Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2271

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/2271 оd 15. prosinca 2016. o istovrijednosti burzi financijskih instrumenata i robnih burzi u Japanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP )

C/2016/8323

OJ L 342, 16.12.2016, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2271/oj

16.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 342/45


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/2271

оd 15. prosinca 2016.

o istovrijednosti burzi financijskih instrumenata i robnih burzi u Japanu u skladu s Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (1), a posebno njezin članak 2.a,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 648/2012 utvrđuju se zahtjevi za poravnanje i bilateralno upravljanje rizicima za ugovore o OTC izvedenicama te izvještajni zahtjevi za te ugovore. U članku 2. točki 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 OTC izvedenice definirane su kao ugovori o izvedenicama koji se ne izvršavaju na uređenom tržištu u smislu članka 4. stavka 1. točke (14) Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) ili na tržištu treće zemlje koje se smatra istovrijednim uređenom tržištu u skladu s člankom 2.a Uredbe (EU) br. 648/2012. Stoga se za potrebe Uredbe (EU) br. 648/2012 svaki ugovor o izvedenicama koji se izvršava na tržištu treće zemlje koje se ne smatra istovrijednim uređenim tržištima smatra ugovorom o OTC izvedenicama.

(2)

U skladu s člankom 2.a Uredbe (EU) br. 648/2012 tržište treće zemlje smatra se istovrijednim uređenom tržištu ako ispunjava pravno obvezujuće zahtjeve koji su istovrijedni zahtjevima iz glave III. Direktive 2004/39/EZ i ako podliježe učinkovitom nadzoru i izvršenju u toj trećoj zemlji na kontinuiranoj osnovi.

(3)

Kako bi se tržište treće zemlje smatralo istovrijednim uređenom tržištu u smislu Direktive 2004/39/EZ, ishod primjenjivih pravno obvezujućih zahtjeva te okvira nadzora i izvršenja trebao bi u osnovi biti istovrijedan ishodu zahtjeva Unije u pogledu regulatornih ciljeva koji se njima ostvaruju. Stoga je svrha ove procjene istovrijednosti provjeriti jesu li pravno obvezujući zahtjevi koji se primjenjuju na burze financijskih instrumenata (financial instruments exchanges – FIE-ovi) i robne burze u Japanu istovrijedni zahtjevima iz glave III. Direktive 2004/39/EZ te podliježu li ta tržišta učinkovitom nadzoru i izvršenju na kontinuiranoj osnovi. Stoga se tržišta koja na dan donošenja ove Odluke imaju odobrenje za rad kao FIE-ovi ili robne burze trebaju priznati kao tržišta koja se smatraju istovrijednima uređenom tržištu u smislu Direktive 2004/39/EZ.

(4)

Pravni okvir Japana za FIE-ove i robne burze čine Zakon o financijskim instrumentima i burzama iz 2006. (Financial Instruments and Exchange Act – FIEA), kojim je utvrđen regulatorni okvir za FIE-ove, i Zakon o robnim izvedenicama iz 2009. (Commodity Derivatives Act – CDA), kojim je predviđen regulatorni i nadzorni okvir za robne burze. Ugovori o izvedenicama koji se temelje na robi uvršteni su na robnu burzu, a izvedenice koje se temelje na financijskim instrumentima na FIE-ove. Pravila za FIE-ove dodatno su razrađena u Nalogu za izvršenje Zakona o financijskim instrumentima i burzama te pravilniku vladina ureda o burzama financijskih instrumenata, dok su pravila za robne burze detaljnije utvrđena u Nalogu za izvršenje Zakona o robnim izvedenicama i pravilniku za izvršenje Zakona o robnim izvedenicama. Osim toga, robne burze i FIE-ovi imaju relativno široke samoregulatorne ovlasti u pogledu određenih zahtjeva. Samoregulatorne ovlasti obuhvaćaju prije svega pravila poslovanja koja se odnose na uvrštavanje financijskih instrumenata i prestanak uvrštenja, trgovinske sporazume i zahtjeve za članstvo. Operativna pravila moraju se podnijeti japanskom premijeru na odobrenje (čl. 81. FIEA-a). Samoregulatorne ovlasti robne burze izvršava njezin samoregulatorni odbor ili samoregulatorni odjel. Tržišnim pravilima robne burze utvrđena su pravila trgovanja i zahtjevi za članstvo, koji se moraju podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (Ministry of Agriculture, Forestry and Fishery – MAFF) i Ministarstvu gospodarstva, trgovine i industrije (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) na odobrenje. Samoregulatorna pravila za burze su pravno obvezujuća.

(5)

Pravno obvezujućim zahtjevima primjenjivima na burze koje imaju odobrenje za rad u Japanu ostvaruju se ishodi koji su istovrijedni ishodima zahtjeva iz glave III. Direktive 2004/39/EZ u sljedećim područjima: postupak izdavanja odobrenja za rad, zahtjevi u pogledu definicija, pristup burzi, organizacijski zahtjevi, zahtjevi za više rukovodstvo, uvrštavanje financijskih instrumenata za trgovanje, suspenzija ili isključenje instrumenata iz trgovanja, praćenje usklađenosti i pristup sustavima poravnanja i namire.

(6)

U skladu s Direktivom 2004/39/EZ zahtjevi o transparentnosti prije i poslije trgovanja primjenjuju se samo na dionice koje su uvrštene za trgovanje na uređenim tržištima. Iako se dionice mogu uvrstiti za trgovanje na FIE-ovima, Komisija smatra da procjena tih zahtjeva nije relevantna za potrebe ove Odluke s obzirom na to da je njezin cilj provjeriti istovrijednost pravno obvezujućih zahtjeva koji se primjenjuju na tržišta trećih zemalja u pogledu ugovora o izvedenicama koji se izvršavaju na tim tržištima.

(7)

Stoga bi trebalo zaključiti da se pravno obvezujućim zahtjevima za FIE-ove i robne burze u Japanu ostvaruju ishodi istovrijedni ishodima zahtjeva iz glave III. Direktive 2004/39/EZ.

(8)

Robne burze djeluju pod nadzorom METI-ja i MAFF-a. Okvir za nadzorne ovlasti METI-ja i MAFF-a predviđen je CDA-om. Konkretno, METI i MAFF odobravaju tržišna pravila, pravila o ugovorima o posredovanju, pravila o rješavanja sporova ili pravila koja se primjenjuju na odbor za nadzor tržišnih transakcija robne burze i sve njihove izmjene. Nadalje, kako bi osigurali pošteno trgovanje i zaštitu ulagatelja, METI i MAFF mogu zatražiti da robna burza izmijeni svoj statut, ostala pravila ili svoje metode poslovanja ili da poduzme bilo koje druge mjere za poboljšanje funkcioniranja svojih djelatnosti. Ako robna burza ne izvršava pravilno svoje samoregulatorne ovlasti i ne poduzima mjere potrebne za osiguravanje poštenog trgovanja i zaštite ulagatelja, METI i MAFF mogu povući licenciju ili u cijelosti ili djelomično obustaviti njezino poslovanje.. FIE-ove nadzire japanski premijer, čija je ovlast delegirana povjereniku japanske agencije za financijske usluge (Japan Financial Services Agency – JFSA). U odjeljku 5. poglavlja V. FIEA-a utvrđene su nadzorne mjere kojima raspolaže JFSA. Konkretno, ako FIE krši zakone i propise, JFSA može povući licenciju ili naložiti suspenziju svih ili dijela FIE-ovih djelatnosti. Nadalje, JFSA može zatražiti da FIE izmijeni svoj statut, operativna pravila, pravila o ugovorima o posredovanju ili bilo koja druga pravila ili trgovačku praksu ili da poduzme druge mjere potrebne za nadzor. FIE-ov statut mora uključivati sankcije za članove koji krše njegova pravila poslovanja. Ako FIE ne provodi učinkovit nadzor tržišta, JFSA može poduzeti izvršne mjere, uključujući povlačenje licencije ili suspenziju poslovanja.

(9)

Stoga bi se trebalo zaključiti da FIE-ovi i robne burze podliježu učinkovitom nadzoru i izvršenju u Japanu na kontinuiranoj osnovi.

(10)

Stoga bi se u pogledu FIE-ova i robnih burzi koje imaju odobrenje za rad u Japanu trebalo smatrati da su ispunjeni uvjeti iz članka 2.a Uredbe (EU) br. 648/2012.

(11)

Ova se Odluka temelji na pravno obvezujućim zahtjevima koji se odnose na FIE-ove i robne burze primjenjivima u Japanu u trenutku donošenja ove Odluke. Komisija bi trebala i dalje redovito pratiti razvoj pravnog i nadzornog okvira za ta tržišta te ispunjavanje uvjeta na temelju kojih je donesena ova Odluka. Komisija bi osobito trebala preispitati ovu Odluku s obzirom na početak primjene Uredbe (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (3) i Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4).

(12)

Redovitom revizijom pravnog i nadzornog okvira primjenjivog na FIE-ove i robne burze u Japanu ne dovodi se u pitanje mogućnost da Komisija u bilo kojem trenutku provede posebnu reviziju ako zbog relevantnih događaja Komisija treba ponovno procijeniti istovrijednost utvrđenu ovom Odlukom. Na temelju te ponovne procjene ova bi se Odluka mogla staviti izvan snage.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za vrijednosne papire,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za potrebe članka 2. točke 7. Uredbe (EU) br. 648/2012 burze financijskih instrumenata i robne burze koje imaju odobrenje za rad u Japanu i koje su navedene u Prilogu smatraju se istovrijednima uređenim tržištima kako su definirana u članku 4. stavku 1. točki 14. Direktive 2004/39/EZ.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. prosinca 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).


PRILOG

Burze financijskih instrumenata i robne burze u Japanu iz članka 1.:

(a)

Tokyo Stock Exchange, Inc.

(b)

Osaka Exchange, Inc.

(c)

Nagoya Stock Exchange, Inc.

(d)

Fukuoka Stock Exchange

(e)

Sapporo Securities Exchange

(f)

Tokyo Financial Exchange Inc.

(g)

Osaka Dojima Commodity Exchange

(h)

Tokyo Commodity Exchange, Inc.


Top