EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0392

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 392/2013 od 29. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju

OJ L 118, 30.4.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 243 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/392/oj

15/Sv. 25

HR

Službeni list Europske unije

243


32013R0392


L 118/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 392/2013

od 29. travnja 2013.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 s obzirom na sustav kontrole za ekološku proizvodnju

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavke 2. i 3. i članak 38. točke (c) i (d);

budući da:

(1)

U skladu s člankom 28. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007, subjekti koji proizvode, pripremaju, skladište, stavljaju na tržište, uvoze i izvoze proizvode proizvedene u skladu s pravilima proizvodnje utvrđenima u toj Uredbi moraju podvrći svoja poduzeća sustavu kontrole iz članka 27. te Uredbe. Detaljna pravila za primjenu sustava kontrole utvrđena su u glavi IV. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (2).

(2)

Na temelju tog sustava kontrole subjekti moraju prijaviti svoja poduzeća nadležnom tijelu, uključujući podatke o odgovarajućem kontrolnom tijelu, te potpisati izjavu da posluju u skladu s pravilima ekološke proizvodnje, uključujući prihvaćanje provedbe mjera za slučajeve povreda i nepravilnosti.

(3)

Člankom 30. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007 predviđa se prenošenje informacija vezanih uz nepravilnosti i povrede koje utječu na ekološki status proizvoda. Radi povećanja učinkovitosti, subjekti bi trebali obavijestiti kontrolna tijela ili kontrolne ustanove o svim nepravilnostima i povredama koja utječu na ekološki status njihovog proizvoda uključujući ekološke proizvode koje dobivaju od drugih subjekata.

(4)

U svjetlu iskustva stečenog primjenom sustava kontrole i u interesu ekološkog sektora, prikladno je uspostaviti broj uzoraka koje uzimaju i analiziraju kontrolna tijela ili kontrolne ustanove svake godine na temelju opće procjene rizika neispunjavanja pravila ekološke proizvodnje. Kada kontrolna tijela ili kontrolne ustanove sumnjaju da se koriste proizvodi koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, oni bi trebali uzeti i analizirati uzorke predmetnih proizvoda. U tim se slučajevima ne bi trebao primjenjivati minimalni broj uzoraka. Kontrolna tijela ili kontrolne ustanove također mogu uzeti i analizirati uzorke u svakom drugom slučaju radi otkrivanja neispunjavanja ekoloških zahtjeva Unije.

(5)

U svjetlu iskustva stečenog primjenom sustava kontrole i u interesu ekološkog sektora, prikladno je omogućiti prijenos odgovarajućih informacija u slučajevima kada subjekte ili podizvođače tog subjekta provjeravaju različita kontrolna tijela ili kontrolne ustanove ili kada subjekti ili njihovi podizvođači promjene svoje kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu. Primjerena razmjena informacija i prijenos kontrolnih dokumenata tih subjekata trebala bi biti moguća radi upravljanja sustavom kontrole, uz poštivanje zahtjeva zaštite osobnih podataka utvrđenih Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (3). Subjekti bi trebali prihvatiti prijenos i razmjenu njihovih podataka i svih informacija vezanih uz njihove djelatnosti koje su obuhvaćene sustavom kontrole.

(6)

Kako bi se osigurala ujednačena primjena sustava kontrole i izbjegle nejasnoće, definiciju pojma „kontrolni dokument” trebalo bi uključiti u Uredbu (EZ) br. 889/2008.

(7)

Certificiranje elektroničkim putem utvrđeno je u članku 29. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 u vezi s oblikom pisanog dokaza. Prikladno je pojasniti da se u slučaju certificiranja elektroničkim putem ne zahtjeva potpisivanje pismenog dokaza ako je autentičnost pisanog dokaza potvrđena elektroničkom metodom zaštićenom od neovlaštene uporabe.

(8)

Iskustvo je pokazalo da su potrebna razjašnjenja u pogledu razmjene informacija između država članica u slučajevima kada država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede vezane uz sukladnost proizvoda uvezenih u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 ili članka 19. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja (4).

(9)

Pored toga, prikladno je razjasniti postupak razmjene informacija između država članica u slučajevima povreda i nepravilnosti, vodeći računa o najboljim praksama utvrđenim od 2009.

(10)

Radi osiguranja usklađenosti s člankom 33. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1689/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke usklađenosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (5), važno je razjasniti kako bi države članice trebale osigurati da agencije za plaćanja dobiju dovoljno informacija o provedenim kontrolama kada iste ne provode agencije za plaćanje.

(11)

U skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom (a). Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (6) zahtjeva se da države članice u svojim godišnjim izvješćima navedu svaku izmjenu svojih višegodišnjih kontrolnih planova radi uvažavanja, između ostalog, novih propisa. Komisija bi trebala imati nužne podatke i informacije o nadzoru koji su provela nadležna tijela države članice u pogledu ekološke proizvodnje. Stoga bi trebalo zahtijevati da države članice izmijene svoj nacionalni kontrolni plan radi obuhvaćanja tog nadzora i navođenja onih izmjena i odgovarajućih ekoloških podataka u godišnjem izvješću iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 882/2004. Državama članicama trebalo bi dozvoliti prikazivanje tih ekoloških podataka u nacionalnom kontrolnom planu i u godišnjem izvješću.

(12)

Pored obveza vezanih uz kontrole utvrđene u Uredbi (EZ) br. 882/2004, glavom V. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i Uredbom (EZ) br. 889/2008 utvrđuju se određenije odredbe o kontrolama u ekološkom sektoru. U slučaju da nadležno tijelo prenese kontrolne zadaće na kontrolne ustanove, koje su privatni subjekti, Uredbom (EZ) br. 834/2007 utvrđuju se detaljniji zahtjevi i obveze koje svaka kontrolna ustanova mora ispuniti.

(13)

Iskustvo je pokazalo da bi određene odredbe o kontroli ekološke proizvodnje trebale biti detaljnije, posebno radi jačanja nadzora nadležnih tijela nad kontrolnim ustanovama kojima su prenesene kontrolne zadaće. Te odredbe trebale bi biti uključene u sustav kontrole država članica utvrđen u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 834/2007 kao ujednačeni minimalni zahtjevi.

(14)

Nadležna tijela država članica trebala bi imati dokumentirane postupke za prenošenje zadaća na kontrolne ustanove i njihov nadzor kako bi se osiguralo ispunjavanje regulatornih zahtjeva.

(15)

Trebalo bi poboljšati razmjenu informacija unutar država članica, između država članica te između država članica i Komisije vezano uz nadzor koji provode nadležna tijela i donijeti ujednačene minimalne zahtjeve.

(16)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(17)

Radi učinkovitosti mehanizama kontrole, dodatni elementi, koje unosi ova Uredba, koje mora obuhvatiti poduzeće uključeno u izjavu koju potpisuje subjekt kako je utvrđeno u članku 63. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008, također bi se trebali primjenjivati na subjekte koji su potpisali tu izjavu prije datuma početka primjene ove Uredbe.

(18)

Radi osiguranja nesmetanog prelaska s postojećeg sustava kontrole na izmijenjeni sustav, ovu bi Uredbu trebalo primjenjivati od 1. siječnja 2014.

(19)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem regulatornog odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 889/2008

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaje se sljedeća točka (s):

„(s)

‚kontrolni dokument’ znači sve informacije i dokumenti koji su preneseni, za namjene sustava kontrole, nadležnim tijelima države članice ili kontrolnim tijelima i kontrolnim ustanovama subjekta podložnog sustavu kontrole iz članka 28. Uredbe (EZ) br. 834/2007, koji uključuju sve odgovarajuće informacije i dokumente vezane uz subjekt ili djelatnosti tog subjekta koji su pohranjeni kod nadležnih tijela, kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova, s iznimkom informacija ili dokumenata koji ne utječu na upravljanjem kontrolnim sustavom.”

2.

U prvom podstavku članka 63. stavka 2. dodaju se sljedeće točke od (d) do (h):

„(d)

da prihvaća, u slučajevima kada subjekt i/ili podugovaratelje tog subjekta provjeravaju različita kontrolna tijela ili kontrolne ustanove u skladu sa sustavom kontrole utvrđenim u predmetnoj državi članici, razmjenu informacija između tih tijela ili ustanova;

(e)

da prihvaća, u slučajevima kada subjekt i/ili podugovaratelji tog subjekta mijenjaju svoje kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu, prijenos njihovih kontrolnih dokumenata idućem kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi;

(f)

da prihvaća, u slučajevima kada se subjekt povuče iz sustava kontrole, bez odlaganja obavješćivati odgovarajuće nadležno tijelo i kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu;

(g)

da prihvaća, u slučajevima kada se subjekt povuče iz sustava kontrole, da se kontrolni dokument čuva kroz razdoblje od najmanje pet godina;

(h)

da prihvaća bez odlaganja obavješćivati odgovarajuće kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu ili ustanove o svim nepravilnostima i povredama koje utječu na ekološki status njihovog proizvoda uključujući ekološke proizvode koje dobivaju od drugih subjekata.”

3.

U članku 65., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova uzimaju i analiziraju uzorke za otkrivanje proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, za provjeru proizvodnih postupaka koji nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ili otkrivanja moguće kontaminacije proizvodima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju. Broj uzoraka koji uzima i analizira kontrolno tijelo ili ustanova svake godine odgovara najmanje 5 % broja subjekata pod njegovom kontrolom. Odabir subjekata kod kojih se uzimaju uzorci temelji se na općoj procjeni rizika od nesukladnosti s pravilima ekološke proizvodnje. Ova opća procjena uzima u obzir sve faze proizvodnje, pripreme i distribucije.

Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova uzimaju i analiziraju uzorke u svakom slučaju kada se sumnja na uporabu proizvoda i postupaka koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju. U tim slučajevima ne treba se primjenjivati najmanji broj uzoraka.

Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova također može uzeti i analizirati uzorke u svakom drugom slučaju za otkrivanje proizvoda koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju, za provjeru proizvodnih postupaka koji nisu u skladu s pravilima ekološke proizvodnje ili otkrivanja moguće kontaminacije proizvodima koji nisu odobreni za ekološku proizvodnju.”

4.

U članku 68. stavku 1. dodaje se sljedeći podstavak:

„U slučaju certificiranja elektroničkim putem iz članka 29. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007, ne zahtijeva se potpis u polju 8. pismenog dokaza ako je autentičnost pisanog dokaza potvrđena elektroničkom metodom zaštićenom od neovlaštene uporabe.”

5.

Članci 92. i 92.a zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 92.

Razmjena informacija između kontrolnih tijela, kontrolnih ustanova i nadležnih tijela

1.   Kada subjekt i/ili podugovaratelje tog subjekta provjeravaju različita kontrolna tijela ili kontrolne ustanove, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove razmjenjuju odgovarajuće informacije o radnjama koje su pod njihovom kontrolom.

2.   Kada subjekt i/ili podugovaratelji tog subjekta mijenjaju svoje kontrolno tijelo ili kontrolnu ustanovu, predmetna kontrolna tijela ili kontrolne ustanove bez odlaganja obavješćuju nadležno tijelo o toj promjeni.

Prethodno kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova predaje odgovarajuće elemente kontrolnog dokumenta predmetnog subjekta i izvješća iz drugog podstavka članka 63. stavka 2. narednom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi.

Kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova osiguravaju da je subjekt riješio ili rješava nesukladnosti navedene u izvješću prethodnog kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove.

3.   Kada se subjekt i/ili podugovaratelji tog subjekta povuku iz sustava kontrole, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova tog subjekta bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo o toj promjeni.

4.   Kada kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova pronađe nepravilnosti ili povrede koji utječu na ekološki status proizvoda, ono bez odlaganja obavješćuje nadležno tijelo države članice koje ga je ovlastilo ili odobrilo u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

To nadležno tijelo može na vlastitu inicijativu također zahtijevati druge informacije o nepravilnostima ili povredama.

U slučaju nepravilnosti ili povreda pronađenih u pogledu proizvoda pod kontrolom drugih kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova, također bez odlaganja obavješćuje ta tijela ili ustanove.

5.   Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere i uspostavljaju dokumentirane postupke kako bi omogućile razmjenu informacija između svih kontrolnih tijela koja su ovlastile i/ili kontrolnih ustanova koje su odobrile u skladu s člankom 27. Uredbe (EZ) br. 834/2007, uključujući postupke za razmjenu informacija za svrhe provjere pisanog dokaza iz članka 29. stavka 1. te Uredbe.

6.   Države članice poduzimaju sve odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se informacije o rezultatima inspekcija i posjeta iz članka 65. navedene Uredbe prenesu agencijama za plaćanja u skladu s potrebama agencije za plaćanje utvrđenim u članku 33. stavku 1. Uredbe Komisije (EU) br. 65/2011 (7).

Članak 92.a

Razmjena informacija između država članica i Komisije

1.   Kada država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede vezane uz primjenu ove Uredbe u pogledu proizvoda koji dolazi iz druge države članice i koji nosi oznake iz glave IV. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i glave III. i/ili Priloga XI. navedenoj Uredbi, bez odlaganja obavješćuje državu članicu koja je ovlastila kontrolno tijelo ili odobrila kontrolnu ustanovu, druge države članice i Komisiju pomoću sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe.

2.   Kada država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede vezane uz sukladnost proizvoda uvezenih u skladu s člankom 33. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007 sa zahtjevima utvrđenim u navedenoj Uredbi ili Uredbi (EZ) br. 1235/2008, bez odlaganja obavješćuje druge države članice i Komisiju pomoću sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe.

3.   Kada država članica ustanovi nepravilnosti ili povrede vezane uz sukladnost proizvoda uvezenih u skladu s člankom 19. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 sa zahtjevima utvrđenim u toj Uredbi i Uredbi (EZ) br. 834/2007, bez odlaganja obavješćuje državu članicu koja je izdala odobrenje, druge države članice i Komisiju pomoću sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe. Obavijest se šalje drugim državama članicama i Komisiji u slučaju nepravilnosti ili povreda ustanovljenih u pogledu proizvoda za koje je sama država članica izdala odobrenje iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1235/2008.

4.   Država članica koja primi obavijest vezanu uz neusklađene proizvode u skladu sa stavcima 1. i 3. ili država članica koja je izdala odobrenje iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1235/2008 za proizvod za koji je ustanovljena nepravilnost ili povreda, ispituje podrijetlo nepravilnosti ili povreda. Ona odmah poduzima odgovarajuće mjere.

Ona obavješćuje državu članicu koja je poslala obavijest, druge države članice i Komisiju o rezultatima istrage i poduzetoj mjeri odgovorom na izvornu obavijest putem sustava iz članka 94. stavka 1. ove Uredbe. Odgovor se dostavlja u roku 30 kalendarskih dana od dana izvorne obavijesti.

5.   Država članica koja je poslala izvornu obavijest može prema potrebi tražiti dodatne informacije od države članice koja odgovara. U svakom slučaju, nakon primitka odgovora ili dodatnih informacija od obaviještene države članice, država članica koja je poslala izvornu obavijest provodi neophodne unose i ažuriranja u sustavu iz članka 94. stavka 1.

Članak 92.b

Objava informacija

Države članice stavljaju na raspolaganje javnosti, na odgovarajući način uključujući objavu na Internetu, ažurirani popis iz članka 28. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 834/2007 koji sadržava ažurirani pisani dokaz vezano uz svaki subjekt, kako je utvrđeno u članku 29. stavku 1. te Uredbe i koristi model utvrđen u Prilogu XII. ovoj Uredbi. Države članice poštuju zahtjeve vezane uz zaštitu osobnih podataka utvrđene u Direktivi 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (8).

(7)  SL L 25, 28.1.2011., str. 8."

(8)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.”"

6.

U glavi IV. dodaje se sljedeće poglavlje 9.:

POGLAVLJE 9.

Nadzor nadležnih tijela

Članak 92.c

Nadzorne aktivnosti vezane uz kontrolna tijela

1.   Nadzorne aktivnosti nadležnih tijela koja prenose kontrolne zadaće na kontrolne ustanove u skladu s člankom 27. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 usmjerene su na procjenu operativne učinkovitosti tih kontrolnih ustanova, vodeći računa o rezultatima rada nacionalnih akreditacijskih tijela iz članka 2. stavka 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (9).

Te nadzorne aktivnosti uključuju ocjenu unutarnjih postupaka kontrolnih tijela za kontrolu, upravljanje i ispitivanje kontrolnih dokumenta u svjetlu obveza utvrđenih Uredbom (EZ) br. 834/2007 i provjerom obrade neusklađenosti i obrade žalba i pritužbi.

2.   Nadležna tijela zahtijevaju kontrolne ustanove da podnesu dokumentacije o svojim postupcima analize rizika.

Analize rizika moraju biti osmišljene na takav način da:

(a)

rezultat analize rizika osigura temelj za utvrđivanje učestalosti nenajavljenih i najavljenih godišnjih inspekcijskih pregleda i posjeta;

(b)

se provedu dodatni nasumični kontrolni posjeti izvedeni u skladu s člankom 65. stavkom 4. kod najmanje 10 % subjekata sa sklopljenim ugovorom u skladu s kategorijom rizika;

(c)

je najmanje 10 % svih inspekcijskih pregleda i posjeta koje se provode u skladu s člankom 65. stavcima 1. i 4. nenajavljeno;

(d)

se izbor subjekata koji se podvrgavaju nenajavljenim inspekcijskim pregledima i posjetima utvrđuje na temelju analize rizika te da se isti planiraju u skladu sa stupnjem rizika.

3.   Nadležna tijela koje prenose kontrolne zadaće na kontrolne ustanove provjeravaju da osoblje kontrolnih ustanova ima dovoljno znanje, uključujući znanje o elementima rizika koji utječu na ekološki status proizvoda, kvalifikacije, obuku i iskustvo u pogledu ekološke proizvodnje općenito i o odgovarajućim pravilima Unije posebno te da su na snazi odgovarajuća pravila o izmjeni inspektora.

4.   Nadležna tijela imaju dokumentirane postupke za prenošenje zadaća na kontrolne ustanove u skladu s člankom 27. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 834/2007 i za nadzor u skladu s ovim člankom, koji detaljno navode podatke koje podnose kontrolne ustanove.

Članak 92.d

Katalog mjera u slučaju nepravilnosti i prekršaja

Nadležna tijela donose i obavješćuju kontrolna tijela na koja su prenijela kontrolne zadaće o katalogu koji navodi najmanje nepravilnosti i prekršaje koji utječu na ekološki status proizvoda i odgovarajuće mjere koje primjenjuju kontrolne ustanove u slučaju nepravilnosti i prekršaja od strane subjekata pod njihovom kontrolom koji su uključeni u ekološku proizvodnju.

Nadležna tijela mogu uključiti druge odgovarajuće podatke u katalog na svoju inicijativu.

Članak 92.e

Godišnja inspekcija kontrolnih ustanova

Nadležna tijela organiziraju godišnje inspekcije kontrolnih ustanova na koja su prenijela kontrolne zadaće u skladu s člankom 27. stavkom 4. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007. Za namjene godišnje inspekcije, nadležno tijelo uvažava rezultate nacionalnog akreditacijskog tijela, kako je predviđeno člankom 2. stavkom 11. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Tijekom godišnje inspekcije, nadležno tijelo, posebno provjerava:

(a)

usklađenost sa standardnim postupkom kontrolne ustanove, koji je kontrolna ustanova podnijela nadležnom tijelu u skladu s člankom 27. stavkom 6. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 834/2007;

(b)

da kontrolna ustanova ima dovoljan broj prikladno osposobljenog i iskusnog osoblja u skladu s člankom 27. stavkom 5. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 834/2007 i da je provedena obuka o rizicima koji utječu na ekološki status proizvoda;

(c)

da kontrolna ustanova ima i provodi dokumentirane postupke i predloške za:

i.

godišnju analizu rizika u skladu s člankom 27. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 834/2007;

ii.

pripremu strategije za uzorkovanje na temelju rizika, provođenje uzorkovanja i laboratorijske analize;

iii.

razmjenu informacija s drugim kontrolnim ustanovama i nadležnim tijelima;

iv.

početne i naknadne kontrole subjekata pod njihovom kontrolom;

v.

provedbu i daljnje praćenje kataloga mjera koje se primjenjuju u slučaju nepravilnosti ili povreda;

vi.

ispunjavanje zahtjeva u pogledu zaštite osobnih podataka za subjekte koji su pod njihovom kontrolom, kako su utvrdile države članice u kojima navedena kontrolna ustanova djeluje i u skladu s Direktivom 95/46/EZ.

Članak 92.f

Ekološki podaci u višegodišnjem nacionalnom kontrolnom planu i u godišnjem izvješću

Države članice osiguravaju da njihovi višegodišnji nacionalni kontrolni planovi iz članka 41. Uredbe (EZ) br. 882/2004 obuhvaćaju nadzor kontrola provedenih u ekološkoj proizvodnji u skladu s ovom Uredbom i da godišnje izvješće iz članka 44. Uredbe (EZ) br. 882/2004 sadržava posebne podatke o navedenom nadzoru, dalje u tekstu ‚ekološki podaci’. Ekološki podaci obuhvaćaju teme navedene u Prilogu XIII.b ovoj Uredbi.

Ekološki podaci temelje se na podacima o kontrolama koje su provela kontrolna tijela i/ili kontrolne ustanove i revizijama koje su provela nadležna tijela.

Podaci se prikazuju u skladu s obrascima utvrđenima u Prilogu XIII.c ovoj Uredbi od 2015. za godinu 2014.

Države članice mogu unijeti ekološke podatke kao ekološko poglavlje u svojem nacionalnom kontrolnom planu i u godišnjem izvješću.

(9)  SL L 218, 13.8.2008., str. 30.”"

7.

Dodaju se prilozi XIII.b i XIII.c, čiji je tekst utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Prijelazne odredbe

Točke od (d) do (h) prvog podstavka članka 63. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 koje su dodane točkom 2. članka 1. ove Uredbe također se primjenjuju na subjekte koji su potpisali izjavu iz članka 63. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 889/2008 prije datuma početka primjene ove Uredbe.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. travnja 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 250, 18.9.2008., str. 1.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 334, 12.12.2008., str. 25.

(5)  SL L 25, 28.1.2011., str. 8.

(6)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1.


PRILOG

PRILOG XIII.b

Teme koje treba obuhvatiti nacionalno nadležno tijelo u ekološkim podacima iz članka 92. f

1.   Podaci o nadležnom tijelu za ekološku proizvodnju

koje tijelo je nadležno tijelo

sredstva kojima raspolaže nadležno tijelo

opis revizija koje je provelo nadležno tijelo (kako, tko)

dokumentirani postupci nadležnog tijela

2.   Opis sustava kontrole za ekološku proizvodnju

sustav kontrolnih ustanova i/ili kontrolnih tijela

registrirani subjekti koji su obuhvaćeni sustavom kontrole — minimalna godišnja inspekcija

kako se primjenjuje pristup koji je utemeljen na riziku

3.   Podaci o kontrolnim ustanovama/tijelima

popis kontrolnih ustanova/tijela

zadaće prenesene na kontrolne ustanove/dodijeljene kontrolnim tijelima

nadzor ovlaštenih kontrolnih ustanova (tko i kako)

koordinacija aktivnosti u slučaju više od jedne kontrolne ustanove/tijela

osposobljavanje osoblja koje obavlja kontrole

najavljeni/nenajavljeni inspekcijski pregledi i posjete

PRILOG XIII.c

Obrasci za ekološke podatke iz članka 92.f

Izvješće o službenim kontrolama u ekološkom sektoru

Država:

Godina:

1.   Podaci o kontrolama subjekata

Brojčana oznaka kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela

Broj registriranih subjekata po kontrolnoj ustanovi ili kontrolnom tijelu

Broj registriranih subjekata

Broj godišnjih inspekcijskih pregleda

Broj dodatnih posjeta na temelju rizika

Ukupni broj inspekcijskih pregleda/posjeta

Poljoprivredni proizvođači (1)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (2)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (3)

Poljoprivredni proizvođači (1)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (2)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (3)

Poljoprivredni proizvođači (1)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (2)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (3)

Poljoprivredni proizvođači (1)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (2)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (3)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brojčana oznaka kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela ili naziv nadležnog tijela

Broj registriranih subjekata

Broj analiziranih uzoraka

Broj uzoraka koji ukazuju na povredu Uredbi (EZ) br. 834/2007 i (EZ) br. 1235/2008

Poljoprivredni proizvođači (4)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (5)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (6)

Poljoprivredni proizvođači (4)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (5)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (6)

Poljoprivredni proizvođači (4)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (5)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (6)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Brojčana oznaka kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela

Broj registriranih subjekata

Broj ustanovljenih nepravilnosti ili prekršaja (10)

Broj mjera koje se primjenjuju na količinu ili proizvodnu seriju (11)

Broj mjera koje se primjenjuju po subjektu (12)

Poljoprivredni proizvođači (7)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (8)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (9)

Poljoprivredni proizvođači (7)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (8)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (9)

Poljoprivredni proizvođači (7)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (8)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (9)

Poljoprivredni proizvođači (7)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (8)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (9)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Podaci o nadzoru i revizijama:

Brojčana oznaka kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela

Broj registriranih subjekata po kontrolnoj ustanovi ili kontrolnom tijelu

Broj registriranih subjekata

Pregled dokumenata i revizija ureda (16)

(Broj provjerenih dokumenata subjekta)

Broj revizija s pregledom (17)

Broj revizija koje provode vještaci (18)

Poljoprivredni proizvođači (13)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (14)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (15)

Poljoprivredni proizvođači (13)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (14)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (15)

Poljoprivredni proizvođači (13)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (14)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (15)

Poljoprivredni proizvođači (13)

Proizvodne jedinice za proizvode akvakulture

Prerađivači (14)

Uvoznici

Izvoznici

Ostali subjekti (15)

MS-BIO-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Zaključci o sustavu kontrole za ekološku proizvodnju

Brojčana oznaka kontrolne ustanove ili kontrolnog tijela

Povlačenje odobrenja

Mjere koje se poduzimaju za učinkovito djelovanje sustava kontrole za ekološku proizvodnju (provedba)

Da/ne

Od

(datum)

do

(datum)

MS-BIO-01

 

 

 

 

MS-BIO-02

 

 

 

 

MS-BIO-…

 

 

 

 

Izjava o cjelokupnoj učinkovitosti sustava kontrole za ekološku proizvodnju:


(1)  Poljoprivredni proizvođači uključuju isključivo proizvođače, proizvođače koji su također i prerađivači, proizvođače koji su također uvoznici, ostale mješovite proizvođače koji nisu drugdje razvrstani (n.d.r.).

(2)  Prerađivači uključuju samo prerađivače, prerađivače koji su također uvoznici, ostale mješovite prerađivače n.d.r.

(3)  Ostali subjekti uključuju trgovce (na veliko, na malo), druge subjekte n.d.r.

(4)  Poljoprivredni proizvođači uključuju isključivo proizvođače, proizvođače koji su također i prerađivači, proizvođače koji su također uvoznici, ostale mješovite proizvođače koji nisu drugdje razvrstani (n.d.r.).

(5)  Prerađivači uključuju samo prerađivače, prerađivače koji su također uvoznici, ostale mješovite prerađivače n.d.r.

(6)  Ostali subjekti uključuju trgovce (na veliko, na malo), druge subjekte n.d.r.

(7)  Poljoprivredni proizvođači uključuju isključivo proizvođače, proizvođače koji su također i prerađivači, proizvođače koji su također uvoznici, ostale mješovite proizvođače koji nisu drugdje razvrstani (n.d.r.).

(8)  Prerađivači uključuju samo prerađivače, prerađivače koji su također uvoznici, ostale mješovite prerađivače n.d.r.

(9)  Ostali subjekti uključuju trgovce (na veliko, na malo), druge subjekte n.d.r.

(10)  Uključene su samo nepravilnosti i povrede koje utječu na ekološki status proizvoda i/ili su doveli do primjene određene mjere.

(11)  Kada se ustanovi nepravilnost u pogledu sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u ovoj Uredbi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova osigurava da prilikom označivanja i oglašavanja nema upućivanja na metodu ekološke proizvodnje cijele količine ili proizvodne serije na koju utječe ova nepravilnost, kada je ovo proporcionalno važnosti zahtjeva koji je prekršen i prirodi posebnih okolnosti neispravnih djelatnosti (kako je utvrđeno u prvom podstavku članka 30. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007).

(12)  Kada se ustanovi ozbiljna povreda ili povreda s produljenim učinkom, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova zabranjuje predmetnom subjektu stavljanje na tržište proizvoda koji se prilikom označivanja i oglašavanja pozivaju na metodu ekološke proizvodnje u razdoblju koje je dogovoreno s nadležnim tijelom države članice (kako je utvrđeno u drugom podstavku članka 30. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 834/2007).

(13)  Poljoprivredni proizvođači uključuju isključivo proizvođače, proizvođače koji su također i prerađivači, proizvođače koji su također uvoznici, ostale mješovite proizvođače koji nisu drugdje razvrstani (n.d.r.).

(14)  Prerađivači uključuju samo prerađivače, prerađivače koji su također uvoznici, ostale mješovite prerađivače n.d.r.

(15)  Ostali subjekti uključuju trgovce (na veliko, na malo), druge subjekte n.d.r.

(16)  Pregled odgovarajućih općih dokumenta, koji opisuju strukturu, funkcioniranje i upravljanje kvalitetom kontrolne ustanove. Revizija ureda kontrolne ustanove, uključujući pregled spisa subjekta i provjera načina rješavanja nesukladnosti i pritužbi, uključujući minimalnu učestalost kontrole, korištenje pristupa rizika, nenajavljeni i popratni posjeti, politika uzorkovanja i razmjene informacija s drugim kontrolnim ustanovama i kontrolnim tijelima.

(17)  Pregled s revizijom: inspekcijski pregled subjekta od strane nadležnog tijela radi provjere sukladnosti s radnim postupcima kontrolne ustanove i radi provjere njene učinkovitosti.

(18)  Revizija koju provodi vještak: ispitivanje inspekcijskog pregleda inspektora kontrolne ustanove od strane nadležnog tijela.


Top