EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1300

Uredba (EU) br. 1300/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006

SL L 347, 20.12.2013, p. 281–288 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1300/oj

20.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 347/281


UREDBA (EU) br. 1300/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 17. prosinca 2013.

o Kohezijskom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1084/2006

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, posebno njegov članak 177. drugi stavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)

Člankom 174. prvim stavkom Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da Unija razvija i provodi aktivnosti koje vode jačanju njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Kohezijski fond, koji se uspostavlja ovom Uredbom, stoga bi trebao osigurati financijski doprinos za projekte povezane s okolišem i transeuropskim mrežama u području prometne infrastrukture.

(2)

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3). utvrđuje zajedničke odredbe za Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Tom uredbom uspostavlja se novi okvir za europske strukturne i investicijske fondove, uključujući Kohezijski fond. Stoga je potrebno precizirati zadaće Kohezijskog fonda u odnosu na taj okvir i u odnosu na svrhu koja je Kohezijskom fondu dodijeljena u UFEU-u.

(3)

Trebalo bi utvrditi posebne odredbe za vrste aktivnosti za koje se može dobiti potpora iz Kohezijskog fonda kako bi se doprinijelo prioritetima ulaganja u okviru tematskih ciljeva utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1303/2013.

(4)

Kohezijskim fondom Unija bi trebala moći doprinijeti djelovanjima kojima se nastoje postići njezini ciljevi u području okoliša, u skladu s člancima 11. i 191. UFEU-a, to jest energetska učinkovitost i energija iz obnovljivih izvora te, djelovanjima u prometnom sektoru izvan transeuropskih mreža, željezničkom, riječnom i pomorskom prometu, intermodalni prometni sustavi i njihova interoperabilnost, upravljanje cestovnim, pomorskim i zračnim prometom te čist gradski i javni prijevoz.

(5)

Trebalo bi podsjetiti da se, u slučaju kada mjere koje se temelje na članku 192. stavku 1. UFEU-a uključuju nerazmjerno visoke troškove za tijela javne vlasti neke države članice te se financijska potpora iz Kohezijskog fonda pruža u skladu s člankom 192. stavkom 5. UFEU-a, svejedno primjenjuje načelo da onečišćivač plaća.

(6)

Projekti transeuropske prometne mreže (TEN-T) koji dobivaju potporu iz Kohezijskog fonda moraju biti u skladu sa smjernicama utvrđenima Uredbom (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (4). S ciljem udruživanja napora u tom smislu prednost bi se trebala dati projektima od zajedničkog interesa kako su definirani u toj uredbi.

(7)

Ulaganje radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti navedenih u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (5) ne bi trebalo biti prihvatljivo za potporu iz Kohezijskog fonda jer već ima financijsku korist od primjene te direktive. To isključenje ne bi trebalo ograničiti mogućnost korištenja Kohezijskog fonda radi pružanja potpore aktivnostima koje nisu navedene u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ, čak i ako te aktivnosti provode isti gospodarski subjekti, te radi uključivanja aktivnosti kao što su ulaganja povezana s energetskom učinkovitošću u kogeneraciju toplinske i električne energije te u područne toplinske mreže, pametne sustave za distribuciju, sustave pohranjivanja i prijenosa te mjere za smanjenje onečišćenja zraka, čak i ako je jedan od neizravnih učinaka takvih aktivnosti smanjenje emisija stakleničkih plinova ili ako su navedene u nacionalnom planu iz Direktive 2003/87/EZ.

(8)

Ulaganje u stambeni sektor, osim ako je povezano s promicanjem energetske učinkovitosti ili korištenja energije iz obnovljivih izvora, ne može biti prihvatljivo za potporu iz Kohezijskog fonda s obzirom na to da nije obuhvaćeno područjem primjene potpore iz Kohezijskog fonda definiranim u UFEU-u.

(9)

Kako bi se ubrzao razvoj prometne infrastrukture diljem Unije, iz Kohezijskog fonda trebalo bi podupirati projekte europske dodane vrijednosti u području prometne infrastrukture predviđene u Uredbi (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (6) u ukupnom iznosu od 10 000 000 000 EUR. Dodjela potpore iz Kohezijskog fonda tim projektima trebala bi biti u skladu s pravilima utvrđenima člankom 92. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013.U skladu s Uredbom EU) br. 1316/2013, potpora bi trebala biti dostupna samo državama članicama koje ispunjavaju uvjete za financiranje iz Kohezijskog fonda, uz stope sufinanciranja koje se primjenjuju na taj fond.

(10)

Važno je osigurati da se pri promicanju ulaganja u upravljanje rizicima uzmu u obzir specifični rizici na regionalnoj, prekograničnoj i transnacionalnoj razini.

(11)

Trebalo bi osigurati komplementarnost i sinergije između intervencija koje se podupiru Kohezijskim fondom, EFRR-om, ciljem „Europska teritorijalna suradnja” i Instrumentom za povezivanje Europe kako bi se izbjeglo udvostručavanje napora i zajamčilo optimalno povezivanje različitih vrsta infrastrukture na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te širom Unije.

(12)

Kako bi se uzele u obzir posebne potrebe Kohezijskog fonda te u skladu sa strategijom Unije za pametan, održiv i uključiv rast, potrebno je odrediti, u okviru svakog tematskog cilja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 1303/2013, djelovanja specifična za Kohezijski fond kao „prioritete ulaganja”. Tim prioritetima ulaganja trebali bi se definirati detaljni ciljevi, koji se uzajamno ne isključuju, kojima Kohezijski fond treba dati potporu. Takvi prioriteti ulaganja trebali bi činiti temelj za definiciju specifičnih ciljeva unutar operativnih programa koji uzimaju u obzir potrebe i karakteristike programskog područja. Kako bi se povećala fleksibilnost i umanjilo administrativno opterećenje putem zajedničke primjene, trebalo bi uskladiti prioritete ulaganja EFRR-a i Kohezijskog fonda u okviru odgovarajućih tematskih ciljeva.

(13)

Zajednički niz pokazatelja ostvarenja za ocjenjivanje ukupnog napretka provedbe operativnih programa na razini Unije trebalo bi odrediti u prilogu ovoj Uredbi. Ti bi pokazatelji trebali odgovarati prioritetu ulaganja i vrsti djelovanja koje se podupire u skladu s ovom Uredbom i relevantnim odredbama Uredbe (EU) br. 1303/2013. Zajedničke pokazatelje ostvarenja trebali bi nadopuniti pokazatelji rezultata pojedinih programa i, prema potrebi, pokazatelji ostvarenja pojedinih programa.

(14)

Kako bi se izmijenilo ovu Uredbu u pogledu određenih elemenata koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. UFEU-a s obzirom na izmjenu popisa zajedničkih pokazatelja ostvarenja navedene u Prilogu I. ovoj Uredbi. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(15)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije u interesu promicanja održivog razvoja, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega razlika između razina razvijenosti različitih regija i zaostalosti regija u najnepovoljnijem položaju te ograničenosti financijskih sredstava država članica i regija može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(16)

S obzirom na to da se ovom Uredbom zamjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 (7), tu bi uredbu trebalo staviti izvan snage. Međutim, ova Uredba ne bi trebala utjecati na nastavak ni na izmjenu pomoći koju je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EZ) br. 1084/2006 ili bilo kojeg drugog propisa koji se primjenjuje na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013. Ta uredba ili takav primjenjivi propis trebali bi se dosljedno tome nastaviti primjenjivati nakon 31. prosinca 2013. na tu pomoć ili dotične operacije do njihova zatvaranja. Zahtjevi za pomoć podneseni ili odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1084/2006 trebali bi ostati važeći.

(17)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Uredbi, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uspostava Kohezijskog fonda i predmet

1.   Uspostavlja se Kohezijski fond u svrhu jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije u interesu promicanja održivog razvoja.

2.   Ovom se Uredbom utvrđuju zadaci Kohezijskog fonda i područje primjene njegove potpore u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta” iz članka 89. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 2.

Područje primjene potpore iz Kohezijskog fonda

1.   Osiguravajući potrebnu ravnotežu te u skladu s investicijskim i infrastrukturnim potrebama specifičnima za svaku državu članicu, potpora iz Kohezijskog fonda daje se:

(a)

ulaganjima u okoliš, uključujući područja povezana s održivim razvojem i energijom od kojih se ostvaruje korist za okoliš;

(b)

TEN-T-u, u skladu sa smjernicama donesenima Uredbom (EU) br. 1315/2013;

(c)

za tehničku pomoć.

2.   Potpora iz Kohezijskog fonda ne daje se za:

(a)

stavljanje nuklearnih elektrana izvan pogona ili njihovu izgradnju;

(b)

ulaganje radi postizanja smanjenja emisija stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I. Direktivi 2003/87/EZ;

(c)

ulaganje u stambeni sektor, osim ako je povezano s promicanjem energetske učinkovitosti ili korištenja energije iz obnovljivih izvora;

(d)

proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

(e)

poduzeća s poteškoćama, kako su definirana pravilima Unije o državnim potporama;

(f)

ulaganje u aerodromsku infrastrukturu, osim ako je povezano sa zaštitom okoliša ili je popraćeno ulaganjima potrebnima za ublažavanje ili smanjenje njegova negativnog utjecaja na okoliš.

Članak 3.

Potpora Kohezijskog fonda projektima prometne infrastrukture u okviru Instrumenta za povezivanje Europe

Iz Kohezijskog fonda daje se potpora projektima prometne infrastrukture s europskom dodanom vrijednosti predviđenima Uredbom (EU) br. 1316/2013 u iznosu od 10 000 000 000 EUR u skladu s člankom 92. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 4.

Prioriteti ulaganja

Iz Kohezijskog fonda daje se potpora sljedećim prioritetima ulaganja u okviru tematskih ciljeva određenih člankom 9. prvim stavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013, u skladu s razvojnim potrebama i potencijalom za rast iz članka 15. stavka 1. točke (a) podtočke i. te uredbe te navedenima u sporazumu o partnerstvu:

(a)

podržavanje prelaska na ekonomiju s niskom razinom emisije CO2 u svim sektorima na sljedeći način:

i.

promicanjem proizvodnje i distribucije energije iz obnovljivih izvora;

ii.

promicanjem energetske učinkovitosti i korištenja energije iz obnovljivih izvora u poduzećima;

iii.

podupiranjem energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja energije iz obnovljivih izvora u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru;

iv.

razvijanjem i provedbom pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona;

v.

promicanjem strategija za niske razine emisija CO2 za sve vrste teritorija, osobito za urbana područja, uključujući promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti i adaptacijskih mjera za ublažavanje promjena;

vi.

promicanjem korištenja visokoučinkovite kogeneracije toplinske i električne energije na temelju potražnje korisne topline;

(b)

promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanje rizika i upravljanje njime na sljedeći način:

i.

podupiranjem ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu;

ii.

promicanjem ulaganja radi suočavanja sa specifičnim rizicima, osiguravanjem spremnosti na katastrofe i razvijanjem sustava za upravljanje katastrofama;

(c)

očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa na sljedeći način:

i.

ulaganjem u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe, koje su utvrdile države članice, za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve;

ii.

ulaganjem u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe, koje su utvrdile države članice, za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve;

iii.

zaštitom i obnovom biološke raznolikosti i tla te promicanjem usluga ekosustava, uključujući uz pomoć mreže Natura 2000. i zelene infrastrukture;

iv.

djelovanjem u svrhu poboljšanja urbane okoline, revitalizacije gradova, obnove i dekontaminacije postojećih kapaciteta (uključujući bivša vojna područja), smanjenja onečišćenja zraka te promicanja mjera za smanjenje buke,

(d)

promicanje održivog prometa i otklanjanje uskih grla u infrastrukturama glavnih mreža na sljedeći način:

i.

podupiranjem multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T;

ii.

razvijanjem i unapređenjem prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, uključujući s niskom razinom buke, i s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti;

iii.

razvijanjem i obnovom sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanjem mjera za smanjenje buke;

(e)

poboljšanje institucijskog kapaciteta tijela javne vlasti i dionika i učinkovite javne uprave putem mjera jačanja institucijskog kapaciteta i učinkovitosti javnih uprava i službi povezanih s provedbom Kohezijskog fonda.

Članak 5.

Pokazatelji

1.   Zajednički pokazatelji ostvarenja, kako su utvrđeni u Prilogu I. ovoj Uredbi, pokazatelji rezultata pojedinih programa i, prema potrebi, pokazatelji ostvarenja pojedinih programa koriste se u skladu s člankom 27. stavkom 4. i člankom 96. stavkom 2. točkom (b) podtočkama ii. i iv. te točkom (c) podtočkama ii. i iv. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

2.   Za zajedničke pokazatelje ostvarenja i pokazatelje ostvarenja pojedinih programa osnovne vrijednosti postavljaju se na nulu. Kumulativne kvantificirane ciljne vrijednosti za te pokazatelje utvrđuju se za 2023.

3.   Za pokazatelje rezultata pojedinih programa koji se odnose na prioritete ulaganja, za osnovne vrijednosti koriste se zadnji dostupni podaci, a ciljne se vrijednosti utvrđuju za 2023. Ciljne se vrijednosti mogu izraziti u smislu količine ili kvalitete.

4.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 7. radi izmjene popisa zajedničkih pokazatelja ostvarenja navedenih u Prilogu I. s ciljem usklađivanja kako bi se osigurala, kada je to opravdano, učinkovita procjena napretka provedbe operativnih programa.

Članak 6.

Prijelazne odredbe

1.   Ova Uredba ne utječe na nastavak niti na izmjenu, uključujući potpuno ili djelomično ukidanje, pomoći koju je Komisija odobrila na temelju Uredbe (EZ) br. 1084/2006 ili bilo kojeg drugog propisa koji se primjenjuje na tu pomoć na dan 31. prosinca 2013. Ta uredba ili takav primjenjivi propis dosljedno tome nastavljaju se primjenjivati nakon 31. prosinca 2013. na tu pomoć ili dotične operacije do njihova zatvaranja. Za potrebe ovog stavka, pomoć obuhvaća operativne programe i velike projekte.

2.   Zahtjevi za pomoć podneseni ili odobreni u skladu s Uredbom (EZ) br. 1084/2006 ostaju važeći.

Članak 7.

Izvršavanje ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji od 21. prosinca 2013. do 31. prosinca 2020.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Delegirani akt donesen na temelju članka 5. stavka 4. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskog parlamenta i Vijeća na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 8.

Stavljanje izvan snage

Ne dovodeći u pitanje članak 6. ove Uredbe, Uredba (EZ) br. 1084/2006 stavlja se izvan snage s učinkom od 1. siječnja 2014.

Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom navedenom u Prilogu II.

Članak 9.

Preispitivanje

Europski parlament i Vijeće preispituju ovu Uredbu do 31. prosinca 2020. u skladu s člankom 177. UFEU-a.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2013.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

R. ŠADŽIUS


(1)  SL L 191, 29.6.2012., str. 38.

(2)  SL L 225, 27.7.2012., str. 143.

(3)  Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Vidi stranicu 320. ovog Službenog lista).

(4)  Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br, 661/2010/EU (SL L 348, 20.12.2013, str. 1).

(5)  Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL L 275, 25.10.2003., str. 32.).

(6)  Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010 (SL L 348, 20.12.2013, str. 129).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1084/2006 od 11. srpnja 2006. o uspostavi Kohezijskog fonda i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1164/94 (SL L 210, 31.7.2006., str. 79).


PRILOG I.

ZAJEDNIČKI POKAZATELJI OSTVARENJA ZA KOHEZIJSKI FOND

 

JEDINICA

NAZIV

Okoliš

Kruti otpad

tone/godina

Dodatni kapacitet recikliranja otpada

Opskrba vodom

osobe

Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom

Pročišćavanje otpadnih voda

ekvivalent u broju stanovnika

Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda

Sprečavanje rizika i upravljanje rizikom

osobe

Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od poplave

osobe

Broj stanovnika koji imaju korist od mjera zaštite od šumskih požara

Obnova tla

hektari

Ukupna površina obnovljenog tla

Priroda i biološka raznolikost

hektari

Površina staništa koja primaju potporu kako bi postigla bolje stanje očuvanosti

Energija i klimatske promjene

Obnovljiva energija

MW

Dodatni kapacitet proizvodnje obnovljive energije

Energetska učinkovitost

kućanstva

Broj kućanstava s poboljšanom klasifikacijom potrošnje energije

kWh/godina

Smanjenje godišnje potrošnje primarne energije u javnim zgradama

korisnici

Broj novih korisnika energije spojenih na pametne mreže

Smanjenje stakleničkih plinova

ekvivalent u tonama CO2

Procjena godišnjeg smanjenja stakleničkih plinova

Transport

Željeznička infrastruktura

kilometri

Ukupna dužina novih željezničkih linija

 

kilometri

Ukupna dužina obnovljenih ili nadograđenih željezničkih linija

Cestovna infrastruktura

kilometri

Ukupna dužina novoizgrađenih cesta

kilometri

Ukupna dužina obnovljenih ili nadograđenih cesta

Gradski prijevoz

kilometri

Ukupna dužina novih ili unaprjeđenih tramvajskih linija i linija gradske podzemne željeznice

Unutarnji plovni putevi

kilometri

Ukupna dužina novih ili unaprijeđenih unutarnjih plovnih putova


PRILOG II.

KORELACIJSKA TABLICA

Uredba (EZ) br. 1084/2006

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 3.

Članak 4.

Article 5

Članak 5.

Članak 6.

Članak 5.a

Članak 7.

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 9.

Članak 8.

Članak 10.


Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni članka 6. Uredbe o EFRR-u, članka 15. Uredbe o ETS-u te članka 4. Uredbe o Kohezijskom fondu

Europski parlament i Vijeće primaju na znanje jamstvo Komisije zakonodavnom tijelu EU-a da zajednički pokazatelji učinka za Uredbu o EFRR-u, Uredbu o ETS-u i Uredbu o Kohezijskom fondu, a koji će biti uvršteni u prilog svakoj od navedenih uredbi, predstavljaju ishod dugotrajnog postupka pripreme u kojem su sudjelovali stručnjaci za ocjenjivanje iz Komisije i iz država članica te da se za navedene pokazatelje načelno očekuje da će ostati stabilni.


Top