EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1310

Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

OJ L 347, 20.12.2013, p. 865–883 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force. Latest consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1310/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/865


UREDBA (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2013.

o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (2), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2014., utvrđuju se pravila kojima se uređuje potpora Unije ruralnom razvoju i stavlja se izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o (3), ne dovodeći u pitanje daljnju primjenu uredaba o provedbi te Uredbe dok ih se ne stavi izvan snage. Da bi se olakšao prijelaz s postojećih programa potpore u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005 na novi pravni okvir kojim je obuhvaćeno programsko razdoblje koje počinje 1. siječnja 2014. („novo programsko razdoblje”), trebalo bi usvojiti prijelazna pravila kako bi se izbjegle bilo kakve poteškoće ili odgode pri provedbi potpore ruralnom razvoju koje bi mogle biti uzrokovane kao posljedica datuma donošenjem novih programa ruralnog razvoja. Stoga bi državama članicama trebalo dopustiti da nastave preuzimati pravne obveze za određene mjere u okviru svojih postojećih programa ruralnog razvoja u 2014. te da nastali rashodi trebaju biti prihvatljivi za potporu u novom programskom razdoblju.

(2)

S obzirom na bitne promjene načina razgraničavanja područjâ sa znatnim prirodnim ograničenjima u novom programskom razdoblju, obveza nametnuta poljoprivredniku da nastavi obavljati poljoprivrednu djelatnost na području tijekom pet godina ne bi se trebala primjenjivati na nove pravne obveze preuzete u 2014.

(3)

Da bi se osigurala pravna sigurnost pri prijelazu, određeni rashodi nastali u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 trebali bi biti prihvatljivi za doprinos iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR-a) u novom programskom razdoblju u slučaju da postoje plaćanja koja još treba izvršiti. To bi trebalo obuhvaćati i određene dugoročne obveze u okviru sličnih mjera predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2078/1992 (4), u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2080/1992 (5) i u Uredbi Vijeća (EZ) br. 1257/1999 (6) ako su te mjere dobivale potporu u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i ako postoje plaćanja koja još treba izvršiti u 2014. Radi dobrog financijskog upravljanja i učinkovite provedbe programa takve izdatke trebalo bi jasno utvrditi u programima ruralnog razvoja i u svim sustavima upravljanja i kontrole država članica. Da bi se izbjegla nepotrebna složenost financijskog upravljanja programima ruralnog razvoja u novom programskom razdoblju, stope sufinanciranja novog programskog razdoblja trebale bi se primijeniti na prijelazne rashode.

(4)

S obzirom na ozbiljne poteškoće povezane s financijskom stabilnošću s kojima se više država članica i dalje suočava, a da bi se tijekom prijelaza s trenutačnog na novo programsko razdoblje ograničili negativni učinci tih poteškoća dopuštanjem maksimalne uporabe dostupnih financijskih sredstava iz EPFRR-a, potrebno je produžiti trajanje odstupanja koje povećava maksimalne stope doprinosa iz EPFRR-a predviđene u članku 70. stavku 4.c Uredbe (EZ) br. 1698/2005 do konačnog datuma prihvatljivosti rashoda za programsko razdoblje 2007. – 2013., odnosno do 31. prosinca 2015.

(5)

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (7) kojom se uspostavljaju novi programi potpore primjenjuje se od 1. siječnja 2015. Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 (8) stoga je i dalje temelj za dodjeljivanje potpore dohotku poljoprivrednicima u kalendarskoj godini 2014., no u obzir bi trebalo uzeti Uredbu (EU) br. 1311/2013 (9). Radi osiguranja dosljednosti pri provedbi odredaba o višestrukoj sukladnosti i poštovanja normi u skladu sa zahtjevima određenih mjera, trebalo bi osigurati da se odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju u programskom razdoblju 2007. – 2013. nastave primjenjivati do početka primjene novog zakonodavnog okvira. Zbog istih bi razloga trebalo osigurati daljnju primjenu odredaba u vezi s dopunskim nacionalnim izravnim plaćanjima za Hrvatsku koje se primjenjuju u 2013.

(6)

Uredba (EU) br.1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (10) pruža državama članicama mogućnost da isplaćuju predujmove za izravna plaćanja. Na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2009 Komisija treba odobriti primjenu takve mogućnosti. Iskustvo stečeno u provedbi programa izravne potpore pokazalo je da je primjereno dopustiti da poljoprivrednici primaju predujmove. Kad je riječ o zahtjevima podnesenima u 2014., ti bi predujmovi trebali biti ograničeni na do 50 % programa potpore iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 73/2009 i na do 80 % plaćanja za govedinu i teletinu.

(7)

Radi usklađenosti s Uredbom br. 1311/2013, a posebno usklađivanja iznosa dostupnih za dodjelu izravne potpore poljoprivrednicima i mehanizma vanjske konvergencije, potrebno je izmijeniti nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 73/2009 za 2014. Izmjena nacionalnih gornjih granica neizbježno će utjecati na iznose koje pojedini poljoprivrednici mogu primiti kao izravna plaćanja u 2014. Stoga bi trebalo utvrditi način na koji će te izmjene utjecati na vrijednost prava na plaćanje i na visinu ostalih izravnih plaćanja. Kako bi se u obzir uzela situacija malih poljoprivrednika, a posebno s obzirom da u 2014. nije primjenjiv mehanizam modulacije ili prilagodbe, posebice uključujući izuzeće izravnih plaćanja do 5 000 EUR iz tog mehanizma, trebalo bi dopustiti državama članicama koje ne dodjeljuju preraspodjelu plaćanja i koje se ne odlučuju za prijenos sredstava u potporu za ruralni razvoj putem mehanizma fleksibilnosti da ne smanjuju vrijednost svih prava na plaćanja.

(8)

Određene odredbe Uredbe (EZ) br. 73/2009, osobito u pogledu elemenata koje obuhvaćaju iznosi utvrđeni u Prilogu VIII. toj Uredbi i veze s mogućnošću pruženom državama članicama da se koriste sredstvima koja nisu potrošena u okviru programa jedinstvenih plaćanja za financiranje određene potpore, trebalo bi razjasniti na temelju iskustva stečenog u financijskoj provedbi te Uredbe.

(9)

Na temelju Uredbe (EZ) br. 73/2009 države članice mogle su odlučiti iskoristiti određeni postotak svojih nacionalnih gornjih granica za posebnu potporu svojim poljoprivrednicima i mogle su preispitati prethodnu odluku odlukom o izmjeni ili prekidu takve potpore. Primjereno je predvidjeti dodatno preispitivanje tih odluka s učinkom od kalendarske godine 2014. Istovremeno je potrebno posebne uvjete iz članka 69. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 73/2009 na temelju kojih se u nekim državama članicama isplaćuje posebna potpora, a koji prestaju važiti u 2013., produljiti za jednu godinu kako ne bi došlo do poremećaja razine potpore. S ciljem uvođenja dobrovoljne proizvodno vezane potpore koja će biti dostupna od 1. siječnja 2015. za određene sektore ili regije u jasno definiranim slučajevima, prikladno je omogućiti državama članicama da povećaju razinu određenih vrsta posebne potpore iz članka 68. Uredbe (EZ) 73/2009 na 6,5 % u 2014.

(10)

Jedinična potpora poljoprivrednicima s manjim poljoprivrednim gospodarstvima trebala bi biti dostatna kako bi se na učinkovit način postigao cilj potpore dohotku. Budući da se u 2014. ne primjenjuje mehanizam modulacije ili prilagodbe posebice uključujući izuzeće izravnih plaćanja do 5 000 EUR iz tog mehanizma, državama članicama trebalo bi dopustiti da u 2014. izvrše preraspodjelu izravne potpore među poljoprivrednicima dodjelom dodatnog plaćanja za prve hektare.

(11)

Program jedinstvenih plaćanja po površini utvrđen u Uredbi (EZ) br. 73/2009 prijelazan je i trebao je završiti 31. prosinca 2013. U kontekstu reforme zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), odlučeno je da bi se državama članicama koje primjenjuju taj program trebalo omogućiti da ga primijene za potrebe dodjele osnovnog plaćanja za daljnje prijelazno razdoblje najkasnije do kraja 2020. Stoga bi razdoblje primjene programa jedinstvenih plaćanja po površini iz Uredbe (EZ) br. 73/2009 trebalo produljiti za godinu dana. Štoviše, kako bi se uzelo u obzir restrukturiranje zemljišta koje je u tijeku i radi pojednostavljenja, prihvatljivo poljoprivredno područje u tim državama članicama također bi trebalo uključivati ona prihvatljiva područja koja 30. lipnja 2003. nisu bila u dobrom poljoprivrednom stanju, kao što će biti slučaj od 1. siječnja 2015. prema Uredbi (EU) br. 1307/2013.

(12)

U skladu s člankom 133.a Uredbe (EZ) br. 73/2009, nove države članice osim Bugarske i Rumunjske koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini mogu dodijeliti prijelaznu državnu potporu poljoprivrednicima u 2013. godini. S obzirom na produženje programa jedinstvenih plaćanja po površini za godinu 2014., te države članice trebale bi zadržati takvu mogućnost u 2014. godini. S obzirom na razinu dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja u okviru članka 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009 u Bugarskoj i Rumunjskoj u 2014. godini, te države članice trebale bi se moći odlučiti za prijelaznu državnu potporu u 2014. umjesto dodjeljivanja dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja.

(13)

Prijelazna državna potpora dodjeljuje se podložno istim uvjetima kakvi se primjenjuju na ovu potporu u 2013. ili, u slučaju Bugarske i Rumunjske, podložno istim uvjetima kakvi se primjenjuju na dopunska nacionalna izravna plaćanja u 2013. Međutim, kako bi se pojednostavilo upravljanje prijelaznom državnom potporom u 2014., smanjenja iz članka 132. stavka 2. u vezi s člankom 7. i člankom 10. Uredbe (EZ) br. 73/2009 ne bi se trebala primjenjivati. Nadalje, kako bi se osiguralo da je prijelazna državna potpora koherentna s mehanizmom konvergencije, najvišu razinu potpore po sektoru trebalo bi ograničiti na određen postotak. S obzirom na tešku financijsku situaciju na Cipru, trebalo bi osigurati određene prilagodbe za tu državu članicu.

(14)

Kako bi se omogućilo državama članicama da udovolje potrebama svojih poljoprivrednih sektora ili da na fleksibilniji način ojačaju svoje politike ruralnog razvoja, trebalo bi im se omogućiti da sredstva iz gornjih granica za izravna plaćanja prenesu u potporu namijenjenu ruralnom razvoju i obrnuto. Istovremeno bi se tim državama članicama u kojima je razina izravne potpore niža od 90 % prosječne razine potpore u Uniji trebala pružiti mogućnost da prenesu dodatna sredstva iz potpore namijenjene ruralnom razvoju u svoje gornje granice za izravna plaćanja. Takve odluke, uz određena ograničenja, trebalo bi donijeti za cjelokupno razdoblje financijskih godina 2015. – 2020., s mogućnošću preispitivanja u 2017. godini, pod uvjetom da nijedna odluka utemeljena na takvom preispitivanju ne povlači za sobom bilo kakvo smanjenje u iznosima dodijeljenima ruralnom razvoju.

(15)

Direktivom 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (11) predviđeno je stavljanje izvan snage Direktive Vijeća 80/68/EEZ (12) s učinkom od 22. prosinca 2013. Kako bi se zadržala ista pravila u okviru višestruke sukladnosti koja se odnose na zaštitu podzemnih voda kao što su ona utvrđena u Direktivi 80/68/EEZ na zadnji dan njezina važenja, primjereno je prilagoditi opseg višestruke sukladnosti i definirati standard dobrog poljoprivrednog i ekološkog stanja koji obuhvaća zahtjeve iz članaka 4. i 5. te Direktive.

(16)

Člankom 83. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (13) predviđa se da upućivanje iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 73/2009 na članak 3. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (14) treba smatrati upućivanjem na članak 55. Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Međutim, u Uredbi br. (EU) 1306/2013 ovo je upućivanje ograničeno tako da se sada odnosi samo na prvu i drugu rečenicu iz članka 55 Uredbe (EZ) br. 1107/2009. Kako bi se osigurala dosljednost između zahtjeva za korištenje proizvoda za zaštitu bilja u godini 2014. i sljedećim godinama, Prilog II. Uredbi (EZ) br. 73/2009 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti.

(17)

Direktiva (EU) br. 1308/2013 (15) Europskog parlamenta i Vijeća predviđa uključivanje potpore za uzgoj dudova svilca u program izravne potpore i time njezino uklanjanje iz Uredbe (EU) br. 1308/2013. S obzirom na odgodu primjene novog programa izravne potpore, potpore u sektoru uzgoja dudova svilca trebale bi se nastaviti dodjeljivati tijekom još jedne godine.

(18)

Finska je ovlaštena plaćati nacionalne potpore određenim poljoprivrednim sektorima na jugu Finske u skladu s člankom 141. Akta o pristupanju iz 1994. Uzimajući u obzir vrijeme reforme ZPP-a i činjenicu da je gospodarsko stanje u poljoprivredi na jugu Finske teško te da je proizvođačima stoga i dalje potrebna konkretna potpora, primjereno je predvidjeti mjere integracije u okviru kojih Komisija može ovlastiti Finsku u skladu s člankom 42. Ugovora o funkcioniranju Europske unije da odobri nacionalnu potporu na jugu Finske pod određenim uvjetima. Dohodovna potpora trebala bi se postupno smanjivati tijekom cijelog razdoblja i do 2020. ne premašiti 30 % iznosa dodijeljenih u 2013.

(19)

Odredbe o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, integriranom administrativnom i kontrolnom sustavu i višestrukoj sukladnosti utvrđene u glavi III., glavi V. poglavlju II., odnosno glavi VI. Uredbe (EU) br. 1306 /2013 trebale bi se primjenjivati od 1. siječnja 2015.

(20)

Slijedom umetanja članka 136.a u Uredbu (EZ) br. 73/2009, upućivanja na članak 14. Uredbe (EU) br. 1307/2013 u Uredbi (EU) br. 1305/2013 potrebno je izmijeniti.

(21)

Uredbe (EZ) br. 73/2009, (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013, (EU) br. 1308/2013 i (EU) br. 1305/2013 stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(22)

S ciljem da se omogući brza primjena predviđenih prijelaznih odredaba, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave i trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2014. Kako bi se izbjegla preklapanja pravila o fleksibilnosti među stupovima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 73/2009 i Uredbi (EU) br. 1307/2013kako je izmijenjena ovom Uredbom, ta bi se određena izmjena Uredbe (EZ) br. 73/2009 trebala primjenjivati od 31. prosinca 2013., a izmjene Uredbe (EU) br. 1307/2013trebale bi se primjenjivati od dana stupanja na snagu Uredbe (EU) br. Nadalje, izmjene Priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 73/2009, čiji je cilj osigurati nastavak tekućih pravila o višestrukoj sukladnosti, trebale bi se primjenjivati od dana stavljanja izvan snage Direktive 80/68/EEZ, tj. 22. prosinca 2013.

(23)

Uzimajući u obzir činjenicu da će 2014. biti prijelazna godina za vrijeme koje će države članice morati pripremiti punu provedbu reforme ZPP-a, važno je osigurati da se administrativno opterećenje koje nastaje zbog prijelaznih postupaka utvrđenih u ovoj Uredbi svede na najmanju moguću mjeru,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PRIJELAZNE ODREDBE O POTPORI RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

Pravne obveze iz Uredbe (EZ) br. 1698/2005 u 2014.

1.   Bez obzira na članak 88. Uredbe (EU) br. 1305/2013, države članice mogu i dalje preuzimati nove pravne obveze prema korisnicima u 2014. u vezi s mjerama iz članka 20., uz iznimku njegove točke (a) podtočke iii., točke (c) podtočke i. te točke (d) i iz članka 36. Uredbe (EZ) br. 1698/2005, u skladu s programima ruralnog razvoja donesenima na temelju te Uredbe, čak i nakon što su iskorištena financijska sredstva iz programskog razdoblja 2007. – 2013., pod uvjetom da je zahtjev za potporu predan prije donošenja odgovarajućeg programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ne dovodeći u pitanje Prilog VI. točku E Akta o pristupanju iz 2012. i odredbe koje su usvojene na temelju njega, Hrvatska može i dalje preuzimati nove pravne obveze u pogledu korisnika u 2014., u vezi s mjerama iz članka 171. stavka 2. točaka (a) i (c) Uredbe br. (EZ) 718/2007 (16), u skladu s Instrumentom za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj (IPARD) usvojenim na temelju te Uredbe čak i nakon što se iskoriste financijska sredstva iz tog programa, pod uvjetom da je zahtjev za potporu predan prije usvajanja programa ruralnog razvoja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.

Izdaci nastali na temelju tih obveza prihvatljivi su u skladu s člankom 3. ove Uredbe.

2.   Uvjet utvrđen u članku 14. stavku 2. drugoj alineji Uredbe (EZ) br. 1257/1999ne primjenjuje se na nove pravne obveze koje države članice preuzimaju u 2014. u skladu s člankom 36. točkom (a) podtočkama i. i ii. Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

Članak 2.

Daljnja primjena članaka 50.a i 51. Uredbe (EZ) br. 1698/2005

Bez obzira na članak 88. Uredbe (EU) br. 1305/2013, članci 50.a i 51. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i dalje se primjenjuju, do 31. prosinca 2014., na odabrane radnje u okviru programa ruralnog razvoja iz programskog razdoblja 2014. – 2020. u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu godišnje premije i na temelju članaka od 28. do 34., članka 33. i članka 34. te Uredbe.

Članak 3.

Prihvatljivost određenih vrsta rashoda

1.   Bez obzira na članak 6. stavka 1. i članka 88. Uredbe (EU) br. 1305/2013, za rashode koji se odnose na pravne obveze prema korisnicima, ostvarene u skladu s mjerama iz članka 20. i članka 36. Uredbe (EZ) br. 1698/2005 i ne dovodeći u pitanje Prilog VI. točku E Aktu o pristupanju iz 2012. te odredbe koje su usvojene na temelju njega, u slučaju Hrvatske, mjere iz članka 171. stavak 2. točaka (a) i (c) Uredbe (EZ) br. 718/2007 prihvatljiv je za doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. – 2020. u sljedećim slučajevima:

(a)

za plaćanja koja se izvršavaju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015., i u slučaju Hrvatske između 1. siječnja 2014. i 31. prosinca 2016., ako su financijska sredstva za predmetnu mjeru odgovarajućeg programa usvojenog u skladu s Uredbom (EZ) br. 1698/2005 ili Uredbom (EZ) br. 718/2007 već iskorištena; i

(b)

za plaćanja koja se izvršavaju nakon 31. prosinca 2015. i, u slučaju Hrvatske, nakon 31. prosinca 2016.

Ovaj stavak primjenjuje se i na pravne obveze prema korisnicima preuzete u skladu s odgovarajućim mjerama iz Uredbe (EZ) br. 1257/1999, (EEZ) br. 2078/1992 i (EEZ) br. 2080/1992 koje su dobivale potporu u okviru Uredbe (EZ) br. 1698/2005.

2.   Za izdatke iz stavka 1. može se ostvariti pravo na doprinos iz EPFRR-a u programskom razdoblju 2014. – 2020. pod sljedećim uvjetima:

(a)

takvi su rashodi predviđeni u odgovarajućem programu ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014. – 2020.;

(b)

primjenjuje se stopa doprinosa EPFRR-a odgovarajuće mjere u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013,kako je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi; i

(c)

države članice osiguravaju da sve odgovarajuće prijelazne aktivnosti budu jasno utvrđene u njihovim sustavima upravljanja i kontrole.

Članak 4.

Primjena određenih odredaba iz Uredbe (EZ) br. 73/2009 u 2014.

Odstupajući od Uredbe (EU) br. 1305/2013, za godinu 2014.:

(a)

upućivanje na glavu VI. poglavlje I. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u člancima 28., 39., 30. i 33. Uredbe (EU) br. 1305/2013 čita se kao upućivanje na članke 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 73/2009 i njezine Priloge II. i III.

(b)

upućivanje u članku 40. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013na članak 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013 čita se kao upućivanje na članak 132. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

(c)

upućivanje u članku 40. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) br. 1305/2013 na članak 17. Uredbe (EU) br. 1307/2013 čita se kao upućivanje na članak 121. Uredbe (EZ) br. 73/2009.

POGLAVLJE II.

IZMJENE

Članak 5.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1698/2005

Članak 70. stavak 4.c Uredbe (EZ) br. 1698/2005 ovime se mijenja kako slijedi:

(a)

u prvom podstavku uvodna se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„(4.c)   Odstupajući od gornjih granica utvrđenih u stavcima 3., 4. i 5. doprinos EPFRR-a može se povećati do najviše 95 % prihvatljivih javnih rashoda u regijama koje su prihvatljive u okviru Cilja konvergencije i u najudaljenijim regijama te na manjim egejskim otocima i do 85 % prihvatljivih javnih rashoda u drugim regijama. Te stope primjenjuju se na prihvatljive rashode koji se ponovno iskazuju u pojedinačnim potvrđenim izjavama o rashodima do konačnog datuma prihvatljivosti rashoda za programsko razdoblje 2007. – 2013. dana 31. prosinca 2015., ako država članica 20. prosinca 2013. ili nakon toga ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:”;

(b)

drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Država članica koja želi upotrijebiti odstupanje predviđeno prvim podstavkom mora podnijeti zahtjev Komisiji za odgovarajuću izmjenu svog programa ruralnog razvoja. Odstupanje se primjenjuje nakon što Komisija odobri izmjenu programa.”.

Članak 6.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 73/2009

Uredba (EZ) br. 73/2009 ovime se mijenja kako slijedi:

1.

U članku 29. dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Odstupajući od stavka 2., države članice mogu od 16. listopada 2014. poljoprivrednicima isplaćivati predujmove u visini do 50 % izravnih plaćanja iz programa potpore navedenih u Prilogu I. za zahtjeve podnesene u 2014. U slučaju plaćanja za govedinu i teletinu predviđenih u glavi IV. poglavlju I. odjeljku 11., države članice mogu povećati taj postotak do najviše 80 %.”

2.

Članak 40. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 40.

Nacionalne gornje granice

1.   Za svaku državu članicu i za svaku godinu ukupna vrijednost svih dodijeljenih prava na plaćanje, nacionalne rezerve iz članka 41. i gornjih granica utvrđenih u skladu s člankom 51. stavkom 2., člankom 69. stavkom 3. i člankom 72.b jednaka je njezinoj nacionalnoj gornjoj granici utvrđenoj u Prilogu VIII.

2.   Prema potrebi, države članice linearno smanjuju ili uvećavaju vrijednost svih prava na plaćanje ili iznos nacionalne rezerve iz članka 41. ili oboje kako bi osigurale poštovanje svoje nacionalne gornje granice utvrđene u Prilogu VIII.

Države članice koje odluče da neće primjenjivati glavu III. poglavlje 5.a ove Uredbe ni koristiti mogućnost predviđenu u članku 136.a stavku 1. mogu odlučiti, u svrhu dobivanja potrebnog smanjenja vrijednosti prava na plaćanje kako je navedeno u prvom podstavku, da ne smanje ona prava na plaćanja aktivirana u 2013. od strane poljoprivrednika koji su u 2013. zatražili iznos manji od iznosa izravnih plaćanja koji treba utvrditi dotična država članica; taj iznos ne smije biti veći od 5 000 EUR.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (17), iznosi izravnih plaćanja koji se mogu odobriti u državi članici za kalendarsku godinu 2014. u skladu s člancima 34., 52., 53., 68. i 72.a ove Uredbe i potpore uzgajivačima dudova svilca u skladu s člankom 111. Uredbe (EZ) br. 1234/2007 ne smiju biti veći od gornjih granica iz Priloga VIII. ovoj Uredbi za tu godinu nakon odbitka iznosa koji proizlaze iz primjene članka 136.b ove Uredbe za kalendarsku godinu 2014. u skladu s Prilogom VIII.a ovoj Uredbi.

Prema potrebi i radi usklađivanja s gornjim granicama određenima u Prilogu VIII. ovoj Uredbi smanjenima za iznose koji proizlaze iz primjene članka 136.b ove Uredbe za kalendarsku godinu 2014. kako je određeno u Prilogu VIII.a ovoj Uredbi, države članice linearno smanjuju iznose izravnih plaćanja za kalendarsku godinu 2014.”

(17)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013, str 549).”"

3.

U članku 41. stavku 1., točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ukupne vrijednosti svih dodijeljenih prava na plaćanja i gornjih granica određenih u skladu s člankom 51. stavkom 2., člankom 69. stavkom 3. i člankom 72.b ove Uredbe.”

4.

U članku 51. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

„Za 2014. gornje granice za izravna plaćanja iz članaka 52. i 53. jednake su gornjim granicama utvrđenima za 2013., pomnoženima s koeficijentom koji treba izračunati za svaku predmetnu državu članicu tako da se nacionalna gornja granica za 2014. iz Priloga VIII. podijeli s nacionalnom gornjom granicom za 2013. To se množenje primjenjuje samo za države članice za koje je nacionalna gornja granica utvrđena u Prilogu VIII. za 2014. manja od nacionalne gornje granice za 2013.”

5.

U članku 68. stavku 8. uvodna se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„8.   One države članice koje su donijele odluku na temelju članka 69. stavka 1. mogu do 1. veljače 2014. preispitati tu odluku i odlučiti da s učinkom od 2014.:”

6.

Članak 69. izmjenjuje se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice mogu do 1. kolovoza 2009., do 1. kolovoza 2010., do 1. kolovoza 2011., do 1. rujna 2012., do datuma njezina pristupanja u slučaju Hrvatske, ili do 1. veljače 2014. odlučiti da od godine koja slijedi takvoj odluci, od prve godine provedbe programa jedinstvenih plaćanja u slučaju Hrvatske, ili od godine 2014. u slučaju odluke donesene do 1. veljače 2014., iskoriste do 10 % svoje nacionalne gornje granice iz članka 40. ili, u slučaju Malte, iznos od 2 000 000 EUR za posebnu potporu iz članka 68. stavka 1.”;

(b)

u stavku 3. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Isključivo kako bi se osiguralo poštovanje nacionalnih gornjih granica iz članka 40. stavka 2. i radi izračuna iz članka 41. stavka 1., iznosi koji se koriste za dodjelu potpore iz članka 68. stavka 1. točke (c) odbijaju se od nacionalne gornje granice iz članka 40. stavka 1. Oni se smatraju dodijeljenim pravima na plaćanje.”

(c)

u stavku 4., postotak „3.5 %” zamjenjuje se postotkom „6,5 %”;

(d)

u prvoj rečenici stavka 5. godina „2013.” zamjenjuje se godinom „2014.”;

(e)

U stavku 6. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Isključivo kako bi se osiguralo poštovanje nacionalnih gornjih granica predviđenih u članku 40. stavku 2. i radi izračuna iz članka 41. stavka 1., ako država članica koristi mogućnost predviđenu u točki (a) prvog podstavka, predmetni se iznos ne smatra dijelom gornjih granica određenih prema stavku 3. ovog članka”

7.

U glavi III. dodaje se sljedeće poglavlje 5.a:

“Poglavlje 5.a

PRERASPODJELA PLAĆANJA ZA 2014.

Članak 72.a

Opća pravila

1.   Države članice mogu do 1. ožujka 2014. odlučiti dodijeliti plaćanje za 2014. poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanje u okviru programa jedinstvenih plaćanja iz poglavlja 1., 2. i 3. („preraspodjela plaćanja”.

Države članice obavješćuju Komisiju o svojoj odluci do 1. ožujka 2014.

2.   Države članice koje su odlučile primijeniti program jedinstvenih plaćanja na regionalnoj razini u skladu s člankom 46. mogu primijeniti preraspodjelu plaćanja na regionalnoj razini.

3.   Ne dovodeći u pitanje primjenu financijske discipline, linearna smanjenja iz članka 40. stavka 3. i primjenu članaka 21. i 23., preraspodjela plaćanja dodjeljuje se nakon što poljoprivrednik aktivira prava na plaćanja.

4.   Preraspodjelu plaćanja države članice izračunavaju množenjem iznosa koji određuje država članica, a koji ne premašuje 65 % nacionalnog ili regionalnog prosječnog plaćanja po hektaru, s brojem prava na plaćanje koja je poljoprivrednik aktivirao u skladu s člankom 34. Broj takvih prava na plaćanje ne smije premašivati maksimum koji trebaju odrediti države članice koji ne smije biti veći od 30 hektara ili, ako ta prosječna veličina premašuje 30 hektara u predmetnoj državi članici, prosječne veličine poljoprivrednih gospodarstava kako je određeno u Prilogu VIII.b.

5.   Pod uvjetom da se poštuju najviše granice određene u stavku 4., države članice mogu na nacionalnoj razini odrediti stupnjevanje u broju hektara određenih u skladu s tim stavkom, a koji se primjenjuje jednako na sve poljoprivrednike.

6.   Nacionalno prosječno plaćanje po hektaru iz stavka 4. utvrđuju države članice na temelju nacionalne gornje granice određene u Prilogu VIII.c i broja prihvatljivih hektara prijavljenih u skladu s člankom 34. stavkom 2. u 2014.

Regionalno prosječno plaćanje po hektaru iz stavka 4. utvrđuju države članice korištenjem udjela nacionalne gornje granice određene u Prilogu VIII.c i broja prihvatljivih hektara prijavljenih u dotičnoj regiji u skladu s člankom 34. stavkom 2. u 2014. Taj se udio za svaku regiju računa tako da se odgovarajuća regionalna gornja granica određena u skladu s člankom 46. stavkom 3. podijeli s nacionalnom gornjom granicom određenom u članku 40. za godinu 2014.

7.   Države članice dužne su osigurati da se ne daje nikakva prednost određena u ovom poglavlju poljoprivrednicima u pogledu kojih je ustanovljeno da su nakon 18. listopada 2011. podijelili svoje gospodarstvo isključivo u svrhu ostvarivanja koristi od preraspodjele plaćanja. To se primjenjuje i na poljoprivrednike čija gospodarstva proizlaze iz te podjele.

Članak 72.b

Financijske odredbe

1.   U svrhu financiranja preraspodjele plaćanja, države članice mogu do 1. ožujka 2014. odlučiti iskoristiti do 30 % godišnje nacionalne gornje granice određene u skladu s člankom 40. za godinu potraživanja 2014. Države članice do tog datuma moraju obavijestiti Komisiju o svakoj takvoj odluci.

2.   Na temelju postotka nacionalne gornje granice koji države članice trebaju upotrijebiti na temelju stavka 1. ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se određuje odgovarajuća gornja granica za preraspodjelu plaćanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 141.b stavka 2.”

8.

U članku 90. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Iznos potpore po prihvatljivom hektaru utvrđuje se tako da se prinosi iz stavka 2. pomnože sa sljedećim referentnim iznosima:

Bugarska

:

520,20 EUR

Grčka

:

234,18 EUR

Španjolska

:

362,15 EUR

Portugal

:

228,00 EUR.”

9.

U članku 122. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Program jedinstvenih plaćanja po površini dostupan je do 31. prosinca 2014.”

10.

U članku 124. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Poljoprivredna površina nove države članice u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini onaj je dio njezine korištene poljoprivredne površine koji je u dobrom poljoprivrednom stanju, bez obzira na to služi li za proizvodnju ili ne, te koji se, prema potrebi, prilagođava u skladu s objektivnim i nediskriminacijskim kriterijima koja utvrđuje nova država članica nakon odobrenja Komisije.”

Za potrebe ove glave „korištena poljoprivredna površina” znači ukupna površina koja se upotrebljava kao obradivo zemljište, trajni travnjak, trajni nasad i povrtnjak, kako je utvrdila Komisija u statističke svrhe.

2.   Za dodjelu plaćanja u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini prihvatljive su sve poljoprivredne parcele koje ispunjavaju kriterije predviđene u stavku 1., kao i poljoprivredne parcele zasađene kulturama kratkih ophodnji (oznaka KN ex 0602 90 41).

Osim u slučaju više sile ili u iznimnim okolnostima, poljoprivrednik mora imati na raspolaganju parcele iz prvog podstavka na dan koji utvrđuje država članica, a najkasnije na dan za izmjenu zahtjeva za potporu utvrđen u toj državi članici.

Najmanja veličina prihvatljive površine po gospodarstvu za koju se mogu zatražiti plaćanja iznosi 0,3 ha. Međutim, svaka nova država članica može, na temelju objektivnih kriterija i nakon odobrenja Komisije, odlučiti da se najmanja veličina poveća, ali pod uvjetom da ne premašuje 1 ha.”

11.

U glavi V., umeće se sljedeće poglavlje:

„Poglavlje 2.a

PRERASPODJELA PLAĆANJA ZA 2014.

Članak 125.a

Opća pravila

1.   Nove države članice koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini mogu do 1. ožujka 2014. odlučiti dodijeliti plaćanje za 2014. poljoprivrednicima koji imaju pravo na plaćanja u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini iz poglavlja 2. („preraspodjela plaćanja za nove države članice”)

Dotične države članice obavješćuju Komisiju o svojoj odluci do 1. ožujka 2014.

2.   Ne dovodeći u pitanje provedbu financijske discipline i primjenu članaka 21. i 23., preraspodjela plaćanja za nove države članice dodjeljuje se u obliku povećanja iznosa dodijeljenih po hektaru u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini.

3.   Preraspodjelu plaćanja za nove države članice izračunavaju države članice množenjem broja koji određuje država članica, a koji ne premašuje 65 % nacionalnog prosječnog plaćanja po hektaru, s brojem prihvatljivih hektara u pogledu kojih su poljoprivredniku dodijeljeni iznosi u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini. Broj takvih hektara ne smije premašivati maksimum koji trebaju odrediti države članice a koji ne smije biti veći od 30 hektara ili prosječne veličine poljoprivrednih gospodarstava određene u Prilogu VIII.b ako ta prosječna veličina premašuje 30 hektara u dotičnoj novoj državi članici.

4.   Pod uvjetom da se poštuju najviše granice određene u stavku 3., države članice mogu, na nacionalnoj razini, odrediti stupnjevanje u broju hektara određenih u skladu s tim stavkom, a koje se primjenjuje jednako na sve poljoprivrednike.

5.   Nacionalno prosječno plaćanje po hektaru iz stavka 3. utvrđuju države članice na temelju nacionalne gornje granice određene u Prilogu VIII.c i broja prihvatljivih hektara prijavljenih u okviru programa jedinstvenih plaćanja po površini u 2014.

6.   Nove države članice dužne su osigurati da se ne daje nikakva prednost određena u ovom poglavlju poljoprivrednicima u pogledu kojih je ustanovljeno da su nakon 18. listopada 2011. podijelili svoje poljoprivredno gospodarstvo isključivo u svrhu ostvarivanja koristi od preraspodjele plaćanja za nove države članice. To se primjenjuje i na poljoprivrednike čija poljoprivredna gospodarstva proizlaze iz te podjele.

Članak 125.b

Financijske odredbe

1.   U svrhu financiranja preraspodjele plaćanja za nove države članice, nove države članice mogu do 1. ožujka 2014. odlučiti iskoristiti do 30 % godišnje nacionalne gornje granice iz članka 40. za godinu potraživanja 2014. ili u slučaju Bugarske i Rumunjske, iznosa određenih u Prilogu VIII.d. Države članice do tog datuma moraju obavijestiti Komisiju o svakoj takvoj odluci.

Godišnja financijska omotnica iz članka 123. smanjuje se za iznos iz prvog podstavka.

2.   Na temelju postotka nacionalne gornje granice koji predmetne nove države članice trebaju koristiti u skladu sa stavkom 1. ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se određuje odgovarajuća gornja granica za preraspodjelu plaćanja za nove države članice i odgovarajuće smanjenje godišnje financijske omotnice iz članka 123. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 141.b stavka 2.”

12.

U članku 131. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nove države članice koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini mogu do 1. kolovoza 2009., do 1. kolovoza 2010., do 1. kolovoza 2011., do 1. rujna 2012. ili do 1. veljače 2014. odlučiti, od godine u kojoj su donijele tu odluku ili od godine 2014. u slučaju odluke donesene do 1. veljače 2014., upotrijebiti do 10 % svoje nacionalne gornje granice iz članka 40. za dodjelu potpore poljoprivrednicima, kako je utvrđeno u članku 68. stavku 1. i u skladu s glavom III. poglavljem 5., ovisno o tome što se na njih primjenjuje.”

13.

Naslov članka 133.a zamjenjuje se sljedećim:

Prijelazna državna potpora za 2013.”.

14.

U glavu V. poglavlje 4. umeće se sljedeći članak:

„Članak 133.b

Prijelazna državna potpora u 2014.

1.   Nove države članice koje primjenjuju program jedinstvenih plaćanja po površini u skladu s člankom 122. mogu odlučiti dodijeliti prijelaznu državnu potporu u 2014.

2.   Bugarska i Rumunjska mogu dodijeliti potporu u skladu s ovim člankom samo ako do 1. veljače 2014. odluče da za 2014. neće dodjeljivati nikakva dodatna nacionalna izravna plaćanja u okviru članka 132.

3.   Potpora iz ovog članka može se dodijeliti poljoprivrednicima u sektorima za koje je, u skladu s člankom 133.a, dodijeljena prijelazna državna potpora, ili u slučaju Bugarske i Rumunjske, kojima su u skladu s člankom 132. dodijeljena dodatna nacionalna izravna plaćanja, u 2013. godini.

4.   Uvjeti za dodjelu potpore iz ovog članka jednaki su onima koji su odobreni za dodjelu plaćanja za 2013. u skladu s člancima 132. ili 133.a, uz iznimku smanjenja plaćanja zbog primjene članka 132. stavka 2. u vezi s člancima 7. i 10.

5.   Ukupan iznos potpore koja se može dodijeliti poljoprivrednicima u bilo kojem od sektora iz stavka 3. ograničava se na 80 % financijskih omotnica specifičnih za pojedini sektor za 2013., koje je odobrila Komisija u skladu s člankom 133.a stavkom 5. ili u slučaju Bugarske i Rumunjske, u skladu s člankom 132. stavkom 7.

Financijske omotnice specifične za pojedine sektore za Cipar utvrđene su u Prilogu XVII.a.

6.   Stavci 3. i 4. ne primjenjuju se na Cipar.

7.   Nove države članice obavješćuju Komisiju o odlukama iz stavaka 1. i 2. do 31. ožujka 2014. Obavijest o odluci iz stavka 1. sadržava sljedeće podatke:

(a)

financijsku omotnicu za svaki sektor;

(b)

prema potrebi, maksimalnu stopu prijelazne državne potpore.

8.   Na temelju objektivnih kriterija i unutar okvira koje je Komisija odobrila u skladu sa stavkom 5. nove države članice mogu odlučiti o iznosima prijelazne državne potpore koju treba dodijeliti.”

15.

U glavi VI. dodaje se sljedeći članak:

„Članak 136.a

Fleksibilnost među stupovima

1.   Do 31. prosinca 2013. države članice mogu odlučiti da učine dostupnim u obliku dodatne potpore za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koji se financira iz EPFRR-a kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (18), do 15 % svojih godišnjih gornjih granica za kalendarsku godinu 2014. određenih u Prilogu VIII. ovoj Uredbi i svojih godišnjih gornjih granica za kalendarske godine od 2015. do 2019. određenih u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (19). Sukladno tome, odgovarajući iznos više nije dostupan za dodjelu izravnih plaćanja.

Odluka iz prvog podstavka priopćuje se Komisiji do 31. prosinca 2013. Tom se odlukom utvrđuje postotak naveden u tom podstavku koji može varirati ovisno o kalendarskoj godini.

Države članice koje ne donesu odluku iz prvog podstavka u pogledu kalendarske godine 2014. mogu do 1. kolovoza 2014. donijeti odluku u pogledu kalendarskih godina od 2015. do 2019. One o svakoj takvoj odluci obavješćuju Komisiju do tog datuma.

Države članice mogu odlučiti preispitati odluku iz ovog stavka s učinkom od kalendarske godine 2018. Ni jedna odluka utemeljna na takvom preispitivanju ne dovodi do smanjenja postotka o kojem je obaviještena Komisija u skladu s prvim, drugim i trećim podstavkom. Države članice obavješćuju Komisiju o svim odlukama utemeljenima na takvom preispitivanju do 1. kolovoza 2017.

2.   Države članice koje koje ne donesu odluku iz stavka 1. mogu do 31. prosinca 2013. odlučiti staviti na raspolaganje za izravna plaćanja do 15 %, ili u slučaju Bugarske, Estonije, Španjolske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Finske, Švedske i Ujedinjene Kraljevine, do 25 % iznosa dodijeljenog za potporu za mjere u okviru programa ruralnog razvoja koje se financiraju iz EPFRR-a za razdoblje 2015. – 2020., kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1305/2013. Posljedično tome, odgovarajući iznos više nije dostupan za mjere potpore u okviru programa ruralnog razvoja.

Odluka iz prvog podstavka priopćuje se Komisiji do 31. prosinca 2013. Tom se odlukom utvrđuje postotak iz tog podstavka koji može varirati ovisno o kalendarskoj godini.

Države članice koje ne ne donesu odluku iz prvog podstavka u pogledu financijske godine 2015. mogu do 1. kolovoza 2014. donijeti tu odluku u pogledu financijskih godina 2016. – 2020. One o svakoj takvoj odluci obavještavaju Komisiju do tog datuma.

Države članice mogu odlučiti preispitati odluku iz ovog stavka s učinkom za financijske godine 2019. i 2020. Ni jedna odluka utemeljena na takvom preispitivanju ne dovodi do povećanja postotka o kojem je obaviještena Komisija u skladu s prvim, drugim i trećim podstavkom. Države članice obavješćuju Komisiju o svakoj odluci utemeljenoj na takvom preispitivanju do 1. kolovoza 2017.

3.   Kako bi se uzele u obzir odluke o kojima su države članice dostavile obavijest u skladu sa stavcima 1. i 2., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 141.a za preispitivanje gornjih granica iz Priloga VIII.

(18)  Uredba (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013, str. 487)."

(19)  Uredba (EU) br 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (SL L 347, 20.12.2013, str. 608).”"

16.

U glavi VI., dodaje se sljedeći stavak:

„Članak 136.b

Prijenos u EPFRR

Države članice koje su u skladu s člankom 136. donijele odluku da od financijske godine 2011. stave na raspolaganje iznos za potporu Unije u okviru programa ruralnog razvoja i financiranje iz EPFRR-a, i dalje daju na raspolaganje iznose iz Priloga VIII.a za program ruralnog razvoja i financiranje iz EPFRR-a za financijsku godinu 2015.”

17.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 140.a

Delegiranje ovlasti

Kako bi se uzele u obzir odluke o kojima su države članice dostavile obavijest u skladu s člankom 136.a stavcima 1. i 2., kao i svaka druga izmjena nacionalnih gornjih granica određenih u Prilogu VIII., Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 141.a za prilagodbu gornjih granica određenih u Prilogu VIII.c.

Kako bi se u 2014. osigurala optimalna primjena linearnog smanjenja predviđenog člankom 40. stavkom 3., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 141.a kojima se utvrđuju pravila za izračun smanjenja koja države članice primjenjuju na poljoprivrednike na temelju članka 40. stavka 3.”

18.

Članak 141.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 141.a

Izvršavanje delegiranih ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 11.a, članka 136.a stavka 3. i članka 140.a dodjeljuje se Komisiji do 31. prosinca 2014..

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svako doba opozvati delegiranje ovlasti iz članka 11.a, članka 136.a stavka 3 i članka 140.a. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ta odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji datum koji je u njoj utvrđen. Ona ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen u skladu s člankom 11.a i člankom 136.a stavkom 3. i člankom 140.a stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće ne izraze nikakve primjedbe u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu ili ako prije isteka navedenog roka i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovor. To se razdoblje produžuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

19.

Prilozi I., VIII. i XVII.a izmjenjuju se i novi Prilozi VIII.a, VIII.b, VIII.c i VIII.d dodaju se u skladu s točkama 1., 4., 5. i 6. Priloga II. ovoj Uredbi.

20.

Prilozi II. i III. izmjenjuju se u skladu s točkama 2. i 3. Priloga II. ovoj Uredbi.

Članak 7.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1307/2013

Uredba (EU) br. 1307/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 6. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Kako bi se uzele u obzir promjene ukupnih najviših iznosa izravnih plaćanja koje je moguće dodijeliti, uključujući one koje proizlaze iz odluka koje su donijele države članice u skladu s člankom 136.a Uredbe (EZ) br. 73/2009 i člankom 14. ove Uredbe i one koje proizlaze iz primjene članka 20. ove Uredbe, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 70. ove Uredbe kojima se prilagođavaju nacionalne gornje granice iz Priloga II. ovoj Uredbi.”

2.

U članku 26. stavku 6., dodaje se sljedeći podstavak:

„Za potrebe metoda izračuna predviđenih u ovom članku, pod uvjetom da se preraspodjela plaćanja na temelju članka 41. ne primjenjuje, države članice u potpunosti uzimaju u obzir potporu dodijeljenu za kalendarsku godinu 2014. prema člancima 72.a i 125.a Uredbe (EC) br. 73/2009.”

3.

U članku 36. stavku 3., dodaje se sljedeći podstavak:

„U svrhu diferencijacije programa jedinstvenog plaćanja po površini i pod uvjetom da se preraspodjela plaćanja na temelju članka 41. ne primjenjuje, države članice u potpunosti uzimaju u obzir potporu dodijeljenu za kalendarsku godinu 2014. prema članku 125.a Uredbe (EC) br. 73/2009.”

4.

U članku 72. stavku 2., nakon prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Međutim, i dalje se primjenjuje na zahtjeve za potporu koji se odnose na godine potraživanja prije 1. siječnja 2015.”

Članak 8.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1306/2013

Uredba (EU) br. 1306/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 119. stavku 1., drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, članak 31. Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i relevantna provedbena pravila i dalje se primjenjuju do 31. prosinca 2014. te članci 30. i 44.a Uredbe (EZ) br. 1290/2005 i relevantna provedbena pravila i dalje se primjenjuju na nastale rashode i izvršena plaćanja za poljoprivrednu financijsku godinu 2013.”

2.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 119.a

Odstupanje od Uredbe (EU) br. 966/2012

Odstupajući od članka 59. stavka 5. Uredbe (EU) br. 966/2012 i od članka 9. stavka 1. ove Uredbe, za poljoprivrednu financijsku godinu 2014., nije potrebno da mišljenje certifikacijskog tijela utvrđuje jesu li rashodi u pogledu kojih je od Komisije zatražen povrat zakoniti i pravilni.”

3.

U članku 121., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Međutim, sljedeće odredbe primjenjuju se kako slijedi:

(a)

članci 7., 8., 16., 25. i 26. i 43. od 16. listopada 2013.;

(b)

Glava III. članak 52., glava V. poglavlje II. i glava VI. od 1. siječnja 2015.;

3.   Neovisno o stavcima 2. i 3.:

(a)

članci 9., 18., 40. i 51. primjenjuju se na rashode nastale nakon 16. listopada 2013.;

(b)

Glava VII. poglavlje IV. primjenjuje se na plaćanja izvršena od poljoprivredne financijske godine 2014. nadalje.”

Članak 9.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1308/2013

Uredba (EU) br. 1308/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 214.a

Nacionalna plaćanja za određene sektore u Finskoj

Podložno odobrenju Komisije, za razdoblje 2014. – 2020., Finska može nastaviti dodjeljivati nacionalne potpore koje je dodijelila proizvođačima u 2013. na temelju članka 141. Akta o pristupanju iz 1994., pod uvjetom:

(a)

da se iznos dohodovne potpore razmjerno smanjuje tijekom cijelog razdoblja i da u 2020. ne premaši 30 % iznosa dodijeljenog u 2013.; i

(b)

da su prije bilo kakve upotrebe te mogućnosti u potpunosti iskorišteni programi potpore u okviru ZPP-a za predmetne sektore.

Komisija donosi odobrenje bez primjene postupka iz članka 229. stavaka 2. ili 3. ove Uredbe.”

2.

U članku 230. stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

„(ba)

Članak 111. do 31. ožujka 2015.;”

(ca)

Članak 125.a stavak 1. točka (e) i stavak 2. i, u pogledu sektora voća i povrća, Prilog XVI.a, do datuma primjene s time povezanih pravila koja se određuju na temelju delegiranih akata predviđenih u članku 173. stavku 1. točkama (b) i (i);

(da)

Članci 136., 138. i 140., kao i Prilog XVIII. za potrebe primjene tih članaka, do datuma primjene pravila koja se određuju na temelju delegiranih akata predviđenih u članku 180. i članku 183. točki (a) ili do 30. lipnja 2014., ovisno o tome što nastupi prije.”

Članak 10.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1305/2013

Uredba (EU) br. 1305/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 31. dodaje se sljedeći stavak:

„6.   Hrvatska može u okviru ove mjere odobravati plaćanja korisnicima u područjima određenima sukladno članku 32. stavku 3., čak i ako detaljna analiza iz trećeg podstavka tog stavka nije završena. Detaljna analiza mora biti dovršena najkasnije do 31. prosinca 2014. Korisnici u područjima koja nakon dovršetka detaljne analize više ne ispunjavaju uvjete ne primaju nikakva daljnja plaćanja u okviru ove mjere.”

2.

U članku 58., stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Sredstva prenesena u EPFRR u primjeni članka 136.a stavka 1. Uredbe (EC) br. 73/2009 i članka 7. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i sredstva prenesena u EPFRR u primjeni članaka 10.b, 136. i 136.b Uredbe (EC) br. 73/2009 za kalendarske godine 2013. i 2014. također se uključuju u godišnju raspodjelu iznosa iz stavka 4. ovog članka”

3.

U članku 59. stavku 4., točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

100 % za iznos od 100 milijuna eura, u cijenama iz 2011., dodijeljen Irskoj, za iznos od 500 milijuna eura, u cijenama iz 2011., dodijeljen Portugalu i za iznos od 7 milijuna eura, u cijenama iz 2011., dodijeljen Cipru, pod uvjetom da te države članice primaju financijsku pomoć u skladu s člancima 136. i 143. UFEU-a na dan 1. siječnja 2014. ili kasnije, do 2016., kada će se preispitati primjena ove odredbe.”

POGLAVLJE III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Međutim:

članak 6. točke 15., 17. i 18. primjenjuju se od dana stupanja na snagu ove Uredbe;

članak 6. točka 20. ove Uredbe primjenjuje se od 22. prosinca 2013.; i

Članak 8. točka 3. primjenjuje se od datumâ primjene koji su ondje navedeni.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

V. JUKNA


(1)  SL C 341, 21.11.2013., str. 71.

(2)  UREDBA (EU) br. 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Vidi stranicu 487 ovog Službenog lista)

(3)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (SL L 277, 21.10.2005., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2078/1992 od 30. lipnja 1992. o metodama poljoprivredne proizvodnje koje su u skladu sa zahtjevima zaštite prirode i održavanja krajolika (SL L 215, 30.7.1992., str. 85.).

(5)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2080/1992 od 30. lipnja 1992. o uspostavljanju programa potpore Zajednice za mjere šumarstva u poljoprivredi (SL L 215, 30.7.1992., str. 96.)

(6)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe (SL L 160, 26.6.1999., str. 80.).

(7)  Uredba (EU) br 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (Vidi stranicu 608 ovog Službenog lista).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 73/2009 od 19. siječnja 2009. o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike, o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005, (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 378/2007 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1782/2003 (SL L 30, 31.1.2009., str. 16.).

(9)  Uredba Vijeća br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. (Vidi stranicu 884 ovog Službenog lista)

(10)  Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (Vidi stranicu 549 ovog Službenog lista).

(11)  Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).

(12)  Direktiva Vijeća 80/68/EEZ od 17. prosinca 1979. o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja izazvanog određenim opasnim tvarima (SL L 20, 26.1.1980., str. 43.).

(13)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(14)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(15)  Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (Vidi stranicu 671 ovog Službenog lista)

(16)  Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 o uspostavi instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (SL L 170, 29.6.2007., str. 1.).


PRILOG I.

Podudarnost članaka u mjerama u okviru programskih razdoblja 2007. – 2013. i 2014. – 2020.

Uredba (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. 1305/2013

Članak 20. točka (a) podtočka i.: Stručna izobrazba i informiranje

Članak 14.

Članak 20. točka (a) podtočka ii.: Ustrojavanje mladih poljoprivrednika

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka i.

Članak 20. točka (a) podtočka iii.: Prijevremeno umirovljenje

/

Članak 20. točka (a) podtočka iv.: Korištenje usluga savjetodavnih službi

Članak 15. stavak 1. točka (a)

Članak 20. točka (a) podtočka v.: Ustrojavanje službi za upravljanje, pomoć, te savjetodavne službe

Članak 15.stavak 1. točka (b)

Članak 20. točka (b) podtočka i.: Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

Članak 17. stavak 1. točka (a)

Članak 20. točka (b) podtočka ii.: Povećanje ekonomske vrijednosti šuma

Članak 21. stavak 1. točka (d)

Članak 20. točka (b) podtočka iii.: Dodavanje vrijednosti poljoprivrednim i šumarskim proizvodima

Članak 17. stavak 1. točka (b)

Članak 21. stavak 1. točka (e)

Članak 20. točka (b) podtočka iv.: Suradnja za razvoj novih proizvoda – procesa – tehnologija

Članak 35.

Članak 20. točka (b) podtočka v.: Poljoprivredna i šumarska infrastruktura

Članak 17. stavak 1. točka (c)

Članak 20. točka (b) podtočka vi.: Aktivnosti obnavljanja i prevencije

Članak 18.

Članak 20. točka (c) podtočka i.: Zadovoljavanje standarda

/

Članak 20. točka (c) podtočka ii.: Programi kvalitete hrane

Članak 16.

Članak 20. točka (c) podtočka iii.: Informiranje i promicanje

Članak 16.

Članak 20. točka (d) podtočka i.: Samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva

Članak 19. stavak 1. točka (a) podtočka iii.

Članak 20. točka (d) podtočka ii.: Skupine proizvođača

Članak 27.

Članak 36. točka (a) podtočka i.: za područja s prirodnim ograničenjima u planinskim područjima

Članak 31.

Članak 36 točka (a) podtočka ii.: Plaćanja poljoprivrednicima u područjima s prirodnim ograničenjima osim planinskih područja

Članak 31.

Članak 36. točka (a) podtočka iii.: Plaćanja vezana uz mrežu Natura 2000 i uz Direktivu 2000/60/EZ

Članak 30.

Članak 36. točka (a) podtočka iv.: Agroekološka plaćanja

Članak 28.

Članak 39.

Članak 36. podtočka v.: Plaćanja za dobrobit životinja

Članak 33.

Članak 36. točka (b) podtočka i.: Prvo pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta

Članak 21. stavak 1. točka (a)

Članak 36. točka (b) podtočka ii.: Prva uspostava poljoprivredno-šumarskih sustava

Članak 21. stavak 1. točka (b)

Članak 36. točka (b) podtočka iii.: Prvo pošumljavanje nepoljoprivrednog zemljišta

Članak 21. stavak 1. točka (a)

Članak 36. točka (b) podtočka iv.: Plaćanja vezana uz mrežu Natura 2000

Članak 30.

Članak 36. točka (b) podtočka v.: Plaćanja u svrhu očuvanja šumskog okoliša

Članak 34.

Članak 36. točka (b) podtočka vi.: Obnavljanje šumskog potencijala i uvođenje preventivnih radnji

Članak 21. stavak 1. točka (c)

Članak 36. točka (b) podtočka vii.: Neproduktivna ulaganja

Članak 21. stavak 1. točka (d)

Mjere iz Uredbe (EZ) br. 718/2007

Mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013

Članak 171. stavak 2. točka (a): Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva radi restrukturiranja i prilagodbe standardima Zajednice

Članak 17. stavak 1. točka (a)

Članak 171. stavak 2. točka (c): Ulaganja u preradu i ștavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva radi restrukturiranja tih aktivnosti i njihova prilagodbe standardima Zajednice

Članak 17. stavak 1. točka (b)


PRILOG II.

Prilozi Uredbi (EZ) br. 73/2009 izmjenjuju se kako slijedi:

1.

U Prilogu I. umeće se sljedeći redak nakon onoga koji se odnosi na „Posebnu potporu”:

„Preraspodjela plaćanja

glava III. poglavlje 5.a i glava V. poglavlje 2.a

Proizvodno nevezano plaćanje”

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka A. „Okoliš” zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (SL L 103, 25.4.1979., str. 1.)

članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 2. točka (b), članak 4. stavci 1., 2. i 4. i članak 5. točke (a), (b) i (d)

2.

3.

Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, pri uporabi mulja otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.)

članak 3.

4.

Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.)

članci 4. i 5.

5.

Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje flore i faune (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.)

članak 6. i članak 13. stavak 1. točka (a)”

(b)

podtočka 9. točke B. „Javno zdravlje te zdravlje životinja i bilja” zamjenjuje se sljedećim:

„9.

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009. str.1.)

Članak 55. prva i druga rečenica”

3.

U Prilogu III., stavka koja se odnosi na „Zaštitu i upravljanje vodama” zamjenjuje se sljedećim:

„Zaštita i upravljanje vodama:

uspostava graničnih pojaseva duž vodotokova (1)

Zaštita voda od onečišćenja i otpadnih voda, te upravljanje uporabom vode

ako je za uporabu vode za navodnjavanje potrebno odobrenje, poštovanje postupaka za dodjelu odobrenja

 

Zaštita podzemnih voda od onečišćenja: zabrana izravnog ispuštanja u podzemne vode i mjere za sprečavanje neizravnog onečišćenja podzemnih voda ispuštanjem opasnih tvari na zemlju i njihovim procjeđivanjem kroz tlo, prema popisu u Prilogu Direktivi 80/68/EEZ u njezinoj verziji na snazi posljednjeg dana njezina važenja, u mjeri u kojoj se odnosi na poljoprivrednu aktivnost

4.

U Prilogu VIII., stupac za godinu 2014. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 1.

(tiuće EUR)

Država članica

2014.

Belgija

544 047

Danska

926 075

Njemačka

5 178 178

Grčka

2 047 187

Španjolska

4 833 647

Francuska

7 586 341

Irska

1 216 547

Italija

3 953 394

Luksemburg

33 662

Nizozemska

793 319

Austrija

693 716

Portugal

557 667

Finska

523 247

Švedska

696 487

Ujedinjena Kraljevina

3 548 576


Tablica 2. (2)

(tisuće EUR)

Bugarska

642 103

Češka

875 305

Estonija

110 018

Cipar

51 344

Latvija

168 886

Litva

393 226

Mađarska

1 272 786

Malta

5 240

Poljska

2 970 020

Rumunjska

1 428 531

Slovenija

138 980

Slovačka

377 419

Hrvatska

113 908

5.

Sljedeći prilozi umeću se nakon Priloga VIII.:

«

Prilog VIII.a

Iznosi koji proizlaze iz primjene članka 136.b u 2014.

Njemačka

:

42 000 000 EUR

Švedska

:

9 000 000 EUR

Prilog VIII.b

Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva koja se primjenjuje na temelju članka 72.a stavka 4. i članka 125.a stavka 3.

Država članica

Prosječna veličina poljoprivrednog gospodarstva

(u hektarima)

Belgija

29

Bugarska

6

Češka Republika

89

Danska

60

Njemačka

46

Estonija

39

Irska

32

Grčka

5

Španjolska

24

Francuska

52

Hrvatska

5,9

Italija

8

Cipar

4

Latvija

16

Litva

12

Luksemburg

57

Mađarska

7

Malta

1

Nizozemska

25

Austrija

19

Poljska

6

Portugal

13

Rumunjska

3

Slovenija

6

Slovačka

28

Finska

34

Švedska

43

Ujedinjena Kraljevina

54

Prilog VIII.c

Nacionalne gornje granice iz članka 72.a stavka 3. i članka 125.a stavka 3.

(tisuće EUR)

Belgija

505 266

Bugarska

796 292

Češka

872 809

Danska

880 384

Njemačka

5 018 395

Estonija

169 366

Irska

1 211 066

Grčka

1 931 177

Španjolska

4 893 433

Francuska

7 437 200

Hrvatska

265 785

Italija

3 704 337

Cipar

48 643

Latvija

302 754

Litva

517 028

Luksemburg

33 432

Mađarska

1 269 158

Malta

4 690

Nizozemska

732 370

Austrija

691 738

Poljska

3 061 518

Portugal

599 355

Rumunjska

1 903 195

Slovenija

134 278

Slovačka

394 385

Finska

524 631

Švedska

699 768

Ujedinjena Kraljevina

3 591 683

Prilog VIII.d

Iznosi za Bugarsku i Rumunjsku iz članka 125.b stavka 1.

Bugarska

789 365 000 EUR

Rumunjska

1 753 000 000 EUR

»

6.

Prilog XVII.a zamjenjuje se sljedećim:

„Prilog XVII.a

Prijelazna državna potpora na Cipru

(EUR)

Sektor

2013.

2014.

Ratarski usjevi (osim tvrde pšenice)

141 439

113 151

Tvrda (durum) pšenica

905 191

724 153

Mlijeko i mljekarstvo

3 419 585

2 735 668

Govedina

4 608 945

3 687 156

Ovce i koze

10 572 527

8 458 022

Sektor svinja

170 788

136 630

Perad i jaja

71 399

57 119

Vino

269 250

215 400

Maslinovo ulje

3 949 554

3 159 643

Stolno grožđe

66 181

52 945

Grožđice

129 404

103 523

Prerađene rajčice

7 341

5 873

Banane

4 285 696

3 428 556

Duhan

1 027 775

822 220

Plodovi listopadnog drveća, uključujući koštičavo voće

173 390

138 712

Ukupno

29 798 462

23 838 770”


(1)  

Napomena:

granični pojasevi u okviru dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta unutar i izvan osjetljivih zona utvrđenih u skladu s člankom 3. stavkom 2. Direktive 91/676/EEZ moraju biti sukladni najmanje zahtjevima koji su povezani s uvjetima za uporabu gnojiva na površinama u blizini vodenih tokova iz točke A.4. Priloga II. Direktivi 91/676/EEZ, koji se primjenjuju u skladu s programima djelovanja država članica donesenima na temelju članka 5. stavka 4. Direktive 91/676/EEZ.”.

(2)  Gornje granice izračunate uzimajući u obzir raspored povećanjapredviđen u članku 121.”


Top