EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0590

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 590/2011 od 20. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja Tekst značajan za EGP

OJ L 161, 21.6.2011, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 198 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/590/oj

15/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

198


32011R0590


L 161/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.06.2011.


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 590/2011

od 20. lipnja 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu režima za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 33. stavak 2. i članak 38. točku (d),

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 1235/2008 (2) odredila je relativno kratko razdoblje u kojem kontrolne ustanove i kontrolna tijela moraju poslati zahtjev za priznavanje za potrebe sukladnosti u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 834/2007. Zbog nedostatka iskustva s izravnom primjenom pravila Unije o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda izvan područja Unije, potrebno je kontrolnim ustanovama i kontrolnim tijelima koja namjeravaju zatražiti svoje uvrštenje na popis za potrebe sukladnosti dati više vremena.

(2)

U skladu s člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007, u Prilogu III. Uredbi Komisije (EZ) br. 1235/2008 uspostavljen je popis trećih zemalja u kojima su sustav proizvodnje i mjere kontrole za ekološku proizvodnju priznati kao ekvivalentni onima određenima Uredbom (EZ) br. 834/2007. U skladu s novim zahtjevima i informacijama koje je Komisija primila od trećih zemalja od zadnje objave popisa, trebalo bi uzeti u obzir neke izmjene, a popis odgovarajuće prilagoditi.

(3)

Neki poljoprivredni proizvodi uvezeni iz Kanade trenutačno se stavljaju na tržište Unije u skladu s prijelaznim pravilima iz članka 19. Uredbe (EZ) br. 1235/2008. Kanada je dostavila zahtjev Komisiji za uključenje na popis iz Priloga III. toj Uredbi. Ona je dostavila informacije koje se zahtijevaju u skladu s člancima 7. i 8. te Uredbe. Proučavanje tih informacija i naknadna rasprava s kanadskim tijelima doveli su do zaključka da su u toj zemlji pravila koja uređuju proizvodnju i kontrole poljoprivredne proizvodnje ekvivalentna onima koje propisuje Uredba (EZ) br. 834/2007. Komisija je na licu mjesta provela provjeru pravila proizvodnje i kontrolnih mjera koje se stvarno primjenjuju u Kanadi kako je predviđeno člankom 33. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 834/2007.

(4)

Kostarikanska, indijska, izraelska, japanska i tuniska tijela zatražila su od Komisije uvrštenje novih kontrolnih i certifikacijskih ustanova i dostavila su Komisiji potrebna jamstva da ispunjavaju preduvjete određene člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1235/2008.

(5)

Trajanje uključenja Kostarike i Novog Zelanda na popisu iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 istječe 30. lipnja 2011. Kako bi se izbjegli zastoji u trgovini potrebno je produljiti uključenje Kostarike i Novog Zelanda. S obzirom na iskustvo, uključenje je potrebno produljiti na neograničeno razdoblje.

(6)

Novi Zeland je dostavio redakcijske izmjene relevantnih specifikacija iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 nakon nedavnog spajanja ministarstva poljoprivrede i šumarstva i novozelandskog tijela za sigurnost hrane.

(7)

Uredbu (EZ) br. 1235/2008 bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 4. datum „31. listopada 2011.” zamjenjuje se datumom „31. listopada 2014.”

2.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. lipnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  SL L 334, 12.12.2008., str. 25.


PRILOG

Prilog III. Uredbi (EZ) br. 1235/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Iza teksta koji se odnosi na Australiju umeće se sljedeći tekst:

„KANADA

1.   Kategorije proizvoda:

(a)

živi ili neprerađeni poljoprivredni proizvodi i biljni reprodukcijski materijal i sjeme za uzgoj;

(b)

prerađeni poljoprivredni proizvodi za uporabu kao hrana;

(c)

krmivo.

2.   Podrijetlo: proizvodi kategorije 1 (a) i ekološki uzgojeni sastojci u proizvodima kategorije 1 (b) koji su uzgojeni u Kanadi.

3.   Standardi proizvodnje: Uredba o ekološkoj proizvodnji.

4.   Nadležna tijela: Kanadska agencija za nadzor hrane (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.   Kontrolne ustanove:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS S.A., www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6.   Tijela za izdavanje potvrda: kao u točki 5.

7.   Trajanje uključenja:

30. lipnja 2014.”

2.

U točki 5. u tekstu koji se odnosi na Kostariku dodaje se sljedeća alineja:

„—

Mayacert, www.mayacert.com”.

3.

Točka 7. u tekstu koji se odnosi na Kostariku zamjenjuje se sljedećim:

„7.   Trajanje uključenja: nije određeno.”

4.

U točki 5. u tekstu koji se odnosi na Indiju dodaju se sljedeće alineje:

‚—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com’.

5

U točki 5. u tekstu koji se odnosi na Izrael dodaje se sljedeća alineja:

„—

LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il”.

6.

U točki 5. u tekstu koji se odnosi na Japan dodaju se sljedeće alineje:

„—

AINOU, www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation, www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association, www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co., Ltd., http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association, www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association, www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association, www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, www.accis.jp

Organic Certification Organization Co., Ltd., www.oco45.net”.

7.

U točki 5. u tekstu koji se odnosi na Tunis dodaje se sljedeća alineja:

„—

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info”.

8.

U točki 2. u tekstu koji se odnosi na Novi Zeland riječi „Službeni program MAF za osiguranje ekološke proizvodnje hrane” zamjenjuju se riječima „Tehnička pravila za ekološku proizvodnju Službenog programa MAF za osiguranje ekološke proizvodnje”.

9.

Točke od 3. do 7. u tekstu koji se odnosi na Novi Zeland zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Standardi proizvodnje: Standardele tehnice privind producția ecologică ale Programului de asigurare oficială a caracterului ecologic al produselor alimentare al MAF.

4.   Nadležno tijelo: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Kontrolne ustanove:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Tijelo za izdavanje potvrda: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva (MAF)

7.   Trajanje uključenja: nije određeno.”


Top