EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0078

Uredba (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ Tekst značajan za EGP

OJ L 35, 4.2.2009, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 007 P. 278 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/78/oj

13/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

278


32009R0078


L 035/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.01.2009.


UREDBA (EZ) BR. 78/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. siječnja 2009.

o homologaciji motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, izmjeni Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

Unutarnje tržište obuhvaća područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. S tim ciljem djeluje sustav za homologaciju motornih vozila Zajednice. Tehničke zahtjeve za homologaciju motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka treba uskladiti kako bi se izbjeglo usvajanje različitih zahtjeva od jedne do druge države članice i kako bi se osiguralo ispravno djelovanje unutarnjega tržišta.

(2)

Ova je Uredba jedan od posebnih regulatornih akata u kontekstu postupka homologacije Zajednice propisanoga Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavljanju okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (3). Kako bi se postigli ciljevi iz uvodne izjave 1. ove Uredbe, priloge I., III., IV., VI. i XI. Direktivi 2007/46/EZ treba izmijeniti.

(3)

Iskustvo je pokazalo da je zakonodavstvo o motornim vozilima često previše podrobno opisivalo tehnički sadržaj. Stoga je prikladno donijeti uredbu umjesto direktive kako bi se izbjegao nesklad između mjera za prenošenje i nepotrebne razine zakonodavstva u državama članicama, jer onda prenošenje u nacionalno zakonodavstvo nije potrebno. Stoga treba Direktivu 2003/102/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o zaštiti pješaka i ostalih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu prije i u slučaju sudara s motornim vozilom (4) i Direktivu 2005/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o uporabi prednjih zaštitnih sustava na motornim vozilima (5) koja propisuje zahtjeve za ugradbu i uporabu prednjih zaštitnih sustava na vozilima te tako i razinu zaštite za pješake zamijeniti ovom Uredbom da bi se osigurala dosljednost u tom području. To pretpostavlja da države članice stave izvan snage zakonodavstvo kojim se prenose Direktive koje su stavljene izvan snage.

(4)

Pokazalo se da zahtjevi za drugu fazu provedbe Direktive 2003/102/EZ nisu izvedivi. S tim u vezi članak 5. Direktive zahtijeva da Komisija podnese prijedloge potrebne da se svladaju problemi izvedivosti tih zahtjeva i mogućnosti uporabe sustava aktivne sigurnosti a da se ne smanji razina sigurnosti predviđena za nezaštićene sudionike u cestovnom prometu.

(5)

Studija koju je naručila Komisija pokazuje da se zaštita pješaka može znatno poboljšati kombiniranjem pasivnih i aktivnih mjera koje osiguravaju veću razinu zaštite nego prijašnje odredbe. Studija osobito pokazuje da bi sustav aktivne sigurnosti „pomoć pri kočenju”, kombiniran s izmjenama zahtjeva pasivne sigurnosti, znatno poboljšao zaštitu pješaka. Stoga je prikladno predvidjeti obveznu ugradbu sustava pomoći pri kočenju u novim motornim vozilima. Međutim, to ne smije zamijeniti sustave poboljšane pasivne sigurnosti, već ih dopuniti.

(6)

Vozila opremljena sustavima za izbjegavanje sudara mogu se izuzeti od određenih zahtjeva propisanih u ovoj Uredbi, ali u mjeri u kojoj su u stanju izbjeći sudare s pješacima prije nego ublažiti učinke takvih sudara. Nakon ocjene može li takva tehnologija učinkovito izbjeći sudare s pješacima i ostalim nezaštićenim sudionicima u cestovnom prometu, Komisija može dati prijedloge za izmjenu ove Uredbe da bi se dopustila uporaba sustava za izbjegavanje sudara.

(7)

S povećanjem broja težih vozila na gradskim prometnicama, prikladno je primijeniti te odredbe o zaštiti pješaka ne samo za vozila čija najveća masa ne prelazi 2 500 kg, već također, nakon ograničenog prijelaznog razdoblja, i na vozila kategorija M1 i N1 koja prelaze tu granicu.

(8)

Da bi se povećala zaštita pješaka u što je moguće ranijoj fazi, proizvođači koji žele podnijeti zahtjev za homologaciju u skladu s novim zahtjevima prije nego što postanu obvezatni mogu to učiniti pod uvjetom da su potrebne provedbene mjere već na snazi.

(9)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebaju se donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti danih Komisiji (6).

(10)

Posebno bi Komisiju trebalo ovlastiti za donošenje tehničkih odredaba za primjenu zahtjeva koji se odnose na ispitivanje i provedbene mjere na temelju rezultata praćenja. S obzirom na to da su te mjere općeg područja primjene i namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, među ostalim i dopunjujući ih novim elementima koji nisu ključni, one se moraju donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom kako je predviđeno člankom 5.a Odluke 1999/468/EZ.

(11)

Kako bi se osigurao neometan prijelaz s odredaba Direktiva 2003/102/EZ i 2005/66/EZ na odredbe ove Uredbe, trebalo bi primjenu ove Uredbe odgoditi u određenom razdoblju nakon njezina stupanja na snagu.

(12)

Kako cilj ove Uredbe, to jest ostvarenje unutarnjeg tržišta uvođenjem zajedničkih tehničkih zahtjeva o zaštiti pješaka, države članice ne mogu dostatno ostvariti, nego se zbog opsega djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere, u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarenje tog cilja,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi za izradu i djelovanje motornih vozila i prednjih zaštitnih sustava radi smanjenja broja i težine ozljeda pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu pri udarcima prednjim površinama vozila te radi izbjegavanja takvih sudara.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na:

(a)

motorna vozila kategorije M1 definirana člankom 3. stavkom 11. Direktive 2007/46/EZ i odjeljkom A. točkom 1. njezina Priloga II., uzimajući u obzir stavak 2. ovog članka;

(b)

motorna vozila kategorije N1 definirana člankom 3. stavkom 11. Direktive 2007/46/EZ i odjeljkom A. točkom 2. njezinog Priloga II., uzimajući u obzir stavak 2. ovog članka;

(c)

prednje zaštitne sustave ugrađene kao izvorna oprema vozila navedenih u točkama (a) i (b) ili se isporučuju kao zasebne tehničke jedinice namijenjene ugradbi na takva vozila.

2.   Odjeljci 2. i 3. Priloga I. ovoj Uredbi ne primjenjuju se na:

(a)

vozila kategorije N1; i

(b)

vozila kategorije M1 izvedena iz vozila kategorije N1 i najveće mase koja prelazi 2 500 kg;

kod kojih se „R-točka” položaja vozača nalazi ili ispred prednje osovine ili uzdužno najviše 1 100 mm iza poprečne središnje osi prednje osovine.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

1.

„stup A” znači krajnji prednji vanjski nosač krova koji se proteže od šasije do krova vozila;

2.

„sustav pomoći pri kočenju” znači funkcija kočnog sustava koja, iz načina kako vozač koči, zaključuje da je potrebno kočenje u nuždi te u takvim uvjetima:

(a)

pomaže vozaču da postigne najveći dosegljivi stupanj kočenja; ili

(b)

dovoljna je za puno djelovanje protublokirnog kočnog sustava;

3.

„branik” znači prednji donji vanjski dijelovi konstrukcije vozila, uključujući elemente koji su na njih pričvršćeni, namijenjene za zaštitu vozila u slučaju čelnog sudara malom brzinom s drugim vozilom; međutim, to ne uključuje prednji zaštitni sustav;

4.

„prednji zaštitni sustav” znači zasebna struktura ili više struktura, kao što su cijevni zaštitni luk (bull bar) ili dodatni branik namijenjeni da štite vanjsku površinu vozila, povrh izvorno ugrađenog branika, od oštećenja u slučaju sudara s nekim predmetom, s iznimkom struktura mase manje od 0,5 kg namijenjenih da štite samo svjetla;

5.

„najveća masa” znači najveća tehnički dopuštena masa opterećenog vozila prema podatcima proizvođača u skladu s točkom 2.8. Priloga I. Direktivi 2007/46/EZ;

6.

„vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1” znači ona vozila kategorije N1 koja ispred stupova A imaju istu opću konstrukciju i oblik kao i prije postojeće vozilo kategorije M1;

7.

„vozila kategorije M1 izvedena iz vozila kategorije N1” znači ona vozila kategorije M1 koja ispred stupova A imaju istu opću konstrukciju i oblik kao i prije postojeće vozilo kategorije N1.

POGLAVLJE II.

OBVEZE PROIZVOĐAČA

Članak 4.

Tehnički zahtjevi

1.   U skladu s člankom 9. proizvođači moraju osigurati da su vozila stavljena na tržište opremljena sustavom pomoći pri kočenju u skladu sa zahtjevima odjeljka 4. Priloga I. i da takva vozila zadovoljavaju zahtjeve odjeljaka 2. i 3. Priloga I.

2.   U skladu s člankom 10. proizvođači moraju osigurati da prednji zaštitni sustavi, bilo da su ugrađeni kao izvorna oprema na vozila stavljena na tržište ili isporučeni kao zasebne tehničke jedinice, zadovoljavaju zahtjeve odjeljaka 5. i 6. Priloga I.

3.   Proizvođači moraju osigurati tijelima za homologaciju podatke za specifikacije i uvjete ispitivanja vozila i prednjeg zaštitnog sustava. Ti podatci moraju sadržavati informacije potrebne za provjeru djelovanja svih uređaja aktivne sigurnosti ugrađenih na vozilu.

4.   Ako se prednji zaštitni sustavi isporučuju kao zasebne tehničke jedinice, proizvođači moraju odgovarajućim tijelima za homologaciju osigurati podatke za specifikacije i uvjete ispitivanja sustava.

5.   Prednji zaštitni sustavi, kao zasebne tehničke jedinice, ne smiju se distribuirati, nuditi na prodaju ili prodavati osim ako ih ne prati popis tipova vozila za koja je prednji zaštitni sustav homologiran, kao i jasne upute za montažu. Upute za montažu moraju sadržavati specifične odredbe o ugradbi, uključujući načine pričvršćivanja na vozilo za koje je jedinica homologirana, kako bi se omogućilo ugrađivanje homologiranih sastavnih dijelova na vozilo na način da budu zadovoljene odgovarajuće odredbe odjeljka 6. Priloga I.

6.   Komisija treba donijeti provedbene mjere kojima se utvrđuju tehničke odredbe za primjenu zahtjeva utvrđenih u Prilogu I. Te mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, među ostalim i dopunjujući ih, moraju se donijeti u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom kako je predviđeno člankom 40. stavkom 2. Direktive 2007/46/EZ.

Članak 5.

Zahtjev za EZ homologaciju

1.   Proizvođač treba podnijeti tijelu za homologaciju opisni dokument, sastavljen u skladu s obrascem propisanim u dijelu 1. Priloga II., pri podnošenju zahtjeva za EZ homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka.

Proizvođač treba staviti na raspolaganje tehničkoj službi odgovornoj za homologacijska ispitivanja vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati.

2.   Proizvođač treba podnijeti tijelu za homologaciju opisni dokument, sastavljen u skladu s obrascem propisanim u dijelu 2. Priloga II., pri podnošenju zahtjeva za EZ homologaciju tipa vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava.

Proizvođač treba staviti na raspolaganje tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja vozilo koje predstavlja tip vozila koji treba homologirati i koje je opremljeno s prednjim zaštitnim sustavom. Na zahtjev te tehničke službe proizvođač treba također dostaviti specifične sastavne dijelove i uzorke upotrijebljenih materijala.

3.   Proizvođač treba tijelu za homologaciju podnijeti opisni dokument, sastavljen u skladu s obrascem propisanim u dijelu 3. Priloga II., pri podnošenju zahtjeva za EZ homologaciju tipa prednjeg zaštitnog sustava kao zasebne tehničke jedinice.

Proizvođač treba staviti na raspolaganje tehničkoj službi odgovornoj za provedbu homologacijskih ispitivanja uzorak tipa prednjeg zaštitnog sustava koji treba homologirati. Ako tehnička služba smatra potrebnim, može zatražiti dodatne uzorke. Uzorak odnosno uzorci trebaju biti jasno i neizbrisivo označeni trgovačkim nazivom ili oznakom proizvođača i oznakom tipa. Proizvođač se treba pobrinuti za kasnije obvezatno postavljanje oznake EZ homologacije.

POGLAVLJE III.

OBVEZE NADLEŽNIH TIJELA DRŽAVA ČLANICA

Članak 6.

Dodjela EZ homologacije

1.   Tijelo za homologaciju dodjeljuje EZ homologaciju i izdaje broj homologacije u skladu s brojčanim sustavom propisanim u Prilogu VII. Direktivi 2007/46/EZ ako su zadovoljeni odgovarajući zahtjevi.

2.   Za potrebe odjeljka 3. tog homologacijskog broja mogu se upotrebljavati sljedeća slova:

(a)

za homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka:

„A”, ako vozilo ispunjava zahtjeve odjeljka 2. Priloga I.,

„B”, ako vozilo ispunjava zahtjeve odjeljka 3. Priloga I.;

(b)

za homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica:

„A”, ako prednji zaštitni sustav ispunjava zahtjeve odjeljka 5. Priloga I. s obzirom na primjenu njegovih točaka 5.1.1.1., 5.1.2.1., 5.2. i 5.3.,

„B”, ako prednji zaštitni sustav ispunjava zahtjeve odjeljka 5. Priloga I. s obzirom na primjenu njegovih točaka 5.1.1.2., 5.1.2.1., 5.2. i 5.3.,

„X”, ako prednji zaštitni sustav ispunjava zahtjeve odjeljka 5. Priloga I. s obzirom na primjenu njegovih točaka 5.1.1.3., 5.1.2.2., 5.2. i 5.3.

3.   Tijelo za homologaciju ne dodjeljuje isti broj nekom drugom tipu vozila ili tipu prednjeg zaštitnog sustava.

4.   Za potrebe stavka 1. tijelo za homologaciju izdaje certifikat o EZ homologaciji u skladu sa sljedećim:

(a)

obrascem prikazanim u dijelu 1. Priloga III. za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka;

(b)

obrascem prikazanim u dijelu 2. Priloga III. za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava;

(c)

obrascem prikazanim u dijelu 3. Priloga III. za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica.

Članak 7.

EZ homologacijska oznaka

Svaki prednji zaštitni sustav koji je homologiran u skladu s ovom Uredbom za homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica mora zadovoljavati zahtjeve ove Uredbe; sukladno tome dodjeljuje mu se EZ homologacijska oznaka, koju je dužan nositi, u skladu s odredbama u Prilogu IV.

Članak 8.

Preinaka tipa i izmjene homologacija

Svaka preinaka vozila ispred stupova A ili prednjeg zaštitnog sustava koja utječe na konstrukciju, glavne dimenzije, materijale vanjskih površina vozila, načine pričvršćivanja ili rasporeda unutarnjih ili vanjskih sastavnih dijelova te koja može znatno utjecati na rezultate ispitivanja, mora se smatrati izmjenom prema članku 13. Direktive 2007/46/EZ te tako iziskuje novi zahtjev za homologaciju.

Članak 9.

Vremenski raspored primjene na vozila

1.   S učinkom od datuma utvrđenoga u članku 16. drugom stavku nacionalna tijela moraju zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka odbiti dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za sljedeće nove tipove vozila:

(a)

kategorije M1 koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 4. Priloga I.;

(b)

kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg i koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 2. ili odjeljka 3. Priloga I.;

(c)

kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg i i koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljaka 2. i 4. ili odjeljaka 3. i 4. Priloga I.

2.   S učinkom od 24. veljače 2011., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ i zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu sljedećih novih vozila koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 4. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a)

vozila kategorije M1;

(b)

vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg.

3.   S učinkom od 24. veljače 2013., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka, nacionalna tijela odbijaju dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za sljedeće nove tipove vozila:

(a)

kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg i koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I.

(b)

kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg i koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I.

4.   S učinkom od 31. prosinca 2012., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu sljedećih novih vozila koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 2. ili 3. Priloga I. ovoj Uredbi:

(a)

vozila kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg;

(b)

vozila kategorije N1 izvedena iz vozila kategorije M1 i najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg.

5.   S učinkom od 24. veljače 2015., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka, nacionalna tijela odbijaju dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za sljedeće nove tipove vozila:

(a)

kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg i koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I.;

(b)

kategorije N1 koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljaka 3. i 4. Priloga I.

6.   S učinkom od 24. kolovoza 2015., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka, nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu sljedećih novih vozila kategorije N1 koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 4. Priloga I. ovoj Uredbi.

7.   S učinkom od 24. veljače 2018., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka, nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu sljedećih novih vozila:

(a)

kategorije M1 najveće mase koja ne prelazi 2 500 kg, koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(b)

kategorije N1 izvedenih iz vozila kategorije M1 i čija najveća masa ne prelazi 2 500 kg, koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I. ovoj Uredbi.

8.   S učinkom od 24. kolovoza 2019., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka, nacionalna tijela smatraju potvrde o sukladnosti nevažećima za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ te zabranjuju registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu sljedećih novih vozila:

(a)

kategorije M1 najveće mase koja prelazi 2 500 kg, koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I. ovoj Uredbi;

(b)

kategorije N1 koja ne zadovoljavaju tehničke odredbe iz odjeljka 3. Priloga I. ovoj Uredbi.

9.   Ne dovodeći u pitanje stavke od 1. do 8. ovog članka i uzimajući u obzir stupanje na snagu mjera donesenih u skladu s člankom 4. stavkom 6., zbog razloga koji se odnose na zaštitu pješaka nacionalna tijela neće na zahtjev proizvođača odbiti dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za nove tipove vozila ili zabraniti registraciju, prodaju ili stavljanje u uporabu novih vozila kada odgovarajuće vozilo zadovoljava tehničke odredbe iz odjeljaka 3. ili 4. Priloga I.

Članak 10.

Primjena za prednje zaštitne sustave

1.   Nacionalna tijela moraju odbiti dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za nove tipove vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava ili EZ homologacije novog tipa prednjeg zaštitnog sustava kao zasebne tehničke jedinice ako ne zadovoljavaju zahtjeve propisane u odjeljcima 5. i 6. Priloga I.

2.   Nacionalna tijela moraju, zbog razloga koji se odnose na prednje zaštitne sustave, smatrati nevažećima potvrde o sukladnosti za potrebe članka 26. Direktive 2007/46/EZ i zabraniti registraciju, prodaju i stavljanje u uporabu novih vozila koja ne zadovoljavaju zahtjeve propisane u odjeljcima 5. i 6. Priloga I. ovoj Uredbi.

3.   Zahtjevi propisani u odjeljcima 5. i 6. Priloga I. ovoj Uredbi primjenjuju se na prednje zaštitne sustave koji se isporučuju kao zasebne tehničke jedinice za potrebe članka 28. Direktive 2007/46/EZ.

Članak 11.

Sustavi za izbjegavanje sudara

1.   Nakon ocjene Komisije vozila opremljena sustavima za izbjegavanje sudara ne moraju ispunjavati zahtjeve za ispitivanje propisane u odjeljcima 2. i 3. Priloga I. za dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka, ili za prodaju, registraciju ili stavljanje u uporabu.

2.   Komisija podnosi ocjenu Europskom parlamentu i Vijeću, po potrebi popraćenu prijedlozima izmjena ove Uredbe.

Sve predložene mjere moraju jamčiti razine zaštite koje su barem istovrijedne, u smislu stvarne učinkovitosti, predviđene u odjeljcima 2. i 3. Priloga I.

Članak 12.

Praćenje

1.   Nacionalna tijela trebaju Komisiji godišnje dostavljati rezultate praćenja navedene u točkama 2.2., 2.4. i 3.2. Priloga I., a najkasnije do 28. veljače u godini nakon njihovog prikupljanja.

Zahtjev za dostavljanje takvih podataka prestaje se primjenjivati od 24. veljače 2014.

2.   Komisija može na temelju rezultata prikupljenih u skladu s točkama 2.2., 2.4. i 3.2. Priloga I., po potrebi, donijeti provedbene mjere.

Te se mjere, namijenjene izmjeni elemenata ove Uredbe koji nisu ključni, među ostalim i dopunjujući ih, donose u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom kako je predviđeno člankom 40. stavkom 2. Direktive 207/46/EZ.

3.   Komisija, djelujući na temelju relevantnih informacija koje dostave tijela za homologaciju i zainteresirane strane, kao i na temelju nezavisnih studija, prati tehnički razvoj u području povećanih zahtjeva pasivne sigurnosti, pomoći pri kočenju i drugih tehnika aktivne sigurnosti koji mogu poboljšati zaštitu nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

4.   Do 24. veljače 2014. Komisija provjerava izvedivost i primjenljivost svih povećanih zahtjeva pasivne sigurnosti. Treba preispitati djelovanje ove Uredbe s obzirom na uporabu i učinkovitost pomoći pri kočenju i drugih tehnika aktivne sigurnosti.

5.   Komisija podnosi izvještaj Europskom parlamentu i Vijeću, po potrebi popraćen prijedlozima o tom predmetu.

Članak 13.

Kazne

1.   Države članice utvrđuju odredbe o kaznama koje se primjenjuju ako proizvođači ne poštuju odredbe ove Uredbe, te poduzimaju sve potrebne mjere za njihovu primjenu. Određene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice obavješćuju Komisiju o tim odredbama do 24. kolovoza 2010. te moraju bez odgode obavijestiti o njihovim naknadnim izmjenama.

2.   Vrste nepoštivanja koje podliježu primjeni kazne uključuju barem sljedeće:

(a)

davanje netočnih izjava tijekom postupka homologacije ili postupaka koji dovode do povlačenja vozila;

(b)

krivotvorenje rezultata homologacijskih ispitivanja;

(c)

uskraćivanje podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do povlačenja vozila ili ukidanja homologacije;

(d)

uskraćivanje pristupa podatcima.

POGLAVLJE IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Izmjene Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ mijenja se u skladu s Prilogom V. ovoj Uredbi.

Članak 15.

Stavljanje izvan snage

Direktive 2003/102/EZ i 2005/66/EZ stavljaju se izvan snage s učinkom od datuma određenog u članku 16. stavku 2. ove Uredbe.

Upućivanja na Direktive stavljene izvan snage tumače se kao upućivanja na ovu Uredbu.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu 20. dana nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se primjenjuje od 24. studenoga 2009. s iznimkom članka 4. stavka 6. i članka 9. stavka 9. koji se primjenjuju od dana stupanja na snagu i članka 9. od stavka 2. do stavka 8. koji se primjenjuju od datuma koji su u njima određeni.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 14. siječnja 2009.

Za Europski parlament

Predsjednik

H.-G. PÖTTERING

Za Vijeće

Predsjednik

A. VONDRA


(1)  SL C 211, 19.8.2008., str. 9.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 18. lipnja 2008. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 16. prosinca 2008.

(3)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(4)  SL L 321, 6.12.2003., str. 15.

(5)  SL L 309, 25.11.2005., str. 37.

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


POPIS PRILOGA

Prilog I.   Tehničke odredbe za ispitivanje vozila i prednjih zaštitnih sustava

Prilog II.   Obrasci opisnih dokumenata koje treba dostaviti proizvođač

Dio 1.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

Prilog III.   Obrasci certifikata o EZ homologaciji

Dio 1.

Certifikat o EZ homologaciji koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Certifikat o EZ homologaciji koji se odnosi na homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Certifikat o EZ homologaciji koji se odnosi na homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

Prilog IV.   EZ homologacijska oznaka

Dodatak:

Primjer EZ homologacijske oznake

Prilog V.   Izmjena Direktive 2007/46/EZ

PRILOG I.

Tehničke odredbe za ispitivanje vozila i prednjih zaštitnih sustava

1.   Za potrebe ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

1.1.   „prednji rub prednjega poklopca” znači prednja gornja vanjska konstrukcija, uključujući prednji poklopac i blatobrane, gornje i bočne dijelove kućišta glavnog svjetla te ostale dijelove pričvršćenja;

1.2.   „referentna crta prednjeg ruba prednjeg poklopca” znači geometrijski trag dodirnih točaka između ravnala duljine 1 000 mm i prednje površine prednjeg poklopca kada je ravnalo držano usporedno s uzdužnom vertikalnom ravninom vozila i nagnuto prema natrag za 50 °, s nižim krajem udaljenim 600 mm od tla, prelazi poprečno i dodiruje prednji rub prednjeg poklopca. Za vozila čija je gornja površina prednjeg poklopca nagnuta bitno za 50 ° tako da je ravnalo ne dodiruje samo u jednoj točki nego kontinuirano ili u više točaka, referentna crta određuje se s pomoću ravnala nagnutoga prema natrag za 40 °. Za vozila oblikovana tako da donji dio ravnala prvi dodiruje prednji poklopac ta se točka dodira uzima kao referentna crta prednjeg ruba prednjeg poklopca u tom bočnom položaju. Za vozila oblikovana tako da gornji dio ravnala prvi dodiruje prednji poklopac, kao referentna crta prednjeg ruba prednjeg poklopca uzima se geometrijski trag od 1 000 mm razvijene duljine u tom bočnom položaju. Gornji rub branika također se uzima u obzir kao prednji rub prednjeg poklopca za potrebe ove Uredbe ako ga ravnalo dodiruje za vrijeme provođenja postupka;

1.3.   „razvijena duljina od 1 000 mm” znači geometrijski trag koji na gornjoj površini prednjega dijela vozila opiše jedan kraj savitljive mjerne vrpce duljine 1 000 mm, koja se namjesti u uzdužnoj vertikalnoj ravnini vozila i prelazi preko prednjeg dijela branika prednjeg poklopca i prednjeg zaštitnog sustava. Mjerna vrpca je u zategnutom položaju i jednim krajem dodiruje tlo, okomito ispod prednje strane branika, dok drugi kraj dodiruje prednju gornju površinu. Vozilo mora biti u normalnom voznom položaju;

1.4.   „gornja površina prednjeg poklopca” znači vanjska konstrukcija koja uključuje gornju površinu svih vanjskih konstrukcija osim vjetrobranskog stakla, stupova A i konstrukcije koja se nalazi iza njih. Stoga uključuje, ali nije ograničena na prednji poklopac, blatobrane, dio za provjetravanje koji se nalazi između vjetrobranskog stakla i prednjeg poklopca, vratila brisača stakla i donji dio okvira vjetrobranskog stakla;

1.5.   „prednja gornja površina” znači vanjska konstrukcija koja uključuje gornju površinu svih vanjskih konstrukcija osim vjetrobranskog stakla, stupova A i konstrukcija koje se nalaze iza njih;

1.6.   „referentna ravnina tla” znači vodoravna ravnina, usporedna s ravninom tla, koja predstavlja ravan dio tla na kojem vozilo stoji u stanju mirovanja, sa zategnutom ručnom kočnicom, u normalnom voznom položaju;

1.7.   „normalan vozni položaj” znači položaj vozila u voznom stanju na tlu, s gumama napunjenima do preporučenog tlaka, prednjim kotačima usmjerenima ravno naprijed, s najvećom mogućom količinom svih tekućina potrebnih za pogon vozila, sa svom standardnom opremom koju je proizvođač predvidio, sa 75 kg mase smještene na vozačko sjedalo i 75 kg mase smještene na suvozačko sjedalo i ovjesom podešenim za brzinu vožnje 40 km/h ili 35 km/h u normalnim voznim uvjetima kako ih je naveo proizvođač (posebno za vozila s aktivnim ovjesom ili uređajem za automatsko održavanje visine);

1.8.   „vjetrobransko staklo” znači zastakljenje prednjega dijela vozila koje zadovoljava sve odgovarajuće zahtjeve Priloga I. Direktivi Vijeća 77/649/EEZ od 27. rujna 1977. o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na vidno polje vozača motornih vozila (1).

1.9.   „kriterij za značajku glave (Head Performance Criterion – HPC)” znači izračunana vrijednost, za određeno vremensko trajanje, najveće rezultante ubrzanja koje nastane tijekom sudara. On se mora se izračunati na osnovi vremenskih zapisa mjerila ubrzanja kao najveća vrijednost (ovisno o t1 i t2) sljedeće jednadžbe:

Formula

U toj je jednadžbi „a” rezultanta ubrzanja izražena kao višekratnik „g”, dok su t1 i t2 dva vremenska trenutka (iskazana u sekundama) tijekom sudara, s kojima je određen početak i kraj razdoblja zapisivanja u kojemu je vrijednost HPC najviša. Vrijednosti HPC za koje je vremenski interval (t1 – t2) veći od 15 ms zanemaruju se za izračunavanje najveće vrijednosti;

1.10.   „polumjer zakrivljenosti” znači polumjer kruga koji se najbliže približava zaobljenom obliku dotičnog sastavnog dijela.

2.   Sljedeća se ispitivanja moraju provesti na vozilima:

2.1.   Sudar modela noge s branikom:

Mora se provesti jedno od sljedećih ispitivanja:

(a)

sudar modela donjega dijela noge s branikom:

ispitivanje se provodi pri brzini udarca 40 km/h. Najveći dinamički kut svijanja koljena ne smije prelaziti 21,0 °, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena ne smije prelaziti 6,0 mm i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice ne smije prelaziti 200 g;

(b)

sudar modela gornjega dijela noge s branikom:

ispitivanje se provodi pri brzini udarca 40 km/h. Trenutačni zbroj sila udara u danom trenutku ne smije prelaziti 7,5 kN i moment svijanja na udarnom tijelu ne smije prelaziti 510 Nm.

2.2.   Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjega poklopca:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 40 km/h. Trenutačni zbroj sila udara u danom trenutku ne smije prelaziti moguću ciljnu vrijednost 5,0 kN, dok se moment svijanja mora zabilježiti i usporediti s mogućom ciljnom vrijednosti 300 Nm.

To se ispitivanje treba provesti samo za potrebe praćenja, a rezultati u cijelosti zabilježiti.

2.3.   Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe s gornjom površinom prednjeg poklopca:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 35 km/h s udarnim tijelom mase 3,5 kg. Vrijednost HPC ne smije prelaziti 1 000 na 2/3 ispitne površine prednjega poklopca i 2 000 na preostaloj 1/3 ispitne površine prednjega poklopca.

2.4.   Sudar modela glave odrasle osobe s prednjim poklopcem:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 35 km/h s udarnim tijelom mase 4,8 kg. Vrijednost HPC mora se zabilježiti i usporediti s mogućom ciljnom vrijednosti od 1 000.

Ispitivanje se mora provesti samo za potrebe praćenja, a rezultati u cijelosti zabilježiti.

3.   Sljedeća se ispitivanja moraju provesti na vozilima:

3.1.   Sudar modela noge s branikom:

Mora se provesti jedno od sljedećih ispitivanja:

(a)

sudar modela donjega dijela noge s branikom:

ispitivanje se provodi pri brzini udarca 40 km/h. Najveći dinamički kut savijanja koljena ne smije prelaziti 19,0 °, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena ne smije prelaziti 6,0 mm i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice ne smije prelaziti 170 g.

Međutim, proizvođač može odabrati širine ispitivanja branika do ukupno 264 mm kad izmjerene vrijednosti ubrzanja na gornjem kraju goljenice ne prelaze 250 g;

(b)

sudar modela gornjega dijela noge s branikom:

Ispitivanje se provodi pri brzini udarca 40 km/h. Trenutačni zbroj sila udara u danom trenutku ne smije prelaziti 7,5 kN i moment savijanja na udarnom tijelu ne smije prelaziti 510 Nm.

3.2.   Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjega poklopca:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 40 km/h. Trenutačni zbroj sila udara u danom trenutku ne smije prelaziti moguću ciljnu vrijednost 5,0 kN, dok se moment savijanja mora zabilježiti i usporediti s mogućom najvećom vrijednosti 300 Nm.

To se ispitivanje treba provesti samo za potrebe praćenja, a rezultati u cijelosti zabilježiti.

3.3.   Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe s gornjom površinom prednjeg poklopca:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 35 km/h s udarnim tijelom mase 3,5 kg. Vrijednost HPC mora zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.5.

3.4.   Sudar modela glave odrasle osobe s prednjim poklopcem:

Ispitivanje se provodi pri brzini udara 35 km/h s udarnom glavom mase 4,5 kg. Vrijednost HPC mora zadovoljavati zahtjeve iz točke 3.5.

3.5.   Zabilježena vrijednost HPC ne smije prelaziti 1 000 na polovici ispitne površine za ispitivanje modelom glave djeteta i, dodatno, ne smije prelaziti 1 000 na 2/3 kombinirane površine za ispitivanje modelima glave djeteta i odrasle osobe. Vrijednost HPC na preostalim površinama ne smije prelaziti 1 700 za oba modela glave.

4.   Sljedeća se ispitivanja moraju provesti na vozilima:

4.1.   Referentno ispitivanje za određivanje radne točke u kojoj se uključuje protublokirajući kočni sustav (ABS).

4.2.   Ispitivanje za provjeravanje omogućuje li djelovanje sustava pomoći pri kočenju postizanje najveće značajke usporenja vozila.

5.   Sljedeća ispitivanja moraju se provesti na prednjim zaštitnim sustavima:

5.1.   Mora se provesti jedno od sljedećih ispitivanja modelom noge iz točaka 5.1.1. ili 5.1.2.:

5.1.1.   Sudar modela donjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom:

Sva se ispitivanja izvode pri brzini sudara 40 km/h.

5.1.1.1.   Za prednji zaštitni sustav homologiran za ugradbu u vozila koja zadovoljavaju zahtjeve odjeljka 2., najveći dinamički kut savijanja koljena ne smije prelaziti 21,0 °, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena ne smije prelaziti 6,0 mm i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice ne smije prelaziti 200 g.

5.1.1.2.   Za prednji zaštitni sustav homologiran za ugradbu u vozila koja zadovoljavaju zahtjeve odjeljka 3., najveći dinamički kut svijanja koljena ne smije prelaziti 19,0 °, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena ne smije prelaziti 6,0 mm i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice ne smije prelaziti 170 g.

5.1.1.3.   Za prednji zaštitni sustav homologiran za ugradbu u vozila koja ne zadovoljavaju zahtjeve ili odjeljka 2. ili odjeljka 3., zahtjevi ispitivanja iz točaka 5.1.1.1. i 5.1.1.2. mogu se zamijeniti zahtjevima ispitivanja iz točke 5.1.1.3.1. ili točke 5.1.1.3.2.

5.1.1.3.1.   Najveći dinamički kut svijanja koljena ne smije prelaziti 24,0 °, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena ne smije prelaziti 7,5 mm i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice ne smije prelaziti 215 g.

5.1.1.3.2.   Dva se ispitivanja moraju provesti na vozilu, jedno s ugrađenim prednjim zaštitnim sustavom i jedno bez ugrađenog prednjeg zaštitnog sustava. Oba ispitivanja moraju se provesti na istovrijednim lokacijama koje se dogovore s odgovarajućim tijelom za homologaciju. Moraju se zabilježiti vrijednosti za najveći dinamički kut svijanja koljena, najveće dinamičko pomicanje smicanjem koljena i ubrzanje izmjereno na gornjem kraju goljenice. U svim slučajevima vrijednost zabilježena za vozilo s ugrađenim prednjim zaštitnim sustavom ne smije prelaziti 90 % vrijednosti zabilježene za vozilo bez prednjega zaštitnog sustava.

5.1.2.   Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom:

Sva se ispitivanja izvode pri brzini sudara 40 km/h.

5.1.2.1.   Trenutačni zbir sila udara koji djeluju u danom trenutku ne smije prelaziti 7,5 kN, a moment svijanja koji djeluje na udarno tijelo ne smije prelaziti 510 Nm.

5.1.2.2.   Za prednji zaštitni sustav homologiran samo za ugradbu u vozila koja ne zadovoljavaju zahtjeve iz odjeljka 2. ili odjeljka 3., zahtjevi ispitivanja iz točke 5.1.2.1. mogu se zamijeniti zahtjevima ispitivanja iz točke 5.1.2.2.1 ili točke 5.1.2.2.2.

5.1.2.2.1.   Trenutačni zbir sila udara koji djeluju u danom trenutku ne smije prelaziti 9,4 kN, a moment svijanja koji djeluje na udarno tijelo ne smije prelaziti 640Nm.

5.1.2.2.2.   Dva se ispitivanja moraju provesti na vozilu, jedno s ugrađenim prednjim zaštitnim sustavom i jedno bez ugrađenog prednjeg zaštitnog sustava. Oba ispitivanja moraju se provesti na istovrijednim lokacijama koje se dogovore s odgovarajućim tijelom za homologaciju. Moraju se zabilježiti vrijednosti trenutačnog zbira sila udara i vrijednosti za najveći dinamički kut savijanja koljena. U svim slučajevima vrijednost zabilježena za vozilo s ugrađenim prednjim zaštitnim sustavom ne smije prelaziti 90 % vrijednosti zabilježene za vozilo bez prednjega zaštitnog sustava.

5.2.   Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjega zaštitnog sustava:

To se ispitivanje provodi pri brzini udara 40 km/h. Trenutačni zbir sila udara u danom trenutku, na gornjem i donjem dijelu udarnog tijela, ne smije prelaziti moguću ciljnu vrijednost 5,0 kN, dok moment svijanja na udarnom tijelu ne smije prelaziti moguću ciljnu vrijednost 300 Nm. Oba rezultata moraju se zabilježiti za potrebe praćenja.

5.3.   Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe s prednjim zaštitnim sustavom

To se ispitivanje provodi pri brzini udara 35 km/h s modelom glave djeteta/manje odrasle osobe mase 3,5 kg kao udarnim tijelom. Vrijednost HPC izračunana na temelju vremenskog zapisa rezultata mjerila ubrzanja ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 1 000.

6.   Odredbe koje se odnose na konstrukciju i ugradbu prednjih zaštitnih sustava

6.1.   Sljedeći se zahtjevi primjenjuju na isti način za prednje zaštitne sustave ugrađene na nova vozila i prednje zaštitne sustave koji se isporučuju kao zasebne tehničke jedinice za ugradbu na određena vozila.

6.1.1.   Sastavni dijelovi prednjega zaštitnog sustava moraju biti konstruirani tako da su sve tvrde površine koje se mogu dotaknuti kuglom promjera 100 mm zaobljene najmanje s polumjerom 5 mm.

6.1.2.   Ukupna masa prednjega zaštitnog sustava, uključujući sve nosače i držače, ne smije prelaziti 1,2 % najveće mase vozila za koje je sustav konstruiran, a najviše može iznositi 18 kg.

6.1.3.   Visina prednjega zaštitnog sustava kada je ugrađen na vozilo ne smije biti veća od 50 mm iznad visine referentne crte prednjega ruba prednjega pokrova.

6.1.4.   Prednji zaštitni sustav ne smije povećati širinu vozila na koje je ugrađen. Kada ukupna širina prednjega zaštitnog sustava prelazi 75 % širine vozila, njegovi krajevi moraju biti zakrivljeni prema vanjskoj površini vozila radi smanjenja opasnosti od zapinjanja. Smatra se da je taj zahtjev zadovoljen ako je prednji zaštitni sustav uvučen ili integriran u nadogradnju ili je krajnji dio sustava zakrivljen tako da se ne može dotaknuti kuglom promjera 100 mm te da razmak između kraja prednjega zaštitnog sustava i nadogradnju na tom mjestu ne prelazi 20 mm.

6.1.5.   U skladu s točkom 6.1.4., razmak između sastavnih dijelova prednjega zaštitnog sustava i vanjske površine koja se nalazi ispod njih ne smije biti veći od 80 mm. Mjestimični prekidi općega obrisa koji se nalazi ispod njih (npr. otvori u rešetkama, otvori za dovod zraka itd.) ne uzimaju se u obzir.

6.1.6.   Da bi se sačuvale zaštitne funkcije branika vozila, uzdužni razmak između najistaknutijega prednjeg dijela branika i najistaknutijega prednjeg dijela prednjega zaštitnog sustava ne smije prelaziti 50 mm na bilo kojemu mjestu poprečno po širini vozila.

6.1.7.   Prednji zaštitni sustav ne smije bitno smanjiti učinkovitost branika. Taj se zahtjev mora smatrati zadovoljenim ako branik ne prekriva nijedan vodoravni dio i ne više od dva vertikalna dijela prednjega zaštitnog sustava.

6.1.8.   Prednji zaštitni sustav ne smije biti nagnut prema naprijed od vertikalne ravnine. Gornji dijelovi prednjega zaštitnog sustava ne smiju prelaziti više od 50 mm prema gore ili prema natrag (prema vjetrobranskom staklu) u odnosu na referentnu crtu prednjega ruba prednjeg poklopca vozila kada se ukloni prednji zaštitni sustav.

6.1.9.   Sukladnost sa zahtjevima o homologaciji vozila ne smije se ugroziti ugradbom prednjega zaštitnog sustava.

7.   Kao odstupanje od odjeljaka 2., 3. i 5., odgovarajuće tijelo za homologaciju može smatrati da su zahtjevi koji se odnose na ispitivanja koja su u njima propisana zadovoljeni svakim istovrijednom ispitivanjem provedenim prema zahtjevima drugog ispitivanja predviđenoga u ovom Prilogu.


(1)  SL L 267, 19.10.1977., str. 1.

PRILOG II.

Obrasci opisnih dokumenata koje treba dostaviti proizvođač

Dio 1.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Opisni dokument koji se odnosi na EZ homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

DIO 1.

OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Sljedeći podatci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnome mjerilu i dovoljno podrobni, na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice imaju elektroničko upravljanje, moraju se podnijeti podatci o njihovim značajkama.

0.   OPĆI PODACI

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3.   Identifikacija oznake tipa, ako je označena na vozilu (1)  (2):

0.3.1.   Položaj te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (3):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili crteži vozila uzorka:

1.6.   Položaj i način ugradbe motora:

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Vrsta nadogradnje:

9.2.   Upotrijebljeni materijali i način konstrukcije:

9.23.   Zaštita pješaka

9.23.1.   Mora se priložiti podroban opis, s fotografijama i/ili crtežima vozila s obzirom na konstrukciju, dimenzije, odgovarajuće referentne crte i materijale od kojih je izrađen prednji dio vozila (unutarnji i vanjski). Taj opis mora uključiti sve pojedinosti svakog ugrađenog sustava aktivne zaštite.

DIO 2.

OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na EZ homologaciju vozila s obzirom na ugradbu prednjih zaštitnih sustava

Sljedeći podatci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnome mjerilu i dovoljno podrobni, na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice sadrže posebne materijale, moraju se podnijeti podatci o njihovim značajkama.

0.   OPĆI PODATCI

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.3.   Identifikacija oznake tipa, ako je označena na vozilu (1)  (2):

0.3.1.   Položaj te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (3):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.7.   Položaj i način postavljanja oznake EZ homologacije:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1.   OPĆE KONSTRUKCIJSKE ZNAČAJKE VOZILA

1.1.   Fotografije i/ili crteži vozila predstavnika:

2.   MASE I DIMENZIJE VOZILA (u kg i mm) (po potrebi pozvati se na odgovarajući crtež)

2.8.   Tehnički dopuštena najveća ukupna masa vozila prema podatcima proizvođača:

2.8.1.   Raspodjela te mase po osovinama (najveća i najmanja vrijednost):

9.   NADOGRADNJA

9.1.   Tip nadogradnje:

9.24.   Prednji zaštitni sustav

9.24.1.   Opći raspored (slike ili fotografije) koji prikazuje položaj i pričvršćenja prednjih zaštitnih sustava:

9.24.2.   Slike i/ili fotografije, kada je to potrebno, rešetki otvora za dovod zraka, rešetke hladnjaka, ukrasnih letvica, oznaka, simbola i udubina te drugih vanjskih izbočina i dijelova vanjske površine (npr. svjetlosne opreme) koji bi mogli biti kritični. Ako dijelovi, navedeni u prvoj rečenici, nisu kritični, mogu se za potrebe dokumentiranja priložiti samo fotografije koje se po potrebi mogu dopuniti dimenzijama i/ili tekstom:

9.24.3.   Sve pojedinosti o potrebnom priboru za ugradbu i podrobne upute za ugradbu, uključujući zahtjeve za momente pritezanja:

9.24.4.   Crtež branika:

9.24.5.   Crtež podne crte na prednjem dijelu vozila:

DIO 3.

OBRAZAC

Opisni dokument br. … koji se odnosi na EZ homologaciju prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

Sljedeći podatci, ako su potrebni, moraju biti priloženi u tri primjerka zajedno sa sadržajem. Svi crteži moraju biti dostavljeni u prikladnome mjerilu i dovoljno podrobni, na formatu A4 ili presavijeni na taj format. Ako su priložene fotografije, moraju prikazivati potrebne pojedinosti.

Ako sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice sadrže posebne materijale, moraju se podnijeti podatci o njihovim značajkama.

0.   OPĆI PODACI

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2.   Tip:

0.2.1.   Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.7.   Položaj i način postavljanja oznake EZ homologacije:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

1.   OPIS NAPRAVE

1.1.   Podroban tehnički opis (uključujući fotografije ili crteže):

1.2.   Upute za sastavljanje i ugradbu, uključujući zahtijevane momente pritezanja:

1.3.   Popis tipova vozila na koja se naprava može ugraditi:

1.4.   Sva ograničenja uporabe i uvjeti za ugradbu:


(1)  Ako podatci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi taj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom „?” (npr. ABC??123??).

(2)  Prekrižiti što se ne primjenjuje (postoje slučajevi u kojima ništa nije potrebno prekrižiti, kada je primjenjivo više unosa).

(3)  definiciji u odjeljku A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

PRILOG III.

Obrasci certifikata o EZ homologaciji

Dio 1.

Certifikat o EZ homologaciji za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka

Dio 2.

Certifikat o EZ homologaciji za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

Dio 3.

Certifikat o EZ homologaciji za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

DIO 1.

OBRAZAC

(najveći format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat EZ tijela za homologaciju

Izjava o:

EZ homologaciji (1),

proširenju EZ homologacije (1),

odbijanju EZ homologacije (1),

povlačenju EZ homologacije (1),

za tip vozila s obzirom na zaštitu pješaka

s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s … .

kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. …/… (2)

Broj EZ homologacije:

Razlog za proširenje:

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

Tip:

0.2.1.   Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

Identifikacija oznake tipa, ako je označena na vozilu (3):

0.3.1.   Položaj te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (4):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podatci (kada je potrebno) (vidjeti Dopunu):

2.   Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja:

3.   Datum izvještaja o ispitivanju:

4.   Broj izvještaja o ispitivanju:

5.   Napomene (ako ih ima) (vidjeti Dopunu):

6.   Mjesto:

7.   Datum:

8.   Potpis:

Prilozi

:

Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu o EZ homologaciji tipa br. … o homologaciji vozila s obzirom na zaštitu pješaka s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009

1.   Dodatni podatci

1.1.   Kratki opis tipa vozila s obzirom na njegovu konstrukciju, dimenzije, oblik i upotrijebljene materijale:

1.2.   Položaj ugradbe motora: sprijeda/straga/središnji (5)

1.3.   Pogon: na prednje kotače/na stražnje kotače (5)

1.4.   Masa vozila dostavljenoga na ispitivanje(prema definiciji u skladu s točkom 1.7. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009):

Prednja osovina:

Stražnja osovina:

Ukupno:

1.5.   Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009:

1.5.1.   Rezultati ispitivanja prema odjeljku 2.:

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava (6)

Sudar modela donjeg dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Kut svijanja

stupnjeva

 

Smični pomak

mm

 

Ubrzanje na goljenici

g

 

Sudar modela gornjega dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

Nm

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg poklopca

Zbir sila udara

kN

 (7)

Moment svijanja

Nm

 (7)

Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s gornjom površinom prednjeg poklopca

HPC vrijednosti u području A

(12 vrijednosti (8))

 

 

 

HPC vrijednosti u području B

(6 vrijednosti (8))

 

 

 

Sudar modela glave odrasle osobe (4,8 kg) s vjetrobranskim staklom

HPC vrijednosti

(5 vrijednosti (8))

 

 

 (7)

1.5.2.   Rezultati ispitivanje prema odjeljku 3:

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava (9)

Sudar modela donjeg dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Kut svijanja

stupnjeva

 

Smični pomak

mm

 

Ubrzanje na goljenici

g

 

Sudar modela gornjega dijela noge s branikom (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

Nm

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg poklopca

Zbir sila udara

kN

 (10)

Moment svijanja

Nm

 (10)

Sudar modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s gornjom površinom prednjeg poklopca

HPC vrijednosti

(9 vrijednosti (11))

 

 

 

Sudar modela glave odrasle osobe (4,8 kg) s vjetrobranskim staklom

HPC vrijednosti

(9 vrijednosti (11))

 

 

 

Napomena: (npr. vrijedi za vozila s upravljačem na lijevoj strani i upravljačem na desnoj strani).

1.5.3.   Zahtjevi iz odjeljka 4.:

Dostavljene pojedinosti o sustavu pomoći pri kočenju (12).

 

Napomene (13):

 

DIO 2.

OBRAZAC

(najveći format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat EZ tijela za homologaciju

Izjava o:

EZ homologaciji (14),

proširenju EZ homologacije (14),

odbijanju EZ homologacije (14),

povlačenju EZ homologacije (14),

za tip vozila s obzirom na ugradbu prednjeg zaštitnog sustava

s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s … .

kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. …/… (15)

Broj EZ homologacije:

Razlog za proširenje:

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

Tip:

0.2.1.   Trgovačka oznaka (oznake) (ako postoji):

Identifikacija oznake tipa, ako je označena na vozilu (16):

0.3.1.   Položaj te oznake:

0.4.   Kategorija vozila (17):

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.7.   Položaj i način postavljanja oznake EZ homologacije:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podatci (kada je potrebno): (vidjeti Dopunu)

2.   Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja:

3.   Datum izvještaja o ispitivanju:

4.   Broj izvještaja o ispitivanju:

5.   Napomene (ako ih ima): (vidjeti Dopunu)

6.   Mjesto:

7.   Datum:

8.   Potpis:

Prilozi

:

Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu o EZ homologaciji tipa br. … o homologaciji vozila s obzirom na ugradbu prednjega zaštitnog sustava s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009

1.   Dodatni podatci, ako postoje:

2.   Napomene:

3.   Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima iz odjeljka 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Kut svijanja

stupnjeva

 

Smični pomak

mm

 

Ubrzanje na goljenici

g

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

Nm

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg zaštitnog sustava

— 3 ispitna položaja (samo za praćenje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

 

Nm

 

Sudar između modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) s prednjim zaštitnim sustavom

HPC vrijednosti

(najmanje tri vrijednosti)

 

 

 

DIO 3.

OBRAZAC

(Pečat format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O EZ HOMOLOGACIJI

Pečat EZ tijela za homologaciju

Izjava o:

EZ homologaciji (18),

proširenju EZ homologacije (18),

odbijanju EZ homologacije (18),

povlačenju EZ homologacije (18),

za tip prednjeg zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica

s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. siječnja 2009. kako je provedena s … .

kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. …/… (19)

Broj EZ homologacije:

Razlog za proširenje:

ODJELJAK I.

0.1.   Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2.   Tip i opća trgovačka oznaka (oznake):

0.3.   Identifikacija oznake tipa, ako je označena na prednjem zaštitnom sustavu (20):

0.3.1.   Položaj te oznake:

0.5.   Naziv i adresa proizvođača:

0.7.   Položaj i način postavljanja oznake EZ homologacije:

0.8.   Naziv(i) i adresa (adrese) pogona za sklapanje:

0.9.   Naziv(i) i adresa (adrese) predstavnika proizvođača (ako postoji):

ODJELJAK II.

1.   Dodatni podatci (kada je potrebno): vidjeti Dopunu

2.   Tehnička služba odgovorna za provedbu ispitivanja:

3.   Datum izvještaja o ispitivanju:

4.   Broj izvještaja o ispitivanju:

5.   Napomene (ako ih ima): vidjeti Dopunu

6.   Mjesto:

7.   Datum:

8.   Potpis:

Prilozi

:

Opisna dokumentacija.

Izvještaj o ispitivanju.

Dopuna certifikatu o EZ homologaciji tipa br. … o homologaciji tipa prednjega zaštitnog sustava koji se isporučuje kao zasebna tehnička jedinica s obzirom na Uredbu (EZ) br. 78/2009

1.   Dodatni podatci

1.1.   Način pričvršćivanja:

1.2.   Upute za sklapanje i ugradbu:

1.3.   Popis vozila na koja se može ugraditi prednji zaštitni sustav, ograničenja uporabe i uvjeti potrebni za ugradbu:

2.   Napomene:

3.   Rezultati ispitivanja u skladu sa zahtjevima iz odjeljka 5. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009

Ispitivanje

Zabilježene vrijednosti

Zadovoljava/ne zadovoljava

Sudar modela donjeg dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Kut svijanja

stupnjeva

 

Smični pomak

mm

 

Ubrzanje na goljenici

g

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim zaštitnim sustavom

— 3 ispitna položaja (ako je provedeno ispitivanje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

Nm

 

Sudar modela gornjega dijela noge s prednjim rubom prednjeg zaštitnog sustava

— 3 ispitna položaja (samo za praćenje)

Zbir sila udara

kN

 

Moment svijanja

 

Nm

 

Sudar između modela glave djeteta/manje odrasle osobe (3,5 kg) i prednjega zaštitnog sustava

HPC vrijednosti

(najmanje tri vrijednosti)

 

 

 


(1)  Prekrižiti nepotrebno.

(2)  Unijeti broj izmijenjene Uredbe.

(3)  Ako podatci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi tvaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom „?” (npr. ABC??123??).

(4)  Prema definiciji u odjeljku A Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(5)  Prekrižiti nepotrebno.

(6)  U skladu s vrijednostima specificiranima u Odjeljku 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009.

(7)  Samo za potrebe praćenja.

(8)  U skladu s Komisijom (provedbeno zakonodavstvo).

(9)  U skladu s vrijednostima specificiranim u Odjeljku 3. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 78/2009.

(10)  Samo za potrebe praćenja.

(11)  U skladu s Komisijom (provedbeno zakonodavstvo).

(12)  Navesti pojedinosti o načinu djelovanja sustava.

(13)  Navesti pojedinosti o ispitivanjima provedenim za provjeru sustava.

(14)  Prekrižiti nepotrebno.

(15)  Unijeti broj izmijenjene Uredbe.

(16)  Ako podatci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi ovaj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom „?” (npr. ABC??123??).

(17)  Prema definiciji u odjeljku A. Priloga II. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (okvirna direktiva) (SL L 263, 9.10.2007., str. 1.).

(18)  Prekrižiti nepotrebno.

(19)  Unijeti broj izmijenjene Uredbe

(20)  Ako podatci za oznaku tipa sadrže znakove koji nisu bitni za opis tipa vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice na koji se odnosi taj podatak, takvi se znakovi moraju u dokumentaciji zamijeniti znakom „?” (npr. ABC??123??).

PRILOG IV.

EZ HOMOLOGACIJSKA OZNAKA

1.   Ova se oznaka sastoji od:

1.1.   pravokutnika oko slova „e”, iza kojega se nalazi razlikovni broj ili slovo (slova) države članice koja je dodijelila EZ homologaciju:

1

za Njemačku,

2

za Francusku,

3

za Italiju,

4

za Nizozemsku,

5

za Švedsku,

6

za Belgiju,

7

za Mađarsku,

8

za Češku,

9

za Španjolsku,

11

za Ujedinjenu Kraljevinu,

12

za Austriju,

13

za Luksemburg,

17

za Finsku,

18

za Dansku,

19

za Rumunjsku,

20

za Poljsku,

21

za Portugal,

23

za Grčku,

24

za Irsku,

26

za Sloveniju,

27

za Slovačku,

29

za Estoniju,

32

za Latviju,

34

za Bugarsku,

36

za Litvu,

49

za Cipar,

50

za Maltu;

1.2.   ona mora sadržavati u blizini pravokutnika „osnovni broj homologacije” iz odjeljka 4. određenog broja homologacije u Prilogu VII. Direktivi 2007/46/EZ, ispred kojega je dvoznamenkasti redoslijedni broj dodijeljen najnovijim većim tehničkim izmjenama ove Uredbe na dan dodjele EZ homologacije. Za ovu je Uredbu taj redoslijedni broj 02;.

1.3.   dodatnih sljedećih slova postavljenih iznad pravokutnika:

1.3.1.   „A” koje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u skladu sa zahtjevima u točki 5.1.1.1. Priloga I. i da je prikladan za ugradbu na vozila koja zadovoljavaju zahtjeve odjeljka 2. Priloga I.;

1.3.2.   „B” koje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u skladu sa zahtjevima u točki 5.1.1.2. Priloga I. i da je prikladan za ugradbu na vozila koja zadovoljavaju zahtjeve odjeljka 3. Priloga I.;

1.3.3.   „X” koje pokazuje da je prednji zaštitni sustav homologiran u uvjetima propisanima u točkama 5.1.1.3. ili 5.1.2.2. Priloga I. i da je prikladan samo za ugradbu na vozila koja ne zadovoljavaju zahtjeve odjeljka 2. ili odjeljka 3. Priloga I.;

1.4.   EZ homologacijska oznaka mora biti jasno čitljiva, neizbrisiva i jasno vidljiva kad je sustav ugrađen na vozilo;

1.5.   primjer oznake homologacije dan je u Dodatku ovom Prilogu.

PRILOG V.

Izmjena Direktive 2007/46/EZ

Direktiva 2007/46/EZ ovime se mijenja kako slijedi:

1.

U Prilogu I. odjeljak 9.24. zamjenjuje se sljedećim:

9.24.   Prednji zaštitni sustav

9.24.1.   Opći raspored (slike ili fotografije) koji prikazuje položaj i pričvršćenja prednjih zaštitnih sustava:

9.24.2.   Slike i/ili fotografije, kada je to potrebno, rešetki otvora za dovod zraka, rešetke hladnjaka, ukrasnih letvica, oznaka, simbola i udubina te drugih vanjskih izbočina i dijelova vanjske površine (npr. svjetlosne opreme) koji bi mogli biti kritični. Ako dijelovi navedeni u prvoj rečenici nisu kritični, mogu se za potrebe dokumentiranja priložiti samo fotografije koje se po potrebi mogu dopuniti pojedinostima dimenzija i/ili tekstom:

9.24.3.   Sve pojedinosti o potrebnom priboru za ugradbu i podrobne upute za ugradbu, uključujući zahtjeve za momente pritezanja:

9.24.4.   Crtež branika:

9.24.5.   Crtež podne crte na prednjem dijelu vozila:”;

2.

U Prilogu III. dio I. točka A odjeljak 9.24. zamjenjuje se sljedećim:

9.24.   Prednji zaštitni sustavi

9.24.1.   Opći raspored (slike ili fotografije) koji prikazuje položaj i pričvršćenja prednjih zaštitnih sustava:

9.24.3.   Sve pojedinosti o potrebnom priboru za ugradbu i podrobne upute za ugradbu, uključujući zahtijevane momente pritezanja:”;

3.

Prilog IV. ovime se mijenja kako slijedi:

(a)

u dijelu I.:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

L 35, 4.2.2009., str. 1.

X

X”

 

 

 

 

ii.

briše se bilješka 7.;

iii.

briše se točka 60.;

(b)

u Dodatku:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

L 35, 4.2.2009., str. 1.

N/A (1)

ii.

briše se točka 60.;

4.

U Prilogu VI. Dodatak se ovime mijenja kako slijedi:

(a)

stavka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009”

 

 

(b)

briše se točka 60.;

5.

Prilog XI. ovime se mijenja kako slijedi:

(a)

u Dodatku 1.:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

X

N/A (2)

 

 

ii.

briše se točka 60.;

(b)

u Dodatku 2.:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

N/A

 

 

N/A”

 

 

 

 

 

 

ii.

briše se točka 60.;

(c)

u Dodatku 3.:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

X”

ii.

briše se točka 60.;

(d)

u Dodatku 4.:

i.

točka 58. zamjenjuje se sljedećim:

„58.

Zaštita pješaka

Uredba (EZ) br. 78/2009

 

 

N/A (3)

 

 

 

 

 

 

ii.

briše se točka 60.


(1)  Svaki prednji zaštitni sustav dobavljen s vozilom mora zadovoljavati zahtjeve Uredbe (EZ) br. 78/2009, mora na sebi imati homologacijski broj i mora biti odgovarajuće označen.”

(2)  Svaki prednji zaštitni sustav dobavljen s vozilom mora zadovoljavati zahtjeve Uredbe (EZ) br. 78/2009, mora na sebi imati homologacijski broj i mora biti odgovarajuće označen.”;

(3)  Svaki prednji zaštitni sustav dobavljen s vozilom mora zadovoljavati zahtjeve Uredbe (EZ) br. 78/2009, mora na sebi imati homologacijski broj i mora biti odgovarajuće označen.”;


Top