

16)

Pri umetanju kartice uređaj za bilježenje podataka otkriva je li umetnuta kartica važeća tahografska kartica i u tom slučaju identificira vrstu kartice i generaciju kartice.

Ako je u uređaj za bilježenje podataka već umetnuta kartica s istim brojem kartice i većim indeksom obnavljanja, kartica se označava kao nevažeća.

Ako je u uređaj za bilježenje podataka već umetnuta kartica s istim brojem kartice i indeksom ponovnog izdavanja, ali s većim indeksom zamjene kartice, kartica se označava kao nevažeća.

17)

Uređaj za bilježenje podataka tahografske kartice prve generacije smatra nevažećima nakon što radionica onemogući upotrebu tahografskih kartica prve generacije u skladu s Dodatkom 15. (zahtjev MIG003).

18)

Kartice radionice prve generacije koje su umetnute u uređaj za bilježenje podataka druge generacije smatraju se nevažećima.

19)

Uređaj za bilježenje podataka mora biti osmišljen tako da se tahografske kartice blokiraju u tom položaju pri pravilnom umetanju u uređaje s kartičnim sučeljem.

20)

Tahografske kartice mogu se deblokirati samo kad je vozilo zaustavljeno i nakon što su odgovarajući podatci pohranjeni na kartice. Za deblokiranje kartice potrebna je aktivnost korisnika.

3.2   Mjerenje brzine, položaja i prijeđenog puta

21)

Senzor kretanja (koji može biti ugrađen u adapter) glavni je izvor za mjerenje brzine i prijeđenog puta.

22)

Ta funkcija mora neprekidno mjeriti i dati stanje brojača kilometara koje odgovara ukupnoj udaljenosti koju je vozilo prešlo upotrebom impulsa koje šalje senzor kretanja.

23)

Ta funkcija mora neprekidno mjeriti i dati brzinu vozila upotrebom impulsa koje šalje senzor kretanja.

24)

Funkcija mjerenja brzine daje informaciju i kreće li se vozilo ili stoji. Smatra se da se vozilo kreće čim funkcija utvrdi više od 1 imp/sek u trajanju od najmanje 5 sekundi na senzoru kretanja; u protivnom se smatra da vozilo stoji.

25)

Uređaji za prikaz brzine (brzinomjer) i ukupno prijeđene udaljenosti (brojač kilometara) ugrađeni na svako vozilo opremljeno uređajem za bilježenje podataka koji je sukladan odredbama ove Uredbe moraju udovoljavati zahtjevima u pogledu najvećih dopuštenih odstupanja (vidjeti točke 3.2.1. i 3.2.2.) utvrđenima u ovom Prilogu.

26)

Za otkrivanje manipulacije podatcima o kretanju vozila, podatci iz senzora kretanja potvrđuju se podatcima o kretanju vozila iz prijamnika GNSS-a i, prema potrebi, iz drugih izvora koji su neovisni o senzoru kretanja.

27)

Ta funkcija mjeri položaj vozila kako bi se omogućilo automatsko bilježenje:

položaja na kojima vozač i/ili suvozač počinju svoje dnevno radno vrijeme;

položaja na kojima neprekidno vrijeme vožnje vozača dostiže višekratnik tri sata;

položaja na kojima vozač i/ili suvozač završavaju svoje dnevno radno vrijeme.

3.2.1   Mjerenje prijeđene udaljenosti

28)

Prijeđena udaljenost može se mjeriti:

tako da se zbraja kretanje unaprijed i unatrag, ili

samo pri kretanju vozila unaprijed.

29)

Uređaj za bilježenje podataka mjeri udaljenost od 0 do 9 999 999,9 km.

30)

Udaljenost mora biti u granicama sljedećih odstupanja (na najmanjoj udaljenosti od 1 000 m):

± 1 % prije ugradnje,

± 2 % pri ugradnji i periodičnom pregledu,

± 4 % tijekom upotrebe.

31)

Udaljenost mora imati razlučivost jednaku ili veću od 0,1 km.

3.2.2   Mjerenje brzine

32)

Uređaj za bilježenje podataka mjeri brzinu od 0 do 220 km/h.

33)

Kako bi se osiguralo najveće dopušteno odstupanje prikazane brzine od ± 6 km/h tijekom upotrebe, a s obzirom na:

dopušteno odstupanje od ± 2 km/h za ulazna odstupanja (trošenje guma, …),

dopušteno odstupanje od ± 1 km/h za mjerenja izvršena tijekom ugradnje ili periodičnih pregleda,

za brzine između 20 i 180 km/h i za karakteristične koeficijente vozila između 4 000 i 25 000 imp/km uređaj za bilježenje podataka mjeri brzinu uz dopušteno odstupanje od ± 1 km/h (pri konstantnoj brzini).

Napomena: Razlučivost pohrane podataka ima dodatno dopušteno odstupanje od ± 0,5 km/h za brzinu koju pohranjuje uređaj za bilježenje podataka.

34)

Brzina se mora mjeriti ispravno unutar uobičajenih dopuštenih odstupanja u roku od 2 sekunde od završetka promjene brzine kad se brzina mijenjala do 2 m/s2.

35)

Mjerenje brzine mora imati razlučivost jednaku ili bolju od 1 km/h.

3.2.3   Mjerenje položaja

36)

Uređaj za bilježenje podataka mjeri apsolutni položaj vozila upotrebom prijamnika GNSS-a.

37)

Apsolutni položaj mjeri se u koordinatama zemljopisne širine i dužine u stupnjevima i minutama, uz razlučivost od 1/10 minute.

3.3   Mjerenje vremena

38)

Funkcija mjerenja vremena mora trajno mjeriti i digitalno iskazivati datum i vrijeme po UTC-u.

39)

Pri datiranju podataka u uređaju za bilježenje podataka (zapisi, razmjena podataka) i za sve ispise navedene u Dodatku 4. „Ispisi” upotrebljavaju se datum i vrijeme po UTC-u.

40)

Za prikaz lokalnog vremena mora biti moguće mijenjati prikaz razlike vremena u polusatnim koracima. Drugi pomaci, osim negativnih ili pozitivnih višekratnika pola sata, nisu dozvoljeni;

41)

Odstupanje vremena može biti unutar vrijednosti od ± 2 sekunde po danu u uvjetima homologacije, ako nema prilagodbe vremena.

42)

Vrijeme koje se mjeri mora imati razlučivost bolju od 1 sekunde ili jednaku.

43)

Na mjerenje vremena ne smije utjecati prekid vanjskog napajanja kraći od 12 mjeseci u uvjetima homologacije.

3.4   Praćenje aktivnosti vozača

44)

Ova funkcija mora neprekidno i odvojeno pratiti aktivnosti jednog vozača i jednog suvozača.

45)

Aktivnosti vozača su VOŽNJA, RAD, DOSTUPNOST ili STANKA/ODMOR.

46)

Vozač i/ili suvozač moraju imati mogućnost ručnog odabira RADA, DOSTUPNOSTI ili STANKE/ODMORA.

47)

Ako se vozilo kreće, za vozača se automatski odabire VOŽNJA, a za suvozača se automatski odabire DOSTUPNOST.

48)

Kad se vozilo zaustavi, za vozača se automatski odabire RAD.

49)

Prva promjena aktivnosti u aktivnost ODMOR ili DOSTUPNOST nastaje u roku od 120 sekundi od automatske promjene aktivnosti u aktivnost RAD nakon zaustavljanja vozila. Pretpostavlja se da je promjena aktivnosti nastupila u trenutku kad se vozilo zaustavilo (čime se eventualno poništava promjena aktivnosti u RAD).

50)

Ova funkcija mora bilježiti podatke o promjenama aktivnosti u razlučivosti od jedne minute.

51)

Ako je u minuti neposredno prije određene kalendarske minute i u minuti neposredno nakon nje registrirana aktivnost VOŽNJA, ta se minuta u cijelosti smatra minutom VOŽNJE.

52)

Određena kalendarska minuta, koja se prema zahtjevu 051 ne smatra minutom VOŽNJE, u cijelosti se smatra minutom one vrste aktivnosti koja je najdulje neprekidno trajala u toj minuti (ili posljednja aktivnost od jednako dugih aktivnosti).

53)

Ova funkcija mora i trajno pratiti neprekidno vrijeme vožnje i kumulativno vrijeme stanki vozača.

3.5   Praćenje statusa vožnje

54)

Ova funkcija mora neprekidno i automatski pratiti status vožnje.

55)

Status vožnje POSADA odabire se kad se dvije valjane kartice vozača umetnu u uređaj, a u svim se drugim slučajevima odabire status vožnje JEDAN VOZAČ.

3.6   Unosi vozača

3.6.1   Unos mjesta početka i/ili kraja dnevnog radnog vremena

56)

Ova funkcija omogućava unos mjesta početka i/ili završetka dnevnog radnog vremena vozača i/ili suvozača.

57)

Mjesta se definiraju kao država te, dodatno i prema potrebi, kao regija, a unose se i potvrđuju ručno.

58)

U trenutku uklanjanja kartice vozača uređaj za bilježenje podataka mora potaknuti (su)vozača da unese „mjesto završetka dnevnog radnog vremena”.

59)

Vozač zatim unosi trenutačno mjesto vozila, a taj se unos smatra privremenim.

60)

S pomoću naredbi u izbornicima mora biti moguće unijeti mjesta početka i/ili završetka dnevnog radnog vremena. Ako se u jednoj kalendarskoj minuti dogodi više od jednog takvog unosa, bilježi se samo unos zadnjeg mjesta početka i unos zadnjeg mjesta završetka, izvršen u tom vremenu.

3.6.2   Ručni unos aktivnosti vozača i suglasnost vozača u pogledu sučelja ITS-a

61)

Nakon umetanja kartice vozača (ili radionice), i samo tada, uređaj za bilježenje podataka dopušta ručne unose aktivnosti. Ručni unosi aktivnosti izvode se upotrebom vrijednosti lokalnog vremena i datuma vremenske zone (odmak UTC) koja je trenutačno namještena u jedinici u vozilu.

Pri umetanju kartice vozača ili radionice nositelja kartice podsjeća se na:

datum i vrijeme njegova posljednjeg uklanjanja kartice;

neobavezno: odmak lokalnog vremena koji je trenutačno namješten u jedinici u vozilu.

Pri prvom umetanju određene kartice vozača ili kartice radionice koja je trenutačno nepoznata jedinici u vozilu, nositelja kartice poziva se da dâ svoju suglasnost za prijenos osobnih podataka iz tahografa preko neobaveznog sučelja ITS-a.

U svakom se trenutku suglasnost vozača (odnosno radionice) može omogućiti ili onemogućiti s pomoću naredbi u izborniku ako je umetnuta kartica vozača (odnosno radionice).

Mora biti moguć unos aktivnosti sa sljedećim ograničenjima:

vrste aktivnosti su RAD, DOSTUPNOST ili STANKA/ODMOR;

vremena početka i završetka svake aktivnosti mogu biti samo u okviru razdoblja od posljednjeg uklanjanja do trenutačnog umetanja kartice;

međusobno vremensko preklapanje aktivnosti nije dopušteno.

Prema potrebi ručni su unosi mogući pri prvom umetanju prethodno neupotrebljavane kartice vozača (ili radionice).

Postupak za ručni unos aktivnosti uključuje onoliko uzastopnih koraka koliko je potrebno za namještanje vrste, vremena početka i vremena završetka svake aktivnosti. Za bilo koji dio vremenskog razdoblja između posljednjeg uklanjanja i trenutačnog umetanja kartice nositelj kartice ima mogućnost ne prijaviti nikakvu aktivnost.

Za vrijeme ručnih unosa povezanih s umetanjem kartice, ako je primjenljivo, nositelj kartice ima mogućnost unijeti:

mjesto gdje je završilo prethodno dnevno radno vrijeme, povezano s odgovarajućim vremenom (što se zapisuje preko unosa zapisanog pri posljednjem uklanjanju kartice),

mjesto gdje je trenutačno dnevno radno vrijeme započelo, povezano s odgovarajućim vremenom.

Ako nositelj kartice ne unese mjesto početka ili završetka radnog vremena pri ručnim unosima povezanima s umetanjem kartice, to se smatra izjavom da se njegovo radno vrijeme nije promijenilo od posljednjeg uklanjanja kartice. Sljedeći unos mjesta gdje je završilo prethodno dnevno radno vrijeme zapisuje se preko privremenog unosa zapisanog pri posljednjem uklanjanju kartice.

Ako se unese mjesto, ono se bilježi na odgovarajuću tahografsku karticu.

Ručni se unosi prekidaju:

ako se kartica ukloni, ili

ako se vozilo kreće i kartica je u utoru vozača.

Dozvoljeni su dodatni prekidi, npr. zbog isteka vremena nakon određenog razdoblja korisnikove neaktivnosti. Ako se ručni unosi prekinu, uređaj za bilježenje podataka potvrđuje sva potpuno unesena mjesta i aktivnosti (koje imaju nedvojbeno mjesto i vrijeme ili vrstu aktivnosti, vrijeme početka i vrijeme završetka).

Ako se za vrijeme ručnih unosa aktivnosti za prvu umetnutu karticu umetne kartica drugog vozača ili kartica radionice, prije početka ručnih unosa za drugu umetnutu karticu mora se omogućiti završetak ručnih unosa za prvu umetnutu karticu.

Nositelj kartice ima mogućnost unijeti ručne unose prema sljedećem minimalnom postupku:

ručni unos aktivnosti, kronološkim redom, za razdoblje od posljednjeg uklanjanja kartice do trenutačnog umetanja kartice.

vrijeme početka prve aktivnosti namješta se na vrijeme uklanjanja kartice. Za svaki sljedeći unos, vrijeme početka unaprijed se namješta tako da odmah slijedi vrijeme završetka ranijeg unosa. Za svaku se aktivnost izabere vrsta aktivnosti i vrijeme završetka.

Postupak završava kad je vrijeme završetka ručno unesene aktivnosti jednako vremenu umetanja kartice. Uređaj za bilježenje podataka može po izboru nositelju kartice omogućiti da do potvrde unosa posebnom naredbom izmijeni bilo koju ručno unesenu aktivnost. Nakon potvrde svaka je takva izmjena zabranjena.

3.6.3   Unos posebnih stanja

62)

Uređaj za bilježenje podataka mora vozaču dopustiti unos sljedećih dvaju posebnih stanja, u realnom vremenu:

„IZVAN PODRUČJA PRIMJENE” (početak, završetak) i

„VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM” (početak, završetak)

Stanje „VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM” ne može se pojaviti ako je započeto stanje „IZVAN PODRUČJA PRIMJENE”.

Započeto stanje „IZVAN PODRUČJA PRIMJENE” uređaj za bilježenje podataka mora automatski zatvoriti ako se kartica vozača umeće ili uklanja.

Započeto stanje „IZVAN PODRUČJA PRIMJENE” sprečava sljedeće događaje i upozorenja:

vožnju bez odgovarajuće kartice i

upozorenja povezana s neprekidnim razdobljem vožnje.

Oznaka početka VOŽNJE TRAJEKTOM/VLAKOM stavlja se prije gašenja motora na trajektu/vlaku.

Započeta VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM mora završiti ako nastupi neka od sljedećih mogućnosti:

vozač je ručno završio VOŽNJU TRAJEKTOM/VLAKOM

vozač je izbacio svoju karticu

Započeta VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM završava ako više nije valjana na temelju odredaba Uredbe (EZ) br. 561/2006.

3.7   Upravljanje blokadama poduzeća

63)

Ova funkcija omogućuje upravljanje blokadama koje postavi poduzeće kako bi ograničilo pristup podatcima poduzeća za sebe.

64)

Blokade poduzeća sastoje se od datuma/vremena početka (zaključavanje blokade) i datuma/vremena završetka (otključavanje blokade) pridruženih identifikaciji poduzeća naznačenoj u broju kartice poduzeća (pri zaključavanju blokade).

65)

Blokade se mogu zaključati odnosno otključati samo u realnom vremenu.

66)

Otključavanje blokade može izvršiti samo poduzeće čija je blokada postavljena (što je određeno s pomoću prvih 13 znamenaka broja kartice poduzeća) ili

67)

otključavanje blokade automatsko je kad drugo poduzeće izvrši zaključavanje blokade.

68)

U slučaju zaključavanja blokade poduzeća kad je prethodna blokada bila za isto poduzeće, pretpostavlja se da prethodna blokada nije bila otključana te da je i dalje zaključana.

3.8   Praćenje aktivnosti nadzora

69)

Ova funkcija prati aktivnosti PRIKAZA, ISPISA, jedinice u vozilu i PREUZIMANJA podataka s kartice te provjere KALIBRACIJE NA CESTI dok je u kontrolnom načinu.

70)

Ova funkcija prati i aktivnosti KONTROLE PREKORAČENJA BRZINE dok je u kontrolnom načinu. Smatra se da je kontrola prekoračenja brzine nastala ako je u kontrolnom načinu ispis „prekoračenje brzine” poslan na pisač ili na zaslon ili ako su podatci o „događajima i kvarovima” preuzeti iz podatkovne memorije jedinice u vozilu.

3.9   Prepoznavanje događaja i/ili kvarova

71)

Ova funkcija otkriva sljedeće događaje i/ili kvarove:

3.9.1   Događaj „umetanje nevažeće kartice”

72)

Ovaj se događaj aktivira umetanjem bilo koje nevažeće kartice, umetanjem kartice vozača koja je već zamijenjena i/ili ako istekne valjanost umetnute važeće kartice.

3.9.2   Događaj „konflikt kartica”

73)

Ovaj se događaj aktivira ako se javi bilo koja kombinacija s valjanim karticama označena u tablici s X:

Konflikt kartica

Utor vozača

Bez kartice

Kartica vozača

Kontrolna kartica

Kartica radionice

Kartica poduzeća

Utor suvozača

Bez kartice

 

 

 

 

 

Kartica vozača

 

 

 

X

 

Kontrolna kartica

 

 

X

X

X

Kartica radionice

 

X

X

X

X

Kartica poduzeća

 

 

X

X

X

3.9.3   Događaj „vremensko preklapanje”

74)

Ovaj se događaj aktivira kad su datum/vrijeme posljednjeg uklanjanja kartice vozača, očitani s kartice, kasniji nego tekući datum/vrijeme uređaja za bilježenje podataka u koji je umetnuta kartica.

3.9.4   Događaj „vožnja bez odgovarajuće kartice”

75)

Ovaj se događaj aktivira za bilo koju kombinaciju s valjanim tahografskim karticama označenu znakom X u sljedećoj tablici ako se aktivnost vozača promijeni na VOŽNJU ili ako dođe do promjene načina rada kada je aktivnost vozača VOŽNJA:

Vožnja bez odgovarajuće kartice

Utor vozača

Bez (valjane) kartice

Kartica vozača

Kontrolna kartica

Kartica radionice

Kartica poduzeća

Utor suvozača

Bez (valjane) kartice

X

 

X

 

X

Kartica vozača

X

 

X

X

X

Kontrolna kartica

X

X

X

X

X

Kartica radionice

X

X

X

 

X

Kartica poduzeća

X

X

X

X

X

3.9.5   Događaj „umetanje kartice tijekom vožnje”

76)

Ovaj se događaj aktivira kad se tahografska kartica umetne u bilo koji utor u vrijeme dok je aktivnost vozača VOŽNJA.

3.9.6   Događaj „neispravno zatvaranje posljednje razmjene podataka s karticom”

77)

Ovaj se događaj aktivira kad pri umetanju kartice uređaj za bilježenje podataka utvrdi da unatoč odredbama utvrđenima u stavku 3. točki 1. prethodna razmjena podataka s karticom nije pravilno završena (kartica je uklonjena prije nego što su svi potrebni podatci spremljeni na karticu). Ovaj se događaj aktivira samo karticom vozača i karticom radionice.

3.9.7   Događaj „prekoračenje brzine”

78)

Ovaj se događaj aktivira pri svakom prekoračenju brzine.

3.9.8   Događaj „prekid napajanja”

79)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog ili kontrolnog načina pri svakom prekidu napajanja senzora kretanja i/ili jedinice u vozilu duljem od 200 milisekundi. Prag prekida utvrđuje proizvođač. Padom napajanja zbog pokretanja motora vozila ne aktivira se ovaj događaj.

3.9.9   Događaj „greška u komunikaciji s uređajem za komunikaciju na daljinu”

80)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina kad uređaj za komunikaciju na daljinu u više od tri pokušaja ne potvrdi uspješan primitak podataka prenesenih na daljinu iz jedinice u vozilu.

3.9.10   Događaj „izostanak podataka o položaju iz prijamnika GNSS-a”

81)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina u slučaju izostanka podataka o položaju iz prijamnika GNSS-a (unutarnjeg ili vanjskog) duljeg od tri sata ukupnog vremena vožnje.

3.9.11   Događaj „greška u komunikaciji s vanjskim uređajem GNSS-a”

82)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina u slučaju prekida komunikacije između vanjskog uređaja GNSS-a i jedinice u vozilu duljeg od 20 uzastopnih minuta ako se vozilo kreće.

3.9.12   Događaj „greška u podatcima o kretanju”

83)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina u slučaju prekida redovnog protoka podataka između senzora kretanja i jedinice u vozilu i/ili u slučaju greške u integritetu podataka ili greške u autentifikaciji podataka tijekom razmjene podataka između senzora kretanja i jedinice u vozilu.

3.9.13   Događaj „konflikt u kretanju vozila”

84)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina ako su podatci o kretanju iz senzora o kretanju u suprotnosti s podatcima o kretanju izračunanima iz unutarnjeg prijamnika GNSS-a ili iz vanjskog uređaja GNSS-a, ili, prema potrebi, iz drugih neovisnih izvora, kako je utvrđeno u Dodatku 12. Ovaj se događaj ne aktivira tijekom vožnje trajektom/vlakom, u uvjetima IZVAN PODRUČJA PRIMJENE ili kad podatci o položaju iz prijamnika GNSS-a nisu raspoloživi.

3.9.14   Događaj „pokušaj povrede sigurnosti”

85)

Ovaj se događaj aktivira za sve ostale događaje koji utječu na sigurnost senzora kretanja i/ili jedinice u vozilu i/ili vanjskog uređaja GNSS-a, kako je navedeno u Dodatku 10., dok nisu u načinu kalibracije.

3.9.15   Događaj „vremenski konflikt”

86)

Ovaj se događaj aktivira izvan kalibracijskog načina, kad jedinica u vozilu otkrije razliku od više od jedne minute između vremena funkcije mjerenja vremena jedinice u vozilu i vremena iz prijamnika GNSS-a. Taj se događaj bilježi zajedno sa stanjem unutarnjeg sata jedinice u vozilu i izražava zajedno s automatskom prilagodbom vremena. Nakon što se aktivira događaj vremenskog konflikta, jedinica u vozilu neće stvarati druge događaje vremenskog preklapanja sljedećih 12 sati. Taj se događaj ne aktivira ako prijamnik GNSS-a nije mogao otkriti valjani signal GNSS-a u posljednjih 30 dana. Međutim, kad podatci o položaju iz prijamnika GNSS-a ponovno postanu dostupni, provodi se automatska prilagodba vremena.

3.9.16   Kvar „kartica”

87)

Ovaj se kvar aktivira ako se tijekom rada javi greška na tahografskoj kartici.

3.9.17   Kvar „uređaj za bilježenje podataka”

88)

Ovaj se kvar aktivira za neku od sljedećih grešaka, dok uređaj nije u kalibracijskom načinu:

unutarnji kvar jedinice u vozilu,

kvar pisača,

kvar zaslona,

kvar pri preuzimanju podataka,

kvar senzora,

kvar prijamnika GNSS-a ili vanjskog uređaja GNSS-a,

kvar uređaja za komunikaciju na daljinu.

3.10   Ugrađena ispitivanja i samoispitivanja

89)

Uređaj za bilježenje podataka sam otkriva kvarove samoispitivanjima i ugrađenim ispitivanjima prema sljedećoj tablici:

Podsklop za ispitivanje

Samoispitivanje

Ugrađeno ispitivanje

Softver

 

Integritet

Podatkovna memorija

Pristup

Pristup, integritet podataka

Uređaji s kartičnim sučeljem

Pristup

Pristup

Tipkovnica

 

Ručna provjera

Pisač

(ovisi o proizvođaču)

Ispis

Prikaz

 

Vizualna provjera

Preuzimanje podataka

(provodi se samo tijekom preuzimanja podataka)

Ispravan rad

 

Senzor

Ispravan rad

Ispravan rad

Uređaja za komunikaciju na daljinu

Ispravan rad

Ispravan rad

Uređaj GNSS-a

Ispravan rad

Ispravan rad

3.11   Čitanje iz podatkovne memorije

90)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći očitati sve podatke pohranjene u svojoj podatkovnoj memoriji.

3.12   Bilježenje i pohrana u podatkovnoj memoriji

Za potrebe ovog stavka:

„365 dana” definira se kao 365 kalendarskih dana prosječne aktivnosti vozača u vozilu. Prosječna dnevna aktivnost u vozilu definira se kao najmanje šest vozača ili suvozača, šest ciklusa umetanja i uklanjanja kartice i 256 promjena aktivnosti. „365 dana” stoga uključuje najmanje 2 190 (su)vozača, 2 190 ciklusa umetanja i uklanjanja kartice i 93 440 promjena aktivnosti,

prosječan broj položaja u danu definira se kao najmanje šest položaja gdje trenutačno dnevno radno vrijeme počinje, šest položaja gdje neprekidno vrijeme vožnje vozača dostiže višekratnik tri sata i šest položaja gdje dnevno radno vrijeme završava tako da „365 dana” uključuje najmanje 6 570 položaja,

vremena se bilježe uz razlučivost od jedne minute, osim ako nije drukčije određeno,

stanje brojača kilometara bilježi se uz razlučivost od jednog kilometra,

brzine se bilježe uz razlučivost od 1 km/h,

položaji (zemljopisne širine i dužine) bilježe se u stupnjevima i minutama, uz razlučivost od 1/10 minute te povezanu točnost GNSS-a i vrijeme dobivanja podataka.

91)

Na podatke pohranjene u podatkovnoj memoriji ne smije utjecati nikakav vanjski prekid napajanja kraći od dvanaest mjeseci u uvjetima homologacije. Osim toga, na podatke pohranjene u vanjskom uređaju za komunikaciju na daljinu, kako je definiran u Dodatku 14., ne smije utjecati nikakav vanjski prekid napajanja kraći od 28 dana.

92)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći bilježiti i pohraniti izravno ili neizravno sljedeće podatke u svojoj podatkovnoj memoriji:

3.12.1   Identifikacijski podatci o uređaju

3.12.1.1   Identifikacijski podatci jedinice u vozilu

93)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći u svojoj podatkovnoj memoriji pohraniti sljedeće identifikacijske podatke jedinice u vozilu:

naziv proizvođača,

adresu proizvođača,

kataloški broj,

serijski broj,

generaciju jedinice u vozilu,

mogućnost upotrebe tahografskih kartica prve generacije

broj verzije softvera,

datum ugradnje verzije softvera,

godinu proizvodnje uređaja,

homologacijski broj.

94)

Identifikacijske podatke jedinice u vozilu bilježi i pohranjuje jednom zauvijek proizvođač jedinice u vozilu, osim podataka koji se odnose na softver i homologacijski broj, koji se mogu mijenjati u slučaju ažuriranja softvera te mogućnosti upotrebe tahografskih kartica prve generacije.

3.12.1.2   Identifikacijski podatci senzora kretanja

95)

Senzor kretanja mora moći pohraniti u svojoj memoriji sljedeće identifikacijske podatke:

naziv proizvođača,

serijski broj,

homologacijski broj.

identifikator ugrađene sigurnosne komponente (npr. interni kataloški broj ugrađenog čipa/procesora),

identifikator operativnog sustava (npr. broj verzije softvera).

96)

Identifikacijske podatke senzora kretanja bilježi i pohranjuje jednom zauvijek u senzoru kretanja proizvođač senzora kretanja.

97)

Jedinica u vozilu mora moći bilježiti i pohraniti u svojoj podatkovnoj memoriji sljedeće podatke koji se odnose na zadnjih 20 uparivanja senzora kretanja (ako tijekom jednog kalendarskog dana dođe do više uparivanja, pohranjuju se samo prvo i posljednje uparivanje):

Za svako od spomenutih uparivanja bilježe se sljedeći podatci:

identifikacijski podatci senzora kretanja:

serijski broj,

homologacijski broj;

podatci za povezivanje sa senzorom kretanja:

datum uparivanja.

3.12.1.3   Identifikacijski podatci globalnih satelitskih navigacijskih sustava

98)

Vanjski uređaj GNSS-a mora moći pohraniti u svojoj memoriji sljedeće identifikacijske podatke:

naziv proizvođača,

serijski broj,

homologacijski broj.

identifikator ugrađene sigurnosne komponente (npr. interni kataloški broj ugrađenog čipa/procesora),

identifikator operativnog sustava (npr. broj verzije softvera).

99)

Identifikacijske podatke bilježi i pohranjuje jednom zauvijek u vanjskom uređaju GNSS-a proizvođač vanjskog uređaja GNSS-a.

100)

Jedinica u vozilu mora moći bilježiti i pohraniti u svojoj podatkovnoj memoriji sljedeće podatke koji se odnose na zadnjih 20 povezivanja vanjskih uređaja GNSS-a (ako u tijeku jednog kalendarskog dana dođe do više povezivanja, pohranjuju se samo prvo i posljednje povezivanje):

Za svako od spomenutih povezivanja bilježe se sljedeći podatci:

identifikacijski podatci vanjskog uređaja GNSS-a:

serijski broj,

homologacijski broj.

podatci za povezivanje s vanjskim uređajem GNSS-a:

datum povezivanja

3.12.2   Ključevi i certifikati

101)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći pohraniti niz kriptografskih ključeva i certifikata, kako je određeno u Dodatku 11. dijelovima A i B.

3.12.3   Podatci o umetanju i uklanjanju kartice vozača ili kartice radionice

102)

Za svaki ciklus umetanja i uklanjanja kartice vozača ili kartice radionice u uređaj ili iz njega, uređaj za bilježenje podataka mora zabilježiti i pohraniti u svoju podatkovnu memoriju:

prezime(na) i ime(na) nositelja kartice pohranjena na kartici,

broj kartice, državu članicu izdavanja i datum isteka pohranjene na kartici,

generaciju kartice,

datum i vrijeme umetanja,

stanje brojača kilometara vozila pri umetanju kartice,

utor u koji je kartica umetnuta,

datum i vrijeme uklanjanja,

stanje brojača kilometara vozila pri uklanjanju kartice,

sljedeće informacije pohranjene na kartici o prethodnom vozilu kojim se vozač koristio:

VRN i državu članicu registracije,

generaciju jedinice u vozilu (ako je dostupna),

datum i vrijeme uklanjanja kartice,

oznaku koja pokazuje je li pri umetanju kartice nositelj kartice ručno unio aktivnosti.

103)

Podatkovna memorija mora moći čuvati te podatke najmanje 365 dana.

104)

Kad se iscrpi kapacitet za pohranu, novim se podatcima zamjenjuju najstariji podatci.

3.12.4   Podatci o aktivnosti vozača

105)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju svaku promjenu aktivnosti vozača i/ili suvozača i/ili svaku promjenu statusa vožnje i/ili svako umetanje ili uklanjanje kartice vozača ili kartice radionice:

status vožnje (POSADA, JEDAN VOZAČ),

utor (VOZAČ, SUVOZAČ),

status kartice u odgovarajućem utoru (UMETNUTA, NIJE UMETNUTA),

aktivnost (VOŽNJA, DOSTUPNOST, RAD, STANKA/ODMOR),

datum i vrijeme promjene.

UMETNUTA označuje da je važeća kartica vozača ili kartica radionice umetnuta u utor. NIJE UMETNUTA označuje suprotno, tj. da važeća kartica vozača ili kartica radionice nije umetnuta u utor (npr. da je umetnuta kartica poduzeća ili da nije umetnuta nikakva kartica).

Podatci o aktivnosti koje ručno unosi vozač ne bilježe se u podatkovnoj memoriji.

106)

Podatkovna memorija mora moći čuvati podatke o aktivnosti vozača najmanje 365 dana.

107)

Kad se iscrpi kapacitet za pohranu, novim se podatcima zamjenjuju najstariji podatci.

3.12.5   Mjesta i položaji početka i završetka dnevnog radnog vremena i/ili dostizanja tri sata neprekidnog vremena vožnje

108)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji:

mjesta i položaje na kojima vozač i/ili suvozač počinju svoje dnevno radno vrijeme;

položaje na kojima neprekidno vrijeme vožnje vozača dostiže višekratnik tri sata;

mjesta i položaje na kojima vozač i/ili suvozač završavaju svoje dnevno radno vrijeme.

109)

Ako u tom trenutku položaj vozila nije dostupan iz prijamnika GNSS-a, uređaj za bilježenje podataka upotrebljava posljednji dostupni položaj te povezani datum i vrijeme.

110)

Zajedno sa svakim mjestom ili položajem uređaj za bilježenje podataka u svojoj podatkovnoj memoriji bilježi i pohranjuje:

broj kartice (su)vozača i državu članicu izdavatelja kartice,

generaciju kartice,

datum i vrijeme unosa,

vrstu unosa (početak, završetak ili 3 sata neprekidnog vremena vožnje),

povezanu točnost GNSS-a, datum i vrijeme ako je primjenjivo;

stanje brojača kilometara vozila.

111)

Podatkovna memorija mora moći čuvati mjesta i položaje početka i završetka dnevnog radnog vremena i/ili dostizanja tri sata neprekidnog vremena vožnje najmanje 365 dana.

112)

Kad se iscrpi kapacitet za pohranu, novim se podatcima zamjenjuju najstariji podatci.

3.12.6   Stanje brojača prijeđenih kilometara

113)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju stanje brojača prijeđenih kilometara i pripadajući datum u ponoć svakog kalendarskog dana.

114)

Podatkovna memorija mora moći pohranjivati ponoćna stanja brojača kilometara najmanje 365 kalendarskih dana.

115)

Kad se iscrpi kapacitet za pohranu, novim se podatcima zamjenjuju najstariji podatci.

3.12.7   Detaljni podatci o brzini

116)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i sprema u svoju podatkovnu memoriju trenutačnu brzinu vozila te pripadajući datum i vrijeme u svakoj sekundi tijekom najmanje posljednja 24 sata kretanja vozila.

3.12.8   Podatci o događajima

Za potrebe ovog podstavka vrijeme se bilježi uz razlučivost od jedne sekunde.

117)

Za svaki otkriveni događaj uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju sljedeće podatke prema sljedećim pravilima pohrane:

Događaj

Pravila pohrane

Podatci koje je potrebno bilježiti po događaju

Umetanje nevažeće kartice

deset najnovijih događaja.

datum i vrijeme događaja,

vrstu, broj, državu članicu izdavatelja kartice ili kartica i generaciju kartice kojom je stvoren događaj.

broj sličnih događaja tog dana

Konflikt kartica

deset najnovijih događaja.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu izdavatelja kartice ili kartica i generaciju dviju kartica zbog kojih je nastao konflikt.

Vožnja bez odgovarajuće kartice

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Umetanje kartice tijekom vožnje

zadnji događaj za svaki od 10 zadnjih dana pojave,

datum i vrijeme događaja,

vrstu i broj kartice, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice,

broj sličnih događaja tog dana.

Posljednja razmjena podataka s karticom koja nije ispravno zatvorena

deset najnovijih događaja.

datum i vrijeme umetanja kartice,

vrstu i broj kartice, državu članicu koje je izdala karticu i generaciju kartice,

posljednju razmjenu podataka očitanih s kartice:

datum i vrijeme umetanja kartice,

VRN, državu članicu registracije i generaciju jedinice u vozilu.

Prekoračenje brzine (1)

najozbiljniji događaj za svaki od 10 zadnjih dana pojave (tj. događaj s najvećom prosječnom brzinom),

pet najozbiljnijih događaja u zadnjih 365 dana,

prvi događaj koji se dogodio nakon zadnje kalibracije.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

najveću brzinu izmjerenu tijekom događaja,

aritmetički prosjek brzine izmjerene tijekom događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice vozača (ako je primjereno),

broj sličnih događaja tog dana.

Prekid napajanja (2)

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Greška u komunikaciji s uređajem za komunikaciju na daljinu

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Izostanak podataka o položaju iz prijamnika GNSS-a

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Greška u podatcima o kretanju

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Konflikt u kretanju vozila

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

Pokušaji povrede sigurnosti

deset najnovijih događaja po vrsti događaja.

datum i vrijeme početka događaja,

datum i vrijeme završetka događaja (ako je potrebno),

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

vrstu događaja.

Vremenski konflikt

najdulji događaj za svaki od deset zadnjih dana pojave,

pet najduljih događaja u zadnjih 365 dana.

datum i vrijeme iz uređaja za bilježenje podataka,

datum i vrijeme GNSS-a,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku događaja,

broj sličnih događaja tog dana.

(1)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji i:

datum i vrijeme posljednje KONTROLE PREKORAČENJA BRZINE,

datum i vrijeme prvog prekoračenja nakon te KONTROLE PREKORAČENJA BRZINE i

broj događaja prekoračenja nakon posljednje KONTROLE PREKORAČENJA BRZINE.

(2)

Ti se podatci mogu bilježiti samo nakon ponovnog priključenja napajanja; vremena mogu biti poznata uz točnost u minutu.

3.12.9   Podatci o kvarovima

Za potrebe ovog podstavka vrijeme se bilježi uz razlučivost od jedne sekunde.

118)

Za svaki otkriveni kvar uređaj za bilježenje podataka mora pokušati zabilježiti i pohraniti u svoju podatkovnu memoriju sljedeće podatke prema sljedećim pravilima pohrane:

Kvar

Pravila pohrane

Podatci koje je potrebno bilježiti po kvaru

Kvar kartice

deset najnovijih kvarova kartice vozača.

datum i vrijeme početka kvara,

datum i vrijeme završetka kvara,

vrstu i broj kartice, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice.

Kvar uređaja za bilježenje podataka

deset najnovijih kvarova po vrsti kvara.

prvi kvar koji se dogodio nakon zadnje kalibracije.

datum i vrijeme početka kvara,

datum i vrijeme završetka kvara,

vrsta kvara,

vrstu, broj, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju bilo koje kartice umetnute na početku i/ili završetku kvara.

3.12.10   Podatci o kalibraciji

119)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji podatke od važnosti za:

poznate parametre kalibracije u trenutku aktivacije,

njegovu prvu kalibraciju nakon aktiviranja,

njegovu prvu kalibraciju u trenutnom vozilu (koje se identificira VIN brojem),

20 posljednjih kalibracija (ako je tijekom jednog kalendarskog dana izvršeno više kalibracija, pohranjuju se samo prva i posljednja izvršena tog dana).

120)

Za svaku od spomenutih kalibracija bilježe se sljedeći podatci:

svrha kalibracije (aktivacija, prva ugradnja, ugradnja, periodični pregled),

naziv i adresa radionice,

broj kartice radionice, država članica koja je izdala karticu i datum isteka valjanosti kartice,

identifikacija vozila,

parametri koji se ažuriraju ili potvrđuju: w, k, l, dimenzije guma, podešavanje uređaja za ograničavanje brzine, stanje brojača kilometara (nove i stare vrijednost), datum i vrijeme (nove i stare vrijednosti),

tipovi i identifikatori svih postavljenih plombi.

121)

Osim toga, uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju mogućnost upotrebe tahografskih kartica prve generacije (bez obzira na to jesu li još uvijek aktivirane).

122)

Senzor kretanja bilježi i pohranjuje u svoju memoriju sljedeće podatke o ugradnji senzora kretanja:

prvo uparivanje s jedinicom u vozilu (datum, vrijeme, homologacijski broj jedinice u vozilu, serijski broj jedinice u vozilu),

posljednje uparivanje s jedinicom u vozilu (datum, vrijeme, homologacijski broj jedinice u vozilu, serijski broj jedinice u vozilu).

123)

Vanjski uređaj GNSS-a bilježi i pohranjuje u svoju memoriju sljedeće podatke o ugradnji vanjskog uređaja GNSS-a:

prvo povezivanje s jedinicom u vozilu (datum, vrijeme, homologacijski broj jedinice u vozilu, serijski broj jedinice u vozilu),

posljednje povezivanje s jedinicom u vozilu (datum, vrijeme, homologacijski broj jedinice u vozilu, serijski broj jedinice u vozilu).

3.12.11   Podatci o prilagodbi vremena

124)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji podatke koji su važni za prilagodbu vremena izvršenu u kalibracijskom načinu rada izvan okvira redovne kalibracije (def. (f)):

posljednju prilagodbu vremena,

pet najvećih prilagodbi vremena.

125)

Za svaku od tih prilagodbi vremena bilježe se sljedeći podatci:

datum i vrijeme, stara vrijednost,

datum i vrijeme, nova vrijednost,

naziv i adresa radionice,

broj kartice radionice, država članica koja je izdala karticu, generacija kartice i datum isteka valjanosti kartice.

3.12.12   Podatci o aktivnostima nadzora

126)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju sljedeće podatke od važnosti za 20 posljednjih aktivnosti nadzora:

datum i vrijeme nadzora,

broj kontrolne kartice, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice,

vrstu nadzora (prikaz i/ili ispis i/ili preuzimanje podataka s jedinice u vozilu i/ili preuzimanje podataka s kartice i/ili provjera kalibracije na cesti).

127)

U slučaju preuzimanja podataka bilježe se i datumi prvog i posljednjeg dana za koje se preuzimaju podatci.

3.12.13   Podatci o blokadama poduzeća

128)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svoju podatkovnu memoriju sljedeće podatke od važnosti za 255 posljednjih blokada poduzeća:

datum i vrijeme zaključavanja blokade,

datum i vrijeme otključavanja blokade,

broj kartice poduzeća, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice,

naziv i adresa poduzeća.

Podatci koji su bili prethodno zaključani blokadom, koja je radi prethodno navedene granične vrijednosti uklonjena iz memorije, tretiraju se kao da nisu zaključani.

3.12.14   Podatci o aktivnostima preuzimanja podataka

129)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje u svojoj podatkovnoj memoriji sljedeće podatke od važnosti za posljednje preuzimanje podataka iz podatkovne memorije na vanjske medije u načinu rada poduzeća ili kalibracije:

datum i vrijeme preuzimanja podataka,

broj kartice poduzeća ili radionice, državu članicu koja je izdala karticu i generaciju kartice,

naziv poduzeća ili radionice.

3.12.15   Podatci o posebnim stanjima

130)

Uređaj za bilježenje podataka bilježi u svoju podatkovnu memoriju sljedeće podatke od važnosti za posebna stanja:

datum i vrijeme unosa,

vrstu posebnog stanja.

131)

Podatkovna memorija mora moći čuvati podatke o posebnim stanjima najmanje 365 dana (uz pretpostavku da se dnevno u prosjeku otvara i zatvara jedno stanje). Kad se iscrpi kapacitet za pohranu, novim se podatcima zamjenjuju najstariji podatci.

3.12.16   Podatci o tahografskoj kartici

132)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći pohraniti sljedeće podatke koji se odnose na različite tahografske kartice koje su upotrijebljene u jedinici u vozilu:

broj tahografske kartice i njezin serijski broj,

proizvođača tahografske kartice,

vrstu tahografske kartice,

verziju tahografske kartice.

133)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći pohraniti najmanje 88 takvih zapisa.

3.13   Očitavanje podataka s tahografskih kartica

134)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći očitavati s tahografskih kartica prve i druge generacije, ako je primjereno, sljedeće potrebne podatke:

identificirati vrstu kartice, nositelja kartice, prethodno upotrijebljeno vozilo, datum i vrijeme posljednjeg uklanjanja kartice i aktivnost odabranu u to vrijeme,

provjeriti je li posljednja razmjena podataka s karticom ispravno zatvorena,

izračunati neprekidno vrijeme vožnje vozača, kumulativno vrijeme stanki i kumulativno vrijeme vožnje u prethodnom i tekućem tjednu,

izraditi ispise prema podatcima zabilježenima na kartici vozača,

preuzeti podatke s kartice vozača na vanjske medije.

Taj se uvjet primjenjuje samo na tahografske kartice prve generacije ako radionica nije onemogućila njihovu upotrebu.

135)

U slučaju greške pri čitanju, uređaj za bilježenje podataka mora ponovo pokušati, najviše tri puta, istu naredbu očitavanja, a ako je očitavanje i tada neuspješno, karticu proglasiti neispravnom i nevažećom.

3.14   Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice

3.14.1   Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice prve generacije

136)

Ako radionica nije onemogućila upotrebu tahografskih kartica prve generacije, uređaj za bilježenje podataka bilježi i pohranjuje podatke na potpuno isti način kao što bi to učinio uređaj za bilježenje podataka prve generacije.

137)

Uređaj za bilježenje podataka postavlja „podatke o razmjeni podataka s karticom” u karticu vozača ili karticu radionice odmah nakon umetanja kartice.

138)

Uređaj za bilježenje podataka ažurira podatke pohranjene na valjanoj kartici vozača, radionice, poduzeća i/ili kontrolnoj kartici sa svim podatcima koji su bitni za razdoblje u kojem je kartica umetnuta i koji se odnose na nositelja kartice. Podatci pohranjeni na tim karticama navedeni su u poglavlju 4.

139)

Uređaj za bilježenje podataka ažurira podatke o aktivnosti vozača i mjestima (kako je navedeno u točkama 4.5.3.1.9. i 4.5.3.1.11.) pohranjene na valjanim karticama vozača i/ili karticama radionice s podatcima o aktivnostima i mjestima koje je nositelj kartice unio ručno.

140)

Svi događaji koji nisu definirani za uređaje za bilježenje podataka prve generacije ne pohranjuju se na kartice vozača ili radionice.

141)

Ažuriranje tahografskih kartica mora biti takvo da se, prema potrebi i uzimajući u obzir stvarni kapacitet pohrane, najnovijim podatcima zamjenjuju najstariji.

142)

U slučaju greške u zapisu, uređaj za bilježenje podataka mora pokušati ponovno, najviše tri puta, izvršiti istu naredbu zapisivanja, a ako je i dalje neuspješna, proglasiti karticu neispravnom i nevažećom.

143)

Prije deblokiranja kartice vozača, a nakon što su svi potrebni podatci pohranjeni na karticu, uređaj za bilježenje podataka poništava „podatke o razmjeni podataka s karticom”.

3.14.2   Bilježenje i pohrana podataka na tahografske kartice druge generacije

144)

Tahografske kartice druge generacije moraju sadržavati dvije različite kartične aplikacije, od kojih je prva potpuno jednaka aplikaciji za tahografske kartice prve generacije TACHO, a druga je aplikacija „TACHO_G2”, kako je određeno u poglavlju 4. i Dodatku 2.

145)

Uređaj za bilježenje podataka postavlja „podatke o razmjeni podataka s karticom” u karticu vozača ili karticu radionice odmah nakon umetanja kartice.

146)

Uređaj za bilježenje podataka ažurira podatke pohranjene na dvije kartične aplikacije za valjane kartice vozača, radionice, poduzeća i/ili kontrolne kartice sa svim podatcima koji su bitni za razdoblje u kojem je kartica umetnuta i koji se odnose na nositelja kartice. Podatci pohranjeni na tim karticama navedeni su u poglavlju 4.

147)

Uređaj za bilježenje podataka ažurira podatke o aktivnosti vozača i mjestima (kako je navedeno u točkama 4.5.3.1.9., 4.5.3.1.11., 4.5.3.2.9. i 4.5.3.2.11.) pohranjene na valjanim karticama vozača i/ili karticama radionice s podatcima o aktivnostima i mjestima koje je nositelj kartice unio ručno.

148)

Ažuriranje tahografskih kartica mora biti takvo da se, prema potrebi i uzimajući u obzir stvarni kapacitet pohrane, najnovijim podatcima zamjenjuju najstariji.

149)

U slučaju greške u zapisu, uređaj za bilježenje podataka mora pokušati ponovno, najviše tri puta, izvršiti istu naredbu zapisivanja, a ako je i dalje neuspješna, proglasiti karticu neispravnom i nevažećom.

150)

Prije deblokiranja kartice vozača, a nakon što su svi potrebni podatci pohranjeni na dvije kartične aplikacije za karticu, uređaj za bilježenje podataka poništava podatke o razmjeni podataka s karticom.

3.15   Prikaz

151)

Prikaz mora imati najmanje 20 znakova.

152)

Najmanja veličina znaka je 5 mm u visinu i 3,5 mm u širinu.

153)

Prikaz podržava znakove navedene u Dodatku 1. poglavlju 4. „Skupovi znakova”. Zaslon može upotrebljavati pojednostavnjene znakove (npr. slovni znakovi s naglaskom mogu se prikazivati bez naglaska ili se mala slova mogu prikazivati kao velika slova).

154)

Zaslon mora imati odgovarajuće neblješteće osvjetljenje.

155)

Naznake moraju biti vidljive s vanjske strane uređaja za bilježenje podataka.

156)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći prikazati:

standardne podatke,

podatke povezane s upozorenjima,

podatke povezane s pristupom izborniku,

ostale podatke koje korisnik zatraži.

Uređaj za bilježenje podataka može prikazati dodatne informacije ako ih je moguće jasno razlikovati od prethodno navedenih podataka.

157)

Zaslon uređaja za bilježenje podataka upotrebljava piktograme ili kombinacije piktograma navedene u Dodatku 3. Na zaslonu se mogu prikazati i dodatni piktogrami ili kombinacije piktograma ako ih je moguće jasno razlikovati od ranije spomenutih piktograma ili kombinacija piktograma.

158)

Zaslon mora biti uključen uvijek kad se vozilo kreće.

159)

Uređaj za bilježenje podataka može imati ručnu ili automatsku mogućnost isključivanja zaslona kad se vozilo ne kreće.

Oblik prikaza naveden je u Dodatku 5.

3.15.1   Standardni prikaz

160)

Kad nije potreban prikaz nikakvih drugih podataka, uređaj za bilježenje podataka mora standardno prikazivati sljedeće informacije:

lokalno vrijeme (kao rezultat vremena po UTC-u i odmaka koji namješta vozač),

način rada,

trenutačnu aktivnost vozača i trenutačnu aktivnost suvozača,

informacije koje se odnose na vozača:

ako je njegova trenutačna aktivnost VOŽNJA, njegovo trenutačno neprekidno vrijeme vožnje i njegovo trenutačno kumulativno vrijeme stanki,

ako njegova trenutačna aktivnost nije VOŽNJA, trenutačno trajanje te aktivnosti (od trenutka kada je odabrana) i njegovo trenutačno kumulativno vrijeme stanki.

161)

Prikaz podataka koji se odnose na svakog vozača mora biti jasan, jednostavan i nedvosmislen. U slučaju kad se informacije o vozaču i suvozaču ne mogu prikazati istodobno, uređaj za bilježenje podataka mora standardno prikazivati podatke koji se odnose na vozača, a korisniku mora omogućiti da prikaže i podatke koji se odnose na suvozača.

162)

U slučaju kad širina zaslona ne omogućuje standardno prikazivanje načina rada, uređaj za bilježenje podataka mora nakratko prikazati novi način rada kad se on izmijeni.

163)

Uređaj za bilježenje podataka nakratko prikazuje ime nositelja kartice pri umetanju kartice.

164)

Ako je započelo stanje „IZVAN PODRUČJA PRIMJENE” ili VOŽNJA TRAJEKTOM/VLAKOM, standardni zaslon mora, upotrebljavajući odgovarajući piktogram, prikazati da je takvo stanje započelo (prihvatljivo je da se tekuća aktivnost vozača ne mora prikazati istodobno).

3.15.2   Prikaz upozorenja

165)

Uređaj za bilježenje podataka prikazuje informacije upozorenja upotrebljavajući prvenstveno piktograme iz Dodatka 3., dopunjene prema potrebi dodatnim numerički kodiranim podatcima. Može se dodati i tekstualni opis upozorenja na jeziku po odabiru vozača.

3.15.3   Pristup izbornicima

166)

Uređaj za bilježenje podataka mora osigurati potrebne naredbe putem odgovarajuće strukture izbornika.

3.15.4   Ostali prikazi

167)

Na zahtjev se mora omogućiti odabir sljedećih prikaza:

datum i vrijeme po UTC-u te odmak lokalnog vremena,

sadržaj bilo kojeg od šest ispisa u istom obliku kao što su sami ispisi,

neprekidno vrijeme vožnje i kumulativno vrijeme stanki vozača,

neprekidno vrijeme vožnje i kumulativno vrijeme stanki suvozača,

kumulativno vrijeme vožnje vozača u prethodnom i tekućem tjednu,

kumulativno vrijeme vožnje suvozača u prethodnom i tekućem tjednu,

neobavezno:

sadašnje trajanje aktivnosti suvozača (od trenutka kad je odabrana),

kumulativno vrijeme vožnje vozača u tekućem tjednu,

kumulativno vrijeme vožnje suvozača za tekuće dnevno radno vrijeme,

kumulativno vrijeme vožnje vozača za tekuće dnevno radno vrijeme.

168)

Prikaz sadržaja ispisa je u slijedu, redak po redak. Ako je širina zaslona manja od 24 slovna znaka, korisniku se pruža potpuna informacija na primjeren način (nekoliko redaka, klizni prikaz teksta, …).

Redci ispisa koji se odnose na ručno unesene informacije mogu se izostaviti iz prikaza.

3.16   Ispis

169)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći ispisati podatke iz svoje podatkovne memorije i/ili tahografskih kartica u obliku sljedećih sedam ispisa:

dnevni ispis aktivnosti vozača s kartice,

dnevni ispis aktivnosti vozača iz jedinice u vozilu,

ispis događaja i kvarova s kartice,

ispis događaja i kvarova iz jedinice u vozilu,

ispis tehničkih podataka,

ispis prekoračenja brzine,

povijest podataka o tahografskoj kartici za određenu jedinicu u vozilu (vidjeti poglavlje 3.12.16.).

Pojedinosti o obliku i sadržaju ovih ispisa navedeni su u Dodatku 4.

Na kraju ispisa mogu se dati dodatni podatci.

Uređaj za bilježenje podataka može omogućiti i druge ispise ako se oni jasno razlikuju od sedam prethodno spomenutih ispisa.

170)

„Dnevni ispis aktivnosti vozača s kartice” i „ispis događaja i kvarova s kartice” moraju biti dostupni samo kad je kartica vozača ili kartica radionice umetnuta u uređaj za bilježenje podataka. Prije početka ispisa uređaj za bilježenje podataka mora ažurirati podatke pohranjene na odgovarajućoj kartici.

171)

Kako bi se izradio „dnevni ispis aktivnosti vozača s kartice” ili „ispis događaja i kvarova s kartice”, uređaj za bilježenje podataka mora:

automatski odabrati karticu vozača ili karticu radionice ako je umetnuta samo jedna od navedenih kartica,

ili omogućiti naredbu za odabir kartice ili izabrati karticu u utoru vozača ako su obje kartice umetnute u uređaj za bilježenje podataka.

172)

Pisač mora moći ispisati 24 slovna znaka po retku.

173)

Najmanja veličina znaka je 2,1 mm u visinu i 1,5 mm u širinu.

174)

Pisač podržava znakove navedene u Dodatku 1. poglavlju 4. „Skupovi znakova”.

175)

Pisači moraju biti tako izrađeni da daju ispise s takvom oštrinom da se izbjegne svaka nejasnoća pri njihovu čitanju.

176)

Ispisi moraju zadržati svoje dimenzije i zapise pod uobičajenim uvjetima vlažnosti (10 – 90 %) i temperature.

177)

Homologirani papir za uređaj za bilježenje podataka mora imati odgovarajuću oznaku homologacije i naznaku vrste (vrsta) uređaja za bilježenje podataka u kojima se može upotrebljavati.

178)

Ispisi moraju u normalnim uvjetima pohrane, s obzirom na jakost svjetla, vlažnost i temperaturu, ostati jasno čitljivi i prepoznatljivi najmanje dvije godine.

179)

Ispisi moraju biti u skladu barem sa specifikacijama ispitivanja utvrđenima u Dodatku 9.

180)

Mora postojati i mogućnost da se u ove dokumente dodaju rukom pisane zabilješke, kao što je potpis vozača.

181)

Događaje „nestanak papira” pri ispisu uređaj za bilježenje podataka mora riješiti tako da nakon ponovnog umetanja papira ponovno počne ispis od početka ili da se ispis nastavi uz jasno upućivanje na prethodno ispisani dio.

3.17   Upozorenja

182)

Uređaj za bilježenje podataka upozorava vozača pri otkrivanju svakog događaja i/ili kvara.

183)

Upozorenje o prekidu napajanja može se odgoditi do ponovne uspostave napajanja.

184)

Uređaj za bilježenje podataka mora upozoriti vozača 15 minuta prije i u trenutku prekoračenja najvećeg dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje.

185)

Upozorenja moraju biti vizualna. Uz vizualna upozorenja može se osigurati i zvučni signal.

186)

Vizualna upozorenja moraju biti korisniku jasno prepoznatljiva, moraju biti smještena u vidnom polju vozača te jasno čitljiva i danju i noću.

187)

Prikaz vizualnih upozorenja može biti ugrađen u uređaj za bilježenje podataka i/ili odvojen od uređaja za bilježenje podataka.

188)

U potonjem slučaju označen je simbolom „T”.

189)

Upozorenja moraju trajati najmanje 30 sekundi, osim ako ih korisnik ne potvrdi pritiskom na jednu specifičnu tipku uređaja za bilježenje podataka ili više njih. Prva potvrda ne smije izbrisati prikaz uzroka upozorenja iz sljedećeg stavka.

190)

Uzrok upozorenja mora se prikazati na uređaju za bilježenje podataka i ostati vidljiv dok ga korisnik ne potvrdi upotrebom posebne tipke ili naredbe u uređaju za bilježenje podataka.

191)

Dodatna upozorenja mogu se predvidjeti dokle god ona ne zbunjuju vozače u pogledu prethodno danih upozorenja.

3.18   Preuzimanje podataka na vanjske medije

192)

Uređaj za bilježenje podataka mora moći na zahtjev preuzeti podatke iz svoje podatkovne memorije ili s kartice vozača na vanjske medije za pohranu preko priključka za kalibraciju / preuzimanje podataka. Prije početka preuzimanja podataka uređaj za bilježenje podataka mora ažurirati podatke pohranjene na odgovarajućoj kartici.

193)

Osim toga, kao neobavezna funkcija, uređaj za bilježenje podataka može, u bilo kojem načinu rada, na bilo koji drugi način preuzimati podatke za poduzeće koje se identificiralo preko tog kanala. U tom se slučaju na takvo preuzimanje podataka primjenjuju prava pristupa podatcima u načinu rada poduzeća.

194)

Preuzimanje podataka ne izmjenjuje ili briše niti jedan pohranjeni podatak.

195)

Elektronsko sučelje priključka za kalibraciju / preuzimanje podataka opisano je u Dodatku 6.

196)

Protokoli preuzimanja podataka opisani su u Dodatku 7.

3.19   Komunikacija na daljinu za ciljane provjere na cesti

197)

Kad je vozilu dan kontakt, jedinica u vozilu u uređaju za komunikaciju na daljinu svakih 60 sekundi pohranjuje najnovije podatke potrebne u svrhu ciljanih provjera na cesti. Ti se podatci šifriraju i potpisuju kako je određeno u Dodatku 11. i Dodatku 14.

198)

Podatci koje je potrebno provjeriti na daljinu moraju biti dostupni čitačima komunikacije na daljinu bežično, kako je određeno u Dodatku 14.

199)

Podatci potrebni u svrhu ciljanih provjera na cesti odnose se na sljedeće:

najnoviji pokušaj povrede sigurnosti,

najdulji prekid napajanja,

kvar senzora,

grešku u podatcima o kretanju,

konflikt u kretanju vozila,

vožnju bez valjane kartice,

umetanje kartice tijekom vožnje,

podatke o prilagodbi vremena,

podatke o kalibraciji, uključujući datume dvaju najnovijih pohranjenih zapisa o kalibraciji,

registarski broj vozila,

brzinu koju je tahograf zabilježio.

3.20   Izlazni podatci za dodatne vanjske uređaje

200)

Uređaj za bilježenje podataka može biti opremljen i standardiziranim sučeljima putem kojih podatke koje je tahograf zabilježio ili generirao može u operativnom ili kalibracijskom načinu rada upotrebljavati vanjski uređaj.

U Dodatku 13. određeno je i standardizirano neobavezno sučelje ITS-a. Uz njega mogu postojati i druga slična sučelja ako su u potpunosti u skladu za zahtjevima Dodatka 13. u smislu minimalnog popisa podataka, sigurnosti i suglasnosti vozača.

Sljedeći se zahtjevi primjenjuju na podatke ITS-a koji su stavljeni na raspolaganje putem tog sučelja:

ti su podatci skup odabranih postojećih podataka iz rječnika tahografskih podataka (Dodatak 1.),

podskup tih odabranih podataka označen je kao „osobni podatci”,

podskup „osobnih podataka” dostupan je samo ako je omogućena provjerljiva suglasnost vozača kojom prihvaća da njegovi osobni podatci mogu izaći iz mreže vozila,

u svakom se trenutku suglasnost vozača može omogućiti ili onemogućiti s pomoću naredbi u izborniku ako je umetnuta kartica vozača,

skup i podskup podataka šalje se bežičnim Bluetooth protokolom u radijusu kabine vozila, uz frekvenciju osvježavanja od 1 minute,

povezivanje vanjskog uređaja sa sučeljem ITS-a zaštitit će se namjenskim nasumičnim PIN-om od najmanje četiri broja, koji će se upisati i biti dostupan na zaslonu svake jedinice u vozilu,

ni u kojim okolnostima zbog prisutnosti sučelja ITS-a ne može se narušiti niti utjecati na ispravno funkcioniranje te sigurnost jedinice u vozilu.

Uz skup odabranih postojećih podataka, koji se smatraju minimalnim podatcima, mogu se osigurati i drugi podatci pod uvjetom da se oni ne mogu smatrati osobnim podatcima.

Uređaj za bilježenje podatka obavješćuje ostale vanjske uređaje o suglasnosti vozača.

Kad je vozilu dan kontakt, ti se podatci neprekidno šalju.

201)

Tahografi mogu i dalje biti opremljeni serijskim sučeljem, kako je određeno u Prilogu I.B Uredbi Vijeća (EEZ) 3821/85, kako je zadnje izmijenjena, radi obrnute kompatibilnosti. U svakom slučaju, suglasnost vozača i dalje je potrebna ako se prenose osobni podatci.

3.21   Kalibracija

202)

Funkcija kalibracije mora omogućavati:

automatsko uparivanje senzora kretanja s jedinicom u vozilu,

automatsko povezivanje vanjskog uređaja GNSS-a s jedinicom u vozilu ako je primjenjivo,

digitalno prilagođavanje konstante uređaja za bilježenje podataka (k) karakterističnom koeficijentu vozila (w),

prilagodbu trenutačnog vremena u okviru roka valjanosti umetnute kartice radionice,

podešavanje trenutačne vrijednosti brojača kilometara,

ažuriranje identifikacijskih podataka senzora kretanja pohranjenih u podatkovnoj memoriji,

ažuriranje identifikacijskih podataka vanjskog uređaja GNSS-a pohranjenih u podatkovnoj memoriji ako je primjenjivo,

ažuriranje tipova i identifikatora svih postavljenih plombi,

ažuriranje ili potvrdu ostalih parametara poznatih uređaju za bilježenje podataka: identifikaciju vozila, w, l, veličinu guma i podešavanje uređaja za ograničavanje brzine ako je primjenjivo.

203)

Osim toga, funkcija kalibracije mora omogućiti onemogućivanje upotrebe tahografskih kartice prve generacije u uređaju za bilježenje podataka ako su ispunjeni uvjeti određeni u Dodatku 15.

204)

Uparivanje senzora kretanja s jedinicom u vozilu sastoji se barem od sljedećeg:

ažuriranja instalacijskih podataka senzora kretanja koji se čuvaju u senzoru kretanja (prema potrebi),

kopiranja iz senzora kretanja u podatkovnu memoriju jedinice u vozilu potrebnih identifikacijskih podataka senzora kretanja.

205)

Povezivanje vanjskog uređaja GNSS-a s jedinicom u vozilu sastoji se barem od sljedećeg:

ažuriranja podataka o ugradnji vanjskog uređaja GNSS-a koje čuva vanjski uređaj GNSS-a (prema potrebi),

kopiranja s vanjskog uređaja GNSS-a u podatkovnu memoriju jedinice u vozilu potrebnih identifikacijskih podataka o vanjskom uređaju GNSS-a, uključujući serijski broj vanjskog uređaja GNSS-a.

Nakon povezivanja provodi se provjera podataka o položaju GNSS-a.

206)

Funkcija kalibriranja mora moći unijeti potrebne podatke preko priključka za kalibraciju/preuzimanje podataka u skladu s protokolom kalibracije utvrđenim u Dodatku 8. Funkcija kalibriranja može unositi potrebne podatke i na druge načine.

3.22   Provjera kalibracije na cesti

207)

Funkcija provjere kalibracije na cesti mora omogućiti očitavanje serijskog broja senzora kretanja (koji može biti ugrađen u adapter) i serijskog broja vanjskog uređaja GNSS-a (ako je primjenjivo) priključenog na jedinicu u vozilu u trenutku zahtjeva.

208)

To očitavanje mora biti moguće barem putem zaslona jedinice u vozilu s pomoću naredbi u izbornicima.

209)

Funkcija provjere kalibracije na cesti mora omogućiti i izbor U/I načina rada kalibracijske U/I signalne linije određenog u Dodatku 6., preko sučelja K-linije. To se provodi preko ECUAdjustmentSession, kako je određeno u Dodatku 8., odjeljku 7. Upravljanje ispitnim impulsima – funkcionalna jedinica za upravljanje ulazom/izlazom.

3.23   Prilagodba vremena

210)

Funkcija prilagodbe vremena mora omogućiti automatsku prilagodbu trenutačnog vremena. Za prilagodbu vremena u uređaju za bilježenje podataka upotrebljavaju se dva izvora vremena: 1) unutarnji sat jedinice u vozilu, 2) prijamnik GNSS-a.

211)

Postavljanje vremena unutarnjeg sata jedinice u vozilu automatski se ponovno prilagođava u intervalima od najviše 12 sati. Kad je ta odgoda istekla, a signal GNSS-a još uvijek nije dostupan, vrijeme se postavlja čim jedinica u vozilu dobije pristup valjanom vremenu iz prijamnika GNSS-a, u skladu s uvjetima paljenja vozila. Referentno vrijeme za automatsko postavljanje vremena unutarnjeg sata jedinice u vozilu preuzima se iz prijamnika GNSS-a. Vremenski konflikt aktivira se ako trenutačno vrijeme odstupa više od jedne (1) minute od podataka o vremenu iz prijamnika GNSS-a.

212)

Funkcija prilagodbe vremena mora u kalibracijskom načinu omogućavati aktiviranje prilagodbe trenutačnog vremena.

3.24   Karakteristike radnog učinka

213)

Jedinica u vozilu mora biti u potpunosti operativna u rasponu temperature od – 20 °C do 70 °C, vanjski uređaj GNSS-a u rasponu temperature od – 20 °C do 70 °C, a senzor kretanja u rasponu temperature od – 40 °C do 135 °C. Sadržaj podatkovne memorije mora se očuvati pri temperaturi do – 40 °C.

214)

Tahograf mora biti u potpunosti spreman za rad pri rasponu vlažnosti od 10 % do 90 %.

215)

Plombe upotrijebljene u pametnom tahografu moraju izdržati iste uvjete kao sastavni dijelovi tahografa na koje su stavljene.

216)

Uređaj za bilježenje podataka mora biti zaštićen od prenapona, zamjene polariteta napajanja i kratkih spojeva.

217)

Senzori kretanja:

reagiraju na magnetsko polje koje ometa detekciju kretanja vozila. U takvim okolnostima jedinica u vozilu bilježi i pohranjuje kvar senzora (zahtjev 88) ili,

imaju senzorski element zaštićen od magnetskih polja ili je na njih neosjetljiv.

218)

Uređaj za bilježenje podataka i vanjski uređaj GNSS-a moraju biti u skladu s međunarodnin pravilnikom UNECE-a R10 i zaštićeni od elektrostatičkih pražnjenja i prijelaznih pojava.

3.25   Materijali

219)

Svi sastavni dijelovi uređaja za bilježenje podataka moraju biti izrađeni od materijala dostatne stabilnosti i mehaničke čvrstoće te stabilnih električnih i magnetskih osobina.

220)

U normalnim uvjetima upotrebe svi unutarnji dijelovi uređaja moraju biti zaštićeni od vlage i prašine.

221)

Jedinica u vozilu i vanjski uređaj GNSS-a moraju zadovoljavati stupanj zaštite IP 40, a senzor kretanja mora zadovoljavati stupanj zaštite IP 64 prema normi IEC 60529:1989, uključujući A1:1999 i A2:2013.

222)

Uređaj za bilježenje podataka mora odgovarati važećim tehničkim specifikacijama u odnosu na ergonomsku izvedbu.

223)

Uređaj za bilježenje podataka mora biti zaštićen od slučajnog oštećenja.

3.26   Oznake

224)

Ako uređaj za bilježenje podataka prikazuje stanje brojača kilometara i brzinu vozila, na zaslonu se pojavljuju sljedeće pojedinosti:

pokraj broja koji označuje udaljenost, jedinicu mjere za udaljenost označenu kraticom „km”,

pokraj broja koji pokazuje brzinu, oznaku „km/h”.

Uređaj za bilježenje podataka može se prebaciti i na prikaz brzine u miljama na sat, a u tom se slučaju jedinica mjere za brzinu prikazuje kraticom „mph”. Uređaj za bilježenje podataka može prebaciti i na prikaz udaljenosti u miljama, a u tom se slučaju jedinica mjere za udaljenost prikazuje kraticom „mi”.

225)

Opisna pločica pričvršćuje se na svakom odvojenom sastavnom dijelu uređaja za bilježenje podataka i prikazuje sljedeće podatke:

naziv i adresu proizvođača uređaja,

kataloški broj proizvođača i godinu proizvodnje uređaja,

serijski broj uređaja,

oznaku homologacije uređaja.

226)

Ako fizički prostor nije dostatan za prikaz svih prethodno navedenih podataka, identifikacijska pločica mora prikazivati barem naziv i zaštitni znak proizvođača i kataloški broj uređaja za bilježenje podataka.

4   ZAHTJEVI U POGLEDU IZRADE I FUNKCIONALNOSTI TAHOGRAFSKIH KARTICA

4.1   Vidljivi podatci

Prednja strana mora sadržavati:

227)

riječi „kartica vozača” ili „kontrolna kartica” ili „kartica radionice” ili „kartica poduzeća” tiskane velikim slovima na službenom jeziku ili jezicima države članice koja izdaje karticu, prema vrsti kartice;

228)

ime države članice koja je izdala karticu (nije obvezno);

229)

razlikovnu oznaku države članice koja izdaje karticu, tiskanu u negativu u plavom pravokutniku i okruženu s 12 žutih zvijezda. Razlikovni znakovi sljedeći su:

B

BG

CZ

CY

Belgija

Bugarska

Češka

Cipar

LV

L

LT

M

Latvija

Luksemburg

Litva

Malta

DK

Danska

NL

Nizozemska

D

EST

Njemačka

Estonija

A

PL

Austrija

Poljska

GR

Grčka

P

RO

SK

SLO

Portugal

Rumunjska

Slovačka

Slovenija

E

Španjolska

FIN

Finska

F

HR

H

Francuska

Hrvatska

Mađarska

S

Švedska

IRL

Irska

UK

Ujedinjena Kraljevina

I

Italija

 

 

230)

podatke karakteristične za izdanu karticu, označene kako slijedi:

 

Kartica vozača

Kontrolna kartica

Kartica poduzeća ili radionice

1.

prezime vozača

naziv nadzornog tijela

naziv poduzeća ili radionice

2.

ime(na) vozača

prezime nadzornika

(ako je primjenjivo)

prezime nositelja kartice

(ako je primjenjivo)

3.

datum rođenja vozača

ime(na) nadzornika

(ako je primjenjivo)

ime(na) nositelja kartice

(ako je primjenjivo)

4.a

datum početka valjanosti kartice

4.b

datum isteka valjanosti kartice

4.c

naziv tijela koje je izdalo karticu (može se ispisati na stražnjoj strani)

4.d

drukčiji broj od broja pod točkom 5., zbog administrativnih razloga (nije obvezno)

5.a

broj vozačke dozvole

(na datum izdavanja kartice vozača)

5.b

broj kartice

6.

fotografija vozača

fotografija nadzornika (nije obvezno)

fotografija instalatera (nije obvezno)

7.

potpis nositelja (nije obvezno)

8.

uobičajeno boravište ili poštanska adresa nositelja (nije obvezno).

poštanska adresa nadzornog tijela

poštanska adresa poduzeća ili radionice

231)

datumi se pišu u obliku „dd/mm/gggg” ili „dd.mm.gggg.” (dan, mjesec, godina).

Stražnja strana mora sadržavati:

232)

objašnjenje navedenih stavki na prednjoj strani kartice;

233)

uz poseban pisani pristanak nositelja mogu se dodati i informacije koje se ne odnose na vođenje kartice, pri čemu njihovo dodavanje ni na koji način neće izmijeniti upotrebu obrasca kao tahografske kartice.

234)

Tahografske kartice moraju se tiskati sa sljedećim prevladavajućim bojama pozadine:

—   kartica vozača: bijela,

—   kontrolna kartica: plava,

—   kartica radionice: crvena,

—   kartica poduzeća: žuta.

235)

Tahografske kartice moraju imati barem sljedeća obilježja za zaštitu tijela kartice od krivotvorenja i neovlaštenog rukovanja:

sigurnosnu podlogu s tankim guilloche uzorcima i tiskom s duginim efektom (irisnim tiskom),

na prostoru za fotografiju, sigurnosno izvedena pozadina i fotografija moraju se preklapati,

barem jednu dvobojnu liniju u mikrotisku.

Image

236)

Nakon dogovora s Komisijom države članice mogu dodavati boje i oznake kao što su nacionalni simboli i sigurnosna obilježja, ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovog Priloga.

237)

Privremene kartice iz članka 26. stavka 4. Uredbe (EU) br. 165/2014 moraju biti u skladu s odredbama ovog Priloga.

4.2   Sigurnost

Sigurnost sustava ima za cilj zaštitu integriteta i autentičnosti podataka koji se razmjenjuju između kartica i uređaja za bilježenje podataka, zaštitu integriteta i autentičnosti podataka koji se preuzimaju s kartica, omogućavanje određenih aktivnosti upisivanja na kartice samo uređaju za bilježenje podataka, dešifriranje određenih podataka, isključivanje svake mogućnosti krivotvorenja podataka pohranjenih na karticama, sprečavanje neovlaštenog rukovanja i otkrivanje svih pokušaja te vrste.

238)

Kako bi se postigla sigurnost sustava, tahografske kartice moraju zadovoljavati sigurnosne zahtjeve utvrđene u dodacima 10. i 11.

239)

Tahografske kartice moraju biti čitljive u drugoj opremi, kao što su osobna računala.

4.3   Norme

240)

Tahografske kartice moraju zadovoljavati sljedeće norme:

ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics,

ISO/IEC 7816 Identification cards – Integrated circuit cards:

Part 1: Physical characteristics,

Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007),

Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006),

Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014),

Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006),

Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).

Tahografske kartice ispituju se u skladu s normom ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methods – Part 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Specifikacije okruženja i elektrotehničke specifikacije

241)

Tahografske kartice moraju moći ispravno raditi u svim klimatskim uvjetima uobičajenima na teritoriju Zajednice, pri temperaturnom rasponu od najmanje – 25 °C do + 70 °C s povremenim vršnim porastom do +85 °C, pri čemu „povremeno” označuje ne dulje od 4 sata svaki puta i ne više od 100 puta tijekom vijeka trajanja kartice.

242)

Tahografske kartice moraju moći ispravno raditi u rasponu vlažnosti između 10 % i 90 %.

243)

Tahografske kartice moraju moći ispravno raditi tijekom razdoblja od pet godina ako se upotrebljavaju u skladu sa specifikacijama okruženja i elektrotehničkim specifikacijama.

244)

Tijekom upotrebe tahografske kartice moraju biti u skladu s Pravilnikom UNECE-a R10 o elektromagnetskoj kompatibilnosti te moraju biti zaštićene od elektrostatskih pražnjenja.

4.5   Pohrana podataka

Za potrebe ovog stavka

vremena se bilježe uz razlučivost od jedne minute, osim ako nije drukčije određeno,

stanje brojača kilometara bilježi se uz razlučivost od jednog kilometra,

brzine se bilježe uz razlučivost od 1 km/h,

položaji (zemljopisne širine i dužine) bilježe se u stupnjevima i minutama, uz razlučivost od 1/10 minute.

Funkcije, naredbe i logičke strukture tahografskih kartica koje ispunjavaju zahtjeve u pogledu pohrane podataka navedene su u Dodatku 2.

Ako nije drukčije određeno, pohrana podataka na tahografske kartice organizira se tako da se novim podatcima zamjenjuju najstariji pohranjeni podatci ako je iscrpljena predviđena veličina memorije za određene zapise.

245)

U ovom se stavku navodi minimalni kapacitet pohrane podataka za različite datoteke aplikacija. Tahografske kartice moraju moći prikazati uređaju za bilježenje podataka stvarni kapacitet pohrane tih datoteka.

246)

Svi dodatni podatci koji se mogu pohraniti na tahografskim karticama, a koji se odnose na druge podatke koji su možda pohranjeni na kartici, pohranjuju se u skladu s Direktivom 95/46/EZ, s Direktivom 2002/58/EZ te u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) br. 165/2014.

247)

Svaka glavna datoteka (eng. Master File, MF) tahografske kartice sadržava najviše pet elementarnih datoteka (eng. Elementary File, EF) za upravljanje karticama te identifikaciju aplikacija i čipova kao i dvije namjenske datoteke (eng. Dedicated File, DF):

DF Tachograph koji sadržava aplikaciju kojoj mogu pristupiti jedinice u vozilu prve generacije i koja je prisutna i na tahografskim karticama prve generacije,

DF Tachograph_G2 koji sadržava aplikaciju kojoj mogu pristupiti jedinice u vozilu druge generacije i koja je prisutna i na tahografskim karticama druge generacije.

Sve pojedinosti o strukturi tahografskih kartica određene su u Dodatku 2.

4.5.1   Elementarne datoteke za identifikaciju i upravljanje karticama

4.5.2   Identifikacija IC kartice

248)

Tahografske kartice moraju moći pohraniti sljedeće identifikacijske podatke pametnih kartica:

zaustavljanje sata,

serijski broj kartice (s proizvodnim referencama),

homologacijski broj kartice,

identifikaciju (ID) personalizatora kartice,

identifikaciju ugraditelja (ID),

identifikator IC.

4.5.2.1   Identifikacija čipa

249)

Tahografske kartice moraju moći pohraniti sljedeće identifikacijske podatke o integriranom krugu (IC):

serijski broj IC,

proizvodne reference IC.

4.5.2.2   DIR (prisutan samo na tahografskim karticama druge generacije)

250)

Tahografske kartice moraju moći pohraniti objekte programskih identifikacijskih podataka određene u Dodatku 2.

4.5.2.3   Podatci ATR-a (uvjetno, prisutno samo na tahografskim karticama druge generacije)

251)

Tahografske kartice moraju moći pohraniti sljedeći objekt podataka proširene veličine:

ako tahografska kartica podržava polja proširene veličine, objekt podataka proširene veličine određen u Dodatku 2.

4.5.2.4   Podatci proširene veličine (uvjetno, prisutno samo na tahografskim karticama druge generacije)

252)

Tahografske kartice moraju moći pohraniti sljedeće objekte podataka proširene veličine:

ako tahografska kartica podržava polja proširene veličine, objekte podataka proširene veličine određene u Dodatku 2.

4.5.3   Kartica vozača

4.5.3.1   Tahografska aplikacija (pristup jedinicama u vozilu prve i druge generacije)

4.5.3.1.1   Identifikacija aplikacije

253)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće programske identifikacijske podatke:

identifikaciju tahografske aplikacije,

identifikaciju vrste tahografske kartice.

4.5.3.1.2   Ključevi i certifikati

254)

Kartica vozača mora moći pohraniti niz kriptografskih ključeva i certifikata, kako je određeno u Dodatku 11. dijelu A.

4.5.3.1.3   Identifikacija kartice

255)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće identifikacijske podatke kartice:

broj kartice,

državu članicu izdavanja, naziv tijela koje izdaje karticu, datum izdavanja,

datum početka i isteka valjanosti kartice.

4.5.3.1.4   Identifikacija nositelja kartice

256)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće identifikacijske podatke nositelja kartice:

prezime nositelja,

ime(na) nositelja,

datum rođenja,

željeni jezik.

4.5.3.1.5   Preuzimanje podataka s kartice

257)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće podatke koji se odnose na preuzimanje podataka s kartice:

datum i vrijeme posljednjeg preuzimanja podataka s kartice (za sve potrebe osim nadzora).

258)

Kartica vozača mora moći spremiti jedan takav zapis.

4.5.3.1.6   Podatci o vozačkoj dozvoli

259)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće podatke o vozačkoj dozvoli:

državu članicu izdavanja i naziv tijela koje je izdalo dozvolu,

broj vozačke dozvole (na datum izdavanja kartice).

4.5.3.1.7   Podatci o događajima

Za potrebe ovog podstavka vrijeme se bilježi uz razlučivost od jedne sekunde.

260)

Kartica vozača mora moći pohraniti podatke koji se odnose na sljedeće događaje koje je uređaj za bilježenje podataka otkrio dok je bila umetnuta kartica:

vremensko preklapanje (ako je navedena kartica uzrokovala događaj),

umetanje kartice tijekom vožnje (ako je navedena kartica predmet događaja),

neispravan završetak posljednje razmjene podataka s karticom (ako je navedena kartica predmet događaja),

prekid napajanja,

grešku u podatcima o kretanju,

pokušaje povrede sigurnosti.

261)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće podatke za navedene događaje:

kod događaja,

datum i vrijeme početka događaja (ili umetanja kartice ako je događaj u to vrijeme bio u tijeku),

datum i vrijeme završetka događaja (ili uklanjanja kartice ako je događaj u to vrijeme bio u tijeku),

VRN i državu članicu registracije vozila u kojem je nastao događaj.

Napomena: U slučaju događaja „vremensko preklapanje”:

datum i vrijeme početka događaja moraju odgovarati datumu i vremenu uklanjanja kartice iz prethodnog vozila,

datum i vrijeme završetka događaja moraju odgovarati datumu i vremenu umetanja kartice u aktualno vozilo,

podatci o vozilu moraju se odnositi na aktualno vozilo, u kojemu je događaj nastupio.

Napomena: U slučaju događaja „neispravno zatvaranje posljednje razmjene podataka s karticom”:

datum i vrijeme početka događaja moraju odgovarati datumu i vremenu umetanja kartice pri razmjeni podataka koja nije pravilno završena,

datum i vrijeme završetka događaja moraju odgovarati datumu i vremenu umetanja kartice pri razmjeni podataka tijekom koje je događaj otkriven (tekuća razmjena podataka),

podatci o vozilu moraju se odnositi na vozilo u kojemu razmjena podataka nije pravilno završena.

262)

Kartica vozača mora moći pohraniti podatke za šest posljednjih događaja za svaku vrstu (tj. 36 događaja).

4.5.3.1.8   Podatci o kvarovima

Za potrebe ovog podstavka vrijeme se bilježi uz razlučivost od jedne sekunde.

263)

Kartica vozača mora moći pohraniti podatke koji se odnose na sljedeće kvarove koje je uređaj za bilježenje podataka otkrio dok je kartica bila umetnuta:

kvar kartice (kad je ta kartica predmet kvara),

kvar uređaja za bilježenje podataka.

264)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće podatke za navedene kvarove:

kod kvara,

datum i vrijeme početka kvara (ili umetanja kartice ako je u tom trenutku kvar bio u tijeku),

datum i vrijeme završetka kvara (ili uklanjanja kartice ako je u tom trenutku kvar bio u tijeku),

VRN i državu članicu registracije vozila u kojemu je došlo do kvara.

265)

Kartica vozača mora moći pohraniti podatke za dvanaest posljednjih kvarova za svaku vrstu (tj. 24 kvara).

4.5.3.1.9   Podatci o aktivnosti vozača

266)

Kartica vozača mora moći pohraniti, za svaki kalendarski dan upotrebe kartice ili za koji je vozač ručno unio podatke, sljedeće podatke:

datum,

dnevni brojač prisustva (uvećan za jedan za svaki od navedenih kalendarskih dana),

ukupnu udaljenost koju je vozač prešao u tom danu,

status vozača u 00:00,

kad god je vozač promijenio aktivnost i/ili status vožnje i/ili je umetnuo ili izvadio svoju karticu:

status vožnje (POSADA, JEDAN VOZAČ),

utor (VOZAČ, SUVOZAČ),

status kartice (UMETNUTA, NIJE UMETNUTA),

aktivnost (VOŽNJA, DOSTUPNOST, RAD, STANKA/ODMOR),

vrijeme promjene.

267)

Memorija kartice vozača mora moći zadržati podatke o aktivnosti vozača najmanje 28 dana (pri čemu se prosječna aktivnost vozača definira kao 93 promjene aktivnosti dnevno).

268)

Podatci navedeni u zahtjevima 261, 264 i 266 pohranjuju se na način koji omogućuje učitavanje aktivnosti redoslijedom njihova pojavljivanja, čak i u slučaju vremenskog preklapanja.

4.5.3.1.10   Podatci o upotrijebljenim vozilima

269)

Kartica vozača mora moći pohraniti sljedeće podatke za svaki kalendarski dan upotrebe kartice i za svako razdoblje upotrebe dotičnog vozila tog dana (razdobljem upotrebe obuhvaćeni su svi uzastopni ciklusi umetanja i uklanjanja kartice u tom vozilu s gledišta kartice):

datum i vrijeme prve upotrebe vozila (tj. prvog umetanja kartice u navedenom razdoblju upotrebe vozila ili 00:00 ako je u to vrijeme vozilo već u upotrebi),